Khóa luận Xây dựng website du lịch Nghệ An qua bản đồ

Lời nói đầu Chúng ta đang ở trong kỷ nguyên CNTT. Ngày nay không còn ai nghi ngờ gì về vai trò của CNTT trong đời sống, trong khoa học kỹ thuật, kinh doanh cũng như trong mọi mặt vận động của xã hội, dưới mọi quy mô từ công ty, xí nghiệp cho đến quốc gia .Hiện nay CNTT là một trong những mũi nhọn được ưu tiên hàng đầu với các nước trong khu vực và thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển trên thế giới. ứng dụng CNTT ngày càng rộng lớn, trong nhiều lĩnh vực như : truyền thống, điều khiển tự động, quản lý các hoạt động ,quản lý các hoạt động của con người và hoạt động xã hội CNTT đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực trong xã hội với mọi phương thức hoạt động hoàn toàn mới mẻ, sáng tạo mà không mất đi tính chính xác. Đặc biệt nó đ đánh đấu một bước ngoặc trong việc áp dụng tin học vào các hoạt động quản lý .Vì thế ở nước ta hiện nay ứng dụng tin học trong quản lý chiếm phần lớn trong sản phẩm phần mềm, bởi nó mang lợi ích to lớn cho nền kinh tế của nước nhà. Hiện nay một số quản lý phần mềm về quản lý như : quản lý vật tư quản lý thư viện, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý doanh nghiệp Đang được sử dụng rộng rãi và có hiệu quả của các công ty, xí nghiệp và cả tư nhân. Tuy nhiên các phần mềm hỗ trợ cho ngành công nghiệp không khói chưa nhiều, phần mềm trợ giúp cho khách du lịch khi tìm hiểu, xác định điểm đến tham quan danh lam thắng cảnh của một địa danh nào đó. Cũng như quảng bá hình ảnh của địa phương, các danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giảỉ trí điều kiện đi lại, cơ sở vật chất phục vụ khách du lịch làm tăng sức hút đối với khách du lịch Từ những vấn đề thiết thực đó mà tôi chọn đề tài xây dựng Website “Du lịch Nghệ An qua bản đồ ” làm luận văn tốt nghiệp. Thông qua website này các khách du lịch có thể có được các thông tin chi tiết về đặc điểm địa lý, địa chỉ của các di tích, danh lam thắng cảnh, lịch trình các tour du lịch. Để có thể sắp xếp thời gian nghỉ ngơi giải trí phù hợp với quỹ thời gian của khách du lịch một cách hợp lý sau những ngày làm việc. Lời nói đầu Chương I: Tổng quan về đề tài 1. Đặt vấn đề . 2. Khái quát về trang Web du lịch Nghệ An Chương II: Cơ sở lý thuyết I. Giới thiệu mô hình CLIENT/SERVER . 1. Sự phát triển 2. Cấu trúc mô hình CLIENT/SERVER . 3. Các thành phần mô hình CLIENT/SERVER 4. Ưu nhược điểm của mô hình II. Các công cụ cài đặt 1. Ngôn ngữ HTML 2. Ngôn ngữ ASP 3. ACCESS 4. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL 5. Kết nối ODBC(OPEN DATABASE CONNECTIVITY) Chương III: Phân tích thiết kế hệ thống I. Xác định, phân tích các luồng thông tin II. Phân tích các luồng dữ liệu 1. Đối tượng quan tâm 2. Yêu cầu chức năng . III. Thiết kế hệ thống thông tin . Chương IV. Xây dựng chương trình I.Xây dựng chương trình . 1.Tổ chức cơ sở dữ liệu trên SERVER . 2.Xây dựng chương trình II. Giao diện chương trình Chương V. Kết luận I. Kết quả đạt được . II. Hạn chế III. Hướng phát triển . Tài liệu tham khảo

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 2059 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Xây dựng website du lịch Nghệ An qua bản đồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tr­êng ®¹i häc vinh Khoa CNTT ------------------------- øng dông ng«n ng÷ asp x©y dùng website “Du lÞch NghÖ An qua b¶n ®å” Kho¸ luËn tèt nghiÖp §¹i häc Ngµnh Cö nh©n tin häc Gi¸o viªn h­íng dÉn: Th.S. Vò V¨n Nam Sinh viªn thùc hiÖn : TrÇn ThÞ BÝch ThuËn Líp : 42E3 - CNTT Vinh - 2006 Lêi nãi ®Çu Chóng ta ®ang ë trong kû nguyªn CNTT. Ngµy nay kh«ng cßn ai nghi ngê g× vÒ vai trß cña CNTT trong ®êi sèng, trong khoa häc kü thuËt, kinh doanh còng nh­ trong mäi mÆt vËn ®éng cña x· héi, d­íi mäi quy m« tõ c«ng ty, xÝ nghiÖp cho ®Õn quèc gia .HiÖn nay CNTT lµ mét trong nh÷ng mòi nhän ®­îc ­u tiªn hµng ®Çu víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ thu hÑp kho¶ng c¸ch víi c¸c n­íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. øng dông CNTT ngµy cµng réng lín, trong nhiÒu lÜnh vùc nh­ : truyÒn thèng, ®iÒu khiÓn tù ®éng, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ,qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi vµ ho¹t ®éng x· héi …CNTT ®· th©m nhËp vµo mäi lÜnh vùc trong x· héi víi mäi ph­¬ng thøc ho¹t ®éng hoµn toµn míi mÎ, s¸ng t¹o mµ kh«ng mÊt ®i tÝnh chÝnh x¸c. §Æc biÖt nã ®· ®¸nh ®Êu mét b­íc ngoÆc trong viÖc ¸p dông tin häc vµo c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý .V× thÕ ë n­íc ta hiÖn nay øng dông tin häc trong qu¶n lý chiÕm phÇn lín trong s¶n phÈm phÇn mÒm, bëi nã mang lîi Ých to lín cho nÒn kinh tÕ cña n­íc nhµ. HiÖn nay mét sè qu¶n lý phÇn mÒm vÒ qu¶n lý nh­ : qu¶n lý vËt t­ qu¶n lý th­ viÖn, qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý nh©n sù, qu¶n lý doanh nghiÖp …§ang ®­îc sö dông réng r·i vµ cã hiÖu qu¶ cña c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp vµ c¶ t­ nh©n. Tuy nhiªn c¸c phÇn mÒm hç trî cho ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi ch­a nhiÒu, phÇn mÒm trî gióp cho kh¸ch du lÞch khi t×m hiÓu, x¸c ®Þnh ®iÓm ®Õn tham quan danh lam th¾ng c¶nh cña mét ®Þa danh nµo ®ã. Còng nh­ qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña ®Þa ph­¬ng, c¸c danh lam th¾ng c¶nh, khu vui ch¬i gi¶Ø trÝ ®iÒu kiÖn ®i l¹i, c¬ së vËt chÊt phôc vô kh¸ch du lÞch lµm t¨ng søc hót ®èi víi kh¸ch du lÞch… Tõ nh÷ng vÊn ®Ò thiÕt thùc ®ã mµ t«i chän ®Ò tµi x©y dùng Website “Du lÞch NghÖ An qua b¶n ®å ” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. Th«ng qua website nµy c¸c kh¸ch du lÞch cã thÓ cã ®­îc c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ ®Æc ®iÓm ®Þa lý, ®Þa chØ cña c¸c di tÝch, danh lam th¾ng c¶nh, lÞch tr×nh c¸c tour du lÞch. §Ó cã thÓ s¾p xÕp thêi gian nghØ ng¬i gi¶i trÝ phï hîp víi quü thêi gian cña kh¸ch du lÞch mét c¸ch hîp lý sau nh÷ng ngµy lµm viÖc. M«i tr­êng ph¸t triÓn cña website nµy lµ sù kÕt hîp cña c¸c ng«n ng÷ vµ m«i tr­êng lµm viÖc nh­ : Html, VBscrip, Dreamweaver, Asp, Flash... Tuy luËn v¨n ®· ®­îc hoµn thµnh nh­ng v× ®iÒu kiÖn thêi gian kh«ng cho phÐp. Còng nh­ míi lÇn ®Çu tiÕp xóc víi c¸c ng«n ng÷ thiÕt kÕ Web nªn ch­¬ng tr×nh ®ang cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. RÊt mong sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó ch­¬ng tr×nh ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña ThÇy gi¸o h­íng dÉn: Th.s Vò V¨n Nam vµ c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong khoa CNTT cïng c¸c b¹n sinh viªn ®· gióp ®ì vµ ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. môc lôc Lêi nãi ®Çu……………………………………………………….. Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ ®Ò tµi………………………………… 1. §Æt vÊn ®Ò………………………………………………………. 2. Kh¸i qu¸t vÒ trang Web du lÞch NghÖ An……………………… Ch­¬ng II: C¬ së lý thuyÕt ……………………………………… I. Giíi thiÖu m« h×nh CLIENT/SERVER…………………………. 1. Sù ph¸t triÓn…………………………………………………….. 2. CÊu tróc m« h×nh CLIENT/SERVER…………………………... 3. C¸c thµnh phÇn m« h×nh CLIENT/SERVER…………………… 4. ¦u nh­îc ®iÓm cña m« h×nh…………………………………… II. C¸c c«ng cô cµi ®Æt…………………………………………….. 1. Ng«n ng÷ HTML……………………………………………….. 2. Ng«n ng÷ ASP………………………………………………….. 3. ACCESS………………………………………………………… 4. Ng«n ng÷ truy vÊn d÷ liÖu SQL………………………………… 5. KÕt nèi ODBC(OPEN DATABASE CONNECTIVITY)……….. Ch­¬ng III: Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng……………………… I. X¸c ®Þnh, ph©n tÝch c¸c luång th«ng tin………………………… II. Ph©n tÝch c¸c luång d÷ liÖu…………………………………….. 1. §èi t­îng quan t©m…………………………………………….. 2. Yªu cÇu chøc n¨ng……………………………………………... III. ThiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin……………………………………. Ch­¬ng IV. X©y dùng ch­¬ng tr×nh…………………………… I.X©y dùng ch­¬ng tr×nh…………………………………………... 1.Tæ chøc c¬ së d÷ liÖu trªn SERVER……………………………. 2.X©y dùng ch­¬ng tr×nh………………………………………….. II. Giao diÖn ch­¬ng tr×nh………………………………………… Ch­¬ng V. KÕt luËn……………………………………………… I. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc………………………………………………... II. H¹n chÕ………………………………………………………… III. H­íng ph¸t triÓn………………………………………………. Tµi liÖu tham kh¶o……………………………………………… Trang 1 3 3 4 4 4 4 5 6 7 7 9 18 19 21 24 24 24 24 24 25 29 29 29 29 30 37 37 37 37 38 ch­¬ng i: tæng quan vÒ ®Ò tµi i. ®Æt vÊn ®Ò Ngµy nay c«ng nghÖ th«ng tin ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. M¸y tÝnh ®iÖn tö kh«ng cßn lµ ph­¬ng tiÖn quý hiÕm mµ ngµy cµng trë thµnh mét c«ng cô lµm viÖc vµ gi¶i trÝ th«ng dông cña con ng­êi, kh«ng chØ ë c«ng së mµ ngay c¶ ë trong gia ®×nh. §øng tr­íc vai trß th«ng tin trong ho¹t ®éng c¹nh tranh gay g¾t, c¸c tæ chøc doanh nghiÖp ®Òu t×m mäi c¬ héi vµ biÖn ph¸p ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin cña m×nh nh»m tin häc ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. HiÖn nay c¸c c«ng ty tin häc hµng ®Çu thÕ giíi kh«ng ngõng ®Çu t­ vµ c¶i thiÖn c¸c ph­¬ng ph¸p còng nh­ c¸c s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ cña c¸c c«ng ty khæng lå nµy, chóng ta dÔ dµng nhËn ra tÝnh tÊt yÕu cña th­¬ng m¹i trªn Internet vµo thÕ kû tíi. X©y dùng Website “ Du lÞch NghÖ An qua b¶n ®å ” lµ mét ý t­ëng thiÕt thùc phôc vô cho nhu cÇu cña con ng­êi. Qua trang Web nµy, b¹n cã thÓ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c ®Þa danh du lÞch næi tiÕng, th«ng tin chi tiÕt vÒ tour mµ b¹n ®Þnh chän, th«ng tin vÒ c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n ... B¹n cã thÓ ®¨ng ký tour trùc tiÕp trªn trang Web nµy. ii. kh¸i qu¸t vÒ trang web du lÞch nghÖ an Trang web sÏ bao hµm nhiÒu néi dung.Tõ di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ nh­ khu di tÝch Kim Liªn, khu du lÞch Cöa Lß…trang web còng chøa nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho kh¸ch du lÞch nh­: §Æc ®iÓm næi bËt, ®Þa chØ cô thÓ vµ lÞch sö cña c¸c di tÝch, th¾ng c¶nh Th«ng tin vÒ c¸c kh¸ch s¹n,nhµ hµng C¸c Tour du lÞch… §ång thêi trang web cßn chøa nh÷ng th«ng tin chung sau: V¨n ho¸ Èm thùc C¸c ph­¬ng tiÖn ®i l¹i cã thÓ sö dông trong chuyÕn du lÞch Tin tøc C¸c tæ chøc hµnh chÝnh: c¬ quan ®¹i diÖn… ch­¬ng ii: c¬ së lý thuyÕt §Ó h×nh thµnh hÖ thèng th«ng tin chóng ta sö dông ng«n ng÷ HTML vµ ASP thiÕt kÕ trang Web, chuÈn ADODB ®Ó kÕt nèi c¬ së d÷ liÖu, tr×nh duyÖt Web Internet Explore, vµ m« h×nh Client/Server. i.giíi thiÖu m« h×nh client/server 1. sù ph¸t triÓn Ngµy nay m« h×nh Client/Server ®­îc sö réng r·i trong m«i tr­êng ph©n t¸n, nguån gèc cña nã b¾t nguån tõ hÖ thèng xö lý dùa trªn m¸y chñ (Host - Terminal). Trong m« h×nh nµy, m¸y chñ ®¶m ®­¬ng toµn bé c«ng viÖc xö lý ®Õn logic tr×nh bµy. C¸c Client chØ cã nhiÖm vô hiÓn thÞ kÕt qu¶ ®· ®­îc ®Þnh d¹ng tõ m¸y chñ. 2. cÊu tróc client/server 2. 1 Tæng quan: M« h×nh Client/Server lµ mét hÖ thèng gåm Ýt nhÊt mét m¸y chñ vµ c¸c m¸y tr¹m nèi vµo m¸y chñ th«ng qua mét m«i tr­êng m¹ng. Server cµi dÆt hÖ ®iÒu hµnh m¹ng (Nework Operating System) ®Ó ®iÒu khiÓn hÖ thèng. Trªn m¸y Client cµi bÊt cø hÖ ®iÒu hµnh nµo miÔn lµ cã kh¶ n¨ng giao tiÕp víi Server. HÖ thèng m¹ng ë ®©y cã thÓ lµ m¹ng côc bé hay m¹ng diÖn réng. Client/Server cho phÐp mét øng dông chia thµnh nhiÒu nhiÖm vô kh¸c nhau. Mçi nhiÖm vô cã thÓ thùc hiÖn trªn c¸c m«i tr­êng, h×nh thøc kh¸c nhau. Mçi nhiÖm vô cã thÓ ph¸t triÓn vµ duy tr× ®éc lËp còng nh­ thùc hiÖn trªn nhiÒu m¸y tÝnh kh¸c nhau trªn m¹ng. 2. 2 Tæ chøc Mét hÖ thèng tæ chøc theo m« h×nh Client/Server bao gåm ba thµnh phÇn ®ã lµ: Client, Server vµ m¹ng. Client: yªu cÇu tèi thiÓu cña Client lµ cã kh¶ n¨ng ph¸t ra yªu cÇu tíi Server vµ hiÓn thÞ kÕt qu¶ tr¶ vÒ tõ Server. Nã cã thÓ lµ c¸c tr¹m lµm viÖc, m¸y tÝnh ®Ó bµn …m¸y Client cã thÓ ch¹y bÊt cø hÖ ®iÒu hµnh nµo, nã kh«ng phô thuéc vµo hÖ ®iÒu hµnh m¹ng. Client cã thÓ tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc riªng cña m×nh, xö lý d÷ liÖu tr­íc khi göi ®Õn Server hoÆc d÷ liÖu tõ Server trë vÒ, tù nã ®iÒu ®é c¸c tµi nguyªn côc bé cña nã mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn Server. Server: V× Server thùc hiÖn nhiÒu c«ng viÖc nªn nã ph¶i lµ mét m¸y ®ñ m¹nh nh­ kh¶ n¨ng bé xö lý, kh«ng gian bé nhí, dung l­îng ®Üa cøng, ®é tin cËy cao…m¸y server cßn ph¶i cã hÖ ®iÒu hµnh thÝch hîp ®Ó ch¹y. Tuú theo yªu cÇu hÖ thèng mµ lùa chän yªu cÇu phÇn mÒm mét c¸ch hîp lý. Nã cã thÓ lµ phÇn mÒm qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu mét phÇn hoÆc toµn bé phÇn mÒm m¹ng…Server cung cÊp d÷ liÖu cho c¸c Client khi cã yªu cÇu. §¶m b¶o hÖ thèng ho¹t ®éng mét c¸ch hiÖu qu¶, th«ng suèt tr¸nh t×nh tr¹ng t¾c ngÏn, xung ®ét khi cã yªu cÇu tíi mét Server kh¸c. Khi ®ã nã ®ãng vai trß mét Client. NÕu trªn hÖ thèng nhiÒu Server kh¸c. Khi ®ã nã ®ãng vai trß mét Client. NÕu trªn hÖ thèng cã nhiÒu Server mçi Server cã mét chøc n¨ng nhÊt ®Þnh, ng­êi ta ph©n Server ra lµm 6 lo¹i chøc n¨ng: Application Server: Server nµy ®ãng vai trß Host trong c¸c hÖ thèng host base processing. File Server:qu¶n lý file cña hÖ thèng. Data Server: Xö lý d÷ liÖu, tæ chøc l­u tr÷ d÷ liÖu, thùc hiÖn truy vÊn d÷ liÖu. Computer Server: Qu¶n lý chøc n¨ng, nhËn biÕt c¸c yªu cÇu vµ chuyÓn giao ®¸p øng. Database Server:T­¬ng t¸c d÷ liÖu, Server nµy ho¹t ®éng dùa trªn computer Server vµ dataServer: §¶m ®­¬ng chøc n¨ng cÇu nèi víi Server kh¸c ë xa hoÆc m¹ng kh¸c. 3.c¸c thµnh phÇn cña m« h×nh client/server 3. 1 Giao diÖn ng­êi dïng (Uses Interface): Cã chøc n¨ng t­¬ng t¸c víi ng­êi sö dông, nh­ ph¸t ra yªu cÇu d÷ liÖu ®èi víi ng­êi sö dông hoÆc c¸ch thøc ®ãn nhËn d÷ liÖu tõ ng­êi sö dông, thµnh phÇn nµy t¹o mét giao diÖn ®èi víi ng­êi sö dông. 3. 2 Logic tr×nh bµy (Presentation Logic): Lµ thµnh phÇn cña øng dông ®¶m ®­¬ng tr¸ch nhiÖm hiÓn thÞ, tr×nh bµy c¸c thµnh phÇn giao tiÕp víi ng­êi sö dông nh­ ®Þnh d¹ng mµn h×nh, qu¶n lý c¸c hép tho¹i, c¸c cöa sæ, ®äc ghi c¸c th«ng tin trªn mµn h×nh, phÝm, chuét… 3. 3 Logic øng dông( Application Logic ): §¶m ®­¬ng viÖc thùc thi øng dông nh­ ®¸p øng c¸c yªu cÇu tõ ng­êi sö dông, qu¶n lý c¸c c¬ së d÷ liÖu…Ngoµi ra nã cßn lµ c¸i cèt lâi cña hÖ thèng ®iÒu chØnh c¸c thµnh phÇn kh¸c, th«ng th­êng nã gåm hai thµnh phÇn: thao t¸c d÷ liÖu vµ xö lý d÷ liÖu. 4.­u nh­îc ®iÓm cña m« h×nh client/server 4. 1 ¦u ®iÓm: M« h×nh Client/Server t¹o ra kh¶ n¨ng mÒm dÎo trong quan hÖ gi÷a Client vµ Server. Client cã thÓ ®¶m ®­¬ng mét sè nhiÖm vô thay cho Server vµ Server cã thÓ ph©n phèi t¸c vô cho nã. §iÒu nµy gi¶m bít g¸nh nÆng cho Server, tËn dông kh¶ n¨ng cña Client. Nh­ vËy chi phÝ còng gi¶m ®¸ng kÓ. Client/Server më ra kh¶ n¨ng sö dông tµi nguyªn dïng chung trªn m¹ng nh­ phÇn mÒm, m¸y in, …c¸c tµi nguyªn tr­íc ®©y chØ n»m trªn mét hÖ thèng do ®ã chØ ®­îc khai th¸c trùc tiÕp trªn Host ®ã. Nay nã ®­îc cÊp ph¸t cho c¸c nhiÖm vô, c¸c tr¹m lµm viÖc cïng c¸c Server kh¸c trong hÖ thèng. Client/Server cho phÐp phèi hîp qu¶n lý, tËp trung vµ kh«ng tËp trung. C¸c chøc n¨ng cã thÓ bÞ ph©n t¸n trªn c¸c nót kh¸c nhau do ®ã lµm t¨ng tÝnh an toµn cña hÖ thèng còng nh­ kh¶ n¨ng qóa t¶i trªn mét Server. Cho phÐp dïng giao diÖn ®å ho¹ trªn c¸c tr¹m gióp cho viÖc sö dông dÔ dµng h¬n. C¸c øng dông ®­îc ph¸t triÓn nhanh, dÔ ®­îc ng­êi dïng chÊp nhËn. 4. 2 Nh­îc ®iÓm: Bªn c¹nh nh÷ng tiÕn bé trªn, m« h×nh Client/Server còng cã nh÷ng nh­îc ®iÓm sau: Khi øng dông chñ yÕu ®Æt ë Server, Server cã nhiÒu nguy c¬ t¾c ngÏn, xung ®ét. §ßi hái c¸c chiÕn l­îc ph©n chia nguån tµi nguyªn, ph©n phèi nhiÖm vô còng nh­ ®¸p øng yªu cÇu. C¸c øng dông ph©n t¸n, ph©n chia c¸c nhiÖm vô phøc t¹p h¬n nhiÒu so víi øng dông kh«ng ph©n t¸n. M«i tr­êng cã nhiÒu ng­êi sö dông ®ßi hái c¸c c¬ chÕ b¶o mËt d÷ liÖu, cÇn ph¶i cã hiÓu biÕt vµ ph­¬ng ph¸p kü thuËt míi cã thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch tèi ­u. ii. c¸c c«ng cô cµi ®Æt 1.ng«n ng÷ html Kh¸i niÖm chung: Ng«n ng÷ HTML (Hyper Text Markup Language) lµ ng«n ng÷ ®Þnh d¹ng vµ ®¸nh dÊu c¸c v¨n b¶n. HTML sö dông c¸c thÎ (tag) ®Ó ®Þnh d¹ng. S¾p ®Æt th«ng tin trªn mÆt v¨n b¶n. 1. 2 C¸c thµnh phÇn cña mét tµi liÖu HTML: CÊu tróc tæng qu¸t cña mét tµi liÖu HTML: Tiªu ®Ò cña mét trang HTML Néi dung cña trang HTML cã thÓ lµ v¨n b¶n, ®å ho¹, ©m thanh, video… V¨n b¶n HTML hay mét trang Web, b¾t ®Çu lµ thÎ kÕt thóc b»ng , th­êng cã hai thµnh phÇn chÝnh: PhÇn ®Çu v¨n b¶n (document head) vµ phÇn th©n v¨n b¶n (document body). a) PhÇn ®Çu v¨n b¶n: ®­îc më ®Çu b»ng thÎ kÕt thóc b»ng thÎ . Th«ng tin duy nhÊt trong phÇn ®Çu ®­îc tr×nh duyÖt Web hiÓn thÞ lµ tiªu ®Ò cña v¨n b¶n. b) PhÇn th©n v¨n b¶n: ®­îc b¾t ®Çu bëi thÎ vµ kÕt thóc bëi thÎ , lµ phÇn chøa néi dung chÝnh cña v¨n b¶n.. 1. 3 Thuéc tÝnh liªn kÕt cña HTML: a) T¹o liªn kÕt: Trong trang HTML cã thÓ liªn kÕt ®Õn c¸c trang HTML kh¸c hay ®Õn ngay mét phÇn nµo ®ã trong trang hiÖn hµnh. C¸c thÎ t¹o liªn kÕt: Xem th«ng tin vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c thuéc tÝnh nh­ : a herf, name, method, rev, title… ThiÕt lËp mèi liªn kÕt tíi mét trang Web víi mét file bÊt kú, hoÆc cã thÓ liªn kÕt trªn cïng mét trang. ThÎ nµy kh«ng thÓ dïng mét m×nh mµ ph¶i kÌm theo ®Þa chØ cña tµi liÖu muèn liªn kÕt. b)ChÌn mét sè ®èi t­îng: ChÌn h×nh ¶nh vµo trang Web, file x¸c ®Þnh trªn tËp tin ¶nh ®Ó tr×nh duyÖt cã thÓ më tËp tin vµ hiÓn thÞ (tËp tin ¶nh ®­îc l­u tr÷ d¹ng GIF hoÆc. JPG) t¹o chó thÝch, t¹o vïng trèng trong trang HTML cã néi dung kh«ng hiÓn thÞ lªn trang Web. T¹o hiÖu øng cho ch÷ ch¹y Cho phÐp t¹o tËp tin ¶nh lµm nÒn cho trang Web Nguån ¶nh Tr­íc khi ®­a h×nh ¶nh lªn trang Web, cÇn ph¶i x¸c ®Þnh tªn cña tËp tin h×nh ¶nh vµ n¬i l­u tr÷ trªn m¸y chñ ®Ó h­íng tr×nh duyÖt t×m ®óng ¶nh cÇn sö dông. 1. 4 C¸c ®Æc tr­ng cña ng«n ng÷ HTML: Ng«n ng÷ HTML cung cÊp c¸c c«ng cô thuËn lîi ®Ó x©y dùng mét trang Web: Sö dông c¸c Form cho phÐp xem, söa, nhËp, xo¸ d÷ liÖu. Sö dông liªn kÕt ®Ó truy vÊn d÷ liÖu. KÕt hîp kÕt qu¶ truy vÊn ®­îc víi thÎ HTML ®Ó t¹o trang hiÓn thÞ theo ý T¹o c¸c nót submit ®Ó gäi ®Õn c¸c trang kh¸c, nh»m thùc thi c¸c yªu cÇu Cho phÐp chÌn c¸c ®o¹n m· ®Ó thi hµnh c¸c chøc n¨ng. 2. ng«n ng÷ asp 2. 1 Giíi thiÖu Active Server Pages(ASP) Microsoft Active Pages(ASP) kh«ng h¼n lµ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh. Microsoft gäi nã lµ mét m«i tr­êng kÞch b¶n trªn m¸y chñ (Server side Scripting Environment). M«i tr­êng nµy dïng ®Ó t¹o vµ ch¹y c¸c øng dông Web ®éng, t­¬ng t¸c, cã hiÖu qu¶ cao, lµm néi dung trang Web linh ho¹t h¬n. Víi ng­êi dïng kh¸c nhau khi truy nhËp nh÷ng trang Web nµy cã thÓ nhËn ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¸c nhau. Nhê nh÷ng ®èi t­îng cã s½n (Built-in Object) vµ kh¶ n¨ng hç trî c¸c ng«n ng÷ kÞch b¶n nh­ JavaScrip, cïng mét sè thµnh phÇn ActiveX kh¸c kÌm theo, ASP cung cÊp giao diÖn lËp tr×nh m¹nh mÏ vµ dÔ dµng trong viÖc triÓn khai øng dông Web. a) Trang ASP: Mçi trang .ASP cã thÓ bao gåm mét trong c¸c thµnh phÇn sau: HTML, Script cña ng«n ng÷ VBScript hoÆc Javascipt, Text trong ®ã cã c¸c tag HTML vµ Text sÏ ®­îc xö lý b×nh th­êng nh­ ®èi víi c¸c v¨n b¶n HTML th«ng th­êng, c¸c Script sÏ ®­îc mét bé phËn (engine) cña ASP th«ng dÞch vµ thi hµnh trªn Server. Cã thÓ xem trang ASP nh­ mét trang HTML cã bæ sung c¸c ASP Script Command. b) Ho¹t ®éng cña trang ASP: Sau khi m«t tr­êng ASPthùc hiÖn viÖc thùc thi c¸c file ASP xong nã sÏ tr¶ l¹i mét kÕt qu¶ ë d¹ng HTML cho Web Server, tiÕp theo Browser sÏ nhËn ®­îc néi dung cÇn tr×nh bµy tõ Web Server th«ng qua giao thøc HTTP. Mét trang ASP còng sÏ ®­îc browser tham kh¶o tíi b×nh th­êng nh­ lµ nã ®· tham kh¶o tíi mét trang HTML cña Web. Ho¹t ®éng cña trang ASP so víi ho¹t ®éng cña trang HTML cã thÓ ®­îc minh ho¹ th«ng qua h×nh sau: c) S¬ ®å mét øng dông trªn Web ASP: Web Server: lµ n¬i tiÕp nhËn vµ tr¶ lêi c¸c yªu cÇu cña Web user, ®ång thêi còng thùc hiÖn viÖc kÕt nèi ®Õn hÖ DBMS trªn Database Server theo yªu cÇu truy cËp d÷ liÖu cña trang ASP. ADO cung cÊp giao diÖn lËp tr×nh cho ng­êi ph¸t triÓn x©y dùng c¸c lÖnh truy cËp c¬ së d÷ liÖu, c¸c lÖnh nµy ®­îc chuyÓn ®Õn cho hÖ DBMS ®Ó thùc thi th«ng qua c¸c thµnh phÇn OLEDB (vµ ODBC). KÕt qu¶ truy vÊn d÷ liÖu sÏ ®­îc Web Server ®­a ra hiÓn thÞ trªn Browser. Database Server: n¬i diÔn ra viÖc thùc thi c¸c thao t¸c c¬ së d÷ liÖu nh­ truy vÊn, cËp nhËt còng nh­ ®¶m b¶o tÝnh toµn vÑn d÷ liÖu cña hÖ DBMS Browser: giao diÖn víi ng­êi dïng, tiÕp nhËn c¸c yªu cÇu cña ng­êi sö dông còng nh­ hiÓn thÞ kÕt qu¶ yªu cÇu Web Server ODBC OLEDB ADO ASP Web Browser Database Server DMS (SQL Server ) Quy tr×nh nh­ sau: khi mét user th«ng qua Web Browser göi yªu cÇu tíi mét file .asp ë Server th× Script chøa trong file sÏ ®­îc ch¹y trªn Server vµ tr¶ kÕt qu¶ vÒ cho Browser ®ã. Khi Web Server nhËn ®­îc yªu cÇu tíi mét file .asp th× nã sÏ ®äc tõ ®Çu tíi cuèi file .asp ®ã, thùc hiÖn c¸c lÖnh Script trong ®ã vµ tr¶ kÕt qu¶ vÒ cho Web Browser lµ mét trang HTML d) øng dông ASP Th­êng øng dông ASP gåm c¸c trang ASP, trang HTML vµ nh÷ng thµnh phÇn kh¸c ®Æt trong mét th­ môc ®­îc khai b¸o víi Web server, th­ môc nµy ph¶i ®­îc g¸n quyÒn Executive hay Scrip ®Ó trang ASP ho¹t ®éng ®óng. Trong th­ môc cã mét tËp tin ®Æc biÖt lµ global. Asp dïng ®Ó chia sÎ th«ng tin trong toµn bé øng dông. e) Web Server Trang ASP cã thÓ ch¹y víi Microsoft Internet Information Server (IIS) 3.0.Tuy nhiªn nªn dïng ASP víI IIS 4.0 (trªn Windows NT) hoÆc Microsoft Personal Web Server (PWS) 4.0 (trªn Windows 9x) ®Ó sö dông nh÷ng tÝnh n¨ng míi vµ c¸c ActiveX Component kÌm theo. Cã thÓ cµi ®Æt IIS 4.0 hoÆc PWS 4.0 tõ môc NT Option Pack trong bé Visua Studio 6.0. 2.2 §Æc ®iÓm cña ASP: T¹o néi dung ®éng cho trang Web. NhËn yªu cÇu truy vÊn tin hoÆc d÷ liÖu göi ®Õn tõ ng­êi sö dông qua form. Truy cËp c¬ së d÷ liÖu vµ truy vÊn tin cho ng­êi sö dông Tuú biÕn néi dung trang theo ®èi t­îng ng­êi sö dông. BÝ mËt m· nguån. C¸c file .asp t­¬ng thÝch víi file HTML, vµ viÖc viÕt c¸c Script ®¬n gi¶n, kh«ng ph¶i biªn dÞch hay liªn kÕt nh­ viÖc lËp tr×nh th«ng th­êng, ASP cung cÊp c¸c ®èi t­îng tiÖn lîi cho nhiÒu thao t¸c nh­: Request, Response, Server, Apllication, Session. C¸c ®èi t­îng cã s½n nµy cña m«i tr­êng ASP sÏ gióp cho viÖc giao tiÕp d÷ liÖu gi÷a Client vµ Server thùc sù tiÖn lîi, còng nh­ viÖc qu¶n lý øng dông mét c¸ch linh ho¹t nhê vµo c¸c biÕn Session, Apllication. 2.3 ¦u vµ khuyÕt ®iÓm cña ASP: ¦u ®iÓm So víi mét sè ng«n ng÷ lËp tr×nh m¸y chñ kh¸c nh­ CGI, Perl, Python…th× ASP dÔ ®äc h¬n. NÕu sö dông ng«n ng÷ mÆc ®Þnh VBScrip b¹n sÏ thÊy m· lÖnh t­¬ng tù nh­ Visual Basic, cho nªn dÔ thùc hµnh vµ mÊt Ýt thêi gian ®Ó ®äc h¬n so víi Perl. Víi ASP, c¸c nhµ ph¸t triÓn øng dông Web dÔ dµng tiÕp cËn c«ng nghÖ nµy vµ nhanh chãng t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã gi¸ trÞ.Gãp phÇn t¹o nªn mét ®éi ngò lËp tr×nh Web lín m¹nh. DÔ dµng t­¬ng thÝch víi c¸c c«ng nghÖ Microsoft. ASP sö dông Active Data Object (ADO) ®Ó thao t¸c víi c¬ së d÷ liÖu hÕt søc tiÖn lîi. ASP cã tÝnh n¨ng më ,cho phÐp c¸c nhµ lËp tr×nh x©y dùng c¸c thµnh phÇn vµ ®¨ng ký sö dông dÔ dµng. Hay nãi c¸ch kh¸c ASP cã tÝnh n¨ng COM (Component Object Model). KhuyÕt ®iÓm: ASP chØ ch¹y vµ t­¬ng thÝch trªn m«i tr­êng Windows. ASP cã ®é b¶o mËt kÐm. C¸c m· ASP ®Òu cã thÓ ®äc ®­îc nÕu ng­êi dïng cã quyÒn truy cËp vµo Web server. 2.4 C¸c thµnh phÇn vµ có ph¸p ASP: ASP bao gåm c¸c thµnh phÇn sau: C¸c bé dÞch ng«n ng÷ VBscript vµ Jscript . Th­ viÖn c¸c ®èi t­îng, chuyªn dïng ®Ó truy xuÊt Database th«ng qua ODBC Driver (Active Server Data Object - ADO). Th­ viÖn c¸c ®èi t­îng hç trî cho viÖc viÕt c¸c trang ASP. Trang ASP ®¬n gi¶n lµ mét trang v¨n b¶n víi phÇn më réng lµ .asp, gåm cã ba phÇn: V¨n b¶n (Text) C¸c HTML tag C¸c Script, mçi Script sÏ thùc hiÖn mét c«ng viÖc nµo ®ã, gièng nh­ c¸c ph¸t biÓu cña mét ng«n ng÷ lËp tr×nh. Mét Script lµ mét chuçi c¸c lÖnh Script, nã cã thÓ lµ: + Mét phÐp g¸n gi¸ trÞ cho mét biÕn + Mét yªu cÇu Web Server göi th«ng tin ®Õn Browser. + Tæ hîp c¸c lÖnh riªng rÏ thµnh mét thñ tôc hay mét hµm gièng nh­ trong c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh. + ViÖc thi hµnh mét Script lµ mét qu¸ tr×nh göi chuçi c¸c lÖnh tíi Scripting Engine, t¹i ®©y ASP sÏ th«ng dÞch c¸c lÖnh nµy vµ chuyÓn tiÕp cho m¸y tÝnh. Script ®­îc viÕt b»ng mét ng«n ng÷ víi c¸c luËt ®­îc ®Æc t¶ nµo ®ã. Trong ASP cung cÊp hai Script Engine lµ Vbscrip, vµ Jsript. Tuy nhiªn ASP kh«ng ph¶i lµ ng«n ng÷ Script, mµ nã chØ cung cÊp mét m«i tr­êng nµo ®Ó xö lý c¸c Script mµ ta chÌn vµo trong c¸c file .asp, viÖc chÌn nµy ph¶i tu©n theo mét có ph¸p nhÊt ®Þnh cña ASP. Có ph¸p: Lùa chän Script ®­îc ®Æt ngay t¹i dßng ®Çu file: 2.5 C¸c ®èi t­îng(object) trong Asp: Khi viÕt c¸c script ta th­êng cã nhu cÇu thùc hiÖn mét sè t¸c vô nµo ®ã theo mét qui t¾c c¬ b¶n nµo ®ã. Khi ®ã th­êng xuÊt hiÖn nh÷ng c«ng viÖc lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn, tõ ®ã xuÊt hiÖn nhu cÇu t¹o ra c¸c ®èi t­îng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc c¬ b¶n ®ã. Mçi ®èi t­îng lµ mét kÕt hîp gi÷a lËp tr×nh vµ d÷ liÖu mµ cã thÓ xö lý nh­ mét ®¬n vÞ thèng nhÊt. §èi víi phÇn lín c¸c ®èi t­îng, ®Ó sö dông ®­îc nã ta ph¶i t¹o ra c¸c instance cho nã. Tuy nhiªn ASP cã s½n 5 ®èi t­îng mµ ta cã thÓ dïng ®­îc mµ kh«ng cÇn ph¶i t¹o c¸c instance. Chóng ®­îc gäi lµ c¸c build-in object, bao gåm: Request: Lµ ®èi t­îng chøa c¸c th«ng tin ë Web browser göi yªu cÇu tíi Web server. Response: Lµ ®èi t­îng chøa th«ng tin tõ server göi vÒ cho Web browser. Server: Lµ m«i tr­êng m¸y server n¬i ASP ®ang ch¹y, chøa c¸c th«ng tin vµ t¸c vô vÒ hÖ thèng. Apllication: §¹i diÖn cho øng dông Web cña ASP, chøa script hiÖn hµnh. Session: lµ mét biÕn ®¹i diÖn cho user. ` a. §èi t­îng Request: §Þnh nghÜa: Víi ®èi t­îng Request, C¸c øng dông ASP cã thÓ lÊy dÔ dµng c¸c th«ng tin göi tíi tõ user. Có ph¸p tæng qu¸t: Request.(CollectionName)(Variable) §èi t­îng Request: Cã 5 Collection . Client Certificate: NhËn Certtification Fields tõ Request cña Web Browser. NÕu Web Browser sö dông http:// ®Ó connect víi server, browser sÏ göi certification fields. Query String: NhËn gi¸ trÞ cña c¸c biÕn trong HTML query string. #©y lµ gi¸ trÞ ®­îc göi lªn theo sau dÊu chÊm hái(?) trong HTML Request. Form: NhËn c¸c gi¸ trÞ cña c¸c phÇn tö trªn form sö dông ph­¬ng thøc POST. Cookies: Cho phÐp nhËn nh÷ng gi¸ trÞ cña cookies trong mét HTML Request. Server Variable: nhËn c¸c gi¸ trÞ cña c¸c biÕn m«i tr­êng. b. §èi t­îng Response: §Þnh nghÜa: ViÖc göi th«ng tin tíi cho user sÏ ®­îc thùc hiÖn nhê ®èi t­îng Response. Có ph¸p tæng qu¸t: Response.Collection /property / method Collection cña ®èi t­îng Response: Cookies: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ biÕn Cookies. NÕu Cookies ®­îc chØ ra kh«ng tån t¹i, nã sÏ ®­îc t¹o ra. NÕu nã tån t¹i th× nã ®­îc nhËn gi¸ trÞ míi. C¸c Properties: Buffer: ChØ ra trang Web output ®­îc gi÷ l¹i ®Öm buffer hay kh«ng. ContentType: ChØ ra HTML content type cho response. Expires: ChØ ®Þnh sè thêi gian tr­íc khi mét trang ®­îc cached trªn mét browser hÕt h¹n. ExpiresAbsolute: ChØ ra ngµy giê cña mét trang ®­îc cached trªn browser hÕt h¹n. Status: ChØ ra gi¸ trÞ tr¹ng th¸i ®­îc Server. C¸c Methods: AddHeader: Thªm mét HTML header víi mét gi¸ trÞ ®­îc chØ ®Þnh. AppendToLog: Thªm mét chuçi vµo cuèi file Log cña Web server cho request nµy. BinaryWrite: XuÊt th«ng tin ra output HTML d¹ng binary. Clear: Xãa ®Öm output HTML. End: Dõng xö lý file .asp vµ tr¶ vÒ kÕt qu¶ hiÖn t¹i. Flush: Göi th«ng tin trong buffer cho client. Redirect: Göi mét th«ng b¸o cho browser ®Þnh h­íng l¹i ®Õn mét URL kh¸c. Write: Ghi mét biÕn ra HTML output nh­ lµ mét chuçi. c. §èi t­îng session: §Þnh nghÜa: Chóng ta cã thÓ sö dông 1 object Session ®Ó l­u tr÷ th«ng tin cÇn thiÕt cho 1 user. Nh÷ng biÕn ®­îc l­u tr÷ trong object vÉn tån t¹i khi user nh¶y tõ trang nµy sang trang kh¸c trong øng dông.Web server tù ®éng t¹o object session khi user ch­a cã session yªu cÇu mét trang Web. Khi session nµy kÕt thóc th× c¸c biÕn trong nã ®­îc xãa ®Ó gi¶i phãng tµi nguyªn. C¸c biÕn session cã tÇm vùc trong session ®ã mµ th«i. Có ph¸p tæng qu¸t: Session.property | method C¸c Properties: SessionID: Tr¶ vÒ SessionID cho user. Mçi session sÏ ®­îc server cho mét sè ®Þnh danh duy nhÊt khi nã ®­îc t¹o ra. Timeout: Kho¶ng thêi gian tån t¹i cña session, tÝnh b»ng phót. C¸c Methods: Abandon: Xãa bá mét object session, tr¶ l¹i tµi nguyªn cho hÖ thèng. d. §èi t­îng Application: §Þnh nghÜa: Ta cã thÓ sö dông object Application ®Ó cho phÐp nhiÒu ng­êi cïng sö dông mét øng dông chia sÎ th«ng tin víi nhau.Bëi v× object Application ®­îc dïng chung bëi nhiÒu ng­êi sö dông, do ®ã object cã 2 method Lock vµ Unlock ®Ó cÊm kh«ng cho nhiÒu user ®ång thêi thay ®æi property cña object nµy, c¸c biÕn Application lµ toµn côc, cã t¸c dông trªn toµn øng dông. Có ph¸p tæng qu¸t: Application.Method C¸c Methods: Lock: Ph­¬ng ph¸p nµy cÊm kh«ng cho client kh¸c thay ®æi property cña ®èi t­îng Application . Unlock: Ph­¬ng ph¸p nµy cho phÐp client kh¸c thay ®æi property cña ®èi t­îng Application . Events: gåm cã hai event ®­îc khai b¸o trong file Global.asa. Application_OnStart: X¶y ra khi khëi ®éng øng dông. Application_OnEnd:X¶y ra khi øng dông ®ãng, hay Server shutdown. e. §èi t­îng Server: §Þnh nghÜa: Cho phÐp truy xuÊt ®Õn c¸c method vµ property cña server nh­ lµ nh÷ng hµm tiÖn Ých. Có ph¸p tæng qu¸t: Server.Method C¸c Properties: CriptTimeout: Kho¶ng thêi gian dµnh cho script ch¹y. C¸c Methods: CreateObject: T¹o mét instance cña server component. HTMLEncode: M· hãa mét chuçi theo d¹ng HTML MapPath: ¸nh x¹ ®­êng dÉn ¶o (lµ ®­êng dÉn tuyÖt ®èi trªn server hiÖn hµnh hoÆc ®­êng dÉn t­¬ng ®èi ®Õn trang hiÖn t¹i) thµnh ®­êng dÉn vËt lý (physical path). URLencode: m· hãa mét chuçi (kÓ c¶ kÝ tù escape) theo qui t¾c m· hãa URL ACCESS ý niÖm vÒ c¬ së d÷ liÖu (CSDL): CSDL lµ tËp hîp nh÷ng sè liÖu liªn quan ®Õn mét chñ ®Ò hay mét mét môc ®Ých qu¶n lý khai th¸c nµo ®ã trong CSDL ngoµi c¸c Table chøa nh÷ng sè liÖu cßn cã nh÷ng “vËt dông” gióp ta qu¶n lý vµ khai th¸c sè liÖu, ®ã lµ nh÷ng Query (b¶ng truy vÊn), nh÷ng Form (mÉu biÓu), nh÷ng Report (b¶o biÓu), nh÷ng Macro (lÖnh ngÇm) vµ nh÷ng module (®¬n thÓ lËp tr×nh). Microsoft Access: Lµ mét hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu (Database Management System gäi t¾t lµ DBMS) gióp ta qu¶n lý b¶o tr× vµ khai th¸c sè liÖu ®­îc l­u gi÷ mét c¸ch cã tæ chøc bªn trong m¸y tÝnh 4.ng«n ng÷ truy vÊn d÷ liÖu sql Nh÷ng ®Æc tr­ng cña ng«n ng÷ SQL: SQL lµ ng«n ng÷ qu¶n lý CSDL ®iÓn h×nh, SQL lµ ng«n ng÷ ®¬n gi¶n nh­ng rÊt hiÖu qu¶. H¬n n÷a sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña nhu cÇu x©y dùng nh÷ng CSDL lín theo m« h×nh Client/Server ng«n ng÷ SQL cµng phæ biÕn. Trong m« h×nh Client/Server, toµn bé c¬ së d÷ liÖu ®­îc tËp trung trªn m¸y chñ (Server). Mäi thao t¸c xö lý d÷ liÖu ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y chñ b»ng c¸c lÖnh SQL. M¸y tr¹m (Client) chØ dïng ®Ó cËp nhËt d÷ liÖu cho m¸y chñ hoÆc lÊy th«ng tin tõ m¸y chñ. SQL ®­îc sö dông ®Ó nhanh chãng t¹o ra c¸c trang Web ®éng (Dynamic Web Pages). KÕt dÝnh gi÷a c¬ së d÷ liÖu vµ trang Web. Khi ng­êi dïng yªu cÇu, SQL sÏ thùc hiÖn viÖc truy cËp th«ng tin trong c¬ së d÷ liÖu trªn m¸y chñ vµ hiÓn thÞ vµ hiÓn thÞ lµm viÖc kÕt qu¶ trªn trang Web, SQL còng lµ c«ng cô ®Ó cËp nhËt th«ng tin cho CSDL. SQL chØ lµm viÖc víi nh÷ng d÷ liÖu cã cÊu tróc b¶ng (Table) nh­ Foxpro.Access. SQL ph©n tÝch, xö lý th«ng tin, söa ®æi cÊu tróc cña c¸c b¶ng. §Æc ®iÓm næi bËt cña SQL lµ cho phÐp nhiÒu ng­êi truy cËp ®ång thêi. SQL sö dông Query (c©u hái truy vÊn) mçi Query lµ mét c©u lÖnh SQL ®­îc x©y dùng hoµn chØnh vµ cã thÓ ghi l¹i ®Ó mang ra sö dông bÊt cø lóc nµo. SQL cã kh¶ n¨ng ®¸p øng hÇu hÕt c¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc cËp nhËt, ph©n tÝch d÷ liÖu tõ c¸c b¶ng, vµ cã thÓ kÕt nèi mét CSDL kh¸c sang SQL th«ng qua ODBC. Mét sè c«ng cô chÝnh cña SQL cã kh¶ n¨ng ®¸p øng hÇu hÕt c¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc cËp nhËt, ph©n tÝch d÷ liÖu tõ c¸c b¶ng, vµ cã thÓ kÕt nèi mét CSDL kh¸c sang SQL th«ng qua ODBC. Mét sè c«ng cô chÝnh cña SQL: CËp nhËt, xo¸ c¸c b¶ng ghi trªn toµn b¶ng theo nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau. KÕt nèi d÷ liÖu trªn m¸y chñ (Server). Khi d÷ liÖu ®­îc tËp trung trªn m¸y chóng ta ph¶i dïng lÖnh SQL ®Ó x©m nhËp vµo bªn trong m¸y KÕt hîp c¸c trang Web víi CSDL b»ng lÖnh SQL. TÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cña SQL ®Òu cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸c c«ng cô kh¸c nhau cña phÇn mÒm cã sö dông SQL. C©u lÖnh ®¬n gi¶n, dÔ nhí, dÔ sö dông vµ rÊt ng¾n gän. Kh¶ n¨ng thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu phøc t¹p cña c«ng viÖc… D¹ng lÖnh cña ng«n ng÷ truy vÊn d÷ liÖu: a) CËp nhËt d÷ liÖu: Thªm c¸c Record vµo mét b¶ng: Có ph¸p: Insert Into Tªn_b¶ng(danh_s¸ch_c¸c_tr­êng) Value(C¸c_gi¸_trÞ) [C©u_hái_con] b) Xo¸ c¬ së d÷ liÖu: Xo¸ mét record ra khái b¶ng Có ph¸p: Delete Tªn_ b¶ng [From (Tªn_b¶ng)] [WHERE biÓu_thøc_®iÒu_kiÖn] c) Truy vÊn d÷ liÖu: Có ph¸p: Select [*Distinct] danh_s¸ch _tham _chiÕu Form danh_s¸ch_tªn_b¶ng/Tªn_c¸c_view [Where BiÓu_thøc_®iÒu_kiÖn] [Group by danh_s¸ch_c¸c_cét] [Having BiÓu_thøc_®iÒu_kiÖn] [Order by {Tªn_tr­êng/ Sè_ thø_ tù _tr­êng/ BiÓu_thøc}] d) Söa ®æi d÷ liÖu: Update [Tªn_b¶ng] Set [Tªn_cét = biÓu thøc,…] [From Tªn _b¶ng] [Where BiÓu_thøc_®iÒu_kiÖn] kÕt nèi odbc ( open database connectivity) V× lý do sö dông nhiÒu hÖ thèng CSDL kh¸c nhau, do vËy cÇn thiÕt ®Ó cã mét chuÈn ®Ó giao tiÕp gi÷a c¸c hÖ thèng nµy, nÕu kh«ng khi chuyÓn sö dông tõ c¬ së d÷ liÖu nµy sang mét hÖ thèng kh¸c, mµ ch­¬ng tr×nh ph¶i thay ®æi cho phï hîp, ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, ng­êi ta ®­a ra chuÈn giao tiÕp ODBC. ChuÈn ODBC sö dông ®Ó cËp nhËt tõ m¸y chñ vµ thùc hiÖn c¸c c©u lÖnh SQL. ODBC sÏ thùc hiÖn hai qu¸ tr×nh: chuyÓn yªu cÇu vµ nhËn kÕt qu¶ tr¶ vÒ. Nhê qu¸ tr×nh nµy mµ chóng ta cã thÓ lÊy d÷ liÖu tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Qui tr×nh ®iÒu khiÓn cËp nhËt d÷ liÖu dïng ODBC. T¹o kÕt nèi víi c¬ s¬ d÷ liÖu Göi c©u truy vÊn SQL ®Õn Server vµ nhËn l¹i kÕt qu¶ Qu¸ tr×nh t¹o mét kÕt nèi qua c¸c b­íc: Vµo Control Panel Chän 32 Bit ODBC, chän DSN. Chän Add Lóc nµy c¸c c¬ së d÷ liÖu nguån hÖ thèng sÏ hiÓn thÞ, chän kiÓu d÷ liÖu cÇn kÕt nèi, chän Finish. Gâ tªn d÷ liÖu nguån vµo Box Data Source, chän Select, chän ®­êng dÉn, tªn c¬ së d÷ liÖu cÇn kÕt nèi, chän OK. Chän OK cho tÊt c¸c b­íc cßn l¹i. Nh­ vËy chóng ta ®· hoµn thµnh qu¸ tr×nh kÕt nèi ch­¬ng iii: ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng i. x¸c ®Þnh c¸c luång th«ng tin Thùc chÊt ®ã chÝnh lµ nhu cÇu th«ng tin mµ hÖ thèng øng dông ph¶i ®¸p øng.Tuy nhiªn viÖc ph©n tÝch cô thÓ ho¸ ®¸nh gi¸ bæ sung vai trß quan träng trong viÖc quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ cña hÖ thèng. C¸c luång th«ng tin cã thÓ ph©n lo¹i thµnh : + C¸c th«ng tin cËp nhËt tra cøu: nh÷ng th«ng tin lo¹i nµy th­êng ®­îc l­u tr÷ thµnh nh÷ng c¬ së d÷ liÖu, qu¸ tr×nh cËp nhËt, tra cøu th«ng tin b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng ®ßi hái ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian c«ng søc nhiÒu lóc cßn kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc . + C¸c th«ng tin øng dông : ph­¬ng thøc tæ chøc …ngoµi ra cßn cã mét sè luång th«ng tin kh¸c ¸p dông cho tõng hÖ thèng cô thÓ mµ mçi hÖ thèng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh riªng cho m×nh . ii. ph©n tÝch c¸c luång th«ng tin 1. ®èi t­îng quan t©m - Ng­êi qu¶n trÞ: Ng­êi qu¶n trÞ cã tr¸ch nhiÖm cËp nhËt th«ng tin, theo dâi, ®iÒu chØnh vµ s¾p xÕp kÞp thêi c¸c tour mµ kh¸ch du lÞch yªu cÇu - Kh¸ch du lÞch : Kh¸ch du lÞch trùc tiÕp tra cøu, t×m hiÓu c¸c th«ng tin qua Website nµy mét c¸ch cô thÓ. 2. yªu cÇu chøc n¨ng Chøc n¨ng qu¶n trÞ §¨ng nhËp hÖ thèng CËp nhËt th«ng tin (nhËp míi, söa, xo¸) Bæ sung c¸c tour míi Xem th«ng tin vÒ kh¸ch du lÞch Chøc n¨ng ng­êi dïng - Tra cøu c¸c th«ng tin - §¨ng ký tour trùc tiÕp qua Website. iii. thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin 1. biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng Du lÞch NghÖ An Tin tøc C¸c tour du lÞch Nhµ hµng-Kh¸ch s¹n DL theo b¶n ®å Qu¶n lý website §Æt tour B¶n tin Dsc¸c tour tour T.tin NHKS TT ®iÓm dl CËp nhËt b¶n tin §Æt tour NhËp ®iÓm dl NhËp tour H×nh 1: BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng 2. biÓu ®å luång d÷ liÖu 2.1. møc khung c¶nh Tra cøu th«ng tin, ®Æt tour §¸p øng yªu cÇu HÖ thèng th«ng tin Kh¸ch du lÞch Qu¶n trÞ hÖ thèng §¸p øng yªu cÇu CËp nhËt, kiÓm duyÖt th«ng tin H×nh 2: Møc khung c¶nh 2.2. møc ®Ønh Th«ng tin §Æt tour Qu¶n trÞ hÖ thèng Kh¸ch du lÞch §Æt tour Tin tøc §¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu ®Æt tour Yªu cÇu th«ng tin §¸p øng yªu cÇu Th«ng tin vÒ tour KiÓm duyÖt vµ xö lý ®¬n ®Æt tour CËp nhËt tin tøc Th«ng tin ®· ®­îc xö lý H×nh 3: Møc ®Ønh CËp nhËt ®Æt tour Th«ng tin ®· xö lý 2.3. møc d­íi ®Ønh 2.3.1. chøc n¨ng qu¶n trÞ Qu¶n trÞ hÖ thèng B¶n tin §iÓm du lÞch C¸c tour Kh¸ch ®Æt tour H×nh 4: Møc d­íi ®Ønh - Chøc n¨ng qu¶n lý 2.3.2. chøc n¨ng ng­êi dïng Kh¸ch du lÞch §Æt tour C¸c tour dl §iÓm du lÞch B¶n tin H×nh 5: Møc d­íi ®Ønh - Chøc n¨ng ng­êi dïng §¨ng ký tour ch­¬ng iv: x©y dùng ch­¬ng tr×nh x©y dùng ch­¬ng tr×nh 1. tæ chøc c¬ së d÷ liÖu trªn server C¬ së d÷ liÖu nµy ®­îc ®Æt trªn server, ta ph¶i khai b¸o cÊu h×nh cña nã trªn server. Khi øng dông yªu cÇu kÕt nèi CSDL, nã sÏ lµm viÖc víi ODBC, th«ng qua c¸c tham sè trong Data Source Name (DSN) ®Ó t¹o mét kÕt nèi. Mét DSN gåm mét Data Source chØ ra chÝnh x¸c Database vµ mét Data engine cho biÕt ®­êng dÉn t­¬ng øng víi Database ®ã. Hai thµnh phÇn nµy kÕt hîp víi nhau vµ ®Þnh danh duy nhÊt ®èi víi mét ®èi t­îng CSDL. Ngoµi ra ta còng cã thÓ cung cÊp thªm c¸c tham sè UserID vµ Password ®Ó t¹o rµo c¶n khi login vµo Database. C¸c cÊu h×nh nµy ®­îc thiÕt lËp trªn ODBC Data Source [32 bit] trong Control Panel, c¸c Drive cña hÖ qu¶n trÞ CSDL ph¶i ®­îc cµi ®Æt lªn hÖ thèng, trong ph¹m vi øng dông nµy ta sö dông Microsoft Access Drive x©y dùng ch­¬ng tr×nh Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng dùa trªn phÝa ng­êi sö dông (Client), mäi yªu cÇu cña client ®­îc göi tíi Server th«ng qua giao thøc HTTP. Lóc nµy Server tiÕn hµnh xö lý c¸c yªu cÇu, göi kÕt qu¶ l¹i cho Client. KÕt qu¶ tr¶ vÒ ®­îc tr×nh bµy trªn Web Browser cña Client. Néi dung cña ch­¬ng tr×nh ®­îc ph©n bè ë trang ASP vµ HTML. Néi dung chÝnh cña c¸c trang nµy xoay quanh vÊn ®Ò tr×nh bµy d÷ liÖu cña øng dông cïng víi c¸c c¬ chÕ thao t¸c d÷ liÖu. #Ó thu thËp ®­îc d÷ liÖu ta sö dông ®èi t­îng d÷ liÖu ADO (ActiveX Data Objects) ®Ó kÕt Nèi Víi CSDL trªn Server. Th«ng qua c¸c ph­¬ng thøc, c¸c tÝnh chÊt cña ®èi t­îng nµy ta cã thÓ lÊy ®­îc d÷ liÖu theo mong muèn, ®ång thêi ta còng cã thÓ t¹o ra c¸c c¬ chÕ nh­ thªm míi, xãa bá hay thay ®æi th«ng tin. ViÖc kÕt nèi ®­îc thùc hiÖn trªn tõng trang vµ còng ®­îc hñy bá ngay trªn trang ®ã. Giao diÖn ch­¬ng tr×nh Trang Index.htnl Trang Tintuc. asp Trang Xemtour. asp Trang nhks. asp Trang Bando. asp Trang Dattour. asp Trang ndcb. asp Trang gioithieu.asp Trang giaothong.asp Trang vanhoaat.asp Trang QLbantin.asp Trang Dangnhap.asp Trang Tintuc.asp ch­¬ng v: kÕt luËn kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Ch­¬ng tr×nh: gióp cho ng­êi sö dông tra cøu th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng vµ thuËn lîi h¬n kh«ng ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian, c«ng søc ®Ó ®Õn ®Æt tour vµ t×m hiÓu vÒ c¸c ®Þa danh du lÞch. * Ch­¬ng tr×nh ®· gi¶i quyÕt ®­îc: + TiÕp nhËn ®¨ng ký cña kh¸ch du lÞch ®Ó xö lý + Xem, cËp nhËt, söa, xãa c¸c tour ®· ®­îc kh¸ch du lÞch ®¨ng ký. + Xem, cËp nhËt, söa, xãa tÊt c¶ c¸c th«ng tin dµnh cho ng­êi qu¶n trÞ h¹n chÕ Do ®iÒu kiÖn thùc tÕ cßn h¹n chÕ, mét sè vÊn ®Ò ch­a gi¶i quyÕt ®­îc nªn: + L­îng th«ng tin cßn h¹n chÕ. + TÝnh b¶o mËt ch­a cao. H­íng ph¸t triÓn Trong t­¬ng lai ch­¬ng tr×nh sÏ tiÕp tôc ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. §Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy t«i ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì rÊt nhiÒu tõ c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n bÌ sinh viªn. §Æc biÖt lµ sù chØ dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o - Th.s Vò V¨n Nam, ng­êi trùc tiÕp h­íng dÉn t«i thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. Nh©n ®©y mét lÇn n÷a ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn cña thÇy, sù ñng hé nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o còng nh­ cña b¹n bÌ sinh viªn. tµi liÖu tham kh¶o —Y– 1. ASP Database – Nhµ XuÊt B¶n TrÎ 2. HTML – Nhµ XuÊt B¶n Thèng Kª 3. FrontPage 2000 – Nhµ XuÊt B¶n TrÎ 4. CÈm nang du lÞch NghÖ An – Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng – X· héi(2005) 5. Mét sè th«ng tin tra cøu qua m¹ng Internet 6. Mét sè luËn v¨n tèt nghiÖp cña c¸c kho¸ tr­íc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • pptTom tat.ppt
Luận văn liên quan