Luận án Phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU .01 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ . 08 1.1. XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG . 08 1.1.1. Khái niệm . 08 1.1.2. Một số quan niệm khác về xuất khẩu lao động . . 10 1.1.3. Các hình thức xuất khẩu lao động 12 1.1.4. Vai trò và tác động của xuất khẩu lao động trong nền kinh tế thị trường 13 1.1.4.1. Các tác động tích cực đối với nước xuất khẩu lao động 14 1.1.4.2. Các tác động tiêu cực đối với nước xuất khẩu lao động . 17 1.1.4.3. Các tác động tích cực đối với nước nhập khẩu lao động 18 1.1.4.4. Các tác động tiêu cực đối với nước nhập khẩu lao động . . 18 1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xuất khẩu lao động . 19 1.2. PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ . 24 1.2.1. Khái niệm .24 1.2.2. Phát triển xuất khẩu lao động và hội nhập kinh tế quốc tế 25 1.2.3. Quản lý trong phát triển xuất khẩu lao động . 28 1.2.3.1. Quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động 30 1.2.3.2. Quản trị phát triển xuất khẩu lao động của doanh nghiệp . 32 1.2.3.3. Quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài 36 1.2.3.4. Hợp đồng trong xuất khẩu lao động .38 1.2.4. Các yếu tố tác động đến phát triển xuất khẩu lao động 40 1.2.4.1. Nhóm các yếu tố về cầu trong xuất khẩu lao động 40 1.2.4.2. Nhóm các yếu tố về cung trong xuất khẩu lao động . 41 1.2.4.3. Nhóm các yếu tố về tài chính và hiệu quả kinh tế của xuất khẩu lao động . 43 1.2.4.4. Nhóm các yếu tố về cơ chế tổ chức và quản lý xuất khẩu lao động 44 1.2.5. Một số mô hình có liên quan đến phát triển xuất khẩu lao động 46 1.2.5.1. Mô hình “ lực đẩy - lực hút ” Ravenstien 46 1.2.5.2. Mô hình chi phí Stouffer và Lowsy . 47 1.2.5.3. Mô hình chi phí - lợi ích kinh tế Sjaastad 48 1.2.6. Mô hình nghiên cứu mức độ tác động của các yếu tố đến sự phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam 49 1.3. KINH NGHIỆM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC . 52 1.3.1. Kinh nghiệm của Philipin . 52 1.3.2. Kinh nghiệm của Thái Lan . 54 1.3.3. Kinh nghiệm của Indonesia . 56 1.3.4. Kinh nghiệm của Trung Quốc . 58 1.3.5. Bài học kinh nghiệm từ xuất khẩu lao động của các nước . . 59 Tóm tắt chương 1 62 Chương 2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VỪA QUA . 63 2.1. THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA .63 2.1.1. Cung lao động 63 2.1.2. Cầu lao động . 66 2.1.3. Quan hệ cung - cầu lao động . 68 2.2. ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 69 2.3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY .71 2.3.1. Số lượng lao động xuất khẩu . .71 2.3.2. Thị trường xuất khẩu lao động 73 2.3.3. Tình hình lao động xuất khẩu tại một số thị trường trọng điểm .74 2.3.3.1. Thị trường Malaysia 75 2.1.3.2. Thị trường Đài Loan .77 2.1.3.3. Thị trường Hàn Quốc . 78 2.1.3.4. Thị trường Nhật Bản 82 2.1.3.5. Thị trường Trung Đông 83 2.3.4. Hình thức xuất khẩu lao động . 84 2.3.5. Cơ cấu lao động xuất khẩu . 86 2.3.6. Tình hình doanh nghiệp xuất khẩu lao động 89 2.3.7. Tình hình tạo nguồn lao động xuất khẩu . . 90 2.4. HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 91 2.4.1. Hiệu quả kinh tế của xuất khẩu lao động 91 2.4.1.1. Đối với người lao động 92 2.4.1.2. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu lao động . 95 2.4.1.3. Đối với Nhà nước và xã hội 95 2.4.2. Hiệu quả xã hội của xuất khẩu lao động . 97 2.5. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM QUA MÔ HÌNH LÝ THUYẾT THỰC NGHIỆM . . . 98 2.5.1. Mô tả đặc trưng mẫu điều tra . 98 2.5.1.1. Giới tính 98 2.5.1.2. Trình độ học vấn . 99 2.5.1.3. Nghề nghiệp và nơi công tác 99 2.5.1.4. Thành phần kinh tế và hình thức sở hữu của doanh nghiệp xuất khẩu lao động . 100 2.5.1.5. Quy mô doanh nghiệp xuất khẩu lao động 101 2.5.2. Mức độ tác động của các yếu tố đến sự phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam trong thời gian qua . 102 2.5.2.1. Mức độ phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam . 102 2.5.2.2. Mức độ tác động của các yếu tố đến sự phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam trong thời gian qua . 103 3.5.3. So sánh tầm quan trọng và mức độ tác động của các yếu tố đến sự phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam . .108 2.6. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN YẾU KÉM CỦA PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM THỜI GIAN QUA . .110 2.6.1. Những hạn chế của phát triển xuất khẩu lao động thời gian qua . 110 2.6.1.1. Hạn chế từ thị trường xuất khẩu lao động 111 2.6.1.2. Hạn chế từ quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động .112 2.6.1.3. Hạn chế từ quản lý lao động làm việc ở nước ngoài 113 2.6.1.4. Hạn chế từ nguồn lao động xuất khẩu . 114 2.6.1.5. Hạn chế từ doanh nghiệp xuất khẩu lao động 115 2.6.1.6. Hạn chế từ hiệu quả kinh tế - xã hội của xuất khẩu lao động .117 2.6.2. Nguyên nhân của yếu kém và hạn chế trong thời gian qua .118 Tóm tắt chương 2 .122 Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 123 3.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUỐC TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI .123 3.1.1. Thị trường lao động quốc tế trong thời gian tới .123 3.1.2. Thị trường lao động Việt Nam trong thời gian tới .125 3.2. NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI . . 127 3.2.1. Cơ hội 128 3.2.2. Thách thức 130 3.3. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 131 3.3.1. Quan điểm phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam thời gian tới 131 3.3.2. Phương hướng và mục tiêu phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn những năm tiếp theo 132 3.3.2.1. Thị trường xuất khẩu lao động . 132 3.3.2.2. Số lượng lao động xuất khẩu 144 3.3.2.3. Cơ cấu lao động xuất khẩu . 146 3.3.2.4. Cơ chế và bộ máy quản lý xuất khẩu lao động 148 3.3.2.5. Hiệu quả kinh tế - xã hội . 150 3.4. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ . . 151 3.4.1. Giải pháp về thị trường xuất khẩu lao động 151 3.4.2. Giải pháp về nguồn lao động xuất khẩu 152 3.4.3. Giải pháp quản lý và hỗ trợ của nhà nước về xuất khẩu lao động 156 3.4.3.1. Quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động . .156 3.4.3.2. Tăng cường vai trò của Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam .158 3.4.4. Giải pháp về quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài 159 3.4.5. Giải pháp về doanh nghiệp xuất khẩu lao động . 161 3.4.6. Giải pháp về công tác thông tin, tuyên truyền về xuất khẩu lao động . 163 3.4.7. Giải pháp về tài chính cho xuất khẩu lao động . 164 3.4.7.1. Tiền dịch vụ . 164 3.4.7.2.Tiền môi giới . 164 3.4.7.3. Tiền ký qũy 165 3.4.7.4. Chính sách hỗ trợ và cho người lao động vay vốn .166 3.4.7.5. Thành lập Quỹ rủi ro xuất khẩu lao động .168 3.4.7.6. Phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước .168 3.4.8. Giải pháp về hình thức xuất khẩu lao động . . 169 3.4.9. Giải pháp về hậu xuất khẩu lao động 170 3.5. KIẾN NGHỊ 171 3.5.1. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước 171 3.5.1.1. Quốc hội 171 3.5.1.2. Chính phủ . 171 3.5.1.3. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội . 172 3.5.1.4. Các Bộ, Ngành và Ủy ban nhân dân các cấp có liên quan 174 3.5.2. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động 175 3.5.3. Đối với người lao động .177 Tóm tắt chương 3 178 KẾT LUẬN . 179 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Việt Nam là nước đang phát triển, có dân số hơn 86 triệu người, đứng thứ 14 trên thế giới và thứ 7 tại Châu Á, hàng năm với mức tăng dân số trung bình khoảng 1 triệu người, là nước có nhiều lợi thế về sức lao động. Sau hơn 20 năm đổi mới, mở cửa, hội nhập và phát triển theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, do tình trạng gia tăng nhanh về dân số và lao động (LĐ), dẫn đến nhu cầu việc làm luôn là vấn đề gay gắt, bức xúc đối với Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Chương trình giải quyết việc làm quốc gia hàng năm vẫn không đáp ứng hết nhu cầu việc làm của người lao động. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng toàn cầu hóa, Việt Nam đang có nhiều cơ hội phát huy lợi thế về nguồn nhân lực, trao đổi hàng hoá “Sức lao động”. Mặt khác, trong điều kiện đất nước ta hiện nay, hơn 70 % lao động sống ở nông thôn, trình độ chuyên môn tay nghề thấp, tiền công sức lao động rẻ, sức ép việc làm lớn, mỗi năm có khoảng 1,6 triệu người cần việc làm. Chính vì vậy, xuất khẩu lao động (XKLĐ) không những là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mà còn là một chiến lược quan trọng lâu dài góp phần giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực, tăng thu nhập cho người lao động, tăng cường quan hệ kinh tế đối ngoại, thực hiện tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững gắn liền với công bằng xã hội. XKLĐ của nước ta bắt đầu từ những năm 1980 thông qua hình thức đưa LĐ sang các nước XHCN làm việc theo Hiệp định hợp tác quốc tế về lao động. Từ năm 1991 đến nay, XKLĐ đã được chuyển dần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Gần 30 năm đưa lao động ra nước ngoài làm việc, XKLĐ của nước ta đã có những bước phát triển rõ rệt, số LĐ đưa đi hàng năm và hiệu quả năm sau đều đạt cao hơn năm trước, Hiện nay có khoảng 500 ngàn LĐ làm việc ở 41 nước và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên phải khẳng định rằng những kết quả đạt được cho đến nay chưa tương xứng với tiềm năng của đất nước. XKLĐ tuy đã có những quan điểm chủ trương chỉ đạo đúng đắn nhưng cách làm còn mang nặng tính sản xuất nhỏ, manh mún, ăn sẵn mà thiếu đi tính khoa học, cách tổ chức bài bản, cách làm có chiều sâu và dài hạn, thiếu sự định hướng mang tính chiến lược và lâu dài. Việc duy trì và phát triển XKLĐ của nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn bởi thị trường hạn hẹp và luôn biến động khó lường, chất lượng LĐ thấp, khả năng cạnh tranh yếu, tình hình lao động ở nước ngoài phức tạp, hệ thống DN XKLĐ còn non trẻ. Phát triển XKLĐ của nước ta đã khó lại càng khó khăn hơn khi thị trường lao động quốc tế ngày càng cạnh tranh gay gắt, các nước XKLĐ trong khu vực có điều kiện tương đồng đang ra sức dành giật thị trường, giảm giá sức lao động, củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức XKLĐ và quản lý lao động ở nước ngoài bài bản, có sự định hướng và hỗ trợ tối đa của nhà nước, trong khi các nước tiếp nhận LĐ lại có xu hướng giảm dần nhập khẩu LĐ phổ thông, tăng LĐ kỹ thuật cao, LĐ lành nghề, ngoài ra các nước này đang chịu tác động bởi cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế và suy giảm kinh tế toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của người LĐ. Chính vì vậy, muốn đẩy mạnh và phát triển bền vững XKLĐ trong thời gian tới chúng ta cần có một cách làm bài bản, có định hướng chiến lược lâu dài, cần có những bước đi thích hợp, không nóng vội với các giải pháp hợp lý và đồng bộ. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu "Phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế" làm luận án tiến sĩ thuộc chuyên ngành kinh tế học. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài Từ trước đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nghiên cứu các khía cạnh khác nhau liên quan đến hoạt động XKLĐ, Các công trình tiêu biểu mà tác giả luận án đã tiếp cận: (1) Luận án phó tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Văn Hằng năm 1996 “Các giải pháp nhằm đổi mới quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động ở Việt Nam trong giai đoạn 1995-2010”. Luận án thuộc chuyên ngành kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa quốc dân nhằm làm rõ vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước (QLNN) về XKLĐ theo cơ chế thị trường, phân tích thực trạng QLNN về XKLĐ và những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của XKLĐ Việt Nam đồng thời đề xuất quan điểm, giải pháp đồi mới QLNN về XKLĐ.

pdf228 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2568 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
số dân, dân số trong độ tuổi lao động một số nước và khu vực Phụ lục 15: Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu lao động của Việt Nam tính đến 31/12/2009 Phụ lục 1: Số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại các nước giai đoạn 1980-1990 Đơn vị tính: người Nước Theo hiệp định Chính phủ Theo HĐ nhận thầu Học nghề chuyển qua LĐ Tổng cộng Liên Xô 103.589 1765 21 105.375 CHDC Đức 69.016 - 2.896 71.912 Tiệp Khắc 37.028 773 19.400 57.201 Bungari 27.239 6.293 629 34.161 Ba Lan - 229 - 229 Libya - 558 - 558 Hungari - 200 - 200 Irắc - 20.108 - 20.108 Angieri - 1.032 - 1.032 Tổng cộng 236.872 30.958 22.946 290.776 Nguồn: Tổng kết 10 năm hợp tác quốc tế về lao động 1980-1990, Bộ LĐ, TB và XH Phụ lục 2: Số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 1980-1990 Năm Số lao động đưa đi Năm Số lao động đưa đi 1980 1.570 người 1986 9.030 người 1981 27.033 người 1987 48.815 người 1982 22.970 người 1988 71.820 người 1983 15.400 người 1989 59.930 người 1984 4.430 người 1990 3.070 người 1985 5.010 người Cộng 269.078 người Nguồn: Tổng kết 10 năm hợp tác quốc tế về lao động 1980-1990 Bộ LĐ, TB và XH Phụ lục 3: Số lượng và thị trường lao động xuất khẩu của Việt Nam Đơn vị tính : người Nước nhập khẩu lao động 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 Angeri 0 0 6 0 204 422 440 Angola 0 0 0 0 12 62 7 Anh 0 0 78 0 0 0 0 Arập Xêút 70 10 0 205 1.620 2.987 2.604 Babrain 0 0 0 0 32 497 2.248 Belarus 0 0 0 0 0 79 0 Bồ Đào Nha 0 0 0 0 0 0 102 Bungaria 0 0 0 0 0 32 7 Brunei 0 0 0 178 1.010 252 12 Canada 1 0 0 0 0 28 22 Campuchia 0 0 0 284 408 817 1.769 Cata 0 0 47 2.621 4.685 1.622 121 CH Czech 0 29 0 0 423 1.432 139 CH Síp 23 0 6 1 10 434 1.504 Cô oét 0 0 0 0 61 158 282 Êthiopia 0 24 0 0 0 33 2 Đan Mạnh 0 16 80 48 42 18 6 Đài Loan 8.099 29.069 22.784 14.127 23.640 31.631 21.677 Hàn Quốc 7.316 4.336 12.102 10.577 12.187 18.141 7.578 Hoa Kỳ 4 0 10 21 0 38 0 Hồng Kông 0 0 11 0 0 0 0 Lào 599 0 6.733 4.371 3.068 3.137 9.070 Latvia 0 0 0 0 0 25 0 Nước nhập khẩu lao động 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 Libya 256 178 0 88 162 1.989 5.241 Liên Bang Nga 0 0 0 0 33 953 1.654 Macao 0 0 0 0 2.132 3.025 3.275 Malaysia 239 38.227 24.605 37.941 26.704 7.810 2.792 Maldives 0 0 0 0 203 582 3 Malta 0 0 0 0 0 12 0 Môzămbic 0 0 0 0 0 16 6 New zealand 0 0 0 0 0 3 0 Nhật Bản 1.355 2.256 2.955 5.360 5.517 6.142 5.456 Palau 385 31 14 0 19 0 0 Panama 389 409 232 25 383 0 233 Phần Lan 0 0 0 0 0 118 0 Pháp 0 0 32 9 0 2 0 Ô man 0 0 0 0 39 96 309 Rumania 0 0 0 0 0 204 671 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 136 Samoa- Mỹ 48 0 0 0 5 10 0 Slovakia 0 0 0 0 15 372 84 Singapore 84 7 60 31 129 204 195 U.A.E 0 339 834 1.743 2.130 2.845 4.733 Úc 0 0 0 0 32 62 40 Ukraina 0 0 0 0 11 294 244 Jordany 0 0 0 0 109 406 0 Tổng cộng 31.500 75.000 70.594 78.855 85.020 86.990 73.028 Nguồn: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phụ lục 4 : Số lượng lao động di cư và kim ngạch xuất khẩu lao động của một số nước Châu Á năm 2008 Nước xuất cư Số lượng lao động đang làm việc ở nước ngoài Kim ngạch XKLĐ Các nước tiếp nhận lao động chính Myanmar 1.840.000 người - Thái Lan, Malaysia Thái Lan 350.000 người 1,9 tỷ USD Trung Đông, Đài Loan, Singapore, Bruney Lào 175.000 người 0,15 tỷ USD Thái Lan Campuchia 185.000 người 0,4 tỷ USD Thái Lan Việt Nam 495.000 người 1,7 tỷ USD Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia Philippin 5.030.000 người 18,8 tỷ USD Trung Đông, Hồng Công, Singapore, Ý, Malayisa Malaysia 400.000 người 1,95 tỷ USD Singapore, Nhật Bản Singapore 150.000 người - Malaysia Indonesia 5.000.000 người 6,95 tỷ USD Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, UAE Trung Quốc 3.000.000 người 9,75 tỷ USD Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Phi Ấn Độ 5.000.000 người - Trung Đông, Malaysia Bangladesh 2.100.000 người - Trung Đông, Malaysia Pakistan 1.600.000 người - Trung Đông, Malaysia Sri Lanka 1.500.000 người - Trung Đông, Malaysia Nepal 700.000 người - Trung Đông, Malaysia Nguồn:Thetis Mangahas (2009), Managing migration for decent work, The implementation of the ILO Multilateral Framework on Labour Migration (MLF) with special reference to Asia, ILO, 2009 Phụ lục 5: Kim ngạch xuất khẩu lao động các nước Đông Nam Á Đơn vị tính: ngàn USD Indonesia, 6,950 Philippin, 6,212 Philippin, 18,800 Việt Nam, 1,300 Việt Nam, 1,700 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 Indonesia 1,190 5,419.60 5,722.40 6,174 6,950 Campuchia 121 200 297.4 353 400 Malaysia 981 1,281 1,550 1,803 1,950 Lào 104 131 116.4 125 150 Philippin 6,212 13,566 15,251 16,291 18,800 Thái Lan 1,697 1,187 1,333.10 1,635 1,900 Việt Nam 1,300 1,550 1,600 1,650 1,700 2000 2005 2006 2007 2008 Nguồn: Thetis Mangahas (2009), Managing migration for decent work, The implementation of the ILO Multilateral Framework on Labour Migration (MLF) with special reference to Asia, ILO 2009 Phụ lục 6: PHIẾU PHỎNG VẤN NHÀ QUẢN LÝ VÀ CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM ( Phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học) Kính gửi: Qúi Ông/ Bà Hiện nay, Khoa kinh tế Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành nghiên cứu đề tái “Phân tích các yếu tố tác động đến phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam”. Để có những thông tin phục vụ đề tài nghiên cứu, Chúng tôi tiến hành khào sát các nhà quản lý, các chuyên gia trong các lĩnh vực cón liên quan đến xuất khẩu lao động. Xin Ông/ Bà dành chút thời gian trả lới bảng câu hỏi sau. Tất cả các thong tin được ghi nhận sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học Rất mong sự giúp đỡ và cộng tác của Quí Ông/ Bà Chúng tôi xin chân thành cám ơn. Mọi chi tiết xin liên hệ: Ths. Nguyễn Tiến Dũng Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia TP. HCM Đt: 0988126699 08-39300906 Email: tiendung2101@yahoo.com.vn I / Một số thông tin cá nhân 1.1. Họ và tên:....…………….……….…………………………..………..………… - Năm sinh:…………………….…………..…...…..……………………………… - Giới tính : Nam ‰ Nữ ‰ 1.2. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học ‰ Thạc sĩ ‰ Tiến sĩ ‰ Trình độ khác ‰ 1.3. Nơi công tác:..……….....…………….…………...…………………………….. …..………………………………………………………….…….. 1.4. Chức vụ:……...…………………….……………...……………………………. II / Phần dành cho lãnh đạo các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Xin vui lòng cho biết một số thông tin liên quan đến doanh nghiệp mà Ông/Bà đang làm việc 2.1.Thành phần kinh tế và hình thức sở hữu ‰ Doanh nghiệp nhà nước ‰ Công ty cổ phần nhà nước chi phối ‰ Công ty cổ phần ‰ Công ty trách nhiệm hữu hạn 2.2. Loại hình doanh nghiệp ‰ Chuyên doanh XKLĐ ‰ Không chuyên doanh XKLĐ 2.3. Quy mô vốn ‰ Vốn pháp định dưới 10 tỷ ‰ Vốn pháp định trên 10 tỷ 2.4. Số CB-CNV làm việc trong lĩnh vực XKLĐ ‰ Dưới 50 người ‰ Từ 50 đến 100 người ‰ trên 100 người III/ Phần chung cho các nhà quản lý và chuyên gia 3.1. Xin Ông/ Bà cho biết tầm quan trọng của từng yếu tố dưới đây tác động đến sự phát triển bền vững XKLĐ Việt Nam ( đánh dấu X vào ô tương ứng của từng yếu tố với các mức độ từ 1- rất không quan trọng; 2-không quan trọng; 3- tương đối quan trọng, 4- quan trọng, 5-rất quan trọng) TT Các yếu tố 1 2 3 4 5 01 Nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam của thị trường nước ngoài ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 02 Thu nhập, điều kiện sống và làm việc của người lao động Việt Nam ở nước ngoài ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 03 Chính sách tiếp nhận lao động Việt Nam của nước nhập khẩu lao động ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 04 Số lượng lao động sẳn sàng tham gia xuất khẩu lao động của Việt Nam ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 05 Chất lượng lao động tham gia xuất khẩu lao động của Việt Nam ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 06 Chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 07 Chênh lệch thu nhập, điều kiện sống và làm việc của người lao động giữa Việt Nam và nước nhập khẩu lao động ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 08 Thời gian làm việc của người lao động ở nước ngoaì ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 09 Tổng chi phí mà người lao động phải đóng khi xuất khẩu lao động ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 10 Khả năng tài chính của người lao động trước khi xuất khẩu lao động ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 11 Số lượng doanh nghiệp và tổ chức xuất khẩu lao động ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 12 Năng lực của các doanh nghiệp và tổ chức xuất khẩu lao động ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 13 Cơ chế tổ chức, điều hành và quản lý xuất khẩu lao động ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 3.2. Xin vui lòng cho biết đánh giá của Ông/ Bà về mức độ phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam trong thời gian qua so với tiềm năng của đất nước Rất thấp ‰ Thấp ‰ Trung bình ‰ Cao ‰ Rất cao ‰ 3.3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết mức độ tác động của từng yếu tố dưới đây như thế nào đối với sự phát triển của xuất khẩu lao động Việt Nam thời gian qua TT Các yếu tố Rất yếu Yếu trung bình mạnh Rất mạnh 01 Các yếu tố về phía cầu trong XKLĐ - Nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam của thị trường nước ngoài - Thu nhập, điều kiện sống và làm việc của người lao động Việt Nam ở nước ngoài - Chính sách tiếp nhận lao động Việt Nam của nước nhập khẩu lao động ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 02 Các yếu tố về phía cung trong XKLĐ - Số lượng lao động sẳn sàng tham gia xuất khẩu lao động của Việt Nam - Chất lượng lao động tham gia xuất khẩu lao động của Việt Nam - Chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 03 Các yếu tố về tài chính của người lao động - Chênh lệch thu nhập, điều kiện sống và làm việc của người lao động giữa Việt Nam và nước nhập khẩu lao động - Thời giann làm việc của người lao động ở nước ngoaì - Tổng chi phí mà người lao động phải đóng khi xuất khẩu lao động - Khả năng tài chính của người lao động trước khi xuất khẩu lao động ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 04 Các yếu tố về cơ chế và quản lý XKLĐ - Số lượng doanh nghiệp và tổ chức được phép xuất khẩu lao động - Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và tổ chức xuất khẩu lao động - Cơ chế tổ chức, điều hành và quản lý xuất khẩu lao động ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Xin chân thành cám ơn Phụ lục 7: Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NC TNLD 34.89 38.388 .615 .411 .879 SL LDXK 35.86 38.219 .619 .431 .879 SL DNXK 35.11 39.432 .545 .335 .882 CP XKLD 34.57 36.832 .637 .456 .878 CL LDXK 35.82 37.711 .611 .429 .879 CS XKLD 35.30 39.028 .538 .327 .883 CL TNLD 34.73 38.772 .562 .366 .882 NL DNXK 34.36 39.160 .530 .336 .883 TN LDXK 35.68 38.228 .598 .416 .880 CS NKLD 34.81 39.287 .517 .320 .884 KNTC LD 34.36 37.959 .593 .392 .880 TG XKLD 34.50 39.979 .478 .279 .885 CCTC QL 35.87 36.918 .681 .505 .875 a. Predictors: (Constant), CCTC QL, TG XKLD, CS NKLD, CS XKLD, NL DNXK, SL DNXK, CL LDXK, CL TNLD, KNTC LD , TN LDXK, NC TNLD, SL LDXK, CP XKLD b. Dependent Variable: MDPT XKLD Nguồn: Kết quả điều tra 199 chuyên gia và nhà quản lý xuất khẩu lao động Phụ lục 8: Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .889 .888 13 a. Predictors: (Constant), CCTC QL, TG XKLD, CS NKLD, CS XKLD, NL DNXK, SL DNXK, CL LDXK, CL TNLD, KNTC LD , TN LDXK, NC TNLD, SL LDXK, CP XKLD b. Dependent Variable: MDPT XKLD Nguồn: Kết quả điều tra 199 chuyên gia và nhà quản lý xuất khẩu lao động Phụ lục 9: Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .961a .923 .917 .190 1.853 a. Predictors: (Constant), CCTC QL, TG XKLD, CS NKLD, CS XKLD, NL DNXK, SL DNXK, CL LDXK, CL TNLD, KNTC LD , TN LDXK, NC TNLD, SL LDXK, CP XKLD b. Dependent Variable: MDPT XKLD Nguồn: Kết quả điều tra 199 chuyên gia và nhà quản lý xuất khẩu lao động Phụ lục 10: ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 80.061 13 6.159 169.969 .000a Residual 6.703 185 .036 1 Total 86.764 198 a. Predictors: (Constant), CCTC QL, TG XKLD, CS NKLD, CS XKLD, NL DNXK, SL DNXK, CL LDXK, CL TNLD, KNTC LD , TN LDXK, NC TNLD, SL LDXK, CP XKLD b. Dependent Variable: MDPT XKLD Nguồn: Kết quả điều tra 199 chuyên gia và nhà quản lý xuất khẩu lao động Phụ lục 11: Biểu đồ Histogram của mô hình nghiên cứu Phụ lục 12: Biểu đồ Normal P-P plot của mô hình nghiên cứu Phụ lục 13: Dự báo tổng số dân và dân số thế giới trong độ tuổi lao động Đơn vị tính: 1.000 người Năm 2010 2012 2015 2020 Thế giới -Tổng dân số -Dân số trong độ tuổi LĐ 6.004.356 3.056.573 7.060.790 3.128.723 7.292.870 3.227.475 7.664.762 3.374.718 Châu Á -Số dân -Dân số trong độ tuổi LĐ 4.166.308 1.888.316 4.256.494 1.930.694 4.389.000 1.986.494 4.596.189 2.064.517 Châu Âu -Số dân -Dân số trong độ tuổi LĐ 729.544 340.387 728.515 339.138 726.284 335.342 721.107 324.973 Châu Úc -Số dân -Dân số trong độ tuổi LĐ 34.982 16.321 35.777 16.676 36.960 17.248 38.910 18.096 Châu Phi -Số dân -Dân số trong độ tuổi LĐ 1.031.919 383.044 1.078.055 404.017 1.149.021 437.227 1.270.428 497.737 Châu Mỹ - La tinh -Số dân -Dân số trong độ tuổi LĐ 593.160 263.181 607.121 271.281 627.405 282.478 658.993 298.959 Bắc Mỹ -Số dân -Dân số trong độ tuổi LĐ 348.443 165.324 354.828 166.892 364.201 168.686 379.135 170.510 Nguồn: Economically Active Population Estimates and Projections, ILO, 2009 Phụ lục 14: Dự báo số dân, dân số trong độ tuổi lao động một số nước và khu vực Đơn vị tính: 1.000 người Năm 2010 2012 2015 2020 Nhật Bản -Số dân -Dân số trong độ tuổi LĐ 127.758 54.234 127.419 53.390 126.607 52.505 124.489 51.476 Hàn Quốc -Số dân -Dân số trong độ tuổi LĐ 48.673 21.808 48.894 21.904 49.117 21.879 49.221 21.196 Đông- Nam Á -Số dân -Dân số trong độ tuổi LĐ 594.214 279.062 608.123 287.337 628.038 298.404 658.591 313.940 Trung Đông (GCC) -Số dân -Dân số trong độ tuổi LĐ 38.643 15.686 40.302 16.373 42.780 17.369 46.849 18.875 Bắc Phi -Số dân -Dân số trong độ tuổi LĐ 206.295 68.919 213.092 71.870 223.208 76.076 239.529 82.517 Bắc Mỹ -Số dân -Dân số trong độ tuổi LĐ 348.443 165.324 354.828 166.892 364.201 168.686 379.135 170.510 Úc+New Zealand -Số dân -Dân số trong độ tuổi LĐ 25.647 12.382 26.131 12.664 26.854 12.765 28.064 13.012 Đông Âu -Số dân -Dân số trong độ tuổi LĐ 296.755 71.278 287.889 136.531 283.474 132.814 275.701 125.281 Nga,Ukraina,Kazashtan Belarus và Môdôva -Số dân -Dân số trong độ tuổi LĐ 214.483 102.834 212.367 101.421 209.111 98.525 203.363 92.573 Nguồn: Economically Active Population Estimates and Projections, ILO, 2009 STT Ngµy cÊp Sè GP Tªn C«ng ty Tªn tiÕng Anh Tªn viÕt t¾t §Þa chØ Sè §T Lo¹i h×nh - Vèn 1 8/1/2009 180 C«ng ty cæ phÇn TiÕn bé Quèc tÕ Advanced International Joint Stock Company aic., jsc Sè 75 ©u C¬, ph−êng Tø Liªn, QuËn T©y Hå, Tp. Hµ Néi 04.7194488 CTCP -TN 2 31/12/2007 26 C«ng ty cæ phÇn DÞch vô & Th−¬ng m¹i hµng kh«ng Air Service and Trading Joint Stock Company Airseco., jsc Phßng 6, 7, tÇng 12, toµ th¸p B-Vin Com-191 Bµ TriÖu, ph−êng Lª §¹i Hµnh, Hai Bµ Tr−ng, Hµ Néi 04.9742733 CTCP-NNKCP 3 7/7/2008 143 C«ng ty cæ phÇn cung øng dÞch vô Hµng Kh«ng Air Services Supply Joint Stock Company airserco Sè 1, ngâ 196 NguyÔn S¬n, ph−êng Bå §Ò, quËn Long Biªn, Hµ Néi 4.8731675 CTCP -NNCP 4 14/1/2008 48 C«ng ty cæ phÇn Cung øng&XuÊt nhËp khÈu Hµng kh«ng Aviation Labour Supply and Import-Export Joint Stock Company alsimexco.,jsc Sè 412 NguyÔn V¨n Cõ, ph−êng Bå §Ò, quËn Long Biªn, Tp. Hµ Néi 04.8271993 04.8732383 CTCP-NNCP 5 2/7/2008 141 C«ng ty cæ phÇn XuÊt khÈu Thuû s¶n 2 Qu¶ng Ninh Quangninh aquatic Products Export Joint Stock Company No. 2 aquapexco §−êng 10, thÞ trÊn Qu¶ng yªn, Yªn H−ng, Qu¶ng Ninh 033.875269 CTCP-TN 6 22/5/2008 119 C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu vµ X©y dùng B¹ch §»ng Bach dang Import Export and Construction Joint Stock Company badimexco Sè 268 § TrÇn Nguyªn H·n, ph−êng NiÖm NghÜa, quËn Lª Ch©n, Tp. H¶i Phßng 031.3857669 CTCP-NNKCP 7 9/4/2008 101 C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Th¸i Nguyªn Thai nguyen Import Export Joint Stock Company Batimex Sè 25 ®−êng Hoµng V¨n Thô, ph−êng Phan §×nh Phïng, Tp. Th¸i Nguyªn, tØnh Th¸i Nguyªn 0280.855430 CTCP-NNKCP 8 18/12/2008 179 C«ng ty cæ phÇn CAVICO Cung øng nh©n lùc CAVICO Manpower Supply Joint Stock Company CAVICO cung øng nh©n lùc .,jsc TÇng 4, §N 1 CT 4 khu ®« thÞ míi MÔ Tr×, ®−êng Ph¹m Hïng, x· Mü §×nh, Tõ Liªm, Hµ Néi 0437854419 CTCP -TN 9 27/11/2008 170 C«ng ty cæ phÇn X©y dùng 47 Construction Joint Stock Company 47 CC47 Sè 8, ®−êng Biªn C−¬ng, Tp. Quy Nh¬n, tØnh B×nh §Þnh 056.522166 CTCP-NNCP 10 31/12/2007 22 C«ng ty Mü thuËt Trung −¬ng cefinar.co Sè 1 Giang V¨n Minh, ph−êng Kim M·, quËn Ba §×nh, Hµ néi 04.8444555 DNNN 11 8/1/2008 33 C«ng ty cæ phÇn th−¬ng m¹i Ch©u H−ng Chau Hung Joint Stock Company Chau hung jsc X· Tr−ng Tr¾c, huyÖn V¨n L©m, tØnh H−ng Yªn 0321.997151 CTCP -TN 12 28/7/2008 146 C«ng ty cæ phÇn DÞch vô Hîp t¸c quèc tÕ International Cooperation Service Joint Stock Company CICS. JSC Sè nhµ 13, ngâ 19, phè L¹c Trung, ph−êng VÜnh Tuy, quËn Hai Bµ Tr−ng, Hµ Néi 04.6367198 CTCP-NNCP 13 31/3/2008 89 Tæng c«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 cienco 8 18 Hå §¾c Di, quËn §èng §a, Tp. Hµ Néi 04.8572767 DNNN Phụ lục 15 : Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu lao động của Việt Nam tính đến 31/12/2009 14 2/7/2008 142 Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 1 cienco no-1 Sè 623 ®−êng La Thµnh, ph−êng Thµnh C«ng, quËn Ba §×nh, Hµ Néi 04.8350930 DNNN 15 14/1/2008 49 C«ng ty Hîp t¸c Kinh tÕ Company of Economic Corporation Coecco Sè 187 NguyÔn Du, Tp. Vinh, tØnh NghÖ An 038.3858359 DNNN 16 23/5/2008 121 C«ng ty XuÊt khÈu lao ®éng vµ Th−¬ng m¹i Du lÞch Company for Labour Export and Commercial Tourism colecto 103 Qu¸n Th¸nh, quËn Ba §×nh, Hµ Néi 04.7686408 DNNN 17 5/3/2008 75 Tæng c«ng ty C¬ khÝ x©y dùng Construction Machinery Corporation coma 125 D Minh Khai, ph−êng Minh Khai, quËn Hai Bµ Tr−ng, Hµ néi 04.8631122 DNNN 18 2/7/2008 136 Tæng c«ng ty cæ phÇn ®Çu t− X©y dùng vµ Th−¬ng m¹i ViÖt Nam Vietnam investment construction and Trading Joint Stock Corporation Constrexim holdings Toµ nhµ HH2, khu ®« thÞ C¸nh ®ång B«ng, Ph−êng Yªn Hoµ, quËn CÇu giÊy, Hµ néi 04.2812000 CTCP-TN 19 2/7/2008 137 C«ng ty cæ phÇn §Çu t− vµ Th−¬ng m¹i Trading and Investment Joint Stock Company Constrexim- TM Sè 39 phè NguyÔn §×nh ChiÓu, ph−êng Lª §¹o Hµnh, quËn Hai Bµ Tr−ng, Hµ Néi 04.7659918 CTCP-NNKCP 20 6/6/2008 130 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn DÞch vô Th−¬ng m¹i & XuÊt khÈu lao ®éng Tr−êng S¬n coopimex 25 Hµn Thuyªn, ph−êng BÕn NghÐ, quËn 1, Tp. Hå ChÝ Minh 08.8258662 DNNN 21 7/4/2008 97 C«ng ty cæ phÇn Th−¬ng m¹i vµ XuÊt nhËp khÈu x©y dùng Cosevco Cosevco Trade and Import- Export Construction Joint Stock Company Cosevco-Imex 517 TrÇn Cao V©n, quËn Thanh Khª, Tp. §µ N½ng 0511.3711393 CTCP-NNCP 22 6/5/2008 111 C«ng ty Ph¸t triÓn Kinh tÕ Kü thuËt ViÖt Nam detesco vietnam Sè 125 V¨n Cao, Ba §×nh, Hµ Néi 04.7612776 DNNN 23 8/1/2009 181 C«ng ty cæ phÇn hµng h¶i §«ng §« §ongdo Marine Joint Stock Company dongdo marine TÇng 19, th¸p v¨n phßng quèc tÕ Hoµ B×nh, sè 106 Hoµng Quèc ViÖt, NghÜa §«, cÇu giÊy, Hµ Néi 043.7556140 CTCP-NNCP 24 22/9/2008 158 C«ng ty TNHH £ SU HAI E su hai., ltd Sè 79 Xu©n Hång, ph−êng 12, quËn T©n B×nh, Tp. Hå ChÝ Minh 08.2922228 TNHH-TN 25 10/1/2008 38 Tæng c«ng ty Ph¸t triÓn Ph¸t thanh TruyÒn h×nh Th«ng tin Broadcast Information Development Corporation Emico Sè 5 A phè Thi S¸ch, ph−êng Ng« Th× NhËm, quËn Hai Bµ Tr−ng, Tp. Hµ Néi 04.9784271 DNNN 26 11/1/2008 42 C«ng ty cæ phÇn C¬ khÝ vµ XuÊt khÈu lao ®éng Thõa Thiªn HuÕ Thua Thien Hue Engineening and Labor Export Joint Stock Company Enlexco Sè 252 NguyÔn Sinh Cung, Tp. HuÕ, tØnh Thõa Thiªn HuÕ 054.823590 CTCP-NNKCP 27 31/3/2008 87 C«ng ty cæ phÇn XuÊt khÈu lao ®éng vµ DÞch vô Th−¬ng m¹i BiÓn §«ng Est Sea Trading Service and Labour Export Joint Stock Company Estrala jsc 232/6 Quèc lé 13, ph−êng 26, quËn B×nh Th¹nh, Tp. Hå ChÝ Minh 08.5118819 CTCP-NNCP 28 7/5/2008 116 C«ng ty cæ phÇn S¶n xuÊt Kinh doanh dÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu quËn 1 First District Producing Import Export Trading and Service Joint Stock Company Fimexco 71 C §ång Khëi, ph−êng BÕn NghÐ, quËn 1, Tp. Hå ChÝ Minh 08.8230610 CTCP-NNKCP 29 28/12/2007 15 C«ng ty VËt t− c«ng nghiÖp quèc phßng Gaet 21 Linh Lang, ph−êng Cèng VÞ, quËn Ba §×nh, Tp. Hµ néi 04.8325377 DNNN 30 17/3/2008 84 C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu Tæng hîp II General II Import & Export Joint Stock Company generalimex jsc 66 Phã §øc ChÝnh, ph−êng NguyÔn Th¸I B×nh, quËn 1, Tp. Hå ChÝ Minh 088.213313 CTCP-NNKCP 31 23/7/2008 145 C«ng ty cæ phÇn B¸ch nghÖ Toµn CÇu Global Polytechnic corporation Glo-tech.corp Th«n H¹ Håi, x· T©n LËp, huyÖn §an Ph−îng, tØnh Hµ T©y 0343.860333 CTCP-TN 32 26/6/2008 135 C«ng ty cæ phÇn dÞch vô nh©n lùc Toµn CÇu Global Manpower Services Joint Stock Company Gmas js 50 SÇm S¬n, ph−êng 4, quËn T©n B×nh, Tp. Hå ChÝ Minh 08.4490805 CTCP-TN 33 17/3/2008 83 C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn C«ng nghiÖp-X©y l¾p vµ Th−¬ng m¹i Hµ TÜnh Hatinh Industrial Development Contruction and Trading Joint Stock Company Haindeco 162 ®−êng Hµ Huy TËp, Tp. Hµ TÜnh, tØnh Hµ TÜnh 039.855568 CTCP-NNKCP 34 11/3/2008 78 C«ng ty cæ phÇn Cung øng Lao ®éng vµ Th−¬ng m¹i H¶i Phßng Hai phong Trading and Labour Supply Joint Stock Company Halasuco Sè 21 L−¬ng Kh¸nh ThiÖn, ph−êng L−¬ng Kh¸nh ThiÖn, quËn Ng« QuyÒn, Tp. H¶I Phßng 0313.921227/921 591 CTCP-NNCP 35 23/5/2008 123 Tæng c«ng ty Thuû s¶n H¹ Long Halong FisherÝe Corporation halong fiscorp Sè 409 Lª Lai, ph−êng M¸y Chai, quËn Ng« QuyÒn, H¶i Phßng 031.3836611 DNNN 36 22/4/2008 105 Tæng c«ng ty X©y dùng Hµ Néi Hanoi Construction Corporation Hancorp 57 Quang Trung, quËn Hai Bµ Tr−ng, Hµ Néi 04.9439095 DNNN 37 1/2/2008 56 Tæng C«ng ty §Çu t− vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi Hanoi Housing Development and Investment Coporation HANDICO Sè 34, Hai Bµ Tr−ng, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi 04 8255094 DNNN 38 20/3/2009 189 C«ng ty ®iÖn tö Hµ Néi Hanoi Electronics Coporation Hanel Sè 02 Chïa Béc, ph−êng Trung Tù, quËn §èng §a, Hµ Néi 04.38524555 DNNN 39 26/6/2008 134 C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− tæng hîp Hµ Néi Hanoi Investment General Corporation Hanic., Corp TÇng 6, Toµ nhµ Viglacera, x· MÔ Tr×, huyÖn Tõ Liªm, Hµ Néi 04.5537116 CTCP-NNKCP 40 8/12/2008 178 C«ng ty cæ phÇn §µo t¹o vµ X©y l¾p ®iÖn Hµ Néi Hanoi Training and Electrical Installation Joint Stock Company hanoi ina., jsc Phßng 1203, nhµ 17T6, khu ®« thÞ Trung Hoµ-Nh©n ChÝnh, quËn Thanh Xu©n, Hµ Néi 04.2137172 CTCP-TN 41 23/5/2008 122 Tæng c«ng ty Du lÞch Hµ Néi Hanoi Tourism Corporation hanoi tourism Sè 18 phè Lý Th−êng KiÖt, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi 04.8264066, 04.8261626 DNNN 42 31/12/2007 23 C«ng ty cæ phÇn Du lÞch Hµ T©y Hatay Tourism Joint Stock Company Hattoco 22-24 TrÇn H−ng §¹o, Tp. Hµ §«ng, tØnh Hµ T©y 034.3510987 CTCP -NNKCP 43 27/2/2009 188 C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− vµ X©y dùng sè 1 Hµ Néi Hanoi Invesment and Construction Joint Stock Company No 1 HiCC 1 Sè 2 T«n ThÊt Tïng, ph−êng Trung Tù, quËn §èng §a, Hµ Néi 0438523631 CTCP-NNKCP 44 6/5/2008 108 Trung t©m Hîp t¸c chuyªn gia vµ nh©n lùc y tÕ víi n−íc ngoµi Health Manpower Supply Center HmSC 138 A Gi¶ng Vâ, Ba §×nh, Hµ Néi 04.8461267/ 7262047 DNNN 45 5/3/2008 74 C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu 3-2 Hoµ B×nh Hoa Binh Import-Export Joint Stock Company Hogamex Sè 14, ®−êng An D−¬ng V−¬ng, ph−êng Ch¨m M¸t, Thµnh phè Hßa B×nh, tØnh Hoµ B×nh 0218.858003 CTCP-NNKCP 46 9/1/2008 35 C«ng ty TNHH Mét thµnh viªn Th−¬ng m¹i-DÞch vô H÷u nghÞ B¾c Giang Huu nghi Bac Giang Trading & Services Sole Member Limited Libility Company Hutraserco LLC Sè 2, ®−êng Ng« Gia Tù, ph−êng TrÇn Phó, Tp. B¾c Giang, tØnh B¾c Giang 0240.856054 DNNN 47 19/2/2009 186 Tæng c«ng ty X©y dùng Thuû Lîi 4 Hydraulics Construction Corporation No.4 Joint Stock Company Hyco 4-jsc 205 NguyÔn XÝ, ph−êng 26, quËn B×nh Th¹nh, Tp. Hå ChÝ Minh 08.38993850 CTCP-NNCP 48 2/7/2008 140 C«ng ty cæ phÇn du lÞch IIG IIG Travel Joint Stock Company IIG Travel.,JSC Phßng 103, A18, khu tËp thÓ §ång Xa, ph−êng Mai DÞch, quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi 04.5568380 CTCP-TN 49 3/12/2007 2 C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu chuyªn gia, lao ®éng vµ kü thuËt Export Import and International Manpower Supply Joint Stock Company IMS 473 ®−êng NguyÔn Tr·i, quËn Thanh Xu©n, Hµ néi 04.8545465 CTCPNNCP 50 19/1/2009 184 C«ng ty cæ phÇn tËp ®oµn ®Çu t− xuÊt nhËp khÈu tæng hîp Sµi Gßn Saigon Investment Import- Export group corporation inComex saigon group corp 27 Cao Th¾ng, ph−êng 2, quËn 3, Tp. Hå ChÝ Minh 08.39290079 CTCP-NNCP 51 28/12/2007 9 C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu H¶i D−¬ng Inimexco Haiduong Sè 11, phè NguyÔn Du, ph−êng TrÇn H−ng §¹o, Tp. H¶i D−¬ng, tØnh H¶i D−¬ng 0320.3853940 CTCP-NNCP 52 14/3/2008 80 C«ng ty cæ phÇn VËn t¶i BiÓn vµ Hîp t¸c lao ®éng quèc tÕ International Shipping and Labour Cooperation Joint Stock Company inlaco saigon Toµ nhµ c¶ng Sµi Gßn, lÉu 5, sè NguyÔn TÊt Thµnh, ph−êng 12, quËn 4, Tp. Hå ChÝ Minh 08.9433770/76 CTCP-NNCP 53 14/3/2008 81 C«ng ty cæ phÇn hîp t¸c lao ®éng víi n−íc ngoµi inlaco-hp Sè 4 NguyÔn Tr·i, quËn Ng« QuyÒn, Tp. H¶i Phßng 0313.826867 0313.551652 CTCP-NNKCP 54 14/3/2008 79 C«ng ty TNHH Nhµ n−íc mét thµnh viªn Cung øng nh©n lùc vµ Th−¬ng m¹i quèc tÕ Hµ Néi Hanoi International Manpower Supply and Company Limited interserco 358 ®−êng L¸ng, ph−êng ThÞnh Quang, quËn §èng §a, Tp. Hµ néi 04.5620136 DNNN 55 5/3/2008 71 C«ng ty VËn t¶i biÓn vµ XuÊt khÈu lao ®éng International Shipping and Labour Company isalco 338 L¹ch Tray, ph−êng §»ng Giang, quËn Ng« QuyÒn, TP H¶I Phßng 031.3728209 DNNN 56 3/10/2008 160 C«ng ty cæ phÇn Th−¬ng m¹i Ph¸t triÓn Kü thuËt & Nh©n lùc Quèc tÕ International Human Resources Trading &Technology Development Joint Stock Company JV net., jsc Sè 30 ®−êng TrÇn Cung, x· Cæ NhuÕ, huyÖn Tõ Liªm, Tp. Hµ Néi 04.7556251 CTCP-TN 57 23/1/2008 53 C«ng ty TNHH Mét thµnh viªn Cung øng lao ®éng Quèc tÕ International Labour Supply Company Ltd latuco Sè 23/167, phè T©y S¬n, ph−êng Quang Trung, quËn §èng §a, Tp. Hµ Néi 04.8570818 DNNN 58 12/9/2008 155 C«ng ty cæ phÇn Da giµy ViÖt Nam Vietnam Leather and Footwear Joint-Stock Company Leaprodexim vietnam TÇng 2 toµ nhµ The Manor, khu ®« thÞ Mü §×nh, MÔ tr×, Tõ Liªm, Hµ Néi 04.8255780 CTCP-NNKCP 59 14/1/2008 46 C«ng ty cæ phÇn DÞch vô XuÊt khÈu Lao ®éng& Chuyªn gia Thanh Ho¸ Thanh Hoa Labour and Expert Export Service Joint Stock Company leesco Sè 74 T« VÜnh DiÖn, ph−êng §iÖn Biªn, Tp. Thanh Ho¸, tØnh Thanh Ho¸ 037.3750928 CTCP-NNCP 60 31/12/2007 19 C«ng ty Hîp t¸c ®µo t¹o vµ XuÊt khÈu lao ®éng Labour Supplying and Training Cooperation Company letco X· Minh Khai, huyÖn Tõ Liªm, Hµ Néi 04.7650049 DNNN 61 3/9/2008 150 Tæng c«ng ty X©y dùng & Ph¸t triÓn H¹ tÇng Licogi Nhµ G1, ph−êng Thanh Xu©n Nam, quËn Thanh Xu©n, Tp. Hµ Néi 04.8545024 DNNN 62 23/5/2008 124 Tæng c«ng ty L¾p m¸y ViÖt Nam Vietnam Machinery Installation Corporation lilama 124 Minh Khai, quËn Hai Bµ Tr−ng, Hµ Néi 04.8633067 DNNN 63 3/10/2008 161 C«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c lao ®éng n−íc ngoµi Labour Overseas Deployment Corporation Lod Sè 38 ®−êng NguyÔn Phong S¾c (kÐo dµi), ph−êng dÞch väng hËu, quËn cÇu GiÊy, Hµ Néi 04.7689643 CTCP-NNKCP 64 31/3/2008 90 C«ng ty M¸y vµ Phô Tïng Machinery and Spare Port Company machinoimpor t Sè 8 Trµng Thi, ph−êng Hµng Trèng, Hoµn KiÕm, Hµ Néi 04.9285560 DNNN 65 10/3/2008 76 C«ng ty cæ phÇn X©y dùng, Th−¬ng m¹i vµ Du lÞch Quèc tÕ Milaco Milaco Construction, trading and International service joint stock company milaco ., jsc Sè 10-12/203 Hoµng Quèc ViÖt, ph−êng NghÜa §«, quËn CÇu GiÊy, Tp. Hµ néi 04.8361128 CTCP-NNKCP 66 4/4/2008 93 Tæng c«ng ty Kho¸ng s¶n vµ Th−¬ng m¹i Hµ TÜnh Ha Tinh minerals and Trading Corporation Mitraco Sè 6 ®−êng Phan §×nh Phïng, thÞ x· Hµ TÜnh, tØnh Hµ TÜnh 039.855603 DNNN 67 11/1/2008 43 C«ng ty cæ phÇn MOPHA MOPHA Joint Stock Company Mopha., jsc Sè nhµ 15, ngâ 251, tæ 9, phè Mai DÞch, ph−êng Mai DÞch, quËn CÇu GiÊy, Tp. Hµ Néi 04.7631496 CTCP-TN 68 28/10/2008 168 C«ng ty øng dông C«ng nghÖ míi vµ Du lÞch New Technology Application and Tourism Corporation newtatco 125 Hoµng V¨n Th¸i, ph−êng Kh−¬ng Trung, quËn Thanh Xu©n, Hµ Néi 04.2403463 DNNN 69 11/3/2008 77 C«ng ty cæ phÇn X©y dùng vµ Cung øng lao ®éng quèc tÕ International Supplying Manpower and Construction Joint Stock Company Nibelc Quèc lé 1 A, km 10 Ninh B×nh-Hµ néi, x· Gia TrÊn, huyÖn Gia ViÔn, Ninh B×nh 030.868231 CTCP-NNCP 70 6/6/2008 133 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn §µo t¹o vµ cung øng nh©n lùc quèc tÕ Nosco Nosco International Manpower Supply and Traning Company Limited nosco imast co., ltd Sè 278 T«n §øc Th¾ng, ph−êng Hµng Bét, quËn §èng §a, Tp. Hµ néi 04.51185555 DNNN 71 24/12/2007 5 C«ng ty cæ phÇn X©y dùng, DÞch vô vµ Hîp t¸c lao ®éng Overseas Labour Employment, Services and Construction Joint Stock Company Oleco Km 10, quèc lé 1 A, huyÖn Thanh Tr×, Hµ néi 04.8614481 CTCP-NNCP 72 3/12/2007 3 C«ng ty cæ phÇn Du lÞch DÞch vô dÇu khÝ H¶i Phßng Haiphong Tourism Oil Service Joint Stock Company OSC HP 40 TrÇn Quang Kh¶i, ph−êng Hoµng V¨n Thô, quËn Hång Bµng, TP. H¶i Phßng 0313.745582 CTCP-NNKCP 73 7/5/2008 113 C«ng ty Du lÞch DÞch vô D©ï khÝ ViÖt Nam OSC vietnam Sè 2, ®−êng Lª Lîi, ph−êng 1, Tp. Vòng Tµu, tØnh Bµ rÞa-Vòng Tµu 064.852603 DNNN 74 Công ty cổ phần Procimex Việt Nam Procimex Lô C1, Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng 511.3923555 511.3923492 75 1/2/2008 62 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Cung øng nh©n lùc vµ DÞch vô dÇu khÝ Petrovietnam Manpower Supply and Services Company Limited PetroManning co., ltd TÇng 9, toµ nhµ Thµnh §«ng, sè 132- 138 phè Kim M·, ph−êng Kim M·, quËn Ba §×nh, Tp. Hµ Néi 04.7346692 DNNN 76 6/5/2008 109 C«ng ty TNHH Mét thµnh viªn DÞch vô Tæng hîp Sµi Gßn DÇu khÝ Saigon General Services Company Limited petrosetco saigon Sè 12 AB, c− x¸ Thanh §a, ph−êng 27, quËn B×nh Th¹nh, Tp. Hå ChÝ Minh 08.5566133 DNNN 77 31/12/2007 25 C«ng ty cæ phÇn May&XuÊt khÈu lao ®éng Phó Thä Phu tho Garment & Labour Export Joint Stock Company Phu tho co. Sè 16 ®−êng Hoµ Phong, ®−êng Gia CÈm, Tp. ViÖt Tr×, tØnh Phó Thä 0210.846439 CTCP -NNKCP 78 1/2/2008 58 C«ng ty S¶n xuÊt Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ChÊn H−ng Polimex Sè 63 Lý Th¸i Tæ, ph−êng Lý Th¸i Tæ, quËn Hoµn KiÕm, Tp. Hµ Néi 04.7151097 DNNN 79 6/6/2008 132 C«ng ty TNHH DÞch vô Hµng H¶i & Du lÞch Sµi Gßn proshipser co.ltd 8A NguyÔn TÊt Thµnh, ph−êng 12, quËn 4, Tp. Hå ChÝ Minh 08.9400595 DNNN 80 1/2/2008 55 C«ng ty cæ phÇn S¶n xuÊt kinh doanh XuÊt nhËp khÈu Prosimex Prosimex Import- Export Production and Trading Joint Stock Company Prosimex.,jsc Sè 45, ngâ 35, ®−êng Kh−¬ng H¹, ph−êng Kh−¬ng §×nh, quËn Thanh Xu©n, Hµ Néi 04.8583672 CTCP-NNCP 81 28/12/2007 14 C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Quèc D©n Quoc Dan Company Limited quèc d©n co.,ltd P 2008, tÇng 20, nhµ 24T2, khu ®« thÞ Trung Hoµ-Nh©n ChÝnh, ph−êng Trung Hoµ, quËn CÇu GiÊy, Tp. Hµ néi 04.2511763 TNHH-TN 82 31/3/2008 88 C«ng ty cæ phÇn §Çu t− vµ XuÊt nhËp khÈu Qu¶ng Ninh QUANGNINH Investement and Import- Export Joint Stock Company Qunimex Sè 86 ®−êng Lª Th¸nh T«ng, Tp. H¹ long, Qu¶ng Ninh 033.627478 CTCP-NNCP 83 14/3/2008 82 C«ng ty cæ phÇn Ph¸t triÓn S¶n xuÊt Th−¬ng m¹i Sµi Gßn Saigon Trade and Production Development Corporation sadaco 200 Bis Lý ChiÕn Th¾ng, ph−êng 9, quËn 3, Tp. Hå ChÝ Minh 08.9317341 CTCP-NNKCP 84 19/8/2008 148 Tæng c«ng ty Du lÞch Sµi Gßn Saigon Tourist Holding Company saigon tourist 23 Lª Lîi, ph−êng BÕn NghÐ, quËn 1, Tp. Hå ChÝ Minh 08.8225887 DNNN 85 3/9/2008 151 C«ng ty cæ phÇn VËn chuyÓn Sµi Gßn Tourist Saigon tourist transport corporation satraco 25 Pasteur, ph−êng NguyÔn Th¸i B×nh, quËn 1, Tp. Hå ChÝ Minh 08.9141889 CTCP-NNKCP 86 1/2/2008 61 C«ng ty cæ phÇn Thuû s¶n Khu vùc I Seaproduct Joint Stock Company Region No 1 Sea co No.1 Sè 36 ngâ 61 phè L¹c Trung, ph−êng VÜnh Tuy, quËn Hai Bµ Tr−ng, Hµ Néi 04.9713040 CTCP-NNKCP 87 4/9/2008 153 Tæng c«ng ty Thuû s¶n ViÖt Nam seaprodex 2-4-6 §ång Khëi, BÕn NghÐ, quËn i, Tp. Hå ChÝ Minh 08.8291924 DNNN 88 8/1/2008 34 C«ng ty cæ phÇn XuÊt khÈu lao ®éng vµ DÞch vô VËn t¶I Thuû MiÒn Nam Southern Waterborne Transport Service and Labour Export Joint Stock Company Selaco Sè 220 ®−êng 48, ph−êng 5, quËn 4, Tp. Hå ChÝ Minh 08.8266077 CTCP-NNKCP 89 7/5/2008 112 C«ng ty Th−¬ng m¹i vµ DÞch vô tæng hîp Hµ Néi Servico Hanoi Sè 12, ngâ 84 Ngäc Kh¸nh, Ba §×nh, Hµ Néi 04.7718683 DNNN 90 13/12/2007 4 C«ng ty cæ phÇn Simco S«ng §µ Simco Songda Joint Stock Company Simco Sda.,JSC Nhµ G10, ph−êng Thanh Xu©n, quËn Thanh Xu©n, Hµ néi 04.5520402 CTCP-NNCP 91 6/6/2008 127 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn XuÊt nhËp khÈu 2-9 §¾cl¾k §¨kl¨k Septembre 2 nd Import-Export Limited Company simexco daklal 23 Ng« QuyÒn, thµnh phè Bu«n Ma Thuét, tØnh §¨kl¨k 050.950008/9500 10/466638 DNNN 92 7/4/2008 95 C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Tæng hîp S¬n La SONLA General Import- Export Joint Stock Company Solgimexjsco Sè 217 ®−êng Tr−êng Chinh, tæ 1, ph−êng QuyÕt Th¾ng, thÞ x· S¬n La, tØnh S¬n La 022.852135 CTCP-NNCP 93 10/1/2008 39 C«ng ty cung øng nh©n lùc quèc tÕ vµ th−¬ng m¹i SoNa 34 §¹i Cå ViÖt, quËn Hai Bµ Tr−ng, Tp. Hµ Néi 04.9763090 04.9741334 DNNN 94 8/10/2008 162 C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 909 Song Da 909 Joint Stock Company song da 909.,jsc TÇng 9, toµ nhµ S«ng §µ, x· Mü §×nh, huyÖn Tõ Liªm, Tp. Hµ Néi 04.7684495 CTCP-NNKCP 95 5/3/2008 70 Tæng c«ng ty S«ng Hång Songhong Corporation songhong corp. 70 An D−¬ng, quËn T©y Hå, thµnh phè Hµ Néi 04.7171603 DNNN 96 1/2/2008 66 C«ng ty XuÊt khÈu lao ®éng- Th−¬ng m¹i vµ Du lÞch Labour Export-Trading and Tourist Company Sovilaco Sè 1 Phæ Quang, ph−êng 2, quËn T©n B×nh, Tp. Hå ChÝ Minh 08.9976320 DNNN 97 31/3/2008 85 Tæng c«ng ty ®−êng s«ng miÒn Nam Southern Waterborne Transport Service and Labour Export Joint Stock Company sowatco 298 Huúnh TÊn Ph¸t, ph−êng T©n ThuËn T©y, quËn 7, Tp. Hå ChÝ Minh 088.729748 DNNN 98 31/3/2008 91 C«ng ty cæ phÇn DÞch vô DÇu khÝ Sµi Gßn Saigon Petroleum Service Corporation Spsc 16 Phïng Kh¾c Hoan, ph−êng §aKao, quËn 1, Tp. Hå ChÝ Minh 08.8222645 CTCP-NNCP 99 28/12/2007 11 C«ng ty DÞch vô XuÊt khÈu lao ®éng & Chuyªn gia Suleco Sè 635 A NguyÔn Tr·I, ph−êng 11, quËn 5, Tp. Hå ChÝ Minh 08. 9509104 DNNN 100 6/5/2008 110 C«ng ty cæ phÇn XuÊt khÈu lao ®éng vµ Th−¬ng m¹i B¶o ViÖt Bao Viet Labour Overseas and Trading Joint Stock Company taylo Sè 297 TrÇn H−ng §¹o, khu phè 1, ph−êng 1, thÞ x· T©y Ninh, tØnh T©y Ninh 066.820391 CTCP-NNCP 101 10/1/2008 40 C«ng ty dÞch vô kü thuËt vµ xuÊt nhËp khÈu Technical Service and Export Import Company Techsimex Sè 9 §µo Duy Anh, quËn §èng §a, Tp. Hµ néi 04.8524422 DNNN 102 22/9/2008 156 C«ng ty cæ phÇn DÖt may Sµi Gßn Saigon Textile and Garment Export Import Joint Stock Company texgamex Sè 298 A ®−êng NguyÔn TÊt Thµnh, ph−êng 13, quËn 4, Tp. Hå ChÝ Minh 08.9404272 CTCP -NNKCP 103 3/9/2008 152 C«ng ty TNHH X©y dùng - S¶n xuÊt - Th−¬ng m¹i Tr−êng Giang tg co., ltd 248 ®−êng NguyÔn Hång §µo, ph−êng 13, quËn T©n B×nh, Tp. Hå ChÝ Minh 08.8493239 TNHH-TN 104 4/1/2008 27 C«ng ty Du lÞch Kh¸ch s¹n Th¸i B×nh Thabitourco Sè 458 phè Lý B«n, Tp. Th¸i B×nh, tØnh Th¸i B×nh 036.831296 DNNN 105 12/2/2009 185 C«ng ty cæ phÇn Quèc tÕ Th¸i Minh Thaiminh international Joint Stock Company Thamicom., jsc TÇng 3, toµ nhµ Vimeco, l« E9, ®−êng Ph¹m Hïng, quËn CÇu GiÇy, Hµ Néi 04.7690018 CTCP-TN 106 22/5/2008 117 Tæng c«ng ty Thµnh An Thanh an Corporation Thanh an Corporation 141 Hå §¾c Di, ph−êng Nam §ång, quËn §èng §a, Hµ Néi 04.8572793 DNNN 107 6/6/2008 128 C«ng ty cæ phÇn T− vÊn §Çu t− X©y dùng Thµnh ý Thµnh ý Construction Investement Consultant Joint Stock Company thanh y ., JSC Sè 41 Lª Hång Phong, ph−êng §iÖn Biªn, quËn Ba §×nh, Tp. Hµ Néi 04.7342669 CTCP-TN 108 6/5/2008 107 C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i - DÞch vô ThuËn Th¶o THUAN THAO CO., LTD Sè 647 NguyÔn Oanh, quËn Gß VÊp, Tp. Hå ChÝ Minh 08.8953421 DNNN 109 22/9/2008 157 C«ng ty cæ phÇn Th−¬ng m¹i, T− vÊn ®Çu t− vµ X©y dùng TMDS TMDS Construction, Investment, Consultant and Trading Joint Stock Company TMDS., JSC 52 Lª V¨n H−u, ph−êng Ng« Th× NhËm, quËn Hai Bµ Tr−ng, Hµ Néi 04.9435647 CTCP-NNKCP 110 28/12/2007 16 C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm Sµi Gßn Saigon Sundries Export- Import Joint Stock Company Tocontap saigon jsc 35 Lª Quý §«n, ph−êng 7, quËn 3, Tp. Hå ChÝ Minh 08.9325687 CTCP-NNKCP 111 5/3/2008 72 C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ Hîp t¸c §Çu t− Giao th«ng vËn t¶i Transport Investment Cooperation and Import Export Corporation tracimexco 22 Phan §×nh Giãt, ph−êng 2, quËn T©n B×nh, Tp. Hå ChÝ Minh 08.8442247 DNNN 112 31/3/2008 86 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn §Çu t− Ph¸t triÓn C«ng nghiÖp vµ VËn t¶i Transport and Industry Development Investement Company Limited tracodi co., ltd 89 C¸ch m¹ng th¸ng 8, ph−êng BÕn Thµnh, quËn I, TP. Hå ChÝ Minh 08.8330315 DNNN 113 31/12/2007 20 C«ng ty TNHH Th−¬ng m¹i quèc tÕ International Trade Company Limited Tradeco Sè 9 A, ngâ 283, phè §éi CÊn, quËn Ba §×nh, Hµ néi 04.7624906 TNHH-TN 114 14/1/2008 47 C«ng ty Th−¬ng m¹i DÞch vô&XuÊt nhËp khÈu H¶i Phßng Hai Phong Trading Import Export&Services Corporation Tradimexco HP Sè 19 phè Ký Con, quËn Hång Bµng, Tp. H¶i Phßng 0313.838880 DNNN 115 8/1/2008 30 C«ng ty cæ phÇn Traenco Traenco Joint Stock Company Traenco jsc Sè 46 Vâ ThÞ S¸u, ph−êng Thanh Nhµn, quËn Hai Bµ Tr−ng, Hµ Néi 04.6250950 CTCP-NNCP 116 11/4/2008 102 C«ng ty vËn t¶i vµ x©y dùng Transport and Construction Company tranco Sè 83 A phè Lý Th−êng KiÖt, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi 04.9422705 DNNN 117 9/4/2008 100 C«ng ty cæ phÇn §Çu t− vµ x©y dùng giao th«ng Transport Construction and Investement Joint Stock Company tranconsin., jsc Sè 18 ®−êng Gi¶I Phãng, ph−êng Ph−¬ng Mai, quËn §èng §a, Tp. Hµ Néi 04.5743158 CTCP-NNKCP 118 9/1/2008 37 C«ng ty cæ phÇn VËt t− thiÕt bÞ giao th«ng Transport Material Equipment Supply Joint Stock Company Transmeco §−êng KhuÊt Duy TiÕn, ph−êng Nh©n ChÝnh, quËn Thanh Xu©n, Tp. Hµ néi 04.8544359 CTCP-NNKCP 119 13/11/2008 169 C«ng ty cæ phÇn Th−¬ng m¹i S¶n xuÊt vµ DÞch vô Tæng hîp General trading Production and Service Joint Stock Company Trasesco 12 A2 Cöu Long, ph−êng 2, quËn T©n B×nh, Tp. Hå ChÝ Minh 08.8486637 CTCP-NNKCP 120 22/5/2008 120 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn DÞch vô vµ Th−¬ng m¹i VCCI VCCI Trade & Service One Member Company Limited TSC Sè 33, phè Bµ TriÖu, ph−êng Hµng Bµi, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi 04.9344179 DNNN 121 14/1/2008 45 C«ng ty cæ phÇn XuÊt khÈu lao ®éng, Th−¬ng m¹i&Du lÞch Tourist, Trade&Labour Export Joint - Stock Company TTLC Sè 160 phè Lª Träng TÊn, ph−êng Kh−¬ng Mai, quËn Thanh Xu©n, Hµ Néi 04.5658935 CTCP-NNCP 122 1/2/2008 60 Tæng c«ng ty §Çu t− ph¸t triÓn h¹ tÇng ®« thÞ Urban Infrastructure Development Investment Corpotation udic 27 Huúnh Thóc Kh¸ng, quËn §èng §a, Hµ néi 04.7731538 DNNN 123 28/12/2007 13 C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu than-TKV Vinacomin-Coal Import Export Joint Stock Company V-Coalimex Sè 47 phè Quang Trung, ph−êng TrÇn H−ng §¹o, quËn Hoµn KiÕm, Hµ néi 04.9244634 CTCP-NNCP 124 31/12/2007 21 C«ng ty TNHH Mét thµnh viªn §Çu t− & Ph¸t triÓn Th−¬ng m¹i V¹n Xu©n Van Xuan Investment and Commercial Development Company Limited Vic 60 A NguyÔn ChÝ Thanh, §èng §a, Hµ néi 04.7754070 DNNN 125 8/1/2009 182 C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− VÜnh C¸t Vinhcat Investment joint Stock Company vica., jsc Sè 48 TT11B, khu ®« thÞ míi V¨n Qu¸n, ph−êng V¨n Qu¸n, Hµ §«ng, Hµ Néi 043.3545435 CTCP-TN 126 1/2/2008 57 C«ng ty cæ phÇn Cung øng nh©n lùc vµ th−¬ng m¹i VIETCOM Vietcom Human Resource Supply and Trade Joint Stock Company Vietcom Human.,jsc Phßng 6, tÇng 3, sè 18 NguyÔn ChÝ Thanh, ph−êng Ngäc Kh¸nh, quËn Ba §×nh, Hµ Néi 04.7716812 CTCP-NNKCP 127 5/3/2008 73 Tæng c«ng ty Cæ phÇn Th−¬ng m¹i X©y dùng Vietnam Trading Engeneering Construction Joint Stock Corporation vietracimex 201 Minh Khai, quËn Hai Bµ Tr−ng, Hµ Néi 04.8621719 CTCP-JNNKCP 128 6/6/2008 131 C«ng ty Du lÞch vµ TiÕp thÞ Giao th«ng VËn T¶i Vietnam Travel & Marketing Transport Company vietravel 190 Pasteur, ph−êng 6, quËn 3, Tp. Hå ChÝ Minh 08.8228898 DNNN 129 2/7/2008 139 Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng Vietnam Building Glass and Ceramics Corporation viglacera Toµ nhµ Viglacera Tower, x· MÔ Tr×, huyÖn Tõ Liªm, Hµ Néi 04.7613653 DNNN 130 2/7/2008 138 C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Viglacera Viglacera Import-Export Joint Stock Company viglacera- exim.,jsc Sè 2, Hoµng Quèc ViÖt, ph−ìng NghÜa §«, quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi 04.7567712 CTCP-NNKCP 131 31/3/2008 92 C«ng ty cæ phÇn ViÖt Hµ - Hµ TÜnh HATINH Joint Stock VIETHA Company vihatico §−êng 26-3, ph−êng §¹i Nµi, ThÞ x· Hµ TÜnh, tØnh Hµ TÜnh 039.885384 CTCP-NNCP 132 8/1/2009 183 C«ng ty cæ phÇn Nh©n lùc Quèc tÕ ViÖt Viet International Labour Joint Stock Company vilaco Sè 16 B TT10, khu ®« thÞ V¨n Qu¸n, ph−êng V¨n Qu¸n, Hµ Néi 04.33545233 CTCP-TN 133 1/2/2008 54 C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu vµ Hîp t¸c ®Çu t− Vilexim Vilexim Import-Export and Co-operation Investment Joint Stock Company Vilexim 170 Gi¶i Phãng, ph−êng Ph−¬ng LiÖt, quËn Thanh Xu©n, Tp. Hµ Néi 04.9721118 CTCP-NNCP 134 9/9/2008 154 C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− vµ dÞch vô nh©n lùc ViÖt Nam vimas jsc 7/2 Hå BiÓu Ch¸nh, ph−êng 12, quËn Phó NhuËn, Tp. Hå ChÝ Minh 08.8458249 CTCP -NNCP 135 14/4/2008 103 Tæng c«ng ty X©y dùng vµ Ph¸t triÓn N«ng Th«n Corporation of Agricultural Construction and Rural Development vinacco 68 ®−êng Tr−êng Chinh, quËn §èng §a, Tp. Hµ Néi 04.8686541 DNNN 136 3/12/2007 1 C«ng ty cæ phÇn Nh©n lùc vµ Th−¬ng m¹i Vinaconex Vinaconex Trading and Manpower Joint Stock Company Vinaconex mec., JSC Nhµ 17T6 Khu ®« thÞ míi Trung Hoµ- Nh©n chÝnh, Ph−êng Nh©n ChÝnh, QuËn Thanh Xu©n, Hµ néi 04. 2511206 CTCP-NNKCP 137 9/6/2009 192 C«ng ty cæ phÇn Vinaconex Sµi Gßn The Vinaconex Saigon Tourist Joint Stock Company vinaconex saigon jsc 47 §iÖn Biªn Phñ, ph−êng §akao, quËn 1, Tp. Hå ChÝ Minh 08.39104813 CTCP-NNKCP 138 27/5/2009 191 C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn Liªn ViÖt Viet Nam Nationwide Development Joint Stock Company vinade, jsc Sè 25, ngâ 630 ®−êng Tr−êng Chinh, ph−êng Ng· T− Së, quËn §èng §a, Hµ Néi 04.35641095 CTCP-TN 139 14/4/2008 104 Tæng c«ng ty L©m nghiÖp ViÖt Nam Vietnam Forest Corporation vinafor 127 Lß §óc, ph−êng §èng M¸c, quËn Hai Bµ Tr−ng, Tp. Hµ Néi 04.8219084 DNNN 140 28/12/2007 17 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn XuÊt nhËp khÈu Tæng hîp & ChuyÓn giao c«ng nghÖ ViÖt Nam Vietnam General Import- Export and Technological Tranfer One Founder Company Limited Vinagimex Ngâ 149 phè Gi¶ng Vâ, ph−êng C¸t Linh, quËn §èng §a, Tp. Hµ Néi 04.8514708 DNNN 141 6/6/2008 125 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn S¶n XuÊt-Th−¬ng m¹i vµ XuÊt khÈu lao ®éng vinahandcoop ., co, ltd 80 Hµng Gai, ph−êng Hµng Gai, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi 04.9285750 DNNN 142 1/2/2008 68 C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Th−¬ng m¹i Hîp t¸c Nh©n lùc Quèc tÕ ViÖt Nam Vietnam International Manpower Cooperation and Commercial Import- Export Joint Stock Company Vinaincomex., Jsc Sè 5 phè L¸ng H¹, ph−êng Thµnh C«ng, quËn Ba §×nh, Tp. Hµ Néi 04.9716255 CTCP-NNCP 143 29/9/2008 159 Tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam Viet Nam National Shipping Lines Vinalines Sè 1 §µo Duy Anh, ph−êng Ph−¬ng Mai, §èng §a, Hµ Néi 04.5770825 DNNN 144 28/12/2007 10 C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn nh©n lùc & Th−¬ng m¹i ViÖt Nam Vietnam Manpower Supply And Commercial Joint Stock Company Vinamex JSC TÇng 6, Trung t©m Xóc tiÕn Th−¬ng m¹i Hµ §«ng, sè 8, ®−êng Quang trung, ph−êng Quang Trung, Hµ §«ng, Hµ Néi 04.33555688 CTCP-NNCP 145 14/1/2008 44 Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam Vietnam Morto Industry Corporation Vinamotor Sè 120 phè Hµng Trèng, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi 04.8255618 DNNN 146 29/4/2008 106 TËp ®oµn C«ng nghiÖp tµu Thuû ViÖt Nam Vinashin Group vinashin Sè 109 Qu¸n Th¸nh, ph−êng Qu¸n Th¸nh, quËn Ba §×nh, Hµ Néi 04.8439817 DNNN 147 8/4/2008 99 C«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c Lao ®éng vµ Th−¬ng m¹i Labour and Commercial Cooperation Joint Stock Company vinatex-LC Sè 32 phè Trµng TiÒn, ph−êng Trµng TiÒn, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi 04.9333168 CTCP-NNCP 148 16/10/2008 164 C«ng ty TNHH HuÊn luyÖn, Cung øng lao ®éng vµ DÞch vô Hµng H¶i VINIC Vinic the Company for Training Labours Supply and Maritime Services Limited vinic 484 L¹ch Tray, ph−êng §»ng Giang, quËn Ng« QuyÒn, Tp. H¶i Phßng 031.3829289 TNHH-TN 149 8/1/2008 32 C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu VËt t− thiÕt bÞ ®−êng s¾t Raiway Import-Export and Supply Material Equipement Joint Stock Company Virasimex Sè 132 ®−êng Lª DuÈn, ph−êng NguyÔn Du, quËn Hai Bµ Tr−ng, Hµ néi 04.9425318 CTCP-NNCP 150 17/1/2008 50 C«ng ty cæ phÇn Cung øng nh©n lùc ViÖt NhËt Viet-Nhat Human Resources Supply Joint Stock Company Vitech.,jsc Sè 7 §µo Duy Anh, ph−êng Ph−¬ng Mai, quËn §èng §a, Tp. Hµ Néi 04.5770518 CTCP=TN 151 24/12/2007 6 C«ng ty cæ phÇn Du lÞch vµ XuÊt nhËp khÈu VÜnh Phóc Vinhphuc Tourism & Import Export J.S.C Vitourco Sè 69 ®−ìng Lý B«n, ph−êng §èng §a, Tp. VÜnh Yªn, tØnh VÜnh Pbóc 0211.861132 CTCP-TN 152 13/10/2008 163 C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ thuª tµu biÓn Vietnam Sea Transport and Chartering joint stock Company vitranschart jsc 428 NguyÔn TÊt Thµnh, ph−êng 18, quËn 4, Tp. Hå ChÝ Minh 08.9404271 CTCP-NNCP 153 22/1/2008 51 Tæng c«ng ty VËn t¶i Thuû Waterway Transport Corporation vivaso 158 NguyÔn V¨n Cõ, ph−êng Bå §Ò, quËn Long Biªn, Hµ Néi 04.8723511 DNNN 154 6/6/2008 129 C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn nh©n lùc, Th−¬ng m¹i vµ Du lÞch Viwaseen Viwaseen Manpower Supply Commercial and Tourism Joint-Stock Company viwamex., jsc Sè 52, phè Quèc Tö Gi¸m, ph−êng V¨n MiÕu, quËn §èng §a, Tp. Hµ Néi 04.2757018 CTCP-NNCP 155 23/7/2008 144 C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i biÓn ViÖt Nam Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company Vosco Sè 215 phè L¹ch Tray, ph−êng §»ng Giang, quËn Ng« QuyÒn, H¶i Phßng 0313.731082 CTCP NNCP 156 1/2/2008 59 Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam Vietnam Steel Corporation vsc 91 L¸ng H¹, ph−êng L¸ng H¹, quËn §èng §a, Hµ Néi 04.9875008 DNNN 157 28/12/2007 18 C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn quèc tÕ ViÖt Th¾ng Vietthang International Development VTC Corp Km 103, quèc lé 5, ®−êng NguyÔn BØnh Khiªm, ph−êng §«ng H¶i, quËn H¶i An, Tp. H¶i Phßng 0313. 240699 CTCP-TN 158 21/8/2008 149 C«ng ty cæ phÇn Th−¬ng m¹i Tæng hîp tØnh Bµ rÞa-Vòng Tµu General Trading Joint Stock Company Baria Vungtau Province Vung tau getraco Vt-getraco Sè 399 NguyÔn An Ninh, ph−êng 9, Thµnh phè Vòng Tµu, tØnh Bµ rÞa-Vòng Tµu 064.852315 064.853031 CTCP-NNKCP 159 4/12/2008 173 C«ng ty cæ phÇn V¹n Xu©n Vivaxan VanXuan Joint Stock Company Sè 159 ®−êng Hµ Huy TËp, ph−êng Nam Hµ, Hµ tÜnh 039855623 CTCP-TN 160 27/11/2008 171 C«ng ty cæ phÇn X©y dùng vµ Cung øng nh©n lùc Quang Trung Quang Trung Construction and Human Resources Supply Joint Stock Co., 159 ®−êng NguyÔn V¨n Cõ, ph−êng Ngäc L©m, quËn Long Biªn, Hµ Néi 04.36500601 CTCP-TN 161 4/12/2008 172 C«ng ty TNHH ¸nh Th¸i D−¬ng Anh Thai Duong Company Limited 2893 Quèc lé 1 A, ph−êng T©n Thíi NhÊt, Q. 12, Tp. Hå chÝ Minh 08.5920024 TNHH-TN 162 10/1/2008 41 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn V¹n Hoa H.a.i.p.h.o.n.g H.a.i.p.h.o.n.g Van Hoa One Membre Limited Corporation Kh¸ch s¹n V¹n Phong, khu III, thÞ x· §å S¬n, Tp. H¶I Phßng 0313.821558 DNNN 163 7/4/2008 96 Tæng c«ng ty X©y dùng Th¨ng Long Thang Long Construction Corporation Sè 72 NguyÔn ChÝ Thanh, §èng §a, Hµ Néi 04.8343087 04.5148312 CTCP-NNCP 164 12/5/2009 190 C«ng ty TNHH §Çu t− quèc tÕ Mai Linh Mai linh International Investment Company Limited 64 Hai Bµ Tr−ng, ph−êng BÕn NghÐ, quËn 1, Tp. Hå ChÝ Minh 08.38298888 TNHH-TN Ngu ồn: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tháng 12/2009

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhát triển xuất khẩu lao động Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.pdf
Luận văn liên quan