Khóa luận Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH gạch men bách thành đến năm 2020

Hoàn thiện chính sách tiền lương và các chế độ phúc lợi, trả lương công bằng, cạnh tranh Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, chú trọng quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới 3 Đánh giá kết quả thực hiện công việc theo quy trình, đảm bảo công bằng, khách quan 2

pdf20 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 08/08/2017 | Lượt xem: 942 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH gạch men bách thành đến năm 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
8/24/2013 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH GẠCH MEN BÁCH THÀNH ĐẾN NĂM 2020 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP HỌC VIÊN THỰC HIỆN: ĐẶNG THỊ NGỌC VÂN ĐỒNG NAI, THÁNG 8/2013 8/24/2013 Đặng Thị Ngọc Vân 2 KẾT CẤU LUẬN VĂN 1 Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực 2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH gạch men Bách Thành KẾT LUẬN 3 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH gạch men Bách Thành đến năm 2020 MỞ ĐẦU 8/24/2013 3 CÔNG TY TNHH GẠCH MEN BÁCH THÀNH ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ SỐ 472023000193 NGÀY 24/6/2003 ĐC: ĐUỜNG SỐ 3- KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1 – NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: GẠCH MEN ỐP TƯỜNG VÀ GẠCH MEN LÁT NỀN TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN TRUNG NGỌC GIỚI THIỆU CÔNG TY 8/24/2013 4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 168.162 213.954 347.818 Các khoản giảm trừ doanh thu 361 714 478 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 167.801 213.240 347.340 Giá vốn hàng bán 144.408 179.522 301.485 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 23.393 33.718 45.855 Doanh thu hoạt động tài chính 78 72 203 Chi phí tài chính 6.838 11.285 6.994 Trong đó: chi phí lãi vay 5.977 7.509 6.891 Chi phí bán hàng 2.445 3.727 11.900 Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.971 13.483 24.337 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6.218 5.293 2.826 Thu nhập khác - 153 555 Chi phí khác 886 15 - Lợi nhuận khác (886) 138 555 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5.332 5.431 3.381 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 798 1.358 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - - - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4.534 4.073 3.381 (Nguồn: Phòng kế toán tài chính) Đơn vị tính: triệu đồng 8/24/2013 5 CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO CHỨC NĂNG STT Các phòng ban /bộ phận Đại học Cao đẳng Trung cấp, kỹ thuật Lao động phổ thông Tổng số 1 Quản lý 9 9 2 Phòng HCNS 3 14 8 48 73 3 Phòng kinh doanh 2 12 8 22 4 Thiết kế 2 2 4 5 Sản xuất 38 271 309 6 Tài chính kế toán 4 2 5 11 7 Công nghệ 3 3 10 16 8 Thí nghiệm 3 3 9 Cơ điện 4 7 20 31 10 Kế hoạch vật tư 2 3 5 11 Kho NVL 3 9 7 19 12 Kho thành phẩm 8 30 20 58 13 KCS 5 16 21 Tổng cộng 32 51 152 346 581 (Nguồn: Phòng hành chính nhân sự) 8/24/2013 6 TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA CHUYÊN MÔN TAY NGHỀ Trình độ Đại học Cao đẳng Trung cấp PTTH Tổng cộng Số lượng (người) 32 51 152 346 581 Tỷ lệ (%) 5,51 8,78 26,16 59,55 100 8,78% 26,16% 5,51% 59,55% Đại học Cao đẳng Trung cấp PTTH 8/24/2013 Đặng Thị Ngọc Vân 7 ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Lao động trẻ, năng động, sáng tạo, có khả năng tiếp thu công nghệ hiện đại. Quy trình tuyển dụng được xây dựng cụ thể, chú trọng tuyển dụng từ nguồn nội bộ. Bố trí nhân sự theo chức năng trình độ hợp lý. Sử dụng lao động thâm niên lâu năm, thạo công việc. Quan tâm đào tạo phát triển, có kế hoạch mục tiêu đào tạo, chú trọng nhiều hình thức đào tạo, có xây dựng quy trình đào tạo cụ thể rõ ràng. Đánh giá kết quả thực hiện công việc hợp lý, có tác dụng kích thích động viên Tiền lương cơ bản đáp ứng nhu cầu tối thiểu của NLĐ, chế độ đãi ngộ phù hợp. Quan tâm chế độ, chính sách cho NLĐ, động viên khen thưởng kịp thời. Môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi, an toàn. Xây dựng được hệ thống tổ chức đoàn thể khá vững chắc, quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương. Có thỏa ước lao động tập thể, hội đồng hòa giải làm việc hiệu quả. 8/24/2013 Đặng Thị Ngọc Vân 8 ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Định hướng quản trị NNL chưa có tầm nhìn dài hạn, chưa phân tích quan hệ cung cầu NNL. Chưa tiến hành phân tích công việc cho từng nhân viên, bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn CV xây dựng còn chung chung. Biến động nhân sự rất lớn. Quy trình tuyển dụng quá chi tiết, tuyển chọn nặng cảm tính. Bố trí, sử dụng, đề bạt chưa xuất phát từ lợi ích công ty. Chưa quy hoạch đào tạo trong tầm nhìn dài hạn. Phương thức đào tạo thiếu linh hoạt, hình thức đào tạo tại chỗ còn rập khuôn, máy móc. Việc đào tạo đội ngũ quản lý chưa theo kịp tốc độ phát triển. Chỉ đào tạo trong nước, chưa chú trọng đào tạo ở nước ngoài. Đánh giá sau đào tạo chưa hiệu quả. Phương pháp đánh giá công việc hiện tại chưa hợp lý. Chế độ lương thưởng chưa khuyến khích NV gắn bó lâu dài. Lãnh đạo chưa thật sự quan tâm đến tâm tư nguyện vọng nhân viên. Vai trò của phòng nhân sự còn mờ nhạt. 8/24/2013 Đặng Thị Ngọc Vân 9 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Mục tiêu chung  Nâng cao kỹ năng quản lý cho lãnh đạo từ cấp trưởng, phó phòng. Khắc phục tồn tại hạn chế trong quản lý điều hành.  Duy trì đội ngũ NV hiện có.  Thu hút NNL chất lượng cao từ bên ngoài. Mục tiêu cụ thể  Năm 2015 tăng 20%tỷ lệ NV có trình độ cao đẳng, đại học.  Lao động có trình độ trung cấp, kỹ thuật tăng 15% so năm trước.  Đến năm 2020, 100% NV được đào tạo bên trong hoặc bên ngoài.  Tỷ lệ nghỉ việc giảm dưới 5%.  Thành lập phòng marketing. 8/24/2013 Đặng Thị Ngọc Vân 10 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH gạch men Bách Thành đến năm 2020 Cơ sở Lý luận Thực trạng quản trị NNL Giải pháp hoàn thiện MỤC TIÊU 8/24/2013 11 GIẢI PHÁP PHÁT HUY ĐIỂM MẠNH VỀ NNL CHO CÔNG TY Tiếp tục duy trì thực hiện công tác thu hút nguồn nhân lực 1 Quy hoạch NNL ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu cần thiết trước mắt 2 Áp dụng nhiều hình thức tuyển dụng, chú trọng tuyển từ nguồn nội bộ 3 Phối hợp các trường và cơ sở đào tạo tìm ứng viên tâm huyết Một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại công ty TNHH gạch men Bách Thành đến năm 2020 8/24/2013 12 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại công ty TNHH gạch men Bách Thành đến năm 2020 (tt) Phát huy vai trò công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 1 Nâng cao vai trò nhân viên làm công tác đào tạo 2 Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoặc tái đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý 3 Phát triển kỹ năng và tiềm năng nhân viên GIẢI PHÁP PHÁT HUY ĐIỂM MẠNH VỀ NNL CHO CÔNG TY (tt) 4 Tạo cơ hội thăng tiến, mở mang kiến thức, nghề nghiệp 8/24/2013 13 GIẢI PHÁP PHÁT HUY ĐIỂM MẠNH VỀ NNL CHO CÔNG TY (tt) Tạo môi trường, điều kiện làm việc tích cực 1 Tăng cường đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 2 Tạo môi trường làm việc linh động đối với một số vị trí công việc 3 Phát huy vai trò chi bộ đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, tạo gắn kết giữa các đoàn thể với DN Một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại công ty TNHH gạch men Bách Thành đến năm 2020 (tt) 8/24/2013 Đặng Thị Ngọc Vân 14 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại công ty TNHH gạch men Bách Thành đến năm 2020 (tt) Hoàn thiện công tác phân tích công việc, xây dựng phương pháp phân tích... Hoàn thiện công tác tuyển dụng: chính sách, nguồn, quy trình, hình thức, hiệu quả Hoàn thiện chế độ bố trí, sử dụng, đề bạt, điều động nhân viên LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hoàn thiện công tác hoạch định NNL, dự báo nhu cầu , phân tích quan hệ cung cầu, kiểm tra thực hiện... LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 4 1 3 2 THU ÚT NGUỒN NHÂN LỰC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TỒN TẠI VỀ NNL CHO CÔNG TY 8/24/2013 Đặng Thị Ngọc Vân 15 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại công ty TNHH gạch men Bách Thành đến năm 2020 (tt) Lập kinh phí đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Tổ chức đào tạo với nội dung và hình thức phù hợp Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả sau đào tạo LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tăng cường thực hiện bồi dưỡng, đào tạo lại Xác định nhu cầu đào tạo và lập kế hoạch đào tạo chủ động LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 4 1 3 5 2 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NNL GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TỒN TẠI VỀ NNL CHO CÔNG TY (tt) 8/24/2013 Đặng Thị Ngọc Vân 16 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại công ty TNHH gạch men Bách Thành đến năm 2020 (tt) Hoàn thiện chính sách tiền lương và các chế độ phúc lợi, trả lương công bằng, cạnh tranh LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, chú trọng quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới 3 Đánh giá kết quả thực hiện công việc theo quy trình, đảm bảo công bằng, khách quan LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 2 3 DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TỒN TẠI VỀ NNL CHO CÔNG TY (tt) 8/24/2013 Đặng Thị Ngọc Vân 17 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại công ty TNHH gạch men Bách Thành đến năm 2020 (tt) Phát triển văn hóa tổ chức phù hợp với môi trường kinh doanh LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Áp dụng thành tựu công nghệ thông tin vào thực tế công việc 3 Nâng cao nhận thức của CBNV về mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 2 3 GIẢI P ÁP HỖ TRỢ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ ĐỂ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NNL 8/24/2013 18 ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY 1 2 - Nâng cao năng lực quản lý đảm bảo phát triển bền vững. - Có biện pháp kiềm chế lạm phát, giá cả. - Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển NNL. - Có chính sách xã hội hóa trong đào tạo. - Có biện pháp chấn chỉnh quản lý giáo dục. - Xây dựng hệ thống cổng thông tin điện tử về việc làm và 63 website giao dịch việc làm trực tuyến. - Quan tâm các cơ sở dạy nghề địa phương. - Tổ chức họp mặt DN hàng năm giúp tháo gỡ khó khăn cho DN - Củng cố quan hệ chính quyền địa phương, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp lớn mạnh. - Hoàn thiện chính sách khuyến khích phát triển NNL. - Xây dựng môi trường văn hóa, tạo không khí hợp tác. - Kết hợp lợi ích công ty với lợi ích cá nhân. - Tăng cường quan hệ khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm. - Có chính sách trọng dụng nhân tài. - Ban lãnh đạo cần đầu tư cho công tác quản trị NNL. - Một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại công ty TNHH gạch men Bách Thành đến năm 2020 (tt) KIẾN NGHỊ 8/24/2013 Đặng Thị Ngọc Vân 19 MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA BACHTHANHCERAMIC.CO.Ltd 8/24/2013 Đặng Thị Ngọc Vân 20 CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfslidebaocao_1667.pdf
Luận văn liên quan