Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng nông nghiệp Hà Nội

MỤC LỤC THÔNG TIN: 1 I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI : 2 II. NHIỆM VỤ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP : 8 A. Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn loại I, II có nhiệm vụ: 8 B. Chi nhánh NHNo&PTNT loại III, IV có nhiệm vụ: 9 III. VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ CHI NHÁNH NHNO&PTNT QUẬN THANH XUÂN 10 a/ Phòng kinh tế kế hoạch 10 b/ Phòng tín dụng: 11 c/ Phòng kế toán- ngân quỹ: 11 d/ Phòng hành chính: 12 IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT QUÂN THANH XUÂN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY: 13 1. Năm 2000 13 2.Năm 2002 14 3. Năm 2003 18 V. KẾT LUẬN : 20

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1584 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng nông nghiệp Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Th«ng tin: §Þa ®iÓm thùc tËp: Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi (NHNo&PTNTHN) §Þa chØ: 77 L¹c Trung quËn Hai Bµ Tr­ng Hµ Néi Gi¸m ®èc: NguyÔn Quèc Hïng Chi nh¸nh tiÕp nhËn: Chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n quËn Thanh Xu©n §Þa chØ: 106 NguyÔn Tr·i Thanh Xu©n Hµ Néi Gi¸m ®èc: Ph¹m Thu H¹nh I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng n«ng nghiÖp Hµ Néi : §­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 51-Q§/NH/Q§ ngµy 27/6/1988 cña tæng gi¸m ®èc ng©n hµng Nhµ N­íc ViÖt Nam chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi trªn c¬ së 28 c¸n bé cïng víi 21 c«ng ty, xÝ nghiÖp thuéc lÜnh vùc n«ng, l©m, ng­ nghiÖp ®­îc ®iÒu ®éng tõ ng©n hµng c«ng-n«ng-th­¬ng thµnh phè Hµ Néi vµ 12 ng©n hµng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp huyÖn ®­îc ®æi tªn tõ c¸c ng©n hµng Nhµ N­íc huyÖn ®· héi tô vÒ trô së chÝnh t¹i sè 77 phè L¹c Trung , quËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi. Vµo thêi ®iÓm ®ã ng©n hµng n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi cã c¸c phßng: - Phßng tÝn dông - Phßng kÕ ho¹ch - Phßng tiÒn tÖ kho quü - Phßng tæ chøc c¸n bé - V¨n phßng - Phßng tiÕt kiÖm nguån vèn vµo thêi ®iÓm ®ã ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi cã c¸c chi nh¸nh: - Chi nh¸nh huyÖn §«ng Anh - Chi nh¸nh huyÖn Thanh Tr× - Chi nh¸nh huyÖn Tõ Liªm - Chi nh¸nh huyÖn Gia L©m - Chi nh¸nh huyÖn Mª Linh - Chi nh¸nh huyÖn Sãc S¬n - Chi nh¸nh huyÖn Hoµi §øc - Chi nh¸nh huyÖn §an Ph­îng - Chi nh¸nh huyÖn Th¹ch ThÊt - Chi nh¸nh huyÖn Phóc Thä - Chi nh¸nh huyÖn S¬n T©y - Chi nh¸nh huyÖn Ba V× Víi 1.182 lao ®éng, 18 tû nguån vèn, chñ yÕu lµ tiÒn göi ng©n s¸ch huyÖn vµ 16 tû d­ nî mµ hÇu hÕt lµ nî cho vay c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh, c¸c hîp t¸c x· ®· trë thµnh nî tån ®äng. Trô së, ph­¬ng tiÖn, kho tµng kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kinh doanh. ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi sím ph¶i ho¹t ®éng trong m«i tr­êng c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng ®· cã bÒ dÇy ho¹t ®éng kinh doanh vµ cã nhiÒu lîi thÕ h¬n h¼n, kh«ng nh÷ng thÕ cßn lu«n trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn, thiÕu tiÒn mÆt, nh÷ng n¨m ®Çu cïng víi sù hç trî nguån vèn cña ng©n hµng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp trung ­¬ng còng chØ ®¸p øng ®­îc mét phÇn nhu cÇu vay vèn cña liªn hiÖp c¸c c«ng ty l­¬ng thùc Hµ Néi ®Ó mua g¹o cho nh©n d©n néi thµnh, mét phÇn nhu cÇu tiÒn mÆt chi l­¬ng cho c¸c doanh nghiÖp NhËn râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong sù nghiÖp x©y dùng vµ ®æi míi ®Êt n­íc, mµ träng t©m lµ ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp , gãp phÇn ®æi míi n«ng th«n ngo¹i thµnh Hµ Néi , ng©n hµng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp Hµ Néi ®· nhanh chãng khai th¸c nguån vèn ®Ó ®Çu t­ cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ mµ tr­íc hÕt lµ ®Çu t­ cho n«ng nghiÖp . Nhê nh÷ng quyÕt s¸ch t¸o b¹o, ®æi míi nhËn thøc kiªn quyÕt kh¾c phôc ®iÓm yÕu nhÊt lµ thiÕu vèn, thiÕu tiÒn mÆt, nhê vËy chØ sau h¬n 2 n¨m ho¹t ®éng, tõ n¨m 1990 trë ®i ng©n hµng n«ng nghiÖp Hµ Néi ®· cã ®ñ nguån vèn vµ tiÒn mÆt tho¶ m·n c¬ b¶n c¸c nhu cÇu tÝn dông vµ tiÒn mÆt cho kh¸ch hµng Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cho vay hé s¶n xuÊt theo quyÕt ®Þnh 499A cña tæng gi¸m ®èc ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam , ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi ®· phèi hîp víi héi n«ng d©n, héi liªn hiÖp phô n÷ thµnh phè ®· ®Èy m¹nh cho vay ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp nh­ trång d©u nu«i t»m, ch¨n nu«i bß s÷a, gia sóc gia cÇm, ph¸t triÓn vïng chuyªn canh rau qu¶, hoa c©y c¶nh... nhê vËy thu nhËp vµ cuéc sèng nh©n d©n ngo¹i thµnh ®· ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. Th¸ng 9/1991 ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi bµn giao chi nh¸nh huyÖn Hoµi §øc, huyÖn th¹ch thÊt, huyÖn Ba V×, huyÖn S¬n T©y, huyÖn §an Ph­îng, huyÖn Phóc Thä vÒ tØnh Hµ T©y. Giao chi nh¸nh Mª Linh vÒ tØnh VÜnh Phóc. N¨m 1995 ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi giao chi nh¸nh §«ng Anh, Gia L©m, Thanh Tr×, Tõ Liªm, Sãc S¬n vÒ trung t©m ®iÒu hµnh ng©n hµng n«ng nghiÖp trung ­¬ng. Trong giai ®o¹n nµy, nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc cã nh÷ng sù t¨ng tr­ëng ®¸ng kÓ, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt, nÒn kinh tÕ chuyÓn tõ chÕ ®é quan liªu bao cÊp sang chÕ ®é kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. ChÝnh v× vËy ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®· cã nh÷ng sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. Trong giai ®o¹n nµy ng©n hµng tiÕp tôc më réng m¹ng l­íi ®Ó thu hót nguån vèn: N¨m 1994 thµnh lËp chi nh¸nh Chî H«m N¨m 1995 thµnh lËp chi nh¸nh §Çm Xu©n , Thanh Xu©n N¨m 1996 thµnh lËp chi nh¸nh T©y Hå, Gi¶ng Vâ N¨m 1997 thµnh lËp chi nh¸nh CÇu GiÊy N¨m 1999 thµnh lËp chi nh¸nh §èng §a, Tam Trinh N¨m 2002 thµnh lËp chi nh¸nh Trµng TiÒn, Tr­¬ng D­¬ng N¨m 2003 thµnh lËp chi nh¸nh Hµng §µo, NghÜa §«, Chî H«m Ngoµi c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp cßn më c¸c phßng giao dÞch trùc thuéc c¸c chi nh¸nh quËn vµ trùc thuéc trô së chÝnh, c¸c phßng giao dÞch nµy cã chøc n¨ng huy ®éng vèn vµ kh«ng ®­îc cho vay. Nh÷ng khã kh¨n t­ëng chõng ®· v¬i dÇn ®i, nh­ng c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· lµm nhiÒu doanh nghiÖp nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc lµm ¨n thua lç mÊt vèn, cã vay mµ kh«ng cã tr¶, nhiÒu doanh nghiÖp ®ùîc khoanh, gi·n nî tõ c¸c n¨m 1995 ®Õn nay kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî dån l¹i, khã kh¨n trong nh÷ng n¨m sau nµy cßn nÆng nÒ phøc t¹p gÊp nhiÒu lÇn khi thiÕu vèn, thiÕu tiÒn mÆt cña thêi kú míi thµnh lËp. Song ®­îc ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam , ng©n hµng Nhµ N­íc ViÖt Nam , thµnh uû, uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c ban ngµnh tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng gióp søc cïng víi sù kiªn tr×, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña ®¶ng uû, ban gi¸m ®èc, cña ®¶ng bé víi 115 ®¶ng viªn cïng víi tËp thÓ viªn chøc ®· lao ®éng cÇn cï miÖt mµi ®· tõng b­íc v­ît qua c¸c trë ng¹i th¸ch thøc. Sau h¬n 15 n¨m phÊn ®Êu, x©y dùng vµ tõng b­íc tr­ëng thµnh, NHN0&PTNT Hµ Néi ®· ®i nh÷ng b­íc v÷ng ch¾c víi sù ph¸t triÓn toµn diÖn trªn c¸c mÆt huy ®éng nguån vèn, t¨ng tr­ëng ®Çu t­ vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, thu chi tiÒn mÆt, më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. VÒ nguån vèn: tõ 18 tû khi míi thµnh lËp, ®Õn th¸ng 5/2003 NHN0&PTNT Hµ Néi ®· huy ®éng ®­îc 7.500 tû, t¨ng 415 lÇn, b×nh qu©n t¨ng gÇn 30% mçi n¨m, trong ®ã nguån vèn ngo¹i tÖ chiÕm 11%, ®Õn nay cã thÓ ®¸p øng c¸c nhu cÇu tÝn dông néi, ngo¹i tÖ cña c¸c doanh nghiÖp. VÒ d­ nî 2.300 tû, t¨ng 143 lÇn, trong ®ã d­ nî tµi trî nhËp khÈu gÇn 50 triÖu USD, chÊt l­îng tÝn dông ®­îc ®Æc biÖt chó träng ®· n©ng dÇn hiÖu qu¶ kinh doanh cña NHN0&PTNT Hµ Néi. Bªn c¹nh viÖc tÝch cùc t×m mäi gi¶i ph¸p ®Ó huy ®éng vèn nhÊt lµ tiÒn göi tõ d©n c­ vµ ®¸p øng nhu cÇu vèn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, tõ n¨m 1995, NHN0&PTNT Hµ Néi triÓn khai nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, chØ sau 7 n¨m ®· cã giao dÞch víi gÇn 700 ng©n hµng vµ ®¹i lý cña c¸c tæ chøc tÝn dông quèc tÕ víi doanh sè thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu hµng n¨m tõ 100 ®Õn 150 triÖu USD, ®ång thêi hµng n¨m ®· khai th¸c ®­îc hµng tr¨m triÖu USD,JPY, EURO, DM vµ nhiÒu lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc ®· nhanh chãng nhËn ®­îc sù tÝn nhiÖm cña nhiÒu kh¸ch hµng trong n­íc vµ n­íc ngoµi, ®Õn nay NHNo&PTNT Hµ Néi ®· më réng thanh to¸n biªn mËu víi c¸c n­íc l¸ng giÒng, nhÊt lµ Trung Quèc, thùc hiÖn c¸c dÞch vô thu ®æi ngo¹i tÖ, mua b¸n ngo¹i tÖ, chi tr¶ kiÒu hèi... Tõ chç lu«n thiÕu tiÒn mÆt ®Ó chi cho c¸c nhu cÇu lÜnh tiÒn mÆt, ®Õn nay lu«n béi thu tiÒn mÆt, tÊt c¶ c¸c nhu cÇu nép lÜnh tiÒn mÆt cña c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã quan hÖ tiÒn mÆt víi NHN0&PTNT Hµ Néi ®Òu ®­îc ®¸p øng kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c gãp phÇn tÝch cùc vµo sù æn ®Þnh tiÒn tÖ vµ gi¸ c¶ trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Ngoµi nh÷ng nhiÖm vô chÝnh NHN0&PTNT Hµ Néi ®· quan t©m më réng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô tiÖn Ých nh­ chuyÓn tiÒn, b¶o l·nh dù thÇu, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, më LC nhËp khÈu, phonebanking, t­ vÊn trong thanh to¸n quèc tÕ, thu tiÒn t¹i nhµ...më mang nhiÒu tiÖn lîi cho kh¸ch hµng vµ t¨ng thu dÞch vô cho ng©n hµng , b×nh qu©n thu dÞch vô chiÕm 7-10% trªn tæng thu. MÆc dï cßn nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i, song NHN0&PTNT Hµ Néi kiªn quyÕt thùc hiÖn ®æi míi trong c¸ch nghÜ, c¸ch lµm, ®Æc biÖt trong chØ ®¹o ®iÒu hµnh, tõ chç chØ quen víi c¬ chÕ bao cÊp, û l¹i vµo cÊp trªn, kh«ng chó träng ®Õn chÊt l­îng kinh doanh, ®Õn nay träng t©m hµng ®Çu mµ mäi thµnh viªn cña NHN0&PTNT Hµ Néi ®Òu thùc sù quan t©m lµ hiÖu qu¶ kinh doanh cuèi cïng, ®Æc biÖt lµ chÊt l­îng tÝn dông. §Ó chuÈn bÞ cho héi nhËp trong khu vùc vµ quèc tÕ, NHN0&PTNT Hµ Néi ®É tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ ho¹t ®éng ng©n hµng mµ träng t©m lµ c«ng t¸c thanh to¸n, chuyÓn tiÒn ®iÖn tö cho kh¸ch hµng trong vµ ngoµi hÖ thèng ®­îc thùc hiÖn ngay trong ngµy lµm viÖc, thËm chÝ chØ trong thêi gian rÊt ng¾n víi ®é an toµn vµ chÝnh x¸c cao. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, NHN0&PTNT Hµ Néi lu«n lÊy ®oµn kÕt néi bé lµm träng t©m, ph¸t huy søc m¹nh cña c¸c tæ chøc quÇn chóng nh­ c«ng ®oµn c¬ së, ®oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh, ban n÷ c«ng ...võa më réng ho¹t ®éng kinh doanh, c¸n bé viªn chøc NHN0&PTNT Hµ Néi ®· tÝch cùc h­ëng øng c«ng t¸c x· héi nh­: ñng hé ®ång bµo bÞ thiªn tai, b·o lôt, ñng hé ng­êi nghÌo, x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, tæ chøc th¨m hái tÆng quµ c¸c gia ®×nh th­¬ng binh, liÖt sÜ víi trªn 300 triÖu, nu«i d­ìng mét bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, ñng hé x©y dùng nhµ t×nh nghÜa cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch víi 152 triÖu ®ång ... Víi nh÷ng cèng hiÕn cho sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thñ ®« còng nh­ víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh ng©n hµng , tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay ®¶ng bé NHN0&PTNT Hµ Néi lu«n ®¹t danh hiÖu ®¶ng bé trong s¹ch v÷ng m¹nh. T¹i trung t©m( t¹i trô së chÝnh) cã c¸c phßng: - Phßng kÕ to¸n - Phßng kinh doanh - Phßng kÕ ho¹ch - Phßng thanh to¸n quèc tÕ - Phßng ng©n quü - Phßng kiÓm tra - Phßng kÕ to¸n néi bé - Phßng tæ chøc c¸n bé - Phßng hµnh chÝnh - Phßng vi tÝnh - Phßng marketing - Phßng phôc vô t­ vÊn - Phßng thÈm ®Þnh Ho¹t ®éng cña ng©n hµng n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi theo quy ®Þnh 169 Q§H§BT 7/9/2000 cña chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ ng©n hµng trung ­¬ng ViÖt Nam . Quy ®Þnh ban hµnh vÒ quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. Cïng víi hÖ thèng ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam , chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi ®­îc thµnh lËp trong bèi c¶nh cã nhiÒu khã kh¨n vÒ nhiÒu mÆt nh­ c¬ së vËt chÊt, c«ng nghÖ, lao ®éng, kh¸ch hµng, nh÷ng ¶nh h­ëng to lín vµ nÆng nÒ cña c¬ chÕ bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vÉn cßn tån t¹i ®Õn nay. Tuy vËy, tõ n¨m thµnh lËp ®Õn nay, chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn Hµ Néi ®· cã nhiÒu cè g¾ng, tõng b­íc v­ît qua nh÷ng th¸ch thøc to lín ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh, ®· ®ãng gãp tÝch cùc vµo x©y dùng kinh tÕ thñ ®« còng nh­ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. Tõ chç thiÕu vèn vµ tiÒn mÆt, ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p m¹nh d¹n võa thu hót nguån vèn võa t¹o nguån thu tiÒn mÆt, ®· m¹nh d¹n më réng m¹ng l­íi, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng nªn ®Õn nay ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi ®· cã nguån vèn trªn 7.500 tû ®ång, cung øng trªn 2.300 tû d­ nî cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thñ ®«; më réng vµ lµm tèt c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ víi gÇn 700 ng©n hµng vµ ®¹i lý ng©n hµng n­íc ngoµi, gi¶i quyÕt nhu cÇu ngo¹i tÖ cho thanh to¸n hµng nhËp khÈu; ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi ®· cïng víi toµn ngµnh gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn , hiÖn ®¹i n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, æn ®Þnh gi¸ c¶ vµ tiÒn tÖ, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng.... ®ã lµ thµnh tÝch b­íc ®Çu ®¸ng tr©n träng mµ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®­îc. §Ó hç trî cho ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn , ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi ®· chó träng ph¸t huy søc m¹nh cña tæ chøc ®¶ng c¬ së, c¸c tæ chøc quÇn chóng nh­ c«ng ®oµn, phô n÷, thanh niªn, chó träng ®µo t¹o nguån lùc con ng­êi t¹i chç, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi nh­ ñng hé nh©n d©n c¸c vïng bÞ thiªn tai, lò lôt, nu«i d­ìng c¸c bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, tham gia b¶o vÖ an ninh tæ quèc, huÊn luyÖn d©n qu©n tù vÖ. ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi ®· ®­îc ®¶ng vµ Nhµ N­íc ®· trao tÆng 1 hu©n ch­¬ng chiÕn c«ng h¹ng 3 vµ 1 hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng 3, ®ã lµ sù ghi nhËn nh÷ng c«ng lao vµ thµnh tÝch mµ toµn thÓ c«ng nh©n viªn chøc ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi ®· phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái trong nh÷ng n¨m qua. §Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ sím v­¬n lªn hoµ nhËp víi céng ®ång khu vùc vµ quèc tÕ, ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi cÇn thùc hiÖn th¾ng lîi chiÕn l­îc kinh doanh giai ®o¹n 2001 – 2005 ®· ®­îc ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam phª duyÖt vµ nh÷ng nhiÖm vô träng t©m sau ®©y ®Ó ph¸t triÓn m¹nh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay : 1/ TiÕp tôc më réng m¹ng l­íi kinh doanh triÓn khai nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn nhÊt lµ d©n c­, trong ®ã tËp trung huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ tr­íc hÕt lµ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n 2/ Më réng ®Çu t­ tÝn dông cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thñ ®«, coi träng cho vay c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, cho vay tiªu dïng, cho vay c¸c hé gia ®×nh lµm kinh tÕ , më réng h×nh thøc ®ång tµi trî víi c¸c ng©n hµng b¹n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, h¹n chÕ rñi ro, tÝch cùc thu håi nî tån ®äng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Lu«n lu«n lÊy ph­¬ng ch©m chÊt l­îng tÝn dông lµm hiÖu qu¶ hµng ®Çu. 3/ §æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng , cung cÊp ngµy cµng nhiÒu c¸c s¶n phÈm dÞch vô tiÖn Ých cho mäi kh¸ch hµng. 4/ Th­êng xuyªn cñng cè tæ chøc vµ ph¸t huy ho¹t ®éng s¸ng t¹o cña c¸c tæ chøc c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, phô n÷, d©n qu©n tù vÖ, ph¸t huy søc m¹nh cña c¸c tæ chøc quÇn chóng ®Ó ®éng viªn ch¨m lo ng­êi lao ®éng kh¾c phôc khã kh¨n hiÖn t¹i ®Ó lµm viÖc ngµy cµng tèt h¬n, tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng x· héi.... Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam nãi chung vµ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi nãi riªng cã nhiÒu thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn nh­ng còng cã nhiÒu trë ng¹i khã kh¨n ®ßi hái mçi c¸n bé, ®¶ng viªn, viªn chøc ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi ph¶i phÊn ®Êu nhiÒu h¬n n÷a, häc hái nhiÒu h¬n n÷a trªn con ®­êng ph¸t triÓn cña m×nh. II. NhiÖm vô cña chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp : A. Chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n lo¹i I, II cã nhiÖm vô: Huy ®éng vèn: a/ khai th¸c vµ nhËn tiÒn göi tÝch kiÖm kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n, tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc vµ n­íc ngoµi b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ; b/ ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, tr¸i phiÕu, k× phiÕu ng©n hµng vµ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c theo quy ®Þnh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp ; c/ tiÕp nhËn c¸c nguån vèn tµi trî, vèn uû th¸c cña chÝnh phñ, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ , c¸ nh©n trong n­íc vµ ngoµi n­íc theo quy ®Þnh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp . d/ §­îc phÐp vay vèn c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông trong n­íc khi tæng gi¸m ®èc ng©n hµng n«ng nghiÖp cho phÐp. Cho vay: a/ Cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ; b/ Cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam ®èi víi c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ . Kinh doanh ngo¹i hèi: huy ®éng vèn, cho vay, mua b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n quèc tÕ vµ c¸c dÞch vô kh¸c vÒ ngo¹i hèi theo chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi cña chÝnh phñ, ng©n hµng Nhµ N­íc vµ ng©n hµng n«ng nghiÖp . Kinh doanh dÞch vô: thu, chi tiÒn mÆt; mua, b¸n vµng b¹c; m¸y rót tiÒn tù ®éng; dÞch vô thÎ tÝn dông; kÐt s¾t, nhËn cÊt gi÷, chiÕt khÊu c¸c lo¹i giÊy tê trÞ gi¸ ®­îc b»ng tiÒn, thÎ thanh to¸n; nhËn uû th¸c cho vay cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông, tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc; c¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c ®­îc Nhµ N­íc , ng©n hµng n«ng nghiÖp cho phÐp. C©n ®èi, ®iÒu hoµ vèn kinh doanh néi tÖ ®èi víi c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n trùc thuéc trªn ®Þa bµn. Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh vµ ph©n phèi thu nhËp theo quy ®Þnh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp . Thùc hiÖn ®Çu t­ d­íi c¸c h×nh thøc nh­: hïn vèn, liªn doanh, mua cæ phÇn vµ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ kh¸c khi ®­îc ng©n hµng n«ng nghiÖp cho phÐp. Lµm dÞch vô cho ng©n hµng phôc vô ng­êi nghÌo. Qu¶n lý nhµ kh¸ch, nhµ nghØ vµ ®µo t¹o tay nghÒ trªn ®Þa bµn. Thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé, ®µo t¹o, thi ®ua, khen th­ëng theo ph©n cÊp uû quyÒn cña ng©n hµng n«ng nghiÖp. Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé viÖc chÊp hµnh thÓ lÖ, chÕ ®é nghiÖp vô trong ph¹m vi ®Þa bµn theo quy ®Þnh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp. Tæ chøc phæ biÕn, h­íng dÉn vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c c¬ chÕ, quy chÕ nghiÖp vô vµ v¨n b¶n ph¸p luËt cña Nhµ N­íc, ngµnh ng©n hµng vµ ng©n hµng n«ng nghiÖp liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c chi nh¸nh NHN0&PTNT. Nghiªn cøu, ph©n tÝch kinh tÕ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiÒn tÖ, tÝn dông vµ ®Ò ra kÕ ho¹ch kinh doanh phï hîp víi kÕ ho¹ch kinh doanh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Þa ph­¬ng. ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸ b¸o c¸o, thèng kª theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ theo yªu cÇu ®ét xuÊt cña tæng gi¸m ®èc ng©n hµng n«ng nghiÖp. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®­îc tæng gi¸m ®èc ng©n hµng n«ng nghiÖp giao. B. Chi nh¸nh NHNo&PTNT lo¹i III, IV cã nhiÖm vô: Huy ®éng vèn: a/ khai th¸c vµ nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n, tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc vµ n­íc ngoµi b»ng ®ång ViÖt Nam; b/ ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, tr¸i phiÕu, kú phiÕu ng©n hµng vµ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c theo quy ®Þnh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp. Cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ theo ph©n cÊp uû quyÒn. H­íng dÉn kh¸ch hµng x©y dùng dù ¸n, thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n tÝn dông v­ît quyÒn ph¸n quyÕt; tr×nh ng©n hµng n«ng nghiÖp cÊp trªn quyÕt ®Þnh. Kinh doanh c¸c nghiÖp vô ngo¹i hèi khi ®­îc tæng gi¸m ®èc ng©n hµng n«ng nghiÖp cho phÐp. Kinh koanh dÞch vô: thu, chi tiÒn mÆt; kÐt s¾t, nhËn cÊt gi÷ c¸c lo¹i giÊy tê trÞ gi¸ ®­îc b»ng tiÒn; thÎ thanh to¸n; nhËn uû th¸c cho vay cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c trong vµ ngoµi n­íc; c¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c ®­îc ng©n hµng Nhµ N­íc , ng©n hµng n«ng nghiÖp quy ®Þnh. Lµm dÞch vô cho ng©n hµng phôc vô ng­êi nghÌo. Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh vµ ph©n phèi thu nhËp theo quy ®Þnh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp. Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé viÖc chÊp hµnh thÓ lÖ, chÕ ®é nghiÖp vô trong ph¹m bi ®Þa bµn theo quy ®Þnh. Tæ chøc thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch kinh tÕ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiÒn tÖ, tÝn dông vµ ®Ò ra kÕ ho¹ch kinh doanh phï hîp víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ®Þa ph­¬ng. ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o , thèng kª theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ theo yªu cÇu ®ét xuÊt cña di¸m ®èc chi nh¸nh NHN0&PTNT cÊp trªn. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®­îc gi¸m ®èc chi nh¸nh NHN0&PTNT cÊp trªn giao. III. Vµi nÐt s¬ l­îc vÒ chi nh¸nh NHNo&PTNT quËn Thanh Xu©n Tõ n¨m 1995 thµnh lËp ®Õn nay, lµ mét chi nh¸nh trùc tiÕp cña NHNo&PTNT Hµ Néi, cïng víi nh÷ng b­íc ®i lªn cña NHNo&PTNT Hµ Néi, NHNo&PTNT Thanh Xu©n còng ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c. Tuy chØ lµ mét chi nh¸nh ®­îc thµnh lËp sau cña NHNo&PTNT Hµ néi, c¬ së vËt chÊt ®ang cßn nhiÒu thiÕu thèn song víi vai trß vµ nhiÖm vô quan träng cña m×nh, chi nh¸nh ®· biÕt kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n hiÖn t¹i ®Ó tõ ®ã víi sù næ lùc cña mçi phßng, mçi c¸n bé nh©n viªn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kinh doanh hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng theo quyÕt ®Þnh 169 Q§H§QT 7/9/2000 cña chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ ng©n hµng trung ­¬ng ViÖt Nam, quyÕt ®Þnh ban hµnh vÒ quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. C¸c phßng cña chi nh¸nh NHNo&PTNT quËn Thanh Xu©n ®· vµ ®ang ph¸t huy tèt vai trß, nhiÖm vô cña m×nh : a/ Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch - Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt chiÕn l­îc kh¸ch hµng, chiÕn l­îc huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph­¬ng. - X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n theo ®Þnh h­íng kinh doanh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp . - Tæng hîp, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh quý, n¨m. Dù th¶o c¸c b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt. - §Çu mèi thùc hiÖn th«ng tin phßng ngõa rñi ro vµ xö lý rñi ro tÝn dông. - Tæng hîp, b¸o c¸o chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp giao. b/ Phßng tÝn dông: - Nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng tÝn dông, ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng nh»m, më réng theo h­íng ®Çu t­ tÝn dông khÐp kÝn: s¶n xuÊt, chÕ biÕn, tiªu thô, xuÊt khÈu vµ g¾n tÝn dông s¶n xuÊt, l­u th«ng vµ tiªu dïng. - Ph©n tÝch kinh tÕ theo ngµnh, nghÒ kinh tÕ kü thuËt, danh môc kh¸ch hµng lùa chän biÖn ph¸p cho vay an toµn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. - ThÈm ®Þnh vµ ®Ò xuÊt cho vay c¸c dù ¸n tÝn dông theo ph©n cÊp uû quyÒn. - ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n , hoµn thiÖn hå s¬ tr×nh ng©n hµng n«ng nghiÖp cÊp trªn theo ph©n cÊp uû quyÒn. - TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c ch­êng tr×nh, dù ¸n thuéc nguån vèn trong n­íc, n­íc ngoµi. Trùc tiÕp lµm dÞch vô uû th¸c nguån vèn thuéc chÝnh phñ, bé, ngµnh kh¸c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ , c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc. - X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c m« h×nh tÝn dông thÝ ®iÓm, thö nghiÖm trong ®Þa bµn, ®ång thêi theo dâi, ®¸nh gi¸, tæng kÕt; ®Ò xuÊt tæng gi¸m ®èc cho phÐp nh©n réng. - Th­êng xuyªn ph©n lo¹i d­ nî, ph©n tÝch d­ nî qu¸ h¹n, t×m nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt h­íng kh¾c phôc. - Gióp gi¸m ®èc chi nh¸nh chØ ®¹o, kiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c chi nh¸nh NHN0&PTNT trùc thuéc trªn ®Þa bµn. - Tæng hîp, b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc chi nh¸nh NHN0&PTNT giao. c/ Phßng kÕ to¸n- ng©n quü: - Trùc tiÕp h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª vµ thanh to¸n theo quy ®Þnh cña ng©n hµng Nhµ N­íc. Ng©n hµng n«ng nghiÖp. - X©y dùng chØ tiªu kÕ ho¹ch tµi chÝnh, kÕt to¸n kÕ ho¹ch thu, chi tµi chÝnh, quü tiÒn l­¬ng ®èi víi c¸c chi nh¸nh NHN0&PTNT trªn ®Þa bµn tr×nh ng©n hµng n«ng nghiÖp cÊp trªn phª duyÖt. - Qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng theo quy ®Þnh cña NHN0&PTNT trªn ®Þa bµn. - Tæng hîp, l­u tr÷ hå s¬ tµi liÖu vÒ h¹ch to¸n, kÕ to¸n, quyÕt to¸n vµ c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ N­íc theo luËt ®Þnh. - Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n trong vµ ngoµi n­íc. - ChÊp hµnh quy ®Þnh vÒ an toµn kho quü vµ ®Þnh møc tån quü theo quy ®Þnh. - Qu¶n lý, sö dông thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn to¸n phôc vô nghiÖp vô kinh doanh theo quy ®Þnh cña NHN0&PTNT. - ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc chi nh¸nh NHN0&PTNT giao. d/ Phßng hµnh chÝnh: - X©y dùng ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, quý cña chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm th­êng xuyªn ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®· gi¸m ®èc chi nh¸nh NHN0&PTNT phª duyÖt. - X©y dùng vµ ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh giao ban néi bé chi nh¸nh vµ c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT trùc thuéc trªn ®Þa bµn. Trùc tiÕp lµm th­ ký tæng hîp cho gi¸m ®èc NHN0&PTNT. - T­ vÊn ph¸p chÕ trong viÖc thùc thi c¸c nhiÖm vô cô thÓ vÒ giao kÕt hîp ®ång, ho¹t ®éng tè tông, tranh chÊp d©n sù, h×nh sù, kinh tÕ, lao ®éng, hµnh chÝnh liªn quan ®Õn c¸n bé, nh©n viªn vµ tµi s¶n cña chi nh¸nh NHN0&PTNT. - Thùc thi ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn an ninh, trËt tù, phßng ch¸y, næ t¹i c¬ quan. - L­u tr÷ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn ng©n hµng vµ c¸c v¨n b¶n ®Þnh chÕ cña ng©n hµng n«ng nghiÖp . - §Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch hµng ®Õn lµm viÖc, c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh NHN0&PTNT. - Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña chi nh¸nh; thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th­, lÔ t©n, ph­¬ng tiÖn giao th«ng, b¶o vÖ, y tÕ cña chi nh¸nh NHN0&PTNT. - Thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, mua s¾m c«ng cô lao ®éng; qu¶n lý nhµ tËp thÓ, nhµ kh¸ch, nhµ nghØ cña c¬ quan. - Thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ theo chØ ®¹o cña ban l·nh ®¹o chi nh¸nh NHN0&PTNT. - §Çu mèi trong viÖc ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸, tinh thÇn vµ th¨m hái èm ®au, hiÕu, hû c¸n bé, nh©n viªn. IV. Ho¹t ®éng cña chi nh¸nh NHNo&PTNT qu©n Thanh Xu©n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: Chi nh¸nh NHNo&PTNT quËn Thanh Xu©n lµ chi nh¸nh trùc NHNo&PTNT Hµ Néi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chi nh¸nh ®· thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh víi nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ®¸ng khÝch lÖ, chi nh¸nh Thanh Xu©n ®­îc xem lµ mét ®Þa chØ ®¸ng tin cËy cña kh¸ch hµnh trªn ®Þa bµn quËn Thanh Xu©n nãi riªng vµ cña thµnh phè Hµ Néi nãi chung, gãp phÇn vµo sù thµnh c«ng chung cña NHNo&PTNN Hµ Néi. Lµ mét chi nh¸nh lo¹i 3 trùc thuéc song Chi nh¸nh hiÖn t¹i cã 4 phßng giao dÞch, ®ã lµ: Phßng giao dÞch sè 31 §Þa chØ: 106 NguyÔn Tr·i Phßng giao dÞch sè 32 §Þa chØ: 180 NguyÔn Tu©n Phßng giao dÞch sè 33 §Þa chØ: 5 NguyÔn Quý §øc Phßng giao dÞch sè 34 §Þa chØ: 106 Kh­¬ng Trung Tuy nhiªn, trong nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ®ã, chi nh¸nh còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, h¹n chÕ tõ phÝa kh¸ch hµng vµ c¶ trong chi nh¸nh. §Ó thÊy râ h¬n nh÷ng kÕt qu¶ mµ chi nh¸nh ®· lµm ®­îc, xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh cu¶ chi nh¸nh trong nh÷ng n¨m qua : N¨m 2000 : 6 th¸ng ®Çu n¨m * Nguån vèn: 30/6/2000 : 25.356 triÖu chØ b»ng 12% so víi 31/12/1999, gi¶m 3.451 tr ®¹t b×nh qu©n 2.144tr/ng­êi * Sö dông vèn: Tæng d­ nî ®Õn 30/6/2000 lµ 9.258 tr chØ b»ng 29,8% so víi 31/12/1999 Doanh sè cho vay 6 th¸ng ®Çu n¨m 2000 ®¹t 18.370,3 tr Thu nî ®Õn 30/6/2000 ®¹t 16.244 tr * Tµi chÝnh : L·i suÊt ®Çu vµo 6 th¸ng ®Çu n¨m: 0,92% L·i suÊt ®Çu ra 6 th¸ng ®Çu n¨m : 0,71% Tæng thu 6 th¸ng ®Çu n¨m( ch­a cã l­¬ng) 1.361tr Quü thu nhËp ©m 509tr ®ång - L·i ph¶i tr¶ lo¹i tiÒn göi cã kú h¹n trªn 12 th¸ng l·i suÊt cao( huy ®éng n¨m 1999 h¹n tr¶ n¨m 2000) nªn ®Õn 30/6/2000 ph¶i tr¶ lµ 784 tr. - L·i ph¶i thu ®Õn 30/6/2000 lµ 1.026tr trong ®ã thu ®èi víi d­ nî ng¾n h¹n lµ 748 tr, ®èi víi d­ trung h¹n lµ 14tr. * C¬ cÊu thu nhËp: Tæng thu l·i cho vay so víi 31/12/1999 b»ng 275tr, chØ ®¹t 46,3% Tæng thu dÞch vô thanh to¸n: 3 tr Thu l·i tiÒn göi 19 tr C¸c kho¶n thu 946 : 556 tr ( phÝ thõa) * C¬ cÊu chi phÝ: Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2000 tr¶ l·i tiÒn göi tiÕt kiÖm: 375 tr, tr¶ l·i kú phiÕu: 785 tr( b»ng 247,68% so víi 31/12/1999) B×nh qu©n chi phÝ trªn mét lao ®éng: 1.041 ngh×n C¶ n¨m 2000: Nguån vèn ®¹t 47,4 tû ®, t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 18,9 tû ®, b×nh qu©n ®¹t 3,4 tû ® trªn mét lao ®éng. D­ nî cho vay ®¹t: 25,8 tû ® t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 18,7 tû ®, b×nh qu©n ®¹t 1,8 tû ®. Nî qu¸ h¹n ®Õn 31/12/2000 lµ 111 triÖu ®, chiÕm 0,43% trªn tæng d­ nî. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2000 ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n quËn Thanh Xu©n cã phÇn gi¶m sót so víi n¨m 1999, tuy nhiªn trong 6 th¸ng cuèi n¨m ®­îc sù chØ ®¹o cña c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ víi sù cè g¾ng cña c¸n bé, nh©nviªn NHN0&PTNT Thanh Xu©n ®· kh¾c phôc ®­îc nh÷ng khã kh¨n tr­íc m¾t ®ång thêi ®­a kÕt qu¶ kinh doanh v­ît lªn so víi n¨m 1999. 2. N¨m 2002: Nguån vèn: Stt ChØ tiªu Tæng sè kh¸ch hµng göi Sè d­ L·i suÊt b×nh qu©n Tæng +/- so víi 2001 2001 2002 +/- so víi 2001 1 TiÒn göi tiÕt kiÖm 1.668 +1.003 51.199 79.871 +28.67 0,63% TiÒn göi kh«ng kú h¹n 112 52 3.645 4.630 985 TiÒn göi cã kú h¹n 3 th¸ng 432 221 9.675 20.612 10.937 TiÒn göi cã kú h¹n 6 th¸ng 406 100 9.880 14.843 4.963 TiÒn göi cã kú h¹n 9 th¸ng 16 16 710 710 TiÒn göi cã kú h¹n 12 th¸ng 702 391 27.999 39.058 11.059 TiÒn göi trªn 12 th¸ng 2 18 18 2 TiÒn göi c¸c TCKT 249 +134 8.174 17.897 +9.723 0,40% TiÒn göi kh«ng kú h¹n 241 126 8.169 10.067 1.898 TiÒn göi cã kú h¹n 6 th¸ng 4 3 5 5.969 5.964 TiÒn göi cã kú h¹n 12 th¸ng 1 1 1.862 1.862 3 TiÒn göi c¸c TCTD vµ kh¸c 3 -10 98.004 30.005 -67.999 0,65% TiÒn göi kh«ng kú h¹n 1 4 5 1 TiÒn göi cã kú h¹n 3 th¸ng 3 98.000 30 -97.970 4 TiÒn göi huy ®éng kú phiÕu 1.428 +558 29.804 130.943 +101.139 0,67% Tæng céng 3.348 +1.685 187.181 258.716 +71.535 0,52% Tæng nguån vèn ®Õn 31/12/2002, chi nh¸nh ®¹t kÕ ho¹ch thµnh phè giao( 260 tû ®ång) so víi 2001 t¨ng 71,535 tû ®ång, tû lÖ t¨ng 38,2%. B×nh qu©n nguån vèn ®¹t 10,349 tû ®ång/1 c¸n bé. * Tæng d­ nî: Stt ChØ tiªu Tæng sè kh¸ch hµng göi Sè d­ L·i su©t b×nh qu©n Sè l­îng +/- so ®Çu n¨m 31/12/2001 31/12/2002 +/- so ®Çu n¨m 1 D­ nî DNNN 9 +5 17.597 27.174 +9.577 0,70% Ng¾n h¹n 6 +2 17.288 26.378 +9.090 Trung h¹n 3 +3 309 796 +487 Dµi h¹n 2 Doanh nghiÖp NQD 36 +24 8.265 31.803 +23.538 0,82% Ng¾n h¹n 23 +15 6.803 25.163 +18.360 Trung h¹n 13 +9 1.462 6.640 +5.178 3 Hé gia ®×nh c¸ thÓ 50 +16 2.417 7.063 +4.646 0,85% Hé nghÌo ng¾n h¹n 23 +7 8 12 +4 Hé nghÌo trung h¹n 27 +9 31 31 0 4 Cho vay kh¸c 710 +159 12.131 21.652 0,85% Tæng céng 805 +204 40.410 87.692 +47.282 0,8% Tr. ®ã ngo¹i tÖ quy ®æi VN§ 462 -462 Chi nh¸nh chó träng më réng tÝn dông ®i ®«i víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, ®¶m b¶o an toµn vèn vµ an toµn c¸n bé. Th­êng xuyªn nh¾c nhë vÒ ®¹o ®øc, t¸c phong nghÒ nghiÖp ®Ó cã niÒm tin tõ kh¸ch hµng. TËp trung thu nî qu¸ h¹n th«ng th­êng vµ nî qu¸ h¹n §XLRR ®Ó t¨ng thu nhËp bÊt th­êng. H¹n chÕ nî qu¸ h¹n míi ph¸t sinh. Trong n¨m ®· thu ®­îc 222,823 triÖu ®ång tiÒn NQH §LRR, trong ®ã 173,002 triÖu ®ång tiÒn gèc vµ 49,821 tiÒn l·i. KiÓm tra hå s¬ vµ chuyÓn lªn thµnh phè hµng tr¨m mãn thanh to¸n quèc tÕ, thu ®­îc h¬n 100 tr ®ång tiÒn phÝ thanh to¸n, gãp phÇn t¹o thuËn lîi cho kh¸ch hµng h­ëng c¸c dÞch vô ng©n hµng hoµn thiÖn h¬n. Thùc hiÖn kho¸n viÖc, giao viÖc cô thÓ tõng c¸n bé vµ ®¸nh gi¸ h­ëng l­¬ng, thi ®ua theo A,B,C tõ ®ã thóc ®Èy tr¸ch nhiÖm, lßng nhiÖt t×nh say mª nghÒ nghiÖp cho CBCNV vµ thùc sù ®· cã hiÖu qu¶. * Nî qu¸ h¹n: Tæng sè nî qu¸ h¹n ®Õn 90 ngµy n¨m 2002 lµ: 27 triÖu ®ång, chiÕm tû lÖ 0,03%. * KÕt qu¶ tµi chÝnh: Stt ChØ tiªu Tæng sè % so kÕ ho¹ch % so víi 2001 b.q l.su©t ®Çu vµo, ra 2001 2002 1 Néi b¶ng 1.1 Tæng thu 4.111 7.187 +74,8% 0,57% Thu l·i 2.994 5.835 +94,9% Thu dÞch vô, tiÒn göi ngo¹i tÖ, xö lý rñi ro 1.117 1.352 +21,0% 1.2 Tæng chi 6.501 12.136 +86,7% 0,73% Chi tr¶ l·i 5.724 11.010 +92,3% Chi kh¸c 777 1.126 +44,9% 2 Ngo¹i b¶ng Dù thu 79 59 -25,3% Dù chi 542 386 -28,8% Thu phÝ ngo¹i b¶ng 1.774 5.026 +83,3% 3 Quü thu nhËp 112 735,5 +556,6% ®¬n vÞ : triÖu ®ång Tæng thu c¶ n¨m 2002 ®¹t 7,187 tû ®ång, t¨ng 74,8% so víi n¨m 2001, trong ®ã thu l·i ®¹t 5,835 tû ®ång, t¨ng 94,9% so víi n¨m 2001. Thu dÞch vô, tiÒn göi ngo¹i tÖ vµ sö lý rñi ro ®¹t 1,352 tû, chiÕm 18,8%.Tæng chi néi b¶ng c¶ n¨m 12,136 tû, so víi n¨m 2001 t¨ng86,7%. Trong ®ã chi huy ®éng vèn c¶ n¨m 11,010 tû, chiÕm 90,7% trong tæng chi. 3. N¨m 2003 STT ChØ tiªu N¨m 2003 Quý I Quý II Quý III Quý IV 1 Nguån vèn kÕ ho¹ch 330.000 480.000 630.000 780.000 B×nh qu©n quý 245.000 367.000 500.000 635.000 2 D­ nî 138.000 208.000 278.000 328.000 B×nh qu©n quý 113.000 173.000 243.000 303.000 3 Thõa vèn 132.000 194.000 257.000 332.000 4 Tæng thu 1.107 1.527 1.989 2.488 + PhÝ thõa vèn: 0,72 - 0,62 = 0,1 % x (3) 396 582 771 996 + Thu nhËp bÊt th­êng vµ dÞch vô 270 270 270 270 + Chªnh lÖch thu l·i 441 (113.000x0,13%x3) 675 (173.000x0,13%x3) 948 (243.000x0,13%x3) 1.182 (303.000x0,13%x3) 5 Tæng chi 685 685 685 685 + Chi phÝ qu¶n lý 100 100 100 100 + Chi tµi s¶n 90 90 90 90 + Dù phßng + b¶o hiÓm tiÒn göi 120 120 120 120 + L·i ch­a ph©n bæ 375 375 375 375 6 Chªnh lÖch thu chi 422 842 1.304 1.763 Trong n¨m 2003 NHN0&PTNT quËn Thanh Xu©n ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ, nguån vèn huy ®éng t¨ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 2002, tæng thu t¨ng m¹nh, ®Æc biÖt lµ c¸c kho¶n thu tõ l·i. Cã ®­îc thµnh tÝch ®ã lµ do ng©n hµng ®· ®­a ra ®Þnh øc kho¸n ®Õn tõng c¸n bé tÝn dông, c¨n cø vµo n¨ng lùc cña tõng c¸n bé tÝn dông, chÝnh v× vËy ®· ph¸t huy ®­îc sù n¨ng ®éng cña tõng c¸n bé tÝn dông, ®ång thêi chÊp hµnh sù chØ ®¹o kh¾t khao cña cÊp trªn. C¸c c¸n bé tÝn dông ®· t×m hiÓu cÆn kÏ nh÷ng c¬ héi cña kh¸ch hµng, chÝnh v× vËy ®· cã sù cung cÊp vèn mét c¸ch hîp lý, ®ång thêi tr¸nh ®­îc nh÷ng tr­êng hîp gian dèi hay kh«ng cã hiÖu qu¶. Cã thÓ nãi h¬n 15 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh NHN0&PTNT Hµ Néi nãi chung vµ chi nh¸nh quËn Thanh Xu©n nãi riªng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch nhÊt ®Þnh, song so víi yªu cÇu ®ßi hái cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, nhÊt lµ ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ho¹t ®éng kinh doanh cña NHN0&PTNT Hµ Néi cßn béc lé mét sè ®iÓm yÕu ®ã lµ: - Ch­a cã nhiÒu vèn dµi h¹n ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn cho c¸c ngµnh kinh tÕ then chèt, c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu vµ thay thÕ hµng nhËp khÈu t¹o søc c¹nh tranh cho nÒn kinh tÕ trong t­¬ng lai. - Mµng l­íi kinh doanh nhanh më réng nh­ng c¬ së vËt chÊtcßn nghÌo nµn ch­a thùc sù æn ®Þnh vµ hÊp dÉn kh¸ch hµng. - Mét sè chÝnh s¸ch tuy ®· th«ng tho¸ng, t¹o thuËn lîi cho ng©n hµng vµ kh¸ch hµng kinh doanh , nh­ng cßn rÊt nhiÒu trë ng¹inhats lµ viÖc xö lý nî vµ tµi s¶n thÕ chÊp víi nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng tr¶ nî tiÒn vay nªn cßn dÌ dÆt khi ®Çu t­ cho doanh nghiÖp. KÕt luËn : B­íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cïng tån t¹i vµ ph¸t triÓn d­íi sù c¹nh tranh gay g¾t víi nhau vµ ng©n hµng ®­îc xem nh­ lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a c¸c thµnh phÇn, ®Ó cïng cã thÓ cïng tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ, ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña m×nh ®ßi hái Ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam nãi chung, Ng©n hµng n«ng nghiÖp Hµ néi hay c¸c chi nh¸nh cña nã nh­ lµ Ng©n hµng Thanh Xu©n ph¶i tËp trung søc m¹nh vµ trÝ tuÖ ®Ó gi¶i quyÕt sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh. Cã thÓ nãi 15 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh NHN0&PTNT Hµ néi vµ c¸c chi nh¸nh ®¨ ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch nhÊt ®Þnh víi nhiÒu thÕ m¹nh cña m×nh nh­: cã ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn nghiÖp vô cao, n¨ng lùc qu¶n lý ë tr×nh ®é cao, ®· ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng vµ gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng ®· t¹o ®­îc niÒm tin cho c¸c kh¸ch hµng, n©ng cao uy tÝn cña ngµnh ng©n hµng.. , ®Æc biÖt thµnh c«ng cña chi nh¸nh NHN0&PTNT Thanh Xu©n Hµ néi trong n¨m 2003 lµ mét minh chøng cô thÓ cho sù thµnh c«ng chung. Ph¸t huy truyÒn thèng ®ã tr­íc yªu cÇu ®æi míi cña nÒn kinh tÕ trong qu¸ tr×nh héi nhËp, NHN0&PTNT Hµ Néi sÎ ph¸t huy nh÷ng thµnh qu¶ vµ bµi häc kinh nghiÖm b­íc ®Çu trong qu¶n lý ®iÒu hµnh kinh doanh ®ång thêi ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c ngµnh c¸c cÊp cïng víi sù nç lùc, ®oµn kÕt phÊn ®Êu cña tËp thÓ c¸n bé, viªn chøc NHN0&PTNT Hµ Néi sÏ ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ giµnh ®­îc nhiÒu thµnh tÝch to lín h¬n n÷a. Vµ sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n ®ang cßn nhiÒu h¹n chÕ còng nh­ thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu nh­ng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó ë phßng Kinh doanh nãi riªng vµ Chi nh¸nh NHNo&PTNT quËn Thanh Xu©n nãi chung ®· gióp em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp nµy. Em ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì ®ã. Vµ em còng xin c¶m ¬n TiÕn sÜ Hoµng Xu©n QuÕ ®· h­íng dÉn, s÷a ch÷a nh÷ng sai sãt ®Ó cho b¶n b¸o c¸o ®­îc hoµn thµnh tèt h¬n. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan