Luận văn Biện pháp nâng cao lợi nhuận ở công ty Sao Vàng

Hiện nay, hợp tác, hội nhập kinh tế là xu thế khách quan đối với tất cả các nước. Một quốc gia có hội nhập quốc tế được hay không và hội nhập đến mức nào cơ bản phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tồn tại trong nền kinh tế. Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó. Để hội nhập với nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam phải phấn đấu nâng cao sức cạnh tranh và để nâng cao khả năng cạnh tranh không còn cách nào khác là nâng cao lợi nhuận. Do sự tác động của quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá cả, các Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển để đứng vững trên thị trường thì hoạt đông sản xuất kinh doanh phải mang lại lợi nhuận.Chính vì vậy, tìm ra mọi biện pháp để nâng cao lợi nhuận là điều kiện cân thiết cho mỗi doanh nghiệp nước ta có thể tồn tại và tìm được một vị trí vững chắc trên thị trường.

doc77 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 31/12/2013 | Lượt xem: 1589 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Biện pháp nâng cao lợi nhuận ở công ty Sao Vàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ï hîp, cã chÕ ®é khuyÕn khÝch vËt chÊt ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc...Trong s¶n xuÊt ®· gi¶m ®­îc t×nh tr¹ng phÕ liÖu th¶i lo¹i, nç lùc trong viÖc tiÕt kiÖm n¨ng l­îng. VÒ chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng nh÷ng vÉn ®­îc ®¶m b¶o ®¶m b¶o mµ cßn kh«ng ngõng n©ng cao b»ng chøng lµ C«ng ty ®Çu ty rÊt nhiÒu trang thiÕt bÞ m¸y mãc nh­: ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ l­u ho¸ lÊp xe m¸y vµ «t«, m¸y kiÓm tra ®é bÒn lèp theo tiªu chuÈn tiªn tiÕn nhÊt cña NhËt B¶n...Trong khi sản lượng tiêu thụ các loại lốp xe đạp, xe máy , ôtô và săm lốp máy bay đều tăng lên thì sản lượng tiêu thụ săm của xe đạp, xe máy và ôtô lại giảm đi. §©y lµ mét khuyÕt ®iÓm trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty Cao su Sao vµng. nguyªn nh©n lµ do C«ng ty ch­a thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¸n hµng vµ qu¶ng c¸o. V× vËy, trong thêi gian tíi C«ng ty ph¶i chó trong h¬n ®Õn c«ng t¸c b¸n hµng vµ qu¶ng c¸o s¶n phÈm. V× ®©y lµ c«ng viÖc quan träng gióp C«ng ty tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm . tõ ®ã t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn. §èi víi doanh thu cña c¸c s¶n phÈm s¨m lèp, n¨m 2005 tuy cã mét sè s¶n phÈm nh­: s¨m xe ®¹p c¸c lo¹i, s¨m xe m¸y c¸c lo¹i, s¨m «t« c¸c lo¹i cã s¶n l­îng tiªu thô gi¶m so víi n¨m 2004. Nh­ng tæng doanh thu cña C«ng ty vÉn t¨ng lªn víi sè tiÒn lµ 91.545.761 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ 23,09%. Cô thÓ, lèp xe ®¹p c¸c lo¹i, s¨m xe ®¹p c¸c lo¹i, lèp xe m¸y c¸c lo¹i, s¨m xe m¸y c¸c lo¹i, s¨m lèp m¸y bay, lèp «t« c¸c lo¹i, s¨m «t« c¸c lo¹i ®Òu t¨ng lÇn t¨ng lÇn l­ît víi tû lÖ lµ: 17,9%; 1,27%; 14,86%; 7,54%; 40,45%; 39,60%; 7,12%. Nguyªn nh©n lµ do ®¬n gi¸ b×nh qu©n cña tÊt c¶ c¸c mÆt hµng ®Òu t¨ng lÇn l­ît lµ 3,97%; 14,56%; 3,83%; 9,95%; 23,40%; 8,55%; 8,39%.ViÖc ®¬n gi¸ b×nh qu©n cña tÊt c¶ c¸c mÆt hµng t¨ng lªn chñ yÕu lµ do gi¸ NVL nh­: dÇu má, cao su thiªn nhiªn dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¨m lèp ®Òu cã sù t­ng gi¸ so víi n¨m 2004. Nguyªn nh©n tiÕp theo lµ C«ng ty ®· gi¶m ®­îc c¸c kho¶n gi¶m trõ, ®Æc biÖt lµ gi¶m ®­îc hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, ngoµi ra C«ng ty cßn gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ b¸n hµng. Nhê gi¶m ®­îc c¸c kho¶n nµy mµ doanh thu cña C«ng ty trong n¨m 2005 ®· t¨ng lªn. 2.4.2 Tình hình thực hiện chi phí tại Công ty Cao su Sao vàng. Sau khi đã phân tích mối quan hệ và tác động giữa doanh thu và lợi nhuận thì mối quan hệ còn lại: giữa chi phí và lợi nhuận phải tiếp tục được xem xét. Ở các phần trên ta đã xem xét một cách tổng hợp và rút ra được một số nhận định mà tính đúng đắn của chúng sẽ cần được khẳng định qua những gì được đề cập dưới đây: BẢNG 07: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP §v: đồng Chỉ tiêu 31/12/2004 31/12/2005 Chênh lệch Số tiền Tỷ lệ% 1. Giá vốn hàng bán 379.119.024.774 466.197.456.107 87.078.431.333 22,969 2. Chi phí tài chính 14.612.153.266 22.186.322.390 7.574.169.124 51,835 3. Chi phí QLDN 16.326.138.084 19.238.775.034 2.912.636.951 17,84 4. Chi phí bán hàng 25.271.522.073 25.140.220.935 -131.301.138 -0,52 Tổng 435.328.838.187 532.762.774.466 97.433.936.279 22,38 Qua (Bảng 07) ta nhận thấy, Giá vốn hàng bán tăng 87.078.431.333 đồng tương ứng với tỷ lệ 22,969%. Nh­ ®· ph©n tÝch ë c¸c phÇn tr­íc gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng lµ do gi¸ nguyªn v©t liÖu dÇu má vµ cao su t¨ng lªn. Chi phí tài chính tăng 7.574.169.124 đồng tương ứng với tỷ lệ 51,835%. Chi phÝ nµy t¨ng lªn lµ do trong n¨m 2005 C«ng ty ch­a thanh to¸n ®­îc c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. §iÒu đã làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 7.574.169.124 đồng. Toàn bộ chi phí là lãi vay phải trả điều đó cho thấy trong kỳ Công ty đã dùng vốn vay cao hơn so với kỳ trước. Chi phí bán hàng giảm 131.301.138 đồng tương đương với tỷ lệ 0,52%. lµ do n¨m 2005 C«ng ty ®· qu¶n lý chÆt chÏ h¬n chi phÝ nhiªn liÖu phôc vô cho c«ng t¸c b¸n hµng, chi phÝ vËn chuyÓn. ChÝnh v× vËy, đã làm lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh tăng 131.301.138 đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2005 tăng 2.912.636.951 tương ứng với tỷ lệ 17,84. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cùng với sự gia tăng của doanh thu điều này là hoàn toàn hợp lý. V× trong n¨m nay C«ng ty më r«ng thªm quy m« s¶n xuÊt linh doanh nh­: më réng x­ëng s¶n xuÊt xe ®¹p, ®Çu t­ x©y dùng s¶n xuÊt s¨m lèp «t« t¨ng 200.000 bé/n¨m lªn ®Õn 500.000 bé/n¨m. C¸c c«ng tr×nh nµy ®· ®­îc hoµn thµnh vµ ®­a vµo sö dông. Nªn chi phÝ trang thiÕt bÞ tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý còng ®­îc ®Çu t­ nh»m qu¶n lý tèt c«ng viÖc kinh doanh cña C«ng ty. Để có sự đánh giá toàn diện hơn về thực hiện chi phí tại Công ty ta đi xem xét cơ cấu khoản mục trong chi phí gián tiếp. b¶ng 08: C¬ cÊu kho¶n môc trong chi phÝ gi¸n tiÕp Đv:đồng Kho¶n môc chi phÝ N¨m 2004 N¨m 2005 Chênh lệch 2005/2004 Sè tiÒn Tû träng (±)% Sè tiÒn Tû träng (±)% Số tiền Tû träng (±)% 1. Chi phí NLVL 319.254.203.396 70,7 427.070.588.777 73,7 107.816.385.381 3 2.Chi phí nhân công 47.083.683.399 10,4 53.979.229.592 9,3 6.895.546.193 -1,1 - Tiền lương và các khoản phụ cấp 42.304.324.232 9,4 49.321.054.514 8,5 7.016.730.282 -0,9 -BHXH-BHYT-KPCĐ 4.779.359.167 1,1 4.658.175.078 0,8 -121.184.089 -0,3 3. Khấu hao TSCĐ 21.531.163.020 4,8 34.907.122.887 6 13.375.959.867 1,2 4. Chi phí dịch vụ mua ngoài 24.406.244.714 5,4 32.079.110.092 5,5 7.672.865.378 0,1 5. Chi phí khác bằng tiền 39.492.025.869 8,7 31.247.798.185 5,4 8.244.227.684 -3,3 Tổng 451.767.320.398 100 579.283.849.533 100 127.516.529.135 0 Qua (B¶ng 10) ta thÊy tæng c¸c kho¶n môc trong chi phÝ gi¸n tiÕp cña C«ng ty n¨m 2005 lµ 579.283.849.533 ®ång t¨ng 127.516.529.135 ®ång so víi n¨m 2004. §Ó biÕt tæng c¸c kho¶n môc chi phÝ gi¸n tiÕp cña C«ng ty t¨ng lµ do ®©u ta ®i s©u vµo xem xÐt: Víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty, c«ng ty cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tõ cao su nh­: s¨m lèp xe ®¹p, xe m¸y, «t« , m¸y bay vµ pin phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu. Cho nªn c¸c nguyªn vËt liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bao gåm: dÇu má, cao su thiªn nhiªn, cao su tæng hîp, c¸c lo¹i ho¸ chÊt, v¶i mµnh, v¶i phin, tanh thÐp, phßng lo·ng...Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy chi phÝ nguyªn vËt liÖu n¨m 2005 lµ 427.070.588.777 ®ång t¨ng 107.816.385.381 ®ång t­¬ng øng víi tû träng 3%. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu t¨ng lªn lµ do trong thêi gian võa qua gi¸ dÇu má vµ cao su ®Òu t¨ng qu¸ cao, gi¸ dÇu má t¨ng 84USD/1thïng cßn gi¸ cao su t¨ng tíi 31,82% (chØ tÝnh riªng gi¸ cao su tõ n¨m 2002 ®Õn nay ®· t¨ng 9,3%). Ngoµi ra c¸c nguyªn liÖu kh¸c nh­: bét mµu, phßng lo·ng, mätt sè lo¹i ho¸ chÊt...®Òu ®­îc nhËp tõ n­íc ngoµi víi gi¸ kh«ng rÎ. Nh÷ng yÕu tè trªn ®· lµm cho chi phÝ nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty n¨m 2005 t¨ng cao. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu t¨ng lªn lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá cho C«ng ty trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm lîi nhuËn. §èi víi kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng. Trong n¨m 2005, chi phÝ nh©n c«ng lµ 53.979.229.592 ®ång t¨ng 6.895.546.193 ®ång. Sè tiÒn t¨ng nh­ vËy lµ do n¨m 2005 c«ng ty ®· më réng quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh­ ®­a x­ëng s¶n xuÊt s¨m lèp «t« t¨ng tõ 200.000 b«/n¨m ®Õn 500.000bé/n¨m, c¶i tiÕn l¹i x­ëng s¶n xuÊt xe ®¹p vµo ho¹t ®éng.V× vËy, C«ng ty ®· ph¶i tuyÓn thªm nh©n c«ng, nªn n¨m 2005 tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ®· t¨ng lªn 7.016.730.282 ®ång. Tuy sè tiÒn dµnh cho chi phÝ nh©n c«ng t¨ng lªn nh­ng tû träng l¹i gi¶m lµ 1,1%. Do tû träng chi phÝ nh©n c«ng gi¶m nªn tû träng cña c¸c kho¶n môc chi phÝ thuéc chi phÝ nh©n c«ng tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp còng gi¶m lµ 0,9% . Nguyªn nh©n lµ do C«ng ty ¸p dông chÕ ®é th­ëng ph¹t nghiªm minh, møc ph¸p còng ®­îc theo chia theo nhiÒu bËc: tõ 2000ng ®Õn c¶ b¹c triÖu. NÕu t¸i ph¹m nhiÒu lÇn th× møc ph¹t sÏ t¨ng theo. V× vËy, tû träng chi phÝ nh©n c«ng gi¶m ®i lµ do trong n¨m nhiÒu c«ng nh©n cña C«ng ty ®· vi ph¹m kû luËt, kh«ng hoµn thµnh tèt c«ng viÖc vµ ca trùc cña m×nh nh­: t¹i xÝ nghiÖp sè 1 van h¬i nãng cña m¸y l­u ho¸ s¨m lèp xe ®¹p bÞ x× h¬i rÊt m¹nh nh­ng kh«ng thÊy treo biÓn “chê xö lý”. Nh­ vËy, c«ng nh©n trùc c¬ ®· kh«ng thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra thiÕt bÞ trong ca trùc cña m×nh. Cßn t¹i m¸y c¾t v¶i sè 2 xi lanh tr­ît dao c¾t ch¹y qu¸ nha thóc vµo mét ®Çu xi lanh lµm rung c¶ m¸y mµ c«ng nh©n vÉn vËn hµnh, vÉn cho ch¹y, kh«ng dõng ®Ó söa ch÷a. Trùc c¬, tr­ëng ca còng kh«ng kiÓm tra ph¸t hiÖn kÞp thêi ®Ó xö lý... §©y lµ mét viÖc lµm v« tr¸ch nhiÖm tr­íc tµi s¶n cña C«ng ty. ChÝnh v× vËy, ban gi¸m ®èc C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh xö ph¹t nh÷ng c«ng nh©n nµy. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty n¨m 2005 lµ 34.907.122.887 ®ång t¨ng 13.375.959.867 ®ång t­¬ng øng víi tû träng 1,2%. Nguyªn nh©n lµ do mét sè tµi s¶n ®· hÕt tµi s¶n ®· cò song vÉn ®­îc C«ng ty tiÕp tôc sö dông phôc vô s¶n xuÊt s¶n phÈm, vÝ dô: m¸y xÐ v¶i mµnh, m¸y c¾t h×nh mÆt lèp, c¸c m¸y ph¸t ®iÖn cã c«ng suÊt tiªu thô ®iÖn vÉn ch­a lín... H¬n n÷a s¶n l­îng s¶n xuÊt s¶n phÈm n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 2,57%. V× vËy, khÊu hao TSC§ n¨m 2005 t¨ng h¬n 2004. C¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cña C«ng ty n¨m 2005 t¨ng 7.672.865.378 ®ång , víi tû träng lµ 0,1%. Chi phÝ nµy t¨ng lªn lµ do trong n¨m 2005 c«ng ty ®· chi mét kho¶n tiÒn kh«ng nhá vµo b¶n quyÒn vµ ý t­ëng vÒ c¸c s¶n phÈm s¨m lèp, ®Æc biÖt b¶n quyÒn s¨m lèp «t« v× C«ng ty ®ang h­íng vµo s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm s¨m lèp cao cÊp ... Ngoµi ra, c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cña C«ng ty còng t¨ng lªn lµ 8.244.227.684 ®ång, chi phÝ nµy t¨ng lµ do trong n¨m C«ng ty ®· ph¶i chi mét kho¶n tiÒn vµo ®iÖn n­íc, m¸y ®iÒu hßa, bãng ®Ìn... Qua ®©y ta thÊy chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cao su Sao vµng t¨ng lªn lµ do nguyªn vËt liÖu t¨ng, do C«ng ty ®ang thùc hiÖn chiÕn dÞch më r«ng quy m« kinh doanh cña m×nh. V× vËy, c¸c kho¶n chi phÝ cña c«ng ty t¨ng lªn lµ hîp lý. Tuy nhiªn, sù t¨ng nhÑ cña mét sè kho¶n môc chi phÝ nh­ chi phÝ nhiªn vËt liÖu,chi phÝ nh­ khÊu hao TSC§, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ®· lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn t×nh h×nh thùc hiÖn lîi cña C«ng ty gi¶m ®i ®¸ng kÓ . V× vËy, C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p h¹n chÕ c¸c kho¶n gi¶m chi phÝ h¬n ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn nhiÒu h¬n. 2.5 T×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh cña C«ng ty n¨m 2004 vµ 2005. 2.5.1 T×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng n¨m 2004 vµ 2005. T×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ vèn l­u ®éng cña C«ng ty ®­îc biÓu hiÖn qua b¶ng sau: (B¶ng 09) Vèn l­u ®éng b×nh qu©n cña C«ng ty tµi thêi ®iÓm 31/12/2005 lµ: 205.333.279.135,5 ®ång t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 62.178.987.076 ®ång. Nh­ vËy, cïng víi sù t¨ng tr­ëng cña vèn kinh doanh th× vèn l­u ®éng cña C«ng ty qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng vµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­. Tuy nhiªn, ®Ó ®ång vèn ph¸t huy ®ù¬c hiÖu qu¶ cao nhÊt th× ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý, ph©n bæ vèn gi÷a c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i hîp lý, ®¶m b¶o cho ®ång vèn lu©n chuyÓn linh ho¹t kh«ng bÞ ø ®äng trong mét kh©u nµo lµm gi¶m hiÖu qu¶ ®ång vèn. Trong c¬ cÊu vèn l­u ®éng cña C«ng ty ta thÊy, tû träng c¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho chiÕm chñ yÕu trong tæng nguån vèn l­u ®éng. So víi thêi ®iÓm 31/12/2004 th× c¸c kho¶n ph¶i thu b×nh qu©n ë 31/12/2005 t¨ng 7.435.381.881 ®ång so víi n¨m 2004. Nguyªn nh©n lµ do C«ng ty ch­a thu ®­îc mét l­îng tiÒn hµng b¸n chÞu cho mét sè kh¸ch hµng lín nh­: Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi, Côc qu¶n lý xe m¸y Bé quèc phßng, c¸c má than t¹i Qu¶ng Ninh. Ta thÊy sè vèn cña C«ng ty bÞ chiÕm dông kh¸ lín vµ cã xu h­íng mçi n¨m mét t¨ng lªn. Tõ thùc tÕ trªn C«ng ty nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý nî ph¶i thu còng nh­ x¸c ®Þnh mét chÝnh s¸ch b¸n chÞu hîp lý h¬n. Sè d­ b×nh qu©n hµng ho¸ vËt t­ tån kho cña C«ng ty n¨m 2005 lµ: 155.596.801.218 ®ång t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 56.302.997.669 ®ång. Hµng tån kho cña C«ng ty t¨ng chñ yÕu lµ do C«ng ty ch­ xuÊt dïng mét khèi l­îng lín nguyªn vËt liÖu nh­: cao su thiªn nhiªn, cao su tæng hîp, bét mµu, mét sè lo¹i ho¸ chÊt vµ b¸n th¸nh phÈm dù tr÷ phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt trong n¨m. Ngoµi ra hµng tån kho t¨ng lªn lµ do mét sè mÆt hµng göi ®i b¸n nh­ s¨m xe ®¹p, s¨m xe m¸y, s¨m «t« vÉn ch­ tiªu thô ®­îc. MÆc dï kh«ng g©y bÊt lîi nhiÒu l¾m cho hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng nh­ng c«ng ty nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi ®Ó gi¶i quyÕt hµng tån kho. V× hµng tån kho t¨ng lªn sÏ lµm cho vèn cña C«ng ty bÞ ø ®äng vµ kh«ng sinh lêi. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh vµ nã ®­îc ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ tiªu ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu trang bªn. (B¶ng 11). Qua b¶ng trªn ta thÊy viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty trong n¨m qua ch­a thùc sù ®¹t ®ù¬c hiÖu qu¶, mÆc dï doanh thu thuÇn mçi n¨m t¨ng nh­ng lîi nhuËn thu vÒ ch­a t¨ng cao. Nguyªn nh©n lµ do vßng qua vèn vËt t­ hµng ho¸ gi¶m 0,3 so víi n¨m 2004 lµm cho sè ngµy mét vßng quay vèn t¨ng lªn tõ 138,5 n¨m 2004 lªn 156,5 n¨m 2005 t¨ng 18 ngµy. Nguyªn nh©n do ®· xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng ø ®äng vèn ë mét sè kh©u trong s¶n xuÊt. §©y lµ khuyÕt ®iÓm cña C«ng ty trong n¨m qua vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph©n phèi vËt t­ hµng ho¸, phôc vô cho s¶n xuÊt s¨m lèp c¸c lo¹i. Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng 0,27 vßng so víi n¨m 2005, kÐo theo kú thu tiÒn b×nh qu©n gi¶m 5 ngµy. Nh­ vËy, trong n¨m qua C«ng ty ®· gi¶i quyÕt tèt kh©u thanh to¸n kú thu tiÒn trung b×nh cña C«ng ty gi¶m sè ngµy so víi n¨m 2004, nguyªn nh©n do doanh thu tiªu thô cña C«ng ty trong n¨m qua t¨ng. Tuy nhiªn sè d­ c¸c kho¶n ph¶i thu vÉn cao ®ßi hái C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn chó träng c«ng t¸c thu håi vèn. Vßng quay vèn l­u ®éng cña C«ng ty gi¶m 0,44 vßng so víi 2004, ®iÒu nµy cho thÊy hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vµ qu¶n lý vèn ch­ cao, ®Æc biÖt trong c«ng t¸c thanh to¸n chi phÝ l·i vay vµ lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn. ChÝnh nh÷ng nguyªn nh©n trªn lµm cho chØ tiªu doanh lîi vèn l­u ®«ng trong n¨m qua t¨ng chËm. Cô thÓ doanh lîi vèn l­u ®éng cña C«ng ty chØ t¨ng 0,7%, cã nghÜa cø mçi 100® vèn l­u ®éng trong n¨m 2004 t¹o ra 1,4 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ, n¨m 2005 t¹o ta 2,1 ®ång. V× vËy, ®Ó lµm t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn, trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty cÇn ph¶i phÊn ®Êu tèt h¬n n÷a trong c«ng t¸c qu¶n lý hµng tån kho, c«ng t¸c thu håi vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n...®Ó ®¹t lîi nhuËn cao h¬n. 2.5.2 T×nh h×nh sö dông vèn cè ®Þnh. Nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn, kÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý, sö dông vèn ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ trÞ s¶n xuÊt, doanh thu vµ lîi nhuËn cña ®¬n vÞ. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh sÏ t¹o nhiÒu lîi nhuËn trªn mét ®ång vèn cè ®Þnh b×nh qu©n tham gia vµo s¶n xuÊt. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty ta ®i xem xÐt mét sè c¸c chØ tiªu trong b¶ng sau: (B¶ng 10). N¨m 2005 vèn cè ®Þnh b×nh qu©n lµ 278.099.602.495 ®ång t¨ng 59.321.548.018,5 ®ång do c«ng ty chó träng nhiÒu vµo ®Çu t­ TSC§, cô thÓ lµ ®Çu t­ vµo: x­ëng luyÖn cao su b¸n thµnh phÈm 12000 tÊn/n¨m t¹i thÞ trÊn Xu©n Hoµ-Mª Linh VÜnh Phóc vµ x­ëng s¶n xuÊt s¨m lèp «t« tõ 200.000 bé/n¨m lªn 500.000 bé/n¨m t¹i Hµ Néi. Ngoµi ra C«ng ty cßn chó träng ®Õn ®Çu t­ trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt s¨m lèp nh­: M¸y Ðp suÊt mÆt lèp, m¸y thµnh h×nh, hÖ thèng c¸n m¸nh hiÖn ®¹i cho c¸c s¶n phÈm lèp «t«. HiÖu suÊt sö dông TSC§ gi¶m 0,1 lÇn so víi n¨m 2004, nguyªn nh©n lµ do trong n¨m C«ng ty vÉn ch­a khai th¸c triÕt ®Ó hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng, lµm gi¶m n¨ng suÊt trong c«ng t¸c s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¨m lèp. Doanh lîi vèn cè ®Þnh t¨ng tõ 0,0009% n¨m 2004 lªn 0,0015 n¨m 2005. Qua ®©y ta thÊy C«ng ty ®· ®Çu t­ ®óng h­íng,th¸c triÖt ®Ó kh¶ n¨ng sinh lêi cña ®ång vèn. Tuy nhiªn, ®Ó vèn cè ®Þnh trong n¨m tíi ph¸t huy hiÖu qu¶ h¬n n÷a C«ng ty cÇn chó ý n©ng cao n¨ng suÊt sö dông vèn cè ®Þnh h¬n n÷a, chó ý ®Õ c«ng t¸c söa ch÷a lín TSC§, thanh lý nh÷ng m¸y mãc d©y chuyÒn l¹c hËu...VÝ dô t¹i nhµ m¸y cao su sè 2, n¨m 2005 c¸c chØ tiªu vÒ s¨m xe ®¹p lµ 8.700.000 chiÕc th× chØ ®¹t ®­îc 7.411.093 chiÕc. Cßn t¹i nhµ m¸y cao su sè 1, n¨m 2005 c¸c chØ tiªu vÒ lèp xe m¸y lµ 1.300.000 chiÕc th× chØ ®¹t 1.292.709 chiÕc, vÒ s¨m xe m¸y th× chØ ®¹t ®­îc 3.512.105 chiÕc so víi kÕ ho¹ch lµ 3.700.000 chiÕc. Nguyªn nh©n c¸c chØ tiªu trªn kh«ng ®¹t ®­îc s¶n l­îng nh­ kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra lµ do mét sè m¸y mãc cña C«ng ty ch­a ph¸t huy hÕt c«ng suÊt, mét sè m¸y mãc ®· h¬i cò nh­ng vÉn ®­a vµo sö dông nh­: m¸y xÐ v¶i mµnh, m¸y c¾t h×nh mÆt lèp, c¸c m¸y ph¸t ®iÖn cã c«ng suÊt tiªu thô ®iÖn vÉn ch­a lín... Nh×n chung, c«ng t¸c ®Çu t­ TSC§ cña C«ng ty n¨m 2005 ®· cã b­íc tiÕn triÓn tèt , n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh, gãp phÇn t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn trong n¨m qua. Tãm l¹i, trong n¨m 2005 c«ng ty Cao su Sao vµng ®· hoµn thµnh tèt mäi chØ tiªu ®Ò ra vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn, vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kh«ng ngõng ®­îc më réng vÒ quy m«. 2.6 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG 2.6.1 Kết quả đạt được. Năm 2005 có thể coi là một năm mang lại thành công cho Công ty Cao su Sao vàng. Vượt qua những khó khăn do sự xuất hiện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp cạnh tranh cùng loại đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, cũng như việc thay đổi cơ chế quản lý Doanh nghiệp...Công ty đã làm ăn có lãi, phấn đấu tăng doanh thu và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên với thu nhập bình quân đầu người năm 2005 là 1.415.000 đồng một tháng. Trong năm, Công ty có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, điều đó làm cho bức tranh tài chính của Công ty ngày càng sáng hơn. Những thành tích mà Công ty đạt được là: Tæng doanh thu n¨m 2005 cao h¬n n¨m 2004 lµ 531.860.626.582 ®ång t­¬ng ®­¬ng víi tû lÖ 22,4%. C¸c tû suÊt lîi nhuËn trong n¨m ®Òu t¨ng. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ lîi nhuËn nhuËn sau thuÕ ®Òu t¨ng víi tû lÖ lµ 113,2%. Nhê vËy mµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m 2005 còng t¨ng 73.108.533 ®ång so víi n¨m 2004. Trong khi ®ã c¸c kho¶n gi¶m trõ vµ chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty ®Òu gi¶m. §iÒu ®ã cµng gãp phÇn cho doanh thu cña C«ng ty Cao su Sao vµng ngµy cµng t¨ng lªn vµ còng lµm cho lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng lªn, Từ những kết quả đạt được trong năm 2005 công ty càng có điều kiện mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh lớn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Và đặc biệt Công ty đã đóng góp chung cho “thập kỷ chất lượng vàng” của các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng cho mỗi doanh nghiệp một thương hiệu uy tín. 2.6.2 Hạn chế và nguyên nhân. 2.6.2.1 Hạn chế Bên cạnh những kết quả đạt được đã được đề cập ở trên, Công ty vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục. Những hạn chế này nói chung có một số mang tính khách quan, số khác mang tính chủ quan. Ta có thể lấy một số ví dụ sau đây: Mặc dù đã có nhiều cố gắng song các khoản phải thu của khác hàng và hàng tồn kho vẫn tăng hơn so với năm 2004. Đặc biệt là hàng tồn kho, bởi khi hàng tồn kho tăng lên sẽ làm cho vốn của Doanh nghiệp bị ứ đọng (Hàng tồn kho năm 2005 tăng 84.504.003.738 đồng tương ứng với tỷ lệ 74,55% so với năm 2004). Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn vẫn còn cao, năm 2005 nợ ngắn hạn tăng lên 37,78%, nợ dài hạn cũng tăng với tỷ lệ là 12,4%. Cơ cấu tài sản cũng vẫn còn chưa hợp lý với TSCĐ và ĐTDH đã giảm hơn so với năm 2004 là 12,73%. KÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý vµ vèn l­u ®éng ch­a thùc sù ®¹t ®­îc hiÖu qu¶, hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ch­a cao. Trên đây là một số hạn chế mà Công ty Cao su Sao vàng còn vướng mắc. Nếu không có những vướng mắc này thì lợi nhuận của Công ty sẽ còn cao hơn nữa. Vì vậy, Công ty cần tiếp tục có những giải pháp ngắn hạn cũng như dài hạn nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo. 2.6.2.2 Nguyên nhân Như đã nói ở trên, những hạn chế của Công ty có tính khách quan và chủ quan, điều này xuất phát từ những nguyên nhân sau đây: - Do giá nguyên vật liệu đầu vào của các doanh nghiệp cao su tăng rất mạnh. Trong khi đó, giá bán sản phẩm hàng năm thấp hơn so với giá nguyên vật liệu đầu vào. - Trên thị trường săm lốp có sự cạnh tranh quyết liệt, có nhiều đối thủ với những chính sách bán hàng hấp dẫn, chất lượng sản phẩm tốt, mẫu mã đa dạng. - Trong năm qua Công ty đã đầu tư một khoản tiền khá lớn vào việc đổi mới trang thiết bị máy móc để phục vụ cho công viếc sản xuất kinh doanh. - Quy mô sản xuất không ngừng được mở rộng, trong khi diện tích mặt bằng sản xuất lại hạn chế. - Những văn bản pháp luật của nhà nước có ít nhiều tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ch­¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn cña c«ng ty cao su sao vµng 3.1. ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Trải qua 45 năm tồn tại và phát triển, Công ty Cao su Sao vàng luôn giữ vững vị thế của mình là một trong những công ty sản xuất săm lốp uy tín hàng đầu Việt Nam. Công ty không ngừng đầu tư khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng cải tiến mẫu mã sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và nhằm mục tiêu mở rộng, phát triển của Công ty. Là một Công ty nhà nước nằm trong lộ trình công nghiệp hoá doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Từ cuối tháng 11/2005, Công ty đã bắt đầu tổ chức các công tác liên quan để tiến hành cổ phần hoá Công ty như phát phiếu đăng ký đấu giá, tổ chức đấu giá, nộp tiền mua cổ phần...và đến tháng 3/2006, Công ty đã hoàn thành cổ phần hoá. Tên gọi sau khi cổ phần hoá: Công ty cổ phần Cao su Sao vàng. Với sự thay đổi về hình thức pháp lý, cơ cấu tổ chức của Công ty, phương hướng phát triển của Công ty trong năm 2006 như sau: * Sắp xếp lại mô hình tổ chức: Chuyển sang hoạt động theo mô hình mới sẽ giúp Công ty phát huy được những ưu thế của mô hình Công ty cổ phần. Mô hình tổ chức của Công ty sau khi cổ phần hoá dự kiến như sau: - Hội đồng quản trị : 05 người (Kiêm nhiệm) - Ban kiểm soát : 03 người (Kiểm nhiệm) - Ban giám đốc Công ty : 04 người - Các phòng, Ban, Xí nghiệp cũng sẽ được sắp xếp lại theo hướng hợp lý hoá sản xuất và phù hợp với cơ chế thị trường. * Các giải pháp về sản xuất: - Tăng cường công tác quản lý về mọi mặt, nâng cao trình độ quản lý lao động, quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, kỷ luật trong sản xuất đảm bảo an toàn, liên tục. - Thực hiện tốt công tác quản lý thiết bị, thống kê, phân tích, điều tra xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân để có biện pháp khắc phục, nhằm hạn chế, ngăn ngừa sai phạm. - Triển khai dự án điểm về nâng cao hiệu suất sử dụng, hợp lý hoá năng lượng phục vụ sản xuất, phấn đấu giảm chi phí từ 5%-10%, góp phần bảo vệ môi trường và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. * Giải pháp kỹ thuật: Tiếp tục tối ưu hoá thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn mẫu, thiết kế thi công, trên cơ sở hợp lý hoá cấu trúc sản phẩm và phân bổ vật liệu, hợp lý hoá kích thước, kiểu dáng sản phẩm, đạt tính năng sử dụng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, phấn đấu giảm chi phí trong sản xuất từ 3% đến 10%, tuỳ theo từng loại sản phẩm. Áp dụng phương pháp thiết kế, pha chế mới để tăng tính năng cơ-lý của sản phẩm đáp ứng nhu cầu đặc thù về sử dụng và phù hợp với hệ thống đường sá của nước ta, sử dụng công nghệ tin học với phần mền tính toán và mô phỏng tiên tiến vào sản xuất đảm bảo nhanh chóng, chính xác, nâng cao được chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất thiết bị. * Giải pháp về tài chính: - Xây dựng kế hoạch mua nguyên vật liệu dài hạn, giảm chi phí đầu vào. - Xây dựng lại định mức lao động, đơn giá tiền lương, rà soát lại các địng mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, văn phòng phẩm...góp phấn giảm chi phí sản xuất. - Chi phí sửa chữa lớn: Phòng Kỹ thuật kết hợp với các đơn vị sử dụng và quản lý tài sản kiểm tra và lập các biên bản khảo sát chi tiết cho từng loại tài sản cần sửa chữa theo kế hoạch hoặc đột xuất. Trên cơ sở đó, lập các dự toán chi tiết và tiến hành sửa chữa đảm bảo các thông số kỹ thuật như thiết kế. - Chủ động tìm kiếm các vật tư trong nước đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để thay thế cho các vật tư nhập ngoại. * Hệ thống chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006: Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Năm 2006 1 Vốn điều lệ 49.048 2 Doanh thu 690.820 3 Nộp ngân sách 16.744 4 Chi phí 9.244 5 Lợi nhuận trước thuế 7.500 6 Lợi nhuân sau thuế 7.500 7 Lao động 1.510 8 Thu nhập bình quân (1000đ/người/tháng) 1.600 9 Tổng quỹ lương (1000đ) 28.992 10 Cổ tức hàng năm 11% 3.2. mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn cña C«ng ty cao su sao vµng. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cao su Sao vµng, qua nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty em m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn nh»m t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty nh­ sau: 3.2.1 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. 3.2.1.1 Về vốn lưu động: Như ta đã biết, Vèn l­u ®éng b×nh qu©n cña C«ng ty tµi thêi ®iÓm 31/12/2005 lµ: 205.333.279.135,5 ®ång t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 62.178.987.076 ®ång, Sè d­ b×nh qu©n hµng ho¸ vËt t­ tån kho cña C«ng ty n¨m 2005 lµ: 155.596.801.218 ®ång t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 56.302.997.669 ®ång (tăng 74,5548% so với ®Çu năm 2005). Nếu không có biện pháp nhanh chóng sẽ gây ra tình trạng ứ đọng vốn, Đồng thời Công ty cũng phải bỏ ra một số chi phí đáng kể trong việc quản lý số tài sản đó. Trong khi ®ã kho¶n ph¶i thu b×nh qu©n ë cuèi n¨m 2005 t¨ng 7.435.381.881 ®ång so víi ®Çu n¨m 2005. Nguyªn nh©n lµ do C«ng ty ch­a thu ®­îc mét l­îng tiÒn hµng b¸n chÞu cho mét sè kh¸ch hµng lín nh­: Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi, Côc qu¶n lý xe m¸y Bé quèc phßng, c¸c má than t¹i Qu¶ng Ninh. Ta thÊy sè vèn cña C«ng ty bÞ chiÕm dông kh¸ lín vµ cã xu h­íng mçi n¨m mét c¸c kho¶n ph¶i thu l¹i qu¸ cao cuèi n¨m 2005 t¨ng víi tû lÖ lµ 75,88%. Chính vì vậy để nâng cao tối đa hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng hiện có vào sản xuất kinh doanh tôi mạnh dạn đưa ra những biện pháp sau đây: - §èi víi hµng tån kho C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p nh­: thường xuyên kiểm kê, kiểm tra toàn diện. §ể có biện pháp xử lý kịp thời từng trường hợp, tránh ứ đọng hoặc thiếu vật tư, ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh. - Đối với vốn lưu động trong khâu lưu thông, Công ty cần quan tâm đặc biệt đến vốn trong thanh toán và các loại vốn bằng tiền như tiền gửi ngân hàng và tiền mặt tại quỹ bằng cách quản lý tiền gửi ngân hàng và tiền mặt chặt chẽ. Tránh để tình trạng tài sản bằng tiền giảm vì điều đó sẽ gây khó khăn cho Công ty trong khả năng thanh toán cũng như chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. - Trong n¨m qua c¸c kho¶n ph¶i thu cña C«ng ty cßn rÊt lín dã lµ do C«ng ty ch­a thu ®­îc c¸c kho¶n nî tõ kh¸ch hµng nh­: C¸c má than t¹i Qu¶ng Ninh, Côc qu¶n lý xe m¸y Bé quèc Phßng. §Ó c¸c kho¶n ph¶i thu gi¶m th× C«ng ty ph¶i c¸c biện pháp tích cực trong thu hồi công nợ để tránh tình trạng chiếm dụng vốn nh­ tr­íc khi giao hµng c«ng ty ph¶i giao hÑn víi kh¸ch hµng thêi ®iÓm mµ hä ph¶i thanh to¸n, cÇn t×m hiÓu râ thêi ®iÓm kh¸ch hµng nî cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ch¼ng h¹n Côc qu¶n lý xe m¸y bé quèc phßng th× C«ng ty nªn biÕt khi nµo hä ®­îc nhËn ®­îc kinh phÝ ®Ó qu¶n lý. Thùc hiÖn viÖc khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tr¶ tiÒn sím, h¸n chÕ nî ph¶i thu b»ng c¸ch sö dông chiÕt khÊu thanh to¸n. VÝ dô, C«ng ty cã thÓ ¸p dông mét møc chiÕt khÊu nhá h¬n hoÆc b»ng tiÒn vay t¹i ng©n hµng ®èi víi kh¸ch mua hµng ®Æt tiÒn tr­íc víi khèi l­îng lín vµ kh¸ch hµng tr¶ tiÒn ngay v× ®iÒu nµy sÏ gióp c«ng ty kh«ng nh÷ng cã thÓ sö dông ®­îc mét kho¶n tiÒn tõ kh¸ch hµng mua mµ kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn l·i vay nÕu nh­ C«ng ty v× ch­a thu ®­îc tiÒn mµ ph¶i vay ng©n hµng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt. ViÖc chiÕt khÊu thanh to¸n nµy cßn gióp cho C«ng ty cã thÓ t¨ng ®­îc khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô, t¨ng doanh thu. - Công ty cần có các biện pháp tăng cường quản lý VLĐ trong các khâu dự trữ nguyªn vËt liÖu nh­: dÇu má, cao su v× nh÷ng nguyªn liÖu nµy ngµy cµng t¨ng gi¸, thø hai lµ kh©u lưu thông nh­ tr­íc khi tung s¶n phÈm ra thÞ tr­êng C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc nguån tiªu thô, t¨ng c­êng c¸c dÞch vô sau b¸n hµng nh­: khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o, tr¸nh vi ph¹m b¶n quyÒn vÒ s¶n phÈm tõ ®ã đẩy nhanh tốc độ chu chuyển VLĐ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 3.2.1.2 Về vốn cố định. N¨m 2005, c¸c chØ tiªu sö dông vèn cè ®Þnh ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ, doanh lîi vèn cè ®Þnh t¨ng tõ 0,0009% n¨m 2004 lªn 0,0015 n¨m 2005. Qua ®©y ta thÊy C«ng ty ®· th¸c ®­îc triÖt ®Ó kh¶ n¨ng sinh lêi cña ®ång vèn. Tuy nhiªn, ®Ó vèn cè ®Þnh trong n¨m tíi ph¸t huy hiÖu qu¶ h¬n n÷a th× C«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p t¨ng TSC§ vµ §TDH h¬n. V× n¨m 2005, TSC§ vµ §TDH gi¶m 436.397.205 ®ång t­¬ng ®­¬ng víi tû lÖ 0,16%. TSCĐ và ĐTDH giảm một phần là do các khoản đầu tư tài chính giảm 45.704.815 đồng tương ứng với tỷ lệ 0,1297%. Việc giảm các khoản đầu tư tài chính dài hạn chứng tỏ Công ty chưa chú trọng vào đầu tư tài chính, điều này không có lợi cho các Công ty sản xuất nói chung và Công ty Cao su Sao vàng nói riêng. Vì vậy công ty cÇn có những biện pháp tăng vốn cố định lên và tích cực hơn trong đầu tư tài chính ngắn hạn nh­ vËy doanh lîi vèn cè ®Þnh cña C«ng ty cµng t¨ng lªn. Các biện pháp đó là: - Công ty nên tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho dây chuyền sản xuất săm lốp, đặc biệt là dây chuyền sản xuất săm lốp ôtô ®Ó t¨ng hiÖu suÊt sö dông,vì đời sống xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng ôtô ngày càng lớn, đồng thời người tiêu dùng đòi hỏi chất lượng sản phẩm phải cao hơn. - Tăng cường quản lý, giám sát VCĐ, lựa chọn và xác định mức khấu hao hợp lý để tránh hao mòn vô hình, mua bảo hiểm TSCĐ, trích dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn. - Công ty nên chú trọng nhiều hơn vào đầu tư tài chính dài hạn vÝ dô: nh­ C«ng ty nªn t¨ng c­êng liªn doanh h¬n n÷a víi c«ng ty TNHH Inoue, ®©y lµ C«ng ty vÉn hîp t¸c liªn doanh víi c«ng ty Cao su Sao vµng trong nh÷ng n¨m qua, vÒ ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n c«ng ty nªn t¨ng c­êng ®Çu t­ h¬n v× ®©y lµ mét h×nh thøc ®Ó C«ng ty huy ®éng vèn. Điều đó sẽ làm cho quy mô vốn của Công ty tăng lên , khả năng về cuối kỳ quy mô sản xuất kinh doanh Công ty ngày càng được mở rộng. 3.2.2 Sử dụng có hiệu quả các khoản tiền vay. Nợ phải trả của Công ty cuèi năm 2005 tăng 101.271.648.167 đồng tương ứng với tỷ lệ 29,912%. Với số liệu này cho thấy trong kỳ Công ty chiếm dụng vốn nhiều hơn khoản vốn Công ty chiếm dụng. Các khoản nợ phải trả tăng là do nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và các khoản nợ khác đều tăng, lần lượt là: 37,777%; 12,399%; 143,039%). §Ó h¹n chÕ c¸c kho¶n nî, trong thêi gian tíi C«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p m¹nh ®Ó thu nî tõ nh÷ng kh¸ch hµng nh­: Côc qu¶n lý xe ®¹p, C«ng ty vËn t¶i Hµ Néi, C¸c má than Qu¶ng Ninh ®Ó lÊy tiÒn ®ã thanh to¸n nî cho Cång ty m×nh. Thø hai lµ c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc mÆt hµng chñ ®¹o vµ mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn nhÊt nh­ t¨ng c­êng s¶n xuÊt lèp xe m¸y, «t«. §Ó tõ ®ã sö dông c¸c kho¶n vay sao cho hiÖu qu¶ nhÊt, thu ®­îc nhiÒu doanh thu nhÊt. Cã nh­ vËy, C«ng ty míi thanh to¸n ®­îc c¸c kho¶n nî. 3.2.3 Giảm bớt hàng tồn kho vµ t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý. Cuèi năm 2005 hàng tồn kho của Công ty đã tăng 84.504.003.738 đồng tương ứng với tỷ lệ 74,5548%. Hàng tồn kho là số vốn bị ứ đọng, không hề sinh lời. Vì vậy giảm lượng hàng tồn kho và quản lý chặt chẽ hàng hoá tồn kho cũng như xác định chính xác lượng hàng tồn kho cần thiết không những sẽ giúp cho Công ty giảm bớt được những chi phí không cần thiết cho việc dự trữ, điều chỉnh lại cơ cấu vốn lưu động hợp lý hơn mà còn tránh được những vấn đề nảy sinh khác như ô nhiễm môi trường, sức khoẻ người lao động. Vì vậy trong thời gian tới Công ty cần: - Xây dựng kế hoạch sản xuất một cách cụ thể, chính xác căn cứ vào điều kiện thực tế hiện nay của Công ty và nhu cầu trong việc tiêu dùng các sản phẩm săm lốp trong năm. - Xây dựng lại một kế hoạch dự trữ hợp lý căn cứ vào kế hoạch sản xuất đã đề ra và một số nguyên vật liệu hiện có trong kho của Công ty. - Thực hiện đúng kế hoạch nhập nguyên vật liệu, xác định hàng tồn kho hợp lý về cả số lượng lẫn chủng loại. - Đẩy mạnh công tác dự đoán, dự báo tình hình nguồn nguyên vật liệu đầu vào để có kế hoạch dự trữ hợp lý. - Đầu tư lại hệ thống nhà kho phục vụ công tác bảo quản nguyên vật liệu ®Æc biÖt lµ dÇu má, cao su thiªn nhiªn v× nh÷ng nguyªn liÖu nµy cã gi¸ cao h¬n c¸c nhiªn liÖu kh¸c nh­ v¶i mµnh, phßng lo·ng...cũng như các bán thành phẩm săm lốp. - Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tránh để hàng tồn kho cao bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm và thực hiện tốt dịch vụ sau bán hàng. 3.2.4 Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm. Khi nền kinh tế đất nước bước sang cơ chế thị trường, những sản phẩm truyền thống của Công ty CSSV đã phải đứng trước sự cạnh tranh gay gắt, mang tính sống còn. Những sản phẩm đã từng là niềm tự hào của thời kỳ kinh tế bao cấp, thì từ khi đất nước “mở cửa” mới vỡ nhẽ ra là còn thua kém bè bạn, so sánh gần nhất với Thái lan, Malaixia, Inđônêxia là 3 nước trong khu vực. Vậy, vấn đề chất lượng, kiểu dáng, giá thành, đã trở thành vấn đề bức xúc, cạnh tranh quyết liệt mới có thể đứng vững và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hoá về kinh tế. Và để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường công ty cần: - Chú trọng đến công tác đào tạo, mời các chuyên gia nổi tiếng, có kinh nghiệm của nước ngoài về giảng dạy. Từ đó, giúp các cán bộ kỹ thuật vận dụng những kiến thức được đào tạo, kiến thức tự học và kinh nghiêm sẵn có vào những nghiên cứu tối ưu hoá sản phẩm. - Tăng cường công tác phát triển khoa học kỹ thuật, tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học đưa vào ứng dụng như: Thiết kế, pha chế, công nghệ, công tác thử nghiệm phục vụ nghiên cứu phát triển và ứng dụng kỹ thuật, công tác lắp đặt thiết bị và chế tạo điện cơ... Ngoài ta toàn bộ lãnh đạo Công ty cho tới người lao động phải tuân thủ triệt để các quy chế trách nhiệm, theo một chính sách chất lượng nhất quán, yêu cầu mang tính bắt buộc, đó là: - Quy định rõ quyền hạn trách nhiệm cá nhân, bộ phận, trong hệ thống quản lý chất lượng, để đưa ra thị trường các loại sản phẩm có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quy định, nhằm đáp ứng mong đợi của khách hàng. - Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ổn định chất lượng, giảm tỷ lệ phế phẩm, sản phẩm chưa đạt yêu cầu, một cách chặt chẽ. Kiểm soát tuyệt đối những sản phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của Công ty. Tạo mối liên hệ gắn bó với khách hàng, đảm bảo tốt hệ thống dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước. 3.2.5 Xây dựng chiến lược Marketting đồng bộ, hiệu quả trong việc thâm nhập, mở rông thị phần tiêu thụ. Ngày nay, không ai có thể phủ nhận vai trò của Marketing trong việc mở rộng thị phần tiêu thụ, nó ngày càng trở nên quan trọng, thậm chí giữ vai trò then chốt. Dù sản phẩm của Công ty có tốt đến đâu, có đẹp đến đâu mà người tiêu dùng không biết đến thì cũng không thể tiêu thụ mạnh được, trong khi các đối thủ cạnh tranh luôn có những chiến lược đưa sản phẩm của mình ra công chúng. Do vậy, Công ty cần chú ý hơn đến vấn đề này. Trong chiến lược chung của Công ty bao gồm nhiều bộ phận khác nhau như chiến lược tổ chức sản xuất, chiến lược tổ chức con người, chiến lược tài chính và chiến lược Marketing giữ một vị trí then chốt. Chiến lược Marketing xác định vấn đề sản phẩm-thị trường, tác động đến các chiến lược khác. Nó liên kết các yếu tố bên trong và các điều kiện bên ngoài thị trường của Doanh nghiệp, và hướng đến các mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp, mà một trong những mục tiêu quan trọng không thể thiếu là nâng cao lợi nhuận cho Doanh nghiệp. Chiến lược chung Marketing bao gồm hệ thống các chiến lược bộ phận: Chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cả, chiến lược phân phối và chiến lược xúc tiến yểm trợ. Làm tốt các chiến lược trên sẽ giúp cho Doanh nghiệp có một vị thế vững chắc và an toàn trong kinh doanh, đồng thời thu được lợi nhuận cao. - Đối với chiến lược sản phẩm: Công ty cần xác định rõ những sản phẩm nào cần cung ứng ra thị trường nội địa và thị trường thế giới... Chiến lược sản phẩm của công ty năm nay là hướng vào các mặt hàng cao cấp, đặc biệt tập trung vào một trong những nội dung chính là chương trình tối ưu hoá lốp ôtô. Vì, sản phẩm của Công ty phải chất lượng và mẫu mã như thế mới đáp ứng được nhu cầu trong và ngoài nước. - Đối với chiến lược giá cả: Công ty cần xác định đường lối định giá. Trên cơ sở tình hình chi phí và thị trường cụ thể, xác định nên các chiến lược định giá hoà vốn, chiến lược sử dụng giá để cạnh tranh...Việc xuất khẩu thì giá cả không thể linh hoạt được do ảnh hưởng của nhiều yếu tố trong đó có giá xuất khẩu, tỷ giá hối đoái...Nhưng với thị trường trong nước Công ty có thể áp dụng mức giá khác phù hợp với điều kiện của người Việt Nam. - Đối với chiến lược phân phối: Công ty cần tổ chức hệ thống phân phối sao cho có hiệu quả cao nhất, trong đó xác định các kênh phân phối, người trung gian, các hệ thống cơ sở vật chất để thực hiện chức năng phân phối hàng hoá trên thị trường. Mở rộng vùng tiêu thụ, sản phẩm đáp ứng mọi khác hàng. - Đối với chiến lược xúc tiến yểm trợ: Công ty cần tiến hành các hoạt động xúc tiến bán hàng, thông tin quảng cáo, thiết lập khách hàng... Cụ thể hơn cần phải thực hiện: - Mở rộng các đại lý bán hàng vµ c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn,hệ thống các cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên khắp đất nước. HiÖn nay c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn cña C«ng ty chñ yÕu ë NghÖ An, Quy nh¬n, §µ N½ng, vµ TP.HCM, sè v¨n phßng ®¹i diªn cña C«ng ty cßn qu¸ Ýt, ch­a xøng víi tÇm cña C«ng ty. V× vËy trong thêi gian tíi C«ng ty nÕn cã nhiÒu v¨n phßng ë c¸c tØnh h¬n. §iÒu nµy kh«ng chØ ®em s¶n phÈm ®Õn ®­îc nhiÒu ng­êi tiªu dïng mµ cßn cho thÊy sù lín m¹nh cña C«ng ty. - Tham dự các hội trợ triển lãm trong nước và quốc tế. Đây là con đường ngắn nhất để đưa sản phẩm tiếp cận với khách hàng, qua đó có thể thu thập ý kiến, phản ứng của khách hàng về sản phẩm của Công ty. Qua những hoạt động này, Công ty có thể có những đơn đặt hàng mới, nâng cao thương hiệu sản phẩm của mình...Rõ ràng Công ty sẽ được những cái lợi không chỉ đo bằng tiền, mà đo bằng hiệu quả lâu dài. V× vËy, khi tham gia c¸c héi chî nµy C«ng ty ph¶i tuyÓn chän kü nh÷ng nh©n viªn ®¹i diÖn cho C«ng ty tham gia héi chî vµ triÓn l·m. C«ng ty ph¶i tuyÓn chän nh÷ng nh©n viªn cã am hiÓu vÒ lÞch sö cña c«ng ty, am hiÓu vÒ c¸c s¶n phÈm s¨m lèp, cã kh¶ n¨ng qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña c«ng ty mét c¸ch thuyÕt phôc. Ngoµi ra, víi c¸c héi chî vµ triÓn l·m quèc tÕ ®ßi hái c¸c nh©n viªn ph¶i cã tr×nh ®é vÒ ngo¹i ng÷. - Mở rộng chiến lược tiếp thị, khuyến mại, khuyến mãi đặc biệt trong nh÷ng ngµy lÔ hay ngµy thµnh lËp c«ng ty với khách hàng nhằm thu hút sự quan tâm của họ đối với sản phẩm của Công ty. Đây là những hoạt động không thể thiếu trong cơ chế hoạt động mới như hiện nay. - Đẩy mạnh công tác quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, đài báo, trên mạng, ngoµi ra C«ng ty còng nªn më dÞch vô b¸n hµng qua m¹ng. 3.2.6 Đẩy mạnh hơn nữa việc tiết kiệm năng lượng. Theo đánh giá sơ bộ của Ban tiết kiệm năng lượng (TKNL) của Công ty, tính từ năm 2001 đến nay, việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã làm lợi cho công ty trên 6 tỷ đồng (trong khi đó chi phí đầu tư chỉ khoảng 900 triệu đồng). Ngoài hiệu quả có thể tính đựơc bằng tiền, chương trình TKNL tại SRC đã góp phần giáo dục và nâng cao ý thức tiết kiệm vật tư nguyên liệu, năng lượng cho người lao động, tạo niềm tin về ý thức lao động sáng tạo cho người làm công tác kỹ thuật và quản lý. Ngoài ra tiết kiệm năng lượng với hiệu quả cao còn đồng nghĩa với việc giảm thiểu phế thải ra môi trường. Đây cũng là vấn đề rất có ý nghĩa. Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất của SRC góp phần giảm chi phí sản xuất và ổn định hơn các nguồn năng lượng, từ đó sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm của Công ty trên thị trường. Để phát huy hơn nữa vế đề về tiết kiệm năng lượng Công ty cần có những biện pháp sau: - Việc đầu tiên mà Ban TKNL của công ty bắt tay vào làm là khảo sát toàn bộ những công đoạn thường gây lãng phí trong sản xuất.Ngay các sơ suất nhỏ trong quá trình điều chính các thông số dây chuyền cũng có thể gây tổn thất năng lượng rất lớn, do đó dẫn tới chi phí tăng về điện, dầu và gây thất thoát lớn về lượng nhiệt. Việc đưa các thiết bị vận hành ở chế độ hợp lý cũng góp phần TKNL. - Bên cạnh việc kiểm tra toàn bộ hệ thống máy móc, Ban phải đề xuất với Lãnh đạo Công ty : Quy hoạch lại mạng lưới van ống cung cấp hơi nóng, khí nén và nước nóng, lạnh ở tất cả các xí nghiệp sản xuất; Loại bỏ các cốc ngưng tụ chất lượng kém; Bảo ôn toàn bộ các đường ống hơi nóng, nước nóng với vật liệu bảo ôn phù hợp có độ cách nhiệt cao; Lắp đặt trạm hút chân không bằng bơm chân không vòng nước thay thế các bơm hút chân không dùng nguồn động lực là hơi nóng trong công nghệ lưu hóa lốp ôtô; Lập quy định chi tiết về thời gian chạy máy của các máy móc thiết bị sử dụng điện năng ở mọi công đoạn sản xuất nhằm hạn chế sử dụng điện giờ cao điểm; Bố trí các máy có công suất tiêu thụ điện lớn như máy sơ hỗn luyện sản xuất chủ yếu vào giờ thấp điểm (ca 3); Tổ chức sản xuất liên tục 2 tuần sau đó nghỉ 2 ngày để giảm lãng phí năng lượng cho ca đầu tuần và cuối tuÇn; Áp dụng chế độ lưu hóa tối ưu đối với tất cả các quy cách lốp ôtô, giảm thời gian lưu hóa từ 10- 25% để vừa nâng cao năng suất thiết bị vừa giảm chi phí năng lượng cho khâu lưu hóa; Tiến hành quy hoạch lại hàng trăm mét ống phi 89, phi 65, phi 50, phi 32 dẫn nước nóng, hơi nóng, khí nén ở xí nghiệp lốp ôtô, xí nghiệp săm lốp xe máy; Lắp đặt hệ thống van, ống, bể thu hồi để sử dụng tuần hoàn nước làm mát ở các khu vực ép suất, máy luyện, cán tráng trong tất cả các xí nghiệp sản xuất săm lốp,v.v... - Song song với việc "làm mới quá trình vận hành", Ban lãnh đạo công ty cũng đã ban hành quy chế TKNL với những quy định thưởng phạt nghiêm minh. Mức phạt cũng được chia theo nhiều bậc: từ 2000 đến cả triệu đồng. Nếu tái phạm nhiều lần, hình thức kỷ luật cũng sẽ tăng theo. 2.2.7 Về những mặt khác. - Công tác đào tạo cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý doanh nghiệp cần có sự quan tâm đặc biệt. Cần có kế hoạch đào tạo, cập nhật bổ sung kiến thức kinh doanh và kiểm tra, đánh giá trình độ, từng bước trẻ hoá đội ngũ cán bộ. - Cần kịp thời nắm bắt thông tin: Trong điều kiện hiện nay việc nắm bắt thông tin là chiều khoá cho sự thành công của doanh nghiệp. Vì vầy Công ty Cao su sao vàng cần có bộ phận thu thập và xử lý thông tin phục vụ kịp thời hoạt động kinh doanh, đồng thời phát huy vai trò tích cực của các hiệp hộp doanh nghiệp và phòng thương mại quốc tế trong thu thập và cung cấp thông tin. Mở rông và tìm kiếm thị trường cho Công ty, tạo điều kiện để công ty có thể mở rộng thị trường trong và ngoài nước. 3.3. mét sè kiÕn nghÞ 3.3.1 Kiến nghị đối với nhà nước. Nhà nước cần hoàn thiện các thể chế tài chính hiện hành theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tăng hiệu quả kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh. Cần công bố cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cao su Sao vàng nói riêng biết tiến trình hội nhập và các thông tin về hội nhập khu vực và quốc tế để doanh nghiệp chủ động hội nhập, tiếp cận thị trường khu vực và quốc tế. Tháng 3/2006 Công ty Cao su Sao vàng chính thức hoàn thành cổ phần hoá, vì vậy những văn bản pháp luật của nhà nước cần có những chính sách khuyến kích và tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của Công ty ®­îc thuËn lîi, tõ ®ã t¨ng lîi nhuËn 3.3.2 Đối với Bộ Công nghiệp Đề nghị Bộ Công nghiệp cần có những chính sách, định hướng cụ thể hơn cho các doanh nghiệp sản xuất nói chung và Công ty Cao su Sao vàng nói riêng về việc chuyển đổi cơ chế quản lý, giành quyền tự chủ hơn trong hoạt động kinh doanh. Bộ Công nghiệp cần tạo điều kiện cho Công ty có thể huy động vốn bằng cách xem xét và phê duyệt các dự án, kế hoạch đầu tư cho các máy móc thiết bị, hệ thống TSCĐ một cách nhanh chóng, kịp thời. 3.3.3 Đối với Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam. Công ty Cao su Sao vàng là Công ty trực thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, do đó sự hoạt động của Công ty phải chịu sự quản lý về chuyên môn của tổng Công ty cũng như phải thực hiện các khoản trích nộp, thực hiện nghĩa vụ của một đơn vị thành viên. Ngoài ra Công ty sẽ được hỗ trợ giúp đỡ của Tổng công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, đặc biệt là sự hỗ trợ về vốn. Do đó Tổng công ty phải có trách nhiệm nhất định đối với sự hoạt động và phát triển của Công ty. Để giúp đỡ công ty Cao su Sao vàng nh»m t¨ng lîi nhu©n cña C«ng ty sao su sao vµng th× tæng C«ng ty Hãa ChÊt ViÖt Nam c©n: - Hỗ trợ kịp thời về vốn cho Công ty. - Tổ chức các hội thảo chuyên ngành áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào dây chuyền sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty, làm tăng sức cạnh tranh đối với tổng Công ty khác. 3.3.4 Đối với Công ty. - Thực hiện tốt kế hoạch năm 2006 đã đề ra, t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh vµ t¨ng lîi nhuËn. - PhÊn ®Êu më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn. VÝ dô ngoµi thÞ tr­êng chÝnh cña C«ng ty lµ thÞ tr­êng néi ®Þa ra th× C«ng ty nªn më réng thÞ tr­êng cña m×nh sang c¸c n­íc ASEAN, Trung Quèc, NhËt B¶n, Ch©u ¢u, vµ Mü. §©y lµ nh÷ng thÞ tr­êng rÊt lín nÕu vµo ®­îc nh÷ng thÞ tr­êng nµy vµ cã chç ®øng th× C«ng ty sÏ thu ®­îc rÊt nhiÒu lîi nhuËn. - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tiết kiệm năng lượng. - §ång bé hãa c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm, gi÷ uy tÝn th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty. - Đối với các máy móc thiết bị đã quá cũ, đề nghị công ty cho thanh lý để giảm khấu hao, lấy mặt bằng cho lắp đặt các máy móc thiết bị mới. - Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ CNV nâng cao trình độ tay nghề, đồng thời Công ty cÇn t¹o ®­îc mét chÝnh s¸ch th­ëng ph¹t nghiªm minh h¬n ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn ng­êi lao ®éng. - Giảm bớt hàng tồn kho để tránh vốn bị ứ đọng. - Khai th¸c tèi ®a n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh. KÕt luËn Xuất phát từ việc nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lợi nhuận của Công ty Cao su Sao vàng cho thấy việc không ngừng nâng cao lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận là yếu tố quan trọng có tính quyết định tới sự tồn tại và phát của mọi Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Nhận thức được vấn đề nâng cao lợi nhuận trong điều kiện kinh doanh hiện nay, em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài:”Lợi nhuận và một một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao lợi nhuận ở Công ty Cao su Sao vàng”. Để đặt được nhuận cao và không ngừng nâng cao tỷ suất lợi nhuận là một vấn đề phức tạp và khó khăn, không những đòi hỏi khả năng của nhà quản lý kinh tế mà còn phụ thuộc rất nhiều vào đường lối, sách lược trong hoạt động kinh doanh cảu Công ty. Trong thời gian thực tập tại Công ty Cao su Sao vàng em đã đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu công tác tổ chức, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty trong hai năm gần đây. Bên cạnh những thành tích đạt được về việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-tài chính đặt ra, doanh thu và lợi nhuận thu về ngày càng cao, Công ty vẫn còn gặp không ít khó khăn trong vấn đề tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh nhằm phấn đấu tăng lợi nhuận. Hi vọng rằng những đánh giá, nhận định và các giả pháp đưa ra có thể phần nào giúp cho Công ty tiếp tục cải thiện tình hình tài chính hiện tại cũng như có những định hướng cho tương lai phát triển của mình. Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng do nhận thức và trình độ bản thân còn nhiều hạn chế, thời gian thực tập tại Công ty chỉ trong vòng 2 tháng nên khi nghiên cứu đề tài không tránh khỏi sai sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý chỉ dẫn của thầy, cô giáo, các cô chú phòng Tài chính-Kế toán Công ty Cao su Sao vàng. Em xin chân thành cảm ơn cô Đoàn Hương Quỳnh, các cô chú trong phòng Tài Chính-Kế toán của Công ty Cao su Sao vàng đã hướng dẫn em và chỉ bảo tận tình cho em để em hoàn thành bài luận văn của mình. Hà Nội, th¸ng 4 năm 2006 Sinh viên Phạm Thị Trang Nhung Lêi nãi ®Çu Hiện nay, hợp tác, hội nhập kinh tế là xu thế khách quan đối với tất cả các nước. Một quốc gia có hội nhập quốc tế được hay không và hội nhập đến mức nào cơ bản phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tồn tại trong nền kinh tế. Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó. Để hội nhập với nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam phải phấn đấu nâng cao sức cạnh tranh và để nâng cao khả năng cạnh tranh không còn cách nào khác là nâng cao lợi nhuận. Do sự tác động của quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá cả, các Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển để đứng vững trên thị trường thì hoạt đông sản xuất kinh doanh phải mang lại lợi nhuận.Chính vì vậy, tìm ra mọi biện pháp để nâng cao lợi nhuận là điều kiện cân thiết cho mỗi doanh nghiệp nước ta có thể tồn tại và tìm được một vị trí vững chắc trên thị trường. Nhận thức được sự quan trọng của lợi nhuận đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi Doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại Công ty Cao su Sao vàng em đã chọn đề tài: “Lợi nhuận và một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cao su Sao vàng” làm đề tài cho luận văn cuèi khãa của mình. Nội dung luận văn gồm ba chương: Chương 1: Lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Tình hình thực hiện lợi nhuận tại Công ty Cao su Sao vàng. Chương 3: Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao lợi nhuận của Công ty Cao su Sao vàng. Trong quá trình làm đề tài, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Đoàn Hương Quỳnh cùng với sự cố gắng của bản thân đến nay em đã hoàn thành bài luận văn này, tuy nhiên với khả năng và kiến thức còn hạn chế nên bài luận văn không thể tránh được những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong được sự chỉ bảo, đóng góp của các thầy cô giáo để bài luận văn được hoàn chỉnh hơn. Cuối cùng em xn chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của các thầy cô giáo hướng dẫn, các cô chú trong phòng Tài chính-Kế toán tại Công ty Cao su Sao vàng đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành bài luận văn này. TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách “Quản trị tài chính doanh nghiệp” - PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm - TS Nguyễn Đăng Nam 2. Sách “Phân tích tài chính doanh nghiệp” - GS.TS Ngô Thế Chi - TS. Nguyễn Trọng Cơ 3. Sách “Tài chính doanh nghiệp hiện đại” – PGS.TS Trần Ngọc Thơ 4. Tạp chí tài chính 5. Tap chí tài chính doanh nghiệp 6. Tạp chí nghiên cứu kinh tế 7. Bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động SXKD và các tài liệu liên quan của Công ty Cao su Sao vàng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docloi_nhuan_1348.doc
Luận văn liên quan