• Luận án Thiết kế và tổng hợp môṭ số sensor huỳnh quang để xác định Hg(II)Luận án Thiết kế và tổng hợp môṭ số sensor huỳnh quang để xác định Hg(II)

  Những kết quả đạt được trong luận án đã mở ra những định hướng nghiên triển vọng có thể tiếp cận trong thời gian đến. Cụ thể: 1. Sử dụng kết hợp linh hoạt tính toán và thực nghiệm để thiết kế sensor huỳnh quang mới, kể cả các sensor trắc quang theo các đối tượng phân tích. 2. Ưu tiên nghiên cứu lý thuyết về cơ chế làm thay đổi huỳnh quang, quan...

  pdf220 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại theo pháp luật Việt NamLuận văn Thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại theo pháp luật Việt Nam

  Định hƣớng hoàn thiện pháp luật về thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay của NHTM ở Việt Nam * Pháp luật cần đề cao tính độc lập tự chủ, tự do thỏa thuận, tính tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mỗi chủ thể khi tham gia giao kết hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản. * Ngoài ra, quyền bình đẳng giữa các chủ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Đồng điều đơn hình và định lý lefschetzLuận văn Đồng điều đơn hình và định lý lefschetz

  Luận văn chủ yếu làm rõ nội dung sau: 1. Trình bày một cách hệ thống các khái niệm, định nghĩa về phức đơn hình, phạm trù, hmaf tử, nhóm Abel tự do, modul tự do 2. Trình bày viêc xây dựng các ánh xạ giữa các xích m - chiều của một đơn phức hình K

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu điều chế biodiesel từ dầu jatropha sử dụng xúc tác dị thể trên cơ sở chất nền γ - Al2O3Luận văn Nghiên cứu điều chế biodiesel từ dầu jatropha sử dụng xúc tác dị thể trên cơ sở chất nền γ - Al2O3

  1. KẾT LUẬN Qua quá trình nghiên cứu, ñề tài ñã ñạt ñược những kết quả sau: 1. Đã tổng hợp ñược các mẫu xúc tác: γ- Al2O3, 35% KI/γ- Al2O3 và 35%KNO3/γ-Al2O3 và khảo sát ñặc trưng của chúng bằng các phương pháp: XRD; IR; SEM. 2. Đã thực hiện phản ứng ñiều chế biodiesel từ dầu Jatropha bằng phản ứng trao ñổi este với metanol trên hai hệ xúc tá...

  pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dược niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamLuận văn Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dược niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  CÁC HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 4.3.1. Hạn chế của nghiên cứu Mẫu nghiên cứu chưa mang tính đại diện cao do số lượng doanh nghiệp chỉ giới hạn là 19 doanh nghiệp dược niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam và thời gian nghiên cứu từ 2011 – 2015 4.3.2. Gợi ý cho nghiên cứu tiếp theo Mở rộng mẫu nghiên cứu theo thời gian và ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hàm lồi và bất đẳng thứcLuận văn Hàm lồi và bất đẳng thức

  Luận văn Hàm lồi và bất đẳng thức 1. Trình bày tổng quan các tính chất cơ bản của hàm lồi trên R 2. Khảo sát hàm loioif theo nghĩa Schur 3. Luận văn tập trung vào các bất đẳng thức liên quan đến hàm lồi

  pdf23 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu thành phần của chất màu anthocyanin chiết từ khoai lang tímLuận văn Nghiên cứu thành phần của chất màu anthocyanin chiết từ khoai lang tím

  Nhận xét: Từ ñồ thị 3.6, ta thấy hàm lượng anthocyanin tăng dần trong khoảng nhiệt ñộ từ 300C ñến 400C và ñạt giá trị lớn nhất ở nhiệt ñộ 400 (92,16mg/100g), sau ñó giảm dần ở 500C. So sánh với các kết quả ñã công bố, khi nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến hàm lượng anthocyanin ñã khẳng ñịnh: Khi chiết tách anthocyanin từ quả dâu và bắp cải...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tạo động lực cho người lao động tại viễn thông Quảng BìnhLuận văn Tạo động lực cho người lao động tại viễn thông Quảng Bình

  Chế độ khen thưởng và kỹ luật cũng được Viễn thông Quảng Bình chú trọng cao. Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo quỹ lương thực hiện, căn cứ quỹ tiền thưởng được hưởng, theo định kỳ, đơn vị có trách nhiệm kiểm soát việc chia thưởng cuối quý và cuối năm của các đơn vị (các phòng ban, các trung tâm). Tiền thưởng chủ yếu căn cứ vào kế...

  pdf135 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Quảng BìnhLuận văn Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Quảng Bình

  Công tác thanh, kiểm tra thuế mới chỉ đáp ứng được một phần với yêu cầu quản lý mới. Tình trạng gian lận thuế còn diễn ra phổ biến, trong khi số lượng ngày càng tăng, số lượng cán bộ thuế làm công tác thanh kiểm tra có hạn. Tỷ lệ DN được thanh tra, kiểm tra còn chưa cao, trong khi đó hầu hết số DN được thanh kiểm tra đa số đều có sai phạm phải ...

  pdf114 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tăng cường công tác chống gian lận thương mại tại chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng BìnhLuận văn Tăng cường công tác chống gian lận thương mại tại chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình

  Đề nghị Chính phủ sớm ban hành văn bản pháp luật nhằm cụ thể hóa Pháp lệnh Quản lý thị trường (có hiệu lực từ ngày 01/9/2016), quy định rõ về cơ cấu tổ chức các Chi cục Quản lý thị trường tại địa phương trực thuộc theo ngành dọc (trực thuộc Tổng cục QLTT) hay theo như mô hình cũ như hiện nay (trực thuộc UBND tỉnh) để thống nhất bộ máy, biên chế...

  pdf120 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0