Luận án Các nhân tô tác động đên viêc vân dụng kê toán quan tri trong các doanh nghiêp nho và vưa tại viêt nam

Muc tiêu cua luân an la tim ra cac nhân tô tac đông đên viêc vân dung KTQT tai cac DNNVV Viêt Nam, tuy nhiên theo như kêt qua cua luân an thi cac nhân tô trong nghiên cưu nay chi mơi đai diên đươc 34.8% biên quan sat, như vây con môt ty lê thât thoat kha lơn 65.2% cac nhân tô tac đông chưa đươc phat hiên. Bên canh đo, nhân tô VHDN la môt nhân tô phưc tap va co thê đươc diên giai dươi rât nhiêu dang biên quan sat khac nhau tuy theo câp đô va loai hinh VHDN tai môi DN. Tuy nhiên do thơi gian va pham vi nghiên cưu co giơi han nên tac gia chi chon ra đươc môt sô biên đai diên cho nhân tô nay

pdf180 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 701 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các nhân tô tác động đên viêc vân dụng kê toán quan tri trong các doanh nghiêp nho và vưa tại viêt nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcac_nhan_tac_dong_den_vie_c_va_n_dung_ke_toan_qua_n_tri_trong_cac_doanh_nghie_p_nho_va_vu_a_tai_vie.pdf
Luận văn liên quan