• Vai trò của nhà nước XHCN Việt Nam đối với nền kinh tế thị trường hiện nayVai trò của nhà nước XHCN Việt Nam đối với nền kinh tế thị trường hiện nay

  MỞ ĐẦU Nhà nước “là một vấn đề rất cơ bản, rất mấu chốt trong toàn bộ chính trị” là vấn đề cốt tử của mọi cuộc cách mạng, nhưng lại “là một trong những vấn đề “phức tạp nhất, khó khăn nhất” như V.I.Lênin đã từng nhấn mạnh nhiều lần trong tác phẩm “ Nhà nước và Cách mạng” và trong “Bàn về nhà nước”. Thật vậy, Nhà nước đóng vai trò trụ cột của hệ t...

  doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3039 | Lượt tải: 18

 • Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt NamQuy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam

  LỜI MỞ ĐẦU Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghiên cứu quy luật vận động và những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất là một vấn đề hết sức quan trọng . Thời kỳ quá độ lên chủ nghiã xã hội ở Việt Nam là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện và triệt...

  doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 14474 | Lượt tải: 69

 • Luận chứng quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa phải xác định khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạoLuận chứng quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa phải xác định khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo

  Từ Đại hội Đảng VIII đến nay, Đảng ta luôn xác định công nghiệp hoá là nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ. Nhiệm vụ CNH - HĐH đã được thực hiện ở nước ta trong những năm qua, nhất là thời kỳ đổi mới chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng tạo thế và lực cho thời kỳ phát triển tiếp theo. Và để thực hiện thành công sự nghiệp CNH -HĐH đất n...

  doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3093 | Lượt tải: 3

 • Phát triển kinh tế tư nhân, lý luận, thực trạng, giải pháp trong giai đoạn hiện nayPhát triển kinh tế tư nhân, lý luận, thực trạng, giải pháp trong giai đoạn hiện nay

  LỜI NÓI ĐẦU Trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một yêu cầu tất yếu đối với nền kinh tế Việt Nam. Hiện nay , ở nước ta lực lượng sản xuất chưa cao và có nhiều trình độ khác nhau.Do đó tương ứng với tínhchất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất tồn tại ba hình t...

  doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2620 | Lượt tải: 10

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thônCông nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn

  MỤC LỤC A Mở đầu 2 B Nội dung . 4 I Cơ sở lí luận 4 1.1 Khái niệm 4 1.2 Vị trí của nông nghiệp nông thôn trong nền kinh tế quốc dân 5 1.3 Các đặc điểm lớn của kinh tế nông nghiệp nông thôn 6 1.4 Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta 6 1.5 Các ngành nông nghiệp chủ yếu . 9 1.6 Những nội dung cơ bản thực hiện công nghiệp hóa hiện đại h...

  doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3753 | Lượt tải: 18

 • Vấn đề cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước thực trạng và giải phápVấn đề cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước thực trạng và giải pháp

  MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phần thứ nhất:Lý luận chung về cổ phần hoá và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá ở Việt Nam . 4 I. Lý luận chung về cổ phần hoá các DNNN ở Việt Nam và công ty Cổ phần 4 1.1. Khái niệm của Cổ phần hoá và của công ty Cổ phần . 4 1.2. đặc điểm của Cổ phần hoá và công ty Cổ phần 7 1.3. Nội dung của Cổ phần hoá và của c...

  doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3839 | Lượt tải: 28

 • Phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ quá độ lên CNXHPhát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ quá độ lên CNXH

  MỤC LỤC A_ Lời mở đầu. 2 B_ Nội dung. 3 I_ Lí luận. 3 1. Khái niệm kinh tế tập thể. 3 1.1 Định nghĩa. 3 1.2 Đặc điểm3 1.3 Nguyên nhân. 4 1.4 Hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh của kinh tế tập thể. 4 1.5 Vai trò. 4 2. Khái niệm hợp tác xã. 5 2.1 Định nghĩa. 5 2.2. Đặc điểm5 2.3. Vai trò. 6 II_ Thực trạng. 6 1.Trước 1986. 6 1.1 Tìn...

  doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3164 | Lượt tải: 22

 • Nâng cao khả năng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoáNâng cao khả năng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá

  LỜI MỞ ĐẦU Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang trở thành một trong những xu thế khách quan của sự phát triển kinh tế thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ về khoa học, công nghệ cùng với sự ra đời của các thể chế toàn cầu và khu vực đã góp phần thúc đẩy quá trình quốc tế hoá nền kinh tế thế giới. Quá trình toàn cầu hoá không chỉ trong ...

  doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1613 | Lượt tải: 8

 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nayVai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

  Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay" MỞ ĐẦU Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát mà nước ta đã lựa chọn trong thời kì đổi mới. Nó vừa mang tính chất chung của kinh tế thị trường, vừa có những đặc thù, được quyết định bởi các nguyên tắc và bả...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 6115 | Lượt tải: 69

 • Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kỳ quá độ ở Việt NamKhu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam

  A. MỞ ĐẦU N gày 24.1.2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trong 20 năm vốn đăng ký đầu tư nước ngoài ở Việt Nam đạt 98 tỉ USD với khoảng 9.500 dự án, vốn đầu tư được thực hiện đạt hơn 43 tỉ USD. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã có đóng góp to lớn vào sự phát triển ngoạn mục của Việt Na...

  doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1242 | Lượt tải: 2