Khóa luận Xây dựng phần mềm Quản lý Giờ dạy ở trường Đại Học Vinh

Lời nói đầu Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, ngành công nghệ thông tin cũng ngày càng được toàn xã hội quan tâm đầu tư và phát triển mạnh mẽ. Phạm vi ứng dụng của công nghệ thông tin đã nhanh chóng đi sâu vào tất cả các lĩnh vực của đời sống và xã hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, tổ chức các hoạt động xã hội đã và đang đem lại những kết quả vô cùng to lớn. Trước đây, khi công nghệ thông tin chưa được phát triển rộng rãi, đặc biệt là sự hỗ trợ của máy tính điện tử còn ở mức hạn chế nên công việc quản lý chủ yếu được làm bằng thủ công thì hiệu quả công việc không những không cao mà trên thực tế có những việc không thể thực hiện được. Vì thế, yêu cầu tin học hoá công tác quản lý là vấn đề cấp thiết cần phải được thực hiện. Giờ đây, khi máy tính điện tử được phổ cập rộng rãi thì các yêu cầu của công việc quản lý đã có thể được xử lý một cách dễ dàng dù công việc đó có phức tạp đến đâu. Điều đó có nghĩa là các nhà quản lý trong thời đại ngày nay phải có kiến thức về tin học ứng dụng. Song song với việc đào tạo cán bộ có kiến thức quản lý cao thì việc xây dựng các hệ thống quản lý tự động theo nghĩa sử dụng máy tính điện tử để thực hiện các công việc là việc làm hết sức thiết thực. Đó chính là việc xây dựng các phần mềm quản lý chuyên dụng cho các tổ chức, cơ quan và các công ty . Công tác quản lý ở các trường đại học và cao đẳng cũng vậy, đặc biệt là công tác quản lý giờ dạy của giáo viên, là một đối tượng cần được tin học hoá để thực hiện các công việc quản lý phức tạp nhằm đạt hiệu quả tốt hơn. Qua việc nghiên cứu và khảo sát công tác quản lý giờ dạy ở trường Đại học Vinh, tôi đã chọn đề tài xây dựng phần mềm " Quản lý Giờ dạy ở trường Đại Học Vinh " làm khoá luận tốt nghiệp của mình. Đề tài gồm bốn chương : Chương 1. Đặc tả bài toán quản lý giờ dạy ở trường Đại học Vinh. Chương 2. Phân tích và thiết kế hệ thống. Chương 3. Thiết kế giao diện và thiết kế Modul chương trình. Chương 4. Công cụ lập trình và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1496 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Xây dựng phần mềm Quản lý Giờ dạy ở trường Đại Học Vinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸ch chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ h¬n. Yªu cÇu cña hÖ thèng qu¶n lý b»ng m¸y vi tÝnh : - Qu¶n lý tèt th«ng tin vÒ c¸c m«n häc vµ khung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. - Xö lý th«ng tin chÝnh x¸c vµ khoa häc (x©y dùng khung ch­¬ng tr×nh vµ ph©n c«ng gi¶ng d¹y). - Ch­¬ng tr×nh dÔ sö dông, cã hiÖu qu¶ cao . - Cã kh¶ n¨ng hç trî ®a ng­êi dïng, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña m¹ng m¸y tÝnh. I.3. ThiÕt kÕ hÖ thèng míi C¸c chøc n¨ng chÝnh cña hÖ thèng qu¶n lý giê d¹y ë tr­êng §¹i häc Vinh : - CËp nhËt th«ng tin. - Ph©n c«ng gi¶ng d¹y. - Thèng kª - B¸o c¸o. * CËp nhËt th«ng tin : + CËp nhËt líp häc. + CËp nhËt gi¸o viªn. + CËp nhËt chøc vô. + CËp nhËt giê thªm - miÔn. + CËp nhËt tæ bé m«n. + CËp nhËt hÖ ®µo t¹o. + CËp nhËt khoa ®µo t¹o. + Thay ®æi mËt khÈu login. * Ph©n c«ng gi¶ng d¹y: + LËp, In khung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. + Ph©n c«ng gi¶ng d¹y cho c¸c gi¸o viªn. * Thèng kª - B¸o c¸o + Thèng kª giê d¹y + B¸o c¸o chi tiÕt giê d¹y I.4. S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ®­îc sö dông ®Ó nªu ra chøc n¨ng vµ qu¸ tr×nh cho biÓu ®å luång d÷ liÖu, th«ng qua nã ®Ó m« t¶ c¸c chøc n¨ng xö lý cña hÖ thèng theo c¸c møc. ViÖc ph©n r· chøc n¨ng ®­îc thùc hiÖn trong s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cßn ®­îc dïng ®Ó chØ ra møc ®é mµ tõng qu¸ tr×nh hoÆc qu¸ tr×nh con ph¶i xuÊt hiÖn trong biÓu ®å luång d÷ liÖu. Kh¶o s¸t thùc tÕ cña hÖ thèng “ Qu¶n lý Giê d¹y ë tr­êng §¹i Häc Vinh” ta cã s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cña hÖ thèng ®­îc tr×nh bµy theo c¸c møc cô thÓ sau : Qu¶n lý giê d¹y CËp nhËt th«ng tin CËp nhËt khoa CËp nhËt hÖ ®µo t¹o LËp ,In khung CT Ph©n c«ng gi¶ng d¹y Thèng kª - B¸o c¸o CËp nhËt tæ bé m«n CËp nhËt gi¸o viªn CËp nhËt líp häc CËp nhËt chøc vô Ph©n c«ng GD B¸o c¸o chi tiÕt GD Thèng kª GD CËp nhËt giê T _ M Thay ®æi MK login ( S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ) ( Chó gi¶i : GD : Giê d¹y T _ M :Thªm- miÔn MK : MËt khÈu CT : Ch­¬ng tr×nh) I.5. BiÓu ®å luång d÷ liÖu BiÓu ®å luång d÷ liÖu dïng ®Ó diÔn t¶ tËp hîp c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng trong mèi quan hÖ tr­íc sau cña tiÕn tr×nh xö lý vµ viÖc trao ®æi th«ng tin trong hÖ thèng. BiÓu ®å luång d÷ liÖu gióp ta thÊy ®­îc ®»ng sau nh÷ng g× thùc tÕ x¶y ra trong hÖ thèng, lµm râ nh÷ng chøc n¨ng vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. BiÓu ®å luång d÷ liÖu ®­îc chia thµnh c¸c møc sau : a. Møc ng÷ c¶nh Lµ møc tæng qu¸t nhÊt ®­îc x©y dùng ë giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ ®­îc dïng ®Ó v¹ch ra biªn giíi cña hÖ thèng còng nh­ buéc ng­êi ph©n tÝch – thiÕt kÕ ph¶i xem xÐt c¸c luång d÷ liÖu bªn ngoµi hÖ thèng, ë møc nµy ng­êi ph©n tÝch chØ cÇn x¸c ®Þnh ®­îc c¸c t¸c nh©n ngoµi cña hÖ thèng vµ coi toµn bé c¸c xö lý cña hÖ thèng lµ mét chøc n¨ng, trong biÓu ®å ch­a cã kho d÷ liÖu. Gi¸o viªn Qu¶n lý Giê d¹y Ng­êi qu¶n lý ( BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ng÷ c¶nh ) b. Møc ®Ønh Dùa vµo s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ë møc 2 ®Ó t¸ch c¸c chøc n¨ng thµnh c¸c chøc n¨ng con trªn c¬ së t«n träng 4 nguyªn t¾c sau : - C¸c luång d÷ liÖu ph¶i b¶o toµn . - C¸c t¸c nh©n ngoµi còng ®­îc b¶o toµn. - Cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c kho d÷ liÖu. - Cã thÓ bæ sung c¸c luång d÷ liÖu néi bé. Gi¸o viªn Kho l­u Kho l­u Ph©n c«ng gi¶ng d¹y CËp nhËt th«ng tin Thèng kª & B¸o c¸o Ng­êi qu¶n lý ( Chó gi¶i : CT : Ch­¬ng tr×nh, GD : Giê d¹y, GV : Gi¸o viªn ) ( BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh ) c. Møc d­íi ®Ønh Tõ ba chøc n¨ng c¬ b¶n ®­îc m« t¶ ë biÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh, ta tiÕn hµnh ph©n r· thµnh c¸c chøc n¨ng con chi tiÕt øng víi biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng thÊp nhÊt theo c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau : - Ph¶i ph©n r· c¸c chøc n¨ng ë møc trªn xuèng møc d­íi. - C¸c t¸c nh©n ngoµi b¶o toµn tõ s¬ ®å møc ®Ønh. - Kho d÷ liÖu xuÊt hiÖn dÇn theo yªu cÇu qu¶n lý néi bé. - B¶o toµn c¸c luång d÷ liÖu vµo ra víi c¸c t¸c nh©n ngoµi vµ thªm c¸c luång néi bé. - Cã thÓ t¸ch biÓu ®å thµnh tõng trang øng víi mét hoÆc vµi chøc n¨ng ë møc ®Ønh. * CËp nhËt th«ng tin CËp nhËt chøc vô CËp nhËt gi¸o viªn CËp nhËt líp häc CËp nhËt hÖ ®µo t¹o CËp nhËt khoa ®µo t¹o CËp nhËt tæ bé m«n Ng­êi qu¶n lý Kho l­u Kho l­u CËp nhËt giê thªm-miÔn * Ph©n c«ng gi¶ng d¹y Ng­êi qu¶n lý Gi¶ng d¹y LËp,In khung ch­¬ng tr×nh Ph©n c«ng gi¶ng d¹y Khung CT Gi¸o viªn * Thèng kª - B¸o c¸o Thèng kª GD B¸o c¸o chi tiÕt GD Gi¸o viªn Ng­êi qu¶n lý Gi¶ng d¹y I.6. M« h×nh thùc thÓ vµ c¸c thuéc tÝnh a. ChuÈn ho¸ l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu Trong thùc tÕ, mét øng dông cã thÓ ®­îc ph©n tÝch , thiÕt kÕ thµnh nhiÒu l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu kh¸c nhau vµ tÊt nhiªn chÊt l­îng thiÕt kÕ cña c¸c l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu nµy còng kh¸c nhau. ChÊt l­îng thiÕt kÕ cña mét l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ dùa trªn c¸c tiªu chuÈn nh­ : sù trïng lÆp th«ng tin, chi phÝ kiÓm tra c¸c rµng buéc toµn vÑn.... Sù chuÈn ho¸ l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ.B»ng ph­¬ng ph¸p chuÈn ho¸, ng­êi ph©n tÝch - thiÕt kÕ cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng cña l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu ban ®Çu ®Ó ®­a vµo khai th¸c. ChuÈn ho¸ lµ qu¸ tr×nh kh¶o s¸t c¸c danh s¸ch thuéc tÝnh vµ ¸p dông mét tËp c¸c qui t¾c ph©n tÝch vµo danh s¸ch ®ã, chuyÓn chóng thµnh mét d¹ng mµ : -Tèi thiÓu viÖc lÆp l¹i ( cïng mét thuéc tÝnh cã mÆt ë nhiÒu thùc thÓ). -Tr¸nh d­ thõa (c¸c thuéc tÝnh cã gi¸ trÞ lµ kÕt qu¶ tõ tÝnh to¸n ®¬n gi¶n ®­îc thùc hiÖn trªn c¸c thuéc tÝnh kh¸c). §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch cô thÓ chÊt l­îng thiÕt kÕ cña mét l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu, t¸c gi¶ cña m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ E.F Codd, ®· ®­a ra ba d¹ng chuÈn (1NF, 2NF, 3NF ). Ng­êi ph©n tÝch - thiÕt kÕ b¾t ®Çu víi mét danh s¸ch c¸c thuéc tÝnh dù ®Þnh ®èi víi mét kiÓu thùc thÓ, sau khi ¸p dông ba qui t¾c chuÈn ho¸, tõ kiÓu thùc thÓ gèc c¸c kiÓu thùc thÓ míi ®­îc x¸c ®Þnh vµ tÊt c¶ chóng ®Òu ®­îc x¸c ®Þnh hoµn toµn. Cã thÓ nãi d¹ng chuÈn thø ba (3NF) lµ tiªu chuÈn tèi thiÓu trong viÖc thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu. C¨n cø vµo qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ®· ph©n tÝch tr­íc, thèng kª danh s¸ch c¸c thuéc tÝnh vµ tiÕn hµnh chuÈn ho¸ nh­ sau : Danh s¸ch thuéc tÝnh 1NF 2NF 3NF M· khoa Tªn khoa Username Password M· hÖ Tªn hÖ M· líp Tªn líp SÜ sè M· tæ Tªn tæ M· gi¸o viªn Tªn gi¸o viªn Ngµy sinh Giê chuÈn Phone §Þa chØ Tªn m«n Kho¸ häc N¨m häc Häc kú Lý thuyÕt Thùc hµnh M· chøc vô Chøc vô Giê miÔn Lý do miÔn Giê thªm Lý do thªm M· khoa Tªn khoa Username Password M· khoa M· hÖ M· líp M· chøc vô Tªn hÖ Tªn líp SÜ sè Tªn m«n Kho¸ häc N¨m häc Häc kú Lý thuyÕt Thùc hµnh M· khoa M· tæ M· chøc vô M· líp M· gi¸o viªn Tªn tæ Tªn gi¸o viªn Ngµy sinh Chøc vô Giê chuÈn §Þa chØ Phone Giê thªm Lý do thªm Giê miÔn Lý do miÔn M· khoa Tªn khoa Username Password M· khoa M· hÖ Tªn hÖ Tªn m«n M· khoa M· líp Tªn líp SÜ sè M· khoa M· hÖ M· líp Kho¸ häc N¨m häc Häc kú Lý thuyÕt Thùc hµnh M· khoa M· tæ Tªn tæ M· khoa M· tæ M·gi¸o viªn M· chøc vô Hä tªn Ngµy sinh Chøc vô Giê chuÈn Phone §Þa chØ M· gi¸o viªn M· líp M· chøc vô Giê thªm Lý do thªm Giê miÔn Lý do miÔn M· khoa Tªn khoa Username Password M· khoa M· hÖ Tªn hÖ Tªn m«n M· khoa M· líp Tªn líp SÜ sè M· khoa M· hÖ M· líp Kho¸ häc N¨m häc Häc kú Lý thuyÕt Thùc hµnh M· khoa M· tæ Tªn tæ M· khoa M· tæ M· gi¸o viªn M· chøc vô Hä tªn Ngµy sinh Chøc vô Giê chuÈn Phone §Þa chØ M· gi¸o viªn M· líp M· chøc vô Giê thªm Lý do thªm Giê miÔn Lý do miÔn b. S¬ ®å thùc thÓ vµ c¸c thuéc tÝnh Khoa ®µo t¹o M· khoa Tªn khoa Username Password Khung CT M· khoa M· hÖ Häc kú Tªn m«n M· khoa §N Lý thuyÕt Thùc hµnh Gi¸o viªn M· khoa M· tæ M·gi¸o viªn M· chøc vô Hä tªn Ngµy sinh Chøc vô Giê d¹y N¨m häc M·gi¸o viªn M· líp M· m«n HÖ ®µo t¹o M· hÖ Tªn hÖ Tæ bé m«n M· khoa M· tæ Tªn tæ Líp häc M· khoa M· líp Chøc vô M· CV Tªn CV Giê miÔn SÜ sè Tªn líp Giê chuÈn Phone §Þa chØ Sè häc kú I .7. M« h×nh d÷ liÖu quan hÖ Tõ c¸c kiÓu thùc thÓ ®­îc hÖ thèng ë trªn, c¨n cø vµo qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ vµ sau c¸c b­íc thùc hiÖn, ®· x©y dùng l­îc ®å d÷ liÖu theo m« h×nh quan hÖ sau : HÖ ®µo t¹o Giê d¹y Tæ bé m«n Khoa ®µo t¹o Khung CT Gi¸o viªn Líp häc Chøc vô I. 8. ThiÕt kÕ c¸c b¶ng d÷ liÖu §Ó ch­¬ng tr×nh cã thÓ ho¹t ®éng tèt vµ giao diÖn thuËn lîi, dùa vµo kÕt qu¶ kh¶o s¸t thùc tÕ, ch­¬ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ gåm 10 b¶ng d÷ liÖu ®ã lµ : b¶ng KHOADAOTAO, b¶ng HEDAOTAO, b¶ng TOBOMON, b¶ng KHUNGCT, b¶ng GIODAY, b¶ng GIAOVIEN, b¶ng LOPHOC, b¶ng CHUCVU, b¶ng GIOTHEM vµ b¶ng CONTROL_ID. a. B¶ng KHOADAOTAO STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. MAKHOA Text 5 M· khoa 2. TENKHOA Text 40 Tªn khoa 3. USERNAME Text 40 Tªn truy nhËp 4. PASSWORD Text 10 MËt khÈu truy nhËp * Chøc n¨ng : L­u tr÷ tÊt c¶ th«ng tin vÒ khoa ®µo t¹o trong tr­êng ®¹i häc vµ cã mËt khÈu truy nhËp riªng cho tõng khoa, khi lµm viÖc víi hÖ thèng ph¶i qua tªn truy nhËp vµ mËt khÈu nµy. b. B¶ng HEDAOTAO STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. MAHE Text 1 M· hÖ ®µo t¹o 2. 3. TENHE S«HOCKY Text Number 40 Byte Tªn hÖ ®µo t¹o Sè häc kú * Chøc n¨ng : L­u tr÷ th«ng tin c¸c hÖ ®µo t¹o hiÖn cã cña tr­êng c. B¶ng TOBOMON STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. MAKHOA Text 5 M· khoa ®µo t¹o 2. MATO Text 5 M· tæ bé m«n 3. TENTO Text 40 Tªn tæ bé m«n * Chøc n¨ng : L­u tr÷ danh s¸ch tÊt c¶ c¸c tæ bé m«n trong tr­êng, mçi gi¸o viªn gi¶ng d¹y thuéc 1 tæ bé m«n duy nhÊt vµ c¸c khoa cã thÓ cã c¸c tæ bé m«n gièng nhau nh­ng ®­îc ph©n biÖt qua m· khoa . d. B¶ng GIAOVIEN STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MAKHOA Text 5 M· khoa MATO Text 5 M· tæ bé m«n MAGV MACV Text Text 10 5 M· gi¸o viªn M· chøc vô HOTEN Text 40 Hä tªn gi¸o viªn NGAYSINH CHUCVU Text Text 10 30 Ngµy sinh cña gi¸o viªn Chøc vô GIOCHUAN Number byte Sè giê chuÈn cña GV PHONE Text 10 Sè ®iÖn tho¹i liªn l¹c DIACHI Text 40 §Þa chØ liªn l¹c * Chøc n¨ng : L­u tr÷ th«ng tin cña c¸c gi¸o viªn gi¶ng d¹y, th«ng tin cña mét gi¸o viªn ®­îc x¸c ®Þnh bëi : khoa ®µo t¹o, tæ bé m«n, vµ m· gi¸o viªn. e. B¶ng LOPHOC STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. MAKHOA Text 5 M· khoa 2. MALOP Text 10 M· líp 3. TENLOP Text 7 Tªn líp 4. SISO Number Byte SÜ sè líp * Chøc n¨ng : Cho phÐp cËp nhËt c¸c líp häc míi khi cã kho¸ míi nhËp häc. Cho biÕt c¸c th«ng tin vÒ líp häc nh­ sÜ sè, thuéc khoa nµo. f. B¶ng CHUCVU STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. MACV Text 5 M· chøc vô 2. TENCHUCVU Text 40 Tªn chøc vô 3. GIOMIEN Number Byte Giê miÔn *Chøc n¨ng : L­u tr÷ chøc vô vµ sè giê miÔn cña c¸n bé gi¸o viªn trong tõng khoa. g. B¶ng KHUNGCT STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. MAKHOA Text 5 M· khoa 2. MAHE Text 5 M· hÖ 3. HOCKY Number Byte Häc kú 4. TENMON Text 30 Tªn m«n 5. LYTHUYET Number Byte Sè tiÕt lý thuyÕt 6. THUCHANH Number Byte Sè tiÕt thùc hµnh 7. MAKHOA§N Text 5 M· khoa ®¶m nhËn * Chøc n¨ng : L­u tr÷ toµn bé khung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña c¸c hÖ ®µo t¹o t­¬ng øng víi c¸c häc kú. Dùa vµo th«ng tin cña khung ch­¬ng tr×nh nµy mµ c¸n bé trî lý ®µo t¹o sÏ ph©n c«ng giê d¹y cho c¸c gi¸o viªn. h. B¶ng GIODAY STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. NAMHOC Text 9 N¨m häc 2. MAGV Text 10 M· gi¸o viªn 3. MALOP Text 10 M· líp 4. TENMON Text 10 Tªn m«n * Chøc n¨ng : L­u tr÷ toµn bé ho¹t ®éng gi¶ng d¹y cña c¸c gi¸o viªn, lµm c¨n cø thèng kª b¸o c¸o vµ tÝnh sè giê d¹y cho c¸c gi¸o viªn. i. B¶ng GIOTHEM STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i MAGV NAMHOC Text Text 5 9 M· gi¸o viªn N¨m häc GIOTHEM Number Byte Sè giê thªm LYDOTHEM Text 50 Lý do thªm GIOMIEN Number Byte Sè giê miÔn LYDOMIEN Text 50 Lý do miÔn * Chøc n¨ng : L­u tr÷ th«ng tin vÒ giê thªm vµ miÔn cña c¸c gi¸o viªn trong n¨m häc. C¸n bé trî lý ®µo t¹o cuèi n¨m c¨n cø vµo b¶ng nµy ®Ó tÝnh giê cho gi¸o viªn. j. B¶ng CONTROL_ID STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1 MAKHOA Text 5 M· khoa 2 MATO Text 5 M· tæ 3 MACV Text 5 M· chøc vô 4 MAGV Text 10 M· gi¸o viªn 5 MALOP Text 10 M· líp 6 7 KHOAHOC NAMHOC Number Number Byte Byte Kho¸ häc N¨m häc 8 HOCKY Number Byte Häc kú * Chøc n¨ng : L­u tr÷ th«ng tin ban ®Çu cña c¸c m· dïng ®Ó ®¸nh m· tù ®éng, ®ång thêi l­u kho¸ häc vµ häc kú cña kho¸ cao nhÊt lµm c¬ së ®Ó tÝnh c¸c häc kú l«gic t­¬ng øng cho c¸c kho¸ häc cßn l¹i. Ch­¬ng III ThiÕt kÕ c¸c chøc n¨ng I. S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng. Trªn c¬ së biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng vµ thùc tÕ yªu cÇu cña øng dông, ch­¬ng tr×nh chÝnh ®­îc thiÕt kÕ vµ cµi ®Æt d­íi d¹ng tr×nh ®¬n ( d¹ng møc) ®Ó ng­êi sö dông thuËn tiÖn trong viÖc lùa chän c¸c chøc n¨ng cÇn lµm cña hÖ thèng. Giao diÖn hÖ thèng Menu ch­¬ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ nh­ sau : CËp nhËt th«ng tin Ph©n c«ng gi¶ng d¹y Thèng kª-B¸o c¸o KÕt thóc CËp nhËt líp häc CËp nhËt gi¸o viªn CËp nhËt chøc vô CËp nhËt giê T_M CËp nhËt tæ bé m«n CËp nhËt hÖ ®µo t¹o CËp nhËt chøc vô CËp nhËt khoa §T Thay ®æi MK login Ph©n c«ng gi¶ng d¹y LËp ,In khung CT B¸o c¸o chi tiÕt GD Thèng kª giê d¹y C¸c chøc n¨ng trªn ®­îc ph©n r· thµnh c¸c chøc n¨ng con theo tõng s¬ ®å t­¬ng øng cô thÓ nh­ sau : S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng con cña chøc n¨ng CËp nhËt th«ng tin CËp nhËt th«ng tin CËp nhËt líp häc CËp nhËt gi¸o viªn CËp nhËt chøc vô CËp nhËt giê T-M CËp nhËt tæ bé m«n CËp nhËt hÖ ®µo t¹o CËp nhËt khoa §T Thay ®æi MK login S¬ ®å bè trÝ chøc n¨ng con cña chøc n¨ng Ph©n c«ng gi¶ng d¹y Ph©n c«ng gi¶ng d¹y LËp,In khung CT Ph©n c«ng gi¶ng d¹y S¬ ®å bè trÝ chøc n¨ng con cña chøc n¨ng Thèng kª-B¸o c¸o Thèng kª - B¸o c¸o Thèng kª giê d¹y B¸o c¸o chi tiÕt giê d¹y S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng KÕt thóc KÕt thóc II. ThiÕt kÕ c¸c chøc n¨ng II.1. Chøc n¨ng nhËp Khoa ®µo t¹o a. Giao diÖn b. M« t¶ chøc n¨ng - Thªm: NhËp vµo :Tªn khoa, Username, Password - Ghi: + KiÓm tra xem tªn khoa, Username, Password kh«ng ®­îc rçng. + KiÓm tra xem lµ Ghi cho chøc n¨ng Thªm hay Söa : Thªm: CËp nhËt vµo b¶ng KHOADAOTAO (Tªn khoa, Username, Password ), MAKHOA ®­îc ®¸nh sè tù ®éng. Söa: CËp nhËt vµo b¶ng KHOADAOTAO (Tªn khoa, Username, Password ) n¬i MAKHOA ®­îc chän ®Ó söa. - Huû: Huû bá thao t¸c võa chän tr­íc ®ã. - Söa: + Chän tªn khoa cÇn söa trªn b¶ng danh s¸ch khoa ®µo t¹o. + Söa l¹i th«ng tin ë c¸c «: Tªn khoa, Username, Password. - Xo¸: + Chän tªn khoa cÇn xo¸ trªn b¶ng danh s¸ch khoa. + Th«ng b¸o cã thùc sù muèn xo¸ kh«ng : NÕu kh«ng: Huû bá thao t¸c nµy. NÕu xo¸: Xo¸ khoa trong b¶ng KHOADAOTAO. - Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. II.2. Chøc n¨ng nhËp tæ bé m«n a. Giao diÖn b. M« t¶ chøc n¨ng - Thªm: Chän tªn khoa cÇn thªm tæ bé m«n vµo, sau ®ã nhËp tªn tæ bé m«n. - Ghi: + KiÓm tra xem tªn khoa, tªn tæ bé m«n kh«ng ®­îc rçng. + KiÓm tra xem lµ Ghi cho chøc n¨ng Thªm hay Söa : Thªm: CËp nhËt vµo b¶ng TOBOMON (MAKHOA, MATO, TENTO ), MATO ®­îc ®¸nh sè tù ®éng. Söa: CËp nhËt vµo b¶ng TOBOMON (MAKHOA, MATO,TENTO) n¬i MATO ®­îc chän ®Ó söa. - Huû: Huû bá thao t¸c võa chän tr­íc ®ã. - Söa: + Chän tªn tæ bé m«n cÇn söa trªn b¶ng danh s¸ch tæ bé m«n. + Söa l¹i th«ng tin ë c¸c « : Tªn khoa, Tªn tæ. - Xo¸: + Chän tªn tæ cÇn xo¸ trªn b¶ng danh s¸ch tæ bé m«n. + Th«ng b¸o cã thùc sù muèn xo¸ kh«ng . NÕu kh«ng: Huû bá thao t¸c nµy. NÕu xo¸: Xo¸ tæ bé m«n trong b¶ng TOBOMON. - Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. II.3. Chøc n¨ng nhËp hÖ ®µo t¹o Giao diÖn M« t¶ chøc n¨ng - Thªm: NhËp m· hÖ ®µo t¹o,tªn hÖ ®µo t¹o vµ sè häc kú vµo c¸c «. - Ghi: + KiÓm tra xem m· hÖ, tªn hÖ,sè häc kú kh«ng ®­îc rçng. + KiÓm tra xem m· hÖ cã bÞ trïng víi m· hÖ ®· cã trong b¶ng HEDAOTAO hay kh«ng (nÕu trïng th× ph¶i th«ng b¸o hÖ nµy ®· cã vµ ®Ò nghÞ nhËp hoÆc söa l¹i). + KiÓm tra xem lµ Ghi cho chøc n¨ng Thªm hay Söa : Thªm: CËp nhËt vµo b¶ng HEDAOTAO (MAHE, TENHE ). Söa: CËp nhËt vµo b¶ng HEDAOTAO (MAHE, TENHE ) n¬i MAHE ®­îc chän ®Ó söa. - Huû: Huû bá thao t¸c võa chän tr­íc ®ã. - Söa: + Chän tªn hÖ ®µo t¹o cÇn söa trªn b¶ng danh s¸ch hÖ ®µo t¹o. + Söa l¹i th«ng tin ë c¸c « : M· hÖ, Tªn hÖ. - Xo¸: + Chän tªn hÖ cÇn xo¸ trªn b¶ng danh s¸ch hÖ ®µo t¹o. + Th«ng b¸o cã thùc sù muèn xo¸ kh«ng . NÕu kh«ng: Huû bá thao t¸c nµy. NÕu xo¸: Xo¸ tªn hÖ ë trong b¶ng HEDAOTAO. - Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. II.4. Chøc n¨ng nhËp gi¸o viªn a. Giao diÖn b. M« t¶ chøc n¨ng - Thªm: Chän tªn khoa, tªn tæ cÇn thªm gi¸o viªn míi vµo. Sau ®ã nhËp c¸c th«ng tin vÒ gi¸o viªn nh­ : Hä tªn, ngµy sinh, chøc vô, giê chuÈn, sè ®iÖn tho¹i (nÕu cã), ®Þa chØ (nÕu cã) vµo c¸c «. - Ghi: + KiÓm tra xem tªn khoa, tªn tæ, hä tªn, ngµy sinh, giê chuÈn, kh«ng ®­îc rçng. + KiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña ngµy sinh, sè ®iÖn tho¹i (nÕu cã). + KiÓm tra xem lµ Ghi cho chøc n¨ng Thªm hay Söa : Thªm: CËp nhËt vµo b¶ng GIAOVIEN (MAKHOA, MATO, MAGV,HOTEN, NGAYSINH,CHUCVU,GIOCHUAN, PHONE (nÕu cã), DIACHI (nÕu cã)), MAGV ®­îc ®¸nh sè tù ®éng. Söa: CËp nhËt vµo b¶ng GIAOVIEN (MAKHOA, MATO, MAGV, HOTEN, NGAYSINH,CHUCVU,GIOCHUAN, PHONE (nÕu cã), DIACHI (nÕu cã)) n¬i MAGV ®­îc chän ®Ó söa. - Huû: Huû bá thao t¸c võa chän tr­íc ®ã. - Söa: + Chän tªn gi¸o viªn cÇn söa trªn b¶ng danh s¸ch c¸c gi¸o viªn. + Söa l¹i th«ng tin ë c¸c « :Tªn khoa, tªn tæ, hä tªn, ngµy sinh,chøc vô, giê chuÈn,sè ®iÖn tho¹i, ®Þa chØ. - Xo¸: + Chän tªn gi¸o viªn cÇn xo¸ trªn b¶ng danh s¸ch c¸c gi¸o viªn. + Th«ng b¸o cã thùc sù muèn xo¸ kh«ng . NÕu kh«ng: Huû bá thao t¸c nµy. NÕu xo¸: Xo¸ gi¸o viªn trong b¶ng GIAOVIEN. - Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. II.5. Chøc n¨ng nhËp líp häc a. Giao diÖn b. M« t¶ chøc n¨ng - Thªm: Chän tªn khoa cÇn thªm líp míi vµo. Sau ®ã nhËp c¸c th«ng tin: tªn líp , sÜ sè vµo c¸c «. - Ghi: + KiÓm tra xem tªn khoa, tªn líp, sÜ sè kh«ng ®­îc rçng. + KiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña tªn líp, sÜ sè. + KiÓm tra xem lµ Ghi cho chøc n¨ng Thªm hay Söa : Thªm: CËp nhËt vµo b¶ng LOPHOC (MAKHOA, MALOP, TENLOP, SISO), MALOP ®­îc ®¸nh sè tù ®éng. Söa: CËp nhËt vµo b¶ng LOPHOC (MAKHOA, MALOP, TENLOP, SISO) n¬i MALOP ®­îc chän ®Ó söa. - Huû: Huû bá thao t¸c võa chän tr­íc ®ã. - Söa: + Chän tªn líp cÇn söa trªn b¶ng danh s¸ch c¸c líp häc. + Söa l¹i th«ng tin ë c¸c « : Tªn khoa, tªn líp, sÜ sè. - Xo¸: + Chän tªn líp cÇn xo¸ trªn b¶ng danh s¸ch c¸c líp häc. + Th«ng b¸o cã thùc sù muèn xo¸ kh«ng . NÕu kh«ng: Huû bá thao t¸c nµy. NÕu xo¸: Xo¸ líp häc trong b¶ng LOPHOC. - Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. II.6. Chøc n¨ng nhËp chøc vô a. Giao diÖn b. M« t¶ chøc n¨ng - Thªm: NhËp chøc vô míi vµo « tªn chøc vô ,sau ®ã nhËp giê miÔn cho chøc vô nµy. - Ghi: + KiÓm tra tªn chøc vô kh«ng ®­îc rçng. + KiÓm tra sè giê miÔn ph¶i lµ sè. + KiÓm tra xem lµ Ghi cho chøc n¨ng Thªm hay Söa: Thªm:CËp nhËt vµo b¶ng CHUCVU (MACV, TENCV,GIOMIEN ), MACV ®­îc ®¸nh sè tù ®éng. Söa:CËp nhËt vµo b¶ng CHUCVU (MACV, TENCV,GIOMIEN) n¬i MACV ®­îc chän ®Ó söa. - Huû: Huû bá thao t¸c võa chän tr­íc ®ã. - Söa: + Chän tªn chøc vô cÇn söa trªn b¶ng danh s¸ch c¸c chøc vô. + Söa l¹i th«ng tin ë c¸c « : Tªn chøc vô,giê miÔn. - Xo¸: + Chän tªn chøc vô cÇn xo¸ trªn b¶ng danh s¸ch c¸c chøc vô. + Th«ng b¸o cã thùc sù muèn xo¸ kh«ng . NÕu kh«ng: Huû bá thao t¸c nµy. NÕu xo¸: Xo¸ bá chøc vô trong b¶ng CHUCVU - Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. II.7. Chøc n¨ng lËp vµ in khung ch­¬ng tr×nh a. Giao diÖn b.M« t¶ chøc n¨ng *Tr­íc tiªn ta chän tªn khoa vµ tªn hÖ ®µo t¹o cÇn x©y dùng khung ch­¬ng tr×nh . *TiÕp ®Õn ta chän häc kú vµ lÇn l­ît nhËp m«n häc ,sè tr×nh m«n häc . *Cuèi cïng ta ®i chän tªn khoa ®¶m nhËn gi¶ng d¹y m«n häc võa nhËp. Khi chän xong th× trªn b¶ng khung ch­¬ng tr×nh hiÖn lªn tÊt c¶ c¸c m«n trong khung ch­¬ng tr×nh ®· x©y dùng cho häc kú t­¬ng øng ®ã. - Nót : + KiÓm tra xem m«n häc ®· chän cã trong danh s¸ch khung ch­¬ng tr×nh ch­a? + Thªm mét m«n míi vµo danh s¸ch khung ch­¬ng tr×nh +CËp nhËt vµo b¶ng KHUNGCT(MAKHOA,MAHE,HOCKY,TENMON, LYTHUYET,THUCHANH,KHOA§N ). - Nót : + Chän m«n cÇn lo¹i bá trªn danh s¸ch khung ch­¬ng tr×nh + Th«ng b¸o cã thùc sù muèn xo¸ kh«ng. NÕu kh«ng: Huû bá thao t¸c nµy. NÕu cã: Xo¸ bá m«n häc ®· chän trong b¶ng KHUNGCT - Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. - PhÇn chän mÉu in: + NÕu ta chän mÉu in theo c¶ hÖ th× ta chän tªn khoa, tªn hÖ th«ng tin vÒ c¸c m«n mµ c¸c gi¸o viªn ®· d¹y cña khoa ,hÖ ®ã sÏ hiÖn lªn trªn b¶ng danh s¸ch. Kh«ng cÇn chän häc kú. + NÕu ta chän mÉu in theo häc kú th× ta chän tªn khoa,tªn hÖ ,tªn häc kú cÇn in, th«ng tin vÒ c¸c m«n mµ c¸c gi¸o viªn ®· d¹y cña khoa,hÖ ®ã t¹i häc kú ®· chän sÏ hiÖn lªn trªn b¶ng danh s¸ch. II.8. Chøc n¨ng ph©n c«ng gi¶ng d¹y a.Giao diÖn b. M« t¶ chøc n¨ng C«ng viÖc ph©n c«ng gi¶ng d¹y nµy do c¸n bé trî lý ®µo t¹o khoa tiÕn hµnh. V× vËy khi Login vµo hÖ thèng th× hÖ thèng ®· ngÇm ®Þnh chøc n¨ng ph©n c«ng lµ tiÕn hµnh cho khoa Login, nªn danh s¸ch gi¸o viªn sÏ lµ c¸c gi¸o viªn cña khoa ®ã. * Tr­íc hÕt ta chän tæ bé m«n trong danh s¸ch c¸c tæ cña khoa ngÇm ®Þnh, mét danh s¸ch c¸c gi¸o viªn ®­îc hiÖn ra. Ta chän mét gi¸o viªn trªn danh s¸ch ®ã ®Ó ph©n c«ng. Vµ khi ta chän mét gi¸o viªn th× danh s¸ch c¸c m«n mµ gi¸o viªn ®ã ®· d¹y ®­îc hiÖn ra. Danh s¸ch nµy cho ta biÕt ®­îc gi¸o viªn ®ã ®· d¹y bao nhiªu líp råi, nh­ vËy viÖc ph©n c«ng sÏ ®¶m b¶o tÝnh t­¬ng ®èi ®ång ®Òu gi÷a c¸c gi¸o viªn. * TiÕp ®Õn ta chän tªn khoa, tªn hÖ, khãa häc, líp häc , m«n häc mµ gi¸o viªn ®· chän sÏ phô tr¸ch gi¶ng d¹y. ë ®©y m«n häc sÏ lµ nh÷ng m«n cña líp ta chän vµ ë häc kú hiÖn thêi cña líp ®ã mµ ch­a ®­îc ph©n c«ng gi¸o viªn d¹y, khi ta ph©n c«ng råi th× m«n ®ã kh«ng cßn trong danh s¸ch m«n häc cña lÇn ph©n c«ng tiÕp theo n÷a. - Nót : + KiÓm tra tªn tæ, tªn khoa,tªn hÖ, kho¸ häc, líp häc, m«n häc kh«ng ®­îc rçng. + CËp nhËt thªm mét m«n d¹y míi vµo b¶ng GIODAY (NAMHOC (cã ®­îc tõ khi Login), MAGV, MALOP, TENMON) . - In: In ra danh s¸ch c¸c líp mµ gi¸o viªn sÏ gi¶ng d¹y ®Ó gi¸o viªn ®ã biÕt - Nót : + Chän m«n cÇn lo¹i bá trªn danh s¸ch gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn . + Th«ng b¸o cã thùc sù muèn xo¸ kh«ng. NÕu kh«ng: Huû bá thao t¸c nµy. NÕu cã: Xo¸ mét m«n trong b¶ng GIODAY cña gi¸o viªn ®ã. - Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. II.9 . Chøc n¨ng nhËp giê thªm, giê miÔn a. Giao diÖn b. M« t¶ chøc n¨ng C«ng viÖc nhËp giê thªm do c¸n bé trî lý ®µo t¹o khoa tiÕn hµnh vµo cuèi kú khi tiÕn hµnh tÝnh to¸n thèng kª giê d¹y cho gi¸o viªn(cßn giê miÔn ®· ®­îc nhËp khi ta nhËp chøc vô cho gi¸o viªn) , v× vËy khi Login vµo hÖ thèng th× hÖ thèng ®· ngÇm ®Þnh chøc n¨ng nµy lµ tiÕn hµnh cho khoa Login, vËy nªn danh s¸ch gi¸o viªn sÏ lµ c¸c gi¸o viªn cña khoa ®ã. * Tr­íc hÕt ta chän tæ bé m«n trong danh s¸ch c¸c tæ cña khoa ngÇm ®Þnh, mét danh s¸ch c¸c gi¸o viªn ®­îc hiÖn ra. Ta chän mét gi¸o viªn trªn danh s¸ch ®ã ®Ó nhËp sè giê ®­îc tÝnh thªm. - Nót : + KiÓm tra xem gi¸o viªn nµy ®· cËp nhËt giê thªm, giê miÔn ch­a. + §­a gi¸o viªn ®· chän lªn b¶ng danh s¸ch giê thªm, giê miÔn ®Ó ta nhËp c¸c th«ng tin vµo trªn l­íi cña ng­êi ®ã. - Ghi: CËp nhËt giê thªm, giê miÔn c¸c gi¸o viªn ta chän vµo b¶ng GIOTHEM (NAMHOC vµ HOCKY (cã ®­îc tõ khi Login), GIOTHEM, LYDOTHEM, GIOMIEN, LYDOMIEN) . - Nót : + Chän gi¸o viªn cÇn lo¹i bá trªn danh s¸ch b¶ng giê thªm, giê miÔn . + Th«ng b¸o cã thùc sù muèn xo¸ kh«ng. NÕu kh«ng: Huû bá thao t¸c nµy. NÕu cã: Xo¸ trong b¶ng GIOTHEM tªn gi¸o viªn ®· chän. - Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. II.10.Chøc n¨ng tÝnh vµ in giê d¹y gi¸o viªn a.Giao diÖn b. M« t¶ * NÕu ta chän mÉu in theo khoa th× ta chän tªn khoa, th«ng tin vÒ c¸c m«n mµ c¸c gi¸o viªn ®· d¹y cña khoa ®ã sÏ hiÖn lªn trªn b¶ng danh s¸ch ®ã. Kh«ng cÇn chän tæ bé m«n vµ hä tªn gi¸o viªn. * NÕu ta chän mÉu in theo tæ bé m«n th× ta chän tªn khoa, tªn tæ, th«ng tin vÒ c¸c m«n mµ c¸c gi¸o viªn trong tæ chän ®· d¹y cña khoa ®ã sÏ hiÖn lªn trªn b¶ng danh s¸ch ®ã. Kh«ng cÇn nhËp hä tªn gi¸o viªn. * NÕu ta chän mÉu in theo tõng gi¸o viªn th× ta chän tªn khoa, tªn tæ vµ chän mét gi¸o viªn trong b¶ng danh s¸ch th«ng tin gi¶ng d¹y hoÆc cã thÓ nhËp hä tªn gi¸o viªn cÇn in vµo. - In: + KiÓm tra tªn khoa, tªn tæ, tªn gi¸o viªn kh«ng ®­îc rçng øng víi c¸c tr­êng hîp. + In ra danh s¸ch m«n mµ c¸c gi¸o viªn (hoÆc tõng gi¸o viªn ) ®· gi¶ng d¹y vµ tÝnh sè giê d¹y cña mçi gi¸o viªn . - Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i. Ch­¬ng IV C«ng cô lËp tr×nh vµ HÖ qu¶n trÞ cSDL_SQL server I. C«ng cô lËp tr×nh Visual basic Khi lùa chän ng«n ng÷ lËp tr×nh, ta th­êng quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng ng«n ng÷ cã thÓ hç trî viÖc x©y dùng øng dông. §èi víi ch­¬ng tr×nh qu¶n lý giê d¹y, cÇn mét ng«n ng÷ lËp tr×nh cã kh¶ n¨ng hç trî m¹nh vÒ qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu, lËp b¸o biÓu vµ cã kh¶ n¨ng hç trî ®a ng­êi dïng. Sau khi t×m hiÓu ng«n ng÷ Visual Basic t«i nhËn thÊy Visual Basic lµ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh m¹nh, c¬ b¶n n¨ng ®éng vµ cã kh¶ n¨ng hç trî m¹nh cho lËp tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu. Basic lµ mét ng«n ng÷ dÔ häc, dÔ viÕt, cã tÝnh thèng nhÊt, chÆt chÏ vµ cã c¸c hÖ thèng kiÓm tra tù ®éng tèt. CÊu tróc ng«n ng÷ bao gåm c¸c phÐp lÆp, ®iÒu kiÖn, xö lý m¶ng vµ ®äc viÕt c¸c file. C¸c kü thuËt lËp tr×nh cñaVisual Basic ®Òu cung cÊp ®èi t­îng Error vµ tËp hîp Error ®Ó xö lý lçi. Visual Basic cã kh¶ n¨ng hç trî lËp tr×nh víi m«i tr­êng Client/Server. §èi t­îng RDO, ADO cña Visual Basic hç trî mét sè tÝnh n¨ng nh­ thiÕt lËp kÕt nèi bÊt ®ång bé, cËp nhËt hµng lo¹t vµ ®Æc biÖt ADO cßn cung cÊp kh¶ n¨ng xö lý c¸c tÝnh n¨ng nµy t¹i cïng mét thêi ®iÓm. C¸c kü thuËt lËp tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu mµ Visual Basic cung cÊp gåm: LËp tr×nh víi m« h×nh ®èi t­îng DAO (§èi t­îng truy cËp d÷ liÖu - Data Access Object) LËp tr×nh víi m« h×nh ®èi t­îng RDO (§èi t­îng d÷ liÖu tõ xa - Remote Data Object) LËp tr×nh víi m« h×nh ®èi t­îng ADO ( §èi t­îng d÷ liÖu ActiveX - ActiveX Data Object) Trong ba kü thuËt lËp tr×nh trªn t«i chän kü thËt lËp tr×nh víi m« h×nh ®èi t­îng ADO ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh. I.1. CÊu tróc OLE DB / ADO PhÇn lín nhµ lËp tr×nh Visual Basic kh«ng t­¬ng t¸c trùc tiÕp víi OLE DB mµ lËp tr×nh víi ADO, m« h×nh ®èi t­îng cung cÊp giao diÖn víi OLE DB. Trong Visual Basic 6.0, tr×nh cung cÊp OLE DB bao gåm c¸c tr×nh cung cÊp côc bé cho SQL Server, Oracle vµ Microsoft Jet / Access. Client Workstation CÊu tróc truy cËp c¬ së d÷ liÖu ODBC dïng tr×nh cung cÊp ODBC OLE DB. Client Application ActiveX Data Objects OLE DB ODBC Provider ODBC Driver ODBC Driver Manager OLE DB Relational Database CÊu tróc trªn cho phÐp ta dïng thµnh phÇn lËp tr×nh ActiveX th«ng dông trªn c¶ tr×nh duyÖt víi Web vµ øng dông Visual Basic I.2. Cµi ®Æt vµ thiÕt lËp tham chiÕu ®Õn ADO trong øng dông Visual Basic ADO ®­îc cµi ®Æt nh­ mét phÇn cña VB6. B¾t ®Çu sö dông ADO b»ng c¸ch thiÕt lËp tham chiÕu ®Õn th­ viÖn trong øng dông VB t­¬ng tù nh­ ta thiÕt lËp tham chiÕu ®Õn th­ viÖn DAO hay RDO. Trong ®Ò ¸n Visual Basic chän Project, References. Hép tho¹i References xuÊt hiÖn. Chän vµo hép ®¸nh dÊu “Microsoft ActiveX Data Object 2.0 Library” råi nhÊn OK. I.3. Më vµ ®ãng kÕt nèi ®Õn nguån d÷ liÖu §Ó ph¸t mét yªu cÇu ®Õn nguån d÷ liÖu dïng ADO, ta më kÕt nèi ®Õn nguån d÷ liÖu ®ã, dïng ph­¬ng thøc Open. Có ph¸p: cn. Open [Connect], [userid], [password] Toµn bé tham sè cña Open ®Òu lµ tuú chän. NÕu kh«ng cung cÊp chuçi kÕt nèi trong tham sè cña ph­¬ng thøc Open ta cã thÓ cung cÊp nã víi thuéc tÝnh ConnectionString cña ®èi t­îng Connection. Khi ®· hoµn tÊt víi ®èi t­îng Connection cña ADO, ta nªn lu«n lu«n ®ãng nã b»ng ph­¬ng thøc Close. cn. Close I .4. T¹o Recordset ng¾t kÕt nèi Khi dïng th­ viÖn con trá phÝa Client cña ADO, ta cã kh¶ n¨ng ng¾t kÕt nèi víi Server vµ tiÕp tôc lµm viÖc víi d÷ liÖu. C¸ch nµy lµm cho d÷ liÖu trë nªn linh ho¹t bëi v× nhiÒu ng­êi sö dông, cã thÓ lµm viÖc víi d÷ liÖu nÕu hä kh«ng cÇn kÕt nèi víi Server t¹i mét thêi ®iÓm. §Ó ng¾t kÕt nèi víi Server trong ADO, ta quy ®Þnh thuéc tÝnh Active Connection cña ®èi t­îng Recordset lµ Nothing Client sÏ tiÕp tôc lµm viÖc víi d÷ liÖu thËm chÝ khi nã kh«ng kÕt nèi víi Server. II. Ng«n ng÷ SQL (Struct query language) SQL lµ gi¶i ph¸p chuÈn ®Ó thao t¸c víi c¬ së d÷ liÖu (CSDL). Nã ®­îc thùc hiÖn theo nhiÒu d¹ng kh¸c nhau trong c¸c hÖ thèng CSDL quan hÖ, bao gåm Microsoft Access vµ SQL Server. Nãi chung, c¸c c©u lÖnh SQL ®­îc chia thµnh 2 lo¹i: C¸c c©u lÖnh thuéc ng«n ng÷ ®Þnh nghÜa d÷ liÖu (DDL): cho phÐp sö dông truy vÊn SQL ®Ó t¹o c¸c thµnh phÇn trong c¬ së d÷ liÖu nh­ lµ b¶ng, tr­êng vµ chØ môc. C¸c c©u lÖnh thuéc ng«n ng÷ tao t¸c d÷ liÖu: ®­îc thiÕt kÕ ®Ó lÊy c¸c mÈu tin tõ c¸c c¬ së d÷ liÖu. III. Sö dông dÞch vô d÷ liÖu tõ xa cña ADO DÞch vô d÷ liÖu tõ xa (Remote Data Services - RDS) dïng ®Ó lÊy c¸c Recordset cña ADO tõ Web _ server. Th­ viÖn nµy ®i kÌm víi ADO, chñ yÕu cho phÐp ta dïng HTTP (vËn chuyÓn trªn m¹ng cña Web) lµm vËn chuyÓn trªn m¹ng cho øng dông c¬ së d÷ liÖu, chñ yÕu ®­îc dïng trong c¸c øng dông tr×nh duyÖt Web (Client), nã còng ho¹t ®éng tèt víi c¸c Client cña Visual Basic. Ta cã thÓ dïng ®èi t­îng Data Control cña RDO ®Ó lÊy vÒ mét ®èi t­îng Recordset cña ADO trªn Internet. §èi t­îng nµy,®­îc phôc vô tõ mét m¸y tÝnh ch¹y víi Microsof Internet Information Server 3.0 trë lªn, cã kh¶ n¨ng tr¶ vÒ ®èi t­îng Recordset cña ADO ®Õn bÊt kú Client qua HTTP. IV. HÖ qu¶n trÞ CSDL SQL Server NhiÒu nhµ lËp tr×nh Visual Basic th­êng lµm viÖc víi bé m¸y c¬ së d÷ liÖu JET chia sÎ gi÷a Visual Basic vµ Access. Nh­ng khi øng dông cÇn lµm viÖc víi sè l­îng mÉu tin rÊt lín víi nhiÒu ng­êi sö dông, nã gÆp ph¶i nhiÒu h¹n chÕ. Tranh chÊp truy cËp d÷ liÖu gi÷a nhiÒu ng­êi sö dông, xö lÝ chËm ch¹p, thiÕu nh÷ng tÝnh n¨ng n©ng cao vÒ qu¶n lÝ Server vµ d÷ liÖu lµm cho c¸c nhµ lËp tr×nh ph¶i thiÕt kÕ nh÷ng cÊu tróc nÆng nÒ ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nµy. Kh«ng nªn lÇm lÉn gi÷a m«i tr­êng Client/Server vµ m«i tr­êng m¸y tÝnh nhiÒu ng­êi sö dông.M«i tr­êng Client/Server chøa trong ch­¬ng tr×nh tù ®éng tr¶ vÒ vµ l­u tr÷ d÷ liÖu,ph©n quyÒn truy cËp gi÷a nhiÒu ng­êi sö dông ,xö lý b¶o mËt.Trong Microsoft Access chØ hç trî m¸y ®a ng­êi sö dông,kh«ng ph¶i lµ m«i tr­êng Client/Server v× nhiÒu yªu cÇu th«ng tin ®Òu ®­îc xö lý trªn m¸y Client c¸ nh©n .Nã kh«ng cã ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn nµo tån t¹i qua m¹ng ®Ó xö lý vµ tr¶ vÒ d÷ liÖu. Microsoft SQL Server lµ chän lùa tèt nhÊt v× nã ®i kÌm víi Visual Basic. H¬n n÷a : PhÇn lín c¬ së d÷ liÖu sö dông ng«n ng÷ phæ biÕn nhÊt, ng«n ng÷ truy vÊn theo cÊu tróc - SQL ( Structure Query Language ). Trong Visual Basic ta th­êng xuyªn truy cËp c¬ së d÷ liÖu th«ng qua §èi t­îng d÷ liÖu tõ xa ( Remote Data Object - RDO ), mét ph­¬ng thøc ®éc lËp víi c¬ së d÷ liÖu vµ thi hµnh víi m«i tr­êng Client / Server. IV.1. Cµi ®Æt Microsoft SQL Server 1.1.Yªu cÇu cµi ®Æt SQL Server §Ó cµi ®Æt SQL Server 2000 Microsoft khuyªn cÇn cã WINDOWS2000 SERVER hoÆc WINXP. Tuy nhiªn, ®©y chØ lµ cÊu h×nh tèi thiÓu mµ th«i. NÕu muèn dïng lµm Server cho hÖ thèng lín ta cÇn n©ng cÊp thªm, nhÊt lµ bé nhí. NÕu kh«ng c¸c nhµ lËp tr×nh sÏ gÆp khã kh¨n khi m¸y chñ kh«ng ®¸p øng kÞp thêi. 1.2.Cµi ®Æt SQL Server NhÊn ®óp chuét lªn tËp tin Setup. exe trong th­ môc \ i386 trªn æ CD (NÕu ta ®ang sö dông Intel ). Tr­íc hÕt, ch­¬ng tr×nh cµi ®Æt yªu cÇu ta chØ ra th­ môc cµi SQL Server KÕ ®Õn, nã yªu cÇu ta chØ ra n¬i t¹o tËp tin Master.dat. §©y lµ tËp tin c¬ së d÷ liÖu mµ SQL Server dïng theo dâi toµn bé c¬ së dò liÖu. Ta nªn chän n¬i mµ ng­êi sö dông th«ng th­êng kh«ng thÓ truy cËp ®­îc vµo vµ trªn æ ®Üa lu«n cã ®ñ kho¶ng trèng ( 25MB lµ kÝch th­íc tèi thiÓu cho c¬ së d÷ liÖu chñ ). Sau ®ã, ta cung cÊp trang m· vµ thø tù s¾p xÕp. Trang m· ( Code Page ) lµ b¶ng ch÷ c¸i cho ng­êi øng dông. Chän trang m· t­¬ng thÝch víi ®Þa ph­¬ng cña ng­êi sö dông. VÒ thø tù s¾p xÕp, ta chän mÆc ®Þnh lµ kh«ng ph©n biÖt ch÷ th­êng ch÷ in hoa. SQL Server hç trî mét sè giao thøc m¹ng. Ta nªn chän giao thøc mµ ng­êi sö dông m¹ng ®ang dïng. NÕu kh«ng ch¾c, ta nªn liªn hÖ víi ng­êi qu¶n trÞ m¹ng hoÆc ®èi chiÕu gi¸ trÞ ta chän víi gi¸ trÞ ®Þnh s½n trong cöa sæ Network cña Control panel. KÕ tiÕp ta x¸c ®Þnh SQL Server cã khëi ®éng ngay lóc khëi ®éng WinNT hay kh«ng. NÕu chän, SQL Server sÏ ho¹t ®éng nh­ mét dÞch vô cña hÖ ®iÒu hµnh, nã kh«ng xuÊt hiÖn trong Task Manager vµ ta kh«ng thÓ kÕt thóc chóng theo c¸ch mét øng dông th«ng th­êng. 1.3. KiÓm so¸t c¸ch khëi ®éng SQL Server Sau khi cµi SQL Server, hÖ ®iÒu hµnh tù ®éng phãng SQL Server khi m¸y tÝnh ®­îc khëi ®éng. Th«ng qua b¶ng ®iÒu khiÓn Services ta cã thÓ kiÓm so¸t SQL Server cã lu«n khëi ®éng khi m¸y tÝnh khëi ®éng hay kh«ng. IV.2.Thi hµnh Microsoft SQL Server Sau khi cµi ®Æt xong ta ph¶i hoµn tÊt mét sè viÖc tr­íc khi SQL Server b¾t ®Çu l­u tr÷ d÷ liÖu : T¹o mét hay nhiÒu thiÕt bÞ ®Üa. T¹o mét hay nhiÒu c¬ së d÷ liÖu trªn mét thiÕt bÞ ®Üa ®Æc biÖt. T¹o b¶ng trong c¬ së d÷ liÖu. T¹o ra c¸c tµi kho¶n ng­êi sö dông vµ nhãm b¶o mËt. HÇu hÕt c¸c c«ng viÖc nµy ®Òu thi hµnh víi SQL Enterprise Manager, kh«ng cÇn ph¶i lËp tr×nh . 2.1. Thi hµnh SQL Enterprise Manager SQL Enterprise Manager lµ mét trong nh÷ng phÇn t¨ng c­êng quan träng nhÊt cña SQL Server 6.5. Nã gióp c«ng viÖc qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu trë nªn dÔ dµng h¬n nhê giao diÖn ®å ho¹ thay v× ph¶i dïng dßng lÖnh nh­ tr­íc ( c¸ch nµy còng vÉn tån t¹i ). Phãng SQL Enterprise Manager tõ biÓu t­îng nhãm SQL Server . Khi ®ã, ta cã thÓ truy cËp c¬ së d÷ liÖu trªn m¹ng. 2.2. Dïng SQL Enterprise Manager ®Ó t¹o thiÕt bÞ c¬ së d÷ liÖu míi Tr­íc khi t¹o c¬ së d÷ liÖu, ta ph¶i t¹o thiÕt bÞ c¬ së d÷ liÖu. §©y lµ n¬i l­u tr÷ cña c¬ së d÷ liÖu trong kh«ng gian SQL Server. Mçi thiÕt bÞ c¬ së d÷ liÖu cã thÓ chøa nhiÒu c¬ së d÷ liÖu. Mét thiÕt bÞ c¬ së d÷ liÖu cã thÓ tr¶i qua nhiÒu ®Üa cøng vËt lý. Nhê ®ã, ta cã thuËn lîi lµ kh«ng gian chøa lín, cã thÓ lªn ®Õn Gigabyte, vµ nÕu cã mét ®Üa h­, ta vÉn cã thÓ truy cËp ®­îc c¬ së d÷ liÖu chøa trong c¸c ®Üa kh¸c. Chän SQL Enterprise Manager tõ nhãm SQL Server LÇn ®Çu thi hµnh SQL Enterprise Manager, ta ph¶i ®¨ng ký viÖc cµi ®Æt SQL Server. Nã gióp SQL Enterprise Manager x¸c ®Þnh SQL Server nµo ta muèn lµm viÖc, nã còng cho phÐp qu¶n lý nhiÒu SQL Server. Sau khi ®¨ng ký xong, nhÊn nót Close trong hép tho¹i Register Server ( Ta chØ thùc hiÖn ®iÒu nµy mét lÇn. Sau khi lµm xong, SQL Enterprise Manager sÏ nhí c¸ch thøc nèi víi Server ). 2.3. Dïng SQL Enterprise Manager ®Ó t¹o c¬ së d÷ liÖu NhÊn nót ph¶i chuét trªn th­ môc Database trong cöa sæ Server Manager cña SQL Enterprise Manager. Chän New Database tõ menu bËt ra. Hép tho¹i New Database xuÊt hiÖn. NhËp tªn c¬ së d÷ liÖu trong « Name. Trong hép tho¹i Size, nhËp kÝch cì c¬ së d÷ liÖu tÝnh theo Megabyte. C¬ së d÷ liÖu cã thÓ chiÕm toµn bé thiÕt bÞ mµ nã ®ang ®­îc chøa, nh­ng kh«ng thÓ lín h¬n. Cã thÓ ®iÒu chØnh l¹i kÝnh cì c¬ së d÷ liÖu vÒ sau nh­ng tèt nhÊt lµ nªn dµnh s½n kho¶ng trèng tèi ®a cho c¬ së d÷ liÖu, v× vËy viÖc ®iÒu chØnh vÒ sau h¬i bÊt tiÖn. NhÊn Create Now C¬ së d÷ liÖu míi ®­îc t¹o vµ hép tho¹i New Database ®ãng. Ta sÏ thÊy c¬ së d÷ liÖu míi xuÊt hiÖn trong th­ môc Database cña cöa sæ Server Manager. 2.4. T¹o b¶ng trong c¬ së d÷ liÖu Cã 2 c¸ch t¹o b¶ng : Dïng SQL DDL ( Ng«n ng÷ ®Þnh nghÜa d÷ liÖu – Database Define Language), Kü thuËt nµy dïng víi c¬ së d÷ liÖu Jet. Dïng tÝnh n¨ng ®å ho¹ cña SQL Enterprise Manager C¶ hai c¸ch nµy cã nh÷ng ­u vµ nh­îc ®iÓm. SQL DDL rÊt phøc t¹p nhÊt lµ. NÕu ta ch­a quen víi SQL. Sö dông SQL dïng ch­¬ng tr×nh ®Ó t¹o c¬ së d÷ liÖu. Sö dông SQL Enterprise Manager, tr¸i l¹i, cho phÐp t¹o cÊu tróc c¬ së d÷ liÖu dÔ dµng vµ nhanh chãng th«ng qua thÕ m¹nh trùc quan ®å ho¹. Sö dông SQL Enterprise Manager ®Ó t¹o b¶ng trong SQL Server Sau khi t¹o mét c¬ së d÷ liÖu trong SQL Server ta cã thÓ dïng SQL Enterprise Manager ®Ó t¹o b¶ng trong c¬ së d÷ liÖu : Trong cöa sæ Server Manager cña SQL Enterprise Manager, chän vµ më réng c¬ së d÷ liÖu mµ ta muèn t¹o b¶ng. Hai th­ môc xuÊt hiÖn bªn d­íi th­ môc c¬ së d÷ liÖu lµ : Groups / Users vµ Objects. NhÊn nót ph¶i chuét lªn th­ môc Objects. Tõ menu bËt ra, chän New Table. Hép tho¹i Manager Talbes xuÊt hiÖn . NhËp tªn tr­êng vµo cét cã tªn lµ Column Name. NhÊn Tab ®Ó chuyÓn sang cét kÕ, Datatype ®Ó chän kiÓu d÷ liÖu. Trong cét Size ta nhËp kÝch th­íc d÷ liÖu. Cét Null x¸c ®Þnh tr­êng cã cho phÐp gi¸ trÞ Null hay kh«ng. NÕu hép ®­îc ®¸nh dÊu th× cã thÓ nhËp gi¸ trÞ Null vµo tr­êng. NhËp vµo ®Þnh nghÜa vµ kiÓu d÷ liÖu cña c¸c tr­êng kh¸c vµo l­íi cïng lóc. Khi ®· hoµn tÊt thiÕt kÕ b¶ng, nhÊn nót Save ë phÇn trªn trong hép tho¹i. Hép tho¹i Specisy Table Name xuÊt hiÖn. NhËp tªn b¶ng , nhÊn OK. B¶ng míi ®­îc t¹o vµ xuÊt hiÖn trong cöa sæ Server Manager. 2.5. Dïng c¸c ph­¬ng thøc kh¸c ®Ó ph¸t sinh kho¸ chÝnh Kho¸ chÝnh rÊt cÇn thiÕt khi kÕt nèi nhiÒu b¶ng ®Ó truy vÊn. Kho¸ chÝnh cßn dïng ®¹i diÖn cho mÉu tin trong nh÷ng xö lý trªn giao diÖn ng­êi sö dông. Thay v× truyÒn toµn bé mÉu tin, ta chØ cÇn truyÒn khãa chÝnh, nghÜa lµ l­îng d÷ liÖu rÊt nhá. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó ph¸t sinh kho¸ chÝnh: Ph¸t sinh mét gi¸ trÞ hoµn toµn ngÉu nhiªn trong tr­êng khãa chÝnh cho tõng mÉu tin ®­îc t¹o. Kü thuËt nµy dïng cho nh÷ng b¶ng chøa tr­êng AutoNumber ®· ®­îc chuyÓn ®æi tõ Access sang SQL Server . Nã còng lµ kü thuËt ®­îc dïng bëi b¶n sao cña c¬ së d÷ liÖu Access ®Ó tr¸nh m©u thuÉn gi÷a c¸c mÉu tin nhËp vµo bëi nh÷ng ng­êi sö dông ë xa kh«ng cã liªn l¹c víi nhau. Chøa mét gi¸ trÞ ®Õm trong b¶ng t¹m vµ dïng gi¸ trÞ ®ã ®Ó khëi ®Çu mét cét kho¸ chÝnh cña tõng mÉu tin míi khi mÉu tin nµy ®­îc t¹o. §iÒu nµy liªn quan ®Õn mét transaction ®äc gi¸ trÞ hiÖn hµnh cña b¶ng ®Õm, dïng nã ®Ó sinh kho¸ chÝnh cña mÉu tin míi, råi t¨ng gi¸ trÞ trong b¶ng ®Õm. Kü thuËt nµy cã ­u ®iÓm lµ cung cÊp mét hÖ thèng sè hoµn toµn kiÓm so¸t ®­îc. BÊt lîi cña kü thuËt nµy lµ ta ph¶i cã mét thñ tôc chøa s¼n vµ thªm b¶ng vµo c¬ së d÷ liÖu ®Ó cµi ®Æt nã. Thªm mét kho¸ tõ gîi ý cña d÷ liÖu. VÝ dô, mét kho¸ cho mét mÉu tin cña mét ng­êi cã tªn lµ Vito Polito, co thÓ lµ VP001. NÕu mét ng­êi kh¸c còng cã tªn t­¬ng tù VP, hÖ thèng sÏ cho mÉu tin víi kho¸ chÝnh lµ VP002. Tuy nhiªn, c¸ch nµy cÇn lÇp tr×nh ( bao gåm c¸c thñ tôc chøa s½n ®Ó thi hµnh c¸c trigger ). 2.6. Qu¶n lý ng­êi sö dông vµ b¶o mËt víi SQL Enterprise Manager Mét trong nh÷ng lý do quan träng ®Ó sö dông SQL Server lµ kh¶ n¨ng qu¶n lý nhiÒu ng­êi sö dông truy cËp ®Õn cïng d÷ liÖu t¹i mét thêi ®iÓm. MÆc dï cã nhiÒu r¾c rèi nh­ lµ quyÒn ­u tiªn truy cËp cña ng­êi sö dông, hai ng­êi cè cËp nhËt cïng mÉu tin t¹i cïng thêi ®iÓm, SQL Server ®­a ra gi¶i ph¸p cho phÇn lín nh÷ng vÊn ®Ò nµy . Th«ng qua nh÷ng tÝnh n¨ng b¶o mËt, SQL Server cho phÐp x¸c ®Þnh ng­êi sö dông nµo ®ang truy cËp d÷ liÖu. Mçi c¬ së d÷ liÖu cã mét tËp hîp ng­êi sö dông riªng, tõng ng­êi cã quyÒn h¹n riªng ®Ó truy cËp d÷ liÖu. C¸c quyÒn h¹n nµy cho phÐp ng­êi sö dông ®­îc truy cËp hoÆc thay ®æi d÷ liÖu vµ nÕu cã thÓ, t¹o hay huû ®èi t­îng c¬ së d÷ liÖu. B¶o mËt cña SQL Server cßn cho phÐp ®Æt ng­êi sö dông vµo mét nhãm cã cïng quyÒn h¹n. VÝ dô, nhãm c¸c nhµ lËp tr×nh ®­îc phÐp truy cËp toµn bé ®èi t­îng trong c¬ së d÷ liÖu, nhãm c¸c nhµ qu¶n lý ®­îc phÐp truy cËp th«ng tin vÒ l­¬ng bæng hay bu«n b¸n, vµ mét nhãm ng­êi sö dông th«ng th­êng víi c¸c quyÒn rÊt h¹n chÕ. 2.6.1 Qu¶n lý nhãm ng­êi sö dông víi SQL Enterprise Manager Ta cã thÓ t¹o nhãm trong SQL Enterprise Manager, råi g¸n quyÒn cho nhãm võa t¹o. Sau khi t¹o nhãm, ta cã kh¶ n¨ng thªm ng­êi sö dông vµo nhãm, ng­êi sö dông bÊt kú ®­îc thªm vµo nhãm sÏ cã c¸c quyÒn h¹n cña nhãm. Vµ thay ®æi quyÒn h¹n cña nhãm còng sÏ thay ®æi lu«n quyÒn h¹n cña tÊt c¶ nh÷ng ng­êi sö dông trong nhãm ®ã. B»ng c¸ch nµy, ®Ó thªm hoÆc xãa mét sè lín c¸c quyÒn h¹n cho mét ng­êi sö dông nµo ®ã, ta chØ cÇn thay ®æi nhãm chøa ng­êi sö dông ®ã. a) T¹o nhãm §Ó t¹o mét nhãm trong SQL Enterprise Manager, ta theo c¸c b­íc sau: Trong cöa sæ Server Manager cña SQL Enterprise Manager, nhÊn nót ph¶i chuét lªn th­ môc Groups/Users. Tõ menu bËt ra, chän New Group. Hép tho¹i Manager Groups xuÊt hiÖn. Trong hép Group, nhËp tªn cña nhãm. §©y lµ nhãm ng­êi sö dông th«ng th­êng gi¶ ®Þnh cã tªn lµ ‘ Users ’, nhÊn Add. Nhãm míi ®­îc thªm vµo c¬ së d÷ liÖu. §ãng hép tho¹i Manager Groups b»ng c¸ch nhÊn nót Clos.e Trong cöa sæ Server Manager, ta sÏ thÊy nhãm míi. b) CÊp vµ cÊm quyÒn Sau khi ®· t¹o mét nhãm, ta cã thÓ cÊm quyÒn truy cËp trªn ®èi t­îng b¶ng b»ng c¸c b­íc sau : Trong cöa sæ Server Manager, nhÊn nót ph¶i chuét lªn nhãm ta muèn cÊp quyÒn. Tõ menu bËt ra, chän Permissions. Hép tho¹i Object Permission xuÊt hiÖn. Trong phÇn tr­íc ta ®· nãi vÒ View vµ thñ tôc chøa s½n, trong ®ã ta kh«ng cho phÐp ng­êi sö dông truy cËp trùc trªn b¶ng. Ta sÏ dïng hép tho¹i Object Permissions ®Ó cÊm tÊt c¶ c¸c quyÒn trªn ®èi t­îng b¶ng trong c¬ së d÷ liÖu ®èi víi c¸c thµnh viªn cña nhãm Users. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy, ta theo c¸c b­íc sau: Cuén danh s¸ch ®èi t­îng trong c¬ së d÷ liÖu ®Õn khi gÆp ®èi t­îng b¶ng NhÊn chuét 2 lÇn trªn mçi cét ( Select, Insert, Update, vµ Delete ) cho mçi ®èi t­îng b¶mg trong c¬ së d÷ liÖu. NhÊn lÇn mét ®Ó cÊp quyÒn, nhÊn lÇn 2 ®Ó cÊm quyÒn ( MÆc dï quyÒn hiÖn t¹i lµ “ Pending ”, nã ch­a ®­îc cÊm cho ®Õn khi nhÊn nót Set ). CÊp quyÒn Select, Insert, Update vµ Delete trªn toµn bé View cña c¬ së d÷ liÖu. CÊp quyÒn thi hµnh trªn thñ tôc chøa s½n trong c¬ së d÷ liÖu. NhÊn nót Set ®Ó thi hµnh c¸c thay ®æi quyÒn h¹n. C¸c thay ®æi quyÒn h¹n ®­îc thi hµnh. NhÊn nót Close ®Ó ®ãng hép tho¹i. Tuy nhiªn, ta ph¶i cã s½n ng­êi sö dông trong nhãm ‘ Users ’, th× nh÷ng quyÒn h¹n nµy míi cã ý nghÜa. 2.6.2. T¹o vµ qu¶n lÝ login vµ ng­êi sö dông §Ó cã mét hÖ thèng b¶o mËt nhÊt qu¸n vµ linh ho¹t, ta cÇn cho mçi ng­êi sö dông mét ID. Login thÓ hiÖn mét ng­êi sö dông cã quyÒn truy cËp ®Õn SQL Server . Ta dïng login ®Ó t¹o ng­êi sö dông. T¹o mét ng­êi sö dông cho phÐp cÊp quyÒn Login vµo mét c¬ së d÷ liÖu nhÊt ®Þnh. Cã thÓ thªm ng­êi sö dông vµo mét nhãm, ®Ó cho hä mét lo¹t c¸c quyÒn h¹n cïng lóc. Login ®­îc t¹o ë møc Server , ng­êi sö dông ®­îc t¹o ë møc c¬ së d÷ liÖu. T¹o mét ng­êi sö dông, t¹o mét login cho tõng ng­êi: Trong SQL Enterprise Manager, nhÊn nót ph¶i chuét lªn th­ môc Logins ë d­íi cïng cöa sæ Server Manager. Login kh«ng thuéc vÒ c¬ së d÷ liÖu, nã thuéc vÒ Server. Chän New Login tõ menu bËt ra. Hép tho¹i Manager Logins xuÊt hiÖn. Trong hép tho¹i Login Name, nhËp tªn ng­êi sÏ dïng ®Ó login. Mét kh¶ n¨ng tuú chän lµ cã thÓ thªm mËt khÈu vµ chän ng«n ng÷ mÆc ®Þnh. ( Cã thÓ ®æi mËt khÈu th«ng qua thñ tôc chøa s½n sp_pasword.) Ta cã thÓ Login nµy nh­ mét ng­êi sö dông vµo mét c¬ së d÷ liÖu nhÊt ®Þnh ngay lóc nµy. NhÊn vµo cét Permit cña l­íi Database Access ë d­íi cïng hép tho¹i. Ng­êi sö dông ®­îc cÊp quyÒn truy cËp c¬ së d÷ liÖu trong nhãm public. §Ó thªm ng­êi sö dông vµo mét nhãm kh¸c h¬n pubic, chän tõ danh s¸ch Drop - Down trong cét Group. NhÊn Add khi ta hoµn tÊt viÖc g¸n Login nµy cho ng­êi sö dông trong c¬ së d÷ liÖu. Login ®­îc t¹o ra, vµ ng­êi sö dông ta t¹o bÊt kú cho Login còng ®­îc thªm vµo c¬ së d÷ liÖu t­¬ng øng. ViÖc nµy thÓ hiÖn ngay lËp tøc trong cöa sæ Server SQL Enterprise Manager. 2.6.3. X¸c ®Þnh ng­êi ®ang Login Dïng thñ tôc chøa s½n Sp-who, ISQL/w tr¶ vÒ danh s¸ch nh÷ng ng­êi ®ang truy cËp Server. 2.7. Huû ®èi t­îng trong c¬ së d÷ liÖu Kh¸i niÖn cña SQL Server dïng cho huû mét ®èi t­îng trong c¬ së d÷ liÖu lµ drop ®èi t­îng. Khi mét ®èi t­îng bÞ huû, nã bÞ huû vÜnh viÔn. §èi víi b¶ng chøa d÷ liÖu, cÊu tróc vµ d÷ liÖu cña nã bÞ huû vÜnh viÔn. KÕt luËn §©y lµ mét ch­¬ng tr×nh qu¶n lý ®­îc x©y dùng xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ cña bµi to¸n qu¶n lý giê d¹y ë tr­êng §¹i häc Vinh trong môc tiªu tin häc ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý cña nhµ tr­êng. Ch­¬ng tr×nh gióp cho c¸c c¸n bé trî lý ®µo t¹o cã thÓ thùc hiÖn c«ng viÖc x©y dùng khung ch­¬ng tr×nh, ph©n c«ng giê d¹y vµ thèng kª tÝnh to¸n giê d¹y cho mçi gi¸o viªn mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c. T«i nhËn thÊy kho¸ luËn ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ sau : * Tr×nh bµy mét c¸ch cã hÖ thèng qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lý giê d¹y ë tr­êng §¹i häc Vinh. * Hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh qu¶n lý giê d¹y ë tr­êng §¹i häc Vinh b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual Basic. * Ch­¬ng tr×nh ®¬n gi¶n, dÔ sö dông. * H­íng nghiªn cøu tiÕp theo :Ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh theo qui m« lín h¬n bao gåm c¶ viÖc s¾p xÕp thêi kho¸ biÓu cho mçi líp häc, ¸p dông ch­¬ng tr×nh vµo thùc tÕ. Tµi liÖu tham kh¶o [1]. .NguyÔn V¨n Ba, Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin, NXB - §HQGHN 2003 [2]. Ph¹m Quang Tr×nh, Gi¸o tr×nh ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng, Khoa c«ng nghÖ th«ng tin tr­êng §¹i häc Vinh. [3]. Hoµng H÷u ViÖt, Bµi gi¶ng Visual Basic 6.0, Khoa c«ng nghÖ th«ng tin tr­êng §¹i häc Vinh. [4]. NguyÔn ThÞ Ngäc Mai, Microsoft Visaul Basic 6.0 vµ lËp tr×nh c¬ së d÷ liÖu, Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc - 2000 [5]. Ph¹m Quang Tr×nh, NhËp m«n c¬ së d÷ liÖu, Khoa c«ng nghÖ th«ng tin tr­êng §¹i Häc Vinh - 2000 [6]. Ng« Trung ViÖt, Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ tin häc hÖ thèng qu¶n lý doanh nghiÖp dÞch vô, Nhµ xuÊt b¶n Giao th«ng vËn t¶i , 1995. [7]. §oµn V¨n Ban, Ng« Trung ViÖt, §Æng V¨n H­ng, TrÇn ThÞ PhiÕn, Ph¹m Ngäc Kh«i, Ph©n tÝch ,ThiÕt kÕ vµ cµi ®Æt HÖ th«ng tin qu¶n lý ViÖn Tin häc - 1990 Phô lôc Trang Lêi më ®Çu ....................................................................................................1 Ch­¬ng I:Bµi to¸n qu¶n lý giê d¹y ë tr­êng §¹i Häc Vinh......................3 I. §Æc t¶ bµi to¸n...........................................................................................3 I.1. Tæ chøc hÖ thèng.................................................................................. 3 I.2. Qu¶n lý gi¸o viªn..................................................................................4 I.3. Qu¶n lý líp häc.....................................................................................4 I.4. Qu¶n lý m«n häc...................................................................................4 I.5. C¸ch tÝnh giê d¹y cña gi¸o viªn............................................................4 I.6. C¸c biÓu mÉu b¸o c¸o ®­îc dïng..........................................................6 II. Mét sè vÊn ®Ò kh¸c liªn quan .................................................................8 Ch­¬ng II: Ph©n tÝch & thiÕt kÕ hÖ thèng...................................................9 I. Ph©n tÝch & ThiÕt kÕ hÖ thèng .................................................................9 I.1. Lùa chän h­íng ph©n tÝch ....................................................................9 I.2. Ph©n tÝch hÖ thèng cò............................................................................9 I.3. ThiÕt kÕ hÖ thèng míi .........................................................................10 I.4. S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng....................................................................10 I.5. BiÓu ®å luång d÷ liÖu...........................................................................12 I.6. M« h×nh thùc thÓ vµ c¸c thuéc tÝnh......................................................17 I.7. M« h×nh d÷ liÖu quan hÖ.......................................................................21 I.8. ThiÕt kÕ c¸c b¶ng d÷ liÖu......................................................................21 Ch­¬ng III. ThiÕt kÕ c¸c chøc n¨ng ...........................................................26 I. S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng........................................................................26 II. ThiÕt kÕ c¸c chøc n¨ng ...........................................................................28 II.1. Chøc n¨ng nhËp khoa ®µo t¹o..............................................................28 II.2. Chøc n¨ng nhËp tæ bé m«n .................................................................30 II.3. Chøc n¨ng nhËp hÖ ®µo t¹o..................................................................31 II.4. Chøc n¨ng nhËp gi¸o viªn ...................................................................33 II.5. Chøc n¨ng nhËp líp häc.......................................................................35 II.6. Chøc n¨ng nhËp m«n häc ....................................................................36 II.7. Chøc n¨ng lËp & in khung ch­¬ng tr×nh..............................................38 II.8. Chøc n¨ng ph©n c«ng gi¶ng d¹y...........................................................39 II.9. Chøc n¨ng nhËp giê thªm, giê miÔn ....................................................41 II.10. Chøc n¨ng tÝnh vµ in Ên giê d¹y cho gi¸o viªn ..................................42 Ch­¬ng IV. C«ng cô lËp tr×nh vµ HÖ qu¶n trÞ CSDL SQL Server............44 I. C«ng cô lËp tr×nh Visual Basic trªn m¹ng LAN.......................................44 I.1. CÊu tróc OLE DB/ADO .........................................................................44 I.2. Cµi ®Æt vµ thiÕt lËp tham chiÕu ®Õn ADO trong øng dông Visual Basic ..........................................................................................46 I.3. Më vµ ®ãng kÕt nèi ®Õn nguån d÷ liÖu ..................................................46 I.4. T¹o Recordset ng¾t kÕt nèi ...................................................................46 II. Sö dông dÞch vô d÷ liÖu tõ xa cña ADO .................................................47 III. Ng«n ng÷ SQL .........................................................................................47 IV. HÖ qu¶n trÞ CSDL SQL Server..............................................................47 IV.1. Cµi ®Æt Microsoft SQL Server..............................................................48 IV.2. Thi hµnh Microsoft SQL Server...........................................................49 KÕt luËn ...........................................................................................................57 Tµi liÖu tham kh¶o.......................................................................................... 58 Phô lôc..............................................................................................................59

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBaocao.doc
  • pptLuan van.PPT