Khóa luận Tình hình sử dụng ngôn ngữ ở vùng đồng bào Khơ mú huyện Kỳ sơn – Nghệ An

Xuất phát từ mục đích nghiên cứu trên, đề tài có những nhiệm vụ cụ thể nh- sau: Thứ nhất là tìm hiểu và trình bày thực tế tình hình sử dụng ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ Khơ mú, tiếng Thái, tiếng Việt) trong cộng đồng Khơ mú tại huyện Kỳ Sơn. Thứ hai là tìm hiểu các chủ tr-ơng và chính sách của Đảng và Nhà n-ớc đối với các dân tộc ở Việt Nam, trong đó có ng-ời Khơ mú, đặc biệt là về văn hoá , giáo dục, mà điểm cần chú ý là chính sách ngôn ngữ trong văn hoá và trong giáo dục đối với các dân tộc thiểu số. Thứ ba là trên cơ sở tình hình thực tế và các chủ tr-ơng, chính sách chung, thử đề xuất ph-ơng h-ớng và các biện pháp cụ thể đối với việc học tập và sử dụng ngôn ngữ trong cộng đồng Khơ mú tại huyện Kỳ Sơn.

pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Tình hình sử dụng ngôn ngữ ở vùng đồng bào Khơ mú huyện Kỳ sơn – Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khãa luËn tèt nghiÖp khãa häc 2006 - 2010 Sinh viªn: §Æng LÖ Thñy Líp VHDT 12C 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ Ở VÙNG ĐỒNG BÀO KHƠ MÚ HUYỆN KỲ SƠN – NGHỆ AN Khóa luận tốt nghiệp cử nhân văn hóa Ngành: Văn hóa dân tộc thiểu số Sinh viên thực hiện: ĐẶNG LỆ THUỶ Giảng viêng hướng dẫn: TS. HOÀNG VĂN HÙNG HÀ NỘI - 2010 Khãa luËn tèt nghiÖp khãa häc 2006 - 2010 Sinh viªn: §Æng LÖ Thñy Líp VHDT 12C 2 Lêi c¶m ¬n §Ó hoµn thµnh ®Ò tµi “T×nh h×nh sö dông ng«n ng÷ ë vïng ®ång bµo Kh¬ mó huyÖn Kú S¬n - NghÖ An” ®óng tiÕn ®é vµ ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ mÆt néi dung vµ chÊt l−îng cña mét khãa luËn tèt nghiÖp cö nh©n chuyªn ngµnh v¨n hãa d©n téc thiÓu sè, tr−êng §¹i häc V¨n hãa Hµ Néi. Ngoµi sù nç lùc cña b¶n th©n , ng−êi viÕt cßn nhËn ®−îc rÊt nhiÒu sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n. Xin ®−îc c¶m ¬n UBND huyÖn Kú S¬n, Phßng VHTT - TT HuyÖn Kú S¬n, UBND x· Tµ C¹, Tr−êng TiÓu häc Tµ C¹, Trung t©m gi¸o dôc th−êng xuyªn huyÖn Kú S¬n, Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o huyÖn Kú S¬n ®· cung cÊp nhiÒu tµi liÖu cÇn thiÕt gióp cho viÖc hoµn thµnh khãa luËn. Xin ®−îc c¶m ¬n c¸c giµ lµng, tr−ëng b¶n, c¸c thÇy Mo, c¸c nghÖ nh©n ®· dµnh thêi gian gióp ng−êi viÕt kh¸i qu¸t l¹i bøc tranh v¨n hãa téc ng−êi. C¶m ¬n ®ång bµo ë ba b¶n Nh·n Cï, Nh·n Lú vµ Xa Vang ®· nhiÖt t×nh tr¶ lêi nh÷ng c©u hái trong phiÕu ®iÒu tra do ng−êi viÕt ph©n ph¸t. §Æc biÖt, göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt tíi Th.S Hoµng V¨n Hïng - gi¶ng viªn khoa VHDTTS, ng−êi ®· trùc tiÕp h−íng dÉn tËn t×nh ®Ó ng−êi viÕt hoµn thµnh tèt ®Ò tµi khãa luËn nµy. Ngoµi ra còng xin c¶m ¬n PGS.TS T¹ V¨n Th«ng - ViÖn ng«n ng÷, ®· cung cÊp nhiÒu t− liÖu quý ®Ó t¸c gi¶ phôc vô bµi viÕt tèt h¬n. Bµi khãa luËn lµ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña c¸c sinh viªn tr−íc khi rêi gi¶ng ®−êng ®¹i häc, lµ minh chøng cho sù vËn dông kiÕn thøc trong suèt 4 n¨m, lµ niÒm ®am mª nghiªn cøu vµ t×m tßi, häc hái. Dï ®· cè g¾ng nh−ng kh«ng thÓ nµo tr¸nh ®−îc nh÷ng khiÕm khuyÕt. KÝnh mong thÇy, c« gi¸o ®ãng gãp vµ bæ sung ®Ó bµi viÕt ®−îc hoµn chØnh h¬n n÷a c¶ vÒ néi dung lÉn h×nh thøc. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2010 Sinh viªn §Æng LÖ Thñy Khãa luËn tèt nghiÖp khãa häc 2006 - 2010 Sinh viªn: §Æng LÖ Thñy Líp VHDT 12C 3 MỤC LỤC Më ®Çu .......................................................................................................... 5 Ch−¬ng 1 ........................................................................................................ 11 Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ huyÖn kú s¬n - tØnh nghÖ an vμ vÒ ng−êi kh¬ mó ë kú s¬n ..................................................................... 11 1.1 Mét sè ®Æc ®iÓm chung vÒ huyÖn kú s¬n - tØnh nghÖ an .................. 11 1.1.1 Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ tù nhiªn ........................................................ 11 1.1.2. Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ x· héi .......................................................... 15 1.2. Ng−êi kh¬ mó ë huyÖn Kú s¬n .......................................................... 23 Ch−¬ng 2 .................................................................................................... 30 Sö dông ng«n ng÷ ................................................................................ 30 trong céng ®ång kh¬ mó ë kú s¬n ......................................... 30 2.1. Mét sè c¬ së lÝ luËn vÒ tr¹ng th¸i ®a (song) ng÷ vµ gi¸o dôc song ng÷ .............................................................................................................. 30 2.2. thùc tÕ sö dông ng«n ng÷ ë céng ®ång kh¬ mó t¹i kú s¬n ............. 37 2.2.1. Hoµn c¶nh vµ ph¹m vi sö dông ng«n ng÷ ë céng ®ång Kh¬ mó t¹i ba b¶n Nh·n Cï, Nh·n Lú vµ Xa Vang - x· Tµ C¹, huyÖn Kú S¬n ................................................................................................................. 37 2.2.2. Kh¶ n¨ng sö dông ng«n ng÷ ë céng ®ång Kh¬ mó ë ba b¶n Nh·n Cï, Nh·n Lú vµ Xa Vang - x· Tµ C¹ huyÖn Kú S¬n ............... 45 2.2.3. Kh¶ n¨ng häc tËp b»ng tiÕng ViÖt cña häc sinh Kh¬ mó t¹i Trung t©m gi¸o dôc th−êng xuyªn huyÖn Kú S¬n ............................. 53 Ch−¬ng 3 ........................................................................................................ 63 nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao ............................................... 63 kh¶ n¨ng sö dông ng«n ng÷ ......................................................... 63 trong céng ®ång kh¬ mó ë kú s¬n ......................................... 63 Khãa luËn tèt nghiÖp khãa häc 2006 - 2010 Sinh viªn: §Æng LÖ Thñy Líp VHDT 12C 4 3.1. Mét sè vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra tõ thùc tÕ ng«n ng÷ c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam .................................................................................................. 63 3.2. §¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh sö dông ng«n ng÷ trong céng ®ång Kh¬ mó ë kú s¬n ....................................................................................................... 65 3.2.1. §èi víi tiÕng ViÖt ......................................................................... 65 3.2.2. §èi víi tiÕng mÑ ®Î cña ng−êi Kh¬ mó ..................................... 66 3.2.3. §èi víi tiÕng Th¸i ........................................................................ 67 3.3. C¸c nguyªn nh©n cña t×nh h×nh sö dông ng«n ng÷ hiÖn nay trong céng ®ång Kh¬ mó ë Kú S¬n .................................................................... 68 3.4. c¸c biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng sö dông ng«n ng÷ trong céng ®ång kh¬ mó .............................................................................................. 75 3.4.1. Ph−¬ng h−íng chung .................................................................. 75 3.4.2. C¸c biÖn ph¸p cô thÓ ................................................................... 78 KÕt luËn .................................................................................................... 85 Th− môc tham kh¶o ........................................................................... 87 Khãa luËn tèt nghiÖp khãa häc 2006 - 2010 Sinh viªn: §Æng LÖ Thñy Líp VHDT 12C 5 Më ®Çu 1. LÝ do chän ®Ò tµi  Ng«n ng÷ lµ tµi s¶n quý b¸u cña mçi ng−êi vµ cña c¶ céng ®ång mét d©n téc còng nh− cña c¶ quèc gia. Vai trß ®¸ng kÓ nhÊt cña nã lµ lµm ph−¬ng tiÖn giao tiÕp x· héi. Nhê ng«n ng÷ mµ cã x· héi, vµ còng v× cã chøc n¨ng ®ã mµ ng«n ng÷ ®−îc tån t¹i. ViÖt Nam lµ mét quèc gia ®a d©n téc, nãi chung mçi d©n téc ®Òu cã ng«n ng÷ cña riªng m×nh. Cã d©n téc ®ång thêi cã c¶ ch÷ viÕt vµ tiÕng nãi nh− d©n téc Th¸i, d©n téc Hm«ng... cßn l¹i phÇn ®a c¸c d©n téc chØ cã tiÕng nãi mµ kh«ng cã ch÷ viÕt, vÝ dô nh−: d©n téc Kh¬ mó, d©n téc ¥ ®u... Dï nh− thÕ nµo, th× ®èi víi 54 d©n téc ®ang sinh sèng trªn ®Êt n−íc ta, bªn c¹nh lßng tù hµo vµ yªu quý ®èi víi tiÕng mÑ ®Î, mét thµnh tè lµm nªn b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc cña m×nh, cßn cã sù quý mÕn vµ tr©n träng ®èi víi tiÕng ViÖt - ng«n ng÷ giao tiÕp chung cña tÊt c¶ c¸c d©n téc. ý thøc ®−îc tÇm quan träng cã tÝnh chÊt chiÕn l−îc cña vÊn ®Ò d©n téc nãi chung trong ®ã cã vÊn ®Ò ng«n ng÷ nãi riªng, §¶ng céng s¶n vµ Nhµ n−íc ViÖt Nam ngay tõ khi míi ra ®êi ®· x¸c ®Þnh c¸c chñ tr−¬ng vµ ho¹ch ®Þnh nh÷ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n vÒ c¸c vÊn ®Ò d©n téc, trong ®ã cã chÝnh s¸ch ng«n ng÷. Cã thÓ nãi ®ã lµ nh÷ng quèc s¸ch thuéc ph¹m trï c¸c chÝnh s¸ch x· héi, ®· ®−îc chó ý hµng ®Çu ë ViÖt Nam hiÖn nay. C¸c chñ tr−¬ng vµ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta vÒ ng«n ng÷ ë c¸c d©n téc thiÓu sè, ®· dùa trªn nh÷ng luËn ®iÓm c¬ b¶n: Mét lµ, t«n träng vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c d©n téc thiÓu sè b¶o tån vµ ph¸t huy tiÕng nãi, ch÷ viÕt riªng cña d©n téc m×nh; Hai lµ, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c d©n téc thiÓu sè cã c¬ héi n¾m b¾t vµ sö dông tèt tiÕng ViÖt trong ®êi sèng x· héi, trong gi¸o dôc vµ trong lÜnh vùc truyÒn thèng v¨n ho¸. Môc tiªu cña c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch nµy lµ h−íng tíi tr¹ng th¸i song ng÷ ë c¸c vïng d©n téc thiÓu sè, trong ®ã cã Khãa luËn tèt nghiÖp khãa häc 2006 - 2010 Sinh viªn: §Æng LÖ Thñy Líp VHDT 12C 6 ng−êi Kh¬ mó, gióp cho ®ång bµo võa n¾m ®−îc vµ sö dông tèt tiÕng mÑ ®Î, võa n¾m v÷ng vµ sö dông thuÇn thôc tiÕng ViÖt.  Trong thùc tÕ ë ViÖt Nam hiÖn nay, tiÕng ViÖt lµ ng«n ng÷ phæ th«ng, lµ tµi s¶n chung cña céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam, ®−îc sö dông réng r·i trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña x· héi. C¸c c«ng d©n ViÖt Nam cã quyÒn lîi vµ nghÜa vô häc tËp vµ sö dông tèt tiÕng ViÖt, v× chØ cã häc tèt vµ sö dông thµnh th¹o tiÕng ViÖt míi cã c¬ héi tiÕp thu ®−îc nh÷ng kiÕn thøc tiªn tiÕn cña nh©n lo¹i. ThÕ nh−ng, kÕt qu¶ cho thÊy l¹i kh«ng lµ ®iÒu ta mong ®îi: ë nh÷ng vïng xa x«i hÎo l¸nh, tiÕng ViÖt vÉn ch−a ®−îc ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè n¾m v÷ng vµ ch−a ®¶m ®−¬ng ®−îc vai trß thùc tÕ nh− nã ph¶i cã. ë nhiÒu vïng d©n téc thiÓu sè hiÖn nay, trong ®ã cã vïng d©n téc Kh¬ mó ë huyÖn Kú S¬n - NghÖ An, tØ lÖ ng−êi d©n giao tiÕp thµnh th¹o ®−îc b»ng tiÕng ViÖt vÉn kh«ng cao, thËm chÝ rÊt thÊp. §iÒu nµy ®· ¶nh h−ëng kh«ng Ýt ®Õn sù ph¸t triÓn v¨n ho¸, gi¸o dôc t¹i ®Þa ph−¬ng. VËy thùc tÕ nµy lµ nh− thÕ nµo vµ cã nguyªn do tõ ®©u? Kú S¬n lµ mét huyÖn miÒn nói vïng biªn giíi xa nhÊt cña tØnh NghÖ An, cã hoµn c¶nh t−¬ng tù nh− tÊt c¶ c¸c huyÖn miÒn nói khã kh¨n cña c¶ n−íc. T¹i c¸c b¶n lµng xa x«i, hÎo l¸nh còng gÆp t×nh tr¹ng chung th−êng xuÊt hiÖn lµ ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè sö dông ng«n ng÷ cßn chªnh lÖch, ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é tiÕng ViÖt rÊt thÊp. ë ®©y, tiÕng ViÖt vÉn cßn lµ mét trë ng¹i, lµ “hµng rµo ng«n ng÷” ®èi víi ®ång bµo, ®Æc biÖt lµ ®èi víi häc sinh. Thùc tÕ Êy còng ®· vµ ®ang diÔn ra ë vïng ng−êi Kh¬ mó trong ®Þa bµn huyÖn. HiÖn nay, viÖc ®Èy m¹nh chÊt l−îng gi¸o dôc vµ tr×nh ®é v¨n ho¸ ®èi víi häc sinh c¸c d©n téc thiÓu sè, trong ®ã cã ng−êi Kh¬ mó, vÉn ®ang lµ mét tr¨n trë vµ lµ nçi lo l¾ng cña ngµnh gi¸o dôc vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn ë huyÖn Kú S¬n nãi riªng vµ cña tØnh NghÖ An nãi chung. VËy cÇn ¸p dông biÖn ph¸p nµo ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nãi trªn? Khãa luËn tèt nghiÖp khãa häc 2006 - 2010 Sinh viªn: §Æng LÖ Thñy Líp VHDT 12C 7  Lµ con em ng−êi Th¸i - mét d©n téc thiÓu sè ch−a ph¸t triÓn, sinh ra vµ lín lªn ë mét vïng cao cña huyÖn Kú S¬n, t¸c gi¶ cña ®Ò tµi nµy ®· tõ l©u c¶m thÊy day døt tr−íc c©u hái lµ lµm sao gióp ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè ë quª h−¬ng m×nh cã mét sù ph¸t triÓn c©n b»ng vµ ®ång ®Òu vÒ mäi mÆt, so víi vïng xu«i vµ so víi c¸c d©n téc kh¸c. ThiÕt nghÜ muèn thùc hiÖn ®−îc môc tiªu ®ã th× mét trong nh÷ng vÊn ®Ò träng t©m ®Æt ra lµ: ph¶i ph¸t triÓn dång ®Òu kh¶ n¨ng sö dông c¸c ng«n ng÷, ®Æc biÖt chó träng n©ng cao kh¶ n¨ng sö dông tiÕng ViÖt vµ t×m c¸ch b¶o tån, ph¸t triÓn tiÕng mÑ ®Î cña c¸c d©n téc thiÓu sè, trong ®ã cã ng−êi Kh¬ mó ë Kú S¬n. Tõ thùc tÕ nh− trªn, ®Ò tµi nghiªn cøu “ T×nh h×nh sö dông ng«n ng÷ ë vïng ®ång bµo Kh¬ mó huyÖn Kú S¬n - NghÖ An” ®· ®−îc chän lµm h−íng nghiªn cøu trong kho¸ luËn nµy. 2. lÞch sö nghiªn cøu Trong danh môc c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ d©n téc häc, cã thÓ gÆp nhiÒu tµi liÖu vÒ c¸c khÝa c¹nh v¨n ho¸ kh¸c nhau cña c¸c téc ng−êi trªn ®Êt n−íc ta. Trong ®ã, ta gÆp sù quan t©m ®Æc biÖt ®−îc dµnh cho ng−êi Kh¬ mó - mét d©n téc cã sè d©n t−¬ng ®èi Ýt, tr×nh ®é v¨n ho¸, x· héi cßn ë møc thÊp, ®êi sèng kinh tÕ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n ë ViÖt Nam. Cã thÓ kÓ tíi mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu nh−: TrÇn B×nh“NghÒ ®an cña ng−êi Kh¬ mó ë T©y B¾c”, T¹p chÝ D©n téc häc, sè 1/ 1995. TrÇn TÊt Chñng “V¨n ho¸ vËt chÊt cña ng−êi Kh¬ mó ViÖt Nam”, Nxb V¨n ho¸ d©n téc, 2005, H. V−¬ng Hoµng Tuyªn “C¸c d©n téc nguån gèc Nam ¸ ë miÒn b¾c ViÖt Nam”, Nxb Gi¸o dôc, 1963, H. §Æng Nghiªm V¹n“Nh÷ng nhãm d©n téc thuéc ng÷ hÖ Nam ¸ ë T©y B¾c ViÖt Nam”, Nxb Khoa häc x· héi,1972, H. Khãa luËn tèt nghiÖp khãa häc 2006 - 2010 Sinh viªn: §Æng LÖ Thñy Líp VHDT 12C 8 ViÖn D©n téc häc“C¸c d©n téc Ýt ng−êi ë ViÖt Nam” (c¸c tØnh phÝa b¾c), Nxb Khoa häc x· héi, 1978, H. ... §ã thËt sù lµ nh÷ng nghiªn cøu rÊt c«ng phu tõ ph−¬ng diÖn d©n téc häc, lµ nh÷ng tµi liÖu hÕt søc quý b¸u ®Ó tham kh¶o trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn khãa luËn. LÇn theo dÊu ch©n cña c¸c nhµ nghiªn cøu vÒ víi huyÖn Kú S¬n, ta còng gÆp ®−îc mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi t¹i ®Þa ph−¬ng nµy cã liªn quan tíi ng−êi Kh¬ mó nh−: NhiÒu t¸c gi¶, “§Æc tr−ng v¨n hãa vµ truyÒn thèng c¸ch m¹ng c¸c d©n téc ë Kú S¬n, NghÖ An”, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, 1995, H. La C«ng ý, Vâ Mai Ph−¬ng “NghÒ ®an l¸t cña ng−êi Kh¬ mó ë §Ønh S¬n I trong c¬ chÕ thÞ tr−êng”, T¹p chÝ D©n téc häc sè 2/ 2004. ... Cho ®Õn nay, thùc tÕ ch−a nhiÒu ng−êi quan t©m tíi t×nh h×nh sö dông ng«n ng÷ cña c¸c d©n téc thiÓu sè ë huyÖn Kú S¬n. Ta chØ gÆp mét sè ý kiÕn trong mét vµi b¸o c¸o cña Uû ban nh©n d©n tØnh NghÖ An, víi nh÷ng ®¸nh gi¸, nhËn xÐt hÕt søc kh¸i qu¸t, chung chung, vÝ dô nh−: “B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c b¶o tån vµ ph¸t huy tiÕng nãi, ch÷ viÕt c¸c d©n téc thiÓu sè”, Hµ Néi, 11/ 2006. Trong b¸o c¸o nµy, chØ cã vµi dßng nãi vÒ tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña ng−êi Kh¬ mó trong tØnh (cßn l¹i chñ yÕu nãi ®Õn c¸c d©n téc kh¸c). Trong hoµn c¶nh chung nh− vËy, cã thÓ xem vÊn ®Ò sö dông tiÕng ViÖt ë vïng ®ång bµo Kh¬ mó t¹i huyÖn Kú S¬n ®ang lµ mét bµi to¸n ch−a cã lêi gi¶i, mét nót th¾t ch−a ®−îc th¸o gì cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ë huyÖn Kú S¬n vµ cña c¶ tØnh NghÖ An nãi chung. Khãa luËn tèt nghiÖp khãa häc 2006 - 2010 Sinh viªn: §Æng LÖ Thñy Líp VHDT 12C 9 3. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu 3.1. môc ®Ých §Ò tµi nh»m miªu t¶ thùc tr¹ng sö dông ng«n ng÷ cña céng ®ång Kh¬ mó ë huyÖn Kú S¬n. Tõ thùc tÕ nµy, h−íng tíi viÖc ®Ò xuÊt ph−¬ng h−íng vµ nh÷ng biÖn ph¸p nh»m gióp ®ång bµo Kh¬ mó ë ®©y, cã kh¶ n¨ng b¶o tån vµ ph¸t huy tiÕng mÑ ®Î, còng nh− n¾m b¾t vµ sö dông tiÕng ViÖt cã hiÖu qu¶ h¬n. 3.2. NhiÖm vô XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých nghiªn cøu trªn, ®Ò tµi cã nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ nh− sau: Thø nhÊt lµ t×m hiÓu vµ tr×nh bµy thùc tÕ t×nh h×nh sö dông ng«n ng÷ (tiÕng mÑ ®Î Kh¬ mó, tiÕng Th¸i, tiÕng ViÖt) trong céng ®ång Kh¬ mó t¹i huyÖn Kú S¬n. Thø hai lµ t×m hiÓu c¸c chñ tr−¬ng vµ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ®èi víi c¸c d©n téc ë ViÖt Nam, trong ®ã cã ng−êi Kh¬ mó, ®Æc biÖt lµ vÒ v¨n ho¸ , gi¸o dôc, mµ ®iÓm cÇn chó ý lµ chÝnh s¸ch ng«n ng÷ trong v¨n ho¸ vµ trong gi¸o dôc ®èi víi c¸c d©n téc thiÓu sè. Thø ba lµ trªn c¬ së t×nh h×nh thùc tÕ vµ c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch chung, thö ®Ò xuÊt ph−¬ng h−íng vµ c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®èi víi viÖc häc tËp vµ sö dông ng«n ng÷ trong céng ®ång Kh¬ mó t¹i huyÖn Kú S¬n. 4. ®èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu 4.1. §èi t−îng C¨n cø vµo môc ®Ých vµ nhiÖm vô nãi trªn, ®Ò tµi sÏ t×m hiÓu vÒ ng−êi Kh¬ mó ë huyÖn Kú S¬n (tØnh NghÖ An) vµ thùc tÕ sö dông ng«n ng÷ cña hä, víi hai ®èi t−îng sö dông ng«n ng÷ lµ ng−êi lín vµ trÎ em. 4.2. Ph¹m vi §Ò tµi tiÕn hµnh c¸c néi dung nghiªn cøu t¹i huyÖn Kú S¬n, tØnh NghÖ An, nh−ng tËp trung vµo ba b¶n tiªu biÓu ®−îc chän kh¶o s¸t chÝnh lµ b¶n Khãa luËn tèt nghiÖp khãa häc 2006 - 2010 Sinh viªn: §Æng LÖ Thñy Líp VHDT 12C 10 Nh·n Cï, b¶n Nh·n Lú vµ b¶n Xa Vang - x· Tµ C¹, lµ nh÷ng b¶n vïng biªn chØ cã riªng ng−êi Kh¬ mó sinh sèng, ®ång thêi lµ nh÷ng b¶n nghÌo nhÊt cña x·. Tµ C¹ lµ mét trong nh÷ng x· tËp trung ®«ng ng−êi Kh¬ mó nhÊt ë Kú S¬n. Nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh sö dông ng«n ng÷ cã thÓ cã nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau, nh−ng ë ®©y ®Ò tµi chØ chØ giíi h¹n nghiªn cøu t×nh h×nh sö dông ng«n ng÷ trong ®êi sèng h»ng ngµy vµ trong gi¸o dôc víi ®èi t−îng chÝnh lµ céng ®ång ng−êi Kh¬ mó trong ®Þa bµn ba b¶n kÓ trªn. 5. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu §Ò tµi ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu sau: Ph−¬ng ph¸p ng«n ng÷ häc ®iÒn d·: kÕt hîp quan s¸t thùc tÕ víi pháng vÊn vµ ®iÒu tra b»ng b¶ng hái ®Ó thu thËp c¸c t− liÖu thùc tÕ sinh ®éng phôc vô cho ®Ò tµi. Ph−¬ng ph¸p miªu t¶: tr×nh bµy thùc tr¹ng vµ rót ra nh÷ng ®Æc ®iÓm chung vÒ bøc tranh sö dông ng«n ng÷ ë céng ®ång Kh¬ mó trong ®êi sèng x· héi, kinh tÕ, v¨n ho¸ ®Þa ph−¬ng. Ph−¬ng ph¸p thèng kª: sö dông c¸c c¸ch tÝnh ®Õm c¸c sè liÖu cã ®−îc qua kh¶o s¸t, lÊy ®ã lµm c¬ së kh¸ch quan ®Ó ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt. 6. Bè côc cña ®Ò tµi Ngoµi phÇn Më ®Çu, KÕt luËn vµ Phô lôc, ®Ò tµi bao gåm ba ch−¬ng: Ch−¬ng 1: Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ huyÖn Kú S¬n - tØnh NghÖ An vµ vÒ ng−êi Kh¬ mó ë Kú S¬n Ch−¬ng 2: Sö dông ng«n ng÷ trong céng ®ång Kh¬ mó ë Kú S¬n Ch−¬ng 3: Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng sö dông ng«n ng÷ trong céng ®ång Kh¬ mó ë Kú S¬n ë phÇn Phô lôc, ngoµi mét sè h×nh ¶nh vÒ c¶nh quan vïng ng−êi Kh¬ mó, cßn cã mét sè bµi chÝnh t¶ cña c¸c em häc sinh, c¸c mÉu phiÕu ®iÒu tra, c¸c c©u hái phôc vô kh¶o s¸t thùc tÕ. Khãa luËn tèt nghiÖp khãa häc 2006 - 2010 Sinh viªn: §Æng LÖ Thñy Líp VHDT 12C 87 Th− môc tham kh¶o 1. TrÇn B×nh (2007), V¨n ho¸ c¸c d©n téc thiÓu sè vïng T©y B¾c, Tr−êng §¹i häc V¨n ho¸ Hµ Néi, H. 2. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o (2002), H−íng dÉn d¹y tËp nãi tiÕng ViÖt cho häc sinh d©n téc. Nxb Gi¸o dôc, H. 3. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o: Héi th¶o quèc gia cñng cè vµ ph¸t triÓn gi¸o dôc cho con em ®ång bµo c¸c d©n téc vïng cao phÝa b¾c, Lµo cai 7 - 8/ 1994. 4. Bé GD §T - UNICEF - UBDT: Kû yÕu héi nghÞ quèc gia, chÝnh s¸ch, chiÕn l−îc sö dông vµ d¹y - häc tiÕng d©n téc, tiÕng ViÖt cho c¸c d©n téc thiÓu sè, HN 11/ 2004. 5. B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c b¶o tån vµ ph¸t huy tiÕng nãi, ch÷ viÕt c¸c d©n téc thiÓu sè tØnh NghÖ An, trong Héi nghÞ tæng kÕt c«ng t¸c b¶o tån vµ ph¸t huy tiÕng nãi ch÷ viÕt c¸c d©n téc thiÓu sè ë Hµ Néi, 11/ 2006. 6. TrÇn TÊt Chñng (2005), V¨n ho¸ vËt chÊt ng−êi Kh¬ mó ë ViÖt Nam, Nxb V¨n ho¸ d©n téc, H. 7. NguyÔn V¨n Lîi (2000), Mét sè vÊn ®Ò chÝnh s¸ch ng«n ng÷ ë c¸c quèc gia ®a d©n téc, T/ c Ng«n ng÷ sè 1. 8. Hoµng V¨n Ma (2002), VÒ ng«n ng÷ c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam (c¸c ng«n ng÷ phÝa b¾c), Nxb Khoa häc x· héi, H. 9. NhiÒu t¸c gi¶ (1995), §Æc tr−ng v¨n ho¸ truyÒn thèng c¸ch m¹ng c¸c d©n téc ë Kú S¬n, NghÖ An, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, H. 10. Lª B¸ Th¶o (1977), Thiªn nhiªn ViÖt Nam, Nxb Khoa häc kü thuËt, H. 11. T¹ V¨n Th«ng (1993), Mèi quan hÖ gi÷a ch÷ viÕt vµ tiÕng nãi c¸c d©n téc thiÓu sè víi ch÷ vµ tiÕng ViÖt, Trong: ViÖn ng«n ng÷ häc, nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh s¸ch ng«n ng÷ ë ViÖt Nam, Nxb Khoa häc x· héi, H. Khãa luËn tèt nghiÖp khãa häc 2006 - 2010 Sinh viªn: §Æng LÖ Thñy Líp VHDT 12C 88 12. T¹ V¨n Th«ng, NguyÔn V¨n Lîi (2003), H−íng dÉn d¹y kÕt hîp tiÕng ViÖt vµ tiÕng d©n téc thiÓu sè, Nxb ThuËn Ho¸, HuÕ. 13. T¹ V¨n Th«ng (2008), Bèn m−¬i n¨m nghiªn cøu ng«n ng÷ c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam ë ViÖn ng«n ng÷ häc, T/c Ng«n ng÷ sè 12 (235)/ 2008. 14. Hoµng TuÖ (2001): - VÒ chÝnh s¸ch ng«n ng÷ nªn cã ë ViÖt Nam ®èi víi c¸c d©n téc thiÓu sè - Ng«n ng÷ d©n téc, ng«n ng÷ quèc gia, ng«n ng÷ thÕ giíi - VÒ vÊn ®Ò song ng÷ - Tõ song ng÷ bÊt b×nh ®¼ng tíi song ng÷ c©n b»ng Trong: Hoµng TuÖ, TuyÓn tËp Ng«n ng÷ häc, Nxb §¹i häc Quèc gia TP. HCM. 15. Trung t©m Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n Quèc gia (2002), C¶nh huèng vµ chÝnh s¸ch ng«n ng÷ ë ViÖt Nam, Nxb Khoa häc x· héi, H. 16. Uû ban Khoa häc x· héi ViÖt Nam (1984), Ng«n ng÷ c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam vµ chÝnh s¸ch ng«n ng÷, Nxb Khoa häc x· héi, H. 17. UNESCO (2005) TiÕng mÑ ®Î tr−íc tiªn: Ch−¬ng tr×nh xo¸ mï ch÷ dùa vµo céng ®ång cho c¸c c¶nh huèng ng«n ng÷ thiÓu sè ë Ch©u ¸, H. 18. Uû ban d©n téc (2006), Tµi liÖu héi nghÞ tæng kÕt c«ng t¸c b¶o tån vµ ph¸t huy tiÕng nãi , ch÷ viÕt c¸c d©n téc thiÓu sè, H. 19. §Æng Nghiªm V¹n (1972), Nh÷ng nhãm d©n téc thuéc ng÷ hÖ Nam ¸ ë T©y B¾c ViÖt Nam, Nxb Khoa häc x· héi, H. 20. ViÖn Khoa häc gi¸o dôc (2001), Néi dung ph−¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc d¹y häc ë vïng c¸c d©n téc, Nxb §¹i häc Quèc gia, H. 21. ViÖn Ng«n ng÷ häc (1993), Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh s¸ch ng«n ng÷ ë ViÖt Nam, Nxb Khoa häc x· héi, H. Khãa luËn tèt nghiÖp khãa häc 2006 - 2010 Sinh viªn: §Æng LÖ Thñy Líp VHDT 12C 89 22. ViÖn Ng«n ng÷ häc (1997), C¶nh huèng vµ chÝnh s¸ch ng«n ng÷ ë c¸c quèc gia ®a d©n téc, Nxb Khoa häc x· héi, H. 23. ViÖn Ng«n ng÷ häc (2002), C¶nh huèng vµ chÝnh s¸ch ng«n ng÷ ë ViÖt Nam, Nxb Khoa häc x· héi, H.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdang_le_thuy_tom_tat_4877_2065211.pdf
Luận văn liên quan