Khai thác sử dụng thiết bị - Đồ dùng dạy học trong giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới ở lớp 2 môn Toán và Tiếng Việt

CƠ SỞ LÝ LUẬN: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: “Phát triển Giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Để đạt được mục tiêu, thực hiện nghị quyết 40/2000/QH 10 của Quốc Hội về “Đổi mới giáo dục phổ thông”, từ năm học 2002 – 2003 đến nay, Bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai và tổng kết thực hiện chương trình sách giáo khoa mới trên phạm vi cả nước. Đổi mới giáo dục Tiểu học, đây là bậc học hình thành cơ bản ban đầu cho sự phát triển toàn diện của một con người sau này, là bậc học đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục phổ thông và hệ thống giáo dục quốc dân. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mà một trong những yếu tố để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là phải lấy đổi mới phương pháp dạy học làm then chốt. Nhưng, để đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả thì thiết bị và đồ đùng dạy học trở thành một điều kiện không thể thiếu và có vai trò hết sức quan trọng. Bởi vì, thiết bị và đồ đùng dạy học là những công cụ lao động của giáo viên và học sinh. Thông qua những công cụ lao động này, giáo viên và học sinh biết sử dụng hợp lý, đúng quy trình, phù hợp với từng đơn vị kiến thức, nội dung bài học, môn học thì thiết bị và đồ đùng dạy học sẽ là nguồn phương tiện cung cấp kiến thức cho học sinh. Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học: Bao giờ cũng đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Giáo viên và học sinh sử dụng các thiết bị và đồ đùng dạy học là con đường kết hợp chặt chẽ giữa cái cụ thể và cái trừu tượng, xây dựng cho học sinh biết quan sát một cách có tổ chức , có kế hoạch, biết tư duy một cách độc lập , linh hoạt, sáng tạo, biết tưởng tượng một cách đúng hướng và phong phú. Ở mỗi tiết dạy, các phương pháp dạy học chỉ được thực hiện nhờ có sự hỗ trợ của các thiết bị và đồ đùng dạy học nhất định, với những hình thức dạy học nhất định, phối kết hợp những thủ pháp hết sức phong phú đa dạng. Thiết bị và đồ dùng dạy học tự làm đống vai trò cung cấp nguồn thông tin học tập, tạo ra nhiều khả năng để giáo viên trình bày nội dung bài học một cách sâu sắc và thuận lợi trong tất cả các bộ môn, trọng tâm là hai môn Tiếng Việt và Toán. Một trong những yếu tố để đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là đổi mới thiết bị và đồ đùng dạy học theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa. Việc khai thác sử dụng thiết bị và đồ đùng dạy học trong giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới ở lớp 2 là hết sức cần thiết đối với các trường Tiểu học. Đặc biệt là đối với người giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy lớp 2. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN: Thực tiễn cho thấy: Việc sử dụng thiết bị và đồ đùng dạy học trong giảng dạy đã là một trong truyền thống từ trước đến nay và đem lại hiệu quả cao cho giáo dục. Đặc biệt trong việc đổi mới giáo dục phổ thông thì sử dụng thiết bị và đồ đùng dạy học là một yêu cầu bức thiết. Vì sử dụng thiết bị và đồ đùng dạy học chính là tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học và hoạt động theo hướng tích cực hóa, cá thể hóa người học trong hoạt động học tập, rèn luyện phát huy hết tài năng của mỗi giáo viên và tiềm năng của mỗi học sinh. Thực tế ở các nhà trường và bản thân tôi nhận thấy: Trong một tiết học, các em học sinh được trực tiếp nhìn – nghe – nói và làm cùng thiết bị và đồ đùng dạy học tôi thấy khả năng tiếp thu bài của các em có hiệu quả cao hơn. Như vậy, ở các tiết dạy, người giáo viên thực hiện nghiêm túc, có sự tìm tòi, sáng tạo thì sẽ đem lại kết quả cao. Song trong quá trình giảng dạy chúng tôi thấy nhiều đồ dùng dạy học còn thiếu, chưa thật phù hợp. Hơn nữa, khả năng khai thác, sử dụng thiết bị và đồ đùng dạy học nhất là đồ dùng dạy học tự làm trong giảng dậy chương trình sách giáo khoa mới đối với các giáo viên dạy lớp 2 còn nhiều hạn chế. Từ việc nhận thức, tìm hiểu về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, trong quá trình giảng dạy tôi đã trăn trở nghiên cứu tìm tòi và đúc rút được một số kinh nghiệm về việc “Khai thác sử dụng thiết bị - đồ dùng dạy học trong giảng dạy chương

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 3547 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khai thác sử dụng thiết bị - Đồ dùng dạy học trong giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới ở lớp 2 môn Toán và Tiếng Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn thø nhÊt §Æt vÊn ®Ò I. C¬ së lý luËn: NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø IX ®· kh¼ng ®Þnh: “Ph¸t triÓn Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cïng víi ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, lµ nÒn t¶ng vµ ®éng lùc ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i”. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu, thùc hiÖn nghÞ quyÕt 40/2000/QH 10 cña Quèc Héi vÒ “§æi míi gi¸o dôc phæ th«ng”, tõ n¨m häc 2002 – 2003 ®Õn nay, Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®· triÓn khai vµ tæng kÕt thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi trªn ph¹m vi c¶ n­íc. §æi míi gi¸o dôc TiÓu häc, ®©y lµ bËc häc h×nh thµnh c¬ b¶n ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña mét con ng­êi sau nµy, lµ bËc häc ®Æt nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho gi¸o dôc phæ th«ng vµ hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. V× vËy, yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn, mµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn lµ ph¶i lÊy ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc lµm then chèt. Nh­ng, ®Ó ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc cã hiÖu qu¶ th× thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc trë thµnh mét ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu vµ cã vai trß hÕt søc quan träng. Bëi v×, thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc lµ nh÷ng c«ng cô lao ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh. Th«ng qua nh÷ng c«ng cô lao ®éng nµy, gi¸o viªn vµ häc sinh biÕt sö dông hîp lý, ®óng quy tr×nh, phï hîp víi tõng ®¬n vÞ kiÕn thøc, néi dung bµi häc, m«n häc…th× thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc sÏ lµ nguån ph­¬ng tiÖn cung cÊp kiÕn thøc cho häc sinh. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm t©m sinh lý häc sinh tiÓu häc: Bao giê còng ®i tõ trùc quan sinh ®éng ®Õn t­ duy trõu t­îng. Gi¸o viªn vµ häc sinh sö dông c¸c thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc lµ con ®­êng kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸i cô thÓ vµ c¸i trõu t­îng, x©y dùng cho häc sinh biÕt quan s¸t mét c¸ch cã tæ chøc , cã kÕ ho¹ch, biÕt t­ duy mét c¸ch ®éc lËp , linh ho¹t, s¸ng t¹o, biÕt t­ëng t­îng mét c¸ch ®óng h­íng vµ phong phó. ë mçi tiÕt d¹y, c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc chØ ®­îc thùc hiÖn nhê cã sù hç trî cña c¸c thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc nhÊt ®Þnh, víi nh÷ng h×nh thøc d¹y häc nhÊt ®Þnh, phèi kÕt hîp nh÷ng thñ ph¸p hÕt søc phong phó ®a d¹ng. ThiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc tù lµm ®èng vai trß cung cÊp nguån th«ng tin häc tËp, t¹o ra nhiÒu kh¶ n¨ng ®Ó gi¸o viªn tr×nh bµy néi dung bµi häc mét c¸ch s©u s¾c vµ thuËn lîi trong tÊt c¶ c¸c bé m«n, träng t©m lµ hai m«n TiÕng ViÖt vµ To¸n. Mét trong nh÷ng yÕu tè ®Ó ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay lµ ®æi míi thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc theo h­íng chuÈn hãa vµ hiÖn ®¹i hãa. ViÖc khai th¸c sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc trong gi¶ng d¹y ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ë líp 2 lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c tr­êng TiÓu häc. §Æc biÖt lµ ®èi víi ng­êi gi¸o viªn trùc tiÕp ®øng líp gi¶ng d¹y líp 2. II. C¬ së thùc tiÔn: Thùc tiÔn cho thÊy: ViÖc sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc trong gi¶ng d¹y ®· lµ mét trong truyÒn thèng tõ tr­íc ®Õn nay vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho gi¸o dôc. §Æc biÖt trong viÖc ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng th× sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc lµ mét yªu cÇu bøc thiÕt. V× sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc chÝnh lµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gi¸o viªn ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc vµ ho¹t ®éng theo h­íng tÝch cùc hãa, c¸ thÓ hãa ng­êi häc trong ho¹t ®éng häc tËp, rÌn luyÖn ph¸t huy hÕt tµi n¨ng cña mçi gi¸o viªn vµ tiÒm n¨ng cña mçi häc sinh. Thùc tÕ ë c¸c nhµ tr­êng vµ b¶n th©n t«i nhËn thÊy: Trong mét tiÕt häc, c¸c em häc sinh ®­îc trùc tiÕp nh×n – nghe – nãi vµ lµm cïng thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc t«i thÊy kh¶ n¨ng tiÕp thu bµi cña c¸c em cã hiÖu qu¶ cao h¬n. Nh­ vËy, ë c¸c tiÕt d¹y, ng­êi gi¸o viªn thùc hiÖn nghiªm tóc, cã sù t×m tßi, s¸ng t¹o th× sÏ ®em l¹i kÕt qu¶ cao. Song trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y chóng t«i thÊy nhiÒu ®å dïng d¹y häc cßn thiÕu, ch­a thËt phï hîp. H¬n n÷a, kh¶ n¨ng khai th¸c, sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc nhÊt lµ ®å dïng d¹y häc tù lµm trong gi¶ng dËy ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ®èi víi c¸c gi¸o viªn d¹y líp 2 cßn nhiÒu h¹n chÕ. Tõ viÖc nhËn thøc, t×m hiÓu vÒ c¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn, trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i ®· tr¨n trë nghiªn cøu t×m tßi vµ ®óc rót ®­îc mét sè kinh nghiÖm vÒ viÖc “Khai th¸c sö dông thiÕt bÞ - ®å dïng d¹y häc trong gi¶ng d¹y ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ë líp 2 m«n To¸n vµ TiÕng ViÖt” PhÇn thø hai Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò A. Yªu cÇu vÒ viÖc sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc ë líp 2: Trªn c¬ së danh môc thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc tèi thiÓu cña líp 2 ®­îc Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o phª duyÖt theo quyÕt ®Þnh sè 12/2003 Q§ - Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ngµy 24/3/2003 tr­êng t«i ®· ®­îc mua s¾m bæ sung c¸c thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc theo quy ®Þnh chung ®ã lµ c¸c thiÕt bÞ do C«ng ty thiÕt bÞ gi¸o dôc I – Bé GD -§T cung cÊp. Yªu cÇu c¬ b¶n vÒ sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc ®ã lµ: 1. Khai th¸c sö dông hîp lý, cã hiÖu qu¶ c¸c thiÕt bÞ s½n cã cña C«ng ty thiÕt bÞ gi¸o dôc I Bé GD & §T cung cÊp. 2. KhuyÕn khÝch, ®éng viªn c¶i tiÕn vµ lµm míi mét sè ®å dïng d¹y häc theo yªu cÇu cña tõng ch­¬ng, tõng bµi trong mçi bä m«n nãi chung vµ hai bé m«n To¸n vµ TiÕng ViÖt nãi riªng. I. §¸nh gi¸ viÖc sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc líp 2 tõ n¨m häc 2003 -2004 ®Õn nay: * T×nh h×nh chung: Thùc tÕ, gi¸o viªn vµ häc sinh líp 2 ë tr­êng t«i trong nh÷ng n¨m qua nh­ sau: 1. Sè häc sinh giao ®éng tõ 80 ®Õn 89 häc sinh, chia ®Òu vµo 3 líp. Líp t«i chñ nhiÖm cã sè häc sinh lµ 28 em. 2. TØ lÖ gi¸o viªn 1, 15 gi¸o viªn/ líp. Tr×nh ®é - ®Òu cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ ®¹i häc s­ ph¹m. 3. Sè bé thiÕt bÞ ®­îc c¸p vµ ®­îc mua: - Bé ®å dïng thùc hµnh m«n To¸n cña GV: 1 bé/GV - Bé ®å dïng thùc hµnh m«n To¸n cña HS: 1 bé/HS - Bé mÉu ch÷ viÕt: 1 bé/ líp - Bé ch÷ d¹y TËp viÕt: 1 bé/ líp - C¸c lo¹i thiÕt bÞ kh¸c: C¶ khèi cã chung mét bé. Nh­ vËy, C«ng ty thiÕt bÞ Gi¸o dôc I ®· cung cÊp thiÕt bÞ bé m«n To¸n cho gi¸o viªn vµ häc sinh kh¸ phong phó vµ cã kÌm theo s¸ch h­íng dÉn sö dông t­¬ng ®èi cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i bµi. Cßn ®èi víi bé m«n TiÕng ViÖt th× thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc qu¸ Ýt ái, gi¸o viªn vµ häc sinh phÇn lín sö dông kªnh h×nh vµ kªnh ch÷ trong s¸ch gi¸o khoa vµ sö dông nh÷ng ®å dïng d¹y häc tù lµm thñ c«ng. II. §¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh sö dông ®å dïng d¹y häc m«n To¸n vµ TiÕng ViÖt ë líp 2: Trong n¨m häc qua, gi¸o viªn líp 2 chóng t«i ®· thùc hiÖn viÖc sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc vµo gi¶ng d¹y To¸n vµ TiÕng ViÖt theo ®óng sù chØ ®¹o cña c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôcvµ thùc tÕ cho thÊy c¸c giê häc sinh ®éng h¬n, gi¸o viªn vµ häc sinh ho¹t ®éng nhÞp nhµng, häc sinh tÝch cùc h¬n trong viÖc t×m tßi lÜnh héi tri thøc. Bªn c¹nh ®ã, kh«ng Ýt gi¸o viªn cßn lóng tóng trong khi sö dông vµ h­íng dÉn häc sinh sö dông bé thiÕt bÞ d¹y To¸n líp 2 trong mét sè néi dung nh­: So s¸nh hai sè cã 3 ch÷ sè; H×nh thµnh sè…Hay khi d¹y c¸c giê TËp ®äc; LuyÖn tõ vµ c©u; TËp lµm v¨n…kh«ng cã ®å dïng gi¶ng d¹y nªn gi¸o viªn cã t©m lý ng¹i t×m tßi lµm thªm ®å dïng d¹y häc phôc vô bµi d¹y…. B. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc ë líp 2. I. N©ng cao nhËn thøc, ph¸t huy n¨ng lùc cña b¶n th©n vµ ®ång nghiÖp. T«i nhËn thøc râ vai trß cña ng­êi gi¸o viªn TiÓu häc lµ lùc l­îng gi¸o dôc chÝnh, lµ ng­êi tæ chøc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña trÎ b»ng ph­¬ng thøc nhµ tr­êng. ChÝnh v× vËy mµ t«i hiÓu: N©ng cao chÊt l­îng gi¸o viªn lµ träng t©m, ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc lµ then chèt. Tõ nhËn thøc trªn, toi ®· nghiªn cøu kÜ néi dung ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa; t×m hiÓu xem cÇn sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc nµo ë mçi bµi, mçi tiÕt häc, ®Ó khai th¸c sö dông nh÷ng ®¬n vÞ kiÕn thøc g×? ®­a thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc ra vµo thêi ®iÓm nµo ®Ó ®¹t tÝnh hiÖu qu¶… TÝch cùc dù giê th¨m líp. Tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi sinh ho¹t tæ chuyªn m«n, trao ®æi, häc tËp vÌ c¸ch sö dông thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc. T×m ra nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm cña tõng thiÕt bÞ vµ ®å ®ïng d¹y häc, ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®¬n vÞ kiÕn thøc vµ néi dung bµi häc cßn thiÕu sù hç trî cña thiÕt bÞ, cÇn ph¶i lµm thªm. Tõ ®ã cã h­íng suy nghÜ c¶i tiÕn mét sè ®å dïng d¹y häc cßn thiÕu tÝnh ­u viÖt vµ tù lµm míi mét sè ®å dïng d¹y häc nh­: tranh ¶nh, b¶ng biÓu, dông cô, mÉu vËt…. II. Sö dông hîp lý, s¸ng t¹o mét sè ®å dïng d¹y häc ®· cã vµ c¶i tiÕn, tù lµm ®å dïng d¹y häc ®¸p øng môc tiªu bµi häc. 1. D¹y To¸n: a – D¹y vÒ phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100: Thao t¸c sö dông ®å dïng d¹y häc cña gi¸o viªn nh­ sau: - §Æt 4 thÎ bã chôc vµ 7 que tÝnh rêi (c¸ch ra mét kho¶ng trèng ®Ó chç thªm hai thÎ bã chôc) trªn b¶ng nØ. - LÊy tiÕp hai thÎ bã chôc vµ 5 que tÝnh rêi. - Gép 7 que tÝnh víi 5 que tÝnh ®­îc 12 que tÝnh (gom l¹i cho 10 que tÝnh s¸t nhau råi thay 10 que rêi b»ng 1 thÎ bã chôc vµ ®Æt hai que tÝnh cßn l¹i h¬i t¸ch ra). - Céng 4 chôc que tÝnh víi 2 chôc que tÝnh lµ 6 chôc que tÝnh, thªm 1 chôc ®­îc 7 chôc que tÝnh, 7 chôc que tÝnh thªm 2 que tÝnh ®­îc 72 que tÝnh. VËy 47 + 25 = 72 Sau khi häc sinh thao t¸c trªn bé que tÝnh, gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c em ®Æt tÝnh vµ nªu miÖng c¸ch tÝnh: 47 7 céng 5 b»ng 12 viÕt 2 nhí 1 25 4 céng 2 b»ng 6, thªm 1 b»ng 7, viÕt 7 72 b – D¹y vÒ phÐp trõ cã nhí trong ph¹m vi 100: Bµi 45: Sè trßn chôc trõ ®i mét sè Thao t¸c sö dông ®å dïng d¹y häc cña gi¸o viªn khi giíi thiÖu c¸ch thùc hiÖn phÐp trõ 40 – 18 vµ tæ chøc cho häc sinh thùc hµnh thao t¸c víi que tÝnh nh­ sau: - LÊy 4 thÎ bã 1 chôc ®Æt trªn b¶ng nØ (H ®Æt tr­íc mÆt, trªn mÆt bµn) - Tõ 4 thÎ bã 1 chôc, lÊy mét thÎ bã 1 chôc, cßn l¹ 3 thÎ bã 1 chôc, thay bã que tÝnh võa lÊy b»ng 10 que tÝnh rêi. - Bít ®i 8 que tÝnh, cßn l¹i 2 que tÝnh. - Tõ 3 thÎ bã 1 chôc que tÝnh cßn l¹i, lÊy tiÕp mét thÎ bã chôc n÷a, cßn l¹i 2 thÎ bã 1 chôc. Nh­ vËy, tõ 4 thÎ bã 1 chôc que tÝnh lÊy 1 chôc que tÝnh råi lÊy tiÕp 1 chôc que tÝnh n÷a. KÕt qu¶: cßn l¹i hai thÎ bã 1 chôc que tÝnh vµ 2 que tÝnh nªn cßn l¹i lµ 22 que tÝnh. Häc sinh thao t¸c víi que tÝnh sau ®ã ®Æt tÝnh vµ tÝnh: 40 0 kh«ng trõ ®­îc 8 lÊy 10 trõ 8 b»ng 2, viÕt 2 nhí 1 18 1 thªm 1 b»ng 2, 4 trõ 2 b»ng 2, viÕt 2. 22 Nh­ vËy, kh¸c víi s¸ch gi¸o khoa líp 2 cña ch­¬ng tr×nh cò, phÇn bµi häc míi (trong c¸c tiÕt d¹y häc bµi míi) th­êng kh«ng nªu c¸c kiÕn thøc cã s½n mµ th­êng chØ nªu c¸c t×nh huèng gîi vÊn ®Ò (chñ yÕu b»ng h×nh ¶nh) ®Ó häc sinh ho¹t ®éng vµ tù ph¸t hiÖn ra kiÕn thøc míi theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn cïng sù trî gióp ®óng møc cña c¸c thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc, häc tËp, ®¸p øng theo yªu cÇu ®æi míi nãi chung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc bµi míi nãi riªng. Häc sinh tù ph¸t hiÖn vµ tù gi¶i quyÕt nhiÖm vô cña bµi häc, tù chiÕm lÜnh kiÕn thøc míi, h×nh thµnh ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p häc tËp ®Æc biÖt lµ ph­¬ng ph¸p tù häc. MÆt kh¸c, cßn thiÕt lËp ®­îc c¸c mèi quan hÖ gi÷a kiÕn thøc míi vµ kiÕn thøc ®· häc. Ch¼ng h¹n, khi d¹y phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100 ch­¬ng tr×nh ®· cÊu t¹o tõng bé ba c¸c bµi häc d¹ng: 8 + 5 ; 28 + 5 ; 38 + 25 hoÆc 7 + 5 ; 47 + 5 ; 47 + 25;… Hay khi d¹y phÐp trõ cã nhí trong ph¹m vi 100, cã bé ba c¸c bµi häc d¹ng: 14 – 8 ; 34 – 8 ; 54 – 8 hoÆc 13 – 5 ; 33 – 5 ; 53 – 15; …. Vµ mçi c«ng thøc cÇn ghi nhí ®Òu ®­îc ®Æt trong mèi quan hÖ víi c¸c kiÕn thøc ®· häc. VÝ dô: 11 – 7 ®­îc ®Æt trong mèi quan hÖ víi phÐp céng 4 + 7 = 11 ; 7 + 4 = 11 ; vµ c¸ch t×m mét sè h¹ng khi biÕt tæng vµ sè h¹ng kia 7 = 11 – 4 ; 4 = 11 – 7 ®ång thêi víi qu¸ tr×nh sö dông c¸c ®å dïng häc tËp ®Ó t×m ra 11 – 7 = 4 häc sinh sö dông c¸c kiÕn thøc ®· häc nh­ 11 – 4 = 10 ; 10 – 6 = 4…Häc sinh trong khi chiÕm lÜnh vËn dông kiÕn thøc míi cßn tiÒm Èn trong tõng bµi häc ; ph¸t triÓn c¸c n¨ng lùc t­ duy cña häc sinh theo nh÷ng ®iÒu kiÖn d¹y häc To¸n ë líp 2. 2. D¹y TiÕng ViÖt: Môc tiªu gi¸o dôc th­êng xuyªn cña m«n häc lµ: “H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh c¸c kÜ n¨ng sö dông TiÕng ViÖt. Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc s¬ gi¶n vÒ TiÕng ViÖt. Båi d­ìng t×nh yªu TiÕng ViÖt vµ h×nh thµnh thãi quen gi÷ g×n sù trong s¸ng, giµu ®Ñp cña TiÕng ViÖt”. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu trªn gi¸o viªn cÇn n¾m v÷ng c¸c quan ®iÓm: d¹y giao tiÕp, d¹y häc tÝch cùc, tÝch cùc hãa ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh ®Ó thùc hiÖn tèt yªu cÇu d¹y kÜ n¨ng sö dông TiÕng ViÖt (®äc , viÕt , nghe, nãi) ®Ó néi dung häc tËp cña häc sinh thªm phong phó, tù nhiªn vµ hÊp dÉn. Ph­¬ng ph¸p ®Æc tr­ng cña m«n häc ®ã lµ: Ph­¬ng ph¸p thùc hµnh giao tiÕp, ph­¬ng ph¸p ®ãng vai, ph­¬ng ph¸p rÌn luyÖn theo mÉu, ph©n tÝch ng«n ng÷ vµ sö dông ph­¬ng tiÖn trùc quan. §å dïng d¹y häc ®èi víi bé m«n TiÕng ViÖt líp 2 hiÖn nay míi chØ cã: MÉu ch÷ viÕt trong tr­êng TiÓu häc – TTB§VTA – GC NXB gi¸o dôc 2002. Bé ch÷ d¹y TËp viÕt trong tr­êng TiÓu häc TTB§VTA – GDNXB. Hai lo¹i ®å dïng trªn dïng cho ph©n m«n TËp viÕt, chÝnh t¶ cßn c¸c ph©n m«n nh­ TËp ®äc, KÓ chuyÖn, LuyÖn tõ vµ c©u, TËp lµm v¨n, gi¸o viªn vµ häc sinh sö dông kªnh h×nh vµ kªnh ch÷ trong s¸ch gi¸o khoa. Ch¼ng h¹n: *Ph©n m«n TËp viÕt (phÇn bµi míi) Bµi 17 : Ch÷ hoa S Sau khi giíi thiÖu bµi, gi¸o viªn g¾n ch÷ mÉu S cì võa vµo b¶ng nØ hoÆc dïng nam ch©m g¾n trªn b¶ng tõ. H­íng dÉn häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt ch÷ S trªn b¶ng b»ng hÖ thèng c©u hái . + Ch÷ s cì võa cao mÊy li? Gåm mÊy nÐt? Lµ nh÷ng nÐt nµo? Nªu c¸ch viÕt cña tõng nÐt? Sau ®ã gi¸o viªn viÕt mÉu ch÷ trªn b¶ng, võa viÕt võa nãi c¸ch viÕt vµ tiÕp tôc c¸c quy tr×nh cña mét tiÕt TËp viÕt. * Ph©n m«n TËp ®äc: Dïng kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa ®Ó giíi thiÖu bµi. Gi¸o viªn cã thÓ to kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa ®Ó häc sinh dÔ quan s¸t hoÆc cã ®iÒu kiÖn in sao trªn ®Üa h×nh. Ngoµi ra, gi¸o viªn cã thÓ dïng tranh ¶nh s­u tÇm hoÆc läc ra tõ bé thiÕt bÞ cò ®Ó sö dông trong tiÕt d¹y. HoÆc gi¸o viªn dïng mÉu vËt ®Ó gi¶ng tõ míi hay dïng b¨ng ghi ©m ®Ó gi¸o viªn luyÖn ®äc (ë nhµ hoÆc trong buæi sinh ho¹t chuyªn m«n) theo b¨ng hay giíi thiÖu giäng ®äc hay cho häc sinh nghe. * Ph©n m«n KÓ chuyÖn: §å dïng d¹y häc lµ c¸c kªnh h×nh vµ kªnh ch÷ trong s¸ch gi¸o khoa. BiÖn ph¸p d¹y häc chñ yÕu ®ã lµ: Sö dông tranh minh häa trong s¸ch gi¸o khoa ®Ó gÞ më, h­íng ®Én häc sinh kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn. Sö dông c©u hái gîi ý hoÆc dµn ý ®Ó h­íng ®Én häc sinh kÓ l¹i tõng ®o¹n, tiÕn tíi kÓ l¹i toµnbé c©u chuyÖn ..v.. v… * Ph©n m«n TËp lµm v¨n – LuyÖn tõ vµ c©u §å dïng d¹y häc chñ yÕu lµ kªnh h×nh vµ kªnh ch÷ trong s¸chgi¸o khoa. Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp qua nh÷ng h×nh thøc tæ chøc d¹y häc theo h­íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o häc tËp cña häc sinh theo c¸c b­íc lµm mÉu – nhËn xÐt - thùc hµnh luyÖn tËp. Nh­ vËy, víi nh÷ng thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc s½n cã, t«i ®· nghiªn cøu, t×m tßi, khai th¸c vµ sö dông sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt ë tõng bé m«n, ë tõng bµi häc, tõng thiÕt bÞ. 3. Ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÓm cßn thiÕu tÝnh ­u viÖt cña bé ®å dïng hiÖn cã vµ c¸ch kh¾c phôc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông trong giê d¹y. Nghiªn cøu tù lµm ®å dïng d¹y häc m«n To¸n vµ m«n TiÕng ViÖt. * §èi Víi bé m«n To¸n: Bé thiÕt bÞ d¹y häc biÓu diÔn m«n To¸n líp 2 kh¸ phong phó. Song chØ sö dông ®­îc khi t×m hiÓu kh¸m ph¸t hiÖn kiÕn thøc ë phÇn bµi míi vµ mét sè bµi thùc hµnh. V× vËy, ng­êi gi¸o viªn khi d¹y cÇn tù lµm thªm c¸c ®å dïng d¹y häc To¸n phôc vô cho viÖc thùc hµnh vµ luyÖn tËp, ch¬i trß ch¬i t¹o kh«ng khÝ vui t­¬i, tù nhiªn, hÊp dÉn trong giê häc, ch¼ng h¹n: B¶ng nh©n chia, bé quay sè…ViÖc g¾n ®å dïng d¹y häc (que tÝnh, c¸c tÊm nhùa in c¸c chÊm trßn, ….) trªn b¶ng nØ cã thÓ thay b»ng g¾n nam ch©m sau mçi tÊm nhùa, que tÝnh,….. rÊt thuËn tiÖn, khoa häc vµ cã tÝnh s­ ph¹m. * §èi víi bé m«n TiÕng ViÖt: ThiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc hiÖn cã lµ qu¸ Ýt, bÊt cËp víi yªu cÇu ®æi míi hiÖn nay. §Ó tiÕt kiÖm thêi gian chuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc cho gi¸oviªn trong mét tiÕt lªn líp, ng­êi gi¸o viªn cÇn nghiªn cøu tù lµm thªm c¸c ®å dïng d¹y häc sao cho cã hiÖu qu¶ ë tõng ph©n m«n, tõng bµi häc. Ch¼ng h¹n: + ViÕt s½n c¸c tõ vµo c©u øng dông ®Ó d¹y TËp viÕt hoÆc c¸c kiÓu ch÷ ®Ó häc sinh viÕt s¸ng t¹o. + Lµm tËp bµi viÕt mÉu (dïng cho chÝnh t¶ tËp chÐp). + Phãng to c¸c kªnh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa. + Lµm thªm ®å dïng d¹y häc luyÖn tõ vµ c©u nh­: b¸ng quay më réng vèn tõ, bé thÎ g¾n h×nh c¸c lo¹i c©y cã tªn bÊet ®Çu b»ng ch÷ ch, tr…®Ó häc sinh thùc hµnh khi lµm bµi tËp vµ ch¬i trß ch¬i. 4. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ó c¶i tiÕn lµm míi ®å dïng d¹y häc “Bé ®Üa ghi h×nh gi¶ng d¹y m«n TiÕng ViÖt líp 2 ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ph©n m«n TËp ®äc + KÓ chuyÖn + TËp lµm v¨n” Kªnh h×nh ®ãng vai trß rÊt quan träng trong s¸ch gi¸o khoa TiÓu häc, nhÊt lµ ë líp 2. H×nh vÏ ®Ñp, ngé nghÜnh, nhiÒu mµu s¾c cã søc hÊp dÉn rÊt lín víi häc sinh. C¸c h×nh minh häa ®Æc biÖt lµ trong c¸c bµi tËp ®äc cßn hç trî cho trÝ t­ëng t­îng cña häc sinh. HoÆc qua c¸c ¶nh chôp, tranh vÏ, häc sinh cã thÓ h×nh dung ®­îc phÇn nµo nh÷ng nh©n vËt, ®å vËt, c©y cèi, con vËt, hoÆc c¶nh vËt mµ c¸c em ch­a thÊy bao giê nh­ con S­ tö, s«ng H­¬ng, b·i biÓn, chó bÐ liªn l¹c…HoÆc ®Þnh h­íng cho trÝ t­ëng t­îng cña c¸c em vÒ c¸c nh©n vËt lÞch sö nh­ S¬n Tinh Thñy tinh (ch¼ng h¹n: Bµi tËp ®äc S¬n Tinh Thñy Tinh, c¸c em nh×n vÏ minh häa trong bµi cã thÓ t­ëng t­îng ra nh©n vËt S¬n Tinh vµ Thñy Tinh trong thÇn tho¹i thËt oai phong, cã søc m¹nh phi th­êng….) Víi ph©n m«n kÓ chuyÖn th× tranh ¶nh trong s¸ch gi¸o khoa thùc sù lµ c«ng cô ®Ó c¸c em lµm viÖc. XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn, t«i d· suy nghÜ ®Ó c¶i tiÕn, lµm míi ®å dïng d¹y häc mang tªn “§Üa ghi h×nh gi¶ng d¹y bé m«n TiÕng ViÖt líp 2 ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ph©n m«n TËp ®äc + KÓ chuyÖn + TËp lµm v¨n”. §©y lµ mét lo¹i b¨ng h×nh s¸ch gi¸o khoa gióp häc sinh quan s¸t ë nhiÒu gãc ®é sinh ®éng h¬n. bé ®Üa ghi h×nh ®· ®­îc in sao thµnh c«ng theo s¸ch gi¸o khoa b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i kÕt hîp víi sö dông c«ngnghÖ khoa häc tiªn tiÕn, b¶o ®¶m ®­îc c¸c yªu cÇu: + TÝnh khoa häc + TÝnh S­ ph¹m + TÝnh thÈm mÜ + TÝnh thõa kÕ + TÝnh hiÖu qu¶. §Üa ghi h×nh ®· phÇn nµo kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ th­êng gÆp trong c¸c tiÕt d¹y ph©n m«n TËp ®äc + KÓ chuyÖn + TËp lµm v¨n. Ch¬ trß ch¬i theo s¸ch “Trß ch¬i TiÕng ViÖt 2” cña t¸c gi¶ TrÇn M¹nh H­ëng nh­: nh×n tranh kÓ ®o¹n, b¾t lçi kÓ sai, nèi d©y kÓ chuyÖn …gi¸o viªn kh«ng cßn lóng tóng víi kªnh h×nh khæ nhá in trong s¸ch gi¸o khoa hoÆc phãng to hay thuª thî vÏ thñ c«ng (kh«ng ®¶m b¶o ®é chuÈn cña kªnh h×nh) ®Ó sö dông trong tiÕt d¹y. ViÖc in tranh trªn ®Üa h×nh ®· gãp phÇn kÝch thÝch sù høng thó häc tËp cña häc sinh t¹o ®­îc sù c¶m thô s©u s¾c trong nhËn thøc cña c¸c em ë tõng néi dung bµi häc. Gi¶m sè lÇn thao t¸c cña gi¸o viªn khi tr×nh bµy c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc theo môc tiªu cña tiÕt häc. §å dïng d¹y häc ®¶m b¶o ®­îc ®é bÒn ®Ñp theo h­íng hiÖn ®¹i hãa ®æi míi thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc hiÖn nay. N©ng hiÖu qu¶ giê d¹y vµ ®©y còng lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay. Thao t¸c sö dông ®å dïng d¹y häc nµy thËt ®¬n gi¶n. Ch¼ng h¹n: TiÕt: KÓ chuyÖn : Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim (phÇn bµi míi) Giíi thiÖu bµi: Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh kÓ l¹i ®o¹n 1 theo tranh. BÊm “Play” cho hiÖn lªn mµn h×nh tõ tranh 1 ®Õn tranh 4 ®Ó häc sinh kÓ. BÊm nót “Pause” khi muèn cho mçi tranh dõng l¹i, bÊm nót >> khi muèn tua c¸c bøc tranh ®i vµ bÊm nót << khi muèn cÇn ®Õn c¸c bøc tranh tr­íc ®ã. ViÖc chuyÓn ®Üa h×nh nµy vµo c¸c bµi gi¶ng ®iÖn tö, t¹o hiÖu øng xuÊt hiÖn, hiÖu øng chuyÓn ®éng, hiÖu øng kÕt thóc ®Ó sö dông tõng tranh còng rÊt ®¬n gi¶n. gi¸o viªn cã thÓ sö dông bÊt k× tranh nµo theo yªu cÇu cña bµi. III. KÕt qu¶ cña viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc tù lµm KÕt qu¶ cô thÓ: Sau khi xin phÐp Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng t«i ®· tiÕn hµnh thùc nghiÖm d¹y ë 2 líp 2A vµ 2C víi tiÕt KÓ chuyÖn: “Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim”, hai líp nµy cã sè häc sinh b»ng nhau vµ mÆt b»ng nhËn thøc ngang nhau. Líp 2A d¹y theo tranh vÏ, líp 2C d¹y cã sö dông ®Üa ghi h×nh. §©y lµ b¶ng thèng kª sè liÖu kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ë hai líp : Tæng sè H Giái Kh¸ TB Líp SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) Líp 2A: 31 3 9,7 10 32,2 18 58,1 Líp 2B: 31 10 32,2 15 48,4 6 19,4 Nh×n vµo b¶ng thèng kª ta thÊy viÖc sö dông ®Üa ghi h×nh vµo gi¶ng d¹y ph©n m«n KÓ chuyÖn ë líp 2C cã chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cao h¬n h¼n líp 2A, häc sinh hµo høng tÝch cùc trong giê häc. Qua trao ®æi, trß chuyÖn víi c¸c em th× hÇu hÕt häc sinh ®Òu thÝch ®­îc häc tËp khi sö dông mµn h×nh, tr×nh chiÕu. “§Üa ghi h×nh gi¶ng d¹y bé m«n TiÕng ViÖt líp 2 ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ph©n m«n TËp ®äc + KÓ chuyÖn + TËp lµm v¨n”. Qua viÖc nghiªn cøu, t×m tßi khai th¸c sö dông thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc tù lµm t«i thÊy b¶n th©n m×nh ®­îc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ v÷ng vµng nªn nhiÒu, tù tin trong mçi tiÕt d¹y, hiÓu râ h¬n ý ®å trong s¸ch gi¸o khoa. C¸c ®å dïng d¹y häc tù lµm ®· bæ sung vµo bé thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc cña líp 2 ngµy thªm phong phó h¬n. Qua ®ã, gãp phÇn tÝch cùc vµo phong trµo sö dông vµ c¶i tiÕn tù lµm ®å dïng d¹y häc do nhµ tr­êng vµ cÊp trªn ph¸t ®éng. PhÇn thø ba KÕt thóc vÊn ®Ò Trong qu¸ tr×ng gi¶ng d¹y võa qua, b»ng viÖc thùc hiÖn sö dông thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc ®Æc biÖt lµ ®å dïng d¹y häc tù lµm trong gi¶ng d¹y ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ë líp 2 t«i thÊy kh¶ n¨ng n¾m b¾t kiÕn thøc vµ vËn dông kiÕn thøc cña häc sinh tiÕn bé râ rÖt. C¸c em say mª víi nhiÖm vô häc tËp, thÝch ®­îc ®Õn tr­êng, ®Õn líp. Trong giê häc tÝch cùc, s«i næi. Qua viÖc thùc hiÖn sö dông c¸c ®å dïng, thiÕt bÞ d¹y häc ®· nªu ë trªn, t«I ®· cã ®­îc mét sè bµi häc kinh nghiÖm sau: I. Bµi häc kinh nghiÖm: 1. B¶n th©n mçi gi¸o viªn ph¶i nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ viÖc sö dông dông thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc trong gi¶ng d¹y. 2. N¾m v÷ng nh÷ng néi dung ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa líp 2. - Gi¸o viªn nghiªn cøu kÜ néi dung bµi, t×m hiÓu kÜ viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc cña tõng bµi, ¸p dông ph­¬ng ph¸p míi mét c¸ch linh ho¹t, nghiªn cøu t×m hiÓu ®èi t­îng häc sinh , lùa chän ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y phï hîp ®Ó giê d¹y ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. 3. T¨ng c­êng häc tËp chuyªn m«n, cïng ®ång nghiÖp bµn b¹c trao ®æi, th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, nh÷ng bÊt cËp trong tiÕt d¹y, qua nh÷ng giê d¹y cÇn ph¸t hiÖn ra nh÷ng ­u ®iÓm cña ®ång nghiÖp ®Ó häc tËp, t×m ra nh÷ng thiÕu sãt ®Ó bæ sung gãp ý kÞp thêi ë tõng bé m«n, ph©n m«n. 4. Ng­êi gi¸o viªn ph¶i th­êng xuyªn sö dông thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc trong mçi tiÕt d¹y (theo yªu cÇu). Khi sö dông dông thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc ph¶i chó ý ®ÕnviÖc khai th¸c tÝnh hiÖu qu¶ vµ thao t¸c thËt thµnh th¹o, hîp lý dÇn trë thµnh kÜ n¨ng kÜ x¶o, ®¶m b¶o yªu cÇu khoa häc chÝnh x¸c. 5. Ngoµi viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc cã s½n, ng­êi gi¸o viªn ph¶i lu«n cã sù nghiªn cøu t×m tßi ph¸t hiÖn ra nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm cña ®å dïng, thiÕt bÞ s½n cã ®Ó cã h­íng c¶i tiÕn, lµm míi phï hîp víi néi dung, yªu cÇu tõng bµi, t¹o kh«ng khÝ vui t­¬i, tù nhiªn sinh ®éng trong giê häc ®Ó giê häc ®¹t hiÖu qu¶ cao. II. Mét sè ®Ò xuÊt: 1. §èi víi gi¸o viªn gi¶ng d¹y: - Ph¶i n¾m v÷ng ch¾c nghiÖp vô chuyªn m«n, cã tr×nh ®é tay nghÒ v÷ng vµng, cã lßng nhiÖt t×nh vµ cã t©m huyÕt víi nghÒ, ®Æc biÖt lµ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn th× kinh nghiÖm trªn thùc hiÖn míi cã hiÖu qu¶ 2. Víi cÊp tr­êng: - Tæ chøc héi thi ‘Tù lµm ®å dïnh d¹y häc” th­êng xuyªn 1 lÇn/n¨m ®Ó gi¸o viªn ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng tiÒm Èn cña m×nh. Ph¸t hiÖn nh÷ng tµi n¨ng míi. - CÇn ®Çu t­, hç trî vÒ thêi gian vµ kinh phÝ hîp lý cho viÖc tù lµm ®å dïng d¹y häc ë c¸c tæ khèi chuyªn m«n. §æi míi sinh ho¹t chuyªn m«n theo h­íng thiÕt thùc, hiÖu qu¶. Nªu râ nh÷ng khã kh¨n bÊtcËp ®Ó tæ cïng gi¶i quyÕt. 3. Víi Phßng Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o: Th­êng xuyªn tæ chøc héi th¶o vÒ vÊn ®Ò “Tù lµm vµ sö dông ®å dïng d¹y häc” cÊp huyÖn hoÆc côm ®Ó c¸c gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn giao l­uhäc hái lÉn nhau. N©ng cao nhËn thøc, n©ng cao tay nghÒ cña gi¸o viªn vµ tæ chøc cho gi¸o viªn tËp huÊn sö dông thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc ngay trong dÞp hÌ. Cã sù kiÓm tra ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn. III. KÕt luËn chung: §Ó viÑc d¹y vµ häc trong c¸c tr­êng phæ th«ng nãi chung vµ c¸c tr­êng tiÓu häc nãi riªng ®¹t ®­îc môc tiªu cña Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®· ®Ò ra ®ßi hái ng­êi gi¸o viªn ph¶i cã tr×nh ®é tay nghÒ v÷ng, n¾m b¾t vµ cËp nhËt kÞp thêi c¸c th«ng tin gi¸o dôc. Gi¶ng d¹y theo h­íng ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc song song víi viÖc ®æi míi thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc. Trong mçi tiÕt d¹y (theo yªu cÇu cña tõng bµi) ng­êi gi¸o viªn cÇn thao t¸c c¸c thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc ssao cho hiÖu qu¶, th­êng xuyªn ®óc rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n m×nh ®Ó giê häc ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. ********* Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm cña t«i trong viÖc khai th¸c, sö dông thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc tù lµm ®Ó giê d¹y ®¹t hiÖu qu¶ cao. Cã ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ nhê sù ®i s©u t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ, nghiªn cøu t×m tßi cña b¶n th©n vµ sù gióp ®ì cña c¸c bËc thÇy, b¹n bÌ ®ång nghiÖp trong thêi gian gi¶ng d¹y võa qua. Riªng b¶n th©n t«i lu«n lu«n mong muãn ®­îc nghe sù ®ãng gãp ý kiÕn ch©n thµnh cña c¸c bËc thÇy vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó viÖc khai th¸c sö dông thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc s½n cã, ®å dïng d¹y häc tù lµm ®¹t kÕt qu¶ tèt ®Ñp h¬n n÷a, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc häc sinh, ®¸p øng viÖc ®æi míi, thùc hiÖn ®­îc môc tiªu ®µo t¹o cña ngµnh gi¸o dôc hiÖn nay. Ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2009 Gi¸o viªn Ph¹m ThÞ H¶i YÕn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhai thác sử dụng thiết bị - đồ dùng dạy học trong giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới ở lớp 2 môn Toán và Tiếng Việt.doc