Luận án Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

3. Kiến nghị (1). Có thể lựa chọn để đưa những kết quả nghiên cứu thu được của Luận án vào thực tế nhằm triển khai hoàn thiện và nhân rộng các mô hình NLKH đã được khẳng định từ nghiên cứu này tại hai huyện và những nơi có điều kiện tương tự. (2). Tiếp tục nghiên cứu và phân tích sâu sắc hơn về các mối liên hệ hữu cơ giữa các thành tố trong cấu trúc của mỗi mô hình: mối liên hệ về kinh tế, về sinh thái, về chuỗi giá trị gia tăng của các sản phẩm từ sản xuất NLKH trong đó đặc biệt chú ý tới tính bền vững về kinh tế và sinh thái của các mô hình. (3). Cần tiếp tục theo dõi các mô hình, nhất là những mô hình có cây dài ngày đến hết chu kỳ kinh doanh như Keo, Bạch đàn, Dó bầu như vậy mới có đủ luận cứ khoa học và thực tiễn trong các đề xuất nhân rộng và phổ biến các mô hình này tại địa phương

pdf172 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 01/08/2018 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Đánh giá hiệu quả của một số mô hình nông lâm kết hợp tại tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quan hệ với chủ hộ (²ö¸²ñ­-£/£) 1 2. Tài sản chính của gia đình (¸¸ñ©-¦½©÷-ªí­ªð-¢º¤-£º®£ö¸) Bảng 02: Thống kê tài sản chính của gia đình TT Loại tài sản §½­ò©-¸ñ©-¦½©÷ Số lượng ¥¿­¸­ Giá trị hiện tại ´ø­£È¾¯ ñ©¥÷®ñ­ Nguồn mua ¦½«¾­ -ê†-§œ Khi Nào À´ˆº é ? Ghi chú Ͼ¼À¹© 1 Nhà ở (-À»õº­- µøÈ) 2 Công trình phụ (¡ò©¥½¡¾­-¦¿»º¤) 3 Phương tiện đi lại (²¾¹½­½-į´¾) - Xe máy (ìö©¥ñ¡) - Xe đạp (ìö©«ó®) - .. 4 Gia súc (¦ñ©- ùȨ) - Ngựa (´É¾) - Trâu ( £¸¾¨ ) - Bò ( ¤ö¸ ) -Œ 5 Gia cầm (¦ñ©-¯õ¡ ) -Œ -Œ -Œ -Œ 6 Các loại tài sản khác (§½­ò©¸ñ©- ¦½©÷-ºˆ­Å ) -Œ -Œ -Œ 3. Gia đình định cư ở đây từ khi nào ? vì sao ? ( ¨ö¡¨É¾¨-´¾-ÁªÈ-æ ? À¸ì¾-é ? ¨Éº­- ¹¨ñ¤ ? . . 4. Gia đình thuộc nhóm hộ nào? ( £º®£ö¸-¢œ­¡ñ®-Îȸ¨-é ? (Nên hỏi câu này vào cuối buổi phỏng vấn)... - Gia đình tự xếp loại: Khá ( £º®£ö¸ ? Trung bình (¯¾­-¡¾¤) ? Nghèo (ê÷¡-¥ö­) ? - Theo xếp loại của địa phương Khá ( ¥ñ©-¯½-À²©©óí-콩ñ®êɺ¤-«­ ? Trung bình (¯¾­-¡¾¤) ? Nghèo (ê÷¡-¥ö­ ) ? II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH ( ¦½²¾®-¡¾­°½ìò©¢º¤£º®£ö¸ ) 5. Cơ cấu sử dụng đất ( Á°­­¿Ã§Éꆩò­ ) Bảng 03: Cơ cấu sử dụng đất của hộ gia đình năm 2011 ( ª¾ª½ì¾¤ 03 ) Loại đất ( ¯½À²©©ò­ ) Đơn vị (¹ö¸ Îȸ¨) ha, - À»ñ¡ª¾ Diện tích (ha) Tổng 츴 Nhận giao »ñ®´º® Nhận khoán »ñ®ÀÏ ö¾ Khác ºˆ­Å ∑ 1.1 Rừng tự nhiên (¯È¾ê¿´½§¾© ) 1.2 Rừng trồng ( ¯È¾¯ø¡ ) 1.3 Đất trồng đồi trọc ( ©ò­¯º¡¹ìí­ 1.4 Khác ( ºˆ­Å) II. Đát Nông Nghiệp ( ©ò­-¯È¾-Ä´É ) 2.1 Đất trồng lúa ( ©ò­-¯ø¡-À¢í¾ ) 1 Vụ ( 콩ø¡¾­) 2.2. Đất trồng màu ( ©ò­-¯ø¡-²õ©-¡ປ ) - Ngô ( ¦¾ìó ) - Đậu tương («‰¸-ÀÍõº¤ ) - Lạc ( «‰¸©ò­ ) . .. . III. Đất trồng CĂQ (©ò­-¯ø¡-Ä´É-ùÉ- Ͼ¡) IV. Đất trồng cây công nghiêp (©ò­-¯ø¡- Ä´É-º÷©¦¾¹½¡¿) 4.3 Khác (ºˆ­Å ) V. Đất thổ cư ( ©ò­¯ø¡±ñ¤§‰¸£¾¸ ) 5.1. Đất nhà ở, vườn tạp (©ò­À»õº­,¦¸­£ö¸ ) 5.2. Ao cá ( ¦½¯¾ ) 5.3. Khác (ºˆ­Å ) VI. Đất khác ( ©ò­ºˆ­ÈÅ ) 6. Các hoạt động sản xuất NLKH của hộ gia đình (®ñ­©¾¡¾­À£ˆº­Ä¹¸¡¾­°½ìò©¡½¦ò¡¿¯È¾Ä´É¢º¤-£º®£ö¸) 6.1. Gia đình làm NLKH được mấy năm ? ( £º®£ö¸À»ñ©¡½¦ò¡¿Á콯ȾĴÉÄ©É¥ñ¡¯óÁìɸ) . 6.2. Những cây trồng chính ? Có trông xen các cây khác không ? hay chỉ trồng một loại cây ? ((®ñ­©¾ªí­Ä´ûê†É¯ø¡À¯ñ­ªí­ªð ? ĩɯø¡§ñ®¡ñ®ªí­-Ä´É-§½­ò©-ºˆ­-®Ò ? Íõ--¯ø¡²¼¤-ÁªÈ-§½­ò©-©¼¸ ) . . 6.3. Đầu tư cho NLKH: Thời gian, Lao động, tiền bạc như thế nào ? ( ìö¤-êõ­-À¢í¾-í-¡¾­-¦É¾¤-¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É: -Äì-¨½-À¸ì¾, êô­»º­-£õ-Á­¸-é ? )................. . - Mỗi năm làm NLKH mấy tháng ? (ÁªÈ콯ó¦É¾¤¡½¦ò¡¿¯È¾Ä´É¥ñ¡À©õº­ ?)...................... . ŒTiền đầu tư cho NLKH gồm những gì ? bao nhiêu ? (À¤ò­Ã§ÉÀ¢í¾Ã­¡¾­¦É¾¤¡½¦ò¡¿¯È¾Ä´É츴´õ¹¨ñ¤Á©ú ? Àꉾé?)......................................... + Giống cây (-Á­¸-²ñ­-Ä´É ?)....................................................................................................... + Vật tư lao động (-À£ˆº¤´õ-ºº¡-Á»¤-¤¾­ ? )................................................................... + Phân bón (¯÷¨, ±÷È­ ?) + Sức lao động ( -Á»¤-¤¾­ ? )................................................................................................... 6.4. Thu nhập từ NLKH của gia đình mỗi năm được bao nhiêu (쾨-»ñ®-¥¾¡-¡½¦ò¡¿- ¯È¾-Ä´û-¢º¤£º®£ö¸-ÁªÈì½-¯ó-Ä©É-Àꉾ-é ?) Từ những sản phẩm gì ? Khối lượng ? Đơn giá ? Thành tiền (-Ä©É-¥¾¡-ºñ­-é ? ´¸­-¦¾­? ì¾£¾-ÁªÈ-ì½-§½­ò© À¯ñ­-À¤ò­-Àꉾ-é ? ) . 6.5. Lượng lương thực từ Mô hình NLKH có đủ ăn cho gia đình không ? Nếu thiếu thì thiếu mấy tháng (¥¿­¸­-¦½-®¼¤º¾¹¾­-¥¾¡-»ø®-Á®®-¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É- ²¼¤²ð¡ñ®-£º®£ö¸-®Ò ? «É¾-®Ò²ð-®Ò²ð-¥ñ¡-À©õº­ ?) ... . 6.6. Những sản phẩm làm ra từ NLKH, gia đình để dùng hay bán một phần Nếu bán thì được bao nhiêu ? Thời điểm bán ? Vì sao bán ? Bán ở đâu ? Ai mua ? Có dễ bán không ? (°½ìò©-ª½²ñ­-ê†-Ä©É-¥¾¡-¡¾­-À»ñ©-¡½-¦ò¡¿-¯È¾-Ä´û, £º®£ö¸-À²ˆº- çÉ-Íõ-¢¾¨-¦È¸­-é 6.7. Έ¤«É¾-¢¾¨-Á´È­-Ä©É-Àꉾ-é ? ¥÷©-¢¾¨ ? -À¯ñ­-¹¨ñ¤-¥‡¤-¢¾¨ ? ¢¾¨-µøÈæ ? ð-§œ ? ¢¾¨-¤È¾¨-®Ò ? ) . . . 6.8. Theo gia đình, việc làm NLKH có tồn tại được lâu không ? Nếu không trồng được lương thực trên Mô hình NLKH nữa, gia đình có kế hoạch sản xuất gì để thay thế ? (-í-£º®£ö¸, ¸¼¡-í-¡¾­-À»ñ©-¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É-£ö¤-ê†--įĩÉ-©ö­-­¾­-®Ò ? «É¾- ®Ò-¯ø¡-²õ©-êñ­-¨¾-¹¾­Ä©Éí-¦¸­-¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É-Áìɸ£º®£ö¸-´ó-Á®®-Á°­-°½ìò©- ¹¨ñ¤-êö©-Áê­ ? ) ..... . 6.9. Trong NLKH, gia đình có sử dụng kỹ thuật sau không ? ( -í-¡½-¡¿-¯È¾-Ä´É, £º®£ö¸-Ä©É-çÉ-Àªñ¡­ò¡-©„¤-ì÷È´-­š®Ò ? ) - Kỹ thuật kày bừa (Àªñ¡­ò¡-Ä« -Œ £¾© ?) ............................................................................... - Bón phân ( -æÈ-±÷È­ ? ) - Kỹ thuật luân canh (-Àªñ¡­ò¡¡¾­¯ø¡±ñ¤ ?) .. - Kỹ thuật phối hợp Àªñ¡­ò¡¯½¦ö´¯½¦¾­ ?) - Có sử dụng kỹ thuật làm ruộng bậc thang không ? kỹ thuật đó như thếnào(Ä©É­¿Ã§ÉÀªñ¡­ò¡ -À»ñ©­¾-¢˜­-é-®Ò ? Àªñ¡­˜­£õ-Á­¸-é ?) . . + Ưu điểm (¥÷©-©ó ) - Về kinh tế (¡È¼¸-¡ñ®-À¦©«½¡ò©) - Về xã hội (¡È¼¸-¡ñ®-¦ñ¤£ö´) ...... - Môi trường (¡È¼¸-¡ñ®-¦¤-Á¸©- ìɺ´). + Nhược điểm (¥÷©-ºÈº­) - Về kinh tế (¡È¼¸-¡ñ®- À¦©«½¡ò©). - Về xã hội (¡È¼¸-¡ñ®- ¦ñ¤£ö´). - Về môi trường (¡È¼¸-¡ñ®-¦¤-Á¸©- ìɺ´) 6.10. Theo gia đình làm NLKH mang lai hiệu quả kinh tế cao và ổn định không ? vì sao ? (ª¾´ê†-£º®£ö¸--À»ñ©-¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É-Ä©É»ñ®-Ͼ¡°ö­-꾤-©É¾­-À¦©«½¡ò©-¦ø¤- Áì½-¨õ­-¨ö¤-Íõ-®Ò?À¯ñ­-¹¨ñງ? . . 6.11. Theo gia đình, những điều kiện/giải pháp nào cần phải được nâng cao hiệu quả kinh tế về NLKH (ª¾´-ê†-£º®£ö¸, ®ñ­©¾-À¤ˆº­-Ä¢/-Á¡É-Ä¢-Á­¸-é-ªÉº¤¡¾­-À»ñ©-ùÉ-¨ö¡- ¦ø¤-Ͼ¡°ö­-꾤-©É¾­-À¦©«½¡ò©-¢º¤-¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É ? ) - Về vốn đầu tư ( ¡È¼¸¡ñ®-êô­»º­ ? )........................................................................................ - Về kỹ thuật (¡È¼¸-¡ñ®-Àªñ¡­ò¡ ?).. - Về cây giống, phân bón ( ¡È¼¸-¡ñ®-²ñ­-Ä´É, ±÷È­,¯÷¨ ? ). - Các cơ chế, chính sách nào (®ñ­©¾-¢Ó-¡¿­ö©,­½-¨®¾¨-é ?) ..................................................................................................................................... ....................... - Các điều kiện khác (®ñ­©¾-À¤ˆº­-Ä¢-ºˆ­Å ? ) ... . . . 7. Các nguồn chi phí – Thu nhập của hộ gia đình (ªí­êô­-쾨-¥È¾¨ Œ 쾨-»ñ®-¢º¤-£º®£ö¸ ) Bảng 04: Các nguồn Chi phí – Thu nhập của HGĐ năm 2013 (ª¾ª½ì¾¤ 04: ªí­êô­-쾨-¥È¾¨ Œ 쾨-»ñ®-¢º¤-£º®£ö¸ ) Hạng mục -À­œº-í Chi phí Thu nhập Cân đối ¦ö´ ©ø-­ Đơn vị ¹ö¸ θȨ Số lượng ¥¿ ­¸­ Đơn giá 쾩ȼ ¸ Thành tiền -À¯ñ­- À¤ò­ Ghi chú Ͼ¨- À¹© Tổng chi 츴쾨- ¥È¾¨ Tổng thu 츴쾼 »ñ® Đơn vị ¹ö¸ θÈຍ Số lượng ¥¿ ­¸­ Đơn giá ì¾£¾- ©È¼¸ Thành tiền -À¯ñ­- À¤ò­ Ghi chú Ͼ¨- À¹© ∑ I. Sản xuất lâm nghiệp(°½ìò©-ª½²ñ­- ¯È¾-) 1. Rừng tự nhiên Khoanh nuôi(¯È¾-ê¿- ´½-§¾©ê† ¡¿­ö©-¢º®À¢©-ĸÉ-À²ˆº- ®ö¸ì½®ñ©- - - 2. Rừng trồng (¯È¾-¯ø¡ ) - - 3. Rừng NLKH (¯È¾-¡½¦ò¡½¦ò¡¿- ¯È¾-Ä´É ) - Từ cây nông nghiệp (-ÁªÈ-²õ©- ¡½¦ò¡¿ ) - Từ cây lâm nghiệp (²õ©-¯È¾-Ä´É ) 4. Khác (ºõ-­ÈÅ ) II. Trồng trọt Nông nghiệp(¡½¦ò¡¿-) 1. Trồng lúa nước(¯ø¡-À¢í¾-­¾) - - 2. Trồng màu(¯ø¡-²õ©-¡½¦ò¡¿ ) - - - 3. khác( ºõ-­ÈÅ ) - - - III. Cây ăn quả (-ªí­Ä´É-ùÉ-Ͼ¡) 1. 2. 3. IV. Cây công nghiệp (ªí­-Ä´É- º÷©¦¾¹½¡¿ 1. 2. V. Chăn nuôi (ìɼ¤¦ñ© ) 1. Trâu (£¸¾¨ ) 2. Bò ( ¤ö¸ ) 3. Dê(-Á®É ) 4. Gia cầm ( ¦ñ©-¯ó¡ ) 5. Thả cá ( ìɼ¤-¯¾ ) 6. Khác ( ºˆ­Å ) VI. Nghề phụ ( º¾-§õ®¦¿»º¤ ) 1. 2. VII. Hoạt động khác (¡¾­-À£ˆº­-Ÿ-) 8. Kiến thức và kinh nghiệm của gia đình trong sản xuất nông lâm nghiệp ( £¸¾´-»øÉ-Áì½-¯½¦ö®-¡¾­-¢º¤-£º®£ö¸-í-¡¾­-°½ìò©-¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É ) 8.1. Gia đình quan niêm như thế nào là đất tốt ?( £º®£ö¸´ó-¢Ó-¦ñ¤-À¡-©-Á­¸-é-¥ˆ¤-¸È¾- ©ò­-©ó ) - Nhìn màu của đất (-À®†-¤¦ó-¢º¤-©ò­ ?)................................................................................ - Quan sát sinh trưởng và năng suất các loại cây trồng (¦ñ¤-À¡©-¡¾­¥½-Àìó-­-Àªó®-ª-Áì½- ¦½´ñ©-ª½²¾®-¢º¤-§½­ò©-²ñ­-Ä´É ? )............................ .................................................................................................................................. - Bằng những kinh nghiệm khác («º©-«º­-®ö©»¼­-ºˆ­ )................................................. . . 8.2. Trong mô hình NLKH, gia đình có kinh nghiệm gì để canh tác hiệu quả ? (-í-»ø®-¡¾­-¡½¦ò¡¿--¯È¾-Ä´É, £º®£ö¸-´ó-®ö©»¼­-¹¨ñ¤ ? À²ˆº-À»ñ©-ùÉ-Ä©É- »ñ®Ï¾¡-°ö­-©ó ? - Chọn cây trồng như thế nào ( £ñ©-Àìõº¡-Á­-¸²ñ­-Ä´É-£õ-Á­¸-é ? ) ....................................... . - Chọn đất canh tác như thế nào (£ñ©-Àìõº¡-©ò­¯ø¡-±ñ¤-£õ-Á­¸-é ? )..................................... . - Kinh nghiệm về kỹ thuật lập các mô hình có hiệu quả (®ö©»¼­¡È¼¸-¡ñ®-Àªñ¡­ò¡-í-¡¾­- ¦É¾¤-»ø®-Á®®-»ñ®-Ͼ¡°ö­ ? )............................................................................................................ . . 8.3. Khi xây dưng phương thức canh tác NLKH, gia đình có kinh nghiệm gì (-À´ˆº-¦É¾¤»ø®¸òêó-¡¾­¯ø¡±ñ¤-¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É, £º®£ö¸-´ó-®ö©»¼­-¹¨ñ¤-Á©È ?)................................... . - Kinh nghiệm trong chọn đất ( ®ö©»¼­-í¡¾­£ñ©-Àìõº¡-©ò­- ¯ø¡±ñ¤)................................. - Kinh nghiệm chọn loài cây trồng phối hợp với nhau (®ö©»¼­-£ñ©-Àìõº¡-§½­ò©-²ñ­- Ä´É-À²ˆº-¯ø¡-¯½¦ö´-æÈ-­¿-¡ñ­ ?)............................................................................................... - kinh nghiệm về trồng, chăm sóc và thu hoạch ( ®ö©»¼­-í-¡¾­-¯ø¡, ®ö¸ì½®ñ©-Áì½- À¡ñ®-¡È¼¸ ? . 8.4 So với kinh doanh khác. Làm NLKH có ưu và nhược điểm gì ( «É¾-ê¼®-æÈ-ê÷ì½- ¡ò©-ºˆ­Å, -À»ñ©-¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É-Ä©É-´ó-¥÷©-©ó-Áì½-¥÷©-ºÈº­-¹¨ñ¤ ? ) .................................................................... + Ưu điểm (¥÷©-©ó ) - Về kinh tế (¡È¼¸-¡ñ®-À¦©«½¡ò© ?).. - Về xã hội (¡È¼¸-¡ñ®-¦ñ¤£ö´ ?). - Về môi trường (¡È¼¸-¡ñ®-¦½²¾®-Á¸©ìɺ´). + Nhược điểm (¥÷©-ºÈº­ ) - Về kinh tế (¡È¼¸-¡ñ®-À¦©«½¡ò© ?). . - Về xã hội (¡È¼¸-¡ñ®-¦ñ¤£ö´ ?) - Về môi trường (¡È¼¸-¡ñ®-¦½²¾®-Á¸©ìɺ´? ).. 8.5. Gia đình có những thuận lợi và khó khăn gì khi làm về NLKH (£º®£ö¸´ó-¢Ó-¦½©¸¡- Áì½-¹¨÷ɤ¨¾¡-Á­¸-é-í-À´ˆº-À»ñ©-¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É ? )............................................... . . 8.6. Gia đình đã được tham gia lớp tập huấn hay hướng dẫn kỹ thuật chưa ( £º®£ö¸ -Ä©É-¯½¡º®¦È¸­-í-¡¾­-±ô¡-ºö®»ö´-Íõ-§š­¿Å-²¾-Àªñ¡­ò¡-Íõ-®Ò ? ).................................................. ....................................................................................................................................................... .... - Tập huấn về vấn đề gì (±ô¡-ºö®»ö´-¡ú¼¸¡ñ®-®ñ­¹¾-é ? ).................................................... . - Thời gian tập huấn là bao lâu (-À¸ì¾-í-¡¾­-©ö­-¯¾­-é ?) ............................................. . - Ai là người đứng ra tổ chức (-ð-À¯ñ­-°øÉ-¥ñ©-§÷©-±ô¡-ºö®»ö´? )............................................... ..... - Gia đình đã áp dụng kiến thức được hướng dẫn trong thực tế chưa (£º®£ö¸-Ä©É-­¿- çɣ¸¾´-»øÉ-ê†-Ä©É-Á­½­¿-ªö¸-¥ò¤-Áìɸ-®Ò ? )............................................................................. .. + Nếu có: Hiệu quả so với việc không áp dụng có sự thay đổi như thế nào («É¾-´ó : Ͼ¡°ö­-ê†-ê¼®-æÈ-¸¼¡-®Ò-­¿--çÉ-´ó-¡¾­-¯È¼­-Á¯¤-£õ-Á­¸-é ? )............................................. . . + Nếu không: Gia đình còn nhớ kiến thức đó không ? Mức độ quên: ( «É¾-®Ò : £º®£ö¸- ¨ñ¤-¥¿-£¸¾´-»øÉ ­˜­µøÈ®Ò ? 콩ñ®£¸¾´§ö¤¥¿ ? ), Nhiều/ít/không nhớ (;¨- /κɨ/®Ò´ó£¸¾´§ö¤¥¿ . . 8.7. Hiện nay, gia đình còn muốn tập huấn về một lĩnh vực gì không (¯ñ©¥÷®ñ­, £º®£ö¸- ¨ñ¤-ªÉº¤¡¾­-±ô¡-¡È¼¸-¡ñ®¢ö¤À¢©Ã©ºó¡®Ò ? )......................................................... (Chọn theo thứ tự ưu tiên)(-Àìõº¡-ª¾´-ì¿©ñ®-­½-¨®¾¨ ) + Kỹ thuật trồng cây, chăn nuôi gia súc, gia cầm (-Àªñ¡­ò¡-¯ø¡-Ä´É, ìɼ¤¦ñ©-ùȨ,¦ñ©¯ó¡ ) + kỹ thuật cải tạo đất bằng cách bón phân (Àªñ¡­ò¡¡¾­¯ñ®¯÷¤©ò­©É¸¨¸òêóæȱ÷È­) + Một số vấn đề khác(®ñ­¹¾ºˆ­ ? .) 9. Sử dụng nguồn vốn, mức chỉ tiêu và những tác động vào rừng tự nhiên (­¿Ã§Éªí­êô­, À¯í¾Ï¾¨Áì½®ñ­©¾°ö­¡½êö®Ã¦È¯È¾ê¿´½§¾© ) 9.1. Nguồn vốn đầu tư cho sản xuất hàng năm do gia đình tự có hay đi vay (ªí­-êô­-í-¡¾­- ìö¤-êô­-ùÉ-Á¡È-¡¾­-°½ìò©-ÁªÈì½-¯ó-Á´È­-êô­-¢º¤-ªö­-Àº¤-Íõ-¡øÉ-µõ´-´¾ ?)....................................... Nếu đi vay: («É¾-¡øÉ-µõ´-´¾ ) + Gia đình vay ở Ngân hàng gì ? Ở đâu ? Năm nào(£º®£ö¸µõ´µøÈê½­¾£¾­Ã© ? µøÈæ ? ¯óé ? + Thủ tục vay như thế nào(´óê¿­¼´£õÁ­¸Ã© ? )........................................................... + Lượng tiền vay là bao nhiêu (¥¿­¸­À¤ò­ê†µõ´Á´È­Àꉾé ? )... + Có thể vay tối đa là bao nhiêu (µõ´¦ø¤¦÷©Á´È­Àꉾé ?)... + Thời hạn trả khi nào À´ˆºÃ©¦‰¤ ?................................Lãi xuất(¢š©º¡).......................... + Số tiền vay đó, gia đình thường đầu tư vào việc gì(¥¿­¸­-À¤ò­-ê†-µõ´-­˜­£º®£ö¸-À£ó¨-- Àºö¾-įìö¤-À¢í¾-í-¸¼¡-¹¨ñ¤ ? )......................................................................................................... 9.7. Mức chỉ tiêu của gia đình trong năm 2012 vừa qua (콩ñ®£¾©Ï¾¨¢º¤£º®£ö¸Ã­¯ó 2012°È¾­´¾ ? ) - Các loại thực phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày (rau,thịt, cá, muối, nước mắm), gia đình tự làm ra, phải đi mua hay đi trao đổi với các loại hàng hóa khác (§½­ò©-êñ­- ¨¾-¹¾­-»ñ®-çÉ-§ó¸ò©-¡¾­-À¯ñ­-µøÈ-ÁªÈ-ì½-¸ñ­-À§„­: °ñ¡, §š­, ¯¾, -À¡õº, ­Õ¯¾.................., £º®£ö¸¡÷É´-ªö­-Àº¤,ªÉº¤-§œÍõ-į-Á졯ȼ­-¡ñ®-¦ò­£É¾-ºˆ­: ............................................................... . . - Tiền bán sản phẩm từ nương rẫy( -À¤ò­-¢¾¨-°ö­-°½ìò©-¥¾¡-Ä»È ? Loại gì §½­ò©-é ?......... . 10. - Tiền bán sản phẩm khai thác được từ rừng tự nhiên (-À¤ò­-¢¾¨-°ö­-°½ìò©-¢÷©-£í­- ¥¾¡-¯È¾-ê¿-´½-§¾© ? ) ... 10.1. Gia đình thích trồng những loài cây nào nhất trong dự định canh tác NLKH trong thời gian tới(£º®£ö¸-´ñ¡-¯ø¡-Ä´É-§½­ò©-é? ;¨-ê†-¦÷©? ,-£¸¾´-ª˜¤-Ã¥ê†-¥½-À»ñ©- ¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É-íªÒÎɾ ............................................................................................................................... - Cây nông nghiệp ²õ©-¡½¦ò¡¿..... - Cây công nghiệp ªí­-Ä´É-º÷©¦¾¹½¡¿ ............. Tại sao À¯ñ­-¹¨ñ¤ ? - Sản phẩm các loại cây này có dễ bán không ? Có ổn định không °ö­-°½ìò©-Ä´û §½­ò©- ­š¢¾¨-¤¾¨-®Ò ? £ö¤-ê†-®Ò ? ................. .... ................. ... - Những loại đó có mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình không (®ñ­©¾-§½­ò©- ­˜­­¿-Àºö¾-´ø­£È¾-꾤-©É¾­-À¦©«½¡ò©-¦ø¤-ùÉ-Á¡È-£º®£ö¸-®Ò ? ) - Những loại đó có khả năng làm cho đất tốt không ? Có khả năng giữ nước hơn không (®ñ­©¾-§½­ò©-­˜­´ó-£¸¾´-¦¾´¾©-À»ñ©-ùÉ-©ò­-©ó-®Ò ? »ñ¡¦¾-­Õ-Ä©É- ©ó¢œ­®Ò ? ................................................................................................................. 10.2. Ngoài những loại cây kể trên, gia đình có thích trồng thêm những loại cây khác nữa không ? Tên các loài cây đó ? Tác dụng của nó và đặc điểm của các loại cây đó ­º¡¥¾¡- §½­ò©-¨ö¡-¢œ­¢É¾¤-Àêò¤-­˜­£º®£ö¸-¨ñ¤-´ñ¡-¯ø¡-Ä´É-§½­ò©-ºˆ­-ªˆ´-ºó¡-®Ò?§ˆ--Ä´É- §½­ò©-­˜­ ? . 11. Các giải pháp về vốn để phát triển mô hình NLKH (®ñ­©¾-¡¾­-Á¡É-Ä¢-¡È¼¸-¡ñ®- êô­-À²ˆº-²ñ©ê½­¾-»ø®-Á®®-¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É ) : 11.1. Gia đình muốn phát triển mô hình NLKH, bao nhiêu diện tíc trong tổng số mô hình đã có(£º®£ö¸-µ¾¡-°ñ­-¢½¹¨¾¨-»ø®-Á®®-¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É, --À­œºê†-Àꉾ-é-í-»ø®- Á®®-ê†-´ó-êñ¤-Ïö© :.................................................................................................................................... - Để làm cho mô hình NLKH phát triển tốt thì phải có những gì trong mô hình (-À²ˆºÀ»ñ©- ùÉ-»ø®-Á®®-¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É-¢½¹¨¾¨ªö¸-Ä©É-©ó-ªÉº¤-´ó-¹¨ñ¤-í-»ø®-Á®®- ¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É.. + Về nông nghiệp (¡È¼¸-¡ñ®-¡½¦ò¡¿ ) - Trồng cây nông nghiệp gì ? Có giá cao hay không ? Dễ bán ra thị trường không (¯ø¡- ²õ©-¡½¦ò¡¿-¹¨ñ¤ ? ´ó-ì¾£¾-¦ø¤-Íõ-®Ò ? ¥¿ÎȾ¨-ºº¡-ªì¾©--Ä©É©ó-®Ò ? ) Nếu không thì có cách giải quyết như thế nào ( «É¾-®Ò-, £¸­-´ó-¸òêó-Á¡É-Ä¢-£õ-Á­¸-é ? )........... ........................................................................................................................................ ...................................................................................................................................... - Trồng cây lâm nghiệp gì ? Cây có chu kỳ ngăn hay dài ? Có giá tri cao hay không? Nếu bán ra thị trường có dễ không ? (¯ø¡-²õ©-¯È¾-Ä´É-¹¨ñ¤ ? ªí­-Ä´É-´ó-»º®-¸¼­-¦˜­Íõ-¨¾¸ ? ´ó- ì¾£¾-¦ø¤-Íõ-®Ò ? «É¾¢¾¨-ºº¡-¦øÈ-ª½ì¾© ¥½-¤È¾¨¤È¾¨-®Ò ? .................................................................................. . - Chăn nuôi : Nuôi con gì là phổ biến nhất ở huyện này ? Có ao thả cá không ? chiều rộng bao nhiêu m ? chiều dài ? và chiều sâu bao nhiêu m (ìɼ¤¦ñ©: ìɼ¤¦ñ©-¹¨ñ¤-ê†-­ò¨ö´- ¡ñ­-ê†-¦÷© ? µøÈ-À´õº¤-­š´ó¦½-ìɼ¤-¯¾-®Ò ? ´ó-츤-¡¸É¾¤-¥ñ¡-Á´ñ© ? 츤-¨¾¸ ? Áì½ì¸¤-Àìò¡-¥ñ¡-Á´ñ© ? Tiền thu nhập được từ bán động vật bao nhiêu/năm (쾨-»ñ®-Ä©É-¥¾¡-¡¾­-¢¾¨- ¦ñ©ìɼ¤-ªÒ-¯ó-Á´È­-Àꉾ-é ? 10.7. Cơ cấu vốn đầu tư cho việc xây dựng mô hình NLKH(-£¤-¯½¡º®-êô­»º­-í-¸¼¡- ¦É¾¤-»ø®-Á®®-¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É ) + Vốn tự có ( êô­-¦È¸­-ªö¸ ). + Vốn đi vay ngân hàng (êô­-¡øÉ-µõ´-¥¾¡-ê½­¾£¾­. + Gia đình cần hỗ trợ khoảng bao nhiêu tiền mới có thể làm mô hình NLKH tốt nhất ( £º®£ö¸-ªÉº¤¡¾­-§È¸¨-À¯ñ­-À¤ò­-¯½´¾­-Àꉾ-é ? ¥‡¤-¦¾´¾©-À»ñ©-»ø®-Á®®- ¡½¦ò¡¿-¯È¾-Ä´É-Ä©É-©ó ) ..................................................................................................................................... . - Cho không ùÉ-ìɾ ? Bao nhiêu Àꉾ-é ?........................................................ - Vay với lãi suất thấp ¡øÉ-µõ´--í-©º¡-À®˜¨ªÔ ? Bao nhiêu Àꉾ-é ?......................... 12.2. Về giống, phân bón (¡È¼¸-¡ñ®--Á­¸-²ñ­, ±÷È­ ¯÷¨ )... . 12.3. Chuyển giao kỹ thuật (¸ò꽨¾¦¾© -Àªñ¡­ò¡ ) . . . Phụ lục 2. Danh sách các hộ điều tra tại các cụm bản của hai huyện  Sanh sách các hộ điều tra tại huyện Boli khăn 1.Cụm bản Phắc Bược huyện Boli khăn -Tỉnh Boli khăm Xay-nước CHDCNDLào 1. Bản Phắc Bược 2. Bản Phôn Mi Xay số tt Họ và tên chủ hộ Dân tộc Số tt Họ và tên chủ hộ Dân tộc 1 Ông Mai Thai Lào lùm 1 Ông Sit Lào lùm 2 Ông Sone Xay Lào lùm 2 Ông Sổm Bủn Lào lùm 3 Ông Sỏn Lào lùm 3 Ông Ủn Lào lùm 4 Ông Ùn Lào lùm 4 Ông Đuổng Chẳn Lào lùm 5 Bà Khỏ Lào lùm 5 Ông Xiêng Bủa Sỉ Lào lùm 6 Ông Liêng Lào lùm 6 Ông Xiêng Kẹo La Lào lùm 7 Ông Sỷ Phong Lào lùm 7 Bà Đone Lào lùm 8 Ông Khan Lào lùm 8 Ông Bểnh Lào lùm 9 Ông Xiêng Bảng Lào lùm 9 Ông Lâu Lào lùm 10 Ông Xiêng Sone Lào lùm 10 Ông Đỉ Lào lùm 11 Ông Sổm Vẳng Lào lùm 11 Ông Sỉ Vone Lào lùm 12 Ông Xiêng Xảy Lào lùm 12 Ông Òn Kẹo Lào lùm 13 Ông Sổm Phiêng Lào lùm 13 Ông Khem Lào lùm 14 Ông Đuẩng Đỉ Lào lùm 14 Ông Sẳm Phăn Lào lùm 15 Ông Bủa Lạ Pha Lào lùm 15 Ông Thong Lào lùm 16 Ông Khăm Mi Lào lùm 16 Ông Phone Sỉ Lào lùm 17 Ông Xiêng Phải Lào lùm 17 Ông Thong Pỉ Lào lùm 18 Ông Khăm Sỉ Lào lùm 18 Ông Thun Lào lùm 19 Ông Bủn E Lào lùm 19 Ông Kham Phanh Lào lùm 20 Ông Bủa Loi Lào lùm 20 Ông Khăm Suk Lào lùm 21 Ông Gin Lào lùm 21 Ông Khăm Chẳn Lào lùm 22 Ông Kể Lào lùm 22 Ông Sủn Thone Lào lùm 23 Ông Khăm Òn Lào lùm 23 Ông Xay Khăm Lào lùm 24 Ông Thong Súc Lào lùm 24 Ông Sắc Lào lùm 25 Ông Khăm Phủi Lào lùm 25 Ông Pản Lào lùm 26 Ông Phủ Lào lùm 26 Ông Vi Lay Lào lùm 27 Ông Òn Chẳn Lào lùm 27 Ông Bủn Khan Lào lùm 28 Ông Bủn Sổm Lào lùm 28 Ông Chẳn Đả Lào lùm 29 Ông Thiêu Lào lùm 29 Ông Hay Lào lùm 30 Ông Chắp Lào lùm 30 Ông Phải Lào lùm 31 Ông Khăm Phải Lào lùm 31 Ông Sổm Bủn Lào lùm 32 Ông Tủi Lào lùm 32 Ông Sổm Vẳng Lào lùm 33 Bà Thong Lào lùm 33 Ông Lêut Lào lùm 34 Ông Khăm Mặn Lào lùm 34 Ông Sỉnh Thong Lào lùm 35 Ông Chẳn Sỏn Lào lùm 35 Ông Cả Lo Lào lùm 36 Ông Khăm Lào lùm 37 Ông Then Lào lùm 38 Ông Khone Lào lùm 39 Ông Bun Mi Lào lùm 40 Ông Văn Phêng Lào lùm 2. Cụm bản Phả Mương 3. Bản Phả Mương 4. Bản Phả Đảy Số tt Họ và tên chủ hộ Dân tộc Số tt Họ và tên chủ hộ Dân tộc 1 Ông Sủn Thone Lào lùm 1 Ông Vả Thào Xông H mông 2 Ông Chỏm Lào lùm 2 Ông Chổng Sủa Yang H mông 3 Ông Sổm Kẹo Lào lùm 3 Ông Yua Teeng Xông H mông 4 Ông Thone Lào lùm 4 Ông Chổng Vừ Xồng H mông 5 Ông Xay Pao Xông H mông 5 Ông Chả Xia Sông H mông 6 Ông Phone Sỷ Lào lùm 6 Ông Nhơ Xồng H mông 7 Ông Thồng Vàng H mông 7 Ông Kỉa Phông Xồng H mông 8 Ông Yia Vàng H mông 8 Ông Xao Sông H mông 9 Ông Sổm Phone Lào lùm 9 Ông Chổng Hơ Thao H mông 10 Ông Thăm Mạ Cỏn Lào lùm 10 Ông Xia Chở Sông H mông 11 Ông Phone Sỉnh Lào lùm 11 Ông Bỉa Xông H mông 12 Ông Thạ Nông Sắc Lào lùm 12 Ông Xay Va Xông H mông 13 Ông Va Pỏ Chạ H mông 13 Ông Bủa Yêng Vàng H mông 14 Ông Thăn Sỉ Lào lùm 14 Ông Tủa Vàng H mông 15 Ông May Bua Thong Lào lùm 15 Ông Yang Quả Sông H mông 16 Ông Tổng Pảo Lò H mông 16 Ông Chở Thay Sông H mông 17 Ông Chồng Mùa Thào H mông 17 Ông Vả Sử Sông H mông 18 Ông Đuông Tả Lào lùm 18 Ông Xay Yêng Yang H mông 19 Ông Li Thào H mông 19 Ông Chị Pao Yang H mông 20 Ông Pa Yê Thào H mông 20 Ông Yông Năng Xông H mông 21 Ông May Phỏng Lào lùm 21 Ông Pảo Nụ Yang H mông 22 Ông Py Vàng H mông 22 Ông Hoa Chạ H mông 23 Ông Pào Vàng H mông 23 Bà Bi Yang H mông 24 Ông Chay Yia H mông 24 Ông Pà Lị Xông H mông 25 Ông Khẳn Xay Lào lùm 25 Ông Xia Vư Xông H mông 26 Ông Xay Hoa Vàng H mông 26 Ông Nảo Cay Xông H mông 27 Ông Yong Khự Vàng H mông 27 Ông Vả Xua Xông H mông 28 Ông Tổng Lị Yang H mông 28 Ông Pả Vư Vàng H mông 29 Ông Pả Lị Yang H mông 29 Ông Xia Sơ Lị H mông 30 Ông May Sỉ Lào lùm 30 Ông Bỉa Tỉa Vàng H mông 31 Ông Cỏng Sỉ Lào lùm 31 Ông Pà Vàng H mông 32 Ông Khăm Lạ Lào lùm 32 Ông Yia Sêng Vàng H mông 33 Bà Phết Lào lùm 33 Ông Vả Sâu Yang H mông 34 Ông Khên Lào lùm 34 Ông Yông Hoa Xông H mông 35 Ông May Tả Lào lùm 35 Bà Lia Hờ H mông 36 Ông Xiêng Bủa Lay Lào lùm 36 Ông Bêng Thông xông H mông 37 Ông Vông Sỉ Lào lùm 37 Ông Cả Nhị Vàng H mông 38 Ông Xiêng Phay Lào lùm 38 Ông Chạ Hoa Xông H mông 39 Ông Cỏng Khăm Lào lùm 39 Ông Mêng Xông H mông 40 Ông Yong Yia Vừ H mông 3. Cụm Bản Bó 5. Bản Bó 6. Bản Thồng Phăn Khăm Số tt Họ và tên chủ hộ Dân tộc Số tt Họ và tên chủ hộ Dân tộc 1 Ông Khăm Mạ Ni Lào lùm 1 Ông Viêng Ngân Lào lùm 2 Ông Xiêng Khên Lào lùm 2 Ông Lệ Lào lùm 3 Ông Sỉ Sụ Phăn Lào lùm 3 Ông Viêng Kẹo Lào lùm 4 Ông Phêng Lào lùm 4 Ông SukanNha Lào lùm 5 Ông Thong Lay Lào lùm 5 Ông Păng Lào lùm 6 Ông Phổm Hỏm Lào lùm 6 Ông Pản Lào lùm 7 Ông Khăm Phay Lào lùm 7 Ông Khăm Lào lùm 8 Ông Sỉnh Thong Lào lùm 8 Ông Kong Lào lùm 9 Ông Phone Lào lùm 9 Ông Sọi Lào lùm 10 Ông Bủa Phăn Lào lùm 10 Ông Suk Sa Vẳn Lào lùm 11 Ông Bủn Phăn Lào lùm 11 Ông Khăm Phết Lào lùm 12 Ông U Thai Lào lùm 12 Ông Òn Sỉ Lào lùm 13 Ông Khăm Phổng Lào lùm 13 Ông Sone Lào lùm 14 Ông Khăm Phết Lào lùm 14 Ông Khăm Chẳn Lào lùm 15 Ông Khẳn Thong Lào lùm 15 Ông Bủa Kẹo Lào lùm 16 Ông A Nụ Lào lùm 16 Ông Nhót Lào lùm 17 Ông Thịt On Chẳn Lào lùm 17 Ông Phết Lào lùm 18 Ông Mè Khăm Lào lùm 18 Ông Kong Khăm Lào lùm 19 Ông Bủn Lắt Lào lùm 19 Ông Phanh Sone Lào lùm 20 Ông Lạ Lào lùm 20 Ông Sỉu Sa Mone Lào lùm 21 Ông Thai Lào lùm 21 Ông Kong Kẹo Lào lùm 22 Ông Bủn Nem Lào lùm 22 Ông Khun Lào lùm 23 Ông Bủn Nhụ Lào lùm 23 Ông Bun Mi Lào lùm 24 Ông Sụ Văn Lào lùm 24 Ông Xiêng Phủi Lào lùm 25 Ông Cỏng Kẹo Lào lùm 25 Ông Bủa Loi Lào lùm 26 Ông Sẻng Mạ Ni Lào lùm 26 Ông Phim Lào lùm 27 Ông Tội Lào lùm 27 Ông Vin Lào lùm 28 Bà Thong Nạc Lào lùm 28 Ông Viêng Sa Vẳn Lào lùm 29 Ông Văn Tha Lào lùm 29 Ông Phone Khăm Lào lùm 30 Ông Khăm Sẻng Lào lùm 30 Ông Chuâng Lào lùm 31 Ông Thiếp Lào lùm 31 Ông Khăm con Lào lùm 32 Ông Phanh Sỉnh Lào lùm 32 Ông Bủn Lào lùm 33 Ông Kỉa Cồng Sồng Lào lùm 33 Ông Bủn Thăm Lào lùm 34 Ông Liên Khăm Lào lùm 34 Ông Khăm Phải Lào lùm 35 Ông Khăm Kẹo Lào lùm 35 Ông Phone Xay Lào lùm 36 Ông Bủn Nhăng Lào lùm 36 Ông Bủn Then Lào lùm 37 Ông Sụ Lị Đệt Lào lùm 37 Ông Khăm Sỉnh Lào lùm 38 Ông Tuần Lào lùm 38 Bà Chèm Lào lùm 39 Ông Kay Sone Lào lùm 39 Ông Bun Ma Lào lùm 40 Ông Niên Lào lùm 41 Ông Khăn Thong Lào lùm 42 Ông U Đone Lào lùm  Sanh sách các hộ điều tra tại huyện Khăm kợt 1.Cụm bản (Xã) Thồng Sẻn, huyện Khăm kợt, tỉnh Boli khăm xay, nước CHDCND Lào. 1. Bản Phôn Xạ Ạt 2. Bản Nặm Thi Số tt Họ và tên chủ hộ Dân tộc Số tt Họ và tên chủ hộ Dân tộc 1. Ông Vẳng Xẩu Vàng H mông 1. Ông Bun Lào lùm 2. Ông Chỉa Cả Vàng H mông 2. Ông Sả Lào lùm 3. Ông Sông Chảy Vàng H mông 3. Ông May Chẳn Lào lùm 4. Ông Bủa Phử H mông 4. Ông Hổ Lào lùm 5. Ông Mua Sử H mông 5. Ông May Phẳn Lào lùm 6. Ông Mỏ Tứ Lò H mông 6. Ông Chẳn Lào lùm 7. Ông Bỉa Cở Hàng H mông 7. Ông Sỏn Lào lùm 8. Ông Xia Vừ Lò H mông 8. Ông Xiêng Phỏng Lào lum 9. Ông Xỉa Xoa Vàng H mông 9 Ông Sỉ Tha Lào lùm 10. Ông Lử Phổng Vàng H mông 10. Ông Xiêng Xay Lào lùm 11. Ông Vẳng Bỏ H mông 11. Ông Xiêng Phanh Lào lùm 12. Ông Vàng Sẩu H mông 12. Ông Ông Sỉ Lào lùm 13. Ông Lử Vàng H mông 13. Ông Chắp Lào lùm 14. Ông Xay Chử Vàng H mông 14. Ông Bun Hôm Lào lùm 15. Ông You Sử H mông 15. Ông Òn Lào lùm 16. Ông Pảng Vừ H mông 16. Ông Khăm Bủn Lào lùm 17. Ông Yang Thông H mông 17. Ông Phone Vi Va Lào lùm 18. Ông Pảng Chủ H mông 18. Ông Mặn Lào lùm 19. Ông Vảng Xoa H mông 19. Ông Thịt Bun Phêng Lào lùm 20. Ông Chảng Yêng Yang H mông 20. Ông Xiêng Mêng Lào lùm 21. Ông Yia Vừ Yang H mông 21. Ông Xiêng Mi Lào lùm 22. Ông Lỏ Yềng H mông 22. Ông Khăm Đỉ Lào lùm 23. Ông Chổng Pỏ H mông 23. Ông Thái Lào lùm 24. Ông Yang Vàng H mông 24. Ông Bà Sỉ Lào lùm 25. Ông Bỉa Tụ H mông 25. Ông Khăm Chẳn Lào lùm 26. Ông Yia Yê Xông H mông 26. Ông Xoa Lử Vàng H mông 27. Ông Khự Yang H mông 27. Ông Vẳng Khự Vàng H mông 28. Ông Vẳng Lềnh Yang H mông 28. Ông Xay Vẳng Vàng H mông 29. Ông Chổng Chạ Xồng H mông 29. Ông Neeng Lau Vàng H mông 30. Ông Cảng Chỏ H mông 30. Ông Lăm Pủa Vàng H mông 31. Ông Khăm Chẳn Lào lùm 31. Ông Vẳng Khừ Thào H mông 32. Ông Yua Sỉ Xồng H mông 32 Ông Pà Chảy Vừ H mông 33. Ông Tổng Cậu Xông H mông 33. Ông Vẳng Tổng Vàng H mông 34. Ông Chẳng Lử Vàng H mông 35. Ông Xay Têng Yang H mông 36. Ông Kỉa Chử Yang H mông 37. Ông Chỉa Xá Yang H mông 38. Ông Viêng Xay Lào lùm 39. Ông Lộ Lào lùm 40. Ông Chẳn Tha Lào lùm 41. Ông Thong Phăn Lào lùm 42. Ông Khăm Ma Lào lùm 43. Ông Khun Lào lùm 44. Ông Cỏng Lào lùm 45. Ông Khăm Phiên Lào lùm 2. Cụm bản ( Xã ): Thồng Khẹ 3. Bản Văng Phả 4. Bản Nặm Đơn Số tt Họ và tên chủ hộ Dân tộc Số tt Họ và tên chủ hộ Dân tộc 1. Ông Xiêng Nuôn Lào lùm 1. Ông Yểu (A) Lào lùm 2. Ông Thịt Bủa Lay Lào lùm 2. Ông Khăm Sỏn Lào lùm 3. Ông Mai Òn (B) Lào lùm 3. Ông Sổm Xay Lào lùm 4. Ông Khun Lào lùm 4. Ông Sổm mi Lào lùm 5. Ông Khăm Xay Lào lùm 5. Ông Khoong Lào lùm 6. Ông Khăm Mi Lào lùm 6. Ông Sảy Lào lùm 7. Ông Xiêng Bủa Lay Lào lùm 7. Ông May Tả Lào lùm 8. Ông Xả Lào lùm 8. Ông Òn Lào lùm 9. Ông Khain Chẳn Lào lùm 9. Ông Pẳn Lào lùm 10. Ông Xiêng Khiển Lào lùm 10. Ông Kầng Lào lùm 11. Ông Xiêng Pheng Lào lùm 11. Ông May Sỉ Lào lùm 12. Ông Xiêng Sỏn Lào lum 12. Ông Bun Hương Lào lùm 13. Ông Bủa Sỉ Lào lùm 13. Ông Khain Phút Lào lùm 14. Ông Tít Chẳn Phone Lào lùm 14. Ông Phụ Lào lùm 15. Ông Vụn Lào lùm 15. Ông Yểu (B) Lào lùm 16. Ông Thịt Mi Lào lùm 16. Ông Phanh Lào lùm 17. Ông Mai Mi Lào lùm 17. Ông May Nọi Lào lùm 18. Ông Mai Òn (A) Lào lùm 18. Ông Tả Lào lùm 19. Ông Khăm Lào lùm 19. Ông Sảo Lào lùm 20. Ông Thịt Thong Lào lùm 20. Ông Cỏng Phanh Lào lùm 21. Ông Pheng Lào lùm 21. Ông Khăm Tăn Lào lùm 22. Ông Cỏng Khăm Lào lùm 22. Ông Mặn Lào lùm 23. Ông Vẳng Cụ Vàng H mông 23. Ông May (Phò Òn) Lào lùm 24. Ông Tẩu Pâu Yang H mông 24. Ông Sủng Lào lùm 25. Ông Vẳng Sốp yang H mông 25. Ông Sổm Sạ Núk Lào lùm 26. Ông Yư Leng Yang H mông 26. Ông Khăm Sỏn Lào lùm 27. Ông Vẳng Mêng Yang H mông 27. Ông Xiêng Phone Lào lùm 28. Ông Xoa Pỏ Yang H mông 28. Ông Nêng Và Yang H mông 29. Ông Bỉa Ya Yang H mông 29. Ông Yia Sông Yang H mông 30. Ông Yia Nêng Yang H mông 30. Ông Yông Và Yang H mông 31. Ông Tổng Xoa Yang H mông 31. Ông Chổng Tú Yang H mông 32. Ông Lỏ Yang H mông 32. Ông Tổng Cú Yang H mông 33. Ông Yia Lô Yang H mông 33. Ông Yông Hoa Yang H mông 34. Ông Yia Xoa Yang H mông 34. Ông Yổng Khay Yang H mông 35. Ông Yong Yia Yang H mông 35. Ông Chìa Xá Yang H mông 36. Ông Nu Vi Xông H mông 36. Ông Ya Sông Yang H mông 37. Ông Vư Ya Yang H mông 37. Ông Sẻnh Khăm Xồng H mông 38. Ông Yeeng Yang H mông 38. Ông Nảo Lư Xồng H mông 39. Ông Nêng Yang H mông 39. Ông Cả Nêng Xồng H mông 40. Ông Nảo Phử Yang H mông 40. Ông Đàng Tông Xồng H mông 41. Ông Pà Chảy Vàng H mông 41. Ông Chìa Chạ Xông H mông 42. Ông Vẳng Khử Yang H mông 42. Ông Đuảng Chăn Xông H mông 43. Ông Chở Thay Yang H mông 43. Ông Tỏa Xông H mông 44. Ông Chở Yang H mông 44. Ông Yư Xông H mông 45. Ông Pỏ Yê H mông 45. Ông Cà Yêng Yang H mông 46. Ông Xoa Lanh H mông 46. Ông Chạ Yang H mông 47. Ông Yua Yang Yang H mông 47. Ông Pà Yêng H mông 48. Ông Xă Mêng Yang H mông 48. Ông Yia Lò H mông 49. Ông Bò Vàng H mông 49. Ông Kỉ H mông 50. Ông Xia Chở Vàng H mông 50. Ông Xay Quả H mông 51. Ông Yơ Yang H mông 51. Ông Sẻng Chăn Yang H mông 52. Ông Vàng Chả H mông 52. Ông Chổng Yia Yang H mông 53. Ông Và Chả Yang H mông 3. Cụm bản (Xã): Phôn Tản 5. Bản Nỏng Mệch 6. Bản Phôn Xay Số tt Họ và tên chủ hộ Dân tộc Số tt Họ và tên chủ hộ Dân tộc 1. Ông Phò Bun Hôm Lào lùm 1. Ông Lẹ Lào lùm 2. Bà Phanh Lào lùm 2. Ông Khun Lào lùm 3. Ông Sổm Chẳn Lào lùm 3. Ông Sản Lào lùm 4. Ông Khăm Ỏn Lào lùm 4. Ông Vi Xiên Lào lùm 5. Ông Khain tả Lào lùm 5. Ông Bun Lào lùm 6. Ông Khăm Chẳn Lào lùm 6. Ông Khain Ma Lào lùm 7. Ông Xiêng Phone Sảy Lào lùm 7. Ông Khăm Say Lào lùm 8. Ông May Kha Lào lùm 8. Ông May Lào lùm 9. Ông Thổn Lào lùm 9. Ông Xiêng Bun Thone Lào lùm 10. Ông Khua Lào lùm 10. Ông Xiêng Lạ Lào lùm 11. Ông Chảy Lào lùm 11. Ông Xiêng Sả Lào lùm 12. Bà Mè Viêng Lào lùm 12. Ông Khay Lào lùm 13. Ông Xiêng Phone Lào lùm 13. Ông Cả Thone Lào lùm 14. Ông Khăm Đỉ Lào lùm 14. Ông Xiêng Phone Lào lùm 15. Ông Khain Mặn Lào lùm 15. Ông Phò Òn Đỉ Lào lùm 16. Ông Pụm Lào lùm 16. Ông Khên Phone Lào lùm 17. Ông Chẳn Sả Lào lùm 17. Ông Khăm Mi Lào lùm 18. Ông Sỉ Lào lùm 18. Ông Sổm Đỉ Lào lùm 19. Ông Phò May Tả Lào lùm 19. Ông Bua Lay Lào lùm 20. Ông Bun Nhoi Lào lùm 20. Ông Mặn Lào lùm 21. Ông Sổm Bủn Lào lùm 21. Ông Kain Phanh Lào lùm 22. Ông Phò Đảo Lào lùm 22. Ông Xỏ Lào lùm 23. Ông Đảo Lào lùm 23. Ông Thong May Lào lùm 24. Ông Chòi Lào lùm 24. Ông Bủa Sỷ Lào lùm 25. Ông Thươn Lào lùm 25. Ông Bủa Kể Lào lùm 26. Ông Khăm Sỉ Lào lùm 26. Ông Sổm Phăn Lào lùm 27. Ông Thoong Sỉ Lào lùm 27. Ông Xiêng Bủn Mi Lào lùm 28. Ông Bảy Lào lùm 28. Ông Khain Lào lùm 29. Ông Xiêng Sổ Pha Lào lùm 29. Ông Thong Súc Lào lùm 30. Ông Koong Lào lùm 30. Ông Thả Lào lùm 31. Ông Xả Lào lùm 31. Ông Xiêng Bủa Lào lùm 32. Ông Khain Sủn Lào lùm 32. Ông Bun Mi Lào lùm 33. Ông Mặn Lào lùm 33. Ông Sổm Vẳng Lào lùm 34. Ông Thoong Òn Lào lùm 34. Ông Ại Lào lùm 35. Ông Xiêng Bẩy Lào lùm 35. Ông Xiêng Bủa Sỉ Lào lùm 36. Ông Phu Văn Lào lùm 36. Ông Lẹ Lào lùm 37. Ông Xiêng Bủn Lào lùm 37. Ông Xiêng Mone Lào lùm 38. Ông Xiêng Phiư Lào lùm 38. Ông Chòi Lào lùm 39. Ông Phone Lào lùm 40. Ông Khăm Sổm Lào lùm 41. Ông Khain Mặn (A) Lào lùm 42. Ông Tít Lào lùm 43. Ông Khăm Tả Lào lùm 44. Ông Khăm Lào lùm 45. Ông Bẩy Lào lùm 46. Ông Khain Mặn Lào lùm 47. Ông Chẳn Thong Lào lùm 48. Ông Sỷ Vông Lào lùm 49. Ông Khoi Lào lùm Phụ lục 3.Các kết quả tính toán hiệu quả kinh tế-xã hội-môi trường và Ect của huyện Bolikhan  HUYỆN BOLIKHAN Cây dài ngày 1 ha mô hình RVCRg Hiệu quả kinh tế của 1 ha Keo tai tượng Hiệu quả kinh tế của 1 ha Táo + Sắn t (năm) Bt Ct Bt - Ct ( 1 + i )^t NPV BPV CPV IRR BCR 1 3000 6150 -3150 1.0700 -2943.93 2803.738318 5747.66 41% 2.37 2 2500 2285 215 1.1236 191.35 2224.9911 2033.64 3 2000 3350 -1350 1.1910 -1133.49 1679.238566 2812.72 4 2000 3350 -1350 1.2625 -1069.33 1584.187326 2653.51 5 0 1000 -1000 1.3382 -747.26 0 747.26 6 0 1000 -1000 1.4185 -704.96 0 704.96 7 0 1350 -1350 1.5036 -897.83 0 897.83 8 56400 4500 51900 1.5938 32562.70 35386.06 2823.36 Tổng 65900 22985 42915 25257.2678 43678.21305 18420.95 t (năm) Bt Ct Bt - Ct ( 1 + i )^t NPV BPV CPV IRR BCR 1 0 4265 -4265 1.0700 -3985.98 0 3985.98 35% 3.45 2 0 510 -510 1.1236 -453.90 0 453.90 3 0 450 -450 1.1910 -377.83 0 377.83 4 0 450 -450 1.2625 -356.44 0 356.44 5 0 1000 -1000 1.3382 -747.26 0 747.26 6 0 1000 -1000 1.4185 -704.96 0 704.96 7 0 450 -450 1.5036 -299.28 0 299.28 8 50450 3600 46850 1.5938 29394.27 31652.95 2258.68 Tổng 50450 11725 38725 22468.6249 31652.9541 9184.33 Hiệu quả kinh tế của 1 ha Bạch Đàn t (năm) Bt Ct Bt - Ct ( 1 + i )^t NPV BPV CPV IRR BCR 1 0 4715 -4715 1.0700 -4406.54 0 4406.54 31% 2.95 2 0 480 -480 1.1449 -419.25 0 419.25 3 0 450 -450 1.2250 -367.33 0 367.33 4 0 450 -450 1.3108 -343.30 0 343.30 5 0 450 -450 1.4026 -320.84 0 320.84 6 0 450 -450 1.5007 -299.85 0 299.85 7 0 450 -450 1.6058 -280.24 0 280.24 8 43200 3600 39600 1.7182 23047.56 25142.79 2095.23 Tổng 43200 11045 32155 16610.1958 25142.7933 8532.60 Hiệu quả kinh tế của 1 ha Dó bầu t (năm) Bt Ct Bt - Ct ( 1 + i )^t NPV BPV CPV IRR BCR 1 0 2155 -2155 1.0700 -2014.02 0 2014.02 58% 14.30 2 0 1410 -1410 1.1449 -1231.55 0 1231.55 3 0 450 -450 1.2250 -367.33 0 367.33 4 0 450 -450 1.3108 -343.30 0 343.30 5 0 450 -450 1.4026 -320.84 0 320.84 6 0 900 -900 1.5007 -599.71 0 599.71 7 0 900 -900 1.6058 -560.47 0 560.47 8 0 900 -900 1.7182 -523.81 0 523.81 9 0 450 -450 1.8385 -244.77 0 244.77 10 226100 3600 222500 1.9672 113107.72 114937.77 1830.06 Tổng 226100 11665 214435 106901.908 114937.775 8035.87 Cây dài ngày 1 ha mô hình VCRg Hiệu quả kinh tế của 1 ha xoài + Nhãn T (năm) Bt (kip) Ct (kip) Bt - Ct (kip) (1 + i)^t NPV (kip) BPV (kip) CPV (kip) BCR IRR 1 0 5,550 (5,550) 1.07 (5,187) - 5,187 2.482 47% 2 0 2,500 (2,500) 1.14 (2,184) - 2,184 3 0 1,500 (1,500) 1.23 (1,224) - 1,224 4 10,725 2,400 8,325 1.31 6,351 8,182 1,831 5 11,800 2,400 9,400 1.40 6,702 8,413 1,711 6 11,800 2,500 9,300 1.50 6,197 7,863 1,666 7 13,950 2,500 11,450 1.61 7,130 8,687 1,557 8 14,500 2,400 12,100 1.72 7,042 8,439 1,397 Tổng 62,775 21,750 41,025 24,828 41,585 16,757 Hiệu quả kinh tế của 1 ha Xoài T (năm) Bt (kip) Ct (kip) Bt - Ct (kip) (1 + i)^t NPV (kip) BPV (kip) CPV (kip) BCR IRR 1 - 6,300 (6,300) 1.07 (5,888) - 5,888 1.861 30% 2 - 2,950 (2,950) 1.14 (2,577) - 2,577 3 - 2,950 (2,950) 1.23 (2,408) - 2,408 4 7,350 1,950 5,400 1.31 4,120 5,607 1,488 5 8,400 1,950 6,450 1.40 4,599 5,989 1,390 6 9,450 1,950 7,500 1.50 4,998 6,297 1,299 7 10,500 1,950 8,550 1.61 5,325 6,539 1,214 8 13,650 1,950 11,700 1.72 6,810 7,944 1,135 Tổng 49,350 21,950 27,400 14,977 32,377 17,399 Hiệu quả kinh tế của 1 ha nhãn + ngô T (năm) Bt (kip) Ct (kip) Bt - Ct (kip) (1+ i)^t NPV (kip) BPV (kip) CPV (kip) BCR IRR 1 2,400 10,600 (8,200) 1.07 (7,664) 2,243 9,907 1.907 36.12% 2 2,400 3,700 (1,300) 1.14 (1,135) 2,096 3,232 3 2,400 2,964 (564) 1.23 (460) 1,959 2,420 4 8,280 2,400 5,880 1.31 4,486 6,317 1,831 5 8,800 1,950 6,850 1.40 4,884 6,274 1,390 6 11,000 1,950 9,050 1.50 6,030 7,330 1,299 7 13,200 1,950 11,250 1.61 7,006 8,220 1,214 8 14,300 1,950 12,350 1.72 7,188 8,323 1,135 Tổng 62,780 27,464 35,316 20,335 42,762 22,428 Hiệu quả kinh tế của 1 ha Táo t (năm) Bt Ct Bt - Ct ( 1 + i )^t NPV BPV CPV IRR BCR 1 3000 4800 -1800 1.0700 -1682.24 2803.738318 4485.98 44.02% 2.20 2 2500 2285 215 1.1236 191.35 2224.9911 2033.64 3 2000 3350 -1350 1.1910 -1133.49 1679.238566 2812.72 4 2000 3350 -1350 1.2625 -1069.33 1584.187326 2653.51 5 0 1000 -1000 1.3382 -747.26 0 747.26 6 0 1000 -1000 1.4185 -704.96 0 704.96 7 0 1350 -1350 1.5036 -897.83 0 897.83 8 46900 4500 42400 1.5938 26602.28 29425.64 2823.36 Tổng 56400 21635 34765 20558.5325 37717.79553 17159.26 Phụ lục 4 . Các kết quả tính toán hiệu quả kinh tế-xã hội-môi trường và Ect của huyện khăm kợt . HUYỆN KHĂM KỢT Cây dài ngày RVCRg Khămkợt Cây dày ngày mô hình VCRg huyện Khăm kợt Hiệu quả kinh tế của 1 ha xoài + Nhãn T (năm) Bt (kip) Ct (kip) Bt - Ct (kip) (1 + i)^t NPV (kip) BPV (kip) CPV (kip) BCR IRR 1 0 5,550 (5,550) 1.07 (5,187) - 5,187 2.109 40% 2 0 2,500 (2,500) 1.14 (2,184) - 2,184 3 0 1,500 (1,500) 1.23 (1,224) - 1,224 4 8,050 2,400 5,650 1.31 4,310 6,141 1,831 5 11,300 2,400 8,900 1.40 6,346 8,057 1,711 6 11,300 2,500 8,800 1.50 5,864 7,530 1,666 7 11,300 2,500 8,800 1.61 5,480 7,037 1,557 8 11,300 2,400 8,900 1.72 5,180 6,577 1,397 Tổng 53,250 21,750 31,500 18,585 35,341 16,757 Hiệu quả kinh tế của 1 ha Nhãn T (năm) Bt (kip) Ct (kip) Bt – Ct (kip) (1 + i)^t NPV (kip) BPV (kip) CPV (kip) BCR IRR 1 0 4,175 (4,175) 1.07 (3,902) - 3,902 2.227 44% 2 0 2,500 (2,500) 1.14 (2,184) - 2,184 3 0 1,500 (1,500) 1.23 (1,224) - 1,224 4 8,800 2,175 6,625 1.31 5,054 6,713 1,659 5 8,800 2,175 6,625 1.40 4,724 6,274 1,551 6 9,900 2,175 7,725 1.50 5,147 6,597 1,449 7 10,450 2,175 8,275 1.61 5,153 6,508 1,354 8 11,000 2,175 8,825 1.72 5,136 6,402 1,266 Tổng 48,950 19,050 29,900 17,905 32,494 14,590 Hiệu quả kinh tế của 1 ha xoài T (năm) Bt (kip) Ct (kip) Bt – Ct (kip) (1 + i)^t NPV (kip) BPV (kip) CPV (kip) BCR IRR 1 0 4,760 (4,760) 1.07 (4,449) - 4,449 2.329 44% 2 0 1,450 (1,450) 1.14 (1,266) - 1,266 3 0 1,450 (1,450) 1.23 (1,184) - 1,184 4 8,250 1,900 6,350 1.31 4,844 6,294 1,450 5 8,800 2,175 6,625 1.40 4,724 6,274 1,551 6 8,800 1,675 7,125 1.50 4,748 5,864 1,116 7 9,900 1,675 8,225 1.61 5,122 6,165 1,043 8 9,900 1,675 8,225 1.72 4,787 5,762 975 Tổng 45,650 16,760 28,890 17,326 30,359 13,033 Hiệu quả kinh tế của 1 ha xoài +ngô T (năm) Bt (kip) Ct (kip) Bt -Ct (kip) (1 + i)^t NPV (kip) BPV (kip) CPV (kip) BCR IRR 1 5,520 12,100 (6,580) 1.07 (6,150) 5,159 11,308 1.912 50% 2 4,800 5,075 (275) 1.14 (240) 4,193 4,433 3 4,800 5,075 (275) 1.23 (224) 3,918 4,143 4 9,480 3,075 6,405 1.31 4,886 7,232 2,346 5 12,240 3,075 9,165 1.40 6,535 8,727 2,192 6 12,000 2,400 9,600 1.50 6,397 7,996 1,599 7 14,400 2,400 12,000 1.61 7,473 8,968 1,495 8 15,600 2,400 13,200 1.72 7,683 9,079 1,397 Tổng 78,840 35,600 43,240 26,359 55,272 28,913 Hiệu quả kinh tế của 1 ha xoài + khoai sọ T (năm) Bt (kip) Ct (kip) Bt - Ct (kip) (1 + i)^t NPV (kip) BPV (kip) CPV (kip) BCR IRR 1 7,000 13,000 (6,000) 1.07 (5,607) 6,542 12,150 1.460 39% 2 5,600 5,300 300 1.14 262 4,891 4,629 3 4,200 5,100 (900) 1.23 (735) 3,428 4,163 4 7,800 3,300 4,500 1.31 3,433 5,951 2,518 5 10,200 3,300 6,900 1.40 4,920 7,272 2,353 6 8,400 3,300 5,100 1.50 3,398 5,597 2,199 7 10,800 3,300 7,500 1.61 4,671 6,726 2,055 8 10,800 3,300 7,500 1.72 4,365 6,286 1,921 Tổng 64,800 39,900 24,900 14,707 46,693 31,987 Cây dài ngày mô hình RVRg huyện Boli khăn Hiệu quả kinh tế của 1 ha chanh T (năm) Bt (kip) Ct (kip) Bt - Ct (kip) (1 + i)^t NPV (kip) BPV (kip) CPV (kip) BCR IRR 1 - 7,950 (7,950) 1.07 (7,430) - 7,430 2.060 30% 2 - 950 (950) 1.14 (830) - 830 3 - 950 (950) 1.23 (775) - 775 4 5,500 1,950 3,550 1.31 2,708 4,196 1,488 5 8,000 950 7,050 1.40 5,027 5,704 677 6 9,000 950 8,050 1.50 5,364 5,997 633 7 9,000 950 8,050 1.61 5,013 5,605 592 8 9,000 950 8,050 1.72 4,685 5,238 553 Tổng 40,500 15,600 24,900 13,762 26,740 12,978 Hiệu quả kinh tế của 1 ha nhãn + ngô T (năm) Bt (kip) Ct (kip) Bt - Ct (kip) (1+ i)^t NPV (kip) BPV (kip) CPV (kip) BCR IRR 1 2,400 10,600 (8,200) 1.07 (7,664) 2,243 9,907 1.907 36.12% 2 2,400 3,700 (1,300) 1.14 (1,135) 2,096 3,232 3 2,400 2,964 (564) 1.23 (460) 1,959 2,420 4 8,280 2,400 5,880 1.31 4,486 6,317 1,831 5 8,800 1,950 6,850 1.40 4,884 6,274 1,390 6 11,000 1,950 9,050 1.50 6,030 7,330 1,299 7 13,200 1,950 11,250 1.61 7,006 8,220 1,214 8 14,300 1,950 12,350 1.72 7,188 8,323 1,135 Tổng 62,780 27,464 35,316 20,335 42,762 22,428 Hiệu quả kinh tế của 1 ha Táo t (năm) Bt Ct Bt - Ct ( 1 + i )^t NPV BPV CPV IRR BCR 1 3000 4800 -1800 1.0700 -1682.24 2803.738318 4485.98 44.02% 2.20 2 2500 2285 215 1.1236 191.35 2224.9911 2033.64 3 2000 3350 -1350 1.1910 -1133.49 1679.238566 2812.72 4 2000 3350 -1350 1.2625 -1069.33 1584.187326 2653.51 5 0 1000 -1000 1.3382 -747.26 0 747.26 6 0 1000 -1000 1.4185 -704.96 0 704.96 7 0 1350 -1350 1.5036 -897.83 0 897.83 8 46900 4500 42400 1.5938 26602.28 29425.64 2823.36 Tổng 56400 21635 34765 20558.5325 37717.79553 17159.26 PHỤ LỤC 5. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 2 MÔ HÌNH TAI BOLIKHAN R-V-C-Rg: Cây ngắn ngày Cây trồng Thu nhập Chi phí Lợi nhuận Tỷ suất thu nhập/chi phí Sắn 1.460.200 415.800 1.044.400 3,51 Lúa nước 1.599.400 437.830 1.161.570 3,65 Ngô 1.237.000 334.600 902.400 3,70 Đậu tương 975.000 347.600 627.400 2,80 Khoai sọ 1.732.800 504.700 1.228.100 3,43 Tổng 7. 004.400 2.040.530 4. 963.870 TB: 3,4 Đơn vị: Kip Lào CÂY DÀI NGÀY Cây trồng Chỉ tiêu Bt Ct NPV BCR IRR (%) Keo tai tượng 5.045.000 1.172.500 2.246.860 3,45 35,23 Táo + Sắn 6.590.000 2.298.500 2.525.730 2,37 40,6 Bạch đàn uro 4.320.000 1.104.500 1.661.020 2,95 31,27 Ổi + Ngô 8.453.000 2.686.000 3.463.930 2,54 43,51 Dó bầu 22.610.000 11.919.900 10.690.100 14,3 58,08 Tổng cộng 47.018.000 19.181.000 20.587.640 - - CHĂN NUÔI T T Vật nuôi Đơ n vị Số lượn g Khối lượng TB/co n (kg) Đơn giá/kg Tổng chi Tổng thu Lợi nhuận Thu nhập/ch i phí 1 Bò Con 1 260 65.000 4.572.000 14.300.00 0 9.728.000 3,13 2 Trâu Con 1 330 55.000 5.967.000 21.450.00 0 15.483.00 0 3,59 3 Lợn Con 2 60 22.000 1.542.000 2.640.000 1.098.000 1,71 4 Gà Con 30 1,6 30.000 730.000 1.440.000 710.000 1,97 5 Ngan Con 15 2,2 21.00 0 410.000 693.000 283.000 1,69 6 Dê Con 3 40 35.000 1.375.000 4.200.000 2.825.000 3,05 7 Cá Ha 0,5 - - 4.721.000 13.947.000 9.226.000 2,95 Tổng cộng 19.317.000 58.670.00 0 39.353.00 0 TB: 2,82 TỔNG HỢP TT Thành phần Tổng thu Cơ cấu (%) Tổng chi Cơ cấu (%) Lợi nhuận Cơ cấu (%) 1 Cây dài ngày 47.018.000 56,4 19.181.400 41,87 27.836.600 52,96 2 Cây ngắn ngày 7.004.400 8,4 2.040.530 10,14 4.963.870 6,81 3 Chăn nuôi 58.670.000 35,2 19.317.000 47,99 39.353.000 40,23 Tổng cộng 112.692.400 100 40.538.930 100 72.153.470 100 STT Cây trồng Thu nhập Chi phí Lợi nhuận Tỷ suất thu nhập/chi phí 1 Ngô 1.523.500 404.200 1.193.000 3,77 2 Lúa 1.398.400 406.730 991.670 3,44 3 Sắn 1.458.000 430.760 1.027.240 3,38 4 Đậu tương 1.104.200 358.400 745.800 3,08 5 Lạc 1.247.000 363.850 883.150 3,43 6 Gừng 1.354.300 428.200 926.100 3,16 Tổng cộng 8.085.400 2.392.140 5.693.260 TB: 3,3 CÂY DÀI NGÀY STT Cây trồng Chỉ tiêu Bt Ct NPV BCR IRR (%) 1 Xoài + Nhãn 6.277.500 2.175.000 2.482.799 2,48 46,97 2 Xoài 4.935.000 2.195.000 1.497.741 1,86 30,17 3 Nhãn + Ngô 6.278.000 2.746.400 2.033.451 1,91 36,12 4 Táo 5.640.000 2.163.500 2.055.853 2,20 44,02 Tổng cộng 23.130.500 9.279.900 8.069.844 - - CHĂN NUÔI T T Vật nuô i Đơ n vị Số lượn g Khối lượng TB/co n (kg) Đơn giá/kg Tổng chi Tổng thu Lợi nhuận Thu nhập/ch i phí 1 Trâu Con 2 300 55.00 0 10.089.00 0 39.000.00 0 28.911.00 0 4,51 3 Lợn Con 4 55 22.000 2.318.840 4.840.000 2.521.106 2,08 4 Gà Con 40 1,7 30.00 960.000 2.040.000 1.080.000 2,12 V-C-Rg : Cây ngắn ngày 0 5 Vịt Con 20 2,0 21.000 375.000 840.000 465.000 2,24 6 Cá ha 0,4 - - 4.938.000 15.947.000 11.009.00 0 3,22 Tổng cộng 18.680.840 62.667.00 0 43.986.16 0 3,35 TỔNG HỢP THU CHI – LỢI NHUẬN STT Thành phần Tổng thu Cơ cấu (%) Tổng chi Cơ cấu (%) Lợi nhuận Cơ cấu (%) 1 Cây ngắn ngày 8.085.400 7,9 2.392.140 7,4 5.693.260 8,1 2 Cây dài ngày 23.130.500 33,8 9.279.900 43,2 13.850.60 0 29,4 3 Chăn nuôi 62.667.000 58,3 18.680.80 0 49,4 43.986.20 0 62,5 Tổng cộng 93.882.900 100 30.352.840 100 63.530.06 0 100 HIỆU QUẢ TỔNG HỢP STT Chỉ tiêu Tối ưu Trị số tối ưu Mô hình R-V-C-Rg V-C-Rg 1 Hiệu quả kinh tế 0,99 1 Tổng thu (Kip) Max 112.692.400 112.692.400 93.882.900 Tổng chi (Kip) Min 30.352.840 40.538.930 30.352.840 Lợi nhuận (Kip) Max 72.153.470 72.153.470 63.530.060 2 Hiệu quả xã hội Max 24,50 24,4 24,5 3 Hiệu quả môi trường Max 46,71 45,2 46,71 4 Ect 0,87 0,99 PHỤ LỤC 6 TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 3 MÔ HÌNH TẠI HUYỆN KHAMKOT 1. MÔ HÌNH R-V-C-Rg Cây ngắn ngày (Đv: Kip) Loài cây trồng Thu nhập Chi phí Lợi nhuận Thu nhập/chi phí Lúa nương 594.000 257.940 336.060 2,30 Ngô nương 690.240 265.380 424.860 2,60 Sắn 430.760 143.900 286.680 3.34 Lúa nước 1.398.400 396.730 1.001.670 3.52 Ngô ruộng 1.020.000 282.880 737.120 3.61 Đậu tương 930.000 362.850 567.150 2.56 Khoai sọ 1.564.500 482.880 1.081.602 3.24 Tổng cộng 6.341.040 2.479.420 3.861.620 TB: 2,55 Cây dài ngày: LSNG STT Lâm sản ngoài gỗ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Măng kg 25 10.000 250.000 2 Nấm kg 10 25.000 250.000 3 Mây kg 80 8.000 640.000 4 Củi (ước tính) - - - 180.000 Tổng thu 1.320.000 Cây ăn quả Loài cây Chỉ tiêu Bt Ct NPV BCR IRR (%) Xoài 456.500 167.600 173.260 2,33 43,5 Nhãn 423.500 190.500 135.861 1,93 37,6 Nhãn + Ngô 681.300 308.250 227.385 1,91 54,5 Tổng cộng 1.561.300 666.350 536.506 - - Chăn nuôi TT Vật nuôi Đơn vị tính Số lượng Khối lượng/ con (kg) Đơn giá/kg Tổng chi Tổng thu Lợi nhuận Thu nhập/ chi phí 1 Trâu Con 2 300 36.500 9.806.900 21.900.000 12.093.100 2,2 2 Lợn Con 5 65 21.200 2.873.000 6.890.000 4.017.700 2,3 3 Gà Con 30 1,8 28.800 931.000 1.555.200 62.420 1,6 4 Ngan Con 15 2,5 21.200 420.000 795.000 375.000 1,8 5 Vịt Con 11 2,1 17.300 155.630 399.630 244.000 2,5 6 Cá ha 1 - - 3.675.700 9.438.000 5.762.300 2,5 Tổng 17.862.230 40.977.830 23.115.600 TB: 2,1 Tổng hợp cơ cấu thu-chi và lợi nhuận RVCRg (Chú ý: ở đây Bt-Ct có chênh lệch do LSNG kg có Ct) S TT Thành phần Tổng thu Cơ cấu (%) Tổng chi Cơ cấu (%) Lợi nhuận Cơ cấu (%) 1 Cây ngắn ngày 6.341.040 12,9 2.479.420 22,5 3.861.620 10,2 2 Cây dài ngày 1.561.300 4,1 666.350 6,1 536.506 2,9 3 Lâm sản ngoài gỗ - - 1.320.000 4 Chăn nuôi 40.997.830 83 17.862.230 71,4 23.115.600 86,9 Tổng cộng 48.900.170 100 21.008.000 100 28.833.726 100 2. Mô hình V-C-Rg: Cây ngắn ngày STT Loài cây trồng Tổng thu Tổng chi Lợi nhuận Tỷ suất thu nhập/chi phí 1 Ngô 1.040.000 292.880 747.120 3.55 2 Đậu tương 970.000 362.850 607.150 2.67 3 Sắn 1.458.000 430.760 1.027.240 3.38 4 Lúa 1.398.400 406.730 991.670 3.44 5 Lạc 1.139.000 362.850 776.150 3.14 6 Gừng 1.300.000 467.370 832.630 2.78 7 Sả 650.000 256.300 393.700 2.54 Tổng cộng 7.306.050 2.579.470 4.726.580 TB: 2,8 Cây ăn quả dài ngày Cây trồng Chỉ tiêu Bt Ct NPV BCR IRR (%) Xoài + Nhãn 5.325.000 2.175.000 1.858.487 2,11 39,68 Xoài + Khoai sọ 6.480.000 3.990.000 1.470.656 1,46 39,22 Xoài + Ngô 7.884.000 3.560.000 2.635.905 1,91 49,58 Tổng cộng 19.689.000 9.725.000 5.965.048 - - Chăn nuôi T T Vật nuôi Đơn vị Số lượng Khối lượng /con (kg) Đơn giá/kg Tổng chi Tổng thu Lợi nhuận Thu nhập/ chi phí 1 Trâu Con 1 450 52.000 4.708.920 23.400.000 11.716.080 4,9 2 Lợn Con 2 55 21.000 1.318.805 2.310.000 991.150 1,75 3 Gà Con 25 1,8 28.000 720.000 1.260.000 540.000 1,75 4 Ngan Con 20 2,5 21.000 710.308 1.050.000 339.620 1,47 5 Vịt Con 15 2,0 17.000 375.300 510.000 134.700 1,35 6 Cá ha 0,3 - - 475.000 1.676.750 1.201.750 3,53 Tổng cộng 8.308.333 30.206.750 21.898.417 TB:3,6 Tổng hợp cơ cấu thu-chi và lợi nhuận STT Thành phần Tổng thu Cơ cấu (%) Tổng chi Cơ cấu (%) Lợi nhuận Cơ cấu (%) 1 Cây ngắn ngày 7.306.050 10,10 2.579.470 9,45 4.726.580 10,49 2 Cây dài ngày 19.689.00 0 27,23 9.725.000 35,66 9.964.000 22,13 3 Chăn nuôi 30.206.75 0 62,67 8.308.333 54,89 21.898.41 7 67,38 Tổng cộng 57.201.800 100 20.612.80 3 100 36.588.99 7 100 3. Mô hình R-V-Rg Cây ngắn ngày S TT Cây trồng Tổng thu Tổng chi Lợi nhuận Thu nhập/chi phí 1 Lúa nước 1.274.000 346.000 928.000 3,68 2 Khoai lang 1.125.000 522.000 603.000 2,16 3 Lúa nương 798.000 332.000 466.000 2,40 4 Ngô 1.300.000 407.000 893.000 3,19 5 Sắn 1.350.000 408.000 942.000 3,31 6 Đu đủ 900.000 337.500 562.500 2,67 Tổng cộng 6.747.000 2.352.500 4.394.500 TB: 2,86 Cây ăn quả dài ngày và Dó bầu Cây trồng Chỉ tiêu Bt Ct NPV BCR IRR (%) Nhãn 489.500 190.500 1.790.478 2,23 43,93 Chanh 405.000 156.000 1.376.204 2,06 29,88 Mít 350.000 128.500 1.264.171 2,21 34,77 Cộng 1.244.500 475.000 4.430.853 - - Dó bầu 2.409.000 1.279.000 11.337.408 13,48 54,00 Tổng cộng 3.653.500 1.754.000 15.768.261 - - Tổng hợp cơ cấu thu-chi và lợi nhuận STT Thành phần Tổng thu Cơ cấu (%) Tổng chi Cơ cấu (%) Lợi nhuận Cơ cấu (%) 1 Cây ngắn ngày 6.747.000 64,87 2.352.500 57,28 4.394.500 21,79 2 Cây ăn quả 1.244.500 11,96 475.000 11,56 4.430.853 21,97 3 Dó bầu 2.409.000 23,17 1.279.000 31,16 11.337.408 56,24 Tổng cộng 10.400.500 100 4.106.500 100 20.162.761 100 Đánh giá Hiệu quả tổng hợp TT Chỉ tiêu Tối ưu Trị số tối ưu Mô hình R-V-C-Rg V-C-Rg R-V-Rg 1 Hiệu quả kinh tế 0.67 0.52 0.39 Tổng thu Max 48.900.170 48.900.170 72.292.550 10.400.500 Tổng chi Min 4.106.500 11.008.000 27.268.200 4.106.500 Lợi nhuận Max 45.024.350 37.892.000 45.024.350 20.162.761 2 Hiệu quả xã hội Max 25,79 24,83 25,79 24,75 3 Hiệu quả môi trường Max 47,69 45,74 47,69 45,92 4 Ect 1 1 0,86 0,84 0,76

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdanh_gia_hieu_qua_cua_mot_so_mo_hinh_nong_lam_ket_hop_tai_tinh_bolikhamxay_nuoc_cong_hoa_dan_chu_nha.pdf
Luận văn liên quan