Luận văn Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh

1. MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam đã thực hiện được hơn hai thập kỷ qua, đặc biệt nó diễn ra mạnh mẽ là những năm gần đây. Trong quá trình đó chúng ta đã và đang triển khai nhiều dự án với các mục tiêu phát triển các khu công nghiệp, các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội và hạ tầng cho các đô thị mới. Để triển khai được các dự án này chúng ta buộc phải sử dụng tới quỹ đất đã và đang được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như đất sản xuất nông, lâm, thủy sản, đất nhà ở của nhân dân, đất sử dụng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh do vậy việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng của một bộ phận quỹ đất hiện nay vào việc triển khai các dự án như nói trên đang diễn ra ngày một nhiều hơn theo yêu cầu của phát triển cơ sở hạ tầng cho CNH, HĐH và ĐTH nền kinh tế. Việc đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH, ĐTH sẽ đòi hỏi phải xây dựng nhiều loại kết cấu hạ tầng như: đường giao thông, cầu cống, hệ thống thông tin, kho tàng, bến bãi . Quỹ đất dành vào các mục đích này sẽ ngày càng nhiều và lớn hơn khi các cơ sở hạ tầng quy mô lớn được triển khai. Việc chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà đặc biệt là đất chuyên dùng đang là vấn đề bức xúc được nhiều cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai và người dân quan tâm. Trên thực tế việc chuyển quỹ đất vào triển khai các dự án không đơn giản, vì nó tác động đến nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân bị thu hồi đất. Có thể nói đây là một thách thức rất lớn đối với việc triển khai các dự án hiện nay, đòi hỏi chúng ta phải giải quyết hàng loạt các vấn đề liên quan đến người dân bị mất đất như: đời sống, việc làm của người dân bị lấy đất và giá trị phần đất đai bị lấy của người dân phải được xác định như thế nào để thoả mãn thiệt hại mà họ phải gánh chịu, giải quyết ổn thỏa tâm trạng của người dân sau khi bị mất đất cũng là những vấn đề vô cùng quan trọng v.v. Ở Hà Tĩnh hiện nay quá trình CNH, HĐH, ĐTH đang diễn ra rất mạnh, rất nhiều dự án đã và đang triển khai với mục đích phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế cho CNH, HĐH và ĐTH. Vấn đề chuyển đổi quỹ đất đang sử dụng hiện nay sang đất triển khai dự án đang diễn ra nhanh [27]. Đặc biệt huyện Nghi Xuân là nơi đang diễn ra quá trình phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng phục vụ mục tiêu thu hút đầu tư ngoài tỉnh để phát triển kinh tế, xã hội. Trong vòng vài năm trở lại đây huyện Nghi Xuân đã thực hiện bồi thường thiệt hại, GPMB và di dời nhiều hộ dân để có được quỹ đất triển khai các dự án, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đề ra, tuy vậy cũng đang nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, một bộ phận người dân bị mất đất chưa thỏa mãn với những gì họ được hưởng từ chính sách bồi thường thiệt hại hiện nay [39]. Để góp phần hoàn thiện chính sách bồi thường thiệt hại đối với người dân bị thu hồi đất nói chung và ở Nghi Xuân nói riêng trong việc triển khai các dự án thực tế đang đặt ra nhiều vấn đề phải nghiên cứu nghiêm túc, từ đó có thể đưa ra các giải pháp đúng và toàn diện, đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Từ thực tế đó, chúng tôi tiến hành lựa chọn đề tài: ''Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh''. 1.2. Mục đích và yêu cầu 1.2.1. Mục đích - Tìm hiểu và đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh. - Rút ra những ưu điểm và vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh nhằm khắc phục những bất cập hiện nay. - Bước đầu góp ý kiến trong các văn bản, các điều khoản thuộc chính sách bồi thường thiệt hại cho người dân bị mất đất, với mong muốn góp phần triển khai dự án một cách hiệu quả, ổn định đời sống người dân và phát triển kinh tế ở địa phương. 1.2.2. Yêu cầu - Vận dụng những quy định của Nhà nước để đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. - Các tài liệu số liệu điều tra, thu thập phải phản ánh đúng quá trình thực hiện các chính sách bồi thường trong thời gian qua và có độ chính xác cao. - Cần làm rõ những thiệt hại của người dân khi bị mất đất như: mất việc làm, mất chỗ ở, thiếu các cơ sở hạ tầng cho hoạt động văn hoá tinh thần . - Các số liệu thu thập phải được phân tích, đánh giá một cách khách quan. 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn về bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng 2.1.1. Bồi thường thiệt hại - Bồi thường thiệt hại có nghĩa là trả lại tương xứng giá trị hoặc công lao động cho một chủ thể nào đó bị thiệt hại vài một hành vi của chủ thể khác [32]. - Việc bồi thường thiệt hại này có thể vô hình hoặc hữu hình (bồi thường bằng tiền, bằng vật chất khác .) có thể do các quy định của pháp luật điều tiết, hoặc do thoả thuận giữa các chủ thể. - Trên thực tế, ngoài các khoản bồi thường thiệt hại nói trên thì còn có một hình thức bồi thường khác gọi là hỗ trợ, việc hỗ trợ tương xứng với giá trị hoặc công lao cho một chủ thể nào đó bị thiệt hại vì một hành vi của chủ thể khác. 2.1.2 Bồi thường thiệt hai khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng - Bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là hành vi được Hiến pháp năm 1992 quy định, đồng thời tại điều 27 của Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai 2003 và văn bản hướng dẫn như: Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ; Thông tư 166/2004/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ [20,24]. 2.2. Giá đất và định giá đất 2.2.1. Giá đất Điều 56 Luật đất đai 2003 quy định: “ Nhà nước quy định giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi”. Do đó chúng ta có thể hiểu “Giá đất” là cầu nối giữa mối quan hệ về đất đai - thị trường - sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước điều tiết quản lý đất đai qua giá hay nói một cách khác: giá đất là công cụ kinh tế để quản lý và người sử dụng đất tiếp cận với cơ chế thị trường, đồng thời cũng là căn cứ để đánh giá sự công bằng trong phân phối đất đai, để người sử dụng thực hiện nghĩa vụ của mình và Nhà nước điều chỉnh các quan hệ đất đai theo pháp luật. Như vậy giá đất do nhà nước quy định chỉ nhằm để giải quyết mối quan hệ kinh tế giữa Nhà nước - chủ sở hữu đất và người sử dụng đất - người được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, không áp dụng giá này cho giao dịch dân sự như chuyển quyền sử dụng đất, thế chấp giá trị quyền sử dụng đất giữa những người được Nhà nước giao đất và cho thuê đất. Giá bán quyền sử dụng đất được hình thành trong các giao dịch dân sự là do các bên tự thoả thuận và giá này được gọi là “giá đất thực tế” hay “giá đất thị trường” [26]. Giá đất thị trường là giá bán quyền sử dụng đất của một mảnh đất nào đó có thể thực hiện phù hợp với quy luật giá trị (trao đổi ngang giá), quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, biểu hiện bằng tiền do người chuyển nhượng (bán) và người nhận chuyển nhượng (mua) tự thoả thuận với nhau tại thời điểm xác định. Như vậy trên thực tế có hai loại giá đất: giá do Nhà nước quy định và giá đất theo giá thị trường, hai giá này đều có mặt trong việc xử lý quan hệ đất đai (hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp) giữa Nhà nước với người sử dụng đất. 2.2.2. Định giá, định giá đất và định giá bất động sản Định giá: Là sự ước tính giá trị quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thái tiền tệ cho một mục đích đã được xác định. Thông qua các giao dịch, trao đổi giữa các tác nhân bên giao và bên nhận trên thị trường. Định giá là hoạt động chuyên môn vừa mang tính kinh tế - kỹ thuật, tính pháp lý, vừa mang tính xã hội, tính nghệ thuật. Hoạt động định giá hình thành, tồn tại và phát triển gắn với quá trình hình thành, tồn tại và phát triển của thị trường. Hiện nay, hoạt động định giá tại nhiều nước trên thế giới đã trở thành đối tượng, công cụ cần thiết với hoạt động quản lý của Nhà nước trong việc vận hành nền kinh tế thị trường một loại dịch vụ phổ biến nằm trong sự kiểm soát của Nhà nước. Ở Việt Nam, các hoạt động định giá đã có từ lâu nhưng chưa thực sự phát triển do bị chi phối bởi nền kinh tế tập trung, hoạt động định giá chủ yếu là thụ động, chỉ từ năm 1991 trở lại đây khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường thì hoạt động định giá được sắp xếp và vận hành theo đúng vai trò và chức năng của nó.

doc135 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2072 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng, hç trî «ng(bµ) cã ®¬n th­ ý kiÕn g× kh«ng:................................................. 4.¤ng(bµ) cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng vµ ®iÒu kiÖn ®­îc båi th­êng cña Nhµ n­íc:..................... .......................................... IV. ChÝnh s¸ch hç trî vµ t¸i ®Þnh c­: Gia ®×nh «ng (bµ) cã thuéc ®èi t­îng ­u tiªn kh«ng:........................ 2.Gia ®×nh «ng(bµ) ®­îc hç trî bao nhiªu:.............................. ®/m2 ................................................(®Êt ë, ®Êt n«ng nghiÖp). 3.Møc nh­ thÕ ®· ®¶m b¶o cho gia ®×nh æn ®Þnh ®êi sèng s¶n xuÊt hay ch­a: .................................................................... 4.Theo «ng(bµ) viÖc lËp khu t¸i ®Þnh c­, bè trÝ ®Êt ë vµ cë h¹ tÇng t¸i ®Þnh c­ ®· c«ng b»ng, phï hîp ch­a:...... ................................................. .................................................................... 5.¤ng(bµ) cã ®¬n th­ g× viÖc hç trî vµ lËp khu t¸i ®Þnh c­ kh«ng: 6.¤ng(bµ) cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc tÝnh to¸n hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ cña Nhµ n­íc: V. T×nh h×nh ®êi sèng cña hé gia ®×nh sau khi bÞ thu håi ®Êt vµ nhËn båi th­êng: 1.KÓ tõ sau khi bÞ thu håi ®Êt vµ nhËn ®­îc tiÒn båi th­êng cho ®Õn nay, cuéc sèng cua gia ®×nh «ng (bµ) diÔn ra nh­ thÕ nµo (®êi sèng, sinh ho¹t,viÖc lµm, thu nhËp, chi tiªu, gi¸o dôc..).......................................................... .................................................................... .................................................................... 2.Gia ®×nh «ng (bµ) ®· nhËn ®­îc tæng sè tiÒn båi th­êng lµ: ........ ®/m2......................(®Êt ë, ®Êt n«ng nghiÖp). 3.Gia ®×nh «ng (bµ) ®· sö dông sè tiÒn båi th­êng ®ã vµo viÖc g×: STT Môc ®Ých sö dông Sè tiÒn (1000®) KÕt qu¶ sö dông tiÒn båi th­êng ®èi víi ®êi sèng sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña hé 1 X©y dùng míi nhµ cöa 2 Mua s¾m tµi s¶n 3 Cho, biÕu, tÆng 4 Göi tiÕt kiÖm 5 §Çu t­ gi¸o dôc 6 §Çu t­ s¶n suÊt 7 Chi tiªu sinh ho¹t 8 Chi phÝ kh¸c 4. HiÖn nay trong gia ®×nh «ng (bµ) cã lao ®éng nµo ®­îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp ho¹t ®éng t¹i ®Þa ph­¬ng kh«ng? ..................................................................... VI. Tr×nh tù thùc hiÖn vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh: 1.Tr×nh tù thùc hiÖn vµ tr¸ch nhiÖm cña Héi ®ång båi th­êng lµm nh­ thÕ ®· phï hîp ch­a:................................................................... 2.Héi ®ång båi th­êng ®· tu©n thñ theo nguyªn t¾c c«ng b»ng, d©n chñ, c«ng khai ch­a:.................................................................. 3.¤ng(bµ) cã ®¬n th­ g× vÒ tr×nh tù thùc hiÖn vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh kh«ng:................................. ................................ VI. ý kiÕn cña gia ®×nh: Nghi Xu©n, ngµy.....th¸ng....n¨m 2008 Chñ hé ký tªn Phô lôc 1 Danh s¸ch c¸c hé cã ®Êt thu håi C«ng tr×nh: Dù ¸n x©y dùng khu du lÞch vµ s©n Golf ë x· Xu©n Thµnh vµ x· Cæ §¹m §Þa ®iÓm: X· Xu©n Thµnh, x· Cæ §¹m - huyÖn Nghi Xu©n - tØnh Hµ TÜnh §¬n vÞ tÝnh: ®ång STT Hä tªn chñ hé Tæng diÖn tÝch(m2) §Êt h¹ng 2 §Êt h¹ng 3 Hç trî chuyÓn ®æi nghÒ 7.050®/m2 Hç trî chuyÓn ®æi viÖc lµm 4.200®/m2 Th­ëng GPMB nhanh 2.300®/m2 Tæng céng tiÒn båi th­êng hç trî DiÖn tÝch(m2) TiÒn båi th­êng ®Êt 24.000®/m2 Båi th­êng hoa mµu 1.950®/m2 DiÖn tÝch(m2) TiÒn båi th­êng ®Êt 20.000®/m2 Båi th­êng hoa mµu 1.950®/m2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X· Xu©n Thµnh 1 Hoµng Tóc 1527.2 1033.8 24811200.0 2015910.0 493.4 9868000 962130 10766760 6414240 3512560 31523690 2 Vâ T¸ Nguyªn 542.1 542.1 13010400.0 1057095.0 0 0 3821805 2276820 1246830 7345455 3 TrÞnh ThÞ Loan 2843.3 543.7 13048800.0 1060215.0 2299.6 45992000 4484220 20045265 11941860 6539590 89002935 4 Hoµng Thµnh 253.3 0.0 0.0 253.3 5066000 493935 1785765 1063860 582590 8992150 5 Hoµng §øc 626.2 626.2 15028800.0 1221090.0 0 0 4414710 2630040 1440260 8485010 6 Lª Hoµ 185.7 85.5 2052000.0 166725.0 100.2 2004000 195390 1309185 779940 427110 4715625 7 Lª Vinh 339.7 237.4 5697600.0 462930.0 102.3 2046000 199485 2394885 1426740 781310 6848420 8 Lª V¨n Hoµ 976.2 155.2 3724800.0 302640.0 821.0 16420000 1600950 6882210 4100040 2245260 31248460 9 Lª C«ng §µn 759.1 504.9 12117600.0 984555.0 254.2 5084000 495690 5351655 3188220 1745930 15865495 10 NguyÔn Giái 436.1 424.7 10192800.0 828165.0 11.4 228000 22230 3074505 1831620 1003030 6159385 11 D­¬ng V¨n Hïng 141.6 41.6 998400.0 81120.0 100.0 2000000 195000 998280 594720 325680 4113680 12 TrÇn TrÝ 181.9 79.0 1896000.0 154050.0 102.9 2058000 200655 1282395 763980 418370 4723400 13 Lª Th¸i 71.6 71.6 1718400.0 139620.0 0 0 504780 300720 164680 970180 14 Hoµng ThÞ Hoµ 153.1 127.6 3062400.0 248820.0 25.5 510000 49725 1079355 643020 352130 2634230 15 D¬ng Xu©n Hïng 140.6 0.0 0.0 140.6 2812000 274170 991230 590520 323380 4991300 16 TrÇn Th«ng 130.2 31.7 760800.0 61815.0 98.5 1970000 192075 917910 546840 299460 3926285 17 TrÞnh ThÞ Soa 486.9 0.0 0.0 486.9 9738000 949455 3432645 2044980 1119870 17284950 18 Vâ T¸ Th­ëng 191.6 176.4 4233600.0 343980.0 15.2 304000 29640 1350780 804720 440680 2929820 19 Hoµng HiÖp 69.9 69.9 1677600.0 136305.0 0 0 492795 293580 160770 947145 20 TrÞnh TuyÕn 59.5 59.5 1428000.0 116025.0 0 0 419475 249900 136850 806225 21 Hoµng ThÞ Hoµ 32.9 9.3 223200.0 18135.0 23.6 472000 46020 231945 138180 75670 963815 22 TrÇn Thµnh 434.3 13.5 324000.0 26325.0 420.8 8416000 820560 3061815 1824060 998890 15121325 23 D¬ng §¸ng 369.5 48.1 1154400.0 93795.0 321.4 6428000 626730 2604975 1551900 849850 12061455 24 TrÇn ThÞ Loan 93.2 93.2 2236800.0 181740.0 0 0 657060 391440 214360 1262860 25 Hoµng Khanh 325.5 270.5 6492000.0 527475.0 55.0 1100000 107250 2294775 1367100 748650 5617775 26 TrÇn B×nh 337.9 281.3 6751200.0 548535.0 56.6 1132000 110370 2382195 1419180 777170 5820915 27 Lª C«ng Do 200.0 150.0 3600000.0 292500.0 50.0 1000000 97500 1410000 840000 460000 3807500 28 NguyÔn Th«ng 200.0 200.0 4800000.0 390000.0 0 0 1410000 840000 460000 2710000 29 Vâ T¨ng Th¸i 278.9 188.7 4528800.0 367965.0 90.2 1804000 175890 1966245 1171380 641470 5758985 30 TrÇn Chung 81.0 37.1 890400.0 72345.0 43.9 878000 85605 571050 340200 186300 2061155 31 TrÞnh Quèc M¹i 115.6 72.3 1735200.0 140985.0 43.3 866000 84435 814980 485520 265880 2516815 32 D¬ng Hïng 72.6 72.6 1742400.0 141570.0 0 0 511830 304920 166980 983730 33 TrÇn ChÝ 69.4 38.0 912000.0 74100.0 31.4 628000 61230 489270 291480 159620 1629600 34 D¬ng ThÞ Em 430.0 304.4 7305600.0 593580.0 125.6 2512000 244920 3031500 1806000 989000 8583420 35 D¬ng Xin 519.1 464.1 11138400.0 904995.0 55.0 1100000 107250 3659655 2180220 1193930 8241055 36 Lª Thu 639.6 339.3 8143200.0 661635.0 300.3 6006000 585585 4509180 2686320 1471080 15258165 37 Hoµng Quèc Phó 612.4 512.4 12297600.0 999180.0 100.0 2000000 195000 4317420 2572080 1408520 10493020 38 Lª §Ých 252.2 176.0 4224000.0 343200.0 76.2 1524000 148590 1778010 1059240 580060 5089900 39 TrÇn ThÞ MËn 97.8 48.9 1173600.0 95355.0 48.9 978000 95355 689490 410760 224940 2398545 40 Lª Hiªn 142.3 42.0 1008000.0 81900.0 100.3 2006000 195585 1003215 597660 327290 4129750 41 Hoµng Linh 176.8 78.4 1881600.0 152880.0 98.4 1968000 191880 1246440 742560 406640 4555520 42 Vâ LuyÖn 222.0 122.0 2928000.0 237900.0 100.0 2000000 195000 1565100 932400 510600 5203100 43 Lª Trung 161.2 104.6 2510400.0 203970.0 56.6 1132000 110370 1136460 677040 370760 3426630 44 Hoµng Linh 133.8 133.8 3211200.0 260910.0 0 0 943290 561960 307740 1812990 45 Vâ Vîng 377.0 377.0 9048000.0 735150.0 0 0 2657850 1583400 867100 5108350 46 Lª Lùc 333.8 333.8 8011200.0 650910.0 0 0 2353290 1401960 767740 4522990 47 Lª V¬n 360.6 334.7 8032800.0 652665.0 25.9 518000 50505 2542230 1514520 829380 5454635 48 Phan S¬n 245.2 145.6 3494400.0 283920.0 99.6 1992000 194220 1728660 1029840 563960 5508680 49 Lª Duy Hoµnh 44.4 44.4 1065600.0 86580.0 0 0 313020 186480 102120 601620 50 TrÞnh §×nh Th©n 80.3 80.3 1927200.0 156585.0 0 0 566115 337260 184690 1088065 51 D¬ng Thanh 124.9 124.9 2997600.0 243555.0 0 0 880545 524580 287270 1692395 52 D¬ng Long 179.9 179.9 4317600.0 350805.0 0 0 1268295 755580 413770 2437645 53 Hoµng B¸ Khanh 371.2 271.2 6508800.0 528840.0 100.0 2000000 195000 2616960 1559040 853760 7224760 54 D­¬ng Xu©n 345.9 345.9 8301600.0 674505.0 0 0 2438595 1452780 795570 4686945 55 Hoµng Thèng 365.4 365.4 8769600.0 712530.0 0 0 2576070 1534680 840420 4951170 56 Hoµng Quèc Phó 125.6 100.0 2400000.0 195000.0 25.6 512000 49920 885480 527520 288880 2263800 57 Lª Chung 250.0 0.0 0.0 250.0 5000000 487500 1762500 1050000 575000 8875000 58 Lª Däi 400.6 0.0 0.0 400.6 8012000 781170 2824230 1682520 921380 14221300 59 Lª Thanh Ph­¬ng 59.8 59.8 1435200.0 116610.0 0 0 421590 251160 137540 810290 60 TrÞnh Miªn 208.1 208.1 4994400.0 405795.0 0 0 1467105 874020 478630 2819755 61 Lª Tó 236.4 236.4 5673600.0 460980.0 0 0 1666620 992880 543720 3203220 62 TrÞnh Yªn 383.0 383.0 9192000.0 746850.0 0 0 2700150 1608600 880900 5189650 63 TrÞnh CËn 587.8 587.8 14107200.0 1146210.0 0 0 4143990 2468760 1351940 7964690 64 Lª Th¸i 488.2 335.6 8054400.0 654420.0 152.6 3052000 297570 3441810 2050440 1122860 9964680 65 D¬ng Hµ 156.6 51.1 1226400.0 99645.0 105.5 2110000 205725 1104030 657720 360180 4437655 66 Phan ThÞ TuÕ 201.7 201.7 4840800.0 393315.0 0 0 1421985 847140 463910 2733035 67 Hoµng V¨n §øc 236.2 236.2 5668800.0 460590.0 0 0 1665210 992040 543260 3200510 68 Lª Huyªn 556.7 556.7 13360800.0 1085565.0 0 0 3924735 2338140 1280410 7543285 69 Lª B¸ Tu©n 445.9 445.9 10701600.0 869505.0 0 0 3143595 1872780 1025570 6041945 70 D¬ng H¶i 672.2 672.2 16132800.0 1310790.0 0 0 4739010 2823240 1546060 9108310 71 Lª ThÞ Dinh 328.1 328.1 7874400.0 639795.0 0 0 2313105 1378020 754630 4445755 72 Hoµng Ph­îng 1410.9 0.0 0.0 1410.9 28218000 2751255 9946845 5925780 3245070 50086950 73 Lª Tý 347.3 347.3 8335200.0 677235.0 0 0 2448465 1458660 798790 4705915 74 Hoµng ThÞ Hoµ 327.7 327.7 7864800.0 639015.0 0 0 2310285 1376340 753710 4440335 75 D¬ng V¨n Sim 252.2 100.0 2400000.0 195000.0 152.2 3044000 296790 1778010 1059240 580060 6758100 76 Lª V¨n NghÖ 286.5 286.5 6876000.0 558675.0 0 0 2019825 1203300 658950 3882075 77 Ph¹m ThÞ Lai 345.6 345.6 8294400.0 673920.0 0 0 2436480 1451520 794880 4682880 78 Ph¹m V¨n TuyÕt 114.3 114.3 2743200.0 222885.0 0 0 805815 480060 262890 1548765 79 Ph¹m Xu©n Dùc 358.0 358.0 8592000.0 698100.0 0 0 2523900 1503600 823400 4850900 80 Phan KhuyÕn 726.1 726.1 17426400.0 1415895.0 0 0 5119005 3049620 1670030 9838655 81 NguyÔn NhuËn 593.4 593.4 14241600.0 1157130.0 0 0 4183470 2492280 1364820 8040570 82 NguyÔn V¨n B¶o 588.0 588.0 14112000.0 1146600.0 0 0 4145400 2469600 1352400 7967400 83 Ph¹m ThÞ V­¬ng 238.5 238.5 5724000.0 465075.0 0 0 1681425 1001700 548550 3231675 84 Ph¹m V¨n §­¬ng 247.3 247.3 5935200.0 482235.0 0 0 1743465 1038660 568790 3350915 85 TrÞnh ThÞ Ch©u 201.8 201.8 4843200.0 393510.0 0 0 1422690 847560 464140 2734390 86 Ph¹m V¨n §inh 342.6 342.6 8222400.0 668070.0 0 0 2415330 1438920 787980 4642230 87 TrÇn ThÞ HuÖ 364.9 364.9 8757600.0 711555.0 0 0 2572545 1532580 839270 4944395 88 Ph¹m V¨n Tiªm 536.3 536.3 12871200.0 1045785.0 0 0 3780915 2252460 1233490 7266865 89 Ph¹m Khuyªn 236.7 0.0 0.0 236.7 4734000 461565 1668735 994140 544410 8402850 90 NguyÔn V¨n S¸u 85.7 85.7 2056800.0 167115.0 0 0 604185 359940 197110 1161235 91 Lª ThÞ T©m 259.4 259.4 6225600.0 505830.0 0 0 1828770 1089480 596620 3514870 92 Ph¹m V¨n ThuyÕt 96.7 96.7 2320800.0 188565.0 0 0 681735 406140 222410 1310285 93 Ph¹m V¨n Hµo 585.7 585.7 14056800.0 1142115.0 0 0 4129185 2459940 1347110 7936235 94 Ph¹m V¨n Sinh 625.1 625.1 15002400.0 1218945.0 0 0 4406955 2625420 1437730 8470105 95 Ph¹m Ph­¬ng 473.6 473.6 11366400.0 923520.0 0 0 3338880 1989120 1089280 6417280 96 Ph¹m V¨n Tu©n 281.0 281.0 6744000.0 547950.0 0 0 1981050 1180200 646300 3807550 97 Ph¹m V¨n §­êng 330.4 330.4 7929600.0 644280.0 0 0 2329320 1387680 759920 4476920 98 Ph¹m V¨n Hu©n 455.5 455.5 10932000.0 888225.0 0 0 3211275 1913100 1047650 6172025 Toµn x· 34990.5 24528.4 588681600.0 47830380.0 10462.1 209242000 20401095 246683025 146960100 80478150 703764370 X· Cæ §¹m 1 D­¬ng Xu©n HuÖ 981.9 0.0 0.0 981.9 23565600 0 0 0 0 0 2 NguyÔn ThÞ Nam 650.3 150.0 4200000.0 259200.0 500.3 10006000 975585 4584615 2731260 1495690 33352750 3 NguyÔn V¨n Long 705.3 0.0 0.0 705.3 14106000 1375335 4972365 2962260 1622190 20938150 4 Lª Anh Trung 256.0 0.0 0.0 256.0 5120000 499200 1804800 1075200 588800 18074000 5 D¬ng ThÞ Lùu 710.2 150.2 4205600.0 259545.6 560.0 11200000 1092000 5006910 2982840 1633460 15835210 6 Hoµng ThÞ BÝch 750.0 0.0 0.0 750.0 15000000 1462500 5287500 3150000 1725000 22825000 7 Phan Xu©n Hång 1000.5 0.0 0.0 1000.5 20010000 1950975 7053525 4202100 2301150 30507750 8 TrÞnh Sü DiÖn 1007.4 255.2 7145600.0 440985.6 752.2 15044000 1466790 7102170 4231080 2317020 35127060 9 TrÞnh Hång Th©n 705.6 0.0 0.0 705.6 14112000 1375920 4974480 2963520 1622880 25980800 10 Phan Xu©n L©n 900.3 450.3 12608400.0 778118.4 450.0 9000000 877500 6347115 3781260 2070690 27188565 11 D­¬ng ThÞ §Þnh 850.3 0.0 0.0 850.3 17006000 1658085 5994615 3571260 1955690 22179650 12 NguyÔn TiÕm 207.3 55.3 1548400.0 95558.4 152.0 3040000 296400 1461465 870660 476790 20111315 13 Phan Xu©n Danh 630.2 0.0 0.0 630.2 12604000 1228890 4442910 2646840 1449460 12808100 14 NguyÔn Ngäc LiÕn 982.2 0.0 0.0 982.2 19644000 1915290 6924510 4125240 2259060 27828100 15 TrÞnh Xu©n Hoµn 102.6 102.6 2872800.0 177292.8 0 0 723330 430920 235980 21034230 16 TrÇn ThÞ Minh 545.6 22.6 632800.0 39052.8 523.0 10460000 1019850 3846480 2291520 1254880 8412730 17 TrÇn ¢n 807.4 655.1 18342800.0 1132012.8 152.3 3046000 296985 5692170 3391080 1857020 21697255 18 Lª Quèc TrÝ 348.9 95.3 2668400.0 164678.4 253.6 5072000 494520 2459745 1465380 802470 8268115 19 Phan Ph­¬ng 826.5 563.2 15769600.0 973209.6 263.3 5266000 513435 5826825 3471300 1900950 16784510 20 TrÇn Quèc Bèn 702.6 202.6 5672800.0 350092.8 500.0 10000000 975000 4953330 2950920 1615980 15761230 Toµn x· 13671.1 2702.4 75667200.0 4669747.2 10968.7 223301600 19474260 89458860 53294640 29185160 404714520 Tæng 48661.6 27230.8 664348800.0 52500127.2 21430.8 432543600 39875355 336141885 200254740 109663310 1108478890 Phô lôc 2 Danh s¸ch c¸c hé cã ®Êt thu håi C«ng tr×nh: Dù ¸n tuyÕn ®ª h÷u S«ng Lam ®o¹n tõ cÇu BÕn Thuû ®Õn ®ª Héi Thèng §Þa ®iÓm: TT. Xu©n An, Xu©n Giang, TT. Nghi Xu©n,Tiªn §iÒn- Nghi Xu©n - Hµ TÜnh §VT: ®ång STT Hä tªn chñ hé DiÖn tÝch hiÖn tr¹ng ®ang SD(m2) DiÖn tÝch ®Êt ®· ®­îc c«ng nhËn(m2) DiÖn tÝch ®Êt ch­a ®­îc c«ng nhËn(m2) Båi th­êng ®Êt 24.000®/m2 Båi th­êng hoa mµu 1.950®/m2) Hç trî chuyÓn ®æi nghÒ 7.050 ®/m2 Hç trî chuyÓn ®æi viÖc lµm 4.200®/m2 Th­ëng GPMB nhanh 2.300®/m2 Tæng céng tiÒn båi th­êng hç trî 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ThÞ TrÊn Xu©n An 1 Phan Duy H÷u 240 272.2 -32.2 6532800 530790 1919010 1143240 626060 10751900 2 Phan Ngäc Kh¸nh 1777 1777 0 42648000 3465150 12527850 7463400 4087100 70191500 3 Phan Duy Th¬ 1465 1465 0 35160000 2856750 10328250 6153000 3369500 57867500 4 TrÞnh V¨n Minh Thô 1752 1752 1752 42048000 3416400 12351600 7358400 4029600 69204000 5 §Æng ThÞ Trinh 1641 1641 0 39384000 3199950 11569050 6892200 3774300 64819500 6 Hoµng C«ng Ng«n 570 570 0 13680000 1111500 4018500 2394000 1311000 22515000 7 Phan Duy Thuú 1023 1023 0 24552000 1994850 7212150 4296600 2352900 40408500 8 Phan Duy Söu 1837 1837 0 44088000 3582150 12950850 7715400 4225100 72561500 9 TrÇn ThÞ B×nh 154 154 0 3696000 300300 1085700 646800 354200 6083000 10 Lª M¹nh Hïng 114.7 114.7 0 2752800 223665 808635 481740 263810 4530650 11 Lª TuÊn Anh 120 120 0 2880000 234000 846000 504000 276000 4740000 12 Hoµng V¨n Thô 120 120 0 2880000 234000 846000 504000 276000 4740000 13 NguyÔn V¨n H­ng 625.3 625.3 0 15007200 1219335 4408365 2626260 1438190 24699350 14 TrÇn Ngäc Th¹ch 159.9 153 6.9 3672000 298350 1078650 642600 351900 6043500 15 Lª D­¬ng LiÔu 563 563 0 13512000 1097850 3969150 2364600 1294900 22238500 16 Bïi Quang Vinh 263.3 260 3.3 6240000 507000 1833000 1092000 598000 10270000 17 Ph¹m Xu©n Vinh 190 190 0 4560000 370500 1339500 798000 437000 7505000 18 Ng« Xu©n Thä 296.3 296.3 0 7111200 577785 2088915 1244460 681490 11703850 19 Ph¹m Duy T©n 175 175 0 4200000 341250 1233750 735000 402500 6912500 20 Phan ThÞ H­êng 120.5 120.5 0 2892000 234975 849525 506100 277150 4759750 21 Bïi §¨ng Th¾ng 158.5 158.5 0 3804000 309075 1117425 665700 364550 6260750 22 Ng« ThÞ TÞnh 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 23 TrÇn Xu©n Kh«i 45.6 45.6 0 1094400 88920 321480 191520 104880 1801200 24 Lª V¨n An 782 782 0 18768000 1524900 5513100 3284400 1798600 30889000 25 Phan Thanh Dinh 141 141 0 3384000 274950 994050 592200 324300 5569500 26 §µo V¨n T­êng 255 255 0 6120000 497250 1797750 1071000 586500 10072500 27 NguyÔn Ngäc HuÊn 603 603 0 14472000 1175850 4251150 2532600 1386900 23818500 28 TrÇn §×nh Hång 450 450 0 10800000 877500 3172500 1890000 1035000 17775000 29 NguyÔn Quyªn 366 366 0 8784000 713700 2580300 1537200 841800 14457000 30 Vâ ThÞ Loan 955 955 0 22920000 1862250 6732750 4011000 2196500 37722500 31 TrÇn Ngäc Vinh 454 454 0 10896000 885300 3200700 1906800 1044200 17933000 32 §Æng §×nh Hång 255 250 5 6000000 487500 1762500 1050000 575000 9875000 33 NguyÔn ThÞ Vü 505.3 505.3 0 12127200 985335 3562365 2122260 1162190 19959350 34 Phan Duy VÜnh 70.6 70.6 0 1694400 137670 497730 296520 162380 2788700 35 Ph¹m ThÞ Minh 100 100 0 2400000 195000 705000 420000 230000 3950000 36 Ph¹m Quang Canh 155 155 0 3720000 302250 1092750 651000 356500 6122500 37 Ph¹m Hoµng Sinh 200.8 200.8 0 4819200 391560 1415640 843360 461840 7931600 38 Ph¹m Ngäc T­êng 163.6 163.6 0 3926400 319020 1153380 687120 376280 6462200 39 TrÇn VÞnh Quang 996.3 996.3 0 23911200 1942785 7023915 4184460 2291490 39353850 40 Phan Hång Sinh 120 120 0 2880000 234000 846000 504000 276000 4740000 41 Ng« Minh Thanh 752.6 752.6 0 18062400 1467570 5305830 3160920 1730980 29727700 42 NguyÔn Thanh Lan 141.3 141.3 0 3391200 275535 996165 593460 324990 5581350 43 §Ëu H÷u Chøc 125.9 125.9 0 3021600 245505 887595 528780 289570 4973050 44 Ph¹m Sü Sinh 600 600 0 14400000 1170000 4230000 2520000 1380000 23700000 45 §oµn Träng QuyÒn 140.6 140.6 0 3374400 274170 991230 590520 323380 5553700 46 TrÇn V¨n Kh©m 1153 1153 0 27672000 2248350 8128650 4842600 2651900 45543500 Toµn x· 23097 23114 1735 554738400 45072495 162954405 97079220 53162430 913006950 X· Xu©n Giang 1 TrÇn Xu©n Hîi 675 675 0 16200000 1316250 4758750 2835000 1552500 26662500 2 TrÇn Xu©n Th¶o 509 509 0 12216000 992550 3588450 2137800 1170700 20105500 3 §Ëu Trung HoÌ 528.4 528.4 0 12681600 1030380 3725220 2219280 1215320 20871800 4 NguyÔn V¨n DÇn 625 625 0 15000000 1218750 4406250 2625000 1437500 24687500 5 NguyÔn V¨n Tý 502 502 0 12048000 978900 3539100 2108400 1154600 19829000 6 Ng« V¨n Thô 531 531 0 12744000 1035450 3743550 2230200 1221300 20974500 7 TrÇn V¨n M¹o 735 735 0 17640000 1433250 5181750 3087000 1690500 29032500 8 §Ëu ThÞ TÞnh 375 375 0 9000000 731250 2643750 1575000 862500 14812500 9 Ng« V¨n §­êng 377 377 0 9048000 735150 2657850 1583400 867100 14891500 10 Hoµng C«ng H¶i 388.9 388.9 0 9333600 758355 2741745 1633380 894470 15361550 11 §Ëu V¨n Hång 384 384 0 9216000 748800 2707200 1612800 883200 15168000 12 NguyÔn V¨n Söu 359.4 359.4 0 8625600 700830 2533770 1509480 826620 14196300 13 §Ëu Quang Th¾ng 296.5 296.5 0 7116000 578175 2090325 1245300 681950 11711750 14 Hå Th¸i S¬n 270 270 0 6480000 526500 1903500 1134000 621000 10665000 15 NguyÔn V¨n ThuËn 175 175 0 4200000 341250 1233750 735000 402500 6912500 16 Vâ V¨n Vy 268 268 0 6432000 522600 1889400 1125600 616400 10586000 17 NguyÔn Xu©n Lý 256 256 0 6144000 499200 1804800 1075200 588800 10112000 18 TrÇn M¹nh ChiÕn 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 19 Hoµng ThÞ HuÖ 203.3 203.3 0 4879200 396435 1433265 853860 467590 8030350 20 §Ëu V¨n S¸u 201.6 201.6 0 4838400 393120 1421280 846720 463680 7963200 21 §Ëu Quèc Hoµnh 200.6 200.6 0 4814400 391170 1414230 842520 461380 7923700 22 NguyÔn V¨n C¶nh 199.4 199.4 0 4785600 388830 1405770 837480 458620 7876300 23 NguyÔn V¨n BÐ 262.5 262.5 0 6300000 511875 1850625 1102500 603750 10368750 24 NguyÔn V¨n Töu 120 120 0 2880000 234000 846000 504000 276000 4740000 25 Phan ThÞ Thªu 126.6 126.6 0 3038400 246870 892530 531720 291180 5000700 26 TrÇn Xu©n Vinh 183.3 183.3 0 4399200 357435 1292265 769860 421590 7240350 27 NguyÔn Thµnh Vinh 89 89 0 2136000 173550 627450 373800 204700 3515500 28 NguyÔn H¶i Nam 141 141 0 3384000 274950 994050 592200 324300 5569500 29 NguyÔn Quèc Danh 196.5 196.5 0 4716000 383175 1385325 825300 451950 7761750 30 NguyÔn ThÕ Hïng 153 153 0 3672000 298350 1078650 642600 351900 6043500 31 NguyÔn ThÞ Nh©m 140 140 0 3360000 273000 987000 588000 322000 5530000 32 NguyÔn V¨n HuÖ 164 164 0 3936000 319800 1156200 688800 377200 6478000 33 §Ëu V¨n NhuÇn 133 133 0 3192000 259350 937650 558600 305900 5253500 34 TrÇn V¨n Söu 105 105 0 2520000 204750 740250 441000 241500 4147500 35 Lª Thanh C­¬ng 172 172 0 4128000 335400 1212600 722400 395600 6794000 36 Lª Xu©n Tuý 270 134 136 3216000 261300 944700 562800 308200 5293000 37 NguyÔn Träng H÷u 120 120 0 2880000 234000 846000 504000 276000 4740000 38 TrÇn Xu©n DiÖu 175 175 0 4200000 341250 1233750 735000 402500 6912500 39 NguyÔn ViÕt Thanh 187 187 0 4488000 364650 1318350 785400 430100 7386500 40 NguyÔn Thanh H¶i 120.5 120.5 0 2892000 234975 849525 506100 277150 4759750 41 Lª Thanh Quý 177 177 0 4248000 345150 1247850 743400 407100 6991500 42 Vâ ThÞ Nguyªn 158.5 158.5 0 3804000 309075 1117425 665700 364550 6260750 43 NguyÔn C«ng Tho¹i 164 164 0 3936000 319800 1156200 688800 377200 6478000 44 NguyÔn V¨n Söu 136.4 136.4 0 3273600 265980 961620 572880 313720 5387800 45 TrÇn D©n 159 159 0 3816000 310050 1120950 667800 365700 6280500 46 Hå Huy Dòng 203 203 0 4872000 395850 1431150 852600 466900 8018500 Toµn x· 12116 11980 136 287529600 23361780 84461820 50317680 27554920 473225800 ThÞ trÊn Nghi Xu©n 1 TrÇn §×nh C­¬ng 140.5 140.5 0 3372000 273975 990525 590100 323150 5549750 2 TrÇn ThÞ Liªn 1138 593.4 544.6 14241600 1157130 4183470 2492280 1364820 23439300 3 TrÇn Quèc ViÖt 664 630 34 15120000 1228500 4441500 2646000 1449000 24885000 4 Qu¸ch BÝnh Xu©n 1240 790.9 449.1 18981600 1542255 5575845 3321780 1819070 31240550 5 Ph¹m ThÞ QuÕ 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 6 §inh B¸ Hïng 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 7 Hå ThÞ Nhung 800 800 0 19200000 1560000 5640000 3360000 1840000 31600000 8 TrÇn ViÕt Th­¬ng 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 9 NguyÔn ThÞ HuÖ 618.4 618.4 0 14841600 1205880 4359720 2597280 1422320 24426800 10 Phan V¨n Giao 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 11 NguyÔn V¨n Th¾ng 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 12 TrÇn Em 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 13 Phan Ngäc Quúnh 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 14 Hå Sü ¸i 400 400 0 9600000 780000 2820000 1680000 920000 15800000 15 NguyÔn V¨n S¬n 1145 564.6 580.4 13550400 1100970 3980430 2371320 1298580 22301700 16 TrÇn §×nh Th¶o 80.7 80.7 0 1936800 157365 568935 338940 185610 3187650 17 §Ëu Quang Hïng 506 280 226 6720000 546000 1974000 1176000 644000 11060000 18 TrÇn §×nh Trêng 552 330 222 7920000 643500 2326500 1386000 759000 13035000 19 Bïi Xu©n Chinh 564.5 564.5 0 13548000 1100775 3979725 2370900 1298350 22297750 20 TrÇn Quèc Hoµn 792 657 135 15768000 1281150 4631850 2759400 1511100 25951500 21 TrÇn ThÞ Hoµi Th­¬ng 1516 1516 0 36384000 2956200 10687800 6367200 3486800 59882000 22 TrÇn §«ng 337 337 0 8088000 657150 2375850 1415400 775100 13311500 23 TrÇn V¨n Phóc 1507 762 745 18288000 1485900 5372100 3200400 1752600 30099000 24 TrÇn V¨n Linh 905 674 231 16176000 1314300 4751700 2830800 1550200 26623000 25 Ph¹m Ninh 1688 907 781 21768000 1768650 6394350 3809400 2086100 35826500 26 NguyÔn C«ng B×nh 713 713 0 17112000 1390350 5026650 2994600 1639900 28163500 27 NguyÔn ThÞ Tam 1528 1528 0 36672000 2979600 10772400 6417600 3514400 60356000 28 L¬ng B¸ Kiªn 180 180 0 4320000 351000 1269000 756000 414000 7110000 29 §Æng Th¸i Quang 180 180 0 4320000 351000 1269000 756000 414000 7110000 30 §Æng Minh H­¬ng 70 70 0 1680000 136500 493500 294000 161000 2765000 31 §Æng Th¸i Hoµ 110 110 0 2640000 214500 775500 462000 253000 4345000 32 Phan ThÞ TuÊt 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 33 L¬ng ThÞ Th¶o 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 34 Tëng ThÞ Lý 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 35 NguyÔn Quèc Danh 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 36 §Ëu V¨n Hîi 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 37 TrÇn ThÞ Ch©u 722 638 84 15312000 1244100 4497900 2679600 1467400 25201000 38 TrÞnh Quèc Hoµn 455 522 -67 12528000 1017900 3680100 2192400 1200600 20619000 39 Ph¹m Hång Ninh 250.3 290 -39.7 6960000 565500 2044500 1218000 667000 11455000 40 §Æng Th¸i Sü 480 480 0 11520000 936000 3384000 2016000 1104000 18960000 41 TrÇn ThÞ H­êng 220 220 0 5280000 429000 1551000 924000 506000 8690000 42 NguyÔn ThÞ Ch¸u 632.6 600 32.6 14400000 1170000 4230000 2520000 1380000 23700000 43 §Æng Minh Ch©u 150 150 0 3600000 292500 1057500 630000 345000 5925000 Toµn x· 22685 18727 3958 449448000 36517650 132025350 78653400 43072100 739716500 X· Tiªn §iÒn 1 TrÇn ThÞ Nga 90 90 0 2160000 175500 634500 378000 207000 3555000 2 Hoµng Minh Tam 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 3 NguyÔn Th¨ng Long 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 4 Hoµng ThÞ BÝch Hång 378 252 126 6048000 491400 1776600 1058400 579600 9954000 5 L­u ThÞ Thµnh 266 180 86 4320000 351000 1269000 756000 414000 7110000 6 Vâ ThÞ Th×n 417 211 206 5064000 411450 1487550 886200 485300 8334500 7 Vâ VÜnh Th¾ng 264 137 127 3288000 267150 965850 575400 315100 5411500 8 Chu V¨n S¬n 554 297 257 7128000 579150 2093850 1247400 683100 11731500 9 TrÇn ThÞ Liªn 279 200 79 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 10 Hoµng Anh S¬n 316 185 131 4440000 360750 1304250 777000 425500 7307500 11 Vâ Sü Ngäc 469 206 263 4944000 401700 1452300 865200 473800 8137000 12 Vâ Ngäc H¶i 343 187 156 4488000 364650 1318350 785400 430100 7386500 13 §Æng Ngäc ViÖt 117 100 17 2400000 195000 705000 420000 230000 3950000 14 Vâ V¨n §«ng 63 63 0 1512000 122850 444150 264600 144900 2488500 15 Vâ V¨n Toµn 210 210 0 5040000 409500 1480500 882000 483000 8295000 16 §Ëu ThÞ Lam 208 208 0 4992000 405600 1466400 873600 478400 8216000 17 NguyÔn V¨n T¸m 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 18 NguyÔn V¨n Th¶o 200 200 0 4800000 390000 1410000 840000 460000 7900000 19 NguyÔn §øc Lu©n 240 240 0 5760000 468000 1692000 1008000 552000 9480000 20 Phan Thanh TÝch 216 216 0 5184000 421200 1522800 907200 496800 8532000 21 L­u §¹i Phong 104.5 104.5 0 2508000 203775 736725 438900 240350 4127750 22 NguyÔn V¨n C­êng 102 102 0 2448000 198900 719100 428400 234600 4029000 23 NguyÔn Minh Hoµn 95 95 0 2280000 185250 669750 399000 218500 3752500 24 NguyÔn Ngäc Th¾ng 165 165 0 3960000 321750 1163250 693000 379500 6517500 25 Vâ Quang §«ng 300 300 0 7200000 585000 2115000 1260000 690000 11850000 26 NguyÔn Träng L©m 152 152 0 3648000 296400 1071600 638400 349600 6004000 27 NguyÔn V¨n H­¬ng 255 255 0 6120000 497250 1797750 1071000 586500 10072500 28 Hoµng Ngäc HuÊn 450 450 0 10800000 877500 3172500 1890000 1035000 17775000 29 NguyÔn Xu©n B­êng 600 600 0 14400000 1170000 4230000 2520000 1380000 23700000 30 §Æng Quèc ViÖt 213.6 213.6 0 5126400 416520 1505880 897120 491280 8437200 Toµn x· 7667 6219 1448 149258400 12127245 43844655 26120220 14303930 245654450 Tæng 65566 60041 7277 1440974400 117079170 423286230 252170520 138093380 2371603700 Phô lôc 3 Danh s¸ch c¸c hé cã ®Êt thu håi C«ng tr×nh: Dù ¸n quy ho¹ch khu c«ng nghiÖp Gia L¸ch §Þa ®iÓm: TT. Xu©n An, x· Xu©n Viªn - huyÖn Nghi Xu©n - tØnh Hµ TÜnh §¬n vÞ tÝnh: ®ång STT Hä tªn chñ hé Tæng diÖn tÝch(m2) §Êt h¹ng 2 §Êt h¹ng 5 Hç trî chuyÓn ®æi nghÒ 7.050®/m2 Hç trî chuyÓn ®æi viÖc lµm 4.200®/m2 Th­ëng GPMB nhanh 2.300®/m2 Tæng céng tiÒn båi th­êng hç trî DiÖn tÝch(m2) TiÒn båi th­êng ®Êt 24.000®/m2 Båi th­êng hoa mµu 1.950®/m2 DiÖn tÝch(m2) TiÒn båi th­êng ®Êt 16.000®/m2 Båi th­êng hoa mµu 1.950®/m2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ThÞ trÊn Xu©n An 1 Vâ ThÞ ViÖn 910 460 11040000 897000 450 7200000 877500 6415500 3822000 2093000 20408000 2 NguyÔn V¨n ThuÇn 1047 144 3456000 280800 903 14448000 1760850 7381350 4397400 2408100 30395700 3 NguyÔn ThÞ Tµi 769 600 14400000 1170000 169 2704000 329550 5421450 3229800 1768700 13453500 4 Vâ V¨n Quang 288 288 6912000 561600 0 0 2030400 1209600 662400 3902400 5 NguyÔn ThÞ Trung 468.3 408 9792000 795600 60.3 964800 117585 3301515 1966860 1077090 7427850 6 NguyÔn ThÞ Hµi 240 240 5760000 468000 0 0 1692000 1008000 552000 3252000 7 Hµ Huy Hîi 480 480 11520000 936000 0 0 3384000 2016000 1104000 6504000 8 NguyÔn V¨n BÝnh 321 321 7704000 625950 0 0 2263050 1348200 738300 4349550 9 NguyÔn V¨n §«ng 240 240 5760000 468000 0 0 1692000 1008000 552000 3252000 10 NguyÔn Ngäc Ch¸u 682 682 16368000 1329900 0 0 4808100 2864400 1568600 9241100 11 NguyÔn ThÞ ThiÖn 600 600 14400000 1170000 0 0 4230000 2520000 1380000 8130000 12 NguyÔn V¨n Lam 528 528 12672000 1029600 0 0 3722400 2217600 1214400 7154400 13 TrÞnh Ba 500 500 12000000 975000 0 0 3525000 2100000 1150000 6775000 14 NguyÔn ThÞ ThØu 496.3 496.3 11911200 967785 0 0 3498915 2084460 1141490 6724865 15 Hoµng §×nh Hµ 229.9 229.9 5517600 448305 0 0 1620795 965580 528770 3115145 16 NguyÔn H÷u V¨n 135 135 3240000 263250 0 0 951750 567000 310500 1829250 17 NguyÔn ThÞ H­êng 639 639 15336000 1246050 0 0 4504950 2683800 1469700 8658450 18 Vâ V¨n LÜnh 228 228 5472000 444600 0 0 1607400 957600 524400 3089400 19 Th¸i ThÞ DuyÕn 290 290 6960000 565500 0 0 2044500 1218000 667000 3929500 20 Vâ V¨n Kiªm 402.8 402.8 9667200 785460 0 0 2839740 1691760 926440 5457940 21 NguyÔn ThÞ Xu©n 785 785 18840000 1530750 0 0 5534250 3297000 1805500 10636750 22 Vâ V¨n S¬n 600 600 14400000 1170000 0 0 4230000 2520000 1380000 8130000 23 NguyÔn ThÞ Th¶o 472 472 11328000 920400 0 0 3327600 1982400 1085600 6395600 24 Nguyªn H÷u Hïng 280.3 280.3 6727200 546585 0 0 1976115 1177260 644690 3798065 25 NguyÔn Hïng M¹nh 276 276 6624000 538200 0 0 1945800 1159200 634800 3739800 26 NguyÔn V¨n TrÞnh 504 504 12096000 982800 0 0 3553200 2116800 1159200 6829200 27 Vâ ThÞ B×nh 623 623 14952000 1214850 0 0 4392150 2616600 1432900 8441650 28 TrÇn Lý 390 390 9360000 760500 0 0 2749500 1638000 897000 5284500 29 Tr­¬ng ThÞ Bèn 1161 1161 27864000 2263950 0 0 8185050 4876200 2670300 15731550 30 NguyÔn Trung Kiªn 828.6 725 17400000 1413750 103.6 1657600 202020 5841630 3480120 1905780 13087150 31 Vâ ThÞ NguyÖt 842 842 20208000 1641900 0 0 5936100 3536400 1936600 11409100 32 TrÇn Huy Thiªm 456 456 10944000 889200 0 0 3214800 1915200 1048800 6178800 33 Vâ ThÞ Hùu 134.6 32.6 782400 63570 102 1632000 198900 948930 565320 309580 3654730 34 NguyÔn To¹i 333 333 7992000 649350 0 0 2347650 1398600 765900 4512150 35 Vâ ThÞ V÷ng 578 578 13872000 1127100 0 0 4074900 2427600 1329400 7831900 36 Vâ V¨n Kiªm 203.6 203.6 4886400 397020 0 0 1435380 855120 468280 2758780 37 NguyÔn ThÞ Xu©n 105 105 2520000 204750 0 0 740250 441000 241500 1422750 38 NguyÔn C«n 220 220 5280000 429000 0 0 1551000 924000 506000 2981000 39 TrÇn ThÞ Loan 174 174 4176000 339300 0 0 1226700 730800 400200 2357700 40 TrÇn §×nh L©m 549 549 13176000 1070550 0 0 3870450 2305800 1262700 7438950 41 NguyÔn ThÞ Hêng 301.6 301.6 7238400 588120 0 0 2126280 1266720 693680 4086680 42 NguyÔn ThÞ T©m 452 452 10848000 881400 0 0 3186600 1898400 1039600 6124600 43 Lª V¨n Linh 267 267 6408000 520650 0 0 1882350 1121400 614100 3617850 44 TrÇn Träng Liªm 108 108 2592000 210600 0 0 761400 453600 248400 1463400 Toµn x· 20138 18350.1 440402400 35782695 1787.9 28606400 3486405 141972900 84579600 46317400 X· Xu©n Viªn 1 NguyÔn ThÞ Vùng 993 276 6624000 538200 717 11472000 1398150 7000650 4170600 2283900 26325300 2 NguyÔn T¸ Träng 754 504 12096000 982800 250 4000000 487500 5315700 3166800 1734200 14704200 3 Vâ ThÞ Toµn 1426 825 19800000 1608750 601 9616000 1171950 10053300 5989200 3279800 30110250 4 Vâ ThÞ TÞnh 353 240 5760000 468000 113 1808000 220350 2488650 1482600 811900 6811500 5 Vâ ThÞ ViÖn 1771 846 20304000 1649700 925 14800000 1803750 12485550 7438200 4073300 40600800 6 TrÇn LÞch 103 103 2472000 200850 0 0 726150 432600 236900 1395650 7 NguyÔn ThÞ Nh¹c 208 0 0 208 3328000 405600 1466400 873600 478400 6552000 8 NguyÔn Xu©n Thanh 33.1 0 0 33.1 529600 64545 233355 139020 76130 1042650 9 NguyÔn ThÞ Quyªn 369 369 8856000 719550 0 0 2601450 1549800 848700 4999950 10 Vâ V¨n LuËn 108.8 108.8 2611200 212160 0 0 767040 456960 250240 1474240 11 NguyÔn ThÞ Thµnh 216 216 5184000 421200 0 0 1522800 907200 496800 2926800 12 NguyÔn V¨n T¬ng 156 156 3744000 304200 0 0 1099800 655200 358800 2113800 13 Vâ ThÞ Lu 100 100 2400000 195000 0 0 705000 420000 230000 1355000 14 TrÇn §¨ng Long 253 253 6072000 493350 0 0 1783650 1062600 581900 3428150 15 Vâ ThÞ Trêng 485 485 11640000 945750 0 0 3419250 2037000 1115500 6571750 16 TrÇn §×nh Sù 248.9 146.6 3518400 285870 102.3 1636800 199485 1754745 1045380 572470 5208880 17 NguyÔn ThÞ Hoa 60.3 60.3 1447200 117585 0 0 425115 253260 138690 817065 18 NguyÔn V¨n S¸ch 122.1 22.1 530400 43095 100 1600000 195000 860805 512820 280830 3449455 19 NguyÔn V¨n ThuÇn 191 191 4584000 372450 0 0 1346550 802200 439300 2588050 20 NguyÔn ThÞ Tµi 482 482 11568000 939900 0 0 3398100 2024400 1108600 6531100 21 Vâ V¨n Quang 963 963 23112000 1877850 0 0 6789150 4044600 2214900 13048650 22 NguyÔn ThÞ Trung 132 132 3168000 257400 0 0 930600 554400 303600 1788600 23 NguyÔn ThÞ Hµi 192 192 4608000 374400 0 0 1353600 806400 441600 2601600 24 Th¸i ThÞ V©n 348 348 8352000 678600 0 0 2453400 1461600 800400 4715400 25 NguyÔn V¨n BÝnh 200.6 200.6 4814400 391170 0 0 1414230 842520 461380 2718130 26 Lª V¨n L©m 72 72 1728000 140400 0 0 507600 302400 165600 975600 27 NguyÔn Ngäc Ch¸u 990 990 23760000 1930500 0 0 6979500 4158000 2277000 13414500 28 NguyÔn ThÞ ThiÖn 153 153 3672000 298350 0 0 1078650 642600 351900 2073150 29 NguyÔn V¨n Lam 1092 1092 26208000 2129400 0 0 7698600 4586400 2511600 14796600 30 TrÇn Quèc An 400 400 9600000 780000 0 0 2820000 1680000 920000 5420000 31 NguyÔn ThÞ ThØu 288.6 288.6 6926400 562770 0 0 2034630 1212120 663780 3910530 32 TrÇn V¨n T¸m 100.9 100.9 2421600 196755 0 0 711345 423780 232070 1367195 33 NguyÔn H÷u V¨n 400 400 9600000 780000 0 0 2820000 1680000 920000 5420000 34 NguyÔn ThÞ Hêng 600 600 14400000 1170000 0 0 4230000 2520000 1380000 8130000 35 Vâ V¨n LÜnh 200 200 4800000 390000 0 0 1410000 840000 460000 2710000 36 Hµ Huy Hïng 200 200 4800000 390000 0 0 1410000 840000 460000 2710000 37 Vâ V¨n Kiªm 653 653 15672000 1273350 0 0 4603650 2742600 1501900 8848150 38 NguyÔn ThÞ Xu©n 233 233 5592000 454350 0 0 1642650 978600 535900 3157150 39 Vâ V¨n S¬n 935 935 22440000 1823250 0 0 6591750 3927000 2150500 12669250 40 NguyÔn ThÞ Th¶o 450 450 10800000 877500 0 0 3172500 1890000 1035000 6097500 41 Nguyªn H÷u Hïng 226.3 226.3 5431200 441285 0 0 1595415 950460 520490 3066365 42 NguyÔn V¨n S¬n 256 256 6144000 499200 0 0 1804800 1075200 588800 3468800 43 NguyÔn V¨n TrÞnh 692 692 16608000 1349400 0 0 4878600 2906400 1591600 9376600 44 Vâ ThÞ B×nh 219 108 2592000 210600 111 1776000 216450 1543950 919800 503700 4959900 45 TrÇn Lý 600 600 14400000 1170000 0 0 4230000 2520000 1380000 8130000 46 Tr¬ng ThÞ Bèn 560 560 13440000 1092000 0 0 3948000 2352000 1288000 7588000 47 NguyÔn Trung Kiªn 548 548 13152000 1068600 0 0 3863400 2301600 1260400 7425400 48 Vâ ThÞ NguyÖt 756 756 18144000 1474200 0 0 5329800 3175200 1738800 10243800 49 TrÇn Huy Thiªm 956 956 22944000 1864200 0 0 6739800 4015200 2198800 12953800 50 Vâ ThÞ Hùu 1000 1000 24000000 1950000 0 0 7050000 4200000 2300000 13550000 51 NguyÔn To¹i 223 223 5352000 434850 0 0 1572150 936600 512900 3021650 52 Vâ ThÞ V÷ng 187 187 4488000 364650 0 0 1318350 785400 430100 2533850 53 Vâ V¨n Kiªm 107 107 2568000 208650 0 0 754350 449400 246100 1449850 54 NguyÔn ThÞ Xu©n 108.5 108.5 2604000 211575 0 0 764925 455700 249550 1470175 55 NguyÔn C«n 226 226 5424000 440700 0 0 1593300 949200 519800 3062300 56 TrÇn ThÞ Loan 432 432 10368000 842400 0 0 3045600 1814400 993600 5853600 57 TrÇn §×nh L©m 286 286 6864000 557700 0 0 2016300 1201200 657800 3875300 58 NguyÔn ThÞ H­êng 106 106 2544000 206700 0 0 747300 445200 243800 1436300 59 NguyÔn ThÞ T©m 942 942 22608000 1836900 0 0 6641100 3956400 2166600 12764100 60 Th¸i B¸ Long 53 53 1272000 103350 0 0 373650 222600 121900 718150 61 TrÇn Träng Liªm 461 461 11064000 898950 0 0 3250050 1936200 1060300 6246550 62 NguyÔn ThÞ Vùng 221.9 221.9 5325600 432705 0 0 1564395 931980 510370 3006745 63 NguyÔn T¸ Träng 661.3 661.3 15871200 1289535 0 0 4662165 2777460 1520990 8960615 64 Vâ ThÞ Toµn 221.8 221.8 5323200 432510 0 0 1563690 931560 510140 3005390 65 Vâ ThÞ TÞnh 331.6 331.6 7958400 646620 0 0 2337780 1392720 762680 4493180 66 TrÇn V¨n Anh 996.4 996.4 23913600 1942980 0 0 7024620 4184880 2291720 13501220 67 TrÇn LÞch 442 442 10608000 861900 0 0 3116100 1856400 1016600 5989100 68 NguyÔn ThÞ Nh¹c 447 447 10728000 871650 0 0 3151350 1877400 1028100 6056850 69 NguyÔn Xu©n Thanh 407 407 9768000 793650 0 0 2869350 1709400 936100 5514850 70 NguyÔn ThÞ Quyªn 108 108 2592000 210600 0 0 761400 453600 248400 1463400 71 Vâ V¨n LuËn 198 198 4752000 386100 0 0 1395900 831600 455400 2682900 72 NguyÔn ThÞ Thµnh 202 202 4848000 393900 0 0 1424100 848400 464600 2737100 73 NguyÔn V¨n T­¬ng 246.9 246.9 5925600 481455 0 0 1740645 1036980 567870 3345495 Toµn x· 30465 27304.6 655310400 53243970 3160.4 50566400 6162780 214778250 127953000 70069500 469529930 Tæng 50603 45654.7 1095712800 89026665 4948.3 79172800 9649185 356751150 212532600 116386900 774492635 Phô lôc 4 b¶ng tÝnh ®Òn bï C«ng tr×nh: Dù ¸n x©y dùng khu du lÞch vµ s©n Golf §Þa ®iÓm: X· Xu©n Thµnh, x· Cæ §¹m - huyÖn Nghi Xu©n - tØnh Hµ TÜnh Chñ hé: TrÞnh CËn TT DiÔn gi¶i §VT K/l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó A C©y cèi 1 Chuèi lo¹i A c©y 30 55.000 1650.000 2 Chuèi lo¹i B c©y 35 40.000 1400.000 3 æi lo¹i B c©y 8 120.000 960.000 4 Na lo¹i B c©y 4 150.000 600.000 5 M­íp Giµn 1 65.000 65.000 Céng(A) 4675.000 B Tµi s¶n vËt kiÕn tróc Nhµ ë 67351.316 1 Nhµ (3gian), m¸i Bloxm trÇn cãt Ðp, x©y g¹ch chØ 110 cã tr¸t, nÒn l¸t g¹ch l¸ nem(8*3,7*1,05) m2 40.50 1650.000 66825.000 2 BËc hÌ x©y g¹ch chØ(1,2*0,5*0,22) m3 0.50 1052.632 526.316 II BÕp 6985.736 1 X©y mãng g¹ch chØ s©u 1m(1,6+5+(1*2))*0,313m3/m) m3 2.523 826.583 2085.469 2 §æ ®Êt t«n nÒn(1,6*5*0,5) m3 5 88.412 442.060 3 NÒn BTGV l¸ngVXM(5*1,6) m2 9 72.563 653.067 4 B¸n m¸i Bloxm s­ên gç trßn(5*1,6*1,05) m2 9.2 80.605 741.566 5 X©y t­êng g¹ch chØ 110 tr¸t 2 mÆt (6,6*0,11*1,7) + (2*0,11*1) m3 1.963 1560.659 3063.574 III GiÕng n­íc 4404.464 1 §µo giÕng D1000(3,14*6*0,5*0,5) m3 4.959 450.636 2234.704 2 KÌ g¹ch chØ(1*3,14*6) m2 18.000 100.890 1816.020 3 N¾p giÕng BTCT(0,5*0,5*3,14*0,1) m3 0.122 2.120.820 258.740 4 èng nhùa D25 m 10 9.500 95.000 IV S©n 6707.653 1 §æ ®Êt t«n nÒn s©n(5*12,5*1) m3 65 95.220 6189.300 2 X©y r·nh n­íc g¹ch chØ cã tr¸t(7*0,33*0,07) + (7*0,11*0,14) m3 0.560 925.630 518.353 V T­êng rµo 16689.761 1 X©y mãng g¹ch chØ t­êng rµo s©u 0,8m (25*0,3m3/m) m3 8 920.660 7365.280 2 X©y t­êng rµo g¹ch xØ cã tr¸t (25*0,15*1,7) m3 8.223 990.169 8142.160 3 X©y trô g¹ch xØ liÒn t­êng cã tr¸t (8*0,15*0,3*1,7) m3 1.220 969.116 1182.322 VI Cæng 4072.735 1 X©y mãng g¹ch chØ s©u 0,7m (0,7*0,7*0,7)*2 m3 1 958.560 958.560 2 X©y trô cæng g¹ch chØ cã tr¸t 4 mÆt (0,33*0,33*2*2) m3 0.500 2.265.5560 1132.778 3 C¸nh cæng gç( 2 c¸nh) (1,6*2) m2 3.5 550.000 1925.000 4 BËc d¾t xe m¸y g¹ch chØ(0,3*0,2*0,7) m3 0.062 909.623 56.397 VII B¸n m¸i tr­íc nhµ 683.270 1 M¸i Bloxm s­ên gç(3,7*1,5*1,05) m2 5.993 80.639 483.270 2 B¸n kÌo gç K§ 1,5 bé 2 100.000 200.000 VIII HÖ thèng ®iÖn 3989.500 1 §iÖn ®­êng trôc m 130 25.200 3276.000 2 D©y ®iÖn trong nhµ m 50 10.250 512.500 3 §ång hå ®iÖn c¸i 1 20.000 20.000 4 B¶ng ®iÖn c¸i 3 10.000 30.000 5 Bãng tuýp dµi 1,2m bé 1 42.000 42.000 6 Bãng trßn c¸i 3 7.000 21.000 7 C«ng t¾c c¸i 4 7.000 28.000 8 CÇu ch× c¸i 3 4.000 12.000 9 æ c¾m bé 4 12.000 48.000 Céng tµi s¶n 110884.434 Céng tµi s¶n + C©y (A+B) 115559.434 C Hç trî 16000.000 1 Hç trî di chuyÓn 2000.000 2 Th­ëng GPMB 2000.000 3 Hç trî æn ®Þnh ®êi sèng 4khÈu x3th¸ng x500.000®/th¸ng 6000.000 4 Hç trî thuª nhµ 6 th¸ng * 1.000.000®/th¸ng 6000.000 Tæng céng 131.559.434 Phô lôc 5 b¶ng tÝnh båi th­êng C«ng tr×nh: Dù ¸n x©y dùng khu du lÞch vµ s©n Golf §Þa ®iÓm: X· Xu©n Thµnh, x· Cæ §¹m - huyÖn Nghi Xu©n - tØnh Hµ TÜnh Chñ hé: Ph¹m Xu©n Dùc TT DiÔn gi¶i §VT K/l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó A Båi th­êng c©y cèi 1 §u ®ñ lo¹i A c©y 1 120.000 120.000 2 §u ®ñ lo¹i B c©y 5 35.000 175.000 3 Xoµi 2 n¨m c©y 6 55.000 330.000 4 Xoµi trªn 2 n¨m c©y 1 65.000 65.000 5 Chanh Lo¹i A c©y 1 150.000 150.000 6 Chuèi lo¹i A bôi 4 55.000 220.000 7 Chuèi lo¹i B bôi 3 40.000 120.000 8 æi lo¹i B c©y 1 120.000 120.000 9 Na lo¹i A c©y 2 200.000 400.000 10 Na lo¹i B c©y 2 150.000 300.000 11 B­ëi lo¹i C c©y 2 130.000 260.000 12 ChËu C¶nh chiÕc 2 15.000 30.000 13 Rau c¸c lo¹i m2 10 16.000 160.000 Céng(A) 2450.000 B Båi th­êng tµi s¶n I Nhµ ë: Khung chÞu lùc, m¸i bª t«ng cèt thÐp, t­êng x©y g¹ch chØ, l¨n s¬n, nÒn l¸t g¹ch liªn doanh, cöa chÝnh khung nh«m kÝnh + cöa xÕp(kh«ng cã thiÕt bÞ vÖ sinh). DT tÇng 1+2: (13,1*5,25)+(10,1*5,75) m2 126.85 1.2*1200000 182664.000 II Nhµ bÕp cÊp 4 26428.150 1 X©y g¹ch chØ 220 cã tr¸t, m¸i ngãi s­ên tre nÒn l¸t g¹ch l¸ nem, bÖ xÕp XMCT èp g¹ch men cao 2m: bÖ xÝ xæm; DT(6,7*4,9) m2 32.83 700000*1.15 26428.150 III Nhµ kho 15712.507 1 §¾p ®Êt nÒn nhµ(8,2*3,3*0,4) m3 10.824 42.402 458.959 2 M¸i Bloxm s­ên gç b¹ch ®µn(8,2*3,3*1,05) m2 28.413 39.962 1135.440 3 Cöa v¸n gÐp(1*0,84*1,8) m2 1.512 288.500 436.212 4 Lanh t« BTCT(1*1,6*0,22*0,1) m3 0.035 1567.900 54.877 5 NÒn l¸t g¹ch chØ n»m(8,2*3,3) m2 27.060 38.609 1044.760 6 T­êng g¹ch chØ dµy 220, cao 3,4m, cã tr¸t ((8,2*2)+3,3)*3,4*0,22 m3 14.736 635.099 9358.819 7 V¸ch tr­íc l­íi B40(3,3*3,4) m2 11.220 20.000 224.400 8 Mãng g¹ch chØ s©u 0,5m ((8,2*2)+3,3)*0,309m3/m m3 6.087 492.696 2999.041 IV Nhµ kho 2 7986.543 1 M¸i ngãi s­ên tre (4,1*3,3*1,15) m2 15.560 100.870 1569.537 2 NÒn l¸t g¹ch chØ n»m (4,1*3,3) m2 13.530 41.039 555.258 3 T­êng x©y g¹ch xØ cã tr¸t dµy(4,1+3,3)*2*3*0,15 m3 6.660 564.119 3757.033 4 Mãng x©y g¹ch chØ, s©u 0,5m (4,1+3,3)*2*0,2m3/m m3 2.960 519.225 1536.906 5 §¾p ®Êt nÒn nhµ (4,1*3,3*0,2) m3 2.706 42.402 114.740 6 Cöa ®i gç v¸n ghÐp(1*0,8*1,8) m2 1.440 288.500 415.440 7 Lanh t« BTCT(1,6*0,15*0,1) m3 0.024 1567.900 37.630 V Nhµ ®Ó vËt liÖu 6648.507 1 M¸i Bloxm s­ên gç b¹ch ®µn(4,1*3,5*1,05) m2 15.068 39.962 602.147 2 NÒn l¸t g¹ch chØ n»m(4,1*3,5) m2 14.350 41.039 588.910 3 T­êng x©y g¹ch chØ cã tr¸t(4,1+3,5)*2,4*0,11 m3 2.006 840.224 1685.489 4 T­êng x©y g¹ch xØ cã tr¸t(4,1+3,5)*2,4*0,15 m3 2.736 564.119 1543.430 5 Mãng x©y g¹ch chØ, s©u 0,5m(4,1+3,5)*2*0,203m3/m m3 3.086 519.225 1602.328 6 §¾p ®Êt nÒn nhµ(4,1*3,5)*0,3 m3 4.305 42.402 182.541 7 Cöa ®i gç v¸n ghÐp (1*0,8*1,8) m2 1.440 288.500 415.440 8 Lanh t« BTCT (1,6*0,11*0,1) m3 0.018 1567.900 28.222 VI M¸i vÈy tr­íc 11251.414 1 M¸i t«n s­ên gç b¹ch ®µn (8,15*3,5*1,05) m2 29.951 190.110 5693.985 2 NÒn g¹ch chØ n»m (8,15*3,5) m2 28.525 39.962 1139.916 3 KÌo s¾t + cét s¾t hép KDD 3,5m bé 3.500 550.000 1925.000 4 T­êng ch¾n g¹ch chØ dµy 110 cã tr¸t (5*2*0,11) m3 1.100 840.224 924.246 5 Mãng x©y g¹ch chØ s©u 0,5m (5*0,203m3/m) m3 1.015 840.224 852.827 6 Cöa ®i gç v¸n ghÐp (0,8*1,8) m2 1.440 288.500 415.440 7 L­íi B40(5*3) m2 15.000 20.000 300.000 VII S©n tr­íc nhµ 1846.755 1 NÒn l¸t g¹ch chØ (10*4,5) m2 45.000 41.039 1846.755 VIII T­êng rµo 14140.396 1 T­êng g¹ch xØ dµy 110 cã tr¸t (42*1,8*0,15) m3 11.340 564.119 6397.109 2 Trô n¶y(15*1,8*0,3*0,15) m3 1.215 564.119 685.405 3 Mãng g¹ch chØ s©u 0,4m (42*0,2 m3/m) m3 8.400 840.224 7057.882 IX GiÕng n­íc fi1,2m, s©u 10m 6279.540 1 C«ng ®µo (10*0,6*0,6*3,14) m3 11.304 300.269 3394.241 2 Thµnh kÌ g¹ch chØ (10*3,14*1,2) m2 37.680 67.909 2558.811 3 N¾p BTCT (0,6*0,6*3,14*0,07) (2,3+3)*2*0,11*0,6 m3 0.079 1567.900 123.864 4 S©n giÕng l¸t g¹ch l¸ nem (2*2) m2 4.000 50.656 202.624 Céng tµi s¶n(B) 272957.812 Céng tµi s¶n + C©y (A+B) 275407.812 C Hç trî + Th­ëng 17800.000 1 Ngõng kinh doanh 12 th¸ng*150.000®/th 1800.000 2 Hç trî æn ®Þnh §S: 500.000®ång*4khÈu*3th¸ng 6000.000 3 Th­ëng GPMB 2000.000 3 Hç trî di chuyÓn 2000.000 5 Hç trî thuª nhµ 6 th¸ng * 1.000.000®/th¸ng 6000.000 Tæng céng 293207.812

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh.doc
Luận văn liên quan