Khóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, nó có ý nghĩa sống còn với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh có nhiệm vụ thu thập, kiểm tra, phân tích thông tin kế toán về bán hàng cung cấp dịch vụ cho các nhà quản trị có được thông tin một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời và toàn diện để từ đó có phương án kinh doanh phù hợp. Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại Cẩm Trướng em đã có điều kiện để tìm hiểu công tác kế toán của công ty. Đặc biệt là công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, bên cạnh những mặt mạnh mà công ty đã đạt được vẫn còn những tồn tại mà công ty cần phải xem xét và hoàn thiện hơn nữa nhằm đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn. Trong bài khoá luận của mình em đã trình bày khái quát cơ sở lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, đánh giá, phân tích thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại Cẩm Trướng và đưa ra một số đề xuất với công ty: - Tổ chức lại bộ máy kế toán. - Sử dụng sổ chi tiết cho tài khoản 511.

doc114 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 13088 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Céng ph¸t sinh Nî 2.128.257.121 2.472.421.335 2.148.283.672 2.322.298.213 9.071.260.341 Tæng ph¸t sinh Cã 2.090.943.283 2.067.757.761 1.624.270.120 3.362.518.390 9.145.490.094 Sè d­ Nî 135.960.458 540.624.032 1.064.637.584 24.417.408 Sè d­ Cã Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) b. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n. C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng lµ c«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng víi nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau nh­: g¹ch, ngãi, gèm…V× vËy viÖc theo dâi vµ qu¶n lý thµnh phÈm ph¶i ®­îc theo dâi mét c¸ch chÆt chÏ vµ chÝnh x¸c. Thµnh phÈm xuÊt kho cña cña c«ng ty ®­îc tÝnh gi¸ theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn c¶ kú dù tr÷ vµ doanh nghiÖp b¸n hµng theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. - Khi tÝnh trÞ gi¸ cña hµng tån kho cuèi kú, doanh nghiÖp tÝnh cho c¶ quý bao gåm c¸c lo¹i thµnh phÈm: G¹ch, ngãi, gèm. - TrÞ gi¸ thùc tÕ cña thµnh phÈm tån kho cuèi kú = Sè l­îng thµnh phÈm tån kho cuèi kú x §¬n gi¸ b×nh qu©n. - §¬n gi¸ b×nh qu©n cña c¶ quý ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : TrÞ gi¸ TT cña tõng lo¹i hµng tån §K + nhËp trong kú §¬n gi¸ b×nh qu©n = Sè l­îng TT cña tõng lo¹i hµng tån §K + nhËp trong kú - §èi víi g¹ch x©y 2 lç ASim. Tån ®Çu kú: 1.697.854 viªn; TrÞ gi¸ tån ®Çu kú: 368.094.747® NhËp kho trong kú: 6.174.720 viªn; TrÞ gi¸ nhËp kho trong kú: 1.401.661.440 ® Tån kho cuèi kú: 49.600 viªn 368.094.747 + 1.401.661.440 Ta cã ®¬n gi¸ b×nh qu©n = = 224,8 ®/ viªn. 1.697.854 + 6.174.720 TrÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng tån kho = 49.600 viªn x 224,8 ®/ viªn =11.151.632®. TrÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt kho trong kú = 368.094.747 + 1.401.661.440 - 11.151.632= 1.758.604.555 ® - §èi víi g¹ch x©y 2 lç A1. Tån kho ®Çu kú: 1.100.413 viªn; TrÞ gi¸ tån ®Çu kú: 237.689.208 ®. NhËp kho trong kú: 1.277.763 viªn; TrÞ gi¸ nhËp kho trong kú: 289.413.320 ®. Tån kho cuèi kú: 1.845 viªn. 237.689.208 + 289.413.320 Ta cã ®¬n gi¸ b×nh qu©n = = 221,6 ®/viªn 1.100.413 + 1.277.763 TrÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng tån kho cuèi kú = 1.845 viªn x 221,6 ®/ viªn = 552.578 ® TrÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt kho trong kú = 237.689.208 + 289.413.320 - 552.578 = 526.549.950 Cuèi kú kÕ to¸n c¨n cø vµo sæ chi tiÕt cña c¸c lo¹i thµnh phÈm, b¶ng tæng hîp chi tiÕt, B¶ng kª sè 8, Sæ c¸i cña c¸c TK 1542, TK 1551, TK 1555 vµ NhËt ký - Chøng tõ sè 8 ®Ó ghi Sæ c¸i cho TK 632 BiÓu 2.14 C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng MÉu sè S04a8 – DN X· §«ng H­¬ng - TPTH Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC Sæ c¸i (Dïng cho h×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ) Tµi kho¶n: 632 D­ nî 01/01/2007: Ghi Nî TK Ghi Cã TK Quý I Quý II Quý III Quý IV Céng 1542 88.851.294 94.606.793 68.259.662 143.308.316 395.026.065 1551 2.090.943.823 2.067.757.761 1.624.270.120 3.362.518.390 9.145.490.094 1553 1554 1555 48.267.726 13.836.460 2.994.003 28.231.522 93.329.711 Céng ph¸t sinh Nî 2.228.062.843 2.176.201.014 1.695.523.785 3.534.058.228 9.633.845.870 Tæng ph¸t sinh Cã 2.228.062.843 2.176.201.014 1.695.523.785 3.534.058.228 9.633.845.870 Sè d­ Nî Sè d­ Cã Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 2.2.2.2. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu. C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ nªn doanh thu b¸n hµng cña doanh nghiÖp kh«ng bao gåm thuÕ: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô = Sè l­îng thµnh phÈm x §¬n gi¸ b¸n. V× C«ng ty kh«ng cã c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu trong kÕ to¸n b¸n hµng nªn doanh thu b¸n hµng (hay cßn gäi lµ doanh thu ban ®Çu) còng chÝnh lµ doanh thu thuÇn. Gi¸ b¸n thµnh phÈm phô thuéc vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ t×nh h×nh cung – cÇu trªn thÞ tr­êng. KÕ to¸n h¹ch to¸n ngay gi¸ vèn hµng xuÊt kho sau mçi lÇn mçi lÇn ghi nhËn doanh thu ®Ó cuèi kú x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng b¸n hµng theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp nªn doanh nghiÖp ph¶n ¸nh doanh thu theo ph­¬ng ph¸p doanh thu theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. VÝ dô: Ngµy 01/10/2007, theo chøng tõ HDC sè chøng tõ 00041194 c«ng ty x©y dùng Hång Ngäc mua 10.000 viªn g¹ch 2 lç ASim, víi gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT: 328,673 ®/ viªn.VËy doanh thu b¸n hµng = 10.000 viªn x328,673®/ viªn = 3.286.730 ®; thuÕ GTGT doanh nghiÖp ph¶i nép = 3.286.730 x10% = 328.673 ®; Doanh thu bèc xÕp hµng ®­a ®Õn c«ng ty XD Hång Ngäc 47.619 ®, thuÕ GTGT doanh nghiÖp ph¶i nép = 2.381 ®. C«ng ty XD Hång Ngäc ®· thanh to¸n cho c«ng ty s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng tæng sè tiÒn lµ: 3.665.403 ®. Khi giao hµng cho c«ng ty x©y dùng Hång Ngäc kÕ to¸n viÕt ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu thu theo mÉu quy ®Þnh vµ hµng ngµy kÕ to¸n ghi nhËn doanh thu vµo b¶ng kª ho¸ ®¬n b¸n hµng. Cuèi th¸ng kÕ to¸n b¸n hµng sÏ tæng hîp sè l­îng hµng b¸n ra vµ doanh thu b¸n hµng cña th¸ng ®ã vµo b¶ng tæng hîp tiªu thô s¶n phÈm cña th¸ng. Cuèi quý, kÕ to¸n tr­ëng sÏ tiÕn hµnh ghi vµo Sæ c¸i TK 511 BiÓu sè 2.15: Ho¸ ®¬n GTGT ho¸ ®¬n MÉu sè: 01 GTKT - 3LL g t g t HB/ 2007 B Liªn 3: Néi bé Sè : 00041194 Ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2007 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty cæ phÇn SX & TM CÈm Tr­íng. §Þa chØ: X· §«ng H­¬ng – TPTH 2800221971 Sè tµi kho¶n: 431101001118 §iÖn tho¹i: 0373.857393 MS Tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn TuÊn Phong §¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng Hång Ngäc Sè TK: 01 KD NTV – NguyÔn B¸ ViÕt – Phßng KD c«ng ty H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1 x 2 1 G¹ch x©y 2 lç A1 Sim Viªn 10.000 328,673 3.286.730 Céng tiÒn hµng 3.286.730 ThuÕ suÊt thuÕ GTGT: 10%; TiÒn thuÕ GTGT : 328.673 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 3.615.403 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Ba triÖu, s¸u tr¨m m­êi l¨m ngh×n, bèn tr¨m linh ba ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( Ký, ghi râ hä tªn ) ( Ký, ghi râ hä tªn ) ( Ký, ®ãng dÊu, hä tªn ) BiÓu sè 2.16: PhiÕu thu §¬n vÞ:CTCPSX & TM CÈm Tr­íng MÉu sè: 01 - TT §Þa chØ:X· §«ng H­¬ng – TPTH ( Ban hµnh theo Q§ sè 15/ 2006/ Q§ - BTC ngµy 20/ 03/ 2006 cña Bé tr­ëng BTC ) phiÕu thu QuyÓn sè:.............. Ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2007 Sè:151. Nî: TK 111. Cã: TK 511, TK 3331. Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÞnh V¨n Thanh §Þa chØ: Phßng kÕ to¸n Lý do nép: Thu tiÒn b¸n hµng Sè tiÒn: 3.615.403 ® .........( ViÕt b»ng ch÷ ): Ba triÖu, s¸u tr¨m m­êi l¨m ngh×n, bèn tr¨m linh ba ®ång. KÌm theo: 1 (mét) chøng tõ gèc: Ho¸ ®¬n sè 00041194 ngµy 01/10/2007. Ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2007 Gi¸m ®èc KÕ to¸n Ng­êi nép Ng­êi lËp Thñ kho ( Ký, hä tªn ( Ký, hä tªn ) tiÒn phiÕu ®ãng dÊu ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( ViÕt b»ng ch÷ ): Ba triÖu s¸u tr¨m s¸u l¨m ngh×n bèn tr¨m linh ba ®ång. BiÓu sè 2.19 C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng X· §«ng H­¬ng - TPTH B¸o c¸o tæng hîp tiªu thô s¶n phÈm th¸ng 10 / 2007 STT M· vËt t­ Tªn vËt t­ §VT Sè l­îng Gi¸ b¸n (®) Doanh thu (®) ThuÕ 1 BC Bèc xÕp lªn xe 44.676.182 2.228.818 2 VC VËn chuyÓn + Bèc xÕp 1.680.956 84.044 3 2LA0 G¹ch x©y 2 lç A0 Viªn 249.060.000 312,074 77.725.189 7.772.511 4 2LA1 G¹ch x©y 2 lç A1 Viªn 1.129.360.000 312,699 363.314.809 36.331.491 5 2LAS G¹ch x©y 2 lç A sim Viªn 2.892.610.000 328,673 950.724.319 95.200.171 ... ... ... ... ... ... ... ... NA Ngãi m¸y A Viªn 1.000.000 1.172,727 1.172.727 117.273 NC Ngãi m¸y C Viªn 90.000 809.088 72.818 7.282 ... ... ... ... ... ... ... ... Tæng céng 1.685.696.743 166.374.547 Cuèi quý kÕ to¸n tæng hîp sÏ c¨n cø vµo B¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra vµ b¸o c¸o tæng hîp tiªu thô s¶n phÈm cña th¸ng 10, th¸ng 11, th¸ng 12 ®Ó ghi NhËt ký – Chøng tõ sè 8 vµ sæ C¸i TK 5111, 5112, 5115. BiÓu sè 2.20 C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng MÉu sè S04a8 – DN X· §«ng H­¬ng – TP Thanh Ho¸ Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC Sæ c¸i (Dïng cho h×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ) Tµi kho¶n: 5111 D­ nî 01/01/2007: Ghi Nî TK Ghi Cã TK Quý I Quý II Quý III Quý IV Céng 911 2.845.095.246 2.909.320.028 2.450.903.659 4.985.209.754 13.190.528.690 532 Céng ph¸t sinh Nî 2.845.095.246 2.909.320.028 2.450.903.659 4.985.209.754 13.190.528.690 Tæng ph¸t sinh Cã 2.845.095.246 2.909.320.028 2.450.903.659 4.985.209.754 13.190.528.690 Sè d­ Nî Sè d­ Cã Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) BiÓu sè 2.21 C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng MÉu sè S04a8 – DN X· §«ng H­¬ng – TP Thanh Ho¸ Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC Sæ c¸i (Dïng cho h×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ) Tµi kho¶n: 5112 D­ nî 01/01/2007: Ghi Nî TK Ghi cã TK Quý I Quý II Quý III Quý IV Céng 911 88.851.294 94.606.793 68.259.662 143.308.316 395.026.065 Céng ph¸t sinh Nî 88.851.294 94.606.793 68.259.662 143.308.316 395.026.065 Tæng ph¸t sinh Cã 88.851.294 94.606.793 68.259.662 143.308.316 395.026.065 Sè d­ Nî Sè d­ Cã Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) BiÓu sè 2.22 C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng MÉu sè S04a8 – DN X· §«ng H­¬ng – TP Thanh Ho¸ Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC Sæ c¸i (Dïng cho h×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ) Tµi kho¶n: 5115 D­ nî 01/01/2007: Ghi Nî TK Ghi cã TK Quý I Quý II Quý III Quý IV Céng 911 49.474.324 13.421.819 2.640.910 25.442.910 90.979.963 Céng ph¸t sinh Nî 49.474.324 13.421.819 2.640.910 25.442.910 90.979.963 Tæng ph¸t sinh Cã 49.474.324 13.421.819 2.640.910 25.442.910 90.979.963 Sè d­ Nî Sè d­ Cã Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 2.2.3. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 2.2.3.1. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng. Chi phÝ b¸n hµng ë doanh nghiÖp bao gåm c¸c kho¶n sau: - TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ( BHXH, BHYT, KPC§ ) cho ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng cña C«ng ty. Hµng th¸ng, kÕ to¸n c¨n cø vµo '' B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng '' ph¶i tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng ®Ó tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng, l­¬ng tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng ®­îc tÝnh theo doanh thu tiªu thô. Cô thÓ: B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng th¸ng 12 n¨m 2007. - KhÊu hao TSC§ dïng cho bé phËn b¸n hµng. Hµng quý, kÕ to¸n c¨n cø vµo “B¶ng khÊu hao TSC§” dïng cho bé phËn b¸n hµng ®Ó tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng. Cô thÓ: Trong quý IV n¨m 2007 khÊu hao TSC§ dïng cho bé phËn b¸n hµng lµ 15.409.492 ®. - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c nh­ chi phÝ qu¶ng c¸o, chi phÝ cho tr­ng bµy giíi thiÖu s¶n phÈm... Cô thÓ: BiÓu 2.24: §¬n vÞ:CTCPSX & TM CÈm Tr­íng MÉu sè: 01 - TT §Þa chØ:X· §«ng H­¬ng – TPTH (Ban hµnh theo Q§ sè 15/ 2006/ Q§ - BTC ngµy 20/ 03/ 2006 cña Bé tr­ëng BTC ) phiÕu chi QuyÓn sè:.............. Ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2007 Sè:057. Nî: TK 641. Cã: TK 111. Hä tªn ng­êi nép tiÒn: Lª ThÞ Hµ §Þa chØ: C«ng ty qu¶ng c¸o Hoµng Long Lý do chi: Chi tiÒn qu¶ng c¸o Sè tiÒn: 10.130.600 ® .........( ViÕt b»ng ch÷ ): M­êi triÖu, mét tr¨m ba m­¬i ngh×n, s¸u tr¨m ®ång ch½n. KÌm theo: 1 (mét) chøng tõ gèc. Ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2007 Gi¸m ®èc KÕ to¸n Ng­êi nhËn tiÒn Ng­êi lËp Thñ quü ( Ký, hä tªn ( Ký, hä tªn ) tiÒn phiÕu ®ãng dÊu ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( ViÕt b»ng ch÷ ): M­êi triÖu mét tr¨m ba m­¬i ngh×n s¸u tr¨m ®ång ch½n. Tõ nh÷ng ho¸ ho¸ ®¬n chøng tõ trªn kÕ to¸n tËp hîp chi b¸n hµng vµo B¶ng kª sè 5 vµ vµo sæ c¸i TK 641 BiÓu sè 2.26 C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng MÉu sè S04a8 – DN X· §«ng H­¬ng – TP Thanh Ho¸ Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC Sæ c¸i (Dïng cho h×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ) Tµi kho¶n: 641 D­ nî 01/01/2007: Ghi Nî TK Ghi cã TK Quý I Quý II Quý III Quý IV Céng 1111 9.329.062 3.374.172 4.876.201 40.745.155 58.324.590 138 214 15.409.492 15.409.492 334 135.661.780 142.232.831 145.951.865 251.115.949 674.962.425 338 25.775.738 27.024.238 27.730.854 47.712.030 128.242.860 Céng ph¸t sinh Nî 170.766.580 172.631.241 178.558.920 354.982.626 876.939.367 Tæng ph¸t sinh Cã 170.766.580 172.631.241 178.558.920 354.982.626 876.939.367 Sè d­ Nî Sè d­ Cã Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 2.2.3.2 KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c kho¶n: - Chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ( BHXH, BHYT, KPC§ ). C¨n cø vµo '' B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng '' hµng th¸ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé qu¶n lý C«ng ty, l­¬ng cña bé phËn nµy ®­îc tÝnh theo hÖ sè, cÊp bËc, tay nghÒ vµ th©m niªn nghÒ nghiÖp. Cô thÓ: B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng th¸ng 12 n¨m 2007. - Chi phÝ ®å dïng, dông cô v¨n phßng dïng cho c¸c phßng ban trong C«ng ty nh­ tñ ®ùng hå s¬ tµi liÖu, ®ång hå, m¸y tÝnh... Cô thÓ: Th¸ng 11 n¨m 2007, ph©n bæ tiÕp chi phÝ mua m¸y vi tÝnh dïng cho phßng kÕ to¸n sè tiÒn lµ 5.347.000 ®. Chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: C¨n cø vµo “B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§” dïng cho bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp trong quý VI n¨m 2007 lµ 21.154.395 ®. - C¸c kho¶n chi phÝ vÒ tiÒn thuÕ ®Êt, thuÕ m«n bµi... C¨n cø vµo '' Biªn lai thu tiÒn'' ph¶n ¸nh sè tiÒn thuª ®Êt cña C«ng ty ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 lµ 15.567.879 ® vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. - C¸c kho¶n b»ng tiÒn kh¸c nh­ c«ng t¸c phÝ, tµu xe.... cho Ban gi¸m ®èc ®i c«ng t¸c, ®i ký kÕt hîp ®ång. Cô thÓ: Ho¸ ®¬n GTGT sè hiÖu HX320/2007 ngµy 15/ 11/ 2007 tr¶ tiÒn thuª kh¸ch s¹n trong thêi gian gi¸m ®èc ®i häp héi nghÞ kh¸ch hµng sè tiÒn lµ 2.750.000 ®, kÕ to¸n ghi sè tiÒn 2.500.000 ® vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ( ®· khÊu trõ thuÕ GTGT). Tõ nh÷ng ho¸ ®¬n chøng tõ ban ®Çu kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo B¶ng kª sè 5 vµ Sæ c¸i TK 642. BiÓu sè 2.29 C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng MÉu sè S04a8 – DN X· §«ng H­¬ng – TP Thanh Ho¸ Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC Sæ c¸i (Dïng cho h×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ) Tµi kho¶n: 642 D­ nî 01/01/2007: Ghi Nî TK Ghi cã TK Quý I Quý II Quý III Quý IV Céng 111 80.011.351 74.732.522 80.430.733 124.220.581 359.395.187 112 537.000 537.000 141 746.000 746.000 142 20.630.764 20.630.764 20.630.764 20.630.764 82.523.056 214 21.154.395 21.154.395 331 437.500 437.500 333 43.128.510 48.305.646 51.643.157 74.758.250 217.835.563 334 104.540.150 126.450.612 132.635.850 141.538.100 505.164.712 338 19.862.629 24.025.616 25.200.812 26.892.239 95.981.296 Céng ph¸t sinh Nî 268.610.904 294.145.160 310.541.316 410.477.329 1.283.774.709 Tæng ph¸t sinh Cã 268.610.904 294.145.160 310.541.316 410.477.329 1.283.774.709 Sè d­ Nî Sè d­ Cã Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 2.2.4. KÕ to¸n c¸c kho¶n chi phÝ vµ doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. 2.2.4.1. KÕ to¸n c¸c kho¶n chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. C¸c kho¶n chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp chñ yÕu lµ l·i tiÒn vay, lç tØ gi¸ ngo¹i tÖ… ViÖc theo dâi c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nã ®­îc b¸t ®Çu tõ: - KhÕ ­íc vay. BiÓu 2.30 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Hîp ®ång tÝn dông ng¾n h¹n cô thÓ Sè 50/2007/H§ Sè ®¨ng ký t¹i NH 288.391 C¨n cø hîp ®ång h¹n møc ng¾n h¹n sè 01 ngµy 02/04/2007gi÷a c«ng ty CPSX&TM CÈm Tr­íng víi ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Thanh Ho¸. H«m nay, ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2007 Hai bªn ký hîp ®ång cô thÓ nµy víi sè tiÒn vay lµ 330.578.000 ®ång. B»ng ch÷: Ba tr¨m ba m­¬i triÖu, n¨m tr¨m b¶y t¸m ngh×n, t¸m tr¨m ®ång ch½n. Thêi h¹n vay: 4 th¸ng, tõ ngµy 15/10/2007 ®Õn ngµy 15/02/2008. PhÝ ng©n hµng b»ng tiÒn mÆt 0,04 %/sè tiÒn mÆt gi¶i ng©n. TK vay TK VN§: 501.8200.0114.196 TK ngo¹i tÖ §VT: §ång TT Néi dung SH chøng tõ kÕ to¸n Sè tiÒn Tªn ®¬n vÞ, sè TK, ng­êi thô h­ëng 1 L­¬ng T9/2007 GLT 310.000.000 C«ng ty CPSX&TM CÈm Tr­íng 2 TiÒn ®iÖn T 10®2 UNC 20.578.000 Chi nh¸nh ®iÖn Qu¶ng X­¬ng Céng 330.578.000 Tµi liÖu liªn quan: - Tæng hîp l­¬ng - B¸o Nî tiÒn ®iÖn. Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång tÝn dông h¹n møc 01 vµ häp ®ång nµy. Ng©n hµng Bªn vay (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) BiÓu 2.31 Chøng tõ thanh to¸n l·i tiÒn vay. NHNN vµ PTNT ViÖt Nam PhiÕu chuyÓn kho¶n Sè 000000955 Chi nh¸nh NHNo tØnh Thanh Ho¸ Ngµy 02 th¸ng 10 n¨m 2007 KH chøng tõ 21 M· CN: 3601 KHND/NVTD TK Nî: 421101.14 Sè sæ Nî: 30431101.001118 TK Cã: 7020021 Sè sæ Cã: 00720021 Sè tiÒn: 94.011.000 ® Tªn TK: C«ng ty CPSX&TM CÈm Tr­íng Tªn TK Cã: Thu l·i cho vay trung h¹n néi tÖ Sè tiÒn: ChÝn m­¬i t­ triÖu, kh«ng tr¨m m­êi mét ngh×n ®ång ch½n. Néi dung: Thu l·i trung h¹n – Nép b»ng chuyÓn kho¶n kh¸c KhÕ ­íc 5118, kh¸ch hµng: C«ng ty CPSX & TM CÈm Tr­íng Thanh Ho¸ Sè tiÒn: 94.011.000 ® KÕ to¸n viªn Tr­ëng phßng kÕ to¸n Gi¸m ®èc Tõ ho¸ ®¬n chøng tõ ban ®Çu cuèi quý kÕ to¸n vµo NhËt ký – Chøng tõ sè 1, NhËt ký – Chøng tõ sè 2… vµ Sæ c¸i TK 635 BiÓu sè 2.33 C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng MÉu sè S04a8 – DN X· §«ng H­¬ng – TP Thanh Ho¸ Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC Sæ c¸i (Dïng cho h×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ) Tµi kho¶n: 635 D­ nî 01/01/2007: Ghi Nî TK Ghi cã TK Quý I Quý II Quý III Quý IV Céng 1111 39.022.300 19.125.900 21.611.300 36.882.300 116.641.800 1121 52.969.536 34.465.206 39.544.023 57.932.430 184.911.195 1122 69.149.993 63.706.879 77.777.062 44.990.597 255.624.531 3113 42.171.100 140.848.800 183.019.900 3414 165.190.500 153.967.500 319.158.000 Céng ph¸t sinh Nî 203.312.929 258.146.785 304.122.885 293.772.827 1.059.355.426 Tæng ph¸t sinh Cã 203.312.929 258.146.785 304.122.885 293.772.827 1.059.355.426 Sè d­ Nî Sè d­ Cã Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 2.2.4.2. KÕ to¸n c¸c kho¶n doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp chñ yÕu bao gåm c¸c kho¶n l·i tiÒn göi vµ l·i tiÒn cho vay. Cô thÓ: Ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2007, doanh nghiÖp nhËn ®­îc giÊy b¸o Cã cña ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn Thanh Ho¸ vÒ viÖc thanh to¸n l·i tiÒn göi, sè tiÒn 47.000 ®. BiÓu 2.34 Ng©n hµng: §Çu t­ vµ ph¸t triÓn Thanh Ho¸ GiÊy b¸o cã Ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2007 Sè chøng tõ: 04 Ngµy giê nhËn: 15h ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2007 Sè chuyÓn tiÒn: 23890567120 Note:…………………………………………………………………………… Së giao dÞch: NH ph¸t triÓn vµ ®Çu t­ Thanh Ho¸. TK ghi nî:024.576.3467 Ng­êi tr¶ tiÒn: NH ph¸t triÓn vµ ®Çu t­ Thanh Ho¸ Sè tµi kho¶n: 902945008113 §Þa chØ: Thµnh phè Thanh Ho¸ TK ghi cã: 098.662.7122 Ng­êi h­ëng: C«ng ty CPSX & TM CÈm Tr­íng Thanh Ho¸ Sè tµi kho¶n: 501.8200.0114196 T¹i Ng©n hµng ph¸t triÓn vµ ®Çu t­ Thanh Ho¸ Sè CMT: §Þa chØ: X· §«ng H­¬ng – Thµnh phè Thanh Ho¸. Sè tiÒn: Bèn m­¬i b¶y ngh×n ®ång ch½n. Néi dung: Thanh to¸n l·i tiÒn göi th¸ng 10 n¨m 2007 Giao dÞch viªn Phßng nghiÖp vô Tõ c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ ban ®Çu cuèi quý kÕ to¸n sÏ ghi vµo B¶ng kª sè 1, B¶ng kª sè 2… vµ sæ c¸i TK 515 BiÓu sè 2.36 C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng MÉu sè S04a8 – DN X· §«ng H­¬ng – TP Thanh Ho¸ Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC Sæ c¸i (Dïng cho h×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ) Tµi kho¶n: 515 D­ nî 01/01/2007: Ghi Nî TK Ghi Cã TK Quý I Quý II Quý III Quý IV Céng 911 289.359 23.867.180 1.264.867 25.421.406 Céng ph¸t sinh Nî 289.359 23.867.180 1.264.867 25.421.406 Tæng ph¸t sinh Cã 289.359 23.867.180 1.264.867 25.421.406 Sè d­ Nî Sè d­ Cã Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 2.2.5. KÕ to¸n c¸c kho¶n chi phÝ vµ thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c. Trong kú doanh nghiÖp kh«ng ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c vµ thu nhËp kh¸c. 2.2.6. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸. 2.2.6.1. KÕ to¸n chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Sè thuÕ TNDN ph¶i nép = Lîi nhuËn tr­íc thuÕ x thuÕ suÊt thuÕ TNDN C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng lµ doanh nghiÖp míi ®­îc cæ phÇn ho¸ (2004) nªn møc thuÕ suÊt thuÕ TNDN lµ 14%. C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng tiÕn hµnh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµo cuèi quý. C«ng ty kh«ng theo dâi kinh doanh cho riªng mÆt hµng nµo mµ tÝnh chung cho tÊt c¶ c¸c mÆt hµng dùa trªn sè liÖu Sæ c¸i cña c¸c TK: 511, 515, 641, 642, 635, 711, 811. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña doanh nghiÖp = 5.155.225.847 – 3.534.058.228 +1.264.867 – 293.772.827 – 354.982.626 – 410.477.329 = 561.934.837 ® Tuy nhiªn viÖc tÝnh thuÕ TNDN l¹i ®­îc tÝnh cho c¶ n¨m nªn: T¹m tÝnh thuÕ TNDN ph¶i nép = 848.040.749 x 14% = 118.725.705 ® Nh­ng trªn thùc tÕ sè tiÒn thuÕ TNDN ph¶i nép lµ 116.651.690 ® Cuèi kú t¹m tÝnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép, kÕ to¸n ghi: Nî TK 821: 118.725.705 Cã TK 333 (3334): 118.725.705 Khi thùc nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho c¬ quan thuÕ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 333 (3334): 116.651.690 Cã TK 112: 116.651.690 KÕt chuyÓn chi phÝ thu nhËp doanh nghiÖp sang TK 911: Nî TK 911: 116.651.690 Cã TK 821: 116.651.690 Vµ kÕ to¸n kh«ng ghi sæ C¸i TK 821, cßn phÇn chªnh lÖch gi÷a sè thuÕ t¹m tÝnh vµ sè thuÕ thùc nép, doanh nghiÖp cho vµo lîi nhuËn sau thuÕ cña doanh nghiÖp. 2.2.6.2. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. C¨n cø vµo c¸c Sæ c¸i, NhËt ký – Chøng tõ liªn quan ®Õn c¸c TK 155, TK 421, TK 511, TK 515, TK 632 TK635, TK 641, TK 642 ®Ó ghi sæ NhËt ký – Chøng tõ sè 8, Sæ c¸i TK 911 vµ B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. BiÓu sè 2.38 C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng MÉu sè S04a8 – DN X· §«ng H­¬ng – TP Thanh Ho¸ Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC Sæ c¸i (Dïng cho h×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ) Tµi kho¶n: 911 D­ nî 01/01/2007: Ghi Nî TK Ghi Cã TK Quý I Quý II Quý III Quý IV Céng 421 112.956.967 140.091.620 33.057.325 445.283.147 731.389.059 632 2.228.062.843 2.176.201.014 1.695.523.785 3.534.058.228 9.633.845.870 635 203.312.929 258.146.785 304.122.885 293.772.827 1.059.355.426 641 170.766.580 172.631.241 178.558.920 354.982.626 876.939.367 642 268.610.904 294.145.160 310.541.316 410.477.329 1.283.774.709 821 116.651.690 116.651.690 Céng ph¸t sinh Nî 2.983.710.223 3.041.215.820 2.521.804.231 5.155.225.847 13.701.956.121 Tæng ph¸t sinh Cã 2.983.710.223 3.041.215.820 2.521.804.231 5.155.225.847 13.701.956.121 Sè d­ Nî Sè d­ Cã Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) BiÓu 2.39 C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng MÉu sè B02 – DN X· §«ng H­¬ng – TP Thanh Ho¸ Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh N¨m 2007. §¬n vÞ tÝnh: ® ChØ tiªu M· sè ThuyÕt minh N¨m nay N¨m tr­íc 1 2 3 4 5 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 VI.25 13.676.534.715 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10 = 01 – 02) 10 13.676.534.715 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 VI.27 9.633.845.870 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20 = 10 – 11) 20 4.042.688.845 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 VI.26 25.421.406 7. Chi phÝ tµi chÝnh 22 VI.28 1.059.355.426 - Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 23 8. Chi phÝ b¸n hµng 24 876.939.367 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 1.283.774.709 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh [30 = 20+(21 – 22) – (24 + 25)] 30 848.040.749 11. Thu nhËp kh¸c 31 12. Chi phÝ kh¸c 32 13. Lîi nhuËn kh¸c (40 = 31 – 32) 40 14.Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ ( 50 = 30 + 40) 50 848.040.749 15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 51 VI.30 116.651.690 16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 52 VI.30 17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (60 = 50 – 51 – 52) 60 731.389.059 L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 70 LËp, ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 2.3. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng cÇn ph¶i cè g¾ng nç lùc kh«ng ngõng ®Ó cã thÓ tån t¹i, ph¸t triÓn vµ t¹o chç ®øng cho m×nh trªn thÞ tr­êng. C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n ®éc lËp. Tr­íc t×nh h×nh ®ã ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· n¨ng ®éng, s¸ng t¹o t×m mäi biÖn ph¸p ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm nh»m t¨ng nguån thu, ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ vµ cã l·i tõ ®ã t¨ng tÝch luü vµ n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng kh«ng ngõng ph¸t triÓn, më réng quy m« s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Trong ®ã hÖ thèng qu¶n lý nãi chung vµ bé phËn kÕ to¸n nãi riªng vµ ®Æc biÖt lµ kh©u kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh, nã thùc sù trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cña c«ng ty gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®ã lµ do c«ng ty biÕt s¾p xÕp, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m×nh, lùa chän ®­îc ®éi ngò c¸n bé cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng. C«ng ty lu«n t×m c¸ch n¾m b¾t ®­îc nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm cña s¶n phÈm nh»m ®æi míi, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nh»m phï hîp víi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. Trong sù cè g¾ng vµ thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc cña c«ng ty ph¶i kÓ ®Õn sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh nãi riªng. Cô thÓ lµ: 2.3.1. Nh÷ng ­u ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký – Chøng tõ lµ h×nh thøc cã nhiÒu ­u ®iÓm: gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng viÖc ghi sæ kÕ to¸n do viÖc ghi theo quan hÖ ®èi øng ngay trªn tê sæ vµ kÕt hîp kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n chi tiÕt trªn cïng trang sæ, viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn ngay trªn trang sæ, kÞp thêi cung cÊp sè liÖu cho viÖc tæng hîp tµi liÖu theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, c«ng ty thùc hiÖn tèt chÕ ®é kÕ to¸n do Bé tµi chÝnh ban hµnh nh­ sö dông ®óng mÉu sæ quy ®Þnh, viÖc h¹ch to¸n theo ®óng chÕ ®é… Cô thÓ trªn c¸c mÆt: * Trong c«ng t¸c qu¶n lý: C«ng ty ®· ph©n lo¹i thµnh phÈm cña c«ng ty thµnh c¸c lo¹i g¹ch, ngãi, gèm ®Ó dÔ qu¶n lý . Nhê cã c¸ch ph©n lo¹i nµy mµ c«ng ty ®· x©y dùng hÖ thèng tµi kho¶n cÊp 2 cña TK 155. Do ®ã viÖc qu¶n lý ®­îc dÔ dµng, thuËn lîi cho tõng lo¹i thµnh phÈm. * ViÖc sö dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp, ghi chÐp ®¬n gi¶n, dÔ ®èi chiÕu so s¸nh sè l­îng thµnh phÈm ghi chÐp t¹i kho vµ sè l­îng thµnh phÈm ghi chÐp ë phßng kÕ to¸n * C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n thµnh phÈm phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt thùc tÕ t¹i c«ng ty, ®¸p øng yªu cÇu theo dâi th­êng xuyªn, liªn tôc, chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng nhËp, xuÊt, tån thµnh phÈm hµng quý. * ViÖc tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt, tæng hîp b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ®· ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÆt chÏ gi¶m bít ®­îc sù ghi chÐp trïng lÆp th«ng qua hÖ thèng sæ s¸ch cña c«ng ty. C«ng ty ¸p dông ®óng chÕ ®é míi vÒ h¹ch to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh theo quyÕt ®Þnh sè 15/ 2006/ Q§ - BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tµi chÝnh. * ViÖc ®Þnh kho¶n kÕ to¸n c«ng ty ®· ®Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh theo quyÕt ®Þnh sè 15/ 2006/ Q§ - BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tµi chÝnh. * H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, c¸c mÉu sæ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ban hµnh, n¾m b¾t vµ ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n míi kÞp thêi. 2.3.2. Mét sè tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i cÈm CÈm Tr­íng Thanh Ho¸. * Thø nhÊt: C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng cã 3 chi nh¸nh trùc thuéc, c¸c chi nh¸nh l¹i n»m ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau nªn viÖc doanh nghiÖp tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung lµ kh«ng hîp lý v× doanh nghiÖp sÏ kh«ng theo dâi kÞp thêi, chÝnh x¸c t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. * Thø hai:Doanh nghiÖp tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn c¶ kú dù tr÷ vµ kú tÝnh gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp lµ quý, nh­ vËy lµ kh«ng phï hîp v× trong ®Òu kiÖn hiÖn nay gi¸ c¶ thÞ tr­êng ®ang biÕn ®éng rÊt thÊt th­êng. * Thø ba: C«ng ty kh«ng cã c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu cã lîi cho viÖc tiªu thô cña doanh nghiÖp nh­: ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i… * Thø t­: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. Cuèi kú kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕt chuyÓn c¸c chØ tiªu doanh thu, gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh, chi phÝ thuÕ TNDN sang TK 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. ViÖc h¹ch to¸n kinh doanh thùc hiÖn ngay trªn Sæ c¸i TK 911 mµ c«ng ty kh«ng më sæ chi tiÕt x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cho tõng thµnh phÈm ®Ó t×m ra mÆt hµng nµo cã lîi nhuËn cao, mÆt hµng nµo cã lîi nhuËn thÊp ®Ó tõ ®ã ®­a ra ph­¬ng h­íng kinh doanh phï hîp. * Thø n¨m: C¸c lo¹i chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh ®­îc kÕ to¸n tËp l¹i cuèi kú ph©n bæ hÕt cho thµnh phÈm b¸n ra trong kú. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ trong kú kÕ to¸n tËp hîp hÕt chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó cuèi kú kÕt chuyÓn hÕt sang TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy hµng tån kho sÏ kh«ng ®­îc ph©n bæ c¸c lo¹i chi phÝ nµy lµm cho viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ®­îc chÝnh x¸c. * Thø s¸u: G¹ch, ngãi lµ lo¹i rÊt dÔ vì, mµ hiÖn nay, cuèi mçi quý c¸c nh©n viªn cña c«ng ty tiÕn hµnh kiÓm kª kho, g¹ch bÞ vì rÊt nhiÒu.Vµ chi phÝ s¶n xuÊt sè g¹ch bÞ vì nµy ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña thµnh phÈm nhËp kho. §iÒu nµy lµm cho gi¸ vèn hµng b¸n, gi¸ b¸n thµnh phÈm cña doanh nghiÖp t¨ng lªn, ¶nh h­ëng ®Õn søc c¹nh tranh vÒ gi¸ b¸n cña doanh nghiÖp. * Thø b¶y: C«ng ty ch­a ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh. HiÖn t¹i c«ng ty míi ®ang sö dông m¸y vi tÝnh cho qu¸ tr×nh tÝnh to¸n vµ lËp c¸c chøng tõ cÇn thiÕt, ch­a ¸p dông ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n toµn c«ng ty Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸. 3.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®ang ®em l¹i cho n­íc ta nhiÒu thuËn lîi còng nh­ nh÷ng th¸ch thøc to lín. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cñng cè, kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý nãi chung vµ bé m¸y kÕ to¸n nãi riªng. C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng lµ mét chñ thÓ kinh tÕ ®éc lËp trong nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c nhµ l·nh ®¹o cña doanh nghiÖp ®· vµ ®ang kh«ng ngõng t×m kiÕm cho m×nh nh÷ng h­íng ®i ®óng ®¾n. Trong ®ã, viÖc t×m kiÕm gi¶i ph¸p tiªu thô ®­îc thµnh phÈm s¶n xuÊt ra, qu¶n lý tèt viÖc b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®­îc chÝnh x¸c lµ viÖc lµm ®ang ®­îc ­u tiªn hµng ®Çu. Bëi vËy, n©ng cao vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh nãi riªng ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt. 3.2. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸. Qua nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn, em nhËn thøc ®­îc sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy em xin ®Ò xuÊt mét sè ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn sau: - Tæ chøc l¹i bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. - Ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n ë bé phËn b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh nãi riªng nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô thu thËp, kiÓm tra, xö lý, cung cÊp th«ng tin mét c¸ch tèt nhÊt. - Sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ c¸c lo¹i chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp thÝch hîp. - Sö dông sæ chi tiÕt doanh thu cho tõng lo¹i thµnh phÈm cña doanh nghiÖp. - H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt thµnh phÈm bÞ vì vµo chi phÝ cña doanh nghiÖp. - ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n. 3.3. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt kinh doanh ë c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸. Qua thêi gian nghiªn cøu thùc tiÔn t¹i c«ng ty cæ phÈn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng, em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn ®Ó hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng nh­ sau: *Thø nhÊt: Doanh nghiÖp cã thÓ tæ chøc l¹i bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc võa tËp trung võa ph©n t¸n cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ cã nhiÒu c¬ së trùc thuéc ph©n bè ë c¸c ®Þa bµn kh¸c nhau. ViÖc tæ chøc l¹i bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc võa tËp trung võa ph©n t¸n sÏ gióp cho kÕ to¸n võa thùc hiÖn tèt viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t trùc tiÕp, t¹i chç c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh, phôc vô kÞp thêi cho l·nh ®¹o c¸c bé phËn phô thuéc trong viÖc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng ë bé phËn phô thuéc ®ã. Bªn c¹nh ®ã vÉn ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung, thèng nhÊt ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n, kiÓm tra, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n mét kÞp thêi gióp cho nhµ l·nh ®¹o c«ng ty n¾m ®­îc kÞp thêi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ th«ng qua th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp, tõ ®ã thùc hiÖn kiÓm tra, chØ ®¹o s¸t sao toµn bé ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. * Thø hai: Doanh nghiÖp nªn tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n theo kú tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n lµ th¸ng ®Ó cã thÓ thÝch øng víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng hiÖn nay. * Thø ba: §èi víi c¸c sæ chi tiÕt cña c«ng ty: ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt qu¸ tr×nh b¸n hµng cña doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc më c¸c sæ chi tiÕt theo dâi t×nh h×nh b¸n hµng cña doanh nghiÖp lµ kh©u rÊt quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng. Sè liÖu tæng hîp trªn c¸c sæ chi tiÕt kh«ng chØ ®­¬c dïng ®Ó kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu vµo cuèi quý mµ nã cßn lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. H¹ch to¸n chi tiÕt cho phÐp theo dâi, ph¶n ¸nh chi tiÕt tõng nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh cña tõng ®èi t­îng ®­îc theo dâi cô thÓ. ChÝnh v× vËy, sæ chi tiÕt ph¶i më ®Çy ®ñ theo c¸c néi dung kinh tÕ cô thÓ. Sæ chi tiÕt c«ng ty cã thÓ vËn dông theo mÉu cña Bé tµi chÝnh ban hµnh. - §èi víi sæ chi tiÕt theo dâi doanh thu b¸n hµng: HiÖn nay doanh nghiÖp míi chØ cã Sæ c¸i TK 5111, TK 5112, TK 5115…mµ ch­a cã sæ chi tiÕt doanh thu cña c¸c lo¹i g¹ch x©y 2 lç Asim, g¹ch x©y 2 lç A1 … V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã c¸c sæ chi tiÕt doanh thu theo dâi cho tõng lo¹i thµnh phÈm, mµ doanh nghiÖp nªn sö dông “sæ chi tiÕt b¸n hµng” ®­îc lËp theo MÉu sè S35- DN cña Bé tµi chÝnh. Sæ nµy gióp cho viÖc theo dâi mét c¸ch chi tiÕt, chÝnh x¸c lo¹i thµnh phÈm nµo tiªu thô tèt trong kú. Tõ ®ã Ban qu¶n trÞ doanh nghiÖp sÏ cã ph­¬ng h­íng ®Çu t­ s¶n xuÊt lo¹i thµnh phÈm nµo cho phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. - §èi víi viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nµy c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ kinh doanh mét mÆt hµng mµ ph¶i kinh doanh nhiÒu mÆt hµng, ®Çu t­ nhiÒu lÜnh vùc nh»m môc ®Ých san sÎ rñi ro. Nh­ng dï kinh doanh trªn lÜnh vùc nµo, c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i biÕt hiÖu qu¶ kinh doanh cña tõng mÆt hµng, tõng lÜnh vùc, tõ ®ã cã chiÕn l­îc kinh doanh hîp lý. Do vËy nhiÖm vô cña kÕ to¸n lµ ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý ®ã, tøc lµ trong c«ng t¸c kÕ to¸n, kÕ to¸n ph¶i h¹ch to¸n ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng mÆt hµng, tõng lÜnh vùc kinh doanh. C«ng ty nªn më sæ chi tiÕt “X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng” cho tõng mÆt hµng ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc lîi nhuËn cho tõng mÆt hµng mµ c«ng ty ®ang s¶n xuÊt kinh doanh, phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ®­îc tèt h¬n. Nh»m xem xÐt mÆt hµng nµo cã lîi nhuËn cao, mÆt hµng nµo cã lîi nhuËn thÊp, tõ ®ã Ban qu¶n trÞ sÏ cã chiÕn l­îc kinh doanh hîp lý nh»m mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cho doanh nghiÖp. * Thø t­: Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay gi÷a c¸c doanh nghiÖp, viÖc t¹o ®­îc mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng lµ ®iÒu rÊt quan träng. Do vËy, hiÖn nay mÆc dï vËt liÖu x©y dùng ®ang tiªu thô rÊt tèt nh­ng doanh nghiÖp vÉn nªn cã kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i cho nh÷ng kh¸ch hµng mua víi sè l­îng lín. * Thø n¨m: §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ nµy doanh nghiÖp nªn cã tiªu thøc ph©n bæ hîp lý cho hµng tån kho cuèi kú ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ®­îc chÝnh x¸c h¬n nh­ ph©n bæ theo tiªu thøc: sè l­îng hµng xuÊt kho trong kú… * Thø s¸u :§èi víi chi phÝ s¶n xuÊt thµnh phÈm vì doanh nghiÖp nªn tÝnh vµo chi phÝ kh¸c, ®iÒu nµy sÏ gióp cho gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ vèn hµng b¸n gi¶m, tõ ®ã sÏ lµm cho gi¸ b¸n cña doanh nghiÖp h¹ xuèng. Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp nªn sö dông c¸c biÖn ph¸p b¶o qu¶n thµnh phÈm ®­îc tèt h¬n nh»m gi¶m bít sè l­îng thµnh phÈm vì trong kú. Tõ ®ã lµm t¨ng søc c¹nh tranh vÒ gi¸ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. * Thø b¶y: VÒ h×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh. Trong tr­êng hîp doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn vÒ tµi chÝnh, nªn ®Çu t­ mua s¾m hÖ thèng phÇn mÒm kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña m×nh. ViÖc sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n sÏ gióp cho c«ng viÖc cña kÕ to¸n trong c«ng ty ®­îc gi¶m nhÑ, ®Æc biÖt lµ c«ng viÖc cña kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ®­îc nhanh chãng, gän nhÑ vµ chÝnh x¸c. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i cã nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ cïng lo¹i ph¸t sinh. Nªn C«ng ty cã thÓ ¸p dông kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh theo h×nh thøc NhËt ký chung lµ phï hîp. C¸c mÉu sæ ®­îc thiÕt kÕ ®¬n gi¶n gän nhÑ. C. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ B¸n hµng lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nã cã ý nghÜa sèng cßn víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cã nhiÖm vô thu thËp, kiÓm tra, ph©n tÝch th«ng tin kÕ to¸n vÒ b¸n hµng cung cÊp dÞch vô cho c¸c nhµ qu¶n trÞ cã ®­îc th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ toµn diÖn ®Ó tõ ®ã cã ph­¬ng ¸n kinh doanh phï hîp. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng em ®· cã ®iÒu kiÖn ®Ó t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. §Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, bªn c¹nh nh÷ng mÆt m¹nh mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc vÉn cßn nh÷ng tån t¹i mµ c«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao h¬n. Trong bµi kho¸ luËn cña m×nh em ®· tr×nh bµy kh¸i qu¸t c¬ së lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng vµ ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt víi c«ng ty: - Tæ chøc l¹i bé m¸y kÕ to¸n. - Sö dông sæ chi tiÕt cho tµi kho¶n 511. - Më sæ chi tiÕt theo dâi kÕt qu¶ b¸n hµng. - Ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho hµng tån kho. - Sö dông phÇn mÒm m¸y vi tÝnh. V× thêi gian nghiªn cøu vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. VËy em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c« chó c¸n bé kÕ to¸n trong c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o Ph¹m ThÞ HiÕn cïng sù gióp ®ì cña c¸c c« chó c¸n bé phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty ®· gióp em hoµn thµnh bµi kho¸ luËn nµy. Thanh Ho¸, th¸ng 05 n¨m 2008 Sinh viªn thùc hiÖn Cï ThÞ Loan môc lôc Môc Néi dung Trang A §Æt vÊn ®Ò 1 1 Lý do chän ®Ò tµi 1 2 Môc ®Ých nghiªn cøu 2 3 §èi t­îng nghiªn cøu 2 4 Ph¹m vi nghiªn cøu 2 5 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 2 6 Bè côc cña kho¸ luËn 3 B Néi dung vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu 3 Ch­¬ng 1 C¬ së lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp 3 1.1 NhiÖm vô kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 3 1.2 KÕ to¸n thµnh phÈm 4 1.2.1 Kh¸i niÖm thµnh phÈm 4 1.2.2 §¸nh gi¸ thµnh phÈm 5 1.2.3 KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm 7 1.2.4 KÕ to¸n tæng hîp nhËp kho thµnh phÈm 11 1.2.5 KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n 12 1.3 KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng 16 1.3.1 KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 16 1.3.2 KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 25 1.4 KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 28 1.4.1 KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng 28 1.4.2 KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 30 1.5 KÕ to¸n chi phÝ vµ doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 32 1.5.1 Néi dung c¸c kho¶n chi phÝ vµ doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 32 1.5.2 Tµi kho¶n sö dông 32 1.6 KÕ to¸n c¸c kho¶n chi phÝ vµ thu nhËp kh¸c 35 1.6.1 Néi dung c¸c kho¶n chi phÝ vµ thu nhËp kh¸c 35 1.6.2 Tµi kho¶n sö dông 35 1.7 KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 36 1.7.1 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 36 1.7.2 Tµi kho¶n sö dông chñ yÕu 37 1.8 HÖ thèng sæ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh theo tõng h×nh thøc kÕ to¸n 40 1.8.1 H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung 40 1.8.2 H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký – Sæ c¸i 41 1.8.3 H×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ 41 1.8.4 H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký – Chøng tõ 43 1.8.5 H×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh 44 Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸ 45 2.1 §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸. 45 2.1.1 Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸ 45 2.1.2 §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸ 46 2.1.3 §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng 50 2.2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸ 54 2.2.1 §Æc ®iÓm thµnh phÈm cña c«ng ty 54 2.2.2 KÕ to¸n qu¸ tr×nh b¸n hµng 55 2.2.2.1 KÕ to¸n thµnh phÈm 55 2.22.2 KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 70 2.2.3 KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 79 2.2.4 KÕ to¸n c¸c kho¶n chi phÝ vµ doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 87 2.2.5 KÕ to¸n c¸c kho¶n chi phÝ vµ thu nhËp kh¸c 94 2.2.6 KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶n kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸ 94 2.3 §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸ 99 2.3.1 Nh÷ng ­u ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸ 99 2.3.2 Mét sè tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸ 101 Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸ 102 3.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸ 102 3.2 Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸ 103 3.3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸ 103 C KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 106 Danh môc c¸c b¶ng biÓu TT Tªn biÓu BiÓu 1.2 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung BiÓu 1.2 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký – Sæ c¸i BiÓu 1.3 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ BiÓu 1.4 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký – Chøng tõ BiÓu 1.5 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh BiÓu 2.1 S¬ ®å h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ BiÓu 2.2 PhiÕu nhËp kho BiÓu 2.3 PhiÕu nhËp kho BiÓu 2.4 PhiÕu xuÊt kho BiÓu 2.5 PhiÕu xuÊt kho BiÓu 2.6 Biªn b¶n kiÓm kª kho BiÓu 2.7 ThÎ kho BiÓu 2.8 ThÎ kho BiÓu 2.9 Sæ chi tiÕt BiÓu 2.10 Sæ chi tiÕt BiÓu 2.11 B¶ng tæng hîp chi tiÕt thµnh phÈm BiÓu 2.12 B¶ng kª sè 8 BiÓu 2.13 Sæ c¸i TK 1551 BiÓu 2.14 Sæ c¸i TK 632 BiÓu 2.15 Ho¸ ®¬n GIGT BiÓu 2.16 PhiÕu thu BiÓu 2.17 B¶ng kª ho¸ ®¬n hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra BiÓu 2.18 Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua BiÓu 2.19 B¸o c¸o tæng hîp tiªu thô s¶n phÈm th¸ng 10/2007 BiÓu 2.20 Sæ c¸i TK 5111 BiÓu 2.21 Sæ c¸i TK 5112 BiÓu 2.22 Sæ c¸i TK 5115 BiÓu 2.23 B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng th¸ng 12 n¨m 2007 BiÓu 2.24 PhiÕu chi BiÓu 2.25 B¶ng kª sè 5 BiÓu 2.26 Sæ c¸i TK 641 BiÓu sè 2.27 B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng th¸ng 12 n¨m 2007. BiÓu sè 2.28 B¶ng kª sè 5 BiÓu sè 2.29 Sæ c¸i TK 642 BiÓu sè 2.30 Hîp ®ång tÝn dông ng¾n h¹n cô thÓ BiÓu sè 2.31 Chøng tõ thanh to¸n l·i tiÒn vay BiÓu sè 2.32 NhËt ký – chøng tõ sè 2 BiÓu sè 2.33 Sæ c¸i TK 635 BiÓu sè 2.34 GiÊy b¸o Cã BiÓu sè 2.35 B¶ng kª sè 2 BiÓu sè 2.36 Sæ c¸i TK 515 BiÓu sè 2.37 NhËt ký – Chøng tõ sè 8 BiÓu sè 2.38 Sæ C¸i TK 911 BiÓu sè 2.39 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Danh môc c¸c s¬ ®å TT Tªn s¬ ®å S¬ ®å 1.1 S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song S¬ ®å 1.2 S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm theo ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn S¬ ®å1.3 S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm thao ph­¬ng ph¸p ghi sæ sè d­ S¬ ®å 1.4 S¬ ®å kÕ to¸n thµnh phÈm S¬ ®å 1.5 S¬ ®å kÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n theo ph­¬ng thøc göi hµng S¬ ®å 1.6 S¬ ®å kÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n theo ph­¬ng ph¸p b¸n hµng trùc tiÕp S¬ ®å 1.7 S¬ ®å kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng theo ph­¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp S¬ ®å 1.8 S¬ ®å kÕ to¸n doanh thu theo ph­¬ng ph¸p chuyÓn hµng chê chÊp nhËn S¬ ®å 1.9 S¬ ®å kÕ to¸n doanh thu theo ph­¬ng thøc b¸n hµng qua c¸c ®¹i lý, ký göi hµng S¬ ®å 1.10 S¬ ®å kÕ to¸n doanh thu theo ph­¬ng thøc b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp S¬ ®å 1.11 S¬ ®å kÕ to¸n doanh thu theo ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng S¬ ®å 1.12 S¬ ®å kÕ to¸n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i S¬ ®å 1.13 S¬ ®å kÕ to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i S¬ ®å 1.14 S¬ ®å kÕ to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n S¬ ®å 1.15 S¬ ®å kÕ to¸n thuÕ GTGT nép theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp S¬ ®å 1.16 S¬ ®å kÕ to¸n thuÕ xuÊt khÈu vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt S¬ ®å 1.17 S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng S¬ ®å 1.18 S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp S¬ ®å 1.19 S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh S¬ ®å 1.20 S¬ ®å kÕ to¸n doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh S¬ ®å 1.21 S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ kh¸c S¬ ®å 1.22 S¬ ®å kÕ to¸n thu nhËp kh¸c S¬ ®å 1.23 S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh S¬ ®å 1.24 S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i S¬ ®å 1.25 S¬ ®å kÕ to¸n tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i S¬ ®å 1.26 S¬ ®å kÕ to¸n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ S¬ ®å 1.27 S¬ ®å tµi kho¶n kÕ to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh S¬ ®å 2.1 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty S¬ ®å 2.2 S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt S¬ ®å 2.3 S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Danh môc tõ viÕt t¾t TT§B : Tiªu thô ®Æc biÖt. NSNN : Ng©n s¸ch nhµ n­íc. DNSX: Doanh nghiÖp s¶n xuÊt. DNTM: Doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. SXKD: S¶n xuÊt kinh doanh. GTGT: Gi¸ trÞ gia t¨ng. TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh. TK: Tµi kho¶n. QLDN: Qu¶n lý doanh nghiÖp. NVL – CCDC: Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. BHXH, BHYT, KPC§: B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. TGNH: TiÒn göi ng©n hµng. XD: X©y dùng. Tµi liÖu tham kh¶o cña kho¸ luËn. 1. Bé tµi chÝnh (2006), B¸o c¸o tµi chÝnh, chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n, s¬ ®å kÕ to¸n. Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh. 2. PGS. TS NguyÔn H÷u B¸ (2003), Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt H¹ch to¸n kÕ to¸n. Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh Hµ Néi. 3. PGS. TS Lª Gia Lôc (2004), Gi¸o tr×nh Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh Hµ Néi. 4. GS. TS Ng« ThÕ Chi, TS. Tr­¬ng ThÞ Thuû, Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh. Nhµ b¶n Tµi chÝnh. 5. PGS. TS NguyÔn Minh Ph­¬ng (2007), Gi¸o tr×nh kÕ to¸n qu¶n trÞ doanh nghiÖp, Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng – X· héi. 6. PGS. TS §oµn Xu©n Tiªn (2007), Gi¸o tr×nh kÕ to¸n qu¶n trÞ doanh nghiÖp, nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh Hµ Néi. 7. PGS. TS NguyÔn V¨n C«ng (2007), Lý thuyÕt thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh, Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh Hµ Néi. 8. TËp thÓ t¸c gi¶ häc viÖn tµi chÝnh. Chñ biªn : PGS. TS Ng« ThÕ Chi – TS Tr­¬ng ThÞ Thñy (2007), KÕ to¸n doanh nghiÖp, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª Hµ Néi. 9. Vô chÕ ®é kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n (2006), chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp, nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh Hµ Néi. 10. C¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i CÈm Tr­íng Thanh Ho¸. 11. C¸c tµi liÖu kh¸c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.doc
Luận văn liên quan