Khóa luận Tổ chức các hoạt động văn hoá trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Văn khê, huyện Mê linh, thành phố Hà Nội

Đ thực hiện các nhiệm vụ nêu trên e đã sử dụn các phươn pháp n h n c u sau: - Sử dụn phươn pháp ịch sử và logic; quy nạp và di n dịch làm sáng tỏ về m t lý luận, các vấn đề n quan đến đề tài. - Sử dụn phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp đ xử lý các thông tin thuộc ĩnh vực nghiên c u.

pdf9 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Tổ chức các hoạt động văn hoá trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Văn khê, huyện Mê linh, thành phố Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ VĂN KHÊ, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT Giảng viên hướng dẫn: Ths. Trần Thu Nhung Sinh viên thực hiện : Lê Thị Thu Hà Lớp : QLVH 10B Hà Nội – 2013 MỤC LỤC I. MỞ ĐẦU.....6 1. Lý do chọn đề t ..6 2. Mục đích v nh ệm vụ n h n c u 7 3. Đố tượng, phạm vi nghiên c u ...8 4. Phươn pháp nghiên c u ..8 5. Đón óp của đề t ...8 6. Bố cục của đề t ..8 II. NỘI DUNG....10 Chương 1. Lý luận chung về tổ chức các hoạt động văn hóa trong phong trào x ng nông thôn mới...10 1.1. Khái niệm về văn hóa v các hoạt động văn hoá 10 1.1.1. Khái niệm văn hoá 10 1.1.2. Khái niệm các hoạt độn văn hoá 11 1.1.3. Vai trò của hoạt độn văn hoá đối với đời sống nhân dân .............11 1.1.4. ộ dun các hoạt độn văn hóa 12 1.2. há quát về phong trào xây dựng nông thôn mớ 16 Chương 2. Th c trạng công tác tổ chức các hoạt động văn hóa trong phong trào xây d ng nông thôn mới ở xã Văn Khê, hu ện Mê Linh, thành phố Hà Nội....19 2.1. Khái quát vị trí địa lý, kinh tế - xã hộ xã Văn h , huyện Mê Linh, thành phố Hà Nộ 19 2 1 1 Vị trí địa 19 2 1 2 Đ ều ện nh tế ...19 2 1 3 Đ ều ện văn hóa - xã hộ 21 2 2 Phon tr o xây dựn n n th n ớ xã Văn h , huyện nh, th nh phố ộ 23 2.3 hực trạn của công tác tổ ch c các hoạt động văn hóa trong phong trào xây dựng nông thôn mới xã Văn h , huyện Mê Linh, thành phố Hà Nộ 29 2.3.1. oạt độn thông tin tuyên truyền cổ độn 29 2.3.2. oạt độn của thư v ện v phon tr o đọc 33 2.3.3. Công tác o t n d tích v tổ ch c hộ 34 2.3.4. oạt độn tổ ch c câu lạc bộ, văn n hệ, th thao .36 2.3.5. Công tác xây dựn nếp sốn , a đình văn hoá, n văn hoá 37 2.3.6. Công tác xây dựng thiết chế văn hoá 38 2.4. ột số đánh á về c n tác tổ ch c các hoạt độn văn hóa tron phon tr o xây dựn n n th n ớ xã Văn h , huyện nh, th nh phố ộ ..39 2.4.1 ột số t tích cực của c n tác tổ ch c các hoạt độn văn hóa tron phong tr o xây dựn n n th n ớ 39 2 4 2 ột số t n tại, hạn chế của công tác tổ ch c các hoạt độn Văn hóa trong phong trào xây dựng nông thôn mới 40 2.4.3. ột số n uy n nhân d n đến thực trạn của c n tác tổ ch c các hoạt độn văn hóa tron phon tr o xây dựn n n th n ớ 42 Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức các hoạt động Văn hóa trong phong trào xây d ng nông thôn mới tại xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội..45 3 1 Phươn hướn v nh ệ vụ chun 45 3 1 1 Phươn hướn 45 3 1 2 h ệ vụ 45 3 2 ột số pháp chính nh nâng cao chất ượng c n tác tổ ch c các hoạt độn văn hóa tron phon tr o xây dựn n n th n ớ ......46 3.2.1 ăn cườn c n tác qu n của h nước .46 3.2.2. Phê duyệt lại đề án quy hoạch thiết chế văn hoá 47 3.2.3. Tạo cơ chế thu hút vốn đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá .47 3.2.4. Đầu tư cơ s vật chất, trang thiết bị phục phụ cho hoạt độn văn hoá 48 3.2.5. Đầu tư cán ộ phục vụ tạ các thiết chế văn hoá .48 3.2.6. Nâng cao chất ượn các hoạt độn văn hoá 49 III. KẾT LUẬN...50 IV. PHỤ LỤC..51 V. TÀI LIỆU THAM KHẢO.58 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Văn hóa V ệt Nam là kết qu của quá trình ao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựn nước và giữ nước của cộn đ ng các dân tộc Việt Nam, là kết qu ao ưu v t ếp thu tinh hoa của nhiều nền văn nh tr n thế giớ đ không ngừng hoàn thiện Văn hóa V ệt a đã hun đúc n n tâ h n, khí phách, b n ĩnh V ệt Nam, làm rạng r vẻ vang lịch sử dân tộc. ện nay, trong công cuộc đổi mới, cùng với sự phát tri n của nền kinh tế thị trườn đò hỏi chúng ta ph i m rộng quan hệ hợp tác quốc tế v ao ưu văn hóa vớ các nước trên thế giới. Thông qua việc m rộng quan hệ, chúng ta tiếp thu được nhiều thành tựu văn nh của nhân loại, làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc Việt a hưn cũn tron quá trình cửa, hội nhập, sự xâm nhập của văn hóa n oạ a cho văn hóa truyền thốn có n uy cơ ị lãng quên. Trong nhữn nă ần đây, đất nước ta đan có nh ều chuy n biến tích cực về kinh tế - xã hộ , văn hoá, áo dục, đời sống nhân dân được c i thiện rõ rệt. Việt a đan tron thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đạ hoá đất nước, phấn đấu tr thành một nước công nghiệp. ện nay, đất nước ta đan đẩy mạnh phong trào nông thôn mới với nhiều chính sách ưu đã phát tr n kinh tế, văn hoá, xã hội. Nhu cầu về văn hóa của n ười dân ngày càng cao, chính quyền các cấp cần ph i tổ ch c các hoạt độn văn hóa đ đáp ng nhu cầu đó của nhân dân.Việc xây dựn cơ s hạ tần d nh cho văn hoá n y c n được quan tâ , đ c biệt là vấn đề tổ ch c các hoạt độn văn hoá cấp cơ s . Xã Văn h , huyện Mê Linh là một xã ngoại thành thuộc thành phố Hà Nội, có nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, phong trào xây dựng nông thôn xã Văn Khê nói riêng và huyện Mê Linh nói chung n y c n được quan tâm và phát tri n Đây vùn đất có truyền thốn văn hóa dân tộc âu đờ , phon phú, đa dạng giàu b n sắc ron cơ chế kinh tế thị trường, Văn h có nhiều ưu thế về địa , ao th n đ ao ưu quốc gia, quốc tế Dưới sự ãnh đạo của Đ ng và chính quyền địa phươn , nhữn nă ần đây đời sốn văn hóa của nhân dân địa phươn có nh ều tiến bộ, song công tác tổ ch c các hoạt độn văn hoá còn t n tại nhiều hạn chế. Nhân dân nhiều n ười không nhận th c đầy đủ vai trò của các hoạt độn văn hoá tron phon tr o xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá hiện nay. Do đó cùn vớ đổi mới kinh tế cần ph i có chiến ược nân cao đời sốn văn hóa của nhân dân. Thực ti n đó đò hỏi ph i nghiên c u nghiêm túc khoa học, đ nhận th c đún đắn vấn đề tổ ch c các hoạt độn văn hoá trong phong trào nông thôn mới. Xuất phát từ cơ s lý luận và thực ti n trên em chọn vấn đề: “ ổ ch c các hoạt độn văn hoá tron phon tr o xây dựng nông thôn mới tại xã Văn h , huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội” đề tài nghiên c u. 2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài. * Mục đích: Nghiên c u thực trạng công tác tổ ch c các hoạt độn văn hoá và đề xuất một số gi i pháp nh m nâng cao hiệu qu của công tác tổ ch c các hoạt độn văn hoá tron phon tr o xây dựng nông thôn mới xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. * Nhiệm vụ: Đ thực hiện mục đích tr n, nh ệm vụ nghiên c u của đề tài là: - rình y cơ s lý luận về vấn đề tổ ch c các hoạt độn văn hoá tron phon trào xây dựng nông thôn mới. - Phân tích n hĩa, nghiên c u nội dung của việc tổ ch c các hoạt độn văn hoá trong phong trào xây dựn nông thôn mới xã Văn h , huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. - Phân tích thực trạng của công tác tổ ch c các hoạt động trong phong trào xây dựng nông thôn mới xã Văn h , huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. - Đề xuất một số gi i pháp nh m nâng cao hiệu qu của công tác tổ ch c các hoạt độn văn hoá tron phon tr o xây dựng nông thôn mới xã Văn h , huyện Mê Linh, thành phố, Hà Nội. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: * Đối tượng: Thực trạng và một số gi i pháp nh nâng cao hiệu qu của công tác tổ ch c các hoạt độn văn hoá xã Văn h , huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. * Phạm vi nghiên cứu: Đố tượn tr n được nghiên c u chủ yếu tr n địa bàn xã Văn h , huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 4. Phương pháp nghiên cứu. Đ thực hiện các nhiệm vụ nêu trên e đã sử dụn các phươn pháp n h n c u sau: - Sử dụn phươn pháp ịch sử và logic; quy nạp và di n dịch làm sáng tỏ về m t lý luận, các vấn đề n quan đến đề tài. - Sử dụn phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp đ xử lý các thông tin thuộc ĩnh vực nghiên c u. 5. Đóng góp của đề tài. Đề tài góp phần tăn th sự hi u biết cho b n thân, làm tài liệu nghiên c u, tham kh o cho mọ n ười. Em hy vọng bài khóa luận sẽ góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao hiệu qu của công tác tổ ch c các hoạt độn văn hóa tron phon trào xây dựng nông thôn mới tạ xã Văn h , huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 6. Bố cục của đề tài: Ngoài phần m đầu, mục lục, kết luận, tài liệu tham kh o đề t g m 3 chươn : Chươn 1: Lý luận chung về tổ ch c các hoạt độn văn hoá tron phon tr o xây dựn nông thôn mới. Chươn 2: hực trạng công tác tổ ch c các hoạt độn văn hoá tron phon trào xây dựn nông thôn ớ xã Văn h , huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Chươn 3: ột số gi i pháp nh nâng cao hiệu qu của công tác tổ ch c các hoạt độn văn hoá tron phon tr o xây dựn n n th n ớ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo cáo tóm tắt quy hoạch xây dựng nông thôn mớ xã Văn h , huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 2. Báo cáo kết qu công tác xây dựng nếp sốn , n văn hoá, a đình văn hoá xã Văn h , huyện Mê linh, thành phố Hà Nội. 3. Báo cáo kết qu tri n khai xây dựng nông thôn mới về ĩnh vực văn hoá, th thao (t u chí 6 v 16) nă 2012 4. Báo cáo t n áo nă 2012 xã Văn h , huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 5. Báo cáo hoạt động tổ ch c chạy báo Hà Nội mớ 2012 xã Văn h , uyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 6. Báo cáo về công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mớ xã Văn h , huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 7. Báo cáo tổng hợp nếp sốn văn hoá v ệc cướ , tan nă 2012 8. Cơ s văn hóa V ệt a , rần ọc h , x áo dục, nă 1995 9. Đề án xây dựng nông thôn mớ xã Văn h , huyện Mê Linh, thành phố Hà Nộ a đoạn 2011 – 2015. 10. Chí nh, o n tập, tập 3 x áo dục, 1995 11. Kế hoạch tuyên truyền giới thiệu sách hè 2012. 12. Kế hoạch văn hoá – thông tin 2012. 13. Kế hoạch chươn trình phát tr n văn hoá 2011 – 2015. 14. Một số văn n hướng d n thực hiện xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, tập 1, NXB H n Đ c, Hà Nộ , nă 2012 15. Qu n lý thiết chế văn hóa - TS. Phan Thanh Tá, Hệ thống bài gi ng khoa Qu n Văn hóa - Nghệ thuật, rườn Đại học Văn hóa ội. 16. u n hoạt độn văn hóa, uy n Văn y, Phan Văn ú, hị Hiến, Trần Thị D n, o n Sơn Cườn , x Văn hóa h n t n ội, 1998. 17. Quyết định thành lập câu lạc bộ văn n hệ xã Văn h 18. Quyết định xây dựn trun tâ văn hoá xã Văn h , huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 19. Quyết đ nh quy hoạch xây dựn thư v ện xã Văn h , huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 20. Tài liệu đ o tạo, tập huấn b dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, tập 1. 21. Tài liệu tập huấn xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nộ , nă 2011, S nông nghiệp và phát tri n nông thôn Hà Nội, Chi cục phát tri n nông thôn. 22. Tập bài gi ng môn Qu n lý thiết chế h Văn hóa ( run tâ văn hóa), TS. Phan Thanh Tá. Trang web: + Chinhphu.vn + MeLinh.HaNoi.gov.vn +Nongthonmoi.gov.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfle_thi_thu_ha_tom_tat_2953_2064463.pdf
Luận văn liên quan