Khóa luận Chiến lược chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của ngành ngân hàng Việt Nam

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII). 2. Nghị quyết Đại hội IX Đảng cộng sản Việt nam. 3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX Đảng Cộng sản Việt nam – NXB Chính trị quốc gia 2001. 4. Khu vực hoá và toàn cầu hoá - Hai mặt của tiến trình hội nhập quốc tế - Viện thông tin khoa học xã hội năm 2000. 5. Việt nam hội nhập kinh tế trong xu thế toàn cầu hoá - Nhà xuất bản chính trị quốc gia 2002. 6. Tiến trình hội nhập kinh tế của Việt nam trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế – Bộ Ngoại giao 2000. 7. Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế của Việt nam - NXB Chính trị quốc gia, Hà nội 1999. 8. Một số bài báo và các kết quả nghiên cứu trong Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, Tạp chí Ngiên cứu kinh tế, những vấn đề kinh tế thế giới. 9. Việt nam và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Đỗ Tuyết Khanh, Hội thảo Liege 8/1999. 10. Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính – NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1995. 11. Toàn cầu hoá và môi trường tài chính quốc tế – Báo cáo tại Hội nghị Hiệp hội Ngân hàng Châu á lần thứ 17, 9/2000. 12. Toàn cầu hoá và hợp tác khu vực ở Châu Á - Hayami, 9/2000. 13. Tính bất ổn của hệ thống tài chính quốc tế – NXB Chính trị Quốc gia, 2000. 14. Toàn cầu hoá - NXB Chính trị Quốc gia, 2000. 15. Toàn cầu hoá và nền kinh tế Châu Á - Shujiro Urata, 11/2000. 16. Hội nhập kinh tế Việt nam ASEAN: Những đặc trưng, kinh nghiệm và giải pháp – NXB Thống kê, 1999. 17. Nền kinh tế mới toàn cầu hoá: cơ hội và thử thách đối với các nước đang phát triển – Trần Quốc Hùng, 6/2000. 18. Ngân hàng Nhà nước Việt nam – Quá trình xây dựng và phát triển – NXB Chính trị quốc gia, 2001. 19. Vốn nước ngoài và chiến lược phát triển kinh tế ở Việt nam – Lê Văn Châu – NXB Chính trị Quốc gia. 20. Triển vọng kinh tế toàn cầu và các nước đang phát triển – Ngân hàng Thế giới, Washington D.C 1997. 21. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) – Báo cáo hàng năm của Geneva. 22. Xu hướng phát triển của thế giới đầu thế kỷ XXI (2020( và chính sách đối ngoại của Việt nam – Bộ Ngoại giao, 2001. 23. Việt nam và các tổ chức kinh tế quốc tế – NXB Chính trị quốc gia 2000. 24. Dự thảo Chiến lược tổng thể về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam – Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, tài liệu trình Chính phủ và Bộ Chính trị, cuối năm 2002.

doc99 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 1499 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Chiến lược chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của ngành ngân hàng Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Òu vèn ®Çu t­ vµ c«ng nghÖ tõ bªn ngoµi phôc vô cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Ngoµi ra viÖc ph¸t triÓn c¸c quan hÖ hîp t¸c gi÷a hÖ thèng ng©n hµng ViÖt nam víi céng ®ång tµi chÝnh quèc tÕ vµ khu vùc sÏ cã thªm ®iÒu kiÖn ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ng©n hµng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. §¸nh gi¸ kh¸ch quan nh÷ng th¸ch thøc sÏ ph¶i ®­¬ng ®Çu vµ ®èi phã trong qu¸ tr×nh héi nhËp: ®ã lµ xuÊt ph¸t ®iÓm vµ tr×nh ®é ngµnh ng©n hµng ViÖt nam cßn thÊp, c«ng nghÖ, tæ chøc ng©n hµng vµ tr×nh ®é qu¶n lý cßn non yÕu so víi nhiÒu n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. H¬n n÷a ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt nam n»m trong bèi c¶nh mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn tõ c¬ chÕ tËp trung chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng víi nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch ch­a ®ång bé ch­a nhÊt qu¸n vµ thÝch hîp theo c¸c quy ®Þnh vµ chuÈn mùc cña quèc tÕ. Trong khi ®ã ®· më cöa vµ héi nhËp tiÕn tíi tù do ho¸ ho¹t ®éng ng©n hµng th× chóng ta ph¶i tham gia vµo luËt ch¬i chung b×nh ®¼ng ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c n­íc, do ®ã th¸ch thøc nµy lµ lín nhÊt vµ khã kh¨n ®ßi hái ngµnh ng©n hµng ph¶i nç lùc v­¬n lªn vµ ®Èy m¹nh c¶i c¸ch ®Ó ph¸t triÓn. Do nh÷ng bÊt cËp vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng h¹n chÕ vÒ nguån vèn nªn ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng trong n­íc dÔ r¬i vµo thÕ yÕu vµ chÞu nhiÒu thua thiÖt trong c¹nh tranh víi c¸c tæ chøc tÝn dông n­íc ngoµi, ®©y lµ mét vÊn ®Ò gay g¾t trong qu¸ tr×nh më cöa. HÖ thèng ng©n hµng trong n­íc do nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ch­a thÝch øng ngay víi tËp qu¸n kinh doanh trong khu vùc vµ thÕ giíi, ®i kÌm víi kh¶ n¨ng tiÕp nhËn vµ sö dông vèn cßn nhiÒu h¹n chÕ do vËy còng g©y bÊt lîi cho hÖ thèng ng©n hµng trong n­íc cña ViÖt nam. ViÖc më cöa vµ tiÕn tíi tù do ho¸ trong lÜnh vùc dÞch vô ng©n hµng ë ViÖt nam cïng víi sù ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc tÝn dông n­íc ngoµi t¹i ViÖt nam ®Æt ra c¸c th¸ch thøc míi vÒ mÆt ®iÒu hµnh, qu¶n lý vµ gi¸m s¸t cña Ng©n hµng Nhµ n­íc. Ngoµi ra khung ph¸p lý cÇn ph¶i lµm râ h¬n ®Ó khuyÕn khÝch ngµnh ng©n hµng ViÖt nam tiÕp cËn víi c¸c thÞ tr­êng vèn quèc tÕ vµ tham gia cã hiÖu qu¶. Cñng cè quan hÖ víi Quü tiÒn tÖ quèc tÕ th«ng qua ®µm ph¸n nh»m tiÕp cËn víi c¸c nguån vèn hç trî tõ tæ chøc nµy. Trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n, c¸c Bé, ngµnh cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ vÒ chñ tr­¬ng, néi dung vµ quyÕt ®Þnh c¸c tho¶ thuËn gi÷a ViÖt nam vµ Quü. Thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu cña phÝa Quü tiÒn tÖ Quèc tÕ (IMF) trªn c¬ së ®¶m b¶o phï hîp víi kh¶ n¨ng tiÕp nhËn cña ViÖt nam, kh«ng g©y nh÷ng khã kh¨n ®èi víi qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ vµ ph¸t triÓn cña ViÖt nam. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nguån vèn vay cña IMF ®Ó ®¶m b¶o ph¸t huy cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ nî ®Ó cã thÓ tiÕp tôc tiÕp cËn víi c¸c kho¶n vay míi. Chó träng ®Ò xuÊt víi IMF t¹o ®iÒu kiÖn hç trî vÒ c¸c lÜnh vùc c«ng nghÖ ng©n hµng, ®µo t¹o c¸n bé vµ c¶i c¸ch hÖ thèng tµi chÝnh - tiÒn tÖ. §ång thêi víi ph¸t triÓn quan hÖ víi IMF, quan hÖ víi Ng©n hµng ThÕ giíi (WB) vµ Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB) còng cÇn t¨ng c­êng theo quan ®iÓm b×nh th­êng ho¸ mèi quan hÖ nµy. KÕt hîp víi c¸c ngµnh ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh vay vèn cña c¸c tæ chøc nµy. Quan hÖ song ph­¬ng víi c¸c ChÝnh phñ, ng©n hµng c¸c n­íc k¸c trªn thÕ giíi cÇn ®­îc ph©n ®Þnh râ rµng ®Ó cã ®Þnh h­íng riªng cho tõng khu vùc: Tranh thñ sù hîp t¸c víi c¸c n­íc ph¸t triÓn, khèi ¢u - Mü nh»m thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n träng ®iÓm trong n­íc; Phèi hîp vµ chØ ®¹o c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®µm ph¸n vµ ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh thanh to¸n gi÷a c¸c n­íc; T¨ng c­êng quan hÖ hîp t¸c vµ ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch, chñ tr­¬ng ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ trong lÜnh vùc tµi chÝnh - ng©n hµng víi c¸c n­íc trong khèi ASEAN; Chó träng c¸c mèi quan hÖ song ph­¬ng víi c¸c n­íc cã chung biªn giíi, ®Æc biÖt lµ Trung quèc nh»m gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ thanh to¸n gi÷a hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i, hç trî cho ho¹t ®éng mËu dÞch biªn giíi. T¨ng c­êng hîp t¸c víi c¸c n­íc cã hÖ thèng ng©n hµng ph¸t triÓn cao nh­ Mü, §øc, Anh, Singapore, Trung quèc...®Ó trao ®æi kinh nghiÖm, ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé th«ng qua viÖc göi c¸c c¸n bé ViÖt nam ®i häc tËp ë n­íc ngoµi, mêi c¸c chuyªn gia t­ vÊn vµ ®µo t¹o cho c¸n bé trong n­íc. §ång thêi cÇn gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò tr­íc m¾t ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn quan hÖ hîp t¸c víi c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ c¸c n­íc trªn thÕ giíi: thèng nhÊt tËp trung cho mét ®¬n vÞ chñ tr×, ®Þnh h­íng vµ t­ vÊn trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n, thèng nhÊt vÒ sè liÖu th«ng tin cung cÊp cho phÝa b¹n gi÷a c¸c Bé, ngµnh trong khi ®µm ph¸n; qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông c¸c nguån vèn ®· tiÕp cËn ®­îc vµ tiÕn tr×nh tr¶ nî; t¹o ®iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp cho c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi vµ c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn NHNN ë ViÖt nam; tiÕp tôc xö lý nî vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh xö lý nî n­íc ngoµi cña ChÝnh phñ vµ cña doanh nghiÖp nh»m n©ng cao uy tÝn cña ViÖt nam ; tËp trung nghiªn cøu c¸c chiÕn l­îc héi nhËp víi khu vùc trªn c¬ së xu h­íng héi nhËp trªn thÕ giíi ( Khèi ®ång EURO; khèi B¾c Mü) ®Ó cã ®Þnh h­íng vÒ chÝnh s¸ch tµi chÝnh - tiÒn tÖ võa phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña ViÖt nam, võa ®¶m b¶o cã thÓ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng chung cña khèi ASEAN. Hoµn chØnh c¸c c¬ chÕ nghiÖp vô cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ míi, hoµn thiÖn c¸c quy chÕ vÒ th«ng tin, b¸o c¸o, quy chÕ gi¸m s¸t, kiÓm so¸t, chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n theo ®óng th«ng lÖ quèc tÕ. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ thÞ tr­êng, ngµnh ng©n hµng còng ®· tõng b­íc c¶i tiÕn c¸c c¬ chÕ nghiÖp vô ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi. Trªn c¬ së ban hµnh LuËt ng©n hµng Nhµ n­íc vµ LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông, hÖ thèng c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn hai LuËt nµy ®· vµ ®ang ®­îc tiÕp tôc triÓn khai gÊp rót nh»m t¹o ra mét m«i tr­êng ph¸p lý hoµn chØnh vµ ®Çy ®ñ ®Ó c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ho¹t ®éng. HÖ thèng c¸c v¨n b¶n nµy ra ®êi sÏ t¹o ra nh÷ng c¬ chÕ nghiÖp vô phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ míi, theo h­íng chuÈn ho¸ ho¹t ®éng ng©n hµng theo c¸c m« h×nh tiªu chuÈn trªn thÕ giíi. C¬ chÕ ®iÒu hµnh vµ sö dông c¸c c«ng cô ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ còng ®­îc ®æi míi theo h­íng ngµy mét t«n träng c¸c quy luËt cña kinh tÕ thÞ tr­êng, níi láng viÖc sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lý mang tÝnh hµnh chÝnh b¾t buéc. Tuy nhiªn, c¸c c¬ chÕ nghiÖp vô còng ®­îc “níi láng” tõng b­íc phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña hÖ thèng ng©n hµng, c«ng nghÖ ng©n hµng trong n­íc ®Ó ®¶m b¶o kiÓm so¸t ®­îc nh÷ng rñi ro ph¸t sinh, ®¶m b¶o sù æn ®Þnh vµ an toµn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c b­íc c¶i tiÕn vµ ®æi míi tiÕp sau. HÖ thèng th«ng tin, b¸o c¸o cÇn ®­îc chñ träng c¶i tiÕn vÒ ph­¬ng ph¸p, sè l­îng, chÊt l­îng vµ h×nh thøc nh»m ®¸p øng ®­îc yªu cÇu chuÈn x¸c, nhanh gän, cËp nhËt vµ b¶o ®¶m tÝnh b¶o mËt, an toµn cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Tr­íc m¾t, NHNN cÇn tiÕn hµnh rµ so¸t l¹i tæng thÓ c¸c lo¹i h×nh b¸o c¸o, c¸c quy ®Þnh vÒ b¸o c¸o ®Ó gi¶i quyÕt gi¶m bít chång chÐo, bÊt hîp lý trong chÕ ®é b¸o c¸o, g©y khã kh¨n cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong qu¸ thùc hiÖn. trªn c¬ së ®ã thùc hiÖn rót gän, tinh gi¶n c¸c mÉu biÓu vµ c¸c quy ®Þnh b¸o c¸o ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶, l­îng th«ng tin ®Çy ®ñ phôc vô tèt cho c«ng t¸c kiÓm so¸t cña NHNN. §ång thêi, cÇn x©y dùng c¸c ®Ò ¸n hiÖn ®¹i ho¸ chÕ ®é b¸o c¸o vµ kiÓm so¸t b¸o c¸o th«ng qua c¸c hÖ thèng m¹ng vi tÝnh, m¹ng th«ng tin vµ gi¸m s¸t th«ng tin gi÷a c¸c NHTM vµ NHNN, gi÷a c¸c chi nh¸nh trong néi bé tõng ng©n hµng, gi÷a c¸c Vô, Côc t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc. Xóc tiÕn x©y dùng c¸c quy chÕ vÒ kiÓm so¸t, kiÓm to¸n vµ thanh tra néi bé trong hÖ thèng ng©n hµng ®Ó c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i thùc hiÖn, ®Æc biÖt lµ chÕ ®é kiÓm to¸n b¾t buéc vµ c¸c quy ®Þnh chÕ tµi vÒ xö ph¹t nh÷ng vi ph¹m trong ho¹t ®éng ng©n hµng, chó träng ®Õn c«ng t¸c kiÓm so¸t ho¹t ®éng tÝn dông vµ kinh doanh hèi ®o¸i cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. HÖ thèng h¹ch to¸n kÕ to¸n còng cÇn kh«ng ngõng ®æi míi, c¶i tiÕn ®Ó tõng b­íc chuÈn ho¸ theo th«ng lÖ quèc tÕ, tõng b­íc bæ sung vµ söa ®æi hÖ thèng kÕ to¸n ®Ó cËp nhËt c¸c nghiÖp vô míi, ®¸p øng cho nhu cÇu ph¸t triÓn ngµy mét nhanh cña c«ng nghÖ ng©n hµng. TriÓn khai ®óng tiÕn ®é dù ¸n hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng vµ hÖ thèng thanh to¸n. Dù ¸n hiÖn ®¹i ng©n hµng vµ hÖ thèng thanh to¸n ë ViÖt nam ®­îc WB tµi trî víi tæng trÞ gi¸ lµ 32,9 triÖu SDR t­¬ng ®­¬ng kho¶ng 50 triÖu USD, thêi gian vay lµ 40 n¨m trong ®ã cã 10 n¨m ©n h¹n víi møc phÝ cho vay lµ 0,5%. Dù ¸n nµy sÏ tËp trung cho Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt nam vµ 6 ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng, Ng©n hµng C«ng th­¬ng, Ng©n hµng hµng h¶i vµ Ng©n hµng cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu. Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt nam sÏ lµ c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong viÖc thùc hiÖn dù ¸n. Ngoµi phÇn ®­îc tµi trî cña dù ¸n, Ng©n hµng Nhµ n­íc cßn tiÕn hµnh thñ tôc cho vay l¹i kho¶n tiÒn tµi trî ®èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i víi sè l­îng mçi ng©n hµng th­¬ng m¹i trong 6 ng©n hµng th­¬ng m¹i nãi trªn vay tõ 2 ®Õn 10 triÖu USD ë møc l·i suÊt cè ®Þnh lµ 6,25%/n¨m, thêi h¹n thanh to¸n lµ 20 n¨m trong ®ã cã 5 n¨m ©n h¹n. ViÖc thùc hiÖn dù ¸n nµy sÏ lµm cho hÖ thèng dÞch vô thanh to¸n ®­îc tèt h¬n, hÖ thèng ng©n hµng cña ViÖt nam sÏ cã thÓ cung cÊp c¸c dÞch vô thanh to¸n ®¸ng tin cËy cho kh¸ch hµng cña m×nh. §èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc, viÖc thùc hiÖn dù ¸n nµy sÏ t¨ng c­êng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng thanh to¸n liªn ng©n hµng, bé m¸y tæ chøc trong viÖc thanh to¸n. §èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, dù ¸n nµy sÏ gióp hä c¶i tiÕn c¬ chÕ thanh to¸n néi bé gi÷a c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong viÖc cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý néi bé cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. HiÖn nay dù ¸n ®· thùc hiÖn ®­îc 8 n¨m vµ ®ang tiÕn triÓn tÝch cùc t¹i Ng©n hµng Nhµ n­íc. Tuy nhiªn ®©y lµ dù ¸n cã quy m« lín, viÖc thùc hiÖn gåm nhiÒu néi dung phøc t¹p liªn quan ®Õn nhiÒu c¬ quan kh¸c nhau v× vËy trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®· cã nh÷ng lóc tiÕn ®é cña dù ¸n bÞ ¶nh h­ëng. Trong thêi gian qua, Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng chØ ®¹o cô thÓ nh»m thùc hiÖn tèt dù ¸n nµy, cô thÓ lµ ®· chuyÓn mét phÇn cña dù ¸n tõ Ban Qu¶n lý dù ¸n sang Côc C«ng nghÖ tin häc Ng©n hµng. Trong thêi gian tíi ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é thùc hiÖn dù ¸n, Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn tËp trung chØ ®¹o c¸c Vô, Côc liªn quan thùc hiÖn ®óng c¸c cam kÕt ®· tho¶ thuËn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc gi¶i ng©n vµ mua s¾m thiÕt bÞ. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ c¸c ch­¬ng tr×nh ®· triÓn khai, c¸c hiÖp ®Þnh ®· ký víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ nh»m thóc ®Èy tiÕn ®é rót vèn tõ c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc më réng quan hÖ hîp t¸c víi bªn ngoµi, v­ît qua nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc, n­íc ta ®· tõng bøt ph¸ thÕ bao v©y cÊm vËn cña Mü. Thµng 10/1993 ta ®· nèi l¹i quan hÖ víi WB, IMF, ADB. §©y lµ mét thêi ®iÓm quan träng ®¸nh dÊu b­íc héi nhËp c¬ b¶n cña ViÖt nam vµo céng ®ång tµi chÝnh trong khu vùc vµ quèc tÕ. T¹i thêi ®iÓm ®ã c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ ®· hç trî tÝch cùc ViÖt nam trong viÖc ®µm ph¸n víi c¸c chñ nî n­íc ngoµi xö lý c¸c kho¶n nî cò nh­ nî CLB Pari, nî CLB London, hç trî ViÖt nam c¶ vÒ mÆt tµi chÝnh vµ kü thuËt. ViÖc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c xö lý nî cña ViÖt nam víi c¸c tæ chøc quèc tÕ, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót c¸c nguån lùc tõ bªn ngoµi, lµnh m¹nh ho¸ nî n­íc ngoµi cña ViÖt nam, n©ng cao vÞ thÕ cña ViÖt nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. KÓ tõ n¨m 1993, sau khi nèi l¹i quan hÖ víi céng ®ång tµi chÝnh th× tÝnh cho tíi n¨m 2000, qua 7 héi nghÞ nhãm t­ vÊn c¸c nhµ tµi trî dµnh cho ViÖt nam, céng ®ång tµi chÝnh quèc tÕ ®· cam kÕt cung cÊp ODA cho n­íc ta víi trÞ gi¸ lªn tíi 15,04 tû USD ( bao gåm c¶ c¸c kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i vµ c¸c kho¶n vay ­u ®·i), tÝnh ®Õn n¨m 2000, ta ®· gi¶i ng©n ®­îc kho¶ng 6,5 tû USD. Trong sè c¸c nhµ tµi trî cã mét sè nhµ tµi trî lín nh­ NhËt b¶n, Ph¸p... ®èi víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ th× WB vµ ADB lµ hai nhµ tµi trî lín nhÊt cho ViÖt nam. Cho ®Õn nay, WB ®· cam kÕt tµi trî cho ViÖt nam c¸c kho¶n tÝn dông víi trÞ gi¸ lªn tíi 2 tû USD, thêi h¹n vay 40 n¨m trong ®ã cã 10 n¨m ©n h¹n, l·i suÊt 0,75%/n¨m. Nguån vèn nµy ®­îc cam kÕt sö dông trong c¸c lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i, thuû lîi, n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, n¨ng l­îng, gi¸o dôc, y tÕ d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, ®iÒu chØnh c¬ cÊu kinh tÕ. Cßn Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ cho ®Õn nay ®· cam kÕt cung cÊp cho ta c¸c kho¶n tÝn dông ­u ®·i kho¶ng 1,56 tû USD thêi h¹n 40 n¨m trong ®ã cã 10 n¨m ©n h¹n, l·i suÊt 1%/n¨m, sö dông cho c¸c lÜnh vùc giao th«ng, n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, n¨ng l­îng, cÊp n­íc. Xóc tiÕn x©y dùng ®Ò ¸n, kÕ ho¹ch tõng b­íc th©m nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ cho c¸c NHTMQD, c¸c NHTMCP Xu thÕ chung cña khu vùc vµ thÕ giíi trong nh÷ng thËp kû gÇn ®©y lµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh tù do ho¸ c¸c quan hÖ th­¬ng m¹i vµ tµi chÝnh gi÷a c¸c n­íc. Trong bèi c¶nh ®ã, më réng ho¹t ®éng v­¬n ra c¸c thÞ tr­êng quèc tÕ cña c¸c NHTMQD, c¸c NHTMCP trong n­íc ngµy cµng cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng cuéc c¶i c¸ch ®æi míi ngµnh ng©n hµng - tµi chÝnh nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ n­íc ta nãi chung. Do tèc ®é héi nhËp c¸c quan hÖ nµy ngµy cµng diÔn ra nhanh chãng, nªn nÕu c¸c NHTM trong n­íc kh«ng cã kÕ ho¹ch th©m nhËp ra thÞ tr­êng quèc tÕ th× sím hay muén còng sÏ bÞ c« lËp, tôt hËu, kh¶ n¨ng c¹nh tranh suy gi¶m. KÓ tõ khi nÒn kinh tÕ ViÖt nam ®­îc ®æi míi, më réng c¸c mèi quan hÖ, hÖ thèng ng©n hµng ViÖt nam ®· vµ ®ang cã nh÷ng c¶i tiÕn kh«ng ngõng ®Ó b¾t nhÞp víi quèc tÕ. Tuy nhiªn, ®Ó cã h­íng ®i v÷ng ch¾c vµ ®ång bé, cÇn sím cã nh÷ng ®Ò ¸n, kÕ ho¹ch cô thÓ cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong n­íc. Cô thÓ cÇn triÓn khai x©y dùng c¸c ®Ò ¸n më réng thÞ tr­êng theo c¸c néi dung c¬ b¶n sau: §¸nh gi¸ ®óng tÇm quan quan träng cña viÖc më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng ra c¸c thÞ tr­êng quèc tÕ nh»m: Më réng kh¶ n¨ng tiÕp cËn vµ thu hót c¸c luång vèn tõ bªn ngoµi th«ng qua c¸c quan hÖ víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi, c¸c tæ chøc tµi chÝnh – tiÒn tÖ quèc tÕ, c¸c tæ chøc ®Çu t­, hç trî ph¸t triÓn quèc tÕ. Tranh thñ c¸c quan hÖ víi hÖ thèng ng©n hµng c¸c n­íc ®· ph¸t triÓn ®Ó häc hái kinh nghiÖm cña b¹n vÒ c¸c lÜnh vùc kinh doanh thuéc c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i: kinh doanh hèi ®o¸i, thÈm ®Þnh dù ¸n, phßng ngõa rñi ro, th«ng tin, kiÓm so¸t vµ qu¶n trÞ ng©n hµng, gi¸m s¸t vµ qu¶n lý tµi chÝnh, dÞch vô kh¸ch hµng ®µo t¹o c¸n bé T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc më réng thÞ tr­êng, t×m kiÕm c¬ héi ®Çu t­, b¹n hµng ®Ó më réng xuÊt khÈu, ngo¹i th­¬ng vµ c¸c quan hÖ kinh tÕ theo ®­êng lèi ®èi ngo¹i cña Nhµ n­íc. TËp trung cñng cè c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, ®Æc biÖt chó träng ®Õn hç trî vèn vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý vèn kh¶ dông cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, chñ ®¹o vµ ®i tiªn phong trong viÖc më réng ph¹m vi ho¹t ®éng ra khu vùc vµ quèc tÕ. Vèn lµ thùc sù cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi vµ ®ång thêi còng lµ uy tÝn vµ søc m¹nh cña ng©n hµng do trªn thÞ tr­êng khu vùc vµ quèc tÕ, t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c quan hÖ tÝn dông víi bªn ngoµi. H­íng c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¸t triÓn theo h­íng ®a d¹ng ho¸, ®a n¨ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, më réng c¸c lo¹i h×nh ®Çu t­, kinh doanh trªn c¸c thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Tr­íc hÕt, cÇn cñng cè vµ ph¸t triÓn c¸c thÞ tr­êng tiÒn tÖ, thÞ tr­êng vèn trong n­íc, më réng c¸c c«ng cô kinh doanh míi, hiÖn ®¹i, theo th«ng lÖ quèc tÕ ®Ó c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cã c¬ héi lµm quen, tËp d­ît, tÝch luü kinh nghiÖm tr­íc khi khi tham gia vµo c¸c thÞ tr­êng ph¸t triÓn ë møc ®é cao. Chó träng ph¸t triÓn c¸c c«ng cô giao dÞch trªn thÞ tr­êng ngo¹i lÖ liªn ng©n hµng, thÞ tr­êng chøng kho¸n, c¸c thÞ tr­êng giÊy tê cã gi¸, thÞ tr­êng néi tÖ, thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n... ®ång thêi hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ qu¶n lý theo h­íng gi¶m bít c¸c chÕ tµi mang tÝnh hµnh chÝnh b¾t buéc, t«n träng quy luËt thÞ tr­êng vµ ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc: tÝn dông, thanh to¸n quèc tÕ, b·o l·nh, chiÕt khÊu hèi phiÕu, tÝn dông thuª mua, kinh doanh hèi ®o¸i, uû th¸c ®Çu t­, tÝn dông tµi trî, thanh to¸n sÐc, t­ vÊn kh¸ch hµng. Më réng quan hÖ ®¹i lý víi c¸c tæ chøc tÝn dông, ng©n hµng n­íc ngoµi lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cÇn ph¸t triÓn ®Ó sím thÝch nghi víi m«i tr­êng ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÐ. Hç trî cho hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i cã ®iÒu kiÖn kh«ng ngõng c¶i tiÕn c«ng nghÖ, c¸c ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸, tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ ®Ó ®ñ kh¶ n¨ng hoµ nhËp víi c¸c hÖ thèng ng©n hµng quèc tÕ. §Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng nghÖ th«ng tin, viÔn th«ng, hÖ thèng m¸y tÝnh, hÖ thèng thanh to¸n hiÖn ®¹i nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng giao dÞch th«ng suèt, nhanh vµ an toµn, cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc. Thùc tÕ hiÖn nay, hÇu hÕt ng©n hµng th­¬ng m¹i cña ta ®· tham gia vµo hÖ thèng thanh to¸n SWIFT ®Ó chuyÓn vµ nhËn thanh to¸n tõ c¸c ng©n hµng ®¹i lý ë n­íc ngoµi. Tham gia vµo c¸c m¹ng l­íi vµ hÖ thèng thanh to¸n ®a quèc gia lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong n­íc v­¬n tÇm ho¹t ®éng ra thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã, còng cÇn t¨ng c­êng ph¸t triÓn hÖ thèng thanh to¸n néi bé trong mçi ng©n hµng, hÖ thèng thanh to¸n liªn ng©n hµng trong n­íc vµ c¸c hÖ thèng xö lý tµi kho¶n kh¸ch hµng. N©ng cao kiÕn thøc vµ ®µo t¹o c¸n bé trùc tiÕp tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i t¹i c¸c NHTM. Trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt vµ n©ng cao vÒ lÜnh vùc ng©n hµng, vÒ kinh doanh hèi ®o¸i, vÒ ngo¹i ng÷, tin häc vµ cã tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vÒ chÝnh trÞ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu. X©y dùng ®Ò ¸n triÓn khai hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé, gi¸m s¸t vµ kiÓm tra tµi chÝnh ®Ó ®¶m b¶o an toµn, duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh lµnh m¹nh æn ®Þnh, b¶o toµn vèn, phßng ngõa rñi ro. Gióp c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i tiÕp cËn víi nh÷ng th«ng tin ®a d¹ng vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, tµi chÝnh, tiÒn tÖ vµ chÝnh trÞ cña khu vùc vµ quèc tÕ. Nhµ n­íc cã chñ tr­¬ng râ rµng vµ cã ®Þnh h­íng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i bao gåm c¸c s¸ch l­îc riªng ®èi víi mçi ngµnh, nghÒ, tõ ®ã cã ®Þnh h­íng cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i më réng h­íng ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, chó träng ho¹ch ®Þnh râ c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t­, thu hót vèn n­íc ngoµi, chÝnh s¸ch vay tr¶ nî n­íc ngoµi, tÝn dông hç trî xuÊt nhËp khÈu, chÝnh s¸ch liªn doanh, liªn kÕt víi tõng n­íc vµ khu vùc. Trªn c¬ së n¾m râ ®­êng lèi chung, hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i míi cã thÓ tõng b­íc triÓn khai më réng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i cña m×nh. 2. Mét sè kiÕn nghÞ cô thÓ. VÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch. 2.1.1. Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn ph¸p lý ®Ó b¶o ®¶m tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt nam. HÖ thèng ng©n hµng ViÖt nam ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trong thêi gian kÐo dµi theo c¬ chÕ tËp trung bao cÊp. Mäi c¬ chÕ chÝnh s¸ch trong thêi kú tr­íc khi ®æi míi ®Òu theo kÕ ho¹ch vµ ph©n bæ. Ng©n hµng ®­a vèn ra cho nÒn kinh tÕ theo kÕ ho¹ch chÝnh phñ phª duyÖt vµ víi møc l·i suÊt cè ®Þnh, thËm chÝ møc l·i suÊt cho vay ra thÊp h¬n møc vèn huy ®éng vµo. C¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc th× còng kh«ng quan t©m ®Õn lç hay l·i v× l·i th× Nhµ n­íc thu, lç th× Nhµ n­íc bï. HÖ thèng ng©n hµng th× rãt vèn theo kÕ ho¹ch ®­îc duyÖt. Ng©n hµng Nhµ n­íc võa dãng vai trß ®iÒu hµnh qu¶n lý võa lµ ng­êi trùc tiÕp ®­a vèn ra nÒn kinh tÕ. Víi mét c¬ chÕ ho¹t ®éng nh­ vËy ®· kh«ng khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh vµ còng kh«ng n©ng cao ®­îc tr×nh ®é xem xÐt thÈm ®Þnh dù ¸n, ph­¬ng ¸n kinh doanh ®Ó cho vay cña hÖ thèng ng©n hµng. Ng©n hµng Nhµ n­íc th× võa lµ c¬ quan qu¶n lý võa lµ ng­êi thùc hiÖn cho vay trùc tiÕp. V× vËy, chøc n¨ng nhiÖm vô ®an xen nhau nªn hiÖu qu¶ lµ kh«ng cao. VÒ ph­¬ng diÖn chÝnh s¸ch th× ¸p ®Æt, vÒ ph­¬ng diÖn ho¹t ®éng nghiÖp vô th× ®éc quyÒn. V× vËy, khi nÒn kinh tÕ cña ta ®æi míi, ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng còng tõng b­íc ®æi míi. B­íc ®æi míi ®Çu tiªn lµ sù ra ®êi cña hai ph¸p lÖnh ng©n hµng. Hai ph¸p lÖnh nµy ®· t¸ch chøc n¨ng qu¶n lý ra khái chøc n¨ng kinh doanh. H×nh thµnh hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ tæ chøc tÝn dông riªng. Víi sù ph©n t¸ch râ rµng nh­ trªn nªn ®· tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng “võa ®¸ bãng võa thæi cßi” nh­ hÖ thèng ng©n hµng tr­íc khi ph¸p lÖnh ra ®êi. Sù ®æi míi nµy lµ mét b­íc ngoÆt ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt nam. Tuy nhiªn, víi xu h­íng ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc nãi riªng vµ cña thÕ giíi nãi chung, hÖ thèng ng©n hµng cµng ngµy cµng cÇn cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi kh¸ch quan ®Ó lµm sao vÒ khÝa c¹nh c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ qu¶n lý, ph¶i thùc thi ®­îc môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng quan träng nhÊt cña mét ng©n hµng trung ­¬ng lµ æn ®Þnh ®ång tiÒn, gãp phÇn ®¶m b¶o æn ®Þnh vÜ m« ®Ó thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Muèn lµm ®­îc nh­ vËy, Thèng ®èc Ng©n hµng Trung ­¬ng cÇn quyÒn quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh ®éng vµ kÞp thêi ®Ó xö lý t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vµ ®¹t ®­îc môc tiªu cuèi cïng lµ: Gi÷ ®­îc møc l¹m ph¸t ë møc ®é cho phÐp phï hîp víi tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ dù tr÷ ngo¹i tÖ ®­îc Quèc héi th«ng qua. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu trªn th× Thèng ®èc ph¶i ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch, c¬ chÕ ®iÒu hµnh vµ toµn quyÒn quyÕt ®Þnh l­îng tiÒn ®­a ra hay rót vÒ trong l­u th«ng chÝnh s¸ch l·i suÊt hay tû gi¸ thÕ nµo ®Ó cuèi cïng ®¹t ®­îc môc tiªu. Tõ th¸ng 10/1998, LuËt Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ tæ chøc tÝn dông ®· b¾t ®Çu cã hiÖu lùc. §©y lµ mét b­íc tiÕn míi, c¶i tiÕn m«i tr­êng ph¸p lý trong ho¹t ®éng cña ngµnh ng©n hµng. Tuy nhiªn m« h×nh vµ c¬ chÕ ®iÒu hµnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc hiÖn nay vÉn cßn cÇn ph¶i tiÕp tôc ®æi míi th× míi ®¸p øng ®­îc viÖc qu¶n lý chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cÇn thiÕt. VÒ ph­¬ng diÖn ph¸p lý, cÇn thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ sau: a/ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ë Ng©n hµng Trung ­¬ng (trô së chÝnh) cÇn ®­îc t¨ng c­êng c¶ vÒ l­îng vµ vÒ chÊt míi phï hîp ®­îc víi c¬ chÕ ®iÒu hµnh b»ng c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp. b/ C¬ chÕ ®iÒu hµnh: ChÝnh phñ kh«ng chØ ®¹o ®iÒu hµnh trùc tiÕp nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ cña Ng©n hµng Nhµ n­íc mµ nªn chØ ®¹o theo môc tiªu ®Æt ra cho viÖc thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh­ môc tiªu l¹m ph¸t, môc tiªu vÒ dù tr÷ ngo¹i tÖ... cßn l­îng tiÒn cung øng, l·i suÊt hay tû gi¸ ®Ó Thèng ®èc ®­îc quyÒn quyÕt ®Þnh. §èi víi hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i, hiÖn nay nÕu tÝnh c¶ c¸c ng©n hµng liªn doanh vµ chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt nam th× con sè ®· lªn ®Õn 952 ng©n hµng trong ®ã cã 5 ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh, 5 ng©n hµng liªn doanh, 37 ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn vµ 19 chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi vµ 886 quü tÝn dông nh©n d©n. Tuy nhiªn, phÇn ®ãng gãp cña hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh vÉn n¾m thÞ phÇn chØ ®¹o, kho¶ng 60 - 70% tÝn dông cho nÒn kinh tÕ. NHTMQD còng sÏ dùa vµo viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, nªn kh«ng n©ng cao tr×nh ®é kinh doanh vµ ®iÒu nµy sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng. Do vËy, th¸ng 9 - 2002 ChÝnh phñ ®· thµnh lËp Ng©n hµng ChÝnh s¸ch cña ViÖt nam vµ dÇn dÇn c¸c NHTMQD sÏ chuyÓn c¸c ho¹t ®éng v× chÝnh s¸ch sang h¼n Ng©n hµng ChÝnh s¸ch ®Ó tiÕn tr×nh thùc hiÖn phï hîp víi tiÕn tr×nh héi nhËp cña ViÖt nam ®èi víi khu vùc vµ quèc tÕ. ChÝnh phñ ®iÒu chØnh l¹i nh÷ng biÖn ph¸p chØ ®¹o hÖ thèng ng©n hµng phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ héi nhËp. ChÝnh phñ chØ ®¹o hÖ thèng ng©n hµng th«ng qua chØ tiªu vÒ l¹m ph¸t ®Æt ra ®Ó hÖ thèng ng©n hµng thùc hiÖn, kh«ng trùc tiÕp phª duyÖt l­îng cung øng tiÒn, hay chØ ®¹o c¸c NHTM ph¶i cho vay... NHTW ph¶i ®­a ra c¬ chÕ, chÝnh s¸ch biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn æn ®Þnh tiÒn tÖ gãp phÇn æn ®Þnh vÜ m« ®Ó thóc ®Èy t¨ng tr­ëng. Tuy nhiªn, nh÷ng biÖn ph¸p chØ ®¹o cña ChÝnh phñ còng ph¶i ®ång bé chung víi c¸c bé ngµnh kh¸c. C¸c bé ngµnh cïng phèi hîp x©y dùng ch­¬ng tr×nh tµi chÝnh quèc gia vµ ChÝnh phñ ph¶i phª chuÈn ch­¬ng tr×nh tµi chÝnh quèc gia trong ®ã ®· dù kiÕn ®­îc c¸c chØ tiªu c¬ b¶n cho ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ Tèc ®é t¨ng tr­ëng. Tû lÖ l¹m ph¸t. Møc dù tr÷ ngo¹i tÖ. XuÊt nhËp khÈu. Vay tr¶ nî n­íc ngoµi bao gåm c¶ ®Çu t­ trùc tiÕp. Thu chi ng©n s¸ch. C©n ®èi tiÒn tÖ. Tãm l¹i, ch­¬ng tr×nh tµi chÝnh quèc gia ®· bao gåm toµn bé c¸c chØ tiªu kinh tÕ vÜ m« ®­îc c©n ®èi hµi hoµ vµ c¸c bé ngµnh ph¶i ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch c¬ chÕ ®Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®ã mét c¸ch tæng thÓ. Víi ch­¬ng tr×nh tµi chÝnh ®· ®­îc phª duyÖt, Thèng ®èc NHTW ®Ò xuÊt biÖn ph¸p c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó thùc thi. Cßn ®èi víi NHTM, th× t¸ch riªng ng©n hµng chÝnh s¸ch ®Ó thùc thi theo chØ ®¹o mang tÝnh chÝnh s¸ch cßn ®Ó c¸c NHTM thùc sù mang tÝnh kinh doanh vµ ph¶i n©ng cao tr×nh ®é ho¹t ®éng còng nh­ kÕt qu¶ kinh doanh. Cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng hèi ®o¸i ë ViÖt nam trong thêi gian tíi. TiÕn tíi thùc hiÖn ®ång ViÖt nam chuyÓn ®æi. ViÖc cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng hèi ®o¸i mét c¸ch hoµn chØnh ë ViÖt nam ph¶i ®­îc tiÕn hµnh dÇn dÇn tõng b­íc trong mèi quan hÖ tæng thÓ víi c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, kü thuËt, tæ chøc, ph¸p lý vµ con ng­êi. a/ VÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ: DiÔn biÕn cña tû gi¸ hèi ®o¸i còng nh­ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng ngo¹i hèi chÞu t¸c ®éng tæng hîp cña c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ vÜ m«. C©n b»ng kinh tÕ vÜ m«, ®Æc biÖt lµ c©n b»ng c¸n c©n v·ng lai. Ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng hèi ®o¸i g¾n liÒn trùc tiÕp víi diÔn biÕn cña c¸n c©n thanh to¸n v·ng lai cña ®Êt n­íc. NÕu c¸n c©n thanh to¸n v·ng lai mÊt c©n ®èi lín vµ triÒn miªn sÏ rÊt khã níi láng kiÓm so¸t ngo¹i hèi vµ thùc hiÖn chuyÓn ®æi ®ång tiÒn mét c¸ch tù do. Bëi vËy, duy tr× kh¶ n¨ng h­íng tíi sù c©n b»ng c¸n c©n v·ng lai cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng hèi ®o¸i. Trong tr­êng hîp mÊt c©n ®èi c¸n c©n v·ng lai th× c¸n c©n vèn ph¶i d­ thõa ®Ó b¶o ®¶m cho c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ ®­îc duy tr× ë møc ®é cho phÐp, kh«ng béi chi v­ît qu¸ 30% kim ng¹ch xuÊt khÈu. Nh÷ng ®iÒu kiÖn liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch l·i suÊt, chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi vµ c¸c thÞ tr­êng ng¾n h¹n. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng sö dông c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cã vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc ®iÒu chØnh l­îng tiÒn cung øng qua ®ã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi diÔn biÕn tû gi¸. L·i suÊt ®ång ViÖt nam kh«ng cao qu¸ møc vµ kh«ng chªnh lÖch qu¸ xa so víi l·i suÊt quèc tÕ sÏ t¹o ra sù æn ®Þnh trong viÖc l­u chuyÓn c¸c dßng ngo¹i tÖ qua ®ã gãp phÇn æn ®Þnh tû gi¸ vµ ho¹t ®éng thÞ tr­êng. Qu¸ tr×nh thiÕt lËp vµ vËn hµnh c¸c thÞ tr­êng ng¾n h¹n, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng tÝn phiÕu kho b¹c, thÞ tr­êng më, thÞ tr­êng néi tÖ liªn ng©n hµng lu«n lu«n g¾n bã víi ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng hèi ®o¸i. ChØ trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng nhÞp nhµng vµ cã hiÖu qu¶ cña c¸c thÞ tr­êng nµy. Ng©n hµng Nhµ n­íc míi cã thÓ ®iÒu hµnh tû gi¸ vµ triÖt tiªu ®­îc c¸c ¶nh h­ëng xÊu trªn thÞ tr­êng hèi ®o¸i. Ngoµi ra, th«ng qua sù can thiÖt trªn thÞ tr­êng ng¾n h¹n, NHNN cã thÓ gi¸n tiÕp t¸c ®éng ®Õn tû gi¸ trªn thÞ tr­êng hèi ®o¸i. H¬n n÷a, c¸c nhµ qu¶n lý ng©n quü vµ kinh doanh ngo¹i hèi cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cã thÓ th«ng qua c¸c thÞ tr­êng nµy ®Ó qu¶n lý nguån ngo¹i tÖ vµ ng¨n ngõa rñi ro trong qu¸ tr×nh kinh doanh hèi ®o¸i. Nh­ vËy, sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng ng¾n h¹n sÏ cho phÐp NHNN sö dông c¸c biÖn ph¸p gi¸n tiÕp t¸c ®éng ®Õn tû gi¸ thay v× c¸c biÖn ph¸p trùc tiÕp th«ng qua c«ng cô qu¶n lý ngo¹i hèi. Cã nh­ vËy, viÖc cñng cè thÞ tr­êng ngo¹i hèi hoµn chØnh míi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. b/ VÒ ®iÒu kiÖn kü thuËt: §iÒu kiÖn kü thuËt quan träng ®Çu tiªn lµ hÖ thèng thanh to¸n liªn ng©n hµng, kh¶ n¨ng thanh to¸n bï trõ vµ kh¶ n¨ng ®iÒu hoµ ngo¹i tÖ trong tõng ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ trong toµn hÖ thèng th­¬ng m¹i. VÒ hÖ thèng giao dÞch: m¹ng vi tÝnh (®­êng truyÒn X25), hÖ thèng TELEX, FAX vµ hÖ thèng th«ng tin Reuters, DowJones Telerate còng lµ ®iÒu kiÖn rÊt quan träng. HÖ thèng c¸c phßng giao dÞch, c¸c phßng ng©n quü cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®­îc trang bÞ hiÖn ®¹i vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ còng lµ m¾t xÝch quan träng trong ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng. Cuèi cïng ph¶i kÓ ®Õn sù ph¸t triÓn mét m¹ng l­íi c¸c c«ng ty m«i giíi ®­îc h×nh thµnh tõ nh÷ng ng©n hµng cã kh¶ n¨ng nhÊt trªn thÞ tr­êng. C¸c c«ng ty m«i giíi lµ ®Çu mèi ®Ó ®iÒu hoµ ngo¹i tÖ mét c¸ch nhanh chãng. C¸c tæ chøc nµy víi c¸c nhµ ph©n tÝch thÞ tr­êng hµng ®Çu sÏ ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo viÖc dù ®o¸n tû gi¸ vµ ng¨n ngõa rñi ro. c/ §iÒu kiÖn ph¸p lý: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¸p lý quan träng lµ x©y dùng mét thÓ chÕ giao dÞch ngµy cµng tiÕp cËn víi c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ vµ ¸p dông thèng nhÊt trong tÊt c¶ c¸c tæ chøc tham gia vµo thÞ tr­êng hèi ®o¸i. d/ §iÒu kiÖn con ng­êi: §iÒu kiÖn con ng­êi cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc cñng cè thÞ tr­êng hèi ®o¸i hoµn chØnh ë ViÖt nam. ChØ cã thÓ ®µo t¹o ®éi ngò kinh doanh hèi ®o¸i tinh th«ng nghiÖp vô vµ cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t ®­îc c¸c diÔn biÕn thÞ tr­êng th× míi cã thÓ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng thÞ tr­êng ®ång thêi míi cã thÓ lµm chñ ®­îc c¸c giao dÞch hèi ®o¸i nh­ giao dÞch SWAP, OPTION... Ngoµi ra ®éi ngò c¸c c¸n bé ph©n tÝch, c¸n bé qu¶n lý ng©n quü vµ c¸c c¸n bé trong bé phËn phÝa sau (Back office) còng gi÷ vai trß quan träng trong ho¹t ®éng ®èi ho¸i. Nh­ vËy, chóng ta chØ cã thÓ cã mét thÞ tr­êng hèi ®o¸i hoµn chØnh víi môc tiªu cho phÐp ¸p dông mét ®ång tiÒn ViÖt nam chuyÓn ®æi mét khi chóng ta t¹o dùng ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn kÓ trªn. Bëi vËy, viÖc cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng hèi ®o¸i hoµn chØnh t¹i ViÖt nam ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh dÇn dÇn tõng b­íc ®­îc chia lµm hai giai ®o¹n sau ®©y: Giai ®o¹n mét: Cñng cè ho¹t ®éng thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. Më réng giao l­u c¸c ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ gi÷a c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, kÓ c¶ giao dÞch trùc tiÕp còng nh­ c¸c giao dÞch th«ng qua vai trß trung gian cña NHNN. Cho phÐp mét sè ng©n hµng cã nhiÖm vô ngo¹i hèi lín nh­ c¸c c«ng ty m«i giíi trªn thÞ tr­êng. Trªn c¬ së ®ã tõng b­íc NHNN rót khái vai trß trung gian nh­ hiÖn nay. Cñng cè kh¶ n¨ng ®iÒu hoµ ngo¹i tÖ trong tõng hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i. ChØ cho phÐp trô së chÝnh vµ mét chi nh¸nh chÝnh ®­îc phÐp më tµi kho¶n ngo¹i tÖ ë n­íc ngoµi. Cñng cè vµ ph¸t triÓn hÖ thèng thanh to¸n liªn ng©n hµng. Hç trî c¸c ng©n hµng thµnh lËp c¸c phßng giao dÞch. Tæ chøc ®µo t¹o hoÆc hç trî ®µo t¹o c¸n bé giao dÞch ngo¹i hèi. Thèng nhÊt viÖc ®iÒu hµnh quü ®iÒu hoµ vµ quü kinh doanh ngo¹i tÖ vµo mét ®Çu mèi chØ ®¹o do mét bé phËn trong NHNN qu¶n lý ®Ó thèng nhÊt ho¹t ®éng mua b¸n can thiÖp cña NHNN vµo mét mèi. NHNN chØ lµ ng­êi giao dÞch cuèi cïng trªn thÞ tr­êng vµ chØ mua b¸n khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch can thiÖp. Cñng cè viÖc chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh vÒ tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ vµ chÕ ®é b¸o c¸o hµng ngµy, hµng tuÇn vµ b¸o c¸o quý, n¨m cña c¸c NHTM. Giai ®o¹n hai Trªn c¬ së ®­a ra ho¹t ®éng thÞ tr­êng më vµ thÞ tr­êng tÝn phiÕu kho b¹c ®i vµo æn ®Þnh, ®ång thêi víi nh÷ng thµnh c«ng trong viÖc kiÒm chÕ l¹m ph¸t, t¨ng tr­ëng kinh tÕ, æn ®Þnh gi¸ vµ n©ng cao møc dù tr÷ ngo¹i tÕ quèc tÕ, tõng b­íc níi láng kiÓm so¸t ngo¹i hèi vµ më réng c¸c ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng hèi ®o¸i. Ph¸t triÓn c¸c tæ chøc m«i giíi ho¹t ®éng trªn c¶ thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ thÞ tr­êng hèi ®o¸i. Më réng c¸c lo¹i h×nh giao dÞch trªn thÞ tr­êng nh­ c¸c giao dÞch FORWARD, SWAP, OPTION. Më réng c¸c giao dÞch sang c¸c ®ång tiÒn kh¸c ngoµi ®«la Mü. Cñng cè vµ hiÖn ®¹i ho¸ phßng giao dÞch cña NHNN, ®­a c¸c ho¹t ®éng giao dÞch hèi ®o¸i vµ c¸c giao dÞch trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ vÒ mét mèi. Tõng b­íc më réng biªn ®é cho c¸c NHTM, NHNN sÏ chØ can thiÖp trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ thÞ tr­êng hèi ®o¸i. Nh÷ng ®iÒu kiÖn liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch l·i suÊt, chÝnh s¸ch ngo¹i hèi vµ thÞ tr­êng tiÒn tÖ ng¾n h¹n ®­îc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn. Th× lóc ®ã kh¶ n¨ng ®­a ®ång tiÒn ViÖt nam trë thµnh ®ång tiÒn chuyÓn ®èi ®­îc ®¹t ®­îc mét b­íc tiÕn lín. Tuy nhiªn lóc ®ã còng chØ lµ chuyÓn ®æi ë c¸n c©n v·ng lai cßn c¸n c©n vèn cÇn ph¶i cã thêi gian. 2.1.4 X©y dùng chÝnh s¸ch tû gi¸ vµ l·i suÊt phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. Sau m­êi n¨m ®æi míi, chÝnh s¸ch tû gi¸ vµ l·i suÊt cña NHNN ®· cã mét b­íc tiÕn kh¸ dµi tõ c¬ chÕ tû gi¸ ®a tû gi¸ vµ cè ®Þnh sang c¬ chÕ tû gi¸ ®Êu thÇu t¹i c¸c trung t©m giao dÞch ngo¹i tÖ céng víi biªn ®é giao dÞch bÊt ®Þnh tiÕn tíi c¬ chÕ tû gi¸ th¶ næi cã qu¶n lý. Tû gi¸ giao dÞch cña c¸c NHTM trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng ®­îc h×nh thµnh theo cung cÇu ngo¹i tÖ, cßn tû gi¸ giao dÞch víi kh¸ch hµng bÞ khèng chÕ tû lÖ biÕn ®éng ± 0,25% trong ngµy. Tuy nhiªn, so víi c¸c c¬ chÕ kh¸c vµ tiÕn tr×nh sö dông c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp cña NHNN th× c¬ chÕ tû gi¸ ®· ®i tr­íc mét b­íc do ®ã ®Ó cã sù ®ång bé nhÊt ®Þnh th× c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch l·i suÊt còng ph¶i ®æi míi phï hîp. S¾p tíi, khi thùc hiÖn theo luËt söa ®æi cña ng©n hµng th× l·i suÊt c¬ b¶n sÏ xö lý ®­îc vÊn ®Ò. Tuy nhiªn, tèc ®é vÒ c¬ chÕ tû gi¸, l·i suÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng tiÒn tÖ, thÞ tr­êng ngo¹i hèi vµ c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp cña NHTW vµ ho¹t ®éng thÞ tr­êng më. Lóc ®ã c¬ chÕ tû gi¸, l·i suÊt sÏ ®­îc h×nh thµnh theo cung cÇu thùc sù trªn thÞ tr­êng. NHTW sÏ ®iÒu tiÕt qua c«ng cô gi¸n tiÕp, xo¸ bá hoµn toµn biªn ®é. 2.1.5 Xö lý vÊn ®Ò ®« la ho¸ vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi phï hîp víi ®iÒu kiÖn míi trong giai ®o¹n míi cña ViÖt nam. §«la ho¸ lµ hiÖn t­îng ë c¸c n­íc ®· tr¶i qua giai ®o¹n l¹m ph¸t cao. ë c¸c n­íc nµy, l¹m ph¸t cao ®ång nghÜa víi sù yÕu kÐm cña c¸c quan chøc qu¶n lý tiÒn tÖ trong viÖc kiÓm so¸t vµ æn ®Þnh diÔn biÕn tiÒn tÖ, do sù xãi mßn lßng tin vµo ®ång néi tÖ, c«ng chóng cã xu h­íng n¾m gi÷ ngo¹i tÖ thay v× néi tÖ ®Ó tÝch luü cña c¶i vµ lµm ph­¬ng tiÖn trao ®æi. Trong thËp kû qua, mÆc dï l¹m ph¸t ®· ®­îc kiÓm so¸t vµ ®­îc gi÷ ë møc thÊp, t×nh tr¹ng ®«la ho¸ vÉn tiÕp diÔn ë c¸c n­íc ®ang chuyÓn ®æi vµ ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã c¶ ViÖt nam. Nh­ vËy, kiÓm so¸t t×nh tr¹ng ®«la ho¸ ®ång nghÜa víi viÖc n©ng cao gi¸ trÞ vµ vÞ thÕ cña ®ång néi tÖ, cñng cè lßng tin cña c«ng chóng vµo ®ång tiÒn trong n­íc, dÇn dÇn tù do ho¸ giao dÞch v·ng lai vµ ®­a ®ång tiÒn ViÖt nam thµnh nh÷ng ®ång tiÒn tù do chuyÓn ®æi ®Ó phï hîp víi xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Cho ®Õn nay, sau khi NghÞ ®Þnh qu¶n lý ngo¹i hèi 63 ra ®êi, ®· t¨ng thªm mét b­íc xo¸ bá dÇn ®«la ho¸ vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi. Tuy nhiªn, hiÖn nay gi÷a c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ thùc tÕ kh¸ch quan ch­a ®¹t ®­îc môc tiªu cña chÝnh s¸ch. VÒ ph¸p lý ®· h¹n chÕ ®­îc sö dông ®« la Mü trªn l·nh thæ nh­ng thùc tÕ ch­a thùc hiÖn ®­îc, nh­ vËy mét phÇn do t©m lý ng­êi d©n ®· tr¶i qua thêi kú l¹m ph¸t phi m· ë ViÖt nam, thay ®æi tû gi¸ ®ång ViÖt nam, nªn viÖc gi÷ vµ sö dông ngo¹i tÖ vÉn cßn phæ biÕn. MÆt kh¸c, hiÖn nay trong bèi c¶nh khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc võa qua, tèc ®é t¨ng tr­ëng bÞ chËm l¹i, nhu cÇu cho nÒn kinh tÕ gi¶m dÉn ®Õn l·i suÊt cho vay vµ tiÒn göi ®Òu gi¶m vµ ®· lµm mÊt tÝnh hÊp dÉn trong viÖc gi÷ ®ång ViÖt nam. Ngoµi ra, tiªu chuÈn ®¬n vÞ VND cña ViÖt nam cßn nhá so víi nhu cÇu thanh to¸n nªn nhiÒu khi sö dông USD trong thanh to¸n còng thuËn tiÖn h¬n ®Æc biÖt víi nhu cÇu thanh to¸n gi¸ trÞ lín. Tuy nhiªn ®iÒu mÊu chèt ®Ó cã thÓ xo¸ bá hiÖn t­îng ®«la ho¸ vÉn lµ gi¸ trÞ cña ®ång ViÖt nam t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ l·i suÊt ph¶i hÊp dÉn h¬n khi ng­êi d©n gi÷ ®ång ViÖt nam. VÊn ®Ò nµy th× kh«ng thÓ chØ cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch ngo¹i hèi mµ ph¶i lµ sù æn ®Þnh vÜ m« cña nÒn kinh tÕ, tèc ®é t¨ng tr­ëng còng nh­ l¹m ph¸t ph¶i ë møc phï hîp. Ngoµi ra, vÊn ®Ò ph¸t triÓn hÖ thèng thanh to¸n, c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n thuËn lîi còng lµ yÕu tè gãp phÇn t¨ng tû träng sö dông ®ång ViÖt nam. HiÖn nay, c¬ chÕ ngo¹i hèi cña ta ®· vµ ®ang ®¹t ®­îc mét sè môc tiªu tiÕn tíi tù do ho¸ ngo¹i hèi. Tuy nhiªn c¸c v¨n b¶n ph¸p quy ch­a ®­îc lµm râ nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cßn nhiÒu v­íng m¾c. NÕu so víi møc h¹n chÕ ngo¹i hèi so s¸nh víi tiªu chuÈn tù do ho¸ c¸n c©n v·ng lai, ta chØ cßn h¹n chÕ mét sè ®èi t­îng cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ph¶i tù c©n ®èi ngo¹i tÖ vµ cßn thuÕ ®¸nh vµo lîi nhuËn chuyÓn ra cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. VÒ khÝa c¹nh ph¸p lý, nÕu xo¸ bá nèt hai h¹n chÕ nµy ta cã thÓ tiÕn tíi tù do ho¸ c¸n c©n v·ng lai. Tuy nhiªn, ®Ó tiÕn tíi tù do ho¸ ngo¹i hèi hoµn toµn gåm c¶ c¸n c©n vèn th× ViÖt nam cÇn ph¶i cã thêi gian vµ khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®Õn møc ®é nhÊt ®Þnh, møc dù tr÷ ngo¹i tÖ quèc tÕ còng nh­ hÖ thèng tµi chÝnh ng©n hµng vµ thÞ tr­êng vèn ë ViÖt nam ph¸t triÓn phï hîp. §èi víi hai h¹n chÕ cuèi cïng trong viÖc tù do ho¸ c¸n c©n v·ng lai th× chØ cßn h¹n chÕ ®èi víi mét sè xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi th× cÇn ph¶i tÝnh kü tr­íc khi xo¸ bá, cßn viÖc ®¸nh thuÕ vµo lîi nhuËn chuyÓn vÒ n­íc cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· ®Õn lóc xo¸ bá ®­îc v× sau h¬n 10 n¨m më cöa ®Çu t­ n­íc ngoµi, luång vèn tõ n­íc ngoµi t­¬ng ®èi lín, mÆc dï chóng ta muèn khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ sö dông ngay lîi nhuËn ®Ó t¸i ®Çu ta nh­ng kh«ng nªn ®¸nh thuÕ ®Ó khuyÕn khÝch hä ®Çu t­ lîi nhuËn trë l¹i mµ ph¶i sö dông nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu ta mét c¸ch tù nguyÖn th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Çu t­. Chóng ta muèn xo¸ bá ®«la ho¸ th× chÝnh nÒn kinh tÕ cña chóng ta ph¶i t¹o ra nhiÒu nguån thu ngo¹i tÖ ®Ó mét mÆt ph¶i thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ mÆt kh¸c t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ cña nÒn kinh tÕ vµ n©ng cao gi¸ trÞ cña ®ång ViÖt nam. V× vËy, môc tiªu ®Ó nÒn kinh tÕ cã thÓ t¹o ra ®­îc nhiÒu ngo¹i tÖ cã thÓ tõ nhiÒu hµng xuÊt khÈu, chuyÓn tiÒn mét chiÒu, dÞch vô... Tuy nhiªn, xuÊt khÈu vÉn ph¶i lµ phÇn quan träng nhÊt trong c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ cña quèc gia. VËy lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ ®Èy m¹nh ®­îc xuÊt khÈu? Nh­ chóng ta ®Òu biÕt, cã thÓ cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, nh­ng mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®ã ph¶i tÝnh ®Õn mét ng©n hµng chuyªn tµi trî cho xuÊt khÈu t¹i ViÖt nam. 2.2 VÒ tæ chøc c¸n bé 2.2.1 H×nh thµnh Ng©n hµng ph¸t triÓn ViÖt nam ®Ó më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, quan hÖ th­¬ng m¹i cña ViÖt nam víi n­íc ngoµi. Nh­ chóng ta ®Òu biÕt, xuÊt khÈu kh«ng chØ lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña tæng s¶n phÈm quèc d©n mµ cßn lµ nguån thu ngo¹i tÖ quan träng cña nÒn kinh tÕ. ViÖc t¨ng xuÊt khÈu sÏ lµm t¨ng tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ quèc gia. HiÖn nay, Quü Hç trî xuÊt nhËp khÈu trùc thuéc Bé tµi chÝnh ®ang thùc hiÖn viÖc cÊp tÝn dông hç trî cho c¸c giao dÞch xuÊt nhËp khÈu cña doanh nghiÖp trong n­íc. §Ó hç trî ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp, th«ng th­êng c¸c n­íc thµnh lËp Ng©n hµng XuÊt nhËp khÈu trùc thuéc ChÝnh phñ ®Ó gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp n­íc m×nh tiÕp cËn víi c¸c thÞ tr­êng míi mÎ, nhiÒu rñi ro chÝnh trÞ vµ rñi ro quèc gia. §©y chÝnh lµ ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng cña Ng©n hµng XuÊt nhËp khÈu Hoa Kú (US - Eximbank) vµ Ng©n hµng XuÊt nhËp khÈu cña NhËt B¶n (J - Eximbank), nh»m môc ®Ých thÓ chÕ ho¸ ho¹t ®éng hç trî xuÊt nhËp khÈu, Quü nµy cÇn ®­îc n©ng lªn thµnh mét ®Þnh chÕ ®éc lËp, cã quyÒn tù chñ trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®­îc Nhµ n­íc hç trî. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu lµ viÖc h×nh thµnh riªng mét ng©n hµng phôc vô cho xuÊt nhËp khÈu mµ ho¹t ®éng cña ng©n hµng nµy mang môc tiªu chÝnh s¸ch h¬n lµ môc tiªu kinh doanh. Víi chøc n¨ng chÝnh s¸ch lµ hç trî lµm sao ®Ó thóc ®Èy xuÊt nhËp th× ho¹t ®éng chÝnh s¸ch cña ng©n hµng nµy lµ: Cho vay víi l·i suÊt ­u ®·i cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, t×m kiÕm thÞ tr­êng, b¹n hµng xuÊt khÈu. B¶o l·nh viÖc nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Cho vay ­u ®·i hoÆc b¶o l·nh cho nh÷ng nhµ nhËp khÈu nÕu nhËp hµng cña n­íc ®ã. Nguån vèn ho¹t ®éng chÝnh lµ nguån vèn ­u ®·i tõ quü hç trî xuÊt khÈu cña ChÝnh phñ hoÆc nh­ mét sè n­íc th× ®­îc trÝch tõ mét phÇn lîi nhuËn cña hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i ®ãng gãp. Tuy nhiªn ®èi víi ViÖt nam, cã thÓ c©n nh¾c cô thÓ khi quyÕt ®Þnh h×nh thµnh Ng©n hµng ph¸t triÓn. 2.2.2 Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cô thÓ ®µo t¹o, quy ho¹ch vµ sö dông ®éi ngò c¸n bé. TÊt c¶ c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cña Nhµ n­íc cã thùc hµnh vµ thùc thi tèt hay kh«ng? §iÒu ®ã phô thuéc rÊt nhiÒu vµo yÕu tè con ng­êi. NÕu cã mét ®éi ngò c¸n bé ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n vµ t©m huyÕt víi ngµnh nghÒ sÏ gãp thªm søc m¹nh ®Ó chóng ta thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô v« cïng to lín vµ nÆng nÒ cña nÒn kinh tÕ trao cho ngµnh ng©n hµng, mét ngµnh kinh tÕ tæng hîp vµ lµ m¹nh m¸u cña nÒn kinh tÕ. §Ó cã ®éi ngò c¸n bé tèt, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu chuyªn m«n phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÎn cña nÒn kinh tÕ nãi chung hay cña ngµnh ng©n hµng nãi riªng th× ngay b©y giê c¶ NHNNTW vµ c¸c NHTMQD lªn mét chiÕn l­îc quy ho¹ch c¸n bé cho thêi gian tíi: Quy ho¹ch c¸n bé ®Õn 2010 vµ 2020. C¬ cÊu c¸n bé gi÷a c¸n bé ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, c¸n bé ®iÒu hµnh, c¸n bé nghiÖp vô chuyªn m«n. C¬ cÊu tæ chøc ph¶i phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña ngµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. Ng©n hµng Nhµ n­íc: Ng©n hµng Nhµ n­íc chÝnh s¸ch tËp trung ë trung ­¬ng vµ ®iÒu hµnh qua c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp. D­íi ®Þa ph­¬ng chñ yÕu gi¸m s¸t thanh tra. Ng©n hµng th­¬ng m¹i: §éi ngò c¸n bé ®µo t¹o chÝnh quy, v× c«ng viÖc ®Ó bè trÝ con ng­êi. Bé m¸y gän nhÑ, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng dÞch vô. 3. Mét sè néi dung cÇn quan t©m trong héi nhËp vµ lé tr×nh héi nhËp cña ngµnh ng©n hµng ViÖt nam. Ng©n hµng Nhµ n­íc X©y dùng vµ tõng b­íc hoµn thiÖn c¸c khung ph¸p lý ®¶m b¶o s©n ch¬i b×nh ®¼ng vµ an toµn cho tÊt c¶ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i (kÓ c¶ ng©n hµng n­íc ngoµi) ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt nam trong lÜnh vùc tÝn dông, dÞch vô ng©n hµng, ®Çu t­ vµ c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh kh¸c. Xo¸ bá c¸c c¬ chÕ bao cÊp ®èi víi c¸c NHTM, ®Æc biÖt lµ c¸c NHTMQD. Níi láng c¸c h¹n chÕ vÒ tham gia cæ phÇn cña c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh n­íc ngoµi t¹i ViÖt nam. NHNN kh«ng can thiÖp vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c NHTM b»ng c¸c mÖnh lÖnh hµnh chÝnh. X©y dùng vµ hoµn thiÖn thÞ tr­êng tµi chÝnh, ®Æc biÖt thÞ tr­êng tiÒn tÖ ng¾n h¹n lµm c¬ së ¸p dông c«ng cô gi¸n tiÕp cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. L·i suÊt vµ tû gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng, thùc hiÖn kiÓm so¸t gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. X©y dùng m« h×nh NHNN phï hîp víi chøc n¨ng cña NHTW lµ qu¶n lý chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña NHTM vµ qu¶n lý hÖ thèng thanh to¸n. X©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý ngo¹i tÖ theo h­íng tù do hãa cã kiÓm so¸t, lµm cho ®ång tiÒn ViÖt nam ®­îc tù do chuyÓn ®æi. h¹n chÕ vµ tiÕn tíi chÊm døt t×nh tr¹ng ®«la ho¸, thùc hiÖn trªn l·nh thæ ViÖt nam chØ tiªu tiÒn ViÖt nam. X©y dùng hÖ thèng thanh to¸n ®¶m b¶o an toµn, nhanh, chÝnh x¸c cho ho¹t ®éng thanh to¸n trong n­íc vµ quèc tÕ. X©y dùng hÖ thèng th«ng tin tµi chÝnh hiÖn ®¹i ®¶m b¶o cho hÖ thèng tµi chÝnh ho¹t ®éng an toµn vµ hiÖu qu¶. X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý rñi ro vµ thiÕt lËp hÖ thèng xÕp h¹ng ng©n hµng theo tiªu chuÈn CAMEL. Ng©n hµng th­¬ng m¹i. C¸c ng©n hµng cæ phÇn vµ quèc doanh cÇn ®­îc s¾p xÕp l¹i nh÷ng nguyªn t¾c sau: T¹o ra c¸c NHTM cã quy m« ®ñ lín, ho¹t ®éng an toµn, cã hiÖu qu¶ vµ cã søc c¹nh tranh cao, ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. §¶m b¶o c¸c NHTM huy ®éng vèn vµ ph©n bæ nguån tÝn dông cã hiÖu qu¶. T¸ch nghiÖp vô kinh doanh ng©n hµng theo nguyªn t¾c th­¬ng m¹i phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ nghiÖp vô tÝn dông ­u ®·i theo chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý vµ tiÒm lùc tµi chÝnh cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. ViÖc c¬ cÊu l¹i NHTM ph¶i ®¶m b¶o kh«ng g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng tiÒn tÖ - tÝn dông - thanh to¸n ®èi víi nÒn kinh tÕ. T¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc hiÖn ®¹i ho¸ ho¹t ®éng ng©n hµng. Trªn nh÷ng c¬ së ®ã t¨ng c­êng kh¶ n¨ng héi nhËp cña c¸c NHTM vµo thÞ tr­êng tµi chÝnh quèc tÕ. Lé tr×nh héi nhËp. Giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2005 Cñng cè t¨ng c­êng søc m¹nh cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt nam theo h­íng c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c thÞ tr­êng vµ an toµn. C¬ cÊu l¹i NHNN vµ NHTM theo h­íng t¨ng c­êng n¨ng lùc qu¶n lý, gi¶m sè nh©n viªn thõa, hîp lý ho¸ hÖ thèng ng©n hµng chi nh¸nh. Tæ chøc tèt h¬n c¬ cÊu qu¶n trÞ vµ n©ng cao kh¶ n¨ng ph©n tÝch tµi chÝnh, ®¸nh gi¸ tÝn dông vµ c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng qu¶n lý vµ gi¸m s¸t trong ng©n hµng. X©y dùng thÞ tr­êng thø cÊp lµm c¬ së cho ho¹t ®éng thÞ tr­êng më. Hoµn thiÖn hÖ thèng thanh to¸n bï trõ. Xo¸ bá c¬ chÕ qu¶n lý ngo¹i tÖ ®ãng vµ x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý ngo¹i tÖ theo h­íng më cöa. T¹o s©n ch¬i b×nh ®¼ng cho tÊt c¶ c¸c ng©n hµng vµ n©ng cao tÝnh minh b¹ch cña hÖ thèng tµi chÝnh Tù do ho¸ l·i suÊt. ¸p dông c¸c c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc, cho vay t¸i chiÕt khÊu nghiÖp vô thÞ tr­êng më trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. T¨ng c­êng kh¶ n¨ng khu«n khæ ph¸p quy vµ viÖc gi¸m s¸t hÖ thèng tµi chÝnh. Giai ®o¹n 2005 – 2010: X©y dùng m«i tr­êng ph¸p lý cho hÖ thèng tµi chÝnh phï hîp th«ng lÖ quèc tÕ. Kh«ng h¹n chÕ sè l­îng nhµ cung cÊp dÞch vô ng©n hµng. Kh«ng h¹n chÕ vÒ tæng gi¸ trÞ c¸c giao dÞch vÒ dÞch vô ng©n hµng. Kh«ng h¹n chÕ vÒ tæng c¸c ho¹t ®éng t¸c nghiÖp hay tæng sè l­îng dÞch vô ng©n hµng. Kh«ng h¹n chÕ vÒ tæng sè ng­êi ®­îc tuyÓn dông cña c¸c tæ chøc chÝnh n­íc ngoµi. Kh«ng h¹n chÕ vÒ tæng sè ng­êi ®­îc tuyÓn dông cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh n­íc ngoµi. Kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ hay yªu cÇu ph¶i mang mét h×nh thøc ph¸p nh©n nµo cô thÓ. Kh«ng h¹n chÕ viÖc tham gia gãp vèn cña bªn n­íc ngoµi d­íi h×nh thøc tû lÖ phÇn tr¨m tèi ®a sè cæ phiÕu n­íc ngoµi ®­îc n¾m gi÷. HÖ thèng ng©n hµng ViÖt nam b¾t ®Çu v­¬n ra thÞ t­êng tµi chÝnh quèc tÕ. Giai ®o¹n 2010 – 2020: HÖ thèng ViÖt nam ho¹t ®éng theo chuÈn mùc quèc tÕ kÓ c¶ vÒ qu¶n lý, gi¸m s¸t vµ c«ng nghÖ th«ng tin. HÖ thèng ng©n hµng ViÖt nam ph¶i ®ãng mét vai trß nhÊt ®Þnh trªn khu vùc vµ trªn thÞ t­êng tµi chÝnh quèc tÕ. KÕt luËn Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi, khã kh¨n vµ phøc t¹p, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng, mét lÜnh vùc rÊt nh¹y c¶m vµ quan träng cña nÒn kinh tÕ, do vËy khi tiÕn hµnh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®ßi hái chóng ta ph¶i nç lùc, quyÕt t©m rÊt cao, cã sù chuÈn bÞ c«ng phu vµ v« cïng thËn träng. C¸c nhµ lý luËn kinh tÕ miªu t¶ qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña mçi nÒn kinh tÕ vµ mçi ngµnh nh­ lµ: “Con thuyÒn ®i ra biÓn c¶”, ®Ó thuyÒn kh«ng bÞ ch×m gi÷a biÓn kh¬i, ng­êi chÌo l¸i con thuyÒn ph¶i n¾m ®­îc thêi tiÕt vµ biÕt l­îng søc m×nh, ph¶i cã hiÓu biÕt vÒ biÓn c¶ vµ møc ®é cÇn thiÕt vÒ kinh nghiÖm. ViÖc quan träng vµ cÇn thiÕt nhÊt ®èi víi Ngµnh ng©n hµng ViÖt nam lµ ph¶i x©y dùng mét chiÕn l­îc tæng thÓ vÒ héi nhËp quèc tÕ, x¸c ®Þnh râ vµ cô thÓ lé tr×nh héi nhËp, c¸c møc cam kÕt ®èi víi tõng lo¹i tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ ®Ó ®Þnh h­íng cho c¶ tiÕn tr×nh quan träng vµ réng lín cña héi nhËp quèc tÕ. Trªn c¬ së chiÕn l­îc tæng thÓ cÇn nhanh chãng cô thÓ hãa kÕ ho¹ch n©ng cao søc c¹nh tranh cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt nam trªn tr­êng quèc tÕ vµ ngay trong thÞ tr­êng néi ®Þa ®ang tõng b­íc më cöa b»ng c¸ch x©y dùng, thùc hiÖn kÕ ho¹ch nghiªn cøu ¸p dông c¸c c«ng nghÖ ng©n hµng míi, kÕ ho¹ch thùc hiÖn tiªu chuÈn hãa chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng, ®a d¹ng hãa dÞch vô ng©n hµng. X©y dùng chiÕn l­îc thÞ tr­êng bao gåm x¸c ®Þnh thÞ tr­êng, kh¶ n¨ng ®¸p øng vµ c¸ch thøc th©m nhËp thÞ tr­êng, cñng cè vµ n©ng cao thÞ phÇn ng©n hµng ViÖt nam, c¶i thiÖn m«i tr­êng luËt ph¸p vµ thÓ chÕ, x©y dùng mét hµnh lang ph¸p luËt chÆt chÏ, hiÖu qu¶, mét chÕ ®é tû gi¸ linh ho¹t vµ gi¸m s¸t c¸c kho¶n nî vµ tµi s¶n ngo¹i tÖ trong khu vùc tµi chÝnh ë n­íc m×nh, t¹o b×nh ®¼ng cho c¸c ng©n hµng ho¹t ®éng, x©y dùng m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« æn ®Þnh cïng c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch kinh doanh, tËn dông tèi ®a nh÷ng lîi thÕ so s¸nh. Chóng ta ph¶i tham gia vµo dÞch vô th«ng tin quèc tÕ ®Ó cã thÓ dù b¸o t×nh h×nh c¹nh tranh vÒ dÞch vô ng©n hµng trong n­íc, trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Vµ cuèi cïng chóng ta ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ vµo viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ng©n hµng, ®Æc biÖt nh÷ng c¸n bé trùc tiÕp tham gia vµo c¸c cuéc ®µm ph¸n trong qu¸ tr×nh héi nhËp. Chóng ta tin t­ëng r»ng víi thÕ m¹nh ViÖt Nam vÒ sù æn ®Þnh chÝnh trÞ, cã nÒn t¶ng v÷ng ch¾c vÒ c«ng b»ng x· héi, tr×nh ®é d©n trÝ cao, víi nh÷ng thµnh tùu cña 10 n¨m ®æi míi cña Ngµnh ng©n hµng vµ d­íi sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, c«ng cuéc héi nhËp quèc tÕ cña Ngµnh ng©n hµng sÏ thµnh c«ng, ®ãng gãp mét phÇn quan träng vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa Nhµ n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt nam. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø t­ ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng (Kho¸ VIII). 2. NghÞ quyÕt §¹i héi IX §¶ng céng s¶n ViÖt nam. 3. V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn IX §¶ng Céng s¶n ViÖt nam – NXB ChÝnh trÞ quèc gia 2001. 4. Khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ - Hai mÆt cña tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ - ViÖn th«ng tin khoa häc x· héi n¨m 2000. 5. ViÖt nam héi nhËp kinh tÕ trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ - Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia 2002. 6. TiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ cña ViÖt nam trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ kinh tÕ – Bé Ngo¹i giao 2000. 7. Toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp quèc tÕ cña ViÖt nam - NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ néi 1999. 8. Mét sè bµi b¸o vµ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu trong T¹p chÝ Ng©n hµng, T¹p chÝ ThÞ tr­êng Tµi chÝnh TiÒn tÖ, T¹p chÝ Ngiªn cøu kinh tÕ, nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi. 9. ViÖt nam vµ Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO) - §ç TuyÕt Khanh, Héi th¶o Liege 8/1999. 10. TiÒn tÖ, Ng©n hµng vµ ThÞ tr­êng tµi chÝnh – NXB Khoa häc vµ Kü thuËt, 1995. 11. Toµn cÇu ho¸ vµ m«i tr­êng tµi chÝnh quèc tÕ – B¸o c¸o t¹i Héi nghÞ HiÖp héi Ng©n hµng Ch©u ¸ lÇn thø 17, 9/2000. 12. Toµn cÇu ho¸ vµ hîp t¸c khu vùc ë Ch©u ¸ - Hayami, 9/2000. 13. TÝnh bÊt æn cña hÖ thèng tµi chÝnh quèc tÕ – NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, 2000. 14. Toµn cÇu ho¸ - NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, 2000. 15. Toµn cÇu ho¸ vµ nÒn kinh tÕ Ch©u ¸ - Shujiro Urata, 11/2000. 16. Héi nhËp kinh tÕ ViÖt nam ASEAN: Nh÷ng ®Æc tr­ng, kinh nghiÖm vµ gi¶i ph¸p – NXB Thèng kª, 1999. 17. NÒn kinh tÕ míi toµn cÇu ho¸: c¬ héi vµ thö th¸ch ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn – TrÇn Quèc Hïng, 6/2000. 18. Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt nam – Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn – NXB ChÝnh trÞ quèc gia, 2001. 19. Vèn n­íc ngoµi vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ ë ViÖt nam – Lª V¨n Ch©u – NXB ChÝnh trÞ Quèc gia. 20. TriÓn väng kinh tÕ toµn cÇu vµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn – Ng©n hµng ThÕ giíi, Washington D.C 1997. 21. Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO) – B¸o c¸o hµng n¨m cña Geneva. 22. Xu h­íng ph¸t triÓn cña thÕ giíi ®Çu thÕ kû XXI (2020( vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña ViÖt nam – Bé Ngo¹i giao, 2001. 23. ViÖt nam vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ – NXB ChÝnh trÞ quèc gia 2000. 24. Dù th¶o ChiÕn l­îc tæng thÓ vÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt nam – Uû ban quèc gia vÒ hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ, tµi liÖu tr×nh ChÝnh phñ vµ Bé ChÝnh trÞ, cuèi n¨m 2002.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChiến lược chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của ngành ngân hàng việt nam.doc
Luận văn liên quan