Khảo sát, đánh giá và giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 01 Chương I TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1. Khái niệm về kiểm soát nội bộ 03 1.1.1. Lịch sử hình thành 03 1.1.2. Định nghĩa kiểm soát nội bộ . 07 1.2. Các yếu tố cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ 09 1.2.1. Môi trường kiểm soát 09 1.2.1.1. Triết lý quản lý và phong cách điều hành 09 1.2.1.2. Cơ cấu tổ chức 10 1.2.1.3. Phương pháp phân chia quyền hạn và trách nhiệm . 11 1.2.1.4. Năng lực của đội ngũ nhân viên 12 1.2.1.5. Chính sách nhân sự . 12 1.2.1.6. Sự liêm chính và giá trị đạo đức 13 1.2.1.7. Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán . 14 1.2.2. Đánh giá rủi ro 16 1.2.2.1. Nội dung của đánh giá rủi ro . 16 1.2.2.2. Tiêu chí đánh giá 20 1.2.3. Hoạt động kiểm soát 22 1.2.3.1. Phân chia trách nhiệm . 23 1.2.3.2. Kiểm soát quá trình xử lý thông tin 23 1.2.3.3. Bảo vệ tài sản 25 1.2.3.4. Phân tích rà soát . 25 1.2.4. Thông tin và truyền thông 26 1.2.4.1. Thông tin . 26 Truyền thông 28 Giám sát . 30 Hạn chế của kiểm soát nội bộ . 33 Chương II KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI MỘT DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM 2.1. Khảo sát thực trạng 35 2.1.1. Mục đích, đối tượng và phương pháp khảo sát . 35 2.1.1.1. Mục đích khảo sát . 35 2.1.1.2. Đối tượng khảo sát 37 2.1.1.3. Phương pháp đánh giá . 38 2.1.2. Đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ . 39 2.1.2.1. Đánh giá tổng thể theo các yếu tố kiểm soát nội bộ 39 2.1.2.2. Đánh giá kiểm soát nội bộ trong các chu trình nghiệp vụ chủ yếu 45 2.2. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở Công ty TNHH Meinan (Việt Nam) . 49 2.2.1. Hoàn thiện môi trường kiểm soát . 49 2.2.1.1. Triết lý quản lý và phong cách điều hành . 49 2.2.1.2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phân chia quyền hạn và trách nhiệm . 50 2.2.1.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên 51 2.2.1.4. Chính sách nhân sự, sự liêm chính và giá trị đạo đức . 52 2.2.2. Hệ thống thông tin và truyền thông . 53 2.2.3. Hoàn thiện các chu trình nghiệp vụ chủ yếu . 53 2.2.3.1. Lập kế hoạch mua hàng . 53 2.2.3.2. Hoạt động mua hàng trong nước 54 2.2.3.3. Hoạt động nhập khẩu hàng hóa . 54 2.2.3.4. Hoạt động và thủ tục kiểm soát ở kho hàng 55 2.3. Đánh giá các công cụ của Báo cáo COSO 1992 khi vận dụng vào Việt Nam . 56 2.3.1. Ưu điểm . 56 2.3.2. Nhược điểm . 57 Chương III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ Ở CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM 3.1. Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam . 59 3.1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ . 59 3.1.2. Sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ 61 3.1.2.1. Thời kỳ thứ nhất (trước năm 1986) . 61 3.1.2.2. Thời kỳ thứ hai (trước khi Luật doanh nghiệp ban hành) . 61 3.1.2.3. Thời kỳ thứ ba từ khi Luật doanh nghiệp được ban hành đến nay . 62 3.1.3. Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với xã hội 63 3.2. Kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam . 63 3.2.1. Môi trường kiểm soát . 64 3.2.1.1. Triết lý quản lý và phong cách điều hành 64 3.2.1.2. Chính sách nhân sự và năng lực của nhân viên 66 3.2.2. Đánh giá rủi ro . 67 3.2.2.1. Mục tiêu của toàn doanh nghiệp và ở bộ phận 68 3.2.2.2. Nhận biết rủi ro . 69 3.2.3. Hoạt động kiểm soát 71 3.2.3.1. Phân chia trách nhiệm . 71 3.2.3.2. Kiểm tra hoạt động . 72 3.2.3.3. Các chu trình nghiệp vụ chủ yếu 73 3.3. Đánh giá chung về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 74 3.4. Giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam 77 3.4.1. Các giải pháp về phía doanh nghiệp 78 3.4.1.1. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực . 78 3.4.1.2. Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh . 79 3.4.1.3. Quan tâm đến các hoạt động kiểm soát trong doanh nghiệp 79 3.4.1.4. Thúc đẩy quá trình tiếp nhận công nghệ quản lý hiện đại từ các nhà đầu tư . 80 3.4.1.5. Sử dụng các dịch vụ tư vấn . 80 3.4.2. Các giải pháp trợ giúp . 80 3.4.2.1. Xây dựng hệ thống lý luận về kiểm soát nội bộ phù hợp ở Việt Nam . 80 3.4.2.2. Bổ sung kiến thức về kiểm soát nội bộ cho các chương trình đào tạo . 81 3.4.2.3. Nhà nước cần thể chế hóa những quy định về pháp luật 82 3.4.1.4. Tăng cường các dịch vụ trợ giúp doanh nghiệp . 82 KẾT LUẬN . 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Sự cần thiết của đề tài Kiểm soát nội bộ hữu hiệu là nhu cầu tất yếu khách quan ở mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Kiểm soát nội bộ đã tồn tại và phát triển ở hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam nhưng phần lớn còn rất yếu kém, chưa phối hợp chặt chẽ thành một thể thống nhất giữa các bộ phận có liên quan trong một doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khi đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta lại có một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Chính vì thế, việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Luận văn tập trung nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Xuất phát từ tính đa dạng trong hoạt động, tổ chức của doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khuôn khổ của một luận văn cao học, chúng tôi chọn hướng tiếp cận của đề tài theo hai mức độ: Trước hết, nghiên cứu kiểm soát nội bộ trong một doanh nghiệp vừa và nhỏ cụ thể. Sau đó, mở rộng việc khảo sát trong một số doanh nghiệp vừa và nhỏ được chọn lọc. Mục đích nghiên cứu đề tài Là một đề tài nghiên cứu để ứng dụng vào hoạt động quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp, mục đích chính là: - Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ, một vấn đề chưa được nghiên cứu nhiều trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam. - Sử dụng hệ thống lý luận hiện đại về kiểm soát nội bộ để đánh giá và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở một doanh nghiệp vừa và nhỏ cụ thể. - Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. - Từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu Trong phần đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, chúng tôi sử dụng chủ yếu phương pháp quy nạp, dựa trên khảo sát các doanh nghiệp cụ thể để rút ra những nguyên tắc chung. Một số kỹ thuật thống kê, phân tích định lượng được sử dụng để làm cơ sở cho các kết luận. Nội dung đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộ Chương 2: Khảo sát thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại một doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam. Chương 3: Khảo sát, đánh giá và giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

pdf135 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/08/2013 | Lượt xem: 2068 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát, đánh giá và giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iaù ruûi ro cuûa ñôn vò hoaëc coù moät cô cheá rieâng ñeå xem xeùt. - Ruûi ro vaø cô hoäi coù lieân quan ñeán söï thay ñoåi phaûi ñöôïc quan taâm ôû moät caáp thích hôïp ñuû ñeå xem xeùt moïi khía caïnh aûnh höôûng vaø coù phaûn öùng thích hôïp nhaát. - Moïi hoaït ñoäng trong doanh nghieäp chòu aûnh höôûng lôùn cuûa söï thay ñoåi ñeàu ñöôïc ñöa vaøo quy trình phaân tích vaø ñaùnh giaù ruûi ro. Khoâng xem xeùt kyõ caùc vaán ñeà neân thænh thoaûng gaëp phaûi khoù khaên. Vaán ñeà naøy thöôøng gaëp ôû boä phaän saûn xuaát. Khi Ban giaùm ñoác thaûo luaän vôùi khaùch haøng veà nhöõng thay ñoåi vaø ñoåi caû baûn veõ kyõ thuaät, nhöng boä phaän kieåm tra chaát löôïng laïi khoâng ñöôïc thoâng baùo neân saûn phaåm giao khaùch haøng khoâng ñuùng tieâu chuaån bò traû veà. 2. Coù toàn taïi cô cheá nhaän daïng, phaûn öùng laïi nhöõng thay ñoåi maø noù coù theå coù bieán ñoäng lôùn, aûnh höôûng lan B.IV .2 Formatted: Font: 13 pt, Font color: Black - 108 - toûa toaøn doanh nghieäp vaø caàn coù söï quan taâm cuûa nhaø quaûn lyù caáp cao: - Nghieân cöùu thò tröôøng hoaëc nhöõng chöông trình khaùc nhaän daïng söï thay ñoåi chuû yeáu töø khaùch haøng, thò hieáu vaø chi tieâu. Hieän taïi doanh nghieäp chæ coù moät khaùch haøng. Ban giaùm ñoác luoân taïo moái quan heä maät thieát neân deã daøng nhaän ra nhöõng thay ñoåi chuû yeáu töø hoï. - Doanh nghieäp coù nhaän ra ñöôïc söï thay ñoåi ñaùng keå cuûa löïc löôïng lao ñoäng beân trong vaø beân ngoaøi maø noù coù theå laøm aûnh höôûng ñeán khaû naêng hieän coù? Coù Khi löïc löôïng lao ñoäng beân trong doanh nghieäp coù bieán ñoäng, Ban giaùm ñoác tìm hieåu nguyeân nhaân vaø coù bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi. Nhö laø, vöøa qua coù 6 nhaân vieân xin nghæ vieäc cuøng moät luùc vì thu nhaäp vaø coâng vieäc khoâng töông xöùng ñoái vôùi hoï. Ban giaùm ñoác ñaõ ñoàng yù chi phuï caáp coâng vieäc cho boä phaän ñoù vaø chæ coù moät nhaân vieân thoâi vieäc vì lyù do caù nhaân. - Ñònh kyø caäp nhaät vaên baûn phaùp luaät ñeå hieåu ñöôïc luaät phaùp môùi ñöôïc ban haønh. Coù Haøng thaùng, doanh nghieäp ñeàu coù thoâng tin vaên baûn môùi do coâng ty kieåm toaùn cung caáp. Nhaân söï môùi - Coù caùc bieän phaùp thích hôïp ñeå nhaân vieân môùi hieåu vaø thöïc hieän phuø hôïp vôùi vaên hoùa toå chöùc? Coù Nhaân vieân môùi ñeàu ñöôïc huaán luyeän veà noäi quy cuûa doanh nghieäp vaø khaùi quaùt veà nhöõng coâng vieäc phaûi laøm. - Caàn quan taâm caùc hoaït ñoäng kieåm soaùt chuû yeáu ñöôïc thöïc hieän bôûi nhaân vieân saép nghæ vieäc. Coù Nhöõng vieäc quan troïng ñöôïc thöïc hieän bôûi nhaân vieân saép nghæ vieäc luoân ñöôïc söï giaùm saùt cuûa ngöôøi quaûn lyù caáp cao vaø Ban giaùm ñoác. Heä thoáng thoâng tin môùi - Coù cô cheá ñaùnh giaù hieäu quaû Khoâng coù Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt - 109 - cuûa heä thoáng môùi? - Coù thuû tuïc xem xeùt söï phuø hôïp caùc hoaït ñoäng kieåm soaùt hieän coù khi heä thoáng môùi ñöôïc phaùt trieån? Khoâng coù - Nhaø quaûn lyù coù nhaän thöùc ñöôïc vieäc phaùt trieån heä thoáng vaø chính saùch thöïc hieän phaûi ñi ñoâi vôùi nhau, baát chaáp moïi aùp löïc aûnh höôûng ñeán vieäc ruùt ngaén aûnh höôûng quaù trình? Khoâng coù - Coù quan taâm ñeán caùc luoàng thoâng tin, caùc hoaït ñoäng kieåm soaùt lieân quan vaø huaán luyeän nhaân vieân bao goàm caû vieäc taäp trung vaøo nhöõng nhaân vieân choáng laïi söï thay ñoåi ñoù. Khoâng coù Toác ñoä phaùt trieån nhanh - Khaû naêng cuûa heä thoáng ñöôïc naâng caáp ñeå xöû lyù soá löôïng thoâng tin gia taêng raát lôùn. Khoâng coù - Löïc löôïng lao ñoäng taøi chính keá toaùn, xöû lyù döõ lieäu ñöôïc môû roäng ñeå duy trì söï phuø hôïp vôùi toác ñoä taêng tröôûng. Nhaân vieân coù naêng löïc phuø hôïp nhöng chöa töông xöùng veà soá löôïng Naêng löïc cuûa nhaân vieân coù theå ñaùp öùng söï taêng tröôûng cuûa doanh nghieäp nhöng soá löôïng nhaân vieân hieän quaù ít so vôùi yeâu caàu coâng vieäc. - Coù quy trình ñieàu chænh hoaëc döï baùo ngaân saùch? Khoâng coù - Coù quy trình xem xeùt aûnh höôûng ñeán moái quan heä giöõa caùc boä phaän khi ñieàu Khoâng coù Formatted: Indent: Left: 1.7 pt, Hanging: 7.1 pt, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 3 pt + Tab after: 21 pt + Indent at: 21 pt, Tabs: Not at 21 pt Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt - 110 - chænh muïc tieâu vaø keá hoaïch? Coâng ngheä môùi - Thoâng tin veà phaùt trieån kyõ thuaät coù ñöôïc nhôø vaøo caùc dòch vuï cung caáp thoâng tin, caùc nhaø tö vaán, hoäi thaûo, cuõng coù theå töø lieân doanh lieân keát vôùi caùc coâng ty tieân phong veà nghieân cöùu vaø phaùt trieån. Coù Thoâng tin phaùt trieån kyõ thuaät cuûa doanh nghieäp nhôø vaøo söï hoã trôï cuûa coâng ty meï taïi Nhaät Baûn. - Theo doõi coâng ngheä vaø nhöõng öùng duïng môùi cuûa ñoái thuû caïnh tranh. Coù Ban giaùm ñoác thöôøng xuyeân tham quan nhöõng doanh nghieäp baïn vaø khaùch haøng, qua ñoù hieåu bieát veà nhöõng coâng ngheä môùi. - Coù cô cheá ñeå naém baét lôïi theá, ñöa caùc öùng duïng khoa hoïc kyõ thuaät môùi vaøo quaù trình saûn xuaát vaø heä thoáng thoâng tin cuûa doanh nghieäp. Khoâng coù Doanh nghieäp chöa coù nhöõng kyõ thuaät ñeå naém baét lôïi theá vaø ñöa öùng duïng khoa hoïc vaøo quaù trình saûn xuaát. Quy trình saûn xuaát môùi - Coù khaû naêng döï baùo hôïp lyù veà keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø taøi chính. Coù khaû naêng döï baùo Ban giaùm ñoác coù khaû naêng döï baùo veà taøi chính vaø hoaït ñoäng saûn xuaát môùi. Ví duï, khi chuaån bò saûn xuaát saûn phaåm môùi, Ban giaùm ñoác döï baùo veà nhaân coâng, nguyeân vaät lieäu, cuõng nhö taøi chính caàn thieát. - Söï ñaày ñuû cuûa heä thoáng thoâng tin vaø caùc hoaït ñoäng kieåm soaùt hieän coù ñoái vôùi quy trình saûn xuaát môùi? Coù hoaït ñoäng kieåm soaùt thích hôïp. Quy trình saûn xuaát môùi ñöôïc söï giaùm saùt vaø huaán luyeän tröïc tieáp bôûi chuyeân gia kyõ thuaät. - Nhöõng keá hoaïch ñöôïc trieån khai cho vieäc tuyeån duïng vaø ñaøo taïo nhaân vieân veà Coù keá hoaïch chuaån bò Khi chuaån bò cho quy trình saûn xuaát môùi, doanh nghieäp tieán haønh tuyeån nhaân vieân, ñaøo taïo Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt - 111 - chuyeân moân caàn thieát ñeå xöû lyù caùc vaán ñeà veà saûn phaåm môùi hoaëc nhöõng hoaït ñoäng coù lieân quan? cho quy trình saûn xuaát môùi. taïi choã hoaëc gôûi sang coâng ty meï ñeå huaán luyeän veà kyõ thuaät vaø höôùng daãn nhöõng hoaït ñoäng coù lieân quan. - Coù thuû tuïc giaùm saùt ñeå nhaän bieát thoâng tin sôùm nhaát, ñeå thay ñoåi saûn löôïng hoaëc chính saùch tieáp thò khi caàn thieát. Nhaän bieát thoâng tin sôùm nhaát nhôø vaøo moái quan heä vôùi khaùch haøng. Khaùch haøng cuûa doanh nghieäp hieän taïi khoâng nhieàu nhöng oån ñònh. Nhôø vaøo moái quan heä thaân thieát, doanh nghieäp sôùm nhaän ñöôïc nhöõng thoâng tin veà thay ñoåi cuûa khaùch haøng. - Caùc yeâu caàu veà baùo caùo taøi chính, veà quy ñònh cuûa phaùp luaät coù ñöôïc nhaän bieát vaø tuaân thuû? Coù nhaän bieát vaø tuaân thuû. Baùo caùo taøi chính, nhöõng yeâu caàu cuûa phaùp luaät ñöôïc thöïc hieän trung thöïc vaø hôïp lyù. Doanh nghieäp saün saøng noäp thueá khi thöïc söï coù lôïi nhuaän. - Theo doõi taùc ñoäng cuûa saûn phaåm vaø khaû naêng sinh lôïi ôû nhöõng doanh nghieäp khaùc? Tìm hieåu qua giao dòch. Qua tìm hieåu, doanh nghieäp nhaän thaáy hieän taïi chöa coù ñoái thuû caïnh tranh. Taùi caáu truùc - Saép xeáp laïi hoaëc giaûm thieåu soá löôïng nhaân vieân döïa vaøo khaû naêng cuûa hoï? Coù thay ñoåi cô caáu toå chöùc döïa vaøo naêng löïc cuûa nhaân vieân. Trong quaù trình laøm vieäc, ngöôøi quaûn lyù luoân giaùm saùt, ñaùnh giaù naêng löïc cuûa nhaân vieân vaø saün saøng thay ñoåi khi caàn thieát. - Vieäc thuyeân chuyeån hoaëc sa thaûi nhaân vieân ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo? Thuyeân chuyeån theo naêng löïc vaø sa thaûi ngay khi caàn. Ngöôøi quaûn lyù coù quyeàn ñieàu chuyeån coâng taùc cuûa nhaân vieân khi caàn thieát. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù aûnh höôûng khoâng toát ñeán moâi tröôøng laøm vieäc seõ sa thaûi ngay sau khi trình baøy vôùi Ban giaùm ñoác. Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt - 112 - - Coù bieän phaùp caân nhaéc veà maët tinh thaàn ñoái vôùi nhaân vieân coøn laïi sau moät ñôït sa thaûi lôùn? Sa thaûi haøng loaït chöa xaûy ra trong doanh nghieäp. Doanh nghieäp sa thaûi ít vaø luoân giaûi thích vôùi nhaân vieân veà nhöõng vi phaïm cuûa nhöõng ngöôøi bò sa thaûi. - Bieän phaùp nhaèm ngaên ngöøa söï phaûn khaùng cuûa nhaân vieân cuõ? Chöa coù Doanh nghieäp laéng nghe yù kieán cuûa nhaân vieân vaø coù bieän phaùp ñieàu chænh khi caàn thieát. Hoaït ñoäng kinh doanh ôû nöôùc ngoaøi - Ban giaùm ñoác coù ñaùp öùng ñöôïc caùc ñieàu kieän veà chính trò, luaät phaùp, kinh doanh vaø vaên hoùa xaõ hoäi taïi cô sôû hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi khoâng? Ñaùp öùng ñöôïc caùc ñieàu kieän ôû cô sôû ngoaøi nöôùc. Ngoaøi chi nhaùnh ôû Vieät Nam, doanh nghieäp coøn coù cô sôû ôû Nhaät Baûn, Philippines hoaït ñoäng raát hieäu quaû. - Nhaân vieân coù ñöôïc chuaån bò tröôùc nhöõng phong tuïc taäp quaùn? Khoâng coù Cô sôû hoaït ñoäng ôû nöôùc naøo thì thueâ möôùn nhaân coâng ôû nöôùc ñoù neân khoâng caàn phoå bieán veà phong tuïc taäp quaùn ôû moãi nöôùc. - Nhöõng thuû tuïc hieän coù trong tröôøng hôïp caùc hoaït ñoäng hoaëc phöông tieän truyeàn thoâng vôùi hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi bò giaùn ñoaïn. Khoâng coù Phöông tieän truyeàn thoâng cuûa doanh nghieäp chuû yeáu laø ñieän thoaïi, fax, email. Keát luaän: Doanh nghieäp coù nhöõng maët tích cöïc khi moâi tröôøng kinh doanh thay ñoåi nhö laø: - Nhaân söï: Toå chöùc huaán luyeän, ñaøo taïo nhaân vieân môùi. Giaùm saùt bôûi ngöôøi coù traùch nhieäm ñoái vôùi nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra. - Saûn xuaát: Ban giaùm ñoác luoân tìm hieåu quy trình coâng ngheä môùi töø khaùch haøng vaø nhaø cung caáp. Khi öùng duïng moät quy trình môùi, doanh nghieäp toå chöùc huaán luyeän cho nhaân vieân ñoàng thôøi thuyeân chuyeån hoaëc sa thaûi nhaân vieân khi caàn thieát. Beân caïnh ñoù, doanh nghieäp vaãn coøn toàn taïi nhöõng vaán ñeà caàn caûi tieán: Heä thoáng thoâng tin hieän chöa ñöôïc phoå bieán taïi doanh nghieäp. Nhö vaäy, hieän taïi doanh nghieäp kieåm soaùt ñöôïc söï thay ñoåi. Tuy nhieân heä thoáng thoâng tin khoâng phaùt trieån seõ gaây khoâng ít khoù khaên trong töông lai. Formatted: Indent: Left: 3 pt, Hanging: 5.8 pt, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 3 pt + Tab after: 21 pt + Indent at: 21 pt, Tabs: Not at 21 pt - 113 - C. HOAÏT ÑOÄNG KIEÅM SOAÙT 1. Caùc chính saùch phuø hôïp vaø thuû tuïc caàn thieát hieän coù ñoái vôùi moãi hoaït ñoäng cuï theå cuûa doanh nghieäp? Nhöõng muïc tieâu thích hôïp cuøng vôùi ruûi ro coù theå xaûy ra cho moãi hoaït ñoäng quan troïng phaûi ñöôïc nhaän daïng vaø ñaùnh giaù möùc ñoä ruûi ro. Doanh nghieäp khoâng coù soå tay chính saùch cho töøng hoaït ñoäng. Tuy nhieân, boä phaän saûn xuaát coù quy trình saûn xuaát rieâng. C.1 2. Caùc hoaït ñoäng kieåm soaùt ñöôïc aùp duïng phuø hôïp? C.2 - Vieäc kieåm soaùt ñöôïc moâ taû trong soå tay chính saùch cuûa doanh nghieäp thöïc söï ñöôïc aùp duïng vaø aùp duïng theo caùch ñaõ ñöôïc thieát laäp? Ñoái vôùi nhöõng quy trình ñaõ thieát laäp, doanh nghieäp luoân aùp duïng theo. - Caùc phaûn öùng thích hôïp vaø kòp thôøi khi xaûy ra caùc sai phaïm hoaëc coù thoâng tin caàn theo doõi? Khoâng coù - Nhaân vieân coù traùch nhieäm giaùm saùt coù thöïc hieän vieäc soaùt xeùt laïi caùc thuû tuïc kieåm soaùt? Coù hoaøn thaønh chöùc naêng cuûa hoï khoâng? Khoâng coù Nhaân vieân giaùm saùt phaûi kieâm nhieäm nhieàu vieäc neân khoâng xem xeùt laïi caùc thuû tuïc ngoaïi tröø khi phaùt sinh vaán ñeà caàn phaûi thöïc hieän. Giaùm saùt toaøn Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt - 114 - boä chöa coù. Keát luaän:Hoaït ñoäng kieåm soaùt ôû boä phaän saûn xuaát giuùp cho heä thoáng kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu. Tuy nhieân, hoaït ñoäng kieåm soaùt ôû caùc boä phaän khaùc vaø nhieäm vuï, chöùc naêng cuûa nhaân vieân giaùm saùt caàn phaûi xem xeùt laò. D. THOÂNG TIN VAØ TRUYEÀN THOÂNG I. Thoâng tin Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt - 115 - 1. Möùc ñoä thu thaäp thoâng tin beân trong, beân ngoaøi doanh nghieäp vaø cung caáp cho ngöôøi quaûn lyù nhöõng baùo caùo caàn thieát veà keát quaû hoaït ñoäng lieân quan ñeán caùc muïc tieâu ñöôïc ñeà ra? D.I.1 - Coù cô cheá thu thaäp thoâng tin thích hôïp ôû beân ngoaøi nhö laø: ñieàu kieän thò tröôøng, caùc chöông trình cuûa ñoái thuû caïnh tranh, caûi tieán cuûa phaùp luaät, nhöõng thay ñoåi veà kinh teá? Naém baét ñöôïc thoâng tin beân ngoaøi qua giao dòch. Doanh nghieäp giao dòch vôùi khaùch haøng vaø nhaø cung caáp khaù maät thieát neân coù theå naém baét nhöõng thoâng tin beân ngoaøi deã daøng. - Thoâng tin noäi boä phaûn aùnh vieäc ñaït muïc tieâu cuûa doanh nghieäp, bao goàm nhöõng yeáu toá lieân quan söï thaønh coâng coù ñöôïc nhaän daïng vaø baùo caùo thöôøng xuyeân? Coù Nhöõng thoâng tin quan troïng, aûnh höôûng lôùn ñeán söï thaønh coâng môùi ñöôïc baùo caùo. - Thoâng tin caàn thieát cho ngöôøi quaûn lyù thöïc hieän nhieäm vuï coù ñöôïc cung caáp ñaày ñuû? Khoâng hoaøn toaøn ñaày ñuû Thoâng thöôøng, nhöõng thoâng tin coù lieân quan ñöôïc cung caáp ñeán nhöõng thaønh vieân coù traùch nhieäm. Tuy nhieân, cuõng coù nhöõng tröôøng hôïp thieáu soùt. Nhö laø, ngaøy xuaát khaåu haøng hoùa thay ñoåi nhöng khoâng thoâng baùo cho boä phaän xuaát nhaäp khaåu ñeå giöõ choã taøu. 2. Thoâng tin ñaày ñuû, thích hôïp, cung caáp kòp thôøi ñeán ngöôøi coù traùch nhieäm ñeå thöïc hieän nhieäm vuï moät caùch coù hieäu quaû: D.I.2 - Ngöôøi quaûn lyù coù nhaän ñöôïc thoâng tin ñaõ ñöôïc phaân tích, giuùp cho vieäc nhaän daïng nhöõng hoaït ñoäng caàn thieát? Coù Ñoái vôùi nhöõng hoaït ñoäng quan troïng, ngöôøi quaûn lyù luoân nhaän ñöôïc nhöõng thoâng tin ñaõ ñöôïc phaân tích ñeå ñöa ra caùc hoaït - 116 - ñoäng caàn thieát. Ví duï, khi nhaø quaûn lyù muoán môû roäng saûn xuaát, taêng voán ñaàu tö, nhaø quaûn lyù caàn coù nhöõng baùo caùo lieân quan lôïi nhuaän, taøi saûn, tieàm löïc trong töông lai… - Thoâng tin coù ñöôïc cung caáp vôùi möùc chi tieát phuø hôïp ôû töøng caáp ñoä quaûn lyù khaùc nhau? - Thoâng tin coù ñöôïc toùm löôïc phuø hôïp, cung caáp ñuùng nôi coù nhu caàu? - Thoâng tin coù ñöôïc cung caáp kòp thôøi ñeå vieäc giaùm saùt caùc hoaït ñoäng ôû beân trong, beân ngoaøi doanh nghieäp coù hieäu quaû, ñoàng thôøi thuùc ñaåy söï phaûn öùng nhanh vôùi caùc nhaân toá kinh teá vaø ñeà ra caùc vaán ñeà veà kieåm soaùt? Coù Cuøng moät thoâng tin nhöng noäi dung chi tieát cung caáp ñeán töøng caáp ñoä seõ khaùc nhau. Nhö laø, thoâng tin baùn haøng cung caáp cho boä phaän saûn xuaát chi tieát töøng loaïi haøng, soá löôïng vaø ngaøy giao; cung caáp cho boä phaän xuaát nhaäp khaåu, Hoäi ñoàng quaûn trò theâm veà khoái löôïng haøng hoùa vaø doanh thu ñaït ñöôïc. Caùc boä phaän ñöôïc cung caáp thoâng tin seõ ñeà ra keá hoaïch vaø hoaït ñoäng caàn thieát ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu. 3. Vieäc caûi tieán vaø phaùt trieån heä thoáng thoâng tin döïa vaøo keá hoaïch chieán löôïc lieân quan ñeán toaøn boä chieán löôïc cuûa doanh nghieäp vaø ñaùp öùng caùc muïc tieâu ngaøy caøng phaùt trieån? D.I.3 - Coù cô cheá ñeå nhaän daïng nhu caàu thoâng tin khaån caáp. Khoâng coù Doanh nghieäp khoâng coù kyõ thuaät cuï theå ñeå nhaän ra thoâng tin trong tröôøng hôïp khaån caáp. Toaøn boä nhöõng thoâng tin beân ngoaøi ñöôïc cung caáp qua giao dòch, nhöõng thoâng tin beân trong coù ñöôïc qua söï giaùm saùt cuûa ngöôøi quaûn lyù. - Nhu caàu vaø thöù töï öu tieân Coù ñoái Ñoái vôùi nhöõng vaán ñeà quan Formatted: Font: 13 pt, Font color: Black Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black - 117 - cuûa thoâng tin coù ñöôïc xaùc ñònh roõ bôûi ngöôøi coù thaåm quyeàn? vôùi caùc vaán ñeà quan troïng. troïng, thoâng tin nhaän ñöôïc seõ ñöôïc nhaø quaûn lyù xaùc ñònh thoâng tin naøo caàn öu tieân xöû lyù. - Coù keá hoaïch coâng ngheä thoâng tin daøi haïn vaø keát hôïp vôùi tö duy chieán löôïc? Khoâng coù Doanh nghieäp chöa phaùt trieån keá hoaïch coâng ngheä thoâng tin. 4. Söï hoã trôï cuï theå cuûa nhaø quaûn lyù cho söï phaùt trieån heä thoáng thoâng tin baèng caùc nguoàn löïc thích hôïp veà nhaân löïc vaø taøi chính: - Nguoàn löïc phuø hôïp ñöôïc cung caáp theo yeâu caàu ñeå phaùt trieån hoaëc caûi tieán heä thoáng thoâng tin. Hieän taïi chöa ñöôïc phaùt trieån Hieän taïi heä thoáng thoâng tin cuûa doanh nghieäp raát yeáu vaø chöa coù keá hoaïch caûi tieán. D.I.4 Keát luaän: Doanh nghieäp deã daøng naém baét ñöôïc nhöõng thoâng tin cuûa ñoái töôïng beân ngoaøi nhôø vaøo moái quan heä. Tuy nhieân, cô cheá ñeå nhaän daïng vaø naém baét thoâng tin quan troïng, khaån caáp coøn raát haïn cheá. II. Truyeàn thoâng 1. Truyeàn thoâng höõu hieäu veà traùch nhieäm vaø nghóa vuï cuûa moãi thaønh vieân: D.II. 1 - Phöông tieän truyeàn thoâng coù ñaày ñuû khoâng? Khoâng coù phöông tieän truyeàn thoâng chính thöùc Phöông tieän truyeàn thoâng trong doanh nghieäp chæ ñöôïc thöïc hieän ñoái vôùi boä phaän saûn xuaát. Nhö laø, vieäc huaán luyeän taïi choã, giaùm saùt nhaân vieân môùi ôû boä phaän saûn xuaát. - Nhaân vieân coù hieåu ñöôïc muïc tieâu hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp? Nhieäm vuï cuûa hoï coù aûnh höôûng nhö theá naøo caùc muïc tieâu ñoù? Coù Qua trao ñoåi khoâng chính thöùc vaø khaû naêng tieáp thu cuûa hoï, nhaân vieân hieåu muïc tieâu hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp vaø nhieäm vuï cuûa hoï aûnh höôûng ñeán caùc muïc tieâu ñoù. - Nhaân vieân coù hieåu ñöôïc söï lieân quan giöõa nhieäm vuï cuûa Coù Nhaân vieân hieåu ñöôïc söï lieân quan ñoù. Ñieån hình ôû boä phaän Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt - 118 - mình ñeán ngöôøi khaùc vaø ngöôïc laïi? keá toaùn, baùo caùo taøi chính chæ coù theå trung thöïc, hôïp lyù hoaøn thaønh sôùm coøn tuøy thuoäc vaøo boä phaän kieåm kho, keá toaùn kho, thanh toaùn… 2. Thieát laäp keânh truyeàn thoâng ñeå moïi ngöôøi trình baøy nhöõng vaán ñeà nghi ngôø laø sai phaïm: D.II. 2 - Caùch thöùc truyeàn ñaït thoâng tin phaûn hoài ñeán ngöôøi khoâng phaûi laø ngöôøi quaûn lyù tröïc tieáp? Khoâng coù - Söï phaûn aùnh naëc danh coù ñöôïc chaáp nhaän? Khoâng coù - Nhaân vieân coù thöïc söï söû duïng keânh truyeàn thoâng? Khoâng - Nhöõng ngöôøi cung caáp thoâng tin phaûn hoài veà caùc nghi vaán sai phaïm coù ñöôïc thoaùt khoûi söï truø daäp hay khoâng? Khoâng coù 3. Nhaø quaûn lyù tieáp nhaän yù kieán ñeà xuaát cuûa nhaân vieân veà caûi tieán chaát löôïng saûn phaåm, naâng cao naêng suaát: D.II. 3 - Cô cheá hieän coù ñeå nhaân vieân cung caáp nhöõng ñeà xuaát caûi tieán. - Ban quaûn lyù coâng nhaän nhöõng yù kieán ñeà xuaát khaû thi vôùi nhöõng giaûi thöôûng baèng vaät chaát hoaëc hình thöùc khaùc coù yù nghóa töông töï. Khoâng coù cô cheá Nhaân vieân coù yù kieán ñeà xuaát seõ ñöôïc Ban giaùm ñoác xem xeùt vaø quyeát ñònh. Tuy nhieân nhöõng vaán ñeà quan troïng seõ hoaøn toaøn do Ban giaùm ñoác ñeà nghò. 4. Thoâng tin cung caáp giöõa caùc boä phaän phaûi ñaày ñuû, kòp thôøi ñeå hoï hoaøn thaønh nhieäm vuï: D.II. 4 - Nhaân vieân baùn haøng coù cung Coù Nhöõng phaøn naøn, thay ñoåi maãu - 119 - caáp nhöõng yeâu caàu cuûa khaùch haøng ñeán boä phaän, caù nhaân coù lieân quan? maõ, chuûng loaïi haøng hoùa… töø khaùch haøng seõ ñöôïc thoâng baùo ñeán ngöôøi coù traùch nhieäm. - Keá toaùn nôï phaûi thu coù nhaéc nhôû ñeán boä phaän baùn chòu caùc khaùch haøng chaäm thanh toaùn? Khoâng coù Hieän doanh nghieäp khoâng coù nhieàu khaùch haøng neân khoaûn nôï phaûi thu khoâng ñaùng keå. - Thoâng tin veà: saûn phaåm môùi hoaëc baûo haønh cuûa ñoái thuû caïnh tranh ñöôïc göûi ñeán caùc boä phaän thích hôïp (saûn xuaát, tieáp thò, baùn haøng) Khoâng Saûn phaåm cuûa doanh nghieäp khoâng ñaïi traø treân thò tröôøng, khaùch haøng oån ñònh neân doanh nghieäp ít quan taâm ñeán vaán ñeà naøy. Tuy nhieân doanh nghieäp vaãn thaêm doø yù kieán qua moái quan heä saün coù vôùi khaùch haøng. 5. Coù caùc keânh thoâng tin höõu hieäu vaø côûi môû ñeán khaùch haøng, nhaø cung caáp vaø caùc ñoái taùc khaùc nhaèm tieáp nhaän vaø truyeàn ñaït nhöõng thay ñoåi trong nhu caàu cuûa khaùch haøng: D.II. 5 - Coù cô cheá phaûn hoài thoâng tin vôùi caùc beân thích hôïp? Khoâng ñeà ra vaên baûn cuï theå nhöng coù toàn taïi trong doanh nghieäp. Moïi boä phaän coù quan heä vôùi thaønh phaàn beân ngoaøi doanh nghieäp luoân laéng nghe vaø phaûn aùnh nhöõng thieáu soùt, yeáu keùm caàn khaéc phuïc. Boä phaän keá toaùn, luoân thay ñoåi hoaëc laéng nghe nhöõng vaán ñeà hôïp lyù töø kieåm toaùn, thueá… - Nhöõng ñeà xuaát, than phieàn vaø thoâng tin khaùc ñöôïc naém baét vaø truyeàn ñaït ñeán boä phaän coù traùch nhieäm trong doanh nghieäp? Coù Taát caû nhöõng thoâng tin ñeàu ñöôïc truyeàn ñaït ñeán boä phaän coù lieân quan. - Thoâng tin ñöôïc baùo caùo phaûn hoài khi caàn thieát vaø ñöôïc Coù Thoâng tin phaûn hoài hôïp lyù seõ coù caùc hoaït ñoäng ñeå ñaùp öùng. - 120 - theo doõi xöû lyù. Tieàn löông khoâng phuø hôïp vôùi coâng vieäc, haøng loaït nhaân coâng ñoøi thoâi vieäc. Ban giaùm ñoác quyeát ñònh chi phuï caáp coâng vieäc. 6. Phaïm vi phoå bieán nhöõng tieâu chuaån ñaïo ñöùc cuûa doanh nghieäp ñeán caùc thaønh phaàn beân ngoaøi: D.II. 6 - 121 - - Nhöõng thoâng baùo quan troïng ra beân ngoaøi coù ñöôïc trình baøy bôûi caáp quaûn lyù töông xöùng vôùi noäi dung vaø taàm quan troïng cuûa vaán ñeà? Khoâng coù - Nhaø cung caáp, khaùch haøng vaø ñoái töôïng khaùc coù bieát veà chuaån möïc ñaïo ñöùc cuûa doanh nghieäp vaø mong muoán söûa chöõa ñoái vôùi caùc sai phaïm? Khoâng coù - Nhöõng tieâu chuaån treân ñöôïc cuûng coá thöôøng xuyeân trong giao dòch vôùi ñoái taùc beân ngoaøi? Khoâng coù - Nhöõng sai phaïm cuûa nhaân vieân ñoái vôùi ñoái taùc beân ngoaøi coù ñöôïc baùo caùo laïi vôùi ngöôøi coù traùch nhieäm? Khoâng coù 7. Phaûn öùng kòp thôøi vaø phuø hôïp cuûa nhaø quaûn lyù sau khi nhaän thoâng tin töø caùc ñoái taùc beân ngoaøi doanh nghieäp: D.II. 7 - Nhaân vieân tieáp thu nhöõng vaán ñeà ñöôïc baùo caùo veà saûn phaåm, dòch vuï… vaø nhöõng baùo caùo ñoù ñöôïc ñieàu tra vaø xöû lyù thoûa ñaùng? Coù Khi xaûy ra vaán ñeà lieân quan hoaït ñoäng kinh doanh, ngöôøi quaûn lyù luoân tìm hieåu nguyeân nhaân. Ví duï, khaùch haøng phaøn naøn saûn phaåm khoâng ñuùng tieâu chuaån kyõ thuaät. Laäp töùc vieäc ñieàu tra ñöôïc tieán haønh ñeå quy traùch nhieäm vaø coù bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi. - Nhöõng sai soùt trong hoùa ñôn tính tieàn cuûa khaùch haøng ñöôïc ñieàu chænh vaø nguyeân nhaân sai soùt coù ñöôïc ñieàu tra vaø hieäu chænh? Coù Moïi sai soùt trong hoùa ñôn ñeàu ñöôïc laøm roõ vaø ñieàu chænh phuø hôïp. - Coù nhaân vieân thích hôïp (ñoäc Ñoäc laäp, Nhaân vieân xöû lyù seõ tìm hieåu söï - 122 - laäp vôùi nhöõng ngöôøi bò phaøn naøn) seõ xöû lyù caùc lôøi phaøn naøn ñoù? khaùch quan vieäc ban ñaàu vaø bieän phaùp xöû lyù. - Nhöõng phaûn öùng thích hôïp coù ñöôïc thöïc hieän vaø phaûn hoài ñeán ngöôøi cung caáp thoâng tin ban ñaàu? Coù Khi phaùt hieän ñöôïc söï khoâng chính xaùc cuûa thoâng tin ñaõ ñöôïc cung caáp, luoân coù söï phaûn öùng cuûa nhaân vieân ñeán ngöôøi coù lieân quan. Nhö laø vieäc thoâng baùo ngaøy xuaát haøng, thoâng tin cung caáp cho caùc boä phaän khoâng thoáng nhaát. Ñieàu naøy seõ ñöôïc laøm roõ ñeå thoáng nhaát ngaøy giao haøng ôû caùc boä phaän coù lieân quan trong doanh nghieäp. - Nhaø quaûn lyù caáp cao bieát ñöôïc veà noäi dung vaø soá löôïng phaøn naøn nhö theá naøo? Tröïc tieáp töø nhaân vieân cuûa doanh nghieäp Nhöõng lôøi phaøn naøn veà nhöõng vaán ñeà quan troïng seõ ñöôïc baùo caùo vôùi ngöôøi quaûn lyù caáp cao töø nhaân vieân caáp döôùi. Keát luaän: Maëc duø khoâng coù phöông tieän truyeàn thoâng chính thöùc, nhaân vieân vaãn coù khaû naêng nhaän bieát traùch nhieäm, nghóa vuï cuûa hoï vaø phaûn öùng kòp thôøi nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán ñoái taùc beân ngoaøi.Tuy nhieân, khoâng coù keânh truyeàn thoâng ñeå nhaân vieân coù theå trình baøy nhöõng vaán ñeà nghi ngôø sai phaïm hoaëc phoå bieán nhöõng tieâu chuaån ñaïo ñöùc cuûa doanh nghieäp ñeán caùc thaønh phaàn beân ngoaøi. E. GIAÙM SAÙT I. Giaùm saùt thöôøng xuyeân Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt - 123 - 1. Nhöõng ngöôøi thöïc hieän coâng vieäc haøng ngaøy coù theå thu thaäp baèng chöùng veà söï hoaït ñoäng cuûa kieåm soaùt noäi boä ôû möùc ñoä naøo? E.I.1 - Nhaø quaûn lyù coù ñoái chieáu saûn löôïng, toàn kho, doanh thu hoaëc nhöõng thoâng tin khaùc thu thaäp ñöôïc trong quaù trình hoaït ñoäng haøng ngaøy vôùi caùc thoâng tin ñöôïc taïo ra töø heä thoáng? Coù Toång giaùm ñoác doanh nghieäp khi nhaän ñöôïc baùo caùo taøi chính thöôøng nhaåm tính xem söï chính xaùc cuûa thoâng tin treân baùo caùo vôùi nhöõng hoaït ñoäng xaûy ra haøng ngaøy ñöôïc hoï ghi nhaän. - Ñoái chieáu söï khaùc bieät döõ lieäu giöõa caùc hoaït ñoäng vôùi heä thoáng keá toaùn? Coù ñoái chieáu Haøng thaùng luoân coù söï ñoái chieáu soá lieäu giöõa caùc hoaït ñoäng vôùi boä phaän keá toaùn. Nhö laø, ñoái chieáu soá toàn kho veà nguyeân vaät lieäu, thaønh phaåm, coâng cuï… giöõa boä phaän kho, saûn xuaát vaø keá toaùn. - Nhaân vieân moãi boä phaän coù chòu traùch nhieäm cuûa mình khi sai soùt ñöôïc phaùt hieän döïa treân baùo caùo taøi chính? Coù Thoâng tin treân baùo caùo taøi chính ñöôïc toång hôïp töø baùo caùo caùc boä phaän. Do vaäy, khi sai soùt ñöôïc phaùt hieän seõ quy traùch nhieäm cho boä phaän thöïc hieän. 2. Phaïm vi maø caùc thoâng tin nhaän töø beân ngoaøi ñöôïc duøng ñeå kieåm chöùng caùc thoâng tin noäi boä hoaëc phaùt hieän caùc vaán ñeà: E.I.2 - Vieäc khaùch haøng traû tieàn chöùng minh cho soá lieäu treân hoùa ñôn. Ngöôïc laïi, vieäc khieáu naïi cuûa khaùch haøng cho thaáy caùc yeáu keùm trong nghieäp vuï baùn haøng - coù phaûi ñöôïc ñieàu tra nguyeân nhaân? Coù Doanh nghieäp luoân ñieàu tra nguyeân nhaân cuûa söï khaùc bieät trong hoùa ñôn thanh toaùn cuûa khaùch haøng vaø caû nhaø cung caáp. Khi nguyeân nhaân ñöôïc xaùc ñònh, söï khaùc bieät ñoù seõ ñöôïc ñieàu chænh phuø hôïp. - Caùc thoâng tin nhaän töø nhaø Coù Nhaø quaûn lyù caáp cao kieåm tra - 124 - cung caáp vaø baùo caùo haøng thaùng cuûa nhöõng khoaûn phaûi traû coù ñöôïc söû duïng nhö laø moät coâng cuï giaùm saùt? thoâng tin treân baùo caùo veà khoaûn phaûi traû baèng caùch lieân heä tröïc tieáp vôùi nhaø cung caáp. Nhaø quaûn lyù xem ñaây laø moät coâng cuï kieåm soaùt. - Söï phaøn naøn cuûa nhaø cung caáp veà vieäc thöïc hieän khoâng ñuùng cuûa boä phaän mua haøng coù ñöôïc ñieàu tra moät caùch ñaày ñuû? Coù Söï phaøn naøn naøy luoân ñöôïc ñieàu tra roõ raøng vaø coù bieän phaùp xöû lyù thích ñaùng neáu coù vi phaïm. - Ngöôøi giaùm saùt coø trao ñoåi thoâng tin vôùi doanh nghieäp veà vieäc tuaân thuû hoaëc caùc vaán ñeà khaùc maø noù phaûn aùnh chöùc naêng cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä? Coù Qua caùc cuoäc kieåm toaùn, kieåm toaùn vieân ñoäc laäp luoân trao ñoåi vôùi doanh nghieäp veà nhöõng vaán ñeà sai soùt (neáu coù) vaø nhaän xeùt caùc thuû tuïc kieåm soaùt cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. - Caùc thuû tuïc kieåm soaùt duøng ñeå ngaên ngöøa hay phaùt hieän ra nhöõng sai phaïm xaáu coù ñöôïc ñaùnh giaù laïi? Khoâng Doanh nghieäp hieän khoâng ñaùnh giaù laïi vieäc kieåm soaùt ñeå ngaên ngöøa hoaëc phaùt hieän. 3. Ñònh kyø so saùnh soá lieäu soå saùch vôùi taøi saûn hieän coù? E.I.3 - Soá lieäu toàn kho coù ñöôïc kieåm tra khi laáy haøng ra töø kho ñeå xuaát baùn, nhöõng khaùc bieät giöõa soá lieäu ghi nhaän ñöôïc vaø soá lieäu thöïc teá coù ñöôïc ñieàu chænh cho ñuùng khoâng? Coù Haøng hoùa trong kho khi xuaát baùn ñeàu ñöôïc ghi nhaän. Tuy nhieân vieäc sai leäch soá kieåm keâ vaø soá lieäu ghi nhaän trong soå saùch luoân xaûy ra. Do vaäy, doanh nghieäp luoân coù söï hieäu chænh ñeå coù söï truøng khôùp. - Caùc chöùng khoaùn ñöôïc ñònh kyø kieåm keâ vaø so saùnh vôùi soå saùch hieän coù. Khoâng aùp duïng Doanh nghieäp hieän taïi khoâng ñaàu tö chöùng khoaùn. 4. Söï ñaùp öùng kòp thôøi caùc kieán nghò cuûa kieåm toaùn vieân noäi boä vaø ñoäc laäp vaø caùch thöùc cuûng coá kieåm soaùt noäi boä. E.I.4 - Nhaø quaûn lyù coù tham gia Coù Nhaø quaûn lyù luoân tham gia - 125 - quyeát ñònh kieán nghò naøo cuûa kieåm toaùn vieân ñöôïc aùp duïng? choïn löïa yù kieán cuûa kieåm toaùn vieân ñoäc laäp. Chaúng haïn nhö, nhaø quaûn lyù baûo veä yù kieán khoâng tính giaù thaønh cho töøng loaïi saûn phaåm theo ñeà nghò cuûa kieåm toaùn vieân ñoäc laäp. - Tieán haønh caùc thuû tuïc theo doõi thích hôïp caùc kieán nghò ñöôïc aùp duïng. Khoâng coù 5. Phaïm vi caùc buoåi huaán luyeän, phoå bieán keá hoaïch, hoäi thaûo, cung caáp thoâng tin phaûn hoài cho ngöôøi quaûn lyù veà söï höõu hieäu cuûa kieåm soaùt noäi boä: E.I.5 - Nhöõng vaán ñeà vaø nhöõng caâu hoûi ñöôïc neâu ra trong caùc buoåi huaán luyeän coù ñöôïc ghi nhaän? Khoâng toå chöùc. - Nhöõng yù kieán cuûa nhaân vieân coù ñöôïc xem xeùt vaø xöû lyù thích hôïp hay khoâng? Khoâng aùp duïng. 6. Nhaân vieân coù ñöôïc ñònh kyø thöøa nhaän vieäc tuaân thuû nhöõng chuaån möïc ñaïo ñöùc vaø caùc hoaït ñoäng kieåm soaùt thöôøng xuyeân cuûa hoï? E.I.6 - Nhaân vieân coù ñöôïc ñònh kyø thöøa nhaän vieäc tuaân thuû nhöõng chuaån möïc ñaïo ñöùc cuûa doanh nghieäp? Khoâng thöïc hieän - Chöõ kyù cuûa nhaân vieân laøm baèng chöùng cho vieäc thöïc hieän chöùc naêng kieåm soaùt noäi boä, nhö laø chænh hôïp caùc soá lieäu cuï theå. Khoâng aùp duïng 7. Hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng kieåm toaùn noäi boä. Caàn phaûi Khoâng coù Doanh nghieäp khoâng toå chöùc kieåm toaùn noäi boä. E.I.7 - 126 - xem xeùt: - Möùc ñoä phuø hôïp veà naêng löïc vaø kinh nghieäm cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân. - Vò trí cuûa hoï trong coâng ty coù phuø hôïp hay khoâng? - Moái quan heä cuûa hoï vôùi Ban giaùm ñoác hay laø UÛy ban kieåm toaùn? - Phaïm vi, traùch nhieäm vaø keá hoaïch kieåm soaùt cuûa hoï coù phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa toå chöùc hay khoâng. Keát luaän: Hoaït ñoäng giaùm saùt thöôøng xuyeân giuùp cho heä thoáng kieåm soaùt noäi boä hoaït ñoäng höõu hieäu. II. Giaùm saùt ñònh kyø Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black - 127 - 1. Phaïm vi vaø tính thöôøng xuyeân cuûa giaùm saùt ñònh kyø trong heä thoáng kieåm soaùt noäi boä: - Moät tyû leä thích hôïp heä thoáng kieåm soaùt noäi boä ñöôïc ñaùnh giaù? - Vieäc ñaùnh giaù coù ñöôïc thöïc hieän bôûi nhöõng ngöôøi coù naêng löïc hay khoâng? - Vieäc giaùm saùt coù ñaït phaïm vi roäng vaø saâu cuõng nhö veà taàn suaát thöïc hieän ñaày ñuû khoâng? Khoâng coù E.II. 1 2. Söï phuø hôïp cuûa chu trình ñaùnh giaù: - Ngöôøi ñaùnh giaù coù hieåu bieát ñaày ñuû veà nhöõng hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp? - Hoï coù hieåu heä thoáng phaûi thöïc hieän nhö theá naøo vaø thöïc söï noù ñaõ hoaït ñoäng ra sao? - Vieäc phaân tích coù ñöôïc thöïc hieän vaø söû duïng caùc keát quaû ñaùnh giaù so saùnh vôùi caùc tieâu chuaån ñöôïc thieát laäp? Khoâng coù E.II. 2 - Ñoäi nguõ ñaùnh giaù coù cuøng nhau laäp keá hoaïch cho qui trình ñaùnh giaù vaø ñaûm baûo nhöõng noå löïc laøm vieäc theo nhoùm? - Qui trình ñaùnh giaù coù ñöôïc ñieàu haønh bôûi ngöôøi coù thaåm quyeàn? Khoâng coù 3. Möùc ñoä phuø hôïp cuûa taøi lieäu: - Soå tay chính saùch, sô ñoà toå Khoâng coù E.II. 3 Formatted: Indent: Left: 1.7 pt, Hanging: 7.1 pt, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 3 pt + Tab after: 21 pt + Indent at: 21 pt, Tabs: Not at 21 pt - 128 - chöùc, höôùng daãn thao taùc vaø nhöõng taøi lieäu khaùc? - Vaán ñeà löu yù coù ñöôïc ghi vaøo hoà sô ñaùnh giaù? Keát luaän: Giaùm saùt ñònh kyø hieän khoâng ñöôïc aùp duïng ôû doanh nghieäp, ñieàu naøy gaây khoâng ít khoù khaên cho heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. III. Baùo caùo veà nhöõng thieáu soùt Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black - 129 - 1. Cô cheá baùo caùo vieäc nhaän ra nhöõng thieáu soùt trong kieåm soaùt noäi boä: E.III .1 - Töø caû hai nguoàn beân trong vaø beân ngoaøi doanh nghieäp (nhö laø khaùch haøng, nhaø cung caáp, kieåm toaùn, quaûn lyù nhaø nöôùc). Coù Moïi thieáu soùt ñöôïc phaùt hieän töø nguoàn beân trong hay beân ngoaøi ñeàu ñöôïc quan taâm ñeå tìm bieän phaùp ñieàu chænh. - Keát quaû giaùm saùt thöôøng xuyeân hay ñònh kyø? Khoâng aùp duïng 2. Söï phuø hôïp cuûa thuû tuïc baùo caùo: E.III .2 - Nhöõng thieáu soùt coù ñöôïc baùo caùo cho ngöôøi chòu traùch nhieäm tröïc tieáp hay ngöôøi coù thaåm quyeàn cao hôn moät caáp? - Nhöõng thieáu soùt cuûa moät soá loaïi ñöôïc baùo caùo cho nhaø quaûn trò caáp cao vaø Ban giaùm ñoác? Coù Nhöõng thieáu soùt trong phaïm vi seõ ñöôïc giaûi quyeát ngay. Nhöõng vaán ñeà quan troïng seõ ñöôïc baùo caùo leân caáp coù thaåm quyeàn cao hôn. 3. Söï phuø hôïp cuûa nhöõng hoaït ñoäng theo doõi sau kieåm tra: E.III .3 - Nhöõng nghieäp vuï hay vaán ñeà ñöôïc phaùt hieän coù ñöôïc ñieàu chænh cho ñuùng hay khoâng? Coù Nhöõng vaán ñeà phaùt hieän sai soùt ñeàu ñöôïc ñieàu chænh laïi cho ñuùng. - Nguyeân nhaân saâu xa cuûa nhöõng vaán ñeà coù ñöôïc ñieàu tra hay khoâng? Tuøy thuoäc töøng vaán ñeà Nhöõng vaán ñeà quan troïng coù theå mang laïi haäu quaû lôùn seõ ñöôïc ñieàu tra, nhöõng vaán ñeà khoâng ñaùng keå toán keùm nhieàu thôøi gian, tieàn cuûa seõ ñöôïc ñieàu chænh khoâng caàn ñieàu tra. - Coù theo doõi ñeå ñaûm baûo söï ñieàu chænh nhöõng hoaït ñoäng caàn thieát? Coù Ngöôøi coù traùch nhieäm seõ xem xeùt vaø kieåm tra vieäc ñieàu chænh. Keát luaän: Baùo caùo veà nhöõng thieáu soùt khoâng ñöôïc thöïc söï quan taâm cuûa nhaø quaûn lyù doanh nghieäp. - 130 - PHUÏ LUÏC 3 NHIEÄM VUÏ VAØ TRAÙCH NHIEÄM CUÛA CAÙC BOÄ PHAÄN ÔÛ COÂNG TY TNHH MEINAN (VIEÄT NAM) 1. Hoäi ñoàng quaûn trò laø toå chöùc cao nhaát cuûa Coâng ty ñöa ra nhöõng quyeát ñònh sau cuøng. 2. Ban Giaùm Ñoác coù traùch nhieäm quaûn lyù, ñieàu haønh coâng vieäc haøng ngaøy cuûa Coâng ty, quyeát ñònh caùc chính saùch quaûn lyù vaø ñeà cöû caùc vò trí quan troïng trong Coâng ty. 3. Boä phaän nhaân söï vaø keá toaùn chòu traùch nhieäm veà toå chöùc taøi chính keá toaùn vaø quaûn lyù nhaân söï. Ñoàng thôøi boä phaän naøy cuõng ñaûm traùch coâng vieäc xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa vaø vaät tö. 4. Boä phaän quaûn lyù chaát löôïng coù nhieäm vuï kieåm tra quy caùch, chaát löôïng vaø ñoùng goùi saûn phaåm tröôùc khi xuaát haøng. Boä phaän naøy coøn phaûi quaûn lyù kho thaønh phaåm vaø nguyeân vaät lieäu duøng cho saûn xuaát. 5. Boä phaän saûn xuaát vaø quaûn lyù saûn xuaát. Boä phaän quaûn lyù saûn xuaát coù nhieäm vuï quaûn lyù caùc ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng, laäp keá hoaïch saûn xuaát vaø baùn haøng. Boä phaän naøy coøn coù nhieäm vuï theo doõi quaù trình nhaäp xuaát coâng cuï duïng cuï vaø laäp phieáu mua haøng cho quaù trình saûn xuaát. Boä phaän saûn xuaát coù nhieäm vuï saûn xuaát theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Formatted: Font color: Black Formatted: Font: 13 pt, Font color: Black Formatted: Bullets and Numbering Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Deleted: ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ - 131 - PHUÏ LUÏC 4 BAÛNG KHAÛO SAÙT THÖÏC TEÁ CAÙC DOANH NGHIEÄP VÖØA VAØ NHOÛ ÔÛ VIEÄT NAM Baûng khaûo saùt ñöôïc thöïc treân toång soá 15 doanh nghieäp. Keát quaû toång hôïp ñöôïc phaân loaïi nhö döôùi ñaây: Caâu hoûi DN- ÑTN N Cty TNHH Cty CP DNN N Caùc caâu hoûi toång quan veà doanh nghieäp 1. Ban giaùm ñoác doanh nghieäp raát thaän troïng trong caùc quyeát ñònh kinh doanh? 4/4 5/5 3/3 3/3 2. Ban giaùm ñoác coù deø daët trong vieäc laäp baùo caùo taøi chính hoaøn toaøn theo thöïc traïng cuûa ñôn vò? ¼ 2/5 1/3 1/3 3. Ban giaùm ñoác coù quan taâm nhaéc nhôû thöïc hieän caùc bieän phaùp kieåm soaùt trong ñôn vò? 2/2 KTL 2/2 ¾ KTL1/ 1 1/1 KTL 2/2 1/1 KTL 2/2 4. Ban giaùm ñoác coù tröïc tieáp trao ñoåi coâng vieäc vôùi nhaân vieân caáp döôùi? 2/2 KTL2 /2 2/4 KTL1/ 1 0/1 KTL 2/2 1/1 KTL 2/2 5. Ban giaùm ñoác coù saün saøng laéng nghe yù kieán cuûa nhaân vieân caáp döôùi? 2/2 KTL2 /2 ¾ KTL1/ 1 1/1 KTL 2/2 1/1 KTL 2/2 6. Nhaân söï coù thöôøng xuyeân bieán ñoäng, ñaëc bieät laø ôû caùc vò trí chuû choát trong doanh nghieäp? 1/4 2/5 1/3 0/3 7. Tuyeån duïng nhaân söï coù yeâu caàu baèng caáp chuyeân moân vaø naêng löïc cho töøng coâng vieäc cuï theå? 4/4 5/5 3/3 3/3 8. Nhaân vieân môùi cuûa doanh nghieäp coù ñöôïc höôùng daãn, ñaøo taïo coâng vieäc khoâng? ¾ 4/5 1/3 3/3 9. Nhaân vieân môùi coù ñöôïc chæ roõ traùch nhieäm vaø quyeàn lôïi khi laøm vieäc ôû doanh nghieäp? ¾ 5/5 1/3 1/3 10. Ngoaøi coâng vieäc phuø hôïp vôùi khaû naêng, nhaân vieân coù ñöôïc boá trí kieâm nhieäm caùc coâng vieäc khaùc? ½ KTL2 /2 2/4 KTL1/ 1 1/1 KTL 2/2 0/1 KTL 2/2 11. Coù baûng moâ taû coâng vieäc ôû moãi boä phaän trong doanh nghieäp khoâng? 2/4 3/5 1/3 1/3 Formatted: Font: 13 pt, Font color: Black Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Formatted: Font color: Black Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Deleted: ¶ - 132 - 12. Doanh nghieäp coù ñeà ra caùc tieâu chuaån ñeå ñònh kyø ñaùnh giaù, ñeà baït nhaân vieân? ¾ 1/5 1/3 1/3 13. Doanh nghieäp coù toå chöùc hoïp ñònh kyø ñoái vôùi caùc nhaân vieân quaûn lyù khoâng? ¾ 5/5 3/3 3/3 14. Coù ban haønh hoaëc khaúng ñònh nhöõng quy ñònh veà ñaïo ñöùc ngheà nghieäp? 2/4 2/5 0/3 1/3 15. Doanh nghieäp coù ñeà ra caùc chính saùch khuyeán khích nhaân vieân laøm vieäc toát vaø haïn cheá sai traùi veà ñaïo ñöùc khoâng? (Nhö laø khen thöôûng caùc nhaân vieân laøm ñuùng vaø kyû luaät caùc nhaân vieân sai traùi veà cö xöû vôùi khaùch haøng, ñoàng nghieäp…). 2/4 2/5 1/3 1/3 16. Coù toàn taïi nhöõng chính saùch khuyeán khích vaät chaát laøm cho nhaân vieân deã maéc sai phaïm veà ñaïo ñöùc hay khoâng? (Nhö laø chæ tieâu thöôûng treân doanh thu, vöôït ñònh möùc saûn xuaát…). ¼ 2/5 2/3 1/3 17. Hoäi ñoàng quaûn trò coù toå chöùc hoïp ñònh kyø vôùi caùc tröôûng boä phaän lieân quan ñeán taøi chính keá toaùn cuûa doanh nghieäp khoâng (nhö laø boä phaän taøi chính, keá toaùn, kieåm toaùn vieân noäi boä, kieåm toaùn vieân ñoäc laäp…)? 2/4 2/5 2/3 N/A- 1/1 2/2 18. Hoäi ñoàng quaûn trò coù ñöa ra nhöõng höôùng daãn cuï theå cho ngöôøi quaûn lyù trong caùc tröôøng hôïp caàn thieát? 2/4 KTL1/ 1 2/4 1/3 N/A- 1/1 1/1 KTL 1/1 19. Muïc tieâu doanh nghieäp phaûi ñaït coù ñöôïc Ban giaùm ñoác coâng boá roäng raõi? 2/4 4/5 2/3 3/3 20. Moãi boä phaän coù ñeà ra muïc tieâu cuï theå vaø rieâng bieät treân cô sôû muïc tieâu cuûa doanh nghieäp khoâng? 0/4 3/5 3/3 1/3 21. Thoâng tin coù ñöôïc truyeàn ñaït kòp thôøi vaø chính xaùc ñeán ngöôøi coù traùch nhieäm khoâng? ½ KTL2 /2 ¾ KTL1/ 1 1/1 KTL 2/2 1/1 KTL 2/2 22. YÙ kieán phaûn hoài cuûa caáp döôùi coù ñöôïc xem xeùt vaø giaûi ñaùp thoûa ñaùng? ½ KTL2 /2 ¾ KTL1/ 1 0/1 KTL 2/2 1/1 KTL 2/2 23. Doanh nghieäp coù thöïc hieän vieäc ñaùnh giaù ruûi ro döôùi baát kyø moät hình thöùc naøo khoâng? 2/4 1/5 2/3 2/3 Formatted: Font: VNI-Times, Font color: Black Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black - 133 - Caâu hoûi lieân quan ñeán tieàn 24. Phieáu thu chi coù ñöôïc ñaùnh soá lieân tuïc vaø ñaùnh soá tröôùc khi söû duïng khoâng? 4/4 4/5 2/3 2/3 25. Coù thöïc hieän phaân chia traùch nhieäm giöõa keá toaùn vaø thuû quyõ khoâng? 2/4 5/5 2/3 3/3 26. Chöùng töø coù ñöôïc ngöôøi coù thaåm quyeàn xeùt duyeät ñaày ñuû tröôùc khi thanh toaùn khoâng? 4/4 5/5 3/3 3/3 27. Coù ñònh möùc toàn quyõ tieàn maët khoâng? 4/4 1/5 0/3 1/3 28. Chöùng töø ñaõ thanh toaùn coù ñöôïc ñoùng daáu “ñaõ chi” khoâng? 2/4 2/5 0/3 2/3 29. Ñònh kyø coù kieåm keâ quyõ tieàn maët khoâng? 4/4 5/5 2/3 3/3 30. Chöùng töø ngaân haøng coù ñöôïc moät ngöôøi ñoäc laäp vôùi boä phaän keá toaùn, taøi vuï kieåm tra ñoái chieáu vôi soå saùch keá toaùn khoâng? 0/4 1/5 2/3 0/3 31. Chöùng töø ngaân haøng coù ñöôïc kyù duyeät tröôùc khi ghi roõ soá tieàn phaûi ruùt hoaëc phaûi chi khoâng? 3/4 2/5 2/3 2/3 Caâu hoûi lieân quan nôï phaûi thu vaø phaûi traû 32. Caùc khoaûn nôï phaûi thu, phaûi traû coù ñöôïc theo doõi vaø thu, chi ñuùng thôøi haïn? 4/4 4/5 3/3 2/3 33. Hoùa ñôn nhaø cung caáp coù ñöôïc ñaùnh soá ñeå theo doõi? 2/4 2/5 0/3 3/3 34. Ñònh kyø coù laäp baùo caùo caùc khoaûn phaûi thu, phaûi traû? 4/4 5/5 2/3 2/3 Caâu hoûi veà mua haøng vaø xuaát nhaäp kho 35. Coù saün danh saùch nhaø cung caáp ñaùp öùng nhu caàu cuûa doanh nghieäp? 4/4 5/5 3/3 ½ NA- 1/1 36. Coù saün baûng giaù cho nhöõng maët haøng thöôøng mua? 2/4 5/5 3/3 2/2 NA- 1/1 37. Coù laäp ñôn ñaët haøng cho moãi laàn mua haøng? 4/4 5/5 2/3 2/2 NA- 1/1 38. Ñôn ñaët haøng coù ñöôïc xeùt duyeät vaø ñaùnh soá tröôùc khi gôûi ñeán nhaø cung caáp? ¾ 4/5 2/3 2/2 NA- 1/1 39. Haøng hoùa nhaän veà coù ñöôïc ñoái chieáu vôùi ñôn ñaët ¾ 3/5 3/3 2/2 Formatted: Font: 13 pt, Font color: Black Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Formatted: Font: 13 pt, Font color: Black Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black - 134 - haøng? NA- 1/1 40. Haøng hoùa nhaän veà coù ñöôïc kieåm tra ñaày ñuû vaø kòp thôøi veà soá löôïng, chaát löôïng, thôøi haïn giao haøng? ¾ 4/5 3/3 2/2 NA- 1/1 41. Coù laäp chöùng töø ñaày ñuû khi xuaát nhaäp kho haøng hoùa? 2/4 5/5 3/3 2/2 NA- 1/1 42. Thuû kho coù thöïc hieän ghi cheùp theû kho kòp thôøi? ¾ 5/5 3/3 2/2 NA- 1/1 43. Haøng öù ñoïng trong kho coù ñöôïc baùo caùo ñeán caáp coù thaåm quyeàn? 1/3 NA- 1/1 ¾ KTL1/ 1 2/3 ½ NA- 1/1 44. Coù toå chöùc kieåm keâ kho ñònh kyø? ¾ 4/5 3/3 2/2 NA- 1/1 Caâu hoûi lieân quan saûn xuaát 45. Keá hoaïch saûn xuaát coù ñöôïc laäp ñònh kyø? 3/3 NA- 1/1 2/5 2/3 2/2 NA- 1/1 46. Coù caên cöù chaéc chaén cho vieäc laäp keá hoaïch (nhö laø ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng, nhöõng döï baùo khaù chaéc chaén veà tieâu thuï…)? 3/3 NA- 1/1 4/5 2/3 ½ NA- 1/1 47. Coù bieän phaùp ngaên chaën nguyeân vaät lieäu toàn kho quaù nhieàu khoâng? ½ NA- 2/2 KTL1/ 1 2/4 2/3 2/2 NA- 1/1 48. Coù bieän phaùp ngaên chaën thaønh phaåm toàn kho quaù nhieàu vôùi ñònh möùc? ½ NA- 2/2 KTL1/ 1 ¼ 1/3 ½ NA- 1/1 49. Coù tình traïng maùy moùc hö hoûng do nhaân vieân khoâng ñöôïc höôùng daãn söû duïng hoaëc do baát caån khi vaän haønh? 0/2 NA- 2/2 3/5 1/3 ½ NA- 1/1 50. Coù thöïc hieän ñaày ñuû quy trình kieåm tra chaát löôïng ñoái vôùi saûn phaåm khaùch haøng yeâu caàu giao ngay? 1/1 KTL3 /3 4/5 3/3 2/2 NA- 1/1 51. Nhaân vieân saûn xuaát coù ñöôïc huaán luyeän roõ nhöõng nguyeân taéc veà an toaøn lao ñoäng? 0/1 KTL3 3/5 3/3 2/2 NA- Formatted: Font: 13 pt, Font color: Black Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Formatted: Font: 13 pt, Font color: Black Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black - 135 - /3 1/1 Caâu hoûi lieân quan veà boä phaän keá toaùn 52. Boä phaän keá toaùn coù ñöôïc toå chöùc ñoäc laäp vôùi boä phaän taøi vuï khoâng? 0/4 2/5 1/3 0/3 53. Coù xaây döïng moät heä thoáng taøi khoaûn ñaày ñuû cho ñôn vò vaø ban haønh cho caùc nhaân vieân keá toaùn khoâng? 4/4 5/5 3/3 3/3 54. Coù ban haønh moät baûn höôùng daãn caùch haïch toaùn caùc nghieäp vuï chuû yeáu khoâng? ¾ 3/5 2/3 1/3 Caùc chöõ vieát taét: DN-ÑTNN: Doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Cty CP: Coâng ty Coå phaàn Cty TNHH: Coâng ty Traùch nhieäm höõu haïn DNNN: Doanh nghieäp Nhaø nöôùc N/A: Khoâng aùp duïng KTL: Khoâng traû lôøi Formatted: Font: 13 pt, Font color: Black Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black - 136 - PHUÏ LUÏC 5 ÑOÁI TÖÔÏNG KHAÛO SAÙT THOÂNG TIN VEÀ CAÙ NHAÂN ÑÖÔÏC KHAÛO SAÙT Teân doanh nghieäp Loaïi hình Boä phaän Chöùc vuï Thaâm nieân Coâng ty Schmidt VN ÑTNN Keá toaùn Keá toaùn tröôûng 121 thaùng Cty TNHH Trung taâm Meâ Linh ÑTNN Keá toaùn Keá toaùn caáp cao 90 thaùng Vina Star ÑTNN Keá toaùn Tröôûng phoøng 100 thaùng Sunwah Properties (VN) Ltd. ÑTNN Keá toaùn Phuï traùch 84 thaùng Xí nghieäp döôïc phaåm 150 DNNN Quaûn lyù Giaùm ñoác Cty hoa tieâu khu vöïc I DNNN Keá toaùn Keá toaùn coâng nôï 2 thaùng Cty xaây döïng tö vaán ñaàu tö BD DNNN Keá toaùn Phoù phoøng 36 thaùng Aquatex Beán Tre Cty CP Kinh doanh Tröôûng phoøng 48 thaùng Cty CP SXKD XNK Bình Thaïnh Cty CP Keá toaùn Keá toaùn thueá 24 thaùng Cty CP Vónh Khaùnh Cty CP Taøi chính Trôï lyù GÑTC 10 thaùng Cty TNHH SXTMDV Minh Le Van TNHH Quaûn lyù Giaùm Ñoác 19 thaùng Cty may maëc xuaát khaåu TNHH Taøi chính Phoù giaùm ñoác 168 thaùng Cty TNHH TMXDSX Thieát Moäc TNHH Keá toaùn Keá toaùn tröôûng 13 thaùng Cty TNHH TM Vieät TNHH Keá toaùn Keá toaùn vieân 12 thaùng Cty TNHH SXTM Nhôn Hoøa TNHH Keá toaùn Keá toaùn vieân 84 thaùng Formatted: Font color: Black Formatted: Font: 13 pt, Font color: Black Formatted: Justified Formatted: Font: VNI-Times, 13 pt, Font color: Black Deleted: ¶ - 137 - PHUÏ LUÏC 6 CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO VAØ BOÀI DÖÔÕNG 1000 GIAÙM ÑOÁC Chöông trình “Ñaøo taïo vaø boài döôõng 1000 Giaùm ñoác cho caùc doanh nghieäp treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh” laø chöông trình lieân keát giöõa Sôû Khoa Hoïc - Coâng Ngheä TP.HCM vaø Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM. Noäi dung chöông trình bao goàm caùc moân hoïc döôùi ñaây: 3. Tính toaøn caàu hoùa trong kinh teá (kinh teá quoác teá, WTO, APEC, AFTA…) 4. Kinh teá hoïc trong kinh doanh 5. Tieàn teä tín duïng vaø thanh toaùn quoác teá 6. Coâng ty coå phaàn vaø thò tröôøng chöùng khoaùn 7. Ngheä thuaät ñaøm phaùn trong kinh doanh 8. Caùc kyõ naêng trong giao tieáp 9. Luaät phaùp trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp 10. Quaûn trò chaát löôïng 11. Quaûn trò taøi chính doanh nghieäp 12. Thueá ñoái vôùi caùc doanh nghieäp 13. Quaûn trò döï aùn 14. Quaûn trò nhaân söï vaø traû coâng 15. Quaûn trò Marketing 16. Taâm lyù vaø ngheä thuaät laõnh ñaïo 17. Quaûn trò chieán löôïc 18. Baùo caùo ngoaïi khoùa Quyeàn sôû höõu trí tueä trong hoaït ñoäng kinh doanh 19. Chuyeân ñeà toát nghieäp cuoái khoùa. Nguoàn: Khoa Quaûn trò kinh doanh - Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP. HCM Formatted: Font: 13 pt, Font color: Black Formatted: Space After: 0 pt Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt Formatted: Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 pt + Tab after: 18 pt + Indent at: 18 pt Formatted: Indent: Left: 0 pt, Hanging: 17.85 pt, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 pt + Tab after: 18 pt + Indent at: 18 pt Formatted: Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 pt + Tab after: 18 pt + Indent at: 18 pt Formatted: Font color: Black Formatted: Font: 13 pt, Font color: Black Formatted: Space Before: 0 pt Formatted: Font: 13 pt, Not Italic, Font color: Black Formatted: Title, Space After: 12 pt, Line spacing: 1.5 lines

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKhảo sát, đánh giá và giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan