Khớp nối bơm đầu ben

LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, khoa học kỹ thuật đang phát triển như vũ bão trên phạm vi toàn thế giới, ở tất cả mọi linh vực nói chung và “Ngành cơ khí chế tạo nói riêng” .Sự phát triển của Nganh cơ khí chế tạo máy là một trong những tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá” mà Đảng ta đã đề ra. Môn học Công nghệ chế tạo máy là môn học mang tinh tổng hợp, nó trang bị cho sinh những kiến thức cơ bản về môn học và có những hiểu biết nhất định về ứng dụng thực tiễn Thiết kế chế tạo là một phần quan trọng của môn học Công nghệ chế tạo máy.Nó là tập hợp những nhiệm vụ liên tục nối tiếp lẫn nhau. Mỗi một công đoạn trong quá trình thiết kế chế tạo có một vai trò và nhiệm vụ riêng . Quá trình thiết kế chỉ được coi là hoàn thiện khi mà các ý tưởng nhà thiết kế đưa ra phải có tính ưu việt về tính năng sử dụng, tính kinh tế, tính phổ cập . và cuối cùng là tính công nghệ. Tính công nghệ của sản phẩm là tính chất của mô hình mà nhà thiết kế đưa ra, nó phải đảm bảo phù hợp với khả năng công nghệ của đất nước và đảm bảo giá thành chế tạo. Tính công nghệ của mô hình thiết kế có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi sản phẩm chế tạo. Giá thành chế tạo sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ sản suất. Công nghệ sản suất đơn giản sẽ giảm thời gian sản xuất, giảm hao mòn máy móc . dẫn tới giảm được giá thành chế tạo. Chính vì vậy việc thiết kế một quy trình công nghệ tối ưu có một ý nghĩa rất quan trọng trong thiết kế, sản suất, chế tạo. Nắm vững đặc tính công nghệ của quy trình sản xuất giúp cho người kỹ sư có một cái nhìn tổng quát làm cho các ý tưởng thiết kế của người kỹ sư phù hợp với khả năng công nghệ đảm bảo chắc chắn ý tưởng có thể thực hiện được. Đồ án công nghệ chế tạo máy không nằm ngoài mục đích như vậy. Làm đồ án công nghệ chế tạo máy là một dịp để sinh viên làm quen với các quy trình chế tạo là cơ sở cho các ý tưởng thiết kế sau này. Trong đồ án trình bày thiết kế quy trình gia công chi tiết “KHỚP NỐI BƠM ĐẦU BEN ” với các nội dung sau: 01 bản vẽ Ao trình bày các nguyên công.01 bản vẽ A1 thể hiện đồ gá cho nguyên công phay.01 bản vẽ A3 thể hiện bản vẽ chi tiết.01 bản vẽ A3 thể hiện bản vẽ lồng phôi.01 bản thuyết minh A4.Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Hoài thuộc bộ môn CHẾ TẠO MÁY đã tận tình hướng dẫn để đồ án được hoàn thành đúng tiến độ và công việc được giao với chất lượng đảm bảo. Do thời gian còn hạn chế nên đồ án không thể tránh được các thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến sửa sai của các thầy giáo và các bạn.                                                                                                        Học viên

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 1959 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khớp nối bơm đầu ben, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, khoa häc kü thuËt ®ang ph¸t triÓn nh­ vò b·o trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi, ë tÊt c¶ mäi linh vùc nãi chung vµ “Ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o nãi riªng” .Sù ph¸t triÓn cña Nganh c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò quan träng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu “C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸” mµ §¶ng ta ®· ®Ò ra. M«n häc C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ m«n häc mang tinh tæng hîp, nã trang bÞ cho sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ m«n häc vµ cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ øng dông thùc tiÔn ThiÕt kÕ chÕ t¹o lµ mét phÇn quan träng cña m«n häc C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y.Nã lµ tËp hîp nh÷ng nhiÖm vô liªn tôc nèi tiÕp lÉn nhau. Mçi mét c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chÕ t¹o cã mét vai trß vµ nhiÖm vô riªng . Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chØ ®­îc coi lµ hoµn thiÖn khi mµ c¸c ý t­ëng nhµ thiÕt kÕ ®­a ra ph¶i cã tÝnh ­u viÖt vÒ tÝnh n¨ng sö dông, tÝnh kinh tÕ, tÝnh phæ cËp . . . vµ cuèi cïng lµ tÝnh c«ng nghÖ. TÝnh c«ng nghÖ cña s¶n phÈm lµ tÝnh chÊt cña m« h×nh mµ nhµ thiÕt kÕ ®­a ra, nã ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña ®Êt n­íc vµ ®¶m b¶o gi¸ thµnh chÕ t¹o. TÝnh c«ng nghÖ cña m« h×nh thiÕt kÕ cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi mçi s¶n phÈm chÕ t¹o. Gi¸ thµnh chÕ t¹o s¶n phÈm phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng nghÖ s¶n suÊt. C«ng nghÖ s¶n suÊt ®¬n gi¶n sÏ gi¶m thêi gian s¶n xuÊt, gi¶m hao mßn m¸y mãc . . . dÉn tíi gi¶m ®­îc gi¸ thµnh chÕ t¹o. ChÝnh v× vËy viÖc thiÕt kÕ mét quy tr×nh c«ng nghÖ tèi ­u cã mét ý nghÜa rÊt quan träng trong thiÕt kÕ, s¶n suÊt, chÕ t¹o. N¾m v÷ng ®Æc tÝnh c«ng nghÖ cña quy tr×nh s¶n xuÊt gióp cho ng­êi kü s­ cã mét c¸i nh×n tæng qu¸t lµm cho c¸c ý t­ëng thiÕt kÕ cña ng­êi kü s­ phï hîp víi kh¶ n¨ng c«ng nghÖ ®¶m b¶o ch¾c ch¾n ý t­ëng cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých nh­ vËy. Lµm ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ mét dÞp ®Ó sinh viªn lµm quen víi c¸c quy tr×nh chÕ t¹o lµ c¬ së cho c¸c ý t­ëng thiÕt kÕ sau nµy. Trong ®å ¸n tr×nh bµy thiÕt kÕ quy tr×nh gia c«ng chi tiÕt “khíp nèi b¬m ®Çu ben ” víi c¸c néi dung sau: 01 b¶n vÏ Ao tr×nh bµy c¸c nguyªn c«ng. 01 b¶n vÏ A1 thÓ hiÖn ®å g¸ cho nguyªn c«ng phay. 01 b¶n vÏ A3 thÓ hiÖn b¶n vÏ chi tiÕt. 01 b¶n vÏ A3 thÓ hiÖn b¶n vÏ lång ph«i. 01 b¶n thuyÕt minh A4. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn V¨n Hoµi thuéc bé m«n chÕ t¹o m¸y ®· tËn t×nh h­íng dÉn ®Ó ®å ¸n ®­îc hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é vµ c«ng viÖc ®­îc giao víi chÊt l­îng ®¶m b¶o. Do thêi gian cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc c¸c thiÕu sãt, rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn söa sai cña c¸c thÇy gi¸o vµ c¸c b¹n. Häc viªn NguyÔn §øc Thøc PhÇn I: Ph©n tÝch s¶n phÈm vµ chän ph«i 1.1>Ph©n tÝch yªu cÇu kü thuËt cña chi tiÕt Chi tiÕt cÇn gia c«ng trong ®å ¸n lµ khíp nèi b¬m ®Çu ben cã c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt nh­ sau: Chi tiÕt gåm hai phÇn c¬ b¶n : trô F45 vµ phÇn tai h×nh vanh kh¨n cã R27. Trªn khèi trô F45 cã: + Bªn ngoµi trô cã: +Mét r·nh víi chiÒu réng 10mm, s©u 5mm. +Gãc l­în R3. +Giao cña tai m¸ng víi phÇn ngoµi trô cã R10. +Bªn trong trô cã then hoa víi 6 r·nh c¸ch ®Òu nhau, phÇn lç tr­íc khi gia c«ng r·nh then hoa lµ Φ21,cÊp ®é nh¸m 8, cÊp chÝnh x¸c IT9. Mçi r·nh then cã kÝch th­íc dµi 25mm; réng 5,5mm; s©u 2mm, yªu cÇu cÊp chÝnh x¸c IT9. - Then hoa trong lç Φ21 ®Ó truyÒn m« men tõ trôc cho khíp nèi C¸c bÒ mÆt cßn l¹i cÇn ®¹t Rz = 20 VËt liÖu chÕ t¹o chi tiÕt lµ thÐp C45. Chi tiÕt cã bÒ mÆt lµm viÖc lµ mÆt trô F21 1.2> Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt Tõ hinh d¹ng, kÝch th­íc vµ yªu cÇu kü thuËt cña chi tiÕt ta cã nhËn xÐt sau: - Chi tiÕt yªu cÇu ph¶i nhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng HRC tõ 42 ÷ 45,nhiÖt luyÖn sÏ lµm gi¶m cÊp chÝnh x¸c vµ cÊp ®é nh¸m, t¹i mÆt trô trong Φ21 yªu cÇu cÊp ®é nh¸m 8 va ®é chÝnh x¸c cÊp IT9, ®©y lµ mét yªu cÇu cao. Ta cã hai ph­¬ng ¸n ®Ó lùa chän : + Gia c«ng chi tiÕt ®¹t cÊp ®é nh¸m 9 ÷ 10, c¸p chÝnh x¸c IT 7 ÷ 8 t¹i mÆt trô trong Φ21, sau ®ã nhiÖt luyªn. + Gia c«ng chi tiÕt theo yªu cÇu, sau ®ã nhiÖt luyÖn, cuèi cïng mµi c¸c mÆt trô trong Φ21 ®Ó ®¹t cÊp ®é nh¸m 8 cÊp chÝnh x¸c IT9. + Ta chän ph­¬ng ¸n sau, bëi v× gia c«ng ®Ó ®¹t ®­îc cÊp ®é nh¸m 9 ÷ 10 lµ rÊt khã vµ kh«ng kinh tÕ. -Chi tiÕt cã kÝch th­íc nhá, d¹ng h×nh khèi c¬ b¶nlµ trßn xoay. -VËt liÖu lµ thÐp C45 cã c¬ tÝnh t­¬ng ®èi phï hîp cho c¸c nguyªn c«ng c¾t gät. -h×nh dang c¬ b¶n lµ trßn xoay, lç trßn nªn chon ph­¬ng ph¸p tiÖn, khoan.Ngoµi ra ®Ó gia c«ng tai khíp ta cßn sö dông ph­¬ng ph¸p phay. -§èi víi r·nh then hoa,b¶n vÏ chi tiÕt kh«ng yªu cÇu cao vÒ cÊp ®é nh¸m mµ chØ yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c IT9. Tuy nhiªn ®Ó gia c«ng ®­îc cÊp chÝnh x¸c IT9 th× cÊp ®é nh¸m ®¹t ®­îc khi ®ã lµ tõ cÊp 7÷8. Víi c¸c yªu cÇu nh­ trªn vµ ®ång thêi do d¹ng s¶n xuÊt lµ lo¹t lín,®é dµy cña ph«i cho phÐp nªn ta cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p chuèt r·nh then hoa. -PhÇn trô ngoµi Φ45 vµ phÇn ngoµi,trong cña tai h×nh vµnh kh¨n chØ yªu cÇu cÊp ®é nh¸m Rz=20, kh«ng yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c dõng l¹i ë b­íc c«ng nghÖ tiªn tinh -PhÇn tai ®­îc gia c«ng phay tõ trô trßn xoay. -Tr­íc khi gia c«ng then hoa, ta tiÕn hµnh nguyªn c«ng khoan, nguyªn c«ng tiÖn tinh lç Φ21, nguyªn c«ng tiÖn më réng phÇn lç Φ35. -§èi víi r·nh bªn ngoµi vµ gãc l­în còng nh­ phÇn chuyÓn tiÕp ta sö dông dao tiÖn ®inh h×nh vµ dõng l¹i ë b­íc tiÖn tinh. -Do yªu cÇu nhiÖt luyªn chi tiÕt ®¹t ®é cøng (42 ÷ 45)HRC, ®Ó ®¶m b¶o IT9, cÊp ®é nh¸m 8 ta ph¶i thùc hiÖn nguyªn c«ng mµi sau nhiÖn luyªn ®èi víi lç Φ21 1.3>Chon ph«i vµ ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i C¨n cø vµo h×nh d¹ng, kÝch th­íc, vËt liÖu cña chi tiÕt, c¨n cø vµo d¹ng s¶n xuÊt lµ lo¹t lín ta cã thÓ dïng c¸c ph­¬ng ph¸p t¹o ph«i sau: Ph«i c¸n (ph«i thanh) Víi lo¹i ph«i nµy, khi gia c«ng t¹o ph«i cho chi tiÕt t­¬ng ®èi nhanh.§¶m b¶o tæ chøc ®ång ®Òu trong tinh thÓ kim lo¹i,®¶m b¶o n¨ng xuÊt do ph«i ®­îc chÕ t¹o tõ s¶n phÈm c¸n,ph«i c¸n kh«ng ®ßi hái nhiÒu vÒ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ,®­êng kÝnh vµ chiÒu dµi cña chi tiÕt kh«ng lín l¾m, phï hîp víi s¶n xuÊt hµng lo¹t. b>Ph«i ®óc. NÕu sö dông ph«i ®óc, khi ®­îc chÕ t¹o ra cã chÊt l­îng bÒ mÆt xÊu nh­ rç khÝ ,xï x× ,nøt ,®Ëu h¬i ,®Ëu ngãt … Do ®ã dïng ph«i ®óc sÏ lµm t¨ng thêi gian s¶n xuÊt ,lµm cho c¸c dông cô c¾t nhanh háng ,dÉn ®Õn lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm.Trong s¶n xuÊt lo¹t lín ®iÒu nµy sÏ rÊt ®¸ng kÓ . c>Ph«i rÌn tù do. Ph«i cã d¹ng trßn xoay nªn viÖc rÌn tù do lµ khã kh¨n.Do vËy víi s¶n xuÊt lo¹t lín ta kh«ng sö dông lo¹i ph«i nµy. d>Ph«i dËp. Ph­¬ng ph¸p nµy t¹o ph«i nhanh, ®é chÝnh x¸c h×nh d¹ng kÝch th­íc ®¶m b¶o, chÊt l­îng ph«i tèt...Tuy nhiªn nã cã nh­îc ®iÓm lµ viÖc chÕ t¹o khu«n dËp kh¸ phøc t¹p, chi phÝ cho viÖc trang bÞ vÒ m¸y mãc nÒn x­ëng kh¸ tèn kÐm. Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch trªn ta chän ph«i c¸n (thanh), dïng ph­¬ng ph¸p c¸n nãng ®Ó t¹o ph«i. PhÇn 2:ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ 2.1> TiÕn tr×nh c«ng nghÖ C¸c nguyªn c«ng ®Ó gia c«ng chi tiÕt khíp nèi b¬m ®Çu ben ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu ®Ò ra Nguyªn c«ng 1: TiÖn th« vµ tiÖn tinh mÆt trô, mÆt ®Çu Φ45. Nguyªn c«ng 2: TiÖn th« vµ tiÖn tinh mÆt trô, mÆt ®Çu F54. Nguyªn c«ng 3: Khoanlç F21 Nguyªn c«ng 4: TiÖn th« lç Φ35, tiÖn tinh lç Φ21vµ Φ35. Nguyªn c«ng 5: Chuèt r·nh then hoa. Nguyªn c«ng 6: TiÖn th« vµ tiÖn tinh r·nh ngoµi vµ gãc l­în. Nguyªn c«ng 7: Phay hai bªn mÆt trô Nguyªn c«ng 8: Phay mÆt bªn vµ gê cña tai b¹c. Nguyªn c«ng 9: NhiÖt luyÖn. Nguyªn c«ng 10: Mµi mÆt Φ21 sau nhiÖt luyÖn. 2.2>ThiÕt kÕ nguyªn c«ng Nguyªn c«ng 1: TiÖn th«,tiÖn tinh mÆt trô vµ mÆt ®Çu F45. Chän m¸y tiÖn : 1A616 cã c¸c th«ng sè : +§­êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt gia c«ng ®­îc trªn m¸y 320 mm +Kho¶ng c¸ch hai ®Çu t©m 710 mm +§­êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt gia c«ng ®­îc trªn bµn dao 180 mm + C«ng suÊt : N = 4,5 KW + Sè vßng quay trôc chÝnh : n = 12,5; 16; 20; 31,5; 40 ; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600,2000. §å g¸ G¸ trªn m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m Dao -Chän lo¹i dao tiÖn ngoµi th©n cong cã g¾n m¶nh thÐp giã P18 ®Ó tiÖn mÆt ®Çu C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña dao :+Gãc nghiªng chÝnh j=900 +Gãc nghiªng phô j1=100 +h=20 mm ,b=12 mm ,L=120 mm n=5 mm,l=16 mm, R=1 mm -Chän lo¹i dao tiÖn ®Þnh h×nh ®Ó tiÖn mÆt trô Φ45 cã gãc l­în R10. Th«ng sè c¬ b¶n cña dao: h=20mm,b=12mm,l=120mm,R=10. C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt LÇn g¸ 1: §Þnh vÞ b»ng mÆt ®Çu f54, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt ®Çu cña m©m cÆp ba chÊu -h¹n chÕ ba bËc tù do §Þnh vÞ b»ng mÆt trô f54, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt trô trong cña m©m cÆp ba chÊu -h¹n chÕ hai bËc tù do VÆn chÆt m©m cÆp 3 chÊu ®Ó t¹o lùc kÑp B­íc1: TiÖn th« mÆt trô f45. B­íc2: TiÖn th« mÆt ®Çu f45. B­íc3: TiÖn tinh mÆt trô f45. B­íc4: TiÖn tinh mÆt ®Çu Φ45. Nguyªn c«ng 2: TiÖn th«, tiÖn tinh mÆt trô vµ mÆt ®Çu F54 Chän m¸y tiÖn : Dïng m¸y ë nguyªn c«ng mét §å g¸ G¸ trªn m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m Dao Chän lo¹i dao tiÖn ngoµi th©n cong cã g¾n m¶nh thÐp giã P18 C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña dao :+Gãc nghiªng chÝnh j=900 +Gãc nghiªng phô j1=100 +h=20 mm ,b=12 mm ,L=120 mm n=5 mm,l=16 mm, R=1 mm C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt LÇn g¸ 1: §Þnh vÞ b»ng mÆt ®Çu Φ45, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt ®Çu cña m©m cÆp ba chÊu -h¹n chÕ ba bËc tù do §Þnh vÞ b»ng mÆt trô Φ45, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt trô trong cña m©m cÆp ba chÊu –h¹n chÕ hai bËc tù do VÆn chÆt m©m cÆp 3 chÊu ®Ó t¹o lùc kÑp B­íc1: TiÖn th« mÆt trô f54. B­íc2: TiÖn th« mÆt ®Çu f54. B­íc3: TiÖn tinh mÆt trô f54. B­íc4: TiÖn tinh mÆt ®Çu Φ54. Nguyªn c«ng 3: khoan lç Φ21 Chän m¸y Dïng m¸y tiÖn ë nguyªn c«ng 1 vµ 2 §å g¸ G¸ trªn m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m Dao B­íc c«ng nghÖ cuèi cïng ®Ó gia c«ng lç f21 lµ mµi tinh sau nhiÖt luyÖn.Theo b¶ng 3-138 (Trang 280 , STCNCTM-TËp1), ®­êng kÝnh sau khi tiÖn (tr­íc khi mµi ) Φ20,4.Do ®ã: Theo B¶ng 3-131 (Trang 274 , STCNCTM-TËp1).§Ó gia c«ng lç f20,4 tõ vËt liÖu ®Æc ta sö dông mòi khoan : +§u«i c«n +d =19 ; L= 310 ;l=210 (Trang 328,STCNCTM-TËp1) C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt G¸ chi tiÕt: §Þnh vÞ b»ng mÆt ®Çu Φ45,bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt ®Çu cña m©m cÆp ba chÊu -h¹n chÕ ba bËc tù do §Þnh vÞ b»ng mÆt trô Φ45, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt trô trong cña m©m cÆp ba chÊu –h¹n chÕ hai bËc tù do VÆn chÆt m©m cÆp 3 chÊu ®Ó t¹o lùc kÑp Chi tiÕt quay ,dao chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn. - Ta tiÕn hµnh khoan lç Φ20,4. Nguyªn c«ng 4: tiªn th«, tiÖn tinh lç Φ35vµ Φ21 Chän m¸y Dïng m¸y tiÖn ë nguyªn c«ng 1vµ nguyªn c«ng 2,3. §å g¸ G¸ trªn m©m cÆp 3 chÊu tù ®inh t©m Dao -Theo B¶ng 4-15 (Trang 302 , STCNCTM-TËp1) §Ó gia c«ng lç Φ35 tõ lç Φ21 trªn ®o¹n Φ54 ta sö dông dao tiÖn r«ng lç liÒn khèi b»ng hîp kim cøng g¾n víi chu«i b»ng thÐp. C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña dao: H=4,7;D=10;L=60;P=30. Ta tiÕn hµnh tiÖn th«, sau ®ã tiÖn tinh lç Φ35. §èi víi lç Φ35 ta dõng l¹i ë b­íc tiÖn tinh, v× yªu cÇu ®é nh¸m kh«ng cao Rz=20 -Theo b¶ng 4-14(Trang 302 , STCNCTM-TËp1) §Ó gia c«ng tinh lç Φ21,ta sö dông dao tiÖn lç cã gãc nghiªng chÝnh j=950 g¾n m¶nh hîp kim cøng víi c¸c th«ng s« nh­ sau: h=16mm;b=12mm;L=170mm;P=80mm;n=6mm;l=12. C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt G¸ chi tiÕt: §Þnh vÞ b»ng mÆt ®Çu Φ45, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt ®Çu cña m©m cÆp ba chÊu -h¹n chÕ ba bËc tù do §Þnh vÞ b»ng mÆt trô Φ45, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt trô trong cña m©m cÆp ba chÊu –h¹n chÕ hai bËc tù do VÆn chÆt m©m cÆp 3 chÊu ®Ó t¹o lùc kÑp B­íc1: TiÖn th« lç Φ35. B­íc2: TiÖn tinh lç Φ35. B­íc3; TiÖn tinh lç Φ21. Nguyªn c«ng 5: chuèt then hoa Chän m¸y Chän m¸y chuèt ngang b¸n tù ®éng dung ®Ó chuèt lç cña Nga, c¸c kÝch th­íc c¬ b¶n: +Lùc chuèt danh nghÜa : 100 kN. +Hµnh tr×nh lín nhÊt cña bµn tr­ît:1250 mm. +KÝch th­íc cña bÒ mÆt lµm viÖc cña tÊm ®ì:450´450 mm. +Tèc ®é lµm viÖc cña hµnh tr×nh chuèt:(1,5-11,5) m/ph. +Tèc ®é ch¹y ng­îc l¹i cña hµnh tr×nh chuèt(20-25) mm/ph. +C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn dÉn chÝnh:18,5 kW. +Khèi l­îng:5200 kg. §å g¸ G¸ trªn ®å g¸ chuyªn dïng ,®Þnh vÞ 5 bËc tù do ,cã khíp cÇu tù ®Þnh t©m Dao Theo B¶ng 4-56 (Trang 346 STCNCTM TËp 1) Chän dao chuèt r·nh then hoa theo tiªu chuÈn.BÒ réng r·nh then b=5,5 mm C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt G¸ chi tiÕt: CÇn ®Þnh vÞ h¹n chÕ bËc tù do cña chi tiÕt ®èi víi b¹c dÉn h­íng tuú ®éng. -§Þnh vÞ b»ng mÆt trô cña dao chuèt - h¹n chÕ bèn bËc tù do. -§Þnh vÞ b»ng mÆt ph¼ng cña chi tiÕt tuú ®éng - h¹n chÕ mét bËc tù do (do trïng víi liªn kÕt trªn). -Lùc kÑp lµ lùc chuèt. B­íc thùc hiÖn : Thùc hiÖn trong mét b­íc. Nguyªn c«ng 6 : TiÖn th« vµ tiªn tinh r·nh ngoµi, gãc l­în Chän m¸y tiÖn : Nh­ ë nguyªn c«ng 1. §å g¸ : G¸ trªn m©m cÆp ba chÊu tù ®inh t©m. Dao : Chon dao tiÖn ®Þnh h×nh. C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt : -§Þnh vÞ b»ng mÆt ®ÇuΦ54, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt ®Çu cña m©m cÆp ba chÊu tù ®Þnh t©m - h¹n chÕ ba bËc tù do. §Þnh vÞ b»ng mÆt trôΦ54, bÒ mÆt dÞnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt trô trong cña m©m cÆp ba chÊu - h¹ chÕ hai bËc tù do. VÆn chÆt m©m cÆp ba chÊu ®Ó t¹o lùc kÑp B­íc1: TiÖn th« r·nh ngoµi. B­íc2: TiÖn th« gãc l­în. B­íc3: TiÖn tinh r·nh ngoµi. B­íc4: TiÖn tinh gãc l­în. Nguyªn c«ng 7: phay ph¸ hai bªn mÆt trô Chon m¸y : Chän m¸y phay c«ng x«n (v¹n n¨ng,ngang ,®øng) cña liªn x«,kiÓu 6H81 -B­íc tiÕn bµn m¸y th¼ng ®øng : (0,2 ÷ 6.3) mm/s. -S¬ cÊp tèc ®é trôc chÝnh : 16. -Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh : (65 ÷ 1800) vg/ph. -C«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh : 4,5 kW. -C«ng suÊt ®énh c¬ ch¹y dao : 1,7kW. -S¬ cÊp b­íc tiÕn bµn m¸y : 16. -B­íc tiÕn bµn m¸y däc : (35 ÷ 980) -B­íc tiÕn bµn m¸y ngang : (25 ÷ 765) §å g¸: G¸ trªn ®å g¸ chuyªn dïng vµ dïng bµn ph©n ®é ®Ó ph©n ®é. Dao: Sö dông dao phay ®Üa víi c¸c th«ng sè cô thÓ nh­ sau: Dao phay ®Üa ba mÆt r¨ng: D=63; B=14;d=22; Sè r¨ng=16. C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng: G¸ chi tiÕt: -§Þnh vÞ b»ng lç trô Φ21, chi tiÕt ®Þnh vÞ lµ chèt tru ng¾n - h¹n chÕ hai b©c tù do. -§Þnh vÞ b»ng mÆt ®Çu h×nh trô Φ45, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ phiÕn ph¼ng - h¹n chÕ ba bËc tù do. -§Þnh vÞ b»ng r·nh then hoa mÆt trô trong lç Φ21, h¹n chÕ mét b©c tî do. -C¬ cÊu kÑp chÆt thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ, lùc ®­îc t¹o ra khi vÆn chÆt ®ai èc. B­íc1: Phay ph¸ hai mÆt bªn cña phÇn trô chÕ t¹o tai b¹c. S¬ ®å thùc hiÖn nguyªn c«ng: nguyªn c«ng 8: phay mÆt bªn vµ gê tai b¹c Chän kiÓu m¸y: Nh­ nguyªn c«ng 8 §å g¸ : G¸ trªn ®å g¸ chuyªn dïng vµ sö dông bµn ph©n ®é. Dao: Dao phay ngãn hîp kim cøng: D=8;l=20;L=45. Dao phay ngãn chu«i c«n, g¾n m¶nh hîp kim cøng:D=25;L=125;l=20; z=5 C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng: G¸ ®Æt chi tiÕt: Gièng nguyªn c«ng 8. B­íc1: Dïng c¬ cÊu ph©n ®é quay mét gãc 300, phay mÆt bªn cña tai b¹c, phay gê trªn tai b¹c. B­íc2: Dïng c¬ cÊu ph©n ®é quay mét gãc 600,phay mÆt con lai cña tai b¹c. B­íc3: TiÕp tôc dïng c¬ cÊu ph©n ®é ®Ó phay tai cßn l¹i cña tai b¹c. S¬ ®å thùc hiÖn nguyªn c«ng: Nguyªn c«ng 9: mµi lç Φ21 sau nhiÖt luyÖn Chän kiÓu m¸y: Chän kiÓu m¸y LI£N X¤ 3A227B, cã ®Æc tÝnh kü thuËt nh­ sau: - §­êng kÝnh lç mµi ®­îc: 20 ÷ 100. -ChiÒu dµi lín nhÊt cña lç ®­îc mµi: 125. -§­êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt ®Þnh vÞ ®­îc trªn m¸y: 300. -DÞch chuyÓn ngang lîn nhÊt cña ô ph«i: 150. -DÞch chuyÓn däc lín nhÊt cña bµn: 450. -B­íc tiÕn c«ng t¸c cña bµn m¸y: (2÷120)m/ph. -Tèc ®é ®¸ mµi: (18500;12600;9600;4800)vg/ph. -Tèc ®é ph«i (180÷1200). -B­íc tiÕn ô ph«i hoÆc ®¸ mµi: (0,05 ÷ 1,2)mm/ph. -C«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh: 2,8kW. §å g¸ : §Þnh vÞ b»ng m©m cÆp ba chÊu t­ ®Þnh t©m. Chän ®¸ mµi: Dùa vµo b¶ng 4-169 ,4-170 (Trang 459 ,STCNCTM TËp 1) . Lo¹i ®¸ : §¸ mµi th¼ng( Õ Õ ). C¸c kÝch th­íc c¬ b¶n cña ®¸: -§­êng kÝnh ngoµi: D=18. -ChiÒu dµi ®¸ : H= 40. -§­êng kÝnh lç ®¸ : d=10. -VËt liÖu mµi :2A. -§é h¹t : 20. C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt G¸ chi tiÕt: -§Þnh vÞ b»ng mÆt ®Çu f45, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt ®Çu cña m©m cÆp ba chÊu -h¹n chÕ ba bËc tù do -§Þnh vÞ b»ng mÆt trô f45, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt trô trong cña m©m cÆp ba chÊu - h¹n chÕ hai bËc tù do -VÆn chÆt m©m cÆp 3 chÊu ®Ó t¹o lùc kÑp B­íc thùc hiÖn: Thùc hiÖn trong mét b­íc phÇn 3: chän l­¬ng d­ gia c«ng 3.2> Tra l­îng d­ cho c¸c nguyªn c«ng : C¨n cø vµo yªu cÇu c«ng nghÖ cña chi tiÕt vµ lo¹i ph«i ,kÝch th­íc ph«i , Nguyªn c«ng B­íc Néi dung c¸c b­íc Lîng d­ g/c 2a Ghi chó 1 1 TiÖn th« mÆt trô ф45 8 Theo môc chän dao 2 TiÖn th« mÆt ®Çu ф45 1,8 3 TiÖn tinh mÆt trô ф45 1 4 TiÖn tinh mÆt ®Çu ф45 0,4 2 1 TiÖn th« mÆt trô ф54 3,6 Theo môc chon dao 2 TiÖn th« mÆt ®Çu ф54 1,8 3 TiÖn tinh mÆt trô ф54 0,4 4 TiÖn tinh mÆt ®Çu ф54 0,2 3 1 Khoan lç ф21 19 nt 4 1 TiÖn th« mÆt trô trong ф35 12 nt 2 TiÖn tinh mÆt trô trong ф35 0,5 3 TiÖn tinh lç ф21 1,4 5 1 Chuèt r·nh then hoa 2 nt 6 1 TiÖn th« r·nh ngoµi 4 nt 2 TiÖn th« gãc lîn 4 3 TiÖn tinh r·nh ngoµi 1 4 TiÖn tinh gãc lîn 1 7 1 Phay 2 bªn trô tai b¹c 19 nt 8 1 Ph©n ®é phay mÆt thø nhÊt tai b¹c 19 nt 2 Ph©n ®é phay gê tai b¹c 4 9 1 Mµi lç ф21 0,6 Theo b¶ng 3-138 (Trang 280- STCNCTM - TËp 1) PhÇn 4: chän chÕ §é c¾t 4.1>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 1 X¸c ®Þnh chiÒu s©u c¾t t dùa vµo kÕt qu¶ tÝnh l­îng d­ gia c«ng trong môc 3.1 Tõ kÝch th­íc dao,ph«i vµ vËt liÖu ph«i ,dùa vµo B¶ng 5-11 (Trang 11 ,STCNCTM TËp 2) ta tra ®­îc l­îng ch¹y dao S. C¨n cø vµo chiÒu s©u c¾t t,l­îng ch¹y dao S,dùa vµo B¶ng 5-63 (Trang 55 ,STCNCTM TËp 2) ta tra ®­îc tèc ®é c¾t V. Tõ c«ng thøc n= ,ta x¸c ®Þnh ®­îc sè vßng quay n, ®èi chiÕu víi sè vßng quay cña m¸y ta chän ®­îc sè vßng quay cho b­íc gia c«ng. C«ng suÊt yªu cÇu khi tiÖn ®­îc x¸c ®Þnh theo B¶ng 5-68 (Trang 60 ,STCNCTM TËp 2) ChÕ ®é c¾t T(mm) S(mm/vg) V(m/ph) n(vg/ph) N(kW) T(ph) TiÖn th« mÆt trô ф45 2,0 0,58 52 400 2,4 1,16 TiÖn th« mÆt ®Çu ф45 1,8 0,5 52 400 2,4 0,1 TiÖn tinh mÆt trô ф45 0,5 0,22 100 630 2.4 0.18 TiÖn tinh mÆt ®Çu ф45 0.2 0.15 106 800 2.4 0.19 4.2>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 2 C¸ch lµm t­¬ng tù nh­ ë nguyªn c«ng 1. L­îng ch¹y dao S tra theo b¶ng 5-14 (Trang 13 ,STCNCTM TËp 2) Tèc ®é c¾t tra theo b¶ng 5-63 (Trang 55 ,STCNCTM TËp 2) ChÕ ®é c¾t T(mm) S(mm/vg) V(m/ph) n(vg/ph) N(kW) T(ph) TiÖn th« mÆt trô ф54 1,8 0,58 52 315 2,4 0,1 TiÖn th« mÆt ®Çu ф54 1,8 0,58 52 315 2,4 0,1 TiÖn tinh mÆt trô ф54 0,2 0,22 106 630 2,4 0,14 TiÖn tinh mÆt ®Çu ф54 0,2 0,22 106 630 2,4 0,14 4.3>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 3 ChiÒu s©u c¾t t ®­îc x¸c ®Þnh tõ b­íc chän dao. Tèc ®é c¾t V ®­îc x¸c ®Þnh tõ B¶ng 5-105 (Trang 96 ,STCNCTM TËp 2).C«ng suÊt yªu cÇu ®­îc x¸c ®Þnh theo B¶ng 5-110(Trang 102 ,STCNCTM TËp 2) ChÕ ®é c¾t T(mm) S(mm/vg) V(m/ph) n(vg/ph) N(kW) T(ph) Khoan lç ф21 9,5 0,34 20 315 1,7 0,23 4.4>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 4 C¸ch lµm t­¬ng tù nh­ ë nguyªn c«ng 1. L­îng ch¹y dao S tra theo b¶ng 5-14 (Trang 13 ,STCNCTM TËp 2) Tèc ®é c¾t tra theo b¶ng 5-63 (Trang 55 ,STCNCTM TËp 2) ChÕ ®é c¾t t(mm) S(mm/vg) V(m/ph) n(vg/ph) N(kW) T(ph) TiÖn th« mÆt trô trong ф35 3,0 0,08 96 800 2,4 0,6 TiÖn tinh mÆt trô trong ф35 0,5 0,22 90 800 2,4 0,216 TiÖn tinh lç ф21 0,35 0,22 90 1250 2,4 0,19 4.5>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 6 C¸ch lµm t­¬ng tù nh­ ë nguyªn c«ng 1. L­îng ch¹y dao S tra theo b¶ng 5-14 (Trang 13 ,STCNCTM TËp 2) Tèc ®é c¾t tra theo b¶ng 5-63 (Trang 55 ,STCNCTM TËp 2) ChÕ ®é c¾t t(mm) S(mm/vg) V(m/ph) n(vg/ph) N(kW) T(ph) TiÖn th« r·nh ngoµi 2 0,35 18,5 160 1 0,18 TiÖn th« gãc lîn 2 0,045 22,5 200 0,85 0,4 TiÖn tinh r·nh ngoµi 0,5 0,35 18,5 160 1 0,18 TiÖn tinh gãc lîn 0,5 0,35 22,5 200 0,85 0,4 4.6.>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 7 C¨n cø vµo kÝch th­íc h×nh häc cña dao ,chiÒu s©u c¾t ,dùa vµo b¶ng 5-163 (Trang 146,STCNCTM TËp 2) ta tra ®­îc l­îng ch¹y dao r¨ng SZ . Tõ b¶ng 5-164(Trang 147,STCNCTM TËp 2) ta tra ®­îc tèc ®é c¾t V. Tõ c«ng thøc , ta x¸c ®Þnh ®­îc sè vßng quay n, ,®èi chiÕu víi sè vßng quay cña m¸y ta chän ®­îc sè vßng quay cho b­íc gia c«ng. Tõ b¶ng 5-167(Trang 150,STCNCTM TËp 2) ta tra ®­îc c«ng suÊt c¾t yªu cÇu khi phay . ChÕ ®é c¾t t(mm) Sz (mm/r) V(m/ph) n(vg/ph) N(kW) T(ph) Phay 2 bªn trô tai b¹c 19 0,03 43 220 1,9 0,8 4.7>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 8 T­¬ng tù nh­ nguyªn c«ng 7 ChÕ ®é c¾t t(mm) Sz (mm/r) V(m/ph) n(vg/ph) N(kW) T(ph) Ph©n ®é phay mÆt thø nhÊt tai b¹c 9,5 0,03 98 400 1,1 0,23 Ph©n ®é phay gê tai b¹c 4 0,03 100 600 1,1 0,21 4.8>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 9 C¨n cø vµo cÊp ®é nh¸m cÇn ®¹t ®­îc sau gia c«ng lµ Ra0,63 vµ ph«i ®· qua t«i ,Tra b¶ng 5-207,5-208 (Trang 184 -186,STCNCTM TËp 2) Ta cã b¶ng chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 9. ChÕ ®é c¾t t(mm) S(mm/vg) V(m/ph) n(vg/ph) N(kW) T(ph) Mµi lç ф21 0,014 0,35 70 2 0,6 PhÇn 5: thiÕt kÕ ®å g¸ §å g¸ phay ®­îc dïng trªn m¸y phay ®Ó x¸c ®Þnh vÞt trÝ t­¬ng quan gi÷a ph«i vµ dông cô c¾t, ®ång thêi kÑp chÆt ph«i ®Ó gia c«ng c¸c r·nh . 5.1 X¸c ®Þnh m¸y: Dïng m¸y phay 6H11 do Liªn X« s¶n xuÊt m¸y cã c¸c th«ng sè c¬ b¶n nh­ sau +Kho¶ng c¸ch tõ t©m (mÆt mót ) trôc chÝnh tíi bµn m¸y30 - 340 mm +Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh 16 +Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh (vong/phut) 65 - 180 +C«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh (kw) 4,5 + C«ng suÊt ®éng c¬ ch¹y dao (kw) 1,7 +KÝch th­íc bÒ mÆt cña bµn m¸y (mm) 250 x 1000 +Gãc quay lín nhÊt cña dao (®é ) ± 45 +Sè r·nh ch÷ T trªn mÆt bµn m¸y 3 +ChiÒu réng r·nh ch÷ T (mm) 14 + DÞch chuyÓn däc lín nhÊt cña bµn m¸y (mm) 600 + DÞch chuyÓn ngang lín nhÊt cña bµn m¸y (mm) 200 + DÞch chuyÓn ®øng lín nhÊt cña bµn m¸y (mm) 350 + Sè cÊp b­íc tiÕn cña bµn m¸y 16 +Ph¹m vi b­íc tiÕn däc (mm/ph) 35 ¸ 980 +Ph¹m vi b­íc tiÕn ngang (mm/ph) 25¸760 +Ph¹m vi b­íc tiÕn ®øng (mm/ph) 12¸380 + §­êng kÝnh trôc g¸ dao (mm) 22,27,32 +§­êng kÝnh lç trôc chÝnh (mm) 17 5.2 Ph­¬ng ph¸p ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt: Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ b»ng trôc g¸ vµ chèt ch¸m ,KÑp chÆt b»ng c¬ cÊu kÑp tæ hîp ,ren vÝt ,trªn ®å g¸ cã c¬ cÊu so dao ®Ó ®iÒu chØnh dông cô c¾t cã vÞ trÝ t­¬ng ®èi so víi bµn m¸y ,®å g¸ vµ chi tiÕt gia c«ng ,cã c¬ cÊu ph©n ®é ®Ó quay trôc g¸ mang chi tiÕt ®i mét gãc 450 sau khi gia c«ng song r·nh thø nhÊt . S¬ ®å kÕt cÊu cña ®å g¸ ®­îc thÓ hiÖn ë b¶n vÏ ®å g¸ (TËp b¶n vÏ). 5.3 TÝnh lùc kÑp cÇn thiÕt vµ kiÓm nghiÖm bÒn c¸c chi tiÕt cña ®å g¸ : a. TÝnh to¸n lùc kÑp ë ®©y ta tÝnh to¸n lùc kÑp vµ kiÓm nghiÖn bÒn c¸c chi tiÕt cña ®å g¸ trong tr­êng hîp chóng chÞu lùc lín nhÊt ,®å g¸ ë tr¹ng th¸i kÐm cøng v÷ng nhÊt ë tr¹ng th¸i nµy S¬ ®å lùc t¸c dông lªn ®å g¸ cã d¹ng nh­ sau : Lùc c¾t tæng hîp Pzy (lµ thµnh phÇn tæng hîp cña lùc c¾t Pz vµ Py) ®­îc ph©n theo c¸c ph­¬ng däc trôc g¸ Ps vµ vu«ng gãc víi trôc g¸ Pv . lùc Ps lµm chi tiÕt cã xu h­íng bÞ th¸o láng ,tr­ît khái trôc g¸ vµ kÐo ®øt trôc g¸ ,lùc Pv lµm cho trôc g¸ cã su h­íng bÞ uÊn cong lµm háng trôc g¸. Lùc c¾t Pz khi phay ®­îc tÝnh theo c«ng thøc Pz = Tra b¶ng 5-41(trang 34 Sæ tay CNCTM tËp 1) ta x¸c ®Þnh ®­îc c¸c th«ng sè sau : Cp=261 ,x=0.9 ,y=0.8 ,u=1.1 ,q=1.1 ,w= 0.1 ,Kmv =1 . Khi thay sè ta sÏ tÝnh ra ®­îc : Pz = 1219,49 (N) ;tõ ®ã ta cã lùc ch¹y dao Ps =0.3.Pz =365,85 (N) ;lùc vu«ng gãc víi lùc ch¹y dao Pv = 0.9 .Pz =1097,54 (N) Lùc kÑp chÆt tæng hîp W trong trong tr­êng hîp nµy ®­îc tÝnh theo c«ng thøc W= K.Ps Víi K lµ hÖ sè an toµn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng lµm t¨ng lùc c¾t trong qu¸ tr×nh gia c«ng K = K0.K1.K2.K3.K4.K5.K6 K0 - hÖ sè an toµn tÝnh cho tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp, K0 = 1,5. K1 - hÖ sè tÝnh ®Õn tr­êng hîp t¨ng lùc c¾t khi ®é bãng thay ®æi, K1= 1,2. K2 - hÖ sè t¨ng lùc c¾t khi dao mßn, chän K2= 1,6. K3 - hÖ sè t¨ng lùc c¾t khi gia c«ng gi¸n ®o¹n, K3= 1.2 K4 - hÖ sè tÝnh ®Õn sai sè cña c¬ cÊu kÑp chÆt, K4= 1,3 K5- hÖ sè tÝnh ®Õn møc ®é thuËn lîi cña c¬ cÊu kÑp b»ng tay, chän K5= 1. K6 – hÖ sè tÝnh ®Õn m« men lµm quay chi tiÕt, K6= 1 Thay sè vµo ta cã K=4,49 VËy lùc kÑp tæng hîp cÇn thiÕt W= K.Ps = 1243,72(N) b.TÝnh lùc cña ng­êi c«ng nh©n t¸c dông lªn ch×a vÆn ®Ó t¹o ra ®­îc lùc kÑp W M« men ch×a vÆn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: M= Víi l lµ gãc n©ng cña ren l =arctg j gãc ma s¸t profin zen Thay sè ta tÝnh ®­îc M= 1243,72.4.tg(450) =4974.8 (Nmm) Ch×a vÆn th­êng cã chiÒu dµi L= 250 (mm) .Nªn lùc c«ng nh©n ph¶i t¸c dông lªn ch×a vÆn lµ F = M/L =18,9 (N) c.kiÓm tra ®é bÒn cña trôc g¸ vµ c¸c chi tiÕt kh¸c cña ®å g¸ V× trôc g¸ ®­îc chän tr­íc b»ng kÝch th­íc lç F 21 nªn ta ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ®é bÒn cña nã d­íi t¸c dông cña c¸c lùc khi c¾t ,xÐt tr¹ng th¸i trôc g¸ chÞu lùc c¾t lín nhÊt th× s¬ ®å lùc t¸c dông lªn trôc g¸ cã d¹ng nh­ sau: Theo s¬ ®å lùc t¸c dông th× tiÕt diÖn nguy hiÓm nhÊt cña trôc g¸ lµ t¹i mÆt c¾t A-A vµ B-B . §­êng kÝnh cña trôc g¸ t¹i c¸c tiÕt diÖn nµy ph¶i b¶o ®¶m trôc g¸ ®ñ bÒn sA £ [s] , sB £ [s] . hay ®­êng kÝnh t¹i c¸c tiÕt diÖn nµy ph¶i tho¶ m·n : = = 14 (mm) vµ =2,2 (mm) Tøc DB ³ 14 (mm) Vµ t¹i mÆt c¾t A-A : = = 15,5 (mm) vµ =2,2 (mm) Tøc DA ³ 15,5 (mm) Nh­ vËy ta chän ®­êng kÝnh trôc g¸ D=21 mm ,®­êng kÝnh bu l«ng d=9 mm lµ ®¶m b¶o ®ñ bÒn v÷ng cho ®å g¸ cña ta . KÕt luËn Sau mét thêi gian thùc hiÖn ®å ¸n C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y:ThiÕt kÕ quy tr×nh gia c«ng chi tiÕt “Khíp nèi b¬m ®Çu ben”, ®Õn nay ®å ¸n ®· hoµn thµnh ®­îc néi dung mµ yªu cÇu ®å ¸n ®Æt ra.Th«ng qua ®å ¸n nµy t«i ®· cã dÞp tr×nh bay ®­îc ý t­ëng cña m×nh, cho dï ®ã kh«ng ph¶i lµ ý t­ëng tèi ­u nhÊt. Nh­ng ®øng trªn quan ®iÓm cña mét nhµ c«ng nghÖ th× nã còng lµ mét ý t­ëng mang tÝnh thùc tiÔn cao cã thÓ sö dông ®­îc. §«ng thêi th«ng qua viÖc lµm ®å ¸n nµy,nã gióp t«i cñng cè kiÕn thøc, hiÓu s©u h¬n vÒ c¸c vÊn ®Ò c«ng nghÖ vµ ®iÒu quan träng h¬n c¶ lµ nã gióp t«i lµm quen víi viÖc h×nh thµnh ý t­ëng, tõng b­íc ®­a ý t­ëng thµnh hiÖn thùc. §å ¸n ®· ®i theo tõng b­íc rÊt chÆt chîm cña mét quy tr×nh thiÕt kÕ nguyªn c«ng víi viÖc b¾t ®Çu lµ ph©n tÝch s¶n phÈm vµ kÕt thóc lµ viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸. Tuy nhiªn ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn T«i ®­îc lµm ®å ¸n m«n häc C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y,®ång thêi b¶n th©n ch­a cã thùc tÕ, thiÕu kinh nghiÖm nªn ®å ¸n kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc nh÷ng sai sãt.V× lÏ ®ã t«i rÊt mong ®­îc c¸c thÇy quan t©m, gióp ®ì chØ b¶o nh÷ng sai sãt ®Ó t«i ngµy cµng thùc hiÖn tèt h¬n c¸c c«ng viÖc cña m×nh.Cuèi cïng ,T«i xin ch©n thanh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt tinh cña thÇy gi¸o NguyÔn V¨n Hoai vµ c¸c thÇy trong bé m«n Häc viªn thùc hiÖn: Nguyªn §øc Thøc Tµi liÖu tham kh¶o : 1 . Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp 1.§HBK . Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt 2001 2 . Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp 2.§HBK . Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt 2001 3 . Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp 2.§HBK . Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt 2001 4. Sæ tay atl¸t ®å g¸ . Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt 2000 5. C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp 1.§HBK . Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt 1998 6. C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y tËp 1.§HBK . Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt 1998 7.ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt 1998 8. Sæ tay vÏ kü thuËt . Häc viÖn KTQS 2001. môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhớp nối bơm đầu ben.doc
Luận văn liên quan