Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu . 1 ChươngI: Lý luận chung về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI:Foreign Direct Investment) . 2 I. Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế . 2 1.1. Quan điểm của LêNin về FDI 2 1.2. Bản chất của FDI . 3 1.3. Các hình thức chủ yếu của FDI . 6 1.4. Đặc điểm chủ yếu của FDI . 8 1.5. Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế . 9 II. Vấn đề thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 10 2.1. Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 10 2.2. Các biện pháp khuyến khích đầu tư . 11 Chương II: Kết quả thu hút vốn FDI ở nước ta và kinh nghiệm của các nước 16 I.Sự phát triển của FDI tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 16 1.1. Sự cần thiết phải thu hút FDI ở nước ta 16 1.2. Tác động của FDI đến sự phát triển kinh tế Việt Nam những năm qua . 16 1.3. Việc tổ chức nhằm thu hút FDI . 17 1.4. Các chính sách thu hút FDI ở Việt Nam thời gian qua 20 1.5. Kết quả thu hút vốn FDI trong thời gian qua . 24 II.Kinh nghiệm của các nước trong việc thu hút FDI . 29 2.1. Trung Quốc . 29 2.2. Inđônêxia . 30 2.3. Philippin . 30 2.4. Thái Lan . 31 2.5. Malaixia 32 Chương III Những định hướng và giải pháp thu hút FDI ở nước ta 33 I. Định hướng thu hút FDI . 33 1.1. Tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của chủ trương thu hút FDI . 33 1.2. Tập chung thu hút FDI vào những ngành nghề, lĩnh vực có lợi thế so sánh của nước ta với nước khác . 33 1.3. Khuyến khích các nhà đầu tư bỏ vốn vào khắc phục dần sự chênh lệch giữ các vùng lãnh thổ 33 1.4. Chuyển đối tác đầu tư . 33 1.5. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài . 34 II. Giải pháp thu hút FDI . 34 2.1. Mở rộng hình thức thu hút FDI . 34 2.2. Cải tiến qui chế đầu tư vào các khucông nghiệp và khu chế xuất ở Việt Nam 34 2.3. Về thủ tục hành chính . 35 2.4. Tu sửa và xây dựng mới kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội 37 2.5. Qui hoạch thu hút vốn FDI 37 2.6. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư . 37 2.7. Các biện pháp hỗ trợ khác 37 2.8. Chính sách đất đai 38 Kết luận 42 Danh mục tài liệu tham khảo . 43

doc46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1561 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸n, hä l¹i ®­îc yªu cÇu ph¶i ®µm ph¸n ®Ó t¨ng gi¸ thuª ®Êt th× gÆp khã kh¨n, mÊt nhiÒu thêi gian vµ còng khã thuyÕt phôc bªn n­íc ngoµi. + Mét sè dù ¸n nhÇm lÉn gi÷a viÖc gãp vèn b»ng gi¸ trÞ nhµ x­ëng víi viÖc gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt. Mét sè dù ¸n chØ tÝnh tiÒn thuª ®Êt cña diÖn tÝch x©y dùng nh­ng kh«ng tÝnh c¸c diÖn tÝch kh¸c nh­ ®­êng néi bé, diÖn tÝch trång c©y xanh…§lµ c¸ch hiÓu sai chÕ ®é qui ®Þnh. §Ó tiÕp tôc t¨ng møc hÊp dÉn cña m«i tr­êng ®Çu t­ n­íc ngoµi, chÝnh s¸ch sö dông ®Êt cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· ®­îc c¶i thiÖn. LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 1996 ®· söa ®æi chÝnh s¸ch ®Êt ®ai theo h­íng khuyÕn khÝch vµ râ rµng h¬n: GÝa tiÒn thuª ®Êt, mÆt kh¸c, mÆt biÕn ®æi víi tõng dù ¸n ®­îc gi÷ æn ®Þnh tèi thiÓu lµ 5 n¨m, khi ®iÒu chØnh t¨ng th× møc t¨ng kh«ng v­ît qu¸ 15% cña møc qui ®Þnh lÇn tr­íc. Trong tr­êng hîp doanh nghiªp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c bªn hîp doanh ®· tr¶ tiÒn thuª ®Êt cho c¶ ®êi dù ¸n, nÕu gi¸ tiÒn thuª cã t¨ng trong thêi h¹n ®ã th× tiÒn thuª ®· tr¶ kh«ng bÞ ®iÒu chØnh l¹i. Do ViÖt Nam cßn thiÕu qui ho¹ch chi tiÕt ®Ó phôc vô cho viÖc thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cho viÖc t¹o ra c¸c ®Þa ®iÓm æn ®Þnh thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cã ý nghÜa quan träng. Tuy nhiªn chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ¸p dông ®èi víi lÜnh vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi vÉn cßn nh÷ng v­íng m¾c nhÊt ®Þnh: + GÝa thuª ®Êt cña ViÖt Nam cao h¬n so víi nhiÒu n­íc trong khu vùc. NÕu tÝnh c¶ chi phÝ ®Òn bï, gi¶i to¶ th× gi¸ ®Êt bÞ ®Èy lªn qu¸ cao. §©y lµ yÕu tè lµm gi¶m søc c¹nh tranh ®Ó thu hót vèn ®Çu t­. Thêi ®iÓm tÝnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó gãp vèn vµo c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ch­a hîp lý. + ViÖc giao ®Êt, nhÊt lµ c¸c dù ¸n cã ®Òn bï vµ gi¶i to¶ kÐo dµi trong nhiÒu tr­êng hîp viÖc gi¶i to¶ nµy kÐo dµi trong mét sè n¨m thËm chÝ cã dù ¸n kÐo dµi tíi 5 n¨m. Thñ tôc thuª ®Êt, cÊp ®Êt, gi¸ ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng cßn phøc t¹p g©y mÊt c¬ héi vµ thêi gian cña c¸c nhµ ®Çu t­. HiÖu lùc ph¸p luËt cña c¸c qui ®Þnh vÒ ®Êt ®ai cßn thÊp. LuËt ®Êt ®ai mÆc dï ®· söa ®æi song thiÕu nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn chi tiÕt. + ThiÕu qui ho¹ch chi tiÕt cho viÖc thu hót FDI. Mét sè ®Þa ph­¬ng tù ý sö lý vÊn ®Ò ®Êt ®ai ¸p dông ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. 1.4.2. ChÝnh s¸ch lao ®éng. ChÝnh s¸ch lao ®éng cã môc tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm, n©ng cao tay nghÒ, kü n¨ng cho ng­êi lao ®éng, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ c¶i thiÖn thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. Trong thêi gian qua sè l­îng ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi kho¶ng 28 v¹n ng­êi. Sè lao ®éng cña ViÖt Nam lµm viÖc trong c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi phÇn lín lµ lao ®éng trÎ, cã kh¶ n¨ng thÝch øng nhanh víi yªu cÇu c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn nh­ng h¹n chÕ lín vÒ thÓ lùc, kinh nghiÖm vµ tay nghÒ. Mét sè lao ®éng xuÊt th©n tõ n«ng th«n do ®ã kû luËt ch­a cao.Sù hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt cña ng­êi lao ®éng cßn h¹n chÕ. NhiÒu ng­êi lao ®éng trÎ tuæi th­êng kh«ng chÊp nhËn sù ®èi xö th« b¹o cña giíi chñ. §©y lµ mÇm mèng cña nh÷ng ph¶n øng lao ®éng tËp thÓ. Theo sè liÖu cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, sè l­îng c¸c vô tranh chÊp lao ®éng tËp thÓ trong c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi cã xu h­íng ra t¨ng qua c¸c n¨m. N¨m 1990 cã 3 vô, ®Õn 1996 cã 29 vô, 3 th¸ng ®Çu n¨m 1997 cã 10 vô. Sè vô tranh chÊp lao ®éng ra nhiÒu ë c¸c doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi hoÆc liªn doanh §µi Loan, Hµn Quèc. Nguyªn nh©n dÉn tíi c¸c vô tranh chÊp ®ã lµ: - §èi víi ng­êi sö dông lao ®éng: + NhiÒu gi¸m ®èc doanh nghiÖp kÓ c¶ ng­êi ®­îc uû quyÒn ®iÒu hµnh kh«ng l¸m v÷ng nh÷ng qui ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng hoÆc cè t×nh kh«ng tu©n thñ nh÷ng qui ®Þnh cña ph¸p luËt nh­ kÐo dµi thêi gian lµm viÖc trong ngµy… + Trï dËp ng­êi lao ®éng khi hä ®Êu tranh b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng, chÊm døt hîp ®ång tuú tiÖn hoÆc sa th¶i ng­êi lao ®éng trë lªn c¨ng th¼ng. + Vi ph¹m c¸c qui ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ c¸c tiªu chuÈn vµ quy ph¹m vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng cã nguy c¬ g©y tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp… +Mét sè c¸n bé gióp viÖc cho c¸c chñ doanh nghiÖp n­íc ngoµi n¾m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt kh«ng v÷ng nªn nhiÒu tr­êng hîp dÉn ®Õn nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt. - VÒ phÝa ng­êi lao ®éng: + PhÇn ®«ng thiÕu sù hiÓu biÕt vÒ c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng, ch­a n¾m v÷ng c¸c chÝnh s¸ch, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña m×nh ®Ó tiÕn hµnh ký hép ®ång cßn mang tÝnh h×nh thøc, bÞ thiÖt thßi, bÞ ¸p ®Æt dÉn ®Õn m©u thuÉn ph¸t sinh tranh chÊp. + Mét sè ng­êi lao ®éng ®ßi hái v­ît qu¸ qui ®Þnh ph¸p luËt vµ do sù h¹n chÕ vÒ ngo¹i ng÷ nªn cã nh÷ng bÊt ®ång do kh«ng hiÓu nhau dÉn ®Õn m©u thuÉn. Tuy nhiªn chÝnh s¸ch lao ®éng cßn nh÷ng h¹n chÕ. MÆc dï ®· gi¶i quyÕt ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm cho mét lùc l­îng lao ®éng nhÊt ®Þnh, song môc tiªu n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cho ®éi ngò c¸n bé cßn nhiÒu h¹n chÕ. 1.4.3 ChÝnh s¸ch thÞ tr­êng vµ tiªu thô s¶n phÈm Tr­íc n¨m 1996, chÝnh s¸ch ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam vÉn chñ yÕu lµ thay thÕ nhËp khÈu. Do ®ã, chÝnh s¸ch vÒ thÞ tr­êng chñ yÕu lµ thÞ tr­êng trong n­íc. Theo ®iÒu 3 cña LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 1987 Nhµ n­íc ViÖt Nam khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo: - Thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ lín, s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ hµng thay thÕ hµng nhËp khÈu. -Sö dông kü thuËt cao, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®Çu t­ theo chiÒu s©u, khai th¸c vµ tËn dông c¸c kh¶ n¨ng vµ n©ng cao c«ng suÊt cña c¸c c¬ së kinh tÕ hiÖn cã. - Sö dông nhiÒu lao ®éng, nguyªn vËt liÖu vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn s½n cã ë ViÖt Nam. -X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng. - DÞch vô thu tiÒn n­íc ngoµi nh­ dÞch vô du lÞch, söa ch÷a tµu, dÞch vô s©n bay, c¶ng khÈu kh¸c. LuËt söa ®æi, bæ xung n¨m 1996 ®· khuyÕn khÝch ®Çu t­ víi môc tiªu ­u tiªn hµng ®Çu lµ hµng xuÊt khÈu. V× vËy, viÖc tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· cã ®Þnh h­íng xuÊt khÈu. N¨m 1996, xuÊt khÈu cña khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi chiÕm 11% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. §Õn n¨m 1997 tû lÖ nµy ®· t¨ng lªn 17%vµ tû lÖ nµy ®ang cã xu h­íng gia t¨ng. Tuy nhiªn, viÖc thóc ®Èy xuÊt khÈu chØ míi dõng l¹i ë t×nh tr¹ng bªn n­íc ngoµi bao tiªu s¶n phÈm, do ®ã bªn ViÖt Nam kh«ng biÕt ®­îc b¹n hµng n­íc ngoµi, gi¸ c¶, t×nh h×nh l¬Þ nhuËn thu ®­îc tõ xuÊt khÈu. §©y lµ yÕu tè g©y thua thiÖt cho bªn ViÖt Nam –mét vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra gay g¾t hiÖn nay. Thªm vµo ®ã, tØ lÖ hµng xuÊt khÈu cßn rÊt h¹n chÕ. 1.4.4.ChÝnh s¸ch c«ng nghÖ. Môc tiªu cña chÝnh s¸ch c«ng nghÖ lµ thu hót c«ng nghÖ, m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña n­íc ngoµi ®Ó phôc vô cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i h¸o ®Êt n­íc, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ, thùc hiÖn néi ®Þa ho¸ c«ng nghÖ ®Ó t¨ng n¨ng lùc néi sinh cña c«ng nghÖ. §iÒu nµy ®­îc kh¼ng ®Þnh trong LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam lµ thu hót c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó ®Çu t­ theo chiÒu s©u vµo c¸c c¬ së kinh tÕ hiÖn cã hoÆc thu hót c«ng nghÖ cao ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Qua thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n cho thÊy, nhiÒu dù ¸n ph¸t huy t¸c dông tèt trong chuyÓn giao c«ng nghÖ tiªn tiÕn, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc khai th¸c dÇu khÝ, viÔn th«ng, c¸c nghµnh c¬ khÝ n«ng nghiÖp, m¸y mãc c«ng cô, m¸y phôc vô nghµnh c«ng nghiÖp nhÑ… Tuy nhiªn, c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhËp vµo ch­a nhiÒu, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cÇn thiÕt c¶ vÒ sè l­îng, lÉn qui m«,ch­a c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ, nhÊt lµ ë mét sè ngµnh then chèt cã t¸c dông t¹o m«i tr­êng c«ng nghÖ cho c«ng nghiÖp nh­ c¬ khÝ, n¨ng l­îng, ho¸ chÊt, giao th«ng… còng nh­ gi÷a c¸c vïng. Nh×n chung trong c¸c liªn doanh víi n­íc ngoµi, hµm l­îng c«ng nghÖ thÓ hiÖn trong gi¸ trÞ gia t¨ng cña s¶n phÈm chÕ biÕn cßn thÊp, chØ ®¹t 10% - 20%, trong khi chi phÝ vËt t­, nguyªn liÖu nhËp tõ n­íc ngoµi v­ît qu¸ 70%. Møc ®é hiÖn ®¹i vµ tinh vi cña chÝnh b¶n th©n c«ng nghÖ cßn thÊp. Trõ mét sè Ýt d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhËp vµo t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i, cßn l¹i phÇn lín ë tr×nh ®é thÊp so víi c¸c n­íc trong khu vùc, thËm chÝ cã c¶ c«ng nghÖ l¹c hËu, thiÕt bÞ cò kü, g©y « nhiÔm m«i tr­êng sau ®ã ph¶i xö lý. Ngoµi ra, viÖc b¶o hé nh·n hiÖu hµng ho¸, bÝ quyÕt c«ng nghÖ cßn kÐm. 1.5. KÕt qu¶ thu hót vèn FDI trong thêi gian qua. 1.5.1. T×nh h×nh cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ n­íc ngoµi ë ViÖt Nam. Tõ khi LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam cã hiÖu lùc cho ®Õn hÕt th¸ng 12 n¨m 2001, nhµ n­íc ®· cÊp cho 3631 dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi víi tæng sè vèn ®¨ng ký lµ 41536,8 triÖu USD.TÝnh b×nh qu©n mçi n¨m, chóng ta cÊp phÐp cho 259 dù ¸n víi møc 2966,9 triÖu USD vèn ®¨ng ký. Cô thÓ ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 1: Sè dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®­îc cÊp giÊy phÐp qua c¸c n¨m (ch­a kÓ c¸c dù ¸n cña VIETSOVPETRO) Vèn ®¨ng ký Qui m« (triÖu so víi n¨m tr­íc(%) N¨m Sè dù ¸n (triÖu USD) USD/DA) Sè dù ¸n Vèn ®¨ng ký Qui m« 1988 37 371,8 10,05 1989 68 582,5 8,57 183,78 156,67 85,27 1990 108 839,0 7,77 158,82 144,03 90,67 1991 151 1322,3 8,76 139,81 157,60 112,74 1992 197 2165,0 11,0 130,46 163,73 125,57 1993 269 2900,0 10,78 136,55 133,95 98,00 1994 343 3765,6 10,98 127.51 129,85 101,85 1995 370 6530,8 17,65 107,87 173,43 160,75 1996 325 8497,3 26,15 87,84 130,11 148,16 1997 345 4649,1 13,48 106,15 54,71 58,23 1998 275 3897,0 14,17 79,71 83,83 105,12 1999 311 1568,0 5,04 113,09 40,24 35,57 2000 371 2012,4 5,42 119,3 128,3 107,5 2001 523 2535,5 4,88 140,97 126,88 90,08 2002 754 1557,7 2,066 144,17 61,44 42,34 Tæng 4447 43194 * Nguån: Niªn gi¸m th«ng kª 2002, Nxb thèng kª, Hµ Néi 2002 Tõ b¶ng 1 cho ta thÊy nhÞp ®é thu hót ® Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi cña ViÖt Nam cã xu h­íng t¨ng nhanh tõ n¨m 1998 ®Õn 1995 c¶ vÒ sè dù ¸n còng nh­ cèn ®¨ng ký. Riªng n¨m 1996, së dÜ cã l­îng vèn ®¨ng ký t¨ng vät lµ do cã 2 dù ¸n ®Çu t­ vµo lÜnh vùc ph¸t triÓn ®« thÞ ë Hµ Néi vµ TP Hå ChÝ Minh ®­îc phª duyÖt víi qui m« dù ¸n lín ( h¬n 3 tû USD 12 dù ¸n ). Nh­ vËy nÕu xÐt trong suèt c¶ thêi kú 1988 – 2002 th× n¨m 1996 cã thÓ ®­îc xem lµ n¨m ®Ønh cao vÒ thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam (c¶ vÒ sè dù ¸n, vèn ®¨ng ký, còng nh­ qui m« dù ¸n). BiÓu ®å 2. Tõ n¨m 1997 ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam b¾t ®Çu suy gi¶m,nhÊt lµ nh÷ng n¨m 1998, 1999.§Õn n¨m 2000, 2001 t×nh h×nh cã sù chuyÓn biÕn tèt h¬n (b¾t ®Çu cã xu h­íng t¨ng lªn), nh­ng sè vèn ®¨ng ký còng ®¹t møc cao h¬n n¨m 1992 kh«ng nhiÒu vµ ®Õn n¨m 2002 l¹i gi¶m xuèng. NÕu so víi n¨m 1997,sè dù ¸n ®­îc duyÖt n¨m 1998 chØ b»ng 79,71%, n¨m 1999 chØ b»ng 90,4%, n¨m 2000 tuy cã t¨ng nh­ng còng chØ t¨ng 7,5 %so víi n¨m 1997, tíi n¨m 2002 sè dù ¸n ®· t¨ng 51,59%so víi n¨m 1997, vµ tíi n¨m 2002 sè dù ¸n ®· t¨ng tíi 118,55 so víi n¨m 1997.Sè liÖu t­¬ng øng cña vèn ®¨ng ký lÇn l­ît lµ: 83,83%;33,73%; 43,29%; 54,54%;vµ 33,51%. Sù biÕn ®éng trªn phÇn nµo cã thÓ do t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh _tiÒn tÖ khu vùc ®èi víi ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam. TriÖu USD BiÓu ®å 2: §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam N¨m PhÇn lín vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi (trªn 70%) vµo ViÖt Nam lµ xuÊt ph¸t tõ c¸c n­íc Ch©u ¸ (trong ®ã c¸c n­íc ASEAN chiÕm gÇn 25%, c¸c n­íc vµ l·nh thæ ë khu vùc §«ng B¾c ¸ nh­ NhËt B¶n, Hµn Quèc,§µi Loan chiÕm trªn 31%). Khi nÒn kinh tÕ nµy l©m vµo cuéc khñng ho¶ng, c¸c nhµ ®Çu t­ ë ®©y r¬i vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, kh¶ n¨ng ®Çu t­ ra n­íc ngoµi bÞ gi¶m sót. Mét nguyªn nh©n kh¸c kh«ng kÐm phÇn quan träng,®ã lµ sù gi¶m sót vÒ kh¶ n¨ng hÊp dÉn do ®iÒu kiÖn néi t¹i cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam.Trong ®ã cã sù gi¶m bít mét sè ­u ®·i trong luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi n¨m 1996 so víi tr­íc. NÕu sè l­îng vèn ®¨ng kýth× qui m« dù ¸n b×nh qu©n thêi kú 1988_2001 lµ 11,44 triÖu USD/1 dù ¸n. So víi mét sè n­íc ë thêi kú ®Çu thùc hiÖn chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo n­íc ta b×nh qu©n ë thêi kú nµy lµ kh«ng thÊp. Nh­ng còng cã mét vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m lµ qui m« thùc hiÖn dù ¸n theo vèn ®¨ng ký b×nh qu©n cña n¨m 1999 l¹i nhá ®i mét c¸ch ®ét ngét (5,04 triÖu USD/1 dù ¸n). BiÓu ®å 3. BiÓu ®å 3: Qui m« dù ¸n FDI t¹i ViÖt Nam Tr.USD/1DA N¨m Qui m« dù ¸n theo vèn ®¨ng ký b×nh qu©n cña n¨m 1999 chØ b»ng 44,1% thêi kú 1988_2001 vµ chØ b»ng 28,5% qui m« dù ¸n b×nh qu©n cao nhÊt (n¨m 1996).Qui m« b×nh qu©n cña c¸c dù ¸n míi ®­îc cÊp phÐp trong n¨m 2000 ®· t¨ng lªn (b»ng 107,5% møc b×nh qu©n n¨m 1999), nh­ng sang n¨m 2001 l¹i gi¶m,chØ ®¹t 40,87% so víi n¨m 1999. §iÒu ®ã chøng tá trong n¨m 2001 vµ 2002 cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam lµ thuéc c¸c dù ¸n cã qui m« nhá. 1.5.2.VÒ c¸c ®èi t¸c ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ TÝnh ®Õn hÕt n¨m 2002 ®· cã trªn 700 c«ng ty thuéc 69 n­íc vµ vïng l·nh thæ cã dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam. TÝnh theo sè vèn ®¨ng ký th× trong tæng sè vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam thêi kú 1988 -2002 cã 66,2% tõ c¸c n­íc Ch©u ¸; 20,1% tõ c¸c n­íc Ch©u ¢u; 13,6% tõ c¸c n­íc Ch©u Mü. Trong ®ã cã 14 n­íc vµ vïng l·nh thæ cã tæng sè vèn ®Çu t­ (®¨ng ký ) trªn 1 tû USD theo thø tù sau: Nh×n vµo danh s¸ch cña c¸c ®èi t¸c ®Çu t­ cã sè vèn ®¨ng ký trªn 1 tû USD cho thÊy, chóng ta ®ang cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸p tiÕp cËn víi c¸c trung lín vÒ kinh tÕ, kü thuËt, c«ng nghÖ cña thÕ giíi. Tuy vËy cho ®Õn nay, trong sè c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam th× sù cã mÆt cña c¸c nhµ ®Çu t­ thuéc c¸c tËp ®oµn kinh tÕ ch­a nhiÒu (míi cã kho¶ng 50/500 tËp ®oµn kinh tÕ lín cña thÕ giíi cã dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam). Cßn mét sè nhµ ®Çu t­ Ch©u ¸,nÕu kh«ng kÓ c¸c nhµ ®Çu t­ NhËt B¶n vµ Hµn Quèc th× c¸c nhµ ®Çu t­ cßn l¹i phÇn lín lµ ng­êi Hoa. §ay còng lµ mét ®Æc ®iÓm rÊt cÇn ®­îc chó ý trong viÖc lùa chän c¸c ®Çu t­ s¾p tíi nh»m lµm cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong yªu cÇu cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ta ®¹t hiÖu qu¶ h¬n. B¶ng 4: C¸c n­íc cã tæng sè vèn ®¨ng ký h¬n 1 tû USD tt N­íc Sè DA vèn ®¨ng ký (triÖu USD) tt N­íc tt Vèn ®¨ng ký ( triÖu USD ) 1 Singapo 303 6199,9 8 Anh 62 1808,3 2 §µi Loan 952 5671,2 9 Nga 76 1617,0 3 H«ng K«ng 397 3884,5 10 Mü 182 1600,0 4 NhËt B¶n 385 3706,8 11 Malaixa 137 1276,0 5 Hµn Quèc 543 3609,3 12 ¤xtr©ylia 115 1199,9 6 Ph¸p 182 2588,8 13 Th¸i Lan 162 1178,1 7 QuÇn ®¶o Vigin (Anh) 171 1984,5 14 Hµ Lan 48 1161,1 Tæng sè 14 n­íc 3714 36209,4 *Nguån: tÝnh tõ niªn gi¸m thèng kª n¨m 2002 NXB thèng kª 1.5.3. VÒ ®Þa bµn ®Çu t­ Víi mong muèn thu hót ho¹t ®éng ®Çu t­ tr­c tiÕp n­íc ngoµi gãp phÇn lam chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ gi÷a c¸c vïng nªn chÝnh phñ ra ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, ­­ ®·i ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cßn nhiÒu khã kh¨n nh­ miÒn nói,vïng s©u vïng xa. Tuy nhiªn cho ®Õn nay vèn n­íc ngoµi vÉn ®­îc tËp chung vµo mét sè ®Þa bµn cã diÒu kiÖn thuËn lîi vÒ kÕt cÊu h¹ tÇng vµ m«i tr­êng kinh tÕ x· héi. Vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo c¸c vïng l·nh thæ cña ViÖt Nam ®­îc xÕo thø tù nh­ sau: 1.§«ng Nam Bé: 53,13% 2. §ßng B»n S«ng Hång: 29,6% 3. Duyªn H¶i Nam Trung Bé:7,64% 4. §«ng B¾c: 4,46% 5. §ßng B»ng S«ng Cöu Long: 2,46% 6.B¾c Trung Bé:2,38% 7. T©y Nguyªn: 0,16% 8. T©y B¾c: 0,15% Møc ®é chªnh lÖch gi÷a c¸c vïng vÒ thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµ t­¬ng ®èi lín vµ ®ång thuËn víi møc ®é thuËn lîi cña yÕu tè kinh tÕ_x· héi vµ c¬ së h¹ tÇng. Cho tíi n¨m 2002, nÕu nh­ hai thµnh phè lín lµ Hµ Néi vµ TP.Hå ChÝ Minh ®· chiÕm h¬n nöa (50.3%)tæng sè vèn ®Çu t­ cña c¶ n­íc.M­êi ®Þa ph­¬ng cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi còng chiÕm tíi 87,8%.TP.Hå ChÝ Minh víi sè vèn ®¨ng ký 9991,3 triÖu USD (chiÕm tíi 28,3% tæn sè vèn ®¨ng ký cña c¶ n­íc); Hµ Néi: 7763,5 triÖu USD (chiÕm 22%);§ßng Nai: 3439,0 triÖu USD (chiÕm 9,7%) ;Bµ RÞa _Vòng TÇu; 2515,9 triÖu USD (chiÕm 7,1%; B×nh D­¬ng vµ B×nh Ph­íc: 16677,9 triÖu USD (chiÕm 4,8%); H¶i Phßng: 1507,7( chiÕm 4,3%) ;Qu¶ng Ng·i: 1333,0 triÖu USD(chiÕm 3,8%;Qu¶ng Nam _§µ N½ng:1013,7 triÖu USD (chiÕm 2,9%0;Qu¶ng Ninh:872,8 triÖu USD (chiÕm : 2,5%); L©m §ång: 866 triÖu USD (chiÕm 2,4%). Sè liÖu trªn phÇn nµo nãi lªn r»ng vÊn ®Ò thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi theo vïng l·nh thæ ®Ó kÕt hîp ho¹t ®éng nµy víi viÖc khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng trong n­íc ®¹t kÕt qu¶ ch­a cao. Nh­ vËy, ®©y còng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò rÊt cÇn ®­îc chó ý ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña chóng ta trong thêi gian tíi ®èi víi lÜnh vùc nµy. 1.5.4.§Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam ph©n theo ngµnh kinh tÕ XÐt mét c¸ch tæng thÓ, ta thÊy c¬ cÊu vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam thêi gian qua ®· cã sù chuyÓn biÕn tÝch cùc, phï hîp h¬n víi yªu cÇu chuyÓn dÞch c¬ cÊu theo h­íng CNH_H§H. NÕu ë thêi kú ®Çu c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi tËp trung chñ yÕu vµo lÜnh vùc kh¸ch s¹n, v¨n phßng cho thuª…th× thêi gian tõ 1995;1996 ®Õn nay c¸c dù ¸n ®· tËp trung vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt chÊt nhiÒu h¬n. TÝnh c¶ thêi kú 1988_2002, c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm tû träng lín nhÊt c¶ vÒ sè dù ¸n lÉn vèn ®Çu t­, tiÕp ®Õn lµ lÜnh vùc kh¸ch s¹n,du lÞch vµ c¸c ngµnh dÞch vô, ngµnh n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp cã sè dù ¸nlín nh­ng tæng sè vèn ®Çu t­ thÊp. II. Kinh nghiÖm cña c¸c n­íc trong viÖc thu hót FDI 2.1. Trung Quèc VÒ chÝnh s¸ch chung,Trung Quèc huy ®«ng FDI th«ng qua c¸c h×nh thøc nh­ hîp ®ång s¶n xuÊt,liªn doanh, 100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo c¸c khu ®Æc biÖt. ChÝnh s¸ch c¬ b¶n ®Ó thu hót FDI cña Trung Quèc lµ chÝnh s¸ch thuÕ.Trung Quèc ban hµnh nhiÒu lo¹i thuÕ riªng cho c¸c h×nh thøc ®Çu t­:hîp t¸c liªn doanh,100% vèn n­íc ngoµi cho 14 thµnh phè ven biÓn.Liªn doanh ®ãng thuÕ lîi tøc 30% vµ 10% thªm cho c¸c ®Þa ph­¬ng.Víi doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi th× thuÕ lîi tøc tõ 20-40% vµ 10% cho ®Þa ph­¬ng. VÒ thuÕ xuÊt nhËp khÈu,Trung Quèc thùc hiÖn miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c mÆt hµng nh­:m¸y mãc ,thiÕt bÞ, bé phËn rêi , vËt liÖu ®­îc ®­a vµo gãp vèn liªn doanh, hoÆc c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt liÖu do bªn n­íc ngoµi ®­a vµo khai th¸c dÇu khÝ, ®­a vµo x©y dùng ph¸t triÓn n¨ng l­äng, ®­êng s¾t, ®­êng bé, ®­a vµo c¸c khu chÕ xuÊt… VÒ thñ tôc hµnh chÝnh,Trung Quèc ph©n cÊp m¹nh cho c¸c ®Þa ph­¬ng vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n vµ cÊp giÊy phÐp ®Çu t­. Sau khi cã giÊy phÐp ®Çu t­,c¸c thñ tôc liªn quan ®Õn triÓn khai dù ¸n ®­îc gi¶i quiÕt mau lÑ. C¸c vÊn ®Ò gi¶ phãng mÆt b»ng, cÊp ®iÖn, cÊp n­íc, giao th«ng, m«i tr­êng ®­îc gi¶i quyÕt døt ®iÓm. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch “mét cöa” ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thu hót FDI ®­îc thuËn lîi.Ngoµi ra,Trung Quèc cho thêi h¹n hîp ®ång kÐo dµi h¬n,cã thÓ lµ 50 n¨m. 2.2. In®«nªxia In®«nªxia khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n xuÊt khÈu,tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ,chÕ biÕn thµnh phÈm vµ b¸n thµnh phÈm, chuyÓn giao c«ng nghÖ, sö dông chuyªn gia vµ lao ®éng In®«nªxia. VÒ chÝnh s¸ch thuÕ: §èi víi thuÕ lîi tøc,nÕu c«ng ty cã møc l·i rßng 10 triÑu rupi trá xuèng th× ®¸nh thuÕ 15%, trªn 10 triÖu rupi th× ®¸nh thuÕ 25%,vµ trªn 50 triÖu rupi th× d¸nh thuÕ 35%.C¸c kho¶n thu tõ l·i suÊt cho vay, cho thuª, phÝ tµi nguyªn, phÝ kü thuËt,phÝ qu¶n lÝ bÞ ®¸nh thuÕ 15%trªn doanh thu. Kh«ng miÔn gi¶m thuÕ doanh thu vµ thuÕ lîi tøc. VÒ thuÕ nhËp khÈu: In®«nªxia cã chÝnh s¸ch miÔn hoÆc gi¶m thuÕ nhËp khÈu ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ ,phô tïng ®­îc uû ban ®Çu t­ phª duyÖt trong danh môc quy ®Þnh. §èi víi hµng xuÊt khÈu:L·i suÊt tÝn dông phôc vô xuÊt khÈu lµ 9%/n¨m, trong khi l·i xuÊt kh¸c lµ 18-24%/n¨m. §­îc hoµn tr¶ hoÆc miÔn thuÕ nhËp khÈu c¸c nÆt hµng. C«ng ty s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu kh«ng chØ ®­îc phÐp xuÊt khÈu hµng cña m×nh mµ c¶ hµng cña c«ng ty kh¸c. VÒ chÝnh s¸ch thÞ tr­ßng: GÇn ®©y ®Ó t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh thuËn lîi, In®«nªxia cho phÐp mäi ngµnh c«ng nghiÖp trõ c¸c ngµnh trong danh môc lo¹i trõ vµ trong kho ngo¹i quan, cßn tù do trong thÞo tr­êng néi ®Þa. In®«nªxia cßn dì bá c¸c h¹n chÕvµ thuÕ ®èi víi viÖc sö dông ng­êi n­íc ngoµi. GÇn ®©y, nhµ n­íc ®· quy ®Þnh bÊt kú ng­êi n­íc ngoµi nµo ph¶i ®ãng thuÕ xuÊt c¶nh th× ®­îc khÊu trõ vµo thuÕ thu nhËp. VÒ thñ tôc hµnh chÝnh:In®«nªxia thùc hiÖn ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­, ®Æc biÖt ®Çu t­ vµo c«ng nghiÖp. 2.3. Philippin N­íc nµy kh«ng h¹n chÕ vèn n­íc ngoµi trong liªn doanh, cã thÓ 100% nÕu dù ¸n n»m trong khu chÕ xuÊt, vµ c¸c dù ¸n cã s¶n phÈm xuÊt khÈu trªn 70%. ChÝnh phñ khuyÕn khÝch h×nh thøc liªn doanh h¬n. VÒ vèn gãp liªn doanh: Trong ®¹i bé phËn c¸c ho¹t ®äng kinh doanh, vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi chiÕm tõ 40%trë xuèng, trõ c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt d­îc uû ban ®Çu t­ cho phÐp. VÒ chÝnh s¸ch thuÕ: Philippin ®¸nh thuÕ lîi tøc 35%; c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo nghµnh mòi nhän ®­îc miÔn thuÕ 4 n¨m. C¸c doanh nghiÖp ®­îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi m¸y mãc, phô tïng thiÕt bÞ. Philippin ®· quyÕt ®Þnh ¸p dông chÝnh s¸ch miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ ®­a vµo c¸c khu chÕ xuÊt vµ c¶ng tù do vµ mét sè lÜnh vùc cã thÓ lùa chän do c¸c luËt ®Æc biÖt ®iÒu chØnh. VÒ qu¶n lý ngo¹i hèi, toµn bé thu nhËp vµ l·i ph¸t sinh tõ kinh doanh ®· ®¨ng ký ë ng©n hµng trung ­¬ng ®­îc phÐp chuyÓn ra n­íc ngoµi. VÊn ®Ò vÒ ®Êt vµ lao ®éng, hiÕn ph¸p cña Philippin h¹n chÕ quyÒn sö dông ®Êt. §Êt ®ai vµ tµi nguyªn liªn doanh ph¶i thuéc së h÷u cña ng­êi Philippin Ýt nhÊt lµ 60% C¸c c«ng ty liªn doanh h¹n chÕ thuª lao ®éng n­íc ngoµi hä chØ ®­îc thuª ng­íi n­íc ngoµi tèi ®a lµ 5 n¨m ®Ó lµm viÖc nh­: kiÓm so¸t viªn, kü thuËt viªn, cè vÊn. NÕu kÐo dµi thêi gian ph¶i xin phÐp uû ban ®Çu t­ quèc gia. VÒ thñ tôc hµnh chÝnh, n­íc nµy ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc hµnh chÝnh, ®¶m b¶o cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ nhanh gän, kh«ng phiÒn hµ cho c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi, thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c qui chÕ vÒ hµnh chÝnh. 2.4. Th¸i Lan ChÝnh phñ Th¸i Lan khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ hîp t¸c víi c¸c c¬ quan nhµ n­íc khai th¸c tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr­êng, c¸c dù ¸n sö dông nhiÒu lao ®éng, xuÊt khÈu lao ®éng, xuÊt khÈu s¶n phÈm, sö dông nguyªn liÖu th« cña Th¸i Lan, thay thÕ hµng nhËp khÈu ®uîc nhµ n­íc ­u tiªn. Tû lÖ gãp vèn liªn doanh kh«ng thµnh ®iÒu kiÖn b¾t buéc. Tuy nhiªn c¸c dù ¸n cho phÐp Th¸i Lan gãp vèn trªn 50% th× uû ban ®Çu t­ cÊp chøng chØ b¶o l·nh. VÒ thuÕ lîi tøc, ®¸nh thuÕ 30% vµo c¸c c«ng ty vµ ®èi t¸c cã ®¨ng ký t¹i thÞ tr­êng chøng kho¸n cña Th¸i Lan vµ ®¸nh thuÕ 35% vµo c¸c c«ng ty vµ c¸c ®èi t¸c kh¸c. Tuú tõng dù ¸n mµ cã thÓ ®­îc miÔn gi¶m thuÕ lîi tøc tõ 3-8 n¨m kÓ tõ khi cã l·i. VÒ thuÕ nhËp khÈu, c¸c doanh nghiÖp ®­îc miÔn gi¶m 50% thuÕ nhËp khÈu vµo mµ Th¸i Lan ch­a s¶n xuÊt ®­îc. VÒ chÝnh s¸ch xuÊt khÈu, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ®­îc miÔn thuÕ nhËp khÈu vËt t­, phô tïng, c¸c chi tiÕt t¹m nhËp t¸i xuÊt, ®­îc miÔn hoÆc gi¶m thuÕ lîi tÝch 5%. C¸c doanh nghiÖp trong khu vùc chÕ xuÊt ®­îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi v©t t­. VÒ qu¶n lý ngo¹i hèi, nhµ ®Çu t­ ®­îc chuyÓn ra n­íc ngoµi c¸c thu nhËp, lîi nhuËn, nh­ng cã thÓ bÞ h¹n chÕ trong tr­êng hîp ®Ó c©n ®èi t×nh h×nh thu-chi. Trong tr­êng hîp h¹ chÕ nµy th× còng ®­îc chuyÓn Ýt nhÊt 15%/ n¨m so víi tæng vèn ®em vµo Th¸i Lan. ViÖc së h÷u ®Êt ®ai ®­îc qui ®Þnh riªng cho tõng lo¹i c«ng ty. Mçi c«ng ty ®­îc së h÷u bao nhiªu ®Êt ®ai do luËt qui ®Þnh. C«ng nh©n lµnh nghÒ, kü thuËt viªn vµ gia ®×nh hä ®­îc phÐp vµo Th¸i Lan lµm viÖc. Uû ban ®Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm xem xÐt. Th¸i Lan ®· nhiÒu lÇn c¶i tiÕn thñ tôc cÊp giÊy phÐp; thñ tôc triÓn khai theo dù ¸n theo h­íng khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. 2.5. Malaixia. Trong chiÕn l­îc thu hót FDI, Malaixia rÊt coi träng vai trß cu¶ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia, g¾n lîi Ých cho c«ng ty nµy víi lîi Ých cña Malaixia. HiÖn cã kho¶ng 1000 c«ng ty xuyªn quèc gia cña trªn 50 n­íc ®ang ho¹t ®éng ë Malaixia. Bªn c¹nh ®ã, chÝnh phñ cã thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i cho mét sè ngµnh cã qui m« nhá tù cÊp cho ®ån ®iÒn, ­u ®·i cho c¸c c«ng ty ¸p dông c¬ cÊu së h÷u cña t­ b¶n cæ phÇn hoÆc ¸p dông kü thuËt c«ng nghÖ cao. Malaixia chñ tr­¬ng miÔn thuÕ nhÊp khÈu ®èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ cho c¸c khu chÕ xuÊt vµ c¸c dù ¸n h­íng vµo xuÊt khÈu. Malaixia ¸p dông chÝnh s¸ch ®µo t¹o lao ®éng theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t­, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ho¹t ®éng. GÇn ®©y, n­íc nµy cã qui ®Þnh, c¸c nhµ chuyªn m«n, chuyªn gia qu¶n lý vµ kü thuËt ®ãng thuÕ thu nhËp th× kh«ng ph¶i tr¶ thuÕ sö dông nh©n c«ng n­íc ngoµi. Mäi thñ tôc t¹o nªn sù phiÒn hµ vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi dÇn dÇn ®­îc lo¹i bá vµ thay vµo ®ã lµ c¬ chÕ, thñ tôc nhanh, gän, th«ng tho¸ng vµ hiÖu qu¶. Nhê vËy, dßng FDI vµo Malaixia ngµy cµng t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ mét vµi n¨m tíi. Ch­¬ng 3: Nh÷ng ®Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p thu hót FDI ë n­íc ta I. §Þnh h­íng thu hót FDI 1.1.TiÕp tôc kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña chñ tr­¬ng thu hót FDI Mét hÖ thèng quan ®iÓm nhÊt qu¸n trong viÖc tæ chøc vµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch thu hót FDI vµo ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi ®ang lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch. Cho ®Õn nay, mÆc dï §¶ng vµ nhµ n­íc ta d· cã quan ®iÓm râ rµng vÒ vai trß cña FDI, coi vèn trong n­íc lµ quyÕt ®Þnh, vèn n­íc ngoµi lµ quan träng. Tuy nhiªn, quan ®iÓm râ rµng ch­a ®­îc thÓ hiÖn thËt sù nhÊt qu¸n trong tæ chøc vµ chÝnh s¸ch thu hót vèn FDI. ChÝnh v× thÕ viÖc qu¸n triÖt trong tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc, tõng ®Þa ph­¬ng ch­a thËt ®Çy ®ñ, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thiÕu sù nhÊt qu¸n trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn thu hót nguån vèn nµy. Do ®ã, tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña chñ tr­¬ng thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ cÇn thiÕt ph¶i khai th¸c ®Õn møc tèi ®a nguån vèn nµy ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ë ViÖt Nam ®Çu thÕ kØ 20 trong khi nguån vèn trong n­íc cßn cã h¹n. 1.2. TËp trung thu hót FDI vµo nh÷ng ngµnh, nghÒ, lÜnh vùc cã lîi thÕ so s¸nh cña n­íc ta víi c¸c n­íc kh¸c Nhµ n­íc ta cÇn h­íng vèn FDI vµo nh÷ng ngµnh, nghÒ, lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ dÞch vô cã lîi thÕ nh­ nu«i trång thuû h¶i s¶n, du lÞch, thuû ®iÖn, ®ång thêi tËp trung vèn FDI vµo nh÷ng ngµnh cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn, cã tØ lÖ xuÊt khÈu cao; cßn nh÷ng ngµnh Ýt vèn, c«ng nghÖ thÊp th× huy ®éng chñ yÕu vèn ®Çu t­ trong n­íc, nÕu cã liªn doanh th× bªn ViÖt Nam lµ ®èi t¸c chÝnh. 1.3. KhuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ bá vèn vµo kh¾c phôc dÇn sù chªnh lÖch gi÷a c¸c vïng l·nh thæ VÒ kh¾c phôc dÇn sù chªnh lÖch gi÷a c¸c vïng l·nh thæ, chóng ta cÇn khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ bá vèn vµo c¸c khu vùc ®Þa bµn cßn ®ang gÆp khã kh¨n vÒ c¬ së h¹ tÇng, ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn kh«ng thuËn lîi nh­ miÒn Trung, miÒn nói phÝa B¾c, vïng s©u, vïng xa… Khi cÇn thiÕt, ChÝnh Phñ ph¶i huy ®éng thªm c¶ vèn trong n­íc, chÊp nhËn thu håi vèn chËm, l·i suÊt thÊp ®Ó x©y dùng mét sè ®iÓm kinh tÕ cho c¸c khu vùc nh­ khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt( Qu¶ng Ng·i), nhµ m¸y thuû ®iÖn Yaly( T©y Nguyªn), nhµ m¸y thuû ®iÖn Tµ Bó( S¬n La),… 1.4. ChuyÓn ®èi t¸c ®Çu t­ ViÖt Nam cÇn tËp trung t¨ng c­êng hîp t¸c trùc tiÕp víi c¸c n­íc ph¸t triÓn cã tiÒm lùc kinh tÕ m¹nh, c¸c c«ng ty ®a quèc gia, c¸c tËp ®oµn lín trªn thÕ giíi ®Ó tranh thñ ®­îc c«ng nghÖ “gèc”; tiÕp cËn víi c¸ch qu¶n lý hiÖn ®¹i, t¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖt Nam héi nhËp vµo thÞ tr­êng quèc tÕ. Tuy nhiªn, chóng ta còng cÇn ph¶i chó ý thu hót c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cña n­íc ngoµi v× ®ã lµ doanh nghiÖp n¨ng ®éng, thÝch øng nhanh víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, phï hîp víi ®èi t¸c ViÖt Nam vÒ kh¶ n¨ng gãp vèn, n¨ng lùc tiÕp thu c«ng nghÖ, kinh nghiÖm qu¶n lý vµ t¹o nhiÒu ®iÒu kiÖn viÖc lµm. 1.5. N©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ®Çu t­e trùc tiÕp n­íc ngoµi TiÕp tôc c¶i c¸ch hµnh chÝnh, x©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa, n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. CÇn x©y dùng quy chÕ phèi hîp chÆt chÏ gi÷a chÝnh phñ víi c¸c bé tæng hîp, c¸c bé qu¶n lý c¸c ngµnh, UBND tØnh trong viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi theo ®óng thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña tõng c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. CÇn triÖt ®Ó vµ kiªn quyÕt h¬n trong viÖc quy ®Þnh râ rµng minh b¹ch c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ë mäi kh©u, mäi cÊp, c«ng khai c¸c quy tr×nh, thêi h¹n, tr¸ch nhiÖm xö lý c¸c thñ tôc hµnh chÝnh nh»m t¹o nªn sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi. II. Gi¶i ph¸p thu hót FDI 2.1. Më réng h×nh thøc thu hót FDI Ngoµi c¸c h×nh thøc ®Çu t­ FDI nh­ luËt §Çu t­ hiÖn nay quy ®Þnh, ®Ó t¨ng c­êng thu hót FDI h¬n n÷a chóng ta cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc sau: C«ng ty cæ phÇn trong n­íc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. §©y lµ lo¹i h×nh c«ng ty phæ biÕn trªn thÕ giíi vµ ®­îc ¸p dông ë nhiÒu n­íc §«ng Nam ¸. So víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, lo¹i h×nh nµy cã nhiÒu lîi thÕ vÒ huy ®éng vèn vµ gi¶m rñi ro. Do ®ã Nhµ n­íc ta cÇn ph¶i cã hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy quy ®Þnh vÒ lo¹i h×nh thu hót FDI nµy. Cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Theo ý kiÕn cña c¸c nhµ ®Çu t­, luËt ®Çu t­ quy ®Þnh donh nghiÖp liªn doanh kh«ng ®­îc phÐp huy ®éng vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh cæ phiÕu, chøng kho¸n lµ qu¸ cøng nh¾c vµ g©y bÊt lîi cho phÝa ViÖt Nam. V× vËy Nhµ n­íc ta nªn cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ lo¹i h×nh nµy nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam mua cæ phÇn, nép tØ lÖ gãp vèn cña phÝa ViÖt Nam. Nhµ ®Çu t­ tù do lùa chän h×nh thøc ®Çu t­ phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña m×nh. 2.2. C¶i tiÕn quy chÕ ®Çu t­ vµo c¸c khu c«ng nghiÖp vµ khu chÕ xuÊt ë ViÖt Nam §Ó thu hót m¹nh h¬n n÷a c¸c dù ¸n FDI vµo c¸c khu c«ng nghiÖp vµ khu chÕ xuÊt. Cô thÓ: Gi¶m gi¸ thuª ®Êt trong c¸c khu c«ng nghiÖp vµ khu chÕ xuÊt ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c chñ ®Çu t­ cã lîi, thóc ®Èy hä ®Çu t­ vµo c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. Nhµ n­íc ph¶i ®Çu t­ ®ång bé ®Ó x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ngoµi hµng rµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho ho¹t ®éng ®Çu t­, s¶n xuÊt kinh d«anh cña c¸c dù ¸n FDI. CÇn x¸c ®Þnh râ sè l­îng c¸c lÖ phÝ vµ phÝ mµ chñ ®Çu t­ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm chi tr¶, còng nh­ møc thu cña tõng lo¹i lÖ phÝ. Tr¸nh t×nh tr¹ngthu lÖ phÝ qu¸ nhiÒu, chång chÐo, qu¸ nhiÒu tæ chøc, c¬ quan thu lÖ phÝ. Quy ho¹ch khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ph¶i ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn l©u dµi cña doanh nghiÖp. Do ®ã, diÖn tÝch ®Êt sö dông cho mçi dù ¸n ph¶i phï hîp tr­íc m¾t, còng nh­ ph¸t triÓn l©u dµi cña dù ¸n. Nhµ ®Çu t­ tù do chän lùa ®Þa ®iÓm, vÞ trÝ dù ¸n trong hay ngoµi khu c«ng nghiÖp. 2.3. VÒ thñ tôc hµnh chÝnh 2.3.1C¶i tiÕn thñ tôc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ CÇn ®Èy nhanh h¬n n÷a tiÕn ®é c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, kh¾c phôc sù tr× trÖ trong c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh theo nguyªn t¾c “mét cöa”, “mét dÊu”. C¸c c¬ quan phô tr¸ch hîp t¸c vµ ®Çu t­ t¹o ®iÒu kiÖn thËn lîi cho hä ®¨ng kÝ. VÒ hå s¬ ®¨ng kÝ cÊp giÊy phÐp ®Çu t­, c¸c c¬ quan chøc n¨ng ph¶i th«ng b¸o c«ng khai c¸c lo¹i giÊy phÐp cÇn cã, riªng c¸c lo¹i dù ¸n cã tØ lÖ xuÊt khÈu tõ 80% trë lªn vµ mét sè lÜnh vùc kh¸c do bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ c«ng bè, nhµ ®Çu t­ ph¶i ®¨ng kÝ theo mÉu cña bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­. Bé Khoa häc- C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng cÇn söa ®æi, ®iªï chØnh mét sè néi dung theo h­íng gi¶m bít c¸c danh môc ph¶i b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng vµ quy ®Þnh cô thÓ c¸c dù ¸n ®­îc miÔn lËp c¸c lo¹i b¸o c¸o nµy. Víi c¸c dù ¸n ®ã, c¬ quan thÈm ®Þnh ph¶i tiÕn hµnh khÈn tr­¬ng vµ b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c cao ®Ó võa rót ng¾n thêi gian ®¨ng kÝ võa h¹n chÕ ®­îc c¸c c«ng nghÖ l¹c hËu, g©y « nhiÔm m«i tr­êng. Muèn vËy c¸c c¬ quan ph¶i th­êng xuyªn thu thËp c¸c th«ng tin vÒ c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña thÕ giíi. ViÖc cÊp giÊy phÐp kinh doanh ®èi víi nh÷ng lÜnh vùcvµ ngµnh nghÒ mµ theo quy ®Þnh ph¶i cã giÊy phÐp kinh doanh hoÆcgiÊy phÐp hµnh nghÒ, doanh nghiÖp chØ cÇn ®¨ng kÝ víi c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®Ó triÓn khai ho¹t ®éng cña m×nh theo môc tiªu, ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i giÊy phÐp ®Çu t­, kh«ng ph¶i xin giÊy phÐp kinh doanh hoÆc giÊy phÐp hµnh nghÒ. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc triÓn khaidù ¸n nhanh sau khi ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­, nhµ n­íc gi¶i quyÕt nhanh chãng c¸c thñ tôc. Thñ tôc cÊp ®Êt: Së ®Þa chÝnh ë c¸c tØnh, thµnh phè chØ tiÕn hµnh ®o ®¹c, lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh mét lÇn vµ ®¬n gi¶n ho¸ mäi thñ tôc kh¸c vÒ ®Êt ®ai. §ång thêi ®Ò nghÞ tæng côc ®Þa chÝnh vµ c¸c c¬ quan h÷u quan so¹n th¶o ngay c¸c quy ®Þnh vÒ gi¶ phãngmÆt b»ng, vÒ ®Ìn bï cho c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, còng nh­ quy ®Þnh vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. Thñ tôc qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n theo thiÕt kÕ ®· ®¨ng kÝ cÇn ®­îc tæ chøc chÆt chÏ nh­ng kh«ng ®­îc can thiÖp qu¸ s©u. c¬ quan nhµ n­íc qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n cÇn thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng thÈm quyÒn cña m×nh, ®ång thêi c¶i tiÕn c¸c thñ tôc theo h­íng gän nhÑ vµ hiÖu qu¶. 2.3.2§¬n gi¶n ho¸ thñ tôc h¶i quan C¸c quy ®Þnh thñ tôc h¶i quan ph¶i ®­îc söa ®æi ngay vµ c«ng bè c«ng khai theo h­íng ®¬n gi¶n, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp kh¾c phôc ngay c¸c hiÖn t­îng phiÒn hµ, tiªu cùc; biÕt tiÕp thu vµ xö lý c¸c ý kiÕn ®ãng gãp hoÆc khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng. Muèn vËy ph¶i cã sù phèi hîp gi÷a c¸c bé, ban, ngµnh cã liªn quan nh­ th­¬ng m¹i, h¶i quan, c«ng nghÖ m«i tr­êng. Nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc mµ ph¶i nhanh chãng cã c«ng v¨n hái ý kiÕn vµ c«ng v¨n phóc ®¸p cña c¬ quan chøc n¨ng. 2.3.3. Gi¸o dôc ph¸p luËt cho lao ®éng trong c¸c doanh gnhiÖp cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi VÒ h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng bÊt c«ng gi÷a c«ng nh©n vµ chñ ®Çu t­ do thiÕu hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, c¸c c¸n bé qu¶n lý cña ViÖt Nam vµ tæ chøc c«ng ®oµn ph¶i th­êng xuyªn tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c ®iÒu kho¶n vÒ lao ®éng cho c«ng nh©n biÕt, tõ ®ã gióp hä nhËn thøc râ h¬n vÒ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña m×nh mµ yªn t©m s¶n xuÊt. Tæ chøc c«ng ®oµn vµ c¸n bé qu¶n lý cña ViÖt Nam ph¶i ph¸t huy hÕt nh÷ng vai trß cña m×nh trong khu«n khæ luËt ®Þnh ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng. §ång thêi nh¾c nhë nhµ ®Çu t­ biÕt nh÷ng viÖc lµm ch­a ®óng cña hä. Cã nh­ vËy míi t¹o ra mèi quan hÖ hµi hoµ gi÷a c¸c bªn. 2.3.4. Thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi C¸c bé, c¬ quan thuéc chÝnh phñ vµ UBND cÊp tØnh, thµnh thùc hiÖn qu¶n lý ®Çu t­ cÇn ph¶i cã sù phèi hîp trong c«ng t¸c qu¶n lý. UBND tØnh cã tr¸ch nhiÖm xö lý kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn vµ h­íng dÉn c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo ®óng quy ®Þnh t¹i giÊy phÐp ®Çu t­ vµ ph¸p luËt, gãp phÇn hç trî cho c¸c doanh nghiÖp th¸o gì nh÷ng khã kh¨n. NÕu doanh nghiÖp cã sai ph¹m ph¶i th«ng b¸o cho doanh nghiÖp biÕt ®Ó kiÕn nghÞ lªn c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng gi¶i quyÕt. 2.3.5. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m ®Çu t­ C¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn nhanh chãng so¹n th¶o vµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh chÕ ®é b¶o l·nh tÝn dông vÒ: thÕ chÊp, cÇm cè khi c¸c doanh nghiÖp muèn ®i vay. Bªn c¹nh ®ã còng cÇn ban hµnh quy chÕ thu håi nî, LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi hiÖn nay quy ®Þnh bªn n­íc ngoµi tham gia vµo liªn doanh phØa gãp vèn b»ng tiÒn n­íc ngoµi. Song thùc tÕ cã kh«ng Ýt tr­êng hîp nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi thu ®­îc lîi nhuËn cña m×nh b»ng tiÒn ViÖt Nam hoÆc cã ®­îc nhê thõa kÕ, chuyÓn nh­îng vèn… muèn t¸i ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt hoÆc ®Çu t­ míi. Do ®ã nªn cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t­ gãp vèn b»ng tiÒn ViÖt Nam nh­ng cã qui ®Þnh c¸c kho¶n thu nµo ®­îc cho phÐp gãp vèn ®Ó ®Çu t­. Thùc tÕ ph¸t sinh cho thÊy: trong nhiÒu liªn doanh nhê ®µm ph¸n ®«i bªn, bªn ViÖt Nam nhËn ®­îc lîi nhuËn nhiÒu h¬n tû lÖ vèn gãp. V× vËy, nhµ n­íc nªu qui ®Þnh “c¸c bªn liªn doanh ®îc ph©n chia lç l·i tuú theo sù ®µm ph¸n song kh«ng ®­îc thÊp h¬n tØ lÖ gãp vèn” ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho phÝa ViÖt Nam. 2.4 Tu söa kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ – x· héi. KÕt cÊu h¹ thÇng gi÷ vai trß quan träng; nã t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, qua ®ã quyÕt ®Þnh sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ, t¹o ra chuyÓn ®æi c¨n b¶n c¬ cÊu kinh tÕ ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp x©y dung vµ dÞc vô, t¹o viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi d©n. V× vËy trong thêi gian tíi, chóng ta ph¶ ttËp trung vèn cho viÖc tu bæ vµ v©y dung c¬ së h¹ tÇng. Chóng ta ph¶i ®Çu t­ tËp trung vµo c¸c vïng träng ®iÓm quyÕt ®Þnh tíi t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Ngoµi viÖc huy ®éng vèn FDI cho x©y dung c¬ së h¹ tÇng, chóng ta còng ph¶i huy ®éng tèi ®a vèn ODA vµ vèn trong n­íc ®Ó ®Çu t­ hç trî cho c¸c dù ¸n, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ®Þa bµn khã kh¨n. TiÒm n¨ng n«ng th«n cña chóng ta cßn lín, nÕu chóng ta x©y dung hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng cho khu vùc nµy, ®iÒu ®ã sÏ t¹o ®µ thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ. 2.5 Quy ho¹ch thu hót vèn FDI Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ cÇn nhanh chãng lËp qui ho¹ch c¸c ngµnh, l·nh thæ c¬ cÊu kinh tÕ thèng nhÊt trªn ph¹m vi c¶ n­íc. Tr­íc hÕt, cÇn khÈn tr­¬ng qui ho¹ch c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c s¶n phÈm quan träng thuéc c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn nh­: chÕ biÕn thùc phÈm, dÖt, may; c«ng nghiÖp chÕ t¹o nh­: c¬ khÝ, ho¸ chÊt, ®iÖn tö, vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt « t«, xe m¸y, ®ãng tµu; c«ng nghiÖp ho¸ dÇu; c«ng nghiÖp luyÖn kim; c«ng nghiÖp th«ng tin... Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh c¸c dù ¸n trong n­íc tù ®Çu t­ hoÆc vay vèn ®Ó ®Çu t­ theo ngµnh vµ l·nh thæ còng nh­ x¸c ®Þnh yªu cÇu t­¬ng øng vÒ c«ng nghÖ. C¸c ngµh cÇn hoµn chØnh thªm mét b­íc c«ng t¸c quy ho¹ch; phèi hîp víi c¸c thµnh phè vµ ®Þa ph­¬ng x©y dùng quy ho¹ch trªn ®Þa bµn l·nh thæ. 2.6 N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t­ N©ng cao hiÖu qu¶ tuyªn truyÒn, vËn ®éng ®Ó t¹o dùng chÝnh x¸c h×nh ¶nh mét ®Êt n­íc ViÖt Nam thùc sù muèn më réng quan hÖ víi bªn ngoµi. VÒ néi dung, ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t­ cÇn tËp trung vµo viÖc c¶i thiÖn, tuyªn truyÒn tèt h¬n m«i tr­êng vµ c¬ héi ®Çu t­ t¹i ViÖt Nam. Tõng ngµnh, tõng ®Þa ph­¬ng cïng víi viÖc x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch kªu gäi ®Çu t­ tùc tiÕp n­íc ngoµi còng cÇn x©y dung c¸c dù ¸n cô thÓ vµ cã biÖn ph¸p bè trÝ ®èi t¸c, c¸n bé, gi¶i ph¸p tµi chÝnh. MÆt kh¸c cÇn nghiªn cøu thµnh lËp c¸c tæ chøc t­ vÇn ®Çu t­ chuyªn ngµnh ë mét sè ®Þa ph­¬ng ®Ó cung cÊp c¸ dÞch vô triÓn khai dù ¸n khi ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ nh­ dÞch vô vÒ ®Êt ®ai, dÞch vô qu¶n lý x©y dùng… t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho chñ ®Çu t­ 100% vèn. 2.7 C¸c biÖn ph¸p hç trî kh¸c: N­íc ta cÇn nhanh chãng thµnh lËp vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ®Ó t¹o ®iÒu khiÖn cho c¸c lo¹i h×nh c«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña c¸c c«ng ty cæ phÇn sÏ t¨ng lªn vµ hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi h¬n. Nhanh chãng thµnh lËp trung t©m th«ng tin kinh tÕ – x· héi ®Ó cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, kü thuËt trªn thÕ giíi còng nh­ trong n­íc gióp c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng s¶n xuÊt vµ c¶i tiÕn kü thuËt phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng. 2.8 TiÕp tôc ®æi míi chÝnh s¸ch thu hót FDI: Víi môc tiªu ®­a n­íc ta tíi n¨m 2020 c¬ b¶n trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp, bªn c¹nh viÖc ph¸t huy néi lùc, viÖc thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®Ó phôc vô cho môc tiªu nµy còng lµ mét nguån lùc hÕt søc quan träng. Qu¸ tr×nh hoµn thiÖn vÒ chÝnh s¸ch ®Êt ®ai, chÝnh s¸ch thÞ tr­êng vµ tiªu thô s¶n phÈm ph¶i ®Æt trong môc tiªu thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ c¸c chÝnh s¸ch nµy ph¶i ®­îc ®Æt ra trong mèi quan hÖ qua l¹i lÉn nhau mét c¸ch thèng nhÊt ¨n khíp. 2.8.1 ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai TiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt liªn quan ®Õn ®Êt ®ai ph¹u vô cho c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, ®Æt biÖt lµ viÖc tiÕp tôc ban hµnh c¸c v¨n b¶n d­íi luËt cô thÓ ho¸ 3 quyÒn cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam vÒ ®Êt ®ai lµ quyÒn chuyÓn nh­îng , quyÒn cho thuª vµ quyÒn thÕ chÊp t¨ng c­êng hiÖu lùc cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. H×nh thµnh bé m¸y xö lý nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®Êt ®ai trong ®Çu t­ n­íc ngoµi nh­ vÊn ®Ò thñ tôc cÊp ®Êt, ®Òn bï, gi¶i to¶, gi¶i phãng mÆt b»ng vµ viÖc b¶o ®¶m tÝnh æn ®Þnh cña khu ®Êt ®­îc sö dông cho ®Çu t­ ng­íc ngoµi. §Èy m¹nh ho¹t ®éng qui ho¹ch ®Êt ®ai phôc vô cho ®Çu t­ n­íc ngoµi tr­íc hÕt ë c¸c thµnh phè lín vµ c¸c vïng kinh tÕ ®éng lùc, tiÕp theo lµ c¸c tØnh trong c¶ n­íc. ViÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ®èi víi ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Ó d¶m b¶o hiÖu qña, cÇn chó träng c¸c gi¶i ph¸p sau: -Ph¸t huy vai trß cÊu c¸c c¬ quan ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai nh­ quèc héi, chÝnh phñ trong viÖc x©y dùng c¸c ®¹o luËt, chÝnh s¸ch, qui ®Þnh vÒ ®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n vµ nhµ n­íc lµ ng­êi së h÷u duy nhÊt vÒ ®Êt ®ai cho nªn c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai cµng cô thÓ, râ rµng, æn ®Þnh bao nhiªu cµng tèt bÊy nhiªu. §Ó cã thÓ ®¶m b¶o cô thÓ ho¸ mét c¸ch hîp lý chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ¸p dông ë ViÖt Nam trong lÜnh vù ®Çu t­ n­íc ngoµi cÇn: + TÝch cùc tham kh¶o kinh nghiÖm cña c¸ n­íc vÒ viÖc ¸p ông chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi nh­ Trung Quèc, Th¸i Lan, Malaixia, Mianma… + TËp hîp c¸c ý kiÕn cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam vÒ chÝnh s¸ch ®Êt ®ai còng nh­ xu h­íng xö lý chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ¸p dông ®èi víi khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cña c¸c n­íc, th«ng lÖ quèc tÕ ®Ó h×nh thµnh mét chÝnh s¸ch ®Êt ®ai giµnh cho ®Çu t­ n­íc ngoµi æn ®Þnh. + §Çu t­ vµo c«ng t¸c ph©n vïng, qui ho¹ch vïng giµnh cho ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi cÇn thèng nhÊt c¸ch thøc cÊp ®Êt vµ gi¶i phãng mÆt b»ng. §iÒu chØnh khung chi phÝ ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng phï hîp víi mÆt b»ng thùc tÕ h¬n ®Æc biÖt lµ dù to¸n vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng.. -T¨ng c­êng hiÖu lùc cña c¸c qui ®Þnh ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch ®Êt ®ai, kÕt hîp gi÷a thuyÕt phôc, tuyªn truyÒn ý thøc ph¸p luËt vµ c­ìng chÕ. Nh÷ng tr­êng hîp lµm tr¸i víi ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai cÇn cã. Nh÷ng biÖn ph¸p c­ìng chÕ kÞp thêi. H×nh thµnh hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cã tÝnh c¹nh tranh cao so víi c¸c n­íc trong khu vùc. T¨ng thêi gian cho thuª ®Êt, gi¶m gi¸ cho thuª ®Êt, gi¶m bít c¸c thñ tôc hµnh chÝnh phiÒn hµ. ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®ai nhanh chãng vµ kÞp thêi cho tõng dù ¸n. ChØ ®¹o thùc hiÖn nhanh chãng viÖc ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng nhanh ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®· cÊp giÊy phÐp, nghiªn cøu kh¶ n¨ng ®­îc chi phÝ ®Òn bï vµo gi¸ thuª ®Êt ®Ó ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh víi c¸c n­íc trong khu vùc ho·n hoÆc miÔn tiÒn thuÕ ®Êt ®èi víi nh÷ng dù ¸n xin dõng, hoÆc d·n tiÕn ®é triÓn khai. Gi¶m gi¸ thuª ®Êt trong c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 2.8.2 ChÝnh s¸ch thuÕ vµ ­u ®·i tµi chÝnh ChÝnh s¸ch thuÕ vµ nh÷ng ­u ®·i tµi chÝnh g¾n víi ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµ mét yÕu tè chñ yÕu cÊu thµnh tÝnh hÊp dÉn cña m«i tr­êng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. Do ®ã chóng ta cÇn thùc hiÖn: -Thùc hiÖn tèt luËt thuÕ VAT vµ thuÕ thu nhËp c«ng ty. §©y lµ hai ®¹o luËt thuÕ trong giai ®o¹n ®Çu ¸p dông ®Ó ®­a ho¹t ®éng thu thuÕ ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi ®i vµo æn ®Þnh. -T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p ­u ®·i ta× chÝnh cho c¸c nhµ ®Çu t­ th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶ ¸p dông ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo c¸c doanh nghiÖp trong n­íc thèng nhÊt nh­ gi¸ ®iÖn n­íc, gi¸ c­íc vËn t¶i, b­u ®iÖn, hµng kh«ng. -N©ng cao hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ vña c¸c biÖn ph¸p ­u ®·i tµi chÝnh nh­ gi¶ quyÕt nhanh vÊn ®Ò thuÕ cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, viÖc chuyÓn lîi nhuËn vÒ n­íc thuËn tiÖn, vÊn ®Ò gãp vèn ®­îc dÔ dµng ®Æc biÖt lµ kh«ng nªn h¹n chÕ hoÆc ®­a ra qui ®Þnh b¾t ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ph¶i gãp vèn b»ng tiÒn mÆt khi hä còng ®ang gÆp nh÷ng khã kh¨n cho t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh- tiÒn tÖ. -Hç trî cho c¸c dù ¸n ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ ®­îc h­ëng nh÷ng ­u ®·i cña c¸c qui ®Þnh míi vÒ thuÕ, lîi tøc, gi¸ thuÕ ®Êt míi, miÔn gi¶m thuÕ doanh thu ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp thùc sù lç vèn. -Hç trî b»ng ngo¹i tÖ cho c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®ang thùc sù gÆp khã kh¨n. -Chñ ®éng thu hót nhiÒu h¬n nguån vèn n­íc ngoµi kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i Ên ®Þnh tû lÖ nguån vèn, tranh thñ mäi nguån vèn cho ph¸t triÓn. -Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cæ phÇn ho¸ ®Ó t¨ng vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. -Ban hµnh chÝnh s¸ch thu phÝ thèng nhÊt ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng thu phÝ bÊt hîp lý vµ kh«ng qu¶n lý ®­îc, tr¸nh thu phÝ tuú tiÖn ë c¸c ®Þa ph­¬ng. 2.8.3 ChÝnh s¸ch lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng Gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng c¸c tranh chÊp vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng hoµn thiÖn c¸c thñ tôc ®èi víi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngaßi nh­ ký hîp ®ång, tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ vµ thµnh lËp, ph¸t huy vai trß cña c¸c tæ chøc c«ng ®oµn, tæ chøc §¶ng vµ §oµn thanh niªn cô thÓ: -Hoµn thiÖn c¸c lo¹i v¨n b¶n qui ®Þnh ¸p dông ®èi víi ng­êi lao ®éng trong c¸c dù ¸n cã ®Çu t­ n­íc ngoµi. C¸c v¨n b¶n ®Æc biÖt chó träng lµ qui ®Þnh tuyÓn dông, lùa chän lao ®éng, chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý lao ®éng, vÊn ®Ò ®µo t¹o, ®Ò b¹t vµ sa th¶i lao ®éng, c¸c v¨n b¶n xö lý tranh chÊp vÒ t¸c ®éng, tiÒn l­ong, thu nhËp. -Hoµn thiÖn bä m¸y hµnh ph¸p vÒ qu¶n lý lao ®éng trong c¸c dù ¸n cã vèn n­íc ngoµi, thµnh lËp ph©n toµ lao ®éng ®Ó xö lý tranh chÊp lao ®éng c¸ nh©n vµ lao ®éng tËp thÓ. -Ph¸t huy vai trß cña tæ chøc c«ng ®oµn trong doanh ngiÖp tr¸nh t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn ®i ng­îc l¹i víi lîi Ých cña ng­êi lao ®éng. Chó träng ®µo t¹o ng­¬i lao ®éng c¶ trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Ó tiÕp thu c«ng nghÖ. -Ph¸t huy vai trß cña c¬ quan thanh tra lao ®éng trong viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi ®ång thêi söa ®æi c¸c chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng cho thÝch hîp. 2.8.4 ChÝnh s¸ch thÞ tr­êng vµ tiªu thô s¶n phÈm: §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng më réng thÞ tr­êng cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi th«ng qua viÖc khuyÕn khÝch thóc ®Èy xuÊt khÈu vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Khai th¸c c¸c thÕ m¹nh cña bªn n­íc ngoµi trong ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng ë hç trî cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c gi¶i ph¸p cÇn thùc hiÖn lµ: -khuyÕn khÝch thóc ®Èy xuÊt khÈu ®Æc biÖt lµ xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn s©u, chÕ biÕn tinh, c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng cao, ®Æc biÖt lµ nh÷ng s¶n phÈm mang th­¬ng hiÖu ViÖt Nam. -§Þnh h­íng tiªu thô s¶n phÈm theo khu«n khæ ph¸p lý thÝch hîp ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ dÉn ®Õ viÖc b¸n ph¸ gi¸, b¸n hµng kÐm chÊt l­îng ra thÞ tr­êng. CÇn nhanh chãng x©y dùng vµ th«ng qua luËt c¹nh tranh, luËt chèng ®Çu c¬, chèng b¸n ph¸ gi¸ hµng ho¸. -B¶o hé thÞ tr­êng trong n­íc dÓ khuyÕn khÝch nhµ ®Çu t­ ®Çu t­ vµo ViÖt Nam th«ng qua: +§Þnh h­íng c¸c ngµnh nghÒ, lÜnh vùc ­u tiªn ®Æc biÖt lµ nh÷ng ngµnh nghÒ t¹o ra c¸c tiÒm lùc c«ng nghÖ cho ®Êt n­íc, h×nh thµnh ®éi ngò c¸n bé chÊt l­îng cao. Gi¶m bít nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng s¶n xuÊt hoÆc l¾p r¸p ®ù¬c tõ trong n­íc nh­ « t«, xe m¸y, ®å ®iÖn tö. +B¶o ®¶m ®èi xö c«ng b»ng tho¶ ®¸ng vµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c nhµ ®Çu t­ trong n­íc víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. +Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ng­êi tiªu dïng sö dông c¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt trong n­íc. 2.8.5 VÒ chÝnh s¸ch c«ng nghÖ §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu thu hót c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo ViÖt Nam trong thêi gian tíi, ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn cÇn ph¶i thùc hiÖn lµ ph¶i x©y dùng mét chiÕn l­îc thu hót c«ng nghÖ h÷u hiÖu. ChiÕn l­îc nµy ph¶i chØ ra ®­îc lé tr×nh dµi h¹n cho viÖc thu hót c«ng nghÖ n­íc ngoµi víi c¸c biÖn ph¸p vµ c«ng cô kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch thu hót c«ng nghÖ hîp lý víi ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam. CÇn h×nh thµnh c¸c khu c«ng nghÖ cao, c«ng nghÖ s¹ch ë nh÷ng vïng thÝch hîp trong n­íc víi hÖ thèng quy chÕ râ rµng, t¹o ®iÒu kiÖn hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. §èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ ®­a vµo gãp vèn ®Çu t­ hoÆc nhËp khÈu tõ n­íc ngaßi cÇn ph¶i thùc hiÖn viÖc gi¸m ®Þnh chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ mét c¸ch nghiªm ngÆt theo c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nhËp khÈu hoÆc chuyÓn giao thiÕt bÞ m¸y mãc l¹c hËu víi gi¸ c¶ cao. KÕt luËn Víi môc tiªu ®­a ViÖt Nam tíi n¨m 2020 c¬ b¶n trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp th× bªn c¹nh viÖc ph¸t huy néi lùc, viÖc thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®Ó phôc vô cho môc tiªu nµy còng lµ mét nguån lùc quan träng.VÊn ®Ò thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong nh÷ng n¨m tíi cã ý nghÜa rÊt to lín ®èi víi sù t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ. Troang ®iÒu kiÖn ®ã, nhµ n­íc ta ph¶i hoµn thiÖn viÖc tæ chøc vµ chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi , ®¸p øng nhu cÇu sö dông cã hiÖu qña vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi theo ®óng chñ tr­¬ng quan träng cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta lµ xem néi lùc lµ quyÕt ®Þnh, ngo¹i lùc lµ quan träng; kÕt hîp néi lùc vµ ngo¹i lùc thµnh søc m¹nh tæng hîp trong x©y dùng ®Êt n­íc. HÕt. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. ChÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p huy ®éng c¸c nguån vèn-Bé KHDT-1996 2.Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ph¸p triÓn c¸c nguån vèn cho DNNN-Hµ ThÞ Kim Dung -1996 3. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vµ tæ chøc thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi ë ViÖt Nam – Nxb ChÝnh trÞ quèc gia- HN 2000 4. Mét sè vÊn ®Ò míi vÒ FDI t¹i ViÖt Nam-1996 5. Niªn gi¸m thèng kª2002, Nxb Thèng kª,Hµ Néi 2002 6. T¹p chÝ du lÞch 3/2002 7. T¹p chÝ TTTC 18/01 8. T¹p chÝKT 31/01 9. T¹p chÝ GTVT 6/2000 10. T¹p chÝ CKVN 1/01;2/2000 11.T¹p chÝ KTTG 2/01 12.T¹p chÝ TC 4/2000 13.T¹p chÝ NH 10/2000 14.T¹p chÝ TNTTVN 6/2000 15. T¹p chÝ TTTCTT 14/2000 Môc lôc Trang Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ngI: Lý luËn chung vÒ thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi (FDI:Foreign Direct Investment) 2 I. Vai trß cña FDI ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ 2 1.1. Quan ®iÓm cña LªNin vÒ FDI 2 1.2. B¶n chÊt cña FDI 3 1.3. C¸c h×nh thøc chñ yÕu cña FDI 6 1.4. §Æc ®iÓm chñ yÕu cña FDI 8 1.5. Vai trß cña FDI ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ 9 II. VÊn ®Ò thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi 10 2.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi (FDI) 10 2.2. C¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t­ 11 Ch­¬ng II: KÕt qu¶ thu hót vèn FDI ë n­íc ta vµ kinh nghiÖm cña c¸c n­íc 16 I.Sù ph¸t triÓn cña FDI t¹i ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi 16 1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i thu hót FDI ë n­íc ta 16 1.2. T¸c ®éng cña FDI ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam nh÷ng n¨m qua 16 1.3. ViÖc tæ chøc nh»m thu hót FDI 17 1.4. C¸c chÝnh s¸ch thu hót FDI ë ViÖt Nam thêi gian qua 20 1.5. KÕt qu¶ thu hót vèn FDI trong thêi gian qua 24 II.Kinh nghiÖm cña c¸c n­íc trong viÖc thu hót FDI 29 2.1. Trung Quèc 29 2.2. In®«nªxia 30 2.3. Philippin 30 2.4. Th¸i Lan 31 2.5. Malaixia 32 Ch­¬ng III Nh÷ng ®Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p thu hót FDI ë n­íc ta 33 I. §Þnh h­íng thu hót FDI 33 1.1. TiÕp tôc kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña chñ tr­¬ng thu hót FDI 33 1.2. TËp chung thu hót FDI vµo nh÷ng ngµnh nghÒ, lÜnh vùc cã lîi thÕ so s¸nh cña n­íc ta víi n­íc kh¸c 33 1.3. KhuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ bá vèn vµo kh¾c phôc dÇn sù chªnh lÖch gi÷ c¸c vïng l·nh thæ 33 1.4. ChuyÓn ®èi t¸c ®Çu t­ 33 1.5. N©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi 34 II. Gi¶i ph¸p thu hót FDI 34 2.1. Më réng h×nh thøc thu hót FDI 34 2.2. C¶i tiÕn qui chÕ ®Çu t­ vµo c¸c khuc«ng nghiÖp vµ khu chÕ xuÊt ë ViÖt Nam 34 2.3. VÒ thñ tôc hµnh chÝnh 35 2.4. Tu söa vµ x©y dùng míi kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi 37 2.5. Qui ho¹ch thu hót vèn FDI 37 2.6. N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t­. 37 2.7. C¸c biÖn ph¸p hç trî kh¸c 37 2.8. ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai 38 KÕt luËn 42 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 43

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam.doc
Luận văn liên quan