Lựa chọn và khai thác bài toán trong tiết luyện tập

LỰA CHỌN VÀ KHAI THÁC BÀI TOÁN TRONG TIẾT LUYỆN TẬP I. Lý do chọn đề tài: Tiết luyện tập trong môn toán nói chung và môn hình học nói riêng chiếm một thời lượng không nhỏ trong bộ môn toán học.Thông qua tiết luyện tập học sinh được củng cố, khắc sâu kiến thức cơ bản của bài học. Đặc biệt thông qua hệ thống bài tập học sinh được phát triển kiến thức cao hơn (quan trọng trong việc định hướng, phát triển kiến thức cho học sinh khá giỏi).Bởi vậy theo cá nhân tôi để giúp học sinh nắm vững và phát triển kiến thức một cách tốt nhất bên cạnh việc đổi mới phương pháp dạy học , cách tìm hiểu kiến thức học sinh qua bài mới . thì việc lựa chọn và khai thác bài tập trong một tiết luyện tập là điều quan trọngtrong việc dạy môn toán nói chung và môn hình học nói riêng. Việc lựa chọn cần đảm bảo tính lôgíc, phát triển kiến thức cho học sinh.

doc6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 1843 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lựa chọn và khai thác bài toán trong tiết luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lùa chän vµ khai th¸c bµi to¸n trong tiÕt luyÖn tËp I. Lý do chän ®Ò tµi: TiÕt luyÖn tËp trong m«n to¸n nãi chung vµ m«n h×nh häc nãi riªng chiÕm mét thêi l­îng kh«ng nhá trong bé m«n to¸n häc.Th«ng qua tiÕt luyÖn tËp häc sinh ®­îc cñng cè, kh¾c s©u kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi häc. §Æc biÖt th«ng qua hÖ thèng bµi tËp häc sinh ®­îc ph¸t triÓn kiÕn thøc cao h¬n (quan träng trong viÖc ®Þnh h­íng, ph¸t triÓn kiÕn thøc cho häc sinh kh¸ giái).Bëi vËy theo c¸ nh©n t«i ®Ó gióp häc sinh n¾m v÷ng vµ ph¸t triÓn kiÕn thøc mét c¸ch tèt nhÊt bªn c¹nh viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc , c¸ch t×m hiÓu kiÕn thøc häc sinh qua bµi míi ... th× viÖc lùa chän vµ khai th¸c bµi tËp trong mét tiÕt luyÖn tËp lµ ®iÒu quan trängtrong viÖc d¹y m«n to¸n nãi chung vµ m«n h×nh häc nãi riªng. ViÖc lùa chän cÇn ®¶m b¶o tÝnh l«gÝc, ph¸t triÓn kiÕn thøc cho häc sinh. II. Néi dung: Do ®iÒu kiÖn kh«ng cho phÐp t«i chØ xin ®­a ra mét hÖ thèng bµi tËp trong tiÕt luyÖn tËp cña bµi : “ThÓ tÝch cña h×nh chãp ®Òu” M«n h×nh häc 8 Bµi sè 1:(Bµi 50 vÕ a sgk): TÝnh thÓ tÝch cña h×nh chãp ®Òu( H×nh vÏ 136 sgk). BiÕt OA = 12 cm ;BC = 6,5 cm. Bµi sè 2: Cho h×nh vÏ nh­ bµi tËp 1 .BiÕt OA = 8 cm ; AB = 10 cm. A TÝnh thÓ tÝch cña h×nh chãp A.BCDE Bµi sè 3 (Bµi 49 vÕ a sgk): Cho h×nh vÏ nh­ trªn. Gäi I lµ trung ®iÓm cña BC . BiÕt AI = 10 cm ; BE = 6 cm . TÝnh diÖn tÝh xung quanh cña D C H×nh chãp ®Òu A.BCDE Bµi sè 4 (bµi 50 vÕ b sgk) ë h×nh vÏ trªn nÕu c¾t h×nh chãp ®Òu A.BCDE b»ng mét E B mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng BCDE ta ®­îc h×nh chãp côt tø gi¸c ®Òu B’C’D’E’.BCDE . Cho biÕt B’E’ = 2 cm ; BE = 4cm ; IK = 3,5 cm ( I, K lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña B’E’ ; BE ). TÝnh diÖn tÝch xung quanh cña h×nh B’C’D’E’.BCDE Khi tiÕn hµnh d¹y cã thÓ chia thµnh c¸c ho¹t ®éng nh­ sau: Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò H : H·y nªu c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch xung quanh , c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch cña h×nh chãp ®Òu ? Nãi râ c¸c ®¹i l­îng trong c«ng thøc? HS : Sxq = p.d trong ®ã p: nöa chu vi ®¸y , d : trung ®o¹n V = .s.h trong ®ã s : diÖn tÝch ®¸y ; h : chiÒu cao cña h×nh chãp Ho¹t ®éng 2 : Tæ chøc luyÖn tËp 1. Bµi sè 1: GV : Cho häc sinh ®äc bµi 50 vÕ a sgk A GV : §­a h×nh vÏ A.BCDE:h×nh H : Em nµo cho biÕt gi¶ thiÕt , kÕt luËn cña chãp ®Òu bµi to¸n ? GT O A = 12 cm H : TÝnh thÓ tÝch cña h×nh chãp ®Òu b»ng D BC = 6,5 cm c¸ch nµo? C HS : tr¶ lêi KL V = ? E B G : ¸p dông c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch cña h×nh chãp ®Òu cho A.BCDE ta cã V = .s.h = BC2.OA = 169( cm3) §S : V = 169 cm3 * Thªm : Sö dông h×nh vÏ trªn ta cã thÓ 2. bµi sè 2: cã bµi to¸n kh¸c (bµi sè 2) A.BCDE :h×nh chãp ®Òu GV: Nªu ®Ò bµi sè 2 GT OA = 8 cm ; AB = 10 cm H: Nªu gi¶ thiÕt kÕt luËn cña bµi to¸n? KL V = ? HS : Tr×nh bµy G : AOB vu«ng t¹i O (v× OA lµ ®­êng GV : (gîi ý ) OA lµ chiÒu cao ,AB lµ c¹nh cao cña h×nh chãp ) bªn cña h×nh chãp AOB lµ tam gi¸c ¸p dông ®Þnh lý Pitago ta cã: g× ? OB2 = AB2 – OA2 = 102 – 82 =36 H: trong tam gi¸c vu«ng ®ã c¹nh nµo ®· OB = 6 cm biÕt ?ta tÝn ®­îc c¹nh cßn l¹i kh«ng ? Ta l¹i cãDB = EC = 2.OB = 12 cm ¸p dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch H: §Ó tÝnh diÖn tÝch SBCDE ta ¸p dông c¸ch SBCDD = DB.EC = .12.12 = 72 (cm2 ) nµo ? Suy ra V = .S.h = .72.8 = 192 (cm3 ) §S : V = 192( cm2 ) * Thªm : còng h×nh vÏ cña bµi to¸n trªn 3. Bµi sè 3 : cã thÓ cã bµi to¸n sè 3 A.BCDE : h×nh chãp ®Òu G V : Nªu bµi to¸n sè 3 GT BC =6 cm ; AI = 10 cm (IB = IA) H :Nªu gt,kl cña bµi to¸n ? KL Sxq = ? H : TÝnh Sxq = ? HS : Sxq = p.d G: ¸p dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch Thay sè vµo cho lÕt qu¶ xung quanh cña h×nh chãp ta cã : Sxq = pd = 2BC.AI = 120 (cm2) §S: S = 120 cm2 * Thªm :1. Còng nh­ h×nh vÏ trªn . Cho biÕt AB = 17 cm ; BE = 16 cm . TÝnh diÖn tÝch xung quanh cña h×nh chãp A.BCDE (Bµi 49 vÕ c ) 2. TÝnh diÖn tÝch toµn phÇn cña h×n chãp A.BCDE ? §Æt vÊn ®Ò : NÕu h×nh vÏ trªn nÕu c¾t bëi mét mÆt ph¼ng song song víi mÆt ®¸y ta ®­îc h×nh chãp côt B’C’D’E’ .BCDE Bµi sè 4 : Cho h×nh chãp côt ®Òu B’C’D’E’.BCDE. BiÕt B’E’= 2 cm ; BE = 4 cm ; IK = 3,5 cm.TÝnh diÖn tÝch xung quanh cña h×nh chãp côt B’C’D’E’.BCDE GV : Cho häc sinh viÕt gi¶ thiÕt kÕt luËn cña bµi to¸n. H : C¸c em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c mÆt bªn cña h×nh chãp côt tø gi¸c ®Òu. HS : H : DiÖn tÝch mçi mÆt b»ng bao nhiªu ? H : DiÖn tÝch xung quanh ? *Thªm : Gäi O,O’ lµ giao ®iÓm cña c¸c ®­êng chÐo cña hai mÆt ®¸y(h×nh vÏ) .TÝnhOO’ * Thªm : TÝnh thÓ tÝch cuûa h×nh chãp côt tø gi¸c ®Òu ®ã ? * Chó ý : PhÇn khai th¸c thªm cña bµi 4 cã thÓ kh«ng lµm bµi tËp t¹i líp mµ gi¸o viªn chØ h­íng dÉn vÒ nhµ Bµi sè 4: D’ C’ E’ o’B’ D C o E B G: Bèn mÆt bªn cña h×nh chãp côt tø gi¸c ®Òu lµ c¸c h×nh thang c©n vµ cã diÖn tÝch b»ng nhau. DiÖn tÝch mçi mÆt lµ : S = = = 10,5 (cm2) DiÖn tÝch xung quanh lµ : Sxq = 4.S = = 4.10,5 = 42 (cm2) §S : 42 (cm2) III. KÕt luËn : Qua viÖc ¸p dông c¸ch lùa chän vµ khai th¸c bµi to¸n trog tiÕt luyÖn tËp mµ t«i gi¶ng d¹y t¹i tr­êng t«i thÊy : * VÒ phÝa gi¸o viªn: cÇn cã sù chuÈn bÞ chu ®¸o t×m tßi s¸ng t¹o : chØ mét bµi to¸n ®¬n gi¶n trong s¸ch gi¸o khoa gi¸o viªn lu«n ®Æt c©u hái cã thÓ ph¸t triÓn bµi to¸n thµnh bµi to¸n kh¸c n©ng cao h¬n b»ng c¸ch nµo ? còng v× lÏ ®ã gi¸o viªn ®­îc trau dåi,tù båi d­ìng kiÕn thøc cho m×nh h¬n. * VÒ phÝa häc sinh : víi c¸ch chuyÓn tiÕp l«gÝc , khai th¸c mang tÝnh tõ dÔ ®Õn khã .Häc sinh cuèn hót tËp trung h¬n ®Æc biÖt gióp c¸c em hiÓu vµ vËn dông mét c¸ch linh ho¹t c¸c c«ng thøc ,®Þnh lÝ ,mÖnh ®Ò ®· häc vµo viÖc gi¶i to¸n vµ c¸c bµi to¸n thùc tÕ .Trong ®Ò tµi ch¾c h¼n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt . RÊt mong ®­îc sù gãp ý bæ sung cña b¹n ®äc ®Ó c¸c tiÕt d¹y sau cã kÕt qu¶ cao h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n DiÔn nguyªn :Ngµy 20/5/2009 §Æng Xu©n Hoµng Phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o diÔn ch©u Tr­êng THCS DiÔn Nguyªn S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Tªn ®Ò tµi : lùa chän vµ khai th¸c bµi to¸n trong tiÕt luyÖn tËp Ng­êi viÕt : ®Æng xu©n hoµng Gi¸o viªn tr­êng thcs diÔn nguyªn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLựa chọn và khai thác bài toán trong tiết luyện tập.doc