Luận án Khảo sát đa dạng di truyền của nhóm vi khuẩn tích lũy poly - Phosphate trong chất thải chăn nuôi heo và cá tra ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và ứng dụng trong xử lý nước ao cá tra

Trên cơ sở mối quan hệ gần gũi giữa các loài thể hiện trên cây phả hệ (Hình 4.16), các chỉ số tương đồng định danh vi khuẩn (Bảng 4.10), phân loại và xếp lớp vi khuẩn dựa trên Bergey’s Manual of determinative Bacteriology, 2nd edition (New York: Springer) (Garrity, 2005) cho thấy: Lớp 1 thể hiện sự phong phú loài nhiều nhất bao gồm 15 dòng vi khuẩn có quan hệ gần gũi với các vi khuẩn nằm trong họ Bacillaceae. Các dòng AGH005L, DTH006L, DTH004L, STH008L, KGH007L có trình tự gen 16S rRNA gần với trình tự gen 16S rRNA của Bacillus aryabhattai với mức độ tương đồng 99%; dòng VLH002L có độ tương đồng với Bacillus barbaricus 99%; 2 dòng TGH003L và TVH003L gần gũi với Bacillus cereus với sự tương đồng 99%; có 3 dòng có sự tương đồng với Bacillus megaterium, trong đó 2 dòng tương đồng 99% là BTH014L và CMH002L, 1 dòng tương đồng 97% là KGH008L; 3 dòng tương đồng với Bacillus sp. là BLH002L (99%), LAH003L (98%) và TGH021L (98%); dòng còn lại VLH013L được xác định là Bacillus subtilis có độ tương đồng là 98%.

pdf211 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Khảo sát đa dạng di truyền của nhóm vi khuẩn tích lũy poly - Phosphate trong chất thải chăn nuôi heo và cá tra ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và ứng dụng trong xử lý nước ao cá tra, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 10/12/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 1,000 Error 4 0,010000 0,010000 0,002500 Total 5 0,010000 S = 0,05 R-Sq = 0,00% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for pH 10/12/2013 C3 Mean SE Mean A 7,180 0,02887 DC 7,180 0,02887 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 7,2 A A 3 7,2 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 20/12/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 20/12/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,003267 0,003267 0,003267 0,33 0,597 Error 4 0,039733 0,039733 0,009933 Total 5 0,043000 S = 0,0996661 R-Sq = 7,60% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for pH 20/12/2013 C3 Mean SE Mean A 7,287 0,05754 DC 7,333 0,05754 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 7,3 A A 3 7,3 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 30/12/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 30/12/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,00240 0,00240 0,00240 0,07 0,799 Error 4 0,12933 0,12933 0,03233 Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 174 Total 5 0,13173 S = 0,179815 R-Sq = 1,82% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for pH 30/12/2013 C3 Mean SE Mean A 7,497 0,1038 DC 7,457 0,1038 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping A 3 7,5 A DC 3 7,5 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 10/01/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 10/01/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,00240 0,00240 0,00240 0,07 0,803 Error 4 0,13533 0,13533 0,03383 Total 5 0,13773 S = 0,183938 R-Sq = 1,74% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for pH 10/01/2014 C3 Mean SE Mean A 7,397 0,1062 DC 7,357 0,1062 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping A 3 7,4 A DC 3 7,4 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 20/01/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 20/01/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,01402 0,01402 0,01402 0,62 0,476 Error 4 0,09067 0,09067 0,02267 Total 5 0,10468 S = 0,150555 R-Sq = 13,39% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for pH 20/01/2014 C3 Mean SE Mean A 7,467 0,08692 DC 7,370 0,08692 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping A 3 7,5 A DC 3 7,4 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 30/01/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 30/01/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,00602 0,00602 0,00602 0,57 0,491 Error 4 0,04193 0,04193 0,01048 Total 5 0,04795 S = 0,102388 R-Sq = 12,55% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for pH 30/01/2014 C3 Mean SE Mean A 7,997 0,05911 DC 7,933 0,05911 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping A 3 8,0 A DC 3 7,9 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 10/02/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 175 Analysis of Variance for pH 10/02/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,000417 0,000417 0,000417 0,07 0,805 Error 4 0,024067 0,024067 0,006017 Total 5 0,024483 S = 0,0775672 R-Sq = 1,70% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for pH 10/02/2014 C3 Mean SE Mean A 8,017 0,04478 DC 8,000 0,04478 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping A 3 8,0 A DC 3 8,0 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 20/02/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 20/02/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,001667 0,001667 0,001667 0,17 0,704 Error 4 0,039867 0,039867 0,009967 Total 5 0,041533 S = 0,0998332 R-Sq = 4,01% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for pH 20/02/2014 C3 Mean SE Mean A 7,200 0,05764 DC 7,167 0,05764 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping A 3 7,2 A DC 3 7,2 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 01/3/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 30/02/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,00107 0,00107 0,00107 0,06 0,814 Error 4 0,06733 0,06733 0,01683 Total 5 0,06840 S = 0,129743 R-Sq = 1,56% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for pH 30/02/2014 C3 Mean SE Mean A 7,423 0,07491 DC 7,397 0,07491 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping A 3 7,4 A DC 3 7,4 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 10/3/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 10/3/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,02940 0,02940 0,02940 1,32 0,314 Error 4 0,08893 0,08893 0,02223 Total 5 0,11833 S = 0,149108 R-Sq = 24,85% R-Sq(adj) = 6,06% Least Squares Means for pH 10/3/2014 C3 Mean SE Mean A 7,837 0,08609 DC 7,977 0,08609 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 8,0 A A 3 7,8 A Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 176 Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 20/3/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 20/3/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,00002 0,00002 0,00002 0,00 0,970 Error 4 0,04253 0,04253 0,01063 Total 5 0,04255 S = 0,103118 R-Sq = 0,04% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for pH 20/3/2014 C3 Mean SE Mean A 7,217 0,05954 DC 7,213 0,05954 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping A 3 7,2 A DC 3 7,2 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 30/3/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 30/3/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,00015 0,00015 0,00015 0,01 0,908 Error 4 0,04000 0,04000 0,01000 Total 5 0,04015 S = 0,1 R-Sq = 0,37% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for pH 30/3/2014 C3 Mean SE Mean A 7,390 0,05774 DC 7,400 0,05774 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 7,4 A A 3 7,4 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 10/4/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 10/4/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,00107 0,00107 0,00107 0,11 0,762 Error 4 0,04053 0,04053 0,01013 Total 5 0,04160 S = 0,100664 R-Sq = 2,56% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for pH 10/4/2014 C3 Mean SE Mean A 7,887 0,05812 DC 7,913 0,05812 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 7,9 A A 3 7,9 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 20/4/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 20/4/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,13202 0,13202 0,13202 3,37 0,140 Error 4 0,15667 0,15667 0,03917 Total 5 0,28868 S = 0,197906 R-Sq = 45,73% R-Sq(adj) = 32,16% Least Squares Means for pH 20/4/2014 C3 Mean SE Mean A 7,683 0,1143 DC 7,980 0,1143 Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 177 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 8,0 A A 3 7,7 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 30/4/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 30/4/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,000150 0,000150 0,000150 0,02 0,907 Error 4 0,039133 0,039133 0,009783 Total 5 0,039283 S = 0,0989107 R-Sq = 0,38% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for pH 30/4/2014 C3 Mean SE Mean A 7,877 0,05711 DC 7,887 0,05711 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 7,9 A A 3 7,9 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 10/5/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 10/5/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,001667 0,001667 0,001667 0,31 0,607 Error 4 0,021467 0,021467 0,005367 Total 5 0,023133 S = 0,0732575 R-Sq = 7,20% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for pH 10/5/2014 C3 Mean SE Mean A 7,260 0,04230 DC 7,227 0,04230 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping A 3 7,3 A DC 3 7,2 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 20/5/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 20/5/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,024067 0,024067 0,024067 4,47 0,102 Error 4 0,021533 0,021533 0,005383 Total 5 0,045600 S = 0,0733712 R-Sq = 52,78% R-Sq(adj) = 40,97% Least Squares Means for pH 20/5/2014 C3 Mean SE Mean A 7,457 0,04236 DC 7,583 0,04236 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 7,6 A A 3 7,5 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: pH 30/5/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for pH 30/5/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,017067 0,017067 0,017067 5,00 0,089 Error 4 0,013667 0,013667 0,003417 Total 5 0,030733 S = 0,0584523 R-Sq = 55,53% R-Sq(adj) = 44,41% Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 178 Least Squares Means for pH 30/5/2014 C3 Mean SE Mean A 7,723 0,03375 DC 7,830 0,03375 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 7,8 A A 3 7,7 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 10/8/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 10/8/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,00 1,000 Error 4 0,0013333 0,0013333 0,0003333 Total 5 0,0013333 S = 0,0182574 R-Sq = 0,00% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for PO4 10/8/2013 C3 Mean SE Mean A 0,1733 0,01054 DC 0,1733 0,01054 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 0,2 A A 3 0,2 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 20/8/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 20/8/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,025350 0,025350 0,025350 10,14 0,033 Error 4 0,010000 0,010000 0,002500 Total 5 0,035350 S = 0,05 R-Sq = 71,71% R-Sq(adj) = 64,64% Least Squares Means for PO4 20/8/2013 C3 Mean SE Mean A 0,7600 0,02887 DC 0,8900 0,02887 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 0,9 A A 3 0,8 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 30/8/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 30/8/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 1,4801 1,4801 1,4801 142,09 0,000 Error 4 0,0417 0,0417 0,0104 Total 5 1,5217 S = 0,102062 R-Sq = 97,26% R-Sq(adj) = 96,58% Least Squares Means for PO4 30/8/2013 C3 Mean SE Mean A 0,8200 0,05893 DC 1,8133 0,05893 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 1,8 A A 3 0,8 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 10/9/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 10/9/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 179 C3 1 1,3633 1,3633 1,3633 19,68 0,011 Error 4 0,2771 0,2771 0,0693 Total 5 1,6403 S = 0,263186 R-Sq = 83,11% R-Sq(adj) = 78,89% Least Squares Means for PO4 10/9/2013 C3 Mean SE Mean A 1,747 0,1520 DC 2,700 0,1520 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 2,7 A A 3 1,7 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 20/9/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 20/9/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 3,9043 3,9043 3,9043 25,98 0,007 Error 4 0,6011 0,6011 0,1503 Total 5 4,5054 S = 0,387659 R-Sq = 86,66% R-Sq(adj) = 83,32% Least Squares Means for PO4 20/9/2013 C3 Mean SE Mean A 1,560 0,2238 DC 3,173 0,2238 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 3,2 A A 3 1,6 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 30/9/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 30/9/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 9,519 9,519 9,519 8,22 0,046 Error 4 4,631 4,631 1,158 Total 5 14,151 S = 1,07600 R-Sq = 67,27% R-Sq(adj) = 59,09% Least Squares Means for PO4 30/9/2013 C3 Mean SE Mean A 1,625 0,6212 DC 4,144 0,6212 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 4,1 A A 3 1,6 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 10/10/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 10/10/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 21,370 21,370 21,370 25,65 0,007 Error 4 3,332 3,332 0,833 Total 5 24,702 S = 0,912688 R-Sq = 86,51% R-Sq(adj) = 83,14% Least Squares Means for PO4 10/10/2013 C3 Mean SE Mean A 0,9900 0,5269 DC 4,7645 0,5269 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 4,8 A A 3 1,0 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 20/10/2013 versus C3 Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 180 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 20/10/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 14,398 14,398 14,398 36,60 0,004 Error 4 1,574 1,574 0,393 Total 5 15,972 S = 0,627230 R-Sq = 90,15% R-Sq(adj) = 87,68% Least Squares Means for PO4 20/10/2013 C3 Mean SE Mean A 2,610 0,3621 DC 5,708 0,3621 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 5,7 A A 3 2,6 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 30/10/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 30/10/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 24,460 24,460 24,460 429,47 0,000 Error 4 0,228 0,228 0,057 Total 5 24,688 S = 0,238649 R-Sq = 99,08% R-Sq(adj) = 98,85% Least Squares Means for PO4 30/10/2013 C3 Mean SE Mean A 3,030 0,1378 DC 7,068 0,1378 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 7,1 A A 3 3,0 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 10/11/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 10/11/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 23,464 23,464 23,464 57,71 0,002 Error 4 1,626 1,626 0,407 Total 5 25,091 S = 0,637636 R-Sq = 93,52% R-Sq(adj) = 91,90% Least Squares Means for PO4 10/11/2013 C3 Mean SE Mean A 3,533 0,3681 DC 7,488 0,3681 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 7,5 A A 3 3,5 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 20/11/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 20/11/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 35,354 35,354 35,354 29,83 0,005 Error 4 4,741 4,741 1,185 Total 5 40,095 S = 1,08868 R-Sq = 88,18% R-Sq(adj) = 85,22% Least Squares Means for PO4 20/11/2013 C3 Mean SE Mean A 3,727 0,6286 DC 8,581 0,6286 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 181 DC 3 8,6 A A 3 3,7 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 30/11/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 30/11/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 54,768 54,768 54,768 54,00 0,002 Error 4 4,057 4,057 1,014 Total 5 58,825 S = 1,00709 R-Sq = 93,10% R-Sq(adj) = 91,38% Least Squares Means for PO4 30/11/2013 C3 Mean SE Mean A 3,970 0,5814 DC 10,012 0,5814 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 10,0 A A 3 4,0 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 10/12/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 10/12/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,9741 0,9741 0,9741 4,37 0,105 Error 4 0,8925 0,8925 0,2231 Total 5 1,8665 S = 0,472358 R-Sq = 52,18% R-Sq(adj) = 40,23% Least Squares Means for PO4 10/12/2013 C3 Mean SE Mean A 1,617 0,2727 DC 2,422 0,2727 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 2,4 A A 3 1,6 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 20/12/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 20/12/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 2,5552 2,5552 2,5552 7,25 0,054 Error 4 1,4095 1,4095 0,3524 Total 5 3,9646 S = 0,593602 R-Sq = 64,45% R-Sq(adj) = 55,56% Least Squares Means for PO4 20/12/2013 C3 Mean SE Mean A 1,940 0,3427 DC 3,245 0,3427 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 3,2 A A 3 1,9 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 30/12/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 30/12/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 6,361 6,361 6,361 5,55 0,078 Error 4 4,588 4,588 1,147 Total 5 10,949 S = 1,07098 R-Sq = 58,10% R-Sq(adj) = 47,62% Least Squares Means for PO4 30/12/2013 C3 Mean SE Mean Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 182 A 1,706 0,6183 DC 3,765 0,6183 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 3,8 A A 3 1,7 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 10/01/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 10/01/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 1,0841 1,0841 1,0841 4,37 0,105 Error 4 0,9934 0,9934 0,2483 Total 5 2,0775 S = 0,498338 R-Sq = 52,18% R-Sq(adj) = 40,23% Least Squares Means for PO4 10/01/2014 C3 Mean SE Mean A 1,706 0,2877 DC 2,556 0,2877 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 2,6 A A 3 1,7 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 20/01/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 20/01/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 6,8906 6,8906 6,8906 9,42 0,037 Error 4 2,9260 2,9260 0,7315 Total 5 9,8166 S = 0,855271 R-Sq = 70,19% R-Sq(adj) = 62,74% Least Squares Means for PO4 20/01/2014 C3 Mean SE Mean A 2,451 0,4938 DC 4,594 0,4938 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 4,6 A A 3 2,5 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 30/01/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 30/01/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 10,910 10,910 10,910 5,48 0,079 Error 4 7,962 7,962 1,990 Total 5 18,871 S = 1,41083 R-Sq = 57,81% R-Sq(adj) = 47,26% Least Squares Means for PO4 30/01/2014 C3 Mean SE Mean A 1,902 0,8145 DC 4,599 0,8145 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 4,6 A A 3 1,9 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 10/02/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 10/02/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 1,0306 1,0306 1,0306 4,37 0,105 Error 4 0,9443 0,9443 0,2361 Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 183 Total 5 1,9749 S = 0,485879 R-Sq = 52,18% R-Sq(adj) = 40,23% Least Squares Means for PO4 10/02/2014 C3 Mean SE Mean A 1,663 0,2805 DC 2,492 0,2805 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 2,5 A A 3 1,7 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 20/02/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 20/02/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 13,394 13,394 13,394 11,94 0,026 Error 4 4,486 4,486 1,121 Total 5 17,880 S = 1,05899 R-Sq = 74,91% R-Sq(adj) = 68,64% Least Squares Means for PO4 20/02/2014 C3 Mean SE Mean A 2,590 0,6114 DC 5,578 0,6114 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 5,6 A A 3 2,6 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 01/3/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 30/02/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 15,783 15,783 15,783 5,52 0,078 Error 4 11,427 11,427 2,857 Total 5 27,210 S = 1,69019 R-Sq = 58,00% R-Sq(adj) = 47,51% Least Squares Means for PO4 30/02/2014 C3 Mean SE Mean A 2,758 0,9758 DC 6,002 0,9758 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 6,0 A A 3 2,8 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 10/03/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 10/03/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 1,0171 1,0171 1,0171 4,37 0,105 Error 4 0,9319 0,9319 0,2330 Total 5 1,9489 S = 0,482672 R-Sq = 52,18% R-Sq(adj) = 40,23% Least Squares Means for PO4 10/03/2014 C3 Mean SE Mean A 1,652 0,2787 DC 2,475 0,2787 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 2,5 A A 3 1,7 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 20/3/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 184 Analysis of Variance for PO4 20/3/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 24,803 24,803 24,803 11,27 0,028 Error 4 8,805 8,805 2,201 Total 5 33,607 S = 1,48362 R-Sq = 73,80% R-Sq(adj) = 67,25% Least Squares Means for PO4 20/3/2014 C3 Mean SE Mean A 3,430 0,8566 DC 7,496 0,8566 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 7,5 A A 3 3,4 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 30/3/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 30/3/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 31,585 31,585 31,585 5,70 0,075 Error 4 22,166 22,166 5,541 Total 5 53,751 S = 2,35403 R-Sq = 58,76% R-Sq(adj) = 48,45% Least Squares Means for PO4 30/3/2014 C3 Mean SE Mean A 3,472 1,359 DC 8,060 1,359 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 8,1 A A 3 3,5 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 10/4/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 10/4/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 1,2228 1,2228 1,2228 4,37 0,105 Error 4 1,1204 1,1204 0,2801 Total 5 2,3432 S = 0,529250 R-Sq = 52,18% R-Sq(adj) = 40,23% Least Squares Means for PO4 10/4/2014 C3 Mean SE Mean A 1,811 0,3056 DC 2,714 0,3056 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 2,7 A A 3 1,8 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 20/4/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 20/4/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 21,360 21,360 21,360 16,28 0,016 Error 4 5,248 5,248 1,312 Total 5 26,607 S = 1,14540 R-Sq = 80,28% R-Sq(adj) = 75,35% Least Squares Means for PO4 20/4/2014 C3 Mean SE Mean A 4,241 0,6613 DC 8,015 0,6613 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 8,0 A A 3 4,2 B Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 185 Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 30/4/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 30/4/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 34,297 34,297 34,297 4,18 0,110 Error 4 32,832 32,832 8,208 Total 5 67,129 S = 2,86497 R-Sq = 51,09% R-Sq(adj) = 38,86% Least Squares Means for PO4 30/4/2014 C3 Mean SE Mean A 4,783 1,654 DC 9,565 1,654 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 9,6 A A 3 4,8 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 10/5/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 10/5/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 1,1985 1,1985 1,1985 4,37 0,105 Error 4 1,0981 1,0981 0,2745 Total 5 2,2966 S = 0,523958 R-Sq = 52,18% R-Sq(adj) = 40,23% Least Squares Means for PO4 10/5/2014 C3 Mean SE Mean A 1,793 0,3025 DC 2,687 0,3025 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 2,7 A A 3 1,8 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 20/5/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 20/5/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 16,279 16,279 16,279 14,01 0,020 Error 4 4,647 4,647 1,162 Total 5 20,926 S = 1,07785 R-Sq = 77,79% R-Sq(adj) = 72,24% Least Squares Means for PO4 20/5/2014 C3 Mean SE Mean A 4,907 0,6223 DC 8,202 0,6223 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 8,2 A A 3 4,9 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: PO4 30/5/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for PO4 30/5/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 29,518 29,518 29,518 3,00 0,158 Error 4 39,331 39,331 9,833 Total 5 68,849 S = 3,13571 R-Sq = 42,87% R-Sq(adj) = 28,59% Least Squares Means for PO4 30/5/2014 C3 Mean SE Mean A 5,245 1,810 DC 9,681 1,810 Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 186 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 9,7 A A 3 5,2 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 10/8/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 10/8/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 1,000 Error 4 0,014533 0,014533 0,003633 Total 5 0,014533 S = 0,0602771 R-Sq = 0,00% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for TP 10/8/2013 C3 Mean SE Mean A 0,5433 0,03480 DC 0,5433 0,03480 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 0,5 A A 3 0,5 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 20/8/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 20/8/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,022817 0,022817 0,022817 3,70 0,127 Error 4 0,024667 0,024667 0,006167 Total 5 0,047483 S = 0,0785281 R-Sq = 48,05% R-Sq(adj) = 35,06% Least Squares Means for TP 20/8/2013 C3 Mean SE Mean A 0,8367 0,04534 DC 0,9600 0,04534 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 1,0 A A 3 0,8 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 30/8/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 30/8/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,38507 0,38507 0,38507 26,87 0,007 Error 4 0,05733 0,05733 0,01433 Total 5 0,44240 S = 0,119722 R-Sq = 87,04% R-Sq(adj) = 83,80% Least Squares Means for TP 30/8/2013 C3 Mean SE Mean A 1,467 0,06912 DC 1,973 0,06912 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 2,0 A A 3 1,5 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 10/9/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 10/9/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,03682 0,03682 0,03682 0,55 0,500 Error 4 0,26827 0,26827 0,06707 Total 5 0,30508 Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 187 S = 0,258972 R-Sq = 12,07% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for TP 10/9/2013 C3 Mean SE Mean A 2,730 0,1495 DC 2,887 0,1495 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 2,9 A A 3 2,7 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 20/9/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 20/9/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,2983 0,2983 0,2983 0,92 0,392 Error 4 1,2990 1,2990 0,3248 Total 5 1,5973 S = 0,569876 R-Sq = 18,67% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for TP 20/9/2013 C3 Mean SE Mean A 6,517 0,3290 DC 6,071 0,3290 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping A 3 6,5 A DC 3 6,1 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 30/9/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 30/9/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,3705 0,3705 0,3705 1,39 0,303 Error 4 1,0642 1,0642 0,2660 Total 5 1,4347 S = 0,515789 R-Sq = 25,83% R-Sq(adj) = 7,28% Least Squares Means for TP 30/9/2013 C3 Mean SE Mean A 5,940 0,2978 DC 6,437 0,2978 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 6,4 A A 3 5,9 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 10/10/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 10/10/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,4266 0,4266 0,4266 1,16 0,342 Error 4 1,4719 1,4719 0,3680 Total 5 1,8984 S = 0,606604 R-Sq = 22,47% R-Sq(adj) = 3,09% Least Squares Means for TP 10/10/2013 C3 Mean SE Mean A 5,997 0,3502 DC 6,530 0,3502 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 6,5 A A 3 6,0 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 20/10/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 20/10/2013, using Adjusted SS for Tests Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 188 Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 1,0749 1,0749 1,0749 1,44 0,297 Error 4 2,9884 2,9884 0,7471 Total 5 4,0633 S = 0,864351 R-Sq = 26,45% R-Sq(adj) = 8,07% Least Squares Means for TP 20/10/2013 C3 Mean SE Mean A 6,473 0,4990 DC 7,320 0,4990 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 7,3 A A 3 6,5 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 30/10/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 30/10/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 16,727 16,727 16,727 13,06 0,022 Error 4 5,122 5,122 1,280 Total 5 21,849 S = 1,13159 R-Sq = 76,56% R-Sq(adj) = 70,70% Least Squares Means for TP 30/10/2013 C3 Mean SE Mean A 7,050 0,6533 DC 10,389 0,6533 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 10,4 A A 3 7,0 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 10/11/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 10/11/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 24,310 24,310 24,310 16,69 0,015 Error 4 5,826 5,826 1,456 Total 5 30,136 S = 1,20683 R-Sq = 80,67% R-Sq(adj) = 75,84% Least Squares Means for TP 10/11/2013 C3 Mean SE Mean A 6,230 0,6968 DC 10,256 0,6968 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 10,3 A A 3 6,2 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 20/11/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 20/11/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 35,997 35,997 35,997 149,91 0,000 Error 4 0,961 0,961 0,240 Total 5 36,958 S = 0,490033 R-Sq = 97,40% R-Sq(adj) = 96,75% Least Squares Means for TP 20/11/2013 C3 Mean SE Mean A 7,833 0,2829 DC 12,732 0,2829 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 12,7 A A 3 7,8 B Means that do not share a letter are significantly different. Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 189 General Linear Model: TP 30/11/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 30/11/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 16,201 16,201 16,201 43,97 0,003 Error 4 1,474 1,474 0,368 Total 5 17,674 S = 0,606976 R-Sq = 91,66% R-Sq(adj) = 89,58% Least Squares Means for TP 30/11/2013 C3 Mean SE Mean A 8,823 0,3504 DC 12,110 0,3504 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 12,1 A A 3 8,8 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 10/12/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 10/12/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 4,1897 4,1897 4,1897 23,42 0,008 Error 4 0,7155 0,7155 0,1789 Total 5 4,9052 S = 0,422948 R-Sq = 85,41% R-Sq(adj) = 81,77% Least Squares Means for TP 10/12/2013 C3 Mean SE Mean A 2,043 0,2442 DC 3,715 0,2442 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 3,7 A A 3 2,0 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 20/12/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 20/12/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,5320 0,5320 0,5320 1,36 0,309 Error 4 1,5672 1,5672 0,3918 Total 5 2,0992 S = 0,625937 R-Sq = 25,34% R-Sq(adj) = 6,68% Least Squares Means for TP 20/12/2013 C3 Mean SE Mean A 3,624 0,3614 DC 4,220 0,3614 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 4,2 A A 3 3,6 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 30/12/2013 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 30/12/2013, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 3,3552 3,3552 3,3552 22,72 0,009 Error 4 0,5908 0,5908 0,1477 Total 5 3,9461 S = 0,384330 R-Sq = 85,03% R-Sq(adj) = 81,28% Least Squares Means for TP 30/12/2013 C3 Mean SE Mean A 4,190 0,2219 DC 5,686 0,2219 Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 190 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 5,7 A A 3 4,2 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 10/01/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 10/01/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 4,4881 4,4881 4,4881 23,42 0,008 Error 4 0,7665 0,7665 0,1916 Total 5 5,2546 S = 0,437751 R-Sq = 85,41% R-Sq(adj) = 81,77% Least Squares Means for TP 10/01/2014 C3 Mean SE Mean A 2,115 0,2527 DC 3,845 0,2527 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 3,8 A A 3 2,1 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 20/01/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 20/01/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,2200 0,2200 0,2200 0,37 0,578 Error 4 2,4029 2,4029 0,6007 Total 5 2,6229 S = 0,775061 R-Sq = 8,39% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for TP 20/01/2013 C3 Mean SE Mean A 4,095 0,4475 DC 4,478 0,4475 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 4,5 A A 3 4,1 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 30/01/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 30/01/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 2,4692 2,4692 2,4692 4,65 0,097 Error 4 2,1258 2,1258 0,5315 Total 5 4,5950 S = 0,729008 R-Sq = 53,74% R-Sq(adj) = 42,17% Least Squares Means for TP 30/01/2013 C3 Mean SE Mean A 5,070 0,4209 DC 6,353 0,4209 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 6,4 A A 3 5,1 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 10/02/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 10/02/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 4,3988 4,3988 4,3988 23,42 0,008 Error 4 0,7513 0,7513 0,1878 Total 5 5,1500 Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 191 S = 0,433374 R-Sq = 85,41% R-Sq(adj) = 81,77% Least Squares Means for TP 10/02/2014 C3 Mean SE Mean A 2,094 0,2502 DC 3,806 0,2502 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 3,8 A A 3 2,1 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 20/02/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 20/02/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 1,6441 1,6441 1,6441 3,82 0,122 Error 4 1,7200 1,7200 0,4300 Total 5 3,3641 S = 0,655738 R-Sq = 48,87% R-Sq(adj) = 36,09% Least Squares Means for TP 20/02/2014 C3 Mean SE Mean A 5,385 0,3786 DC 6,432 0,3786 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 6,4 A A 3 5,4 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 01/3/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 30/02/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 9,7967 9,7967 9,7967 12,57 0,024 Error 4 3,1171 3,1171 0,7793 Total 5 12,9138 S = 0,882768 R-Sq = 75,86% R-Sq(adj) = 69,83% Least Squares Means for TP 30/02/2014 C3 Mean SE Mean A 6,890 0,5097 DC 9,446 0,5097 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 9,4 A A 3 6,9 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 10/3/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 10/3/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 3,3294 3,3294 3,3294 23,42 0,008 Error 4 0,5686 0,5686 0,1422 Total 5 3,8981 S = 0,377035 R-Sq = 85,41% R-Sq(adj) = 81,77% Least Squares Means for TP 10/3/2014 C3 Mean SE Mean A 1,822 0,2177 DC 3,311 0,2177 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 3,3 A A 3 1,8 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 20/3/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 20/3/2014, using Adjusted SS for Tests Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 192 Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 1,788 1,788 1,788 1,21 0,333 Error 4 5,895 5,895 1,474 Total 5 7,683 S = 1,21396 R-Sq = 23,27% R-Sq(adj) = 4,09% Least Squares Means for TP 20/3/2014 C3 Mean SE Mean A 6,861 0,7009 DC 7,953 0,7009 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 8,0 A A 3 6,9 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 30/3/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 30/3/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 0,2371 0,2371 0,2371 1,55 0,281 Error 4 0,6109 0,6109 0,1527 Total 5 0,8480 S = 0,390795 R-Sq = 27,96% R-Sq(adj) = 9,95% Least Squares Means for TP 30/3/2014 C3 Mean SE Mean A 9,749 0,2256 DC 10,146 0,2256 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 10,1 A A 3 9,7 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 10/4/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 10/4/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 2,5201 2,5201 2,5201 23,42 0,008 Error 4 0,4304 0,4304 0,1076 Total 5 2,9504 S = 0,328021 R-Sq = 85,41% R-Sq(adj) = 81,77% Least Squares Means for TP 10/4/2014 C3 Mean SE Mean A 1,585 0,1894 DC 2,881 0,1894 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 2,9 A A 3 1,6 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 20/4/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 20/4/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 2,321 2,321 2,321 1,38 0,305 Error 4 6,715 6,715 1,679 Total 5 9,035 S = 1,29562 R-Sq = 25,68% R-Sq(adj) = 7,11% Least Squares Means for TP 20/4/2014 C3 Mean SE Mean A 8,755 0,7480 DC 9,998 0,7480 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 10,0 A A 3 8,8 A Means that do not share a letter are significantly different. Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ khoá 2011-2015 Trường Đại học Cần Thơ Chuyên ngành Vi sinh vật học Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 193 General Linear Model: TP 30/4/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 30/4/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 3,811 3,811 3,811 1,91 0,240 Error 4 7,996 7,996 1,999 Total 5 11,806 S = 1,41382 R-Sq = 32,28% R-Sq(adj) = 15,34% Least Squares Means for TP 30/4/2014 C3 Mean SE Mean A 8,820 0,8163 DC 10,414 0,8163 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 10,4 A A 3 8,8 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 10/5/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 10/5/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 1,1653 1,1653 1,1653 23,42 0,008 Error 4 0,1990 0,1990 0,0498 Total 5 1,3643 S = 0,223054 R-Sq = 85,41% R-Sq(adj) = 81,77% Least Squares Means for TP 10/5/2014 C3 Mean SE Mean A 1,078 0,1288 DC 1,959 0,1288 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 2,0 A A 3 1,1 B Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 20/5/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 20/5/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 10,123 10,123 10,123 5,78 0,074 Error 4 7,012 7,012 1,753 Total 5 17,135 S = 1,32399 R-Sq = 59,08% R-Sq(adj) = 48,85% Least Squares Means for TP 20/5/2014 C3 Mean SE Mean A 10,14 0,7644 DC 12,73 0,7644 Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence C3 N Mean Grouping DC 3 12,7 A A 3 10,1 A Means that do not share a letter are significantly different. General Linear Model: TP 30/5/2014 versus C3 Factor Type Levels Values C3 fixed 2 A. DC Analysis of Variance for TP 30/5/2014, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P C3 1 2,749 2,749 2,749 0,60 0,481 Error 4 18,216 18,216 4,554 Total 5 20,965 S = 2,13399 R-Sq = 13,11% R-Sq(adj) = 0,00% Least Squares Means for TP 30/5/2014 C3 Mean SE Mean A 10,48 1,232 DC 11,84 1,232

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_khao_sat_da_dang_di_truyen_cua_nhom_vi_khuan_tich_lu.pdf
  • docThongtinLA_En.doc
  • docThongtinLA_Vi.doc
  • pdfTom tat luan an_En.pdf
  • pdfTom tat luan an_Vi.pdf
Luận văn liên quan