Lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng vận chuyển trong quý III/2010 cho đội tàu của vinalines Hải Phòng

Chương i : Giới thiệu sơ lược về vinalineshaiphong chương ii : Tình hình hđsxkd của chi nhánh chương iii: Nghiệp vụ lựa chọn đơn chào hàng 1. Giới thiệu khả năng vận chuyển của đội tàu 2. Nhận và dịch đơn 3. Lựa chọn đơn chào hàng và tàu vận chuyển theo đơn chương iv : Tính toán lựa chọn đơn chào hàng 1. Thời gian chuyến đi 2. Chi phí chuyến đi 3. Kết quả kinh doanh dù tính của các tàu theo các đơn 4. Lập luận đưa ra quyết định tàu vận chuyển theo đơn chương v : Kí kết hợp đồng và tính một số chỉ tiêu kinh tế khai thác

ppt21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 3182 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng vận chuyển trong quý III/2010 cho đội tàu của vinalines Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: Lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng vận chuyển trong quý III /2010 cho đội tàu của VINALINES HẢI PHÒNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TH.S HỒ THỊ THU LAN SINH VIÊN : PHẠM THỊ ĐIỆP LỚP : KTB47 – ĐH 1 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN NỘI DUNG ĐỀ TÀI CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VINALINESHAIPHONG CHƯƠNG II : TÌNH HÌNH HĐSXKD CỦA CHI NHÁNH CHƯƠNG III: NGHIỆP VỤ LỰA CHỌN ĐƠN CHÀO HÀNG 1. GIỚI THIỆU KHẢ NĂNG VẬN CHUYỂN CỦA ĐỘI TÀU 2. NHẬN VÀ DỊCH ĐƠN 3. LỰA CHỌN ĐƠN CHÀO HÀNG VÀ TÀU VẬN CHUYỂN THEO ĐƠN CHƯƠNG IV : TÍNH TOÁN LỰA CHỌN ĐƠN CHÀO HÀNG 1. THỜI GIAN CHUYẾN ĐI 2. CHI PHÍ CHUYẾN ĐI 3. KẾT QUẢ KINH DOANH Dù TÍNH CỦA CÁC TÀU THEO CÁC ĐƠN 4. LẬP LUẬN ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH TÀU VẬN CHUYỂN THEO ĐƠN CHƯƠNG V : KÍ KẾT HỢP ĐỒNG VÀ TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ KHAI THÁC GIỚI THIỆU VỀ VINALINESHAIPHONG Chi nhánh Tổng công ty hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng được thành lập theo quyết định số 288/ HĐQT ngày 23/6/1998 của hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tên giao dịch tiếng anh là: VINALINES HAIPHONG Địa chỉ : Số 282- Đà nẵng – Ngô Quyền - Hải Phòng Chøc n¨ng nhiÖm vô chính là khai thác đội tàu và các dịch vụ hàng hải Kinh doanh vận tải đường biển, đường sông, đường bộ, đa phương thức Dịch vụ lai dắt tàu sông, tàu biển, và các hoạt động phụ trợ cho vận tải Xây dựng và lắp đặt trang thiết bị, hoàn thiện các công trình chuyên ngành Kinh doanh khách sạn nhà hàng, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh giả trí HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH Chi nhánh Vinalines tại Hải Phòng nằm trong khuôn viên rộng gần 9000m2. Nhiệm vụ chủ yếu cña chi nh¸nh là kinh doanh cung cÊp dÞch vô hµng h¶i và khai thác đội tàu. Với tổng sè vèn bá ra lµ 1.900 tỷVN§, ban đầu c«ng ty có 2 tàu đó là tàu Hoa lư, Vinalines Sky, hai tàu này đều là những con tàu trẻ. Sau 12 năm đi vào hoạt động hiện nay chi nhánh đã mua thêm 2 tàu đồng thời đóng mới 1tàu nâng tổng số tàu của chi nhánh nên 5 tàu. Chúng hoạt động không hạn chế trên toàn thế giới ĐỘI TÀU CỦA CHI NHÁNH * MỘT SỐ ĐƠN CHÀO HÀNG TRONG QUÝ III- 2010 CÁC THÔNG SỐ VỀ TÀU X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng vËn chuyÓn + So s¸nh wt víi uh ( hÖ sè chÊt xÕp cña hµng): - NÕu uh hµng nÆng, tµu sÏ chë hÕt träng tải, tøc lµ Qh = Dt. - NÕu uh> wt -> hµng nhÑ, tµu sÏ chë hÕt dung tÝch. Träng l­îng hµng cã thÓ chë trªn tµu ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: + Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc Qh, ta tiÕn hµnh so s¸nh Qh víi träng l­îng hµng trong ®¬n chµo hµng (QhD). - NÕu Qh > QhminD th× tháa m·n, chñ tµu sÏ quyÕt ®Þnh ký kÕt ®¬n chµo hµng víi khèi l­îng ký kÕt lµ: - NÕu Qh < QhminD th× kh«ng tháa m·n. Khả năng tàu đến cảng xếp Thời gian có mặt của tàu ≤ max Lay /can Thời gian có mặt của tàu = thời điểm tự do + thời gian chạy rỗng (nếu có) BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN THỜI GIAN CHẠY CỦA CÁC TÀU THEO TỪNG ĐƠN CHÀO HÀNG THỜI GIAN CHUYẾN ĐI CỦA CÁC TÀU TẬP HỢP CHI PHÍ CHUYẾN ĐI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN DOANH THU CỦA TỪNG ĐƠN CHÀO HÀNG KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC TÀU THEOTỪNG ĐƠN CHÀO HÀNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA PHƯƠNG ÁN I BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA PHƯƠNG ÁN II QUYẾT ĐỊNH TÀU VẬN CHUYỂN THEO ĐƠN CHÀO HÀNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN CHI PHÍ NGÀY TÀU ĐỖ BẾN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN MỨC THƯỞNG PHẠT LÀM HÀNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KHAI THÁC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptLựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng vận chuyển trong quý III -2010 cho đội tàu của VINALINES HẢI PHÒNG (file ppt).ppt
Luận văn liên quan