Khảo sát hiệu quả kinh tế khi sử dụng chế phẩm axít hữu cơ Evacide – S –Liquid trong chăn nuôi gà Lương Phượng hướng thịt

Đặt vần đềCùng với sự đổi mới của đất nước theo xu hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nên nông nghiệp của nước ta cũng đã và đang phát triển rất mạnh. Trong ngành nông nghiệp, ngoài trồng trọt thì chăn nuôi hiện đang rất được mọi người quan tâm và đằu tư. Hiện nay việc phát triển chăn nuôi nói chung và ngành chăn nuôi gia cầm nói riêng không chỉ cung cấp một lượng thực phẩm lớn cho nhu cần trong nước mà còn là nguồn hàng xuất khẩu có giá trị đem lại lợi nhuận cho người sản xuất. Phương thức chăn nuôi được chuyển dần từ nuôi thủ công nghiệp sang nuôi bán công nghiệp và công nghiệp với quy mô lớn mang tính tập trung cao. Xu hướng chăn nuôi gà công nghiệp hướng thịt hay hướng trứng hiện đang rất phổ biến bởi nó có một số ưu điểm vượt trội như thời gian cho sản phẩm nhanh(thịt, trứng), giúp người nông dân thu được vốn nhanh và quay vòng vốn nhanh. Mặt khác nó còn cung cấp một lượng phân bón lớn cho ngành trồngtrọt, lông gà có thể tận dụng để chế biến hàng công nghiệp. Chăn nuôi gà có thể đem lại hiệu qủa kinh tế cao và góp phần giải quyết bớt những lao động dư thừa trong xã hội. Trong thập niên vừa qua, chăn nuôi gà siêu thịt theo hướng công nghiệp ở Việt Nam đang phát triển tốt. Dịch cúm giam cầm đã gây ra những tổn thất nặng nề về kinh tế và có tác động xấu đến sự phát triểncủa ngành chăn nuôi gia cầm ở nước ta. Song song với việc phòng chống dịch bệnh thì ở những khu vực hết dịch chăn nuôi gian cầm lại phát triển mạnhmẽ. Những thành tựuvề con giống, về thức ăn, dinh dưỡng đã làm tăng năng suất chăn nuôi, hạ giá thành sản phẩm, manglại hiệu quả kinh tế cao. Với gà thị trước đây muốn đạt được khối lượng giết mổ phải nuôi ít nhất 85 ngày tuổi thì hiện nay với những giống gà siêu thịt chỉ cần 35 đến 42 ngày tuổi đã đạt được khối lượng mong muốn. Thành tích chăn nuôi này đã góp phần phát triển bền vững kinh tế hộ gia đình và nâng mức thu nhập của người chăn nuôi lên một cách đáng kể. Hiện nay trong chăn nuôi gà, tỷ lệ gà bị bệnh và chết do nguồn nước chưa được vệ sinh là khá cao. Trong nguồn nước uống còn tồn tại một lượng rất lớn vi sinh vật có hại. Công ty cổ phần Phúc Thịnh là một công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm từ gà. Hỗu hết nguồn nước sinh hoạt và nước dùng để chăn nuôi trong công ty đều được xử lý bằng Clo. Nhưng một số vi sinh vật có hại gây bệnh cho gà không thể bị tiêu diệt ở điều kiện trên. Chính điều này đã làm cho gà giảm sức sống, giảm sức đề kháng, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm làm gà sinh trưởng chậm, thời gian nuôi kéo dài, tỷ lệ nuôi sống thấp gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế. Xuất phát từ thực tế đã nêu trên, vừa qua được sự đồng ý của ban lãnh đạo công ty cổ phần Phúc Thịnh và công ty TNHH thú y Xanh, em đã tiến hành làm đề tài : “Khảo sát hiệu quả kinh tế khi sử dụng chế phẩm axít hữu cơ Evacide – S –Liquid trong chăn nuôi gà Lương Phượng hướng thịt” tại công ty cổ phần Phúc Thịnh – Khối 7 thị trấn Đông Anh Hà Nội. MỤC LỤC ĐẶT VẦN ĐỀ 1 PHẦN I ĐIỀU TRA CƠ BẢN 3 I. Điều kiện tự nhiên 3 1. Vị trí địa lí 3 2. Đất đai 4 3. Giao thông 4 4. Thời tiết khí hậu 5 II . Điều kiện kinh tế xã hội 6 1. Điều tra về kinh tế – xã hội 6 2. Cơ sở vật chất kĩ thuật 7 III. Tình hình chăn nuôi 8 1.Hoạt động sản xuất 8 2. Phương thức chăn nuôi 9 3. Thức ăn cho gà 9 4. Cơ cấu đàn gia cầm của công ty 11 5. Chuồng trại và công tác thụ tinh nhân tạo. 11 IV.Tình hình thú y 12 1. Công tác vệ sinh phòng bệnh 12 2. Phòng bệnh bằng thuốc và vắcxin 13 3.Công tác điều trị bệnh 16 3.1. Bệnh Gumboro 16 3.2. Bệnh CRD 16 3.3. Bệnh ỉa chảy phân xanh phân trắng 17 3.4. Bệnh Salmonella 17 3.5. Bệnh cầu trùng 17 V. Những thuận lợi và khó khăn 17 1.Thuận lợi 18 PHẦN II: PHỤC VỤ SẢN XUẤT 19I. Kết quả phục vụ sản xuất. 19 1. Công tác chăn nuôi. 19 1.1. Chọn giống. 19 1.2. Thức ăn. 20 1.3. Thụ tinh nhân tạo. 21 1.4. Chăm sóc, nuôi dưỡng. 21 2. Công tác thú y. 22 2.1. Phòng bệnh 22 2.2. Kết quả điều trị bệnh. 24 II. Kết luận – Tồn tại- Đề nghị 31 1. Kết luận. 31 2. Tồn tại. 31 3. Đề nghị 31 PHẦN III: CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 32 I. Đặt vấn đề. 32 1. Tính cấp thiết của đề tài. 32 2. Mục đích yêu cầu. 33 2.1. Mục đích 33 2.2. Yêu cầu. 33 II. Cơ sở khoa học của đề tài. 33 1. Cơ sở khoa học và khả năng sinh trưởng. 33 1.1. Khái niệm về khả năng sinh trưởng. 33 1.2. Đặc điểm về sinh trưởng của gia cầm 34 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của gia cầm. 35 1.4. Các chỉ tiêu đánh giá tốc độ sinh trưởng. 40 1.5. Sức sống và khả năng kháng bệnh của gà: 41 2. Evacide-S-Liquid và những điều cần biết. 42 3. Công dụng của Evacide-S-Liquid. 42 III. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. 44 1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước. 44IV. Đối tượng, vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu. 45 1. Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu. 45 2. Vật liệu nghiên cứu. 46 3. Nội dung nghiên cứu. 46 4. phương pháp nghiên cứu. 46 4.1. phương pháp bố trí thí nghiệm. 46 4.2. Theo dõi thí nghiệm. 46 4.3. Các chỉ tiêu theo dõi. 47 5. Phương pháp tiến hành phân tích kết quả. 48 IV. Kết quả và thảo luận. 48 1. Tỷ lệ nuôi sống. 48 2. Tốc độ sinh trưởng. 50 4. Sinh trưởng tương đối. 52 5. Lượng thức ăn tiêu thụ của 2 lô gà. 54 7. Hiệu quả kinh tế 56 8. Diệt rêu trong nước 57 V. Kết luận và đề nghị 58 1. Kết luận 58 2. Đề nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

doc64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 1789 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát hiệu quả kinh tế khi sử dụng chế phẩm axít hữu cơ Evacide – S –Liquid trong chăn nuôi gà Lương Phượng hướng thịt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
86 Kanamycin 50mg/kg P uèng 3-5 ngµy Vitamin B1 2,5% 0,5-1 ml/con tiªm b¾p 3-5 ngµy Vitamin C 5% 0,5-1 ml/con tiªm b¾p 3-5 ngµy CÇu trïng Cocci tep ESB3 2g/lÝt n­íc uèng 7 ngµy 270 215 79,62 B.complex 30g/100kgP uèng 7 ngµy Víi viÖc kª ®¬n thuèc chÝnh x¸c, hiÖu qu¶, ®óng bÖnh nªn khi cã bÖnh x¶y ra th× ®Òu n»m trong tÇm kiÓm so¸t cña mäi ng­êi. ChÝnh v× vËy kh«ng ®Ó bÖnh l©y lan réng. Tõ ®ã gióp lµm gi¶m thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ, vÒ uy tÝn cña c«ng ty. II. KÕt luËn – Tån t¹i- §Ò nghÞ 1. KÕt luËn. Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty cæ phÇn Phóc ThÞnh võa qua, em thÊy c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm x¶y ra trªn ®µn gµ rÊt phøc t¹p, cã nh÷ng bÖnh rÊt dÔ nhËn ra nh­ng cã nh÷ng bÖnh ghÐp rÊt khã chÈn ®o¸n. MÆc dï c«ng t¸c vÖ sinh thó y cña c«ng ty lu«n lµm cÈn thËn nh­ng kh«ng thÓ tr¸nh khái viÖc ®µn gµ bÞ nhiÔm bÖnh. 2. Tån t¹i. Do sù thiÕu tr¸ch nhiÖm cña mét sè ng­êi nªn viÖc gµ bÞ bÖnh n¨ng míi ph¸t hiÖn lµ kh«ng tr¸nh khái nh­: kh«ng theo dâi s¸t sao ®µn gµ h»ng ngµy nªn kh«ng ph¸t hiÖn ra nh÷ng con gµ cã hiÓu hiÖn triÖu chøng l¹, kh«ng chó ý tíi nhiÖt ®é cña chuång nu«i nªn lµm cho ®µn gµ lóc thõa nhiÖt lóc thiÕu nhiÖt nªn rÊt dÔ m¾c c¸c bÖnh kÕ ph¸t, kh«ng vÖ sinh m¸ng ¨n m¸ng uèng, khu vùc ch¨n nu«i theo lÞch ®Þnh kú v× vËy mµ ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho vi khuÈn cã h¹i x©m nhËp vµo g©y bÖnh cho ®µn gµ. 3. §Ò nghÞ Qua ®©y em kinh xin ®­a ra mét chót ®Ò nghÞ lµ l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i th¾t chÆt kû luËt h¬n n÷a, kh«ng ®Ó cho c«ng nh©n l¬ lµ víi c«ng viÖc lµm ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ cña ®µn gµ. Vµ trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em thÊy: trong nh÷ng bÖnh mµ ®µn gµ m¾c ph¶i th× tû lÖ m¾c bÖnh do Salmonella vÉn chiÕm tû lÖ cao nhÊt. V× vËy ®Ó h¹n chÕ ®­îc bÖnh nµy g©y ra cho ®µn gµ th× cÇn tÝch cùc h¬n n÷a trong c«ng t¸c vÖ sinh thó y c¾t ®øt mäi trong 3 kh©u cña qu¸ tr×nh sinh dÞch. phÇn III: Chuyªn ®Ò nghiªn cøu khoa häc Tªn ®Ò tµi: “Kh¶o s¸t hiÖu qu¶ kinh tÕ khi sö dông chÕ phÈm acid h÷u c¬ Evacide-S-Liquid trong ch¨n nu«i gµ L­¬ng Ph­îng h­íng thÞt” t¹i c«ng ty cæ phÇn Phóc ThÞnh- Khèi 7- ThÞ trÊn §«ng Anh-Hµ Néi. I. §Æt vÊn ®Ò. 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· ®Ò ra chñ tr­¬ng ph¸t triÓn toµn diÖn c¸c ngµnh hµng theo h­íng hµng ho¸. ChÝnh v× vËy mµ ngµnh ch¨n nu«i còng ph¸t triÓn theo h­íng nµy vµ ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu rùc rì, dÇn trë thµnh ngµnh chÝnh trong c¬ cÊu ngµnh n«ng nghiÖp. Trong ®ã th× ch¨n nu«i gµ chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong ngµnh ch¨n nu«i, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thùc phÈm trong n­íc vµ mét phÇn cho xuÊt khÈu. Bªn c¹nh ®ã ch¨n nu«i gµ cßn cã ®Æc ®iÓm lµ kh«ng ®ßi hái nhiÒu nh©n c«ng, kh«ng tèn nhiÒu diÖn tÝch. Sè vèn khëi ®éng nhá, thêi gian quay vßng nhanh, nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ c¸c s¶n phÈm tõ gµ ngµy cµng lín… ChÝnh v× vËy nªn hiÖn nay gµ ®­îc nu«i réng r·i, phæ biÕn ë kh¾p n¬i trªn ®Êt n­íc ta. ThÊy râ ®­îc tÇm quan träng vµ lîi Ých kinh tÕ tõ viÖc ch¨n nu«i gµ nªn hiÖn nay §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· rÊt quan t©m, chó träng ®Õn gièng, thøc ¨n ch¨n nu«i vµ phßng trõ dÞch bÖnh nh»m c¶i thiÖn chÊt l­îng ®µn gµ vµ t¨ng n¨ng suÊt ch¨n nu«i. Tõ ®ã lµm cho ®µn gµ cña n­íc ta ngµy cµng ph¸t triÓn nhanh c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Trong ngµnh ch¨n nu«i gµ th× nu«i gµ thÞt hiÖn nay lµ mét h­íng ®i rÊt hiÖu qu¶, gãp phÇn c¶i thiÖn rÊt nhiÒu cuéc sèng vËt chÊt cña ng­êi d©n. Tèc ®é sinh tr­ëng cña gµ cã ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn thµnh qu¶ kinh tÕ trong ch¨n nu«i. Bëi v× tèc ®é sinh tr­ëng cã nhanh, m¹nh th× míi gióp lµm gi¶m thêi gian nu«i tõ ®ã tiÕt kiÖm ®­îc mét l­îng chi phÝ ®¸ng kÓ, gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ cho ng­êi ch¨n nu«i. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, nu«i gµ thÞt gÆp rÊt nhiÒu vÊn ®Ò trong ®ã th× tèc ®é sinh tr­ëng ®ang lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i bëi do nhiÒu yÕu tè mµ hiÖn nay tèc ®é sinh tr­ëng cña gµ kh«ng ®¹t ®­îc ®óng theo yªu cÇu ®· ®Ò ra. Tõ ®ã lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng cña ng­êi ch¨n nu«i. §Ó gãp phÇn gi¶i quyÕt bµi to¸n vÒ tèc ®é sinh tr­ëng cña gµ vµ ®­îc sù tiÕp nhËn cña c«ng ty TNHH thó y Xanh. Cïng víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn em ®· tiÕn hµnh lµm ®Ò tµi: “Kh¶o s¸t hiÖu qu¶ kinh tÕ khi sö dông chÕ phÈm acid h÷u c¬ Evacide-S-Liquid trong ch¨n nu«i gµ L­¬ng Ph­îng h­íng thÞt” t¹i c«ng ty cæ phÇn Phóc ThÞnh-Khèi 7- ThÞ trÊn §«ng Anh-Hµ Néi. 2. Môc ®Ých yªu cÇu. 2.1. Môc ®Ých - Sö dông Evaccide-S-Liquid bæ sung vµo n­íc uèng cho gµ ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ khi sö dông thuèc. - Theo dâi tèc ®é sinh tr­ëng cña gµ khi cã sö dông Evacide. 2.2. Yªu cÇu. - N¾m v÷ng quy tr×nh c«ng viÖc, c¸ch sö dông Evacide. - Cã th¸i ®é nhiÖt t×nh, lµm viÖc ch¨m chØ, ghi chÐp mét sè liÖu mét c¸ch kh¸ch quan cÈn thËn, chÝnh x¸c. - X¸c ®Þnh ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ khi sö dông thuèc. II. C¬ së khoa häc cña ®Ò tµi. 1. C¬ së khoa häc vµ kh¶ n¨ng sinh tr­ëng. 1.1. Kh¸i niÖm vÒ kh¶ n¨ng sinh tr­ëng. Còng nh­ c¸c lo¹i gia cÇm kh¸c, sù sinh tr­ëng cña gµ còng tu©n theo quy luËt sinh häc chung. Theo G.lewi (1925) cho r»ng: “sinh tr­ëng lµ c¬ thÓ sinh vËt t¨ng lªn vÒ sè l­îng, thÓ tÝch, vÒ c¸c chiÒu dµi, chiÒu réng vµ chiÒu cao. C¬ thÓ sinh vËt thùc hiÖn nh÷ng qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ trao ®æi chÊt c¬ b¶n ®Ó t¹o ra vËt chÊt cña tÕ bµo sèng”. Theo Driesch (1990) sù t¨ng thÓ tÝch vµ khèi l­îng c¬ thÓ lµ do c¸c xoang, c¸c tÕ bµo trong c¬ thÓ ®Òu t¨ng. Theo Slu (1998) sù sinh tr­ëng bao giê còng ph¶i tr¶i qua nhiÒu qu¸ tr×nh tÕ bµo ph©n chia nghÜa lµ t¨ng lªn vÒ sè l­îng tÕ bµo. Theo Gannet (1992) cho r»ng qu¸ tr×nh sinh tr­ëng tr­íc hÕt lµ kÕt qu¶ cña sù ph©n chia tÕ bµo vµ t¨ng thÓ tÝch tÕ bµo ®Ó t¹o nªn sù sèng. Theo TrÇn §×nh Miªn, NguyÔn Kim §­êng (1992) sinh tr­ëng lµ qu¸ tr×nh tÝch luü c¸c chÊt h÷u c¬ do ®ång ho¸ vµ dÞ ho¸, lµ sù t¨ng chiÒu cao, chiÒu dµi, bÒ ngang, khèi l­îng cña c¸c bé phËn vµ toµn bé c¬ thÓ con vËt trªn c¬ së tÝnh chÊt di truyÒn cña ®êi tr­íc. VÒ mÆt sinh ho¸ th× sinh tr­ëng ®­îc coi nh­ mét qu¸ tr×nh biÕn ®æi vµ tÝch luü c¸c chÊt trong ®ã chñ yÕu lµ protein nªn tèc ®é c¸c chÊt vµ sù tæng hîp protein còng chÝnh lµ tèc ®é ho¹t ®éng cña c¸c gen ®iÒu khiÓn sù sinh tr­ëng cña c¬ thÓ. Theo tµi liÖu cña Chamers (1990), Mozan (1927) ®Þnh nghÜa sù sinh tr­ëng lµ tæng sù sinh tr­ëng cña c¸c bé phËn, da, thÞt, x­¬ng. ChÝnh v× thÕ ng­êi ta th­êng lÊy t¨ng khèi l­îng c¬ thÓ lµm chØ tiªu ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh sinh tr­ëng. Tuy nhiªn cã khi sù t¨ng khèi l­îng kh«ng ph¶i lµ t¨ng tr­ëng (ch¼ng h¹n bÐo mì chñ yÕu lµ tÝch n­íc chø kh«ng cã sù ph¸t triÓn cu¶ m«). Sù t¨ng tr­ëng thùc sù lµ c¸c tÕ bµo cña m« c¬ t¨ng thªm khèi l­îng, sè l­îng vÒ c¸c chiÒu. Sè l­îng vµ ®é lín cña c¸c tª bµo lµ nguyªn nh©n g©y ra sù kh¸c nhau vÒ ®é lín cña c¬ thÓ. V× vËy sù t¨ng tr­ëng tõ khi trøng ®­îc thô tinh ®Õn lóc c¬ thÓ tr­ëng thµnh ®­îc chia lµm 2 giai ®o¹n chÝnh: giai ®o¹n trong thai vµ giai ®o¹n ngoµi thai. §èi víi gia cÇm lµ thêi kú ph¸t triÓn cña ph«i vµ sau khi në. Nãi tãm l¹i sinh tr­ëng ph¶i th«ng qua 3 qu¸ tr×nh: ph©n chia tÕ bµo ®Ó t¨ng sè l­îng, t¨ng thÓ tÝch cña c¸c tÕ bµo vµ t¨ng thÓ tÝch gi÷a c¸c tÕ bµo. 1.2. §Æc ®iÓm vÒ sinh tr­ëng cña gia cÇm §èi víi gia cÇm, sinh tr­ëng lµ sù biÕn ®æi, tæng hîp cña sù t¨ng lªn vÒ sè l­îng, kÝch th­íc cña tÕ bµo vµ thÓ dÞch trong m« bµo ë giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ph«i. ë giai ®o¹n sau khi në th× sù sinh tr­ëng lµ do sù lín lªn cña c¸c m«. ë mét sè m«, sinh tr­ëng lµ do sù t¨ng lªn vÒ kÝch th­íc cña c¸c tÕ bµo. Giai ®o¹n nµy sinh tr­ëng ®­îc chia lµm 2 thêi kú: thêi kú gµ con vµ thêi kú gµ tr­ëng thµnh. - Thêi kú gµ con: Thêi kú nµy l­îng tÕ bµo t¨ng nhanh c¶ vÒ sè l­îng, kÝch th­íc vµ khèi l­îng nªn gia cÇm cã tè ®é sinh tr­ëng nhanh víi c­êng ®é m¹nh. Mét sè c¬ quan néi t¹ng ch­a ph¸t triÓn hoµn chØnh, ®Æc biÖt lµ hÖ tiªu ho¸: c¸c men tiªu ho¸ ch­a ®Çy ®ñ, gµ con dÔ bÞ ¶nh h­ëng cña thøc ¨n vµ nu«i d­ìng. Do ®ã chÊt l­îng thøc ¨n vµ kü thuËt nu«i d­ìng cña thêi kú nµy cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn tèc ®é sinh tr­ëng cña gia cÇm. Gµ con rÊt nh¹y c¶m víi sù thay ®æi cña c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng, ®Æc biÖt lµ nhiÖt ®é. Trong nh÷ng ngµy ®Çu th× nhiÖt ®é ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn tèc ®é sinh tr­ëng cña gµ con do khi ®ã th©n nhiÖt cña gµ ch­a æn ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh nµy cßn diÔn ra qu¸ tr×nh thµy l«ng theo tuæi. §©y lµ qu¸ tr×nh sinh lý quan trßng cña gia cÇm. Nã lµm t¨ng qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt, qu¸ tr×nh tiªu ho¸ hÊp thô vµ tuÇn hoµn. Do vËy cÇn chó ý tíi hµm l­îng c¸c chÊt dinh d­ìng ®Æc biÖt lµ c¸c acid amin h¹n chÕ nh­: Methionin, Lyzin, Triptophan… - Thêi kú gµ tr­ëng thµnh: ë thêi kú nµy, c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ gia cÇm gÇn nh­ ®· ph¸t triÓn hoµn thiÖn. Sè l­îng tÕ bµo t¨ng chËm, chñ yÕu lµ qu¸ tr×nh ph¸t dôc. Qu¸ tr×nh tÝch luü c¸c chÊt dinh d­ìng cña gia cÇm mét phÇn ®Ó duy tr× c¬ thÓ vµ mét phÇn ®Ó tÝch luü mì. Tèc ®é sinh tr­ëng ë thêi kú nµy chËm h¬n so víi thêi kú gµ con. V× vËy, trong giai ®o¹n nµy cÇn x¸c ®Þnh thêi ®iÓm giÕt mæ thÝch hîp khi tèc ®é sinh tr­ëng gi¶m ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. 1.3. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn sù sinh tr­ëng cña gia cÇm. Sù sinh tr­ëng cña gia cÇm lµ mét qu¸ tr×nh sinh häc phøc t¹p, chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau (gièng, dßng, giíi tÝnh, tèc ®é mäc l«ng, khèi l­îng bé x­¬ng, dinh d­ìng, søc khoÎ cña ®µn gµ vµ ®iÒu kiÖn ch¨n nu«i. 1.3.1. sinh h­ëng cña dßng, gièng. NhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu ®· kh¼ng ®Þnh sù sinh tr­ëng cña tõng c¸ thÓ gi÷a c¸c gièng cã sù sai kh¸c nhau. Gµ h­íng thÞt cã tèc ®é sinh tr­ëng nhanh h¬n gµ h­íng trøng. Theo NguyÔn M¹nh Hïng vµ céng sù (1994) sù kh¸c nhau vÒ khèi l­îng cña c¸c gièng gia cÇm lµ rÊt lín. Gièng liªm dông nÆng h¬n gièng h­íng trøng kho¶ng 500-700g (13-30%). Gi÷a c¸c dßng cña cïng mét gièng còng cã sù kh¸c nhau vÒ tèc ®é sinh tr­ëng. Theo TrÇn Long (1994) khi nghiªn cøu tèc ®é sinh tr­ëng trong 3 dßng thuÇn V1, V3 vµ V5 c¶u gièng gµ KINH TÕ Hybro HV85 cho thÊy tèc ®é sinh tr­ëng cña 3 dßng hoµn toµn kh¸c nhau ë 42 ngµy tuæi. 1.3.2. ¶nh h­ëng cña tÝnh biÖt Do cã sù kh¸c nhau vÒ ®Æc ®iÓm vµ chøc n¨ng sinh lý cho nªn kh¶ n¨ng ®ång ho¸, dÞ ho¸, qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi chÊt dinh d­ìng cña c¬ thÓ con trèng vµ con m¸i kh«ng gièng nhau, tõ ®ã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn. Tèc ®é sinh tr­ëng cña con trèng bao giê còng cao h¬n con m¸i trong cïng 1 ®iÒu kiÖn nu«i d­ìng. (Khavecman 1963) Theo Joap vµ céng sù (1969), Chapman (1985) cho r»ng kiÓu di truyÒn vÒ khèi l­îng c¬ thÓ do nhiÒu gen quy ®Þnh, trong ®ã Ýt nhÊt cã mét cÆp gen liªn kÕt giíi tÝnh (n»m trªn nhiÔm s¾c thÓ X), do ®ã dÉn ®Õn sù sai kh¸c vÒ khèi l­îng c¬ thÓ gi÷a gµ trèng vµ gµ m¸i trong cïng mét gièng, gµ trèng nÆng h¬n gµ m¸i tõ 24-32%. ë gµ trèng, gen ngµy ho¹t ®éng m¹nh h¬n gµ m¸i do gµ trèng cã 2 nhiÔm s¾c thÓ giíi tÝnh cßn gµ m¸i chØ cã mét nhiÔm s¾c thÓ giíi tÝnh. Theo North (1990) cho biÕt: Khi míi sinh ra, gµ trèng nÆng h¬n gµ m¸i 1%, tuæi cµng t¨ng, sù kh¸c nhau cµng lín. ë 2 tuÇn tuæi h¬n 5%, 3 tuÇn tuæi h¬n 11%, 5 tuÇn tuæi h¬n 17% ®Õn 8 tuÇn tuæi h¬n 27%. Theo Bïi §øc Lòng (1993), Ph¹m Quang Ho¸n vµ céng sù (1994), khèi l­îng c¬ thÓ gµ Broiler trèng vµ m¸i V135 kh¸c nhau ngµy tõ lóc 1 ngµy tuæi vµ sù kh¸c biÖt ngµy cµng thÓ hiÖn râ h¬n qua c¸c tuÇn tuæi. Bïi §øc Dòng (1991) ®· nhËn xÐt: Qua mét giai ®o¹n ng¾n trong qu¸ tr×nh nu«i d­ìng, khèi l­îng gµ trèng cao h¬n gµ m¸i lµ 15-20%. 1.3.3. ¶nh h­ëng cña tèc ®é mäc l«ng. Cïng víi dßng, gièng, tÝnh biÖt th× tèc ®é mäc l«ng còng ¶nh h­ëng râ rÖt ®Õn kh¶ n¨ng sinh tr­ëng cña gµ. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña nhiÒu t¸c gi¶ ®· kh¼ng ®Þnh r»ng: Trong cïng mét gièng cïng tÝnh biÖt, c¸ thÓ cã tèc ®é mäc l«ng nhanh th× ®ång thêi cã kh¶ n¨ng sinh tr­ëng, ph¸t triÓn nhanh. Theo Joap vµ Moris (1973) tèc ®é mäc l«ng nhanh liªn quan chÆt chÏ víi cïng ®é sinh tr­ëng, gµ cã tèc ®é mäc l«ng nhanh th­êng lín nhanh h¬n, nÆng c©n h¬n so víi gµ mäc l«ng chËm. Theo Brandsch vµ Balchel (1978) tèc ®é mäc l«ng lµ tÝnh tr¹ng di truyÒn cã liªn quan tíi ®Æc ®iÓm trao ®æi chÊt, sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña gia cÇm. Theo Sirgel vµ Dunmingtou (1978) nh÷ng alen quy ®Þnh mäc l«ng nhanh phï hîp víi t¨ng träng cao. Phan Cù Nh©n (2000) cho biÕt: Tèc ®é mäc l«ng nhanh lµ tÝnh tr¹ng di truyÒn quy ®Þnh bëi alen liªn kÕt víi giíi tÝnh. Trong cïng mét dßng gµ, gµ m¸i mäc l«ng ®Òu h¬n gµ trèng ®ã lµ do hormon cã t¸c dông ng­îc chiÒu liªn kÕt víi giíi tÝnh (Hayes vµ céng sù 1970). Kushner (1973) ®· kh¼ng ®Þnh: “Kh¶ n¨ng mäc l«ng nhanh cña gia cÇm t­¬ng quan thuËn víi tèc ®é sinh tr­ëng vµ khèi l­îng c¬ thÓ cña chóng”. 1.3.4. ¶nh h­ëng cña chÕ ®é dinh d­ìng. ChÕ ®é dinh d­ìng ¶nh h­ëng rÊt lín tíi tèc ®é sinh tr­ëng cña gia cÇm. V× vËy ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ chÊt dinh d­ìng nÕu kh«ng sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng sinh tr­ëng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña gia cÇm, ®ång thêi kh«ng ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng cña gièng. Dinh d­ìng kh«ng chØ ¶nh h­ëng tíi sù ph¸t triÓn kh¸c nhau cña c¸c tæ chøc trong c¬ thÓ (hÖ thÇn kinh, c¬ quan sinh s¶n, x­¬ng, c¬, m«, mì…) mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña m« nµy ®èi víi m« kh¸c. Dinh d­ìng kh«ng nh÷ng ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng mµ cßn ¶nh h­ëng tíi biÕn ®éng di truyÒn vÒ sinh tr­ëng. H·ng Rivinam (1994) ®· x¸c ®Þnh ¶nh h­ëng cña møc protein vµ n¨ng l­îng trong khÈu phÇn ®Õn tèc ®é t¨ng träng vµ chuyÓn ho¸ thøc ¨n cña gµ. Theo Bïi §øc Lòng, Lª Hång MËn (1993) ®Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng sinh tr­ëng kh«ng nh÷ng ph¶i cung cÊp thøc ¨n víi ®Çy ®ñ c¸c chÊt dinh d­ìng mµ cßn ph¶i ®¶m b¶o sù c©n b»ng gi÷a chóng, ®Æc biÖt lµ c©n b»ng gi÷a n¨ng l­îng vµ protein, sù c©n b»ng gi÷a c¸c axit amin. §Ó cã n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ ch¨n nu«i cao, ®Æc biÖt ®Ó ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng sinh tr­ëng cña gia cÇm th× viÖc lËp ra khÈu phÇn dinh d­ìng c©n ®èi trªn c¬ së tÝnh to¸n chÝnh x¸c nhu cÇu cña gia cÇm lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n (Bïi §øc Lòng 1992). Dinh d­ìng cña gia cÇm gåm nhiÒu thµnh phÇn, mçi thµnh phÇn dinh d­ìng ®Òu cã tÇm quan träng vµ ý nghÜa riªng. Protein tham gia cÊu t¹o m« bµo, lµ thµnh phÇn chÝnh cña c¸c enzim xóc t¸c sinh ho¸ cho c¸c qu¸ tr×nh biÕn ®æi vËt chÊt trong c¬ thÓ. Do vËy víi nh÷ng gièng vËt nu«i sinh tr­ëng cµng nhanh (tèc ®é t¨ng sinh khèi m« bµo lín) th× nhu cÇu protein cña chóng cµng cao. Trong mçi gièng, dßng vµ mçi c¬ thÓ, ë nh÷ng giai ®o¹n sinh tr­ëng ph¸t triÓn kh¸c nhau, nhu cÇu protein còng kh¸c nhau. Sù thiÕu hôt axit amin trong khÈu phÇn sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn sinh tr­ëng vµ hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n cña gia cÇm. Gµ con tõ 8-56 ngµy tuæi khi ¨n khÈu phÇn cã møc protein thÊp sÏ lµm gi¶m sinh tr­ëng gi¶m thu nhËn thøc ¨n vµ hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n (Plavik, Hurwittz, 1990). Khi protein trong khÈu phÇn d­ thõa th× gia cÇm vÉn gi¶m sù sinh tr­ëng, sù tÝch luü mì vµ t¨ng nång ®é acid uric trong m¸u. Ngoµi ra sù d­ thõa protein cßn g©y nh·o ph©n (do uèng nhiÒu n­íc, t¨ng stress do t¨ng sinh tuyÕn th­îng thËn, t¨ng s¶n sinh Hormon Adrenocortico Steroit (Scott vµ c«ng sù 1992). 1.3.5. ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng. Ngoµi c¸c yÕu tè kÓ trªn th× nh÷ng yÕu tè cña m«i tr­êng nh­: nhiÖt ®é, ®é Èm, ¸nh s¸ng, sù th«ng tho¸ng… còng ¶nh h­ëng lÉn tíi tèc ®é sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña gia cÇm. §iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ®é Èm qu¸ cao hay qu¸ thÊp ®Òu gi¶m tèc ®é sinh tr­ëng cña gia cÇm. Ngoµi ra mËt ®é chuång nu«i vµ chÕ ®é chiÕu s¸ng còng ¶nh h­ëng tíi tèc ®é sinh tr­ëng cña gia cÇm. Gµ cßn rÊt nh¹y c¶m víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng, ®Æc biÖt lµ nhiÖt ®é. Trong nh÷ng ngµy ®Çu, nhiÖt ®é ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õ tèc ®é sinh tr­ëng cña gµ con do th©n nhiÖt ch­a æn ®Þnh. Theo Bïi §øc Lòng vµ Lª Hång MËn (1993) giai ®o¹n gµ con cÇn nhiÖt ®é tõ 30-350C. NÕu nhiÖt ®é thÊp h¬n, gµ kÐm ¨n, chËm lín, chÕt nhiÒu. Sau 5 tuÇn tuæi th× nhiÖt ®é tiªu chuÈn chuång nu«i lµ 18-200C sÏ gióp gµ ¨n khoÎ, lín nhanh. Trong ®iÒu kiÖn nu«i th«ng tho¸ng tù nhiªn ë n­íc ta khã ®¹t tiªu chuÈn trªn v× nhiÖt ®é m«i tr­êng chªnh lÖch nhiÒu gi÷a 2 mïa, hÌ vµ ®«ng. V× vËy trong ch¨n nu«i chóng ta cÇn ph¶i t×m ra gi¶i ph¸p tèi ­u ®Ó ®¹t ®­îc xÊp xØ tiªu chuÈn nhiÖt ®é quy ®Þnh. Ngoµi ra nhiÖt ®é m«i tr­êng cßn ¶nh h­ëng ®Õn nhu cÇu n¨ng l­îng trao ®æi vµ n¨ng l­îng tiªu ho¸ cña gµ, v× vËy tiªu thô thøc ¨n cña gµ chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é m«i tr­êng. Theo Cerniglia vµ céng sù (1983) cho biÕt khi nhiÖt ®é chuång nu«i thay ®æi 10C th× tiªu thu n¨ng l­îng cña gµ m¸i sÏ biÕn ®æi t­¬ng ®­¬ng 2Kcal Me. Theo I.Nir (1992) cho biÕt: NhiÖt ®é m«i tr­êng 350C ®é Èm t­¬ng ®èi 60% ®Ó lµm gi¶m khèi l­îng c¬ thÓ 30-35% æ gµ trèng vµ 20-30% æ gµ m¸i so víi ®iÒu kiÖn th­êng. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh tr­ëng cña gµ, ng­êi ta th­êng sö dông thøc ¨n møc n¨ng l­îng cao (trªn cã sè c©n b»ng tû lÖ n¨ng l­îng trao ®æi/protein th« vµ axit amin/n¨ng l­îng trao ®æi). Ngoµi ra hµm l­îng kho¸ng vµ vitamin còng ph¶i cao h¬n thøc ¨n b×nh th­êng ®Ó l­îng thøc ¨n mµ gµ sö dông ®­îc tuy Ýt h¬n khi ë nhiÖt ®é thÊp nh­ng c¸c chÊt dinh d­ìng mµ gµ thu nhËn kh«ng thÊp h¬n so víi yªu cÇu cña chóng. Èm ®é cña m«i tr­êng còng lµ mét yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng tíi sinh tr­ëng cña gia cÇm. Khi Èm ®é t¨ng cao lµm cho chÊt ®én chuång dÔ bÞ Èm ­ít, ®ãng b¸nh sÏ lµm cho vi sinh vËt ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh, thøc ¨n dÔ bÞ mèc, nÊm mèc ph¸t triÓn. §Æc biÖt NH3 do vi khuÈn ph©n huû c¸c axit uric trong ph©n vµ c¸c chÊt ®én chuång ¶nh h­ëng xÊu ®Õn søc kháe cña gµ. C¸c yÕu tè nµy sÏ g©y ra nhiÒu bÖnh cho gµ nh­ ch©n s­ng tÊy, nøt da vµ dÔ bÞ nhiÔm khuÈn g©y dÞ d¹ng ngãn ch©n, viªm khíp do tô cÇu khuÈn. Gia cÇm th­êng bÞ c¸c bÖnh ®­êng tiªu ho¸ nh­ bÖnh Øa ch¶y cÇu trïng, Salmonella, E.coli… Nh­ng ng­îc l¹i nÕu Èm ®é qu¸ thÊp, lµm t¨ng l­îng bôi trong chuång nu«i, kh«ng khÝ trong chuång nu«i sÏ chøa nhiÒu lo¹i g©y viªm ®­êng h« hÊp vµ nhiÔm khuÈn, lµm cho ®­êng h« hÊp gi¶m søc ®Ò kh¸ng, gia cÇm dÔ m¾c bÖnh Newcastle, viªm thanh khÝ qu¶n truyÒn nhiÔm, nÊm phæi, Mycoplasma… MÆt kh¸c Èm ®é thÊp lµm t¨ng søc bèc h¬i n­íc nªn da kh«, gµ gÇy yÕu vµ ngøa ng¸y khã chÞu, hay mæ c¾n nhau. TÊt c¶ c¸c yÕu tè ®ã lµm gi¶m kh¶ n¨ng sinh tr­ëng cña gµ. Sù th«ng tho¸ng còng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi sinh tr­ëng cña gµ. Nã gióp cho gµ cã ®ñ «xy ®Ó thë, th¶i khÝ CO2 vµ c¸c chÊt ®éc kh¸c, gi¶m Èm ®é chuång nu«i qua ®ã h¹n chÕ bÖnh tËt. Th«ng tho¸ng vµ tèc ®é giã lïa phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn thêi tiÕt. §èi víi gµ lín, cÇn tèc ®é l­u th«ng kh«ng khÝ cao h¬n gµ nhá. Theo §ç Ngäc HoÌ (1996), viÖc c¶i t¹o vÒ khÝ hËu b»ng c¸ch lµm trÇn, l¾p qu¹t th«ng giã mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n trong ch¨n nu«i gµ c«ng nghiÖp. Theo Bousky vµ Baterink (1985) cho thÊy cã sù kh¸c nhau vÒ tèc ®é sinh tr­ëng vµ tû lÖ hao hôt gi÷a gµ ®­îc nu«i trong chuång th«ng tho¸ng, cã hÖ thèng lµm m¸t vµ chuång nu«i kh«ng cã hÖ thèng lµm m¸t. Gµ nu«i trong chuång cã hÖ thèng lµm m¸t ë 56 ngµy tuæi ®¹t khèi l­îng c¬ thÓ 1448g vµ tû lÖ hao hôt lµ 3,99%, trong khi ®ã nu«i ë chuång nu«i kh«ng cã hÖ thèng lµm m¸t khèi l­îng c¬ thÓ t­¬ng øng lµ 1246g vµ tû lÖ hao hôt lµ 7,05%. => Ngoµi nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh sinh tr­ëng cña gia cÇm nªu trªn th× viÖc ch¨m sãc nu«i d­ìng ®óng quy tr×nh thùc hiÖn lÞch phßng vaccine ®Çy ®ñ còng ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn tèc ®é sinh tr­ëng cña gia cÇm. 1.4. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ tèc ®é sinh tr­ëng. Sinh tr­ëng lµ mét qu¸ tr×nh sinh lý phøc t¹p kh¸ dµi tõ lóc thô tinh ®Õn khi tr­ëng thµnh. Do vËy viÖc x¸c ®Þnh toµn bé qu¸ tr×nh sinh tr­ëng kh«ng ph¶i dÔ dµng. Tuy nhiªn c¸c nhµ chän gièng gia cÇm cã khuynh h­íng sö dông c¸c ®o ®¬n gi¶n vµ thùc tÕ (chambers, 1996) vµ th­êng dùa vµo mét sè chØ tiªu nh­: Khèi l­îng c¬ thÓ (sinh tr­ëng tÝch luü), sinh tr­ëng t­¬ng ®èi, sinh tr­ëng tuyÖt ®èi vµ ®­êng cong sinh tr­ëng. * Khèi l­îng c¬ thÓ Khèi l­îng c¬ thÓ ë mét thêi ®iÓm nµo ®ã lµ mét chØ sè ®­îc sö dông quen thuéc nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ tèc ®é sinh tr­ëng cña gµ. Tuy vËy, chØ tiªu nµy chØ x¸c ®Þnh ®­îc sù sinh tr­ëng ë mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh cña c¬ thÓ nh­ng l¹i kh«ng chØ ra ®­îc sù sai kh¸c vÒ tû lÖ sinh tr­ëng cña c¸c thµnh phÇn c¬ thÓ trong mét kho¶ng céng thêi gian ë c¸c ®é tuæi kh¸c nhau. ChØ tiªu nµy ®­îc minh ho¹ b»ng ®å thÞ sinh tr­ëng tÝch luü. §­êng minh ho¹ cña ®å thÞ th­êng thay ®æi theo gièng dßng, ®iÒu kiÖn ch¨m sãc nu«i d­ìng. * Sinh tr­ëng tuyÖt ®èi. Sinh tr­ëng tuyÖt ®èi lµ sù t¨ng lªn vÒ khèi l­îng, kÝch th­íc, thÓ tÝch c¬ thÓ trong kho¶ng thêi gian gi÷a 2 lÇn kh¶o s¸t (TCVN, 1997). Sinh tr­ëng tuyÖt ®èi th­êng ®­îc tÝnh b»ng g/con/tuÇn. §å thÞ sinh tr­ëng tuyÖt ®èi cã d¹ng Parabol. * Sinh tr­ëng t­¬ng ®èi. Sinh tr­ëng t­¬ng ®èi lµ tû lÖ phÇn tr¨m (%) t¨ng lªn cña khèi l­îng, kÝch th­íc vµ thÓ tÝch cña c¬ thÓ lóc kÕt thóc kh¶o s¸t so víi lóc ®Çu kh¶o s¸t (TCVN, 1997). §¬n vÞ tÝnh lµ %. §å thÞ sinh tr­ëng t­¬ng ®èi cã d¹ng lµ Hypebol. * §­êng cong sinh tr­ëng. §­êng cong sinh tr­ëng kh«ng chØ biÓu thÞ tèc ®é sinh tr­ëng cña gµ con mµ cßn biÓu thÞ tèc ®é sinh tr­ëng cña gia søc, gia cÇm nãi chung. Theo Chamber (1990), ®­êng cong sinh tr­ëng cña gia cÇm gåm 4 pha vµ cã 4 ®Æc ®iÓm chÝnh: - Pha sinh tr­ëng tÝch luü, t¨ng tèc ®é nhanh sau khi në. - §iÓm uèn cña ®­êng cong t¹i thêi ®iÓm cã tèc ®é cao nhÊt. - Pha sinh tr­ëng cã tèc ®é gi¶m dÇn sau ®iÓm uèn. - Pha sinh tr­ëng tiÖm cËn víi gi¸ trÞ khi gµ tr­ëng thµnh. Th«ng th­êng ng­êi ta sö dông khèi l­îng c¬ thÓ ë c¸c tuÇn tuæi ®Ó thÓ hiÖn b»ng ®å thÞ sinh tr­ëng tÝch luü. §ång thêi còng cho biÕt mét c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt vÒ ®­êng cong sinh tr­ëng. 1.5. Søc sèng vµ kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh cña gµ: Søc sèng vµ kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh lµ yÕu tè quan träng ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trong ch¨n nu«i gµ thÞt. §µn gµ cã tû lÖ nu«i sèng cao sÏ lµm t¨ng khèi l­îng thÞt xuÊt chuång, gi¶m tiªu tèn thøc ¨n vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Dßng vµ gièng cã søc sèng vµ kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh tèt sÏ lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng t¸c ®éng cã h¹i cña vi sinh vËt vµ nh÷ng stress cña m«i tr­êng, ®¶m b¶o cho c¬ thÓ ph¸t triÓn b×nh th­êng, duy tr× ®­îc kh¶ n¨ng sinh tr­ëng cña gièng hoÆc dßng. §Æc biÖt khi søc sèng vµ kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh tèt sÏ h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a sö dông c¸c lo¹i kh¸ng sinh vµ c¸c lo¹i ho¸ chÊt cã t¸c dông lµm gi¶m kh¶ n¨ng sinh tr­ëng, gi¶m chÊt l­îng thÞt. Søc sèng vµ kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh cña c¸c dßng vµ gièng rÊt kh¸c nhau vµ mang tÝnh d©y chuyÒn râ rÖt. Theo Phan Cù Nh©n vµ céng sù (1998), khi ®iÒu kiÖn sèng thay ®æi (thøc ¨n, thêi tiÕt, khÝ hËu, quy tr×nh ch¨m sãc, nu«i d­ìng…) gµ l«ng mµu cã kh¶ n¨ng thÝch øng tèt víi m«i tr­êng sèng. 2. Evacide-S-Liquid vµ nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt. HiÖn nay chØ cã c«ng ty TNHH thó y xanh míi ®­îc phÐp ph©n phèi s¶n phÈm Evacide-S-Liquid. B¸c sü thó y B¹ch Quèc Th¾ng-c¸n bé phô tr¸ch kü thuËt cña c«ng ty thó y xanh cho biÕt: c«ng ty lµ ®¬n vÞ chuyªn øng dông c¸c biÖn ph¸p an toµn sinh häc trong viÖc kiÓm so¸t dÞch bÖnh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ch¨n nu«i. Sau khi t×m hiÓu thÊy ë Malaixya ®· ¸p dông thµnh c«ng chÕ phÈm Evacide, n¨m 2007 ®­îc sù ®ång ý cña bé NN&PTNT c«ng ty TNHH thó y xanh ®· nhËp chÕ phÈm nµy vÒ ViÖt Nam ®Ó thö nghiÖm. Evacide-S-Liquid lµ mét chÕ phÈm sinh häc chøa c¸c thµnh phÇn acid h÷u c¬ cã nguån gèc tù nhiªn nh­: acid propionic, acid formic, acid citric. Evacide ë d¹ng n­íc cã kh¶ n¨ng tan hoµn toµn trong n­íc, bÒn v÷ng trong ®­êng ruét cña gia sóc, gia cÇm. Evacide cã mét sè t¸c dông chÝnh nh­: gióp hÊp thu triÖt ®Ó c¸c chÊt dinh d­ìng trong thøc ¨n, phßng chèng c¸c bÖnh ®­êng ruét hiÖu qu¶ cao, t¹o ra nguån thùc phÈm an toµn vµ sÏ kh«ng ph¶i sö dông kh¸ng sinh ®Ó phßng trõ tiªu ch¶y. Sö dông Evacide sÏ lµm gi¶m PH trong ®­êng tiªu ho¸ nªn cã thÓ khèng chÕ kh¶ n¨ng nh©n nhanh cña c¸c virus g©y bÖnh, gi¶m bµi tiÕt cña virus ra ngoµi v× thÕ h¹n chÕ kh¶ n¨ng l©y lan. 3. C«ng dông cña Evacide-S-Liquid. Thµnh phÇn cña Evacide bao gåm c¸c acid h÷u c¬ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ thøc ¨n. V× vËy c«ng dông chÝnh cña Evacide lµ: * KÝch thÝch tÝnh ngon miÖng, t¨ng tiÕt dÞch vÞ, gióp vËt nu«i dÔ ¨n h¬n ngay c¶ trong tr­êng hîp dïng lÇn ®Çu hoÆc thay ®æi thøc ¨n.Khi vµo trong ®­êng tiªu ho¸, c¸c acid h÷u c¬ cã trogn Evacide sÏ lµm t¨ng tiÕt dÞch vÞ, gióp cho con vËt ¨n ngon miÖng h¬n, ¨n nhiÒu h¬n, chuyÓn ho¸ ®­îc thøc ¨n tèt h¬n. * Evacide cã t¸c dông lµm gi¶m PH trong m¸u vµ ®­êng ruét, t¹o ra m«i tr­êng acid cao g©y øc chÕ c¸c virus vµ vi khuÈn g©y bÖnh cã søc chèng chÞu rÊt yÕu vµ sÏ bÞ øc chÕ trong m«i tr­êng acid. Tõ ®ã th× gióp lµm gi¶m nguy c¬ m¾c bÖnh nh­: cóm gia cÇm, Gumboro, E.coli, Solmonella. Bªn c¹nh ®ã Evacide cßn gióp tiªu diÖt c¸c vi khuÈn hiÕu khÝ trªn ruét non vµ c¸c vi khuÈn yÕm khÝ ë ruét giµ. * Evacide l¹i kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña vi khuÈn h÷u Ých. Bëi v× c¸c vi khuÈn h÷u Ých l¹i cã kh¶ n¨ng thÝch nghi cao h¬n trong m«i tr­êng acid nh­: Saccharomyces, Cerevisia, Bacilus Subtilis, Lactobacilus…tõ ®ã gióp æn ®Þnh hÖ vi sinh vËt ®­êng ruét, h¹n chÕ ®­îc c¸c bÖnh cã liªn quan ®Õn tiªu ch¶y. * Evacide hç trî cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng men pepsin ®Æc biÖt thiÕt yÕu cho qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ vµ hÊp thô thøc ¨n triÖt ®Ó nh»m tr¸nh g©y l·ng phÝ thøc ¨n. Evacide t¨ng c­êng n¨ng lùc ®Öm cña d¹ dµy hÊp thô triÖt ®Ó c¸c chÊt dinh d­ìng cã trong thøc ¨n, ®Æc biÖt lµ c¸c chÊt ®¹m vµ kho¸ng chÊt gióp c¶i thiÖn râ chØ sè FCR, tiÕt kiÖm chi phÝ ch¨n nu«i. * Evacide gióp hÊp thô triÖt ®Ó c¸c chÊt ®¹m trong thøc ¨n, h¹n chÕ tèi thiÓu l­îng ®¹m thõa dÉn tíi kÕt qu¶ lµ lµm hµm l­îng khÝ amoni¨c trong ph©n gi¶m m¹nh. Khi pha Evacide vµo n­íc cho gia sóc, gia cÇm uèng sÏ gióp t¹o khu«n ph©n, Ýt mïi h«i tõ ®ã gãp phÇn lµm m«i tr­êng tho¸ng m¸t, s¹ch sÏ. * Ngoµi ra, Evacide cßn cung cÊp acid h÷u c¬ cã gióp æn ®Þnh thÇn kinh,, ®iÒu hoµ c¸c ho¹t ®éng thÇn kinh tõ ®ã cã t¸c dông chèng stress, chèng nãng rÊt hiÖu qu¶ cho vËt nu«i. Evacide cßn ®­îc dïng nh­ chÊt bæ trî gióp t¨ng søc ®Ò kh¸ng cho gia sóc, gia cÇm trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ bÖnh tõ ®ã lµm gi¶m tû lÖ chÕt cña gia sóc, gia cÇm. * Evacide còng cã t¸c dông diÖt rªu mèc trong n­íc, tiªu diÖt nh÷ng vi sinh vËt g©y h¹i trong nguån n­íc. Tõ ®ã gióp b¶o vÖ ®­êng tiªu ho¸ cña vËt nu«i, tr¸nh g©y ra nh÷ng bÖnh truyÒn nhiÔm nguy hiÓm. * C¸ch sö dông Evacide-S-Liquid. Evacide lµ mét s¶n phÈm d¹ng n­íc, cã mïi chua cña acid chanh tan hoµn toµn trong n­íc. Ta cã thÓ sö dông liªn tôc cho vËt nu«i tõ 1 ngµy tuæi víi liÒu l­îng lµ 1ml/1 lÝt n­íc. Chó ý trong qu¸ tr×nh sö dông, kh«ng ®­îc pha Evacide chung víi bÊt kú mét lo¹i thuèc kh¸ng sinh nµo tr¸nh lµm mÊt t¸c dông cña thuèc vµ cã thÓ g©y ra ph¶n øng phô. III. T×nh h×nh nghiªn cøu trong vµ ngoµi n­íc. 1. T×nh h×nh nghiªn cøu ngoµi n­íc. HiÖn nay trªn thÕ giíi th× Malaixia lµ mét trong nh÷ng n­íc cã ngµnh ch¨n nu«i gµ rÊt ph¸t triÓn vµ s¶n phÈm thÞt gµ s¹ch cña Malaixia lµ mét mÆt hµng b¸n kh¸ ch¹y trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. VËy ®©u lµ bÝ quyÕt thµnh c«ng cña Malaixia? Theo nh÷ng th«ng tin ®­îc ®¨ng t¶i trªn t¹p chÝ Khoa häc vµ ®êi sèng th× thµnh c«ng ®Õn vêi ngµnh ch¨n nu«i gµ cña n­íc nµy kh«ng chØ lµ viÖc vÖ sinh, b¶o vÖ an toµn, dïng thuèc ®óng quy tr×nh kü thguËt, thøc ¨n n­íc uèng s¹ch sÏ. Mµ cßn cã mét nguyªn nh©n quan träng n÷a ®ã lµ trong suèt qu¸ tr×nh ch¨n nu«i hä ®· sö dông s¶n phÈm Evacide-S- Liquid bæ sung vµo n­íc uèng tõ ®ã lµm cho hÖ tiªu ho¸ cña gµ khoÎ m¹nh, chèng ®ì víi bÖnh tËt tèt, h¹n chÕ ®­îc viÖc dïng kh¸ng sinh trÞ bÖnh lµm cho chÊt l­îng thÞt gµ ngµy cµng ®­îc n©ng cao, n¨ng suÊt ngµy mét æn ®Þnh. (Theo t¹p chÝ Khoa häc vµ ®êi sèng ra ngµy 02/08/2004). 2. T×nh h×nh nghiªn cøu trong n­íc ë ViÖt Nam hiÖn nay Evacide-S- Liquid ch­a tõng ®­îc ®­a vµo sö dông réng r·i. Nh­ng nh÷ng n¨m tr­íc kia ë n­íc ta còng ®· sö dông mét chÕ phÈm axit h÷u c¬ kh¸c lµ Orgacids. §©y còng lµ mét s¶n phÈm cã xuÊt xø tõ c¸c axit h÷u c¬ cã thµnh phÇn gÇn gièng víi Evacide. Theo bµ Chu ThÞ Thuý ë x· V©n Tõ- HuyÖn Phó Xuyªn – tØnh Hµ T©y- chñ mét trang tr¹i ch¨n nu«i ®­îc quy ho¹ch kh¸ bµi b¶n víi gÇn mét v¹n gµ võa lµ gµ thÞt võa lµ gµ ®Î vµ h¬n 200 lîn n¸i siªu n¹c cho biÕt: “ Tõ khi sö dông Orgacids hÇu nh­ kh«ng ph¶i mua thuèc kh¸ng sinh, h¹n chÕ ®­îc mïi h«i trong chuång nu«i, m«i tr­êng ®­îc ®¶m b¶o nªn gµ kh«ng bÞ m¾c bÖnh”. Cïng víi ®ã th× anh NguyÔn Trung TiÕn- chñ trang tr¹i gµ TiÕn Th¸i ë Phæ Yªn – Th¸i Nguyªn- lµ mét ng­êi cã 15 n¨m kinh nghiÖm trong nghÒ ch¨n nu«i gµ nªn anh rÊt kh¾t khe khi dïng c¸c lo¹i thøc ¨n ch¨n nu«i vµ thuèc thó y. Tuy nhiªn sau khi sö dông Orgacids anh cho biÕt : “ Nhê dïng Orgacids mµ gia ®×nh anh gi¶m ®­îc 60-70% l­îng thuèc thó y, chuång tr¹i lóc nµo còng kh«, kh«ng cã mïi h«i nh­ tr­íc, gµ kh«ng bÞ cÇu trïng vµ ®Æn biÖt lµ gµ kh«ng bÞ bÖnh tiªu ch¶y( Theo t¹p chÝ Khoa häc vµ ®êi sèng ra ngµy 02/08/2004). Tõ nh÷ng kÕt qu¶ thùc tÕ trªn cho ta thÊy chÕ phÈm axit h÷u c¬ ®Æc biÖt thÝch hîp cho ngµnh ch¨n nu«i cña chóng ta gãp phÇn lµm gi¶m chi phÝ ®¸ng kÓ. Nh­ng sau khi sö dông Orgacids th× mäi ng­êi thÊy cã mét ®iÒu khã kh¨n ®ã lµ: §©y lµ mét s¶n phÈm d¹ng Premic tréng vµo thøc ¨n víi tû lÖ 1.5-3kg/tÊn thøc ¨n. Víi tû lÖ nµy th× nh÷ng quy m« ch¨n nu«i nhá lÎ rÊt khã ®Ó cã thÓ sö dông. ChÝnh v× vËy mµ trong nh÷ng n¨m qua c¸c nhµ s¶n xuÊt ®É kh«ng ngõng c¶i t¹o vµ n©ng cao chÊt l­îng còng nh­ tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm vµ ®· cho ra thÞ tr­êng mét s¶n phÈm axit h÷u c¬ míi còng cã t¸c dông nh­ Orgacids nh­ng dÔ sö dông h¬n ®ã lµ s¶n phÈm Evacide-S- Liquid. §©y lµ mét s¶n phÈm d¹ng n­íc sö dông víi liÒu l­îng lµ 1ml Evacide/lÝt n­íc. Ngoµi nh÷ng tÝnh n¨ng nh­ ®· nãi ë trªn th× Evacide cßn cã thªm mét tÝnh n¨ng ­u viÖt n÷a ®ã lµ co kh¶ n¨ng tiªu diÖt vi sinh vËt cã h¹i vµ rªu mèc trong n­íc, gióp lam s¹ch nguån n­íc. N¨m 2007 sau khi ®­îc phÐp cña Bé NN&PTNT, c«ng ty TNHH thó y Xanh míi nhËp khÈu s¶n phÈm nµy vµ hiÖn nay mäi c«ng viÖc míi chØ ë kh©u b¾t ®Çu kh¶o nghiÖm tr­íc khi tung s¶n phÈm réng r·i ra thÞ tr­êng. IV. §èi t­îng, vËt liÖu, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. 1. §èi t­îng, thêi gian, ®Þa ®iÓm nghiªn cøu. §Ò tµi ®­îc tiÕn hµnh trªn 2 ®µn gµ L­¬ng Ph­îng, mçi ®µn 50 con nu«i chung trèng m¸i. B¾t ®Çu theo dâi tõ lóc 1 ngµy tuæi cho ®Õn khi xuÊt chuång. Gµ ®­îc nu«i trong mét khu chuång, cïng mét lo¹i thøc ¨n, cïng ngµy tuæi vµ träng l­îng t­¬ng ®­¬ng nhau. Thêi gian nghiªn cøu lµ tõ 20/3/2008 ®Õn 21/5/2008. §Þa ®iÓm nghiªn cøu thÝ nghiÖm lµ t¹i khu nhµ thÝ nghiÖm A1 cña C«ng ty cæ phÇn Phóc ThÞnh-Khèi 7-thÞ trÊn §«ng Anh-Hµ Néi. 2. VËt liÖu nghiªn cøu. Trong khi lµm thÝ nghiÖm th× kh«ng thÓ thiÕu vËt liÖu thÝ nghiÖm ®­îc. ë ®Ò tµi nµy, vËt liÖu nghiªn cøu lµ: - C¸c dông cô ch¨n nu«i gµ nh­: m¸ng ¨n, m¸ng uèng, chôp s­ëi, ®Ìn s­ëi ®Ó óp gµ con, x« ®Ó ®ùng thøc ¨n. - C©n ®Ó c©n träng l­îng gµ vµ c¸m. C©n ®Ó c©n gµ th× cã ®é chÝnh x¸c lµ 0,01g cßn c©n ®Ó c©n l­îng thøc ¨n cã ®é chÝnh x¸c lµ 5g. - Sæ s¸ch ®Ó ghi chÐp sè liÖu th«. - ChÕ phÈm acid h÷u c¬ do c«ng ty TNHH thó y Xanh cung cÊp. 3. Néi dung nghiªn cøu. Trªn c¬ së ®Ò tµi th× em nghiªn cøu mét sè chØ tiªu sau: - Khèi l­îng c¬ thÓ gµ qua c¸c tuÇn tuæi. - L­îng thøc ¨n thu nhËn vµ hiÖu qu¶ chuyÓn ho¸ thøc ¨n. - Tû lÖ nu«i sèng cña ®µn gµ. 4. ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. 4.1. ph­¬ng ph¸p bè trÝ thÝ nghiÖm. Sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n l« so s¸nh theo m« h×nh bè trÝ thÝ nghiÖm mét nh©n tè. Chia gµ lµm 2 « chuång gåm 1 « ®èi chøng vµ 1 « thÝ nghiÖm, mçi l« 50 con gµ. B¶ng bè trÝ thÝ nghiÖm. Ngµy tuæi L« ®èi chøng (n=50) L« thÝ nghiÖm (n=50) 1 ngµy tuæi ®Õn khi xuÊt chuång sö dông quy tr×nh ch¨n nu«i nh­ cña tr¹i cho uèng n­íc cã pha Evacide-S-Liquid theo tû lÖ 1 ml/1 lÝt n­íc 4.2. Theo dâi thÝ nghiÖm. - C©n träng l­îng b×nh qu©n ban ®Çu cña tõ l« thÝ nghiÖm vµ ®èi chøng. - Theo dâi l­îng thøc ¨n gµ ¨n hÕt trong ngµy sau ®ã tæng hîp l¹i l­îng thøc ¨n mµ gµ ¨n hÕt trong tuÇn. - Theo dâi møc ®é t¨ng träng cña gµ b»ng c¸ch mçi tuÇn c©n nghiÔm nhiªn 10 con gµ sau ®ã lÊy kÕt qu¶ trung b×nh. Ta c©n vµo 1 ngµy, giê cè ®Þnh trong tuÇn vµ cè ®Þnh c¶ ng­êi c©n gµ. - Ghi chÐp l¹i sè l­îng gµ bÞ chÕt cña tõng l«. 4.3. C¸c chØ tiªu theo dâi. - Thu nhËn thøc ¨n b×nh qu©n/ ngµy: ADFI(g/con/ngµy) Thøc ¨n tiªu thô ADFI= Sè con theo dâi x sè ngµy theo dâi Tiªu tèn thøc ¨n/ kg t¨ng träng: FCR(kg) Thøc ¨n tiªu thô FCR= Tæng khèi l­îng t¨ng - Tû lÖ nu«i sèng (%) Sè con cuèi k× x 100 Tû lÖ nu«i sèng = Sè con ®Çu kú - Sinh tr­ëng tuyÖt ®èi. Trong ®ã: A- Sinh tr­ëng tuyÖt ®èi g/con/ngµy. - Khèi l­îng c¬ thÓ c©n lÇn tr­íc (gam) - Khèi l­îng c¬ thÓ c©n lÇn sau (gam) - Kho¶ng thêi gian gi÷a 2 lÇn c©n (ngµy). - Sinh tr­ëng t­¬ng ®èi R. Sinh tr­ëng t­¬ng ®èi lµ tû lÖ phÇn tr¨m cña khèi l­îng gµ t¨ng lªn trong kho¶ng thêi gian hai lÇn c©n kh¶o s¸t. Trong ®ã: - Sinh tr­ëng t­¬ng ®èi (%) - Khèi l­îng c¬ thÓ c©n lÇn sau. - Khèi l­îng c¬ thÓ c©n lÇn tr­íc. 5. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh ph©n tÝch kÕt qu¶. Xö lý sè liÖu theo ph­¬ng ph¸p thèng kª sinh vËt häc. C¸c th«ng sè thèng kª ®­îc tÝnh bao gåm: - Sè trung b×nh == Trong ®ã: - lµ c¸c gi¸ trÞ - lµ dung l­îng mÉu. * §é lÖch tiªu chuÈn. = * Sai sè trung b×nh * HÖ sè biÕn ®éng Cv C%=x100% IV. KÕt qu¶ vµ th¶o luËn. 1. Tû lÖ nu«i sèng. Nh­ ®· nãi th× Evacide-S-Liquid cã thµnh phÇn lµ c¸c acid h÷u c¬ nh­: acid formic, acid propionic, acid sorbic… trong ®ã c¸c ion nh­: Sorbate, format vµ propionat g©y trë ng¹i cho mét vµi c¬ chÕ trong mµng tÕ bµo vi khuÈn nh­: h¹t chÕ ho¹t tÝnh cña enzym, gi¶m søc hÊp thô cña c¸c amin acid tõ ®ã lµm h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña c¸c tÕ bµo vi khuÈn, tiªu diÖt vi khuÈn. Cßn ion acetat cã t¸c dông trùc tiÕp lªn nÊm men tiªu diÖt nÊm vµ ng¨n chÆn sù ph¸t triÓn cña bµo tö nÊm. Tõ ®ã h¹n chÕ c¸c mÇm bÖnh x©m nhËp vµo c¬ thÓ ®Ó g©y bÖnh, lµm t¨ng søc ®Ò kh¸ng gióp cho c¬ thÓ chèng chÞu víi bÖnh tËt tèt h¬n. Bªn c¹nh ®ã Evacide cßn lµm æn ®Þnh hÖ thÇn kinh ®iÒu hoµ c¸c ph¶n øng thÇn kinh trong c¬ thÓ gióp c¬ thÓ cã kh¶ n¨ng chèng l¹i nh÷ng ®iÒu kiÖn bÊt lîi cña m«i tr­êng bªn ngoµi, tõ ®ã gióp c¬ thÓ tr¸nh khái stress, n©ng cao søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ. Khi nghiªn cøu vÒ tû lÖ nu«i sèng cña 2 l« gµ, em ®· thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: B¶ng sè 1: So s¸nh tû lÖ nu«i sèng cña 2 l« gµ qua c¸c tuÇn tuæi TuÇn tuæi L« 1- §èi chøng L« 1- ThÝ nghiÖm Sè con theo dâi (con) Sè con chÕt (con) Tû lÖ nu«i sèng (%) Sè con theo dâi (con) Sè con chÕt (con) Tû lÖ nu«i sèng (%) 1 50 1 98% 50 1 98% 2 49 1 96% 49 0 98% 3 48 0 96% 49 1 96% 4 48 2 92% 48 0 96% 5 46 0 90% 48 0 96% 6 46 1 90% 48 1 94% 7 45 0 88% 47 0 94% 8 45 1 88% 47 0 94% 9 44 0 88% 47 0 94% Tû lÖ nu«i sèng cña hai l« gµ còng ®­îc biÓu thi d­íi d¹ng biÓu ®å d­íi ®©y: BiÓu ®å I: So s¸nh tû lÖ nu«i sèng cña hai l« gµ * NhËn xÐt: Qua b¶ng vµ biÓu ®å trªn cho ta thÊy tû lÖ nu«i sèng ë l« 2 cao h¬n l« 1 lµ 6%. §iÒu nµy chøng tá r¼ng, khi sö dông Evacide ®· lµm cho con vËt cã søc khoÎ æn ®Þnh h¬n, chèng chÞu víi bÖnh tËt vµ c¸c yÕu tè ngo¹i c¶nh tèt h¬n. Tõ ®ã gióp cho gµ sinh tr­ëng nhanh h¬n, m¹nh h¬n, hiÖu qu¶ kinh tÕ mang l¹i lµ tè h¬n so víi lß kh«ng sö dông Evacide 2. Tèc ®é sinh tr­ëng. §Ó ®¸nh gi¸ tèc ®é sinh tr­ëng cña gµ tr­íc tiªn ph¶i theo dâi khèi l­îng gµ c¸c tuÇn tuæi. B¶ng 2: Khèi l­îng gµ qua c¸c tuÇn tuæi (g/con) TuÇn tuæi L« 1- §èi chøng L« 2- ThÝ nghiÖm CV(%) CV(%) S¬ sinh 40 0,8 3,12 40 0,4 3,3 1 83,6 3,85 13,8 90,8 2,28 7,53 2 147 5,89 12,02 148,5 8,17 16,5 3 247 17,92 21,76 286 21,73 22,79 4 504,5 34,02 20,22 548 33,44 18,3 5 826 26,16 9,5 845 26,82 9,52 6 1.101 66,14 18,2 1.174 51,02 13,03 7 1.369,5 83,51 18,29 1.408 86,28 18,38 8 1.576 99,71 18,98 1.677 62,71 11,22 9 1.777 51,71 8,73 1.986 28,47 4,3 Qua kÕt qu¶ trªn th× cho ta thÊy: Khèi l­îng c¬ thÓ gµ ë c¶ 2 l« ®Òu t¨ng dÇn theo løa tuæi vµ khèi l­îng cña l« gµ mµ sö dông Evacide lu«n cao h¬n khèi l`îng cña ®µn gµ kh«ng sö dông. §iÒu nµy chøng tá r»ng khi sö dông Evacide bæ sung cho vµo n­íc cho gµ uèng sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng t¨ng träng cña gµ, gióp cho gµ mau lín h¬n vµ hiÖu qu¶ t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ ®¹t ®­îc còng lµ cao h¬n. Do thµnh phÇn cña Evacide cã c¸c acid h÷u c¬ cã t¸c dông hç trî cho qu¸ tr×nh ho¹t ho¸ men pepsin-®Æc biÖt thiÕt yÕu cho qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ vµ hÊp thu thøc ¨n. Bªn c¹nh ®ã Evacide t¨ng c­êng n¨ng lùc ®Öm cña d¹ dµy gióp hÊp thu triÖt ®Ó c¸c chÊt dinh d­ìng trong thøc ¨n. Vµ tõ ®ã gióp cho con vËt cã ®Çy ®ñ dinh d­ìng cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ tÝch luü vµ lµm cho con vËt t¨ng träng nhanh h¬n. §Ó so s¸nh kh¶ n¨ng sinh tr­ëng cña 2 l« gµ th× em biÓu diÔn ë ®å thÞ nh­ sau: BiÓu ®å 2: Khèi l­îng c¬ thÓ gµ qua c¸c tuÇn tuæi (g/con). Qua ®å thÞ trªn ta còng cã thÓ thÊy lµ l« gµ thÝ nghiÖm cã tèc ®é sinh tr­ëng nhanh h¬n l« ®èi chøng. §iÒu nµy chøng tá cho ta thÊy t¸c dông ­u viÖt cña Evacide trong viÖc kÝch thÝch sinh tr­ëng ë gµ. 3. Sinh tr­ëng tuyÖt ®èi. Sinh tr­ëng tuyÖt ®èi biÓu thÞ sè gam t¨ng träng b×nh qu©n trong ngµy (g/con/ngµy). Qua chØ tiªu nµy chóng ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc møc ®é t¨ng träng b×nh qu©n cña mçi l« gµ. Qua nghiªn cøu th× em ®· thu ®­îc kÕt qu¶ lµ nh­ sau: B¶ng 3: So s¸nh tèc ®é sinh tr­ëng tuyÖt ®èi cña 2 l« gµ qua c¸c tuÇn tuæi (g/con/ngµy) TuÇn tuæi L« 1 - §èi chøng (g/con/ngµy) L« 2 - ThÝ nghiÖm (g/con/ngµy) 1 6,23 7,26 2 9,06 8,24 3 14,29 19,64 4 36,79 37,43 5 45,93 42,43 6 39,29 47 7 38,36 33,43 8 29,59 38,43 9 27,43 42,86 Trung b×nh 27,57 30,89 * NhËn xÐt: Tèc ®é sinh tr­ëng tuyÖt ®èi cµng lín th× chøng tá gµ sinh tr­ëng cµng m¹nh, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt thÞt cµng lín. Nh×n b¶ng trªn ta thÊy: Tèc ®é sinh tr­ëng tuyÖt ®èi cña gµ ë c¶ 2 l« ®Òu t¨ng dÇn tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 6 vµ sau ®ã l¹i gi¶m xuèng. §iÒu nµy còng gióp c¸c nhµ ch¨n nu«i rÊt nhiÒu trong kÝch thÝch kh¶ n¨ng sinh tr­ëng cña gµ. Bëi v× th«ng qua ®©y chóng ta cã thÓ dïng nhiÒu biÖn ph¸p kü thuËt ®Ó ¸p dông cho c¸c ®µn gµ tõ 1 ®Õn 6 tuÇn tuæi gióp cho chóng cã thÓ ®¹t ®­îc møc sinh tr­ëng tèi ®a. Tõ ®ã cã thÓ rót ng¾n ®­îc thêi gian nu«i. Khi xem xÐt b¶ng trªn th× em thÊy: Trung b×nh th× ë l« 1 kh«ng sö dông Evacide cã tèc ®é sinh tr­ëng thÊp h¬n l« cã sö dông Evacide lµ 3,32g/con/ngµy. §iÒu nµy ®· chøng minh cho ta thÊy r»ng Evacide cã mét t¸c dông tÝch cùc trong viÖc kÝch thÝch kh¶ n¨ng sinh tr­ëng cña gµ. Vµ ta còng cã thÓ so s¸nh tèc ®é sinh tr­ëng tuyÖt ®èi cña 2 l« gµ trªn qua c¸c tuÇn, tuæi th«ng qua biÓu ®å d­íi ®©y: BiÓu ®å 3. So s¸nh tèc ®é sinh tr­ëng tuyÖt ®èi cña hai l« gµ 4. Sinh tr­ëng t­¬ng ®èi. Sinh tr­ëng t­¬ng ®èi lµ tû lÖ phÇn tr¨m(%) t¨ng lªn cña khèi l­îng, kÝch th­íc vµ c¬ thÓ lóc kÕt thóc kh¶o s¸t so víi lóc ®Çu kh¶o s¸t. Sau mét thêi gian nghiªn cøu vµ tÝnh to¸n em ®· x¸c ®Þnh ®­îc tèc ®é sinh tr­ëng t­¬ng ®èi ë mçi l« gµ nh­ sau: B¶ng 4: So s¸nh tèc ®é sinh tr­ëng t­¬ng ®èi cña 2 l« gµ thÝ nghiÖm qua c¸c tuÇn tuæi (®¬n vÞ tÝnh lµ %) TuÇn tuæi L« 1- §èi chøng (%) L« 2- ThÝ nghiÖm (%) 1 73,55 77,68 2 54,99 48,22 3 50,76 63,29 4 68,53 62,82 5 48,33 42,64 6 28,54 32,59 7 21,74 18,13 8 14,02 17,44 9 11,99 16,87 HoÆc ta còng cã thÓ so s¸nh tèc ®é sinh tr­ëng t­¬ng ®èi cña 2 l« gµ th«ng qua biÓu ®å d­íi ®©y: BiÓu ®å 4: So s¸nh tèc ®é sinh tr­ëng t­¬ng ®èi cña 2 l« gµ qua c¸c tuÇn tuæi. * NhËn xÐt: qua b¶ng 4 vµ biÓu ®å 4 cho thÊy r»ng Tèc ®é sinh tr­ëng t­¬ng ®èi cña c¶ 2 l« gµ ®Òu gi¶m dÇn theo løa tuæi vµ tiÒm n¨ng sinh tr­ëng ë c¸c tuÇn tuæi tiÕp theo lµ thÊp do ®ã chóng ta cã thÓ dùa vµo biÓu ®å ®Ó lùa chän thêi gian giÕt mæ cho phï hîp nh»m gi¶m bít thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ cho ng­êi ch¨n nu«i. Thêi gian giÕt mæ phï hîp lµ vµo kho¶ng tuÇn thø 6, cßn nh÷ng tuÇn sau, tèc ®é sinh tr­ëng t­¬ng ®èi ngµy cµng gi¶m dÇn. Do vËy mµ hiÖu qu¶ kinh tÕ t¨ng cao nh­ng trong ®iÒu kiÖn nu«i gµ thÝ nghiÖm thêi gian qua, do nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan còng nh­ chñ quan mµ ph¶i nu«i ®Õn 9 tuÇn míi ®­îc xuÊt b¸n. Do vËy mµ ®· lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ, t¨ng møc chi phÝ s¶n xuÊt. 5. L­îng thøc ¨n tiªu thô cña 2 l« gµ. Trong thêi gian thùc tËp vµ theo dâi ®µn gµ h»ng ngµy em th­êng c©n c¸m cho gµ ¨n vµo buæi s¸ng vµ ghi chÐp l¹i sè liÖu cÈn thËn. Sau khi kÕt thóc thêi gian thùc tËp em ®· thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: B¶ng 5: Theo dâi l­îng thøc ¨n tiªu thô cña 2 l« gµ qua c¸c tuÇn tuæi (g/con/ngµy). TuÇn tuæi L« 1- §èi chøng L« 2 – ThÝ nghiÖm L­îng thøc ¨n c©n vµo(kg) Sè con theo dâi(con) Lîng thøc ¨n thu nhËn (g/con/ngµy) L­îng thøc ¨n c©n vµo(kg) Sè con theo dâi(con) L­îng thøc ¨n thu nhËn (g/con/ngµy) 1 3.88 50 11.09 4.07 50 11.63 2 6.5 49 18.95 6.58 49 19.85 3 9.935 48 29.57 10.23 49 29.83 4 21.075 48 62.72 21.51 48 64.02 5 23.9 46 74.22 27.2 48 80.95 6 32 46 99.38 32.7 48 97.32 7 34 45 107.94 36.7 47 111.55 8 38.2 45 121.27 39.8 47 120.97 9 42.9 44 139.29 49.05 47 149.09 * NhËn xÐt: Qua b¶ng trªn cho ta thÊy: l­îng thøc ¨n mµ l« 2 nhËn ®­îc bao giê còng cao h¬n l« 1. §iÒu nµy chøng tá r»ng chÝnh viÖc sö dông Evacide ®· gióp cho kh¶ n¨ng tiªu thô thøc ¨n cña gµ ®­îc tèt h¬n do trong thµnh phÇn cña Evacide cã c¸c acid h÷u c¬ hç trî cho qu¸ tr×nh ho¹t ho¸ men pepsin lµ men ®Æc biÖt thiÕt yÕu cho qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ vµ hÊp thu protein thøc ¨n. Ngoµi ra Evacide cßn cã t¸c dông lµm t¨ng tiÕt dÞch vÞ ®­êng tiªu ho¸ do ®ã sÏ kÝch thÝch con vËt ¨n ngon miÖng h¬n, ¨n nhiÒu h¬n. 6. C¶i thiÖn chØ sè FCR ChØ sè FCR lµ mét chØ sè quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c¬ së em ®· theo dâi sau ®ã tæng hîp l¹i vµ tÝnh to¸n ®Ó ®­a ra kÕt qu¶ nh­ sau: B¶ng 5: Theo dâi chØ sè FCR cña hai l« gµ TuÇn tuæi L« 1- §èi chøng(kg) L« 2- ThÝ nghiÖm(kg) 1 1.78 1.6 2 2.092 2.33 3 2.07 1.52 4 1.71 1.71 5 1.62 1.91 6 2.53 2.07 7 2.81 3.34 8 4.11 3.15 9 4.85 3.38 Trung b×nh 2.619 2.334 Vµ ta còng cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc sù chªnh lÖch vÒ chØ sè FCR gi÷a hai l« gµ th«ng qua biÓu d­íi ®©y. BiÓu ®å 5. So s¸nh chØ sè FCR gi÷a hai l« gµ NhËn xÐt: Qua b¶ng vµ biÓu ®å cho ta thÊy nhê sö dông Evacide mµ chØ sè FCR ë l« thÝ nghiÖm ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt. Trung b×nh chØ sè FCR cña l« thÝ nghiªm thÊp h¬n l« ®èi chøng kho¶ng 0.285 kg. §iÒu nµy chøng tá r»ng Evacide cã khae n¨ng chuyÓn ho¸ thøc ¨n tèt h¬n, hÊp thu dinh d­ìng tèt h¬n. Khi sö dông Evcide gióp tiÕt kiÖm 0.285 kg thøc ¨n cho mçi kg t¨ng träng cña gµ. Qua ®©y chóng ta cã thÓ thÊy kh¸ râ hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ Evacide mang l¹i cho ng­êi ch¨n nu«i. Qua b¶ng ta thÊy chØ sè FCR ngµy cµng t¨ng tõ tuÇn thø s¸u trë ®i. Yõu tè nµy ®· gióp cho ng­êi ch¨n nu«i cã thÓ x¸c ®Þnh thêi gian giÕt mæ cho phï hîp, tõ ®ã gióp cho ng­êi ch¨n nu«i gi¶m bít chi phÝ trong ch¨n nu«i. 7. HiÖu qu¶ kinh tÕ Trong qu¸ tr×nh theo dâi thÝ nghiÖm, ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc sù h÷u Ých cña Evacide th× ta cßn ®Ênh gi¸ qua hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ Evacide mang l¹i cho ng­êi ch¨n nu«i. B¶ng 7: Tæng kÕt hiÖu qu¶ kinh tÕ Chi phÝ L« 1- §èi chøng L« 2 -ThÝ nghiÖm Tæng chi + Gièng +Thuèc thó y+vaccin +Thøc ¨n +ChÕ phÈm 250.000®ång 300.000®ång 1.953.988®ång 0 250.000®ång 300.000®ång 2.096.128®ång 100.000 ®ång Tæng thu 78.2kg x 46.000®ång= 3597200®ång 93.34 kg x 46.000 ®ång= 4293640 ®ång HiÖu qu¶ kinh tÕ= Tæng thu – tæng chi 3.597.200®-2.503.988® = 1.093.212®ång 4.293.640®-2.746.128®=1.547.512®ång NhËn xÐt: Qua b¶ng tæng kÕt trªn ta thÊy: Gi¸ trÞ kinh tÕ mµ Evacide mang l¹i cho ng­êi ch¨n nu«i cao h¬n so víi kh«ng sö dông lµ kho¶ng 0,5 lÇn. §iÒu nµy chøng tá khi sö dông Evacide gióp cho ng­êi ch¨n nu«i cã thÓ tiÕt kiÖm bít chi phÝ vÒ thøc ¨n vµ thêi gian nu«i d­ìng, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. 8. DiÖt rªu trong n­íc Mét t¸c dông n÷a cña Evacide lµ nã cã kh¶ n¨ng diÖt rªu h÷u hiÖu trong nguån n­íc. Trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm ë tr¹i em thÊy h»ng ngµy khi lau röa chôp n­íc cho gµ uèng th× ë lß cã sö dông Evacide ë ®¸y chôp vµ trong lßng chôp rÊt s¹ch sÏ cßn ë nh÷ng lß kh«ng sö dông Evacide th× khi röa chôp em thÊy bªn trong vµ d­íi ®¸y chôp ®· cã rªu nhít b¸m vµo. §iÒu nµy chøng tá c¸c acid h÷u c¬ cã trong Evacide ®· øc chÕ kh¶ n¨ng sinh s«i cña c¸c lo¹i rªu mèc trong nguån n­íc, lµm cho nguån n­íc kh«ng bÞ nhiÔm nh÷ng lo¹i rªu n­íc trong ®ã. V× ë m«i tr­êng axit th× hÇu hÕt c¸c lo¹i vi sinh vËt cã h¹i vµ rªu mèc ®Òu bÞ øc chÕ, k×m h·m sù ph¸t triÓn. * NhËn xÐt. Th«ng qua tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn em thÊy: Trong qu¸ tr×nh sö dông Evacide th× ë l« gµ thÝ nghiÖm ®· cho mét kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan ®ã lµ gióp gµ mau lín h¬n, cã søc khoÎ tèt h¬n, tû lÖ nu«i sèng cao h¬n. §iÒu nµy ®· chøng tá r»ng: C¸c acid h÷u c¬ cã t¸c dông rÊt lín ®èi víi qu¸ tr×nh sinh tr­ëng, ph¸t triÓn cña gµ, gióp cho viÖc ch¨n nu«i gµ thu ®­îc nhiÒu thµnh tùu lín, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cña ng­êi ch¨n nu«i. Gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ trong thêi ®¹i c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. V. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ 1. KÕt luËn Tõ nh÷ng kÕt qu¶ thu ®­îc ë trªn th× em thÊy r»ng: hiÖu lùc cña Evacide-S-Liquid khi bæ sung vµo n­íc lµ hoµn toµn ®óng so víi nh÷ng g× ®· ®­îc c¸c nhµ nghiªn cøu chøng minh. Evacide cã t¸c dông rÊt lín trong viÖc hç trî qu¸ tr×nh sinh tr­ëng, ph¸t triÓn cña gµ, gióp cho gµ ¨n nhiÒu, nhanh lín rót ng¾n ®­îc thêi gian nu«i vµ tiÕt kiÖm rÊt nhiÒu chi phÝ vµ thêi gian. Bªn c¹nh ®ã Evacide cßn cã t¸c dông h÷u hiÖu trong viÖc tiªu diÖt vi khuÈn cã h¹i, b¶o vÖ c¬ thÓ, n©ng cao søc ®Ò kh¸ng gióp cho con vËt kh¸ng chÞu víi bÖnh tËt vµ c¸c yÕu tè g©y nªn stress ®­îc tèt h¬n. Qua ®©y cã thÓ vËt nu«i, viÖc sö dông Evacide còng lµ mét biÖn ph¸p kü thuËt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm vËt nu«i. Vµ chóng ta cã thÓ hy väng r»ng trong mét thêi gian kh«ng xa n÷a th× Evacide sÏ ®­îc sö dông réng r·i trong c¸c ngµnh ch¨n nu«i. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn Phóc ThÞnh ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ®éi ngò kü thuËt trong c«ng ty ®· t¹o rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp em ®­îc tiÕp xóc víi thùc tÕ s¶n xuÊt theo m« h×nh trang tr¹i. Th«ng qua qu¸ tr×nh thùc tËp nµy em ®· thÊy râ tr¸ch nhiÖm cña mét ng­êi c¸n bé thó y trong c«ng t¸c ch¨n nu«i, gióp em thªm yªu nghÒ h¬n. §ång thêi qua nh÷ng buæi thùc hµnh nh­ thÕ nµy em còng rót ra cho m×nh nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u trong cuéc sèng vµ chuyªn ngµnh, gióp em n©ng cao ®­îc tay nghÒ vµ lµ nÒn t¶ng gióp em v­ît qua khã kh¨n thö th¸ch khi b­íc vµo cuéc sèng sau nµy. 2. §Ò nghÞ Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn Phóc ThÞnh, em ®· tù rót ra ®­îc cho m×nh nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hµnh vÉn cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò. Em xin phÐp ®­îc nªu ra ®©y mét vµi ý kiÕn ®Ò nghÞ nh­: * Víi c¬ së thùc hµnh MÆc dï chóng em lµ sinh viªn, kiÕn thøc thùc tÕ ch­a nhiÒu, tuy nghÒ cßn h¹n chÕ nh­ng em kÝnh mong c¬ së h·y t¹o ®iÒu kiÖn h¬n n÷a cho chóng em tham gia c¸c ho¹t ®éng kü thuËt cïng ®éi ngò c«ng nh©n cña c«ng ty ®Ó chóng em cã thÓ trau dåi thªm kiÕn thøc thùc tÕ vµ thµnh th¹o h¬n vÒ c¸c kü thuËt. Trong c«ng t¸c nu«i d­ìng, ch¨m sãc gµ vµ c«ng t¸c chÈn ®o¸n ch÷a bÖnh cho ®µn gµ. VÒ trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt th× ë nh÷ng l« gµ thÝ nghiÖm hiÖn nay, trang thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt ®· cò, cã nh÷ng vËt dông ®· háng nh­ x« ®ùng thøc ¨n, chôp n­íc… Bªn c¹nh ®ã trong qu¸ tr×nh nu«i gµ thÝ nghiÖm em thÊy ®Ìn s­ëi kh«ng ®ñ s­ëi Êm cho tÊt c¶ l« gµ, ®Ìn chiÕu s¸ng còng ®ñ. V× vËy kÝnh ®Ò nghÞ ban l·nh ®¹o c«ng ty quan t©m xem xÐt ®Ó cho c«ng t¸c ch¨n nu«i ®­îc tèt h¬n. * Víi nhµ tr­êng. Qua ®ît thùc hµnh lÇn nµy em ®· häc hái ®­îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc. Tuy nhiªn trong khi tiÕn hµnh lµm c¸c c«ng viÖc, chóng em ®· gÆp rÊt nhiÒu bì ngì khi va ch¹m víi nh÷ng kü thuËt míi. V× vËy em mong muèn lµ tõ nay trong qu¸ tr×nh häc hµnh c¸c thÇy c« h·y tæ chøc nhiÒu buæi thùc hµnh, thùc tËp h¬n n÷a ®Ó chóng em cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi c¸c kü thuËt míi, gióp chóng em kh«ng cßn xa l¹ víi nh÷ng kiÕn thøc ®ã khi b­íc vµo s¶n xuÊt vµ gióp chóng em v÷ng tin h¬n n÷a vµo tay nghÒ cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ néi, ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2008 Sinh viªn NguyÔn ThÞ Giang Tµi liÖu tham kh¶o I.Tµi liÖu trong n­íc 1. Ch¨n nu«i gµ vÞt ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao- Bïi §øc Lòng- Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp - 1993 2. Ch¨n nu«i gµ thÞt- NguyÔn M¹nh Hïng vµ céng sù - C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Long An- 1994. 3. Nu«i gµ vÞt vµ phßng ch÷a bÖnh th­êng gÆp- TrÇn §×nh Miªn vµ NguyÔn Kim §­êng- Nhµ xuÊt b¶n Thanh Ho¸ - 1992 4. Kü thuËt ch¨n nu«i gµ vÞt - Lª Hång MËn vµ Bïi §øc Lòng- Nhµ xuÊt b¶n NghÖ An - 1993 5. Hái ®¸p vÒ kü thuËt ch¨n nu«i gµ- Ph¹m Quang Ho¸n vµ céng sù- Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp - 1994 6. BÝ quyÕt thµnh c«ng trong ch¨n nu«i gµ- TrÇn Long - Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp - 1994 7. Bµi gi¶ng ch¨n nu«i gia cÇm- Gi¶ng viªn NguyÔn V¨n L­u - 2005 8. T¹p chÝ Khoa häc vµ ®êi sèng. II. Tµi liÖu n­íc ngoµi. !. An unusual condition of feeting the digestive organs of the Avium- Driesch- 1990 2. Experimental prodation of Galinarum- Chapman- 1990 3. Some importand aspects of Galinarum- Slu- 1998 4. The haeniolgins of Avium- I.Nir- 1992 5. Kike brain lesionsing notobatie Galinarum- Cerliglia- 1993. Môc lôc I. KÕt qu¶ phôc vô s¶n xuÊt. 19 1. C«ng t¸c ch¨n nu«i. 19 1.1. Chän gièng. 19 1.2. Thøc ¨n. 20 1.3. Thô tinh nh©n t¹o. 21 1.4. Ch¨m sãc, nu«i d­ìng. 21 2. C«ng t¸c thó y. 22 2.1. Phßng bÖnh 22 2.2. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ bÖnh. 24 II. KÕt luËn – Tån t¹i- §Ò nghÞ 31 1. KÕt luËn. 31 2. Tån t¹i. 31 3. §Ò nghÞ 31 phÇn III: Chuyªn ®Ò nghiªn cøu khoa häc 32 I. §Æt vÊn ®Ò. 32 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi. 32 2. Môc ®Ých yªu cÇu. 33 2.1. Môc ®Ých 33 2.2. Yªu cÇu. 33 II. C¬ së khoa häc cña ®Ò tµi. 33 1. C¬ së khoa häc vµ kh¶ n¨ng sinh tr­ëng. 33 1.1. Kh¸i niÖm vÒ kh¶ n¨ng sinh tr­ëng. 33 1.2. §Æc ®iÓm vÒ sinh tr­ëng cña gia cÇm 34 1.3. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn sù sinh tr­ëng cña gia cÇm. 35 1.4. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ tèc ®é sinh tr­ëng. 40 1.5. Søc sèng vµ kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh cña gµ: 41 2. Evacide-S-Liquid vµ nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt. 42 3. C«ng dông cña Evacide-S-Liquid. 42 III. T×nh h×nh nghiªn cøu trong vµ ngoµi n­íc. 44 1. T×nh h×nh nghiªn cøu ngoµi n­íc. 44 IV. §èi t­îng, vËt liÖu, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. 45 1. §èi t­îng, thêi gian, ®Þa ®iÓm nghiªn cøu. 45 2. VËt liÖu nghiªn cøu. 46 3. Néi dung nghiªn cøu. 46 4. ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. 46 4.1. ph­¬ng ph¸p bè trÝ thÝ nghiÖm. 46 4.2. Theo dâi thÝ nghiÖm. 46 4.3. C¸c chØ tiªu theo dâi. 47 5. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh ph©n tÝch kÕt qu¶. 48 IV. KÕt qu¶ vµ th¶o luËn. 48 1. Tû lÖ nu«i sèng. 48 2. Tèc ®é sinh tr­ëng. 50 4. Sinh tr­ëng t­¬ng ®èi. 52 5. L­îng thøc ¨n tiªu thô cña 2 l« gµ. 54 7. HiÖu qu¶ kinh tÕ 56 8. DiÖt rªu trong n­íc 57 V. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ 58 1. KÕt luËn 58 2. §Ò nghÞ 59 Tµi liÖu tham kh¶o 60

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhảo sát hiệu quả kinh tế khi sử dụng chế phẩm axít hữu cơ Evacide – S –Liquid trong chăn nuôi gà Lương Phượng hướng thịt.doc
Luận văn liên quan