Khóa luận Vài nét về thị trường chè và tình hình sản xuất, chế biến, xuất khẩu mặt hàng này ở Việt Nam những năm gần đây

Lời mở đầu Phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản là một chủ trương kinh tế lớn của Đảng và Nhà Nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta, chè mang lại hiệu quả kinh tế cao không chỉ trong sản xuất chế biến để xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn góp phần tích cực ổn định đời sống kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, đưa văn minh công nghiệp tới vùng sâu vùng xa. Vì vậy, nghiên cứu những vấn đề về sản xuất, chế biến và thị trường có ý nghĩa quan trọng trong việc tồn tại, phát triển của nghành chè. Những khó khăn, thách thức về thị trường, sản phẩm không chỉ diễn ra ở thị trường nước ngoài mà còn ngay tại thị trường nội địa. Mặc dù xuất khẩu chè nước ta trong những năm gần đây cao hơn những năm trước song so với các nước khác như ấn Độ , Srilanka thì con số này còn rất khiêm tốn. Theo số liệu của Tea Statistic thì giá trị xuất khẩu sản phẩm chè của Việt Nam chỉ bằng 1/3 của ấn Độ, 1/2 của Indonesia. Liệu hương chè Việt Nam có lan toả ra khắp thế giới hay không ? Điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực trong đầu tư cả về chiều sâu và chiều rộng đối với khu vực sản xuất nguyên liệu và khu vực chế biến, cùng với những chính sách, biện pháp, hỗ trợ, thúc đẩy nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của cây chè , góp phần vào công cuộc đổi mới phát triển đất nước. Đánh giá hết những tiềm năng, nhận định đúng thời cơ để nắm bắt cơ hội thị trường, đồng thời nhận thức được những khó khăn, thách thức để trên cơ sở đó xác định hướng đi đúng đắn cho nghành chè chính là ý tưởng, thông điệp và lý do tác giả chọn viết khoá luận tốt nghiệp với đề tài: "Vài nét về thị trường chè và tình hình sản xuất, chế biến, xuất khẩu mặt hàng này ở Việt Nam những năm gần đây." Nội dung khoá luận tốt nghiệp gồm những chương sau: Chương I: Vài nét về thị trường chè thế giới . Chương II: Tình hình sản xuất chế biến và xuất khẩu chè của Việt Nam những năm gần đây. Chương III: Phương hướng chiến lược và các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất , chế biến, đẩy mạnh xuất khẩu mát hàng chè của Việt Nam từ nay đến 2010.

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1964 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Vài nét về thị trường chè và tình hình sản xuất, chế biến, xuất khẩu mặt hàng này ở Việt Nam những năm gần đây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iÖm cho thÊy lµ gi¸ thu mua chÌ b×nh qu©n ë n­íc ta x¸c ®Þnh ë tû lÖ 1 kg chÌ bóp t­¬i t­¬ng ®­¬ng 1 kg thãc lµ hîp lý. C¸c lo¹i chÌ tèt h¬n (A-B) th× møc chªnh lÖch cña tû lÖ nµy cã thÓ cao h¬n, tõ 10- 20% tuú theo tõng vïng. Tû lÖ nµy x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ vËt t­, gi¸ g¹o æn ®Þnh, diÖn tÝch n¨ng suÊt, chÊt l­îng chÌ. Nh­ vËy gi¸ thu mua chÌ lµ tæng hoµ mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi, kh«ng ®¬n thuÇn biÓu hiÖn ë viÖc quy ®Þnh gi¸ mua, hay nãi c¸ch kh¸c, gi¸ mua tËp trung ë nh÷ng khÝa c¹nh d­íi ®©y : 1.Do ng­êi trång chÌ ®­îc giao ®Êt vµ vËt t­ s¶n xuÊt nªn diÖn tÝch chÌ ®· t¨ng ®¸ng kÓ. §iÒu ®ã chøng minh r»ng nÕu trång chÌ kh«ng cã lîi th× ng­êi n«ng d©n kh«ng trång. ë nhiÒu n¬i, n«ng d©n ®· bá 30 - 50%, thËm chÝ 100% vèn vµo viÖc trång chÌ. ViÖc trång chÌ kÕt hîp kinh doanh rõng vµ nghÒ phô ®· t¹o ra thu nhËp kh¸ cao cho nhiÒu hé gia ®×nh trung du vµ miÒn nói. Ngay t¹i mét ®Þa ®iÓm ®Êt rÊt c»n cçi nh­ Long Phó - Hoµ B×nh, c¸ch Hµ Néi 30km mµ chÌ vÉn ph¸t triÓn tèt. Râ rµng, ®ã lµ do yÕu tè con ng­êi. 2. Kh«ng thÓ phñ nhËn sù gióp ®ì cña Nhµ n­íc trong ®Çu t­ vµ ®­a tiÕn bé khoa häc vµo s¶n xuÊt cho ng­êi n«ng d©n nh­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, trang bÞ c¸c kiÕn thøc . 3. Qua tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ngµnh chÌ vµ viÖc ®Çu t­ x©y dùng më réng c¸c c¬ së chÕ biÕn chÌ ®· gãp phÇn c¶i thiÖn c¸c vïng chÌ .VÝ dô nh­ ë C«ng ty ChÌ TrÇn Phó, nhê n©ng cÊp thiÕt bÞ, c¶i t¹o l¹i nhµ x­ëng nªn c«ng suÊt chÕ biÕn hiÖn nay ®¹t 55 tÊn bóp/ngµy (gÊp 1,5 lÇn so víi n¨m 1993). ë Trung du miÒn nói phÝa B¾c, mçi ngµy cÇn tõ 1000 - 2900 tÊn chÌ t­¬i. §©y lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn vµ tiªu thô chÌ lín cho n«ng d©n. N«ng d©n kh«ng thÓ b¸n mét khèi l­îng s¶n phÈm lín ®ã cho ai. Hµng n¨m cã kho¶ng 198000 - 220000 tÊn nguyªn liÖu ®­îc ®­a vµo chÕ biÕn xuÊt khÈu trong c¶ n­íc. 4. VÒ quan hÖ tû gi¸ vµ gi¸ mua chÌ cña n«ng d©n, thùc tÕ kh¶o s¸t ë 2 c«ng ty chÌ trong n¨m 2001 : C«ng ty chÌ S«ng CÇu víi s¶n l­îng 5071 tÊn vµ c«ng ty chÌ Méc Ch©u :5550 tÊn cho thÊy : + Gi¸ mua chÌ bóp t­¬i cña c«ng ty chÌ S«ng CÇu lµ 2000®/kg, tû lÖ chÌ tèt (A-B) chiÕm 60%, cßn ë c«ng ty chÌ Méc Ch©u lµ 2448®/kg. Trong khi ®ã gi¸ thãc lµ 1900®/kg. Nh­ vËy c¶ hai c«ng ty mua b×nh qu©n tõ 105 - 128% gi¸ thãc. + §Ó mua nguyªn liÖu ®ñ s¶n xuÊt 5071 tÊn chÌ, c«ng ty S«ng CÇu Ýt nhÊt ph¶i cã mét sè tiÒn 20.450 triÖu ®ång, nghÜa lµ tèi thiÓu ph¶i cã 4 tû ®ång tiÒn mÆt dù tr÷. ChØ cã c«ng ty chÌ míi cã ®ñ vèn vµ thiÕt bÞ ®Ó chÕ biÕn khèi l­îng nguyªn liÖu lín nh­ vËy . + HiÖn nay nhê giao ®Êt cho ng­êi lao ®éng, nhiÒu hé gia ®×nh ®· s¶n xuÊt chÌ tèt b¸n cho xÝ nghiÖp. Tæng gi¸ trÞ thu nhËp cña mét hé lµm giái (nÕu hä tù chÕ biÕn vµ b¸n ra thÞ tr­êng) theo tÝnh to¸n còng chØ b»ng 70 - 75% thu nhËp so víi b¸n cho c«ng ty. VÊn ®Ò khã nhÊt víi n«ng d©n lµ thÞ tr­êng. ViÖc b¸n 300kg s¶n phÈm kh«/1 ha ra thÞ tr­êng víi gi¸ cao nhÊt (møc l·i suÊt 60%) lµ ®iÒu lý t­ëng, kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. Nh­ vËy, tæ chøc bao tiªu s¶n phÈm duy nhÊt vÉn lµ c¸c c«ng ty víi vèn tÝch luü lín vµ cã hîp ®ång víi kh¸ch hµng. 5. VÒ ph©n phèi thu nhËp, hiÖn chÌ ViÖt Nam b¸n ra thÞ tr­êng thÕ giíi míi chØ b»ng 45-50% gi¸ quèc tÕ, nÕu tÝnh c¶ chi phÝ vËn chuyÓn th× còng chØ ®¹t 59%. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®ã lµ trong gi¸ b¸n cña s¶n phÈm th× nguyªn liÖu ®· chiÕm 70%. Nh­ vËy, thùc chÊt vÊn ®Ò gi¸ thu mua chÌ phô thuéc chñ yÕu vµo hai yÕu tè: c«ng nghiÖp vµ thÞ tr­êng. §èi víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn, c¸c yÕu tè lµm t¨ng gi¶m gi¸ lµ chÊt l­îng nguyªn liÖu vµ xö lý c«ng nghÖ chÕ biÕn. ChÊt l­îng nguyªn liÖu ë ViÖt Nam vµi n¨m nay ®· kh¸ nh­ng vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu chÕ biÕn. H¬n n÷a ë nhiÒu c«ng ty chÌ, thiÕt bÞ chÕ biÕn ®· qu¸ l¹c hËu. §iÒu nµy ®· t¸c ®éng kh«ng tèt ®Õn chÊt l­îng vµ gi¸ thµnh chÌ xuÊt khÈu. HiÖn nay chÌ ®en vÉn lµ s¶n phÈm chÝnh cña ngµnh chÌ. Cho nªn th«ng qua c¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt chÌ ®en , ta cã thÓ hiÓu râ h¬n c¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt chÌ b×nh qu©n cña c¶ n­íc. B¶ng 12:C¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt chÌ ®en Orthdox trong gi¸ thµnh c«ng x­ëng §¬n vÞ Chi phÝ Cty chÌ L©m §ång (%) Cty chÌ TrÇn Phó (%) B×nh qu©n (%) Nguyªn liÖu 68,80 78,12 73,91 Lao ®éng 3,79 3,23 3,45 Than 3,03 3,52 3,30 §iÖn 5,86 4,83 5,30 KhÊu hao 10,62 3,72 6,84 Chi phÝ söa ch÷a 1,7 1,47 1,57 Chi phÝ qu¶n lý 2,54 2,1 2,3 Chi phÝ kh¸c 0,38 0,31 0,37 Tr¶ tiÒn vay 3,28 2,7 2,96 Céng 100 100 100 Nguån : B¸o c¸o t×nh h×nh kinh doanh cña ngµnh chÌ 2002 Ta thÊy trong c¬ cÊu, chi phÝ nguyªn liÖu chiÕm kho¶ng 70%. Do ®ã viÖc xÝ nghiÖp n©ng cao tû lÖ thu håi sÏ gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm (­íc tÝnh gi¶m 1% chi phÝ nguyªn liÖu sÏ gi¶m 1% gi¸ thµnh). C¸c chi phÝ tiªu hao vËt t­ vµ qu¶n lý chiÕm kho¶ng 30% gi¸ thµnh c«ng x­ëng. S¶n phÈm sau khi chÕ biÕn sÏ ®­îc ®ãng gãi vµ vËn chuyÓn ®Õn c¶ng tiªu thô. NÕu tÝnh gi¸ thµnh t¹i c¶ng b¸n hµng th× c¬ cÊu chi phÝ nh­ sau : - Gi¸ thµnh c«ng x­ëng: 88,41% - VËn chuyÓn: 3,22% - Bao b× ®ãng gãi: 8,37% Tuy nhiªn víi chi phÝ bao b× ®ãng gãi chiÕm 8 - 9% lµ tÝnh trªn b×nh qu©n cho ®ãng gãi chÌ ®en Orthodox xuÊt khÈu chñ yÕu hiÖn nay. V× vËy chi phÝ nµy cã ®é chuyÓn dÞch rÊt lín tuú theo chñng lo¹i chÌ xuÊt khÈu. VÝ dô: ®èi víi chÌ tói nhá Kim Anh cã chi phÝ bao b× chiÕm tíi h¬n 63% gi¸ thµnh s¶n phÈm xuÊt x­ëng. Nh­ vËy khi ®ã viÖc gi¶m gi¸ thµnh l¹i phô thuéc vµo kh©u bao b× ®ãng gãi. §iÒu ®ã cho thÊy r»ng l·i suÊt ph¸t sinh phô thuéc rÊt lín vµo kh©u chÕ biÕn vµ thÞ tr­êng tiªu thô. NÕu chØ xÐt ®¬n thuÇn nh­ chÕ biÕn vµ tiªu thô hiÖn nay th× rÊt nhiÒu c«ng ty lç vèn. B¶ng 13: Gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n t¹i kho c¶ng (tÝnh trªn 1 tÊn s¶nphÈm) §VT: triÖu ®ång §¬n vÞ Gi¸ vèn t¹i kho c¶ng (tr.®) Gi¸ b¸n t¹i kho c¶ng (tr.®) Lç l·i (tr.®) Phó Thä 10.200 9.700 -0.5 §oan Hïng 9.602 9.717 +0.115 NghÜa Lé 10.925 10.747 -0.178 TrÇn Phó 8.931 8.631 -0.3 Than Uyªn 7.624 7.572 0.52 B×nh qu©n 9.575 9.393 -0.152 Nguån : B¸o c¸o chuyªn ngµnh cña Uû ban vËt gi¸ nhµ n­íc Cã thÓ thÊy r»ng gi¸ thµnh cao h¬n gi¸ b¸n 2%. Nh­ vËy ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn chÌ phï hîp thÞ hiÕu tiªu dïng cã vai trß quan träng nhÊt. ViÖc h¹ gi¸ thµnh chÕ biÕn phô thuéc vµo mét sè yÕu tè sau: - Mét lµ: Gi¶m tû lÖ tiªu hao nguyªn liÖu. So víi t×nh tr¹ng s¶n xuÊt hiÖn t¹i th× ta cã thÓ h¹ gi¸ thµnh tõ 1 - 3%. - Hai lµ: Gi¶m chi phÝ tiªu hao vËt t­ trùc tiÕp cho s¶n xuÊt víi kh¶ n¨ng h¹ ®­îc tõ 1-3%. Ba lµ: N©ng c«ng suÊt sö dông thiÕt bÞ ®Ó gi¶m chi phÝ khÊu hao thiÕt bÞ nhµ x­ëng, gi¶m gi¸ thµnh tõ 1 - 4%. - Bèn lµ: Gi¶m chi phÝ vËn t¶i vµ n¨ng l­îng tõ 1 - 2% gi¸ thµnh nhê ®iÒu phèi vËn t¶i hîp lý. - N¨m lµ: N©ng cao chÊt l­îng chÌ thµnh phÈm nhê n©ng cao s¶n l­îng c¸c mÆt hµng cÊp cao vµ vÖ sinh c«ng nghÖp céng víi b¶o qu¶n s¶n phÈm. - S¸u lµ: TiÕt kiÖm chi phÝ ®ãng gãi vµ phô kiÖn tinh chÕ (tói nhóng) xuÊt khÈu. NÕu chi phÝ cho bao b× ®ãng gãi tõ 30 - 60% thËm chÝ 70 - 80% gi¸ thµnh chÌ xuÊt khÈu th× trong xuÊt khÈu, xuÊt s¶n phÈm th× Ýt mµ xuÊt bao b× l¹i nhiÒu. Do ®ã nÕu ta cã sù am hiÓu tèt vÒ thÞ hiÕu tiªu dïng trªn thÞ tr­êng th× ph¹m vi gi¶m chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt lµ rÊt lín. Qua ph©n tÝch 6 yÕu tè t¸c ®éng lªn gi¸ chÌ xuÊt khhÈu nªn trªn, ta thÊy cã 4 yÕu tè thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh trùc tiÕp cña ng­êi s¶n xuÊt chÕ biÕn chÌ lµ: - Tû lÖ tiªu hao nguyªn liÖu (chÌ bóp t­¬i) - Chi phÝ tiªu hao vËt t­ - C«ng suÊt sö dông thiÕt bÞ - Chi phÝ vËn t¶i Nh­ng 4 yÕu tè nµy chØ cho phÐp h¹ gi¸ thµnh kh«ng h¬n 10% cßn l¹i 2 yÕu tè lµ n©ng cao mÆt hµng chÊt l­îng cao vµ gi¶m chi phÝ ®ãng gãi lµ sù kÕt hîp gi÷a ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi xuÊt khÈu. Quan hÖ gi÷a hai bªn thuËn lîi sÏ cho phÐp h¹ gi¸ thµnh vµ t¨ng lîi nhuËn lªn tíi 10 20%. ChÌ s¶n xuÊt hiÖn nay dï ®· ®­îc c¶i tiÕn mÉu m·, chÊt l­îng song gi¸ chÌ ViÖt Nam b¸n ra thÞ tr­êng kh«ng thÓ ®Èy lªn cao ®­îc. V× s¶n phÈm chÌ chñ yÕu ë d¹ng s¬ chÕ, mü thuËt bao b× ch­a ®­îc chó träng, kh©u kiÓm tra chÊt l­îng ch­a chÆt chÏ, mÆt hµng cßn nghÌo nµn. Ng­êi xuÊt khÈu chÌ ®øng tr­íc nh÷ng t×nh huèng khã kh¨n. Gi¸ chÌ ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi kh«ng chÊp nhËn gi¸ cao h¬n, trong khi ng­êi s¶n xuÊt l¹i thóc Ðp v× gi¸ thµnh s¶n phÈm cao. §Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy, kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ng­êi xuÊt khÈu ph¶i lµ cÇu nèi ®Ó g¾n s¶n xuÊt víi xu h­íng thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu thô trªn thÕ giíi. §ång thêi ng­êi s¶n xuÊt còng ph¶i cè g¾ng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ kh«ng ch¹y theo nh÷ng lîi Ých tr­íc m¾t. V× viÖc t¨ng gi¶m gi¸ chÌ cã quan hÖ h÷u c¬ víi mét c¬ cÊu s¶n phÈm hîp lý vµ viÖc më réng thÞ tr­êng cã c©n nh¾c. Ph­¬ng thøc ®Çu t­ qua gi¸ sÏ lµ mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó khuyÕn khÝch t¸i s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Song ®ã kh«ng ph¶i lµ viÖc ®iÒu tiÕt mét c¸ch c¬ häc mµ toµn toµn phô thuéc vµo lîi nhuËn do kh©u chÕ biÕn vµ kinh doanh ®em l¹i. 2. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn xuÊt khÈu chÌ ViÖt Nam. Tõ n¨m 1998 cho ®Õn nay, trªn thÞ tr­êng chÌ thÕ giíi còng ®· cã xu h­íng v­ît cÇu. N¨m 2000, nhu cÇu chÌ chØ ë møc 2023 ngh×n tÊn (t¨ng 0,9% sovíi n¨m 1999) th× l­îng chÌ cung trªn thÞ tr­êng l¹i lµ 2100 tÊn (t¨ng 5,4 % so víi 1999). Do vËy, gi¸ chÌ trªn thÕ mÊy n¨m qua ®Òu gi¶m xuèng mét c¸ch ®¸ng kÓ. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, ng­êi xuÊt khÈu ph¶i n¾m b¾t v÷ng ch¾c vÒ thÞ tr­êng chÌ thÕ giíi vµ t×m hiÓu kü l­ìng 4 yÕu tè: s¶n xuÊt c¸i g×? Chi phÝ vµ gi¸ b¸n bao nhiªu? B¸n ë ®©u vµ b¸n nh­ thÕ nµo. - S¶n phÈm (Product) - Gi¸ chÌ (Price) - N¬i b¸n (Place) - Xóc tiÕn b¸n hµng (Promotion) Bèn yÕu tè nµy cã tÇm quan träng chñ yÕu trong Maketing vµ cã quan hÖ t­¬ng hç bæ trî lÉn nhau. Product Price Promotion Place 2.1. VÒ s¶n phÈm Trong Marketing hiÖn ®¹i, nhiÒu n­íc ®· coi s¶n phÈm lµ quan träng nhÊt. C¹nh tranh vÒ gi¸ trong nh÷ng n¨m 60,70 ®· chuyÓn sang c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm vµ ®iÒu kiÖn giao hµng. S¶n phÈm phï hîp tiªu dïng cña tõng tÇng líp ng­êi cã ý nghÜa quan träng h¬n viÖc b¸n hµng gi¸ rÎ. Ng­îc l¹i cïng mét s¶n phÈm nÕu ai cã gi¸ thµnh h¹ th× ng­êi ®ã sÏ th¾ng trong viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. S¶n phÈm gióp chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, ®ång thêi viÖc thay ®æi thÞ tr­êng, tiªu thô sÏ gióp t¨ng chu kú vßng ®êi cña s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã víi mét s¶n phÈm hîp thÞ hiÕu, l¹i cã c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn b¸n hµng phï hîp th× s¶n phÈm cµng nhanh ®­îc thÞ tr­êng biÕt ®Õn vµ tíi tay ng­êi tiªu dïng sím h¬n. S¶n phÈm chÌ phô thuéc vµo 3 yÕu tè sau: - ChÊt l­îng nguyªn liÖu (gièng chÌ) - ChÕ biÕn (thiÕt bÞ, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i) - Bao b× ®ãng gãi Ba yÕu tè trªn t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c¸c thuéc tÝnh cña s¶n phÈm S¶n phÈm chÌ phï thuéc nhiÒu vµo ®Æc tÝnh nguyªn liÖu (gièng chÌ). Trong vÊn ®Ò nµy ®· n¶y sinh mèi quan hÖ gi÷a chÊt l­îng vµ n¨ng suÊt. Yªu cÇu cña viÖc lùa chän gièng chÌ lµ võa t¨ng ®­îc n¨ng suÊt võa ®¶m b¶o chÊt l­îng. Gièng chÌ chñ yÕu ®­îc trång ë ViÖt Nam lµ gièng chÌ Trung Du vµ Shan (chiÕm 79% diÖn tÝch trång chÌ). Tuy nhiªn, gièng nµy vÉn ch­a ®­îc chän läc kü, nh©n gièng chñ yÕu b»ng h¹t lÊy ngay trong n­¬ng chÌ s¶n xuÊt ®¹i trµ nªn n¨ng suÊt cßn thÊp (2,5-3 tÊn/ha), chÊt l­îng kh«ng ®ång ®Òu ¶nh h­ëng ®Õn phÈm cÊp chÌ thµnh phÈm. Gièng chÌ xanh còng ®­îc trång phæ biÕn ë vïng nói vµ vïng cao. GÇn ®©y, ta cã nhËp mét sè gièng míi cña n­íc ngoµi nh­: B¸t Tiªn, V¨n X­¬ng, Ngäc Thuý... cã chÊt l­îng cao, cã h­¬ng th¬m ®Æc biÖt. Chóng ta ®Òu biÕt, chÌ lµ mét chÊt kÝch thÝch do ®ã uèng chÌ còng theo khÈu vÞ. Néi chÊt cña tõng gièng chÌ ®Ó t¹o ®­îc thãi quen tiªu dïng ph¶i ®ßi hái thêi gian l©u dµi. HiÖn nay Ên §é, Trung Quèc, Srilanka lµ nh÷ng n­íc næi tiÕng vÒ c¸c gièng chÌ ®Æc biÖt. Kh©u chÕ biÕn lµ kh©u quyÕt ®Þnh cho ra ®êi c¸c s¶n phÈm, kh©u nµy g¾n liÒn víi c¸c yÕu tè kü thuËt chÕ biÕn vµ m¸y mãc thiÕt bÞ. HiÖn nay mét sè n­íc cã ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ riªng ®èi víi tõng gièng chÌ, tõng lo¹i bóp chÌ thu h¸i. Tuy nhiªn nã vÉn mang ph¹m vi hÑp, sè l­îng kh«ng lín. Nh×n l¹i c¬ cÊu s¶n phÈm chÌ thÕ giíi ®Çu thËp kû 90, ta thÊy gÇn 74% s¶n l­îng chÌ thÕ giíi ®­îc s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ chÌ ®en CTC vµ ORTHODOX, chØ cßn l¹i h¬n 26% lµ chÌ xanh vµ c¸c lo¹i chÌ kh¸c. ChØ cã kho¶ng trªn 20% chÌ ®­îc xuÊt khÈu d­íi d¹ng thµnh phÈm tiªu dïng. Cßn l¹i gÇn 80% lµ xuÊt khÈu chÌ vêi. Nh­ng ®Õn nay nhu cÇu tiªu dïng c¸c lo¹i chÌ tói nhóng, chÌ hoµ tan, chÌ bît ngµy cµng t¨ng, ®Æc biÖt ë nh÷ng n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. HiÖn t¹i, ngoµi c«ng nghÖ ORTHODOX vµ CTC cña Liªn X« (cò) th× n­íc ta cßn nhËp mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÌ tõ Ên §é, Trung Quèc. §µi Loan... Nhê vËy mµ chÊt l­îng s¶n phÈm dï ViÖt Nam ®· ®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn ë nh÷ng c¬ së chÕ biÕn nhá, thiÕt bÞ võa thiÕu võa kh«ng ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu tèi thiÓu vÒ quy tr×nh chÕ biÕn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp nªn ®· lµm gi¶m chÊt l­îng vµ uy tÝn chÌ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. Do vËy s¶n phÈm chÌ ViÖt Nam cã Ýt thÞ tr­êng n­íc ngoµi ®Ó tiªu thô. Ng­êi tiªu dïng kh«ng chØ quan t©m ®Õn chÊt l­îng mµ hä cßn coi träng ®Õn h×nh thøc s¶n phÈm chÌ. H¬n n÷a lo¹i chÌ tói läc ngµy cµng ®­îc ­a chuéng do tÝnh tiÖn dông cña nã. Do vËy bao b× ®ãng gãi võa ph¶i b¶o qu¶n ®­îc chÌ võa ph¶i ®Ñp, l«i cuèn kh¸ch hµng. 2.2. Gi¸ chÌ Gi¸ chÌ cã quan hÖ h÷u c¬ víi s¶n phÈm. S¶n phÈm tèt sÏ b¸n ®­îc gi¸ cao, ng­îc l¹i khi gi¸ b¸n ®­îc cao, t¨ng lîi nhuËn sÏ t¸i ®Çu t­ l¹i ®Ó c¶i tiÕn s¶n phÈm. Quan hÖ l­îng - gi¸ g¾n liÒn víi thÞ tr­êng .Gi¸ hîp lý sÏ t¨ng kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng vµ mét khi ®· cã ®­îc vÞ trÝ ®éc quyÒn t¹i thÞ tr­êng th× kh¶ n¨ng t¨ng gi¸ sÏ lín h¬n. Trong mèi quan hÖ tæng hoµ vÒ vßng ®êi s¶n phÈm, viÖc xóc tiÕn b¸n hµng còng liªn quan chÆt chÏ víi gi¸ c¶. Gi¸ b¸n cµng thÊp th× ®ßi hái qu¶ng c¸o cµng nhiÒu, vµ khi gi¸ b¸n ®· cao th× qu¶ng c¸o sÏ gi¶m xuèng. Cho ®Õn nay, mÆc dï c¹nh tranh b»ng s¶n phÈm ®­îc nhiÒu n¬i ®ãn nhËn nh­ng gi¸ vÉn lµ c«ng cô ®Ó c¸c nhµ s¶n xuÊt chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. Bëi v× yÕu tè gi¸ cã t¸c ®éng r©t m¹nh vµ phøc t¹p. Gi¸ ph¶n ¸nh lç l·i cña doanh nghiÖp t¹i tõng thêi ®iÓm. YÕu tè gi¸ nhiÒu khi chÝnh lµ chiÕn l­îc vµ chiÕn thuËt cña doanh nghiÖp. Gi¸ chÌ phô thuéc vµo kh¸ nhiÒu yÕu tè nh­: - Quan hÖ cung cÇu: Quan hÖ nµy mang tÝnh chÊt thêi vô - §Æc tÝnh s¶n phÈm: KhÈu vÞ phï hîp víi thÞ tr­êng tiªu dïng. - ThÞ tr­êng: T¹o uy tÝn s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp trªn c¸c thÞ tr­êng . - Gi¸ thµnh s¶n phÈm chÌ so víi gi¸ thµnh cña c¸c n­íc kh¸c. - Ho¹t ®éng xóc tiÕn qu¶ng c¸o ®­a chÌ ®Õn n¬i tiªu thô, yÕu tè nµy cã sù chi phèi cña chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu cña mét sè n­íc. Tuy nhiªn nh×n chung, biÕn ®éng gi¸ chÌ chñ yÕu vÉn do quan hÖ cung - cÇu chi phèi. Do cung ®· cã xu h­íng v­ît cÇu nªn gi¸ b×nh qu©n tÝnh theo ®ång USD ë hÇu hÕt c¸c thÞ tr­êng ®Êu gi¸ ®Òu gi¶m xuèng mét c¸ch ®¸ng kÓ tõ n¨m 1998 trë l¹i ®©y. T¹i Mombasa cña Kenya, gi¸ ®· gi¶m tõ 225cents/kg th¸ng 3/1998 ®Õn 1/2001 xuèng cßn 186 cents/kg (gi¶m 17% ). T¹i Calactta - Ên §é, gi¸ gi¶m tõ 240 cents/kg th¸ng 4/1998 xuèng cßn 180 cents/kg th¸ng 1/2001 (gi¶m 25%), t¹i thêi ®iÓm thÊp nhÊt gi¸ chÌ chØ cßn 125 cents/kg. Gi¸ chÌ b×nh qu©n cña thÕ giíi n¨m 1998 gi¶m 0,25%, n¨m 1999 gi¶m 2,02% so víi n¨m 1997 . Nh­ vËy cã thÓ thÊy lµ tuy gi¸ chÌ kh«ng sôt gi¶m m¹nh nh­ cµ phª nh­ng víi tèc ®é gi¶m nh­ thÕ còng khiÕn c¸c nhµ s¶n xuÊt chÌ ph¶i khèn ®èn. Gi¸ chÌ nãi chung ®­îc h×nh thµnh qua c¸c thÞ tr­êng ®Êu gi¸ quèc tÕ (87% chÌ b¸n t¹i 15 thÞ tr­êng ®Êu gi¸ quèc tÕ). ThÞ tr­êng ®Êu gi¸ Colombia lµ thÞ tr­êng chÌ lín nhÊt thÕ giíi. Hµng n¨m thÞ tr­êng Colombia lu©n chuyÓn kho¶ng 23% l­îng chÌ ®Êu gi¸ quèc tÕ , chiÕm gÇn 20% l­îng chÌ lu©n chuyÓn xuÊt nhËp khÈu trªn thÕ giíi . Thø hai lµ thÞ tr­êng ®Êu gi¸ Calcutta, lu©n chuyÓn kho¶ng 14% l­îng chÌ ®Êu gi¸ hµng n¨m. Qua ph©n tÝch trªn, ta thÊy nh÷ng n¨m gÇn ®©y gi¸ chÌ biÕn ®éng chñ yÕu do quan hÖ cung cÇu. §iÒu nµy ®Æt ra cho chÌ ViÖt Nam rÊt nhiÒu vÊn ®Ò nh­ n©ng cao chÊt l­îng c¶i tiÕn mÉu m·, t×m kiÕm thÞ tr­êng. Nhê n©ng cao chÊt l­îng c¬ cÊu chñng lo¹i c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn nªn gi¸ xuÊt khÈu chÌ ViÖt Nam ®· cã sù c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, t¨ng lªn so víi n¨m 1995 kho¶ng 17,5%, tõng b­íc thu hÑp dÇn kho¶ng c¸ch so víi gi¸ quèc tÕ. HiÖn nay gi¸ vèn xuÊt khÈu cña ViÖt Nam kho¶ng 19,5 -20,0 triÖu ®ång/tÊn (gåm chi phÝ chÕ biÕn phÝ xuÊt khÈu 9,5 triÖu ®ång/tÊn chÌ thµnh phÈm, gi¸ chÌ nguyªn liÖu). Do vËy, so víi gi¸ FOB, chÌ ViÖt Nam xuÊt khÈu sÏ cã l·i vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, cho ®Õn nay, ngoµi viÖc n©ng cao chÊt l­îng, ®a d¹ng chñng lo¹i chÌ th× kh©u tiÕp thÞ vÉn lµ yÕu tè v« cïng quan träng ®Ó më réng thÞ tr­êng. 2.3. ThÞ tr­êng tiªu thô chÌ NÕu nh­ mét s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, gi¸ thµnh hîp lý céng víi c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o vµ c¸ch b¸n hµng phï hîp th× sÏ cã søc c¹nh tranh lín trªn thÞ tr­êng. Ng­îc l¹i mét thÞ tr­êng phï hîp víi s¶n phÈm sÏ lµm t¨ng gi¸ vµ vßng ®êi cña s¶n phÈm, gi¶m bít ®­îc c¸c chi phÝ qu¶ng c¸o vµ hç trî b¸n hµng. ChÌ ViÖt Nam h¬n chôc n¨m tr­íc ®©y ®­îc tiªu thô sang thÞ tr­êng Liªn X« (cò) vµ §«ng ¢u, khu vùc nµy ®­îc coi lµ thÞ tr­êng kh¸ dÔ tÝnh vµ hÇu nh­ kh«ng ph¶i c¹nh tranh. Nh­ng hiÖn nay, ®iÒu ®ã ®· thuéc vÒ qu¸ khø. S¶n xuÊt vµ tiªu thô chÌ ViÖt Nam kh«ng thÓ ®øng ngoµi sù biÕn ®éng cña t×nh h×nh thÞ tr­êng chÌ thÕ giíi b©y giê. Cho dï cung cã xu h­íng v­ît cÇu song nhu cÇu vµ thÞ hiÕu tiªu thô vÉn rÊt ®a d¹ng. 80 % tæng tiªu thô lµ lo¹i chÌ ®ãng gãi. ë §µi Loan nhu cÇu tiªu thô hång trµ sñi bät cña giíi trÎ ®· t¨ng tõ 600gr/®Çu ng­êi/n¨m lªn ®Õn 1100gr/ ®Çu ng­êi/n¨m . C¸c lo¹i chÌ ­íp h­¬ng, chÌ gi¶m cafein, chÌ d­îc th¶o còng ®ang cã xu h­íng më réng. N­íc Mü cã xu h­íng ­a chuéng c¸c lo¹i chÌ ­íp l¹nh. ë Indonesia tû lÖ chÌ ®ãng chai chiÕm 28% thÞ phÇn n­íc gi¶i kh¸t. ë NhËt b¶n, c¸c lo¹i chÌ ®ãng lon chiÕm 20% thÞ phÇn ®å uèng. Nh­ vËy cã thÓ thÊy nhu cÇu tiªu thô chÌ cßn rÊt ®a d¹ng nªn viÖc më réng vµ n¾m b¾t ®­îc thÞ tr­êng lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp chÌ ViÖt Nam. §Õn nay, chÌ cña ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu tíi kho¶ng 44 n­íc trªn thÕ giíi, hÇu hÕt lµ chÌ chÕ biÕn theo c«ng nghÖ Orthodox. Bªn c¹nh nh÷ng b¹n hµng quen thuéc lµ c¸c n­íc SNG, §«ng ¢u th× ®· cã nh÷ng b¹n hµng míi nh­: Trung CËn §«ng, Anh, NhËt B¶n, §µi Loan, Mü. Tuy vËy uy tÝn chÌ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ ch­a cao. Dung l­îng trao ®æi mËu dÞch "xuÊt nhËp khÈu" thÕ giíi hµng n¨m vµo kho¶ng 1,2 - 1,5 triÖu tÊn (40-50% l­îng chÌ s¶n xuÊt). Trong ®ã, ViÖt Nam míi chØ tham gia vµo thÞ tr­êng chÌ thÕ giíi kho¶ng 3,5% thÞ phÇn. ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu chÌ sang Libi, Jordani c¸c lo¹i chÌ trung b×nh cã bao b× thµnh phÈm víi møc gi¸ 1800-1900USD/tÊn. C¸c lo¹i chÌ thµnh phÈm kh¸c gåm chÌ Th¸i, H¹ Long, Nói ThiÕp còng ®· th©m nhËp thÞ tr­êng Nga. Lo¹i chÌ ®en xuÊt khÈu d¹ng bao gãi 250-500gr ®· b¸n víi gi¸ 2.100-2.150USD/tÊn. Song nh×n chung gi¸ chÌ ViÖt Nam vÉn thÊp h¬n møc gi¸ xuÊt khÈu cña c¸c n­íc kh¸c tõ 20-25%, thËm chÝ cã n¨m cßn thÊp h¬n 30 % Qua ph©n tÝch nh­ trªn, ta thÊy r»ng chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ lµ hai yÕu tè c¬ b¶n ®Ó n¾m gi÷ c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ më réng thÞ tr­êng míi. 2.4. Xóc tiÕn b¸n hµng S¶n phÈm cã ®Õn gÇn víi ng­êi tiªu thô hay kh«ng cßn phô thuéc vµo nghÖ thuËt b¸n hµng. S¶n phÈm cµng hoµn h¶o, gi¸ hîp lý vµ chän ®óng n¬i cÇn ®Õn ®Ó b¸n hµng th× c«ng viÖc xóc tiÕn cµng ®¬n gi¶n, ®ì tèn chi phÝ. VÒ ph­¬ng thøc b¸n hµng, hiÖn nay ViÖt Nam ®ang ¸p dông chñ yÕu c¸c ph­¬ng thøc sau: -Tr¶ nî - Giao dÞch mua ®øt b¸n ®o¹n, thanh to¸n ngay. Tuy nhiªn chóng ta biÕt r»ng h¬n 87% l­îng chÌ lu©n chuyÓn trªn thÕ giíi lµ th«ng qua thÞ tr­êng ®Êu gi¸ quèc tÕ. ViÖt Nam ch­a tham gia thÞ tr­êng ®Êu gi¸ quèc tÕ lµ ®iÒu qu¸ muén. Mét n­íc nhá nh­ Uganda hµng n¨m chØ xuÊt khÈu 6000 tÊn chÌ nh­ng còng cã vµi tr¨m tÊn chÌ (10% s¶n l­îng) b¸n t¹i thÞ tr­êng ®Êu gi¸ London. Tham gia ®Êu gi¸, ta sÏ khai th¸c ®­îc lîi thÕ cña ph­¬ng thøc mua b¸n nµy lµ: Gi¸ b¸n th­êng cao h¬n gi¸ thùc tÕ cã thÓ b¸n ®­îc theo ph­¬ng thøc b×nh th­êng. §ång thêi thÞ tr­êng ®Êu gi¸ còng lµ n¬i tô héi cña nh÷ng ng­êi mua vµ nh÷ng ng­êi b¸n trªn thÕ giíi. §ã lµ c¬ héi tèt ®Ó t×m hiÓu tiªu dïng, quan hÖ cung - cÇu vµ gi¸ chuÈn ®èi víi tõng lo¹i chÌ xuÊt khÈu. KÝch cÇu vµ träng cÇu lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng nhÊt cña ho¹t ®éng thÞ tr­êng. V× vËy ph¶i ®Èy m¹nh viÖc xóc tiÕn th­¬ng m¹i më réng quy m« vµ n¨ng lùc thÞ tr­êng. Mét trong nh÷ng c«ng viÖc cña xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ xö lý th«ng tin thÞ tr­êng, tæ chøc cho c¸c doanh nghiÖp tham gia c«ng t¸c thÞ tr­êng t×m kiÕm vµ gÆp gì c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. Trªn ®©y lµ 4 nh©n tè chñ yÕu t¸c ®éng ®Õn vÊn ®Ò tiªu thô chÌ xuÊt khÈu. MÆc dï hµng n¨m ViÖt Nam cã l­îng chÌ tiªu thô trong n­íc kh¸ lín. Tuy nhiªn nh×n trªn tæng thÓ cña sù ph¸t triÓn chÌ c¶ n­íc th× ®éng lùc ph¸t triÓn chÌ kh«ng ph¶i lµ tiªu thô trong n­íc mµ lµ xuÊt khÈu. Ch­¬ng III: Ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc vµ c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt chÕ biÕn vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu mÆt hµng chÌ cña ViÖt Nam tõ nay ®Õn n¨m 2010 I Ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc Theo sè liÖu thèng kª cña Bé N«ng NghiÖp vµ PTNT, n¨m 2001, tæng gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt khÈu chÌ c¸c lo¹i ®¹t 68 triÖu USD, víi s¶n l­îng xu©t khÈu kho¶ng 78 ngh×n tÊn. So víi tiÒm n¨ng vèn cã cña Ngµnh chÌ ViÖt Nam vµ so víi c¸c mÆt hµng n«ng s¶n chñ lùc kh¸c th× ®©y lµ con sè kh¸ khiªm tèn, cßn so víi tæng s¶n l­îng chÌ xuÊt khÈu trªn thÕ giíi th× l¹i cµng nhá bÐ bëi hiÖn nay chÌ ViÖt Nam míi chØ giµnh ®­îc 4-6% thÞ phÇn .§èi víi thÞ tr­êng néi ®Þa , ngoµi s¶n phÈm chÌ xanh ®­îc tiªu thô chñ yÕu th× nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i chÌ kh¸c nh­ chÌ ­íp h­¬ng, chÌ th¶o méc, chÌ d­ìng sinh... ®ang dÇn t¨ng lªn, ­íc tÝnh møc tiªu thô ®Çu ng­êi lµ 260gr/n¨m. Dù kiÕn møc tiªu thô b×nh qu©n ®Çu ng­êi sÏ t¨ng 5-6%/n¨m. Nh­ vËy tæng møc néi tiªu sÏ t¨ng tõ 24000 n¨m 2000 lªn 35000 tÊn n¨m 2005 vµ n¨m 2010 sÏ tiªu thô kho¶ng 45000 tÊn. VÒ xuÊt khÈu, s¶n l­îng cã thÓ ®¹t 100000 tÊn vµo 2005 vµ 110000 tÊn n¨m 2010. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã, ngµnh chÌ ViÖt Nam ®· ®­a ra chiÕn l­îc x©y dùng ngµnh theo 2 giai ®o¹n: -Giai ®o¹n 2001-2005: Ngµnh chÌ sÏ tËp trung ph¸t triÓn chÌ ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn ­u tiªn ph¸t triÓn chÌ, ®Æc biÖt lµ vïng Trung du miÒn nói phÝa B¾c. §Õn n¨m 2005 sÏ x©y dùng thªm 3 v­ên chÌ chuyªn canh tËp trung víi n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng t¹i Méc ch©u- S¬n la, Phong Thæ -Lai Ch©u, Than Uyªn- Lµo Cai. §ång thêi sÏ cã kho¶ng 70.192 ha chÌ cò ®­îc th©m canh vµ 22.400 ha chÌ còng ®­îc ®­a vµo kinh doanh. ViÖc t¨ng diÖn tÝch trång chÌ lµ mét biÖn ph¸p më réng quy m« s¶n xuÊt. Do vËy , sÏ cã 22500 ha chÌ ®­îc míi thªm. §èi víi s¶n luîng chÌ kh« sÏ ®¹t tõ 75,3 ®Õn 108,8 ngh×n tÊn, trong ®ã xuÊt khÈu 48 ®Õn 78 ngµn tÊn. Song song víi viÖc n©ng cao s¶n l­îng xuÊt khÈu th× gi¸ trÞ kim ngh¹ch còng ®¹t 98 ®Õn 120 triÖu USD, doanh thu chÌ néi tiªu ®¹t 560 tû ®Õn 650 tû ®ång. MÆt hµng chÌ sÏ bao gåm: ChÌ ®en OTD( 7 mÆt hµng )víi c¬ cÊu 75% ba mÆt hµng tèt, chÌ ®en CTC( 9 mÆt hµng) víi c¬ cÊu 70% ba mÆt hµng tèt, chÌ xanh NhËt B¶n .... -Giai ®o¹n 2006-2010: Trong khi mét sè n­íc cßn rÊt h¹n hÑp diÖn tÝch ph¸t triÓn chÌ th× ViÖt Nam cßn rÊt nhiÒu ®Êt trång phï hîp víi viÖc ph¸t triÓn c©y chÌ . Do vËy ®Õn n¨m 2010, diÖn tÝch c¶ n­íc sÏ ®­îc më réng thµnh 104000 ha. §©y còng lµ diÖn tÝch chÌ kinh doanh víi n¨ng suÊt b×nh qu©n lµ 7,5 tÊn t­¬i/ha/n¨m, ®em l¹i s¶n l­îng 116,1 ®Õn 147,7 ngh×n tÊn . XuÊt khÈu sÏ vÉn lµ môc tiªu mµ ngµnh chÌ ViÖt Nam h­íng tíi. Trong t­¬ng lai, xuÊt khÈu 85 ®Õn 110 ngh×n tÊnvíi kim ng¹ch ®¹t 136 ®Õn 200 triÖu tÊn, doanh thu chÌ néi tiªu 775 ngh×n tû ®Õn 1000 ngh×n tû ®ång. §èi víi c¬ cÊu s¶n phÈm, chÌ ®en thanh nhiÖt , chÌ båi d­ìng søc khoÎ, chÌ ch÷a bÖnh sÏ lµ nh÷ng mÆt hµng ®­îc c¸c doanh nghiÖp h­íng tíi. §Ó thùc hiÖn môc tiªu, chiÕn l­îc nªu trªn vµ ®Ó kh¾c phôc nh÷ng mÆt yÕu kÐm cßn tån t¹i trong s¶n xuÊt , chÕ biÕn , xuÊt khÈu s¶n phÈm chÌ ViÖt Nam, ®ßi hái viÖc x©y dùng hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch gi¶i ph¸p ®ång bé, kÞp thêi. II. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu. ChÌ lµ mét c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m, s¶n phÈm t¹o ra ®­îc tiªu thô trªn thÞ tr­êng néi ®Þa vµ gãp phÇn xuÊt khÈu. MÆc dï khèi l­îng chÌ xuÊt khÈu vµ gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu ch­a ®­îc xÕp vµo nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu m¹nh ( cã kim ng¹ch hµng n¨m tõ 100 triÖu USD trë lªn ), nh­ng ph¸t triÓn c©y chÌ cã t¸c dông nhiÒu mÆt: - Víi diÖn tÝch ®Êt trung du, ®åi nói chiÕm tû lÖ lín vµ diÖn tÝch ®Êt trèng ®åi nói träc cã kh¶ n¨ng ®­a vµo s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp còng cßn kh¸ nhiÒu, ®Êt n­íc vÉn cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c©y chÌ h¬n n÷a . C©y chÌ lµ mét c©y thÝch øng réng vµ thÝch nghi cao h¬n ë vïng cã ®é cao. C©y chÌ l¹i cã kho¶ng thêi gian xanh tèt quanh n¨m ( nÕu kh«ng ph¶i ®èn 1-2 th¸ng), cã t¸c dông phßng hé rÊt tèt, chèng xãi mßn röa tr«i ®Êt. Ph¸t triÓn c©y chÌ theo ph­¬ng thøc n«ng, l©m kÕt hîp sÏ ph¸t huy t¸c dông x©y dùng m«i tr­êng sinh th¸i vµ hÖ thèng n«ng nghiÖp bÒn v÷ng trªn vïng trung du, miÒn nói, cao nguyªn. - ChÌ lµ lo¹i c©y cho s¶n phÈm quanh n¨m, ng­êi trång chÌ cã nguån thu nhËp th­êng xuyªn ®Ó chi tiªu cho cuéc sèng hµng ngµy. HiÖn nay ®ang cã kho¶ng 15 - 20 v¹n hé trång chÌ, ®èi víi hä, chÌ lµ s¶n phÈm hµng ho¸ b¸n lÊy tiÒn ®Ó trang tr¶i chi phÝ cÇn thiÕt cho cuéc sèng. - ChÌ lµ nguyªn liÖu cña c«ng nghiÖp chÕ biÕn. Theo sè liÖu b¸o c¸o cña ngµnh chÌ, hiÖn nay trªn c¶ n­íc cã 70 c¬ së chÕ biÕn quèc doanh cã c«ng suÊt tõ 13 - 48 tÊn/ ngµy. Ngoµi ra cßn cã c¸c c¬ së chÕ biÕn t­ nh©n vµ hé gia ®×nh. §©y lµ nh÷ng c¬ së c«ng nghiÖp chÕ biÕn ë n«ng th«n. Ph¸t triÓn ngµnh chÌ còng cã nghÜa lµ thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸ trong n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ®óng theo ®­êng lèi cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ yªu cÇu chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. - T¨ng khèi l­îng, chÊt l­îng, mÆt hµng xuÊt khÈu chÌ thóc ®Èy quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a n­íc ta víi thÞ tr­êng thÕ giíi, tõ ®ã gióp c¸c doanh nghiÖp n­íc ta lµm quen víi c¸c thñ ph¸p kinh doanh cña c¸c chñ doanh nghiÖp vµ tËp ®oµn lín trªn th­¬ng tr­êng thÕ giíi. Tõ ®ã chóng ta cã thÓ rót ra bµi häc kinh nghiÖm khi hoµ nhËp vµo thÞ tr­êng thÕ giíi, vµo c¸c khèi ASEAN, APEC, WTO. Nh­ vËy cã thÓ thÊy ph¸t triÓn vµ më réng ngµnh chÌ lµ ®iÒu cÇn thiÕt vµ quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta. S¶n phÈm chÌ ViÖt Nam cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, do ®ã ph¸t hiÖn ra nh÷ng thiÕu sãt ®Ó tõ ®ã ®­a ra c¸c biÖn ph¸p kÞp thêi, phï hîp. 1 .C¸c chÝnh s¸ch ë tÇm vÜ m« 1.1. ChÝnh s¸ch thuÕ sö dông ®Êt trång chÌ Qua ®iÒu tra kh¶o s¸t ë c¬ së nhËn thÊy: §èi víi ng­êi s¶n xuÊt chÌ lµ n«ng d©n, nhiÒu hé gia ®×nh ®· trèn thuÕ sö dông ruéng ®Êt do khai chuyÓn tõ ®Êt trång chÌ sang ®Êt trång ®åi nói träc hoÆc v­ên t¹p. Tr¸i l¹i gia ®×nh hé c«ng nh©n trång chÌ ë mét sè vïng l¹i ph¶i chÞu thuÕ rÊt cao ( ë Yªn B¸i thuÕ sö dông ®Êt chÌ t­¬ng ®­¬ng ®Êt ruéng n­íc 2 vô), trong khi ®Êt xÊu vµ ®åi chÌ thùc tÕ cho n¨ng suÊt thÊp. Hai hiÖn t­îng tr¸i ng­îc nµy lµm cho viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp kh«ng ®óng ®¾n vµ kh«ng c«ng b»ng gi÷a nh÷ng ng­êi trång chÌ. C¸c ®Þa ph­¬ng cÇn xem xÐt l¹i ph©n h¹ng ®Êt, møc thuÕ vµ qu¶n lý chÆt chÏ c¸c ®èi t­îng, c¸c gia ®×nh ®­îc giao quyÒn sö dông ®Êt ®Ó thu thuÕ ®Çy ®ñ, hîp lý. 1.2. ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi, y tÕ §èi víi c¸c c«ng nh©n trång chÌ, tõ khi nhËn kho¸n v­ên chÌ c¸c doanh nghiÖp giao cho hä ph¶i tù nép b¶o hiÓm x· héi vµ y tÕ cho b¶n th©n hä. Møc BHXH, y tÕ lµ 25% møc l­¬ng cÊp bËc. Nh­ng thùc tÕ c«ng nh©n kh«ng thu nhËp ®­îc theo l­¬ng cÊp bËc, mµ nh÷ng n¨m qua l­¬ng cña hä chØ ®¹t 30 - 60% l­¬ng cÊp bËc. Ngoµi b¶o hiÓm x· héi, y tÕ, c«ng nh©n cßn ph¶i nép thuÕ vèn, khÊu hao c¬ b¶n, qu¶n lý xÝ nghiÖp ( c¸c kho¶n nµy tÝnh % theo s¶n l­îng), thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp lµm cho møc nép lªn cao. Trong khi ®ã n¨ng suÊt vµ gi¸ b¸n thÊp, nhiÒu ng­êi kh«ng ®ñ trÝch nép vµ bï ®¾p chi phÝ vËt chÊt. Tr­íc khã kh¨n ®ã, nhiÒu c«ng nh©n ph¶i bá viÖc, lµm cho c¸c doanh nghiÖp thiÕu lao ®éng, ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®ã, c¸c doanh nghiÖp nªn lo¹i bá c¸c kho¶n trÝch nép bÊt hîp lý nh­ thuÕ vèn, ng­êi nµo sö dông dÞch vô cã ®Çu t­ cña doanh nghiÖp th× ph¶i tr¶ tiÒn kho¶n ®ã, nÕu kh«ng sö dông th× kh«ng tr¶.V× vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh l¹i khÊu hao c¬ b¶n vµ chi phÝ qu¶n lý. VÒ b¶o hiÓm x· héi ®Ò nghÞ Nhµ n­íc gi¶m møc ®ãng gãp cña c«ng nh©n trång chÌ xuèng 10% trong nh÷ng n¨m chÌ tiªu thô kÐm, gi¸ mua nguyªn liÖu thÊp. Trong 10% ®ã ng­êi lao ®éng nép 7%, doanh nghiÖp nép 3%. 1.3: ChÝnh s¸ch cho vay vèn HiÖn nay ng­êi n«ng d©n trång chÌ ë c¸c vïng dïng sæ giao quyÒn sö dông ruéng ®Êt ®Ó thÕ chÊp vay vèn ng©n hµng. Nh­ng nhiÒu n¬i ch­a cÊp sæ lµm cho n«ng d©n rÊt khã cã thÓ vay ®­îc vèn. Nªn thay thÕ h×nh thøc thÕ chÊp b»ng sæ giao quyÒn sö dông ruéng ®Êt b»ng giÊy b¶o l·nh cña doanh nghiÖp ®Ó vay vèn. Møc vay theo hai lo¹i: Vay ®Ó th©m canh chÌ tõ 2 - 2,5 triÖu ®ång/ha vµ vay ®Ó trång míi chÌ lµ 7 - 10 triÖu ®ång/ha. Cho vay theo tõng b­íc vµ cã kiÓm tra kÕt qu¶ thùc hiÖn b­íc tr­íc ®Ó cho vay b­íc sau. L·i suÊt cho vay ®èi víi c¸c vïng s©u vïng xa nªn ë møc thÊp h¬n so víi c¸c ®èi t­îng cho vay kh¸c. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®Òu thiÕu vèn l­u ®éng, nh­ng Nhµ n­íc kh«ng thÓ dïng vèn ng©n s¸ch cÊp mµ ph¶i th«ng qua vay ng©n hµng hoÆc ®Çu t­ qua c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n nh­ 327, 773, xãa ®ãi gi¶m nghÌo, ®Þnh canh ®Þnh c­. C¸c doanh nghiÖp cÇn tÝnh to¸n ®Ó ph¸t huy hiÖu qu¶ cña c¸c lo¹i vèn nµy. §Ò nghÞ Nhµ n­íc ®Çu t­ vèn ®Ó thay thÕ vµ trang bÞ mét sè trung t©m chÕ biÕn hiÖn ®¹i víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn (3 - 4 trung t©m ë c¸c vïng chÌ lín vµ ë Hµ Néi). 1.4: ChÝnh s¸ch thuÕ xuÊt khÈu chÌ ChÌ còng nh­ mét sè s¶n phÈm xuÊt khÈu kh¸c ph¶i th«ng qua mét sè doanh nghiÖp kh¸c nhau: Doanh nghiÖp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, doanh nghiÖp chÕ biÕn c«ng nghiÖp, doanh nghiÖp xuÊt khÈu. NÕu thùc hiÖn ®¸nh thuÕ doanh thu vµ thuÕ lîi tøc th× sÏ bÞ ®¸nh thuÕ trïng. Nhµ n­íc cÇn nghiªn cøu ¸p dông tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thay cho viÖc ®¸nh thuÕ doanh thu vµ thuÕ lîi tøc. §èi víi doanh nghiÖp n«ng nghiÖp, chÕ biÕn c«ng nghiÖp chÌ gi¸ trÞ t¨ng thÊp, møc l­¬ng cña c«ng nh©n viªn chøc cßn thÊp , møc ®¸nh thuÕ chØ nªn thÊp h¬n c¸c ngµnh kh¸c. C¸c doanh nghiÖp còng nªn h¹ch to¸n ®Çy ®ñ ®óng ®¾n ®Ó gióp Nhµ n­íc tÝnh thuÕ hîp lý, khuyÕn khÝch ng­êi trång chÌ vµ ng­êi chÕ biÕn chÌ xuÊt khÈu, HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu chÌ rÊt mong ®­îc miÔn thuÕ xuÊt khÈu chÌ nh­ ®èi víi xuÊt khÈu g¹o. 2. C¸c gi¶i ph¸p ë tÇm vi m«: 2.1 : Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng §©y lµ gi¶i ph¸p quan träng cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña ngµnh chÌ vµ t¸c ®éng c¸c kh©u kh¸c cïng th¸o gì khã kh¨n ®Ó ®i lªn. NÕu thÞ tr­êng bÕ t¾c, chao ®¶o th× ng­êi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nhµ chÕ biÕn c«ng nghiÖp kh«ng thÓ yªn t©m ®Çu t­ th©m canh, c¶i t¹o, n©ng cÊp m¸y mãc c«ng nghÖ. ThÞ tr­êng cung cÇu chÌ thÕ giíi biÕn ®éng, c¸c n­íc nhËp khÈu tiªu thô lín ngµy cµng béc lé râ h¬n, t¹o c¬ së cho chóng ta dù ®o¸n kh¶ n¨ng th©m nhËp cña chÌ ViÖt nam vµo nh÷ng thÞ tr­êng nµo lµ cã triÓn väng vµ æn ®Þnh h¬n. Cô thÓ: §èi víi thÞ tr­êng c¸c n­íc SNG, Balan, §øc lµ nh÷ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu chÌ truyÒn thèng cña ta. MÊy n¨m gÇn ®©y, chóng ta ®· nèi l¹i thÞ tr­êng vµ xuÊt khÈu chÌ ®en sang c¸c n­íc nµy. Tuy nhiªn sau mét thêi gian ng¾n thùc hiÖn c¶i c¸ch, t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh, møc sèng cña c¸c n­íc ®ã ®· dÇn dÇn ®­îc n©ng cao h¬n nªn ta kh«ng thÓ xuÊt m·i lo¹i chÌ ®en chÕ biÕn theo c«ng nghÖ cò tr­íc ®©y, mµ cÇn ph¶i n©ng cÊp ®Ó ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu ng­êi uèng trµ. NhËt B¶n lµ thÞ tr­êng khã tÝnh, ®ßi hái chÊt l­îng cao vµ cã c«ng nghÖ , quy tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp riªng nh­ng gi¸ xuÊt cao nªn cã nhiÒu triÓn väng më réng. §èi víi viÖc cung cÊp s¶n phÈm chÌ vµo thÞ tr­êng nµy n­íc ta ®· cã mét sè c¬ së liªn doanh ho¹t ®éng hiÖu qu¶. C¸c doanh nghiÖp nµy cÇn cã mét m«i tr­êng thuËn lîi h¬n n÷a më réng s¶n xuÊt, ph¸t huy ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. ThÞ tr­êng §µi Loan: C¸c c¬ së liªn doanh víi §µi Loan ho¹t ®éng ë miÒn B¾c kÕt qu¶ ch­a râ nÐt, trõ C«ng ty chÌ Méc Ch©u, Phó Tµi cßn l¹i mét sè doanh nghiÖp sau khi phÝa §µi Loan thanh lý hÕt thiÕt bÞ lµ ngõng ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së nµy chÊm døt do s¶n phÈm lµm ra kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu t¹i thÞ tr­êng §µi Loan. V× vËy c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu chÌ ViÖt Nam cÇn t×m hiÓu kü h¬n thÞ tr­êng nµy ®Ó cã ®èi s¸ch phï hîp h¬n. Irac ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét thÞ tr­êng kh¸ dÔ tÝnh vµ cã møc tiªu thô chÌ lín Trong t­¬ng lai, s¶n phÈm chÌ ViÖt Nam cÇn ph¶i chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng nµy. ®Ó tõ ®ã më réng sang c¸c n­íc kh¸c thuéc khu vùc Trung §«ng. ThÞ tr­êng Anh: §©y lµ mét thÞ tr­êng lín vµ æn ®Þnh. Tr­íc ®©y c¸c c«ng ty Anh ®· mua chÌ ViÖt Nam th«ng qua c¸c c«ng ty cña H«ng K«ng, Singapo. Tõ 1992, ta ®· thµnh lËp c«ng ty liªn doanh víi hai c«ng ty chÌ l©u n¨m cña Anh. Sù hîp t¸c nµy ®· gióp s¶n phÈm cña chóng ta kh«ng ph¶i qua trung gian, gi¶m ®­îc chi phÝ vµ ®Æc biÖt lµ nhanh chãng ®­îc ®­a vµd thÞ tr­êng Anh. Do vËy viÖc duy tr× mèi quan hÖ hîp t¸c víi hä cÇn ®­îc t¨ng c­êng cñng cè . Trong xuÊt khÈu chÌ ë n­íc ta ®ang tån t¹i hai ph­¬ng thøc: xuÊt khÈu tr¶ nî vµ xuÊt khÈu tù do trªn thÞ tr­êng. Gi¸ chÌ xuÊt khÈu tr¶ nî th«ng th­êng cao h¬n xuÊt tù do trªn 300USD/tÊn. §¬n vÞ nµo ®­îc chØ ®Þnh xuÊt khÈu tr¶ nî th× sÏ cã lîi thÕ vÒ sè l­îng xuÊt vµ gi¸ c¶ . V× vËy, Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn vµ duy tr× h×nh thøc ®Êu thÇu c¸c l« hµng xuÊt khÈu tr¶ nî ®Ó khuyÕn khÝch c¸c c«ng ty n©ng cao chÊt l­îng chÌ xuÊt khÈu ra. XuÊt khÈu chÌ trªn thÞ tr­êng tù do lµ h­íng chiÕn l­îc l©u dµi. V× vËy, cÇn ®Èy m¹nh c¸c h×nh thøc chµo hµng, qu¶ng c¸o, tham gia héi chî triÓn l·m hµng quèc tÕ, göi c¸c l« chÌ chµo hµng ®Õn c¸c thÞ tr­êng ®Êu gi¸ chÌ, t¹o ra sù hiÖn diÖn cña chÌ ViÖt Nam trªn nhiÒu thÞ tr­êng ®Ó c¸c nhµ bu«n cã c¬ héi ®Õn trùc tiÕp mua chÌ cña ta, bá dÇn viÖc b¸n qua m«i giíi trung gian. Ngoµi viÖc thóc ®Èy xuÊt khÈu, c¸c doanh nghiÖp cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn thÞ tr­êng tiªu thô chÌ trong n­íc. Víi kho¶ng 80 triÖu d©n ë mét n­íc cã truyÒn thèng uèng chÌ, ®©y sÏ lµ mét thÞ tr­êng lín nÕu chÊt l­îng chÌ ®¶m b¶o (bãn Ýt ph©n ho¸ häc, lo¹i bá phun c¸c thuèc trõ s©u ®éc h¹i) vµ chÕ biÕn s¶n phÈm ®a d¹ng hîp thÞ hiÕu víi tõng ®èi t­îng tiªu dïng chÌ. Tiªu dïng chÌ trong n­íc ta cã thÓ thÊy sù kh¸c nhau gi÷a c¸c vïng: c¸c tØnh miÒn B¾c uèng chÌ sao mãc c©u, cã h­¬ng th¬m tù nhiªn vµ uèng ®Æc th­ëng thøc h­¬ng vÞ ®Ëm ®µ cña chÌ. Nh­ng c¸c tØnh miÒn Nam l¹i uèng nh¹t, chÌ ­íp h­¬ng hoa ( hoa sãi, hoa nhµi) th­ëng thøc vÞ h­¬ng pha trén gi÷a h­¬ng chÌ vµ h­¬ng hoa. Xu h­íng uèng chÌ tói, chÌ ®¸ ngµy cµng phæ biÕn h¬n, mét bé phËn ng­êi tiªu dïng còng rÊt b¨n kho¨n gi÷a chÌ s¹ch vµ kh«ng s¹ch, ch­a cã tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chuÈn mùc. NÕu lµm râ ®­îc sù ngê vùc nµy ch¾c r»ng ng­êi tiªu dïng sÏ yªn t©m, tiªu dïng chÌ nhiÒu h¬n. 2.2 Gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ chÕ biÕn §èi víi c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ chÕ biÕn ®Æc thï (c«ng nghÖ chÌ xanh dÑt NhËt B¶n, chÌ ¤ Long cña §µi Loan) trong c¸c c¬ së liªn doanh, cÇn chó ý ®Õn chñng lo¹i vµ chÊt l­îng chÌ ®­a vµo chÕ biÕn ®Ó s¶n phÈm chÕ biÕn ®­îc ®óng quy c¸ch, chÊt l­îng gi÷ uy tÝn chÌ ViÖt Nam xuÊt sang NhËt, §µi Loan. Trong qu¸ tr×nh hîp t¸c, phÝa ViÖt Nam cÇn tiÕp cËn ®Ó n¾m ®­îc “ bÝ quyÕt” c«ng nghÖ chÕ biÕn c¸c lo¹i chÌ ®ã. §èi víi c¸c d©y chuyÒn chÕ biÕn chÌ ®en Orthodox cã thêi gian s¶n xuÊt l©u n¨m ®Õn nay c«ng nghÖ ®· l¹c hËu, m¸y mãc cò kü, chi phÝ söa ch÷a, phô tïng qu¸ lín, cÇn ph¶i thay thÕ. ViÖc trang bÞ m¸y mãc cÇn ph¶i lùa chän c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i quy m« thÝch hîp ( quy m« nhá vµ võa). Trªn c¸c cã ®i¹ bµn quy m« s¶n xuÊt nguyªn liÖu võa vµ nhá th× c«ng t¸c c¶i t¹o vµ x©y dùng c¸c c¬ së chÕ biÕn quy m« nhá 1-5 tÊn/ngµy sÏ khuyÕn khÝch c¸c hé vµ liªn hé gia ®×nh trang bÞ c¸c c¬ së chÕ biÕn nhá quy m« gia ®×nh. ViÖc bè trÝ c¸c c¬ së chÕ biÕn ph¶i quy ho¹ch l¹i vµ x©y dùng thªm mét sè trung t©m chÕ biÕn , d©y chuyÒn hiÖn ®¹i . ChØ cã nh­ vËy, chÊt l­îng s¶n phÈm míi cao, bao b× mÉu m· míi thu hót ng­êi tiªu dïng. Tuy nhiªn c¸c trung t©m chÕ biÕn nµy cÇn ph¶i ®­îc ®Çu t­ l©u dµi víi sè vèn lín v× vËy kh«ng thÓ thiÕu ®­îc sù gióp ®ì vµ qu¶n lý cña Nhµ n­íc. §iÒu nµy sÏ høa hÑn viÖc ®­a ra rÊt nhiÒu s¶n phÈm chÊt l­îng cao. ChiÕn l­îc l©u dµi mµ ngµnh chÌ cÇn x©y dùng lµ c¸c c¬ së c«ng nghiÖp chÕ biÕn hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ cã “bÝ quyÕt c«ng nghÖ” riªng. Trong nh÷ng n¨m tr­íc m¾t cÇn tËp trung x©y dùng mét sè trung t©m chÕ biÕn quy m« trung b×nh h­íng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã nhu cÇu xuÊt khÈu vµ cã khèi l­îng tiªu thô lín. C¸c trung t©m ®ã ®Æt t¹i c¸c vïng chÌ nguyªn liÖu lín, lùa chän c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n æn ®Þnh, cã l·i cã ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng nh©n kü thuËt kh¸, cã thÓ tiÕp thu c«ng nghÖ míi, lµm ¨n cã hiÖu qu¶ ®Ó ®Çu t­ trang bÞ. HiÖp héi chÌ phèi hîp víi Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam lËp ph­¬ng ¸n cô thÓ, cã ph©n tÝch ®Çy ®ñ c¸c mÆt hiÖu qu¶ kinh tª , tµi chÝnh ®Ö tr×nh Nhµ n­íc thÈm ®Þnh, duyÖt cÊp hoÆc cho vay vèn ®Ó x©y dùng c¸c c¬ së nµy cµng sím cµng tèt. Ngoµi ra, Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho mét sè c¬ së liªn doanh víi n­íc ngoµi (kÓ c¶ ®· ho¹t ®éng vµ trong t­¬ng lai) ®­a c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo ho¹t ®éng, t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng vµ ký kÕt víi phÝa n­íc ngoµi bao tiªu s¶n phÈm lµm ra. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ch­a cã ®iÒu kiÖn (Nhµ n­íc ch­a ®ñ søc ®Çu t­, doanh nghiÖp ch­a ®ñ vèn, tr×nh ®é c¸n bé) th× cÇn söa ch÷a, ®æi míi tõng phÇn c¸c d©y chuyÒn s½n cã ®Ó sö dông trong thêi gian 5-7 n¨m n÷a. KhuyÕn khÝch c¸c c¬ së chÕ biÕn chÌ t­ nh©n c¸c hé gia ®×nh nhËp d©y chuyÒn c«ng nghÖ Trung Quèc, §µi Loan vµo chÕ biÕn quy m« tõ 50-2000kg/ngµy. Dïng chÝnh s¸ch thuÕ ®Ó h­íng c¸c c¬ së nµy ®i vµo chÕ biÕn c¸c lo¹i chÌ cung cÊp cho thÞ tr­êng néi ®Þa. Trong c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn chÌ cÇn chó träng h¬n c¸c mÆt hµng chÝnh, cã khèi l­îng lín, nh­ng ®ång thêi ph¶i quan t©m ®Õn tÝnh ®a d¹ng c¸c mÆt hµng ®Ó hç trî cho nhau vÒ mÆt tµi chÝnh vµ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng. C¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn chÌ x©y dùng c¬ chÕ ®Ó t¹o nªn c¸c kªnh cung øng chÌ cho doanh nghiÖp vµ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cïng víi Nhµ n­íc b¶o hiÓm c¸c kªnh nµy. Nhµ n­íc cÇn cã c¬ chÕ phï hîp ®Ó c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn trÝch mét phÇn lîi nhuËn thu ®­îc ®Çu t­ trë l¹i cho ng­êi s¶n xuÊt th«ng qua phæ biÕn kü thuËt tiÕn bé, cung cÊp gièng míi, ®Çu t­ x©y dùng m« h×nh riªng. TÊt c¶ biÖn ph¸p ®ã nh»m môc tiªu æn ®Þnh vïng chÌ nguyªn liÖu vµ t¹o chÊt l­îng chÌ tèt h¬n. 2.3. Gi¶i ph¸p x©y dùng æn ®Þnh vïng nguyªn liÖu C¶ n­íc cÇn ph¶i cã tæng quan quy ho¹ch diÖn tÝch vµ ph©n bè diÖn tÝch trång chÌ cho c¸c vïng vµ c¸c ®Þa bµn cã c¬ së chÕ biÕn c«ng nghiÖp. §èi víi c¸c c¬ së chÕ biÕn vÊn ®Ò cèt tö lµ x©y dùng, æn ®Þnh vïng s¶n xuÊt nguyªn liÖu cho nhµ m¸y. NhiÒu c¬ së chÕ biÕn quèc doanh cã c¸c n«ng tr­êng hoÆc c¸c ®éi s¶n xuÊt trång chÌ cung cÊp cho nhµ m¸y chÕ biÕn th«ng qua c¬ chÕ kho¸n vµ giao kÕ ho¹ch cho c¸c hé gia ®×nh. Víi c¬ chÕ kho¸n hiÖn nay, c¸c c«ng nh©n trång chÌ b×nh th­êng cã thu nhËp thÊp, ph¶i ®ãng gãp nhiÒu kho¶n nghÜa vô. V× vËy, hä s¶n xuÊt chÌ cÇm chõng vµ s¶n xuÊt c¸c c©y kh¸c ®Ó t¹o thªm thu nhËp nu«i sèng gia ®×nh. C«ng nh©n kh«ng yªn t©m víi s¶n xuÊt chÌ th× kh«ng thÓ cã vïng nguyªn liÖu æn ®Þnh. Sè doanh nghiÖp chÕ biÕn kh¸c kh«ng cã bé phËn s¶n xuÊt nguyªn liÖu th× thu mua chÌ ®Ó chÕ biÕn chñ yÕu th«ng qua hÖ thèng t­ th­¬ng thu gom vµ ch­a quan t©m ®Õn ng­êi trång chÌ. Qua mét sè ®iÒu tra, kh¶o s¸t nghiªn cøu t¹i nhiÒu khu vùc cho thÊy, viÖc t¸ch rêi c¬ së chÕ biÕn víi c¸c n«ng tr­êng s¶n xuÊt chÌ, biÕn c¸c n«ng tr­êng thµnh mét cÊp trung gian lµ kh«ng cã hiÖu qu¶, kh«ng ph¸t huy t¸c dông trong qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, cÇn nghiªn cøu ®Ó s¸t nhËp c¸c c¬ së nµy víi nhµ m¸y vµ h×nh thµnh mét tæ chøc thèng nhÊt. Bæ sung hoµn chØnh c¬ chÕ kho¸n, trong ®ã gi¶m bít c¸c kho¶n ®ãng gãp cña gia ®×nh c«ng nh©n viªn chøc nh­: thuÕ, vèn, ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý cao 5-6%, toµn bé BHXH vµ y tÕ chiÕm 25% thu l­¬ng cÊp bËc. C¸c c«ng ty chÌ cÇn ®Èy m¹nh h­íng ®Çu t­ x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn kü thuËt th©m canh chÌ, hoµn chØnh quy tr×nh theo c¸c møc kh¸c nhau (møc ®Çu t­ th©m canh cho n¨ng suÊt rÊt cao, møc ®Çu t­ trung b×nh hîp víi sè ®«ng gia ®×nh cã tiÒm lùc giíi h¹n) còng nh­ x©y dùng c¸c m« h×nh tiªu biÓu trång chÌ cµnh, trång chÌ Shan, TuyÕt Shan, m« h×nh trång chÌ theo ph­¬ng thøc n«ng, l©m kÕt hîp. Th«ng qua c¸c m« h×nh ®ã h­íng dÉn c¸c hé c«ng nh©n, viªn chøc ¸p dông vµ nh©n réng ra. C«ng ty lµm c¸c dÞch vô cung øng ph©n bãn, phßng trõ s©u bÖnh tæng hîp cho c¸c gia ®×nh cã nhu cÇu, quan t©m th­êng xuyªn ®Õn c¸c hé trång chÌ, cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch c¸c hé ®¹t kÕ ho¹ch khèi l­îng, ®ñ tiªu chuÈn chÊt l­îng, x©y dùng v­ên chÌ kiÓu mÉu. VÊn ®Ò quan träng trong x©y dùng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu lµ gi¸ mua ph¶i æn ®Þnh vµ ®¶m b¶o cho ng­êi s¶n xuÊt cã l·i Ýt nhÊt 20- 25%. Cã nh­ vËy hä míi yªn t©m ®Çu t­ th©m canh c©y chÌ. Yªu cÇu ®ã trë l¹i ®ßi hái c«ng ty, doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tèt, cã l·i. Nh­ vËy, sù ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu liªn quan chÆt chÏ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, æng ®Þnh vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô vµ c¬ chÕ kho¸n cã khuyÕn khÝch còng nh­ ho¹t ®éng dÞch vô, c¸c m« h×nh tr×nh diÔn cña doanh nghiÖp. 2.4: Tæ chøc c¸c kªnh thu mua cung øng nguyªn liÖu. Nh­ ®· ph©n tÝch ë c¸c phÇn trªn, hiÖn nay tån t¹i c¸c kªnh thu mua cung øng nguyªn liÖu nh­ sau: (1)Ng­êi s¶n xuÊt ®éi tr­ëng ( trong c¸c DNQD)---> Nhµ m¸y chÕ biÕn. (2)Ng­êi s¶n xuÊt ---> t­ th­¬ng---> nhµ m¸y chÕ biÕn chÌ quèc doanh. (3)Ng­íi s¶n xuÊt--->t­ th­¬ng---> nhµ m¸y chÕ biÕn chÌ t­ nh©n. (4)Ng­êi s¶n xuÊt--->ng­êi s¬ chÕ ( hé gia ®×nh) --->tiÖm trµ ­íp h­¬ng (L©m§ång) B¸n trªn thÞ tr­êng néi ®Þa ( miÒn B¾c) ë kªnh 2,3 t­ th­¬ng ®ãng vai trß trung gian nh­ng hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó nèi mèi quan hÖ cung øng chÌ gi÷a ng­êi s¶n xuÊt víi nhµ m¸y. Trong khi doanh nghiÖp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tæ chøc lùc l­îng thu gom, thiÕu vèn l­u ®éng vµ ph­¬ng tiÖn ®Õn s©u s¸t tõng ®Þa bµn nhá, th× ®éi ngò t­ th­¬ng gãp phÇn lÊp chç trèng nµy. Tuy nhiªn nÕu c«ng ty , doanh nghiÖp kh«ng quan t©m chÆt chÏ ®Õn tÇng líp nµy, th× bªn c¹nh mÆt tÝch cùc hä còng g©y nhiÔu lo¹n cho thÞ tr­êng. §Ó kh¾c phôc mÆt tiªu cùc trong kh©u thu mua, cung øng chÌ nguyªn liÖu cÇn x©y dùng c¬ chÕ phèi hîp 3 ®èi t¸c: Doanh nghiÖp - ng­êi thu gom - ng­êi s¶n xuÊt theo s¬ ®å nh­ sau: Doanh nghiÖp Ng­êi thu gom Ng­êi s¶n xuÊt Theo s¬ ®å nµy th×: Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm: §èi víi ng­êi thu gom: - Lùa chän ng­êi thu gom tin cËy ký kÕt hîp ®ång lµm ¨n víi doanh nghiÖp, cã quyÒn tõ chèi kh«ng céng t¸c khi ng­êi thu gom lµm ¨n mÊt tÝn nhiÖm vµ ph¶i båi th­êng hîp ®ång. - §Ò xuÊt gi¸ xÝ nghiÖp mua cña ng­êi thu gom vµ gi¸ h­íng dÉn ng­êi thu gom mua cña ng­êi s¶n xuÊt trong tõng thêi kú ( gi¸ ®¶m b¶o trang tr¶i l·i suÊt vèn bá ra, tiÒn c«ng vµ cã møc l·i võa ph¶i). - Ên ®Þnh møc thu mua cña tõng t­ th­¬ng ( møc mua hµng ngµy theo tõng thêi kú trong n¨m). - øng tr­íc mét phÇn vèn l­u ®éng vµ thanh to¸n tiÒn cho ng­êi thu gom ( kho¶ng 3 th¸ng mét lÇn) theo khèi l­îng chÌ bóp t­¬i cung øng. - Th«ng qua hä ®Ó thu thËp th«ng tin ph¶n håi cña ng­êi s¶n xuÊt. §èi víi ng­íi s¶n xuÊt: - H­íng dÉn kü thuËt, cung cÊp c¸c dÞch vô cÇn thiÕt nÕu hä yªu cÇu - N¾m kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn liÖu nÕu cã thÓ ký kÕt hîp ®ång cung cÊp nguyªn liÖu æn ®Þnh. - Thu nhËn vµ gi¶i quyÕt sím nh÷ng yªu cÇu cña ng­êi s¶n xuÊt vÒ gi¸ mua, thanh to¸n tiÒn, ®¸nh gi¸ phÈm cÊp cña ng­êi thu gom. Ng­êi thu gom cã tr¸ch nhiÖm: - Thu mua chÌ cña ng­êi s¶n xuÊt trong khung gi¸ doanh nghiÖp quy ®Þnh cung øng cho doanh nghiÖp. - Thanh to¸n tiÒn kÞp thêi cho ng­êi s¶n xuÊt. - Ph¶n håi nh÷ng th«ng tin cña ng­êi s¶n xuÊt ®Õn doanh nghiÖp Ng­êi s¶n xuÊt cã tr¸ch nhiÖm: - §¨ng ký khèi l­îng chÌ cung cÊp cho doanh nghiÖp - Cung øng chÌ cho doanh nghiÖp th«ng qua ng­êi thu gom - Cã quyÒn yªu cÇu doanh nghiÖp cung cÊp c¸c dÞch vô kü thuËt, ph¶n håi nh÷ng th«ng tin vÒ ng­êi thu gom cho doanh nghiÖp biÕt. Hµng n¨m th«ng qua héi nghÞ ng­êi cung øng nguyªn liÖu ®Ó trao ®æi bµn b¹c vµ khen th­ëng c¸c ®èi t¸c gióp doanh nghiÖp hoµn thµnh kÕ ho¹ch n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Héi nghÞ nh÷ng ng­êi cung øng nguyªn liÖu phèi hîp víi nhµ m¸y chÕ biÕn ®Ò xuÊt víi c¸c nhµ xuÊt khÈu vÒ gi¸ mua s¶n phÈm; trÝch mét phÇn lîi nhuËn xuÊt khÈu ®Ó b¶o trî ng­êi s¶n xuÊt; trÝch mét phÇn lîi nhuËn xuÊt khÈu ph©n phèi l¹i cho ng­êi chÕ biÕn, ng­êi thu gom vµ ng­êi s¶n xuÊt th«ng qua gi¸ mua s¶n phÈm chÕ biÕn, mua nguyªn liÖu. kiÕn nghÞ - ®Ò xuÊt 1.VÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp: Më hÖ thèng m¹ng l­íi c¸c v­ên ­¬m gièng t¹i c¸c vïng ®ang më réng diÖn tÝch trång chÌ tËp trung quy m« lín. T¨ng c­êng nghiªn cøu vµ ®­a vµo trång ®¹i trµ c¸c gièng chÌ nhËp ngo¹i næi tiÕng trªn thÕ giíi. §©y lµ mét ph­¬ng ph¸p kh¸ quan träng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trong t­¬ng lai. Thùc hiÖn sö dông ph©n kho¶ng c©n ®èi ®Ó võa ®¶m b¶o n¨ng suÊt, chÊt l­îng cao, võa gi÷ ®­îc an toµn thùc phÈm. H¹n chÕ tèi ®a viÖc sö dông thuèc trõ s©u hãa häc trªn c©y chÌ. X©y dùng bæ sung vµ hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh phô trî trªn ®åi chÌ, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sinh th¸i nh­ bÓ n­íc, c©y che bãng vµ t­íi tiªu n­íc. 2.VÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: ChÝnh phñ vµ c¸c tØnh chØ nªn cho phÐp nhËp khÈu thiÕt bÞ chÕ biÕn chÌ hiÖn ®¹i ®¸p øng c«ng nghÖ chÕ biÕn chÌ tiªn tiÕn. Thùc hiÖn ®óng quy tr×nh chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n sau chÕ biÕn Nghiªn cøu vµ hîp t¸c ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc t¹o ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm chÌ míi nh­ n­íc gi¶i kh¸t lon, chai, phô gia thùc phÈm ¨n uèng... 3.VÒ s¶n phÈm vµ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm: X©y dùng vµ ¸p dông phæ biÕn c¸c hÖ thèng tiªu chuÈn vÒ qu¶n lý chÊt l­îng (ISO 9001-2000) vÒ ph©n tÝch rñi ro b»ng kiÓm so¸t tíi h¹n (HACCP) vµ vÒ qu¶n lý m«i tr­êng (ISO14001) §Çu t­ x©y dùng hÖ thèng kiÓm nghiÖm chÊt l­îng, ®Æc biÖt d­ l­îng ho¸, lý trong chÌ t¹i c¸c vïng. Nhanh chãng thµnh lËp Sµn giao dÞch chÌ ViÖt nam t¹i Hµ N«Þ, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tiÕp xóc trùc tiÕp gi÷a ng­êi s¶n xuÊt víi kh¸ch hµng. Gi÷ v÷ng vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµo c¸c thÞ tr­êng truyÒn thång, c¸c b¹n hµng lín nh­ irac, Pakistan, Nga....Thùc hiÖn tèt quü xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó ®Èy m¹nh tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o chÌ ViÖt nam trªn thÞ tr­êng. T¨ng c­êng t×m kiÕm vµ kh¶o s¸t, më réng thÞ phÇn chÌ ViÖt nam. X©y dùng th­¬ng hiÖu cho s¶n phÈm chÌ nh»m gi÷ ®­îc uy tÝn ®èi víi b¹n hµng. 4. VÒ ®Çu t­ - CÇn chó träng h¬n n÷a ®Õn hiÖu qu¶ cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ b»ng nguån vèn trong vµ ngoµi n­íc - CÇn xÕp h¹ng c¸c vïng ®Çu t­ s¶n xuÊt trªn c¬ së chiÕn l­îc s¶n phÈm vµ thÞ tr­êng, t×nh tr¹ng cô thÓ cña tõng vïng ViÖc ®Çu t­ ph¶i tÝnh to¸n trªn c¬ së chi phÝ hîp lý ®Ó tiÕn hµnh mét c¸ch liªn tôc, tr¸nh lµm ¶nh h­ëg xÊu ®Õn sinh tr­ëng cña c©y chÌ. -T¨ng c­êng ®Çu t­ ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt vµ ng­êi lao ®éng trång trät ,chÕ biÕn chÌ. ViÖc ®µo t¹o th«ng qua c¸c kho¸ häc ng¾n h¹n, t¹o c¬ héi tÝÕp xóc víi khoa häc kü thuËt n­íc ngoµi 5. VÒ chÝnh s¸ch Nhµ n­íc: V× chÌ lµ c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy ®­îc ph¸t triÓn chñ yÕu trªn vïng trung du- miÒn nói , n¬i ®êi sèng cã nhiÒu khã kh¨n nªn viÖc ph¸t triÓn chÌ ë ®©y rÊt cÇn ®Õn hç trî cña Nhµ n­íc nh­ : c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ l·i tiÒn vay, chÝnh s¸ch ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng - Nhµ n­íc cÇn kÕt hîp ch¨t chÏ gi÷a ph¸t triÓn ngµnh chÌ víi c¸c ch­¬ng tr×nh ®Þnh canh ®Þnh c­, di d©n vµ ph¸t triÓn vïng kinh tÕ míi - Nhanh chãng thµnh lËp quü b¶o hiÓm xuÊt khÈu chÌ ®Ó h¹n chÕ rñi ro cho nhµ xuÊt khÈu , gi÷ gi¸ æn ®Þnh ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng ng­êi lµm chÌ. KÕt luËn 1. C©y chÌ lµ lo¹i c©y n«ng nghiÖp l©u n¨m cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, gÇn gòi víi ®êi sèng ng­êi ViÖt Nam. Trong m«i tr­êng ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta, ho¹t ®éng s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu chÌ ®· biÕn ®æi m¹nh mÏ theo c¶ chiÒu s©u vµ chiÒu réng. §Æc biÖt trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu, s¶n phÈm chÌ ®· n©ng vÞ thÕ cña ViÖt Nam lªn hµng thø 8 trong c¸c n­íc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu chÌ nhiÒu nhÊt thÕ giíi 2. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt, xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn dµi vÒ quy m«, s¶n l­îng, chÊt l­îng còng nh­ kim ng¹ch , gãp phÇn quan träng vµo viÖc h×nh thµnh, ph¸t triÓn thÞ tr­êng n«ng s¶n xuÊt khÈu ViÖt Nam, kÝch thÝch s¶n xuÊt chÌ ViÖt Nam ph¸t triÓn, æn ®Þnh cuéc sèng vµ viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. 3. Bªn c¹nh ®ã xuÊt khÈu chÌ còng cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ chñ yÕu lµ: s¶n l­îng t¨ng kh«ng kÞp nhu cÇu tiªu thô do khu vùc s¶n xuÊt nguyªn liÖu, khu vùc chÕ biÕn thiÕu ®ång bé, c«ng t¸c thÞ tr­êng cßn kÐm. X©y dùng vµ triÓn khai chiÕn l­îc , kÕ ho¹ch chËm lµ nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh h¹n chÕ tèc ®é xuÊt khÈu. 4.§Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt, chÕ biÕn, xuÊt khÈu trë thµnh ®éng lùc chñ yÕu ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ trung du, miÒn nói vµ ®ãng vai trß ngµy cµng quan träng h¬n trong thÞ tr­êng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña ViÖt Nam, ngµnh chÌ cÇn tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p ng¾n h¹n phï hîp víi chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p trung h¹n cña ChÝnh Phñ . §iÒu nµy sÏ gióp t¨ng n¨ng lùc, hiÖu qu¶ khu vùc s¶n xuÊt nguyªn liÖu thóc ®Èy hiÖn ®¹i ho¸ khu vùc chÕ biÕn t¹o ra c¸c c«ng cô c¹nh tranh thËt m¹nh cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 5.Ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÌ vµ c¸c mÆt hµng kh¸c nh­ g¹o ®· ®­a con thuyÒn kinh tÕ ViÖt Nam v÷ng vµng tiÕn vÒ phÝa tr­íc víi tèc ®é t¨ng tr­ëng æn ®Þnh5,8% trong sù æn ®Þnh vÒ kinh tÕ- chÝnh trÞ- x· héi víi mét vÞ thÕ ngµy cµng cao trªn tr­êng quèc tÕ . T¸c gi¶ kho¸ luËn ®· ®Ò cËp, ph©n tÝch ®Õn nhiÒu khÝa c¹nh trong s¶n xuÊt, chÕ biÕn, xuÊt khÈu chÌ cña thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng. Do thêi gian, kinh nghiÖm cßn h¹n hÑp tr­íc vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p nµy nªn kho¸ luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, v× vËy t¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o B¸o c¸o tæng hîp cña Vinatea Niªn gi¸m thèng kª tõ n¨m 1989 ®Õn n¨m 2000 cña Tæng côc thèng kª Niªn gi¸m thèng kª N«ng - L©m - Ng­ - NghiÖp. “ChÌ vµ c«ng dông cña chÌ”. TS. NguyÔn Kim Phong. NXB Khoa häc kü thuËt th¸ng 4/1995. B¸o c¸o ho¹t ®éng t¹i héi nghÞ toµn thÓ HiÖp héi chÌ ViÖt Nam lÇn thø II th¸ng 5/2001 QuyÕt ®Þnh 43/1999/TTg ngµy 10/3/1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn chÌ. Tham luËn “Thùc tr¹ng c«ng nghiÖp chÕ biÕn chÌ” – 2000. TS. NguyÔn H÷u Tµi – Vô xuÊt nhËp khÈu Bé n«ng nghiÖp §iÒu tra kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ xuÊt khÈu chÌ ViÖt Nam – Bé NN & PTNT th¸ng 12/1997. “C«ng nghiÖp thùc phÈm” NXB Khoa häc kü thuËt th¸ng 9/2000. PTS. NguyÔn TiÕn C¬. T¹p chÝ kinh tÕ vµ khoa häc kü thuËt chÌ n¨m 1999 (c¸c sè 3,4,5,9,14) T¹p chÝ kinh tÕ vµ khoa häc kü thuËt chÌ n¨m 2001 (c¸c s« 1,4,5,6,7) T¹p chÝ ng­êi lµm chÌ c¸c sè n¨m 2000 (c¸c sè 3,4,7,8,9) T¹p chÝ Tea Statistic n¨m 2000 sè 2,6. T¹p chÝ Tea Statistic n¨m 2001 sè 10

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVài nét về thị trường chè và tình hình sản xuất, chế biến, xuất khẩu mặt hàng này ở Việt Nam những năm gần đây.doc
Luận văn liên quan