Làm rõ mối quan hệ về sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại theo tư tưởng HCM. Để thực hiện tốt điều này Hồ Chí Minh và Đảng ta đã giải quyết trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam

Đề bài: Làm rõ mối quan hệ về sức mạnh đân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt điều này Hồ chủ tịch và Đảng ta đã giải quyết trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam như thế nào? LỜI MỞ ĐẦU Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mac-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Và trong thực tế Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng Cộng Sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi. Tư tưởng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một nội dung lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó được vận dụng và phát triển trong thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nội dung của tư tưởng này rất phong phú, sâu sắc về thời đại, về sự kết hợp các sức mạnh này trong thực tiễn đấu tranh. Tư tưởng của Người còn thấm đượm chủ nghĩa nhân văn sâu sắc, tính cách mạng triệt để nên ảnh hưởng to lớn đến cuộc đấu tranh lâu dài cho nhân dân các nước vì sư nghiệp “Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người”.Vì vậy trong xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại là một yêu cầu vô cùng quan trọng. Trong điều kiện mới càng phải coi trọng vận dụng bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại luôn được Đảng ta quán triệt, vận dụng một cách sáng tạo và đưa lại những thành tựu to lớn, tạo thế và lực cho dân tộc ta vững bước vào thế kỉ XXI.

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 3301 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Làm rõ mối quan hệ về sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại theo tư tưởng HCM. Để thực hiện tốt điều này Hồ Chí Minh và Đảng ta đã giải quyết trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề bài: Làm rõ mối quan hệ về sức mạnh đân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt điều này Hồ chủ tịch và Đảng ta đã giải quyết trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam như thế nào? LỜI MỞ ĐẦU Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mac-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Và trong thực tế Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng Cộng Sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi. Tư tưởng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một nội dung lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó được vận dụng và phát triển trong thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nội dung của tư tưởng này rất phong phú, sâu sắc về thời đại, về sự kết hợp các sức mạnh này trong thực tiễn đấu tranh. Tư tưởng của Người còn thấm đượm chủ nghĩa nhân văn sâu sắc, tính cách mạng triệt để nên ảnh hưởng to lớn đến cuộc đấu tranh lâu dài cho nhân dân các nước vì sư nghiệp “Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người”.Vì vậy trong xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại là một yêu cầu vô cùng quan trọng. Trong điều kiện mới càng phải coi trọng vận dụng bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại luôn được Đảng ta quán triệt, vận dụng một cách sáng tạo và đưa lại những thành tựu to lớn, tạo thế và lực cho dân tộc ta vững bước vào thế kỉ XXI. Để giành được độc lập cho tổ quốc, tự do và hạnh phúc cho nhân  dân  đồng thời giữ vững nền độc lập tự do ấy, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ  đại  đã  kết hợp nhuần nhuyễn và sáng tạo nguồn sức mạnh dân tộc với nguồn sức mạnh thời đại thành nguồn sức mạnh tổng hợp cực kỳ to lớn nhấn chìm tất cả bè lũ xâm lược cướp nước và tay sai bán nước. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh sức mạnh dân tộc thể hiện ở sức mạnh con người Việt Nam. Đó là sức mạnh của thể lực và trí tuệ, sức mạnh của bề dày lịch sử và trong đấu tranh hiện tại sức mạnh của thông minh và dũng cảm, của long tin chân chính không gì lay chuyển…Sức mạnh ấy vững bền và nhân lên nhiều lần, vì được Đảng Cộng Sản Viêt Nam lãnh đạo- Đảng của trí tuệ và cách mạng, Đảng của giai cấp công nhân và tiêu biểu cho một dân tộc anh hùng. Trong hai cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng ta, quân đội ta và nhân dân ta đoàn kết một lòng, muôn người như một từ đó đã huy động tới mức cao nhất sức người, sức của phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. Cả nước cùng ra trận với khí thế hào hùng của lịch sử bốn ngàn năm dựng nước, giữ nước trên nền tảng văn hóa nhân nghĩa, khoan  hòa, trí dũng, với ý chí không có gì quí hơn độc lập tự do. Tất cả mọi giới, mọi tầng lớp, mọi lực lượng từ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích đến gái, trai, già, trẻ; từ nông thôn, thành thị đến miền xuôi, miền ngược đều tham gia giết giặc cứu nước; từ hai bàn tay không của bà mẹ, tầm vông vạt nhọn, cuốc thuổng, giáo mác, chông tre, súng kíp, bom 3 càng đến con ong, con  rắn cũng  trở  thành vũ khí tiêu diệt kẻ thù; từ mặt đất nóng bỏng đạn bom cày xới, dưới địa đạo khắc nghiệt trong lòng  đất, trên  mặt nước bưng biền đến bầu  trời của đất nước ta, đâu đâu cũng là trận địa vùi xác quân thù. Sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh đó là sức mạnh của giai cấp vô sản, cách mạng vô sản và Đảng tiên phong của nó; là lý luận và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác- Lênin, kinh nghiệm của cách mạng tháng 10; là sức mạnh của các trào lưu cách mạng trên thế giớ phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, là sức mạnh của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Khi Việt Nam  đứng  ở  tuyến  đầu chống  thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược thì sức mạnh thời đại (ngoại lực) đã đạt  tới đỉnh cao về sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, toàn diện cho Việt Nam  của  chủ  nghĩa  quốc  tế  vô  sản, của  hệ  thống  các  nước  xã  hội  chủ nghĩa,  của  phong  trào  không  liên  kết (thế giới thứ ba), của nhân dân tiến bộ trên  thế  giới  kể  cả  nhân  dân  tiến  bộ ở nước Pháp  và nước Mỹ. Việt Nam đại diện cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của châu Á, châu Phi và châu Mỹ  la  tinh đã đánh  thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, góp phần xứng đáng  vào  sự  nghiệp  cách mạng  của nhân dân thế giới. Từ nền tảng của tình hữu nghị quốc tế trong sáng do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp để có được kết quả: Việt Lào hai nước chúng ta,  tình  sâu  như  nước Hồng Hà, Cửu Long; Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông; Vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sàng  hiến  dâng  cả máu  của mình;  từ trong  lòng nước Mỹ, nhân dân  tiến bộ Mỹ đã xuống đường đấu  tranh ủng hộ Việt Nam, đòi chính quyền Mỹ chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt nam; từ các cuộc biểu tình rầm rộ và liên tục nhiều năm  liền của nhân dân các nước  trên thế giới… đã tạo thành dòng thác sức mạnh  thời  đại  ủng  hộ  cuộc  đấu  tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay sức mạnh thời đại nhấn mạnh hơn ở những thành tựu kĩ thuật, kinh tế, khoa học rực rỡ đem lại cho nhân loại những bước tiến thần kì trên tất cả các linh vực. Người nói “ thế giới ngày nay đang tiến những bước khổng lồ về mặt kiến thức của con người. Khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội không ngừng mở rộng ra những chân trời mới, con người ngày càng làm chủ được thiên nhiên, cũng như làm chủ được vân mệnh của xã hội và bản thân mình”(1)đó là yếu tố sức mạnh của thời đại cân tận dụng. Chính vì vậy mỗi quốc gia mỗi dân tộc cần phải biết kế thừa và áp dụng linh hoạt và sáng tạo vào hoàn cảnh của đất nước mới có thể phát triển một cách toàn diện. Từ rất sớm Người đã thấy rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Bởi vì “sự đoàn kết chặt chẽ giữa nhân ta và nhân dân các nước anh em tạo nên một lược lượng vô cùng to lớn, với lược lượng ấy với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới, chúng ta nhất định khắc phục được mọi khó khăn”. Sự kết hợp đó đã trở thành tất yếu khách quan xuyên suốt trong tiến trình cách mạng Việt Nam cho cả thời kì đổi mới. Chỉ có thể là kết hợp sức mạnh nội lực và ngoại lực ấy mà nước ta mới đánh thắng vẻ vang quân thù xâm lược bảo vệ vững chắc chế độ chính trị Xã Hội Chủ Nghĩa mà Đảng và nhân dân ta dày công xây dựng mới có được cũng như làm cho kinh tế nước nhà ngày càng khởi sắc như bây giờ. Đây là mối quan hệ khăng khít cùng nhau tồn tại cùng nhau gắn kết để rồi trong bất kì hoàn cảnh nào dù là khó khăn hay thuận lợi cũng sẽ tạo nên một sức mạnh vĩ đại không có gì có thể lay chuyển được, không có gì có thể nhấn chìm được từng bước đưa đất nước ta vượt qua thời kì quá độ lên CNXH, kiên định đi theo con đường Đảng và bác Hồ đã lựa chọn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong mối quan hệ gắn bó mật thiết với cách mạng vô sản thế giới. Chủ  tịch Hồ Chí Minh khẳng định cách mạng Việt nam là một bộ  phận  trong  cách mạng  thế  giới,  ai làm  cách mạng  trong  thế  giới  đều  là đồng chí của nhân dân Việt nam. Từ nguồn sức mạnh  tổng hợp cực kỳ  to  lớn được Chủ  tịch Hồ Chí Minh kết hợp nhuần nhuyễn và sáng tạo giữa sức mạnh  dân  tộc  với  sức mạnh  thời đại  đã  đưa  cách mạng Việt Nam  tiến lên từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hồ Chí Minh nhấn mạnh Chủ Nghĩa yêu nước chân chính phải gắn liền với Chủ Nghĩa Quốc Tế vô sản trong sáng. Tinh thần vị quốc chân chính đối lập với tinh thần vị quốc của bọn phản động cầm đầu các nước tư bản, đế quốc. Trong kháng chiến chống, Pháp, Mỹ, người luôn giáo dục cho nhân dân ta phân biết rõ người Pháp-Mỹ chân chính với những người Pháp-Mỹ thực dân, đế quốc; những người lao động yêu hòa bình công lý ở các nước Tư Bản, Đế Quốc, với những người Pháp-Mỹ hiếu chiến, xâm lược. Cách mạng giải phóng dân tộc các thuộc địa phải biết đoàn kết với những người lao động chân chính ở các nước đế quốc. Người đấu tranh không mệt mỏi chống những biểu hiệu của tư tưởng "sô vanh", "vị kỷ" nhằm củng cố tăng cường tính đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.Đặt cách mạng Việt Nam vào quỹ đạo cách mạng vô sản thế giới là sự kết hợp tinh hoa dân tộc với trí tuệ thời đại, làm cho chủ nghĩa yêu nước truyền thống phát triển thành chủ nghĩa yêu nước XHCN, lòng yêu nước với yêu CNXH. Tranh thủ sự giúp đỡ của các lưc lượng cách mạng tiến bộ thế giới nhưng phải nêu cao tinh thần độc lập tự chủ dựa vào sức mình là chính.Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng tiến bộ trên thế giới nhưng không ỷ lại trông chờ, mà phải nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính, phải đem sức ta để tự giải phóng cho ta.Ta không nhận sự giúp đỡ một chiều của bạn bè quốc tế, mà phải bằng thành quả của cách mạng nước ta để góp phần tăng cường sức mạnh cách mạng thế giới, theo tinh thần giúp bạn là tự giúp mình. Có quan hệ hữu nghị hợp tác và sẵn sang làm bạn với các nước dân chủ.Trong những năm đổi mới, quan điểm “ Làm bạn với các nước dân chủ và không gây thù oán với một ai” của Hồ Chí Minh được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm và vận dụng sáng tạo. Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã khẳng định : Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển.Trước nguy cơ “ diễn biến hoà bình”, trước việc một số thế lực phản động lợi dụng vai trò giúp đỡ, viện trợ, đặt nhân quyền cao hơn chủ quyền để can thiệp vào công việc nội bộ các nước, hiện nay, hơn lúc nào hết chúng ta cần quán triệt lời dạy của Hồ Chí Minh : Mỗi một người phải nhớ rằng có độc lập mới có tự lập, có tự cường mới có tự do. Người còn chỉ rõ; Cố nhiên sự giúp đỡ của các nước là quan trọng nhưng không được ỷ lại, không được mong chờ người khác. Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập. Vận dụng tư tưởng trên đây của Hồ Chí Minh phù hợp với xu thế toàn cầu hoá và thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX khẳng định: chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường. Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam Hồ chủ tịch và Đảng ta đã không ngừng bảo vệ và pháy huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, làm cho bản sắc văn hoá được giữ vững và phát triển. Giữ vững tinh thần độc lập tự chủ trong tiếp thu sức mạnh bên ngoài, kết hợp sức mạnh trong nước. Việc giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc chính đáng, ý thức bảo vệ văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc văn hoá nước ngoài là những yêu cầu cấp thiết được đặt ra đối với việc “mở cửa”. Công tác đối ngoại được xác định có vai trò quan trọng đối với việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Đảng ta giương cao ngọn cờ hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, CNXH, chúng ta đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ khắp nơi trên thế giới. Đối thủ của chúng ta là một đế quốc đầu sỏ, có tiềm lực kinh tế, quân sự lớn nhất thế giới, nhưng cũng là đối thủ của tất cả những ai yêu hoà bình, dân chủ, thiết tha với độc lập dân tộc, với CNXH. Sau khi thất bại ở Việt Nam một số nhà cầm quyền Mỹ đã thấm thía rằng “Ai cũng biết rằng trong thế kỉ XX, chính vật chất là sức mạnh thời đại chúng ta, thời đại có nhiều tên gọi: thời đại năng lượng nguyên tử, thời đại phản lực, thời đại điều khiển học, thời đại chinh phục vũ trụ, thời đại thông tin hóa…Dù đặt tên cho thiết bị nào thì Mỹ cũng đều có và người Việt Nam đều không có, sức mạnh duy nhất của họ là sức mạnh của con người”(3). Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã sáng suốt phân tích những nhân tố bên ngoài, bình tĩnh xem xét cách xử lý thích hợp những nhân tố thuận lợi cũng như những nhân tố khó khăn, phức tạp, để vạch ra đường lối quốc tế có khả năng tận dụng sức mạnh thời đại. Phương châm trong đường lối quốc tế của Đảng ta là đoàn kết quốc tế và độc lập tự chủ. Có độc lập tự chủ mới đoàn kết quốc tế được. Nếu không độc lập tự chủ, vững vàng đường lối của ta, quan điểm của ta thì sẽ thành “nhất biên đảo”, ngả theo phía này, đối lập với phía kia đoàn kết dược bộ phận này thì lại mất đoàn kết với bộ phận kia, không có được sức mạnh tổng thể để giúp ta chiến thắng. Bởi vì, trên thế giới lúc đó tồn tại những quan điểm khác nhau, thậm chí mâu thuẫn với nhau. Đảng và Hồ Chí Minh chú trọng đến hoạt động ngoại giao, ngoại giao trở thành một mặt trận, triển khai khắp thế giới và ngay tại hậu phương của đối phương. Tháng 5-1969, Bác nêu rõ: Tiến công ngoại giao là một mặt tiến công quan trọng có ý nghĩa chiến lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoại giao đã phối hợp nhịp nhàng với đấu tranh quân sự và chính trị, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng lớn của nhân dân tiến bộ trên thế giới, thực hiện vừa đánh, vừa đàm, góp phần làm thay đổi so sánh lực lượng từng thời kỳ, trực tiếp tham gia kết thúc chiến tranh, giành thắng lợi cuối cùng. Là một trong những lực lượng nòng cốt của ngoại giao nước ta, ngoại giao nhân dân được triển khai từ cuộc kháng chiến lần thứ nhất và đạt tới đỉnh cao trong cuộc kháng chiến lần thứ hai, là một bước phát triển độc đáo và sáng tạo của ngoại giao Việt Nam thời kỳ hiện đại, hiếm thấy trong lịch sử ngoại giao thế giới. Đồng thời, hoạt động ngoại giao luôn tùy thuộc vào sức mạnh tổng hợp của đất nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to, tiếng mới lớn. Bên cạnh đó Bác Hồ quan tâm bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ ngoại giao. Nói chuyện tại các Hội nghị ngoại giao những năm 1962, 1964 và 1966, Người nêu lên những quan điểm toàn diện, cơ bản về ngoại giao và tiêu chuẩn của người cán bộ ngoại giao Việt Nam. Năm 1969, Bác căn dặn: Cán bộ, nhân viên ngoại giao và bất cứ người Việt Nam nào ra nước ngoài cũng là đại diện cho dân tộc, cho đất nước. Trên cơ sở kế thừa truyền thống quân sự của dân tộc, học tập kinh nghiệm hoạt động quân sự của thế giới và của các Đảng anh em, tổng kết thực tiễn đấu tranh vũ trang, chiến tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra học thuyết quân sự hiện đại của Việt Nam. Trong đó, nổi bật là quan điểm về chiến tranh nhân dân, chiến tranh toàn dân, toàn diện, trường kỳ; về xây dựng lực lượng vũ trang toàn dân với ba thứ quân chủ lực, địa phương, dân quân tự vệ; về nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, hiện đại... Cùng với động lực tinh thần, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng động lực kinh tế trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có tác dụng giải phóng mọi năng lực sản xuất vì ích nước, lợi nhà. Người sớm chủ trương áp dụng "Tân kinh tế chính sách" (Chính sách kinh tế mới) của V.Lê-nin khi Người khởi thảo Điều lệ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội. Bên cạnh đó Hồ Chủ tịch và Đảng ta còn chăm lo cho công cuộc phát triển kinh tế trong thời chiến bằng cách kêu gọi nhân dân toàn quốc chung tay chung sức tăng gia sản xuất để tạo ra nguồn lương thực thực phẩm và cơ sở vật chất cho cuộc kháng chiến. Học hỏi và tiếp thu những thành tựu khoa học kĩ thuật trên thế giới và tranh thủ sự giúp đỡ của các nước anh em về vật chất để đảm bảo cho công tác hậu cần được chu đáo nhất. Khi cuộc chiến tranh kết thúc, đất nước lập lại hòa bình cũng là khi nước ta phải đối đầu với những thách thức to lớn không kém trong thời chiến. Cuộc cách mạng vẫn chưa kết thúc nhưng lúc bấy giờ là cuộc cách mạng của khoa học công nghệ, cách mạng của công nghệ thông tin, công nghệ sinh học…Là thời kì hội nhập và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu thì lúc này càng cần phải giữ vững tinh thần độc lập, tự chủ trong việc tiếp thu sức mạnh bên ngoài, kết hợp với sức mạnh trong nước tạo nên “thế” và “lực” trong quan hệ quốc tế ở thời kì toàn cầu hóa. KẾT LUẬN Hồ Chí Minh với trí tuệ của mình, với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, với đức độ khiêm nhường, thái độ thiện chí, Người đã vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, từ trong những mối quan hệ chồng chéo, phức tạp của thời đại, đề ra được chủ trương, phương châm, phương pháp, đối sách, ứng xử quốc tế đúng đắn sang tạo, phù hợp với mỗi tình hình, mỗi giai đoạn cách mạng. Tư tưởng đó của Hồ Chí Minh đã phát huy đươc tối đa sức mạnh dân tộc trong sự kết hợp với sức mạnh thời đại để đưa cách mạng Việt Nam từng bước đi tới những thắng lợi như ngày nay và góp phần tích cực, xứng đáng vào sự nghiệp chung của nhân dân thế giớ vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Thế hệ trẻ hiện nay cần phải hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do trung ương Đảng phát động đồng thời không ngừng thi đua lao động, sáng tạo trau dồi kiến thức để phục vụ cho công cuộc làm giàu cho đất nước, làm cho nước nhà mạnh lên, tăng cường nội lực củng cố nền kinh tế nhằm theo kịp sự phát triển của thời đại.Những thành tựu quan trọng mà nhân dân ta đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong hơn 20 năm đổi mới, là một thực tế không ai có thể phủ nhận được. Con đường đi tới của cách mạng nước ta đang có nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít thách thức, khó khăn, nhất là sau khi nước ta gia nhập WTO. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, với sự kiên định mục tiêu, lý tưởng và đạo đức xã hội chủ nghĩa cùng sự lãnh đạo sáng tạo, đúng đắn của Đảng, nhân dân ta sẽ từng bước thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục và đào tạo: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh. NXB Chính trị Quốc Gia. 2005. Dugla Rannut: Làn gió mát từ thành phố Hồ Chí Minh, Tembo, 1975, tr 43-45. Đồng chủ biên: TS.Phạm Ngọc Anh, PGS.TS Bùi Đình Phong, PGS.TS Mạnh Quang Thắng, TS Đặng Văn Thái: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh. NXB Lý luận chính trị. GS.TS. Phan Ngọc Liên: Hồ Chí Minh với tiến trình lịch sử dân tộc. NXB Chính Trị Quốc Gia. Học tập đạo đức Hồ Chí Minh. NXB Chính Trị Quốc Gia. Hồ Chí Minh: Toàn tập: NXB Chính Trị Quốc Gia. Tập 3, 9. PGS.TS.Hoàng Trang: Hỏi và đáp tư tưởng Hồ Chí Minh. NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Trường Đại Học KD và CNHN. Khoa triết học và khoa hoc xã hội_Nguyễn Đăng Quang: Dảng và học môn học tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương pháp tích cực. NXB Chính Trị Quốc Gia. Tạp chí Quốc phòng toàn dân, tháng 4/2005. www.cpv.org.vn. Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLàm rõ mối quan hệ về sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại theo tư tưởng HCM Để thực hiện tốt điều này HCM và Đảng ta đã giải quyết trong su.DOC
Luận văn liên quan