Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho vùng nông thôn huyện krông pắc tỉnh Đăklăk

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PẮC TỈNH ĐĂKLĂK” LỜI MỞ ĐẦU Nông thôn nơi sống thân thiết của mỗi chúng ta, trãi rộng mênh mong dọc theo chiều dài đất nước. Mỗi vùng mỗi miền, nơi tụ cư của người dân nông thôn có sự khác nhau về tên gọi: xóm làng (miền Bắc), bản mường (Tây Bắc), Buôn–plây (Tây Nguyên), phum–sóc (Tây Nam bộ) Cái chung được thể hiện đó chính là truyền thống, là văn hóa nông nghiệp với nghề trồng trọt và chăn nuôi. Nhưng cái riêng thì lại có ở nhiều hệ sinh thái nông nghiệp khác nhau. Nông thôn ngày xưa rất trong lành và yên bình, ngày nay nông thôn đang chịu sự tác động sâu sắc của sự bùng nổ dân số, của quá trình đô thị hóa, của quá trình phát triển hướng tới một xã hội công nghiệp đang diễn ra ở nước ta. Nhiều tác động đang diễn ra hằng ngày, hàng giờ làm thay đổi tận gốc nếp làm ăn, nếp sống, nếp nghĩ của người dân nông thôn, cũng như môi trường sống của họ theo cả chiều tốt và chiều xấu. Nông thôn huyện Krông Pắc, tỉnh ĐăkLăk không nằm ngoài quy luật đó. Môi trường nông thôn huyện Krông Pắc đang dần bị thay đổi. Do tập quán sinh hoạt và nhận thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường, điều kiện vệ sinh môi trường không đảm bảo, rác thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi ngày càng nhiều hơn, chất lượng môi trường sẽ ngày càng suy giảm nếu không có biện pháp ngăn ngừa và khắc phục. Vì vậy việc đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao điều kiện vệ sinh môi trường cho vùng nông thôn huyện Krông Pắc là cần thiết song song với quá trình phát triển kinh tế – xã hội của huyện. MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1 I.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1 I.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: 1 I.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 2 I.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 2 I.5. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 3 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI HUYỆN KRÔNG PẮC TỈNH ĐĂKLĂK 6 II.1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 6 II.1.1. Vị trí địa lý 6 II.1.2. Địa hình, thổ nhưỡng 7 II.1.2.1. Địa hình 7 II.1.2.2. Thổ nhưỡng 8 II.1.3. Khí hậu – Thủy văn 8 II.1.3.1. Khí hậu 8 II.1.3.2. Thủy văn 10 II.1.4. Các nguồn tài nguyên 11 II.1.4.1. Tài nguyên đất 11 II.1.4.2. Tài nguyên nước 12 II.1.4.3. Tài nguyên rừng 13 II.1.4.4. Tài nguyên khóang sản 13 II.2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 13 II.2.1. Hiện trạng phát triển kinh tế 13 II.2.1.1. Nông nghiệp 14 II.2.1.2. Lâm nghiệp 15 II.2.1.3. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 15 II.2.1.4. Thương mại – dịch vụ – du lịch 15 II.2.2. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng – các khu dân cư nông thôn 16 II.2.2.1. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 16 II.2.2.2. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn 17 II.2.3. Dân số – Lao động – Mức sống 18 II.2.3.1. Dân số 18 II.2.3.2. Lao động 18 II.2.3.3. Thu nhập và mức sống 19 II.2.4. Dân tộc – Tôn giáo – Phong tục tập quán 19 II.2.5. Gia đình – Trẻ em và vấn đề giới. 25 II.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 26 II.3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 26 II.3.2. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực 26 II.3.2.1. Dân số, nguồn nhân lực 26 II.3.2.2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 27 II.3.2.3. Nông nghiệp 27 II.3.2.4. Lâm nghiệp 28 II.3.2.5. Công nghiệp 29 II.3.2.6. Giao thông 29 CHƯƠNGIII: TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PẮC 30 III.1. KHÁI NIỆM NÔNG THÔN, MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 30 III.1.1. Khái niệm môi trường 30 III.1.2. Khái niệm nông thôn 30 III.1.3. Khái niệm môi trường nông thôn 31 III.2. CẤU TRÚC SINH THÁI MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PĂC 31 III.2.1. Phân loại môi trường nông thôn 31 III.2.1.1. Nông thôn ngoại thành 32 III.2.1.2. Nông thôn thuộc vùng sâu vùng xa 32 III.2.1.3. Nông thôn miền trung du 33 III.2.2.Cấu trúc sinh thái môi trường nông thôn huyện krông pắc 33 III.2.3. Diễn thế và các hoạt động chủ yếu của môi trường nông thôn huyện krông. 35 III.2.3.1. Diễn thế 35 III.2.3.2. Các hoạt động chủ yếu của môi trường nông thôn huyện Krông Pắc 35 III.3. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 39 III.3.1. Ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi 39 III.3.2. Ô nhiễm môi trường do hố xí không hợp vệ sinh 42 III.3.3. Tình hình vệ sinh môi trường tại các chợ 44 III.3.4. Ô nhiễm môi trường do hoạt động canh tác. 45 III.3.5. Ô nhiễm môi trường do phân bón, thuốc BVTV 46 III.4. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC 47 III.4.1. Các công trình cấp nước hiện nay của Huyện 47 III.4.2. Hiện trạng nguồn nước mặt 47 III.4.2.1. Khả năng khai thác sử dụng nước mặt 47 III.4.2.2. Chất lượng nước mặt 48 III.4.3. Hiện trạng nguồn nước ngầm 49 III.4.3.1. Khả năng khai thác và sử dụng nước ngầm 49 III.4.3.2. Chất lượng nước ngầm 49 III.4.4. Đánh giá hiện trạng sử dụng tài nguyên nước 50 III.4.5. Hiện trạng nguồn nước thải 51 III.4.5.1. Chất lượng nước thải. 51 III.4.5.2. Hiện trạng thu gom và xử lý nước thải. 52 III.4.5.3. Đánh giá các nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước: 52 III.5. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ TIẾNG ỒN 53 III.5.1. Nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí 53 III.5.1.1. Nguồn ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động GTVT 53 III.5.1.2. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí từ hoạt động sản xuất và xây dựng. 53 III.5.1.3. Hiện trạng môi trường không khí vùng sản xuất tiểu thủ công nghiệp. 54 III.5.2. Mức độ ô nhiễm tiếng ồn 56 III.5.3. Tác động của ô nhiễm không khí và tiếng ồn 56 III.6. HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN 57 III.6.1. Đặc điểm, nguồn gốc phát sinh CTR khu vực nông thôn huyện Krông Pắc 57 III.6.2. Hiện trạng thu gom, phân loại và quản lý chất thải rắn 58 III.6.2.1. Tình hình quản lý chất thải rắn 58 III.6.2.2 Hiện trạng thu gom CTR 58 III.6.2.3. Tình hình xử lý chất thải rắn 59 III.6.2.4. Các vấn đề còn tồn tại 59 III.7. CÁC GIẢI PHÁP VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN 60 III.8. TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐIỀU TRA 61 CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PẮC TỈNH ĐĂKLĂK 64 IV.1. MỤC TIÊU 64 IV.2. CÁC GIẢI PHÁP 64 IV.2.1. Cải tạo chuồng trại – Mô hình hầm biogas 64 IV.2.1.1. Biogas là gì? 65 IV.2.1.2. Các lợi ích khi sử dụng biogas 65 IV.2.1.3. Các tiêu chí để xây dựng hầm biogas gia đình 66 IV.2.2. Cải tạo hố xí 69 IV.2.2.1. Sơ lược về hố xí hợp vệ sinh 69 IV.2.2.2. Hố xí đào chìm 70 IV.2.2.3. Hố xí 2 ngăn 71 IV.2.3. Quản lý phế thải nông nghiệp 75 IV.2.3.1. Trộn lẫn vào đất 75 IV.2.3.2. Ủ phân compost 75 IV.2.4. Quản lý rác thải 77 IV.2.4.1. Tổ chức quản lý 77 IV.2.4.2. Phân loại tại nguồn và tồn trữ chất thải 78 IV.2.4.3. Đề xuất mô hình thu gom 81 IV.2.4.4. Đề xuất các biện pháp xử lý rác 83 IV.2.5. Sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật 85 IV.2.5.1. Công tác quản lý 85 IV.2.5.2. ý thức của người dân 85 IV.2.6. Nâng cao tỷ lệ dùng nước sạch 86 IV.2.6.1. Công tác quản lý 86 IV.2.6.2. Các giải pháp cung cấp nước sạch cho cộng đồng 87 IV.2.6.3. Các biện pháp xử lí nước cơ bản phù hợp ở nông thon 89 IV.3. CÁC BIỆN PHÁP HỔ TRỢ 91 IV.3.1. Tuyên truyền và huấn luyện kỹ năng về vệ sinh môi trường. 91 IV.3.2. Mở các lớp tập huấn phổ biến các kiến thức cơ bản về vệ sinh môi trường đến từng thôn, buôn 93 IV.4. MÔ HÌNH LÀNG SINH THÁI 93 V.4.1. Các mô hình làng sinh thái đã được áp dụng thành công. 93 V.4.2. Đề xuất xây dựng mô hình làng sinh thái 94 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 96 V.1. KẾT LUẬN 96 V.2. KIẾN NGHỊ 97 PHẦN PHỤ LỤC: PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ HÌNH ẢNH

pdf10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 2453 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho vùng nông thôn huyện krông pắc tỉnh Đăklăk, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
“KHAÛO SAÙT ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG VAØ ÑEÀ XUAÁT CAÙC GIAÛI PHAÙP CAÛI THIEÄN ÑIEÀU KIEÄN VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØN G CHO VUØN G NOÂNG THOÂN HUYEÄN KROÂN G PAÉC TÆNH ÑAÊKLAÊK” GVHD : TH.S THAÙI VUÕ BÌNH Trang b SVTH : NGOÂ THÒ PHUÏNG MSSV: 103108157 PHUÏ LUÏC 1: PHIEÁU ÑIEÀU TRA “KHAÛO SAÙT ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG VAØ ÑEÀ XUAÁT CAÙC GIAÛI PHAÙP CAÛI THIEÄN ÑIEÀU KIEÄN VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØN G CHO VUØN G NOÂNG THOÂN HUYEÄN KROÂN G PAÉC TÆNH ÑAÊKLAÊK” GVHD : TH.S THAÙI VUÕ BÌNH Trang c SVTH : NGOÂ THÒ PHUÏNG MSSV: 103108157 PHIEÁU ÑIEÀU TRA MOÂI TRÖÔØNG KHU VÖÏC NOÂNG THOÂN HUYEÄN KROÂNG PAÊC TÆNH ÑAÊKLAÊK Thoân (Buoân) ................................................ Xaõ ................................................................ Hoï vaø teân chuû hoä: ............................................................................................................... Ngaøy ñieàu tra: ..................................................................................................................... 1. Gia ñình Anh (Chò) laø ngöôøi daân toäc gì? a. Kinh b. Daân toäc thieåu soá 2. Gia ñình Anh (Chò) coù: ............................. (ngöôøi) 3. Anh (Chò) baét ñaàu soáng taïi ñaây töø khi naøo? a. Tröôùc naêm 1990 b. Sau naêm 1990 4. Coâng vieäc hieän nay cuûa Anh (Chò) laø gì? a. Laøm noâng b. Buoân baùn c. Coâng nhaân vieân 5. Thu nhaäp haøng thaùng cuûa Anh (Chò) laø bao nhieâu? 6. Nhaø Anh (Chò) troàng chuû yeáu laø loaïi caây gì? a. Caây Luùa b. Caây Caø pheâ c. Caây noâng nghieâp khaùc d. Khoâng troàng troït 7. Gia ñình Anh (Chò) söû duïng nöôùc sinh hoaït töø nguoàn naøo? a. Nöôùc gieáng b. Nöôùc soâng c. Nöôùc maùy d. Nguoàn khaùc 8. Nhaø Anh (Chò) xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït baèng caùch naøo? a. Thaûi ra vuøng ñaát truõng b. Thaûi xuoáng coáng raõnh c. Ñoå ra keânh, möông d. Baèng caùch khaùc 9. Anh (Chò) coù nhaän bieát ñöôc raùc sinh hoaït, raùc saûn xuaát, raùc y teá khoâng? a. Coù b. Khoâng 10. Gia ñình Anh (Chò) xöû lyù raùc thaûi nhö theá naøo? a. Ñoát b. Ñoå xuoáng hoá raùc trong vöôøn c. Vöùt böøa baõi d. Do ñoäi thu gom raùc thu 11. Gia ñình Anh (Chò) coù söû duïng hoá xí hôïp veä sinh khoâng? a. Coù b. Khoâng 12. Vaät nuoâi chuû yeáu cuûa gia ñình Anh (Chò) laø gì? a. Gia suùc b. Gia caàm 13. Gia ñình Anh (Chò) chaên nuoâi baèng hình thöùc gì? a. Thaû rong b. Chuoàng, traïi 14. Gia ñình Anh (Chò) coù bieát caùc moâ hình biogas, phaân vi sinh khoâng? a. Khoâng bieát b. Hieän ñang söû duïng c. Coù bieát nhöng khoâng söû duïng. 15. Gia ñình Anh (Chò) coù söû duïng thuoác baûo veä thöïc vaät khoâng? a. Coù b. Khoâng “KHAÛO SAÙT ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG VAØ ÑEÀ XUAÁT CAÙC GIAÛI PHAÙP CAÛI THIEÄN ÑIEÀU KIEÄN VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØN G CHO VUØN G NOÂNG THOÂN HUYEÄN KROÂN G PAÉC TÆNH ÑAÊKLAÊK” GVHD : TH.S THAÙI VUÕ BÌNH Trang d SVTH : NGOÂ THÒ PHUÏNG MSSV: 103108157 16. Anh (Chò) coù trang bò baûo hoä lao ñoäng khi söû duïng thuoác BVTV khoâng? a. Coù b. Khoâng 17. Xung quanh nhaø Anh (Chò) coù nhaø maùy, xí nghieäp naøo khoâng? a. Coù b. Khoâng 18. Caùc nhaø maùy, xí nghieäp naøy coù gaây aûnh höôûng gì ñeán sinh hoaït haøng ngaøy vaø söùc khoûe cuûa gia ñình Anh (Chò) khoâng? a. Khoâng b. Coù (Cuï theå laø gì?) ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 19. Taïi nôi ôû cuûa gia ñình Anh (Chò) coù thöôøng xuyeân xaûy ra dòch beänh khoâng? a. Coù b. Ít khi c. Thöôøng xuyeân 20. Anh (Chò) coù quan taâm ñeán nhöõng thoâng tin veà moâi tröôøng khoâng? a. Raát quan taâm b. Ít quan taâm c. Khoâng quan taâm 21. Gia ñình Anh (Chò) coù thöôøng xuyeân tham gia, höôûng öùng caùc cuoäc tuyeân truyeàn vaän ñoäng trong lónh vöïc moâi tröôøng cuûa huyeän, xaõ khoâng? a. Thöôøng xuyeân b. Khoâng thöôøng xuyeân. c. Khoâng tham gia 22. Gia ñình Anh (Chò) coù gaëp khoù khaên gì khi thöïc hieän caùc chöông trình veà veä sinh moâi tröôøng khoâng? a. Khoâng b. Coù (Cuï theå laø gì?) ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 23. Neáu ñöôc hoå trôï moät phaàn kinh phí cho chöông trình Veä sinh moâi tröôøng noâng thoân (caáp nöôùc saïch, caûi taïo chuoàng traïi, hoá xí) gia ñình Anh (Chò) coù ñoàng yù tham gia khoâng? a. Coù b. Khoâng (Lyù do cuï theå) ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 24. Anh (Chò) coù nhaän xeùt gì veà moâi tröôøng xung quanh nhaø mình? a. Moâi tröôøng saïch ñeïp b. Moâi tröôøng bò oâ nhieãm nheï c. Moâi tröôøng bò oâ nhieãm naëng 25. Gia ñình Anh (Chò) coù yù kieán goùp yù gì ñeå caûi thieän ñieàu kieän veä sinh moâi tröôøng khu vöïc gia ñình Anh (Chò) ñang sinh soáng? ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Xin chaân thaønh caûm ôn söï tham gia cuûa gia ñình Anh (Chò)! “KHAÛO SAÙT ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG VAØ ÑEÀ XUAÁT CAÙC GIAÛI PHAÙP CAÛI THIEÄN ÑIEÀU KIEÄN VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØN G CHO VUØN G NOÂNG THOÂN HUYEÄN KROÂN G PAÉC TÆNH ÑAÊKLAÊK” GVHD : TH.S THAÙI VUÕ BÌNH Trang e SVTH : NGOÂ THÒ PHUÏNG MSSV: 103108157 PHUÏ LUÏC 2: MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH “K H A ÛO S A ÙT Ñ A ÙN H G IA Ù H IE ÄN T R A ÏN G V A Ø Ñ E À X U A ÁT C A ÙC G IA ÛI PH A ÙP C A ÛI TH IE ÄN Ñ IE ÀU K IE ÄN V E Ä S IN H M O ÂI TR Ö Ô ØN G C H O V U ØN G N O ÂN G T H O ÂN H U Y E ÄN K R O ÂN G P A ÉC T ÆN H Ñ A ÊK LA ÊK ” G V H D : T H .S T H A ÙI V U Õ B ÌN H T ra ng b SV T H : N G O Â T H Ò P H U ÏN G M SS V : 1 03 10 81 57 H ìn h 1: B ản g ño à ta øi n gu ye ân ña át ñ ai “K H A ÛO S A ÙT Ñ A ÙN H G IA Ù H IE ÄN T R A ÏN G V A Ø Ñ E À X U A ÁT C A ÙC G IA ÛI PH A ÙP C A ÛI TH IE ÄN Ñ IE ÀU K IE ÄN V E Ä S IN H M O ÂI TR Ö Ô ØN G C H O V U ØN G N O ÂN G T H O ÂN H U Y E ÄN K R O ÂN G P A ÉC T ÆN H Ñ A ÊK LA ÊK ” G V H D : T H .S T H A ÙI V U Õ B ÌN H T ra ng c SV T H : N G O Â T H Ò P H U ÏN G M SS V : 1 03 10 81 57 H ìn h 2 : B ản ñ ồ cơ s ở h ạ tầ n g “K H A ÛO S A ÙT Ñ A ÙN H G IA Ù H IE ÄN T R A ÏN G V A Ø Ñ E À X U A ÁT C A ÙC G IA ÛI PH A ÙP C A ÛI TH IE ÄN Ñ IE ÀU K IE ÄN V E Ä S IN H M O ÂI TR Ö Ô ØN G C H O V U ØN G N O ÂN G T H O ÂN H U Y E ÄN K R O ÂN G P A ÉC T ÆN H Ñ A ÊK LA ÊK ” G V H D : T H .S T H A ÙI V U Õ B ÌN H T ra ng d SV T H : N G O Â T H Ò P H U ÏN G M SS V : 1 03 10 81 57 H ìn h 3 : B ản ñ ồ qu y h oạ ch s ử d ụ n g ñấ t ñ ến n ăm 2 01 0 “KHAÛO SAÙT ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG VAØ ÑEÀ XUAÁT CAÙC GIAÛI PHAÙP CAÛI THIEÄN ÑIEÀU KIEÄN VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØNG CHO VUØNG NOÂNG THOÂN HUYEÄN KROÂNG PAÉC TÆNH ÑAÊKLAÊK” GVHD : TH.S THAÙI VUÕ BÌNH Trang b SVTH : NGOÂ THÒ PHUÏNG MSSV: 103108157 Hình 4: Voû chai loï ñöïng hoùa chaát boû trong moâi tröôøng Hình 5: Baõi raùc töï phaùt Hình 6 : Lôïn ñöôïc nuoâi nhoát trong chuoàng kieân coá “KHAÛO SAÙT ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG VAØ ÑEÀ XUAÁT CAÙC GIAÛI PHAÙP CAÛI THIEÄN ÑIEÀU KIEÄN VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØNG CHO VUØNG NOÂNG THOÂN HUYEÄN KROÂNG PAÉC TÆNH ÑAÊKLAÊK” GVHD : TH.S THAÙI VUÕ BÌNH Trang c SVTH : NGOÂ THÒ PHUÏNG MSSV: 103108157 Hình 7: Boø nuoâi trong chuoàng kieân coá Hình 8: heä thoáng maùng thu gom nöôùc thaûi chaên nuoâi “KHAÛO SAÙT ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG VAØ ÑEÀ XUAÁT CAÙC GIAÛI PHAÙP CAÛI THIEÄN ÑIEÀU KIEÄN VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØNG CHO VUØNG NOÂNG THOÂN HUYEÄN KROÂNG PAÉC TÆNH ÑAÊKLAÊK” GVHD : TH.S THAÙI VUÕ BÌNH Trang d SVTH : NGOÂ THÒ PHUÏNG MSSV: 103108157 Hình 9: Moâ hình haàm biogas Hình 10: Ngöôøi daân xaây hoá xí veä sinh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf10PHU LUC-OK.pdf