Khóa luận Xây dựng một hệ thống mạng việc làm

Lời giới thiệu Hiện nay Internet là một công cụ, một môi trường làm việc và liên kết mọi người trên thế giới lại với nhau. Internet có mặt khắp nơi và hỗ trợ con người vào nhiều lĩnh vực. Tìm kiếm việc làm và ứng viên trên Internet là một loại hình được đa số người tìm việc và nhà tuyển dụng quan tâm, nó vừa đỡ mất thời gian và tiền bạc. Khi một công ty muốn tuyển dụng cho công ty mình một vị trí nào đó có lẽ việc liên lạc đến các công ty cung cấp nhân lực, hay nói nôm na là công ty săn đầu người chuyên cung cấp những ứng viên đủ trình độ đáp ứng yêu cầu công ty đặt ra. Hoặc có thể đăng lên báo đài để cho mọi người biết đến. Khi mội ứng viên muốn tìm việc làm họ thường lục tìm các thông tin tuyển dụng trên báo, hoặc họ đi đến một trung tâm giới thiệu việc làm, hoặc tham gia các cuộc hội thảo, hội chợ việc làm để kiếm việc làm cho mình. Tìm kiếm ứng viên cho nhà tuyển dụng và việc làm cho ứng viên trên mạng Internet hiện nay là một mô hình mới mẻ tại Việt Nam. Vấn đề chúng ta đặt ra là làm thế nào để hỗ trợ ứng viên tìm việc và hỗ trợ nhà tuyển dụng tìm ứng viên vừa ý. Trong xu hướng phát triển hiện nay, Internet đã không còn xa lạ với rất nhiều người, rất nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Nó là một công cụ, một môi trường làm việc và liên kết mọi người trên thế giới lại với nhau. Internet có mặt khắp nơi và hỗ trợ con người vào nhiều lĩnh vực. Chính khả năng mạnh mẽ đó đã đem đến khả năng tiềm tàng cho việc xây dựng một hệ thống "Mạng việc làm" (đang còn bước những bước lẫm chẫm đầu tiên tại Việt Nam). Không còn quá xa lạ nhương cũng không thật chắc chắn, rất nhiều công ty, doanh nghiệp có cung cấp các dịch vụ việc làm đã tự xây dựng cho mình các website nhằm thực hiện chiến lược thương mại điện tử của mình. Tuy nhiên, rất nhiều website trong số này đã không mang lại hiệu quả đầu tư xứng đáng. Vậy vấn đề ở đâu? Trước hết, đó là sự thiếu hiệu quả trong công tác quản lý nội dung thông tin của website, thông tin không được cập nhật thường xuyên dẫn đến nội dung nghèo nàn và hậu quả của nó là không thu hút đơược sự truy cập của khách hàng. Thứ hai đó chính là khả năng quản lý và công tác quảng bá cho website của mình đối với nhiều doanh nghiệp vẫn là vấn đề nan giải do kinh nghiệm cũng như kỹ năng quản lý còn thiếu, yếu . Qua khảo sát thực tế cùng với mong muốn hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ việc làm cũng như những người có nhu cầu sử dụng các dịch vụ việc làm một cách hiệu quả, tạo sự thuận tiện trong giao dịch cũng như giảm được sự đầu tươ không hiệu quả cho các website của công ty, doanh nghiệp. Em đã cố gắng tìm hiểu và xây dựng website “Mạng việc làm ”. Mặc dù đây là một nội dung không mới và cũng đã có rất nhiều website hỗ trợ các dịch vụ này. Nhưng cách giải quyết vấn đề thì lại hoàn toàn mới bởi hệ thống được xây dựng trên nền tảng hỗ trợ đa người dùng với phương thức hoạt động của một mô hình cổng thông tin điện tử. Đây chính là điều mà nhiều website với phương thức hoạt động truyền thống chưa làm được. Luận văn gồm 2 phần với 8 chương: Phần I. Cơ sở lý thuyết Chương I. Tổng quan về Internet và tuyển dụng trực tuyến Chương II. Ngôn ngữ HTML (HyperText Makeup Language) Chương III. Tổng quan về hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 Chương IV. ASP và Xây dựng các ứng dụng trên web Chương V. Đề xuất hệ thống mới Phần II. Xây dựng ứng dụng Website "Mạng việc làm" Chương I. Phương pháp xây dựng đề tài Chương II. Phân tích và thiết kế hệ thống. Chương III. Cài đặt và một số Form của chương trình

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1559 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Xây dựng một hệ thống mạng việc làm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Web, vÝ dô nh­ MS Internet Explorer, Nescape Navigator. Mét tµi liÖu HTML lµ mét tÖp v¨n b¶n chøa c¸c phÇn tö mµ c¸c ch­¬ng tr×nh duyÖt sÏ sö dông ®Ó hiÖn c¸c v¨n b¶n, c¸c ®èi t­îng Multimedia, vµ c¸c siªu liªn kÕt. Ng­êi sö dông cã thÓ dïng chuét ®Ó chän c¸c v¨n b¶n ®­îc format nh­ mét siªu liªn kÕt trong c¸c tµi liÖu nµy. Sau khi liªn kÕt nµy ®­îc chän, tµi liÖu mµ nã trá tíi sÏ ®­îc n¹p vµo m¸y vµ hiÖn lªn mµn h×nh. Mét phÇn tö lµ mét ®¬n vÞ c¬ së cña HTML. Nã bao gåm mét thÎ khëi ®Çu (start-tag), mét thÎ kÕt thóc (end-tag), vµ c¸c ký tù d÷ liÖu ®­îc ®Æt trong c¸c thÎ nµy. Mét thÎ b¾t ®Çu b»ng mét dÊu nhá h¬n (). ThÎ kÕt thóc ph¶i cã thªm mét dÊu sæ chÐo (/) ngay tr­íc tªn thÎ. Cã mét sè thÎ ph¶i lu«n lu«n kÕt thóc b»ng mét thÎ phï hîp, cßn mét sè kh¸c l¹i cho phÐp bá qua thÎ kÕt thóc nÕu kÕt qu¶ lµ râ rµng vµ kh«ng cã sù mËp mê nµo c¶. HTML kh«ng m« t¶ trang tµi liÖu theo nh­ mét sè ng«n ng÷ m¸y tÝnh kh¸c. Cã nh÷ng ng«n ng÷ m« t¶ tõng phÇn tö ®å ho¹ vµ vÞ trÝ cña nã trªn trang tµi liÖu, bao gåm font ch÷, kÝch cì... Ng­îc l¹i HTML l¹i kh«ng ®­a ra bÊt cø m« t¶ nµo vÒ font, h×nh ¶nh ®å ho¹ vµ chç ®Ó ®Æt chóng. HTML chØ “g¸n thΔ cho néi dung tËp tin víi nh÷ng thuéc tÝnh nµo ®ã mµ sau ®ã chóng ®­îc x¸c ®Þnh bëi ch­¬ng tr×nh duyÖt ®Ó xem tËp tin nµy. §iÒu nµy gièng nh­ ng­êi ®¸nh dÊu b»ng tay mét sè ®o¹n trªn v¨n b¶n tµi liÖu ®Ó chØ cho ng­êi th­ kÝ biÕt nh÷ng viÖc cÇn thiÕt nh­: "chç nµy in ®Ëm", "chç nµy in nghiªng"... VÝ dô: c¸c thÎ vÒ kÝch th­íc ch÷ C¸c thÎ vÒ kiÓu ch÷: . HTML g¸n thÎ cho kiÓu ch÷, chÌn file ¶nh ®å ho¹, ©m thanh, video vµo v¨n b¶n t¹o ra mèi liªn kÕt vµ h×nh thøc gäi lµ siªu v¨n b¶n (Hypertext). Siªu v¨n b¶n lµ ®Æc tÝnh quan träng nhÊt cña HTML. §iÒu nµy cã nghÜa lµ mét v¨n b¶n hay ®å ho¹ bÊt kú chç nµo còng cã thÓ liªn kÕt víi mét tµi liÖu kh¸c. II. §Æc ®iÓm ng«n ng÷ HTML HTML ®­îc thiÕt kÕ ra ®Ó dïng cho Web: trong phÇn lín c¸c ch­¬ng tr×nh xö lý v¨n b¶n kh¸ r¾c rèi trong mét sè tiÓu tiÕt - vÝ dô nh­ chän font - HTML, ®­îc thiÕt kÕ ®Ó dïng trªn mäi kiÓu m¸y tÝnh. Nã ®­îc thiÕt kÕ võa ®Ó dÔ vËn chuyÓn trªn internet, võa thÝch hîp víi c¸c lo¹i m¸y tÝnh. HTML lµ mét chuÈn më: ngoµi c¸c thÎ trong bé chuÈn, HTML cã thÓ ®­îc më réng b»ng nhiÒu c¸ch nh­: Më réng thªm c¸c thÎ HTML, sö dông Javascript, VBScript vµ c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c. . . HTML dÔ ®äc, dÔ hiÓu, cã chøa c¸c liªn kÕt vµ hç trî Multimedia. HTML lµ ng«n ng÷ th«ng dÞch: ®©y ®­îc coi lµ nh­îc ®iÓm cña ng«n ng÷ bëi v× nã sÏ lµm gi¶m tèc ®é thùc hiÖn c¸c øng dông kh¸c trªn Web ®ång thêi nã khã ®¶m b¶o tÝnh an toµn, b¶o mËt. III. Ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ mét trang Web Khi nãi ®Õn x©y dùng mét trang Web còng ®ång nghÜa víi viÖc x©y dùng mét trang chñ. Theo quan niÖm chung, trang chñ lµ mét trang Web chøa liªn kÕt ®Õn mét hay nhiÒu trang kh¸c vµ th­êng lµ trang cung cÊp th«ng tin tæng qu¸t nhÊt cho ng­êi xem. V× vËy viÖc thiÕt kÕ trang Web kh«ng chØ lµ thiÕt kÕ mét trang HTML ®¬n lÎ, mµ cßn lµ thiÕt kÕ c¸c mèi liªn kÕt tíi c¸c tµi liÖu trong HTML kh¸c (ch­a kÓ ®Õn viÖc ph¶i x©y dùng nhiÒu trang Web liªn kÕt víi nhau) §Ó x©y dùng trang Web víi c¸c kÕt nèi, tr­íc tiªn chóng ta nªn x¸c ®Þnh xem thiÕt kÕ néi dung g×, cho ai xem vµ m«i tr­êng thÓ hiÖn Web. Th«ng th­êng cã c¸c b­íc sau: • X¸c ®Þnh chñ ®Ò • X¸c ®Þnh néi dung • ThiÕt kÕ s¬ ®å ho¹t ®éng (Flow diagram) • ThiÕt kÕ s¬ ®å giao diÖn víi ng­êi xem cña trang chñ. • ThiÕt kÕ vµ x©y dùng chi tiÕt Chi tiÕt c¸c b­íc: · X¸c ®Þnh chñ ®Ò: X¸c ®Þnh chñ ®Ò trang Web lµ b­íc ®Çu tiªn gióp cho viÖc ®Þnh h­íng cho c¸c thao t¸c thiÕt kÕ vµ x©y dùng sau nµy kh«ng ®i chÖch môc tiªu. Chñ ®Ò cña trang Web tuy quan träng song còng dÔ x¸c ®Þnh bëi v× nã hoµn toµn dùa vµo môc ®Ých thiÕt kÕ trang Web ®ã. · X¸c ®Þnh néi dung: X¸c ®Þnh néi dung trang Web lµ b­íc quan träng nhÊt. Nã cho phÐp ta h×nh dung ®­îc c«ng viÖc sÏ ph¶i lµm tiÕp theo vµ x©y dùng quy m« trang chñ, qua ®ã quy ®Þnh khu«n khæ c«ng t¸c thiÕt kÕ giao diÖn vµ x©y dùng trang HTML. Khi x¸c ®Þnh néi dung cÇn nhËn râ nh÷ng ®iÓm chÝnh yÕu ph¶i giíi thiÖu trªn trang Web. Nh÷ng th«ng tin sÏ giíi thiÖu ph¶i ph©n lo¹i theo hai tiªu chÝ: tÝnh kÕ thõa vµ møc ®é quan träng. ViÖc x©y dùng néi dung còng ph¶i ®­îc ®Þnh tr­íc phong c¸ch kh¸c nhau: trang nghiªm hay hµi h­íc cøng r¾n hay mÒm m¹i. · ThiÕt kÕ s¬ ®å ho¹t ®éng: S¬ ®å ho¹t ®éng lµ m« h×nh s¾p xÕp c¸c néi dung (®­îc x¸c ®Þnh ë b­íc trªn) trong b­íc nµy ta sÏ s¾p xÕp c¸c th«ng tin cÇn giíi thiÖu theo thø tù ­u tiªn nh­ ®· x¸c ®Þnh. C«ng viÖc s¾p xÕp bao gåm thø tù Trªn - D­íi, Tr­íc - Sau, th«ng tin nµo cÇn ®­îc nªu râ trong mét trang Web thµnh mét phÇn riªng, th«ng tin nµo cã thÓ m« t¶ ngay trªn trang chñ. · ThiÕt kÕ giao diÖn víi ng­êi xem: S¬ ®å giao diÖn víi ng­êi xem lµ s¬ ®å kh¸i qu¸t cña nh÷ng g× mµ ng­êi ®Õn th¨m trang chñ cña chóng ta sÏ thÊy. Giao diÖn víi ng­êi xem ®­îc thiÕt kÕ theo s¬ ®å nµy. Yªu cÇu cña giao diÖn lµ nªu bËt ®­îc chñ ®Ò chÝnh, bè trÝ c¸c liªn kÕt sao cho hîp lý, ph©n bè m¹ng th«ng tin, ®å ho¹ sao cho c©n ®èi. · ThiÕt kÕ vµ x©y dùng chi tiÕt: c«ng t¸c thiÕt kÕ vµ x©y dùng chi tiÕt lµ phÇn viÖc ®å sé nhÊt khi x©y dùng trang Web. Nã còng lµ phÇn viÖc ®­a ra kÕt qu¶ cuèi cïng, v× vËy cã thÓ nãi ®©y lµ c«ng t¸c quan träng nhÊt. Trong c«ng t¸c thiÕt kÕ x©y dùng chi tiÕt, viÖc lùa chän c¸c h×nh ¶nh (®Ó minh ho¹, ®Ó lµm liªn kÕt) lµ quan träng. §©y chÝnh lµ c¸i sÏ g©y Ên t­îng m¹nh nhÊt ®Õn ng­êi xem. V× vËy thiÕt kÕ vµ lùa chän h×nh ¶nh cùc kú quan träng. IV. LËp tr×nh trang Web ®éng Khi duyÖt c¸c trang Web trªn m¸y, chóng ta thÊy r»ng c¸c trang Web lµm viÖc mét c¸ch thùc sù sinh ®éng, cã thÓ trao ®æi th«ng tin, dÞch vô mua hµng... víi c¸c form nhËp d÷ liÖu vµ nhËn d÷ liÖu trë vÒ sau khi bÊm nót Submit, chóng ta cã thÓ bÊm vµo tõng phÇn trong mét bøc tranh víi c¸c liªn kÕt kh¸c nhau, c¸c con sè hiÓn thÞ c¸c lÇn truy cËp vµo tõng trang Web vµ ®Æc biÖt h¬n cßn cã dÞch vô ®Ó truy cËp d÷ liÖu, t×m kiÕm th«ng tin theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã. . . §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã ng­êi ta x©y dùng c¸c CSDL trªn Web Server ®Ó lÊy th«ng tin ®­a tíi tõ tr×nh duyÖt, sau ®ã xö lý vµ tr¶ l¹i kÕt qu¶ cho tr×nh duyÖt. Tuy nhiªn do b¶n th©n Web Server l¹i kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm viÖc víi CSDL v× vËy ph¶i cã mét ch­¬ng tr×nh thùc thi ®­îc kh¶ n¨ng xö lý th«ng tin vµ lµm viÖc ®­îc víi Web Server. Ch­¬ng tr×nh nµy ®ãng vai trß nh­ mét cæng giao tiÕp (gateway) gi÷a Web Server vµ tr×nh duyÖt §Æc ®iÓm næi bËt cña ch­¬ng tr×nh nµy lµ tÝnh ®¬n gi¶n, bÊt cø mét ng­êi sö dông nµo còng cã thÓ t¹o ra mét ch­¬ng tr×nh giao tiÕp ®¬n gi¶n mµ kh«ng cÇn ph¶i cã nhiÒu kinh nghiÖm trong lËp tr×nh vµ kh¶ n¨ng thiÕt kÕ. Mét ch­¬ng tr×nh giao tiÕp ®­îc gäi lµ kÞch b¶n (Script), chØ khi nµo cÇn mét trang Web ®éng thùc sù víi c¸c tÝnh n¨ng hoµn h¶o th× chóng ta míi ph¶i n¾m v÷ng c¸c kü thuËt lËp tr×nh nµy. M« h×nh ho¹t ®éng vµ vai trß cña ch­¬ng tr×nh giao tiÕp (gateway) nh­ sau: KÕt qu¶ cña ch­¬ng tr×nh : M¸y Kh¸ch 3 ch­¬ng tr×nh øng dông gateway : M¸y Chñ submit form gäi ch­¬ng tr×nh gateway trang kÕt qu¶ HTML H×nh 1: M« h×nh ho¹t ®éng vµ vai trß cña Gateway Ngµy nay, c¸c ch­¬ng tr×nh giao tiÕp ®ãng mét vai trß rÊt lín trong Web Server, c¸c ch­¬ng tr×nh giao tiÕp ch¹y chung trªn mét Web Server cã thÓ giao tiÕp ®­îc víi nhau ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña chóng. Víi m« h×nh nµy, Web Server cã thÓ gäi mét ch­¬ng tr×nh giao tiÕp trong khi d÷ liÖu cña ng­êi sö dông còng ®­îc ®­a trùc tiÕp cho ch­¬ng tr×nh, sau khi xö lý xong Web Server sÏ göi kÕt qu¶ xö lý cña ch­¬ng tr×nh cho tr×nh duyÖt. Ch­¬ng tr×nh giao tiÕp thËt ®¬n gi¶n ë chç chØ cã mét vµi kiÓu vµo ra ®¬n gi¶n vµ mét sè luËt cô thÓ céng víi c¸c kü thuËt ®Æc tr­ng cña m« h×nh. Khi tr×nh duyÖt yªu cÇu mét trang Web sö dông ch­¬ng tr×nh giao tiÕp trªn Web Server, Web Server truyÒn th«ng tin võa nhËn ®­îc tõ gãi tin HTTP yªu cÇu cña tr×nh duyÖt cho ch­¬ng tr×nh giao tiÕp xö lý. Ch­¬ng tr×nh giao tiÕp sau khi xö lý th«ng tin ®­îc yªu cÇu nã sÏ tr¶ l¹i kÕt qu¶ cho Web Server, Server sÏ ®Þnh khu«n d¹ng gãi tin theo chuÈn HTTP vµ truyÒn trùc tiÕp cho tr×nh duyÖt Web mµ kh«ng ph¶i th«ng qua Web Server, c¸ch nµy lµm tèc ®é t¶i trang Web sÏ nhanh h¬n. Tr­íc khi göi d÷ liÖu cho Web Server, cã thÓ tr×nh duyÖt còng tiÒn xö lý d÷ liÖu tr­íc khi göi d÷ liÖu nh»m gi¶m bít g¸nh nÆng cho Server. Nh÷ng ng«n ng÷ cã kh¶ n¨ng ch¹y trªn tr×nh duyÖt gäi lµ front - end (VBScript, JavaScript...) C¸c ng«n ng÷ do Web Server dïng ®Ó xö lý d÷ liÖu gäi lµ Back - end (Perl, ASP, HS...) V. C¸ch thøc ho¹t ®éng cña ch­¬ng tr×nh giao tiÕp trong m« h×nh Web Client/Server PhÇn lín c¸c Web Server ®Òu ®Æt c¸c ch­¬ng tr×nh giao tiÕp trong mét th­ môc riªng ®Þnh tr­íc. Khi ng­êi sö dông muèn më file lµ ch­¬ng tr×nh giao tiÕp cã ®Þa chØ URL th× nã sÏ göi yªu cÇu tíi Web Server. §Ó ph©n biÖt ®©u lµ yªu cÇu trang Web tÜnh ®©u lµ trang Web cã sö dông ch­¬ng tr×nh giao tiÕp, Web Server c¨n cø vµo khung tin yªu cÇu theo chuÈn HTTP tõ Client (th­êng lµ th«ng qua phÇn më réng cña tªn file yªu cÇu) VÝ dô nh­ khung tªn yªu cÇu tõ Client nh­ sau: GET / cgi - bin/welcome. asp HTTP/1. 0 Accept: www/source Accept: text/html Accept: image/gif User - Agent: Lynxh. 2libwww/2/4 From: tqh@itc. gov Yªu cÇu: GET chØ ra tªn file yªu cÇu: /cgi - bin/Welcome. asp. Web Server biÕt t×m kiÕm file nµy ë ®©u vµ sÏ thi hµnh ch­¬ng tr×nh trong file nµy nhê nhËn d¹ng ®©y lµ ASP chø kh«ng truyÒn néi dung file nµy cho tr×nh duyÖt. X©u HTTP/1. 0 chØ ra giao thøc truyÒn th«ng ®ang sö dông. VI. X©y dùng ch­¬ng tr×nh giao tiÕp Mét ch­¬ng tr×nh giao tiÕp th­êng cã c¸c b­íc thi hµnh sau: · Khëi t¹o: Truy cËp ®Ó lÊy c¸c th«ng tin cña hÖ thèng, lÊy trong biÕn m«i tr­êng cña UNIX hoÆc c¸c hÖ thèng cña Window (file *. ini, *. reg). Sau ®ã nã sÏ nhËn th«ng tin do Web Server göi ®Õn. · Xö lý: qu¸ tr×nh nµy xö lý th«ng tin nhËn ®­îc trªn mét CSDL · Tr¶ kÕt qu¶: Sau khi xö lý xong, ch­¬ng tr×nh göi l¹i kÕt qu¶ cho Web Server. Ch­¬ng tr×nh kÕt thóc sau khi tr¶ hÕt kÕt qu¶ cho Server. Cã rÊt nhiÒu ng«n ng÷ ®­îc sö dông ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh giao tiÕp trªn c¸c hÖ ®iÒu hµnh hiÖn nay nh­ UNIX, Maintosh, WindowNT, Window 9x... Tuy nhiªn chän mét ng«n ng÷ ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh giao tiÕp ta nªn c¨n cø vµo c¸c tiªu chuÈn sau: · Cã nhiÒu c©u lÖnh thao t¸c víi x©u v¨n b¶n · Kh¶ n¨ng lµm viÖc víi c¸c th­ viÖn vµ c¸c phÇn mÒm øng dông kh¸c · Kh¶ n¨ng truy cËp ®­îc vµo c¸c biÕn m«i tr­êng cña ch­¬ng tr×nh C¸c biÕn m«i tr­êng cña ch­¬ng tr×nh giao tiÕp (Enviroment variables) bao gåm c¸c biÕn chøa th«ng tin vÒ m¸y chñ, m¸y kh¸ch, ng­êi sö dông vµ mét sè th«ng tin phô... D­íi ®©y lµ liÖt kª mét sè biÕn chÝnh sau: Content - Length: Sè byte d÷ liÖu do göi ®Õn cho CGI trong STDIN Content - Type: KiÓu d÷ liÖu Logon - User: Tªn user login vµo m¹ng Query - String: X©u c©u hái Gateway - Interface: Cung cÊp phiªn b¶n cña giao diÖn CGI trªn Web Server, d¹ng thøc: CGI/ vÝ dô CGI/1. 1 Remote - Addr: §Þa chØ IP cña m¸y Client cã yªu cÇu Remote - Host: tªn m¸y yªu cÇu Request - Method: Ph­¬ng thøc yªu cÇu POST/GET URL: Uniform Resource Locator Göi cho ch­¬ng tr×nh CGI Ng­êi sö dông yªu cÇu 1 form NhËp th«ng tin Client : Ch­¬ng tr×nh øng dông 3 gateway Server : NhËn yªu cÇu 1 form Submit Göi form yªu cÇu Xö lý d÷ liÖu Tr¶ l¹i kÕt qu¶ cho Server Tr¶ l¹i kÕt qu¶ cho Client NhËn vµ xuÊt ra mµn h×nh Truy cËp Form nhËp d÷ liÖu: tr×nh duyÖt cho phÐp nhËp d÷ liÖu vµ chän c¸c kiÓu th«ng tin trªn Form, khi nhËp xong d÷ liÖu ng­êi sö dông bÊm Submit ®Ó göi th«ng tin cho Web Server, Web Server cã nhiÖm vô truyÒn c¸c th«ng tin nµy cho ch­¬ng tr×nh giao tiÕp t­¬ng øng. M« h×nh ho¹t ®éng víi mét Form nhËp nh­ sau: H×nh 2: M« h×nh ho¹t ®éng víi mét Form nhËp VII. C¸c ph­¬ng ph¸p x©y dùng ch­¬ng tr×nh giao tiÕp Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p nh»m më réng Web Server tuy nhiªn m« h×nh ho¹t ®éng cña chóng ®Òu hoµn toµn tu©n theo m« h×nh võa tr×nh bµy. CGI (Common Gateway Interface) theo ph­¬ng ph¸p CGI th× ch­¬ng tr×nh øng dông CGI nµy nh­ lµ mét ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn ®­îc. Mçi khi cã yªu cÇu thùc hiÖn CGI tõ kh¸ch hµng th× m¸y chñ ®Òu t¹o ra mét tiÕn tr×nh (process) cho ch­¬ng tr×nh ®ã vµ Web Server sÏ truyÒn th«ng tin cña tr×nh duyÖt cho ch­¬ng tr×nh th«ng qua c¸c biÕn m«i tr­êng. Nh­ vËy sè l­îng tiÕn tr×nh lµm viÖc song song trªn m¸y chñ chÝnh b»ng sè yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Nh­ vËy ch­¬ng tr×nh CGI sÏ chiÕm rÊt nhiÒu tµi nguyªn cña hÖ thèng lµm cho ch­¬ng tr×nh ch¹y chËm vµ gi¶m hiÖu qu¶ ®ång thêi kh¶ n¨ng t­¬ng thÝch víi ng­êi sö dông còng bÞ h¹n chÕ do viÖc hç trî ng«n ng÷. ISAPI (Internet Server Application Programming Interface): Víi c¸c ch­¬ng tr×nh viÕt theo ph­¬ng ph¸p ISAPI thùc chÊt lµ mét th­ viÖn liªn kÕt ®éng ®­îc x©y dùng s½n trong hÖ ®iÒu hµnh Window. Ph­¬ng ph¸p nµy kh¾c phôc ®­îc mÆt h¹n chÕ cña CGI ë chç khi cã mét yªu cÇu míi th× m¸y chñ kh«ng taä ra mét tiÕn tr×nh míi mµ ®äc th­ viÖn t¹i cïng mét kh«ng gian ®Þa chØ víi Web Server xö lý c¸c yªu cÇu kh¸c. Tøc lµ th­ viÖn nµy ®­îc dïng chung cho mäi tiÕn tr×nh, mçi khi ®­îc gäi vµo bé nhí th­ viÖn cã kh¶ n¨ng phôc vô cho nhiÒu tiÕn tr×nh cïng mét lóc. Nh­ vËy ch­¬ng tr×nh sÏ chiÕm Ýt tµi nguyªn hÖ thèng lµm t¨ng hiÖu lùc phôc vô nhiÒu tiÕn tr×nh ®ång thêi. Tuy nhiªn yÕu ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ ph¶i x©y dùng mét th­ viÖn liªn kÕt ®éng, ®iÒu nµy kh«ng ph¶i lµ dÔ. Vµ ph­¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông trªn hÖ ®iÒu hµnh Window. ASP (Active Server Pages): lµ mét m«i tr­êng gióp ta sö dông c¸c ng«n ng÷ ®Æc t¶ ®Ó t¹o ra c¸c ch­¬ng tr×nh giao tiÕp cho tÝnh n¨ng ®éng, t­¬ng t¸c vµ cã tÝnh hiÖu qu¶ cao cho Web Server. C¸c ng«n ng÷ cã thÓ sö dông ®­îc lµ VBScript hoÆc JavaScript. ¦u ®iÓm næi bËt cña ASP lµ nã hç trî ngay c¸c ng«n ng÷ ®Æc t¶ ®­îc øng dông trong c¸c trang HTML. Tøc lµ trong mét file bao gåm c¶ c¸c thÎ chuÈn HTML ®ång thêi chøa c¸c c©u lÖnh cña ASP. Khi cã mét kh¸ch hµng yªu cÇu mét file cã chøa ch­¬ng tr×nh ASP, ASP sÏ ®äc néi dung file nÕu gÆp c¸c thÎ chuÈn cña HTML nã sÏ kh«ng xö lý nh­ng nÕu gÆp nã c¸c dßng lÖnh cña ng«n ng÷ ®Æc t¶ th× nã sÏ xö lý. Sau qu¸ tr×nh xö lý nã sÏ trén c¸c kÕt qu¶ võa xö lý vµ c¸c dßng lÖnh HTML chuÈn ®Ó göi vÒ cho ch­¬ng tr×nh duyÖt nh­ mét file HTML b×nh th­êng mµ bÊt kú mét tr×nh duyÖt nµo còng hiÓu ®­îc. Tuy r»ng c¸c c©u lÖnh ASP gièng nh­ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh nh­ng tÝnh cÊu tróc cña nã l¹i kh«ng cao. Mét ­u ®iÓm næi bËt cña ASP lµ nã ®· tÝch hîp s½n c¸c ph­¬ng thøc truy cËp CSDL vµ ng«n ng÷ SQL trong ch­¬ng tr×nh. Nh­ vËy ®èi víi ng­êi lËp tr×nh chØ cÇn am hiÓu c¸c ng«n ng÷ ®Æc t¶ th«ng th­êng vµ c¸c kh¸i niÖm lµm viÖc víi CSDL ®Òu cã thÓ t¹o ra ®­îc c¸c øng dông tèt. Mét ®Æc ®iÓm kh¸c cña ASP cã thÓ tÝch hîp c¸c ng«n ng÷ m¹nh kh¸c nh­ Java, vµ c¶ ch­¬ng tr×nh CGI trong ®ã. Ch­¬ng III Tæng quan vÒ hÖ qu¶n trÞ C¬ së d÷ liÖu SQL Server 2000 I. Giíi ThiÖu SQL Server 2000 SQL Server 2000 lµ mét hÖ thèng qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu (Relational Database Management System (RDBMS)) sö dông Transact - SQL ®Ó trao ®æi d÷ liÖu gi÷a Client computer vµ SQL Server computer. Mét RDBMS bao gåm databases, database engine vµ c¸c øng dông dïng ®Ó qu¶n lý d÷ liÖu vµ c¸c bé phËn kh¸c nhau trong RDBMS. SQL Server 2000 ®­îc tèi ­u ®Ó cã thÓ ch¹y trªn m«i tr­êng c¬ së d÷ liÖu rÊt lín (Very Large Database Environment) lªn ®Õn Tera-Byte vµ cã thÓ phôc vô cïng lóc cho hµng ngµn user. SQL Server 2000 cã thÓ kÕt hîp "¨n ý" víi c¸c server kh¸c nh­ Microsoft Internet Information Server (IIS), E - Commerce Server, Proxy Server.... SQL Server cã 7 editions: Enterprise: Chøa ®Çy ®ñ c¸c ®Æc tr­ng cña SQL Server vµ cã thÓ ch¹y tèt trªn hÖ thèng lªn ®Õn 32 CPUs vµ 64 GB RAM. Thªm vµo ®ã nã cã c¸c dÞch vô gióp cho viÖc ph©n tÝch d÷ liÖu rÊt hiÖu qu¶ (Analysis Services) Standard: RÊt thÝch hîp cho c¸c c«ng ty võa vµ nhá v× gi¸ thµnh rÎ h¬n nhiÒu so víi Enterprise Edition, nh­ng l¹i bÞ giíi h¹n mét sè chøc n¨ng cao cÊp (advanced features) kh¸c, edition nµy cã thÓ ch¹y tèt trªn hÖ thèng lªn ®Õn 4 CPU vµ 2 GB RAM. Personal: ®­îc tèi ­u hãa ®Ó ch¹y trªn PC nªn cã thÓ cµi ®Æt trªn hÇu hÕt c¸c phiªn b¶n Windows kÓ c¶ Windows 98. Developer: Cã ®Çy ®ñ c¸c tÝnh n¨ng cña Enterprise Edition nh­ng ®­îc chÕ t¹o ®Æc biÖt nh­ giíi h¹n sè l­îng ng­êi kÕt nèi vµo Server cïng mét lóc... ®©y lµ edition mµ c¸c b¹n muèn häc SQL Server cÇn cã. Chóng ta sÏ dïng edition nµy trong suèt khãa häc. Edition nµy cã thÓ cµi trªn Windows 2000 Professional hay Win NT Workstation. Desktop Engine (MSDE): ®©y chØ lµ mét engine ch¹y trªn Desktop vµ kh«ng cã user interface (giao diÖn). ThÝch hîp cho viÖc triÓn khai øng dông ë m¸y client. KÝch th­íc database bÞ giíi h¹n kho¶ng 2 GB. Win CE: Dïng cho c¸c øng dông ch¹y trªn Windows CE Trial: Cã c¸c tÝnh n¨ng cña Enterprise Edition, download free, nh­ng giíi h¹n thêi gian sö dông. II. Mét chót kiÕn thøc vÒ c¸c Version cña SQL Server SQL Server cña Microsoft ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn réng r·i kÓ tõ version 6.5. Sau ®ã Microsoft ®· c¶i tiÕn vµ hÇu nh­ viÕt l¹i mét engine míi cho SQL Server 7.0. Cho nªn cã thÓ nãi tõ version 6.5 lªn version 7.0 lµ mét b­íc nh¶y vät. Cã mét sè ®Æc tÝnh cña SQL Server 7.0 kh«ng t­¬ng thÝch víi version 6.5. Trong khi ®ã tõ Version 7.0 lªn version 8.0 (SQL Server 2000) th× nh÷ng c¶i tiÕn chñ yÕu lµ më réng c¸c tÝnh n¨ng vÒ web vµ lµm cho SQL Server 2000 ®¸ng tin cËy h¬n. Mét ®iÓm ®Æc biÖt ®¸ng l­u ý ë version 2000 lµ Multiple-Instance. Nãi cho dÔ hiÓu lµ b¹n cã thÓ install version 2000 chung víi c¸c version tr­íc mµ kh«ng cÇn ph¶i uninstall chóng. NghÜa lµ b¹n cã thÓ ch¹y song song version 6.5 hoÆc 7.0 víi version 2000 trªn cïng mét m¸y (®iÒu nµy kh«ng thÓ x¶y ra víi c¸c version tr­íc ®©y). Khi ®ã version cò trªn m¸y b¹n lµ Default Instance cßn version 2000 míi võa install sÏ lµ Named Instance. III. C¸c thµnh phÇn quan träng trong SQL Server 2000 SQL Server 2000 ®­îc cÊu t¹o bëi nhiÒu thµnh phÇn nh­ Relational Database Engine, Analysis Service vµ English Query.... C¸c thµnh phÇn nµy khi phèi hîp víi nhau t¹o thµnh mét gi¶i ph¸p hoµn chØnh gióp cho viÖc l­u tr÷ vµ ph©n tÝch d÷ liÖu mét c¸ch dÔ dµng. H×nh 3: Tæng quan vÒ SQL Server 2000 3.1. Relational Database Engine - C¸i lâi cña SQL Server §©y lµ mét engine cã kh¶ n¨ng chøa data ë c¸c quy m« kh¸c nhau d­íi d¹ng table vµ support tÊt c¶ c¸c kiÓu kÕt nèi (data connection) th«ng dông cña Microsoft nh­ ActiveX Data Objects (ADO), OLE DB, and Open Database Connectivity (ODBC). Ngoµi ra nã cßn cã kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh (tune up) vÝ dô nh­ sö dông thªm c¸c tµi nguyªn (resource) cña m¸y khi cÇn vµ tr¶ l¹i tµi nguyªn cho hÖ ®iÒu hµnh khi mét user log off. 3.2. Replication - C¬ chÕ t¹o b¶n sao (Replica) Gi¶ sö b¹n cã mét database dïng ®Ó chøa d÷ liÖu ®­îc c¸c øng dông th­êng xuyªn cËp nhËt. Mét ngµy ®Ñp trêi b¹n muèn cã mét c¸i database gièng y hÖt nh­ thÕ trªn mét server kh¸c ®Ó ch¹y b¸o c¸o (report database) (c¸ch lµm nµy th­êng dïng ®Ó tr¸nh ¶nh h­ëng ®Õn performance cña server chÝnh). VÊn ®Ò lµ report server cña b¹n còng cÇn ph¶i ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c b¸o c¸o. B¹n kh«ng thÓ dïng c¬ chÕ back up and restore trong tr­êng hîp nµy. ThÕ th× b¹n ph¶i lµm sao? Lóc ®ã c¬ chÕ replication cña SQL Server sÏ ®­îc sö dông ®Ó b¶o ®¶m cho d÷ liÖu ë 2 database ®­îc ®ång bé. 3.3. Data Transformation Service (DTS) - Mét dÞch vô chuyÓn dÞch data v« cïng hiÖu qu¶ NÕu b¹n lµm viÖc trong mét c«ng ty lín trong ®ã data ®­îc chøa trong nhiÒu n¬i kh¸c nhau vµ ë c¸c d¹ng kh¸c nhau cô thÓ nh­ chøa trong Oracle, DB2 (cña IBM), SQL Server, Microsoft Access... B¹n ch¾c ch¾n sÏ cã nhu cÇu di chuyÓn data gi÷a c¸c server nµy (migrate hay transfer) vµ kh«ng chØ di chuyÓn b¹n cßn muèn ®Þnh d¹ng (format) nã tr­íc khi l­u vµo database kh¸c, khi ®ã b¹n sÏ thÊy DTS gióp b¹n gi¶i quyÕt c«ng viÖc trªn dÔ dµng nh­ thÕ nµo. 3.4. Analysis Service - DÞch vô ph©n tÝch d÷ liÖu hiÖu qu¶ D÷ liÖu (Data) chøa trong database sÏ ch¼ng cã ý nghÜa g× nhiÒu nÕu nh­ b¹n kh«ng thÓ lÊy ®­îc nh÷ng th«ng tin (Information) bæ Ých tõ ®ã. Do ®ã Microsoft cung cÊp cho b¹n mét c«ng cô rÊt m¹nh gióp cho viÖc ph©n tÝch d÷ liÖu trë nªn dÔ dµng vµ hiÖu qu¶ b»ng c¸ch dïng kh¸i niÖm h×nh khèi nhiÒu chiÒu (multi-dimension cubes) vµ kü thuËt "®µo má d÷ liÖu" (data mining) . 3.5. English Query - DÞch vô truy vÊn d÷ liÖu §©y lµ mét dÞch vô gióp cho viÖc query data b»ng tiÕng Anh "tr¬n" (plain English). 3.6. Meta Data Service-Th«ng tin m« t¶ cÊu tróc database DÞch vô nµy gióp cho viÖc chøa ®ùng vµ "xµo nÊu" Meta data dÔ dµng h¬n. ThÕ th× Meta Data lµ c¸i g× vËy? Meta data lµ nh÷ng th«ng tin m« t¶ vÒ cÊu tróc cña data trong database nh­ data thuéc lo¹i nµo String hay Integer..., mét cét nµo ®ã cã ph¶i lµ Primary key hay kh«ng... Bëi v× nh÷ng th«ng tin nµy còng ®­îc chøa trong database nªn còng lµ mét d¹ng data nh­ng ®Ó ph©n biÖt víi data "chÝnh thèng" ng­êi ta gäi nã lµ Meta Data. PhÇn nµy ch¾c lµ b¹n ph¶i xem thªm trong mét thµnh phÇn kh¸c cña SQL Server s¾p giíi thiÖu sau ®©y lµ SQL Server Books Online v× kh«ng cã bµi nµo trong lo¹t bµi nµy nãi râ vÒ dÞch vô nµy c¶. 3.7. SQL Server Books Online - QuyÓn Kinh Th¸nh kh«ng thÓ thiÕu Cho dï b¹n cã ®äc c¸c s¸ch kh¸c nhau d¹y vÒ SQL server th× b¹n còng sÏ thÊy books online nµy rÊt h÷u dông vµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc (cho nªn Microsoft míi hµo phãng ®Ýnh kÌm theo SQL Server). 3.8. SQL Server Tools - Bé ®å nghÒ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu (DBA ) §Çu tiªn ph¶i kÓ ®Õn Enterprise Manager. §©y lµ mét c«ng cô cho ta thÊy toµn c¶nh hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu mét c¸ch rÊt trùc quan. Nã rÊt h÷u Ých ®Æc biÖt cho ng­êi míi häc vµ kh«ng th«ng th¹o l¾m vÒ SQL. KÕ ®Õn lµ Query Analyzer. §èi víi mét DBA giái th× hÇu nh­ chØ cÇn c«ng cô nµy lµ cã thÓ qu¶n lý c¶ mét hÖ thèng database mµ kh«ng cÇn ®Õn nh÷ng thø kh¸c. §©y lµ mét m«i tr­êng lµm viÖc kh¸ tèt v× ta cã thÓ ®¸nh bÊt kú c©u lÖnh SQL nµo vµ ch¹y ngay lËp tøc ®Æc biÖt lµ nã gióp cho ta debug mÊy c¸i stored procedure dÔ dµng. C«ng cô thø ba cÇn ph¶i kÓ ®Õn lµ SQL Profiler. Nã cã kh¶ n¨ng "chôp" (capture) tÊt c¶ c¸c sù kiÖn hay ho¹t ®éng diÔn ra trªn mét SQL server vµ l­u l¹i d­íi d¹ng text file rÊt h÷u dông trong viÖc kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña SQL Server. Ngoµi mét sè c«ng cô trùc quan nh­ trªn chóng ta còng th­êng hay dïng osql vµ bcp (bulk copy) trong command prompt. Ch­¬ng IV ASP vµ X©y dùng c¸c øng dông trªn web I. Kh¸i niÖm ASP (Active Server Page) ASP lµ m«i tr­êng kÞch b¶n trªn m¸y chñ (Server-Side Scripting Enviroment) ASP (active server page). Giíi thiÖu vÒ ASP: Microsoft Active Server Page lµ mét øng dông gióp ta ¸p dông c¸c ng«n ng÷ Script ®Ó t¹o nh÷ng øng dông ®éng, cã tÝnh b¶o mËt cao vµ lµm t¨ng kh¶ n¨ng giao tiÕp cña ch­¬ng tr×nh øng dông. C¸c ®o¹n ch­¬ng tr×nh nhá ®­îc gäi lµ Script sÏ ®­îc nhóng vµo c¸c trang cña ASP phôc vô cho viÖc ®ãng më vµ thao t¸c víi d÷ liÖu còng nh­ ®iÒu khiÓn c¸c trang Web t­¬ng t¸c víi ng­êi dïng nh­ thÕ nµo. Mét kh¸i niÖm sau ®©y liªn quan ®Õn ASP Script: lµ mét d·y c¸c lÖnh ®Æc t¶ (Script). Mét Sript cã thÓ : G¸n mét gi¸ trÞ cho mét biÕn. Mét biÕn lµ mét tªn x¸c ®Þnh ®Ó l­u gi÷ d÷ liÖu, nh­ mét gi¸ trÞ. ChØ thÞ cho Web Server göi tr¶ l¹i cho tr×nh duyÖt mét gi¸ trÞ nµo ®ã, nh­ gi¸ trÞ cho mét biÕn. Mét chØ thÞ tr¶ vÒ cho tr×nh duyÖt mét gi¸ trÞ lµ mét biÓu thøc ®Çu ra (output expression). Tæ hîp cña c¸c lÖnh ®­îc ®Æt trong c¸c thñ tôc. Mét sè thñ tôc lµ tªn gäi tuÇn tù cña c¸c lÖnh vµ khai b¸o cho phÐp ho¹t ®éng nh­ mét ng«n ng÷ (unit) Ng«n ng÷ Script (Script language): lµ ng«n ng÷ trung gian gi÷a HTML vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh JAva, C++, Visual Basic. HTML nãi chung ®­îc sö dông ®Ó t¹o vµ kÕt nèi c¸c trang text. Cßn ng«n ng÷ lËp tr×nh ®­îc sö dông ®Ó ®­a ra dÉy c¸c lÖnh phøc t¹p cho m¸y tÝnh. Ng«n ng÷ Scripting n»m gi÷a chóng mÆc dï chøc n¨ng cña nã gièng ng«n ng÷ lËp tr×nh h¬n lµ c¸c trang HTML ®¬n gi¶n. Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a ng«n ng÷ Scripting vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh lµ c¸c nguyªn t¾c cña nã Ýt cøng nh¾c vµ Ýt r¾c rèi khã hiÓu h¬n. Do vËy, c¸c ®o¹n ch­¬ng tr×nh script gän nhÑ cã thÓ lång ngay vµo c¸c trang Web. C«ng cô ®Æc t¶ (Scripting engine): §Ó ch¹y ®­îc c¸c lo¹i ch­¬ng tr×nh Script th× ph¶i cã m¸y Script engine. M¸y nµy cã nhiÖm vô ®äc m· nguån cña ch­¬ng tr×nh vµ thùc hiÖn c¸c c©u lÖnh ®ã. Mçi ng«n ng÷ Script cã mét lo¹i m¸y Script riªng. VD: VBScript engine cho lo¹i ch­¬ng tr×nh VBScript, JavaScript engine cho JavaScript. Cã hai ng«n ng÷ Script mµ ASP hç trî chÝnh lµ Visual Basic Script vµ Java Script. Ng«n ng÷ ®­îc ASP hç trî mÆc ®Þnh lµ VBScript nªn khi muèn dïng ng«n ng÷ Script mÆc ®Þnh lµ Java Script ch¼ng h¹n th× ph¶i cã dßng khai b¸o sau: ASP cung cÊp mét m«i tr­êng chÝnh cho c¸c c«ng cô ®Æc t¶ vµ ph©n tÝch c¸c script trong mét file. ASP ®Ó c¸c c«ng cô nµy xö lý. ASP cßn cho phÐp viÕt hoµn chØnh c¸c thñ tôc ®Ó ph¸t triÓn Web b»ng nhiÒu ng«n ng÷ Script mµ tr×nh duyÖt cã thÓ hiÓu ®­îc tÊt c¶. Trªn thùc tÕ, vµi ng«n ng÷ Script ®­îc sö dông trong mét file vµ nã ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ®Þnh nghÜa ng«n ng÷ Script trong mét trang cña HTML t¹i n¬i b¾t ®Çu thñ tôc Script. ASP x©y dùng c¸c file ë kh¾p n¬i víi phÇn ®u«i më réng lµ .asp. File .asp lµ mét file text vµ cã thÓ bao gåm c¸c sù kÕt hîp sau: Text C¸c trang cña HTML C¸c c©u lÖnh cña Script II. M« t¶ cña asp C¸ch ho¹t ®éng cña m« h×nh ASP ®­îc m« t¶ tãm t¾t qua 3 b­íc sau: Mét ASP b¾t ®Çu ch¹y khi tr×nh duyÖt yªu cÇu mét file .asp cho Web Server. File .asp ®ã ®­îc n¹p vµo bé nhí vµ thùc hiÖn (t¹i m¸y chñ). C¸c ®o¹n ch­¬ng tr×nh Script trong file .asp ®ã cã thÓ lµ më d÷ liÖu, thao t¸c víi d÷ liÖu ®Ó lÊy nh÷ng th«ng tin mµ ng­êi dïng cÇn ®Õn. Trong giai ®o¹n nµy, file .asp ®ã còng x¸c ®Þnh xem lµ ®o¹n script nµo ch¹y trªn m¸y ng­êi sö dông. Sau khi thùc hiÖn xong th× kÕt qu¶ thùc hiÖn cña file .asp ®ã sÏ ®­îc tr¶ vÒ cho Web Server Browser cña ng­êi sö dông d­íi d¹ng trang Web tÜnh. Có ph¸p cña ASP: ASP kh«ng ph¶i lµ ng«n ng÷ Scripting mµ thùc ra nã cung cÊp mét m«i tr­êng ®Ó xö lý c¸c Script cã trong trang HTML. Sau ®©y lµ mét sè quy t¾c vµ có ph¸p cña ASP. Ph©n ®Þnh ranh giíi(Delimiter): C¸c trang cña HTML ®­îc ph©n ®Þnh víi text dùa vµo c¸c ph©n ®Þnh ranh giíi. Mét ph©n ®Þnh ranh giíi lµ mét ký tù hay c¸c thø tù ®¸nh dÊu ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc cña mét ®¬n vÞ. Trong tr­êng hîp cña HTML, c¸c ký hiÖu ranh giíi (). T­¬ng tù, c¸c lÖnh cña Script ASP vµ c¸c biÓu thøc ®Çu ra ®­îc ph©n biÖt gi÷a text vµ c¸c trang HTML b»ng c¸c ph©n ®Þnh ranh giíi ASP sö dông ph©n ®Þnh ranh giíi lµ ®Ó chøa c¸c lÖnh Script. VD: tøc lµ g¸n gi¸ trÞ football cho biÕn sport. ASP sö dông ph©n ®Þnh ranh giíi lµ ®Ó chøa c¸c biÓu thøc ®Çu ra. Nh­ VD trªn, biÓu thøc ®Çu ra sÏ göi gi¸ trÞ football (gi¸ trÞ hiÖn thêi cña biÕn) cho tr×nh duyÖt. III. C©u lÖnh cña ASP Trong VbScript vµ c¸c ng«n ng÷ Scripting, mét c©u lÖnh lµ ®¬n vÞ có ph¸p hoµn chØnh m« t¶ mét lo¹i cña hµnh ®éng, khai b¸o, hay ®Þnh nghÜa. Sau ®©y m« t¶ lÖnh IF...Then...Else cña VbScript. <% If Time>=#10:00:00 AM# And Time<# 12:00:00 PM then Greeting=”Chào buổi sáng” Else Greeting=”Chào bạn” End if %> Víi ®o¹n Script trªn, khi ng­êi sö dông nã sÏ xem tr­íc 10 giê s¸ng th× trªn tr×nh duyÖt xuÊt hiÖn dßng: Chµo buæi s¸ng, cßn nÕu sau 10 giê th× sÏ thÊy Chµo b¹n... C¸c thñ tôc trong file ASP: Mét ®Æc tÝnh hÊp dÉn cña ASP lµ kh¶ n¨ng kÕt hîp chÆt chÏ cña c¸c thñ tôc ng«n ng÷ Script trong cïng mét file.asp ®¬n lÎ. Nhê vËy, ta cã thÓ sö dông c¸c ®iÓm cùc m¹nh cña ng«n ng÷ Scripting ®Ó thùc hiÖn mét c¸ch tèt nhÊt. Mét thñ tôc lµ mét nhãm lÖnh Script ®Ó thi hµnh mét c«ng viÖc cô thÓ. Ta cã thÓ ®Þnh nghÜa mét thñ tôc vµ gäi sö dông chóng nhiÒu lÇn trong c¸c Script. §Þnh nghÜa mét thñ tôc cã thÓ xuÊt hiÖn trong Tag ... vµ ph¶i tu©n theo c¸c quy t¾c cña ng«n ng÷ Script ®­îc khai b¸o. Thñ tôc nµy cã thÓ kÐo dµi tuú thÝch vµ ph¶i ®Æt trong ph©n ®Þnh Script lµ nÕu chóng cïng trong mét ng«n ng÷ Scripting gièng nh­ script mÆc ®Þnh. Ta cã thÓ ®Æt c¸c thñ tôc trong chÝnh c¸c file ASP chung vµ sö dông lÖnh Include Name Server (®ã lµ ®Ó bao gåm c¶ nã trong file ASP gäi thñ tôc. HoÆc cã thÓ ®ãng gãi theo chøc n¨ng mét ActiveX Server component. Ch­¬ng v ®Ò xuÊt hÖ thèng míi I. Nh÷ng vÊn ®Ò cña qui tr×nh tuyÓn dông truyÒn thèng - c¸c nh©n tè néi bé + Do nh÷ng kü n¨ng cßn giíi h¹n cña nh©n viªn hoÆc kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc vµ sù toµn cÇu ho¸ cña m«i tr­êng kinh doanh dÉn ®Õn sù biÕn ®éng lín trong ®éi ngò nh©n viªn. + ThiÕu nguån tin ®Ó t×m kiÕm øng viªn phï hîp. - Kh«ng tËp trung ®­îc c¸c d÷ liÖu thu thËp vÒ + §¬n xin viÖc ®­îc göi ®Õn b»ng qu¸ nhiÒu h×nh thøc. + Tèn thêi gian ®Ó cËp nhËt d÷ liÖu vµo m¸y vµ truy t×m c¸c th«ng tin do nhiÒu h×nh thøc kh«ng thèng nhÊt. Kh«ng thÓ ph©n lo¹i vµ s¾p xÕp c¸c d÷ liÖu + Khã kh¨n vµ hÇu nh­ kh«ng thÓ thùc hiÖn ph©n lo¹i c¸c øng viªn theo c¸c tiªu chÝ cô thÓ. Thu thËp d÷ liÖu kh«ng ®Çy ®ñ + C¸c øng viªn chØ cung cÊp c¸c th«ng tin mµ hä muèn nhµ tuyÓn dông biÕt ®Õn. + MÊt nhiÒu thêi gian ®Ó pháng vÊn c¸c øng viªn kh«ng ®¹t yªu cÇu. Khai th¸c c¬ së d÷ liÖu + C¬ së d÷ liÖu kh«ng tËp trung g©y khã kh¨n trong viÖc l­u tr÷ vµ truy suÊt th«ng tin. + Hå s¬ cña øng viªn kh«ng ®­îc cËp nhËt. + Kh«ng thÓ chia sÎ nguån lùc víi c¸c phßng ban liªn quan (c¸c øng viªn kh«ng thÝch hîp víi vÞ trÝ nµy nh­ng cã thÓ thÝch hîp cho c¸c vÞ trÝ kh¸c). KÕt qu¶: + ThiÕu sù linh ho¹t trong qui tr×nh tuyÓn dông. + Qu¸ t¶i v× c¸c thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ do sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p tuyÓn dông truyÒn thèng. + Chi phÝ dµnh cho tuyÓn dông cao mµ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ mong muèn. + MÊt nhiÒu thêi gian vµ kh«ng cã ®­îc sù kiÓm so¸t cÇn thiÕt. + MÊt th«ng tin d÷ liÖu. II. §Ò xuÊt hÖ thèng míi 2.1. ý t­ëng C¸ch ®©y kho¶ng 15 n¨m, khi Internet b¾t ®Çu ®­îc c«ng nhËn lµ c«ng cô hiÖu qu¶ cã thÓ phôc vô gÇn nh­ toµn bé ho¹t ®éng cña con ng­êi, nhiÒu c«ng ty ®· dù ®o¸n tr­íc triÓn väng nµy vµ sö dông nã nh­ mét c«ng cô hiÖu qu¶ ®Ó qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu cho m×nh. Kh«ng l©u sau ®Êy, môc ®Ých sö dông Internet víi nh÷ng lîi Ých cña nã ®­îc phæ biÕn réng r·i h¬n kh«ng chØ riªng c¸c C«ng ty th­¬ng m¹i mµ rÊt nhiÒu c¸c C«ng ty thuéc c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng kh¸c nhau còng b¾t ®Çu nghÜ ®Õn viÖc sö dông Internet ®Ó giao tiÕp víi céng ®ång. ChÝnh viÖc sö dông Internet ngµy cµng phæ biÕn trªn toµn cÇu ®· ®Õn sù ra ®êi cña lo¹i h×nh tuyÓn dông trùc tuyÕn. C¸c c«ng ty ®· b¾t ®Çu nhËn thÊy lîi Ých to lín mµ qui tr×nh tuyÓn dông nµy mang l¹i cho phÐp hä thu hót ®­îc nhiÒu øng viªn h¬n còng nh­ dÔ dµng h¬n trong viÖc sµng läc vµ qu¶n lý hå s¬ tuyÓn chän. 2.2.TuyÓn dông trùc tuyÕn 2.2.1. TuyÓn dông trùc tuyÕn lµ g×? - Lµ sù tÝch hîp cña c«ng nghÖ Internet nh»m n©ng cao hiÖu suÊt vµ hiÖu qu¶ cña qui tr×nh tuyÓn dông, hÇu hÕt c¸c c«ng ty ®· b¾t ®Çu nhËn ra ®­îc lîi Ých cña lo¹i h×nh dÞch vô nµy vµ ®ang ¸p dông mét c¸ch réng r·i. 2.2.2. T¹i sao ph¶i ¸p dông tuyÓn dông trùc tuyÕn? 2.2.2.1. NÒn t¶ng tËp trung + Thu thËp d÷ liÖu øng viªn theo mét ®Þnh d¹ng chuÈn. + Tæng hîp c¸c d÷ liÖu tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. 2.2.2.2. Gi¶m thiÓu c«ng viÖc hµnh chÝnh: - Qu¶n lý, theo dâi vµ l­u tr÷ øng viªn theo nh÷ng tiªu chÝ phï hîp víi yªu cÇu tuyÓn dông. - Gi¶m sù qu¸ t¶i trong thñ tôc hµnh chÝnh. 2.2.2.3. TiÕt kiÖm chi phÝ vµ thêi gian - N©ng cao hiÖu suÊt vµ kÕt qu¶ lµm viÖc 2.3. HÖ thèng míi 2.3.1. Môc ®Ých - X©y dùng mét website viÖc lµm cho øng viªn vµ nhµ tuyÓn dông nh»m gì bá kho¶ng c¸ch gi÷a øng viªn vµ nhµ tuyÓn dông, hç trî hä trong viÖc t×m kiÕm øng viªn vµ viÖc lµm. - Hç trî øng viªn cã nh÷ng th«ng tin míi nhÊt, cÈm nang t×m viÖc, t×m kiÕm viÖc lµm vµ nhµ tuyÓn dông mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ nhanh nhÊt. - Hç trî nhµ tuyÓn dông cã nh÷ng th«ng tin míi, t×m kiÕm øng viªn mét c¸c hiÖu qu¶ vµ nhanh. øng viªn vµ nhµ tuyÓn dông cã thÓ lùa chän c«ng viÖc vµ øng viªn phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ së tr­êng cña m×nh. - Sau khi website ph¸t triÓn ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn lµ c¬ héi ®Ó chóng ta thu tiÒn qu¶ng c¸o cho c¸c c¸ nh©n, tæ chøc tõ website nµy. - Ph¸t triÓn website thµnh mét M¹ng ViÖc Lµm lín. 2.3.2. Yªu cÇu ®Æt ra Yªu cÇu ®Æt ra khi lµm website vµ øng dông vµo thùc tÕ: - Giao diÖn th©n thiÖn, dÔ sö dông. - Th«ng tin chÝnh x¸c. - Trî gióp ng¾n gän, dÔ hiÓu. - C«ng cô t×m kiÕm th«ng tin nhanh, hiÖu qu¶ - Chøc n¨ng ®Çy ®ñ, ®¸p øng yªu cÇu - Hç trî kinh nghiÖm vµ cÈm nang t×m viÖc cho øng viªn ..v..v. 2.3.3. §èi t­îng phôc vô Ng­êi t×m viÖc Ng­êi tuyÓn dông Nhµ qu¶n trÞ PhÇn II X©y dùng øng dông website "m¹ng viÖc lµm" ch­¬ng i PH¦¥NG PH¸P X¢Y DùNG §Ò TµI - Ph©n tÝch vµ thiÕt thiÕt kÕ hÖ thèng: Theo m« h×nh h­íng chøc n¨ng (sö dông biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng 3 cÊp) - M«i tr­êng cµi ®Æt: Sö dông c«ng nghÖ ASP vµ hÖ qu¶n trÞ CSDL SQL SERVER 2000. Ch­¬ng ii ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng I. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng II. BiÓu ®å luång dl møc khung c¶nh III. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh Iv. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh 1. Qu¶n trÞ hÖ thèng Ch­¬ng iiI cµi ®Æt vµ mét sè form cña ch­¬ng tr×nh I. m«i tr­êng cµi ®Æt 3.1. C«ng cô lËp tr×nh Dreamweaver MX Microsoft Office FrontPage 2003 3.2. C«ng nghÖ ph¸t triÓn C«ng nghÖ ASP Ng«n ng÷ VBScript vµ JavaScript 3.3. HÖ qu¶n trÞ C¬ së d÷ liÖu SQL Server 2000 II. M« h×nh cµi ®Æt hÖ thèng H×nh 4: M« h×nh cµi ®Æt hÖ thèng III. mét sè c¬ së d÷ liÖu chÝnh cña hÖ thèng 3.1. øng viªn 3.1.1. B¶ng Tbl_Candidate_Info: Th«ng tin tµi kho¶n TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 Candidate_ID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 Cdd_Uid Nvarchar(50) Tªn truy cËp 3 Cdd_Pwd Nvarchar(50) MËt khÈu truy cËp 4 Cdd_Fullname Nvarchar(250) Hä vµ tªn 5 Cdd_sex bit Giíi tÝnh 6 Cdd_about ntext B¶n th©n 7 Cdd_address Nvarchar(50) §Þa chØ 8 City_ID int TØnh thµnh 9 State_ID int Quèc gia 10 Cdd_phone Nvarchar(50) §iÖn tho¹i 11 Cdd_Email Nvarchar(50) Email 12 Cdd_age Nvarchar(50) Tuæi 13 Cdd_RegDate Nvarchar(50) Ngµy ®¨ng ký 14 Cdd_status tinyint Tr¹ng th¸i Cã hai tr¹ng th¸i: + Tr¹ng th¸i chê duyÖt : 0 + Tr¹ng th¸i kÝch ho¹t : 1 3.1.2 .B¶ng Tbl_Candidate: Hå s¬ c¸ nh©n TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 Cdd_Profile_ID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 Candidate_ID int M· øng viªn 3 Profession_ID int M· ngµnh nghÒ 4 Level_ID int M· tr×nh ®é 5 Cdd_image Nvarchar(50) ¶nh c¸ nh©n 6 Cdd_position Nvarchar(250) VÞ trÝ lµm viÖc 7 Cdd_experience ntext Kinh nghiÖm 8 Cdd_speciality ntext Kü n¨ng 9 Cdd_rate_of_pay Nvarchar(50) Møc l­¬ng 10 Type_ID int KiÓu c«ng viÖc 11 Cdd_Post_date Nvarchar(50) Ngµy ®¨ng hå s¬ 12 Cdd_Profile_satus Nvarchar(50) Tr¹ng th¸i hå s¬ Cã hai tr¹ng th¸i: + Tr¹ng th¸i ®¨ng t¶i : 1 + Tr¹ng th¸i ngõng ®¨ng t¶i : 0 3.1.3. B¶ng Tbl_candidate_PostResume: Nép hå s¬ trùc tuyÕn TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 CP_ID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 Candidate_ID int M· øng viªn 3 Job_ID int M· c«ng viÖc 4 CP_PostDate Nvarchar(50) Ngµy øng cö 5 CP_Status tinyint Tr¹ng th¸i hå s¬ 3.1.4. B¶ng Tbl_Select_Job: L­u c«ng viÖc TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 SLJ_ID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 Candidate_ID int M· øng viªn 3 Job_ID int M· c«ng viÖc 5 Status tinyint Tr¹ng th¸i l­u 3.2. Nhµ tuyÓn dông 3.2.1. B¶ng Tbl_Recruit_Info: Th«ng tin tµi kho¶n TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 Recruit_ID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 R_Uid Nvarchar(50) Tªn truy cËp 3 R_Pwd Nvarchar(50) MËt khÈu truy cËp 4 R_Fullname Nvarchar(250) Hä vµ tªn 5 R_Email Nvarchar(50) Email 6 R_CompanyName Nvarchar(510) Tªn C«ng ty 7 R_About ntext Giíi thiÖu 8 R_logo Nvarchar(50) Logo 9 R_address Nvarchar(510) §Þa chØ 10 City_ID int TØnh thµnh 11 State_ID int Quèc gia 12 R_phone Nvarchar(50) §iÖn tho¹i 13 R_RegDate Nvarchar(50) Ngµy ®¨ng ký 14 R_Status tinyint Tr¹ng th¸i Cã hai tr¹ng th¸i: + Tr¹ng th¸i chê duyÖt : 0 + Tr¹ng th¸i kÝch ho¹t : 1 3.2.2. B¶ng Tbl_Recruit_Job: Th«ng tin tuyÓn dông TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 Job_ID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 Recruit_ID Nvarchar(50) M· nhµ tuyÓn dông 3 R_RecruitPosition Nvarchar(50) VÞ trÝ cÇn tuyÓn 4 Amount Nvarchar(250) Sè l­îng 5 Profession_ID bit M· ngµnh nghÒ 6 Level_ID ntext Tr×nh ®é 7 R_Describe Nvarchar(50) M« t¶ c«ng viÖc 8 R_Require int Yªu cÇu 9 Other_require int C¸c yªu cÇu kh¸c 10 Type_ID Nvarchar(50) H×nh thøc lµm viÖc 11 R_rate_of_pay Nvarchar(50) L­¬ng 12 R_WorkPlace Nvarchar(50) §Þa ®iÓm lµm viÖc 13 R_PostDate Nvarchar(50) Ngµy ®¨ng 14 R_ComplateDate tinyint Ngµy hÕt h¹n 15 Contact Nvarchar(510) Ng­êi liªn hÖ 16 Email_Contact Nvarchar(50) Email liªn hÖ 17 R_Number Nvarchar(510) M· ngÉu nhiªn 18 RJ_Status tinyint Tr¹ng th¸i tin Cã hai tr¹ng th¸i: + Tr¹ng th¸i ®¨ng t¶i : 1 + Tr¹ng th¸i ngõng ®¨ng t¶i : 0 3.2.3. B¶ng Tbl_Select_Candidate: L­u øng viªn. TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 SLC_ID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 Recruit_ID int M· nhµ tuyÓn dông 3 Cdd_Profile_ID int M· Hå s¬ øng viªn 5 Status tinyint Tr¹ng th¸i l­u TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 AC_ID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 Recruit_ID int M· nhµ tuyÓn dông 3 Cdd_Profile_ID int M· Hå s¬ øng viªn 3.2.4. B¶ng Tbl_Agree_Candidate: L­u hå s¬ øng viªn ®¹t TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 CTID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 Job_ID int M· nhµ tin tuyÓn dông 3 Counter nchar §Õm 4 LastTime Nvarchar(50) Phiªn truy cËp cuèi (ngµy truy cËp) 3.2.5. B¶ng Tbl_JobCounter: Bé ®Õm theo dâi qu¸ tr×nh truy cËp tin 3.3. Qu¶n trÞ 3.3.1.B¶ng Tbl_MUsers_Info: Th«ng tin ng­êi dïng nhãm qu¶n trÞ TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 M_ID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 M_Uid Nvarchar(50) Tªn truy cËp 3 M_Pwd Nvarchar(50) MËt khÈu 4 M_FullName Nvarchar(50) Hä vµ tªn 5 M_level Nvarchar(50) QuyÒn 6 M_Type Nvarchar(50) KiÓu ng­êi dïng 7 M_status tinyint Tr¹ng th¸i Ng­êi dïng: + Qu¶n trÞ tèi cao : 1 + Biªn tËp tin bµi : 2 + Qu¶n trÞ øng viªn : 3 + Qu¶n trÞ Ntd : 4 Tr¹ng th¸i: + KÝch ho¹t : 1 + Chê duyÖt : 0 3.3.2. B¶ng Tbl_Categories: Chuyªn môc tin TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 C_ID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 C_Name Nvarchar(50) Tªn chuyªn môc 3 C_Order int VÞ trÝ 3.3.3. B¶ng Tbl_news_messages: Tin tøc TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 ID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 C_ID int M· chuyªn môc 3 Msg_Title Nvarchar(250) Tiªu ®Ò tin 4 Msg_Quote ntext TrÝch dÉn 5 Msg_Detail ntext Néi dung 6 Msg_PostDate Nvarchar(50) Ngµy tr×nh duyÖt 7 Msg_PublicDate Nvarchar(50) Ngµy ®¨ng 8 Is_host_news bit Tin nãng 9 M_ID int M· ng­êi viÕt 10 Msg_Status tinyint Tr¹ng th¸i Tin nãng: + Tin b×nh th­êng: 0 + Tin nãng : 1 Tr¹ng th¸i: + Chê duyÖt : 0 + §¨ng t¶i : 1 3.4. Nhãm b¶ng phô trî 3.4.1.B¶ng Tbl_Cities: Th«ng tin tØnh thµnh TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 City_ID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 City_Name Nvarchar(250) Tªn tØnh thµnh 3.4.2. B¶ng Tbl_Level: Th«ng tin tr×nh ®é TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 Level_ID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 Level_Name Nvarchar(250) Tr×nh ®é TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 Profession_ID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 Profession_Name Nvarchar(250) Ngµnh nghÒ 3.4.3. B¶ng Tbl_Profession: Th«ng tin ngµnh nghÒ 3.4.4. B¶ng Tbl_States: Th«ng tin quèc gia TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 State_ID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 State_name Nvarchar(250) Quèc gia 3.4.5. B¶ng Tbl_WorkType: Th«ng tin lo¹i h×nh c«ng viªc TT Tên trường/ thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả thông tin về trường, thuộc tính 1 Type_ID int PK ( Kho¸ chÝnh) 2 Type_Name Nvarchar(250) Lo¹i h×nh c«ng viÖc 3.5. BiÓu ®å quan hÖ IV. Mét sè form vµ ®o¹n m· chÝnh cña hÖ thèng 4.1. Trang chñ cña hÖ thèng Trang tin tøc - sù kiÖn: Kh¸ch viÕng th¨m (ng­êi dïng cÊp 3) trang chñ nµy cã quyÒn t×m kiÕm øng viªn, t×m kiÕm c«ng viÖc, hä cã quyÒn ®¨ng nhËp thµnh thµnh viªn cña hÖ thèng (ng­êi dïng cÊp 2) nh­: ®¨ng ký t×m viÖc hoÆc ®¨ng ký tuyÓn dông. 4.2. Trang t×m kiÕm øng viªn §o¹n lÖnh dïng ®Ó thiÕt lËp trang t×m kiÕm øng viªn: <% 'NGANH NGHE sSQL = "Select * From Tbl_Profession Order by Profession_ID" Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open sSQL, Conn, 3, 3 sOption1="Tất cả ngành nghề " While Not rs.EOF sOption1=sOption1 & "" & rs.fields("Profession_Name") & "" rs.MoveNext wend Set rs = Nothing 'TRINH DO sSQL = "Select * From Tbl_level Order by Level_ID" Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open sSQL, Conn, 3, 3 While Not rs.EOF sOption=sOption & "" & rs.fields("Level_Name") & "" rs.MoveNext wend Set rs = Nothing %> TRANG CHỦ <FONT style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 8.5pt" face=Arial color=#666666>> Tìm kiếm ứng viên Tìm kiếm ứng viên Vị trí tuyển dụng: Tìm trong: Trình độ: 4.3. Trang t×m kiÕm c«ng viÖc Khi vµo trang nµy th× kh¸ch viÕng th¨m còng nh­ øng viªn cña hÖ thèng ®Òu cã thÓ t×m kiÕn c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh. 4.4. C¸c trang dµnh cho øng viªn 4.4.1. Trang ®¨ng ký thµnh øng viªn cña hÖ thèng Khi kh¸ch viÕng th¨m muèn lµ thµnh viªn cña hÖ thèng th× hä ph¶i chän vµo phÇn "§¨ng ký t×m viÖc", khi ®ã form ®¨ng ký øng viªn hiÖn ra (nh­ trªn) hä ph¶i ®iÒn th«ng tin ®Çy ®ñ vµo b¶ng ®¨ng ký sau ®ã nhÊn vµo nót ®¨ng nhËp ë cuèi th«ng tin ®¨ng ký. Khi nµy hä còng ch­a ®¨ng nhËp vµo hÖ thèng ®­îc v× hä ®ang n»m trong tr¹ng th¸i chê duyÖt chØ khi nhµ qu¶n trÞ kÝch ho¹t (tøc lµ chÊp nhËn thµnh viªn nµy) th× lóc nµy hä míi cã quyÒn ®¨ng nhËp vµo hÖ thèng. 4.4.2. Trang ®¨ng nhËp dµnh cho øng viªn: §o¹n lÖnh dïng ®Ó x©y dùng trang UV ®¨ng nhËp: THÀNH VIÊN VNW ĐĂNG NHẬP Tên truy cập Mật khẩu truy cập Ứng viên đăng nhập   4.4.3. Trang th«ng tin c¸ nh©n cña øng viªn: - Trang th«ng tin tµi kho¶n: ë trang nµy øng viªn cã thÓ xem l¹i toµn bé th«ng tin tµi kho¶n cña m×nh nh­ng kh«ng thÓ chØnh söa ë trong nµy. - Trang cËp nhËt tµi kho¶n cña øng viªn: §o¹n lÖnh dïng ®Ó x©y dùng trang cËp nhËt tµi kho¶n UV: <% 'Kiem tra quyen cua nguoi su dung IF Session("check")1 or session("Uid")="" then response.redirect"../.././" sSQL = " Select Tbl_cities.City_Name,Tbl_states.State_name,Tbl_candidate_Info.*" sSQL = sSQL &" FROM Tbl_Candidate_Info,Tbl_cities,Tbl_states" sSQL = sSQL &" where Tbl_Cities.City_ID = Tbl_Candidate_Info.City_ID and " sSQL = sSQL &" Tbl_Candidate_Info.State_ID = Tbl_States.State_ID and " sSQL = sSQL &" Tbl_Candidate_Info.Candidate_ID = " & Session("Uid") & "" Set adoRec = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") adoRec.Open sSQL, Conn, 3, 3 %>   THÔNG TIN TÀI KHOẢN Tên truy cập: Họ và tên: Giới tính: <% sex=adoRec("Cdd_sex") If sex=False then sex="Nữ" else sex="Nam" End if %> Tuổi: Giới thiệu về bản thân: Email: Điện thoại: Địa chỉ: Tỉnh/Thành phố: Quốc gia: Ngày đăng ký:   <% Set adorec=nothing %> 4.5. Form danh s¸ch c¸c c«ng viÖc cho øng viªn ë trang nµy øng viªn hoÆc kh¸ch viÕng th¨m cã thÓ xem chi tiÕt tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc, th«ng tin tuyÓn dông vµ th«ng tin vÒ nhµ tuyÓn dông. 4.6. C¸c form cña nhµ tuyÓn dông 4.6.1. Form ®¨ng ký nhµ tuyÓn dông Trang nµy còng t­¬ng tù nh­ trang ®¨ng ký øng viªn, tøc lµ khi kh¸ch viÕng muèn trë thµnh thµnh viªn cña hÖ thèng. Cho phÐp thµnh viªn cËp nhËt, l­u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ m×nh nh­ c¸c th«ng tin truy cËp hÖ thèng(ngo¹i trõ Tªn truy cËp), th«ng tin c¸ nh©n, th«ng tin giíi thiÖu vÒ C«ng ty... 4.6.2. Form ®¨ng nhËp cña nhµ tuyÓn dông Sau khi ®­îc nhµ qu¶n trÞ tèi cao cÊp quyÒn (tøc lµ ®­îc kÝch ho¹t) th× ng­êi ®¨ng ký tuyÓn dông míi cã quyÒn ®¨ng nhËp vµo hÖ thèng 4.6.3. Form th«ng tin c¸ nh©n nhµ tuyÓn dông - Form th«ng tin tµi kho¶n nhµ tuyÓn dông: ë trang nµy nhµ tuyÓn dông cã thÓ xem l¹i toµn bé th«ng tin cña m×nh, còng nh­ xem l¹i th«ng tin vÒ c«ng ty nh­ng kh«ng thÓ chØnh söa ë trong nµy. - Form cËp nhËt tµi kho¶n nhµ tuyÓn dông: ë trang nµy nhµ tuyÓn dông cã thÓ thay ®æi, chØnh söa c¸c th«ng tin cña m×nh còng nh­ c¸c th«ng tin vÒ c«ng ty m×nh. - Form ®¨ng tin tuyÓn dông: ë ®©y nhµ tuyÓn dông cã thÓ ®­a th«ng tin tuyÓn dông vµ giíi thiÖu vÒ c«ng ty cña m×nh. 4.7. Form ®¨ng nhËp hÖ thèng cña nhµ qu¶n trÞ Víi yªu cÇu qu¶n trÞ dÔ dµng vµ hiÖu qu¶,viÖc chuyªn m«n ho¸ c¸c nhãm qu¶n trÞ lµ mét yªu cÇu b¾t buéc nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng vËn hµnh tèi ­u cña hÖ thèng. ChØ cã cÊp qu¶n trÞ cao nhÊt míi cã quyÒn t¹o vµ kiÓm so¸t c¸c nhãm ng­êi dïng kh¸c. Mçi nhãm ng­êi dïng qu¶n trÞ chØ ®­îc phÐp ho¹t ®éng trªn c¸c modul theo quyÒn h¹n cña m×nh nh­: qu¶n trÞ tin bµi, qu¶n trÞ øng viªn, qu¶n trÞ nhµ tuyÓn dông... 4.7.1. Trang qu¶n lý chuyªn môc tin cña nhµ qu¶n trÞ hÖ thèng §©y lµ trang dµnh cho ng­êi qu¶n trÞ tin bµi. Ng­êi cã chøc n¨ng nµy cã thÓ cËp nhËt thªm tin bµi còng cã thÓ xo¸ tin bµi ®ang ®¨ng t¶i. 4.7.2. Trang cËp nhËp tin bµi cña nhµ qu¶n trÞ: §©y lµ trang mµ nhµ qu¶n trÞ tin bµi viÕt néi dung cña tin bµi míi. PhÇn t¹o tin bµi nµy còng cã hai tr¹ng th¸i lµ tr¹ng th¸i chê duyÖt vµ tr¹ng th¸i ®· ®­îc ®¨ng t¶i. 4.7.3. Trang qu¶n lý nhµ tuyÓn dông - Trang nhµ tuyÓn dông chê duyÖt: Nh÷ng nhµ tuyÓn dông n»m trong danh s¸ch nµy th× ch­a cã quyÒn ®¨ng nhËp vµo hÖ thèng. ChØ khi qu¶n trÞ tèi cao hoÆc qu¶n trÞ nhµ tuyÓn dông kÝch ho¹t th× míi ®­îc ®¨ng nhËp vµo hÖ thèng. - Trang nhµ tuyÓn dông ®· ®­îc kÝch ho¹t: Trang nµy do ng­êi qu¶n trÞ nhµ tuyÓn dông qu¶n lý. Nh÷ng nhµ tuyÓn dông n»m trong danh s¸ch nµy th× ®Òu cã quyÒn ®¨ng nhËp vµo hÖ thèng, khi ®ã hä lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña hÖ thèng 4.7.4. Trang qu¶n lý øng viªn - Trang øng viªn chê duyÖt: Trang nµy do ng­êi qu¶n trÞ øng viªn qu¶n lý. Nh÷ng ng­êi n»m trong danh s¸ch nµy th× ch­a ®­îc phÐp ®¨ng nhËp vµo hÖ thèng. - Trang øng viªn ®· ®­îc kÝch ho¹t: Trang nµy do ng­êi qu¶n trÞ øng viªn qu¶n lý. Nh÷ng nhµ øng viªn n»m trong danh s¸ch nµy th× ®Òu cã quyÒn ®¨ng nhËp vµo hÖ thèng, khi ®ã hä lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña hÖ thèng. KÕt luËn 1. Nh÷ng vÊn ®Ò ®· thùc hiÖn §Ò tµi "M¹ng viÖc lµm" ®­îc x©y dùng b»ng ng«n ng÷ ASP vµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu SQL Server. §©y lµ mét bµi to¸n ®­îc ¸p dông theo m« h×nh cæng th«ng tin nªn còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khuyÕt ®iÓm vµ thiÕu sãt khi lµm nªn em rÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn tham gia ®ãng gãp ý kiÕn ®Ò ®Ò tµi ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. §Ò tµi "M¹ng viÖc lµm" ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ sau: - §Ò tµi ®· x©y dùng ®­îc c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cho bµi to¸n t×m kiÕm vµ tuyÓn dông viÖc lµm nh­: + Th«ng tin øng viªn. + Th«ng tin viÖc lµm. + Thu nhËn vµ gi¶i quyÕt ®¬n trùc tuyÕn - §Ò tµi ®· thiÕt lËp c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng cho toµn hÖ thèng. - §Ò tµi ®· ®­a ra m« h×nh d÷ liÖu, ph©n tÝch c¸c mèi quan hÖ rµng buéc mµ hÖ thèng ®· ®­a ra. - §Ò tµi ®· x©y dùng ®­îc mét øng dông nh»m gióp c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c øng viªn gi¶m thiÓu ®­îc thêi gian, chi phÝ lùa chän øng viªn còng nh­ c«ng viÖc phï hîp. 2. H­íng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai - Gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò sau khi thu nhËn ®¬n trùc tuyÕn hç trî øng viªn vµ nhµ tuyÓn dông trong b­íc ®Çu cña qui tr×nh tuyÓn dông trùc tuyÕn. - TÝch hîp hÖ thèng víi hÖ thèng qu¶n lý nh©n sù cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty vµ c¸c nhµ tuyÓn dông nh»m ®¶m b¶o th«ng suèt qui tr×nh tuyÓn dông tõ kh©u lùa chän øng viªn, tuyÓn dông cho ®Õn viÖc theo dâi qu¸ tr×nh lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng . Tµi liÖu tham kh¶o 1. NguyÔn Thiªn B»ng - Ph­¬ng Lan, Gi¸o tr×nh nhËp m«n ASP, NXB Lao §éng X· Héi, 2000. 2. NguyÔn Ph­¬ng Lan - Lª H÷u §¹t - Hoµng §øc H¶i, Gi¸o tr×nh tin häc lý thuyÕt vµ bµi tËp ASP 3.0.NET, NXB Lao §éng X· Héi. 3. Ph¹m H÷u Khang, LËp tr×nh øng dông chuyªn nghiÖp SQL Server 2000, NXB Gi¸o Dôc. 4. Phan Huy Kh¸nh, Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin, 2001. 5. ASP c¬ së d÷ liÖu c¨n b¶n & chuyªn s©u, TËp 1, tËp 2 - Tæng hîp vµ biªn dÞch VN - GUIDE , NXB Thèng Kª. 6. Ph©n tÝch vµ thiÕu kÕ hÖ thèng trong lËp tr×nh - Tæng hîp vµ biªn dÞch VN - GUIDE, NXB Thèng Kª. 7. ASP 3.0 cho mäi ng­êi - Tæng hîp vµ biªn dÞch VN - GUIDE, NXB Thèng Kª. 8. ASams - Sams Teach Yourself ASP in 21 Days, Second Edition 9. Môc lôc Trang Lêi c¶m ¬n 1 Lêi giíi thiÖu 2 PhÇn I: c¬ së lý thuyÕt 4 Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ Internet vµ thùc tr¹ng vÊn ®Ò 4 I. C«ng nghÖ Internet 4 II. TuyÓn dông trùc tuyÕn 8 Ch­¬ng II: Ng«n ng÷ HTML 9 I. Giíi thiÖu ng«n ng÷ HTML 9 II. §Æc ®iÓm ng«n ng÷ HTML 10 III. Ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ mét trang Web 10 IV. LËp tr×nh trang Web ®éng 12 V. C¸ch thøc ho¹t ®éng cña ch­¬ng tr×nh giao tiÕp trong m« h×nh Web Client/Server 13 VI. X©y dùng ch­¬ng tr×nh giao tiÕp 14 VII. C¸c ph­¬ng ph¸p x©y dùng ch­¬ng tr×nh giao tiÕp 16 Ch­¬ng III: Tæng quan vÒ hÖ qu¶n trÞ CSDL Server 2000 18 I. Giíi thiÖu SQL Server 2000 18 II. Mét chót kiÕn thøc vÒ c¸c Server 2000 19 III. C¸c thµnh phÇn quan träng trong SQL Server 2000 19 Ch­¬ng IV: ASP vµ x©y dùng c¸c øng dông trªn Web 23 I. Kh¸i niÖm ASP 23 II. M« t¶ cña ASP 24 III. C©u lÖnh cña ASP 25 Ch­¬ng V: §Ò xuÊt hÖ thèng míi 27 I. Nh÷ng vÊn ®Ò cña quy tr×nh tuyÓn dông truyÒn thèng 27 II. §Ò xuÊt hÖ thèng míi 28 PhÇn II: X©y dùng øng dông website "m¹ng viÖc lµm" 30 Ch­¬ng I: Ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®Ò tµi 30 Ch­¬ng II: Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng 31 I. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng 31 II. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh 32 III. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh 33 IV. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh 34 Ch­¬ng III: Cµi ®Æt vµ mét sè form cña hÖ thèng 37 I. M«i tr­êng cµi ®Æt 37 II. M« h×nh cµi ®Æt cña hÖ thèng 37 III. Mét sè c¬ së d÷ liÖu chÝnh cña hÖ thèng 38 IV. Mét sè Form vµ ®o¹n m· chÝnh cña hÖ thèng 48 KÕt luËn 76 Tµi liÖu tham kh¶o 77

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan van.doc
  • pptBao cao.ppt