Kinh nghiệm giáo dục bảo vệ môi trường

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong những năm gần đây về tốc độ phát triển các khu công nghiệp, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nền kinh tế nước ta phát triển nhanh chóng, khoa học kỹ thuật, công nghệ phát triển giúp người lao động thủ công thay thế bằng những máy móc. Năng suất lao động tăng nâng mức sống con người ngày càng cao, mức sống của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Nhưng bên cạnh kết quả thu được cũng không ít tác hại riêng của nó, đó là những chất thải công nghiệp đã gây ảnh hưởng môi trường ngày một cao và đã trở thành nạn ô nhiễm. Kinh tế tăng trưởng xã hội phát triển dân số nhanh, sinh hoạt của con người đa dạng phong phú dẫn đến chất thải ngày càng nhiều. Môi trường trong xã hội có nhiều các chất thải khác nhau. Ở đây tôi chỉ muốn đề cập đến hai loại chất thải đó là: Chất thải trong công nghiệp, trong sinh hoạt hầu như chưa sử lý gây nạn ô nhiễm môi trường. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống con người càng cao. Chính vì nhu cầu đó con người vận dụng khoa học kỹ thuật cao để phục vụ mình, thậm chí áp dụng khai thác tàn phá thiên nhiên như chặt phá rừng hàng loạt, khai thác mỏ vô tổ chức, khai thác nguồn nước ngầm một cách tự do trái phép, làm cho môi trường sinh thái biến đổi tài nguyên thêm cạn kiệt. Tất cả những điều kiện trên gây ô nhiễm môi trường dẫn tới tốc độ trong thiên nhiên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, có nhiều bệnh lạ, bệnh khó chữa xuất hiện. Đứng trước tình trạng này, con người phải có biện pháp làm trong sạch môi trường sống, bởi vì mục tiêu đào tạo con người trong giai đoạn mới ở nước ta là phát triển con người toàn diện “Cao trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức”. Chính vì thế nhà trường cần làm tốt việc giáo dục bảo vệ môi trường, nó có vai trò quan trọng bởi vì lực lượng thanh, thiếu niên là lực lượng nòng cốt, là tương lai của đất nước chiếm với lực lượng khá đông trong xã hội vào khoảng 1/3 nhân loại. Chúng ta phải giáo dục việc bảo vệ môi trường với toàn thể học sinh vì lực lượng này rất năng động, nó có hai mặt: Xấu:Tự tàn phá thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường mất cân bằng sinh thái. Tốt: Nếu nhận thức của mỗi thành viên có ý thức, thực hiện tốt đó cũng là lực lượng tốt bảo vệ, khôi phục thiên nhiên, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện sức khỏe con người. Ngày 10/1/1994 Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố luật bảo vệ môi trường(Báo Hà Bắc ngày 16/8/1994) nhà trường là cơ quan giáo dục có vai trò nâng cao sức khỏe, phát triển tốt thể lực. Cho học sinh nên nhận rõ trách nhiệm của mình đóng góp bảo vệ môi trường. Đó chính là thực hiện tốt chính sách của Nhà nước và nhiệm vụ năm học 2006-2007. Nhằm góp phần tiếng nói chung trong quá trình đào tạo thế hệ trẻ. Tôi chọn sáng kiến kinh nghiệm: “Kinh nghiệm quản lý giáo dục bảo vệ môi trường ”. II- Mục đích nghiên cứu: Để làm tốt về quản lý bảo vệ môi trường . Về nội dung: Kinh nghiệm giáo dục môi trường của nhà trường

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 3221 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh nghiệm giáo dục bảo vệ môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I: Më ®Çu Lý do chän ®Ò tµi Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vÒ tèc ®é ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp, cïng víi tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ toµn cÇu, nÒn kinh tÕ n­íc ta ph¸t triÓn nhanh chãng, khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ ph¸t triÓn gióp ng­êi lao ®éng thñ c«ng thay thÕ b»ng nh÷ng m¸y mãc. N¨ng suÊt lao ®éng t¨ng n©ng møc sèng con ng­êi ngµy cµng cao, møc sèng cña nh©n d©n ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt. Nh­ng bªn c¹nh kÕt qu¶ thu ®­îc còng kh«ng Ýt t¸c h¹i riªng cña nã, ®ã lµ nh÷ng chÊt th¶i c«ng nghiÖp ®· g©y ¶nh h­ëng m«i tr­êng ngµy mét cao vµ ®· trë thµnh n¹n « nhiÔm. Kinh tÕ t¨ng tr­ëng x· héi ph¸t triÓn d©n sè nhanh, sinh ho¹t cña con ng­êi ®a d¹ng phong phó dÉn ®Õn chÊt th¶i ngµy cµng nhiÒu. M«i tr­êng trong x· héi cã nhiÒu c¸c chÊt th¶i kh¸c nhau. ë ®©y t«i chØ muèn ®Ò cËp ®Õn hai lo¹i chÊt th¶i ®ã lµ: ChÊt th¶i trong c«ng nghiÖp, trong sinh ho¹t hÇu nh­ ch­a sö lý g©y n¹n « nhiÔm m«i tr­êng. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu sèng con ng­êi cµng cao. ChÝnh v× nhu cÇu ®ã con ng­êi vËn dông khoa häc kü thuËt cao ®Ó phôc vô m×nh, thËm chÝ ¸p dông khai th¸c tµn ph¸ thiªn nhiªn nh­ chÆt ph¸ rõng hµng lo¹t, khai th¸c má v« tæ chøc, khai th¸c nguån n­íc ngÇm mét c¸ch tù do tr¸i phÐp, lµm cho m«i tr­êng sinh th¸i biÕn ®æi tµi nguyªn thªm c¹n kiÖt. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn g©y « nhiÔm m«i tr­êng dÉn tíi tèc ®é trong thiªn nhiªn ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn søc kháe, cã nhiÒu bÖnh l¹, bÖnh khã ch÷a xuÊt hiÖn. §øng tr­íc t×nh tr¹ng nµy, con ng­êi ph¶i cã biÖn ph¸p lµm trong s¹ch m«i tr­êng sèng, bëi v× môc tiªu ®µo t¹o con ng­êi trong giai ®o¹n míi ë n­íc ta lµ ph¸t triÓn con ng­êi toµn diÖn “Cao trÝ tuÖ, c­êng tr¸ng vÒ thÓ chÊt, phong phó vÒ tinh thÇn, trong s¸ng vÒ ®¹o ®øc”. ChÝnh v× thÕ nhµ tr­êng cÇn lµm tèt viÖc gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng, nã cã vai trß quan träng bëi v× lùc l­îng thanh, thiÕu niªn lµ lùc l­îng nßng cèt, lµ t­¬ng lai cña ®Êt n­íc chiÕm víi lùc l­îng kh¸ ®«ng trong x· héi vµo kho¶ng 1/3 nh©n lo¹i. Chóng ta ph¶i gi¸o dôc viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng víi toµn thÓ häc sinh v× lùc l­îng nµy rÊt n¨ng ®éng, nã cã hai mÆt: XÊu:Tù tµn ph¸ thiªn nhiªn, g©y « nhiÔm m«i tr­êng mÊt c©n b»ng sinh th¸i. Tèt: NÕu nhËn thøc cña mçi thµnh viªn cã ý thøc, thùc hiÖn tèt ®ã còng lµ lùc l­îng tèt b¶o vÖ, kh«i phôc thiªn nhiªn, gãp phÇn xãa ®ãi gi¶m nghÌo, c¶i thiÖn søc kháe con ng­êi. Ngµy 10/1/1994 Chñ tÞch N­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký lÖnh c«ng bè luËt b¶o vÖ m«i tr­êng(B¸o Hµ B¾c ngµy 16/8/1994) nhµ tr­êng lµ c¬ quan gi¸o dôc cã vai trß n©ng cao søc kháe, ph¸t triÓn tèt thÓ lùc. Cho häc sinh nªn nhËn râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®ãng gãp b¶o vÖ m«i tr­êng. §ã chÝnh lµ thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vµ nhiÖm vô n¨m häc 2006-2007. Nh»m gãp phÇn tiÕng nãi chung trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ. T«i chän s¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng ”. II- Môc ®Ých nghiªn cøu: §Ó lµm tèt vÒ qu¶n lý b¶o vÖ m«i tr­êng . VÒ néi dung: Kinh nghiÖm gi¸o dôc m«i tr­êng cña nhµ tr­êng III- NhiÖm vô nghiªn cøu: 1. NhiÖm vô mét: S¬ l­îc vÒ mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ m«i tr­êng vµ c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng(kÕt qu¶ c«ng viÖc ®· lµm). 2. NhiÖm vô hai: Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kinh nghiÖm qu¶n lý(v× sao lµm ®­îc) viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng. 3. NhiÖm vô ba: C¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt. IV-Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: Kinh nghiÖm qu¶n lý cña b¶n th©n trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn. Trao ®æi víi c¸c bé phËn m«i tr­êng Nghiªn cøu chØ thÞ c¸c cÊp §äc tµi liÖu. V-§ãng gãp cña ®Ò tµi: N©ng dÇn nhËn thøc vµ gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c ch­a cao, nhËn thøc cßn h¹n chÕ. §Ó n©ng dÇn nhËn thøc vµ gi¸o dôc c¸c em ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng trong nhµ tr­êng, gia ®×nh vµ x· héi ®Ó cã m«i tr­êng “xanh- s¹ch- ®Ñp”. PhÇn II: Néi dung Ch­¬ng I C¬ së lý luËn cña vÊn ®Ò nghiªn cøu I- C¬ së lý luËn 1- M«i tr­êng lµ g×? Lµ tæng hîp c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn bao quanh sinh vËt cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña sinh vËt. Trong ®ã c¸c yÕu tè sau: YÕu tè v« c¬ YÕu tè h÷u c¬ YÕu tè vËt lý 2- Gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng lµ g×? Lµ tæng hîp c¸c biÖn ph¸p nh»m qu¶n lý duy tr× sö dông hîp lý, phôc håi, n©ng cao hiÖu qu¶ m«i tr­êng tù nhiªn, gióp con ng­êi vµ thiªn nhiªn cã sù hµi hßa phï hîp. II- c¬ së thùc tÕ: M«i tr­êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn hiÖn nay ngµy cµng bÞ suy tho¸i nghiªm träng. Muèn b¶o vÖ m«i tr­êng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng mçi c«ng d©n cÇn cã nhËn thøc ®óng ®¾n vµ biÕt c¸ch b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng. Khi nh÷ng vÊn ®Ò trªn ch­a trë thµnh bøc xóc, trong chóng ta tån t¹i mét sè suy nghÜ ch­a thËt ®óng vÒ vÊn ®Ò nµy. Tr­íc hÕt, cho con ng­êi lµ chóa tÓ cña mu«n loµi. Con ng­êi cã thÓ thèng trÞ, chÕ ngù mu«n loµi trªn tr¸i ®Êt. Th¸i ®é cña con ng­êi víi mu«n loµi kh«ng ph¶i lµ th¸i ®é bÌ b¹n, cïng chung sèng mµ lµ khai th¸c, “bãc lét”, b¾t mu«n loµi phôc vô cho ®êi sèng cña m×nh nh­ b¾t ®éng vËt ®Ó ch¬i, ®Ó ¨n thÞt, dïng mét sè bé phËn cña ®éng vËt ®Ó lµm thuèc, lµm ®å dïng(mËt gÊu, cao hæ cèt, cao khØ, dµy da…) dïng ®éng vËt thay cho søc kÐo v.v… Con ng­êi cho r»ng tµi nguyªn cña tr¸i ®Êt lµ v« tËn, cã thÓ th¶ søc khai th¸c phôc vô lîi Ých cña m×nh mµ kh«ng lo c¹n kiÖt(tµi nguyªn má, rõng, biÓn…), kh«ng cÇn ph¶i ®Ó dµnh cho thÕ hÖ sau. Con ng­êi hoµn toµn cã kh¶ n¨ng chinh phôc thiªn nhiªn. §Æc biÖt khi khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn vµ viÖc øng dông khoa häc kü thuËt vµo ®êi sèng s¶n xuÊt, ng­êi ta chØ nghÜ ®Õn sù tiÖn lîi(xe m¸y, « t«…) ®Õn n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm mµ Ýt nghÜ ®Õn ¶nh h­ëng cña nã tíi m«i tr­êng sèng: Khãi bôi nhµ m¸y x¶ ra g©y « nhiÔm kh«ng khÝ, chÊt ®éc tõ ph©n bãn, thuèc trõ s©u trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp lµm « nhiÔm nguån n­íc s¹ch, « nhiÔm kh«ng khÝ, tiªu diÖt c¸c sinh vËt v.v… Con ng­êi tá th¸i ®é bµng quan, thiÕu quan t©m cho dï m«i tr­êng « nhiÔm ra sao, tµi nguyªn thiªn nhiªn cßn hay hÕt, coi ®ã lµ viÖc cña x· héi, cña ng­êi kh¸c. Nguy h¹i h¬n, nh÷ng suy nghÜ trªn kh«ng ph¶i cña mét sè Ýt ng­êi, l¹i còng kh«ng ph¶i chØ ë mét quèc gia nµo mµ ë sè ®«ng ng­êi, ë hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. V× vËy, cÇn hiÓu l¹i vÊn ®Ò, cÇn cã nh÷ng hµnh vi øng xö thËt ®óng ®¾n víi m«i tr­êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®ang ®Æt ra, bëi nÕu kh«ng, nh÷ng vÊn ®Ò trªn sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn cuéc sèng cña con ng­êi trong hiÖn t¹i vµ c¶ t­¬ng lai n÷a. Cho häc sinh hiÓu biÕt tæng hîp m«i tr­êng n¬i ®ang sèng. H¹n chÕ th¶i chÊt ®éc h¹i ra m«i tr­êng ¶nh h­ëng ®Õn nguån n­íc uèng, sinh ho¹t. B¶o vÖ nguån tµi nguyªn, thiªn nhiªn tõ ®ã nhËn thøc ®­îc mèi quan hÖ, t­¬ng hç gi÷a kinh tÕ- chÝnh trÞ- v¨n hãa- m«i tr­êng. HiÓu biÕt mét c¸ch ®Çy ®ñ vÒ sù t¸c ®éng cña con ng­êi víi m«i tr­êng. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng ë tr­êng häc. 1-Thùc tr¹ng cña nhµ tr­êng trong nh÷ng n¨m qua. VÞ trÝ nhµ tr­êng:Tr­êng n»m vÞ trÝ xen kÏ víi nhµ d©n, lµ n¬i tËp trung ®«ng ng­êi, xa chî, sè l­îng c©y xanh ®¶m b¶o cho bãng m¸t vµ m«i tr­êng. DiÖn tÝch cña nhµ tr­êng lµ 9560 m2. . Sè líp:20 líp. Khu vùc nhµ tr­êng ®ãng c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng xung quanh cã ý thøc kh¸ tèt, häc sinh cã ý thøc b¶o vÖ c¶nh quan m«i tr­êng vµ c¶nh quan s­ ph¹m. ThuËn lîi: §øng d­íi gãc ®é lµm qu¶n lý th× c«ng t¸c gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng, tr­êng häc cã nhiÒu thuËn lîi vÒ tr×nh ®é d©n trÝ cã sù hiÓu biÕt vÒ m«i tr­êng. Ch­¬ng tr×nh “xanh- s¹ch- ®Ñp” tr­êng líp ®· ®­îc ®­a vµo nhµ tr­êng . Khã kh¨n: Bªn c¹nh thuËn lîi cßn cã nh÷ng khã kh¨n: DiÖn tÝch quy ho¹ch s©n ch¬i ch­a ®­îc phï hîp, trång c©y xanh ch­a ®¶m b¶o. §å dïng d¹y häc cña m«n gi¸o dôc m«i tr­êng hÇu nh­ kh«ng cã, viÖc d¹y chñ yÕu lµ d¹y chay, häc chay Ngoµi viÖc c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn ra hiÖn nay c«ng t¸c gi¸o dôc m«i tr­êng cña chóng ta gÆp nhiÒu gian nan kh¸c. §ã chÝnh lµ bµi to¸n gi¸o viªn ®µo t¹o vÒ nghµnh nµy hoÆc trong ch­¬ng tr×nh häc chuyªn nghiÖp ®­a viÖc häc gi¸o dôc m«i tr­êng còng chØ s¬ l­îc mang tÝnh chÊt th«ng b¸o. H¹n chÕ n÷a mµ chóng ta kh«ng thÓ bá qua ®ã lµ: Th«ng tin vÒ gi¸o dôc m«i tr­êng còng ®· cã nh­ng ch­a cã biÖn ph¸p sö lý kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶. 2- Nh÷ng c«ng viÖc ®· lµm Nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cho c«ng t¸c gi¸o dôc m«i tr­êng trong tr­êng häc.Nhµ tr­êng ®· lµm ®­îc nh÷ng viÖc nh­ sau: a- T¸c ®éng m«i tr­êng: a.1- M«i tr­êng kh«ng khÝ: + S©n tr­êng: Ph¸t ®éng phong trµo trång ch¨m sãc c©y xanh, c¸c líp häc, hµng ngµy häc sinh cã tæ chøc ch¨m sãc, vun síi khu vùc m×nh phô tr¸ch(bån hoa c©y c¶nh). Trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc c©y tuyÖt ®èi c¸c líp kh«ng sö dông ph©n h÷u c¬ t­¬i, sö dông ph©n hoai môc. Hµng tuÇn chµo cê, bªn c¹nh biÓu d­¬ng nh÷ng líp, nh÷ng häc sinh cã thµnh tÝch gi÷ g×n vÖ sinh tr­êng líp s¹ch sÏ, ý thøc b¶o vÖ c©y, b¶o vÖ m«i tr­êng tèt, cßn cã h×nh thøc phª b×nh c¸c c¸ nh©n, c¸c líp ch­a thùc hiÖn tèt. VËn ®éng phô huynh häc sinh tÆng c©y c¶nh cho nhµ tr­êng; vËn ®éng chi ®éi, chi ®oµn ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua t¹o quang c¶nh m«i tr­êng trong nhµ tr­êng. Nhµ tr­êng t¹o bÓ n­íc vÖ sinh cho häc sinh trong qu¸ tr×nh vÖ sinh tr­êng líp, cã thïng ®ùng r¸c, cã hè ®æ r¸c cho häc sinh. + Khu líp häc: Mçi líp cã mét chËu c¶nh ®Ó t¹o kh«ng gian “xanh” trong mçi líp vµ còng t¹o ý thøc b¶o qu¶n cho häc sinh; mçi líp cã mét bån hoa tr­íc cöa, trong mçi líp ®Òu thùc hiÖn tèt c«ng t¸c vÖ sinh chung cã quy ­íc râ rµng. Mçi líp ®Òu cã ý thøc gi¸o dôc häc sinh trong vÖ sinh hµng ngµy ®æ r¸c th¶i ®óng n¬i quy ®Þnh. + T¸c ®éng cña c©y xanh T¹o ®­îc m«i tr­êng “xanh- s¹ch- ®Ñp”.T¹o ®­îc kh«ng khÝ tho¸ng m¸t, cã bãng r©m, c¶n bôi do t¸c dông cña xe c¬ giíi, t¹o l­îng « xy cho con ng­êi Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc b¶o vÖ c©y xanh vµ trång c©y xanh trong nhµ tr­êng vµ gia ®×nh. a.2- M«i tr­êng n­íc: HÖ thèng tho¸t n­íc(kh«ng tù ®éng) ph¶i cã hÖ thèng tho¸t n­íc liªn hoµn, kh«ng g©y t¾c ngÏn, kh«ng ø ®äng N­íc sö dông: n­íc giÕng kh¬i hîp vÖ sinh, lµ nguån n­íc khoan (cÇn kiÓm nghiÖm) tr­íc khi cho häc sinh sö dông. §Ó ®¶m b¶o vÖ sinh søc kháe häc ®­êng cho häc sinh, c¸c líp ®Òu cã b×nh n­íc läc ®Ó mçi häc sinh ®Òu ®­îc sö dông nguån n­íc s¹ch hîp vÖ sinh. a.3 - M«i tr­êng ®Êt, chÊt th¶i r¾n: Bãn c©y c¶nh, kh«ng sö dông ph©n h÷u c¬ t­¬i, kh«ng sö dông ph©n hãa häc(thuèc trõ s©u).Chñ yÕu dïng ph©n vi sinh hoÆc dïng ph©n ñ hoai môc. X©y dùng c«ng tr×nh vÖ sinh cho häc sinh ®óng tiªu chuÈn quy t¾c vÖ sinh, th­êng xuyªn vÖ sinh s¹ch sÏ. Hµng tuÇn sö lý c¸c hè r¸c ®­îc thu gom trong qu¸ tr×nh vÖ sinh trong tuÇn b»ng biÖn ph¸p thu ®èt Khu r¸c th¶i ®­îc bè trÝ ®æ riªng ë mét vÞ trÝ kh¸c, ph¸t ®éng th­êng xuyªn phong trµo vÖ sinh tr­êng líp vÖ sinh n¬i c«ng céng; nhµ tr­êng ph©n c«ng ®Þa ®iÓm vÞ trÝ râ rµng. b- Gi¶ng d¹y: b.1- Trªn líp ViÖc gi¸o dôc m«i tr­êng ®­îc g¾n víi c¸c bé m«n liªn quan ®­a vµo nghµnh gi¸o dôc. V¨n- tiÕng viÖt: 45% Sinh häc: 64% §Þa lý: 43% KiÕn thøc gi¸o dôc m«i tr­êng: + KiÕn thøc vÒ thµnh phÇn m«i tr­êng gåmg kh«ng khÝ, n­íc, c©y cèi, ®Êt ®ai, ®éng thùc vËt… häc sinh cã ý thøc b¶o vÖ vµ ®­îc tuyªn truyÒn gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc ®óng ®¾n toµn diÖn vÒ vÞ trÝ, vai trß, ý nghÜa to lín cña gi¸o dôc m«i tr­êng vµ häc sinh ph¶i hiÓu nÕu nh÷ng thµnh phÇn trªn bÞ « nhiÔm th× cuéc sèng cña loµi ng­êi sÏ kÐo theo nhiÒu bÊt æn, ¶nh h­ëng ®Õn søc kháe con ng­êi liªn quan ®Õn viÖc xãa ®ãi gi¶m nghÌo. Trång c©y t¨ng thu nhËp kinh tÕ cho nh©n d©n. + Häc sinh ph¶i hiÓu nh÷ng thµnh phÇn cña m«i tr­êng do thiªn nhiªn ban tÆng song kh«ng ph¶i lµ vÜnh h»ng tån t¹i mµ cã lóc sÏ hÕt vµ c¹n kiÖt, nªn ph¶i cã ý thøc tu t¹o, n©ng cÊp. + KiÕn thøc vÒ sö dông tµi nguyªn: Hîp lý ®óng khoa häc tr¸nh khai th¸c bõa b·i å ¹t, khai th¸c ph¶i g¾n liÒn víi phÇn trång (trång rõng, c¶i t¹o ®Êt, gi÷ nguån n­íc s¹ch…). + Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng, chóng ta cÇn cã nh÷ng nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ c¸c vÊn ®Ò nµy. Mét m«i tr­êng trong lµnh hÕt søc cÇn thiÕt cho con ng­êi ®Ó sèng vµ ph¸t triÓn b×nh th­êng. Sèng trong m«i tr­êng kh«ng khÝ trong lµnh, con ng­êi vµ mäi sù sèng trªn tr¸i ®Êt sÏ dÇn bÞ hñy diÖt. Häc sinh hiÓu tµi nguyªn thiªn nhiªn nhiÒu nh­ng kh«ng ph¶i lµ v« tËn. Ta cÇn khai th¸c ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, song cÇn khai th¸c cã møc ®é ®Ó cßn ®Ó dµnh cho thÕ hÖ t­¬ng lai. C¸c thÕ hÖ t­¬ng lai rÊt cÇn tµi nguyªn vµ hä cã quyÒn ®­îc h­ëng tµi nguyªn nh­ chóng ta. Trong qu¸ tr×nh sö dông tµi nguyªn, chóng ta cÇn cã ý thøc tiÕt kiÖm, chØ khai th¸c võa ®ñ vµ nªn tËn dông nguyªn liÖu t¸i chÕ. + §Ó b¶o vÖ m«i tr­êng, chØ cã nhËn thøc ch­a ®ñ mµ cßn ph¶i cã kiÕn thøc. Cã kiÕn thøc míi b¶o vÖ cã hiÖu qu¶: VÝ nh­, cã hiÓu rõng kh«ng chØ cho gç mµ rõng cßn ®ãng vai trß quan träng trong viÖc b¶o vÖ nguån n­íc, ta míi kh«ng ph¸ rõng, chÆt gç bõa b·i; kh«ng ®èt n­¬ng lµm r·y tïy tiÖn lµm cho nói trèng, ®åi träc. Cã hiÓu b¶o vÖ ®µn c¸, b¶o vÖ c¸c loµi ®éng vËt quý hiÕm ta míi kh«ng s¨n b¾n bõa b·i, kh«ng dïng thuèc næ ®Ó ®¸nh c¸, kh«ng lµm « nhiÔm s«ng, hå v.v… b.2- ChØ ®¹o +Chän gi¸o viªn d¹y mÉu + Chän bµi cã kiÕn thøc m«i tr­êng Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: + Lång ghÐp gi÷a kiÕn thøc bé m«n víi kiÕn thøc b¶o vÖ m«i tr­êng mét c¸ch hµi hßa. + Tæng hîp c¸c néi dung quan träng trong viÖc gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi m«i tr­êng m×nh ®ang sèng, sö dông nã. + Qua c¸c giê d¹y ®ã cã nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm cô thÓ. b.3- Ngo¹i khãa - Häc sinh ®­îc tham gia c¾m tr¹i, th¨m khu di tÝch lÞch sö, th¨m c¸c c«ng tr×nh vui ch¬i gi¶i trÝ. - Mêi c¸c chuyªn gia m«i tr­êng trong huyÖn vÒ trao ®æi vµ h­íng dÉn - Tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ m«i tr­êng. b.4-Nh÷ng viÖc ch­a lµm ®­îc: - ViÖc bè trÝ cho häc sinh ®i th¨m quan, t×m hiÓu m«i tr­êng cßn qu¸ Ýt, c¸c chuyªn gia vÒ m«i tr­êng hÇu nh­ kh«ng cã ®Ó mêi nãi chuyÖn. - Quy ho¹ch cña nhµ tr­êng kh«ng hîp lý vÒ c¸c c«ng tr×nh vÖ sinh do ®ã viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng gÆp nhiÒu khã kh¨n. 3- Nh÷ng kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng - Qu¶n lý ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng ®­îc ®­a vµo kÕ ho¹ch tõ ®Çu n¨m th«ng qua héi nghÞ c¸n bé c«ng chøc. - Th«ng qua ®éi thiÕu niªn tiÒn phong qua c¸c ®ît ph¸t ®éng thi ®ua ®· gi¸o dôc c¸c em ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng vµ qua c¸c buæi sinh ho¹t cña gi¸o viªn chñ nhiÖm ®· lång ghÐp sinh ho¹t theo chñ ®iÓm. - Liªn hÖ bµn b¹c víi ®Þa ph­¬ng c¸c ý kÕn ®Ò xuÊt kÞp thêi. Ch­¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt B¶o vÖ m«i tr­êng lµ hµnh vi ®¹o ®øc, hai vÊn ®Ò nµy g¾n víi nhau.NÕu m«i tr­êng trong lµnh t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn. Häc sinh cã thÓ ph¸t huy mäi n¨ng lùc s¸ng t¹o cña m×nh, yªn t©m, phÊn khëi häc tËp cßn nÕu m«i tr­êng xung quanh « nhiÔm vµ xÊu nã ¶nh h­ëng ®Õn häc sinh vÒ mäi mÆt, häc sinh thÊy ch¸n tr­êng ®Én ®Õn c¸c mÆt gi¸o dôc sÏ h¹n chÕ. ChÝnh v× vËy néi dung gi¸o dôc m«i tr­êng Bé gi¸o dôc ®­a vµo hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n lµ rÊt ®óng, kÞp thêi nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay m«i tr­êng ®ang bÞ tµn ph¸ bëi c¸c nhµ m¸y vµ ý thøc con ng­êi vµ sù tµn ph¸ cña thiªn nhiªn. -KiÕn nghÞ : + §Þa ph­¬ng cÇn cã kÕ ho¹ch bè trÝ c¸c b¶o vÖ cho c¸c nhµ tr­êng ®Ó häc sinh khi trång c©y c¸c em cã ý thøc b¶o vÖ kh«ng ph¸ c©y ®· trång + C¸c c«ng tr×nh vÖ sinh cÇn cã sù quan t©m vµ c¶i t¹o, x©y míi ®¶m b¶o ®ñ sè l­îng vµ chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh. + VËn ®éng, tuyªn truyÒn c¸c ban, nghµnh, ®oµn thÓ vµ nh©n d©n cã ý thøc vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. Kh«ng chÆt ph¸ rõng bõa b·i vµ cã kÕ ho¹ch x©y dùng n¬i ®æ r¸c th¶i, n­íc th¶i cho ®¶m b¶o c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng cho nh©n d©n nhÊt lµ c¸c chÊt th¶i v« c¬ khã tiªu. -KiÕn nghÞ víi phßng gi¸o dôc + CÇn t¨ng c­êng kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c tr­êng th­êng xuyªn vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng c¸c tr­êng häc. + Coi c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng lµ mét trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i thi ®ua cña c¸c nhµ tr­êng trong n¨m häc. PhÇn thø III: KÕt luËn Gi¸o dôc m«i tr­êng trong c¸c tr­êng häc cÇn ph¸t triÓn h¬n n÷a xøng ®¸ng víi tÇm cao chiÕn l­îc cña ®Êt n­íc ta lµ ®µo t¹o con ng­êi ph¸t triÓn toµn diÖn, v× häc sinh c¸c tr­êng TiÓu häc lµ nh÷ng häc sinh cßn nhá chñ , ý thøc tù gi¸c cña c¸c em ch­a cao, nhËn thøc cßn h¹n chÕ, nªn ®Ó n©ng dÇn nhËn thøc vµ gi¸o dôc c¸c em ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng ph¶i ®i tõ nh÷ng viÖc lµm rÊt nhá, rÊt cô thÓ tõ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh chung, biÕt thu gom r¸c; bá vµo n¬i quy ®Þnh, biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y xanh… ch¾c ch¾n cïng víi sù lín dÇn cña c¸c em sÏ ý thøc ngµy cµng râ vÒ m«i tr­êng vµ biÕt tham gia b¶o vÖ m«i tr­êng. S¸ng kiÕn ®­îc xÕp lo¹i :...... T/M Ban KHH§ nhµ tr­êng Ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2011 Ng­êi viÕt ®Ò tµi §Æng §øc Anh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKinh nghiệm giáo dục bảo vệ môi trường.doc
Luận văn liên quan