Lợi nhuận tại công ty CEMACO

Lợi nhuận tại cty CEMACO Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố cạnh tranh được đặc biệt chú ý. Các doanh nghiệp với nhiều hình thức sở hữu khác nhau cạnh tranh khốc liệt với nhau để giành chỗ đứng trên thị trường và cùng nhau đạt đến một mục tiêu là lợi nhuận. Lợi nhuận là đòn bảy kinh tế, là yếu tố cơ bản quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Lợi nhuận luôn là động cơ để các doanh nghiệp phấn đấu. Mặt khác, lợi nhuận được tạo ra là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, đó là sự kết hợp hài hoà giữa các yếu tố đầu vào, là sản phẩm của sự tìm tòi, sáng tạo và mạo hiểm. Nó đòi hỏi ở mỗi nhà kinh doanh những kỹ năng toàn diện khả năng tư duy nhạy bén và sự năng động. Vì thế nghiên cứu về lợi nhuận giúp cho những người có tham vọng về kinh doanh và quản lý . bước đầu tìm hiểu về thực tiễn để có cái nhìn toàn diện hơn trong công việc kinh doanh sau này. Làm thế nào để một doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận và có các biện pháp tăng lợi nhuận?. Đó là một vấn đề bức bách và có tính thời sự cho bất kỳ ai muốn đi vào lĩnh vực kinh tế. Công ty hoá chất vật liệu điên và vật tư khoa học kỹ thuật – (CEMACO) là doanh nghiệp loại I trực thuộc bộ Thương mại được thành lập và đi vào hoạt động 8 năm, bước đầu gặp rất nhiều khó khăn song tập thể cán bộ công nhân viên Xí nghiệp đã không ngừng cố gắng lao động sáng tạo, hoạt động kinh doanh có lãi trong những năm qua. Tuy nhiên, bằng biện pháp nào để tăng lợi nhuận cho Công ty trong thời gian tới luôn là nỗi trăn trở của Ban lãnh đạo Công ty. Xuất phát từ thực tế đó, trong thời gian thực tập tại Công ty, em đã quyết định chọn đề tài: "Phân tích đánh giá chỉ tiêu lợi nhuận và các biện pháp nâng cao lợi nhuận của Công ty Hoá chất vật liệu điện và vật tư khoa học kỹ thuật ( CEMACO )" làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Do trình độ còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm chưa nhiều, thời gian thực tập còn ít nên bài viết này chắc chắn còn nhiều thiếu xót. Em rất mong được sự chỉ bảo góp ý của thầy giáo hướng dẫn – T.S Trần Hoè để giúp em hoàn thiện bài luận văn. Em xin chân thành cám ơn thầy giáo, cám ơn sự giúp đỡ của các cô, các chú ở Công ty CEMACO đã giúp em hoàn thành bài luận văn này.

doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1338 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lợi nhuận tại công ty CEMACO, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, yÕu tè c¹nh tranh ®­îc ®Æc biÖt chó ý. C¸c doanh nghiÖp víi nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau c¹nh tranh khèc liÖt víi nhau ®Ó giµnh chç ®øng trªn thÞ tr­êng vµ cïng nhau ®¹t ®Õn mét môc tiªu lµ lîi nhuËn. Lîi nhuËn lµ ®ßn b¶y kinh tÕ, lµ yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn lu«n lµ ®éng c¬ ®Ó c¸c doanh nghiÖp phÊn ®Êu. MÆt kh¸c, lîi nhuËn ®­îc t¹o ra lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña nhiÒu nh©n tè, ®ã lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸c yÕu tè ®Çu vµo, lµ s¶n phÈm cña sù t×m tßi, s¸ng t¹o vµ m¹o hiÓm. Nã ®ßi hái ë mçi nhµ kinh doanh nh÷ng kü n¨ng toµn diÖn kh¶ n¨ng t­ duy nh¹y bÐn vµ sù n¨ng ®éng. V× thÕ nghiªn cøu vÒ lîi nhuËn gióp cho nh÷ng ng­êi cã tham väng vÒ kinh doanh vµ qu¶n lý ... b­íc ®Çu t×m hiÓu vÒ thùc tiÔn ®Ó cã c¸i nh×n toµn diÖn h¬n trong c«ng viÖc kinh doanh sau nµy. Lµm thÕ nµo ®Ó mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã lîi nhuËn vµ cã c¸c biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn?. §ã lµ mét vÊn ®Ò bøc b¸ch vµ cã tÝnh thêi sù cho bÊt kú ai muèn ®i vµo lÜnh vùc kinh tÕ. C«ng ty ho¸ chÊt vËt liÖu ®iªn vµ vËt t­ khoa häc kü thuËt – (CEMACO) lµ doanh nghiÖp lo¹i I trùc thuéc bé Th­¬ng m¹i ®­îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng 8 n¨m, b­íc ®Çu gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n song tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn XÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng cè g¾ng lao ®éng s¸ng t¹o, ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i trong nh÷ng n¨m qua. Tuy nhiªn, b»ng biÖn ph¸p nµo ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty trong thêi gian tíi lu«n lµ nçi tr¨n trë cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chØ tiªu lîi nhuËn vµ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn cña C«ng ty Ho¸ chÊt vËt liÖu ®iÖn vµ vËt t­ khoa häc kü thuËt ( CEMACO )" lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp. Do tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ, kinh nghiÖm ch­a nhiÒu, thêi gian thùc tËp cßn Ýt nªn bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu xãt. Em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o gãp ý cña thÇy gi¸o h­íng dÉn – T.S TrÇn HoÌ ®Ó gióp em hoµn thiÖn bµi luËn v¨n. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o, c¸m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c c«, c¸c chó ë C«ng ty CEMACO ®· gióp em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy. Ch­¬ng I: lîi nhuËn vµ yªu cÇu n©ng cao lîi nhuËn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp I. b¶n chÊt vµ vai trß cña Lîi nhuËn. 1. Kh¸i niÖm. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù tham gia cña rÊt nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã ®Ó DN tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn th­¬ng tr­êng ®ßi hái tÊt yÕu lµ c¸c DN ®ã ph¶i kinh doanh cã hiÖu qu¶ cô thÓ lµ ph¶i cã lîi nhuËn. VËy lîi nhuËn lµ g×? Lîi nhuËn lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c DN. Nã lµ kho¶n thu nhËp ®em l¹i so víi c¸c kho¶n chi phÝ ®· bá ra ®Ó ®¹t ®­îc thu nhËp ®ã trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Lîi nhuËn ®­îc biÓu thÞ b»ng c«ng thøc: P = I - F Trong ®ã: P: Lµ tæng lîi nhuËn DN ®¹t ®­îc trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh I. Lµ tæng thu nhËp DN thu ®­îc trong kú F. Tæng chi phÝ DN ph©n bæ cho hµng tiªu thô trong kú Lîi nhuËn mµ DN ®¹t ®­îc cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c kho¶n thu nhËp thu ®­îc vµ chi phÝ bá ra trong kú. Thu nhËp DN lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn thu ®­îc do c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i. §ã lµ thu nhËp tõ b¸n hµng thu nhËp c¸c thµnh ph¶m lao vô vµ c¸c dÞch vô, thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh, thu nhËp thu ®­îc tõ c¸c ho¹t ®éng bÊt th­êng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cã thu nhËp DN còng ph¶i bá ra c¸c kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh ®ã lµ chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. Trong kh©u tiªu thô s¶n phÈm lµ chi phÝ qu¶ng c¸o, chi phÝ b¸n hµng... Ngoµi ra doanh nghiÖp cßcn ph¶i bá ra c¸c kho¶n chi phÝ thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc nh­ kho¶n thuÕ: thuÕ xuÊt nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ tµi nguyªn, thuÕ gia trÞ gia t¨ng. Nh­ vËy lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu chÊt l­îng tæng hîp ®Ó ph¶n ¸nh kÕt qu¶ toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña DN. Qua chØ tiªu nµy DN ®¸nh gi¸ tæng qu¸t hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®Ó tõ ®ã kh¾c phôc h¹n chÕ ph¸t huy ­u ®iÓm n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 2. Vai trß cña lîi nhuËn. *§èi víi doanh nghiÖp: Lîi nhuËn cã vai trß quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña DN g¾n liÒn víi lîi Ých cña doanh nghiÖp nªn môc tiªu cña mäi qu¸ tr×nh kinh doanh ®Òu g¾n liÒn víi lîi nhuËn vµ t¸t c¶ c¸c DN ®Òu mong muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. C¸c DN sÏ kh«ng tån t¹i nÕu nh­ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng mang l¹i lîi Ých cho hä. Lîi nhuËn ®­îc coi lµ mét ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng ®ång thêi cßn lµ mét chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña DN. DN muèn thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn th× tr­íc tiªn s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô cña DN ®ã ph¶i ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn. Râ rµng lîi nhuËn lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c DN kh«ng ngõng c¶i tiÕn ®æi míi hîp lý ho¸ d©y truyÒn c«ng nghÖ sö dông tèt c¸c nguån lùc cña m×nh ®Ó t¨ng lîi nhuËn DN l¹i ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh doanh vµ cø nh­ vËy theo nh÷ng chu trßnh môc tiªu lîi nhuËn. Lîi nhuËn t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña DN nã cã ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN. Khi DN kinh doanh cã lîi nhuËn cã nghÜa lµ DN kh«ng nh÷ng b¶o toµn ®­îc vèn kinh doanh mµ cßn cã mét kho¶n lîi nhuËn bæ sung nguån vèn kinh doanh. Cã vèn DN cã c¬ héi thùc hiÖn c¸c dù ¸n kinh doanh lín n©ng cao uy tÝn chÊt l­îng vµ sù c¹nh tranh trªn th­êng tr­êng cña DN. tõ ®ã DN sÏ n©ng cao h¬n n÷a lîi nhuËn cña m×nh. Lîi nhuËn lµ nguån tÝch luü quan träng gióp DN ®Çu t­ chiÒu s©u më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó cñng cè thªm søc m¹nh vµ uy tÝn cña DN trªn th­¬ng tr­êng. ThËt vËy, lîi nhuËn cña DN sau khi ®· thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc vµ chai cho c¸c chñ thÓ tham gia liªn doanh... PhÇn cßn l¹i ph©n phèi vµo quü ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh doanh vµ quü dù phßng tµi chÝnh c¸c quü nµy ®­îc DN dïng ®Ó ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Thay ®æi trang thiÕt bÞ m¸y mãc, v× DN muèn ngµy cµng ph¸t triÓn th× lu«n ph¶i më réng quy m« kinh doanh vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. *§èi víi ng­êi lao ®éng: NÕu nh­ môc ®Ých cña DN lµ lîi nhuËn th× môc ®Ých cña ng­êi lao ®éng lµ tiÒn l­¬ng, tiÒn l­¬ng cã hai chøc n¨ng ®èi víi DN nã lµ mét yÕu tè chi phÝ cßn ®èi víi ng­êi lao ®éng nã lµ thu nhËp lµ lîi Ých kinh tÕ cña hä. Khi ng­êi lao ®éng hä ®­îc tr¶ l­¬ng tho¶ ®¸ng hä sÏ yªn t©m lao ®éng, ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh vµ n¨ng suÊt lao ®éng sÏ t¨ng lªn, ®©y còng lµ mét biÖn ph¸p ®Ó DN n©ng cao lîi nhuËn. ChÝnh v× thÕ mµ DN lµm ¨n ph¸t ®¹t vµ mong muèn lîi nhuËn cña DN ngµy cµng t¨ng v× nã g¾n liÒn víi lîi Ých cña ng­êi lao ®éng. *§èi víi nhµ n­íc: Lîi nhuËn lµ mét nguån thu ng©n s¸ch cho Nhµ n­íc, n©ng cao phóc lîi xh, tõ ®ã Nhµ n­íc cã vèn ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn x· héi, t¹o sù ph¸t triÓn cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó Nhµ n­íc thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. Lîi nhuËn lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n, ë bÊt kú mét quèc gia nµo ChÝnh phñ còng mong muèn c¸c DN lµm ¨n ph¸t ®¹t. Bëi v× lîi Ých quèc gia g¾n liÒn víi lîi Ých kinh tÕ cña DN. Sù phån thÞnh cña mçi Quèc gia chÝnh lµ sù phån thÞng vµ ph¸t triÓn cña hÖ thèng DN ë quèc gia ®ã. Lîi nhuËn lµ th­íc ®o tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc ®èi víi sù qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c DN. DN kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ lîi nhuËn ngµy cµng cao ngh·i lµ c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« cña Nhµ n­íc ngµy cµng ®óng ®¾n vµ thµnh c«ng trong viÖc kÝch thÝch c¸c DN ph¸t triÓn vµ ng­îc l¹i. Víi c¸c chÝnh sc¸h vÜ m« Nhµ n­íc ®­a ra g©y lªn t¸c ®éng tiªu cùc tíi ho¹t ®éng cña c¸c DN th× Nhµ n­íc cã nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi ®iÒu chØnh l¹i cho ®óng ®¾n phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña DN. II. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 1. Yªu cÇu chung. X¸c ®Þnh lîi nhuËn ph¶i ®óng ®¾n, chÝnh x¸c trung thùc, hîp lý kÞp thêi ®óng kú dùa trªn chøng tõ ho¸ ®¬n hîp lÖ. * X¸c ®Þnh doanh thu: h¹ch to¸n ®óng c¸c kho¶n thu trong kú vµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu, kh«ng ®­îc h¹ch to¸n thõa thiÕu hoÆc bá sãt mét nghiÖp vô ph¸t sinh doanh thu v× chØ cÇn h¹ch to¸n thõa hoÆc thiÕu mét nghiÖp vô ph¸t sinh doanh thu th× sÏ dÉn ®Õn viÖc x¸c ®Þnh lîi nhuËn sai cã khi nã sÏ lµm thay ®æi b¶n chÊt kÕt qu¶ kinh doanh cña DN. 2. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn. Trong thêi buæi kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp lu«n cã xu thÕ më réng c¸c lÜnh vùc kinh doanh vµ vËn dông tèt c¸c nguån lùc cã s½n cña m×nh nh»m môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Lîi nhuËn do ba bé phËn cÊu thµnh ®ã lµ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng. Do vËy tæng møc lîi nhuËn cña DN sÏ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Tæng møc lîi nhuËn = Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng SXKD + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng TC + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh: Lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô ®· tiªu thô vµ chi phÝ cña toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô ®· tiªu thô ®ã. Ho¹t ®éng kinh doanh bao gåm ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh phô. V× thÕ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phô. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng SXKD = Tæng doanh thu - C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu - ThuÕ gi¸n thu ë kh©u tiªu thô - Gi¸ vèn b¸n hµng - Chi phÝ b¸n hµng ph©n bæ cho hµng tiªu thô - Chi phÝ QLDN ph©n bæ cho hµng tiªu thô - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a thu vµ chi vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña DN. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh = Doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh - Chi phÝ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng: Lµ kho¶n lîi nhuËn mµ DN thu ®­îc ngoµi dù tÝnh hoÆc cã dù tÝnh ®Õn, nh­ng Ýt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn hay lµ nh÷ng kho¶n lîi nhuËn thu ®­îc kh«ng mang tÝnh chÊt th­êng xuyªn nh­ng kho¶n lîi nhuËn nµy thu ®­îc cã thÓ hoÆc kh¸ch quan ®em l¹i. Nh­ vËy lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh bÊt th­êng chÝnh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu vµ chi tõ c¸c ho¹t ®éng bÊt th­êng. Nã ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng = Doanh thu tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng - Chi phÝ tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng * Lîi nhuËn lµ chØ tiªu tuyÖt ®èi ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña DN tuy nhiªn, ta kh«ng thÓ coi lîi nhuËn lµ chØ tiªu duy nhÊt vµ còng thÓ chØ dïng nã ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña SXKD cña DN, bëi v×: Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng nã cßn chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu nh©n tè. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng SXKD c¸c DN lu«n ®øng tr­íc nhiÒu t×nh huèng ph¸t sinh ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng SXKD lµm cho lîi nhuËn gi¶m. C¸c t×nh huèng ®ã cã thÓ do bªn ngoµi t¸c ®éng nh­ thêi tiÕt, chÝnh sc¸h vÜ m« cña Nhµ n­íc, ®èi thñ c¹nh tranh. MÆt kh¸c do ®iÒu kiÖn giao th«ng vËn t¶i, vËn chuyÓn hµng ho¸ còng lµm cho lîi nhuËn gi÷a c¸c DN còng kh¸c nhau. III. yªu cÇu vµ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. 1. Yªu cÇu ph¶i n©ng cao lîi nhuËn t¹i c¸c DN trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ngµy nay trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ n­íc ta sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu DN ®· t×m ra ®óng ®­êng ®i cña m×nh kÞp thêi thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ b¶o ®¶m thu bï chi vµ t¹o ra lîi nhuËn, ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng ®­îc c¶i thiÖn, tuy nhiªn vÉn kh«ng Ýt DN cßn lóng tóng trong viÖc th¸o gì khã kh¨n thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §©y lµ g¸nh nÆng ®Ì lªn vai c¸c DN còng nh­ cña Nhµ n­íc trong viÖc tõng b­íc th¸o gì khã kh¨n, t¹o sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cho hÖ thèng DN n­íc ta nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nãi chung chÝnh v× thÕ trong ®iÒu kiÖn kinh doanh hiÖn nay c¸c DN ph¶i khÈn tr­¬ng ®æi míi c¸ch nghÜ c¸ch lµm ®Ó ho¹t ®éng SXKD ®¹t hiÖu qu¶ cao míi cã thÓ tån t¹i ®­îc. Mµ ®èi víi c¸c DN lîi nhuËn kh«ng chØ lµ môc ®Ých hµng ®Çu mµ cßn lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña DN. Do vËy viÖc phÊn ®Êu n©ng cao lîi nhuËn lÆ cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ nã trë thµnh vÊn ®Ò quan träng ®èi víi mçi DN trong giai ®o¹n hiÖn nay. 3. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn cña DN. Khi ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn trong DN ng­êi ta nghÜ ®Õn c¬ b¶n lµ t¨ng doanh thu vµ h¹ thÊp chi phÝ. 3.1. Nhãm c¸c biÖn ph¸p lµm t¨ng doanh thu cña DN. Cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p lµm t¨ng doanh thu nh­ng tuú vµo ®Æc ®iÓm cña tõng DN, tõng lÜnh vùc KD kh¸c nhau mµ c¸c DN sÏ lùa chän cho m×nh c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nhÊt ®Ó kÝch thÝch t¨ng doanh thu. - X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh vµ lËp ph­¬ng ¸n kinh doanh ph¶i ®óng ®¾n vµ phï hîp víi thùc tÕ kinh doanh cña DN. - Lùa chän c¬ cÊu mÆt hµng kinh doanh hîp lý. ViÖc lùa chän ®óng ®¾n mÆt hµng kinh doanh lµ mét yÕu tè mang l¹i sù thµnh c«ng cho DN. Bëi lÏ mÆt hµng kinh doanh trùc tiÕp ®em l¹i doanh thu cho DN. - Tæ chøc tèt m¹ng l­íi kinh doanh, më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi viÖc ®Èy m¹nh khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô t¨ng doanh thu, thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm kh«ng nh÷ng mang l¹i nguån lîi nhuËn to lín mµ nã thùc sù t¹o dùng sù thµnh c«ng cho DN. - Lùa chän vµ tæ chøc c¸c ph­¬ng ¸n b¸n hµng hîp lý. Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng DN vµ tõng mÆt hµng KD cña DN mµ lùa chän c¸c ph­êng thøc b¸n hµng thÝch hîp trong c¸c ph­¬ng thøc b¸n bu«n, b¸n lÎ, b¸n tr¶ gãp... Ph­¬ng thøc b¸n hµng tèt nhÊt lµ ph­¬ng thøc biÕt kÝch thÝch khai th¸c nhu cÇu ®ang tiÒm Èn trong mçi kh¸ch hµng, kÝch thÝch tèi ®a sù ham muèn mua cña kh¸ch hµng ®èi víi hµng ho¸ cña DN. - CÇn cã mét chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ b¸n hîp lý, mÒm dÎo, linh ho¹t dùa theo c¸c môc tiªu mµ DN ®ang theo ®uæi. - Tæ chøc c«ng t¸c thanh to¸n vµ thu håi c«ng nî: mét ph­¬ng thøc thanh to¸n nhanh, gän, ®¬n gi¶n sÏ gãp phÇn t¹o sù tho¶i m¸i cho kh¸ch hµng. Tuy nhiªn khi ¸p dông c¸c DN cÇn ph¶i tÝnh ®Õn møc ®é rñi ro mµ ph­¬ng thøc thanh to¸n ®ã cã thÓ g©y ra. Do vËy DN lu«n ph¶i chó ý ®Õn sù biÕn ®éng cña c¸c kho¶n c«ng nî ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi tr¸nh thÊt tho¸t vèn. - Ngoµi ra ®Ó ®Èy m¹nh khèi l­îng hµng b¸n, t¨ng doanh thu th× DN lu«n ph¶i quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l­îng vµ ®æi míi h×nh thøc mÉu m· s¶n phÈm hµng ho¸ hÊp dÉn ng­êi mua. 3.2. Nhãm c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ. Trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, DN còng ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ vÒ bao gãi s¶n phÈm, vËn chuyÓn b¶o qu¶n, tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o... Nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy ®Òu lµ nh©n tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña DN. Do ®ã trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng SXKD c¸c DN lu«n ph¶i quan t©m ®Õn c¸c c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. Do ®ã cÇn hiÓu thùc chÊt cña nhãm c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m chi phÝ ®ã lµ qu¶n lý tèt c¸c kho¶n chi phÝ KD, tr¸nh l·ng phÝ, thÊt tho¸t chi ¬hÝ c¾t bá nh÷ng chi phÝ kh«ng hîp lý tõ ®ã t¨ng lîi nhuËn cho DN. - Muèn tiÕt kiÖm chi phÝ KD tr­íc hÕt cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. b»ng c¸ch lËp kÕ ho¹ch chi phÝ dïng hÖ thèng tiÒn tÖ tÝnh to¸n tr­íc mäi kho¶n chi phÝ KD cho kú kÕ ho¹ch. C­¬ng quyÕt kh«ng thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng cã chøng tõ hîp lÖ vµ v­ît qu¸ quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. - Tæ chøc ph©n c«ng lao ®éng mét c¸ch hîp lý. - Tæ chøc khai th¸c tèt nguån hµng, nguån nguyªn vËt liÖu ®èi víi DNTM th× viÖc khai th¸c tèt nguån hµng cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña DN. æn ®Þnh nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu sÏ gióp DN tr¸nh t×nh tr¹ng ngõng s¶n xuÊt do thiÕu nguyªn vËt liÖu hay ph¶i mua ®óng ng uyªn vËt liÖu kÐm, gi¸ cao ®ång thêi tÝch cùc t×m kiÕm nguån hµng, nguyªn vËt liÖu gi¸ rÎ h¬n nh­ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng ®Ó lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ n©ng cao lîi nhuËn. - Tæ chøc qu¶n lý tèt ho¹t ®éng SXKD vµ tµi chÝnh uc¶ DN. Qu¶n lý tµi chÝnh tèt còng lµ c«ng cô thóc ®Èy hiÖu qu¶ kinh doanh t¨ng lîi nhuËn cho DN cô thÓ lµ qu¶n lý sö dông vèn hîp lý ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi nhu cÇu mua s¾m vËt t­ sÏ tr¸nh ®­îc nh÷ng tæn thÊt cho s¶n xuÊt nh­ viÖc ngõng s¶n xuÊt do thiÕu vËt t­, nguyªn vËt liÖu th«ng qua viÖc sö dông vèn, kiÓm tra ®­îc t×nh h×nh dù tr÷ vËt t­ tån kho s¶n phÈm tõ ®ã ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp th¬× t×nh tr¹ng ø ®äng mÊt m¸t nguyªn vËt liÖu vµ sÏ gi¶m bít ®­îc chi phÝ ph¶i tr¶ l·i tiÒn vay. Trªn ®©y lµ mét sè c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ c¸c DN th­êng ¸p dông. Tuy nhiªn c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh rÊt ®a d¹ng vµ c¸c DN thuéc c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau l¹i cã nh÷ng chi phÝ ®Æc thï riªng vµ tÊt yÕu sÏ cã biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ kh¸c nhau. Ch­¬ng II: t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn vµ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn t¹i c«ng ty cemaco I. Tæng quan vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty CEMACO. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty CEMACO ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 679B-BTM-TCCB cña Bé Th­¬ng m¹i vµ quyÕt ®Þnh sè 7131/QQMDN ngµy 14/8/1995 cña ChÝnh phñ trªn c¬ së hîp nhÊt v¨n phßng Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ vµ C«ng ty vËt t­ khoa häc kü thuËt. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc lo¹i I trùc thuéc Bé Th­¬ng m¹i thùc hiÖn viÖc kinh doanh s¶n xuÊt chÕ biÕn dÞch vô vµ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vËt t­: Tªn c«ng ty: C«ng ty ho¸ chÊt vËt liÖu ®iÖn vµ vËt t­ khoa häc kü thuËt Tªn tiÕng Anh: CHEMICALS - ELICTRICAL and SCIENTIFIC TECHNOLOGYCAL MATERIAL COMPANY Tªn viÕt t¾t: CEMACO Trô së C«ng ty ®Æt t¹i: 70 Hµng M· - QuËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty. C«ng ty CEMACO cã chøc n¨ng kinh doanh vÒ ho¸ chÊt, vËt liÖu ®iÖn vµ vËt t­ khoa häc kü thuËt vÒ c¸c lo¹i ho¸ chÊt c«ng nghiÖp, c¸c lo¹i thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn vµ dông cô ®o l­êng ho¸ chÊt thÝ nghiÖm phôc vô cho nhu cÇu nghiªn cøu, thÝ nghiÖm cña c¸c tr­êng, viÖn nghiªn cøu, trung t©m khoa häc kü thuËt vµ c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt theo nguyªn t¾c kinh doanh cã l·i thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc. 3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 3.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xu©t kinh doanh. C«ng ty CEMACO lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ n­íc lo¹i I thuéc Bé Th­¬ng m¹i, nh­ng h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng t¹i ng©n hµng, C«ng ty tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh vµ tù c©n ®èi ®¶m b¶o cã l·i. C«ng ty kinh doanh ë lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu nªn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: * B¹n hµng cña C«ng ty ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi nªn cã kho¶ng c¸ch xa vÒ ®Þa lý, ®ång tiÒn sö dông thanh to¸n còng kh¸c nhau. * Hµng ho¸ cña C«ng ty chñ yÕu lµ hµng nhËp khÈu, søc mua néi ®Þa thÊp chñ yÕu lµ mua cña mét sè nhµ m¸y ho¸ chÊt. * C¸c mÆt kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty. VÒ ho¸ chÊt c«ng nghiÖp: Cung cÊp cho c¸c nhµ m¸y tæ s¶n xuÊt nh÷ng nguyªn liÖu trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc nh­ s« ®a, xót, h¹t nhùa PE... mÆt hµng nµy chiÕm khèi l­îng lín kho¶ng 60 ®Õn 70% khèi l­îng mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty. VÒ vËt liÖu ®iÖn: NhËn cung øng c¸c lo¹i vËt liÖu ®iÖn cao cÊp nh­ c«ng t¬ ®iÖn, ®Ìn cao ¸p, ®Ìn soi phôc vô bÖnh viÖn, ®Ìn c«ng céng, d©y c¸p ®iÖn c¸c lo¹i, d©y ®iÖn tõ, que hµn. VÒ vËt t­ khoa häc kü thuËt: TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ho¸ chÊt mang tÝnh chÊt khoa häc kü thuËt mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc. Ngoµi ra C«ng ty cßn s¶n xuÊt vµ kinh doanh mét sè mÆt hµng kh¸c ®Î phôc vô bæ trî. Kinh doanh nh÷ng mÆt hµng mµ thÞ tr­êng cã nhu cÇu th«ng qua mét sè bé phËn. 3.2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña C«ng ty. * ThuËn lîi: - C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc lo¹i mét thuéc Bé Th­¬ng m¹i nªn ®­îc sù gióp ®ì cña Bé vµ Nhµ n­íc. - Cã lîi thÕ vÒ mÆt hµng kinh doanh v× nã lµ nguyªn liÖu chÝnh cho c¸c nhµ m¸y. C«ng ty cã rÊt nhiÒu b¹n hµng trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ Trung Quèc. Hµng nhËp tõ Trung Quèc chiÕm tíi 60% hµng nhËp, cßn l¹i lµ c¸c n­íc §øc, §µi Loan, Hµn Quèc... trong quan hÖ bu«n b¸n ®· h×nh thµnh sù tin cËy lÉn nhau. C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, n¨ng ®éng s¸ng t¹o, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu vµ øng dông khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi C«ng ty cßn ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. * Khã kh¨n: Lµ C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ngo¹i th­¬ng nªn c¸c kh¸ch hµng cña C«ng ty ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi c¸ch xa vÒ ®Þa lý nªn C«ng ty gÆp khã kh¨n trong viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ trßng qu¸ tr×nh thanh to¸n diÔn ra phøc t¹p, chu kú kinh doanh kÐo dµi. §èi thñ c¹nh tranh: HiÖn nay trªn thÞ tr­êng xuÊt hiÖn thªm nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh cïng kinh doanh mét mÆt hµng, nh­ C«ng ty X¨ng dÇu, C«ng ty ho¸ chÊt Bé C«ng nghiÖp, C«ng ty Bao b× xuÊt khÈu. C¸c C«ng ty t­ nh©n còng bung ra nhiÒu, hä dïng nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó c¹nh tranh dµnh thÞ tr­êng tõ viÖc thu thËp th«ng tin nguån hµng, gi¸ c¶, trèn thuÕ ®Õn viÖc gian lËn trong kinh doanh t¹o nªn mét m«i tr­êng kinh doanh kh«ng b×nh th­êng g©y khã kh¨n rÊt nhiÒu trong viÖc kinh doanh cña C«ng ty. 4. C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty bao gåm ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban tham m­u vµ c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp Phßng xuÊt nhËp khÈu Ban qu¶n lý CÇu giÊy C¸c chi nh¸nh, cöa hµng S¬ ®å tæ chøc bé m¸y Ban gi¸m ®èc Cöa hµng sè 1 Cöa hµng sè 2 Cöa hµng sè 4 Cöa hµng sè 8 Chi nh¸nh CÇn Th¬ Chi nh¸nh B×nh §Þnh XN gç XN Hµ Néi Trung t©m dÞch vô kü thuËt Chi nh¸nh §µ N½ng Chi nh¸nh H¶i Phßng Chi nh¸nh thµnh phè HCM Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp Ban qu¶n lý cÇu giÊy Phßng xuÊt nhËp khÈu Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng tæ chøc hµnh chÝnh + Gi¸m ®èc lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm cao toµn bé trong viÖc qu¶n lý vµ lµ ng­êi ®iÒu hµnh cao nhÊt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty còng nh­ ®¶m b¶o viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty theo luËt lao ®éng cña Nhµ n­íc ban hµnh. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã c¸c phã gi¸m ®èc ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch theo tõng lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Cô thÓ mçi phã gi¸m ®èc ®­îc phô tr¸ch tõng phßng ban vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh nghiªn cøu x©y dùng hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc cña C«ng ty ®µo t¹o s¾p xÕp c¸n bé c«ng nh©n viªn x©y dùng quü tiÒn l­¬ng ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp ban hµnh c¸c quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é lao ®éng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. +Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh chÞu tr¸ch hiÖm vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n trong toµn C«ng ty vµ h¹ch to¸n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh b¸o c¸o Nhµ n­íc theo ®óng quy ®Þnh. + Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong C«ng ty, tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm qu¶n lý cung øng hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c¬ quan. + Phßng tæng hîp kÕ ho¹ch nghiªn cøu x©y dùng tæ chøc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho tõng cöa hµng xÝ nghiÖp cã liªn quan tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh t×nh h×nh c¸c chi nh¸nh xÝ nghiÖp thùc hiÖn nhiÖm vô dù tr÷ hµng ho¸ vËt t­ kinh doanh mua b¸n c¸c dÞch vô m«i giíi, l¾p gi¸p b¶o hµnh vËt t­ thiÕt bÞ ®iÖn vµ c¸c mÆt hµng thuéc ph¹m vi kinh doanh cña C«ng ty. III. ph©n tÝch §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn t¹i c«ng ty CEMACO. 1. Mét sè kÕt qu¶ mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc trong n¨m qua. B¶ng1: kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh 1.000® N¨m ChØ tiªu 2001 2002 2003 Møc biÕn ®éng 01/02 Møc biÕn ®éng 02/03 Sè tiÒn TØ lÖ % Sè tiÒn TØ lÖ % 1. Tæng doanh thu 253832646 167202717 232081579 -86629929 -3412875781 64878862 38,8 2. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 480648 503416 584882 22768 4.736938466 81466 16,1 3. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 216291 160000 187162 -56291 -26.0255859 27162 16,9 4. Lîi nhuËn sau thuÕ 2643596 340000 397720 75644 28.61444416 57720 16,9 5. Thu nhËp b×nh qu©n 650 650 680 0 0 30 4,6 6. Vèn kinh doanh b×nh qu©n 16761000 16788910 16761000 27910 0,16 - Vèn cè ®Þnh 4242000 4243344 4242000 1344 0,03 - Vèn l­u ®éng 12519000 12519223 12519000 223 0.00 Nh×n vµo sè liÖu ë b¶ng trªn ta thÊy mét sè kÕt qu¶ mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc trong c¸c n¨m 2001, 2002, 2003. Cã thÓ nãi n¨m 2003 lµ n¨m C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ coa nhÊt. §iÒu nµy thÓ hiÖn qua chØ tiªu doanh thu ë n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 64.878.862.000® t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 38,8%. §©y lµ mét tû lÖ t¨ng kh¸ cao. Tæng møc lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña C«ng ty n¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 81.466.000® t­¬ng øng víi doanh thu th× ta thÊy doanh thu t¨ng rÊt nhanh nh­ng lîi nhuËn t¨ng rÊt nhá so víi doanh thu, t¹i sao nh­ vËy. Nguyªn nh©n sÏ ®­îc lµm râ ë phÇn sau. 2. Lîi nhuËn cña C«ng ty n¨m 2002, 2003. §¬n vÞ tÝnh 1.000® ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 Møc biÕn ®éng Sè tiÒn TØ träng (%) Sè tiÒn TØ träng (%) Sè tiÒn TØ lÖ (%) Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 500000 89,3% 463229 79,2% -36771 -7,3% Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 1131780 2023% 608963 104,1% -522817 -46,2% Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng -1072370 -191,4% -487309 -83,3% 585061 54,5% Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 503.416 100% 584882 100% 52473 4,5% ThuÕ thu nhËp 160000 187162 27162 16,9% Lîi nhuËn sau thuÕ 340000 397720 57.720 16,3% 3. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn. Theo b¶ng sè liÖu b¶ng thèng kª trªn ta thÊy t×nh h×nh chung thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn cña C«ng ty trong hai n¨m 2002 vµ 2003 nh×n chung n¨m 2003 kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã cao h¬n n¨m 2002 ®­îc ph¶n ¸nh qua viÖc thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn n¨m 2003 cao h¬n n¨m 2002 cô thÓ lµ tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2003 coa h¬n n¨m 2002 lµ 25.473.000® t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 4,5% tæng lîi nhuËn t¨ng lµ do c¸c bé phËn lîi nhuËn sau cÊu thµnh. + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 so víi n¨m 2002 gi¶m 36.771.000® t­¬ng øng víi tû lÖ gi¶m lµ 7,3%. + Tuy nhiªn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 58.506.100® t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 54,5% lµm cho tæng lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng lªn t­¬ng øng. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty n¨m 2003 so víi n¨m 2002 gi¶m ®¸ng kÓ víi møc gi¶m lµ 522.817.000® t­¬ng øng víi tû lÖ gi¶m lµ 46,2%. Tuy nhiªn, do møc lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh chiÕm tØ träng rÊt lín trong tæng møc lîi nhuËn (2002 bé phËn lîi nhuËn nµy chiÕm 203,3% vµ n¨m 2003 lµ 104,1%). H¬n n÷a møc gi¶m cña lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh nhá h¬n møc gi¶m cña lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chªnh lÖch rÊt lín víi møc t¨ng cña ho¹t ®éng bÊt th­êng. Do vËy mµ tæng møc lîi nhuËn cña C«ng ty n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002. Tæng hîp c¸c nh©n tè lµm t¨ng vµ gi¶m lîi nhuËn cña C«ng ty. - C¸c nh©n tè lµm t¨ng tæng lîi nhuËn + Tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng t¨ng 585.061.000® - C¸c nh©n tè lµm gi¶m tæng lîi nhuËn + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m 36.771.000® + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 522.817.000® VËy tæng lîi nhuËn cña C«ng ty n¨m 2000 t¨ng 25.473.000® so víi n¨m 2002 nh×n chung t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn cña C«ng ty n¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ b×nh th­êng bëi v× møc lîi nhuËn t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. 3.1 T×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 3.1.1 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña C«ng ty. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña C«ng ty lµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i mÆt hµng ho¸ chÊt vËt t­ mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc nh­ xót, s« ®a, h¹t nhùa PE... vµ mét sè mÆt hµng phô bæ xung cho nh÷ng thÞ tr­êng cã nhu cÇu do ®ã ta xÐt t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng c¸c mÆt hµng trªn. B¶ng 3 t×nh h×nh lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh §¬n vÞ tÝnh: 1.000® STT N¨m ChØ tiªu 2002 2003 Møc biÕn ®éng Sè tiÒn Tû lÖ % 1 Doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh 2.071.000 2.126.000 55.000 2,65% 2 ThuÕ doanh thu, XK 794.860 685.250 -109.610 -13,7% 3 C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 112.924 350.715 237.791 209% - Gi¶m gi¸ 40.736 899 -39.837 -97% - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 72.187 34.647 -37.540 -52% 4 Doanh thu thuÇn 164.000 231.730 67.730 41,2% 5 Gi¸ vèn hµng b¸n 154.980 219.702 64.722 41,7% 6 L·i gép 90.200 120.280 30.080 33,3% 7 Chi phÝ b¸n hµng 7.520 10.790 3.270 43,5% 8 Chi phÝ qu¶n lý DN 1.000.000 744.628 -225.372 -22,5% 9 Lîi nhuËn tõ s¶n xuÊt kinh doanh 500.000 463.299 -36.771 -7,3% Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i ho¸ chÊt mang l¹i lîi nhuËn chñ yÕu trong tæng møc lîi nhuËn cña C«ng ty v× thÕ nã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn chØ tiªu lîi nhuËn mµ Doanh nghiÖp thùc hiÖn ®­îc theo sè liÖu trªn th× ta thÊy lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng ho¸ chÊt n¨m 2003 so víi n¨m 2002 gi¶m 36.771.000® t­¬ng øng víi tû lÖ gi¶m 7,3% ®iÒu nµy chøng tá n¨m 2003 hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty gi¶m sót ®¸ng kÓ, xem xÐt tõng chØ tiªu cô thÓ ta thÊy ®­îc nguyªn nh©n t¹i sao lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nhËp khÈu n¨m 2003 gi¶m. * ThuÕ doanh thu: N¨m 2001 ¸p dông luËt thuÕ doanh thu. ThuÕ doanh thu tÝnh trªn doanh thu ®¹t ®­îc, thuÕ doanh thu cña C«ng ty lµ 2.176.466.277® n¨m 2002 c¸c Doanh nghiÖp n­íc ta ¸p dông luËt thuÕ GTGT thay thÕ cho thuÕ doanh thu, thuÕ GTGT chØ tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 237.791.000® víi tû lÖ 209% c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu trong C«ng ty t¨ng lªn lµ do kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n t¨ng lªn. Gi¶m gi¸ hµng b¸n còng cã thÓ lµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ng­êi mua mua hµng cña C«ng ty thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm thu håi vèn nhanh. Gi¸ vèn hµng b¸n: Lµ mét nh©n tè quan träng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña C«ng ty. Gi¸ vèn hµng b¸n lµ kho¶n chi phÝ chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty do ®ã Tæng c«ng ty cµng tiÕt kiÖm gi¶m ®­îc gi¸ vèn ®¬n vÞ s¶n phÈm hµng ho¸ bao nhiªu th× cµng tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ kinh doanh vµ lîi nhuËn t¨ng lªn. Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 64.722.457.000® t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 41,7% tû lÖ t¨ng gi¸ vèn t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng doanh thu. Chi phÝ b¸n hµng: Lµ kho¶n chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, chi phÝ cña C«ng ty bao gåm: chi phÝ l­u kho, chi phÝ bèc xÕp, .... chi phÝ b¸n hµng cµng tiÕt kiÖm th× lîi nhuËn cña C«ng ty cµng t¨ng. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty t¨ng 3.270.548.000® t­¬ng øng vëi tû lÖ 43,5% ®iÒu nµy t¸c ®éng rÊt lín ®Õn doanh thu. Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp: Lµ lo¹i chi phÝ Ýt biÕn ®éng theo quy m« s¶n xuÊt kinh doanh xong nÕu chi phÝ nµy cao lµm cho tæng møc lîi nhuËn cña C«ng ty gi¶m. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp gi¶m 225.372.000® t­¬ng øng víi tû lÖ gi¶m 22,5%. Nh­ vËy C«ng ty n¨m 2003 ®· lµm tèt c«ng t¸c kiÓm so¸t chi phÝ cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp tæng hîp c¸c nh©n tè ®· ¶nh h­ëng tíi chØ tiªu lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt n¨m 2003 so víi n¨m 2002. 3.1.2 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phô cña C«ng ty. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó tËn dông trang thiÕt bÞ m¸y mãc, lao ®éng, c¸c tµi nguyªn s½n cã vµ nhê ®ã mµ t¨ng tæng lîi nhuËn cña C«ng ty do ®ã hiÖn nay c¸c Doanh nghiÖp bªn c¹nh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cßn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phô. Tuy nhiªn c«ng ty cßn kh¸ dÌ dÆt trong viÖc ®Çu t­ vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phô nªn doanh thu t¨ng lªn kh«ng ®¸ng kÓ v× thÕ lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng nµy cßn rÊt nhá. 3.2 T×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. §¬n vÞ tÝnh: 1.000® N¨m ChØ tiªu 2002 2003 Møc biÕn ®éng Sè tiÒn Tû lÖ (%) 1. Doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 1.646.189 1.349.801 - 296.388 - 18% 2. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 514.408 740.838 226.430 44% 3. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 1.131.780 608.963 - 522.745 - 47% Doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2003 so víi n¨m 2002 gi¶m 296.388.000® t­¬ng øng víi tû lÖ gi¶m 18% do chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh t¨ng 44% lµ 226.430.000® lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh gi¶m 47% t­¬ng øng lµ 522.745.000®. 3.3 T×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng. B¶ng 6: lîi nhuËn bÊt th­êng cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh: 1.000® N¨m ChØ tiªu 2002 2003 Møc biÕn ®éng Sè tiÒn Tû lÖ (%) 1. Doanh thu tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng 302.656 431.348 128.692 42% 2. Chi phÝ ho¹t ®éng bÊt th­êng 1.375.026 918.657 -456.369 -33% 3. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng -1.072.370 -487.309 585.061 54% Theo sè liÖu ë b¶ng trªn ta thÊy lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 585.061.000® t­¬ng øng víi tû lÖ 54% doanh thu tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng tõ 128.692.000® t¨ng t­¬ng øng víi tû lÖ lµ 42%. iii. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn ®· thùc hiÖn t¹i c«ng ty cemeco. I. C¸c gi¶i ph¸p nh»m t¨ng doanh thu. Ho¸ chÊt vµ c¸c thiÕt bÞ vËt t­ kh«ng ph¶i lµ mÆt hµng tiªu thô hµng ngay nh­: quÇn ¸o, thùc phÈm... v× thÕ thÞ tr­êng tiªu thô cña c¸c ngµnh hµng nµy hÑp h¬n c¸c hµng ho¸ kh¸c rÊt nhiÒu. Ng­êi mua lµ c¸c xÝ nghiÖp, nhµ m¸y sö dông ho¸ chÊt. §Ó t×m ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô ho¸ chÊt vµ c¸c thiÕt bÞ vËt t­ khoa häc lµ c¶ mét vÊn ®Ò khã kh¨n ®èi víi c«ng ty, C«ng ty ph¶i t×m ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m t¨ng doanh thu. * TiÒn hµnh ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ b­íc ®Çu tiªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng viÖc lùa chän vµ x©m nhËp ®­îc vµo thÞ tr­êng míi. V× vËy c«ng ty cÇn thùc hiÖn ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch kü l­ìng vµ th­êng xuyªn b»ng nh÷ng c«ng viÖc sau: T×m kiÕm nh÷ng thÞ tr­êng míi cã nhu cÇu vÒ mÆt hµng ho¸ chÊt, ®¸nh gi¸ c¸c thÞ tr­êng cò vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt nh­ kinh tÕ, chÝnh trÞ, ®èi thñ c¹nh tranh ®· vµ sÏ cã trªn thÞ tr­êng ®ã, cËp nhËt vµ ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ dung l­îng thÞ tr­êng vµ sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Tõ viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng míi sau ®ã sÏ tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng t×m ra c¸c ®o¹n thÞ tr­êng mµ c«ng ty cã kh¶ n¨ng x©m nhËp vµ më réng thÞ phÇn cña c«ng ty. Cuèi cïng lµ viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l­îc th©m nhËp gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng. * T¨ng c­êng chÝnh s¸ch giao tiÕp khuÕch tr­¬ng, qu¶ng c¸o s¶n phÈm hµng ho¸. Muèn nh­ vËy c«ng ty ph¶i tham gia vµo c¸c héi trî triÓn l·m, héi th¶o chuyªn ngµnh vµ cã chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o giíi thiÖu réng r·i vÒ c«ng ty, th«ng qua ®ã c«ng ty sÏ thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ víi c¸c th­¬ng vô vµ b¹n hµng míi ®ång thêi kh¼ng ®Þnh uy tÝn víi b¹n hµng cò. 1. Thay ®æi c¬ cÊu tû träng c¸c mÆt hµng kinh doanh. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi thay ®æi tû träng trong mét sè mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Ó t¨ng doanh thu n©ng cao lîi nhuËn. II. Nhãm c¸c gi¶i ph¸p nh»m gi¶m chi phÝ kinh doanh. 1. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh. Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn mÆc dï doanh thu hµng n¨m cña c«ng ty rÊt lín nh­ng lîi nhuËn thu vÒ l¹i rÊt nhá ®iÒu nµy lµ do chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty chiÕm gÇn 90% doanh thu, nhÊt lµ chi phÝ NVL do ®ã dÉn ®Õn hiÖu qu¶ kinhdoanh thÊp v× vËy c«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ b»ng c¸ch t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, ph¶i lËp kÕ ho¹ch chi phÝ dïng h×nh thøc tiÒn tÖ tÝnh to¸n tr­íc c¸c kho¶n chi phÝ cho s¶n xuÊt kinh doanh ë kú kÕ ho¹ch. §iÒu quan träng lµ ph¶i x©y dùng ®­îc ý thøc th­êng xuyªn tiÕt kiÖm chi phi ë mét bé phËn mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. C«ng ty nªn cã hÖ thèng khen th­ëng thÓ hiÖn b»ng vËt chÊt ®èi víi c¸c bé phËn hay c¸ nh©n cã ý thøc tiÕt kiÖm. Qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ NVL, chi phÝ NVL lµ kho¶n chi phÝ chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty vµ khã kiÓm so¸t g©y thÊt tho¸t NVL cña c«ng ty th­êng mua ë nhiªu n¬i nªn xuÊt hiÖn nhiÒu chi phÝ bÊt hîp lý trong gi¸ c¶ nh­ chi phÝ ®i ®­êng, chi phÝ ngo¹i giao... c¸c kho¶n chi phÝ nµy t­¬ng ®èi lín nªn doanh nghiÖp cÇn t¨ng c­êng qu¶n lý chÆt chÏ lo¹i chi phÝ nµy. §èi víi chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: C«ng ty cÇn tiÕn hµnh c¸c thñ tôc h¶i quan tr­íc khi ®­a hµng vµo kho b·i thùc hiÖn viÖc chuyªn chë nhËp khÈu hîp lý tr¸nh thêi gian vµ chi phÝ l­u kho b·i, c¸c kho¶n chi phÝ nµy th­êng hay ph¸t sinh nh÷ng kho¶n bÊt hîp lý tõ viÖc tiÕp kh¸ch héi hopj, giao dÞch... do ®ã c«ng ty cÇn chó ý ®Õn c¸c kho¶n chi tiªu nµy, c«ng ty ph¶i x©y dùng mét ®Þnh møc chi tiªu phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ban hµnh. 2. Bè trÝ lao ®éng khoa häc, hîp lý t¹o m«i tr­êng ho¹t ®éng tèt nhÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty cÇn ph¶i hiÓu râ n¨ng lùc cña tõng lao ®éng trong c«ng ty ®Ó s¾p xÕp c«ng viÖc phï hîp nhÊt víi kh¶ n¨ng cña mçi ng­êi, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó hä ph¸t huy thÕ m¹nh cña m×nh hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña c«ng ty. HiÖn nay nh©n tè con ng­êi cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn t¨ng n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ c«ng viÖc n©ng cao lîi nhuËn cho c«ng ty... Sö dông tèt yÕu tè nµy lµ mét ch×a kho¸ ®Ó c«ng ty thµnh c«ng trong kinh doanh, vÊn ®Ò nµy ngoµi viÖc c«ng ty cã hÖ thèng khen th­ëng b»ng vËt chÊt vµ tinh thÇn th× ®ßi hái gi¸m ®èc ph¶i biÕt båi d­ìng tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, quan t©m ®Õn ®êi sèng ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña mçi c«ng nh©n trong c«ng ty, biÕt ®éng viªn mét c¸ch kÞp thêi vµ tho¶ ®¸ng. 3. §Çu t­ chiÒu s©u, më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc ®Çu t­ chiÒu s©u mua s¾m c¸c thiÕt bÞ ®æi míi quy tr×nh c«ng nghÖ t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm, tõ ®ã t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. §Çu t­ chiÒu s©u lµ biÖn ph¸p l©u dµi cÇn ph¶i thùc hiÖn. NÕu c«ng ty muèn ph¸t triÓn C«ng ty cã thÓ sö dông biÖn ph¸p t¨ng ®Çu t­ chiÒu s©u b»ng c¸ch liªn kÕt víi viÖn ho¸ häc, viÖn c«ng nghÖ th«ng tin. §­a m¸y mãc trang thiÕt bÞ mµ c¸c viÖn nµy ®· chÕ t¹o ®­îc vµo s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cña c«ng ty. 4. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông hiÖu qu¶ vèn kinh doanh. 4.1. Khai th¸c nguån vèn trong vµ ngoµi c«ng ty. Víi ®Æc ®iÓm lµ c«ng ty xuÊt nhËp khÈu nªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty cÇn l­îng vèn lín nh­ng theo ph©n tÝch ë trªn ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty nh×n chung cßn thÊp do ®ã trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty lu«n ph¶i kiÓm tra nguån vèn dÎ t×m ra c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh. C«ng t¸c huy ®éng vèn kinh doanh c«ng ty sö dông chñ yÕu d­íi h×nh thøc vay ng¾n h¹n ng©n hµng mµ kh«ng khai th¸c nguån vèn néi bé vµ c¸c kho¶n vèn cã thÓ chiÕm dông mét c¸ch th­êng xuyªn nh­ nî ®Þnh møc do ®ã d«ng ty nªn ¸p dông ph­¬ng thøc huy ®éng nguån vèn tõ vèn ngµn dçi cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty hoÆc lµ tõ nguån v«n liªn doanh liªn kÕt nh­ vËy gi¶m chi phÝ lín tõ l·i vay ng©n hµng mµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr¸ch nhiÖm h¬n c«ng c«ng viÖc. 4.2. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh. * N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh: Vèn cè ®Þnh cã chu kú vËn ®äng dµi sau nhiÒu n¨m míi cã thÓ hoµn ®ñ vèn ®· øng ban ®Çu. Do chu kú vËn ®éng dµi ®ã ®ång vèn ®ang bÞ ®e do¹ bëi nh÷ng rñi ro hoÆc nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan, kh¸ch quan lµm thÊt tho¸t vèn nh­ l¹m ph¸t, hao mßn v« h×nh, qu¶n lý vµ kinh doanh kÐm hiÖu qña do ®ã c«ng ty ¸p dông c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh nh­ lu«n ®¸nh gi¸ vµ d¸nh gi¸ TSC§ mét c¸ch chÝnh x¸c, th­êng xuyªn. Lùa chän ph­¬ng ph¸p khÊu hao thÝch hîp * N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng: Vèn l­u ®éng cña c«ng ty chiÕm kho¶ng 80% vèn kinh doanh cña c«ng ty nh­ng hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty cßn rÊt thÊp do ®ã c«ng ty cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸o n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng nh­: Ph¶i x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c nhu cÇu vèn l­u ®éng cÇn thiÕt tèi thiÓu cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty bëi v× viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè vèn l­u ®éng sÏ cã t¸c dông ®¶m b¶o ®ñ vèn l­u ®éng cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc diÔn ra liªn tôc tr¸nh ø ®äng vèn, thóc ®Èy tèc ®é lu©n chuyÓn vèn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Khi khai th¸c nguån vèn bªn ngoµi c«ng ty cÇn ph¶i l­u ý ®Õn yÕu tè l·i suÊt tiÒn vay. §Èy m¹nh kh©u tiªu thô hµng ho¸, sö lý kÞp thêi c¸c vËt t­ hµng ho¸ chËm lu©n chuyÓn, C«ng ty cÇn th­êng xuyªn x¸c ®Þnh phÇn chªnh lÖch gi¸ gi÷a vèn bá ra ban ®Çu víi gi¸ thùc tÕ thÞ tr­êng cña nh÷ng tµi s¶n l­u ®éng tån kho ®Ó cã biÖn ph¸p sö lý kÞp thêi tr¸nh mÊt vèn. Ngoµi ra ®Ó n©ng cao hiÖuqu¶ sö dông vèn l­u ®éng c«ng ty cÇn hÕt søc tr¸nh vµ sö lý kÞp thêi nh÷ng kho¶n nî khã ®ßi, ¸p dông c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng cña th­ tÝn dông th­¬ng m¹i ®Ó ng¨n chÆn c¸c hiÖn t­îng chiÕm dông vèn. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn t¹i C«ng ty ho¸ chÊt vËt liÖu ®iÖn vµ vËt t­ khoa häc kü thuËt ®­îc ®Ò xuÊt dùa trªn t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn ®Ó c¸c biÖn ph¸p trªn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch vÜ m« cña Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt vËt t­. Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã mét quy ®Þnh râ rµng vµ khuyÕn khÝch ®Ó ngµnh hµng nµy ph¸t triÓn h¬n. Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn t¹i c«ng ty ho¸ chÊt vËt liÖu ®iÖn vµ vËt t­ khoa häc kü thuËt. i. ®Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh vµ môc tiªu lîi nhuËn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. 1. Më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. NhËn thøc râ vÞ trÝ vµ vai trß cña thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµ nh©n tè t¹o doanh thu vµ lîi nhuËn cho C«ng ty ®Ó ®¶m b¶o gi÷ v÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ kh«ng ngõng më réng x©m nhËp vµo thÞ tr­êng míi ®Ó ®Èy m¹nh khèi l­îng tiªu thô t¨ng doanh thu trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: C«ng ty tiÕn hµnh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o giíi thiÖu mÆt hµng cña C«ng ty qua c¸c th­¬ng vô, v¨n phßng ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë n­íc ngoµi ®Ó t×m nguån hµng. T¨ng c­êng trang bÞ hÖ thèng th«ng tin qua Internet cËp nhËt th«ng tin tõ thÞ tr­êng thÕ giíi. HiÖn nay th«ng tin ®ãng vai trß quan träng trong viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ gia quyÕt ®Þnh kinh doanh nhÊt lµ ®èi víi C«ng ty ngo¹i th­¬ng ®Ó cã th«ng tin chÝnh x¸c vµ nhanh nhËy vÒ kh¸ch hµng. §¸nh gi¸ toµn bé kh¶ n¨ng cña C«ng ty ®Ó ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ lùa chän thÞ tr­êng nµo lµ hiÖu qu¶ nhÊt, gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng míi ë c¸c n­íc Ch©u ¸ vµ Ch©u MÜ. 2. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ còng lµ con ®­êng mµ c¸c C«ng ty thu hót vµ t¹o dùng b¹n hµng gi÷ g×n ch÷ tÝn tèt nhÊt. Trong n¨m qua C«ng ty tù gi¸c ®¶m b¶o tuyÖt ®èi chÊt l­îng hµng ho¸ cña m×nh tr­íc b¹n hµng. C«ng ty x©y dùng mét hÖ thèng kiÓm tra chÊt l­îng s¹ch sÏ, ngoµi ra C«ng ty cßn tiÕn hµnh x©y dùng phßng thÝ nghiÖm chÊt l­îng ho¸ chÊt. ChÊt l­îng tèt lµ vò khÝ gióp C«ng ty c¹nh tranh ®­îc rÊt nhiÒu ®èi thñ cïng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt. 3. §a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi viÖc n©ng cao ch©t l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ C«ng ty cßn ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. 4. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, tÝch cùc t×m c¸c biÖn ph¸p h¹ thÊp chi phÝ. H¹ thÊp chi phÝ gi¶m gi¸ thµnh lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó t¨ng lîi nhuËn, ý thøc ®­îc ®iÒu ®ã C«ng ty ®· ¸p dông mét sè biÖn ph¸p h¹ thÊp chi phÝ tr¸nh thÊt tho¸t l·ng phÝ. + Chi phÝ l­u kho lµ mét kho¶n phÝ thuéc chi phÝ b¸n hµng, ®Ó h¹n chÕ kho¶n chi phÝ nµy gãp phÇn gi¶m chi phÝ kinh doanh tr¸nh t×nh tr¹ng lµm thñ tôc h¶i quan kh¸ l©u ngµy g©y ra kho¶n thu chi phÝ thuª bao kho b·i lín. + S¾p xÕp tæ chøc lao ®éng hîp lý cã biÖn ph¸p n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng ®ång thêi nhËn thøc yÕu tè con ng­êi cã vai trß lín trong sù thµnh c«ng lín cña C«ng ty nªn trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty cßn sö dông nhiÒu biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu suÊt lao ®éng b»ng hÖ thèng c¸c quy ®Þnh khen th­ëng, ®éng viªn khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ ®Ó t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng vµ ph¸t huy n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty. kÕt luËn Tõ sù ph©n tÝch cña bµi viÕt ta thÊy ®­îc vai trß quan träng cña lîi nhuËn. Nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. ChØ cã lîi nhuËn míi b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng, cã ®iÒu kiÖn tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Tuy nhiªn nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cßn nhiÒu h¹n chÕ, ch­a t­¬ng xøng víi kh¶ n¨ng vµ tiÒm lùc cña C«ng ty. V× vËy, viÖc t×m ra c¸c biÖn ph¸p vµ ¸p dông nã mét c¸ch phï hîp ®Ó kh«ng ngõng t¨ng lîi nhuËn lu«n lµ mong muèn, môc tiªu cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty. Vµ ®ã còng lµ vÊn ®Ò bøc thiÕt cho tÊt c¶ nh÷ng ai quan t©m ®Õn lîi nhuËn cña C«ng ty. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp, ®­îc tiÕp xóc t×m hiÓu nh÷ng thùc tÕ ho¹t ®éng cña C«ng ty, cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c c« c¸c chó trong C«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn – TS TrÇn HoÌ, ®· gióp em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy. Víi sù kÕt hîp nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ tr­êng vµ nhËn thøc cña b¶n th©n vÒ t×nh h×nh thùc tÕ, em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. Víi mong muèn gãp phÇn nhá vµo qu¸ tr×nh t×m kiÕm nh÷ng gi¶i ph¸p tèi ­u nh»m t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó bµi luËn v¨n nµy mét lÇn n÷a ®­îc hoµn thiÖn h¬n vµ cã ý nghÜa thùc tiÔn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin bµy tá lßng c¸m ¬n tíi thÇy gi¸o h­íng dÉn - TS. TrÇn HoÌ, c¸c c« c¸c chó ë C«ng ty CEMACO ®· gióp em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy. tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c-Lªnin-NXB Gi¸o dôc 1998. 2. Gi¸o tr×nh LÞch sö c¸c häc thuyÕt kinh tÕ-NXB Gi¸o dôc-1996. 3. Gi¸o tr×nh Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh-NXB Gi¸o dôc-1998-Khoa KÕ to¸n-Tr­êng §HKTQD. 4. Gi¸o tr×nh Qu¶n lý häc kinh tÕ quèc d©n-tËp I, II-NXB-Khoa häc kü thuËt 2001-Khoa Khoa häc qu¶n lý-Tr­êng §HKTQD. 5. Gi¸o tr×nh Khoa häc qu¶n lý-tËp I, II-NXB Khoa häc kü thuËt 2001-Khoa Khoa häc qu¶n lý-Tr­êng §HKTQD. 6. Gi¸o tr×nh ChÝnh s¸ch kinh tÕ X· héi-NXB Khoa häc kü thuËt-2002. Khoa khoa häc qu¶n lý-Tr­êng §HKTQD. 7.Gi¸o tr×nh Kinh tÕ vµ tæ chøc s¶n xuÊt-NXB Gi¸o dôc 2000-Khoa QTKDCN&XDCB-Tr­êng §HKTQD. 8.T¹p chÝ Tµi chÝnh sè 7,8/2002 9.C¸c b¸o c¸o cña C«ng ty. 10.KÕ ho¹ch ph¸t triÓn C«ng ty.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc108662.doc
Luận văn liên quan