Làm việc nhóm (worksets) trong revit

Hạn chế của Tekla Structures • Khối lượng thống kê là khối lượng tinh (khối lượng mua vật tư là khối lượng thô) • Liên kết với phần mềm tính toán yếu (hầu như phải dựng lại mô hình trong sap) • Giá phần mềm cao, kiểm soát bản quyền liên tục • Các add-in chỉ hỗ trợ cho người dùng có bản quyền • Khi thay đổi cấu kiện nhiều liên kết bị văng phải thiết lập lại

pdf34 trang | Chia sẻ: toanphat99 | Ngày: 22/07/2016 | Lượt xem: 3562 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Làm việc nhóm (worksets) trong revit, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 1 LÀM VIỆC NHÓM (WORKSETS) TRONG REVIT Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.com\hoanganhtraining Company: www.huytraining.com Lợi ích của Worksets: • Một dự án lớn có thể chia nhỏ thành các phần để quản lý. • Mỗi thành viên trong nhóm dự án có thể được phân công một Workset nhằm giao cho họ chịu trách nhiệm độc lập một phần của công việc. • Khi mở một dự án, người dùng có thể quyết định Workset nào được mở • Kỷ luật có thể thực hiện một cách độc lập từ người này sang người khác thông qua việc tạo nên các nguyên tắc cụ thể trong các Workset trong cùng một dự án (điển hình trong công ty AE) • Hiển thị của một Workset có thể điều khiển qua từng view. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 2 Hạn chế của Worksets: • Thường xuyên liên tục tải lại từ file trung tâm. • Chỉnh sửa các yêu cầu phải được công nhận, cả bằng lời nói và điện tử. • Ai cũng có thể tạo ra một Workset. • Các thành viên trong đội Worksets phải cập nhật vào cuối ngày để đảm bảo các dự án vẫn di chuyển về phía trước, ngay cả những ngày nghỉ hoặc đi ngã bệnh. Hạn chế của Worksets Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 3 Giải thích từ vựng của Worksharing • Central File: một kho chứa dữ liệu dự án chính gồm tất cả các dữ liệu mô hình công trình được chia nhỏ thành các khu vực logic mà được tạo và lưu trữ trong một vị trí chia sẻ nào đó trên mạng để nhiều hơn một người có thể cùng làm việc trên dự án đó. • Local File:Một bản sao của Central file được lưu trên một máy trạm của thành viên trong nhóm dự án hoặc một vị trí nào đó trên mạng. Tệp này đóng vai trò như một cơ cấu liên kết để làm việc trên Central file • Workset: Một tập hợp của các thành phần có thể chỉnh sửa bởi duy nhất bởi một thành viên nhóm dự án tại một thời điểm. • Element Borrowing: (mượn thành phần) một tiến trình có thể cho phép một thành viên nhóm dự án điều chỉnh một thành phần (element) thông qua hoặc không kiểm tra một Workset. Element borrowing diễn ra một cách tự động khi một thành viên nhóm dự án chọn một thành phần để hiệu chỉnh tùy vào việc đối tượng đó không thuộc về hay “được mượn” bởi ai khác trong nhóm dự án chưa. Các đối tượng mà thuộc sử dụng bởi những thành viên khác trong nhóm sẽ không được mở để “cho mượn” • Editing Requests: Khi một thành phần được chỉnh sửa bởi một thành viên nhóm dự án khác, người này duy trì quyền chỉnh sửa đối với những thành phần này. Bởi vậy mà khi một thành viên khác trong nhóm dự án muốn chỉnh sửa một thành phần bị quản lý, anh ta phải gửi một yêu cầu tới người đang quản lý thành phần để được cấp phép chỉnh sửa thành phần đó. Xem xét khi tạo Worksets: • Kích thước dự án. • Kích cỡ của các nhóm dự án. • Các thành viên của đội tuyển vai trò (làm mẫu hoặc soạn thảo, kiến trúc hoặc MEP, vv). • Lập kế hoạch cẩn thận với đội ngũ làm thế nào xây dựng các mô hình sẽ được chỉ định và được chia nhỏ thành Worksets đơn giản và hợp lý. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 4 Cơ chế hoạt động của Worksharing • 1.Một người khởi tạo một dự án và bắt đầu xác lập những thông tin và hình học ban đầu. Mô hình tham số công trình được phát triển hướng tới một điểm chắc chắn • 2. Sau đó, những người khác yêu cầu và worksharing được thiết lập cho dự án • 3. Revit tự động phân công những thành phần khác nhau của dự án cho các các Workset logic • 4. Sau đó tệp tin được lưu lại như là một Central file đối với hệ thống mạng, và một hậu tố "-central" được gắn với tệp tin này nhằm xác định rõ ràng. • 5. Khi đó các thành viên sẽ lưu tệp Central file thành Local file trên máy tính của họ hoặc trên mạng chung và đổi tên tệp với một hậu tố như "-bknittle" • 6. NhữngWorkset phụ có thể được tạo trong Local file của người dùng nhằm tập hợp các thành phần công trình thành các nhóm logic • 7. Người dùng thực hiện các điều chỉnh thông qua cơ chế Element Borrowing hoặc trả về mộtWorkset thông qua Local file của họ. Element borrowing trong mộtWorkset được kiểm tra bởi một thành viên khác trong nhóm có thể được thực hiện thông qua Editing Requests • 8.Mỗi thành viên của nhóm tạo tệp Local file thông thường và cũng lưu nó tới tệp Central file trong cả ngày • 9. Mỗi thành viên nhóm nạp lại tệp Central file nhằm đồng bộ lên tệp Local file của họ. • 10. Người dùng với nhữngWorkset được kiểm tra có thể bỏ quyền quản lý của mình bất cứ khi nào SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG WORKSET PROJECT WORKSET CENTRAL LOCAL WORKSHARING SAVE AS BACK UP LOCAL LOCAL SAVE AS - TEAM 1 - TEAM 2 - Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 5 Cơ chế hoạt động của Worksharing Cơ chế hoạt động của Worksharing Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 6 BẢNG LỆNH 1- Nhóm quản lý,phân quyền (worksets):định nghĩa ,phân nhóm và thiết lập các biến phân quyền trên nhóm. 2- Nhóm đồng bộ dữ liệu (synchronize)kiểm soát sự đồng bộ giữ liệu của file thành viên trên file trung tâm (central) 3- Kiểm soát nhóm dữ liệu liên kết (coordinate)kiểm soát giữ liệu liên kết giữa các filelink nghĩa là kiểm tra sự đồng bộ trong hệ thống nhiều file được link với nhau WORSHARING Cảnh báo khi chuyển qua Worksharing thì không trở lại được nữa Có thể sử dụng thủ thuật để file Worksharing trở thành file Revit bình thường để gửi cho khách hàng Mặc định worksets cho lưới trục Dịch chuyển các đối tượng vừa vẽ vào workset đầu tiên Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 7 Mở file Detach from Central: mở file Central mới Create New Local: mở file Central để lưu thành file local Không chọn: mở trục tiếp file Central Chế độ người dùng Diễn giải All Mở tất cả worksets trong mô hình chính (nặng máy) Editable Mở tất cả Worksets có thể chỉnh sửa được Last Viewed Mở ở chế độ Worksets cuối cùng khi lưu file (nếu lần đầu tiên mở thì tất cả các worksets đều mở) Specify Mở ở chế độ người dùng bất kỳ. Khi mở hộp thoại lựa chọn chế độ người sử dụng sẽ mở để lựa chọn, BẢNG THÔNG SỐ CỦA WORKSET 1. Nhóm đang chọn được làm hiện hành. 2. Hiện nhóm làm việc trên view 3. Danh sách tên nhóm được tạo 4. Tùy chọn cho quyền làm việc trên các đối tượng thuộc nhóm 5. Người được quyền ưu tiên cao nhất 6. Tùy chọn cho phép duyệt đối tượng trong nhóm 7. Tùy chọn cho phép mở hay đóng đối tượng trong nhóm 8. Tùy chọn ẩn hay hiện đối tượng trong nhóm trong view 9. Hiện thị các nhóm được tạo bởi người dung trong danh sách 10. Hiện thị các nhóm thuộc family trong danh sách 11. Hiện thị các nhóm thuộc đối tượng cơ bản trong danh sách 12. Hiện thị các nhóm thuộc view trong danh sách 13. Tạo nhóm mới 14. Xóa nhóm chọn 15. Sửa tên nhóm 16. Nhóm mở 17. Đóng nhóm 18. Cho phép sửa đổi các đối tượng trong nhóm 19. Bỏ quyền sửa đối tượng trong nhóm 1 2 3 4 5 6 7 9 10 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 8 Bảng đồng bộ File lưu dạng đường dẫn của network Nén file Central lại Ghi chú Tạo file backup Cảnh báo tắt dự án Trả lại quyền điều khiển nhóm Giữa lại quyền điều khiển Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 9 Làm việc Offline THỰC HIỆN Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.com\hoanganhtraining Company: www.huytraining.com Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 10 Thực hiện dự án Worksets Bước 1. Mở file Worksets Bước 2. Tạo các thành viên tham gia Worksets Bước 3. Phân quyền các thành viên Bước 4: Đồng bộ với file Central 4.1. Tạo các file local 4.2. Các máy trạm chọn nhóm làm việc 4.3. Vẽ mô hình của mình phân công 4.4. Đồng bộ những gì mình thực hiện 4.5. Kết thúc - Nếu bạn không thể online bạn phải thả quyền kiểm soát cho người khác - Bạn có thể giữ quyền kiểm soát của mình nếu bạn vẫn tiếp tục thực hiện Các bước thực hiện cho 3 bộ môn Nguồn: Autodesks Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 11 Thực hiện dự án 3 bộ môn 1. Kiến trúc sư xây dựng mô hình kiến trúc với các cấu kiện cơ bản • Lưới, cao độ, cột, tường, sàn và một số cấu kiện khá • Save dự án lại 2. Kỹ sư Kết cấu và MEP tạo dự án mới • Sử dụng templates của mình để tạo mới dự án • Save dự án lại Nguồn: Autodesks Các bước thực hiện cho 3 bộ môn 3. Kỹ sư copy những thành phần cần thiết của kiến trúc 3.1. Link model kiến trúc vào file dự án của mình 3.2. Khóa mô hình link lại (pin) 3.3. Copy Levels 3.4. Copy Grids 3.5. Ẩn những đối tượng không cần thiết của link kiến trúc, có thể ẩn luôn tất cả link 3.6. Kỹ sư bắt đầu vẽ những cấu kiện của mình Ghi chú: Khi sử dụng lệnh copy moniter thì những cấu kiện file kiến trúc thay đổi thì bên dự án sẽ xuất hiện cảnh bảo ở mục coordination review nếu ấn Reload, Nguồn: Autodesks Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 12 Thực hiện dự án 3 bộ môn 4. Kiến trúc sư giám sát các đối tượng có liên quan đến mô hình của mình 4.1. Link mô hình của các bộ môn vào mô hình kiến trúc 4.2. Khóa mô hình link lại (pin) 4.3. Giám sát các đối tượng Monitors trong mô hình khác 4.4. Ẩn các đối tượng mô hình link 4.5. Kiến trúc tiếp tục thiết kế Ghi chú: Bất cứ thay đổi nào của mô hình khác, kiến trúc sẽ được thông báo trong mục coordination review, Nguồn: Autodesks Thực hiện dự án 3 bộ môn 5. Các bước lặp lại 5.1. Đánh giá sự phối hợp coordination review và có những hành động thích hợp 5.2. Kiểm tra sự va chạm interference check giữa các đối tượng trong dự án thực hiện và với các mô hình khác link vào Nguồn: Autodesks Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 13 Các bước thiết kế với Revit Structure RST RAC/ACD RSAP ASD NAVIS WORKS Bước 1: xây dựng mô hình sơ bộ - Chuyển mô hình từ RAC hoặc Autocad sang RST - Có thể dựng mô hình trực tiếp trong RST Bước 2: Xác định tiết diện - Nhập tải trọng tổ hợp tải trọng trong RST - Chuyển qua phần mềm RSAP để tính toán - Báo lại với RAC điều chỉnh lại tiết diện (nếu có) Bước 3: Tính toán và xuất kết quả - Sau khi thống nhất mô hình với RAC - Chuyển mô hình sang RSAP để tính toán cốt thép và tiết diện thép - Triển khai chi tiết cho kết quả tính toán bằng RST hoặc ASD Bước 4: Tiến độ thi công - Phân kỳ thi công tại RST hoặc xuất mô hình sang Navisworks để làm tiến độ thi công LƯU Ý KHI COPY / MONITOR • Hiệu suất: Để hiệu suất tốt, nên hạn chế hết sức có thể các "element", không lạm dụng bởi rối sẽ ì ạch. Cân nhắc các element buộc phải Copy / Monitor • Tên tập tin dự án: Sau khi Copy / monitor linking files, thì không được đổi tên các tập tin dự án. • Lưới trục: Không gò Scope box cho các lưới khi định Copy / monitor linking files, bởi có thể sẽ không thấy hoặc gặp trở ngại và thiếu sót. • Cột (Architectural Columns vs Structural column): Khi có ý định Copy / monitor cột kiến trúc với kết cấu, thì bên kiến trúc nên để cột theo từng tầng để phù hợp với "khớp số lượng" và tốt cho mô hình phân tích "Analytical model" đối với bên kết cấu. • Sàn: Khi copy / monitor sàn kiến trúc thành sàn kết cấu, thì định nghĩa kết cấu cho nó qua kiểm "Structural" parameter. Không thể copy / monitor được các sàn đánh dốc theo tùy chỉnh cao độ các điểm, muốn làm điều này thì có thể phải dùng Sloped Arrow để làm độ dốc hoặc thậm chí làm ra các tấm sàn riêng • Tường: Khi copy / monitor các tường nên dùng 3D view hoặc Plan view và cũng nên Select filter để chọn cho tốt nhất, đối với các component khác cũng nên làm như vậy. • Các ký hiệu tầng: Dùng Levels của bộ môn kiến trúc làm gốc, làm mẫu. Những element khác hãy cân nhắc sự cần thiết hoặc theo yêu cầu. • Rooms, Spaces: Khi copy / monitor các element giữa bộ môn cơ điện với kết cấu, thì luôn chọn "Room Bounding" của linking files từ bộ môn kiến trúc, để lấy được hết các thông tin từ rooms, spaces cùng liên quan đến các components. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 14 Các lưu ý khác • Pin: rất quan trọng không thể bỏ qua bước này • Copy đối tượng link: nên copy thử trước 1 cái rồi copy nhiều đối tượng sau, • Thi công như thế nào thì vẽ như thế đó KINH NGHIỆM Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.com\hoanganhtraining Company: www.huytraining.com Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 15 Tạo ra sự khác biệt https://youtu.be/5GI3ramsGjc Làm việc nhóm Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 16 Làm việc nhóm Không phải lúc nào làm tập thể cũng tốt hơn làm cá nhân Cá nhân ở trong nhóm Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 17 Tại sao Đường Tăng là nhà lãnh đạo? • Đường Tăng lãnh đạo không phải vì ông code giỏi, mà ông có tầm nhìn, có khả năng thu hút người, có lý tưởng, và tất nhiên là có ý chí để thực hiện lý tưởng, có thể lèo lái công ty • Ngộ Không có tài cao, có thể code giỏi, diệt bug nhiều, nhưng không có tầm nhìn, lại hay phá phách, không thể tự tạo sản phẩm cho mình • Bát Giới thì PR giỏi, marketing cũng khá, nhưng lại không code đuợc như Ngộ Không, lại ham chơi hơn ham làm, và hẳn nhiên cũng chẳng thể lèo lái công ty • Sa Tăng thì chỉ giỏi làm việc tay chân, nói chung là trình phổ thông, tuy tâm huyết nhưng tài chỉ có thế, cũng chẳng thể nào làm lãnh đạo. • Bạch Mã thì như sys admin, chỉ ngồi đó, ai kêu thì làm, cả đời nói chung cũng chỉ là làm lính • Mọi người hay soi mói khuyết điểm Đường Tăng mà không nhìn ra là Đường Tăng có khả năng nhìn người, chọn lính tài, thu phục người giỏi trước rồi mới dùng người giỏi thu phục người khác. Chiến lược lãnh đạo vậy là quá đúng đắn. • Nói ngược lại, không có Đường Tăng thì nhóm thỉnh kinh đi đến đâu bị đuổi đến đấy (vì người đời nhìn dân IT như quái vật), cả đời vật vạ ngoài đường vì làm gì có chùa nào chứa. Trong hoàn cảnh đó thì liệu có còn thỉnh được kinh? • Nói túm cái váy: Đường Tăng không phải người tài, mà là người tạo môi trường cho người tài. Các kỹ năng đầu tiên Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 18 Tạo Server ảo Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.com\hoanganhtraining Company: www.huytraining.com Tạo VPN Server Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 19 Tạo VPN Client sử dụng IP tĩnh Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 20 Server Revit Quản lý bản vẽ Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.com\hoanganhtraining Company: www.huytraining.com Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 21 QUY TẮC ĐẶT TÊN BẢN VẼ KÝ HIỆU TÊN KÝ HIỆU TÊN G H V B C L S A I Q F General Sheet list, symbols, code summary, etc. Hazardous Materials Abatement, handling, etc. Survey / Mapping Geotechnical Civil Landscape Structural Architectural Interiors Equipment Fire Protection P D M E W T R X Z O Plumbing Process Mechanical Electrical Distributed Energy Telecommunications Resource Existing conditions / buildings Other Disciplines Contractor / Shop Drawings Operations QUY TẮC ĐÁNH SỐ • 001 General (symbols legend, notes, etc.) • 101 Plans (horizontal views) • 201 Elevations (vertical views) • 301 Sections (sectional views, wall sections) • 401 Large-Scale Views (plans, elevations, stair sections, or sections that are not details) • 501 Details • 601 Schedules and Diagrams • 701 User Defined (for types that do not fall in other categories, including typical detail sheets) • 801 User Defined (for types that do not fall in other categories) • 901 3D Representations (isometrics, perspectives, photographs) Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 22 VÍ DỤ • A107 - Architectural Demolition Floor Plan, seventh sheet • A-204 - Architectural Elevations, fourth sheet • I-316 - Interior Section, sixteenth sheet • QH601 - Hospital Equipment Schedule, first sheet • FA601 - Fire Alarm Diagrams, third sheet • P-102 - Plumbing Floor Plan, second sheet • MH402 - Large Scale HVAC Drawings, second sheet • MP501 - HVAC Piping Details, first sheet • EP110 - Electrical Power Plan, tenth sheet • EL103 - Electrical Lighting Plan, third sheet • T-505 - Telecommunications Details, fifth sheet • RA102 - Architectural Existing Building Plan, second sheet VÍ DỤ TCVN 5686:1992 Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 23 VÍ DỤ TCVN 5686:1992 VÍ DỤ TCVN 5686:1992 Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 24 KIỂM TRA BẢN VẼ • Kiểm tra tên tập tin theo tiêu chuẩn • Kiểm tra tất cả các thành viên làm việc trong nhóm đã hoàn thành “Save to Central” và "relinquishing all editing"? • Xem xét và xử lý hết toàn bộ "warning messages" mà chúng có thể gây ra rủi ro • Kiểm tra toàn bộ các "families" đã được đặt tên theo tiêu chuẩn không? • Kiểm tra các "Annotation Styles" và quy ước đặt tên chúng đã theo tiêu chuẩn không? • Kiểm tra tất cả các "content elements" đã được đặt đúng theo quy ước sắp xếp Workset theo tiêu chuẩn không? • Kiểm tra mô hình xem chúng được lắp ráp chính xác chưa? • Kiểm tra cách thức và quy ước nếu tài liệu nếu làm theo Phasing / Design Options theo tiêu chuẩn không? • Cập nhật thông tin của "revision" khớp ở "trang bìa tài liệu" "danh mục, mục lục bản vẽ" hoặc các phẩn trình bầy liên quan? • Cập nhật "Project Information"? Quản lý View for model Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 25 Quản lý View for model Quản lý View for model Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 26 Quản lý View for sheet Quản lý View for sheet Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 27 Quản lý View for sheet Bài ví dụ: Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 28 Quản lý dự án Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.com\hoanganhtraining Company: www.huytraining.com Giới thiệu BIM Manager Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 29 Nhân sự trong nhóm BIM manger Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 30 BIM manger Nguồn: Autodesk BIM Solution Vietnam Chứng chỉ BIM - Sự ảo tưởng và ngây thơ của người Việt Có thể nói BIM đem đến rất nhiều cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt nam, đồng thời cũng là mối đe dọa cho nhiều đơn vị chậm chạp đổi mới và chấp nhận áp dụng BIM. Qua trao đổi với 1 số quản lý cấp cao của các công ty trong nước và nước ngoài tại Việt Nam, họ rất hồ hởi khoe rằng mới lấy chứng chỉ BIM tại Singapore hay 1 số nước khác. Để tránh tiền mất tật mang, chúng ta cần thiết đề cập 1 số vấn đề sau. - Không có bất kỳ 1 cơ quan đơn vị nào cấp chứng chỉ về BIM trên thế giới. - BIM là quy trình và tùy thuộc rất cụ thể vào lĩnh vực hoạt động của các đơn vị, công ty liên quan. - Các chứng chỉ BIM được cấp đều mang tính thương mại, nếu chúng ta cần thì họ sẽ cấp và thu phí. Các chứng chỉ này không có ý nghĩa gì. Điều này làm tôi liên tưởng đến 1 cuộc nói chuyện với các giáo sư tại ĐH Carnegie Mellon (Mỹ), nơi sản sinh ra BIM, về chủ đề CMM (Capability Maturity Model), sau này là CMMI (Capability Maturity Model Integration), trong công nghệ phần mềm như sau: Vị GS đáng kính đó là 1 trong 16 người biên soạn CMM và đồng thời là kỹ sư trưởng của Boeing nói: "Chúng tôi chỉ giới thiệu CMM là 1 framework để các công ty tự đánh giá mức độ trưởng thành về năng lực trong công nghệ phần mềm, KHÔNG CÓ ĐƠN VỊ NÀO CẤP CHỨNG CHỈ CMM hay CMMI cả...Ở Mỹ có 5 đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng Mỹ đạt CMMI Level 5, ngoài nước Mỹ có 400 đơn vị đạt CMMI Level 5 do Ấn độ và Trung Quốc cấp chứng chỉ". Ngày hôm qua khi trao đổi với 1 TGĐ người nước ngoài, ông rất tự hào là đơn vị mình có rất nhiều giải thưởng về BIM...Nhưng khi nói BIM là gì, quy trình là gì thì ông nói thật chúng tôi chưa có quy trình...Tôi nói công ty của ông chỉ dùng Revit để dựng mô hình 3D. Các KTS, KS Việt Nam có nhược điểm: - Rất tin vào người NN nói dù rằng đó là saleman. - Mù quáng tin rằng, nếu có 1 mảnh giấy chứng chỉ BIM từ Singapore chẳng hạn thì đang làm BIM rồi. - Tin rằng dùng Revit là làm BIM mà không hề biết rằng đưa thông tin, xử lý và khai thác như thế nào trong BIM. Trong thời điểm chưa rõ về BIM ở Việt nam thì thật nguy hiểm khi dẫn dắt 1 công ty thông qua việc đơn giản đổi từ AutoCAD sang Revit. Tất cả các bộ suites của Autodesk và các cloud services của Autodesk là giải pháp đầy đủ cho việc ứng dụng BIM chứ không chỉ là Revit. BIM TRÊN THẾ GIỚI Nguồn: tổng kết của trung tâm CIFE Trường đại học Standford – Hoa Kỳ Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 31 BIM Standard BIM Việt Nam Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 32 TEKLA STRUCTURES & REVIT STRUCTURE NỘI DUNG TEKLA STRUCTURES REVIT STRUCTURES Ra đời 1966 2005 Liên kết kiến trúc Không Tốt Độ chính xác Chính xác cao Sai số lớn hơn Kết cấu thép Nhiều tùy biến, dễ quản lý Ít tùy biến, khó quản lý Bê tông lắp ghép Nhiều tùy biến Ít tùy biến, Bê tông toàn khối đang hoàn thiện và phát triển Tốt, có hỗ trợ tính toán, có công cụ vẽ nhanh Phần mềm hỗ trợ tính toán Tekla Structural Designer (thử nghiệm) Robot Structural Yêu cầu phần cứng Thấp – Ram 2G Cao – Ram 4G Giá Cao thấp hơn .. .. Tổng hợp nhiều nguồn Hạn chế của Revit trong kết cấu thép • Thư viện liên kết ít • Không hỗ trợ liên kết tự động • Không quản lý được các đối tượng liên kết • Không quản lý được bulong và đường hàn • Các thông số cấu kiện rất ít (phải bổ sung thêm) • Bắt điểm cho những chi tiết nhỏ rất khó • Mô hình lớn dung lượng quá lớn không thể truy xuất được Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 33 Hạn chế của Tekla Structures • Khối lượng thống kê là khối lượng tinh (khối lượng mua vật tư là khối lượng thô) • Liên kết với phần mềm tính toán yếu (hầu như phải dựng lại mô hình trong sap) • Giá phần mềm cao, kiểm soát bản quyền liên tục • Các add-in chỉ hỗ trợ cho người dùng có bản quyền • Khi thay đổi cấu kiện nhiều liên kết bị văng phải thiết lập lại Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 34 Nơi hội tụ những người đam mê đồ họa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfoffline_revit_worksets_in_2_7052.pdf
Luận văn liên quan