Luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh học và công nghệ nhân giống, nuôi trồng nấm sò vua (Pleurotus Eryngii) và nấm vân chi (Trametes Versicolor) ở Việt Nam

1. Kết quả đánh giá các chỉ ti u sinh trƣởng, phát tri n của 6 giống nấm Sò vua (Pleurotus eryngii) và 2 giống nấm Vân chi (Trametes versicolor) trong giai đoạn nuôi cấy thuần khiết và giai đoạn nuôi tr ng, đ tài đ ch n đƣ c chủng nấm Sò vua E 1 (sinh trƣởng tốt nhất ở nhiệt đ 26 1 o C, tốc đ m c 296,3 - 319,4µm/h) và giống nấm Vân chi Tra1(sinh trƣởng tốt nhất ở nhiệt đ 29 o C± 1 o C, tốc đ m c 392,7µm/h và 390,5 µm/h) có tri n v ng, th ch nghi với đi u kiện sinh thái Việt Nam. 2. Hệ số tƣơng đ ng di truy n của các chủng nấm Sò vua có giá trị thấp nhất là ,64 giữa hai chủng E 1 và chủng E 6 Hệ số tƣơng đ ng cao nhất là hai chủng E 3 và chủng E 4 với giá trị ,85 Có th chia thành 4 nhánh và tƣơng đ ng với các đặc đi m sinh trƣởng và phát tri n của các chủng tƣơng ứng Hệ số tƣơng đ ng di truy n của 2 chủng nấm Vân chi là hoàn toàn nhƣ nhau 3. Đi u kiện tối ƣu đ nhân giống nấm Sò vua E 1 dịch th ở giai đoạn giống cấp 1: nhiệt đ nuôi s i 26 1ºC; môi trƣờng có giá trị pH = 6; công thức môi trƣờng 5; chế đ lắc 16 vòng phút; tỷ lệ giống gốc s d ng đ cấy là 3 % ống giống gốc 2 ml môi trƣờng; thời gian nuôi giống là 96 giờ Trong giai đoạn giống trung gian: tốc đ s c kh ,7 lít không khí/lít môi trƣờng phút; tỷ lệ giống cấp1 dùng đ cấy giống trung gian là 7% giống so với môi trƣờng Giai đoạn giống thƣơng phẩm: công thức môi trƣờng th ch h p đ nhân giống nấm Sò vua E 1 thƣơng phẩm là công thức 3.

pdf213 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 1326 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh học và công nghệ nhân giống, nuôi trồng nấm sò vua (Pleurotus Eryngii) và nấm vân chi (Trametes Versicolor) ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
--------------------------------------- PAGE 1 Sinh khoi soi so vua trong Tg nuoi khac nhau VARIATE V003 SK SOI SOI SOI SOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 TG$ 5 144.705 28.9410 68.91 0.000 2 * RESIDUAL 12 5.04002 .420001 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 149.745 8.80853 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SKETG 25/ 3/** 16:31 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Sinh khoi soi so vua trong Tg nuoi khac nhau MEANS FOR EFFECT TG$ ------------------------------------------------------------------------------- TG$ NOS SK SOI 48 3 21.2000 60 3 24.6000 72 3 28.2000 84 3 28.6000 96 3 28.9000 120 3 28.4000 SE(N= 3) 0.374166 5%LSD 12DF 1.15293 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SKETG 25/ 3/** 16:31 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Sinh khoi soi so vua trong Tg nuoi khac nhau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |TG$ | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SK SOI 18 26.650 2.9679 0.64808 2.4 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KTSOI FILE BBVC8 29/ 3/** 15:52 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Kich thuoc pellet VC trong thoi gian nuoi khac nhau VARIATE V003 KTSOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 TG$ 5 2.79225 .558450 531.85 0.000 2 * RESIDUAL 12 .126001E-01 .105000E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 2.80485 .164991 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BBVC8 29/ 3/** 15:52 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Kich thuoc pellet VC trong thoi gian nuoi khac nhau MEANS FOR EFFECT TG$ ------------------------------------------------------------------------------- TG$ NOS KTSOI 48 3 0.280000 60 3 0.440000 72 3 0.880000 84 3 1.06000 96 3 1.28000 120 3 1.31000 SE(N= 3) 0.187083E-01 5%LSD 12DF 0.576467E-01 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BBVC8 29/ 3/** 15:52 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Kich thuoc pellet VC trong thoi gian nuoi khac nhau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |TG$ | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | KTSOI 18 0.87500 0.40619 0.32404E-01 3.7 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SKSOI FILE BBVC10 29/ 3/** 16:43 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Sinh khoi soi van chi trong thoi gian khac nhau VARIATE V003 SKSOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 TG$ 5 573.163 114.633 120.60 0.000 2 * RESIDUAL 12 11.4067 .950556 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 584.569 34.3864 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BBVC10 29/ 3/** 16:43 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Sinh khoi soi van chi trong thoi gian khac nhau MEANS FOR EFFECT TG$ ------------------------------------------------------------------------------- TG$ NOS SKSOI 48 3 18.4000 60 3 26.8000 72 3 32.8000 84 3 33.4667 96 3 33.7000 120 3 33.6000 SE(N= 3) 0.562896 5%LSD 12DF 1.73447 ------------------------------------------------------------------------------ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BBVC10 29/ 3/** 16:43 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Sinh khoi soi van chi trong thoi gian khac nhau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |TG$ | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SKSOI 18 29.794 5.8640 0.97496 3.3 0.0000 Bảng 3.15. Ảnh hƣởng của cƣờng độ sục khí đến sinh trƣởng và phát triển của giống nấm Sò vua và Vân chi cấp trung gian. BALANCED ANOVA FOR VARIATE KTSOIE FILE E5 18/ 4/** 14:30 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Kich thuoc pellet so vua trong CD khi khac nhau VARIATE V003 KTSOIE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CDCAPKHI$ 4 2.55000 .637500 219.83 0.000 2 * RESIDUAL 10 .289998E-01 .289998E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 2.57900 .184214 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE E5 18/ 4/** 14:30 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Kich thuoc pellet so vua trong CD khi khac nhau MEANS FOR EFFECT CDCAPKHI$ ------------------------------------------------------------------------------- CDCAPKHI$ NOS KTSOIE 0.4 3 1.74000 0.5 3 1.58000 0.6 3 1.30000 0.7 3 1.06000 0.8 3 0.570000 SE(N= 3) 0.310912E-01 5%LSD 10DF 0.979694E-01 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE E5 18/ 4/** 14:30 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Kich thuoc pellet so vua trong CD khi khac nhau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CDCAPKHI| (N= 15) -------------------- SD/MEAN |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | KTSOIE 15 1.2500 0.42920 0.53851E-01 4.3 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SKSOIE FILE E6 18/ 4/** 15: 7 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Sinh khoi soi So vua trong CD suc khi khac nhau VARIATE V003 SKSOIE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CDCAPKHI$ 4 480.816 120.204 355.63 0.000 2 * RESIDUAL 10 3.38002 .338002 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 484.196 34.5854 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE E6 18/ 4/** 15: 7 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Sinh khoi soi So vua trong CD suc khi khac nhau MEANS FOR EFFECT CDCAPKHI$ ------------------------------------------------------------------------------- CDCAPKHI$ NOS SKSOIE 0.4 3 19.6000 0.5 3 26.2000 0.6 3 32.1000 0.7 3 34.8000 0.8 3 33.6000 SE(N= 3) 0.335660 5%LSD 10DF 1.05768 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE E6 18/ 4/** 15: 7 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Sinh khoi soi So vua trong CD suc khi khac nhau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CDCAPKHI| (N= 15) -------------------- SD/MEAN |$ | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SKSOIE 15 29.260 5.8809 0.58138 2.0 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KTPEVC FILE BBVC16 30/ 3/** 10:49 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Kich thuoc pellet van chi tai CD cap khi khac nhau VARIATE V003 KTPEVC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CDK$ 4 2.43324 .608310 482.78 0.000 2 * RESIDUAL 10 .126002E-01 .126002E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 2.44584 .174703 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BBVC16 30/ 3/** 10:49 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Kich thuoc pellet van chi tai CD cap khi khac nhau MEANS FOR EFFECT CDK$ ------------------------------------------------------------------------------- CDK$ NOS KTPEVC 0.4 3 1.62000 0.5 3 1.47000 0.6 3 1.02000 0.7 3 0.810000 0.8 3 0.540000 SE(N= 3) 0.204941E-01 5%LSD 10DF 0.645775E-01 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BBVC16 30/ 3/** 10:49 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Kich thuoc pellet van chi tai CD cap khi khac nhau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CDK$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | KTPEVC 15 1.0920 0.41797 0.35497E-01 3.3 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SKSOIVC FILE BBVC18 30/ 3/** 11: 5 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Sinh khoi soi van chi trong CD khi khac nhau VARIATE V003 SKSOIVC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CDK$ 4 366.936 91.7340 89.58 0.000 2 * RESIDUAL 10 10.2400 1.02400 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 377.176 26.9411 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BBVC18 30/ 3/** 11: 5 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Sinh khoi soi van chi trong CD khi khac nhau MEANS FOR EFFECT CDK$ ------------------------------------------------------------------------------- CDK$ NOS SKSOIVC 0.4 3 21.8000 0.5 3 28.9000 0.6 3 35.2000 0.7 3 34.6000 0.8 3 32.8000 SE(N= 3) 0.584238 5%LSD 10DF 1.84095 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BBVC18 30/ 3/** 11: 5 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Sinh khoi soi van chi trong CD khi khac nhau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CDK$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SKSOIVC 15 30.660 5.1905 1.0119 3.3 0.0000 Bảng 3.16. Ảnh hƣởng của t lệ giống cấy đến sinh trƣởng phát triển của giống nấm Sò vua và Vân chi cấp trung gian. BALANCED ANOVA FOR VARIATE KTPELLET FILE E8 18/ 4/** 15:57 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Kich thuoc soi so vua voi ty le giong cay khac nhau VARIATE V003 KTPELLET LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 TYLEG$ 4 2.75136 .687840 446.64 0.000 2 * RESIDUAL 10 .154003E-01 .154003E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 2.76676 .197626 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE E8 18/ 4/** 15:57 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Kich thuoc soi so vua voi ty le giong cay khac nhau MEANS FOR EFFECT TYLEG$ ------------------------------------------------------------------------------- TYLEG$ NOS KTPELLET 3 3 1.72000 5 3 1.54000 7 3 1.28000 10 3 0.880000 15 3 0.550000 SE(N= 3) 0.226571E-01 5%LSD 10DF 0.713932E-01 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE E8 18/ 4/** 15:57 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Kich thuoc soi so vua voi ty le giong cay khac nhau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |TYLEG$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | KTPELLET 15 1.1940 0.44455 0.39243E-01 3.3 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SK SOI FILE E9 18/ 4/** 16: 4 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Sinh khoi soi So vua khi cay ty le giong khac nhau VARIATE V003 SK SOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 TYLEG$ 4 373.104 93.2760 103.87 0.000 2 * RESIDUAL 10 8.98002 .898002 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 382.084 27.2917 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE E9 18/ 4/** 16: 4 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Sinh khoi soi So vua khi cay ty le giong khac nhau MEANS FOR EFFECT TYLEG$ ------------------------------------------------------------------------------- TYLEG$ NOS SK SOI 3 3 19.8000 5 3 28.2000 7 3 33.7000 10 3 32.8000 15 3 30.6000 SE(N= 3) 0.547114 5%LSD 10DF1.72398 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE E9 18/ 4/** 16: 4 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Sinh khoi soi So vua khi cay ty le giong khac nhau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |TYLEG$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SK SOI 15 29.020 5.2241 0.94763 3.3 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KTPELLET FILE VC 1 20/ 4/** 0:54 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Kich thuoc pellet va sinh khoi soi Vccap trung gian cay ty le Gkhac nhau VARIATE V003 KTPELLET LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 TYLEG$ 4 2.16120 .540300 204.66 0.000 2 * RESIDUAL 10 .263998E-01 .263998E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 2.18760 .156257 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SKSOI FILE VC 1 20/ 4/** 0:54 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Kich thuoc pellet va sinh khoi soi Vccap trung gian cay ty le Gkhac nhau VARIATE V004 SKSOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 TYLEG$ 4 423.264 105.816 161.80 0.000 2 * RESIDUAL 10 6.53999 .653999 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 429.804 30.7003 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VC 1 20/ 4/** 0:54 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Kich thuoc pellet va sinh khoi soi Vccap trung gian cay ty le Gkhac nhau MEANS FOR EFFECT TYLEG$ ------------------------------------------------------------------------------- TYLEG$ NOS KTPELLET SKSOI 3 3 1.58000 20.6000 5 3 1.41000 26.8000 7 3 1.08000 32.4000 10 3 0.860000 35.6000 15 3 0.520000 32.5000 SE(N= 3) 0.296647E-01 0.466904 5%LSD 10DF 0.934745E-01 1.47123 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VC 1 20/ 4/** 0:54 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 Kich thuoc pellet va sinh khoi soi Vccap trung gian cay ty le Gkhac nhau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |TYLEG$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | KTPELLET 15 1.0900 0.39529 0.51381E-01 4.7 0.0000 SKSOI 15 29.580 5.5408 0.80870 2.7 0.0000 Bảng 3.17. Ảnh hƣởng của nguyên liệu nuôi trồng đến sự sinh trƣởng của hệ sợi nấm Sò vua BALANCED ANOVA FOR VARIATE GDICH FILE E12 19/ 4/** 13: 6 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Toc do moc soi cua nam so vua tren cong thuc nuoi trong khac nhau VARIATE V003 GDICH GDIC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 6.98545 1.39709 6.42 0.004 2 * RESIDUAL 12 2.61220 .217683 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 9.59765 .564568 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE G RAN FILE E12 19/ 4/** 13: 6 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Toc do moc soi cua nam so vua tren cong thuc nuoi trong khac nhau VARIATE V004 G RAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 1.65540 .331080 2.65 0.077 2 * RESIDUAL 12 1.49720 .124767 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 3.15260 .185447 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE E12 19/ 4/** 13: 6 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Toc do moc soi cua nam so vua tren cong thuc nuoi trong khac nhau MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS GDICH G RAN CT1 3 6.68000 4.38000 CT2 3 7.74000 4.61000 CT3 3 7.96000 4.78000 CT4 3 8.21000 4.98000 CT5 3 8.52000 5.21000 CT6 3 8.48000 5.20000 SE(N= 3) 0.269372 0.203934 5%LSD 12DF 0.830026 0.628389 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE E12 19/ 4/** 13: 6 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 Toc do moc soi cua nam so vua tren cong thuc nuoi trong khac nhau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | GDICH 18 7.9317 0.75138 0.46657 5.9 0.0042 G RAN 18 4.8600 0.43064 0.35322 7.3 0.0769 Bảng 3.18: Ảnh hƣởng của nguyên liệu nuôi trồng đến sự sinh trƣởng của hệ sợi nấm Vân chi BALANCED ANOVA FOR VARIATE TD/GDICH FILE VC2 20/ 4/** 9:29 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Toc do moc nam Vc tren cong thuc nuoi trong va nguon giong khac nhau VARIATE V003 TD/GDICH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 4.60465 .920930 15.39 0.000 2 * RESIDUAL 12 .718201 .598500E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 5.32285 .313109 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE TD/GHAT FILE VC2 20/ 4/** 9:29 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Toc do moc nam Vc tren cong thuc nuoi trong va nguon giong khac nhau VARIATE V004 TD/GHAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 2.04960 .409920 6.73 0.003 2 * RESIDUAL 12 .731200 .609333E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 2.78080 .163576 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VC2 20/ 4/** 9:29 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Toc do moc nam Vc tren cong thuc nuoi trong va nguon giong khac nhau MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS TD/GDICH TD/GHAT CT1 3 6.48000 4.86000 CT2 3 7.24000 5.12000 CT3 3 7.46000 5.34000 CT4 3 7.67000 5.54000 CT5 3 7.92000 5.68000 CT6 3 7.98000 5.86000 SE(N= 3) 0.141245 0.142517 5%LSD 12DF 0.435222 0.439144 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VC2 20/ 4/** 9:29 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 Toc do moc nam Vc tren cong thuc nuoi trong va nguon giong khac nhau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | TD/GDICH 18 7.4583 0.55956 0.24464 3.3 0.0001 TD/GHAT 18 5.4000 0.40445 0.24685 4.6 0.0035 Bảng 3.19. Ảnh hƣởng của nguyên liệu nuôi trồng đến sự hình thành quả thể nấm Sò vua BALANCED ANOVA FOR VARIATE GDICH FILE E13 19/ 4/** 13:50 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 So mam qua the SV trong cac cong thuc nuoi trong khac nhau VARIATE V003 GDICH GDIC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 .600000 .120000 3.43 0.037 2 * RESIDUAL 12 .420000 .350000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 1.02000 .600000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE G RAN FILE E13 19/ 4/** 13:50 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 So mam qua the SV trong cac cong thuc nuoi trong khac nhau VARIATE V004 G RAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 .385000 .770000E-01 2.57 0.084 2 * RESIDUAL 12 .360000 .300000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 .745000 .438235E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE E13 19/ 4/** 13:50 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 So mam qua the SV trong cac cong thuc nuoi trong khac nhau MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS GDICH G RAN CT1 3 3.10000 2.90000 CT2 3 3.30000 3.10000 CT3 3 3.40000 3.10000 CT4 3 3.50000 3.30000 CT5 3 3.70000 3.30000 CT6 3 3.40000 3.00000 SE(N= 3) 0.108012 0.100000 5%LSD 12DF 0.332823 0.308134 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE E13 19/ 4/** 13:50 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 So mam qua the SV trong cac cong thuc nuoi trong khac nhau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | GDICH 18 3.4000 0.24495 0.18708 5.5 0.0373 G RAN 18 3.1167 0.20934 0.17321 5.6 0.0838 BALANCED ANOVA FOR VARIATE GDICH FILE E14 19/ 4/** 14: 7 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 So qua so vua huu hieu trong cac cong thuc nuoi trong khac nhau VARIATE V003 GDICH GDIC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 .505000 .101000 10.10 0.001 2 * RESIDUAL 12 .120000 .100000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 .625000 .367647E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE G RAN FILE E14 19/ 4/** 14: 7 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 So qua so vua huu hieu trong cac cong thuc nuoi trong khac nhau VARIATE V004 G RAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 .640000 .128000 12.80 0.000 2 * RESIDUAL 12 .120000 .100000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 .760000 .447059E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE E14 19/ 4/** 14: 7 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 So qua so vua huu hieu trong cac cong thuc nuoi trong khac nhau MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS GDICH G RAN CT1 3 1.40000 1.30000 CT2 3 1.50000 1.60000 CT3 3 1.50000 1.60000 CT4 3 1.70000 1.80000 CT5 3 1.90000 1.90000 CT6 3 1.70000 1.60000 SE(N= 3) 0.577350E-01 0.577350E-01 5%LSD 12DF 0.177901 0.177901 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE E14 19/ 4/** 14: 7 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 So qua so vua huu hieu trong cac cong thuc nuoi trong khac nhau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | GDICH 18 1.6167 0.19174 0.10000 6.2 0.0006 G RAN 18 1.6333 0.21144 0.10000 6.1 0.0002 Bảng 3.2 . Ảnh hƣởng của nguyên liệu nuôi trồng đến sự hình thành quả thể nấm Vân chi BALANCED ANOVA FOR VARIATE SM/GDICH FILE VC3 20/ 4/** 10:35 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 So mam qua the van chio tren cong thuc nuoi trong va nguon giong khac nhau VARIATE V003 SM/GDICH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 .385000 .770000E-01 5.78 0.006 2 * RESIDUAL 12 .160000 .133333E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 .545000 .320588E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SM/GHAT FILE VC3 20/ 4/** 10:35 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 So mam qua the van chio tren cong thuc nuoi trong va nguon giong khac nhau VARIATE V004 SM/GHAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 .765000 .153000 11.47 0.000 2 * RESIDUAL 12 .160000 .133333E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 .925000 .544118E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VC3 20/ 4/** 10:35 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 So mam qua the van chio tren cong thuc nuoi trong va nguon giong khac nhau MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS SM/GDICH SM/GHAT CT1 3 2.10000 2.30000 CT2 3 2.30000 2.50000 CT3 3 2.30000 2.60000 CT4 3 2.50000 2.80000 CT5 3 2.50000 2.80000 CT6 3 2.20000 2.90000 SE(N= 3) 0.666667E-01 0.666667E-01 5%LSD 12DF 0.205423 0.205423 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VC3 20/ 4/** 10:35 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 So mam qua the van chio tren cong thuc nuoi trong va nguon giong khac nhau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SM/GDICH 18 2.3167 0.17905 0.11547 5.0 0.0063 SM/GHAT 18 2.6500 0.23326 0.11547 4.4 0.0004 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SQ/GDICH FILE VC4 20/ 4/** 10:48 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 So qua the van chi huu hieu tren cong thuc nuoi trong va nguon giong khac nhau VARIATE V003 SQ/GDICH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 .700000 .140000 16.80 0.000 2 * RESIDUAL 12 .100000 .833334E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 .800000 .470588E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SQ/GHAT FILE VC4 20/ 4/** 10:48 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 So qua the van chi huu hieu tren cong thuc nuoi trong va nguon giong khac nhau VARIATE V004 SQ/GHAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 .580000 .116000 9.94 0.001 2 * RESIDUAL 12 .140000 .116667E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 .720000 .423529E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VC4 20/ 4/** 10:48 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 So qua the van chi huu hieu tren cong thuc nuoi trong va nguon giong khac nhau MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS SQ/GDICH SQ/GHAT CT1 3 1.20000 1.50000 CT2 3 1.40000 1.80000 CT3 3 1.50000 1.80000 CT4 3 1.70000 1.90000 CT5 3 1.80000 1.90000 CT6 3 1.60000 2.10000 SE(N= 3) 0.527047E-01 0.623610E-01 5%LSD 12DF0.162401 0.192155 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VC4 20/ 4/** 10:48 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 So qua the van chi huu hieu tren cong thuc nuoi trong va nguon giong khac nhau F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SQ/GDICH 18 1.5333 0.21693 0.91287E-01 6.0 0.0001 SQ/GHAT 18 1.8333 0.20580 0.108015.9 0.0007 Bảng 3.21: Ảnh hƣởng của công thức phối trộn đến kích thƣớc quả thể và năng suất nấm Sò vua tƣơi BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKMU FILE E15 HSSH 19/ 4/** 19:42 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Kich thuoc qua the va hieu suat sinh hoc nam so vua cay giong dich VARIATE V003 DKMU GDIC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 1356.40 271.280 183.71 0.000 2 * RESIDUAL 12 17.7200 1.47667 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 1374.12 80.8306 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DK CUOG FILE E15 HSSH 19/ 4/** 19:42 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Kich thuoc qua the va hieu suat sinh hoc nam so vua cay giong dich VARIATE V004 DK CUOG RAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 450.720 90.1440 101.67 0.000 2 * RESIDUAL 12 10.6400 .886669 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 461.360 27.1388 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAI C FILE E15 HSSH 19/ 4/** 19:42 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Kich thuoc qua the va hieu suat sinh hoc nam so vua cay giong dich VARIATE V005 DAI C LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 6142.15 1228.43 67.03 0.000 2 * RESIDUAL 12 219.907 18.3255 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 6362.06 374.239 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE HQSH FILE E15 HSSH 19/ 4/** 19:42 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 Kich thuoc qua the va hieu suat sinh hoc nam so vua cay giong dich VARIATE V006 HQSH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 2064.65 412.929 248.25 0.000 2 * RESIDUAL 12 19.9602 1.66335 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 2084.61 122.624 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE E15 HSSH 19/ 4/** 19:42 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 Kich thuoc qua the va hieu suat sinh hoc nam so vua cay giong dich MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS DKMU DK CUOG DAI C HQSH CT1 3 28.9000 20.7000 98.6333 36.8000 CT2 3 36.7000 25.6000 105.800 48.9000 CT3 3 42.5000 29.8000 121.600 52.7000 CT4 3 48.8000 31.6000 134.700 58.5000 CT5 3 52.5000 34.8000 148.400 67.4000 CT6 3 52.6000 34.5000 143.200 67.2000 SE(N= 3) 0.701586 0.543651 2.47154 0.744613 5%LSD 12DF 2.16182 1.67517 7.61566 2.29441 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE E15 HSSH 19/ 4/** 19:42 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 Kich thuoc qua the va hieu suat sinh hoc nam so vuacay giong dich F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | DKMU 18 43.667 8.9906 1.2152 2.8 0.0000 DK CUOG 18 29.500 5.2095 0.94163 3.2 0.0000 DAI C 18 125.39 19.345 4.2808 3.4 0.0000 HQSH 18 55.250 11.074 1.2897 2.3 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKMU FILE E16HSSH 20/ 4/** 0:15 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Kich thuoc qua the va HSSH nam so vua tren CT nuoi trong khac nhau , nguon giong ran VARIATE V003 DKMU GDIC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 1246.62 249.324 175.79 0.000 2 * RESIDUAL 12 17.0200 1.41833 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 1263.64 74.3318 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DK CUOG FILE E16HSSH 20/ 4/** 0:15 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Kich thuoc qua the va HSSH nam so vua tren CT nuoi trong khac nhau , nguon giong ran VARIATE V004 DK CUOG RAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 369.820 73.9640 25.09 0.000 2 * RESIDUAL 12 35.3800 2.94834 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 405.200 23.8353 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAI C FILE E16HSSH 20/ 4/** 0:15 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Kich thuoc qua the va HSSH nam so vua tren CT nuoi trong khac nhau , nguon giong ran VARIATE V005 DAI C LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 6503.62 1300.72 137.35 0.000 2 * RESIDUAL 12 113.640 9.47003 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 6617.26 389.251 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE HQSH FILE E16HSSH 20/ 4/** 0:15 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 Kich thuoc qua the va HSSH nam so vua tren CT nuoi trong khac nhau , nguon giong ran VARIATE V006 HQSH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 1540.72 308.145 183.78 0.000 2 * RESIDUAL 12 20.1200 1.67667 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 1560.84 91.8144 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE E16HSSH 20/ 4/** 0:15 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 Kich thuoc qua the va HSSH nam so vua tren CT nuoi trong khac nhau , nguon giong ran MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS DKMU DK CUOG DAI C HQSH CT1 3 27.7000 20.1000 96.5000 33.5000 CT2 3 35.2000 24.3000 102.600 41.7000 CT3 3 40.4000 27.9000 120.100 46.8000 CT4 3 46.8000 30.4000 132.400 51.4000 CT5 3 50.4000 32.6000 146.200 59.4000 CT6 3 50.3000 32.5000 143.400 59.1000 SE(N= 3) 0.687588 0.991352 1.77670 0.747589 5%LSD 12DF 2.11869 3.05469 5.47463 2.30358 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE E16HSSH 20/ 4/** 0:15 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 Kich thuoc qua the va HSSH nam so vua tren CT nuoi trong khac nhau , nguon giong ran F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | DKMU 18 41.800 8.6216 1.1909 2.8 0.0000 DK CUOG 18 27.967 4.8821 1.7171 6.1 0.0000 DAI C 18 123.53 19.729 3.0773 2.5 0.0000 HQSH 18 48.650 9.5820 1.2949 2.7 0.0000 Bảng 3.22: Ảnh hƣởng của công thức phối trộn đến kích thƣớc quả thể và năng suất nấm Vân chi tƣơi. BALANCED ANOVA FOR VARIATE KTDMU FILE VC5 20/ 4/** 13:32 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Kich thuo qua the va HSSH nam van chi tren cong thuc moi truong , nguon giog dich VARIATE V003 KTDMU GDIC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 3123.40 624.680 165.62 0.000 2 * RESIDUAL 12 45.2599 3.77166 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 3168.66 186.392 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE KTNMU FILE VC5 20/ 4/** 13:32 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Kich thuo qua the va HSSH nam van chi tren cong thuc moi truong , nguon giog dich VARIATE V004 KTNMU CUOG CUOG RAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 3826.54 765.308 423.21 0.000 2 * RESIDUAL 12 21.7002 1.80835 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 3848.24 226.367 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLOP FILE VC5 20/ 4/** 13:32 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Kich thuo qua the va HSSH nam van chi tren cong thuc moi truong , nguon giog dich VARIATE V005 SOLOP C C LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 40.4800 8.09600 70.40 0.000 2 * RESIDUAL 12 1.38000 .115000 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 41.8600 2.46235 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE HQSH FILE VC5 20/ 4/** 13:32 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 Kich thuo qua the va HSSH nam van chi tren cong thuc moi truong , nguon giog dich VARIATE V006 HQSH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 902.440 180.488 223.28 0.000 2 * RESIDUAL 12 9.70005 .808337 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 912.140 53.6553 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VC5 20/ 4/** 13:32 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 Kich thuo qua the va HSSH nam van chi tren cong thuc moi truong , nguon giog dich MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS KTDMU KTNMU SOLOP HQSH CT1 3 31.5000 43.8000 3.60000 5.70000 CT2 3 48.7000 65.4000 5.70000 12.8000 CT3 3 60.8000 72.5000 6.20000 19.6000 CT4 3 68.2000 85.4000 7.80000 24.5000 CT5 3 67.4000 84.7000 7.80000 24.3000 CT6 3 65.6000 81.8000 7.50000 24.3000 SE(N= 3) 1.12126 0.776391 0.195789 0.519082 5%LSD 12DF 3.45498 2.39233 0.603294 1.59947 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VC5 20/ 4/** 13:32 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 Kich thuo qua the va HSSH nam van chi tren cong thuc moi truong , nguon giog dich F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | KTDMU 18 57.033 13.653 1.9421 3.4 0.0000 KTNMU 18 72.267 15.045 1.3447 1.9 0.0000 SOLOP 18 6.4333 1.5692 0.33912 5.3 0.0000 HQSH 18 18.533 7.3250 0.89908 4.9 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KTDMU FILE VC6 20/ 4/** 23:26 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Kich thuoc qua the van chi va HSSH tren cong thuc nuoi trong va nguon giong hat VARIATE V003 KTDMU GDIC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 3331.40 666.281 134.78 0.000 2 * RESIDUAL 12 59.3201 4.94335 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 3390.72 199.454 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE KTNMU FILE VC6 20/ 4/** 23:26 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Kich thuoc qua the van chi va HSSH tren cong thuc nuoi trong va nguon giong hat VARIATE V004 KTNMU CUOG CUOG RAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 3960.10 792.020 109.02 0.000 2 * RESIDUAL 12 87.1804 7.26503 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 4047.28 238.075 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLOP FILE VC6 20/ 4/** 23:26 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Kich thuoc qua the van chi va HSSH tren cong thuc nuoi trong va nguon giong hat VARIATE V005 SOLOP C C LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 43.0450 8.60900 114.79 0.000 2 * RESIDUAL 12 .899997 .749998E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 43.9450 2.58500 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE HQSH FILE VC6 20/ 4/** 23:26 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 Kich thuoc qua the van chi va HSSH tren cong thuc nuoi trong va nguon giong hat VARIATE V006 HQSH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 911.925 182.385 541.73 0.000 2 * RESIDUAL 12 4.04003 .336669 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 915.965 53.8803 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VC6 20/ 4/** 23:26 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 Kich thuoc qua the van chi va HSSH tren cong thuc nuoi trong va nguon giong hat MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS KTDMU KTNMU SOLOP HQSH CT1 3 30.7000 43.2000 3.40000 5.20000 CT2 3 46.8000 64.8000 5.20000 12.3000 CT3 3 60.2000 71.9000 5.90000 18.9000 CT4 3 67.8000 85.1000 7.30000 24.1000 CT5 3 67.5000 85.3000 7.70000 24.0000 CT6 3 65.9000 81.5000 7.60000 23.8000 SE(N= 3) 1.28366 1.55617 0.158114 0.334997 5%LSD 12DF 3.95539 4.79510 0.487202 1.03224 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VC6 20/ 4/** 23:26 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 Kich thuoc qua the van chi va HSSH tren cong thuc nuoi trong va nguon giong hat F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | KTDMU 18 56.483 14.123 2.2234 3.9 0.0000 KTNMU 18 71.967 15.430 2.6954 3.7 0.0000 SOLOP 18 6.1833 1.6078 0.27386 4.4 0.0000 HQSH 18 18.050 7.3403 0.58023 3.2 0.0000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_ncs_nguyen_thi_bich_thuy_nop_vaas_3812.pdf
Luận văn liên quan