Luận án Tác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế và hội tụ thu nhập tại Việt Nam

Phát hiện của luận án là trong dài hạn, đầu tư tư nhân trong nước có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Điều này gợi lên cho các nhà làm chính sách trong việc cơ cấu lại nguồn đầu tư cho nền kinh tế, khi mà trong thời gian qua đầu tư trực tiếp nước ngoài luôn luôn rất được quan tâm thu hút, mặc dù nghiên cứu cũng cho thấy có sự đóng góp rất tích cực vào tăng trưởng kinh tế, nhưng hiệu quả và hậu quả trong tương lai của nó thì đang còn bàn cãi. Luận án cũng xem xét về vấn đề hội tụ thu nhập bình quân đầu người giữa các tỉnh ở Việt Nam. Kết quả cho thấy có hiện tượng hội tụ trong thu nhập bình quân giữa các tỉnh của Việt Nam. Các nguồn đầu tư đều có tác động tích cực đến tốc độ hội tụ, trong đó đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động mạnh nhất, kế đến là đầu tư công và đầu tư tư nhân trong nước.

pdf185 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế và hội tụ thu nhập tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. [iv] 20. Nguyễn Đức Thành, 2013. Viễn cảnh kinh tế năm 2013 và hàm ý chính sách. Chương 7 trong Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2013: Trên đường gập ghềnh tới tương lai, Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia, trang. 319-334. 21. Nguyễn Minh Tiến, 2014. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế vùng ở Việt Nam. Luận án Tiến Sĩ. Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. 22. Nguyễn Quang Hiệp, 2013. Các nguồn tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên. Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 275, trang: 28-39 23. Nguyễn Thị Liên Hoa và Bùi Thị Bích Phương, 2014. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại những quốc gia đang phát triển. Tạp chí Nghiên cứu & Trao đổi, số 14 (24), trang 40-46. 24. Nguyễn Trọng Hoài, 2013. Giáo trình Kinh tế Phát triển. TP.HCM: Nhà xuất Kinh tế TP.HCM. 25. Phạm Thế Anh, 2008a. Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế: Khảo sát lý luận tổng quan. Nghiên cứu của CEPR số NC-02/ 2008. 26. Phạm Thế Anh, 2008b. Phân tích cơ cấu chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Nghiên cứu của CEPR số NC-03/ 2008. 27. Phạm Thế Anh, 2009. Tăng trưởng kinh tế và sự hội tụ thu nhập giữa các vùng của Việt Nam. Tạp chí Nghiên Cứu Kinh tế, số 368, trang: 34-41 28. Phạm Ngọc Linh và Nguyễn Thị Kim Dung, 2011. Giáo trình Kinh tế Phát triển. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. 29. Phan Thanh Hoàn, Nguyễn Đăng Hào, 2007. Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại Việt Nam thời kỳ 1995 – 2004. Tạp chí Khoa Học, Đại Học Huế, số 43, 2007. [v] 30. Phó Thị Kim Chi và cộng sự, 2013. Hiệu quả đầu tư công: Nhìn từ tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế. Trung tâm thông tin và dự báo KT-XH Quốc gia – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trang 18-19. 31. Robert c. Guell, 2008. Giáo trình Kinh tế Phát triển. Dịch từ tiếng Anh. Người dịch Nguyễn Văn Dung, 2008. Đồng Nai: Nhà Xuất bản Tổng Hợp Đồng Nai 32. Sử Đình Thành và Nguyễn Minh Tiến, 2014. Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế địa phương ở Việt Nam. Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 283, trang: 21-41. 33. Sử Đình Thành, 2011a. Chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Kiểm định nhân quả trong mô hình đa biến. Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 252, trang 54-61 34. Sử Đình Thành, 2011b. Đầu tư công chèn lấn hay thúc đẩy đầu tư tư khu vực tư nhân ở Việt Nam?. Tạp chí Phát Triển Kinh tế, số 251, trang 37-45 35. Sử Đình Thành, 2013. Hiệu ứng ngưỡng chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, kiểm định bằng phương pháp Bootstrap. Tạp chí Phát Triển Kinh tế, số 268, trang 12-22. 36. Todaro, M. P. (1998), Kinh tế học cho thế giới thứ ba, Nxb Giáo dục 37. Tô Trung Thành, 2012. Đầu tư công “lấn át” đầu tư tư nhân? Góc nhìn từ mô hình thực nghiệm VECM. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Bài nghiên cứu số 27. 38. Tổng cục Thống kê, 2011. Tình hình Kinh tế Xã hội Việt Nam mười năm 2001 -2010. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê. [vi] 39. Tổng cục Thống kê, 2000-2014. Niên giám thống kê 2000-2013. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê. 40. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư và Lê Hoàng Phong, 2014. Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Gốc nhìn thực nghiệm từ mô hình ARDL. Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số 19 (29), Trang 3-10. 41. Trần Văn Tùng (Chủ biên) và Nguyễn Trọng Hậu, 2002. Mô hình tăng trưởng kinh tế. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 42. Ủy Ban Kinh tế Quốc Hội. Kỷ yếu diễn đàn kinh tế mùa thu 2013, 2014 43. Võ Thành Danh & Đặng Hoàng Thống, 2011. Phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ: Cách tiếp cận năng suất các yếu tố. Tạp chí Khoa học, số 17, trang 120-129 44. Vũ Hoàng Dương và cộng sự, 2014. Mối quan hệ giữa đầu tư phát triển hạ tầng giao thông và tăng trưởng. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 433, trang: 20-29 45. Vũ Tuấn Anh, 2010. Tóm tắt về tình hình đầu tư công ở Việt Nam trong mười năm qua. Kỷ yếu hội thảo đầu tư công, năm 2010, Huế. [vii] TÀI LIỆU THAM KHẢO BẰNG TIẾNG ANH 1. Aghion Philippe and Howitt Peter, 1992. A model of growth through creative destruction. Econometrica, Vol 60, No 2, pp: 323-351 2. Aitken, B., Hanson, G. and Harrison, A., 1997. Spillovers, foreign investment, and export behaviour. Journal of International Economics, Vol 43, pp: 103- 132. 3. Akinlo, A., 2004. Foreign direct investment and growth in Nigeria. An empirical investigation. Journal of Policy Modeling, Vol 26, pp: 627-639. 4. Alesina, Alberto, et al, (1996). Political Instability and Economic Growth. Journal of Economic Growth, Vol 1, No 2, pp: 189-211 5. Alesina, A. and D. Rodrik (1994). Distributive Politics and Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, Vol 109, No 2, pp: 465-490 6. Aviral Kumar Tiwari and Mihai Mutascu, 2011. Economic Growth and FDI in Asia: A Panel-Data Approach. Economic Analysis & Policy, Vol 41 No 2, pp: 173-187 7. Aschauer, D. A, 1989a. Public Investment And Productivity Growth In The Group Of Seven. Economic Perspectives, Vol (13:5), pp.17-25. 8. Aschauer, D. A., 1989b. Is public expenditure productive?. Journal of Monetary Economics, Vol 23, pp: 177–200. 9. Banerjee, Arindam; Merugu, Srujana; Dhillon, Inderjit S.; Ghosh, Joydeep, 2005. Clustering with Bregman divergences. Journal of Machine Learning Research, Vol 6, pp: 1705–1749 [viii] 10. Balasubramanyam, V. N., M. Salisu and D. Sapsford, 1996. Foreign Direct Investment and Growth in EP and IS Countries. The Economic Journal, Vol 106, pp: 92-105. 11. Baltagi, B.H, 2004. Comment. Journal of Business and Economic Statistics, Vol 22, pp: 163-164. 12. Barro, Robert J., and Xavier Sala-i-Martin, 1990. Economic Growth and Convergence across the United States. Working Paper 3419. Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research 13. Barro, R.J. and Sala-I-Martin, X, 1991. Convergence across states and regions. Brookings Papers on Economic Activity, pp: 29-51. 14. Barro, R.J. and Sala-I-Martin, X, 1992. Convergence. Journal Political Economic, vol 100, pp: 223-251. 15. Barro, R. J. and X. Sala-i-Martin, 1995. Economic Growth. Cambridge, MA: MIT Press 16. Barro, R. J. and X. Sala-i-Martin, 2004. Economic Growth. 2nd Edition. Cambridge, MA: MIT Press 17. Barro, R. J., 1990. Government spending in a simple model of endogenous growth. Journal of Political Economy, Vol (95:5), pp: 103-125. 18. Barro, R. J., 1991. Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics, Vol 106, pp: 407–443. 19. Barro, R. J., 1997. Determinants of economic growth: A Cross-country empirical Study, MIT Press. [ix] 20. Benhabib, J. and Rustichini, A. (1996). Social Conflict and Growth. Journal of Economic Growth, Vol 1, pp: 112-146. 21. Benabou, R. (1996). Inequality and growth. NBER Macroeconomics Annual 22. Bende-Nabende, A . J., Santoso, F. B., and Sen, S., 2003. The Interaction between FDI, output and the spillover variables: cointegration and VAR analyses for APEC, 1965-99. Applied Economics Letters, Vol 10, pp: 165- 172. 23. Bhanumurthy.K.V, 2002. Arguing a case for the cobb-douglas production function. Review of Commerce Studies, Delhi, India, pp: 75-91. 24. Blankenau, Nicole Simpson, 2004. Public Education Expenditures and Growth. Journal of Development Economics, April 2004, Vol 73, pp: 583- 605. 25. Blomstrom and Persson, 1983. Foreign Investment and Spillover Efficiency in an Underdeveloped Economy: Evidence from the Mexican Manufacturing Industry. World Development, Vol. 11, pp: 493-501. 26. Bose, Niloy., Haque, M. Emranul., Osborn, Denise R, 2007. Public Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis For Developing Countries. The Manchester School, Vol 75, No 5 1463-6786, pp: 533 – 556. 27. Baumol William J, 1986. Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show. The American Economic Review, Vol 76, No 5, pp: 1072-1085 28. Breitung, J., 2000. The Local Power of Some Unit Root Tests for Panel Data. in B. Baltagi(ed.). Advances in Econometrics, Vol. 15: Non-stationary Panels, [x] Panel Cointegration, and Dynamic Panels. Amsterdam: JAI Press, pp: 161- 178. 29. Carkovic, M. and R. Levine, 2002. Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth? in Does Foreign Direct Investment Promote Development? Washington DC: Institute for International Economics, pp: 195-220. 30. Cass David, 1965. Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation. The Review of Economic Studies, Vol 32, No 3, pp: 233-240 31. Chang G. H, 2002. The cause and cure of China’s widening incomedisparity. China Economic Review, Vol 13, pp: 335-340. 32. Chen J. and Fleisher B.M, 1996. Regional incomeinequality and economic growth in China. Journal of Comparative Economics, Vol 22, pp: 141-164. 33. Chaudhuri, P. 1989. The economic theory of growth. Ames : Iowa State University Press, 181 p. 34. Cobb, C. W. and Douglas, P. H., 1928. A Theory of Production. American Economic Review, Vol 18 (Supplement), pp: 139–165. 35. Dapice, D., Perkins, D., Nguyen X. T., Vu T.T. A., Huynh T. D., Pincus, J., & Saich, T, 2008. Choosing success: The lessons of East and Southeast Asia and Vietnam’s future. Cambridge: Harvard University. 36. Devarajan, S., Swaroop, V. and Zou, H., 1996. The composition of public expenditure and economic growth. Journal of Monetary Economics, Vol 37, pp: 313-344. 37. Domar Evsey, 1947. Expansion and Employment. American Economic Review, Vol. 37, No. 1 pp: 34-55. [xi] 38. Domar Evsey, 1946. Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. Econometrica, Vol 14, No 2, pp: 137-47; 39. Domar. E. D, 1957. Essays in the Theory of Economic Growth. Edition 2. Oxford University Press 40. Durham, B.J., 2004. Absorptive capacity and the effects of foreign direct investment and equity foreign portfolio investment on economic growth. European Economic Review, Vol 48, pp: 285-306. 41. Dritsaki, M., Dritsaki, C., & Adamopoulos, A., 2004. A causal relationship between trade, foreign direct investment, and economic growth for Greece. American Journal of Applied Sciences. Vol 1(3), pp: 230–235. 42. Easterly, W., and Rebelo, S, 1993. Fiscal policy and economic growth: An empirical assessment. Journal of Monetary Economics, Vol 32(3), pp: 417- 458. 43. Elboiashi, Hosein Ali, 2011. The effect of FDI and other foreign capital inflows on growth and investment in developing economies. PhD thesis. University of Glasgow. 44. Eruygur, A., 2009. Public Investment and Economic Growth: A VECM Approach. Anadolu International Conference in Economics. 45. Evans, J. D, 1996. Straightforward statistics for the behavioral sciences. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing. 46. Grossman, G.M and Helpman, E, 1991. Innovation and Growth in globle economy. Cambridge, MIT Press 47. Gundlach E, 1997. Regional convergence of output per workerin China: A neoclassical interpretation. Asian Economic Journal, Vol 11(4), pp: 423-442. [xii] 48. Haddad, M., and Harrison, A ., 1993. Are there positive spillovers from direct foreign investment? Evidence from panel data for Morocco. Journal of Development Economics, Vol 42, pp: 51-74. 49. Hadjimichael, M. T., and Ghura, D, 1995. Public policies and private savings and investment in Sub-Saharan Africa: An empirical investigation. IMF Working Paper, Vol 19, Washington, D.C. 50. Hamuda, A. M. et al., 2013. Ardl Investment Model Of Tunisia. Theoretical and Applied Economics, Vol(20:2), pp.57-68. 51. Harrod Roy F., 1939. An Essay in Dynamic Theory. Economic Journal, Vol 49, No 193, pp: 14-33 52. Hsiao, F. and M.C. Hsiao, 2006. FDI, exports, and GDP in East and Southeast Asia-Panel data versus time-series causality analyses. Journal of Asian Economics, Vol 17, pp: 1082-1106. 53. Im, K.S., Pesaran, M.H. and Y. Shin, 2003. Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, Vol 115, pp: 53-74. 54. Jianyang Hu, 2011. New Empirical Evidence on Economic Convergence. Journal of Cambridge Studies. Vol 6, No 4, pp: 103-115. 55. Jian, T. Sachs, J.D. and Warner A.M, 1996. Trends in regional inequality in China. China Economic Review, Vol 7(1), pp: 1-21. 56. Jwan. H and James. B, 2014. Public and Private Investment and Economic Development in Iraq (1970-2010). International Journal of Social Science and Humanity, Vol 5, No 9, pp: 743-751 [xiii] 57. Kandenge, F.T., 2010. Public And Private Investment And Economic Growth In Namibia (1970 - 2005), The Botswana Journal Of Economics, The Botswana Economics Association (BEA), Vol (7), pp: 2-15. 58. Karikari, J. A., 1992. Causality between Direct Foreign Investment and Economic Output in Ghana. Journal of Economic Development, Vol 17 (1), pp: 7-17. 59. Khan, M.S., & Kumar, M.S., 1997. Public and Private Investment and The Growth Process In Developing Countries. Oxford Bulletin Of Economics And Statistics, Vol (59:1), pp: 69-88. 60. Khan, M.S., Reinhart, C.M., 1990. Private investment and economic growth in developing countries. World Development, Vol 18, pp: 19-27. 61. King, R. G. and Rebelo, S., 1990. Public policy and economic growth. Developing neoclassic implications. NBER Working Paper, Vol 3338. 62. Kim Deok-Ki , Seo Jung-Soo, 2003. Does FDI inflow crowd out domestic investment in Korea?. Journal of Economic Studies, Vol 30, No 6, pp: 605- 622 63. Kim Ji Uk, 2001. Empirics for Economic Growth and Convergence in Asian Economies: A Panel Data Approach. Journal of Economic Development, Vol 26, No 2, pp: 49-59. 64. Knell, M. (1998). Social comparisons, inequality and growth. Mimeo, University of Zurich. 65. Kongphet PhetSaVong and Masaru IchiHaShi, 2012. The Impact of Public anh Private Investment on Economic Growth: Evidence from Developing Asian Countries, IDEC Discussion Paper 2012, Hiroshima University. [xiv] 66. Koopmans, Tjalling C, 1965. On the concept of optimal economic growth. Econometric Approach to Development Planning , chap. 4, pp: 225–87. Amsterdam. North-Holland Publishing Co.,. 67. Keynes, J.M, 1936. The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Macmillan 68. Le, M.V., and T. Suruga, 2005a. Foreign Direct Investment, Public Expenditure and Economic Growth: The Empirical Evidence for the Period 1970 – 2001. Applied Economics Letters,Vol 12 (1), pp: 45-59. 69. Le, M.V., Suruga, T., 2005b. The Effects of FDI and Public Expenditure on Economic Growth: From Theoretical Model to Empirical Evidence. GSICS Working Paper Series 2, Graduate School of International Cooperation Studies, Kobe University, Japan 70. Levin, A., Lin, C.F., and C.Chu, 2002. Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties. Journal of Econometrics, Vol 108, pp: 1-24. 71. Lyons T.P, 1991. Interprovincial disparities in China: Output and consumption, 1952-1987. Economic Development and Cultural Change, Vol 39, No 3, pp: 471-506. 72. Lucas, Robert E. 1988. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, Vol 22, pp: 3–42. 73. Maddala, G.S. and S. Wu, 1999. A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and A New Simple Test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol 61, pp: 631-652. [xv] 74. Makki, S. S., & Somwaru, A., 2004. Impact of foreign direct investment and trade on economic growth: Evidence from developing countries. American Journal of Agricultural Economics, Vol 86(3), pp: 795–801. 75. Matthew, B, O. et al., 2014. The Impact of Foreign Direct Investment (FDI) on Poverty Reduction in Nigeria. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol 5, No 14, pp: 73-90. 76. Miller, N. J., Tsoukis, C., 2001. On the optimality of public capital for long- run economic growth: Evidence from panel data. Applied Econometrics. Vol 26, No 2, pp: 257-276. 77. Normaz Wana Ismail, 2008. Growth and Convergence in ASEAN: A Dynamic Panel Approach. Growth and Convergence in ASEAN: A Dynamic Panel Approach. Journal of Economics and Management, Vol 2(1), pp: 127 – 140 78. Ohno, K, 2008. Chapter 4: Inequality in income and asset. VDF Report 79. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J., 1995. Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, Vol 68, No 1, page: 79-113 80. Pesaran, M. H, 1997. The role of economic theory in modelling the long-run, Economic Journal, Vol 107 No 440, pp: 178-191. 81. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J., 1996. Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. DEA Working Paper 9622, Department of Applied Economics, University of Cambridge. [xvi] 82. Pesaran, M.H, 2004. General diagnostic tests for cross section dependence in panels. Cambridge Working Papers in Economics, No. 0435, University of Cambridge. 83. Persson, Torsten and Guido Tabellini (1994). Is Inequality Harmful for Growth? American Economic Review, Vol 84, No 3, pp: 600-621 84. Perotti, R. (1996). Growth, Income Distribution, and Democracy: What the Data Say. Journal of Economic Growth, Vol 1, pp: 149–187 85. Pesaran, M.H., & Pesaran B., 1997. Working with Microfit 4.0 - Interactive Econometric Analysis, Oxford University Press. 86. Raiser M, 1998. Subsidising inequality: Economic reforms, fiscal transfers and convergence across Chinese provinces. The Journal of Development Studies, Vol 34(3), pp: 1-26. 87. Rodrik, 1992. The limits of Trade the Policy Reform in Developing Countries. The Journal of Economic Perspective, Vol 6, No 1, pp: 87-105 88. Romer Paul M, 1990. Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, Vol 98, No 5, pp: 71-101. 89. Romer Paul M, 1993. Idea gaps and object gaps in economic development. Journal of Monetary Economics, Vol 32, pp: 543-573. 90. Romer, Paul M. 1986. Increasing Returns and Long Run Growth. Journal of Political Economy, Vol 94, pp: 1002–1037. 91. Sajid Anwar & Nguyễn Phi Lân, 2010. Foreign Direct Investment and Economic Growth in Vietnam. Asia Pacific Business Review, Vol 16, pp:183– 202. [xvii] 92. Sala-i-Martin, 1996a, The Classical Approach to Convergence Analysis. The Economic Journal, Vol 106, No 437, pp: 1019-1036 93. Sala-i-Martin, 1996b. Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence. European Economic Review, Vol 40, pp: 1325– 1352. 94. Sachs, J.D. and F. Larrain B, 1992. Macroeconomics in the Global Economy, Englewood Cliffs, Prentice Hall. 95. Sergio Rebelo, 1991. Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, Vol 99, No 3, pp: 500-520 96. Solow R.M., 1957. Technical Change and the Aggregate Production Function. The Review of Economics and Statistics, Vol. 39, No. 3, pp. 312-320 97. Solow, R.M., 1956. A contribution of the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics, Vol 70, pp: 65-94. 98. Stela Raleva, 2014. Impact of Labour on Economic Growth in Bulgaria (1991 - 2013). Economic Alternatives, Vol 3, pp: 5-14 99. Swan T. 1956. Economic Growth and Capital Accumulation. Economic Record, Vol 32, pp: 344-361. 100. Syed, A, H, A, S, B, et al., 2007. Public Investment and Economic Growth in the Three Little Dragons: Envidence from Heterogeneous Dynamic Panel Data. International Journal of Business and Information, Vol 2, number 1, pp.57-59. 101. The World Bank, 2013. An Update on Vietnam's Recent Economic Development: Key Findings. [xviii] 102. Tobin James, 1969. A General Equilibrium Approach To Monetary Theory. Journal of Money, Credit and Banking, Vol 1, No 1, pp: 15–29. 103. Vojinovic Borut, Sanjaya Acharya, Mariusz Próchniak, 2009. Convergence analysis among the ten European transition economies. Hitotsubashi Journal of Economics, Vol 50, pp:123-141 104. Wei, Kaile, 2008. Foreign Direct Investment and Economic Growth in china’s Regions, 1979-2003, PhD thesis, Middlesex University, London, UK 105. William Easterley, 1999. The Gost of the Financing Gap: Testing the Growth Model of the International Financial Institutions. Journal of Development Economics, Vol 60, No 2, pp: 423-38. 106. World Bank., 1994. World development report. Infrastructure for development. Oxford University Press, New York. 107. Yao S. and Zhang Z, 2001a. On regional inequality and diverging clubs: a case study of contemporary China. Journal of Comparative Economics, Vol 35, pp: 211-234. 108. Yao S. and Zhang Z, 2001b. Regional growth in China under economic reforms. The Journal of Development Studies, Vol 38(2), pp: 167-186. 109. Zheng F., Xu, L. D. and Tang B, 2000. Forecasting regional incomeinequality in China. European Journal of Operational Research, Vol 124, pp: 243-254. [xix] PHỤ LỤC Phụ lục 4.1. Kiểm định nghiệm đơn vị các biến Panel unit root test: Summary Series: LNGDP Date: 07/04/16 Time: 09:55 Sample: 2000 2014 Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends Automatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 2 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Cross- Method Statistic Prob.** sections Obs Null: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t* -10.1806 0.0000 63 848 Breitung t-stat 6.49571 1.0000 63 785 Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat -3.50669 0.0002 63 848 ADF - Fisher Chi-square 185.627 0.0004 63 848 PP - Fisher Chi-square 286.799 0.0000 63 882 ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. Panel unit root test: Summary Series: D(LNGDP) Date: 07/04/16 Time: 09:59 Sample: 2000 2014 Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends Automatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Cross- Method Statistic Prob.** sections Obs Null: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t* -15.7871 0.0000 63 805 Breitung t-stat -4.18376 0.0000 63 742 Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat -8.19872 0.0000 63 805 ADF - Fisher Chi-square 279.612 0.0000 63 805 PP - Fisher Chi-square 356.352 0.0000 63 819 ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. [xx] Panel unit root test: Summary Series: LNSI Date: 07/04/16 Time: 10:00 Sample: 2000 2014 Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends Automatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 2 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Cross- Method Statistic Prob.** sections Obs Null: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t* -7.35587 0.0000 63 846 Breitung t-stat 0.79406 0.7864 63 783 Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat -3.19555 0.0007 63 846 ADF - Fisher Chi-square 193.341 0.0001 63 846 PP - Fisher Chi-square 178.950 0.0014 63 882 ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. Panel unit root test: Summary Series: D(LNSI) Date: 07/04/16 Time: 10:02 Sample: 2000 2014 Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends Automatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Cross- Method Statistic Prob.** sections Obs Null: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t* -20.4342 0.0000 63 801 Breitung t-stat -8.85122 0.0000 63 738 Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat -12.1502 0.0000 63 801 ADF - Fisher Chi-square 364.112 0.0000 63 801 PP - Fisher Chi-square 502.754 0.0000 63 819 ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. [xxi] Panel unit root test: Summary Series: DI Date: 07/04/16 Time: 10:04 Sample: 2000 2014 Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends Automatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 2 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Cross- Method Statistic Prob.** sections Obs Null: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t* -6.06077 0.0000 63 850 Breitung t-stat -0.54672 0.2923 63 787 Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat -1.81760 0.0346 63 850 ADF - Fisher Chi-square 150.756 0.0656 63 850 PP - Fisher Chi-square 151.562 0.0601 63 882 ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. Panel unit root test: Summary Series: D(DI) Date: 07/04/16 Time: 10:06 Sample: 2000 2014 Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends Automatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Cross- Method Statistic Prob.** sections Obs Null: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t* -22.2330 0.0000 63 801 Breitung t-stat -13.9983 0.0000 63 738 Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat -14.5940 0.0000 63 801 ADF - Fisher Chi-square 417.636 0.0000 63 801 PP - Fisher Chi-square 635.666 0.0000 63 819 ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. [xxii] Panel unit root test: Summary Series: LNFDI Date: 07/04/16 Time: 10:07 Sample: 2000 2014 Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends Automatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 2 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Cross- Method Statistic Prob.** sections Obs Null: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t* -10.9674 0.0000 63 838 Breitung t-stat -2.66343 0.0039 63 775 Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat -7.03636 0.0000 63 838 ADF - Fisher Chi-square 261.496 0.0000 63 838 PP - Fisher Chi-square 233.000 0.0000 63 882 ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. Panel unit root test: Summary Series: D(LNFDI) Date: 07/04/16 Time: 10:15 Sample: 2000 2014 Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends Automatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Cross- Method Statistic Prob.** sections Obs Null: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t* -30.8449 0.0000 63 803 Breitung t-stat -11.2584 0.0000 63 740 Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat -20.7588 0.0000 63 803 ADF - Fisher Chi-square 542.147 0.0000 63 803 PP - Fisher Chi-square 650.407 0.0000 63 819 ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. [xxiii] Panel unit root test: Summary Series: LNOPEN Date: 07/04/16 Time: 10:18 Sample: 2000 2014 Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends Automatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 2 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Cross- Method Statistic Prob.** sections Obs Null: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t* -6.48460 0.0000 63 855 Breitung t-stat 4.20426 1.0000 63 792 Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat -1.42456 0.0771 63 855 ADF - Fisher Chi-square 165.206 0.0109 63 855 PP - Fisher Chi-square 192.921 0.0001 63 882 ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. Panel unit root test: Summary Series: D(LNOPEN) Date: 07/04/16 Time: 10:20 Sample: 2000 2014 Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends Automatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Cross- Method Statistic Prob.** sections Obs Null: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t* -23.5486 0.0000 63 796 Breitung t-stat -7.85594 0.0000 63 733 Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat -15.2950 0.0000 63 796 ADF - Fisher Chi-square 438.482 0.0000 63 796 PP - Fisher Chi-square 654.639 0.0000 63 819 ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. [xxiv] Panel unit root test: Summary Series: LNSE Date: 07/04/16 Time: 10:22 Sample: 2000 2014 Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends Automatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 2 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Cross- Method Statistic Prob.** sections Obs Null: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t* -10.8075 0.0000 63 857 Breitung t-stat -1.64987 0.0495 63 794 Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat -5.51927 0.0000 63 857 ADF - Fisher Chi-square 225.542 0.0000 63 857 PP - Fisher Chi-square 226.006 0.0000 63 882 ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. Panel unit root test: Summary Series: D(LNSE) Date: 07/04/16 Time: 10:23 Sample: 2000 2014 Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends Automatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Cross- Method Statistic Prob.** sections Obs Null: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t* -23.5341 0.0000 63 798 Breitung t-stat -6.62774 0.0000 63 735 Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat -16.7263 0.0000 63 798 ADF - Fisher Chi-square 473.959 0.0000 63 798 PP - Fisher Chi-square 751.826 0.0000 63 819 ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. [xxv] Panel unit root test: Summary Series: LB Date: 07/04/16 Time: 10:24 Sample: 2000 2014 Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends Automatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 2 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Cross- Method Statistic Prob.** sections Obs Null: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t* -5.96849 0.0000 63 842 Breitung t-stat 1.18946 0.8829 63 779 Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat -2.82891 0.0023 63 842 ADF - Fisher Chi-square 169.283 0.0061 63 842 PP - Fisher Chi-square 142.558 0.1487 63 882 ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. Panel unit root test: Summary Series: D(LB) Date: 07/04/16 Time: 10:27 Sample: 2000 2014 Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends Automatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Cross- Method Statistic Prob.** sections Obs Null: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t* -19.3615 0.0000 63 810 Breitung t-stat -9.73504 0.0000 63 747 Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat -12.5852 0.0000 63 810 ADF - Fisher Chi-square 369.679 0.0000 63 810 PP - Fisher Chi-square 518.803 0.0000 63 819 ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. [xxvi] Phụ lục 4.2. Kết quả hồi quy PMG Dependent Variable: D(LNGDP) Method: ARDL Date: 07/04/16 Time: 09:26 Sample: 2001 2014 Included observations: 882 Dependent lags: 1 (Fixed) Dynamic regressors (1 lag, fixed): LNSI DI LNFDI LNOPEN LB Fixed regressors: LNSE C @TREND Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* Long Run Equation LNSI -0.017490 0.005841 -2.994319 0.0029 DI 0.002412 0.000462 5.215459 0.0000 LNFDI 0.009672 0.000575 16.81293 0.0000 LNOPEN 0.019319 0.006265 3.083890 0.0022 LB 0.030277 0.000787 38.48094 0.0000 Short Run Equation COINTEQ01 -0.434205 0.038679 -11.22592 0.0000 D(LNSI) -0.010755 0.015642 -0.687610 0.4921 D(DI) 0.001039 0.002237 0.464305 0.6427 D(LNFDI) 0.002808 0.009587 0.292900 0.7698 D(LNOPEN) -0.079888 0.019827 -4.029189 0.0001 D(LB) -0.012468 0.004893 -2.548207 0.0112 LNSE -0.056258 0.038381 -1.465780 0.1436 C 0.024809 0.109306 0.226967 0.8206 @TREND 0.067350 0.005635 11.95138 0.0000 Mean dependent var 0.161190 S.D. dependent var 0.085806 S.E. of regression 0.059739 Akaike info criterion -2.767679 Sum squared resid 1.331146 Schwarz criterion 0.168699 Log likelihood 1879.728 Hannan-Quinn criter. -1.648591 *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection. [xxvii] Phụ lục 4.3. Kết quả hồi quy mô hình hội tụ Dependent Variable: LNGDP14_00 Method: Least Squares Date: 07/04/16 Time: 15:01 Sample: 1 63 Included observations: 63 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LNGDP0 -0.186983 0.066080 -2.829667 0.0063 C 2.502412 0.093230 26.84118 0.0000 R-squared 0.116032 Mean dependent var 2.256663 Adjusted R-squared 0.101541 S.D. dependent var 0.283899 S.E. of regression 0.269100 Akaike info criterion 0.243763 Sum squared resid 4.417299 Schwarz criterion 0.311799 Log likelihood -5.678528 Hannan-Quinn criter. 0.270522 F-statistic 8.007014 Durbin-Watson stat 1.322742 Prob(F-statistic) 0.006299 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.208987 Prob. F(1,61) 0.6492 Obs*R-squared 0.215102 Prob. Chi-Square(1) 0.6428 Scaled explained SS 0.404298 Prob. Chi-Square(1) 0.5249 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/04/16 Time: 15:09 Sample: 1 63 Included observations: 63 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.049101 0.049349 0.994970 0.3237 LNGDP0 0.015990 0.034977 0.457151 0.6492 R-squared 0.003414 Mean dependent var 0.070116 Adjusted R-squared -0.012923 S.D. dependent var 0.141529 S.E. of regression 0.142440 Akaike info criterion -1.028557 Sum squared resid 1.237642 Schwarz criterion -0.960521 Log likelihood 34.39956 Hannan-Quinn criter. -1.001799 F-statistic 0.208987 Durbin-Watson stat 1.675967 Prob(F-statistic) 0.649186 [xxviii] Variance Inflation Factors Date: 07/04/16 Time: 15:11 Sample: 1 63 Included observations: 63 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF LNGDP0 0.004367 7.561854 1.000000 C 0.008692 7.561854 NA Dependent Variable: LNGDP14_00 Method: Least Squares Date: 07/04/16 Time: 15:12 Sample: 1 63 Included observations: 63 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LNGDP0 -0.224480 0.077052 -2.913344 0.0050 LNSI -0.064081 0.067571 -0.948348 0.3468 C 2.733520 0.260947 10.47538 0.0000 R-squared 0.129086 Mean dependent var 2.256663 Adjusted R-squared 0.100056 S.D. dependent var 0.283899 S.E. of regression 0.269322 Akaike info criterion 0.260631 Sum squared resid 4.352064 Schwarz criterion 0.362685 Log likelihood -5.209866 Hannan-Quinn criter. 0.300769 F-statistic 4.446584 Durbin-Watson stat 1.336836 Prob(F-statistic) 0.015822 [xxix] Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.730922 Prob. F(2,60) 0.4857 Obs*R-squared 1.498428 Prob. Chi-Square(2) 0.4727 Scaled explained SS 2.451231 Prob. Chi-Square(2) 0.2936 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/04/16 Time: 15:16 Sample: 1 63 Included observations: 63 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.168270 0.128701 1.307450 0.1960 LNGDP0 -0.000410 0.038003 -0.010785 0.9914 LNSI -0.034768 0.033327 -1.043238 0.3010 R-squared 0.023785 Mean dependent var 0.069080 Adjusted R-squared -0.008756 S.D. dependent var 0.132254 S.E. of regression 0.132831 Akaike info criterion -1.153024 Sum squared resid 1.058651 Schwarz criterion -1.050970 Log likelihood 39.32026 Hannan-Quinn criter. -1.112886 F-statistic 0.730922 Durbin-Watson stat 1.762600 Prob(F-statistic) 0.485702 Variance Inflation Factors Date: 07/04/16 Time: 15:17 Sample: 1 63 Included observations: 63 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF LNGDP0 0.005937 10.26474 1.357437 LNSI 0.004566 33.28555 1.357437 C 0.068093 59.14272 NA [xxx] Dependent Variable: LNGDP14_00 Method: Least Squares Date: 07/04/16 Time: 15:20 Sample: 1 63 Included observations: 63 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LNGDP0 -0.166204 0.070254 -2.365758 0.0212 DI 0.003826 0.004331 0.883392 0.3806 C 2.391224 0.156733 15.25663 0.0000 R-squared 0.127381 Mean dependent var 2.256663 Adjusted R-squared 0.098294 S.D. dependent var 0.283899 S.E. of regression 0.269586 Akaike info criterion 0.262586 Sum squared resid 4.360584 Schwarz criterion 0.364640 Log likelihood -5.271470 Hannan-Quinn criter. 0.302725 F-statistic 4.379284 Durbin-Watson stat 1.327717 Prob(F-statistic) 0.016778 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.374375 Prob. F(2,60) 0.6893 Obs*R-squared 0.776497 Prob. Chi-Square(2) 0.6782 Scaled explained SS 1.336068 Prob. Chi-Square(2) 0.5127 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/04/16 Time: 15:22 Sample: 1 63 Included observations: 63 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.002191 0.079821 0.027446 0.9782 LNGDP0 0.022987 0.035779 0.642475 0.5230 DI 0.001679 0.002206 0.761293 0.4495 R-squared 0.012325 Mean dependent var 0.069216 Adjusted R-squared -0.020597 S.D. dependent var 0.135902 S.E. of regression 0.137295 Akaike info criterion -1.086923 Sum squared resid 1.130994 Schwarz criterion -0.984869 Log likelihood 37.23808 Hannan-Quinn criter. -1.046785 F-statistic 0.374375 Durbin-Watson stat 1.676512 Prob(F-statistic) 0.689314 [xxxi] Variance Inflation Factors Date: 07/04/16 Time: 15:23 Sample: 1 63 Included observations: 63 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF LNGDP0 0.004936 8.516618 1.126261 DI 1.88E-05 8.941407 1.126261 C 0.024565 21.29466 NA Dependent Variable: LNGDP14_00 Method: Least Squares Date: 07/04/16 Time: 15:24 Sample: 1 63 Included observations: 63 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LNGDP0 -0.275469 0.067059 -4.107842 0.0001 LNFDI 0.038402 0.011730 3.273897 0.0018 C 2.655979 0.098477 26.97068 0.0000 R-squared 0.250010 Mean dependent var 2.256663 Adjusted R-squared 0.225010 S.D. dependent var 0.283899 S.E. of regression 0.249926 Akaike info criterion 0.111148 Sum squared resid 3.747793 Schwarz criterion 0.213202 Log likelihood -0.501149 Hannan-Quinn criter. 0.151286 F-statistic 10.00054 Durbin-Watson stat 1.465155 Prob(F-statistic) 0.000179 [xxxii] Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.794944 Prob. F(2,60) 0.4563 Obs*R-squared 1.626288 Prob. Chi-Square(2) 0.4435 Scaled explained SS 2.556490 Prob. Chi-Square(2) 0.2785 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/04/16 Time: 15:25 Sample: 1 63 Included observations: 63 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.051342 0.044137 1.163256 0.2493 LNGDP0 0.009999 0.030056 0.332692 0.7405 LNFDI 0.005147 0.005257 0.978980 0.3315 R-squared 0.025814 Mean dependent var 0.059489 Adjusted R-squared -0.006659 S.D. dependent var 0.111644 S.E. of regression 0.112016 Akaike info criterion -1.493911 Sum squared resid 0.752849 Schwarz criterion -1.391856 Log likelihood 50.05818 Hannan-Quinn criter. -1.453772 F-statistic 0.794944 Durbin-Watson stat 1.828492 Prob(F-statistic) 0.456305 Variance Inflation Factors Date: 07/04/16 Time: 15:26 Sample: 1 63 Included observations: 63 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF LNGDP0 0.004497 9.028446 1.193946 LNFDI 0.000138 1.324666 1.193946 C 0.009698 9.780964 NA [xxxiii] Dependent Variable: LNGDP14_00 Method: Least Squares Date: 07/04/16 Time: 15:27 Sample: 1 63 Included observations: 63 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LNGDP0 -0.205050 0.079604 -2.575858 0.0125 LNSI -0.070310 0.067896 -1.035544 0.3046 DI 0.004249 0.004348 0.977233 0.3324 C 2.632513 0.280763 9.376280 0.0000 R-squared 0.142959 Mean dependent var 2.256663 Adjusted R-squared 0.099380 S.D. dependent var 0.283899 S.E. of regression 0.269423 Akaike info criterion 0.276320 Sum squared resid 4.282743 Schwarz criterion 0.412392 Log likelihood -4.704084 Hannan-Quinn criter. 0.329838 F-statistic 3.280493 Durbin-Watson stat 1.339025 Prob(F-statistic) 0.027022 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.470525 Prob. F(3,59) 0.7040 Obs*R-squared 1.472057 Prob. Chi-Square(3) 0.6887 Scaled explained SS 2.150158 Prob. Chi-Square(3) 0.5418 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/04/16 Time: 15:31 Sample: 1 63 Included observations: 63 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.114066 0.132030 0.863942 0.3911 LNGDP0 0.007516 0.037434 0.200765 0.8416 LNSI -0.028991 0.031929 -0.907995 0.3676 DI 0.001200 0.002045 0.586691 0.5596 R-squared 0.023366 Mean dependent var 0.067980 Adjusted R-squared -0.026293 S.D. dependent var 0.125064 S.E. of regression 0.126698 Akaike info criterion -1.232642 Sum squared resid 0.947083 Schwarz criterion -1.096570 Log likelihood 42.82822 Hannan-Quinn criter. -1.179124 F-statistic 0.470525 Durbin-Watson stat 1.765794 Prob(F-statistic) 0.703972 [xxxiv] Variance Inflation Factors Date: 07/04/16 Time: 15:32 Sample: 1 63 Included observations: 63 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF LNGDP0 0.006337 10.94773 1.447758 LNSI 0.004610 33.58149 1.369506 DI 1.89E-05 9.020905 1.136274 C 0.078828 68.41484 NA Dependent Variable: LNGDP14_00 Method: Least Squares Date: 07/04/16 Time: 15:32 Sample: 1 63 Included observations: 63 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LNGDP0 -0.304253 0.075891 -4.009071 0.0002 LNSI -0.051547 0.063000 -0.818208 0.4165 LNFDI 0.037804 0.011785 3.207834 0.0022 C 2.839490 0.245061 11.58687 0.0000 R-squared 0.258425 Mean dependent var 2.256663 Adjusted R-squared 0.220717 S.D. dependent var 0.283899 S.E. of regression 0.250618 Akaike info criterion 0.131611 Sum squared resid 3.705744 Schwarz criterion 0.267683 Log likelihood -0.145735 Hannan-Quinn criter. 0.185128 F-statistic 6.853452 Durbin-Watson stat 1.482750 Prob(F-statistic) 0.000487 [xxxv] Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.613272 Prob. F(3,59) 0.6091 Obs*R-squared 1.905142 Prob. Chi-Square(3) 0.5923 Scaled explained SS 2.610717 Prob. Chi-Square(3) 0.4556 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/04/16 Time: 15:34 Sample: 1 63 Included observations: 63 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.088565 0.103465 0.855986 0.3955 LNGDP0 0.006854 0.032041 0.213908 0.8314 LNSI -0.012197 0.026599 -0.458561 0.6482 LNFDI 0.004269 0.004976 0.857897 0.3944 R-squared 0.030240 Mean dependent var 0.058821 Adjusted R-squared -0.019069 S.D. dependent var 0.104816 S.E. of regression 0.105811 Akaike info criterion -1.592937 Sum squared resid 0.660563 Schwarz criterion -1.456865 Log likelihood 54.17750 Hannan-Quinn criter. -1.539419 F-statistic 0.613272 Durbin-Watson stat 1.867524 Prob(F-statistic) 0.609094 Variance Inflation Factors Date: 07/04/16 Time: 15:35 Sample: 1 63 Included observations: 63 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF LNGDP0 0.005759 11.49951 1.520726 LNSI 0.003969 33.41408 1.362679 LNFDI 0.000139 1.329781 1.198557 C 0.060055 60.23735 NA [xxxvi] Dependent Variable: LNGDP14_00 Method: Least Squares Date: 07/04/16 Time: 15:36 Sample: 1 63 Included observations: 63 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LNGDP0 -0.267241 0.073178 -3.651936 0.0006 LNFDI 0.037685 0.012071 3.121986 0.0028 DI 0.001211 0.004132 0.292991 0.7706 C 2.617929 0.163441 16.01759 0.0000 R-squared 0.251100 Mean dependent var 2.256663 Adjusted R-squared 0.213020 S.D. dependent var 0.283899 S.E. of regression 0.251852 Akaike info criterion 0.141440 Sum squared resid 3.742348 Schwarz criterion 0.277512 Log likelihood -0.455350 Hannan-Quinn criter. 0.194957 F-statistic 6.594062 Durbin-Watson stat 1.468495 Prob(F-statistic) 0.000643 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.612639 Prob. F(3,59) 0.6095 Obs*R-squared 1.903234 Prob. Chi-Square(3) 0.5927 Scaled explained SS 2.849658 Prob. Chi-Square(3) 0.4154 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/04/16 Time: 15:38 Sample: 1 63 Included observations: 63 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.019330 0.072486 0.266678 0.7906 LNGDP0 0.016756 0.032455 0.516303 0.6076 LNFDI 0.004422 0.005353 0.826108 0.4121 DI 0.001019 0.001833 0.556111 0.5802 R-squared 0.030210 Mean dependent var 0.059402 Adjusted R-squared -0.019101 S.D. dependent var 0.110645 S.E. of regression 0.111697 Akaike info criterion -1.484671 Sum squared resid 0.736094 Schwarz criterion -1.348599 Log likelihood 50.76715 Hannan-Quinn criter. -1.431154 F-statistic 0.612639 Durbin-Watson stat 1.817341 Prob(F-statistic) 0.609496 [xxxvii] Variance Inflation Factors Date: 07/04/16 Time: 15:38 Sample: 1 63 Included observations: 63 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF LNGDP0 0.005355 10.58740 1.400106 LNFDI 0.000146 1.381450 1.245127 DI 1.71E-05 9.324699 1.174540 C 0.026713 26.53198 NA Dependent Variable: LNGDP14_00 Method: Least Squares Date: 07/04/16 Time: 15:49 Sample: 1 63 Included observations: 63 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LNGDP0 -0.570942 0.120376 -4.742980 0.0000 LNSI 0.104453 0.089122 1.172024 0.2462 DI 0.000308 0.003943 0.078151 0.9380 LNFDI 0.019795 0.013840 1.430203 0.1583 LNSE -0.329293 0.140650 -2.341221 0.0229 LNOPEN 0.052310 0.044370 1.178952 0.2435 LB -0.000653 0.010527 -0.062049 0.9507 C 3.397790 0.816331 4.162272 0.0001 R-squared 0.385137 Mean dependent var 2.256663 Adjusted R-squared 0.306882 S.D. dependent var 0.283899 S.E. of regression 0.236357 Akaike info criterion 0.071218 Sum squared resid 3.072548 Schwarz criterion 0.343362 Log likelihood 5.756643 Hannan-Quinn criter. 0.178253 F-statistic 4.921543 Durbin-Watson stat 1.426372 Prob(F-statistic) 0.000229 [xxxviii] Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.810106 Prob. F(7,55) 0.5827 Obs*R-squared 5.888452 Prob. Chi-Square(7) 0.5528 Scaled explained SS 6.974285 Prob. Chi-Square(7) 0.4316 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/04/16 Time: 16:04 Sample: 1 63 Included observations: 63 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.094327 0.302607 -0.311713 0.7564 LNGDP0 0.058477 0.044623 1.310472 0.1955 LNSI -0.025294 0.033037 -0.765644 0.4472 DI 0.000158 0.001462 0.107863 0.9145 LNFDI 0.001316 0.005131 0.256518 0.7985 LNSE 0.024405 0.052138 0.468079 0.6416 LNOPEN -0.002154 0.016448 -0.130942 0.8963 LB 0.001537 0.003902 0.393862 0.6952 R-squared 0.093467 Mean dependent var 0.048771 Adjusted R-squared -0.021909 S.D. dependent var 0.086671 S.E. of regression 0.087615 Akaike info criterion -1.913551 Sum squared resid 0.422206 Schwarz criterion -1.641407 Log likelihood 68.27687 Hannan-Quinn criter. -1.806516 F-statistic 0.810106 Durbin-Watson stat 1.734232 Prob(F-statistic) 0.582694 Variance Inflation Factors Date: 07/04/16 Time: 16:06 Sample: 1 63 Included observations: 63 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF LNGDP0 0.014490 32.52868 4.301680 LNSI 0.007943 75.18147 3.066019 DI 1.55E-05 9.640699 1.214343 LNFDI 0.000192 2.062133 1.858639 LNSE 0.019783 148.1582 8.280870 LNOPEN 0.001969 30.52635 2.797647 LB 0.000111 360.2235 1.561711 C 0.666396 751.5137 NA

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftac_dong_cua_dau_tu_den_tang_truong_kinh_te_va_hoi_tu_thu_nhap_tai_viet_nam_tv_7787.pdf
Luận văn liên quan