Kinh nghiệm CPH tại công ty Vận tải hành khách Hải Hưng

Kinh nghiệm CPH tại cty Vận tải hành khách Hải Hưng Luận văn tốt nghiệp Hoàng Việt Hưng MỤC LỤC Lời mở đầu 1 PhầnI: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ô tô vận tải hành khách Hải Hưng 3 I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3 1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 3 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 4 3. Tình hình máy móc thiết bị của Công ty 4 4. Tình hình các hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp 5 5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trước cổ phần hoá 6 * Những thành tựu đạt được trong quá trình phát triển 9 Phần II: Thực trạng cổ phần hoá tại Công ty ô tô vận tải hành khách Hải Hưng 10 I. Phương án cổ phần hoá 10 1. Hình thức cổ phần hoá 10 2. Xác định giá trị trước khi cổ phần của Công ty 10 II. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 14 1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 14 2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 14 3. Các nguồn lực trong Công ty 16 3.1. Nhân lực 16 3.2. Vốn 18 III. Kết quả của Công ty sau cổ phần hoá 20 1. Doanh thu 22 2. Lợi nhuận 22 3. Lao động 23 4. Thu nhập 23 5. Nộp ngân sách 23 IV.Đánh giá kết quả cổ phần hoá tại Công ty 24 1. Đối với Công ty ô tô vận tải hành khách Hải Hưng 24 2. Đối với việc thực hiện chủ trương cổ phần hoá của Nhà nước 25 Phần III: Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc cổ phần hoá tại Công ty 26 I. Định hướng phát triển của Công ty 26 1. Về sản xuất vận tải 26 2. Về sửa chữa bảo dưỡng 26 3. Kinh doanh thương mại và các dịch vụ 27 II. Một số bài học kinh nghiệm 28 1. Về phía Công ty 28 2. Về phía Bộ, Cục đường bộ Việt Nam 29 2.1. Đổi mới quy trình cổ phần hoá 29 2.2. Phương pháp định giá doanh nghiệp cổ phần 29 2.3. Quản lý, giám sát việc bán cổ phần và xác định giá trị cổ phần hoá 30 3. Đảng và Nhà nước cần hoàn thiện hơn nữa về Công ty cổ phần 30 4. Giải pháp hỗ trợ đối với doanh nghiệp tạo điều kiện cho sự phát triển cổ phần hoá ở Việt Nam 31 5. Hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi hoàn thiện công tác cổ phần 33 Kết luận 34 Tài liệu tham khảo

doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1410 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh nghiệm CPH tại công ty Vận tải hành khách Hải Hưng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi më ®Çu VÊn ®Ò ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp Nhµ n­íc lu«n lµ mèi quan t©m cña §¶ng tõ n¨m 1986 ®Õn nay, NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 3 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ IX nhËn ®Þnh: "Kinh tÕ Nhµ n­íc cã vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, Ên ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi cña ®Êt n­íc lµ chñ lùc trong héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi". §Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc mµ Nhµ n­íc kh«ng cÇn gi÷ 100% vèn - xem ®ã lµ kh©u quan träng ®Ó chuyÓn biÕn c¬ b¶n trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ n­íc. NhËn thøc ®­îc chñ tr­¬ng còng nh­ ph­¬ng h­íng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta cïng víi xu thÕ ph¸t triÓn x· héi nãi chung, C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng - Côc ®­êng bé ViÖt Nam thuéc Bé giao th«ng vËn t¶i ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ theo chñ tr­¬ng cña Nhµ n­íc vµ Bé giao th«ng vËn t¶i. Cæ phÇn ho¸ lµ mét gi¶i ph¸p ®óng ®¾n vµ hiÖu qu¶ tiÕn hµnh ®æi míi C«ng ty. Tuy nhiªn vËn t¶i lµ kh©u dÞch vô mang tÝnh x· héi ho¸ cao, qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng cßn nhiÒu bÊt cËp h¹n chÕ. Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng, ®­îc sù gióp ®ì, h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o ThS. §ç Thanh Hµ, c¸c thÇy c« trong khoa Qu¶n lý Kinh doanh - Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi vµ c« chó c¸n bé trong C«ng ty ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi "Thùc tr¹ng vµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng" §Ò tµi ®­îc chia lµm 3 phÇn: PhÇn I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. PhÇn II. Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng. PhÇn III. Bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ viÖc cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng. Do sù h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian còng nh­ tr×nh ®é nhËn thøc nªn LuËn v¨n cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. RÊt mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ tËp thÓ c¸n bé trong C«ng ty ®Ó LuËn v¨n cña em thªm phÇn phong phó vµ hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, th¸ng 3 n¨m 2006 Sinh viªn thùc hiÖn Hoµng ViÖt H­ng PhÇn i qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch h¶i h­ng I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng, ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1977 theo quy ®Þnh sè 617/Q§-UB uû ban nh©n d©n tØnh H¶i H­ng, lµ doanh nghiÖp cã vèn 100% Nhµ n­íc, C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng ®· vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng kÓ tõ khi thµnh lËp. - Tªn C«ng ty: C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng - Tªn giao dÞch: Hai Hung Bus Company. - Tªn viÕt t¾t: Habusco - Sè ®¨ng ký kinh doanh: 0403000009 - S¶n phÈm kinh doanh: Ng­êi/km - Trô së chÝnh: §­êng Chi L¨ng - Ph­êng NguyÔn Tr·i - Thµnh phè H¶i D­¬ng - tØnh H¶i H­ng. - §iÖn tho¹i: 0320. 85 22 15 - Chi nh¸nh H­ng Yªn: §­êng NguyÔn V¨n Linh - ph­êng HiÕu Nam - ThÞ x· H­ng Yªn. 1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty Theo QuyÕt ®Þnh sè 617/Q§-UB cña UBND tØnh H¶i H­ng quy ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc ®­îc phÐp ho¹t ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng. - VËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng ®­êng bé. - Söa ch÷a, c¶i t¹o, ®ãng míi ph­¬ng tiÖn vËn t¶i «t«. - Kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng vµ du lÞch. - Mua b¸n phô tïng, vËt t­ ngµnh «t«. - C«ng ty vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng lµ ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam kÓ tõ ngµy ®¨ng ký kinh doanh, cã con dÊu riªng, ®­îc më tµi kho¶n giao dÞch t¹i ng©n hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ tù chñ vÒ tµi chÝnh. 2. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc a) Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y tæ chøc C«ng ty lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng theo c¬ chÕ doanh nghiÖp Nhµ n­íc chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Së Giao th«ng vËn t¶i tØnh H¶i H­ng. C«ng ty cã bé m¸y l·nh ®¹o lµ ban gi¸m ®èc - Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ 2 phã gi¸m ®ãc. Gi¸m ®èc C«ng ty trùc tiÕp qu¶n lý phßng KÕ to¸n, Phßng Kü thuËt vËt t­. - Phã gi¸m ®èc 1: qu¶n lý chi nh¸nh H­ng yªn, x­ëng söa ch÷a, c¸c bÕn xe H­ng Yªn, H¶i D­¬ng. - Phã gi¸m ®èc 2: qu¶n lý 3 phßng chøc n¨ng lµ Phßng Kinh tÕ, phßng KÕ to¸n tµi vô, phßng Tæ chøc hµnh chÝnh. - C¸c phßng ban: Ho¹t ®éng ®óng chøc n¨ng nh­ b¸o c¸o tham m­u, trùc tiÕp ®iÒu hµnh, ®iÒu ®éng qu¶n lý gi¸m s¸t c«ng nh©n viªn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶. b) S¬ ®å Gi¸m ®èc Phßng KÕ ho¹ch Phßng KÕ to¸n tµi vô Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng Kü thuËt vËt t­ X­ëng söa ch÷a Chi nh¸nh H­ng Yªn C¸c bÕn xe phã Gi¸m ®èc 1 phã Gi¸m ®èc 2 3. T×nh h×nh m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng lµ c«ng ty dÞch vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch. Kh¸c víi nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty chñ yÕu lµ thiÕt bÞ m¸y mãc vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. B¶ng 1. M¸y mãc thiÕt bÞ TT Tªn tµi s¶n Sè ghÕ N¨m sö dông Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i 34K - 2700 45 1977 80.000.000 0 34K - 0185 51 1988 157.867.200 0 34K - 1865 45 1985 90.000.000 0 34K - 2539 45 1989 181.181.093 0 34K - 3529 24 1992 338.100.000 0 34K - 3553 15 1991 145.486.200 0 34K - 5679 21 1999 333.333.298 206.230.298 34K - 5365 24 1997 152.380.952 129.322.352 34K - 5695 4 1998 201.286.000 90.000.000 34K - 5795 24 1997 200.000.000 153.000.000 Nh­ vËy, qua b¶ng thiÕt bÞ m¸y mãc, tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng ®· khÊu hao vµ cã nh÷ng ph­¬ng tiÖn ®· khÊu hao hÕt vµ ®Þnh gi¸ l¹i nhiÒu lÇn, tû lÖ khÊu hao cao, khÊu hao nhanh. 4. T×nh h×nh c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña doanh nghiÖp DÞch vô vËn t¶i hµnh kh¸ch ®­îc x¸c ®Þnh lµ ngµnh chÝnh ngoµi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ còng lµ ngµnh mòi nhän ®­îc triÓn khai kh¸ ®ång bé trªn nhiÒu tuyÕn, nhiÒu tØnh, trong c¶ n­íc. MÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng lµ cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng ®­êng bé. Tõ n¨m 1985 ®· ¸p dông h×nh thøc kho¸n s¶n phÈm ®Çu tiªn cña tØnh H¶i H­ng. - Kho¸n thu ®èi víi nh÷ng lo¹i xe thùc hiÖn tèt ph­¬ng ¸n giao kho¸n ph­¬ng tiÖn. - Kho¸n tËn thu víi c¸c ph­¬ng tiÖn cò + ChuyÓn ph­¬ng tiÖn cho l¸i xe cïng khai th¸c theo h×nh thøc gãp vèn. + Tæ chøc tËp trung, khai th¸c vËn chuyÓn tuyÕn ®­êng ng¾n vµ c¸c ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña c«ng ty. §èi víi vËn t¶i hµnh kh¸ch: C«ng ty chó träng vµo nh÷ng tuyÕn ®­êng däc theo n­íc ta tõ B¾c vµo Nam, vµ c¸c tØnh l©n cËn, thùc hiÖn vËn chuyÓn hµnh kh¸ch hµng ho¸, phôc vô nhu cÇu c¸c tØnh miÒn nói nh­ S¬n La, Lai Ch©u, Lµo Cai, Yªn B¸i. 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tr­íc cæ phÇn ho¸ B¶ng 2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c n¨m 2000 - 2002 cña C«ng ty tr­íc cæ phÇn ho¸ §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång ChØ tiªu §VT 2000 2001 2002 So s¸nh 01/00 So s¸nh 02/01 Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % 1. Doanh thu Ngh×n ®ång 4.477.004 4.339.650 3.236.547 - 137.354 -3,1 -1.103.103 -25.4 2. Lîi nhuËn sau thuÕ Ngh×n.® 247.935 30.913 74.355 -217.022 -87,5 43.442 140.5 3. Tæng sè CNV Ng­êi 321 321 330 0 0 9 2,8 4. Thu nhËp b×nh qu©n Ngh×n/ng­êi 383 423 384 40 10,4 -39 9,2 5. Nép NSNN Ngh×n.® 215.904 36.154 59.745 -179.750 -83,2 23.591 65,2 Doanh thu Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy doanh thu t¨ng, gi¶m kh«ng ®ång ®Òu. N¨m 2000 doanh thu lµ 4.477.004 ngh×n ®ång, ®Õn n¨m 2001 doanh thu gi¶m 137.354 chØ cßn 4.339.650 ngh×n ®ång, gi¶m 31%. Sang ®Õn n¨m 2002 doanh thu tiÕp tôc gi¶m chØ cßn 3.236.547 gi¶m 1.103.103 ngh×n. Møc doanh thu gi¶m dÇn, n¨m sau gi¶m h¬n n¨m tr­íc lµ do s¶n xuÊt cã sù thay ®æi ®ét biÕn. Theo N§92CP cña ChÝnh phñ - 50% sè ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty ph¶i thanh lý kh«ng ®­îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt. §©y lµ yÕu tè kh¸ch quan dÉn ®Õn gi¶m sót ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty. Lîi nhuËn Møc gi¶m lîi nhuËn n¨m 2001 so víi n¨m 2002 lµ 217.022 ngh×n t­¬ng øng 87,5%. N¨m 2003 lîi nhuËn t¨ng lªn 74.355 ngh×n, t¨ng so víi n¨m tr­íc 43.442 ngh×n t­¬ng øng 140,5%. §iÒu nµy cho thÊy møc t¨ng gi¶m kh«ng ®ång ®Òu, kh«ng æn ®Þnh, ho¹t ®éng kinh doanh thÊt th­êng, ch­a ®¹t. VÊn ®Ò nµy lµ do ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kh«ng ®Òu, doanh thu kh«ng æn ®Þnh vµ 1 t¸c ®éng kh«ng nhá cña ChÝnh phñ ®Õn ngµnh giao th«ng nãi chung vµ doanh nghiÖp nãi riªng. Thu nhËp Do t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty còng phÇn nµo chÞu ¶nh h­ëng. Møc thu nhËp b×nh qu©n tõ 383 ngh×n/ng­êi n¨m 2000 t¨ng lªn 423 ngh×n/ng­êi n¨m 2001. Nh­ng l¹i gi¶m xuèng cßn 384 ngh×n/ng­êi n¨m 2002, gi¶m 9,2% so víi n¨m 2001. C«ng ty ®· phÇn nµo ®¶m b¶o chÝnh s¸ch, chÕ ®é víi ng­êi lao ®éng, song møc thu nhËp trªn vÉn ch­a ®¶m b¶o cho cuéc sèng víi c¸n bé c«ng nh©n viªn. Nép ng©n s¸ch N¨m 2000 C«ng ty nép ng©n s¸ch 215.904 ngh×n, cao h¬n so víi n¨m 2001 (179.750) nh­ vËy n¨m 2001 C«ng ty chØ ®¹t 36,154% so víi n¨m 2000 (ch­a cã NghÞ ®Þnh ph¶i thanh lý 50% ph­¬ng tiÖn vËn t¶i hÕt niªn h¹n sö dông) lµ 83,2%. N¨m 2002, lîi nhuËn t¨ng lª 59,745 ngh×n, t¨ng h¬n n¨m 2001 lµ 65,2%. Lao ®éng Lao ®éng cña C«ng ty æn ®Þnh ë møc 321 ngh×n n¨m 2000 ®Õn n¨m 2001. N¨m 2002 t¨ng lªn 9 ng­êi (330). Sè lao ®éng t¨ng lªn nµy do ph­¬ng tiÖn vËn t¶i hÕt niªn h¹n sö dông. Víi 50% ph­¬ng tiÖn ngõng ho¹t ®éng, sè ph­¬ng tiÖn cßn l¹i kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng (phôc vô qu¸ t¶i). Do vËy C«ng ty tuyÓn thªm mét sè thî lµnh nghÒ cã tay nghÒ cao ®Ó ®¶m b¶o kü thuËt, b¶o tr× b¶o d­ìng cho ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn hµnh kh¸ch ®­îc an toµn vµ tèt h¬n tr­íc. * Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô chÝnh trÞ kinh tÕ do tØnh giao phôc vô sù ®i l¹i cña nh©n d©n tØnh H¶i H­ng cò. Lµ ®¬n vÞ kho¸n s¶n phÈm ®Çu tiªn cña tØnh n¨m 1985. Lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn ®­îc tØnh chän giao vµ nhËn vèn n¨m 1990. Tõ n¨m 1990-2000 ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng ®i vµo æn ®Þnh, C«ng ty x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng kinh doanh t­¬ng ®èi phï hîp, chän ®óng ngµnh nghÒ kinh doanh. Do ®ã s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn ®¶m b¶o viÖc lµm æn ®Þnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty, thu nhËp ®Çu ng­êi æn ®Þnh, thùc hiÖn nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ. C¬ së vËt chÊt nhµ cöa, trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc c¶i t¹o n©ng cÊp më réng. C¸c chØ tiªu kinh tÕ thùc hiÖn kh¸ ®ång ®Òu cã tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng n¨m. Sang ®Õn n¨m 2002 t×nh h×nh kinh doanh cã nhiÒu khã kh¨n h¬n v× nhiÒu yÕu tè kh¸ch ¶nh h­ëng kh¸ m¹nh ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §Õn thêi ®iÓm nµy viÖc kinh doanh cña C«ng ty kh«ng æn ®Þnh, c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Òu kh«ng ®¹t, kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶. Qua nh÷ng sè liÖu tæng kÕt cho thÊy C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc cña tØnh H¶i H­ng kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ ch­a cao. Tr­íc nh÷ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ C«ng ty ®· nhËn thøc s©u s¾c ®­îc r»ng ®æi míi lµ kh«ng thÓ thiÕu ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn. Gi¶i ph¸p gióp cho c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh lµ cÇn ph¶i cæ phÇn ho¸ c«ng ty cµng sím cµng tèt. PhÇn II Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch h¶i h­ng Sau khi ®· ph©n tÝch kü thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty ®· x©y dùng vµ triÓn khai ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ b¾t ®Çu tõ n¨m 2003 I. Ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ 1. H×nh thøc cæ phÇn ho¸ C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn ®­îc chän lµm thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ cña tØnh H¶i H­ng theo h×nh thøc cæ phÇn 100% vèn t­ nh©n. 2. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tr­íc khi cæ phÇn cña C«ng ty vËn t¶i «t« hµnh kh¸ch H¶i H­ng Ph­¬ng ¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tr­íc khi cæ phÇn cña C«ng ty cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng Trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸, c«ng t¸c ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp cµng chÝnh x¸c cµng cã c¬ së thuËn lîi cho tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy, tr­íc khi cæ phÇn C«ng ty cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt theo NghÞ ®Þnh 388 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc sang c«ng ty cæ phÇn. - §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc C«ng ty. - Thµnh lËp ban ®æi míi doanh nghiÖp (gåm §¶ng uû, C«ng ®oµn, ban gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng, thanh tra c«ng nh©n). - TiÕn hµnh tæng kiÓm kª tµi s¶n C«ng ty. - B¸o c¸o quyÕt to¸n 3 n¨m ho¹t ®éng gÇn nhÊt. - TiÕn hµnh b¸o c¸o nh©n sù C«ng ty. - Thµnh lËp héi ®ång ®Þnh gi¸, ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ tµi s¶n doanh nghiÖp. - Gi¶i quyÕt c¸c c«ng nî, nhÊt lµ c«ng nî khã ®ßi. - Phª duyÖt gi¸ trÞ tµi s¶n doanh nghiÖp. - §¸nh gi¸ gi¸ trÞ cæ phiÕu. - §¹i héi cæ ®«ng toµn thÓ lÇn thø nhÊt (th«ng qua ®iÒu lÖ ho¹t ®éng). - Bµn giao tµi chÝnh gi÷a c«ng ty cò sang c«ng ty míi. Víi nh÷ng quy ®Þnh râ rµng, tõng phÇn, tõng viÖc, tõng kh©u, c¨n cø vµo nh÷ng v¨n b¶n quy ®Þnh cña ph¸p luËt, C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng ®­îc UBND tØnh H¶i H­ng quyÕt ®Þnh chuyÓn sang "C«ng ty cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng" tõ ngµy 16/7/2003 theo quyÕt ®Þnh phª duyÖt sè 2013Q§-UB. - Tªn C«ng ty: C«ng ty cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng - Tªn giao dÞch: Hai Hung Bus Joint Stock. Company. - Tªn viÕt t¾t: Habusco - Sè ®¨ng ký kinh doanh: 0403000009 - Trô së chÝnh: §­êng Chi L¨ng - Ph­êng NguyÔn Tr·i - Thµnh phè H¶i D­¬ng - tØnh H¶i H­ng - §iÖn tho¹i: 0320. 85 22 15 - Vèn ®iÒu lÖ: 6.115.700.000® - Vèn kinh doanh: 10.000.000.000® - Sè l­îng cæ phÇn ph¸t hµnh: 61.157 cæ phÇn. - MÖnh gi¸ cæ phiÕu: 100.000® - Tû lÖ cæ phÇn c¸c cæ ®«ng: + Nhµ n­íc: 0% vèn ®iÒu lÖ. + Ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp: 100% vèn ®iÒu lÖ. - S¶n phÈm kinh doanh: Ng­êi/km - Chi nh¸nh H­ng Yªn: §­êng NguyÔn V¨n Linh - ph­êng HiÕu Nam - ThÞ x· H­ng Yªn. - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp ®Ó cæ phÇn ho¸ lµ: 484.151.274®. - Gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp: 3.615.690.867® "Gi¸ trÞ thùc tÕ t¹i doanh nghiÖp lµ gi¸ trÞ toµn bétµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸ mµ ng­êi mua, ng­êi b¸n cæ phÇn ®Òu chÊp nhËn ®­îc gi¸ trÞ thùc tÕ. PhÇn vèn gãp Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp, ®©y còng lµ gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn gãp Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp sau khi trõ ®i c¸c kho¶n nî". Ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng Phª duyÖt ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc - C«ng ty vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng víi néi dung sau: a) Ph­¬ng ¸n b¸n cæ phiÕu C«ng ty cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng ®­îc phÐp ph¸t hµnh hai lo¹i cæ phiÕu, cæ phiÕu ghi danh (lµ cæ phiÕu thuéc c¸c chñ së h÷u cña C«ng ty cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng, thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ, ng­êi lao ®éng nghÌo trong C«ng ty ®­îc mua víi gi¸ ­u ®·i tr¶ dÇn trong 10 n¨m, kh«ng chÞu l·i suÊt) vµ cæ phiÕu kh«ng ghi danh lµ cæ phiÕu ph¸t hµnh cho ®èi t­îng kh«ng ph¶i lµ nh÷ng ng­êi ®­îc mua cæ phiÕu ghi danh). C«ng ty sÏ ®­îc phÐp ph¸t hµnh cæ phiÕu khi ®­îc ®¹i héi cæ ®«ng quyÕt ®Þnh vµ c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn chÊp nhËn. Sau khi ®­îc phÐp ph¸t hµnh cæ phÇn C«ng ty sÏ tiÕn hµnh b¸n trùc tiÕp c«ng khai. b) KÕt qu¶ b¸n cæ phiÕu C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng B¶ng 3: KÕt qu¶ b¸n cæ phiÕu cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh: VN § Khu vùc b¸n cæ phiÕu Sè CP ­u ®·i ®­îc gi¶m gi¸ (cæ phiÕu) Sè tiÒn ®­îc gi¶m gi¸ (30.000®/CP) Sè tiÒn ph¶i nép (70.000®/CP) Sè CP ®­îc tr¶ dÇn (cæ phiÕu) Sè tiÒn ®­îc tr¶ dÇn (70.000®/CP) Sè tiÒn cßn ph¶i nép (®) Toµn C«ng ty 36.156 1.084.680.000 2.530.920.000 7.231 506.170.000 2.024.750.000 Khu vùc v¨n phßng 10.045 301.350.000 703.150.000 2.003 140.210.000 562.940.000 Khu vùc x­ëng 2.198 65.940.000 153.860.000 439 30.660.000 123.200.000 Khu vùc l¸i phô xe 23.913 717.390.000 1.673.910.000 4.789 335.300.000 1.338.610.000 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ cæ phÇn cña C«ng ty Cæ phiÕu ­u ®·i: Cø mçi n¨m lµm viÖc cho Nhµ n­íc ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp ®­îc mua tèi ®a 10 cæ phÇn (trÞ gi¸ 1 cæ phÇn lµ 100.000®) theo gi¸ b¸n ­u ®·i víi møc gi¶m gi¸ 30% so víi c¸c ®èi t­îng kh¸c. Cæ phÇn ®­îc tr¶ dÇn: Riªng víi ng­êi lao ®éng nghÌo trong doanh nghiÖp ®­îc tr¶ dÇn tiÒn mua cæ phÇn ­u ®·i, thêi gian tr¶ dÇn lµ 10 n¨m kÓ c¶ 3 n¨m hoµn tr¶. Sè tiÒn tr¶ dÇn cña ng­êi lao ®éng nghÌo kh«ng ph¶i tr¶ l·i suÊt. * C¸c cæ ®«ng cã thÓ chuyÓn nh­îng cæ phÇn cho ng­êi kh¸c khi hä kh«ng muèn gi÷ cæ phÇn n÷a. Ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 2003 c«ng ty ®· ®i vµo ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp (cæ phÇn). Sau khi cã sè liÖu, sè tµi s¶n t­¬ng ®­¬ng víi sè cæ phiÕu cña tõng khu vùc trong C«ng ty, Ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· nép ®ñ sè tiÒn, tµi s¶n mua cæ phÇn tr­íc ngµy 30/7/2003. §©y lµ cè g¾ng rÊt lín cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. d) Ph­¬ng h­íng xö lý c¸c quü kh«ng chia, c«ng tr×nh phóc lîi Tr­íc khi ph©n chia cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng, C«ng ty ph¶i trÝch lËp c¸c quü hµng n¨m: quü dù tr÷ b¾t buéc Ýt nhÊt b»ng 55% lîi nhuËn rßng ®Ó bæ sung vèn ®iÒu lÖ vµ ®Ó dù tr÷ tµi chÝnh cho n¨m sau, sao cho b»ng møc 10% vèn ®iÒu lÖ; quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 10%, quü khen th­ëng 10%, quü phóc lîi 10%. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã c¸c quü kh«ng h×nh thµnh tõ lîi nhuËn lµ quü b¶o hµnh s¶n phÈm; quü khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh; quý khÊu hao söa ch÷a tµi s¶n. II. C¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng 1. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Ban kiÓm so¸t §¹i héi cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phã gi¸m ®èc I Phã gi¸m ®èc I Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng KÕ thèng kª Phßng KÕ ho¹ch C¸c bÕn xe X­ëng söa ch÷a Chi nh¸nh H­ng Yªn Phßng Kü thuËt vËt t­ 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c phßng ban C«ng ty «t« vËn t¶i lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp, gãp vèn sinh lêi, thµnh lËp theo luËt c«ng ty, cã bé m¸y l·nh ®¹o, chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c¬ quan s¸ng lËp, héi ®ång qu¶n trÞ. - §¹i héi cæ ®«ng: lµ c¬ quan cã quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty. §¹i héi cæ ®«ng bÇu Héi ®ång qu¶n trÞ. - Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty, cã quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty. - Chñ tÞch thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ: Héi ®ång qu¶n trÞ bÇu 1 ng­êi trong sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ lµm chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, lµ ng­êi ph¶i ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty vµ cã thÓ kiªm gi¸m ®èc C«ng ty. - Gi¸m ®èc C«ng ty: Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm lµm gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty, trùc tiÕp qu¶n lý phßng kü thuËt vËt t­, qu¶n lý ®iÒu hµnh, s¾p xÕp c«ng viÖc cña 2 Phã gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®­îc giao. - Ban kiÓm so¸t: Gåm 3 thµnh viªn, 01 thµnh viªn cã chuyªn m«n vÒ kÕ to¸n, 01 thµnh viªn lµ cæ ®«ng hµng ngµy kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, trong ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh tr­íc c¸c cæ ®«ng. - Phã Gi¸m ®èc 1: Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ c¬ cÊu tæ chøc ®­îc giao, trùc tiÕp qu¶n lý, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh­: söa ch÷a, ®iÒu chØnh, b¸o c¸o lªn Gi¸m ®èc c¸c c«ng viÖc cña Phßng kÕ ho¹ch, phßng kÕ to¸n thèng kª, phßng tæ chøc hµnh chÝnh. - Phã Gi¸m ®èc 2: lµ ng­êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, trùc tiÕp qu¶n lý s¸t sao ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vµ ®iÒu hµnh Chi nh¸nh H­ng Yªn, x­ëng söa ch÷a, c¸c bÕn xe H¶i D­¬ng, H­ng Yªn. Ph¶i b¸o c¸o, thùc hiÖn, ®iÒu chØnh c¸c c«ng viÖc ®­îc giao lªn Gi¸m ®èc. - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: Lµ bé phËn tham m­u gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng viÖc qu¶n lý tæ chøc lao ®éng, hµnh chÝnh trong C«ng ty. - Phßng KÕ to¸n thèng kª: lµ mét bé phËn cã nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n thèng kª, gióp Gi¸m ®èc tÝnh to¸n toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh lç, l·i cña C«ng ty. - Phßng KÕ ho¹ch: gióp Phã Gi¸m ®èc vÒ viÖc tæ chøc x©y dùng h­íng tuyÕn xe ch¹y cña C«ng ty. Phßng kÕ ho¹ch trùc tiÕp qu¶n lý c¸c ®¹i lý vµ bÕn xe theo ngµy, th¸ng, n¨m, quü, kÕ ho¹ch 5 n¨m, 10 n¨m, kÕ ho¹ch tæng thÓ, riªng lÎ cho tõng bé phËn (c¸c tæ, c¸c ®éi). - Phßng Kü thuËt vËt t­: lµ bé phËn cã c¸n bé chuyªn m«n vÒ kü thuËt trùc tiÕp qu¶n lý vµ söa ch÷a, b¶o d­ìng xe qu¶n lý sö dông ph­¬ng tiÖn, c«ng cô s¶n xuÊt theo ®óng quy ®Þnh kü thuËt, vËn hµnh ®óng chøc n¨ng. - X­ëng söa ch÷a «t«: thùc hiÖn theo sù h­íng dÉn chØ ®¹o kü thuËt cña Phßng Kü thuËt vËt t­, h¹ch to¸n lÊy thu bï chi. - Chi nh¸nh H­ng Yªn: lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n trùc thuéc ®­îc C«ng ty hç trî c¸c thñ tôc ph¸p lý, giao mÆt b»ng ®Ó kinh doanh, hµng th¸ng chi nh¸nh cã tr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn khÊu hao ®Êt, thuÕ ®Êt, tiÒn sinh lêi vµ chÞu sù qu¶n lý vÒ hµnh chÝnh cña C«ng ty. - BÕn xe H­ng Yªn, H¶i D­¬ng: ChÞu tr¸ch nhiÖm víi sù ®iÒu ®éng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, Phßng kÕ ho¹ch vÒ c«ng t¸c th­êng vô, khai th¸c, vËn chuyÓn, an ninh trËt tù víi kh¸ch hµng. S¾p xÕp giê xuÊt bÕn, xe nhËp bÕn. S¾p xÕp lÞch tr×nh cña c¸c xe liªn doanh vµ xe thuª bÕn. - §éi xe: §éi xe ®­îc ph©n theo tõng khu vùc ho¹t ®éng, nh­ ®éi xe phÝa B¾c, ®éi xe phÝa Nam, ®éi xe MiÒn Trung. ChÞu sù ®iÒu hµnh ph©n luång, giê ®i, giê ®Õn cña phßng kÕ ho¹ch. Víi m« h×nh qu¶n lý trùc tuyÕn chøc n¨ng, mçi bé phËn, mçi thµnh viªn trong c¬ cÊu chÞu sù l·nh ®¹o cao nhÊt cña Gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tõng c«ng viÖc nhá nhÊt ®Ó b¸o c¸o Phã Gi¸m ®èc. C¸c phßng ban chøc n¨ng cã nhiÖm vô tham m­u cè vÊn l·nh ®¹o cho C«ng ty ®¶m b¶o ®­îc chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vÒ tËp trung thèng nhÊt qu¶n lý. 3. C¸c nguån lùc cña C«ng ty 3.1. Nh©n lùc B¶ng 4. C¬ cÊu nh©n lùc cña C«ng ty qua 3 n¨m 2003 - 2005 sau khi cæ phÇn §¬n vÞ tÝnh: Ng­êi N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh t¨ng gi¶m 2004/2003 So s¸nh t¨ng gi¶m 2005/2004 Sè l­îng Tû träng % Sè l­îng Tû träng % Sè l­îng Tû träng % Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % Tæng sè lao ®éng 232 100 130 100 130 100 - 102 -43,9 0 0 Ph©n theo tÝnh chÊt lao ®éng Lao ®éng trùc tiÕp 202 87,1 115 88,5 115 88,5 - 87 -43 0 0 Lao ®éng gi¸n tiÕp 30 12,9 15 11,5 15 11,5 - 15 -50 0 0 Ph©n theo tr×nh ®é §¹i häc vµ trªn ®¹i häc 12 5,1 5 3,8 9 6,9 - 7 -58 4 33 Cao ®¼ng vµ trung cÊp 18 7,8 10 7,7 6 4,6 - 8 -44,6 4 40 Tr×nh ®é kh¸c 202 87,1 115 88,5 115 88,5 - 87 -43,6 0 0 Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh - C¨n cø vµo b¶ng c¬ cÊu nh©n lùc cña C«ng ty cho thÊy, c¬ cÊu bé m¸y, vµ sè l­îng lao ®éng trùc tiÕp cña C«ng ty ®· gi¶m biªn chÕ ®Õn 50%. Tæng sè lao ®éng n¨m 2003 lµ 232 ng­êi, ®Õn n¨m 2004 chØ cßn 130 ng­êi, gi¶m 102 ng­êi chiÕm 43,9%. Trong ®ã c¸n bé cña bé m¸y qu¶n lý n¨m 2003 lµ 30 ng­êi th× n¨m 2004 chØ cßn 15 c¸n bé, gi¶m 50% so víi n¨m 2003. Sè lao ®éng trùc tiÕp tõ 202 ng­êi n¨m 2003 xuèng cßn 115 ng­êi, gi¶m 87 c«ng nh©n, gi¶m 43% so víi n¨m 2004. N¨m 2005 so víi n¨m 2004 sè l­îng lao ®éng t­¬ng ®èi æn ®Þnh ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Víi giao ®éng tõ 232 ng­êi n¨m 2003 ®Õn 130 ng­êi n¨m 2005 c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ nh­ l¸i xe, thî söa xe cã ®é tuæi tõ 25 ®Õn 45. B­íc vµo ho¹t ®éng theo c¬ chÕ cæ phÇn ho¸ C«ng ty ®· lµm mét cuéc c¸ch m¹ng vÒ tæ chøc nh©n lùc, nhÊt lµ vÒ nh©n sù, s¾p xÕp l¹i c¸c phßng ban, ph©n c«ng, ph©n nhiÖm cho tõng bé phËn, tËp thÓ, c¸ nh©n. C¸i míi cña C«ng ty cæ phÇn lµ t¨ng mét tæ chøc ®ã lµ Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó ®Þnh h­íng sù ph¸t triÓn doanh nghiÖp, song tæ chøc nµy ®­îc ho¹t ®éng kh«ng t¨ng thªm biªn chÕ nh­ng sù chØ ®¹o ®­îc xuyªn suèt kh«ng chång chÐo, lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng ngµy mét t¨ng lªn, gi¶m chi phÝ tiÒn l­¬ng, ®Æc biÖt kh«ng lµm thÊt tho¸t, l·ng phÝ, hao hôt vËt t­ nguyªn liÖu. 3.2. Vèn Tæng vèn giao th«ng vËn t¶i vËn chuyÓn hµnh kh¸ch th× ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn lµ v« cïng quan träng. Sè l­îng ph­¬ng tiÖn cña C«ng ty hiÖn nay ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. MÆt kh¸c nÕu muèn n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô, vËn t¶i th× viÖc ®Çu t­ lµ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chiÕm vÞ trÝ quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶, vµ ®Ó an toµn cho con ng­êi, hµng ho¸, gãp phÇn lµm gi¶m thêi gian vËn t¶i tõ ®ã lµm gi¶m chi phÝ. B¶ng 5. C¬ cÊu vèn cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh t¨ng gi¶m 2004/2003 So s¸nh t¨ng gi¶m 2005/2004 Sè l­îng Tû lÖ % Sè l­îng Tû lÖ % Sè l­îng Tû lÖ % Sè l­îng Tû lÖ % Sè l­îng Tû lÖ % Tæng vèn 13.793.919 100% 14.703.486 21.352.485 100% 909.567.031 6,59% 6.648.988 45,2% Chia theo tÝnh chÊt Vèn cè ®Þnh 6.865.071 49,8% 7.588.367 51,6% 15.154.919 71,1% 723.296.269 10,5% 7.586.551 99,9% Vèn l­u ®éng 6.928.848 50,2% 7.115.119 48,4% 6.177.566 28,9% 186.270.762 2,68% - 977.552.845 13,7% Nguån: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n §Õn cuèi n¨m 2004, C«ng ty b¾t ®Çu triÓn khai ®Çu t­ mua s¾m c¸c ph­¬ng tiÖn míi. Qua b¶ng sè liÖu 3 n¨m ta thÊy tæng vèn ®Çu t­ mua s¾m thiÕt bÞ míi phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cao, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, n¨m 2003 tæng sè vèn lµ 13.793.919 ngh×n ®ång n¨m 2004 lµ 14.703.846 ngh×n ®ång t¨ng 909.567.031 ngh×n ®ång chiÕm 6,59%. Do cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n ngµy cµng cao. Tæng vèn cña n¨m 2005 t¨ng ®ét biÕn (21.358.485 ngh×n ®ång), so víi n¨m 2004. (14.703.486 ngh×n ®ång) t¨ng 6.648.998 ngh×n ®ång chiÕm 45,2%. III. KÕt qu¶ cña C«ng ty sau khi cæ phÇn ho¸ Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ C«ng ty «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng l¹i lµ dÞp triÓn khai thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 890/1999 cña Bé giao th«ng vËn t¶i: víi 60% sè ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty tõ 01/01/2001 kh«ng ®­îc phÐp l­u hµnh trªn c¸c tuyÕn liªn tØnh nªn C«ng ty cæ phÇn ph¶i tËp trung vèn ®Çu t­ xe míi ®Ó ho¹t ®éng. Sím n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh chung, c«ng ty tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ vµ tõng b­íc th¸o gì khã kh¨n ®­a s¶n xuÊt kinh doanh dÇn ®i vµo æn ®Þnh, chÊt l­îng ph­¬ng tiÖn ®­îc n©ng cao, t¹o uy tÝn chÊt l­îng cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. V× vËy sau vµi n¨m ®i vµo ho¹t ®éng C«ng ty cæ phÇn «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng ®· ®¹t nh÷ng thµnh qu¶ ®¸ng kÓ trong s¶n xuÊt còng nh­ trong kinh doanh kh¸c h¼n so víi thêi gian tr­íc. B¶ng 6: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 3 n¨m 2002 - 2004 TT C¸c chØ tiªu chñ yÕu §VT N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh t¨ng gi¶m 2004/2003 So s¸nh t¨ng gi¶m 2005/2004 Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % 1 Doanh thu tiªu thô theo gi¸ hiÖn hµnh Ngh×n.® 3.854.664 4.768.680 6.932.531 914.015 23,7% 2.163.851 45,3% 2 Tæng sè lao ®éng Ng­êi 232 130 130 - 102 43,9% T¨ng, gi¶m 0 3 Lîi nhuËn sau thuÕ Ngh×n.® 15.210 364.885 247.217 349.675 232% - 117.668 - 32% 4 Nép ng©n s¸ch Ngh×n.® 131.562 378.151 455.504 246.589 187% 77.352 2,4% 5 Thu nhËp BQ 1 lao ®éng (V) Ngh×n ®ång 479 685 700 206 43% 15 2,2% Nguån: Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n cã nhiÒu biÕn ®éng cïng víi nã lµ sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña lùc l­îng vËn t¶i t­ nh©n vµ c¸c lo¹i h×nh vËn t¶i kh¸c cho nªn viÖc khai th¸c vËn chuyÓn vËn t¶i lµ rÊt khã kh¨n, khi nhËn biÕt ®­îc r»ng s¶n l­îng vËn t¶i lµ mét yÕu tè cã ý nghÜa sèng cßn ®Õn nhiÖm vô kinh doanh vËn t¶i nãi riªng vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn C«ng ty nãi chung. Do vËy C«ng ty ®· vµ ®ang ®Çu t­ trang thiÕt bÞ vËn t¶i ®Ó khai th¸c tèi ®a nhu cÇu cña hµnh kh¸ch. 1. Doanh thu Doanh thu lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty sau khi cæ phÇn ho¸. - Qua b¶ng biÓu kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cho thÊy: doanh thu n¨m sau t¨ng cao h¬n n¨m tr­íc. Doanh thu n¨m 2003 lµ 3.854.164 ngh×n ®ång ®Õn n¨m 2004 lµ 4.768.680 ngh×n ®ång t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 23,7%. Cho ®Õn n¨m 2005 víi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña l·nh ®¹o cïng víi tËp thÓ c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng v­ît kÕ ho¹ch (tõ 4.768.680 ngh×n ®ång n¨m 2004 lªn 6.932.531 ngh×n ®ång n¨m 2005, t¨ng 45,3%). 2. Lîi nhuËn So víi c¸c chØ tiªu doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc th× lîi nhuËn l¹i cã sù chªnh lÖch nhau. N¨m 2003 lîi nhuËn lµ 15.210 ngh×n ®ång th× ®Õn n¨m 2004 t¨ng vät lªn ®Õn 364.885 ngh×n ®ång t¨ng h¬n n¨m 2003 lµ 349.675, ngh×n ®ång t¨ng ®Õn 232%. Sù t¨ng vät nµy lµ do cuèi n¨m 2004 C«ng ty ®Çu t­ trang thiÕt bÞ míi, phôc vô ®i l¹i cuèi n¨m cña nh©n d©n hai tØnh H¶i D­¬ng vµ H­ng Yªn vµ sè l­îng ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Õn ®Çu n¨m 2004 mét sè ®· hÕt khÊu hao nªn C«ng ty b¾t ®Çu mua s¾m ph­¬ng tiÖn kinh doanh míi vµo cuèi n¨m 2004 ®Õn 2005 th× ®Õn n¨m 2005 lîi nhuËn chØ cßn lµ 247.217 ngh×n ®ång. Gi¶m so víi n¨m 2004 lµ 117.688 ngh×n ®ång. gi¶m xuèng 32%. Sù gi¶m sót vÒ lîi nhuËn nµy lµ do khÊu hao vÒ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i míi ®Çu t­, tr¶ nî vay vèn ng©n hµng, më réng ®Çu t­, chi phÝ vÒ c¸c dÞch vô míi. §iÒu nµy cho thÊy khi gÆp ph¶i ®iÒu kiÖn kh¸ch quan mang l¹i, C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®iÒu chØnh quy m« tæ chøc s¶n xuÊt ®Ó phï hîp víi thùc tÕ- cho thÊy C«ng ty tõ khi cæ phÇn ho¸ C«ng ty n¨ng ®éng h¬n tù chñ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 3. Lao ®éng Sau khi gÆp ph¶i nh÷ng thay ®æi vÒ quy ®Þnh cæ phÇn ho¸ cña ChÝnh phñ vµ Nhµ n­íc, mét sù t¸c ®éng kh«ng nhá cña thÞ tr­êng Tæng sè lao ®éng cña C«ng ty n¨m 2003 lµ 232 th× ®Õn ®Çu n¨m 2004 chØ cßn 130 ng­êi, gi¶m 102 ng­êi, gi¶m ®Õn 43,9%. N¨m 2005 sè lao ®éng vÉn æn ®Þnh ë 130 ng­êi. Sù ®iÒu chØnh nh©n sù cña C«ng ty "®óng ng­êi, ®óng viÖc" lµ mét gi¶i ph¸p ®Ó gi¶m bít vµ kh«ng cßn lao ®éng d­ thõa vµ thay vµo ®ã lµm t¨ng thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt nªn ®êi sèng ®­îc n©ng cao, nhê møc thu nhËp ngµy cµng t¨ng. 4. Thu nhËp Cæ phÇn ho¸ lµ lóc ng­êi lao ®éng lµm chñ C«ng ty vµ lµm viÖc cho m×nh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn. N¨m 2003 thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trung b×nh lµ 479.000®/ng­êi, nh­ng sau cuéc c¸ch m¹ng vÒ nh©n sù th× thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng ®Õn 685.000®/ng­êi n¨m 2004 t¨ng h¬n so víi n¨m 2003 lµ 206.000® t¨ng 43%. N¨m 2005 thu nhËp b×nh qu©n lµ 700.000®/ng­êi t¨ng so víi n¨m tr­íc lµ 15.000®/ng­êi, t¨ng 2,2%. Qua b¶ng sè liÖu cho thÊy C«ng ty sau khi ®iÒu chØnh quy m«, tæ chøc s¶n xuÊt th× tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, ®êi sèng lao ®éng ®­îc n©ng cao râ rÖt, ngµy cµng c¶i thiÖn, æn ®Þnh ®i vµo s¶n xuÊt. 5. Nép ng©n s¸ch KÓ tõ khi cæ phÇn ho¸, C«ng ty lu«n chÊp hµnh ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ v­ît møc kÕ ho¹ch ®­îc giao. Sè liÖu trªn cho thÊy n¨m 2004 lµ 378.151ngh×n ®ång, n¨m 2003 lµ 131.562 ngh×n ®ång. N¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 246.589 ngh×n ®ång chiÕm 187%. §Õn n¨m 2005 chØ tiªu nép ng©n s¸ch cµng t¨ng h¬n so víi n¨m 2004, t¨ng tõ 378.151 ngh×n ®ång lªn 455.504 ngh×n ®ång t¨ng 77,352% chiÕm 20,4% cho thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn. Do vËy C«ng ty thùc hiÖn ®óng nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. PhÇn iii bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ viÖc cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng i. ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty Tõ khi C«ng ty cæ phÇn ®i vµo ho¹t ®éng, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ngµy mét n©ng cao. Nh»m môc tiªu ®æi míi c¬ cÊu qu¶n lý vµ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· bæ sung thªm mét sè chÝnh s¸ch cho phï hîp víi t×nh h×nh nhiÖm vô cña tõng ®¬n vÞ kinh doanh. 1. VÒ vËn t¶i Cñng cè chÊt l­îng vËn t¶i hiÖn cã, gi÷ v÷ng c¸c ho¹t ®éng vËn t¶i nh»m æn ®Þnh mÆt b»ng chung cña C«ng ty. ViÖc ®Çu t­ thªm ph­¬ng tiÖn míi ®Ó n©ng cao n¨ng lùc vËn t¶i ph¶i ®­îc c©n nh¾c, lùa chän chi tiÕt, xÐt ®Õn n¨ng lùc cung vµ cÇu, møc thÊp nhÊt vµ tæn thÊt khi x¶y ra mÊt an toµn kü thuËt, mÊt an toµn giao th«ng. Ph¶i më réng, t¨ng c­êng c«ng t¸c phôc vô kh¸c hµng, khai th¸c vËn chuyÓn hµng ho¸, g©y dùng th­¬ng hiÖu b»ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ chÊt l­îng phôc vô, makerting trùc tiÕp víi kh¸ch hµng t¹o lîi thÕ c¹nh tranh, lµm t¨ng thªm thÞ phÇn. 2. VÒ söa ch÷a vµ b¶o d­ìng Muèn n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶i tËp trung chØ ®¹o, l·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt: S¾p xÕp, tæ chøc kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý tõ xÝ nghiÖp ®Õn tæ thî, n©ng cao tr×nh ®é nh©n thøc cña tõng thµnh viªn vÒ chuyªn m«n kü thuËt vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Më réng thªm dÞch vô söa ch÷a b¶o d­ìng, xe gia ®×nh, xe chuyªn dïng cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n, më c¸c ®¹i lý phô tïng cña ngµnh vËn t¶i phôc vô t¹i khu vùc. - Nghiªn cøu quy ho¹ch l¹i mÆt b»ng x­ëng söa ch÷a, huy ®éng vèn trong vµ ngoµi doanh nghiÖp, ®Çu t­ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®¸p øng nhu cÇu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn l¸i xe vµ ngoµi doanh nghiÖp. N©ng cao tay nghÒ c¸c líp thî l©u n¨m, vÒ ®¹o t¹o líp thî ch­a cã kinh nghiÖm, ®¶m b¶o cã mét lùc l­îng thî tay nghÒ cao phôc vô söa ch÷a, b¶o d­ìng, ®ãng míi, ®¹i tu xe tõ 4 chç ®Õn 45 chç ngåi; tæ chøc ®iÒu hµnh tËp trung thèng nhÊt, tõng b­íc ®­a c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i vµo nÒ nÕp. 3. Kinh doanh th­¬ng m¹i vµ c¸c dÞch vô Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vËn t¶i, ho¹t ®éng söa ch÷a, b¶o d­ìng cã nhiÒu khã kh¨n, c¹nh tranh ngµy cµng cao. Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®­îc: kinh doanh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô lµ ngµnh mòi nhän cã ý nghÜa quan träng ®èi víi sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty. Mµ träng t©m lµ c¸c dÞch vô: - Cho thuª nhµ - Nhµ kho, bÕn b·i (do C«ng ty ch­a tËn dông hÕt) - Më réng liªn doanh liªn kÕt, më tuyÕn cho c¸c xe t­ nh©n. - DÞch vô thuª mua tµi chÝnh, mua b¸n xe cho ng­êi tiªu dïng. - §µo t¹o c¸c thÊy gi¸o d¹y l¸i xe cho Së Giao th«ng vËn t¶i. II. Mét sè bµi häc kinh nghiÖm 1. VÒ phÝa C«ng ty Sau khi cæ phÇn ho¸, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng cã hiÖu qu¶ râ rÖt h¬n, C«ng ty ®· chñ ®éng h¬n trong c¸c chÝnh s¸ch vÒ kinh doanh, thu nhËp c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng cao, doanh thu vµ lîi nhuËn ®Òu t¨ng. Qua ®ã cho thÊy mét sè bµi häc: CÇn n¾m b¾t kÞp thêi gian qu¸n triÖt nghiªm tóc vµ ®Çy ®ñ c¸c nghÞ quyÕt nghÞ ®Þnh cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. - Thêi gian võa qua mét c¸n bé trong c«ng ty ch­a thùc sù quyÕt t©m trong thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vÉ cßn ý kiÕn cho r»ng: Cæ phÇn ho¸ lµ can thiÖp vµo c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh chø kh«ng ph¶i lµ gióp ®ì doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh tèt h¬n, nhiÒu lao ®éng kh«ng cã n¨ng lùc thùc sù, dùa vµo nhµ n­íc, "lµm gi¶ ¨n thËt". Khi cæ phÇn ho¸ th× kh«ng cßn n¹n "quan niªu bao cÊp n÷a" nªn kh«ng h¨ng h¸i trong viÖc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp nhµ n­íc sang C«ng ty cæ phÇn. Mét thùc tÕ gÆp ph¶i ë nhiÒu C«ng ty khi cæ phÇn th× ng­êi lao ®éng ch­a thùc sù hiÓu biÕt ®­îc vÒ cæ phÇn ho¸ nªn vÉn cßn do dù trong viÖc mua cæ phÇn. V× vËy muèn ®Èy nhanh tiÕn ®é cæ phÇn, c¸n bé qu¶n lý ph¶i lµ ng­êi tiÕp thu vµ h­íng dÉn tæ chøc c¸c buæi nãi chuyÖn vÒ cæ phÇn ho¸ nh»m tuyªn truyÒn s©u réng môc tiªu còng nh­ vai trß cña cæ phÇn ho¸ cho toµn bé ®éi ngò lao ®éng trong C«ng ty ®Ó hä h¨ng h¸i thùc hiÖn. - C«ng ty còng nªn chÊp hµnh nghiªm chØnh sù chØ ®¹o cña Bé GTVT vµ Côc ®­êng bé ViÖt Nam, nhanh chãng chuÈn bÞ thùc hiÖn theo ®óng c«ng v¨n quyÕt ®Þnh; x©y dùng hoµn chØnh ph­¬ng ¸n, ®iÒu lÖ, kiÓm kª tµi s¶n, lËp danh s¸ch c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ cæ phÇn. - T¨ng c­êng h¬n n÷a sù ®oµn kÕt, thèng nhÊt cña tËp thÓ l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho C«ng ty trong lóc khã kh¨n, lµ tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng cña C«ng ty hay chÝnh lµ c¬ së v¨n ho¸ trong kinh doanh. - Ph­¬ng ch©m cæ phÇn ho¸ khÈn tr­¬ng nh­ng thËn träng võa lµm võa rót kinh nghiÖm. 2. VÒ phÝa Bé, Côc ®­êng bé ViÖt Nam Trong n¨m 2002, Ban ®æi míi doanh nghiÖp (V¨n phßng ChÝnh phñ), Côc ®­êng bé ViÖt Nam ®· cã tæ chøc Héi nghÞ chuyªn ®Ò ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p cho c¸c C«ng ty cßn khã kh¨n v­íng m¾c vµ nh÷ng kiÕn nghÞ vÒ chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ ®¹t kÕt qu¶ cao. Tuy nhiªn ®Ó kh¾c phôc nh÷ng t©m lý g©y c¶n trë tiÕn tr×nh c¬ ho¸, Bé vµ Côc cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c tuyªn truyÒn nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Ó viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc. Ngoµi ra Bé GTVT còng nh­ Côc ®­êng bé ViÖt Nam cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, trong ®ã x¸c ®Þnh c¸c b­íc chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn, c¸c c«ng viÖc cô thÓ trong tõng b­íc, tiÕn ®é thêi gian vµ lùc l­îng thùc hiÖn, x¸c ®Þnh nh÷ng viÖc cÇn qu¸n xuyÕn trong toµn bé qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, nh÷ng c«ng viÖc träng t©m trong tõng giai ®o¹n. Tõ ®ã cã kÕ ho¹ch bè trÝ lùc l­îng hîp lý ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña Ban ®æi míi doanh nghiÖp, trong ngµnh ban nµy cã chøc n¨ng ®«n ®èc vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña m×nh. Ngoµi viÖc tuyªn truyÒn phæ biÕn vÒ cæ phÇn ho¸ tíi tÊt c¶ ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, doanh nghiÖp cÇn: 2.1. §æi míi quy tr×nh cæ phÇn ho¸ Theo sù h­íng dÉn cÊp trªn, c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp theo 4 b­íc c¬ b¶n sau: B­íc 1: ChuÈn bÞ cæ phÇn ho¸ B­íc 2: X©y dùng ph­¬ng ¸n cæ phÇn B­íc 3: Phª chuÈn vµ triÓn khai thùc hiÖn ph­¬ng ¸n cæ phÇn B­íc 4: Ra m¾t c«ng ty cæ phÇn, ®¨ng ký ho¹t ®éng kinh doanh Tuy nhiªn trong viÖc thùc hiÖn tõng c«ng ®o¹n vÒ tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp cÇn c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tr¶i qua c¸c c«ng ®o¹n nh­ng ph¶i chÆt chÏ tÝch cùc vµ khÈn tr­¬ng. 2.2. Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp cæ phÇn VÒ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, nghÞ ®Þnh 64/2002 cæ phÇn ho¸ ®· bæ xung vµ x¸c ®Þnh lîi thÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­a gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. (tr­íc ®©y ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng ®­îc ®­a vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ nªn x¶y ra t×nh tr¹ng c¸c doanh nghiÖp ë vïng ngo¹i thµnh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ mµ 2 doanh nghiÖp ®Òu cã quy m« vµ lo¹i h×nh gièng nhau. Víi kinh doanh vËn t¶i th× viÖc thanh lý xe hÕt ®êi nªn trÝch kh«ng nªn ®­a vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp nªn giao cho §¶ng uû, c«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp ®Ó x©y dùng ph­¬ng ¸n ph©n chia th«ng qua c«ng nh©n trong doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o c«ng b»ng, d©n chñ. Ngoµi ra sè d­ phßng mÊt viÖc lµm vµ quü dù phßng tµi chÝnh cho phÐp doanh nghiÖp kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®Ó cæ phÇn ho¸, ®Ó sö dông vµo viÖc trî cÊp lao ®éng d«i d­ trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi doanh nghiÖp thµnh C«ng ty cæ phÇn. V× vËy trong thêi gian tíi c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé GTVT nªn trän h×nh thøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cho phï hîp víi t×nh h×nh cña doanh nghiÖp nh»m xóc tiÕn nhanh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc. Song song víi qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh GTVT còng cÇn ph¸t huy thÕ m¹nh, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c doanh nghiÖp vµ c«ng nh©n viªn gÆp ph¶i ®Ó cïng nhau gi¶i quyÕt ®Ó ®i ®Õn cæ phÇn doanh nghiÖp vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. 2.3. Qu¶n lý, gi¸m s¸t viÖc b¸n cæ phÇn vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cæ phÇn ho¸ §Ó cã kh¶ thi trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp cæ phÇn th× Héi ®ång gi¸m ®Þnh cña C«ng ty vµ Héi ®ång gi¸m s¸t cña Bé ph¶i cïng nhau tiÕn hµnh mét lóc. Bªn c¹nh ®ã, chóng ta nªn tæ chøc theo mét h×nh thøc míi nh­ ®Êu gi¸ trùc tiÕp ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. 3. §¶ng vµ Nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a vÒ c«ng ty cæ phÇn ho¸ Trong thêi gian qua tõ nghÞ ®Þnh 28, nghÞ ®Þnh 44 cho tíi nghÞ ®Þnh 64 nhµ n­íc ®· cã chÝnh s¸ch më cöa t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc. Tuy mét sè quy ®Þnh cña ph¸p luËt cæ phÇn ho¸ vÉn cßn kh¸ phøc t¹p ch­a râ rµng cÇn th«ng tho¸ng h¬n cô thÓ: - HiÖn nay viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cßn mang tÝnh chÊt chñ quan, phô thuéc vµo sù ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, ch­a thùc sù g¾n víi thÞ tr­êng. - C¸ch thøc x©y dùng ®èi t­îng thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ linh ho¹t vµ mÒm dÎo h¬n tuú thuéc vµo tõng thêi kú, ®Æc ®iÓm cña tõng ngµnh, tõng doanh nghiÖp ®Ó tr¸nh gß bã Ðp buéc cæ phÇn ho¸ dÉn ®Õn ph¶n øng tiªu cùc cña doanh nghiÖp lµm ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é vµ chÊt l­îng cæ phÇn chung. - §¬n gi¶n ho¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp tr¸nh sù r­êm rµ vµ cã nhiÒu b­íc trïng lÆp. - CÇn thiÕt ph¶i cô thÓ ho¸ mét b­íc c¸c luËt ph¸p chÝnh s¸ch vÒ cæ phÇn ho¸, b»ng c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn mang tÝnh ®ång bé thèng nhÊt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸, gi¶i quyÕt, th¸o gì kÞp thêi nh÷ng v­ãng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, gãp phÇn ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc. - Hoµn thiÖn c¬ chÕ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc tiÕn tíi khèng chÕ møc mua cæ phÇn lÇn ®Çu ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc kh«ng cÇn gi÷ cæ phÇn chi phèi, chuyÓn tõ doanh nghiÖp trùc tiÕp b¸n cæ phiÕu sang c¬ chÕ ®Êu gi¸ cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. - Nghiªn cøu thµnh lËp c¸c ®Þnh chÕ trung gian lµm c«ng cô ®Ó thóc ®Èy tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ nh­: C«ng ty ®Þnh gi¸ tµi s¶n, c«ng ty mua b¸n nî vµ hç trî chuyÓn ®æi së h÷u. 4. Gi¶i ph¸p hç trî ®èi víi doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn cæ phÇn ho¸ ë ViÖt Nam - §Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i cña c¸c c«ng ty sau cæ phÇn ho¸ nhµ n­íc ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp sao cæ phÇn miÔn phÝ tr­íc b¹, lÖ phÝ lao ®éng trong doanh nghiÖp së h÷u cæ phÇn. KÕt qu¶ cho thÊy tuy cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc cña c¬ chÕ chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nh­ng mÆt kh¸c còng cã nhiÒu bÊt cËp trong tiÕn tr×nh nµy vÞ vËy thiÕt nghÜ: VÒ chÝnh s¸ch ­u ®·i tÝn dông thuÕ ®Êt nhµ x­ëng, kinh doanh s¶n xuÊt - ChÝnh phñ, c¸c bé, c¸c ngµnh kh«ng nªn ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. HÇu hÕ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc th× rÊt dÔ tiÕp cËn víi c¸c nguån vèn vay cña ng©n hµng vµ ®­îc vay theo h×nh thøc tÝn chÊp cßn khi trë thµnh doanh nghiÖp cæ phÇn chuyÓn sang thÕ chÊp. Nh­ vËy v« t×nh m«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp sau cæ phÇn ho¸ ®ét ngét bÞ xÊu ®i do mÊt danh hiÖu doanh nghiÖp nhµ n­íc. §©y chÝnh lµ rµo c¶n cña tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ h¹n chÕ cña doanh nghiÖp sau cæ phÇn ho¸. Do ®ã nhµ n­íc cÇn cã sù ®æ míi hÖ thèng c¬ chÕ chÝnh s¸ch trong thêi ®iÓm hiÖn nay, chóng ta kh«ng thÓ ngay mét lóc thay ®æi toµn bé hÖ thèng c¬ chÕ chÝnh s¸ch cßn sù ph©n biÖt gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ th× chÝnh phñ nªn kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn cña c¸c bé, ngµnh. Khi x¸c ®Þnh phÇn vèn nhµ n­íc ®­îc bæ xung phÇn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp th× miÔn gi¶m sau cæ phÇn ho¸. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (nghÞ ®Þnh 44/ CP) th× doanh nghiÖp ®­îc miÔn gi¶m thuÕ trong mét sè n¨m nhÊt ®Þnh ®Ó doanh nghiÖp dïng phÇn thuÕ ®­îc gi¶m bæ sung vµo nguån vèn kinh doanh theo tû lÖ vèn gãp cña c¸c thµnh viªn. Cïng víi viÖc ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch trî cÊp nhµ n­íc còng nªn cho phÐp thùc hiÖn viÖc thanh to¸n trî cÊp cho ng­êi lao ®éng ®· lµm viÖc cho khu vùc nhµ n­íc tr­íc ®©y tõ nguån quü hç trî s¾p xÕp vµ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc. Nh×n chung víi c¬ chÕ cò quan niªu bao cÊp vÉn cßn tån t¹i vÉn gi÷ theo tr×nh ®é qu¶n lý cò 86%, gi¸m ®èc lµ 88%, Phã gi¸m ®èc lµ 90%, kÕ to¸n tr­ëng 90%, Ýt cã sù thay ®æi cho nªn ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty cæ phÇn ho¸ ch­a thùc sù phï hîp víi sù thay ®æi cña c¬ chÕ thÞ tr­ßng lu«n lu«n biÕn ®éng. V× vËy nhµ n­íc cÇn cã chiÕn l­îc thu hót nguån vèn ®Çu t­ tõ bªn ngoµi, vèn n­íc ngoµi, vèn ViÖt KiÒu vµo doanh nghiÖp ®· ®æi míi bé m¸y qu¶n lý nhÊt lµ khuyÕn khÝch ho¹ch ®Þnh giái, tiÕp xóc nh×n nhËn s¸t thùc nhÊt víi thÞ tr­êng ®Ó cã kinh nghiÖm qu¶n lý doanh nghiÖp. Lµ mét doanh nghiÖp truyÒn thèng víi bÒ dµy lÞch sö vÎ vang C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng ®· nhanh chãng cæ phÇn ho¸. Sau 3 n¨m ho¹t ®éng C«ng ty cæ phÇn ®· thu nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng mõng kh«ng Ýt khã kh¨n v­íng m¾c mµ C«ng ty ®· ®ang ph¶i ®èi mÆt. Tuy vËy qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn ®· ®Ó l¹i cho C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng còng nh­ Bé GTVT, Côc ®­êng bé ViÖt Nam vµ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c, nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u trong c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp cßn l¹i sÏ cæ phÇn trong thêi gian tíi. Còng nh­ c¸c c«ng ty cæ phÇn kh¸c, ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî gi¶i quyÕt lao ®éng, chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ, miÔn thuÕ tr­íc b¹, lÖ phÝ lao ®éng trong doanh nghiÖp së h÷u cæ phÇn. 5. Hoµn thiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sau khi hoµn thiÖn c«ng t¸c cæ phÇn - C«ng ty nªn b¾t tay ngay vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, æn ®Þnh tæ chøc, c¶i thiÖn m¸y mãc trang thÕit bÞ cho phï hîp víi thêi ®¹i, më réng c¸c ®¹i lý x¨ng dÇu, dÞch vô mua b¸n phô tïng « t«, dÞch vô röa xe, thay dÇu mì c¸c lo¹i xe c¬ giíi ®­êng bé, c¸c ngµnh nghÒ phôc vô cho s¶n xuÊt néi bé mµ cßn më réng s¶n xuÊt phôc vô kh¸ch hµng, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm gi¶i quyÕt lao ®éng d­ thõa. - TËp trung quan t©m vµo ®Þnh møc kü thuËt (vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, x¨ng dÇu, lao ®éng). - C«ng ty cÇn chó ý ®Õn chÊt l­îng lao ®éng, ph¶i th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp huÊn luyÖn vµ thi n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng. - X©y dùng mét m«i tr­êng v¨n ho¸ lµnh m¹nh thu hót mäi ng­êi cïng tham gia s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. - Ph¸t huy thÕ m¹nh tõng bé phËn, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt toµn c«ng ty ®Ó tiÕn tíi thµnh tËp ®oµn kinh tÕ trong t­¬ng lai kh«ng xa. KÕt luËn Ngµy nay víi xu thÕ c¹nh tranh m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ang cßn lµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt vµ bøc xóc cña c¸c doanh nghiÖp ®· vµ ®ang cæ phÇn ho¸ ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng ®Ó cã thÓ tån t¹i, cã vÞ thÕ vµ chç ®øng trªn thÞ tr­êng. Do vËy, song song víi nhiÒu c«ng viÖc kh¸c cÇn ph¶i lµm th× viÖc "§Èy m¹nh tiÕn ®é cæ phÇn ho¸, hoµn thiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ bµi häc kinh nghiÖm". XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa ®ã víi thêi gian ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng, qua thùc tËp, kh¶o s¸t t¹i C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng, em ®· thu thËp ®­îc nh÷ng th«ng tin kiÕn thøc thùc tÕ. Víi thêi gian vµ tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ khi viÕt luËn v¨n nµy em chØ mong muèn t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt cña c«ng ty. Cã c¸i nh×n tæng qu¸t trong viÖc nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh sau khi cæ phÇn ho¸, tõ ®ã m¹nh d¹n ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n nhÊt víi hy väng nã cã thÓ gãp mét phÇn nhá bÐ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng nãi riªng vµ ngµnh vËn t¶i quèc doanh nãi chung hiÖn nay. Qua luËn v¨n nµy, em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh ®Õn thÇy h­íng dÉn ThS. §ç Thanh Hµ cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Qu¶n lý Kinh doanh - Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi, cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng ®· tËn t×nh gióp ®ì cung cÊp cho em nh÷ng kiÕn thøc còng nh­ nh÷ng tµi liÖu quý b¸u ®Ó em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Tµi liÖu tham kh¶o NghÞ ®Þnh 64/2002/N§-CP ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh C«ng ty cæ phÇn vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. §iÒu lÖ cña C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng. ChÕ ®é míi vÒ chuyÓn ®æi doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ Qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp (Bé Tµi chÝnh 10/2002) ChÕ ®é míi vÒ s¾p xÕp ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý doanh nghiÖp (Bé Tµi chÝnh 9/2002) V¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ t¹i ViÖt Nam - NXB Thèng kª- Ban ®æi míi qu¶n lý doanh nghiÖp Trung ­¬ng - Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam. Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c n¨m tõ 1999-2001 cña C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng. B¸o c¸o ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh tõ 2002-2004 cña C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng. Mét sè tµi liÖu kh¸c. Môc lôc Lêi më ®Çu 1 PhÇnI: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng 3 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 3 1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty 3 2. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc 4 3. T×nh h×nh m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty 4 4. T×nh h×nh c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña doanh nghiÖp 5 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tr­íc cæ phÇn ho¸ 6 * Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 9 PhÇn II: Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng 10 I. Ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ 10 1. H×nh thøc cæ phÇn ho¸ 10 2. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tr­íc khi cæ phÇn cña C«ng ty 10 II. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty 14 1. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty 14 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c phßng ban 14 3. C¸c nguån lùc trong C«ng ty 16 3.1. Nh©n lùc 16 3.2. Vèn 18 III. KÕt qu¶ cña C«ng ty sau cæ phÇn ho¸ 20 1. Doanh thu 22 2. Lîi nhuËn 22 3. Lao ®éng 23 4. Thu nhËp 23 5. Nép ng©n s¸ch 23 IV.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty 24 1. §èi víi C«ng ty « t« vËn t¶i hµnh kh¸ch H¶i H­ng 24 2. §èi víi viÖc thùc hiÖn chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ cña Nhµ n­íc 25 PhÇn III: Bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ viÖc cæ phÇn ho¸ t¹i C«ng ty 26 I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty 26 1. VÒ s¶n xuÊt vËn t¶i 26 2. VÒ söa ch÷a b¶o d­ìng 26 3. Kinh doanh th­¬ng m¹i vµ c¸c dÞch vô 27 II. Mét sè bµi häc kinh nghiÖm 28 1. VÒ phÝa C«ng ty 28 2. VÒ phÝa Bé, Côc ®­êng bé ViÖt Nam 29 2.1. §æi míi quy tr×nh cæ phÇn ho¸ 29 2.2. Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp cæ phÇn 29 2.3. Qu¶n lý, gi¸m s¸t viÖc b¸n cæ phÇn vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cæ phÇn ho¸ 30 3. §¶ng vµ Nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a vÒ C«ng ty cæ phÇn 30 4. Gi¶i ph¸p hç trî ®èi víi doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn cæ phÇn ho¸ ë ViÖt Nam 31 5. Hoµn thiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sau khi hoµn thiÖn c«ng t¸c cæ phÇn 33 KÕt luËn 34 Tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKinh nghiệm CPH tại công ty Vận tải hành khách Hải Hưng.doc
Luận văn liên quan