Khóa luận Đánh giá tình hình cho vay và sử dụng vốn vay của hộ nghèo tại phòng giao dịchở ngân hàng chính sách xã hội thị xã Hương thủy, tỉnh thừa thiên Huế

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám soát hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (cả trước, trong và sau khi cho vay), đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả cao nhất. Cụ thể: + Trước khi cho vay: Cần nắm danh sách hộ nghèo tại địa phương, điều tra nắm bắt thông tin về hộ nghèo, thẩm định các điều kiện vay vốn để từ đó lập thủ tục vay hoặc từ chối vay. + Trong khi cho vay: Giải ngân vốn vay, giám sát quá trình sử dụng vốn của các hộ vay. + Sau khi cho vay: Kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các hộ vay, đôn đốc hộ vay trả lãi, trả gốc khi đến hạn, thu hồi và xử lý nợ vay nếu xảy ra nợ quá hạn. Kinh

pdf102 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 09/08/2017 | Lượt xem: 839 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Đánh giá tình hình cho vay và sử dụng vốn vay của hộ nghèo tại phòng giao dịchở ngân hàng chính sách xã hội thị xã Hương thủy, tỉnh thừa thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ào tạo tổ vay vốn đã được quan tâm đúng mức, kết quả đào tạo đã được đánh giá cao, tạo nhận thức sâu rộng về chính sách cho vay hộ nghèo đối với cácac hộ dân, tăng thêm sự hiểu biết giữa các Ngân hàng với hộ nghèo, nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay, phát hiện những vướng mắc trong chính sách và cơ chế điều hành, hạn chế tiêu cực có thể xảy ra. 3.1.1.2 Những khó khăn - Trong công tác cho vay do NHCSXH thị xã đã ủy thác bán phần cho các cấp hội đoàn thể nên cũng còn một số tổ vay vốn khi bình bầu hộ được vay còn nể nang, do đó có một số hộ vay vốn không đủ điều kiện nhưng cũng cho vay nên khi đến hạn cũng có một số hộ vay không trả nợ theo đúng kế hoạch đã quy định, thậm chí chây lỳ, cố ý không trả nợ. - Trong công tác quản lý vốn vay: Việc quản lý vốn hầu hết các cấp hội xã/phường và tổ vay vốn quản lý tốt, có thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát vốn trước, trong và sau khi cho vay. Tuy nhiên cũng còn một số hội xã/phường chưa kiểm tra giám sát như quy định, có hội đã kiểm tra nhưng không ghi chép, không có biên bản kiểm tra hoặc đối chiếu nợ. - Trong việc xử lý nợ rủi ro do khách quan, đây là quyền lợi của các hộ vay khi bị thiên tai dịch bệnh, mặc dù đã được Ngân hàng nhắc nhở để tổ chức hội lập biên bản xử lý nợ cho các hộ vay nhưng một số cấp hội xã/phường chưa thật sự quan tâm nên Ngân hàng không đủ cơ sở để lập tờ trình xin xử lý. - Về việc đặt điểm giao dịch: Mặc dù đã tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến tận người dân nhưng cũng có một số hộ vay vốn chưa trực tiếp giao dịch với Ngân hàng trong việc trả nợ gốc. Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Trư ờ g Đạ i họ c K i h tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Trần Hữu TuấnTrường Đại Học Kinh Tế Huế Phan Thị Ny Na – Lớp K42B KTNN 85 Formatted: Border: Bottom: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 15,87 cm Formatted: English (U.S.) Formatted: Font: Bold Formatted: Border: Top: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Formatted: Font: Bold Formatted: English (U.S.) - Ngoài những nguyên nhân như điều kiện thời tiết bất thường, bão lụt liên tiếp xảy ra, đặc biệt là dịch bệnh heo tai xanh, dịch cúm gia cùm thường diễn ra trên diện rộng gây thiệt hại lớn cho người dân ở địa bàn toàn thị xã, làm cho thu nhập của người dân không đủ sống, gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của hộ vay, còn có những nguyên nhân khác từ bản thân hộ nghèo nhưue thiếu kiến thức làm ăn, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được... Chính vì vậy Ngân hàng khó có thể thu hồi được nợ trong trường hợp này. - NHCSXH hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhưng phải tự bù đắp chi phí, thực hiện bảo tồn và phát triển nguồn vốn. Trên thực tế, hoạt động của NHCSXH trong thời gian qua, xét về bản chất là vốn cho vay nhưng đây là vốn cho vay theo ưu đãi nên nguồn vốn tăng trưởng phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Do vậy tính chủ động trong hoạt động của NHCSXH còn hạn chế. - Ngoài ra còn có các tồn tại khác như: Sự kém phát triển về cơ sở hạ tầng ở các vùng sâu, vùng xa là những cản trở cho việc thực hiện chính sách cho vay hộ nghèo. Vốn cho vay hộ nghèo chưa đồng bộ với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, cung cấp vật tư kỹ thuật cho sản xuất và tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm. Phương thức đầu tư chưa đa dạng dẫn đến việc sử dụng vốn sai mục đích nên cần đa dạng hóa các phương thức đầu tư để tạo công ăn việc làm cho nông dân nghèo... 3.1.2 Những định hướng nâng cao hiệu quả cho vay hộ nghèo trong thời gian tới của NHCSXH thị xã Hương Thủy Hoạt động cho vay đối với hộ nghèo là hoạt động cho vay chủ yếu của một NHCSXH nói chung và của PGD NHCSXH thị xã Hương Thủy nói riêng, nếu hoạt động cho vay này ngày càng có quy mô, thị phần cho vay càng lớn thì không những góp phần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ XĐGN mà còn nhanh chóng tạo ra một diện mặt kinh tế - xã hội mới cho đất nước. Căn cứ vào kết quả hoạt động trong thời gian qua và định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, trước mắt để thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về công tác xóa đói giảm nghèo của Thủ tướng Chính phủ: Căn cứ vào hộ nghèo theo chuẩn mực mới, PGD NHCSXH thị xã Hương Thủy đã xây dựng kế hoạch hoạt động trong những năm tới như sau: Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Condensed by 0,4 pt Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black, Condensed by 0,4 pt Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black, Condensed by 0,4 pt Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Trư ờng Đạ i họ c K in tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Trần Hữu TuấnTrường Đại Học Kinh Tế Huế Phan Thị Ny Na – Lớp K42B KTNN 86 Formatted: Border: Bottom: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 15,87 cm Formatted: English (U.S.) Formatted: Font: Bold Formatted: Border: Top: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Formatted: Font: Bold Formatted: English (U.S.) - Hàng năm, nâng nguồn vốn tăng so với năm trước 20-30% và dư nợ cho vay hộ nghèo tăng 30-40%. - Nguồn vốn tăng trưởng hàng năm tập trung tăng trưởng dư nợ đầu tư cho những hộ nghèo các xã miền núi, những vùng có nhiều nông dân nghèo, những vùng vừa xảy ra dịch bệnh. 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VỐN HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH THỊ XÃ HƯƠNG THỦY 3.2.1 Giải pháp đối với các cấp chính quyền - Trước hết thị xã cần có chính sách nâng cao trình độ dân trí, tăng khả năng tiếp cận với khoa học công nghệ của người dân, đồng thời hướng dẫn bà con áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng cuộc sống cho hộ người dân địa phương, đặc biệt là những hộ nghèo. - Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, đồng thời đẩy mạnh việc hỗ trợ khắc phục hậu quả của chúng gây ra cho người dân nhằm tạo ra kết quả ổn định và tạo sự an tâm cho các hộ sản xuất. - Cần tiếp tục mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động của các Chương trình 120, 135, Chương trình XĐGN - Bên cạnh đó, Nhà nước và chính quyền địa phương cần có các chính sách bảo hộ sản phẩm cho từng loại sản phẩm của hộ sản xuất trên cơ sở phát triển mạng lưới thương nghiệp và công nghiệp chế biến, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Mặc khác cũng cần có các chính sách thu hút đầu tư phát triển các nghành công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp như: cơ khí, sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu để góp phần giảm bớt chi phí trong sản xuất nông nghiệp. 3.2.2 Giải pháp đối với PGD NHCSXH Hương Thủy 3.2.2.1 Hoàn thiện quy trình và thủ tục vay vốn - Đơn giản hóa những giấy tờ, thủ tục, giai đoạn không cần thiết trong quá trình làm thủ tục vay vốn của hộ nghèo nhưng vẫn đảmn bảo được tính hợp lý, hợp pháp trong quá trình xét duyệt cho vay vốn của Ngân hàng. - Đối với những khách hàng đã từng vay vốn ở Ngân hàng luôn có ý thức tốt trong việc trả lãi, trả nợ và thực sự có nhu cầu vay tiếp, đề nghị Ngân hàng giải quyết Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Trư ờng Đạ i họ c K i h tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Trần Hữu TuấnTrường Đại Học Kinh Tế Huế Phan Thị Ny Na – Lớp K42B KTNN 87 Formatted: Border: Bottom: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 15,87 cm Formatted: English (U.S.) Formatted: Font: Bold Formatted: Border: Top: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Formatted: Font: Bold Formatted: English (U.S.) nhanh chóng cho vay, giảm bớt một số khâu không quan trọng. Góp phần khuyến khích bà con mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước ổn định được cuộc sống của bản thân người nghèo. 3.2.2.2 Tăng cường công tác huy động và cho vay vốn hộ nghèo - Đối với công tác huy động vốn: + Tổ chức tốt công tác huy động vốn trên địa bàn, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền, chủ động khai thác nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn, tăng dần nguồn vốn tại địa phương để chủ động mở rộng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. + Chủ động nguồn vốn để mở rộng cho vay đến tất cả người nghèo thiếu vốn sản xuất kinh doanh, chú trọng cho vay hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa thông qua hình thức cho vay mới, cho vay bổ sung nhằm nâng dần mức vốn vay bình quân một hộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh cho hộ nghèo trên địa bàn, đảm bảo sử dụng vốn vay có hiệu quả. - Đối với công tác cho vay vốn: + Tổ chức điều tra, tìm hiểu thực tế nhu cầu và mục đích về vốn của khách hàng, tư vấn cho họ về các vấn đề lkiên quan đến việc vay vốn, trả lãi, trả nợ. Tận tình giải đáp những thắc mắc, những điều chưa rõ cho hộ nghèo. Hướng dẫn họ cách giao dịch với Ngân hàng tiện lợi, đơn giản nhất. + Chủ động tiếp cận với khách hàng, khuyến khích hộ nghèo mạnh dạn vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất, chọn lọc những dự án khả thi để đầu tư. + Kết hợp với các ban ngành để khai thác đầu tư xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn, làm cơ sở cho sự phát triển kinh tế của thị xã và nâng dần mức sống cho người dân địa phương, đặc biệt là những hộ nghèo. + Tăng cường công tác kiểm tra để nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế thấp nhất các tình trạng rủi ro và nợ quá hạn, nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời. + Nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn của hộ nghèo bằng cách kiểm tra thẩm định kỹ trước khi cho vay. + Thời hạn vay là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến quá trình tổ chức Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: No widow/orphan control Formatted: Font color: Black Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Trần Hữu TuấnTrường Đại Học Kinh Tế Huế Phan Thị Ny Na – Lớp K42B KTNN 88 Formatted: Border: Bottom: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 15,87 cm Formatted: English (U.S.) Formatted: Font: Bold Formatted: Border: Top: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Formatted: Font: Bold Formatted: English (U.S.) sản xuất của hộ nghèo, do đó cần có những chính sách kéo dài thời hạn cho vay để các hộ nghèo có đủ thời gian cần thiết để phục vụ cho hoạt động sản xuất của mình có hiệu quả nhất. + Thực hiện công tác giải ngân vốn cho vay hộ nghèo thông qua ký kết ủy thác bán phần với các tổ chức chính trị xã hội, có lịch giải ngân kịp thời với thời vụ sản xuất trên địa bàn. + Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ngành, các tổ chức đoàn thể nhằm triển khai đồng bộ công tác cho vay vốn hộ nghèo với các giải pháp khuyến nông, cung ứng vật tư kỹ thuật cho sản xuất và tổ chức thị trường, tạo điều kiện để hộ nghèo sử dụng vốn có hiệu quả và vươn lên thoát khỏi đói nghèo. + Kiện toàn và mở rộng các tổ TK&VV, để các tổ vay vốn thực sự là cầu nối giữa NHCSXH thị xã và hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhằm phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân. + Chủ động nắm chắc số liệu phân loại hộ nghèo theo các tiêu chí được ban hành, xác định nguyên nhân nghèo đói để từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể cho chương trình XĐGN tại địa phương. 3.2.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của Ngân hàng trước, trong và sau khi cho vay Giải pháp này tạo tiền đề cho sự phát triển của Ngân hàng, giúp cho Ngân hàng ngăn chặn kịp thời việc sử dụng lãng phí, sao mục đích của các hộ vay. Ngoài ra, giúp cho Ngân hàng có thể phát hiện ra những khuyết điểm, những sai phạm trong công tác cho vay để từ đó có những biện pháp khắc phục thiết thực hơn. Do đó, Ngân hàng cần phải: - Nâng cao chất lượng kiểm tra của Ngân hàng, tham mưu cho ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã trong việc giám sát tình hình thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề bất cập và vướng mắc ở cơ sở. - Để hoạt động của Nngân hàng ngày càng có hiệu quả, cần tăng cường và tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các nghiệp vụ của ngân hàng. Đồng thời, tiến hành xử lý và khắc phục những sai phạm kịp thời sau kiểm tra. Thường xuyên tổ Formatted: Font color: Black, Condensed by 0,4 pt Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Condensed by 0,2 pt Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese, Condensed by 0,4 pt Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese Trư ờng Đạ học Kin h tế Hu ế Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Trần Hữu TuấnTrường Đại Học Kinh Tế Huế Phan Thị Ny Na – Lớp K42B KTNN 89 Formatted: Border: Bottom: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 15,87 cm Formatted: English (U.S.) Formatted: Font: Bold Formatted: Border: Top: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Formatted: Font: Bold Formatted: English (U.S.) chức công tác điều tra kiểm soát đối chiếu dư nợ nhằm ngăn ngừa nợ quá hạn mới phát sinh để đảm bảo môi trường tín dụng lành mạnh. - Tăng cường công tác kiểm tra, giám soát hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (cả trước, trong và sau khi cho vay), đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả cao nhất. Cụ thể: + Trước khi cho vay: Cần nắm danh sách hộ nghèo tại địa phương, điều tra nắm bắt thông tin về hộ nghèo, thẩm định các điều kiện vay vốn để từ đó lập thủ tục vay hoặc từ chối vay. + Trong khi cho vay: Giải ngân vốn vay, giám sát quá trình sử dụng vốn của các hộ vay. + Sau khi cho vay: Kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các hộ vay, đôn đốc hộ vay trả lãi, trả gốc khi đến hạn, thu hồi và xử lý nợ vay nếu xảy ra nợ quá hạn. 3.2.2.4 Giải pháp về lãi suất Một trong những nguyên nhân cản trở việc vay vốn của hộ nghèo chính là lãi suất. Thực tế, lãi suất cho vay hộ nghèo hiện nay của NHCSXH là rất thấp, song với mức sống còn quá thấp của hộ nghèo trên địa bàn thì với lãi suất cho vay ưu đãi như vậy đối với họ vẫn còn là một khó khăn. Chính vì lẽ đó, Ngân hàng cần phải căn cứ vào tình hình cụ thể của mỗi hộ nghèo để quy định mức lãi suất sao cho phù hợp nhất. - Đối với những hộ nghèo vay vốn gặp rủi ro thì có thể xem xét miễn, giảm lãi suất cho họ. - Có chính sách lãi suất ưu đãi hơn đối với những hộ nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn như người neo đơn, người già cả 3.2.2.5 Giải pháp hạn chế nợ quá hạn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo - Đối với Ngân hàng: + Hoàn thiện khâu bình xét cho vay từ cơ sở một cách dân chủ công khai để lựa chọn những hộ vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay có hiệu quả, tránh tình trạng cho vay không đúng đối tượng hoặc các hộ vay vốn cho mục đích tiêu dùng, sử dụng vốn sai mục đích. + Ngân hàng cần có sự phối hợp tốt hơn với các hội đoàn thể để đáp ứng tốt nhu cầu vốn của các hộ nghèo, đưa ra mức cho vay và thời hạn vay phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của hộ nghèo. Formatted: No widow/orphan control Formatted: Line spacing: Multiple 1,45 li, No widow/orphan control Formatted: Font color: Black, Vietnamese, Condensed by 0,4 pt Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese, Condensed by 0,4 pt Formatted: Font color: Black, Vietnamese, Condensed by 0,5 pt Formatted: Font color: Black, Vietnamese Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Trần Hữu TuấnTrường Đại Học Kinh Tế Huế Phan Thị Ny Na – Lớp K42B KTNN 90 Formatted: Border: Bottom: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 15,87 cm Formatted: English (U.S.) Formatted: Font: Bold Formatted: Border: Top: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Formatted: Font: Bold Formatted: English (U.S.) + Ngân hàng cần thực hiện kiểm tra chéo đột xuất giữa các cán bộ tín dụng phụ trách các khoản vay nhằm tránh tình trạng cán bộ tín dụng quên khoản vay. + NHCSXH phải phối hợp với các hội đoàn thể, tổ vay vốn để kiểm tra tình hình sử dụng vốn với nhiều hình thức như kiểm tra tại chỗ, kiểm tra định kỳ, kiểm tra chéo, kiểm tra đột xuất nhằm có biện pháp xử lý kịp thời những sai sót để uốn nắn, sửa chữa kịp thời. + Nâng cao chất lượng, nâng cao hoạt động các điểm giao dịch lưu động tại xã, chất lượng hoạt động ủy thác và chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV. - Đối với tổ TK&VV: + Cần tuyên truyền và hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ, thủ tục lập hồ sơ vay vốn, cũng như cách quản lý và phương pháp theo dõi trên sổ sách cho các tổ trưởng tổ TK&VV. + Định kỳ kiểm tra đối chiếu, theo dõi việc ghi chép sổ sách của tổ TK&VV. Xử lý dứt điểm và nghiêm minh trước pháp luật các tổ trưởng xâm tiêu, chiếm dụng vốn. Hàng tháng duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc họp giao ban với Hội đoàn thể phường, xã tại điểm giao dịch vào ngày giao dịch đã quy định. + Thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể, tổ TK&VV xem xét xử lý nợ một cách kịp thời khi hộ vay có nhu cầu. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ đặc biệt đối với cán bộ tín dụng, tổ trưởng tổ TK&VV nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 3.2.2.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý điều hành và trực tiếp tác nghiệp trong lĩnh vực tín dụng - Đối với cán bộ điều hành hoạt động: + Nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nói chung, chế độ chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo nói riêng để có kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành. + Phải có trình độ, giỏi nghiệp vụ chuyên môn ngân hàng nói chung và nghiệp vụ tín dụng nói riêng, có những kiến thức về kinh tế tổng hợp, có kinh nghiệm thực tế, kiến thức cơ bản về pháp luật và pháp luật kinh tế. Có sự hiểu biết về khoa học tâm lý để thuận lợi trong công tác quản lý nói chung. - Đối với cán bộ tín dụng: + Thường xuyên học tập, rèn luyện tự nâng cao trình độ và khả năng tự tiếp cận Formatted: Font color: Black, Vietnamese, Condensed by 0,5 pt Formatted: Font color: Black, Vietnamese Trư ờ g Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Trần Hữu TuấnTrường Đại Học Kinh Tế Huế Phan Thị Ny Na – Lớp K42B KTNN 91 Formatted: Border: Bottom: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 15,87 cm Formatted: English (U.S.) Formatted: Font: Bold Formatted: Border: Top: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Formatted: Font: Bold Formatted: English (U.S.) tiến bộ khoa học kỹ thuật, phải thiết lập được mối quan hệ tốt với các ban ngành liên quan và với nhân dân địa phương, quan tâm đúng mực tới khách hàng. + Phải sâu sát thực tế, có sự hiểu biết nhất định về kinh tế thị trường và các lĩnh vực liên quan. + Có giải pháp xử lý kịp thời những vướng mắc nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả của vốn cho vay. 3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY Người dân thị xã Hương Thủy sống dựa vào nông nghiệp và dịch vụ là chủ yếu, các nghành nghề phụ bắt đầu có sự manh nha phát triển tuy nhiên quy mô vẫn còn nhỏ bé. Sự phát triển của NHCSXH tại đây góp phần xóa nạn tín dụng đen, góp phần đáp ứng phần nào nguồn vốn cho hoạt động sản xuất của các hộ nông dân nói chung và hộ nghèo nói riêng. Từ những nghiên cứu trong khoảng thời gian qua, tôi xin rút ra một số nhận xét về tình hình sử dụng vốn vay của các hộ nghèo: - Vốn vay là động lực thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, nhờ có vốn vay mà các hộ nghèo có thể cải thiện đời sống, mở rộng sản xuất, đầu tư thâm canh cũng như phát triển các ngành nghề phụ, vừa góp phần giải quyết tình hình công ăn việc làm, vừa nâng cao thu nhập cho các hộ. - Vốn vay giúp giải quyết những khó khăn trong đời sống của các hộ nghèo. Nguồn vốn được vay của các hộ nghèo không chỉ được đầu tư sản xuất mà còn được dùng cho các hoạt động tiêu dùng, mua sắm phương tiện sinh hoạt, xây dựng, sửa chữa nhà cửa chính điều này đã phần nào cải thiện bộ mặt nông thôn của thị xã. - Sự phát triển của NHCSXH thị xã Hương Thủy đã góp phần xóa nạn “cho vay nặng lãi”, “tín dụng đen”. Góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ vay vốn phục vụ cho sản xuất. - Hộ nghèo trên địa bàn thị xã Hương Thủy vay vốn chủ yếu nhằm phát triển chăn nuôi, học tập con cái Tuy nhiên quy mô vay chưa lớn, tình hình sử dụng vốn sai mục đích vẫn còn tồn tại. Như vậy, NHCSXH có một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển nông thôn nói chung và hộ nghèo nói riêng. Ngân hàng chính là động lực, đòn bẩy thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển. Do đó, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hộ nghèo cần: Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: Multiple 1,45 li, No widow/orphan control Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Line spacing: Multiple 1,45 li, No widow/orphan control Formatted: Font color: Black Trư ờ g Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Trần Hữu TuấnTrường Đại Học Kinh Tế Huế Phan Thị Ny Na – Lớp K42B KTNN 92 Formatted: Border: Bottom: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 15,87 cm Formatted: English (U.S.) Formatted: Font: Bold Formatted: Border: Top: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Formatted: Font: Bold Formatted: English (U.S.) - Cần có phương án rõ ràng trước khi vay vốn, vạch ra chiến lược cụ thể, khi vay vốn về cần làm gì, nuôi con gì, trồng cây gì... để đạt hiệu quả kinh tế cao. - Khi vay vốn cần sử dụng đúng mục đích vì nhiều hộ gia đình được vay vốn về nhà không tiến hành đầu tư sản xuất ngay mà dùng vốn đó sử dụng vào các mục đích khác nên đã làm thâm hụt dần nguồn vốn gốc. - Nên tổ chức nhóm vay theo đội sản xuất có tổ trưởng theo dõi hành động các tổ viên nếu có cá nhân vi phạm thì cả tổ lần sau sẽ không được vay. - Có hình thức cam kết nếu sử dụng không đúng mục đích đã nêu trong phương án sản xuất kinh doanh, phải xử lý bằng thu hồi vốn. Hộ nghèo sinh sống ở vùng nông thôn nói chung và trên địa bàn thị xã Hương Thủy nói riêng phần lớn tập trung sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, đời sống của hộ còn thiếu thốn nhiều mặt cả về vật chất lẫn tinh thần. Do đó, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hộ nghèo cần: - Cần có phương án rõ ràng trước khi vay vốn, vạch ra chiến lược cụ thể, khi vay vốn về cần làm gì, nuôi con gì, trồng cây gì... để đạt hiệu quả kinh tế cao. - Khi vay vốn cần sử dụng đúng mục đích vì nhiều hộ gia đình được vay vốn về nhà không tiến hành đầu tư sản xuất ngay mà dùng vốn đó sử dụng vào các mục đích khác nên đã làm thâm hụt dần nguồn vốn gốc. - Nên tổ chức nhóm vay theo đội sản xuất có tổ trưởng theo dõi hành động các tổ viên nếu có cá nhân vi phạm thì cả tổ lần sau sẽ không được vay. - Có hình thức cam kết nếu sử dụng không đúng mục đích đã nêu trong phương án sản xuất kinh doanh, phải xử lý bằng thu hồi vốn. Phần này vẫn còn sơ sài, cần đi sâu hơn (dựa trên kết quả điều tra hộ vay)! Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: No widow/orphan control Formatted: Font color: Black Trư ờng Đại học Kin h tế Hu ế Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Trần Hữu TuấnTrường Đại Học Kinh Tế Huế Phan Thị Ny Na – Lớp K42B KTNN 93 Formatted: Border: Bottom: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 15,87 cm Formatted: English (U.S.) Formatted: Font: Bold Formatted: Border: Top: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Formatted: Font: Bold Formatted: English (U.S.) PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I. KẾT LUẬN Trong khuôn khổ đề tài “Đánh giá tình hình cho vay và sử dụng vốn vay của hộ nghèo tại PGD NHCSXH thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế” luận văn của tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ đó là nghiên cứu rõ thực trạng cho vay của NHCSXH thị xã Hương Thủy đến các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn, tìm hiểu được những khó khăn trong quan hệ vay vốn giữa Ngân hàng với hộ nghèo, từ đó đưa ra giải pháp giúp Ngân hàng hoạt động tốt hơn, cũng như giúp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn của các hộ nghèo trên địa bàn. Đồng thời, luận văn cũng tìm hiểu thực trạng sử dụng vốn vay của các hộ nghèo, từ đó rút ra những hạn chế, đề xuất giải pháp giúp hộ nghèo sử dụng vốn tốt hơn. Với số liệu được cung cấp từ NHCSXH thị xã Hương Thủy, cũng như số liệu điều tra thực tế các hộ nghèo tại 3 xã/phường Thủy Bằng, Thủy Phù, Thủy Lương. Qua quá trình nghiên cứu tôi xin rút ra một số kết luận như sau: - Thứ nhất, NHCSXH thị xã Hương Thủy ngày càng phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng phục vụ. Với các hình thức cho vay ngày càng đa dạng, các chương trình cho vay ngày càng được mở rộng và tăng cường. Đã tạo những điều kiện thuận lợi giúp nhiều hộ nghèo tiếp cận ngày càng tốt hơn với các nguồn vốn vay. - Thứ hai, lãi sxuất, lượng tiền cho vay của Ngân hàng ngày càng hợp lý. Với mức lãi suất vừa mang tính hỗ trợ, vừa khuyến khích phát triển sản xuất, đồng thời vẫn đảm bảo hoạt động của Ngân hàng đã góp phần tăng cơ hội được vay vốn để đầu tư Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Space After: 0 pt, No widow/orphan control Formatted: Space After: 0 pt, No widow/orphan control Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Trần Hữu TuấnTrường Đại Học Kinh Tế Huế Phan Thị Ny Na – Lớp K42B KTNN 94 Formatted: Border: Bottom: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 15,87 cm Formatted: English (U.S.) Formatted: Font: Bold Formatted: Border: Top: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Formatted: Font: Bold Formatted: English (U.S.) sản xuất, cải thiện đời sống của các hộ nghèo đồng thời, lượng tiền cho vay ngày càng gia tăng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về các nguồn vốn trong đầu tư thâm canh sản xuất của hộ nghèo. - Thứ ba, vốn vay sử dụng sai mục đích vẫn còn phổ biến. Đời sống các hộ còn gặp nhiều khó khăn, mà “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”, nhu cầu tiêu dùng lớn đã buộc các hộ san sẻ khoản tiền vay để đầu tư sản xuất với các mục đích, nhu cầu khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân là giảm hiệu quả sử dụng vốn của các hộ nghèo vay vốn. - Thứ tư, tình hình kinh tế thị xã Hương Thủy vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo, đa số là các hộ nông dân. Vấn đề đầu tưư thâm canh, áp dụng khoa học kỹ thuật, máy móc tiên tiến vào sản xuất vẫn còn nhiều khó khăn. Trong nông nghiệp, trồng trọt vẫn chiếm ưu thế, nhưng trồng trọt lại là yếu tố độc canh lúa, năng xuất cũng như hiệu quả kinh tế chưa cao. - Thứ năm, với dự ánh phát triển lâm nghiệp 4 tỉnhình miền Ttrung (WB3) do Nngân hàng Tthế gGiới tài trợ, đã mở ra những cơ hội làm giàu bền vững cho nhân dân địa phương. Các hộ nông dân được nhận đất rừng, được hướng dẫn kỹ thuật, được vay vốn để đầu tư sản xuất. Sau gần 105 năm thực hiện dự án, kết quả thấy được là rất khả quan, kinh tế hộ nói riêng và kinh tế thị xã nói chung ngày càng phát triển. Như vậy có thể nói hoạt động cho vay hộ nghèo là động lực để phát triển kinh tế hộ, phát triển nông thôn. Do vậy cần có được sự quan tâm thích đáng của các cấp chính quyền, sự ủng hộ, tham gia tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội, cũng như người dân địa phương. Từ thực trạng đó, tôi đã mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị đối với các cấp chính quyền và các ban ngành có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và sử dụng vốn vay của hộ nghèo tại PGD NHCSXH thị xã Hương Thủy. Trong gần 10 năm tồn tại và phát triển, NHCSXH Việt Nam nói chung và PGD Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Indent: First line: 1,27 cm, No widow/orphan control Formatted: Space After: 0 pt, No widow/orphan control Formatted: No widow/orphan controlrườ g Đ ại ọc K i h tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Trần Hữu TuấnTrường Đại Học Kinh Tế Huế Phan Thị Ny Na – Lớp K42B KTNN 95 Formatted: Border: Bottom: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 15,87 cm Formatted: English (U.S.) Formatted: Font: Bold Formatted: Border: Top: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Formatted: Font: Bold Formatted: English (U.S.) NHCSXH Hương Thủy nói riêng đã có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc điều chuyển vốn ưu đãi đến các hộ nghèo cần vốn và các đối tượng chính sách khác. Đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện cho người nghèo dễ dàng tiếp cận được với đồng vốn của chính phủ, có vốn đầu tư làm ăn, thoát khỏi nghèo đói, từng bước vươn lên hòa nhập với cộng đồng, đã khơi dậy động lực to lớn và bước đầu đã góp phần thay đổi, ổn định đời sống của một bộ phận người nghèo trên địa bàn thị xã. Qua đó, thấy được tầm quan trọng cũng như tính cấp bách của vấn đề hỗ trợ vốn cho người nghèo sản xuất kinh doanh trong chương trình mục tiêu về XĐGN và một lần nữa khẳng định tính chiến lược của Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là một chủ trương đúng dắn, kịp thời và góp phần không nhỏ vào những kết quả đạt được của chương trình XĐGN. Trong 3 năm qua (2009-2011), Ngân hàng đã có những nỗ lực cố gắng và trên thực tế đã gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận. Trước hết, Ngân hàng đã phần nào chủ động được nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng vay vốn trên địa bàn thị xã. Trong thời gian hoạt động, Ngân hàng ngày càng mở rộng và siết chặt mối quan hệ giữa ngân hàng với người dân địa phương. Đồng thời, Ngân hàng cũng rất quan tâm đến vai trò tín dụng ngân hàng trong việc phát triển kinh tế hộ, để từ đó giúp các hộ nhìn nhận một cách đầy đủ về sự có mặt của đồng vốn đối với sự phát triển đời sống gia đình, từ đó có những định hướng cho việc sử dụng vốn vay đúng đắn có hiệu quả. Tuy nhiên, tồn tại lớn nhất là chưa xây dựng được chiến lược nguồn vốn ổn định, lâu dài. Bên cạnh đó, việc phân giao trách nhiệm quản lý, tổ chức điều tra, thống kê, cập nhật số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn chưa thật khoa học, không sát thực tế đã tạo ra những kẽ hở trong quản lý, hình thành nhiều danh sách khác nhau ở cơ sở, gây khó khăn cho PGD NHCSXH thị xã trong việc thực hiện chính sách của Nhà nước và dẫn tới sự mất công bằng giữa các địa phương. Những tồn tại này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Ngân hàng nói riêng và sự phát triển kinh tế nói chung của thị xã trong những năm qua. Bằng những biện pháp, chính sách tín dụng của mình trong 3 năm qua, NHCSXH thị xã Hương Thủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ đưa đến hộ nghèo và các đối Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Trần Hữu TuấnTrường Đại Học Kinh Tế Huế Phan Thị Ny Na – Lớp K42B KTNN 96 Formatted: Border: Bottom: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 15,87 cm Formatted: English (U.S.) Formatted: Font: Bold Formatted: Border: Top: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Formatted: Font: Bold Formatted: English (U.S.) tượng chính sách cần vay vốn trên địa bàn thị xã, giúp người nghèo nhận thực đầy đủ hơn về hoạt động của Ngân hàng. Nhờ đó mà người nghèo đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư thâm canh, mở rộng quy mô sản xuất, loại bỏ những tập tục làm ăn cũ. Và hạn chế tối đa việc cho vay nặng lãi dưới nhiều hình thức trên địa bàn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ chưa biết cách sử dụng nguồn vốn vay của mình sao cho có hiệu quả. Cụ thể trong 90 hộ được điều tra thì vẫn còn tồn tại 14 hộ sử dụng vốn vay sai mục đích. Số vốn vay sử dụng cho những mục đích khác nhiều hơn cho đầu tư ngành nghề và trồng trọt. Bên cạnh đó, nhiều hộ nghèo do trình độ học vấn thấp, thiếu kinh nghiệm và trình độ sản xuất kinh doanh dẫn đến năng suất thấp, không đạt hiệu quả cao nên vẫn không thể thoát nghèo. Từ thực trạng đó, tôi đã mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị đối với các cấp chính quyền và các ban ngành có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và sử dụng vốn vay của hộ nghèo tại PGD NHCSXH thị xã Hương Thủy. II. KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với Nhà nước - Cần có một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định. - Cần có một môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi. - Cần có những định hướng đầu tư vào NN-NT, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các nhà máy chế biến nông sản. Đồng thời, có những chính sách ưu đãi nhằm thu hút vốn đầu tư tư nhân trong và ngoài nước đầu tư vào NN-NT. - Cần có chính sách khuyến khích, đảm bảo cho người nghèo vay vốn yên tâm, mạnh dạn đầu tư vốn vào sản xuất. - Hoàn thiện chính sách đất đai, thực hiện tốt và ổn định việc giao đất, giao rừng tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất. 2.2 Đối với chính quyền địa phương - Tạo điều kiện cho hộ nghèo, cần đơn giản hóa thủ tục để dễ dàng trong việc vay vốn. Nên theo phương châm Nhà nước chỉ cho dân chiếc cần câu chứ không nên cho dân con cá. - Có kế hoạch, phương án đối với từng loại cây trồng vật nuôi phù hợp với loại đất của các vùng khác nhau. Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Trần Hữu TuấnTrường Đại Học Kinh Tế Huế Phan Thị Ny Na – Lớp K42B KTNN 97 Formatted: Border: Bottom: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 15,87 cm Formatted: English (U.S.) Formatted: Font: Bold Formatted: Border: Top: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Formatted: Font: Bold Formatted: English (U.S.) - Tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ tín dụng làm việc tại địa phương đặc biệt là chính sách đãi ngộ. Chính quyền địa phương kết hợp với cán bộ tín dụng thường xuyên trong công tác kiểm tra sử dụng vốn vay của hộ nghèo. - Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo phát triển sản xuất, xây dựng mô hình hộ gia đình chăn nuôi lợn, bò,... kết hợp phát triển ngành nghề truyền thống. 2.3 Kiến nghị đối với PGD NHCSXH Hương Thủy - Cần phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Chính phủ cũng như Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo trong công tác XĐGN. - Cần tinh giảm hơn nữa đối với các hồ sơ, thủ tục vay vốn nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn một cách đơn giản nhất, hạn chế tối đa việc đi lại của hộ vay cũng như cán bộ tín dụngCBTD. - Tăng cường tập huấn cho cán bộ trực tiếp làm việc tại Ngân hàng cũng như những cán bộ liên quan trong công tác XĐGN ở cơ sở. - Ngân hàng phải thường xuyên chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay và sử dụng vốn vay đối với hộ nghèo. 2.4 Kiến nghị đối với hộ nghèo vay vốn - Không ngừng học hỏi, trao đổi kiến thức nâng cao trình độ đáp ứng cho việc tiếp thu những thành tựu mới về khoa học - kỹ thuật và các phươuwong pháp sản xuất hiện đại kết hợp với sự tính toán kỹ lưỡng hơn trong đầu tư vốn vào sản xuất. - Nâng cao kiến thức trong việc đi vay, sử dụng vốn vay đúng mục đích, phải trung thực không nên lập những hồ sơ thủ tục giả để vay vốn với những mục đích không chính đáng. - Phải hoàn trả lãi và nợ gốc đúng thời hạn để tạo điều kiện cho Ngân hàng quay nhanh vòng vốn cho vay, không nên có thái độ chây lỳ trong trả nợ gốc và lãi vay. - Cần có niềm tin và phối hợp với chính quyền địa phương trong việc khắc phục, giải quyết khó khăn cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Tài liệu tahm khao? Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese, Condensed by 0,2 pt Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black, Vietnamese, Condensed by 0,2 pt Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Indent: First line: 1 cm, Line spacing: Multiple 1,45 li, No widow/orphan control Formatted: Font color: Black, Vietnamese, Condensed by 0,2 pt Formatted: Condensed by 0,2 pt Formatted: Font color: Black, Vietnamese Formatted: Font color: Black Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Trần Hữu TuấnTrường Đại Học Kinh Tế Huế Phan Thị Ny Na – Lớp K42B KTNN 98 Formatted: Border: Bottom: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 15,87 cm Formatted: English (U.S.) Formatted: Font: Bold Formatted: Border: Top: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Formatted: Font: Bold Formatted: English (U.S.) Formatted: Justified, Indent: First line: 1 cm, Line spacing: Multiple 1,45 li, No widow/orphan control Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Page 1: [1] Formatted thanhrom 5/9/2012 8:11:00 AM Font: Bold Page 1: [1] Formatted thanhrom 5/9/2012 8:11:00 AM Font: Bold Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [2] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:24:00 AM Font color: Black, Condensed by 0,3 pt Page 8: [3] Formatted thanhrom 5/9/2012 8:17:00 AM Font color: Black Page 8: [3] Formatted thanhrom 5/9/2012 8:17:00 AM Font color: Black Page 1: [4] Formatted thanhrom 5/9/2012 9:16:00 AM Border: Top: (Thick-thin small gap, Custom Color(RGB(13,13,13)), 1,5 pt Line width), Tab stops: 16 cm, Right + 24,75 cm, Right + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdanh_gia_tinh_hinh_cho_vay_va_su_dung_von_vay_cua_ho_ngheo_tai_phong_giao_dich_o_ngan_hang_chinh_sac.pdf
Luận văn liên quan