Kinh nghiệm tổ chức tốt chương trình vui để học trong giờ hoạt động ngoại khóa

A. ĐẶT VẤN ĐỀ I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Đảng ta và Bác Hồ coi công tác thiếu niên và nhi đồng là sự nghiệp đào tạo một lớp người mới cho đất nước. Việc giáo dục cho các em là một khoa học, một nghệ thuật, không nên tùy tiện chủ quan. Bác Hồ nói: “Ngày nay chúng là nhi đồng, ít năm sau chúng sẽ là công dân, cán bộ. Vì vậy chính phủ, các đoàn thể và tất cả đồng bào có trách nhiệm giúp sức vào việc giáo dục nhi đồng .”. Quan điểm khoa học đó còn được Bác chỉ rõ qua các gợi ý về phương pháp giáo dục trẻ em là tạo cho các em: Học mà chơi, chơi mà học. Người khẳng định giáo dục thiếu nhi là một khoa học, một nghệ thuật. Chính vì thế Người luôn mong muốn trong tâm hồn các em trong sáng hồn nhiên có được những ảnh hưởng tốt đẹp để tạo nên một lớp người mới phát triển toàn diện. Đảng ta từng nhấn mạnh: “Tiền đồ rạng rỡ của Tổ quốc Việt Nam XHCN nằm trong tay thanh niên, thiếu niên và nhi đồng”. Trong trường tiểu học, các em được học tập những kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội, được học tập, vui chơi và đặc biệt là tham gia mọi hoạt động để phát triển về trí, đức, thể, mỹ.Từ đó các em hoàn thiện dần về nhân cách, biết tự chủ, tự tin và làm chủ cuộc sống Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam, là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Đội lấy 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện, phát triển mọi khả năng trong học tập, hoạt động và vui chơi. Chính vì vậy việc tạo ra một sân chơi mới lạ, thu hút đông đảo học sinh tham gia tìm hiểu là một hoạt động thiết thực của tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Thông qua việc tìm hiểu những con số, ô chữ kỳ diệu về các chủ đề mừng đất nước, Đảng cộng sản Việt Nam, truyền thống dân tộc, quân đội, tấm gương anh hùng tiêu biểu, truyền thống Đoàn, Đội Từ đó giúp các em có thêm nhiều hiểu biết để xây dựng những tình cảm tốt đẹp, lòng yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn các thế hệ anh hùng đã hy sinh thân mình vì Tổ quốc, biết ơn những người nuôi nấng, dạy dõ mình nên người nhằm góp phần “Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.22 Trích phụ lục – Trang 71 – Tìm hiểu luật giáo dục 2005. Để đáp ứng yêu cầu đó, song song với hoạt động giáo dục của nhà trường, tôi đã tổ chức cho học sinh tham gia nhiều hoạt động như tuyên truyền, đóng tiểu phẩm, văn nghệ, thi thể thao trong đó việc tổ chức cho các em tham gia chương trình “Vui để học” đã mang lại cho các em niềm ham thích tìm hiểu, học hỏi. Chính vì vậy, trong bài viết này tôi muốn đưa ra “Kinh nghiệm tổ chức tốt chương trình “Vui để học” trong các giờ hoạt động ngoại khoá của trường Tiểu học Long Điền Đông A1” Nhằm khẳng định những kết quả hoạt động tại cơ sở nói riêng, đồng thời góp thêm một chút kinh nghiệm để tổ chức hoạt động Đội nói chung.

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2358 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh nghiệm tổ chức tốt chương trình vui để học trong giờ hoạt động ngoại khóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Héi ®ång ®éi HUYỆN ĐÔNG HẢI Liªn ®éi tiÓu häc LONG ĐIỀN ĐÔNG A1 ---------------------- Kinh nghiệm tổ chức tốt Chương trình “ Vui Để Học ” Trong Giờ Hoạt Động Ngoại Khóa S¸ng kiÕn kinh nghiÖm c«ng t¸c ®éi N¨m häc 2009 -2010 Môc lôc A- §Æt vÊn ®Ò Trang I. Lý do chän ®Ò tµi II. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu B- Néi dung I. C¬ së lý luËn II. C¬ së thùc tiÔn 1. ThuËn lîi 2. Khã kh¨n III. BiÖn ph¸p thùc hiÖn 1. Yªu cÇu chung 2. X©y dùng kÕ ho¹ch ch­¬ng tr×nh 3. Tæ chøc thùc hiÖn 3.1. H×nh thøc: Trß ch¬i « ch÷ 3.2. H×nh thøc: Héi vui häc tèt 3.3. H×nh thøc: H¸i hoa d©n chñ 3.4. H×nh thøc: Bµn quay kú diÖu C- KÕt luËn I. KÕt qu¶ II. Bµi häc kinh nghiÖm III. KhuyÕn nghÞ §Ò tµi: Kinh nghiÖm tæ chøc tèt ch­¬ng tr×nh “Vui ®Ó häc” trong c¸c giê ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ cña tr­êng TiÓu häc LONG ĐIỀN ĐÔNG A1 A. §Æt vÊn ®Ò I.Lý do chän ®Ò tµi: §¶ng ta vµ B¸c Hå coi c«ng t¸c thiÕu niªn vµ nhi ®ång lµ sù nghiÖp ®µo t¹o mét líp ng­êi míi cho ®Êt n­íc. ViÖc gi¸o dôc cho c¸c em lµ mét khoa häc, mét nghÖ thuËt, kh«ng nªn tïy tiÖn chñ quan. B¸c Hå nãi: “Ngµy nay chóng lµ nhi ®ång, Ýt n¨m sau chóng sÏ lµ c«ng d©n, c¸n bé. V× vËy chÝnh phñ, c¸c ®oµn thÓ vµ tÊt c¶ ®ång bµo cã tr¸ch nhiÖm gióp søc vµo viÖc gi¸o dôc nhi ®ång.....”. Quan ®iÓm khoa häc ®ã cßn ®­îc B¸c chØ râ qua c¸c gîi ý vÒ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc trÎ em lµ t¹o cho c¸c em: Häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc. Ng­êi kh¼ng ®Þnh gi¸o dôc thiÕu nhi lµ mét khoa häc, mét nghÖ thuËt. ChÝnh v× thÕ Ng­êi lu«n mong muèn trong t©m hån c¸c em trong s¸ng hån nhiªn cã ®­îc nh÷ng ¶nh h­ëng tèt ®Ñp ®Ó t¹o nªn mét líp ng­êi míi ph¸t triÓn toµn diÖn. §¶ng ta tõng nhÊn m¹nh: “TiÒn ®å r¹ng rì cña Tæ quèc ViÖt Nam XHCN n»m trong tay thanh niªn, thiÕu niªn vµ nhi ®ång”. Trong tr­êng tiÓu häc, c¸c em ®­îc häc tËp nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tù nhiªn, x· héi, ®­îc häc tËp, vui ch¬i vµ ®Æc biÖt lµ tham gia mäi ho¹t ®éng ®Ó ph¸t triÓn vÒ trÝ, ®øc, thÓ, mü.Tõ ®ã c¸c em hoµn thiÖn dÇn vÒ nh©n c¸ch, biÕt tù chñ, tù tin vµ lµm chñ cuéc sèng §éi thiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh lµ tæ chøc cña thiÕu nhi ViÖt Nam, lµ tæ chøc nßng cèt trong c¸c phong trµo thiÕu nhi, lµ lùc l­îng gi¸o dôc trong vµ ngoµi nhµ tr­êng. §éi lÊy 5 §iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu niªn nhi ®ång lµm môc tiªu phÊn ®Êu rÌn luyÖn, ph¸t triÓn mäi kh¶ n¨ng trong häc tËp, ho¹t ®éng vµ vui ch¬i. ChÝnh v× vËy viÖc t¹o ra mét s©n ch¬i míi l¹, thu hót ®«ng ®¶o häc sinh tham gia t×m hiÓu lµ mét ho¹t ®éng thiÕt thùc cña tæ chøc §éi thiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh. Th«ng qua viÖc t×m hiÓu nh÷ng con sè, « ch÷ kú diÖu vÒ c¸c chñ ®Ò mõng ®Êt n­íc, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, truyÒn thèng d©n téc, qu©n ®éi, tÊm g­¬ng anh hïng tiªu biÓu, truyÒn thèng §oµn, §éi Tõ ®ã gióp c¸c em cã thªm nhiÒu hiÓu biÕt ®Ó x©y dùng nh÷ng t×nh c¶m tèt ®Ñp, lßng yªu quª h­¬ng, niÒm tù hµo d©n téc, lßng biÕt ¬n c¸c thÕ hÖ anh hïng ®· hy sinh th©n m×nh v× Tæ quèc, biÕt ¬n nh÷ng ng­êi nu«i nÊng, d¹y dâ m×nh nªn ng­êi nh»m gãp phÇn “§µo t¹o con ng­êi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn, cã ®¹o ®øc, tri thøc, søc khoÎ, thÈm mü vµ nghÒ nghiÖp, trung thµnh víi lý t­ëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, h×nh thµnh vµ båi d­ìng nh©n c¸ch phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña c«ng d©n, ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.2 TrÝch phô lôc – Trang 71 – T×m hiÓu luËt gi¸o dôc 2005. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ã, song song víi ho¹t ®éng gi¸o dôc cña nhµ tr­êng, t«i ®· tæ chøc cho häc sinh tham gia nhiÒu ho¹t ®éng nh­ tuyªn truyền, ®ãng tiÓu phÈm, v¨n nghÖ, thi thÓ thao trong ®ã viÖc tæ chøc cho c¸c em tham gia ch­¬ng tr×nh “Vui ®Ó häc” ®· mang l¹i cho c¸c em niÒm ham thÝch t×m hiÓu, häc hái. ChÝnh v× vËy, trong bµi viÕt nµy t«i muèn ®­a ra “Kinh nghiÖm tæ chøc tèt ch­¬ng tr×nh “Vui ®Ó häc” trong c¸c giê ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ cña tr­êng TiÓu häc Long Điền Đông A1” Nh»m kh¼ng ®Þnh nh÷ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng t¹i c¬ së nãi riªng, ®ång thêi gãp thªm mét chót kinh nghiÖm ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng §éi nãi chung. II. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: Toµn thÓ häc sinh trong tr­êng cïng tham gia t×m hiÓu trong c¸c giê sinh ho¹t chµo cê ®Çu tuÇn hay trong buæi tæ chøc kû niÖm c¸c ngµy lÔ, sù kiÖn lín trong n¨m theo nh÷ng chñ ®iÓm, néi dung, h×nh thøc phï hîp víi c¸c em. B – Néi dung I- C¬ së lý luËn: Trong th­ göi c¸n bé phô tr¸ch thiÕu nhi th¸ng 11 n¨m 1949 B¸c c¨n dÆn ®éi ngò c¸n bé phô tr¸ch thiÕu nhi: “....Ph¶i gi÷ toµn vÑn c¸i tÝnh vui vÎ, ho¹t b¸t, tù nhiªn, tù ®éng, trÎ trung cña chóng(chí nªn lµm cho chóng hãa ra nh÷ng ng­êi giµ sím) ......Trong lóc häc, còng cÇn cho chóng vui, trong lóc vui còng cÇn lµm cho chóng häc. ¥ nhµ, ë tr­êng häc, ë x· héi, chóng ®Òu vui, ®Òu häc”. Lêi d¹y cña B¸c cho ®Õn nay vÉn rÊt gÇn vµ sèng ®éng trong thùc tiÔn c«ng t¸c §éi vµ phong trµo thiÕu nhi, ®ßi hái ng­êi c¸n bé phô tr¸ch §éi ph¶i lu«n lÊy lêi d¹y cña B¸c lµm kim chØ nam cho ho¹t ®éng cña m×nh nghÜa lµ bªn c¹nh viÖc d¹y ch÷ cÇn tæ chøc cho c¸c em vui ch¬i. Vui ch¬i còng lµ mét h×nh thøc gi¸o dôc vui vÎ, nhÑ nhµng mµ hiÖu qu¶. Gi¸o dôc cho thiÕu nhi ph¶i kÕt hîp c¶ ba yÕu tè ®øc dôc, trÝ dôc, thÓ dôc mµ môc tiªu cao nhÊt lµ: “C¸ch d¹y trÎ cÇn lµm cho chóng biÕt yªu Tæ quèc, th­¬ng ®ång bµo, biÕt gi÷ g×n vÖ sinh, gi÷ g×n kû luËt, häc v¨n hãa”(1). HiÓu ®­îc ý nghÜ s©u s¾c tõ c©u nãi ®ã vµ b»ng c¶ tÊm lßng kÝnh träng B¸c, t«i ®· t×m hiÓu ®Ó n¾m b¾t ®­îc yªu cÇu vÒ néi dung ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc, n¾m b¾t ®­îc ®Æc ®iÓm vÒ t©m sinh lý løa tuæi cña c¸c em: HiÕu ®éng, hay quªn, ham hiÓu biÕt, nh­ng còng chãng nhµm ch¸n, t©m lý thÝch: “Häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc” cña c¸c em ®Ó ®­a ra nh÷ng néi dung phï hîp trong mçi ch­¬ng tr×nh, t¹o sù hÊp dÉn, thu hót c¸c em tham gia ®ång thêi t¹o cho c¸c em sù vui vÎ, ho¹t b¸t, hån nhiªn. Qua mçi ch­¬ng tr×nh, c¸c em ®­îc hoµ m×nh vµo tËp thÓ, ®­îc giao l­u häc tËp, ®­îc t×m hiÓu c¸c kiÕn thøc cã néi dung phong phó ®Ó tõ ®ã h­íng c¸c em tíi nh÷ng chuÈn mùc vÒ ®¹o ®øc, nh÷ng hiÓu biÕt vÒ v¨n ho¸ mµ c¸c cÊp, ngµnh lµm c«ng t¸c gi¸o dôc mong muèn. II. C¬ së thùc tiÔn: Trong thêi gian 8 n¨m lµm c«ng t¸c Tæng phô tr¸ch, thêi gian ®Çu t«i lu«n lo l¾ng ph¶i tæ chøc mét giê sinh ho¹t ngo¹i kho¸ nh­ thÕ nµo ®Ó l«i cuèn, thu hót c¸c em tham gia nh­ng vÉn thËt khã. HÕt mçi tuÇn, giê chµo cê l¹i ®Õn, cã lóc t«i c¶m thÊy “sî”, “mÖt” do thiÕt kÕ néi dung ch­¬ng tr×nh cho c¸c giê sinh ho¹t cßn ®¬n ®iÖu, thiªn vÒ kiÓm ®iÓm, gi¸o huÊn, kh«ng phï hîp t©m lý häc sinh tiÓu häc. Rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n, ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng theo ®ît thi ®ua, th¸ng, tuÇn cã sù phª duyÖt cña Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng. Néi dung ch­¬ng tr×nh dùa vµo kiÕn thøc c¸c m«n häc víi sù gióp ®ì cña hiÖu phã vµ tæ tr­ëng chuyªn m«n nªn cho ®Õn b©y giê t«i hoµn toµn tù tin víi néi dung sinh ho¹t trong c¸c giê chµo cê, ngµy lÔ kû niÖm lín trong n¨m cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai ho¹t ®éng, t«i ®· gÆp nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n sau. 1. ThuËn lîi: - §­îc Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng quan t©m, chØ ®¹o s¸t sao ®Õn tõng ho¹t ®éng §éi. - Cã sù ®Çu t­ kinh phÝ, c¬ së vËt chÊt cho c¸c ho¹t ®éng §éi. - Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhiÖt t×nh, häc sinh ngoan, cã ý thøc. 2. Khã kh¨n: - Tµi liÖu phôc vô cho ng­êi biªn tËp, tæ chøc ch­¬ng tr×nh, häc sinh t×m hiÓu cßn h¹n chÕ. - Ph¸t huy nh÷ng thuËn lîi, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, b¶n th©n Tæng phô tr¸ch tù t×m hiÓu, ®äc s¸ch b¸o ®Ó ®­a ra nh÷ng ch­¬ng tr×nh cã h×nh thøc vµ néi dung phï hîp. III – BiÖn ph¸p thùc hiÖn 1. Yªu cÇu chung: §Ó tæ chøc tèt ch­¬ng tr×nh “Vui ®Ó häc” trong c¸c giê ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ cÇn: - Néi dung ch­¬ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o ®óng víi ®­êng lèi, quan ®iÓm cña §¶ng; Nhµ n­íc, b¸m s¸t vµo néi dung ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa, khoa häc, râ rµng vµ thÓ hiÖn “TÝnh võa søc” ®èi víi c¸c em. - H×nh thøc tæ chøc cÇn khoa häc, gän nhÑ, phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý “Häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc” cña c¸c em häc sinh. - §å dïng cÇn thiÕt phôc vô ch­¬ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o vÒ mÆt thÈm mü, g©y Ên t­îng ®èi víi c¸c em. 2. X©y dùng kÕ ho¹ch ch­¬ng tr×nh: C¨n cø vµo néi dung ch­¬ng tr×nh n¨m häc 2009- 2010: Lµ n¨m §éi viªn - Nhi ®ång Liªn ®éi TiÓu häc LĐĐA1 thi ®ua rÌn ®øc -luyÖn tài.T«i ®· x©y dùng theo chñ ®iÓm th¸ng, tuÇn víi ch­¬ng tr×nh “Vui ®Ó häc” nh­ sau: Th¸ng Chñ ®iÓm TuÇn Néi dung H×nh thøc 9 Vui héi ngµy khai tr­êng Th¸ng an toµn giao th«ng 3 4 * T×m hiÓu ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng §éi. * T×m hiÓu luËt an toµn giao th«ng. Tß ch¬i « ch÷ Tß ch¬i « ch÷ 10 Mõng Thñ ®« anh hïng 6 8 * T×m hiÓu truyÒn thèng c¸ch m¹ng . * T×m hiÓu nh÷ng ®Þa danh cña HN Bµn quay kú diÖu Tß ch¬i « ch÷ 11 Ngµn hoa d©ng tÆng thÇy c« 10 11 * T×m hiÓu vÒ tr­êng líp. * T×m hiÓu vÒ c¸c m«n häc. Tß ch¬i « ch÷ Héi vui häc tèt 11 12 * T×m hiÓu vÒ ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam. Trß ch¬i « ch÷ 12 Em yªu chó bé ®éi 15 16 * T×m hiÓu truyÒn thèng Qu©n ®éi nh©n ViÖt Nam * T×m hiÓu vÒ qu©n ®éi. H¸i hoa d©n chñ Trß ch¬i « ch÷ 1/06 §ãn mïa xu©n sang 20 21 * T×m hiÓu vÒ c¸c lo¹i Hoa * Héi häc mõng xu©n Bµn quay kú diÖu Héi vui häc tèt 2 Mõng §¶ng quang vinh 22 23 25 * T×m hiÓu vÒ §¶ng CSVN. * T×m hiÓu vÒ mïa xu©n * §è vui to¸n häc Trß ch¬i « ch÷ H¸i hoa d©n chñ Héi vui häc tËp 3 TiÕn b­íc d­íi cê §oµn 26 27 28 26/3/07 29 * T×m hiÓu vÒ ngµy Quèc tÕ phô n÷. * T×m hiÓu hiÖn t­îng tù nhiªn x· héi. * T×m hiÓu truyÒn thèng cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. * 78 n¨m lÞch sö vÎ vang cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh * T×m hiÓu vÒ ®oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh. Trß ch¬i « ch÷ Bµn quay kú diÖu H¸i hoa d©n chñ LÔ kû niÖm + Trß ch¬i « ch÷ Trß ch¬i « ch÷ 4 Vui héi non s«ng 30 32 33 * Thi gi¶i to¸n nhanh * T×m hiÓu vÒ quª h­¬ng. Tõ ch×a kho¸: B¾c nam sum häp * T×m hiÓu truyÒn thèng §éi TNCS Hå ChÝ Minh Bµn quay kú diÖu Trß ch¬i « ch÷ H¸i hoa d©n chñ 5 Tù hµo truyÒn thèng §éi Mõng sinh nhËt B¸c 34 35 15/5/ 2007 * T×m hiÓu vÒ §éi. ¤ sè diÖu kú: 15/5/1941 * T×m hiÓu vÒ Hå Chñ TÞch. Tõ ch×a kho¸: B¸c Hå KÝnh yªu * 66 mïa hoa - §éi ta lín lªn cïng ®Êt n­íc. Trß ch¬i « ch÷ Trß ch¬i « ch÷ Héi thi + Trß ch¬i « ch÷ 3. Tæ chøc thùc hiÖn: Qua c¸c ch­¬ng tr×nh trªn truyÒn h×nh: “ChiÕc nãn kú diÖu”; “§­êng lªn ®Ønh Olimpia”; “Theo dßng lÞch sö” t«i tham kh¶o vµ tæ chøc c¸c h×nh thøc cho phï hîp víi liªn ®éi m×nh. 3.1. H×nh thøc: “Trß ch¬i « ch÷” §©y lµ h×nh thøc t«i t©m ®¾c nhÊt. ë h×nh thøc nµy c¸c em häc sinh tham gia t×m hiÓu nh÷ng « ch÷ kú diÖu theo tõng chñ ®iÓm nh»m gióp c¸c em lÜnh héi, bæ sung thªm nhiÒu kiÕn thøc, rÌn luyÖn cho c¸c em kh¶ n¨ng t­ duy, ãc ph¸n ®o¸n khi t×m tiÕng, tõ. 3.1.1. C¸ch thøc tæ chøc: * §o¸n tõ hµng ngang ra tõ hµng däc. * §o¸n tõ hµng ngang t×m tõ ch×a kho¸. Víi mçi c©u tr¶ lêi ®óng tõ hµng ngang, c¸c em sÏ ®­îc nhËn phÇn th­ëng lµ 1 quyÓn vë, (th­íc kÎ, bµn ch¶i ®¸nh r¨ng) t×m ra ch×a kho¸ (hay tõ hµng däc) sÏ ®­îc nhËn phÇn th­ëng lµ 2 quyÓn vë. 3.1.2. §å dïng phôc vô: Mçi lÇn tæ chøc h×nh thøc trß ch¬i « ch÷ mµ dïng giÊy kÎ « th× chØ dïng ®­îc mét lÇn sÏ g©y l·ng phÝ l¹i kh«ng ®Ñp vÒ mÆt thÈm mü. ChÝnh v× vËy t«i ®· dïng giÊy ®Ò can c¾t h×nh trßn, h×nh hoa d¸n lªn giÊy bãng kÝnh: * ¤ ch÷ c¸i b×nh th­êng: §Ò can mµu tr¾ng, c¾t h×nh trßn cã ®­êng kÝnh 6 - 7 cm, sè l­îng 200 c¸i. * ¤ ch÷ t×m ra ch÷ c¸i xuÊt hiÖn trong tõ ch×a kho¸: §Ò can mµu xanh l¸ m¹, c¾t thµnh h×nh hoa réng 7 -8 cm, sè l­îng 50 c¸i. VÝ dô: ¤ ghi ch÷ c¸i b×nh th­êng ¤ ghi ch÷ c¸i xuÊt hiÖn * ¤ ch÷ ghi l¹i ch÷ c¸i xuÊt hiÖn ë phÝa d­íi vµ tõ ch×a kho¸: §Ò can mµu vµng, h×nh trßn cã ®­êng kÝnh 6 – 7 cm, sè l­îng 100 c¸i. Tuú thuéc vµo tõ hµng ngang, tõ ch×a kho¸ (hay tõ hµng däc) mµ ta chän sè l­îng « ch÷ cho phï hîp sau ®ã ®Ýnh lªn b¶ng. Dïng bót viÕt b¶ng poãc ®Ó viÕt tõ t×m ®­îc lªn mÆt phÇn bãng kÝnh khi häc sinh tr¶ lêi ®óng. KÕt thóc ch­¬ng tr×nh ta cã thÓ dïng kh¨n lau xo¸ s¹ch vµ dïng l¹i cho c¸ nh©n sau. 3.1.3. VÝ dô cô thÓ: TuÇn 4 – T×m hiÓu vÒ an toµn giao th«ng. a) Môc ®Ých: Gióp c¸c em hiÓu ý nghÜa cña mét sè lo¹i biÓn b¸o hiÖu ®­êng bé phæ biÕn, sù cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn tèt luËt an toµn giao th«ng. “An toµn giao th«ng lµ h¹nh phóc cña mäi ng­êi, mäi nhµ”. b) ChuÈn bÞ: * 9 b«ng hoa mµu xanh cho tõ hµng däc. * 70 h×nh trßn mµu tr¾ng ®Ó ghi ch÷ c¸i hµng ngang. * C¾t d¸n mét sè biÓn b¸o hiÖu ®­êng bé: BiÓn ghi tèc ®é tèi ®a, biÓn dõng l¹i, biÓn hÑp bªn tr¸i, biÓn rÏ ph¶i, biÓn cÊm ®i ng­îc chiÒu. c) Néi dung « ch÷: * ¤ ch÷: * Gîi ý t×m tõ: Hµng ngang (HN) 1: BiÓn h×nh trßn, viÒn mµu ®á, nÒn tr¾ng, bªn trong cã ghi sè. BiÓn nµy cã ý nghÜa g×? (Tõ gåm 4 tiÕng cã 10 ch÷ c¸i). Tèc ®é tèi ®a HN 2: BiÓn h×nh b¸t gi¸c, nÒn ®á, trong cã ch÷ STOP mµu tr¾ng. BiÓn nµy cã ý nghÜa g×? (Tõ gåm hai tiÕng cã 7 ch÷ c¸i). Dõng l¹i HN 3: C¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn (xe «t«, m« t«) ®i ban ®ªm ph¶i lµm g×? (Tõ gåm 2 tiÕng cã 6 ch÷ c¸i). BËt ®Ìn HN 4: BiÓn h×nh tam gi¸c viÒn ®á, nÒn vµng, bªn trong cã mét ®o¹n th¼ng mµu ®en ë phÝa bªn ph¶i vµ mét ®­êng l­în cong bªn tr¸i. BiÓn nµy cã ý nghÜa g×? (Tõ gåm 3 tiÕng cã 10 ch÷ c¸i). HÑp bªn tr¸i HN 5: BiÓn h×nh tam gi¸c viÒn ®á, nÒn vµng, bªn trong cã 2 ®o¹n th¼ng mµu ®en chÐo nhau. BiÓn nµy cã ý nghÜa g×? (3 tiÕng, 13 ch÷ c¸i). §­êng giao nhau HN 6: Mét trong nh÷ng bé phËn quan träng lu«n ph¶i kiÓm tra khi ®i c¸c lo¹i xe. (Tõ gåm 1 tiÕng cã 5 ch÷ c¸i). THẮNG HN 7: C¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­îc phÐp ®i khi cã tÝn hiÖu giao th«ng nµy. (Tõ gåm 2 tiÕng cã 7 ch÷ c¸i). §Ìn xanh HN 8: BiÓn h×nh trßn, nÒn xanh, bªn trong cã mòi tªn mµu tr¾ng, mòi tªn n»m bªn ph¶i. BiÓn nµy cã ý nghÜa g×? (Tõ gåm 2 tiÕng cã 6 ch÷ c¸i). RÏ ph¶i HN 9: BiÓn h×nh trßn, nÒn ®á, ë gi÷a cã 1 ®o¹n th¼ng mµu tr¾ng. BiÓn nµy cã ý nghÜa g×? (Tõ gåm 4 tiÕng cã 15 ch÷ c¸i). CÊm ®i ng­îc chiÒu Tõ hµng däc: Khi tham gia giao th«ng, chóng ta ph¶i chÊp hµnh ®óng ®iÒu nµy. §i bªn ph¶i Nh¾c nhë: Khi ®i trªn ®­êng, c¸c em nhí ph¶i ®i vÒ phÝa bªn tay ph¶i m×nh. Khi muèn v­ît ph¶i v­ît vµo bªn tr¸i vµ cã tÝn hiÖu xin v­ît. Sang ®­êng ph¶i chó ý c¸c ph­¬ng tiÖn ë ®»ng tr­íc, sau, cã tÝn hiÖu sang ®­êng. Sau khi t×m ra tõ hµng däc t«i cho c¸c em ch¬i trß ch¬i: §Ìn xanh, ®Ìn ®á gióp c¸c em cã ph¶n x¹ nhanh h¬n khi tham gia giao th«ng. * Hay nh­ trong tuÇn 8, víi chñ ®iÓm “Mõng Thñ ®« anh hïng” t«i tæ chøc cho c¸c em t×m hiÓu vÒ mét sè ®Þa danh cña Thñ ®«. a) Môc ®Ých: Gióp c¸c em cã nh÷ng hiÓu biÕt thªm nh÷ng ®Þa danh cña Thñ ®«, niÒm tù hµo vÒ Thñ ®« anh hïng. b) ChuÈn bÞ: 10 « hoa mµu xanh l¸ m¹ 20 h×nh trßn mµu vµng 32 h×nh trßn mµu tr¾ng ¶nh chôp: L¨ng B¸c, Chïa Mét Cét. * ¤ ch÷: * Gîi ý t×m tõ: HN 1: Tõ gåm 2 tiÕng cã 7 ch÷ c¸i: N¬i yªn nghØ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh gi÷a Thñ ®«. L¨ng b¸c ¦ xuÊt hiÖn ch÷ C (L¨ng B¸c ®­îc khëi c«ng x©y dùng vµ kh¸nh thµnh vµo n¨m 1975. Ngµy ngµy, trªn qu¶ng tr­êng Ba §×nh lÞch sö, tõng ®oµn ng­êi tõ kh¾p bèn ph­¬ng lÆng lÏ kÝnh cÈn viÕng th¨m Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi tÊt c¶ niÒm t«n kÝnh, biÕt ¬n). HN 2: Tõ gåm 2 tiÕng cã 6 ch÷ c¸i: Tªn s©n vËn ®éng quèc gia ë Hµ Néi. Mü ®×nh ¦ xuÊt hiÖn ch÷ H HN 3: Tõ gåm 2 tiÕng cã 7 ch÷ c¸i: Con vËt xin l¹i thanh g­¬m thÇn mµ vua Lª mang bªn m×nh khi nhµ vua ®i d¹o thuyÒn. Rïa vµng ¦ xuÊt hiÖn ch÷ ï; A HN 4: §©y lµ n¬i l­u danh cña nh÷ng ng­êi ®ç ®¹t g¾n liÒn víi tr­êng §¹i häc ®Çu tiªn cña n­íc ta (Tõ gåm 2 tiÕng cã 7 ch÷ c¸i). V¨n miÕu ¦ xuÊt hiÖn ch÷ M HN 5: N¬i ®Æt l¸ cê Tæ quèc tung bay gi÷a lßng Thñ ®«, n»m trong khu«n viªn cña B¶o tµng Qu©n ®éi ViÖt Nam (Tõ gåm 2 tiÕng cã 5 ch÷ c¸i): Cét cê ¦ xuÊt hiÖn ch÷ C; é; T (N¨m 1805, Gia Long cho x©y dùng Kú ®µi (Cét cê) gåm 3 tÇng ®Õ vµ 1 th©n cét. Toµn bé Kú ®µi cao 33,4 mÐt. NÕu kÓ c¶ trô treo cê th× trªn 41 mÐt (Theo §¹i Nam nhÊt thèng chÝ, tËp 3, trang 166). HN 6: Tªn Thñ ®« cña n­íc ta. Hµ Néi ¦ xuÊt hiÖn é HN 7: Tªn mét ®Þa danh: N¬i diÔn ra nhiÒu ch­¬ng tr×nh biÓu diÔn lín víi c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt phong phó. Nhµ h¸t lín ¦ xuÊt hiÖn ch÷ T C¸c ch÷ xuÊt hiÖn: Chïa Mét cét Gîi ý tõ ch×a kho¸: Tõ gåm 3 tiÕng cã 10 ch÷ c¸i: Tªn mét c«ng tr×nh kiÕn tróc ®Ñp g¾n liÒn víi giÊc m¬ cña vua Lý Th¸i T«ng cã h×nh d¸ng nh­ b«ng sen. Chïa mét cét Giíi thiÖu vÒ Chïa Mét Cét: Chïa Mét Cét hay cßn gäi lµ chïa Diªn Hùu. N»m trªn ®Êt lµng Thanh B¶o nay thuéc phè Chïa Mét Cét, quËn Ba §×nh. Chïa ®­îc x©y dùng vµo n¨m 1049 ®êi vua Lý Th¸i T«ng: Trong giÊc ngñ vua chiªm bao thÊy phËt Quan ¢m ngåi trªn toµ sen, d¾t vua lªn toµ. Khi tØnh dËy vua ®em viÖc Êy nãi víi bÇy t«i, cã ng­êi cho lµ ®iÒm lµnh, cã nhµ s­ ThiÒn TuÖ khuyªn vua lµm chïa, dùng cét ®¸ ë gi÷a ao, lµm toµ sen cña phËt Quan ¢m ë trªn cét nh­ ®· thÊy trong méng. Cho c¸c nhµ s­ ®i l­în vßng chung quanh tông kinh cÇu cho vua sèng l©u. V× thÕ gäi lµ chïa Diªn Hùu (nay gäi lµ chïa Mét Cét). 3.2. H×nh thøc héi vui häc tèt: §Ó gióp c¸c em häc sinh «n l¹i kiÕn thøc cña c¸c m«n häc th× viÖc tæ chøc cho c¸c em tham gia vµo “Héi vui häc tËp” lµ ®iÒu cÇn thiÕt. H×nh thøc nµy tuy cã mÊt nhiÒu thêi gian h¬n so víi c¸c h×nh thøc kh¸c nh­ng l¹i gióp c¸c em «n l¹i kiÕn thøc mét c¸ch cã hÖ thèng, rÌn luyÖn ph¶n x¹ nhanh, tinh thÇn ®oµn kÕt cña tËp thÓ. Th­êng sö dông h×nh thøc nµy trong nh÷ng th¸ng thi ®ua cao ®iÓm. 3.2.1. C¸ch thøc tæ chøc: §­îc tæ chøc tõ c¸c tËp thÓ líp, chi ®éi ®Õn liªn ®éi víi c¸c phÇn thi: PhÇn 1: Thi ®äc diÔn c¶m PhÇn 2: Thi kiÕn thøc PhÇn 3: Dµnh cho kh¸n gi¶ PhÇn 4: VÒ ®Ých 3.2.2. §å dïng häc tËp: Kh«ng cã b¶ng ®iÖn tö tÝnh ®iÓm t«i ®· dïng cê cã mµu s¾c kh¸c nhau: LÇn tr¶ lêi ®óng thø nhÊt: 1 cê ®á. LÇn tr¶ lêi sau (Do ®éi b¹n tr¶ lêi sai) nÕu tr¶ lêi ®óng: 1 cê xanh. KÕt thóc c¸c phÇn thi ®éi nµo cã nhiÒu cê ®á h¬n ®éi ®ã sÏ th¾ng. NÕu 2 ®éi cã sè cê ®á b»ng nhau th× ®éi nµo cã nhiÒu cê xanh h¬n ®éi ®ã sÏ th¾ng. 3.2.3. VÝ dô cô thÓ: Th¸ng 11 víi chñ ®iÓm: “Ngµn hoa d©ng tÆng thÇy c«” §©y lµ th¸ng cao ®iÓm thi ®ua häc tËp chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11 t«i tæ chøc cho c¸c em tham gia héi häc theo ®¬n vÞ líp, liªn ®éi. D­íi ®©y t«i xin giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh héi vui häc tèt dµnh cho khèi líp 3. a) Môc ®Ých: Gióp c¸c em hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ®· häc ë tÊt c¶ c¸c ph©n m«n. T¹o kh«ng khÝ vui, tho¶i m¸i trong häc tËp. b) H×nh thøc: Chia ®éi: 3 ®éi dù thi, mçi ®éi 2 em víi 3 phÇn thi, 1 phÇn dµnh cho kh¸n gi¶. * PhÇn 1: Thi ®äc diÔn c¶m: Mét b¹n trong ®éi thÓ hiÖn diÔn c¶m, cho biÕt ý nghÜa cña bµi th¬. §éi nµo thÓ hiÖn hay nhÊt sÏ dµnh 1 cê ®á, ®éi kÐm h¬n sÏ dµnh cê xanh. * PhÇn 2: Thi kiÕn thøc: 3 ®éi g¾p th¨m phong b× c©u hái cho ®éi m×nh. DÉn ch­¬ng tr×nh lÇn l­ît ®äc c©u hái cho c¸c ®éi tr¶ lêi. §óng ®­îc nhËn 1 cê ®á, sai 2 ®éi nµo cã tÝn hiÖu (gâ trèng) nhanh h¬n ®éi ®ã cã quyÒn tr¶ lêi, ®óng ®­îc 1 cê xanh. * PhÇn 3: Dµnh cho kh¸n gi¶: + Trß ch¬i: BÞt m¾t vÏ h×nh ®óng vµ ®Ñp: Cã 3 mÆt ng­êi nh­ng cßn thiÕu c¸c bé phËn: M¾t, mòi, l«ng mµy, tai, miÖng. Mêi 3 em lªn bÞt m¾t vµ vÏ bæ sung nh÷ng bé phËn cßn thiÕu ®ã. KÕt thóc 1 lêi cña bµi h¸t th× trß ch¬i kÕt thóc. H×nh vÏ cña b¹n nµo ®Ñp h¬n th× ng­êi ®ã sÏ ®­îc nhËn quµ. + G¾p th¨m vµ tr¶ lêi c©u hái: 1 c©y hoa ®Ó gi÷a cã ®Ìn nh¸y, g¾n c©u hái lªn ®ã. C¸c em lªn h¸i hoa vµ tr¶ lêi. * PhÇn 4: VÒ ®Ých: Khi nghe ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh ®äc xong c©u hái, ®éi nµo cã tÝn hiÖu (gâ trèng) tr­íc ®éi ®ã cã quyÒn tr¶ lêi. Tr¶ lêi ®óng ®­¬cj 1 cê ®á, sai: 2 ®éi cã quyÒn tr¶ lêi, ®óng ®­îc 1 cê xanh. c) HÖ thèng c©u hái: PhÇn 1: H·y thÓ hiÖn diÔn c¶m vµ nªu ý nghÜa cña bµi th¬: “Qu¹t cho bµ ngñ”. PhÇn 2: a, Phong b× 1: C©u chuyÖn “Lõa vµ ngùa” muèn nãi víi em ®iÒu g×? KÓ tªn c¸c bé phËn cña c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiÓu? Trong phÐp chia cã d­, sè d­ nh­ thÕ nµo so víi sè chia? H·y h¸t 1 bµi h¸t nãi vÒ t×nh thÇy trß Tranh phong c¶nh lµ tranh vÏ nh÷ng g×? KÓ tªn c¸c bÖnh th­êng gÆp vÒ ®­êng h« hÊp ¡n thÞt tr©u bß t¸i sÏ dÔ bÞ m¾c bÖnh g×? Trong c¸c lo¹i rau, rau nµo chøa nhiÒu vitamin C nhÊt: a/ Rau ngãt b/ Rau mång t¬i c/ Rau c¶i b¾p b, Phong b× 2: 1. C©u chuyÖn “TrËn bãng d­íi lßng ®­êng” muèn nãi víi em ®iÒu g×? 2. Nªu chøc n¨ng cña c¸c bé phËn cña c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiÓu? 3. Muèn gÊp mét sè lªn nhiÒu lÇn ta lµm nh­ thÕ nµo? H·y gÊp sè 3 lªn 5 lÇn. 4. H·y ®äc 1 bµi th¬ nãi vÒ t×nh thÇy trß 5. Nªu c¸c b­íc vÏ trong bµi vÏ trang trÝ 6. Nªu nguyªn nh©n cña bÖnh ®­êng h« hÊp 7. ¡n nhiÒu rau sÏ kh«ng bÞ m¾c bÖnh g×? a/ T¸o bãn b/ ThiÕu vitamin c/ C¶ hai 8. Mçi ngµy, c¸c em nªn uèng bao nhiªu lÝt n­íc läc? a/ 1 lÝt b/ 1,5 lÝt c/ 2 lÝt d/ 0,5 lÝt c, Phong b× 3: 1. Trong bµi “Ngµy khai tr­êng”, tiÕng trèng tr­êng muèn nãi víi em ®iÒu g×? 2. §Ó b¶o vÖ vµ gi÷ vÖ sinh c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiÓu chóng ta ph¶i lµm g×? 3. Muèn gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn ta lµm nh­ thÕ nµo? Gi¶m sè 28 ®i 4 lÇn. 4. T×m 3 c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ t×nh thÇy trß 5. KÓ tªn mét sè qu¶ cã d¹ng h×nh cÇu 6. Nªu c¸ch ®Ò phßng bÖnh ®­êng h« hÊp 7. Nh÷ng lo¹i rau nµo cã nhiÒu chÊt s¾t a/ Rau muèng b/ Rau rÒn c/ Rau ngãt d/ C¶ ba lo¹i trªn 8. ¡n qu¸ nhiÒu ®­êng, b¸nh kÑo sÏ g©y bÖnh g×? a/ S©u r¨ng b/ BÐo ph× c/ C¶ hai PhÇn 3: Dµnh cho kh¸n gi¶ a/ Trß ch¬i: BÞt m¾t vÏ h×nh ®óng, ®Ñp b/ H¸i hoa tr¶ lêi c©u hái: 1. §äc thuéc lßng bµi th¬ “TiÕng ru” 2. Cã 7 qu¶ cam chia cho 7 ng­êi, em chia thÕ nµo ®Ó trong ræ vÉn cßn 1 qu¶. 3. Khi bÞ èm, uèng s÷a ®Ëu nµnh tèt h¬n hay s÷a bß tèt h¬n? 4. H·y h¸t 1 bµi em yªu thÝch 5. §äc thuéc lßng ®o¹n th¬ em thÝch trong bµi: “Mïa thu cña em”, v× sao em thÝch ®o¹n th¬ ®ã. 6. ¡n c¸ cã Ých lîi g×? PhÇn 4: VÒ ®Ých: Trong phÐp chia hÕt, muèn t×m sè chia ta lµm nh­ thÕ nµo? §äc 1 c©u th¬ hay 1 ®o¹n th¬ cã h×nh ¶nh so s¸nh NÕu mét phÐp tÝnh cã th­¬ng b»ng sè bÞ chia C¸ biÓn chøa nhiÒu chÊt g× tèt cho c¬ thÓ T×m mét sè h¬n sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè 5 ®¬n vÞ. d) Tæng kÕt héi thi: KÕt thóc ch­¬ng tr×nh, ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh th«ng qua kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña c¸c ®éi ch¬i, mêi ®¹i biÓu vÒ dù ph¸t biÓu ý kiÕn vµ trao th­ëng cho c¸c ®éi ch¬i. Mçi khèi lªn ch­¬ng tr×nh vµ thèng nhÊt vÒ néi dung ®ång thêi tæ chøc cho c¸c em tham gia héi häc vµo buæi sinh ho¹t thø 4 hay thø 6 trong tuÇn. 3.3. H×nh thøc: “h¸i hoa d©n chñ” Sö dông h×nh thøc nµy gióp c¸c em häc sinh ®­îc tham gia víi sè l­îng nhiÒu, nhanh. Qua trß ch¬i c¸c em ®­îc rÌn luyÖn vÒ ph¶n x¹ vµ kh¶ n¨ng t­ duy cao. 3.3.1. C¸ch thøc tæ chøc: C©u hái ®­îc g¾n vµo nh÷ng b«ng hoa theo mµu s¾c tõ khèi 1 ®Õn khèi 5 g¾n trªn 2 c©y hoa sø cña s©n khÊu. C¸c em tù chän b«ng hoa cho m×nh, tr¶ lêi ®óng ®­îc nhËn phÇn th­ëng cña ban tæ chøc. 3.3.2. §å dïng phôc vô: T«i sö dông giÊy mµu c¾t thµnh h×nh hoa, h×nh sao, hoÆc bãng bay råi g¾n c©u hái vµo vµ treo trªn 2 c©y hoa sø tr­íc s©n khÊu. 3.3.3. VÝ dô cô thÓ: TuÇn 15: T×m hiÓu vÒ Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam. a) Môc ®Ých: Gióp c¸c em cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ tæ chøc Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam anh hïng. Gi¸o dôc lßng biÕt ¬n, niÒm tù hµo ®èi víi c¸c thÕ hÖ anh hïng hy sinh c¶ søc trÎ, tuæi thanh xu©n cña m×nh cho Tæ quèc. b) ChuÈn bÞ: + GiÊy mµu c¾t thµnh hoa. + HÖ thèng c©u hái vÒ chñ ®Ò Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam. + Trang trÝ c©y hoa. + §µn c) Néi dung: 1. Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp vµo ngµy, th¸ng n¨m nµo? (22/12/1944). 2. §éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n khi míi thµnh lËp cã bao nhiªu chiÕn sÜ? Do ai lµm chØ huy (34 chiÕn sÜ, §¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p). 3. §éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n ®­îc thµnh lËp ë ®©u? (Khu rõng TrÇn H­ng §¹o). 4. Chän tõ ®iÒn vµo chç chÊm: “Nh©n d©n ta cã mét lßng .............yªu n­íc. a/ Nång nµn b/ §oµn kÕt c/ G¾n bã (§¸p ¸n a: Nång nµn) 5. H·y xÕp c¸c tõ sau theo 2 nhãm: TruyÒn thèng d©n téc vµ Qu©n ®éi nh©n d©n. Yªu n­íc (*), ®oµn kÕt (*), h¶i qu©n, kh«ng qu©n, bÊt khuÊt (*), tù c­êng (*), trinh s¸t, chiÕn dÞch, nh©n ¸i (*), anh hïng (*), hµnh qu©n, ph¸o binh, (Ghi chó: (*) TruyÒn thèng d©n téc) 6. H·y t×m c¸c thµnh ng÷ nãi vÒ chñ ®Ò Qu©n ®éi: VD: Qu©n víi d©n nh­ c¸ víi n­íc. 7. T×m tõ 2 tiÕng cã 8 ch÷ c¸i: Tõ cã nghÜa kh«ng nghÜ ®Õn tÝnh m¹ng, quyÒn lîi cña m×nh (Quªn m×nh). 8. T×m tõ gåm 2 tiÕng cã 7 ch÷ c¸i. Tõ cã nghÜa: M¹nh b¹o, qu¶ c¶m, d¸m ®­¬ng ®Çu víi bÊt cø viÖc nguy hiÓm nµo (Dòng c¶m). 9. Em h·y nªu mét sè tÊm g­¬ng tiªu biÓu trong 2 cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chèng Mü mµ em biÕt. (Nguyªn v¨n Trçi, Lý Tù Träng, Phan §×nh Giãt, NguyÔn ViÕt Xu©n, La V¨n CÇu, BÕ V¨n §µn). 10. H·y h¸t bµi h¸t vÒ chó bé ®éi. 11. H·y nghe 1 ®o¹n nh¹c sau vµ cho biÕt tªn bµi h¸t ®ã. (Gi¸o viªn nh¹c ®¸nh: Chó bé ®éi vµ c¬n m­a Mµu ¸o chó bé ®éi Vai chó mang sóng) C¸c c©u hái nµy t«i ph« t« göi cho c¸c líp kÌm theo h­íng dÉn c¸ch t×m hiÓu: - S¸ch gi¸o khoa TiÕng viÖt c¸c líp 3, 4, 5. - QuyÓn bµi h¸t: Kh¨n quµng th¾m m·i vai em 50 bµi h¸t thiÕu nhi hay nhÊt - Tù nhiªn x· héi phÇn lÞch sö 4, 5 Trong c¸c giê sinh ho¹t Sao, §éi c¸c ®ång chÝ phô tr¸ch chi (gi¸o viªn chñ nhiÖm) h­íng dÉn c¸c em t×m hiÓu vµ tham gia h¸i hoa tr¶ lêi trong giê chµo cê. d) Tæ chøc thùc hiÖn: + Mçi c©u hái ®­îc g¾n víi b«ng hoa hoÆc bãng bay theo mµu s¾c vÒ c¸c lÜnh vùc: T×m hiÓu sù kiÖn, ©m nh¹c, gi¸o dôc truyÒn thèng, tÊm g­¬ng tiªu biÓu. + Häc sinh lªn h¸i hoa (bãng) theo c¸c tÜnh vùc trªn. Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc nhËn trµng ph¸o tay cña kh¸n gi¶ vµ phÇn th­ëng cña ban tæ chøc. NÕu tr¶ lêi sai b¹n kh¸c sÏ dµnh quyÒn tr¶ lêi. Hay nh­ tuÇn 28 víi chñ ®Ò: T×m hiÓu truyÒn thèng cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. a) Môc ®Ých: Gióp c¸c em cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ tæ chøc §oµn, lu«n cè g¾ng häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó “TiÕn b­íc lªn §oµn”. b) ChuÈn bÞ: - HÖ thèng c©u hái g¾n vµo b«ng hoa, bãng bay. - Trang trÝ c©y hoa, phÇn th­ëng. - §µn. c) Néi dung: 1. §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh thµnh lËp vµo ngµy th¸ng n¨m nµo? Do ai s¸ng lËp? (26/3/1931 – Do §¶ng vµ B¸c Hå s¸ng lËp) 2. H·y kÓ tªn 8 ®oµn viªn thanh niªn céng s¶n ®Çu tiªn? (Lý Tù Träng, Lý V¨n Minh, Lý Thóc ChÊt, Lý Anh Tù, Lý TrÝ Th«ng, Lý Ph­¬ng §øc, Lý Ph­¬ng ThuËn, Lý Nam Thanh). 3. H·y nªu c¸c n¨m ®æi tªn cña §oµn. C¸c n¨m ®æi tªn cña §oµn: 1931: §oµn TNCS §«ng D­¬ng 1936: §oµn TN D©n chñ 1939: §oµn TN Ph¶n §Õ 1941: §oµn TN cøu quèc 1970: §oµn TNL§ Hå ChÝ Minh 1976: §oµn TNCS Hå ChÝ MInh 4. Tæ chøc §oµn phô tr¸ch, d×u d¾t tæ chøc nµo tõng b­íc tiÕn lªn? (Tæ chøc §éi TNTP Hå ChÝ Minh). 5. H·y nªu 2 phong trµo lín cña §oµn hiÖn nay? (Thanh niªn lËp nghiÖp Tuæi trÎ gi÷ n­íc) 6. HiÖn nay phong trµo nµo ®ang ®­îc lùc l­îng thanh niªn tham gia nhiÖt t×nh (Phong trµo thanh niªn t×nh nguyÖn). 7. Th¸ng 3 ®­îc gäi lµ g× (§èi víi tæ chøc §oµn)? (Th¸ng thanh niªn) 8. H·y nªu nh÷ng truyÒn thèng vÎ vang cña §oµn? (+ TruyÒn thèng c¸ch m¹ng cña tuæi trÎ ViÖt Nam g¾n liÒn víi truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc). + TruyÒn thèng yªu n­íc s½n sµng hy sinh v× Tæ quèc. + TruyÒn thèng lao ®éng cÇn cï, th«ng minh, s¸ng t¹o. + TruyÒn thèng hiÕu häc. + TruyÒn thèng ®oµn kÕt yªu th­¬ng gióp ®ì lÉn nhau. 9. H·y h¸t 1 bµi vÒ §oµn (TiÕn lªn §oµn viªn, m¬ ­íc ngµy mai .v.v) 10. §äc mét bµi th¬ mµ em yªu thÝch vÒ §oµn. Sö dông h×nh thøc h¸i hoa d©n chñ ®¬n gi¶n, dÔ lµm, thu hót ®­îc nhiÒu häc sinh tham gia. Bªn c¹nh h×nh thøc nµy th× h×nh thøc bµn quay k× diÖu cïng thu hót ®­îc c¸c em tham gia mét c¸ch s«i næi. 3.4. H×nh thøc: “Bµn quay kú diÖu” Sö dông h×nh thøc nµy t¹o cho c¸c em t©m lý vui, tho¶i m¸i, ®­îc tù m×nh quay bµn quay ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái, t×m tõ. C¸c em dâi theo tõng vßng quay kh«ng biÕt m×nh sÏ quay vµo « nµo: C©u hái; MÊt ®iÓm, MÊt l­ît; hay PhÇn th­ëng. 3.4.1. C¸ch thøc tæ chøc: C©u hái ®­îc g¾n trªn bµn quay, c¸c em lªn quay, kim dõng l¹i ë « nµo sÏ tr¶ lêi c©u hái ®ã, nÕu vµo « mÊt l­ît sÏ dµnh quyÒn cho b¹n kh¸c lªn quay, nÕu quay vµo « phÇn th­ëng sÏ dµnh ®­îc mét phÇn th­ëng vµ tiÕp tôc quay lÇn 2. HoÆc ®­îc tæ chøc thµnh cuéc thi víi ba vßng thi: Khëi ®éng, Ai nhanh trÝ, Ai may m¾n h¬n. 3.4.2. §å dïng phôc vô: Lµm mét chiÕc bµn quay víi: MÆt bµn quay ®­îc chia lµm 10 «. T©m quay bµn quay cã h×nh hoa sen, trªn mÆt hoa sen ®ã t«i d¸n ch÷ c¸i A, B, C ®Ó tæ chøc cho c¸c em thi t×m c¸c thµnh ng÷, tôc ng÷ ViÖt Nam cã c¸c ch÷ c¸i ®ã ®øng ®Çu tiªn. VÝ dô: Khi quay, kim dõng l¹i ë ch÷ L: “L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸nh” C: “ChÞ ng· em n©ng” A: “Anh em nh­ thÓ tay ch©n” Vßng ngoµi cña mÆt bµn quay cã 8 « ch÷ sè: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 vµ 2 « “MÊt l­ît”, “PhÇn th­ëng”. Khi quay kim chØ vµo « nµo c¸c em sÏ tr¶ lêi c©u hái ë « Êy hoÆc ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh sÏ ®äc c©u hái ë « ®ã cho c¸c em nghe vµ tr¶ lêi. HoÆc ®­îc tæ chøc thµnh cuéc thi víi 3 vßng thi: Khëi ®éng, Ai nhanh trÝ, Ai may m¾n h¬n: T«i thay vßng ngoµi b»ng c¸c « ghi ®iÓm 7; 8; 9; 10; “MÊt ®iÓm”; “MÊt l­ît”; “PhÇn th­ëng”. * H×nh ¶nh minh ho¹: 3.4.3. VÝ dô cô thÓ: TuÇn 6: T×m hiÓu truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña Thñ ®«. a) Môc ®Ých: Gióp c¸c em häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ Thñ ®«, tù hµo vÒ Thñ ®«, cã ý thøc häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó x©y dùng Thñ ®« ngµy cµng v¨n m×nh, giµu ®Ñp. b) ChuÈn bÞ: - HÖ thèng c©u hái ph« t« tr­íc cho häc sinh tù t×m hiÓu. - Bµn quay. - §µn c) Néi dung: 1. Lý Th¸i Tæ quyÕt ®Þnh dêi ®« tõ Hoa L­ ra thµnh §¹i La vµ ®æi tªn thµnh Th¨ng Long vµo n¨m nµo? (1010). 2. H·y nªu 1 sè tªn gäi kh¸c cña Thñ ®« mµ em biÕt. (1397 §«ng §« 1466 Phñ Phông Thiªn 1407 – 1427 §«ng Quan 1789 – 1802 B¾c Thµnh 1430 §«ng Kinh 1831 Hµ Néi) 3. Thñ ®« Hµ Néi ®­îc gi¶i phãng vµo n¨m nµo? (10/10/1954). 4. Ngµy 2/9/1945 t¹i qu¶ng tr­êng Ba §×nh – Hµ Néi ®· diÔn ra sù kiÖn lÞch sö g×? (B¸c Hå ®äc Tuyªn ng«n ®éc lËp khai sinh ra n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ). 5. §ªm 26/12/1972 ®· diÔn ra trËn chiÕn ®Êu cã tªn gäi lµ g×? (TrËn §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng). 6. Hµ Néi ®­îc c«ng nhËn lµ Thñ ®« anh hïng, thµnh phè v× hoµ b×nh vµo n¨m nµo? (Thµnh phè v× hoµ b×nh: 1999 Thñ ®« anh hïng: 2000) 7. H·y h¸t 1 bµi vÒ Hµ Néi 8. S«ng Hång cßn cã tªn gäi lµ g×? (S«ng C¸i) S«ng NhÞ Hµ. 9. KÓ tªn mét sè lµng nghÒ næi tiÕng cña Hµ Néi mµ em biÕt? (+ §óc §ång Ngò X·) + Gèm sø B¸t Trµng – Gia L©m + Ch¹m kh¶m: Liªm Hµ, V©n Hµ + Cèm lµng Vßng…) 10. §iÒn: Ch¼ng th¬m còng thÓ hoa nhµi DÉu kh«ng thanh lÞch còng ng­êi………. a/ Trµng An b/ Th¨ng Long c/ HËu Giang §¸p ¸n: a/ Trµng An §Ó tæ chøc cho c¸c em tham gia ®¹t kÕt qu¶ tèt t«i ®·: + Ph« t« hÖ thèng c©u hái göi cho c¸c líp. + H­íng dÉn s­u tÇm tµi liÖu ®Ó cã thÓ tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái. + Tù t×m hiÓu vµo c¸c giê sinh ho¹t tËp thÓ líp. + Tham gia t×m hiÓu d­íi cê. d/ H×nh thøc thÓ hiÖn: Tæ chøc d­íi d¹ng cuéc thi. * §èi t­îng tham gia: Theo khèi: + Mçi l líp cö 1 em tham gia (3 em/lÇn ch¬i). + G¾p th¨m thø tù quay * C¸ch ch¬i: + Vßng 1: Khëi ®éng: C¸c em lÇn l­ît quay, kim dõng l¹i ë « nµo th× sè tr¶ lêi c©u hái ë « ®ã. Tr¶ lêi ®óng ®­îc 10 ®iÓm t­¬ng øng víi 1 cê ®á, ®óng nh­ng ch­a ®ñ th× nhËn 1 cê vµng hoÆc xanh, nÕu sai ®Õn l­ît quay cña b¹n kh¸c. + Vßng 2: Ai nhanh trÝ: Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh ®­a ra 1 tõ gåm 5 ch÷ c¸i víi gîi ý: N¬i ®©y 2 lÇn ®­îc chän lµm kinh ®« n­íc ViÖt 1 2 3 4 5 C¸c em tham gia quay, ®o¸n ch÷ c¸i. Vßng ngoµi cña mÆt bµn quay t«i g¾n « ghi ®iÓm 7, 8, 9, 10 xen víi « ghi MÊt l­ît; PhÇn th­ëng; MÊt ®iÓm. Quay vµo ®iÓm 10, ®o¸n ®óng 1 ch÷ c¸i ®­îc 1 cê ®á. Quay vµo ®iÓm 9, ®o¸n ®óng 1 ch÷ c¸i ®­îc 1 cê vµng. Quay vµo ®iÓm 8, ®o¸n ®óng 1 ch÷ c¸i ®­îc 1 cê xanh. Quay vµo ®iÓm 7, ®o¸n ®óng 1 ch÷ c¸i ®­îc 1 cê tÝm. + Vßng 3: Ai may m¾n h¬n. 3 em lÇn l­ît quay, em nµo quay ®­îc vµo « ghi ®iÓm cao nhÊt sÏ ®­îc tham gia gi¶i c©u ®è vui: “Hå nµo sãng biÕc vç bê Vua Lª tr¶ kiÕm, rïa ®­a ®i giïm” (Lµ g×?) NÕu tr¶ lêi ®óng ®­îc nhËn 1 cê t­¬ng øng víi sè ®iÓm m×nh quay ®­îc. KÕt thóc 3 vßng, em nµo ®¹t nhiÒu cê ®á nhÊt sÏ th¾ng. Trao th­ëng cho c¸c em tham gia ch­¬ng tr×nh. Víi h×nh thøc thi ®¬n gi¶n, nhÑ nhµng nh­ vËy nh­ng ®· thu hót ®­îc c¸c em tham gia. TÊt c¶ c¸c h×nh thøc nªu trªn t«i tæ chøc xen kÏ nhau vµo c¸c tuÇn trong n¨m häc t¹o cho c¸c em sù tho¶i m¸i, kh«ng nhµm ch¸n mµ hµo høng tham gia ch­¬ng tr×nh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKinh nghiệm tổ chức tốt Chương trình Vui Để Học Trong Giờ Hoạt Động Ngoại Khóa.doc
Luận văn liên quan