Khóa luận Xây dựng Website bán hàng gạch Granite

GIỚI THIỆU Một trong các hướng phát triển hàng đầu của công nghệ thông tin hiện nay là các công nghệ liên quan đến Internet. Trong hướng này thì quan trọng hàng đầu lại là các hệ thống thương mại điện tử thực hiện trên Internet. Trong đó chuyên mục quảng cáo góp phần không nhỏ trong sự thành công của thương mại điện tử. Tất cả các nhà sản xuất đều muốn sản phẩm của mình sản xuất ra được càng nhiều khách hàng biết đến và được bán ra với doanh thu cao nhất càng tốt. Khi nền kinh tế thị trường phát triển, sản phẩm của nhà sản xuất phải cạnh tranh mãnh liệt thì việc quảng cáo càng chiếm phần quan trọng trong giai đoạn phân phối sản phẩm. Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, chúng được nhúng ghép vào hầu hết các sản phẩm và dịch vụ kinh tế xã hội, làm tăng các giá trị hàng hoá và dịch vụ. Cùng với mỗi thay đổi trong phương thức giao tiếp, cũng như nhu cầu gia tăng của số lượng người sử dụng Internet kèm theo việc mua bán hàng hóa và dịch vụ qua Internet ngày càng nhiều nên các nhà sản xuất, các doanh nghiệp cảm nhận được áp lực phải hành động nhanh với những dịch vụ, phương thức quảng cáo mới nhằm phổ biến rộng rãi sản phẩm của doanh nghiệp mình. Công ty Hoa Cương B&A là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất đá Granite trong và ngoài tỉnh. Với đội ngũ kỹ sư, chuyên gia sâu trong các lĩnh vực trên, công ty đã tự nghiên cứu, thiết kế sản xuất ra nhiều sản phẩm gạch Granite cao cấp. Cùng với việc mở rộng hợp tác chặt chẽ về kỹ thuật và thương mại với các tập đoàn trong và ngoài nước cho nên nhu cầu thiết kế, lắp đặt công trình cũng như thương mại ngày càng mở rộng, thị trường sản phẩm cạnh tranh quyết liệt. Trước thực tế như vậy việc xây dựng một Website quảng cáo và bán sản phẩm là một điều cần thiết cho công ty Hoa Cương. “Xây dựng Website bán hàng gạch Granite” nhằm làm quen với thương mại điện tử và bắt kịp sự phát triển của nước ta cũng như trên thế giới đang được thu hút rất nhiều quan tâm của tất cả mọi người.

doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1491 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Xây dựng Website bán hàng gạch Granite, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIỚI THIỆU Mét trong c¸c h­íng ph¸t triÓn hµng ®Çu cña c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn nay lµ c¸c c«ng nghÖ liªn quan ®Õn Internet. Trong h­íng nµy th× quan träng hµng ®Çu l¹i lµ c¸c hÖ thèng th­¬ng m¹i ®iÖn tö thùc hiÖn trªn Internet. Trong ®ã chuyªn môc qu¶ng c¸o gãp phÇn kh«ng nhá trong sù thµnh c«ng cña th­¬ng m¹i ®iÖn tö. TÊt c¶ c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Òu muèn s¶n phÈm cña m×nh s¶n xuÊt ra ®­îc cµng nhiÒu kh¸ch hµng biÕt ®Õn vµ ®­îc b¸n ra víi doanh thu cao nhÊt cµng tèt. Khi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn, s¶n phÈm cña nhµ s¶n xuÊt ph¶i c¹nh tranh m·nh liÖt th× viÖc qu¶ng c¸o cµng chiÕm phÇn quan träng trong giai ®o¹n ph©n phèi s¶n phÈm. Trong thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin nh­ hiÖn nay, chóng ®­îc nhóng ghÐp vµo hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô kinh tÕ x· héi, lµm t¨ng c¸c gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ dÞch vô. Cïng víi mçi thay ®æi trong ph­¬ng thøc giao tiÕp, còng nh­ nhu cÇu gia t¨ng cña sè l­îng ng­êi sö dông Internet kÌm theo viÖc mua b¸n hµng hãa vµ dÞch vô qua Internet ngµy cµng nhiÒu nªn c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp c¶m nhËn ®­îc ¸p lùc ph¶i hµnh ®éng nhanh víi nh÷ng dÞch vô, ph­¬ng thøc qu¶ng c¸o míi nh»m phæ biÕn réng r·i s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh. C«ng ty Hoa C­¬ng B&A lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ hµng ®Çu trong lÜnh vùc s¶n xuÊt ®¸ Granite trong vµ ngoµi tØnh. Víi ®éi ngò kü s­, chuyªn gia s©u trong c¸c lÜnh vùc trªn, c«ng ty ®· tù nghiªn cøu, thiÕt kÕ s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n phÈm g¹ch Granite cao cÊp. Cïng víi viÖc më réng hîp t¸c chÆt chÏ vÒ kü thuËt vµ th­¬ng m¹i víi c¸c tËp ®oµn trong vµ ngoµi n­íc cho nªn nhu cÇu thiÕt kÕ, l¾p ®Æt c«ng tr×nh còng nh­ th­¬ng m¹i ngµy cµng më réng, thÞ tr­êng s¶n phÈm c¹nh tranh quyÕt liÖt. Tr­íc thùc tÕ nh­ vËy viÖc x©y dùng mét Website qu¶ng c¸o vµ b¸n s¶n phÈm lµ mét ®iÒu cÇn thiÕt cho c«ng ty Hoa C­¬ng. “X©y dùng Website b¸n hµng g¹ch Granite” nh»m lµm quen víi th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ b¾t kÞp sù ph¸t triÓn cña n­íc ta còng nh­ trªn thÕ giíi ®ang ®­îc thu hót rÊt nhiÒu quan t©m cña tÊt c¶ mäi ng­êi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Th¹c sü Lª V¨n B»ng ®· tËn t×nh h­íng dÉn vµ chØ b¶o em hoµn thµnh tèt luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. Qua ®©y em còng xin göi lêi c¶m ¬n ®Õn c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa C«ng nghÖ th«ng tin cïng tÊt c¶ c¸c b¹n sinh viªn trong líp ®· gióp ®ì khi thùc hiÖn kho¸ luËn tèt nghiÖp. MÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng nh­ng ch¾c ch¾n vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña toµn thÓ c¸c b¹n sinh viªn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Vinh,5/2006 Sinh viªn thùc hiÖn: §Æng thÞ H­¬ng Sen. Ch­¬ng I: Giíi thiÖu yªu cÇu ®Ò tµi. I. Thùc tr¹ng c«ng ty Hoa c­¬ng b&a vµ c¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña website: C«ng ty Hoa C­¬ng B&A lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ hµng ®Çu trong lÜnh vùc s¶n xuÊt ph¸t triÓn më réng ngµnh hµng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®Çu t­ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, trong b­íc lµm chñ c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm g¹ch ®¸ èp l¸t Granite. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu trong vµ ngoµi tØnh ®ang ®ßi hái cung øng vËt liÖu x©y dùng, TØnh NghÖ An thùc hiÖn thu hót vèn ®Çu t­ nghiªn cøu, th¨m dß, vËt liÖu x©y dùng nh­ lµ mét kho¸ng s¶n tµi nguyªn cña tØnh. Trªn tinh thÇn ®ã c«ng ty TNHH Hoa C­¬ng B&A ®· lËp tê tr×nh 90/TT-CT ngµy 30/7/2002 göi UBNN tØnh NghÖ An xin kh¶o s¸t, th¨m dß vµ khai th¸c ®¸ Granite t¹i x· §ång V¨n - T©n Kú - NghÖ An lµm vËt liÖu x©y dùng. Ngµy 15/7/2003 t¹i c«ng v¨n tØnh sè 2810/UB-CV Uû ban Nh©n D©n tØnh ®· ®ång ý cho c«ng ty Hoa C­¬ng B&A th¨m dß vµ khai th¸c. Liªn tôc t¨ng tr­ëng víi tèc ®é ph¸t triÓn hµng n¨m gÇn 30%, hiÖn nay c«ng ty Hoa C­¬ng B&A ®ang h­íng theo sù ph¸t triÓn ®a ngµnh vµ trë thµnh nhµ s¶n xuÊt kinh doanh vµ vËt liÖu x©y dùng hµng ®Çu tØnh vµ cã tiÕng vang trong c¶ n­íc. Tõ ®ã c¸c ho¹t ®éng vÒ s¶n xuÊt, thiÕt kÕ cho c«ng tr×nh còng nh­ th­¬ng m¹i ngµy cµng ®­îc më réng, thÞ tr­êng s¶n phÈm c¹nh tranh. ViÖc phæ biÕn sö dung Internet ®· t¹o ra mét b­íc ngoÆt trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i ®iÖn tö, nhu cÇu sö dông m¸y tÝnh ®Ó trao ®æi vµ cËp nhËt th«ng tin ngµy cµng t¨ng. Do ®ã viÖc ®­a th«ng tin ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ hç trî viÖc mua b¸n gi÷a c«ng ty vµ kh¸ch hµng diÔn ra mét c¸ch nhanh chãng, tiÕt kiÖm ®· trë nªn v« cïng cÊp thiÕt. Tr­íc thùc tÕ nh­ vËy nhu cÇu x©y dùng mét Website qu¶ng c¸o vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö lµ mét ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho c«ng ty B&A. Nªó viÖc giíi thiÖu qu¶ng c¸o trao ®æi th«ng tin víi kh¸ch hµng qua ®iÖn tho¹i hoÆc trùc tiÕp hay kh¸ch hµng ®Õn t¹i c«ng ty ®Ó mua s¶n phÈm lµ thñ c«ng th× Website sÏ thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vµ c¸c chøc n¨ng nµy trªn c¸c trang Web. TËn dông tÝnh n¨ng ®a ph­¬ng tiÖn cña m«i tr­êng Web, Website ®­îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng HTML vµ ®¸p øng nh÷ng t×nh huèng tõ phÝa kh¸ch hµng còng nh­ phÝa qu¶n trÞ cña c«ng ty. Do ®Æc ®iÓm næi bËt cña Website lµ trung gian thÓ hiÖn viÖc trao ®æi gi÷a kh¸ch hµng vµ c«ng ty. Kh¸ch hµng vµ c«ng ty kh«ng hÒ gÆp nhau nªn kh¸ch hµng kh«ng thÓ trùc tiÕp kiÓm tra s¶n phÈm còng nh­ trao ®æi th«ng tin vÒ nhu cÇu s¶n phÈm. ChÝnh v× vËy Website cÇn ph¶i thÓ hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: Qu¶n lý th«ng tin kh¸ch hµng mua s¶n phÈm: Qu¶n lý th«ng tin hái ®¸p. Qu¶n lý th«ng tin liªn hÖ, gãp ý cña kh¸ch hµng. Qu¶n lý viÖc thªm, söa, xo¸ s¶n phÈm cña c«ng ty. Qu¶n lý viÖc xö lý ®¬n ®Æt hµng. Ngoµi viÖc thÓ hiÖn c¸c chøc n¨ng ®éng, trªn website cßn thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty, vÒ viÖc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn dù ¸n, vÒ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty th«ng qua c¸c trang Web tÜnh. II. Môc tiªu vµ nh÷ng yªu cÇu gi¶i quyÕt khi x©y dùng hÖ thèng: II.1. Môc tiªu x©y dùng hÖ thèng - Nh»m ®¸p øng ®­îc nhu cÇu më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm vµ qu¶ng c¸o ho¹t ®éng cña c«ng ty Hoa C­¬ng B&A. - Th«ng tin trao ®æi ®­îc l­u tr÷ vµ ®¸p øng nhu cÇu liªn hÖ cña kh¸ch hµng. Th«ng tin cña s¶n phÈm lu«n ®­îc cËp nhËt míi ®¸p øng c¸c s¶n phÈm tiªn tiÕn cho phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã cßn tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian vµ chi phÝ ®i l¹i cho kh¸ch hµng. II.2. Nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra cho mét hÖ thèng ®­îc thiÕt kÕ ®Ó thùc thi trªn m¹ng. II.2.1. Hç trî kh¸ch hµng: QuyÒn duyÖt Website: Th«ng qua tr×nh duyÖt Web, bÊt kú kh¸ch hµng nµo còng cã thÓ d¹o trªn tÊt c¶ c¸c trang Website ®Ó biÕt ®­îc c¸c th«ng tin s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty. - An toµn khi mua s¶n phÈm: ®Ó ®¶m b¶o th«ng tin cña kh¸ch hµng khi mua s¶n phÈm kh«ng bÞ ng­êi kh¸c x©m nhËp. Mçi khi kh¸ch hµng nµo muèn ®Æt mua s¶n phÈm sÏ ®­îc cÊp mét Account th«ng qua viÖc ®¨ng ký. NÕu kh¸ch hµng quªn Account th× ®¨ng ký c¸i kh¸c. - Truy xuÊt c¬ së d÷ liÖu th«ng qua Internet: Mçi kh¸ch hµng khi mua s¶n phÈm chØ ®­îc phÐp truy cËp vµo c¬ së d÷ liÖu ë mét sè trang, mét sè b¶ng nhÊt ®Þnh nh»m ®¶m b¶o ®­îc vÊn ®Ò d÷ liÖu cho hÖ thèng II.2.2. VÒ mÆt øng dông: §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng vµo hÖ thèng mua hµng, hÖ thèng ph¶i hç trî sao cho kh¸ch hµng cã thÓ t×m kiÕm, chän vµ ®Æt hµng mét c¸ch dÔ dµng. Khi kh¸ch hµng mua s¶n phÈm, hÖ thèng sÏ chuyÓn ®¬n ®Æt hµng nµy ®Õn dich vô b¸n hµng. ViÖc giao vµ nhËn hµng diÔn ra néi bé gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua, hÖ thèng kh«ng tham gia trùc tiÕp vµo viÖc b¸n hµng. HÖ thèng ®ãng vai trß nh­ mét siªu thÞ ¶o, m«i giíi cho kh¸ch mua hµng vµ dÞch vô. II.2.3. VÒ phÝa kh¸ch hµng: C¸c kh¸ch hµng cã thÓ ®¨ng ký mua hµng, còng nh­ viÖc xem vµ lùa chän cho nh÷ng s¶n phÈm qua m¹ng nÕu hä ®ång ý víi nh÷ng s¶n phÈm ®ã. Kh¸ch hµng cã thÓ dÔ dµng xem vµ mua hµng, hoÆc ®¨ng ký mua hµng bÊt cø lóc nµo th«ng qua Internet. C¸c kh¸ch hµng cã thÓ dÔ dµng t×m thÊy s¶n phÈm mµ m×nh cÇn, viÖc ®¨ng ký mua hµng chØ th«ng qua thao t¸c nhÊn chuét trªn s¶n phÈm mµ m×nh lùa chän. Khi cÇn thiÕt kh¸ch hµng cã thÓ hái ®¸p th«ng qua c«ng ty, hoÆc th«ng qua diÔn ®µn nh»m gãp ý còng nh­ th¾c m¾c víi c«ng ty. DiÔn ®µn sÏ gióp cho kh¸ch hµng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò mµ m×nh cßn v­íng m¾c. II.2.4. VÒ phÝa ng­êi qu¶n lý: Ng­êi qu¶n lý cã thÓ theo dâi thµnh viªn, ®¬n hµng cña c¸c kh¸ch hµng ®ang tham gia mua hµng cña c«ng ty m×nh, vµ n¾m c¸c th«ng tin cña kh¸ch hµng nh­ hä tªn, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i... khi cÇn liªn l¹c. Ng­êi qu¶n lý cã thÓ thªm s¶n phÈm, xo¸ s¶n phÈm, thªm ng­êi qu¶n lý, ng­êi sö dông th«ng qua ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc x©y dùng. III. Mét sè vÊn ®Ò vÒ th­¬ng m¹i ®iÖn tö: III.1. Kh¸i niÖm. Th­¬ng m¹i ®iÖn tö lµ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÖn tö hiÖn cã ®Ó lµm th­¬ng m¹i, tøc lµ trao ®æi th«ng tin th­¬ng m¹i th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn ®iÖn tö, kh«ng cÇn sö dông c¸c giÊy tê trong c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh giao dÞch. Hai h×nh thøc c¬ b¶n vµ th«ng dông nhÊt cña øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö hiÖn nay lµ B2B (Business to Business) cßn gäi lµ tõ doanh nghiÖp ®Õn doanh nghiÖp vµ B2C (Business to Customer) cßn gäi lµ tõ doanh nghiÖp ®Õn kh¸ch hµng. - Business to Business: §©y lµ m« h×nh cho c¸c nhµ cung cÊp víi nhau m« h×nh nµy ®Æc biÖt chó träng ®Õn vÊn ®Ò trao ®æi th«ng tin th­¬ng m¹i cã cÊu tróc vµ mua b¸n tù ®éng gi÷a hai hÖ thèng kh¸c nhau. - Business to Customer: Mua b¸n gi÷a c¸c nhµ cung cÊp víi kh¸ch hµng. M« h×nh B2C sö dông chi h×nh thøc kinh doanh kh«ng cã chøng tõ. Ng­êi tiªu dïng vµo WebSite cña c«ng ty, chän c¸c s¶n phÈm cÇn mua, cung cÊp th«ng tin vÒ m×nh lµ kh¸ch hµng b»ng c¸ch ®iÒn vµo c¸c Form ®· ®Þnh s½n trªn WebSite, chän h×nh thøc thanh to¸n ®iÖn tö, c¸ch vËn chuyÓn hµng ho¸,...Khi ®ã ng­êi dïng coi nh­ ®· ®Æt hµng xong, chØ chê hµng ho¸ ®Õn. T¹i phÇn qu¶n lý cña c«ng ty sÏ cã ch­¬ng tr×nh xö lý th«ng tin mua b¸n tù ®éng, kiÓm tra th«ng tin kh¸ch hµng vÒ vÊn ®Ò thanh to¸n, c¸c h×nh thøc vËn chuyÓn hµng ho¸,...øng dông sÏ hiÖn thùc bªn d­íi ®­îc thùc hiÖn theo m« h×nh B2C. III. 2.VÊn ®Ò thanh to¸n ®iÖn tö: Trong th­¬ng m¹i nãi chung vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö nãi riªng vÊn ®Ò thanh to¸n lµ quan träng. Do ®ã cÇn ph¶i cã ph­¬ng thøc thanh to¸n cho phï hîp, hiÖu qu¶, kh¸ch hµng tin cËy vµo ph­¬ng thøc thanh to¸n, ®ång thêi b¶o mËt c¸c th«ng tin thanh to¸n cña kh¸ch hµng. H×nh thøc thanh to¸n còng phô thuéc vµo ®èi t­îng thanh to¸n: h×nh thøc thanh to¸n gi÷a c¸ nh©n mua hµng trªn c¸c WebSite siªu thÞ ®iÖn tö sÏ kh¸c víi h×nh thøc thanh to¸n gi÷a c¸c c«ng ty víi nhau. V× thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi cã h¹n vµ do t×nh h×nh thanh to¸n ®iÖn tö t¹i ViÖt Nam cßn ch­a phæ biÕn nªn em kh«ng tËp trung nghiªn cøu s©u vÒ thanh to¸n ®iÖn tö vµ kh«ng thùc hiÖn phÇn thanh to¸n ®iÖn tö. PhÇn thùc hiÖn ë ®©y chØ ®i ®Õn qu¸ tr×nh hoµn tÊt viÖc t¹o ®¬n ®Æt hµng sau ®ã ng­êi qu¶n trÞ sÏ göi email ®Õn c¸c bé phËn kh¸c nh­ bé phËn thanh to¸n hay bé phËn kinh doanh cña c«ng ty xö lý ®¬n hµng, t¹o ho¸ ®¬n vµ tiÕn hµnh giao hµng. III.3. Hướng giải quyết của vấn đề thanh toán điện tử ChuyÓn Kho¶n Ngân hàng A Ngân hàng B Bộ phận thanh toán của bên bán Bộ phận thanh toán của bên mua Email th«ng tin thanh to¸n Email th«ng tin thanh to¸n Thủ tục xử lý hoá đơn Thủ tục xử lý đơn đặt hàng Ch­¬ng II: Ng«n ng÷ PHP vµ c¬ së d÷ liÖu mysql I. kh¸i niÖm ng«n ng÷ PHP: 1. Kh¸i niÖm PHP PHP (Persional Home Page) lµ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh ®­îc kÕt nèi chÆt chÏ víi m¸y chñ. Nãi mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ kh«ng theo thuËt ng÷ khoa häc th× mét qu¸ tr×nh xö lý PHP ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y chñ (Windows hoÆc Unix). Khi mét trang Web muèn ®­îc dïng PHP th× ph¶i ®¸p øng ®­îc tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin trong trang Web ®ã, sau ®ã ®­a ra kÕt qu¶ ng«n ng÷ HTML. Còng gièng nh­ hÇu hÕt c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c PHP cã thÓ nèi trùc tiÕp víi HTML. M· PHP t¸ch biÖt víi HTML b»ng c¸c thùc thÓ ®Çu vµ cuèi. Khi mét tµi liÖu ®­îc ®­a ra ph©n tÝch, qóa tr×nh xö lý PHP ®­îc thùc hiÖn ë nh÷ng ®iÓm quan träng, sau ®ã ®­a ra kÕt qu¶. Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ngµy cµng ph¸t triÓn trªn thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng, sù ra ®êi cña c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh cho phÐp chóng ta thiÕt kÕ vµ x©y dùng nh÷ng øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö d­íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. PHP vµ c¬ së d÷ liÖu MySQL kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých dïng ®Ó x©y dùng øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö. 2.T¹i sao dïng PHP? Cã rÊt nhiÒu sù lùa chän c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c nh­ ASP, Perl, Java... vµ mét sè lo¹i n÷a. Trong mçi ng«n ng÷ lËp tr×nh nµy ®Òu cã cÊu h×nh vµ tÝnh n¨ng kh¸c nhau nh­ng chóng vÉn ®­a ra mét sè kÕt qu¶ gièng nhau. T¹i sao PHP l¹i lµ ­u tiªn hµng ®Çu cña chóng ta? §èi víi nh÷ng ng­êi cßn xa l¹ víi PHP ®©y lµ sù l«i cuèn m¹nh mÏ nhÊt. Bëi nã thiÕt kÕ trong c¸c øng dông Web, cã nhiÒu tÝnh n¨ng ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu chung nhÊt. PHP lµ mét m· nguån më, bëi v× m· nguån cña PHP s½n cã nªn céng ®ång c¸c nhµ ph¸t triÓn Web lu«n cã ý thøc c¶i tiÕn nã, n©ng cao ®Ó kh¾c phôc c¸c lçi trong c¸c ch­¬ng tr×nh nµy. PHP rÊt æn ®Þnh vµ t­¬ng hîp, PHP ®· vËn hµnh kh¸ æn ®Þnh trªn c¸c hÖ ®iÒu hµnh Unix, Windows... ®ång thêi nã còng nèi víi c¸c m¸y chñ nh­ IIS, Apache. PHP lµ mét ng«n ng÷ dÔ häc. NÕu chóng ta lµm viÖc quen víi ng«n ng÷ C hay Pascal th× mét sè tÝnh n¨ng gièng c¸c lo¹i ®ã. II. Ng«n ng÷ PHP: 1. C¸c lo¹i thÎ PHP: + KiÓu ng¾n: §©y lµ thÎ mÆc ®Þnh mµ c¸c nhµ lËp tr×nh PHP th­êng sö dông. VÝ dô: + KiÒu ®inh d¹ng XML: ThÎ nµy cã thÓ sö dông víi v¨n b¶n ®inh d¹ng XML VÝ dô: ? + KiÓu Script: ( c¸c hµm) Trong tr­êng hîp b¹n sö dông PHP nh­ mét script t­¬ng tù khai b¸o JavaScipt hay VBScript: VÝ dô: echo “Php Script”; + KiÓu ASP: Trong tr­êng hîp b¹n khai b¸o thÎ PHP nh­ mét phÇn trong trang ASP. VÝ dô: C¸ch1 chØ cã thÓ sö dông nÕu nh÷ng Tag ng¾n ®­îc cho phÐp sö dông, cã thÓ söa short_open_tag trong cÊu h×nh php hoÆc biªn dÞch file php víi lùa chän cho phÐp dïng c¸c tag ng¾n. T­¬ng tù nh­ vËy, c¸ch thø 4 chØ cã t¸c dông nÕu Asp_tag ®­îc ®Æt trong file cÊu h×nh cña PHP. PHP cho phÐp hç trî c¸c kiÓu chó thÝch cña c¶ C, C++ vµ Unix shell. 2. C¸c kiÓu d÷ liÖu a. Sè nguyªn. §­îc khai b¸o vµ sö dông gi¸ trÞ gièng víi C. VÝ dô: $a=12345; $a=-456; // sè ©m b. Sè thùc VÝ dô: $a=1.234; $b=1.3e2; Chó ý: Ta cã c¸c hµm trong th­ viÖn ®Ó thao t¸c víi c¸c lo¹i d÷ liÖu thùc dÊu chÊm ®éng. c. X©u: Cã 2 c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh 1 x©u: §Æt gi÷a 2 dÊu ngoÆc kÐp (“”) hoÆc gi÷a 2 dÊu ngoÆc ®¬n (‘’). d. M¶ng: + M¶ng mét chiÒu Cã thÓ dïng hµm: list() hoÆc array(). Cã thÓ dïng c¸c hµm aort(), ksort(), sort(), uasort()... ®Ó s¾p xÕp m¶ng. Tuú thuéc vµo viÖc b¹n ®Þnh s¾p xÕp theo kiÓu g×. + M¶ng 2 chiÒu. VÝ dô: $a[1]=$f; $a[1][2]=$f; $a[“abc”][2]=$f; ... 3. BiÕn-gi¸ trÞ PHP quy ®Þnh mét biÕn ®­îc biÓu diÔn b¾t ®Çu b»ng dÊu $, sau ®ã lµ mét ch÷ c¸i hoÆc dÊu g¹ch d­íi. a. Mét sè biÕn ®· ®­îc khai b¸o s½n. HTTP_GET_VARS: M¶ng c¸c gi¸ trÞ nguyªn truyÒn tíi Script th«ng qua ph­¬ng thøc HTTP GET. ChØ cã t¸c dông nÕu “track_vars” Trong cÊu h×nh ®­îc ®Æt hoÆc chØ dÉn HTTP_POST_VARS: M¶ng c¸c gi¸ trÞ nguyªn truyÒn tíi Script th«ng qua ph­¬ng thøc HTTP POST HTTP_COOKIE_VARS: Mét m¶ng c¸c gi¸ trÞ ®­îc truyÒn tíi Script hiÖn t¹i b»ng HTTP cookie. ChØ cã t¸c dông nÕu Track_Vars trong cÊu h×nh ®­îc ®Æt hoÆc chØ dÉn ... b. Ph¹m vi gi¸ trÞ PHP coi mét biÕn cã mét giíi h¹n. §Ó x¸c ®Þnh mét biÕn toµn côc (global) cã t¸c dông trong mét hµm ta cÇn khai b¸o l¹i. NÕu kh«ng cã gi¸ trÞ cña biÕn sÏ ®­îc coi nh­ lµ côc bé trong hµm. c. Tªn biÕn: Mét biÕn cã thÓ g¾n víi mét c¸i tªn VÝ dô: $a= “Chao”; $$a= “ban”; $Chao= “Ban” .... d. C¸c gi¸ trÞ bªn ngoµi ph¹m vi PHP HTML Form: Khi 1 gi¸ trÞ g¾n víi 1 file php qua ph­¬ng thøc POST VÝ dô: Name: PHP sÏ t¹o 1 biÕn $ name bao gåm mäi gi¸ trÞ trong tr­êng Name cña form PHP cã thÓ hiÓu ®­îc mét m¶ng mét chiÒu gåm c¸c gi¸ trÞ trong mét form V× vËy, b¹n cã thÓ nhãm nh÷ng gi¸ trÞ liªn quan l¹i víi nhau hoÆc sö dông ®Æc tÝnh nµy ®Ó nhËn c¸c gi¸ trÞ tõ 1 ®Çu vµo tuú chän. 4. H»ng PHP ®Þnh nghÜa s¼n c¸c h»ng sè: + File: Tªn cña script file ®ang thùc hiÖn + Line: Sè dßng cña m· script ®ang ®­îc thùc hiÖn trong script file hiÖn t¹i. + Php_Version: version cña PHP ®ang ch¹y + True + False + E_rror: B¸o hiÖu cã lçi + E_Parse: B¸o lçi sai khi biªn dÞch + E_Notice: Mét vµi sù kiÖn cã thÓ lµ lçi hoÆc kh«ng 5. BiÓu thøc BiÓu thøc lµ mét thµnh phÇn quan träng trong PHP. Mét d¹ng c¬ b¶n nhÊt cña biÓu thøc bao gåm c¸c biÕn vµ h»ng sè. PHP hç trî 3 kiÓu gi¸ trÞ c¬ b¶n nhÊt: Sè nguyªn, sè thùc vµ x©u. Ngoµi ra cßn cã m¶ng vµ ®èi t­îng. Mçi kiÓu gi¸ trÞ nµy cã thÓ g¸n cho c¸c biÕn hay lµm gi¸ trÞ ra cña c¸c hµm. 6. C¸c cÊu tróc lÖnh + If...Else...Elseif If (®iÒu kiÖn) {C«ng viÖc 1;} Elseif (®iÒu kiÖn) {C«ng viÖc 2;} Else {C«ng viÖc kh¸c;} + Vßng lÆp For For (expression1;condition;expression2) { expression3; } Trong ®ã: expression1: Gi¸ trÞ khëi ®Çu cña vßng lÆp for Condition: ®iÒu kiÖn giíi h¹n cña vßng lÆp for Expression2: Gi¸ trÞ lÆp cña vßng lÆp for Expression3: Khèi lÖnh bªn trong cña vßng lÆp for + Vßng lÆp Do...While Do { expression } While (condition) Trong ®ã: Expression: khèi lÖnh bªn trong vßng lÆp do...while Condition: biÓu thøc ®iÒu kiÖn, biÕn... + Vßng lÆp While While (condition) { expression; } Trong ®ã: Condition: BiÓu thøc ®iÒu kiÖn, biÕn... Expression: Khèi lÖnh bªn trong vßng lÆp While + Swich T­¬ng tù nh­ ph¸t biÓu If nh­ng nhiÒu h¬n hai tuú chän. + Exit Tho¸t khái c¸c vßng lÆp hay ph¸t biÓu ®iÒu khiÓn nµo ®ã. 7. Hµm + Tham trÞ VÝ dô: function takes_array($input) { echo “$input[0] + $input[1] = “, $input[0]+$input[1]; } + Tham biÕn: VÝdô: Function a®_some_extra (&$string) { $string.=’and somthing extra’; } + Tham sè cã gi¸ trÞ mÆc ®Þnh: VÝ dô: Function makecoffee($type = “cappucino”) { Return “Making a cup of $type.\n”; } Chó ý: Khi sö dông hµm cã ®èi sè cã gi¸ trÞ mÆc ®Þnh, c¸c biÕn nµy sÏ ph¶i n»m vÒ phÝa ph¶i nhÊt trong danh s¸ch ®èi sè. + Gi¸ trÞ tr¶ l¹i cña hµm: Cã thÓ lµ bÊt kú gi¸ trÞ nµo. Tuy vËy, kh«ng thÓ tr¶ l¹i nhiÒu gi¸ trÞ riªng lÎ nh­ng cã thÓ tr¶ l¹i mét m¶ng c¸c gi¸ trÞ. + Hµm biÕn PHP cho phÐp sö dông hµm gi¸ trÞ nghÜa lµ khi mét biÕn ®­îc gäi cã kÌm theo dÊu ngoÆc ®¬n, PHP sÏ t×m hµm cã cïng tªn víi gi¸ trÞ biÕn ®ã thùc hiÖn 8. C¸c to¸n tö. PHP cã c¸c to¸n tö cho c¸c phÐp sè häc: +,-,*,/% C¸c to¸n tö logic: And, or, xor: &&, ||,! To¸n tö thao t¸c víi bÝt: &,|,^,~,> To¸n tö so s¸nh: ==, !=, ,=,=== To¸n tö ®iÒu khiÓn lçi: @-khi ®øng tr­íc 1 biÓu thøc th× c¸c lçi cña biÓu thøc sÏ bÞ bá qua vµ l­u trong $Php_Errorrmsg 9. Líp vµ ®èi t­îng Class: lµ tËp hîp c¸c biÕn vµ hµm lµm viÖc víi c¸c biÕn nµy. Mét líp cã ®Þnh d¹ng nh­ sau: Tham chiÕu: Tham chiÕu trong PHP cã nghÜa lµ lÊy cïng gi¸ trÞ b»ng nhiÒu tªn biÕn kh¸c nhau. Kh¸c víi con trá C, tham chiÕu lµ mét b¶ng c¸c bÝ danh. Chó ý: Trong PHP, tªn biÕn vµ néi dung cña c¸c biÕn kh¸c nhau. V× vËy, cïng mét néi dung cã thÓ cã nhiÒu tªn kh¸c nhau. Tham chiÕu PHP cho phÐp b¹n t¹o 2 biÕn cã cïng néi dung. VÝ dô: $a=&$b; ==> $a,$b trá tíi cïng mét gi¸ trÞ Tham chiÕu truyÒn gi¸ trÞ b»ng tham chiÕu. Thùc hiÖn viÖc nµy b»ng c¸ch t¹o mét hµm côc bé vµ truyÒn gi¸ trÞ ®­îc tham chiÕu. VÝ dô: function f(&$var) { $var++; } $a=5; f($a); --> KÕt qu¶: $a=6; Gi¸ trÞ tr¶ l¹i cña mét hµm b»ng tham chiÕu rÊt tiÖn lîi khi b¹n muèn sö dông hµm ®Ó t×m 1 gi¸ trÞ trong mét ph¹m vi nµo ®ã. III.C¬ së d÷ liÖu Mysql: MySQL lµ c¬ së d÷ liÖu ®­îc dïng trong ch­¬ng tr×nh. MySQL lµ c¬ së d÷ cã tr×nh giao diÖn trªn Windows hay Linux, cho phÐp ng­êi sö dông cã thÓ thao t¸c c¸c hµnh ®éng liªn quan ®Õn nã. C¸c môc nghiªn cøu: 1. C¸c kiÓu d÷ liÖu: + Numeric: KiÓu d÷ liÖu sè nguyªn vµ kiÓu sè chÊm ®éng + Date and time: Chuçi ngµy th¸ng hay d¹ng sè 2. Ph¸t biÓu SQL a. Nhãm ph¸t biÓu SQL: Ng«n ng÷ SQL ®­îc chia lµm 4 lo¹i sau: + DDL (Data Definition Language): Ng«n ng÷ ®Þnh nghÜa d÷ liÖu, dïng ®Ó t¹o c¬ së d÷ liÖu, ®Þnh nghÜa c¸c ®èi t­îng d÷ liÖu nh­ Table, Query, Views hay c¸c ®èi t­îng kh¸c. + DML (Data Manipulation Laguage): Ng«n ng÷ thao t¸c d÷ liÖu dïng ®Ó thao t¸c d÷ liÖu, ch¼ng h¹n nh­ c¸c ph¸t biÓu Select, Insert, Delete, Update, ... + DCL (Data Control Language): Ng«n ng÷ sö dông truy cËp ®èi t­îng c¬ së d÷ liÖu, dïng ®Ó thay ®æi cÊu tróc, g¸n quyÒn ch¼ng h¹n nh­: Alter, Grant, Revoke, ... + TCL (Transation Control Language): Ng«n ng÷ sö dông ®Ó khai b¸o chuyÓn t¸c, ch¼ng h¹n nh­: Begin Tran, Rollback, Commit, ... b. Ph¸t biÓu SQL thao t¸c d÷ liÖu: Ph¸t biÓu SQL bao gåm c¸c lo¹i nh­ sau: - Select: Truy vÊn mÉu tin - Insert: Thªm mÉu tin - Update: CËp nhËt d÷ liÖu - Delete: Xo¸ mÉu tin Sau ®©y t«i chØ giíi thiÖu kü c©u truy vÊn d¹ng Select: Ph¸t biÓu Select dïng ®Ó truy vÊn d÷ liÖu tõ mét hay nhiÒu b¶ng kh¸c nhau, kÕt qu¶ tr¶ vÒ lµ mét tËp tin tho¶ c¸c ®iÒu kiÖn cho tr­íc nÕu cã, có ph¸p cña ph¸t biÓu SQL d¹ng Select nh­ sau: Select [From ] [Where ] [Group by ] [Having ] [Order by ] [Limit FromNumber / ToNumber] * Ph¸t biÓu Sql d¹ng Select víi mÖnh ®Ò From: Ph¸t biÓu Sql d¹ng Select lµ mét trong nh÷ng ph¸t biÓu yªu cÇu MySql truy vÊn d÷ liÖu trªn c¬ së d÷ liÖu chØ ®Þnh. Select dïng ®Ó ®äc th«ng tin tõ c¬ së d÷ liÖu theo nh÷ng tr­êng quy ®Þnh, hay nh÷ng biÓu thøc cho tr­êng ®ã. MÖnh ®Ò From chØ ra tªn mét b¶ng hay nh÷ng b¶ng cã quan hÖ truy vÊn VÝ dô: $sql="select * from sanpham"; * Ph¸t biÓu Sql d¹ngSelect víi mÖnh ®Ò Where: Dïng mÖnh ®Ò Where ®Ó t¹o nªn ®iÒu kiÖn cÇn läc mÉu tin theo tiªu chuÈn ®­îc ®Þnh nghÜa. VÝ dô: $sql="SELECT * FROM lienhe WHERE hoten='".$un."'"; 3. C¸c hµm th«ng dông trong MySQL * C¸c hµm ph¸t biÓu Group by - Hµm Avg: Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ b×nh qu©n cña cét hay tr­êng trong c©u truy vÊn - Hµm Min: Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña cét hay tr­êng trong c©u truy vÊn - Hµm Max: Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ lín nhÊt cña cét hay tr­êng trong c©u truy vÊn - Hµm Count: Hµm tr¶ vÒ sè l­îng mÉu tin trong c©u truy vÊn trªn b¶ng - Hµm Sum: Hµm tr¶ vÒ tæng gi¸ trÞ cña tr­êng, cét trong c©u truy vÊn * C¸c hµm xö lý chuçi : - Hµm ASCII: Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ m· ASCII cña ký tù bªn tr¸i cña chuçi - Hµm Char: Hµm nµy chuyÓn ®æi kiÓu m· ASCII tõ sè nguyªn sang d¹ng chuçi - Hµm Upper: Hµm nµy chuyÓn chuçi sang kiÓu ch÷ hoa - Hµm Lower: Hµm nµy chuyÓn ®æi chuçi sang kiÓu ch÷ th­êng ... Ch­¬ng III: Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng. I. Yªu cÇu ®Ò tµi: X©y dùng mét Website qu¶ng c¸o - th­¬ng m¹i ®iÖn tö cho c«ng ty Hoa C­¬ng B&A. Website chñ yÕu thÓ hiÖn c¸c th«ng tin giíi thiÖu vÒ c«ng ty Hoa C­¬ng B&A vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty ®ång thêi xö lý qu¸ tr×nh b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty víi kh¸ch hµng lµ nh÷ng ng­êi sö dông Internet. Chóng ta cã thÓ hiÓu viÖc b¸n s¶n phÈm, thiÕt bÞ ë ®©y còng gÇn gièng nh­ b¸n trùc tiÕp ë c«ng ty. Nh­ng nã kh¸c ë ®©y lµ kh¸ch hµng gi¸n tiÕp mua s¶n phÈm. Tuy nhiªn do hÖ thèng thanh to¸n tiÒn qua m¹ng ë n­íc ta ch­a phæ biÕn l¾m cho nªn chøc n¨ng nµy sÏ ®­îc chuyÓn cho c¸c bé phËn kh¸c cña c«ng ty xö lý thñ c«ng dùa trªn c¬ së d÷ liÖu vÒ c¸c th«ng tin l­u tr÷ ë kh¸ch hµng khi ®Æt mua s¶n phÈm. Nh­ vËy nhiÖm vô ®Æt ra ë ®©y lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu vÒ liªn hÖ, trao ®æi, ®Æt mua s¶n phÈm, thiÕt bÞ còng nh­ viÖc n¾m b¾t ®­îc ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin, ho¹t ®éng cña c«ng ty Hoa C­¬ng B&A tõ phÝa kh¸ch hµng. II. Ho¹t ®éng cña Website: Ho¹t ®éng cña Website bao gåm hai ho¹t ®éng chÝnh: Ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng cña nhµ qu¶n lý c«ng ty Hoa C­¬ng B&A. II.1. Ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng. Mét kh¸ch hµng khi duyÖt Website hä sÏ ®Æt vÊn ®Ò lµ Website thÓ hiÖn nh÷ng th«ng tin g×? ho¹t ®éng cña c«ng ty ra sao, uy tÝn, kinh nghiÖm...liªn hÖ ra sao. Th«ng tin g× vÒ nh÷ng s¶n phÈm ®­îc b¸n, gi¸ c¶ vµ ph­¬ng thøc mua s¶n phÈm. V× vËy ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu tèi thiÓu trªn, Website ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, cã gi¸ trÞ vµ dÔ thao t¸c. S¶n phÈm khi b¸n ph¶i cã h×nh ¶nh, gi¸ c¶, th«ng tin liªn quan ®Õn s¶n phÈm. V× vËy ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu tèi tiÓu trªn, Website ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, cã gi¸ trÞ vµ h¬n n÷a dÔ thao t¸c. S¶n phÈm khi b¸n ph¶i cã gi¸ c¶, h×nh ¶nh, th«ng tin liªn quan ®Õn s¶n phÈm. C¸c chøng n¨ng chÝnh vÒ ho¹t ®éng kh¸ch hµng. (1). Xem th«ng tin giíi thiÖu vÒ c«ng ty Hoa C­¬ng B&A. (2). Ghi nhËn th«ng tin trao ®æi cña ng­êi sö dông (3). T×m kiÕm, xem c¸c lo¹i s¶n phÈm theo tªn, gi¸. (4). Xem th«ng tin chi tiÕt vÒ s¶n phÈm trong danh môc s¶n phÈm dÞch vô. (5). §­a s¶n phÈm chän mua vµo trong giá hµng. (6). X¸c nhËn viÖc mua hµng (7). T¹o §¬n hµng. (8). Ghi nhËn th«ng tin cña kh¸ch hµng mua s¶n phÈm. (9). KiÓm tra tµi kho¶n vµ quyÒn ®¨ng nhËp cña kh¸ch hµng khi mua s¶n phÈm. II.2. Ho¹t ®éng cña nhµ qu¶n lý phÝa c«ng ty. HiÖn nay ®èi víi mét Website viÖc qu¶n lý trªn giao diÖn Web lµ phæ biÕn. Ng­êi qu¶n lý giao tiÕp vµ theo dâi kh¸ch hµng cña m×nh th«ng qua c¸c ®¬n ®Æt hµng, kh¸ch hµng cã thÓ cung cÊp th«ng tin vÒ m×nh. Nhµ qu¶n lý dùa trªn th«ng tin ®ã ®Ó liªn hÖ trao ®æi c¸c yªu cÇu ®èi víi kh¸ch hµng cã nhu cÇu mua s¶n phÈm cña c«ng ty m×nh. §èi víi ng­êi qu¶n trÞ ngoµi viÖc nhËn th«ng tin tõ kh¸ch hµng cßn ph¶i cËp nhËt th«ng tin vÒ c¸c c«ng tr×nh, hÖ thèng mµ c«ng ty Hoa C­¬ng B&A cung cÊp s¶n phÈm nh»m thÓ hiÖn c¸c kinh nghiÖm cña c«ng ty. CËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm, s¶n phÈm th­¬ng m¹i cña c«ng ty trªn Internet. Nhµ qu¶n lý ph¶i x©y dùng mét c¬ së d÷ liÖu phï hîp, kh«ng d­ thõa d÷ liÖu vµ nhÊt qu¸n, mét giao diÖn thuËn tiÖn sÏ gióp kh¸ch hµng kh«ng bì ngì khi duyÖt website. Ho¹t ®éng cña nhµ qu¶n lý ®­îc thÓ hiÖn bëi c¸c nhiÖm vô chung nh­ sau: - Giíi thiÖu kinh nghiÖm ho¹t ®éng c«ng tr×nh cña c«ng ty: Khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu muèn mua s¶n phÈm th× tÊt nhiªn kh¸ch hµng sÏ lùa chän mét ®èi t¸c phï hîp cã ®é tin cËy, kinh nghiÖm ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh cña hä tho¶ m·n c¸c yªu cÇu theo ý muèn. §Ó kh¸ch hµng tho¶ m·n ®é tin cËy trªn th× nhµ qu¶n lý c«ng ty ph¶i ®­a ra vµ th­êng xuyªn cËp nhËt c¸c kinh nghiÖm cña c«ng tr×nh, c¸c hÖ thèng mµ trªn thùc tÕ c«ng ty Hoa C­¬ng B&A ®· thùc hiÖn. - Giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm th­¬ng m¹i. Kh¸ch hµng th­êng ®Æt c©u hái “ c«ng ty b¸n s¶n phÈm nh­ thÕ nµo ? cã ®¶m b¶o chÊt l­îng, mÉu m·... mµ m×nh cÇn mua hay kh«ng?”. Khi kh¸ch hµng tham quan website nÕu hä muèn mua s¶n phÈm th× ph¶i nhanh chãng ®­a hä ®Õn danh môc c¸c s¶n phÈm mµ hä cÇn ®ã lµ nhiÖm vô cña nhµ qu¶n lý. ViÖc l­u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ s¶n phÈm nh­: tªn s¶n phÈm, gi¸ c¶, h×nh ¶nh, c¸c th«ng tin m« t¶ s¶n phÈm. - Theo dâi kh¸ch hµng. S¶n phÈm cña ai mua? Lµ c©u hái ®Æt ra khi cïng mét lóc cã nhiÒu kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña c«ng ty trªn website. - NhËn ®¬n hµng. Sau khi kh¸ch hµng kÕt thóc giao dÞch, ®¬n hµng ®­îc tæng hîp l¹i vµ nhµ qu¶n trÞ sÏ chuyÓn th«ng tin vÒ ®¬n ®Æt hµng ®Õn c¸c bé phËn kh¸c cña c«ng ty nh­ thèng kª, kÕ to¸n, kinh doanh...xö lý. Qu¸ tr×nh chuyÓn th«ng tin nµy sÏ kh«ng ®­îc xö lý tù ®éng trªn website. Sau mét thêi gian th× ng­êi qu¶n trÞ sÏ xö lý ®¬n hµng vµ c¸c kh¸ch hµng cò nÕu cÇn. - Bæ sung vµ söa so¹n s¶n phÈm. Do môc tiªu lµ thÓ hiÖn chøc n¨ng th­¬ng m¹i ®iÖn tö nªn viÖc chuÈn bÞ s¶n phÈm còng cã thÓ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua website. Qua trang web ta cã thÓ thùc hiÖn ®­îc tÊt c¶ c¸c thao t¸c ®Ó truy cËp tíi c¬ së d÷ liÖu. ViÖc truy cËp nµy ®­îc b¶o vÖ trùc tiÕp cña tr×nh duyÖt. Nhµ qu¶n lý cã thÓ bæ sung s¶n phÈm míi, thay ®æi gi¸ c¶. §©y lµ chøc n¨ng cÇn thiÕt kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi c«ng viÖc b¸n s¶n phÈm. - Th«ng tin liªn hÖ cña kh¸ch hµng. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng mua s¶n phÈm, sau khi ®· duyÖt website mµ muèn liªn hÖ gãp ý hay trao ®æi mét vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn c«ng ty th× website sÏ thÓ hiÖn chøc n¨ng ®¸p øng nhu cÇu liªn hÖ nµy cña kh¸ch hµng. C¸c th«ng tin nµy l­u tr÷ trong c¬ së d÷ liÖu. Ng­êi qu¶n trÞ sÏ xem c¸c th«ng tin nµy tõ ®ã cã thÓ trao ®æi, liªn l¹c víi kh¸ch hµng. C¸c chøc n¨ng chÝnh cña øng dông ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña nhµ qu¶n trÞ: (1). Qu¶n lý s¶n phÈm: Xem, söa, thªm míi, xo¸. (2). Qu¶n lý ®¬n ®Æt hµng: Xem, xo¸. (3). Qu¶n lý th«ng tin kh¸ch hµng mua s¶n phÈm: xem, xo¸. (4). Qu¶n lý th«ng tin liªn hÖ kh¸ch hµng: Xem, xo¸. (5). Qu¶n lý dÞch vô gãp ý: Xem, xo¸. §èi víi mét website th­¬ng m¹i ®iÖn tö thùc sù hoµn thiÖn th× nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¶i cã c¸c chøc n¨ng nh­: thanh to¸n ®iÖn tö, lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng, thèng kª, qu¶n lý kho hµng... ë ®©y v× kh¶ n¨ng vµ thêi gian cã h¹n nªn em chØ thùc hiÖn ®­îc c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n trªn. III. biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng vµ biÓu ®å luång d÷ liÖu. 1. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng. §Ó m« t¶ chøc n¨ng xö lÝ cña hÖ thèng qu¶n lý website b¸n hµng ta x©y dùng biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng nh­ sau: Qu¶n lý website b¸n hµng Qu¶n lý ®¬n hµng Qu¶n lý kh¸ch hµng Qu¶n lý s¶n phÈm Qu¶n lý gãp ý Kh¸ch hµng liªn hÖ Xem ®¬n hµng Xo¸ ®¬n hµng Xo¸ th«ng tin kh¸ch hµng Xem th«ng tin kh¸ch hµng Xem kh¸ch hµng liªn hÖ Xem gãp ý Xo¸ s¶n phÈm Thªm s¶n phÈm Söa s¶n phÈm Xem s¶n phÈm Xo¸ gãp ý Xo¸ kh¸ch hµng liªn hÖ 2. biÓu ®å luång d÷ liÖu. 2.1. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ng÷ c¶nh. Nhµ qu¶n lý Kh¸ch hµng Yªu cÇu qu¶n lý: ®¬n hµng,kh¸ch hµng,liªn hÖ,,s¶nphÈm,gãp ý. Yªu cÇu xem, gãp ý vef s¶n phÈm Th«ng tin kh¸ch hµng §¸p øng Th«ng tin ph¶n håi §¸p øng yªu cÇu §Æt Hµng §¸p øng yªu cÇu Qu¶n lý website b¸n hµng 2.2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh. §¸p øng y/c Y/c xem, xo¸ gãp ý §¸p øng y/c Y/c xem ,xo¸ kh¸ch hµng liªn hÖ Y/c xem ,xo¸ TTKH §¸p øng y/c ®¸p øng y/c Y/c xem, xo¸ ®¬n hµng Th«ng b¸o ®¬n hµng Th«ng tin ph¶n håi Th«ng tin kh¸ch hµng §¸p øng y/c Y/c xem ,thªm, söa, xo¸ SP §¸p øng y/c Y/c xem SP TÖp qu¶n lý website b¸n hµng Kh¸ch hµng Qu¶n lý s¶n phÈm Qu¶n lý Qu¶n lý Qu¶n lý gãp ý Kh¸ch hµng liªn hÖ Qu¶n lý kh¸ch hµng Qu¶n lý ®¬n hµng 2.3. BiÓu ®å d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh 1.Qu¶n lý §¬n Hµng. §¸p øng yªu cÇu §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu xem ®¬n hµng Yªu cÇu xo¸ ®¬n hµng TÖp §¬n hµng Qu¶n lý Xo¸ ®¬n hµng Xem ®¬n hµng Yªu cÇu xem TT Kh¸ch hµng TÖp kh¸ch hµng Th«ng tin Kh¸ch hµng §¸p øng yªu cÇu Qu¶n lý Xem Th«ng tin kh¸ch hµng Xo¸ Th«ng tin kh¸ch hµng Kh¸ch hµng §¸p øng yªu cÇu 2. Qu¶n lý kh¸ch hµng. §¸p øng yªu cÇu 3. Kh¸ch hµng liªn hÖ. §¸p øng yªu cÇu TÖp kh¸ch hµng liªn hÖ Yªu cÇu xo¸ kh¸ch hµng liªn hÖ Yªu cÇu xem kh¸ch hµng liªn hÖ Qu¶n lý Xem kh¸ch hµng liªn hÖ Xo¸ kh¸ch hµng liªn hÖ §¸p øng yªu cÇu §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu xo¸ gãp ý Yªu cÇu xem gãp ý Qu¶n lý Xem gãp ý Xo¸ gãp ý 4. Qu¶n lý gãp ý TÖp gãp ý 5. Qu¶n lý s¶n phÈm §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu xÊnn¶n phÈm §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu thªm s¶n phÈm §¸p øng yªu cÇu §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu xem s¶n phÈm TÖp s¶n phÈm §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu söa s¶n phÈm Yªu cÇu xem s¶n phÈm Qu¶n lý Xem s¶n phÈm Söa s¶n phÈm Qu¶n lý Thªm s¶n phÈm Xo¸ s¶n phÈm Kh¸ch hµng IV.ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu. Yêu cầu: Cơ sở dữ liệu được thiết kế để lưu trữ các thông tin cần thiết của khách hàng, các cơ sở dữ liệu về sản phẩm đảm bảo được yêu cầu đặt ra của đề tài. Cơ sở dữ liệu được thiết kế không dư thừa dữ liệu, truy xuất nhanh. B¶ng userlogin Tªn b¶ng: USERLOGIN Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng DiÔn gi¶i Ten Varchar 30 Tªn ng­êi sö dông Matkhau Varchar 30 MËt khÈu ng­êi sö dông 2. B¶ng kh¸ch hµng liªn hÖ Tªn b¶ng: LIENHE Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng DiÔn gi¶i Malh Int unsigned 3 M· liªn hÖ(Kho¸) Tieude Varchar 50 Tiªu ®Ò Noidung Varchar 250 Néi dung liªn hÖ Email Varchar 20 Email Diachi Varchar 30 §Þa chØ kh¸ch hµng Hoten Varchar 30 Hä tªn kh¸ch hµng B¶ng s¶n phÈm g¹ch Tªn b¶ng: SPGACH Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng DiÔn gi¶i Masp Int unsigned 3 M· s¶n phÈm(Kho¸) Tensp Varchar 50 Tªn s¶n phÈm Gia Varchar 30 Gi¸ s¶n phÈm Anh Varchar 100 ¶nh s¶n phÈm Soluong Int unsigned 10 Sè l­îng s¶n phÈm Dosailech Varchar 10 ®é sai lÖch Dovuonggoc Varchar 10 ®é vu«ng gãc Docongvenh Varchar 10 ®é cong vªnh Dohutnuoc Varchar 10 ®é hót n­íc Hesophahong Varchar 25 HÖ sè ph¸ háng Docung Varchar 10 ®é cøng Doben Varchar 50 ®é bÒn Chatlieu Varchar 50 ChÊt liÖu 4. B¶ng gãp ý: Tªn b¶ng: GOPY Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng DiÔn gi¶i Magopy Int unsigned 3 M· gãp ý(Kho¸) Hoten Varchar 30 Hä tªn kh¸ch hµng Nghenghiep Varchar 30 NghÒ nghiÖp kh¸ch hµng Diachi Varchar 50 ®Þa chØ kh¸ch hµng Dienthoai Varchar 15 ®iÖn tho¹i kh¸ch hµng Fax Varchar 15 Sè Fax cña kh¸ch hµng Emal Varchar 30 Email kh¸ch hµng Noidung Varchar 40 Néi dung gãp ý 5. B¶ng hîp ®ång: Tªn b¶ng: tablename Tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng DiÔn gi¶i Mahd Tinyint 3 M· hîp ®ång(Kho¸) Tenkh Tinyint 3 Tªn kh¸ch hµng Diengiai Char 10 DiÔn gi¶i Tgvchuyen Float Thêi gian vËn chuyÓn Ptthanhtoan Float Ph­¬ng thøc thanh to¸n Chiphivc Float Chi phÝ vËn chuyÓn Tonghd Float Tæng hîp ®ång Tonghh Float Tæng hµng ho¸ Ngaylaphd Date Ngµy lËp hîp ®ång 6. B¶ng hîp ®ång chi tiÕt: Tªn b¶ng: hopdongchitiet Tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng DiÔn gi¶i Stt Tinyint 3 Sè thø tù Mahd Tinyint 3 M· hîp ®ång(Kho¸) Masp Tinyint 3 M· s¶n phÈm Soluongmua Float Sè l­îng mua Gia Float Gi¸ Giamgia Float Gi¶m gi¸ Giatrihh Float Gi¸ trÞ hµng ho¸ 7. B¶ng ®¬n ®Æt hµng: Tªn b¶ng: dondathang Tªn tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng DiÔn gi¶i Madon Int unsigned 3 M· ®¬n(Kho¸) Nguoidathang Varchar 40 Tªn ng­êi ®Æt hµng Diachi Varchar 50 ®Þa chØ kh¸ch hµng Dienthoai Varchar 15 ®iÖn tho¹i kh¸ch hµng Fax Varchar 15 Sè fax cña kh¸ch hµng Email Varchar 40 Email cña kh¸ch hµng Ngaydathang Date Ngµy ®Æt hµng Ngaygiaohang Date Ngµy giao hµng Diadiemgiaohang Varchar 40 §Þa ®iÓm giao hµng Phuongthucthanhtoan Varchar 30 Ph­¬ng thøc thanh to¸n Thoihanthanhtoan Varchar 30 Thêi h¹n thanh to¸n Ghichu Varchar 50 Ghi chó 8. B¶ng Kh¸ch hµng th­êng xuyªn Tªn b¶ng: khachhangtxuyen Tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng DiÔn gi¶i Makh Tinyint 3 M· kh¸ch hµng (Kho¸) Tenkh Char 20 Tªn kh¸ch hµng Matkhau Char 20 MËt khÈu Email Char 20 §Þa chØ Email Dienthoai Double 20 §iÖn tho¹i Diachi Char 20 §Þa chØ Diachilienhe Char 20 §Þa chØ liªn hÖ Fax Char 20 Fax Tinhthanh Char 30 TØnh thµnh 9. B¶ng Kh¸ch hµng kh«ng th­êng xuyªn Tªn b¶ng: khkhongtxuyen Tr­êng KiÓu d÷ liÖu §é réng DiÔn gi¶i Makh Tinyint 3 M· kh¸ch hµng (Kho¸) Hoten Char 30 Hä tªn kh¸ch hµng Email Char 20 §Þa chØ Email Dienthoai Double 10 §iÖn tho¹i Diachi Char 25 §Þa chØ Diachilienhe Char 30 §Þa chØ liªn hÖ Fax Char 10 Fax Tinhthanh Char 30 TØnh thµnh V. Mét Sè trang web cña ch­¬ng tr×nh. 1. Trang chñ. 2. Trang s¶n phÈm dÞch vô. + Trang liÖt kª s¶n phÈm: 3. trang gãp ý. 4.Trang qu¶n lý ®¬n hµng. 5.trang giíi thiÖu vÒ c«ng ty Hoa C­¬ng B&A 6. Trang T×m kiÕm s¶n phÈm. 7. Trang NhËp c¸c s¶n phÈm g¹ch. 8. Trang xem xo¸ s¶n phÈm. 9. Trang söa s¶n phÈm. 10. Trang liªn hÖ . kÕt luËn Trong thêi kú bïng næ th«ng tin hiÖn nay m«i tr­êng m¹ng Internet lµ mét m«i tr­êng truyÒn t¶i th«ng tin nhanh nhÊt vµ réng r·i nhÊt. MÆt hµng g¹ch men cao cÊp lu«n lµ mét thÞ tr­êng nãng báng vµ ®Çy tiÒm n¨ng v× vËy nÕu ®­a ®Ò tµi nµy vµo thùc tÕ ch¾c ch¾n sÏ gióp viÖc kinh doanh trªn thu ®­îc hiÖu qu¶ cao. VÒ phÝa kh¸ch hµng còng cã nhiÒu lîi Ých nh­ nhanh chãng, thuËn lîi, tiÕt kiÖm thêi gian mäi lóc mäi n¬i. Qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t, t×m hiÓu thùc tÕ ®· ®­a ra ®­îc mét m« h×nh vÒ b¸n hµng trùc tuyÕn vµ ®· ¸p dông ng«n ng÷ PHP, c¬ së d÷ liÖu MySQL ®Ó gi¶i quyÕt bµi to¸n nµy. MÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng nh­ng ch¾c ch¾n r»ng lÇn ®Çu lµm quen víi Web kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt rÊt mong ®­îc sù gãp ý ch©n t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c b¹n sinh viªn. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Lª V¨n B»ng ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Em rÊt mong nhËn nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó ch­¬ng tr×nh thùc sù hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Sinh viªn thùc hiÖn: §Æng thÞ H­¬ng Sen Tµi liÖu tham kh¶o Ph¹m H÷u Khang, X©y dùng øng dông Web b»ng PHP & MySQL, NXB Mòi Cµ Mau, 2003. §inh Xu©n L©m, Nh÷ng bµi thùc hµnh HTML, NXB thèng kª, 2002 C¸c trang Web: Môc lôc Môc: Trang Giíi thiÖu: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 Ch­¬ng I: Giíi thiÖu yªu cÇu ®Ò tµi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 I.Thùc tr¹ng c«ng ty Hoa C­¬ng B&A vµ c¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña website. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... 3 II. Môc tiªu vµ nh÷ng yªu cÇu gi¶i quyÕt khi x©y dùng hÖ thèng. ... ... 5 III. Mét sè vÊn ®Ò cña th­¬ng m¹i ®iÖn tö. ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... 7 Ch­¬ng II:Ng«n ng÷ PHP vµ c¬ së d÷ liÖu mysql ... ... . ... ... ... ... ... 9 I. Kh¸i niÖm ng«n ng÷ PHP 9 II. Ng«n ng÷ PHP 10 III. C¬ së d÷ liÖu Mysql 18 Ch­¬ng III: Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng. 21 I. Yªu cÇu ®Ò tµi. 21 II. Ho¹t ®éng cña website. 21 III. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng vµ biÓu ®å luång d÷ liÖu. 25 1. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng. 25 2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu. 26 2.1. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ng÷ c¶nh. 26 2.2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh. 27 2.3.BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh. 28 IV. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu. 31 V. Mét sè trang web cña ch­¬ng tr×nh. 36 KÕt luËn. 47 Tµi liÖu tham kh¶o. 48

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • pptbaocao.ppt