Luận văn Dạy học phân môn Trang trí tại trường THCS Nam Trung Yên - Hà Nội

Luận văn Dạy học phân môn Trang trí tại trường THCS Nam Trung Yên - Hà Nội Giải pháp đã chứng minh nhiều ưu điểm cũng như hạn chế những điểm PPDH truyền thống, nâng cao tính chủ động, sáng tạo và tích cực, kích thích sự hứng thú học tập cho HS

pdf121 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Dạy học phân môn Trang trí tại trường THCS Nam Trung Yên - Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ổ ứ DH ột k ọ ợ , ều GV ầ ó t ờ ầu t v ê ứu. HS ầ ắ vữ ụ t êu, ó t ứ tự v ợ t tr v ờ ê ớ t e sự ỉ tổ ứ , ớ ẫ ủ GV. C ủ ề ê , tí ợ ó tí t ự t ễ ê s ộ , ấ ẫ ố vớ ọ sinh, ó u t ế tr v ệ t r ộ , ứ t ú ọ tậ ọ s . Họ ủ ề tí ợ , ê , ọ s ợ t ờ vậ ụ k ế t ứ tổ ợ v ả qu ết tì uố t ự t ễ , ít ả ớ k ế t ứ ột ó . 52 2.2.5. Tăng cường hoạt động ngoài giờ lên lớp 2.2.5.1. M ă ớ V ệ tổ ứ ì t ứ t ộ ờ ê ớ ột ì t ứ tổ ứ DH tr ó GV tổ ứ ỉ t ộ ọ tậ HS ở ị ớ ọ , vớ ụ í t ều k ệ t uậ ợ HS ắ vữ k ế t ứ t qu t ộ v ố qu ệ từ tr ờ ọ tậ [37] Tr ó v ệ tổ ứ t ộ ả t, ù ợ vớ â Tr trí, ú HS trả ệ , v â sự s t , t ẩ vớ ều ì t ứ tổ ứ k u. 2.2.5.2. N Tổ ứ HS qu s t t ự tế, v , ọ t ết ở t ị ể e tự k , trả ệ v k t . Ví ụ: GV ê kế HS ọ t ết ở v ê , k u v ê tr ờ ọ . Th qu í ì t ứ ọ tậ t ụ ộ v t ế , ú e ó t ê trả ệ t ự tế, ểu ết về ẹ , về v ó , ệ t uật ủ â tộ ả t , tí ị sử â tộ . Ví ụ: Tổ ứ HS t qu ả t ị sử, v vố ổ qu ổ vật tr ả t , ấ t ệu v ệ ọ tr trí trê ớ . Tổ ứ t ộ tr è, tổ ứ t ộ trờ , âu l ộ t uật, ể e ợ t , v t ộ sẽ ú HS ả ậ ợ u sắ , s , k ở e t . Ví ụ: uố tuầ ó t ể tổ ứ HS t tr s t t uật ở âu ộ t uật u t ếu . Vớ ữ t ộ sẽ t ờ k ả ứ t ú ọ tậ , êu t í v s t v ệ ọ t uật ủ e . 53 2.2.5.3. á HS ầ ợ uẩ ị tr ớ ụ ụ ọ tậ út vẽ, u, ọ ẩ ụ vụ v ệ t ự . GV ầ tổ ứ ị ể ó ả ẹ , ặ tí ó trị ệ t uật , ó ều v , ọ t ết ổ ẹ v ấ ẫ , ể HS ó t ể vu , ụ ả , t qu v . ậ kế về sẽ t qu , ả t , tí ị sử v ó , tr s t t uật ủ ọ s . N r , GV ầ ê ệ vớ ọ k ể kết ợ v ệ ọ ó ệu quả . 2.2.5.4. Đ GV ầ t qu tr ờ ể ê kế e t qu , t tr s t t uật, ị ể ợ ỗ trợ v ê kế u ế ợ ả ả ất ợ ũ ệu quả, v t . ị rõ ụ í , êu ầu ỗ u ế , ũ t ậ t ứ tự ủ e HS, tr ệ v uố ọ tậ tí ự t ì v ệ tổ ứ ọ tậ ờ ớ ó ệu quả tốt. 2.2.6. Ứng dụng công nghệ thông tin 2.2.6.1. M á H ệ v ệ ứ ụ ệ t t (CNTT) ột êu ầu qu trọ tr v ệ ỗ trợ DH ở THCS. Qu v ệ sử ụ t ện CNTT v v ệ DH sẽ ó ệu quả tốt , uố út HS t qu ì ả trự qu s ộ , ì ả ọ ó sứ t u ết ụ , ú GV tru ề tả k ế t ứ , ộ u ọ ú . V ệ ứ ụ CNTT v DH v ệ ọ ọ trê ớ ó t ú ẩ qu trì ậ t ứ , t tr ể t u s t , t ứ t ú ọ tậ HS. D vậ , v ệ ứ ụ CNTT v DH uố 54 ó kết quả tốt t ì GV ầ ó kế uẩ ị, ũ ự ọ t ờ ể , t ờ ột u ể kết quả DH t ợ ệu quả. [36] 2.2.6.2. N á Tr ú ả , v ê ất t ờ tre ồ ù trự qu , ầ ớ ẫ vẽ ọ ả v ê ũ ất k ều t ờ ê ả ở ế ầ t ự ủ e , vẽ t ếu t ờ , ọ s k ứ t ú vớ ọ . C í vì vậ , ả ứ ụ ệ t t v â Tr trí sẽ t ệu quả , ỗ trợ v ê ó t ê t ệ ể v ệ ệu quả, ọ s ó t ể t ế ậ ễ v t ế t u k ế t ứ ợ . Ví ụ: Ở tr trí qu t ấ , GV ó t ể sử ụ ì ả ọ ẹ , ấ ẫ , trì ếu qu ếu ể HS ó t ể ì u r ớ t ự ệ ột tr trí qu t ấ t ế . Tr ó, v ệ ứ ụ CNTT v ả tr â Tr trí ó ữ u ể s vớ tru ề t ố s u: - Nộ u , ì t ứ t ết ú, ợ ều ì ả ộ , từ ó, t ợ sự kí t í ứ t ú ọ tậ ủ ọ s , t ợ k k í vu t v t u tr ọ tậ qu t ộ t u ữ ó , ọ s vẽ tốt, vẽ s t t ệu quả . - D tí trự qu , ê ú ọ s ếu k ễ t v t ả ứ ê ọ . - Gv t ết k ệ ợ t ờ , tre ồ ù trự qu v ột số t t k ể t ờ v ệ rè u ệ k ợ ều . V ệ ứ ụ CNTT v ả â Tr trí t ự sự ù ợ vớ ặ ể ậ t ứ ủ ọ s , ù ợ vớ ụ t êu ục trong t ờ ớ . Đổ ớ ọ t k k í ẹ , t ả , ọ s ó v tr ủ tí ự tr t ộ ọ tậ . Kết quả ọ â Tr trí ợ â . N r , ó t ể ụ 55 â k ể k í ệ ọ s êu t í ọ , ũ ó ì , sự ả ậ v t ế t u ợ ầ ủ . 2.2.6.3. á á GV ầ uẩ ị tí , ọ ó ếu, HS t ế ậ ì ả qu t ị , ó v tr qu trọ tr v ệ t ế ậ t t . K ứ ụ CNTT v ả â Tr trí v ê sẽ t ự ệ ột ả ệ tử vớ t ộ t ộ ả ã ợ ê s ả tó ợ ộ u í , v ả s ộ . N vậ , v ệ ứ ụ ầ ề CNTT v ả ợ ầ qu trọ t ể ệ kị ả ủ t ết ọ . G ệ tử ả ệ tử ọ k u ủ ột t ộ ụ t ể, ó : t ự ệ - ọ vớ sự ỗ trợ ủ tí .Vớ ả ệ tử, v ê sẽ ó gi ụ trự qu tốt , ó ều k ệ t ờ ố t , t ả uậ vớ ọ s , qu ó k ể s t ợ ọ s . Họ s sẽ ợ t u út kí t í k tr t ứ , ó ều k ệ qu s t vấ ề, ủ ộ êu âu v ờ vậ qu trì ọ tậ trở ê ứ t ú sâu sắ , t ộ ủ t ầ v tr sẽ ó sự tr ổ qu ợ ều , sự t t sẽ t u tố . Để uẩ ị v ệ ứ ụ CNTT tr â Tr trí v ê ả t ế qu ớ s u: - ậ kế từ t ộ s t v ụ t êu ủ ọ . - S u tầ tr ả , t ệu ụ vụ ả . - Tì ề t , ủ ề ủ t ẩ v ữ ộ u ê qu . - ự ọ ữ vẽ ả ù ợ vớ ứ tuổ ủ e . - Tì ữ t ệu ở ị ù ợ vớ vẽ e sẽ t ự ệ . Để t ự ệ ợ v ệ ó, tr ớ ết v ê ả â ự ợ ì t ứ ọ , ì ả , ù ợ t e từ ó ố t ợ ọ 56 s ở từ trì ộ k u ủ ỗ ọ s ó t ể t ế t u ợ , ó vậ e ớ t í t ú ọ tậ . Vì vậ , v ệ ả uố t ệu quả, ất ợ e tr ớ ều ứ t ú ọ tậ t ì v ê ầ uẩ ị t ệu ụ vụ ả ệ tử, ó ầ ủ ớ ọ vẽ ột Tr trí, từ ả ế ứ t , ọ s ớ t í ọ tậ . V ệ ứ ụ CNTT v v ọ ằ ả ệ tử ả t ế ổ ớ ọ , t u tí tí ự , ủ ộ s t ủ HS, ú ấ ờ v ê ỉ ờ tổ ứ , ớ ẫ t ộ t qu ì ả trự qu s ộ , ọ s t u v tự t ệ , tì r k ế t ứ ớ ủ ọ v t ự ú vớ êu ầu ủ ọ . 2.2.6.4. Đ á Đâ ả t ết t ự ể â ất ợ ọ tậ t ệ ọ s , ằ â ệu quả ất ợ ọ â Trang trí t ì ú t ầ ả ó sự ầu t ứ , từ ấ , ê qu ụ t ể s u: - Đố vớ ấ ã : ầ qu tâ về sở vật ất tr t ết ị tí , ếu ặ ì t v ì rộ ó t ể kết ố vớ tí ọ u ê ệt ủ tr ờ . Tổ ứ ở ớ ồ ỡ k ế t ứ t ọ v ê ủ ì , t ều k ệ t ầ t k ó t t ọ u ê , ằ ụ vụ ụ t êu ả â Tr trí v â k ợ tốt . - Đố vớ v ê : k ừ tự ọ , tự ồ ỡ ể ểu ết về CNTT, ết k t t t trê I ter et, ó k sử ụ g t t tr t ết ị ọ ệ . 57 - Vớ v ệ ứ ụ CNTT: Cầ tổ ứ ều ộ t t ết kế ọ ằ CNTT, ều uổ ộ t ả , s t u ê vớ u ê ề về ứ ụ CNTT - N r , tr ờ ê tr ị t ê t ết ị trì ếu v ố trí ọ ó sẵ t ết ị trì ếu, ể ả ả t ờ ê ớ .Vì t ết ị trì ếu u ể từ s k t ì ả ất ều t ờ v ệ uẩ ị, ít ất từ 10 ế 15 út (kể ả ắ r ệu ỉ ). H ữ , t t ắ r ều ầ t ì t ết ị u , t ì t k t ể t ự ệ ợ êu ầu , vậ ầ ả ó ộ trự ụ tr k t uật ớ uẩ ị ợ ột uổ ọ t ầ ê ớ . - Nê tổ ứ ớ ồ ỡ về ọ t qu ầ ề ụ vụ ả t uật tr ều k ệ , ằ ú t ầ M t uật ó t ể ọ k ệ ẫ u, ũ u ê ệ vụ. Vớ ặ tr ủ ộ t uật ọ t ị , v sả ẩ ủ ọ s sự t ể ệ tí s t “ r ê , t qu ả ú ủ ọ s . Vì vậ , v ệ t ế ậ ì ả ụ t ể, v trự qu tốt sẽ ó ột v tr rất t ớ tr â , ều ó k ậ uồ ả ú ủ ọ s , ứ t ú ủ ọ s ố vớ ọ . N r , ó t ệ tru ề tả k ế t ứ tớ ọ s ột ó ệ t ố . Muố ả s ộ , ễ ểu t ì v ê ầ ả uẩ ị t ệu, tr vẽ ọ từ ớ tr ớ , vẽ t êu ểu, ẹ , ẹ ể từ ó e ó t ể ó sự ậ t k qu . Vớ k ả t u ủ e t u ụ t ể tí ì t ứ ự v ặ ể ê . T ở t ợ tả , ì ả t ở t ợ ả , t ổ . Trí ớ trự qu t tr ể trí ớ . 58 Đố t ợ â ả ú ọ s t ờ sự vật ệ t ợ ụ t ể ê ú ả , tì ả ủ e ắ ề vớ trự qu , ì ả ụ t ể. Bở vậ , t ệ ọ ồ ù trự qu ố vớ ọ sinh THCS rất qu trọ , ó qu ết ị k ả t u v ả ú ủ ọ s . Có t ể ó v ệ ứ ụ CNTT v ả sẽ t ệu quả tố u v ỗ trợ v ệ ọ ọ , ằ t ệu quả t ị ấ t ợ . Đâ â ọ s ả ậ t ứ ợ ẹ ủ ột Tr trí tr ó tất ả ếu tố ờ t, ì ả , u sắ , ậ t ầ ả rõ r . 2.2.7. Mối quan hệ giữa các giải pháp P â Tr trí ó vị trí qu trọ tr 4 â t uật ở tr ờ THCS. Tron trì t uật ở THCS ó u v Tr ờ THCS N Tru Yê ó r ê , Tr trí ó vị trí qu trọ ằ t u trí t ở t ợ s t , u ả ú t ẩ trê sở u ấ k ế t ứ v rè u ệ k ả về Tr trí. Qua ữ k ế t ứ ả ó, HS THCS ó k ả ả t ụ ợ v ẹ ủ t ê ê v uộ số u qu qu ũ ì t ợ ợ k qu t ó , ể ì ó ằ ữ ặ tr ủ ộ ọ t ờ t, u sắ , ậ t, ố ụ t e u ê tắ ủ ệ t uật Tr trí. P â Vẽ Tr trí ằ tr ị, u ấ HS ữ k ế t ứ ả về Tr trí : ữ ủ Tr trí ( t, ì ả , u sắ , ọ t ết Tr trí). G ú HS ắ vữ ữ k ế t ứ ả ủ â Tr trí ể ụ v t ự Tr trí. T ể ệ ợ k tr trì ột Tr trí vớ ì t ứ s ẹ , k , uẩ về ì v u. Nắ ắt v ết vậ ụ ọ t ết Tr trí, s t ợ ữ ẫu ọ t ết Tran trí ẹ v ó trị t ẩ tốt. 59 Nắ ắt v ểu ợ ố qu ệ ữ ả tổ ứ ọ tậ , kết ợ ì t ứ tổ ứ t ộ DH ó v tr qu trọ ằ t u tí tí ự ủ HS tr qu trì ọ tậ . Trong v ệ DH, vậ ụ s t ì t ứ tổ ứ DH rất ầ t ết, ằ t sự ú ấ ẫ HS. V ệ tổ ứ ì t ứ DH ể t ự ệ ệ vụ DH . C ì t ứ tổ ứ DH ụ t uộ v ố qu ệ ữ ếu tố ả DH ó tí tậ t ể â , ậ t ứ ủ HS k t ế t u k ế t ứ , t ứ tổ ứ v ị ể , sắ ế t ờ ọ tậ t ế ể ó kế ụ t ể từ ọ , từ ủ ề ọ tậ . Vớ ì t ứ tổ ứ DH ều ó ặt , ặt ế, ở vậ qu trì tổ ứ DH ờ GV ầ ả t k sử ụ ì t ứ tổ ứ DH, t u ữ ể , ế ữ ể ếu ủ ì t ứ tổ ứ DH, ó vậ v ệ tổ ứ DH ớ ó kết quả v ệu quả t ết t ự . K tổ ứ ì t ứ DH Tr trí t ì ầ ả e v ệ tổ ứ DH ó ó â ứ t ú HS k , ể HS ó t ể ộ ộ, ũ t u ự s t ủ ả t â t qu t ự . V ệ vậ ụ ì t ứ tổ ứ DH ù ợ , kết quả tốt t ể ệ ở ự tổ ứ ều ủ GV. D vậ , k sử ụ ả DH ầ ú tớ ặ t ù ủ từ ả t ộ , ộ u , ụ t êu ủ từ ọ ụ t ể ể ó sự ự ọ ù ợ . Ví ụ v ệ tổ ứ ọ ờ ầ kết ợ t qu v ê kế ụ t ể ể sắ ế qu t ờ ợ , t ờ t qu ầ ố trí tr ớ k t ự ệ t ự , vì vậ HS qu qu trì t ự tế, , qu s t v ậ t ứ ợ ả vật, u sắ , ũ t ự tế tự ê sẽ ú e ó ứ t ú k t ự Tr trí. N r , kết ợ v ệ ọ ữ ó , ọ ả ớ , ọ â tr ì t ứ tổ 60 ứ DH tr v ớ ọ ợ sẽ t ứ t ú, ấ ẫ HS tr v ệ ọ tậ . C ì t ứ tổ ứ t ộ DH t qu ả t ít ều ủ ếu ụ t uộ v tổ ứ ều , vậ ụ ủ GV. N r , tr ờ ũ ó v tr qu trọ tr v ệ t ộ ế kết quả DH t qu sự tổ ứ ủ ã tr ờ , ầu t sở vật ất, t tr t ộ , trì ọ , kế ọ tậ , tr t ết ị ọ tậ , ỗ trợ kị t ờ v t ều k ệ GV v HS h t ợ ệ vụ ọ tậ vớ kết quả tốt ất ó t ể. 2.3. Thực nghiệm sƣ phạm 2.3.1. Những v n đề chung về thực nghiệm 2.3.1.1. M Vớ v ệ ổ ớ ộ u , v PPDH t e ớ t u tí tí ự ọ tậ ủ HS u t ế t tr ể ủ GD THCS. Đã ó ều GV ụ PPDH vớ ều ì t ứ tổ ứ DH k u, v ú ằ t u ữ u ể v ế tố ữ ợ ể ủ ì t ứ DH ể t ợ kết quả tốt ất. Tr â Tr trí ở THCS, vớ ụ t êu â ất ợ DH, v ệ DH â Tr trí ở tr ờ THCS N Tru Yê , H Nộ ã t ợ ữ kết quả, ũ ất ợ GD ợ .Tu ê ê ó vẫ ột số ế sự ụ t uộ v tuâ t ủ v s v ê , kế ọ tậ ũ ầ ị ả ở ê ế kết quả DH ở ậ THCS. Bở vậ , t ã ề uất ột số ả DH ằ t u tí tí ự ọ tậ ủ HS ũ ả ằ â ất ợ DH â Tr trí. Qu qu trì t ự ệ v tr ể k ã ó ữ t ổ ù ợ , v kị t ờ ủ ả t u ết tr v ệ â ự ì t ứ tổ ứ 61 DH v vậ ụ v Tr trí ở tr ờ THCS N Tru Yê , H Nộ . ũ ứ ợ tí k ả t ủ ả ề uất. 2.3.1.2. Đ - Đố t ợ t ự ệ : ọ s ớ 7 v ớ 8 tr ờ THCS N Tru Yê . Tr ó ố t ợ t ự ệ ồ . + N ó ớ 7: ớ 7A1 + N ó ớ 8: ớ 8A2 - T ờ t ự ệ : từ 01/02/2017 ế 15/05/2017 - Đị ể t ự ệ : Tr ờ THCS N Tru Yê , H Nộ . 2.3.1.3. N - T ế t ự ệ ã t ết kế [P 5] ó tr trí t e trì SGK ớ 7 v ớ 8, ụ t ể s u: - G 1 (B 1, T v Tr trí ọ ) - G 2 (B 2, Tr trí ồ vật ó ì ữ ật) - G 3 (B 3, Tr trí ặt ) - G 4 (B 4, T v tr tr ậu ả ) S u ợt t ự ệ s sẽ ó s s ữ v ệ t ự ệ t e ả ớ v ọ t e tru ề t ố . 2.3.1.4. ơ á - â ự ộ u v kế ả ụ t ể v t qu tổ u ê t uật ể t ế t ự ệ s . - N ờ v ê tổ t uật t ó về ộ u k ế t ứ , ì t ứ tổ ứ ọ , ữ k ó k v t uậ ợ k t ế t ự ệ . - T ự ệ ả t e ớ ã ợ â ự ở ớ t ự ệ v t e tru ề t ố ớ ớ ố ứ . - C ả sử ụ tr t ự ệ ồ ó 4 ả : 62 + C , k t uật ọ tí ự + Ứ ụ ệ t t v ọ + T ờ t ộ ờ ê ớ + P ố ợ ì t ứ tổ ứ ọ - T ự ờ ớ ố ứ v ớ t ự ệ . - K ể tr kết quả t ự ệ . * G v ê t ự ệ : N u ễ N ọ N * G v ê qu s t, ễ ế t ự ệ s : Đ T Bì . 2.3.1.5. N T ự ệ s ằ ả qu ết vấ ề s u: Đ t ộ, t t ầ ọ tậ , ự ộ tr t ứ v k ả t ế ậ t t ủ ọ s tr qu trì ọ tậ v t ự t e ớ : K k í ớ : S ổ , ứ , tậ tru ọ tậ ,.. trầ ắ , uồ t , ờ ữ . Số ọ s t t ểu êu k ế ủ ì , trì ểu ủ ì . Đố ếu ễ ế ủ ờ ọ v t ế trì ọ ã ự k ế về ặt t ờ , về ứ ộ tự ự ủ ọ s ũ t ộ v ự ủ v ê . Từ ó ổ su , sử ổ v o t ệ t ế trì ọ s t ả . Đ tí k ả t v ệu quả ủ t ế trì ọ ả ợ t ự ệ . 2. .2. Kết quả trước và sau thực nghiệm: 2.3.2.1. K á ớ Qu qu trì k ả s t kết quả ọ tậ ở ả 2 ớ t ự ệ v ố ứ , ằ ụ í tì ểu ự HS s u k GV ọ t e PPDH tru ề t ố , t ì kết quả ể số trê ớ t u. 63 T ể ệ kết quả ó ở ả ớ â : Bảng 2.1. K ể ớ ớ ớ . ĐIỂM ỚP THỰC NGHIỆM ỚP ĐỐI CHỨNG Đ ể 9,10 5/41 (10%) 6/42 (11%) Đ ể 7,8 25/41 (64%) 24/42 (65%) Đ ể 5,6 11/41 (26%) 11/42 (24%) Đ ể ớ 5 0/41 (0%) 0/42 (0%) Qu ả s s trê t ấ ít ó sự ê ệ u ữ ớ t ự ệ v ớ ố ứ , t ể ệ ở t ể 5 trở ê . Kết quả ợ t ể ệ qu ểu ồ s u: Biểu đồ 2.1. ể ổ ỷ á ể á á ớ ớ ớ . 64 2.3.2.2. K á sau S u k t ự ệ kết t ú , t u ợ kết quả s u: Bảng 2.2. K ể á Đ ể vẽ Tr trí ặt T v Tr trí ậu ả Đ ể tru ì ủ 2 (%) Đ ể 9,10 10 25% 15 40% 32% Đ ể 7,8 25 60% 20 48% 54% Đ ể 5,6 6 15% 6 12% 13% Đ ể ớ 5 0 0% 0 0% 0% Bảng 2. . á ớ 7A1 ớ ỷ % ó ĐIỂM Tỷ ệ % tr ớ k t ự ệ Tỷ ệ % s u k t ự ệ Đ ể 9,10 (10%) (33%) Đ ể 7,8 (64%) (53%) Đ ể 5,6 (26%) (14%) Đ ể ớ 5 (0%) (0%) Kết quả ể tr ớ v s u t ự ệ ó ữ t ổ ở t ể tru ì v ể k , ở s u t ự ệ ả ầ s vớ tr ớ t ự ệ , ợ ể t . Qu ó t ấ ợ v ệ ụ ả DH t e ả ề uất ó sự t ổ t e ớ tí ự , t sự ứ t ú v s t ủ HS. S u k t ế t ự ệ ở ả ớ , 90% e ọ s ều t tí ự v t qu tậ t ự , e ã t ợ kết quả ất ờ, vớ tí s t , k ả tự ọ v ọ t e ó tốt. Đặ ệt kết quả t ự ệ , số e ọ s ều s ổ , ê t ự ệ tr ọ Tr trí. 65 Kết quả ể tr ớ v s u t ự ệ ã ó ữ t ổ tí ự k ì v ả 2.1 v ả 2.2, t t ấ ợ tỷ ệ ọ s t ể 9,10 ã t ẳ s u k t ự ệ , t ấ 3 ầ ể số tr ớ k t ự ệ , ều ó ứ ợ ả ọ ã ó t ế tr ể v e kết quả k ả qu . Họ s ã t ểu, ều e ó ữ s k ế t b v t ết t ự , ũ ó k ế â ự t ết ọ t ê s ổ , tí ự . Về ặt t ệ ọ , ã ó ầ ú GV trì ọ ắ ọ ầ ủ. K ị , r v tì tr , ọ s ú e ả . K k í ớ ọ u s ổ , ầ e ã t ứ ợ v ệ ọ ủ ì , s vớ ọ tru ề t ố v ệ ứ ụ CNTT v ọ ã sự tí ự k ề , ọ s ị uố ở ớ ẫ ủ v ê , ó ì ả , â t ấ ẫ , ọ Tr trí qu ứ ụ CNTT trở ê ấ ẫ rất ều s vớ ọ Tr trí t uật tru ề t ố vố e , ọ ố ó. T u ọ s ợ â , ặ ệt ó ều e ó ữ s k ế rất t ết t ự tậ ủ ì , s vớ k . Cụ t ể Tr trí ứ ụ ủ e Tr trí ậu ả , sử ụ ọ t ết Tr trí k u ả rất ẹ , u sắ tí t ẩ . G v ê ã tr ợ tì tr ất ều t ờ v ệ tre , ì ả ê ả , ều t ờ ọ s t ự trê ớ t vì ả tậ ở PPDH tru ề t ố . Họ tậ t e ó ã sự ủ ộ e , ú e ó sự tr ổ k ế t ứ , k ệ ẫ u. Bả t â e tr v ệ ề uất k ế ủ ì . 66 Rè u ệ v t tr ể k qu s t. k t ế ậ t t v t u ì ả ó ọ ọ , ợ , v ù ợ vớ tâ s ứ tuổ t HS t tr ể k t ự tốt . Tr ớ k , k ọ t e ó , k t ế ợ t tr ể t ì ệ ã k ắ ụ ợ , v t u t e ả DH ớ PPDH tru ề t ố ế. Vớ k ế t ứ v k ợ tr ị, HS ủ ộ sắ ế , ì , ả , ọ t ết ù ợ vớ ấ vẽ. N ều e ộ ộ ự v k ả t ẩ tốt, t qu v ệ t ự vẽ s ộ , u sắ , ả t ụ ệ t uật k tốt. Cả ậ về ẹ ủ HS ợ t qu kết quả Tr trí k tốt, kết quả t ể ệ t qu ể số t ự tế ù k k í s ổ v t ứ tự ủ e . Có ều e ó ả t ụ t ẩ tốt tr ớ , ù vớ v ệ ụ ả DH ớ t t ê t ờ HS t ự ều , tổ ứ ớ ọ ủ GV ợ ã t ê kết quả tí ự , vì t ế qu t ờ e t ự ợ ều . C tổ ứ v kế ợ ủ GV, ã k ắ ụ ợ ữ ợ ể , ế tr ớ k . T qu v ệ tr ổ vớ GV ộ v HS, t ậ t ấ v ệ t ự ệ ả DH ớ ó ữ kết quả tí ự ũ ú HS â k ả s t , t ứ ọ , v k ả t ế , ù u t ả uậ s ổ về ủ ề ọ tậ . C e ả ậ ợ Tr trí tí t ự t ễ tr ớ , ó ầ ú e t tr ể ự ủ ả t â t qu t ộ tr v ớ ọ . Đ ều ó t ấ ả ã ó ữ t ất ị k tr ể k vớ kế v t ờ ù ợ , ó ầ t ả ứ , ứ t ú v kí t í ự s t ủ e . 67 2. . . Phân tích kết quả thực nghiệm 2.3.3.1. K Qua qu trì t ự ệ ữ ớ t ự ệ v ớ ố ứ , v t qu tr ổ vớ GV v HS, từ ó s s kết quả ể số s u k tổ ứ t ự ệ ữ ớ 7A1 DH t e ả ã ề uất v ớ 7A2 ọ ố ứ [P 3], [PL 4] t ó kết quả s u: Bảng 2.4. á ể ớ ớ ó Đ ể vẽ ớ t ự ệ (7A1) ớ ố ứ (7A2) S s Đ ể 9,10 16 32% 9 23% 32% Đ ể 7,8 22 59% 20 50% -59% (1) -50% (2) Đ ể 5,6 3 9% 13 27% -9% (1) -27% (2) Đ ể ớ 5 0 0% 0 0% -0% (1) -0% (2) Biểu đồ 2.2. ể á ỷ ể á á (7A1) ớ (7A2) 68 Qu ả trê t ấ ớ t ự ệ , số ợ ể tru ì g ả s vớ ớ ố ứ (9% v 27%), ể k ớ t ự ệ ớ ố ứ (59% v 50%), v ể ớ t ự ệ ớ ố ứ (32% v 23%). Sự t ổ t ấ v ệ ế ể tru ì , v t ể v ể k ứ ì rằ ả ề uất v v t ự ệ kết quả k ả qu v tí ự PPDH tru ề t ố , t u ợ kết quả t e ớ tí ự . V ệ ụ ả â ất ợ - ọ â Tr trí THCS Nam Trung Yê ã ó ệu quả rõ rệt, t ứ t ú ũ sự s t HS. 2.3.3.2. Sự Tr trí u ó sự kết ợ ữ ị ợ v ị tí . S u k s s kết quả DH ủ ớ t ự ệ v ớ ố ứ , t ậ t ấ : - Nộ u DH DH lớp thực nghiệm theo giải pháp đề xuất DH lớp đối chứng theo PPDH truyền thống Nhận xét - Nộ u ọ ắ ề vớ t ự t ễ uộ số , ọ ợ ê ệ t ự tế . - HS ó ộ trả ệ t ự tế, ó t ự tế ê kết quả t u ợ rất tốt, HS ễ t ế t u ọ - Nộ u ó ẹ t e trì SGK, v kế DH t e s v ê . - T ếu t ự tế vớ uộ số , ị ệ t uộ SGK ều. - T ếu t ệ - DH t e ả ề uất ộ u ã s t vớ t ự tế, t ê sự ứ t ú HS. - DH t e PPDH tru ề t ố ế t ở , s t ủ HS, ộ u ọ ệu. 69 vì ầ ũ uộ số xung quanh e . ọ , t ếu ụ trự qu ê ế t u s t ủ HS. - H t ộ ủ GV DH lớp thực nghiệm theo giải pháp đề xuất DH lớp đối chứng theo PPDH truyền thống Nhận xét - GV ả ầu t uẩ ị ều kế ọ tậ , ộ u ọ , PPDH, tổ ứ ớ ọ , ụ trự qu , t ệu t k ả , ọ ọ . - P ả t tr ả ọ , ũ kết ợ PPDH tru ề t ố s cho ệu quả. - GV t ự ệ t e trì SGK v ớ ẫ ủ s v ê . - P ả tru ề t ằ ết k ế t ứ tr SGK, t ếu t ự tế. - DH t e ả ề uất ầ ó kế uẩ ị v tổ ứ DH t e ều ả k u. - DH t e PPDH tru ề t ố GV ả s t v t ự ệ t e s ớ ẫ v ê . - H t ộ ủ HS DH lớp thực nghiệm theo giải pháp đề xuất DH lớp đối chứng theo PPDH truyền thống Nhận xét - HS tí ự t t ểu, ứ k ợ tổ ứ ọ tậ - HS ị ố ở sự ều ê ớ ủ GV, v t ự ệ t e - DH t e ả ề uất ó ều u ể , GV tru ề t k ế 70 tr ớ v ớ GV ỉ . - Đ ợ t ế ậ vớ t ự tế ều , ũ ợ t ả uậ ó ều . - T ế ậ ều ì t ứ ọ k u, k ậ sự ứ t ú v s t tr tậ Tr trí. êu ầu ủ GV, ế sự s t . - C vẽ ít s t , t ự ệ ột u u , ít ó sự k ệt. - K ợ t t ộ ớ ọ . t ứ t ự tế , s ộ , v ấ ẫ t u út ợ sự ú ủ HS. - DH t e PPDH tru ề t ố HS ả t ự ệ t e êu ầu ủ GV, k ó ộ t t ộ ớ ọ . H ế t u , v s t . - PPDH/ t ứ tổ ứ ọ . DH lớp thực nghiệm theo giải pháp đề xuất DH lớp đối chứng theo PPDH truyền thống Nhận xét - PPDH , ù ợ vớ ộ u trì SGK v ù ợ vớ ứ tuổ HS. - Cầ kết ợ ả DH k u ể tì r ữ u ể v t u , ũ ợ ể ủ ả DH v ế tố . - Bị ế t e PPDH tru ề t ố , t ếu ậ ật t t ớ tr k ế t ứ về Tr trí t uật. - Qu t ờ ị ớ tr ờ ê ớ . - HS ị ộ v tậ t ụ ộ k ó ó t ể t u tí tí ự trong họ tậ , ũ sự s ê ọ . - DH t e ả ề uất ú v ấ ẫ , GV ợ ở rộ v ệ ọ tậ k u k ổ tr ờ , ú HS t ế ậ t ự tế ều , â ất ợ v ọ ủ t ầ v tr . - DH t e PPDH tru ề t ố tu ó sử ụ ột số ì t ứ 71 - G ú HS ắ ắ ọ trê ớ , kí t í trí t ở t ợ , sự s t e . ọ tí ự tr ể k ợ vì ị ớ về t ờ , về t ệ ọ v kế ọ tậ t ờ ả tuâ t e trì SGK. Ít t v t ếu ủ ộ . 2.4. Đánh giá chung về thực nghiệm Qu qu trì tổ ứ t ự ệ , kết quả ọ tậ ủ ọ s , â tí t ộ ủ t ầ v tr , t ậ t ấ e rất tí ự v ứ t ú t . Đ ều t ấ tí tí ự tr v ệ ụ ả DH â Tr trí ở THCS ó ệu quả v ất ợ ợ â rõ rệt. K ế t ứ e t u ậ ợ kết quả ủ qu trì t ộ ủ ả t ầ v tr ứ k ả sự ặt k ế t ứ ủ v ê , ều ú ọ s ọ ột ứ t ú v tí ự . C e ã t tí ự v ọ , k ữ t trả ờ âu ủ v ê e ủ ộ t t ả uậ vớ u tí t ụ ộ ất ầ . HS ũ tự t , ú k k í ớ ọ trở ê s ổ , qu ó t t ầ kết, tí tự , v ủ ộ ợ t ê , sự ợ t vớ u tr ó ũ t tí kết v t t ều , t ệu quả tr v ệ t e ó , ù ả ớ v ỗ â . K ả t u ủ ọ s ợ t tr ể , ả t ểu tì tr ọ vẹt, ọ ột ố ó v ó . K ế t ứ e t u ậ 72 ợ k ắ sâu v vậ ụ k ế t ứ t. V ệ ụ ả DH ã ó ầ â ự s t , ó t ẩ , tí k ê trì, sự s ê tì t ủ e . Cầ ở rộ ả ụ â k , ằ t ệu quả tí ự tr v ệ ọ ọ s . Kiến nghị C ứ v kết quả ê ứu uậ v t ự t ễ ( 1); ề uất ữ ả â ất ợ - ọ v tổ ứ t ự ệ â Tr trí t Tr ờ THCS N Tru Yê , H Nộ ( 2), t r ột số k ế ị s u: * Đ ớ ý á ơ ở Cầ ó sự k ả s t t ệ về ụ t ẩ , ể ì ậ về ệ tr ụ t uật ệ , từ ó Bộ G ụ v Đ t r ữ ị ớ v trì ù ợ . P ụ v t quậ Cầu G ấ , t ố H Nộ tr ể k v t ế tụ t ử ệ ả ằ â ất ợ - ọ â Tr trí THCS. ã UBND quậ Cầu G ấ ầ ó ều ệ t ờ ỗ trợ về ọ ặt ố vớ ộ ũ GV ó u v GV t uật ó r ê ể t tr ể , v ê ứu ổ ớ PPDH â ất ợ DH ụ t ẩ tr tr ờ THCS. Ban G ệu tr ờ ầ qu tâ , ỉ , t ều k ệ v ó kế ú GV t uật t ệ vụ ê ứu, â ự ả DH tr â Tr trí ( ó r ê ) v â k ủ t uật ( ó u ) trê sở ọ tr SGK. T ều k ệ GV t Hộ t ả , u ê ề, k ó ọ t , ồ ỡ â trì ộ v ổ ớ PPDH. 73 Qu tâ ầu t tr t ết ị, sở vật ất, t ệ DH ằ ụ t êu DH t e ị ớ t tr ể ự HS, ũ t ều k ệ ú GV v HS ó ầ ủ t ệ ụ vụ ọ tậ . * Đ ớ G Cầ ậ t ứ rõ tr ệ v ợ í ủ v ệ ổ ớ ụ , t k ó t , ồ ỡ v tự ồ ỡ , ằ â trì ộ u ê , ệ vụ ủ ì . V ệ ụ ả DH ầ v ù ợ , vậ ụ t, k ứ ắ . C ọ ầ ó ữ ả k u ù ợ , kết ợ ữ u ể ủ ả vớ u, ế ữ ợ ể . Cầ tr ổ vớ tổ u ê , v t ả uậ kế tr ể k ả â ất ợ - ọ , ũ t ớ tậ uấ v ộ t về ổ ớ PPDH ằ â ự ậ t ứ ả t â . * Đ ớ Cầ â t ứ tự ọ , ọ , ọ ú k ó ều k ệ ể t tr ể ọ ụ t ẩ ó ệu quả , ũ u rè u ệ ự Tr trí t qu ọ tr v ớ . N r ầ tậ ả t â t ó que t ểu k ế ủ ì tr uổ t ả uậ , s ũ ó ó k ế ó ầ t k k í ỗ uổ ọ t ê s ộ v ệu quả . Tr PPDH ằ t u tí tí ự v tổ ứ DH ó ệu quả ầ ó sự ỉ qu tâ từ ấ ã , v ệ tổ ứ ớ ọ ủ GV, v sự ợ t từ e HS. Có vậ t ì ả ớ ó t ể tr ể k ó ệu quả v â ất ợ - ọ â Tr trí. 74 Tiểu kết Vớ ụ í ú ọ s THCS ó ữ k ế t ứ ụ t ẩ t ệ v ợ ầu t k ọ . Nắ ợ k , k ế t ứ v ì ậ về ẹ , ổ su PPDH, ì t ứ tổ ứ DH u ắ kết vớ u, ỗ trợ v ổ su u. Gó ầ â ất ợ v ọ t tr ờ THCS, ữ ả DH ã ó ó ột ầ v v ệ ổ ớ PPDH â Tr trí tr tr ờ THCS N Tru Yê . V ệ tr ể k ả ề uất â ất ợ - ọ â Tr trí ở THCS N Tru Yê , H Nộ ã t ợ ữ kết quả k ả qu qu qu trì tổ ứ v t ế t ự ệ . C t ết ọ s ộ , HS t í t ú, êu t í â Tr trí, v ặ ệt vẽ ủ HS s t ả về u sắ , ọ t ết, sắ ế ố ụ ờ t, ổ ớ trê ều ất ệu. Kết quả t ự ệ t ấ ất ợng ủ HS ở ớ t ự ệ về k ế t ứ ũ k t ự Tr trí s vớ ớ ố ứ . HS t sự t í t ú vớ ì t ứ tổ ứ DH ủ GV k vậ ụ v t ự t ễ . HS ó ều k ệ t ế ậ t t từ ều ó ộ , qu t u t ở t ợ , s t ở Tr trí. G ả ã ứ ều u ể ũ ế ữ ợ ể ở PPDH tru ề t ố , â tí ủ ộ , s t v tí ự , kí t í sự ứ t ú ọ tậ HS. Tr PPDH k ó tố u ết tất ả, ứ ợ ết tất ả êu ầu ũ ả. Vì vậ , k ụ ầ ả ọ ọ , v t ự ệ ả e ó ù ợ vớ ều k ệ ả ở k u vự , ị k , ũ kết ợ t PPDH vớ u ể vậ ụ k ọ v ù ợ vớ trì ả ủ tr ờ . 75 KẾT LUẬN PPDH ó v tr qu trọ tr qu trì ọ t uật ở tr ờ THCS, ở vậ PPDH ầ ả ổ ớ ể ứ kị t ờ t ự tế ụ t ẩ ệ . Vớ ụ t êu ằ tru ề t k ế t ứ , tổ ứ ọ tậ ù ợ ều t ự sự ầ t ết v qu trọ cho v ệ DH ở tr ờ THCS. Tr v ệ ổ ớ PPDH vớ ụ t êu t u tí tí ự ủ HS í ếu tố qu trọ ể v ệ ọ tậ ó ất ợ tốt v ợ â . Cũ sử ụ PPDH sao t ợ ụ t êu ủ ọ , ọ v trì ọ , ồ t ờ kí t í ợ sự ứ t ú ủ HS, ú ỗ ờ ọ ệu quả ụ t ẩ v t ật sự ó ất ợ . T ự tế t tr ờ THCS, khi GV t uật ết vậ ụ v kết ợ ều , k t u ể ủ PPDH tru ề t ố v PPDH, k t uật DH tí ự ù ợ ắ ắ sẽ e ệu quả tr ụ t ẩ . Họ t uật ột tr ữ ọ ợ HS êu t í , tu ê uố t HS sự ứ t ú t ì GV ầ ó PPDH ù ợ . Tr â Tr trí sự s t , t u ủ HS t qu ữ ủ Tr trí. Bở vậ , v ệ vậ ụ PPDH v ự ọ PPDH ù ợ sẽ t u tí tí ự ọ tậ , ằ ú HS ó ả t ả k ọ â Tr trí, ờ ọ sẽ trở ê ệu quả. T qu ả , v tổ ứ t ự ệ DH â Tr trí ã ó ữ kết quả k ả qu ất ị , vớ ụ t êu tì k ế v ề uất ả ằ ú qu trì DH t ợ kết quả . V ệ ụ ả DH ã ắ kết vớ t ự t ễ v t ê sự t ổ về t u , trí t ở t ợ , ó s t HS k t ự Trang trí, ọ vớ nh., ắ t u ết vớ t ự tế v t ê sự ấ ẫ . 76 H ệ t , tr qu trì ả t vẫ t ế tụ t ệ , tì t v t u ữ ằ t ự ệ tốt ệ vụ ụ t ẩ cho HS. Vớ ề t uậ v ọ Dạy học phân môn Trang trí tại trường THCS Nam Trung Yên - Hà Nội, t vọ uậ v ó t ể ụ v sở ề tả , ũ t ệu t k ả v ê , ổ trợ qu trì ả â Tr trí ó kết quả tốt ất. T rất mong ậ ợ sự qu tâ , ó ó â ự ủ ồ ệ ể ữ ả sẽ t ệ . 77 T I LIỆU TH M KHẢO 1. N u ễ Minh Anh (2009), , Nxb M t uật, H Nộ . 2. H A (2011), N , Nxb M t uật, H Nộ . 3. N u ễ V Bề (2002), G á ơ , N V ó , H Nộ . 4. N u ễ Bì , Tr ệu K ắ ễ (2010), ớ ẫ ơ M Mĩ ơ ở N G ụ , H Nộ 5. P T ị C ỉ h - Trầ T ểu â (1996), G á Mĩ ( ệ ẳ v s ầ ) N G ụ , H Nộ . 6. N u ễ N â H (2014), ơ á Mĩ , N V Hó , H Nộ . 7. N u ễ Kế H (2007), G á ý ổ ý N Đ ọ S H Nộ . 8. N u ễ Minh Hằ (2015), N , N Độ - ã ộ , T.P Hồ C í M . 9. Trầ T u Hằ (1997), N ĩ ơ N V Hó , H Nộ . 10. D D ệu H ( ủ ê ) (2015) G á ý á ể , N ĐHSP, H Nộ . 11. Trầ B H (2005), Lý ơ N Đ ọ s , H Nộ . 12. Trầ B H (2006), Đổ ớ ơ á ơ á á , N B Đ ọ S , H Nộ . 13. N u ễ T ế Hùng - N u ễ T ị N u - P N ọ Tớ (1998), , Nxb G ụ , H Nộ . 78 14. I.F.Khalamop (1978), á , Tậ 1, N G ụ , H Nộ . 15. Trầ T ểu â (1998), ơ á Mĩ trong ng THPT, N G ụ , H Nộ . 16. N u ễ H â (1996), ổ, N G ụ . H Nộ . 17. Trầ M â (1997), G á Mĩ 1, N Đ ọ S , H Nộ . 18. V H ự (2001), N ý Nxb M t uật, T.P Hồ C í M . 19. Đ u ệ , B N ọ D ệ , N u ễ Quố T ả (2004), M ổ ớ ơ á Mĩ N G ụ , H Nộ 20. Trầ H N (2004), N á N G ụ , H Nộ . 21. N u ễ T ị N u (C ủ ê - 2015) " á Đ M ỗ á Mĩ ể ", H Nộ . 22. P T N ọ (1997), N ổ, Nxb M t uật, H Nộ . 23. N u ễ V N u ê (1998), á ĩ , N V Hó , H Nộ . 24. P A N (2015), G á ĩ 123 N V Hó , H Nộ . 25. Đỗ M P (1996), ể N , Nxb M t uật, H Nộ . 26. N u ễ Hù T (1998), N Nam, N V Hó , H Nộ . 27. P Tuấ T (1998), á , Nxb M thuật, H Nộ . 28. H N ật Th , Đ T  (1995), L ử á ở , Nxb Đ ọ S , H Nộ . 79 29. T P T ả (2004), G á , N Đ ọ s , H Nộ . 30. N u ễ Quố T ả (1993), G á Mĩ ơ á ĩ , N Đ ọ s , H Nộ . 31. N u ễ Quố T ả - H K Yế (2007), G á á - Mĩ , N Đ ọ s , H Nộ . 32. P N ọ Tớ (2008), G á - 2, N Đ ọ s . 33. P M Tuâ (1996), ơ á ĩ , N V Hó , H Nộ . 34. Trầ A Tuấ (1997), N ý ơ , N V Hó , H Nộ . 35. P Minh Tuấ (2010), N á , N M t uật, H Nộ . 36. N u ễ T u Tuấ (2011), G á ơ á ĩ ( 1, 2), N Đ ọ S . 37. N u ễ T u Tuấ (2016), Lý ĩ ở ơ ở, N Đ ọ Quố H Nộ . 38. N u ễ Qu Tuấ (2015), ổ ể & , N M t uật, H Nộ . 39. N u ễ V Tú (2011), cơ , N M t uật, H Nộ . 40. ê Hu V (1994), N ổ, N â Dự , H Nộ . 41. P V ết V ợ (2008), G á , N Đ ọ S H Nộ . 80 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG NGU ỄN NGỌC N M DẠ HỌC PH N M N TR NG TR TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ N M TRUNG N H N I PHỤ LỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội, 2018 81 MỤC LỤC P ụ ụ 1: P ếu tr ầu k ế ( v ê )..............................82 P ụ ụ 2: P ếu tr ầu k ế ( ọ s )...............................83 P ụ ụ 3: Kết quả vẽ tr trí ớ t ự ệ 7A1 (G 3, 4).................................................................85 P ụ ụ 4: Kết quả vẽ tr trí ớ ố ứ 7A2 (Tr trí ặt - t v tr trí ậu ả )...................88 P ụ ụ 5: C t ự ệ ã t ết kế..........................................91 P ụ ụ 6: G ( ù ể ố ứ )....................................107 P ụ ụ 7: Một số kết quả ố ứ vẽ tr trí ữ ớ t ự ệ (7A1, 8A2) v ớ ố ứ (7A2, 8A3)...........111 82 Phụ lục 1 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN ( á Mĩ ) Kí t t ầ / . Vớ ụ tì ểu ếu tố ả ở ế ất ợ vẽ ủ ọ s tr â Tr trí, v ằ tì r ả v ệ ọ tí ự tr ọ tậ ủ ọ s . M t ầ ó ó k ế về vấ ề s u: (Đ ấu v t ứ , ù ợ vớ qu ể ủ t ầ / ) STT Nội dung Mức độ phù hợp Nhiều đúng Vừa phải Không đúng 1 Họ s êu t í â Tr trí tr ọ t uật 2 Mứ ộ s t ủ e ó k ? 3 C e vẽ Tr trí ó t e ất ả t e ậ t ứ ủ ả t â 4 C e ã t ể ệ ợ qu ể â tr vẽ k ? 5 T ờ ể e t ế vẽ t e qu ị ệ 6 Họ ẩ ó qu ết ị v tr tr v ệ vẽ Tr trí k ? 7 Cầ ổ ớ ọ ể vẽ ủ e â k ? 8 C t ộ vẽ Tr trí ệ ó ứ uợ êu ầu ủ ọ ? 83 Phụ lục 2 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (D ) Để ó ầ â ất ợ v ọ â Tr trí theo ớ tí ự ọ tậ , s t ủ ọ s . Đề ị e ó ó k ế v ộ u ớ â : (Đ ấu v t ứ , ù ợ vớ su / qu ể ủ e ) Câu 1: Tr â t uật ớ â , e t í â ất. STT Ph n môn Thích Vừa phải Không thích 1 Tr trí 2 Vẽ t e ẫu 3 Vẽ tr 4 T ờ t ứ t uật Câu 2: Tr Tr trí, ếu tố e t í v qu tâ ất. STT Các yếu tố Quan t m Quan t m vừa phải Không quan t m 1 C sắ ế ì v u 2 C sử ụ ọ t ết ệu 3 C vẽ ậ t 4 M u sắ tr vẽ 5 C sử ụ u Câu 3: E t ờ sử ụ ất ệu ì k Tr trí? STT Sử dụng chất liệu Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Không 1 Bút ì u 2 S u 84 3 T uố ớ 4 Bút u 5 C ất ệu k Câu 4: N t ờ Tr trí trê ớ , về e ó vẽ k ? Có T ỉ t ả K 85 Phụ lục 3 KẾT QUẢ B I VẼ TR NG TR LỚP THỰC NGHIỆM 7 1 (Trang trí mặt nạ, Tạo dáng và trang trí chậu cảnh) Số TT Họ và tên học sinh Giáo án 3 (Tr trí ặt ) Giáo án 4 (T v Tr trí ậu ả ) Đ ể Trung ì Số Chữ Số Chữ 1 Đỗ Hu An 8 7 7.5 2 Đỗ Hu ề A 8 9 8.5 3 N u ễ Đ H Anh 6 8 7 4 P Tù A 7 8 7.5 5 Phan Anh 9 9 9 6 Trầ N A 8 7 7.5 7 N u ễ Đứ H B 9 9 9 8 H P Bắ 8 9 8.5 9 Tr T Bả C âu 7 6 6.5 10 N u ễ T C 6 6 6 11 ê M Dũ 9 8 8.5 12 Bù Đứ Đ t 8 8 8 13 Bù T M Đ 9 9 9 86 Số TT Họ và tên học sinh Giáo án 3 (Tr trí ặt ) Giáo án 4 (T v Tr trí ậu ả ) Đ ể Trung ì Số Chữ Số Chữ 14 P Vâ G 9 9 9 15 N u ễ M H 7 8 7.5 16 P T u H 8 7 7.5 17 Vũ V ệt H 8 7 7.5 18 Đỗ Trọ Hù 8 8 8 19 Vũ Tr ờ Hu 6 6 6 20 N u ễ Bả K 9 9 9 21 N u ễ uâ K 9 9 9 22 Trầ H Đứ K 9 9 9 23 N H K 6 7 6.5 24 Đặ P 7 8 7.5 25 Đỗ H Tù 6 7 6.5 26 N u ễ H K Linh 6 6 6 27 N u ễ ê N ật 8 8 8 28 N u ễ T ị N ọ 8 9 8.5 87 Số TT Họ và tên học sinh Giáo án 3 (Tr trí ặt ) Giáo án 4 (T v Tr trí ậu ả ) Đ ể Trung ì Số Chữ Số Chữ 29 Đ N ọ Đứ M 8 8 8 30 P ù A M 9 9 9 31 Vũ M N â 9 9 9 32 P Tru N 9 8 8.5 33 ê P N 9 9 9 34 Trầ Yế N 8 7 8.5 35 N u ễ H Tuấ Phong 9 9 9 36 N u ễ N ọ H Phong 8 8 8 37 N u ễ P ú Qu 8 6 7 38 Trầ ê Qu 9 9 9 39 N u ễ N Quỳ 9 9 9 40 M P ú T 8 8 8 41 N u ễ K T ắ 9 8 8.5 88 Phụ lục 4 KẾT QUẢ B I VẼ TR NG TR LỚP ĐỐI CHỨNG 7 2 (Trang trí mặt nạ - Tạo dáng và Trang trí chậu cảnh) Số TT Họ và tên học sinh Giáo án 3 (Tr trí ặt ) Giáo án 4 (T v Tr trí ậu ả ) Đ ể Trung ì Số Chữ Số Chữ 1 ê T A 6 6 6 2 ê Yế N ọ A 6 6 6 3 N u ễ H A 7 7 7 4 N u ễ N ọ D ệ A 8 8 8 5 Nguyễ P A 7 7 7 6 N u ễ Quỳ A 6 6 6 7 P Hả A 8 8 8 8 N u ễ Bả C âu 7 7 7 9 N u ễ K C âu 6 6 6 10 Vũ Quỳ C 6 6 6 11 N u ễ M C êu 8 8 8 12 N u ễ H Á D 6 6 6 13 N u ễ Tù D 8 8 8 14 N u ễ T ả H ề 9 9 9 89 Số TT Họ và tên học sinh Giáo án 3 (Tr trí ặt ) Giáo án 4 (T v Tr trí ậu ả ) Đ ể Trung ì Số Chữ Số Chữ 15 P T ú H ề 7 7 7 16 V M H ề 8 8 8 17 P G H ể 7 7 7 18 N u ễ M H ếu 6 7 6.5 19 P ù Tru H ếu 6 6 6 20 Vũ Du K 7 7 7 21 P Đì Bả K 8 8 8 22 u Trọ K uê 6 6 6 23 Đứ K ê 7 7 7 24 ê N ật 8 8 8 25 N u ễ N ọ 7 7 7 26 ê G 9 9 9 27 Bù Du M 7 7 7 28 Đặ Qu M 8 8 8 29 Đ Trầ H M 6 6 6 30 ê K N â 8 8 8 90 Số TT Họ và tên học sinh Giáo án 3 (Tr trí ặt ) Giáo án 4 (T v Tr trí ậu ả ) Đ ể Trung ì Số Chữ Số Chữ 31 N u ễ H N ọ 5 6 5.5 32 Trầ Bả N ọ 7 7 7 33 Vũ N 6 7 6.5 34 D Đì P 6 6 6 35 N u ễ M Quâ 5 6 5.5 36 H P ú Bả Qu ê 5 5 5 37 Bù T S 7 7 7 38 ê H P T ả 7 7 7 39 N u ễ T ị P T ắ 7 7 7 40 P N T ắ 6 7 6.5 41 M T 7 8 7.5 42 Vũ T Trí 7 8 7.5 91 Phụ lục 5 CÁC GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM Đà THIẾT KẾ Trƣờng: THCS Nam Trung ên Giáo viên: Nguyễn Ngọc Nam Tuần: 1 Tiết theo PPCT: 1 TiÕt 1: TẠO DÁNG V TR NG TR LỌ HO I Môc tiªu bµi häc: - Ph¸t triÓn n¨ng lùc thùc hµnh s¸ng t¹o, quan s¸t kh¸m ph¸, c¶m thô thÈm mü - HS biÕt c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ lä hoa. - T¹o d¸ng vµ trang trÝ lä hoa theo ý thÝch. - BiÕt tr©n träng vµ yªu quý nh÷ng s¶n phÈm do con ng-êi lµm ra. II ChuÈn bÞ ®å dïng : 1. §å dïng:  Gi¸o viªn: - S¸ch gi¸o khoa, gi¸o ¸n . - Tranh minh häa. - Bµi vÏ cña HS líp tr-íc. - Tr×nh chiÕu power point slide. - Sö dông phÇn mÒm corel draw vÏ minh häa trªn m¸y tÝnh. - Mét sè h×nh ¶nh t- liÖu trùc quan chiesu slide trªn mµn h×nh minh häa cho häc sinh  Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë ghi, - GiÊy vÏ, bót ch×, mÇu 2. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: - Ph-¬ng ph¸p nªu trùc quan, vÊn ®¸p, thuyÕt minh, tr×nh chiÕu slile power point III TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. Ổn ®Þnh tæ chøc líp ( kiÓm tra sÜ sè HS ) 2. KiÓm tra bµi cò: ( kiÓm tra ®å dïng cña HS ) 3. Bµi míi: 92 Néi dung H® cña gi¸o viªn H® cña häc sinh I. Quan s¸t vµ nhËn xÐt: - Cã rÊt nhiÒu kiÓu lä hoa víi h×nh d¸ng vµ kÝch th-íc kh¸c nhau. -Mçi lo¹i cã c¸ch trang trÝ kh¸c nhau. II. C¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ: 1. VÏ khung h×nh d¸ng lä hoa 2. Dùng ®-êng trôc vµ  Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi. §Ó kh«ng gian trong phßng thªm sinh ®éng vµ ®Ñp rÊt cÇn cã c¸c lä hoa , ®Æt ë vÞ trÝ phï hîp. H«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu vµ trang trÝ lä hoa.  Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t vµ nhËn xÐt: - ChiÕu 1 sè slile vÒ h×nh ¶nh lä hoa cho HS quan s¸t. - H×nh d¸ng c¸c lä hoa cã gièng nhau kh«ng? H×nh thøc trang trÝ? MÇu s¾c?N¬i s¾p xÕp? KÝch th-íc? => Chèt l¹i: Cã rÊt nhiÒu lä hoa víi h×nh d¸ng, kÝch th-íc vµ trang trÝ kh¸c nhau.  Ho¹t ®éng 3: H-íng dÉn HS c¸ch trang trÝ lä hoa: - Còng nh- c¸ch vÏ t¹o - HS l¾ng nghe . - HS quan s¸t, l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái. - H×nh d¸ng c¸c lä hoa kh«ng gièng nhau - C¸ch trang trÝ còng kh¸c nhau - Mµu s¾c kh¸c nhau.. - HS l¾ng nghe, quan s¸t, tr¶ lêi. + Chia h×nh m¶ng, + VÏ häa tiÕt, + VÏ mµu. 93 ph¸c t×m h×nh lä hoa: + chia m¶ng, vÏ häa tiÕt. + vÏ mµu. 3. VÏ häa tiÕt. 4. VÏ mÇu: -VÏ phï hîp víi häa tiÕt vµ kiÓu d¸ng cña lä hoa. III. Bµi tËp: d¸ng ë líp 7, gäi HS nh¾c l¹i c¸ch vÏ. - Treo h×nh h-íng dÉn c¸c b-íc vÏ. 1. Dùa vµo ý cña m×nh vÏ khung h×nh vµ ph¸c h×nh d¸ng cña chËu. H? ChËu c¶nh th-êng n»m trong khung h×nh g×? VÏ minh häa ( H5) 2. Dùa vµo khung h×nh trßn c¸c ®-êng nÐt cña lä hoa. + MiÖng. + Th©n chËu. + §¸y, ®Õ. => Ph¸c häa ®-êng nÐt chia tØ lÖ cho tõng phÇn. 3. Dùa theo h×nh d¸ng chËu lùa chän häa tiÕt ®Ó trang trÝ. - Cã thÓ trang trÝ : ®-êng diÒm quanh miÖng, ®¸y. - Lä hoa th-êng n»m trong khung h×nh: + H×nh ch÷ nhËt. + H×nh vu«ng. + H×nh trßn. - Lä hoa th-êng cã cÊu t¹o gåm: MiÖng, th©n, ®Õ -Mµu s¾c cña lä hoa lµ: + Mµu lam. +Mµu ngäc + Mµu tr¾ng - Quan s¸t c¸ch vÏ cña 94 - T¹o d¸ng vµ trang trÝ lä hoa . VÏ vµo giÊy A4. - Häa tiÕt c©n xøng, xen kÏ,häa tiÕt phñ kÝn . - HS xem tranh ¶nh minh häa. 4. Mµu s¾c cña lä hoa lµ mµu g×? => Mµu lam, mµu ngäc, mµu vµng nh¹t. => ChØ dïng Ýt mÇu sao cho næi râ häa tiÕt, phï hîp , hµi hßa víi lä hoa.  Ho¹t ®éng 4: H-íng dÉn HS lµm bµi: - Cho HS lµm bµi tËp: T¹o d¸ng vµ trang trÝ lä hoa .  Ho¹t ®éng 5: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. - Treo mét sè bµi cña HS vµ nhËn xÐt ®iÓm ®¹t vµ ch-a ®¹t, söa - DÆn dß: + vÒ nhµ hoµn thµnh bµi vÏ. + chuÈn bÞ t¹o d¸ng vµ trang trÝ ®å vËt cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt GV, ghi nhí. - HS lµm bµi. - HS treo bµi lªn b¶ng, tù nhËn xÐt bµi b¹n. - Ghi nhí dÆn dß. 95 Trƣờng: THCS Nam Trung ên Giáo viên: Nguyễn Ngọc Nam Tuần: 2 Tiết theo PPCT: 2 TiÕt 1: TR NG TR ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT I Môc tiªu bµi häc: - Ph¸t triÓn n¨ng lùc quan s¸t kh¸m ph¸, c¶m thô, biÓu ®¹t, thùc hµnh s¸ng t¹o. - HS biÕt c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ chiÕc mÆt n¹. - Tù lùa chän lo¹i mÆt n¹ vµ vÏ ph¸c h×nhtrang trÝ mÆt n¹ theo ý thÝch. - T×m thÊy vÎ ®Ñp trong sù s¸ng t¹o cña bµi häc. II ChuÈn bÞ ®å dïng : 1. §å dïng:  Gi¸o viªn:  S¸ch gi¸o khoa, gi¸o ¸n .  Tranh minh häa.  Bµi vÏ cña HS líp tr-íc.  Tr×nh chiÕu power point slide.  Sö dông phÇn mÒm corel draw vÏ minh häa trªn m¸y tÝnh.  Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë ghi, - GiÊy vÏ, bót ch×, mÇu 2. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: - Ph-¬ng ph¸p nªu trùc quan, vÊn ®¸p, thuyÕt minh. III TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc líp ( kiÓm tra sÜ sè HS ) 2. KiÓm tra bµi cò: ( Thu bµi vÏ ) 3. Bµi míi: NéI DUNG H® cña gi¸o viªn H® cña häc sinh I. Quan s¸t vµ nhËn xÐt: 1. H×nh ch÷ nhËt.®-îc c¸ch ®iÖu vÒ h×nh, mµu s¾c.  Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi.  Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu mÆt n¹. - GV chiÕu slide cã - HS l¾ng nghe . - HS quan s¸t, l¾ng 96 - §a d¹ng vÒ thÎ lo¹i. 1. C«ng dông: - Khung ¶nh treo lªn t-êng - Phôc vô trang trÝ trong phßng häc, phßng lµm viÖc. II. C¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ: 1. T×m h×nh d¸ng khung ¶nh 2. KÎ ®-êng trôc. 3. T×m m¶ng, h×nh, nÐt vÏ 4. VÏ mÇu: h×nh trang trÝ kh¸c nhau lªn b¶ng cho HS quan s¸t. - H×nh d¸ng c¸c kiÓu hoa v¨n trang trÝ cã gièng nhau kh«ng? Ngoµi c¸c hoa v¨n trang trÝ gi¸o viªn vÝ dô em cßn biÕt c¸c lo¹i hoa v¨n nµo n÷a kh«ng? - C¸ch trang trÝ trªn khung ¶nh nh- thÕ nµo? - Mµu s¾c? => GV chèt l¹i ®Æc ®iÓm cña khung ¶nh  Ho¹t ®éng 3: H-íng dÉn HS c¸ch trang trÝ : - §Ó chuÈn bÞ viÖc trang trÝ khung ¶nh, khung tranh em cÇn chuÈn bÞ nh÷ng g×? - Tr-íc khi trang trÝ ta ph¶i lµm g×? - §Ó vÏ hoa v¨n cho c©n ®èi, ta ph¶i lµm g×? Khung tranh, khung nghe vµ tr¶ lêi c©u hái. - C¸ch trang trÝ ®a d¹ng, phong phó, vÒ h×nh m¶ng, c¸c hoa v¨n ®-îc c¸ch ®iÖu. - Mµu s¾c t-¬ng ph¶n m¹nh hay hµi hßa nhÑ nhµng - HS l¾ng nghe, quan s¸t GV h-íng dÉn c¸c b-íc trang trÝ khung tranh, khung ¶nh - HS lµm bµi. - Nghe GV h-íng dÉn lµm bµi. - HS treo bµi lªn b¶ng, tù nhËn xÐt bµi b¹n. - Ghi nhí dÆn dß. 97 III. Bµi tËp: - T¹o d¸ng vµ trang trÝ mÆt n¹. VÏ vµo giÊy A4. (VÏ h×nh. ¶nh trang trÝ cã tÝnh chÊt nh- thÕ nµo? Mµu s¾c c¸c khung ¶nh khung tranh em th©y nh- thÕ nµo?  Ho¹t ®éng 4: H-íng dÉn HS lµm bµi: - Cho HS lµm bµi tËp: - Hoa v¨n vµ mµu s¾c tù do.  Ho¹t ®éng 5: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. - Treo mét sè bµi cña HS vµ nhËn xÐt ®iÓm ®¹t vµ ch-a ®¹t, söa - DÆn dß: + vÒ nhµ hoµn thµnh bµi vÏ hoa v©n trang trÝ khung tranh, khung ¶nh + ChuÈn bÞ tiÕt 2 : vÏ mµu. 98 Trƣờng: THCS Nam Trung ên Giáo viên: Nguyễn Ngọc Nam Tuần: 3 Tiết theo PPCT: 3 Tiết 1: TẠO DÁNG V TR NG TR MẶT NẠ ( Tiết 1) I Môc tiªu bµi häc: - Ph¸t triÓn n¨ng lùc quan s¸t kh¸m ph¸, c¶m thô, biÓu ®¹t, thùc hµnh s¸ng t¹o. - HS biÕt c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ chiÕc mÆt n¹. - Tù lùa chän lùa chän mµu s¾c phï hîp víimÆt n¹ theo ý thÝch. - T×m thÊy vÎ ®Ñp trong sù s¸ng t¹o cña bµi häc. II ChuÈn bÞ ®å dïng : 3. §å dïng:  Gi¸o viªn: - S¸ch gi¸o khoa, gi¸o ¸n . - Mét vµi chiÕc mÆt n¹. - Bµi vÏ cña HS líp tr-íc. - Mét sè h×nh ¶nh mÆt n¹ ®-îc s-u tÇm vµ chiÕu slile - VÏ thÞ ph¹m vµ ®æ mµu lu«n trªn phÇn mÒm corel draw thÞ ph¹m cho häc sinh c¸ch dïng mµu.  Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë ghi, - GiÊy vÏ, bót ch×, mÇu 4. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: - Ph-¬ng ph¸p nªu trùc quan, vÊn ®¸p, thuyÕt minh. III TiÕn tr×nh d¹y häc: 4. æn ®Þnh tæ chøc líp ( kiÓm tra sÜ sè HS ) 5. KiÓm tra bµi cò: kiÓm tra ®å dïng häc tËp. 6. Bµi míi: Néi dung H® cña gi¸o viªn H® cña häc sinh I. Quan s¸t vµ nhËn xÐt: - Mµu s¾c ®-îc c¸ch ®iÖu, thÓ hiÖn tÝnh c¸ch,  Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu mÆt n¹. - GV Treo ®å dïng mét sè mÆt n¹ cã h×nh trang trÝ kh¸c nhau lªn b¶ng - HS l¾ng nghe . 99 t×nh c¶m cña nh©n vËt. II. Bµi tËp: - T¹o d¸ng vµ trang trÝ mÆt n¹ (VÏ mµu.) cho HS quan s¸t. - Mµu s¾c trªn mÆt n¹ nh- thÕ nµo? => GV chèt l¹i ®Æc ®iÓm cña mµu s¾c trªn mÆt n¹ .  Ho¹t ®éng 4: H-íng dÉn HS lµm bµi: - Cho HS lµm bµi tËp: - Mµu s¾c tù do.  Ho¹t ®éng 5: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. - Treo mét sè bµi cña HS vµ nhËn xÐt ®iÓm ®¹t vµ ch-a ®¹t, söa - DÆn dß: + vÒ nhµ hoµn thµnh bµi vÏ. + chuÈn bÞ bµi trang trÝ mÆt n¹ - Rùc rì, ghª sî, g©y Ên t-îng m¹nh. - HS lµm bµi. - Nghe GV h-íng dÉn lµm bµi. - HS treo bµi lªn b¶ng, tù nhËn xÐt bµi b¹n. - Ghi nhí dÆn dß. 100 Trƣờng: THCS Nam Trung ên Giáo viên: Nguyễn Ngọc Nam Tuần: 4 Tiết theo PPCT: 4 TiÕt 2: TẠO DÁNG V TR NG TR MẶT NẠ ( Tiết 2) I Môc tiªu bµi häc: - Ph¸t triÓn n¨ng lùc quan s¸t kh¸m ph¸, c¶m thô, biÓu ®¹t, thùc hµnh s¸ng t¹o. - HS biÕt c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ chiÕc mÆt n¹. - Tù lùa chän lo¹i mÆt n¹ vµ vÏ ph¸c h×nhtrang trÝ mÆt n¹ theo ý thÝch. - T×m thÊy vÎ ®Ñp trong sù s¸ng t¹o cña bµi häc. II ChuÈn bÞ ®å dïng : 5. §å dïng:  Gi¸o viªn: - S¸ch gi¸o khoa, gi¸o ¸n . - Mét sè h×nh ¶nh mÆt n¹ ®-îc s-u tÇm vµ chiÕu slile - VÏ thÞ ph¹m vµ ®æ mµu lu«n trªn phÇn mÒm corel draw thÞ ph¹m cho häc sinh c¸ch dïng mµu.  Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë ghi, - GiÊy vÏ, bót ch×, mÇu 6. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: - Ph-¬ng ph¸p nªu trùc quan, vÊn ®¸p, thuyÕt minh. III TiÕn tr×nh d¹y häc: 7. æn ®Þnh tæ chøc líp ( kiÓm tra sÜ sè HS ) 8. KiÓm tra bµi cò: ( Thu bµi vÏ ) 9. Bµi míi: NéI DUNG H® cña gi¸o viªn H® cña häc sinh I. Quan s¸t vµ nhËn xÐt: 1. MÆt n¹ ®ã lµ mÆt n¹ ng-êi, thó, siªu nh©n, .®-îc c¸ch ®iÖu vÒ h×nh,  Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi.  Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu mÆt n¹. - GV Treo ®å dïng mét sè mÆt n¹ cã h×nh - HS l¾ng nghe . - HS quan s¸t, l¾ng 101 mµu s¾c. - Th-êng ®-îc lµm b»ng b×a cøng, nhùa, nan, vÏ mµu lªn trªn. - §a d¹ng vÒ thÎ lo¹i. 1. C«ng dông: - §Ó vui ch¬i trong c¸c ngµy lÔ. - Phôc vô s©n khÊu nghÖ thuËt, ®Ó trang trÝ II. C¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ: 1. T×m h×nh d¸ng mÆt n¹: 2. KÎ ®-êng trôc. 3. T×m m¶ng, h×nh, nÐt vÏ 4. VÏ mÇu: trang trÝ kh¸c nhau lªn b¶ng cho HS quan s¸t. - H×nh d¸ng c¸c mÆt n¹ cã gièng nhau kh«ng? Ngoµi c¸c mÆt n¹ nµy em cßn biÕt lo¹i mÆt n¹ nµo n÷a kh«ng? - C¸ch trang trÝ trªn mÆt n¹ nh- thÕ nµo? - Mµu s¾c? => GV chèt l¹i ®Æc ®iÓm cña mÆt n¹.  Ho¹t ®éng 3: H-íng dÉn HS c¸ch trang trÝ : - §Ó chuÈn bÞ cho tÕt Trung thu, em ®Þnh dïng mÆt n¹ h×nh g×? - Tr-íc khi trang trÝ mÆt n¹, ta ph¶i lµm g×? - MÆt ng-êi vµ thó cã ®iÓm g× gièng nhau? - §Ó vÏ mÆt cho c©n ®èi, ta ph¶i lµm g×? - MÆt n¹ cã gièng ng-êi thùc vµ thó kh«ng? MÆt n¹ biÓu hiÖn tÝnh nghe vµ tr¶ lêi c©u hái. - H×nh d¸ng c¸c mÆt n¹ kh«ng gièng nhau - Ng-êi, thó, siªu nh©n, s- tö Ngoµi ra cßn nhiÒu mÆt n¹ kh¸c. - C¸ch trang trÝ ®a d¹ng, phong phó, vÒ h×nh m¶ng, c¸c bé phËn m¾t, miÖng ®-îc c¸ch ®iÖu. - Mµu s¾c t-¬ng ph¶n m¹nh - HS l¾ng nghe, quan s¸t GV h-íng dÉn c¸c b-íc trang trÝ mÆt n¹. - Ph¶i vÏ h×nh mÆt n¹. - C¸c bé phËn trªn mÆt n¹ th-êng ®èi xøng nhau. - KÎ ®-êng trôc - Th-êng ®-îc c¸ch ®iÖu: miÖng réng, mòi to - Vui, d÷ tîn, hµi h-íc. - Rùc rì, ghª sî, g©y Ên t-îng m¹nh. 102 III. Bµi tËp: - T¹o d¸ng vµ trang trÝ mÆt n¹. VÏ vµo giÊy A4. (VÏ h×nh. c¸ch nh- thÕ nµo? Mµu s¾c c¸c mÆt n¹ em th©y nh- thÕ nµo?  Ho¹t ®éng 4: H-íng dÉn HS lµm bµi: - Cho HS lµm bµi tËp: - H×nh d¸ng vµ mµu s¾c tù do.  Ho¹t ®éng 5: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. - Treo mét sè bµi cña HS vµ nhËn xÐt ®iÓm ®¹t vµ ch-a ®¹t, söa - DÆn dß: + vÒ nhµ hoµn thµnh bµi vÏ ph¸c h×nh. - HS lµm bµi. - Nghe GV h-íng dÉn lµm bµi. - HS treo bµi lªn b¶ng, tù nhËn xÐt bµi b¹n. - Ghi nhí dÆn dß. 103 Trƣờng: THCS Nam Trung ên Giáo viên: Nguyễn Ngọc Nam Tuần: 4 Tiết theo PPCT: 4 TiÕt 1: TẠO DÁNG V TR NG TR CHẬU CẢNH I Môc tiªu bµi häc: - Ph¸t triÓn n¨ng lùc thùc hµnh s¸ng t¹o, quan s¸t kh¸m ph¸, c¶m thô thÈm mü - HS biÕt c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ chËu c¶nh. - T¹o d¸ng vµ trang trÝ chËu c¶nh theo ý thÝch. - BiÕt tr©n träng vµ yªu quý nh÷ng s¶n phÈm do con ng-êi lµm ra. II ChuÈn bÞ ®å dïng : 3. §å dïng:  Gi¸o viªn: - S¸ch gi¸o khoa, gi¸o ¸n . - Tranh minh häa. - Bµi vÏ cña HS líp tr-íc. - ThÞ ph¹m vÏ trªn phÇn mÒm m¸y tÝnh cho häc sinh xem. - ChuÈn bÞ mét sè h×nh ¶nh chiÕu qua slide power point  Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë ghi, - GiÊy vÏ, bót ch×, mÇu 4. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: - Ph-¬ng ph¸p nªu trùc quan, vÊn ®¸p, thuyÕt minh. III TiÕn tr×nh d¹y häc: 4. æn ®Þnh tæ chøc líp ( kiÓm tra sÜ sè HS ) 5. KiÓm tra bµi cò: ( kiÓm tra ®å dïng cña HS ) 6. Bµi míi: Néi dung H® cña gi¸o viªn H® cña häc sinh I. Quan s¸t vµ nhËn xÐt:  Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi. §Ó kh«ng gian m«i tr-êng thªm sinh ®éng vµ ®Ñp rÊt cÇn - HS l¾ng nghe . 104 - Cã rÊt nhiÒu kiÓu chËu c¶nh víi h×nh d¸ng vµ kÝch th-íc kh¸c nhau. -Mçi lo¹i cã c¸ch trang trÝ kh¸c nhau. II. C¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ: 1. VÏ khung h×nh d¸ng chËu: 2. Dùng ®-êng trôc vµ ph¸c t×m h×nh d¸ng chËu: + chia m¶ng, vÏ häa tiÕt. cã c¸c chËu hoa , c©y c¶nh ®Æt ë vÞ trÝ phï hîp. H«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu vµ t¹o d¸ng chËu c¶nh.  Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t vµ nhËn xÐt: - Treo mét sè mÉu ¶nh chôp chËu c¶nh cho HS quan s¸t. - H×nh d¸ng c¸c chËu c¶nh cã gièng nhau kh«ng? H×nh thøc trang trÝ? MÇu s¾c?N¬i s¾p xÕp? KÝch th-íc? => Chèt l¹i: Cã rÊt nhiÒu chËu c¶nh víi h×nh d¸ng, kÝch th-íc vµ trang trÝ kh¸c nhau.  Ho¹t ®éng 3: H-íng dÉn HS c¸ch trang trÝ chËu c¶nh: - Còng nh- c¸ch vÏ t¹o dnags ë líp 7, gäi HS nh¾c l¹i c¸ch vÏ. - HS quan s¸t, l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái. - H×nh d¸ng c¸c chËu kh«ng gièng nhau - C¸ch trang trÝ còng kh¸c nhau - Mµu s¾c kh¸c nhau.. - HS l¾ng nghe, quan s¸t, tr¶ lêi. + Chia h×nh m¶ng, + VÏ häa tiÕt, + VÏ mµu. - ChËu c¶nh th-êng n»m trong khung h×nh: + H×nh ch÷ nhËt. 105 + vÏ mµu. 3. VÏ häa tiÕt. 4. VÏ mÇu: -VÏ phï hîp víi häa tiÕt vµ kiÓu d¸ng vña chËu c¶nh. III. Bµi tËp: - T¹o d¸ng vµ trang trÝ chËu c¶nh . VÏ vµo giÊy A4. - Treo h×nh h-íng dÉn c¸c b-íc vÏ. 1. Dùa vµo ý cña m×nh vÏ khung h×nh vµ ph¸c h×nh d¸ng cña chËu. H? ChËu c¶nh th-êng n»m trong khung h×nh g×? VÏ minh häa ( H1) 2. Dùa vµo khung h×nh trßn c¸c ®-êng nÐt cña chËu. + MiÖng. + Th©n chËu. + §¸y, ®Õ. => Ph¸c häa ®-êng nÐt chia tØ lÖ cho tõng phÇn. 3. Dùa theo h×nh d¸ng chËu lùa chän häa tiÕt ®Ó trang trÝ. - Cã thÓ trang trÝ : ®-êng diÒm quanh miÖng, ®¸y. - Häa tiÕt c©n xøng, xen kÏ,häa tiÕt phñ kÝn chËu. - HS xem tranh ¶nh minh häa. + H×nh vu«ng. + H×nh trßn. - ChËu c¶nh th-êng cã cÊu t¹o gåm: MiÖng, th©n, ®Õ -Mµu s¾c cña chËu th-êng lµ : + Mµu lam. +Mµu ngäc + Mµu vµng, da l-¬n - Quan s¸t c¸ch vÏ cña GV, ghi nhí. - HS lµm bµi. 106 4. Mµu s¾c cña chËu th-êng lµ mµu g×? => Mµu lam, mµu ngäc, mµu vµng nh¹t. => ChØ dïng Ýt mÇu sao cho næi râ häa tiÕt, phï hîp , hµi hßa víi kiÓu d¸ng chËu.  Ho¹t ®éng 4: H-íng dÉn HS lµm bµi: - Cho HS lµm bµi tËp: T¹o d¸ng vµ trang trÝ chËu c¶nh .  Ho¹t ®éng 5: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. - Treo mét sè bµi cña HS vµ nhËn xÐt ®iÓm ®¹t vµ ch-a ®¹t, söa - DÆn dß: + vÒ nhµ hoµn thµnh bµi vÏ. + chuÈn bÞ t¹o d¸ng vµ trang trÝ mÆt n¹. - HS treo bµi lªn b¶ng, tù nhËn xÐt bµi b¹n. - Ghi nhí dÆn dß. 107 Phụ lục 6 GIÁO ÁN Đ NG DẠ (dùng để đối chứng) Trƣờng: THCS Nam Trung ên Giáo viên: Tuần: 1 Tiết theo PPCT: 1 TiÕt 1: TẠO DÁNG V TR NG TR LỌ HO I Môc tiªu bµi häc: - Ph¸t triÓn n¨ng lùc thùc hµnh s¸ng t¹o, quan s¸t kh¸m ph¸, c¶m thô thÈm mü - HS biÕt c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ lä hoa. - T¹o d¸ng vµ trang trÝ lä hoa theo ý thÝch. - BiÕt tr©n träng vµ yªu quý nh÷ng s¶n phÈm do con ng-êi lµm ra. II ChuÈn bÞ ®å dïng : 5. §å dïng:  Gi¸o viªn: - S¸ch gi¸o khoa, gi¸o ¸n . - Tranh minh häa.  Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë ghi, - GiÊy vÏ, bót ch×, mÇu 6. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: - Ph-¬ng ph¸p nªu trùc quan, vÊn ®¸p, thuyÕt minh, III TiÕn tr×nh d¹y häc: 7. Ổn ®Þnh tæ chøc líp ( kiÓm tra sÜ sè HS ) 8. KiÓm tra bµi cò: ( kiÓm tra ®å dïng cña HS ) 9. Bµi míi: 108 Néi dung H® cña gi¸o viªn H® cña häc sinh I. Quan s¸t vµ nhËn xÐt: - Cã rÊt nhiÒu kiÓu lä hoa víi h×nh d¸ng vµ kÝch th-íc kh¸c nhau. -Mçi lo¹i cã c¸ch trang trÝ kh¸c nhau. II. C¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ: 1. VÏ khung h×nh d¸ng lä hoa 2. Dùng ®-êng trôc vµ ph¸c t×m h×nh lä hoa: + chia m¶ng, vÏ häa tiÕt. + vÏ mµu.  Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi. §Ó kh«ng gian trong phßng thªm sinh ®éng vµ ®Ñp rÊt cÇn cã c¸c lä hoa , ®Æt ë vÞ trÝ phï hîp. H«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu vµ trang trÝ lä hoa.  Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t vµ nhËn xÐt: - H×nh d¸ng c¸c lä hoa cã gièng nhau kh«ng? H×nh thøc trang trÝ? MÇu s¾c?N¬i s¾p xÕp? KÝch th-íc? => Chèt l¹i: Cã rÊt nhiÒu lä hoa víi h×nh d¸ng, kÝch th-íc vµ trang trÝ kh¸c nhau.  Ho¹t ®éng 3: H-íng dÉn HS c¸ch trang trÝ lä hoa: - Còng nh- c¸ch vÏ t¹o d¸ng ë líp 7, gäi HS nh¾c l¹i c¸ch vÏ. - HS l¾ng nghe . - HS quan s¸t, l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái. - H×nh d¸ng c¸c lä hoa kh«ng gièng nhau - C¸ch trang trÝ còng kh¸c nhau - Mµu s¾c kh¸c nhau.. - HS l¾ng nghe, quan s¸t, tr¶ lêi. + Chia h×nh m¶ng, + VÏ häa tiÕt, + VÏ mµu. 109 3. VÏ häa tiÕt. 4. VÏ mÇu: -VÏ phï hîp víi häa tiÕt vµ kiÓu d¸ng cña lä hoa. III. Bµi tËp: - T¹o d¸ng vµ trang trÝ lä hoa . VÏ vµo giÊy A4. - Treo h×nh h-íng dÉn c¸c b-íc vÏ. 1. Dùa vµo ý cña m×nh vÏ khung h×nh vµ ph¸c h×nh d¸ng cña chËu. H? ChËu c¶nh th-êng n»m trong khung h×nh g×? VÏ minh häa ( H5) 2. Dùa vµo khung h×nh trßn c¸c ®-êng nÐt cña lä hoa. + MiÖng. + Th©n chËu. + §¸y, ®Õ. => Ph¸c häa ®-êng nÐt chia tØ lÖ cho tõng phÇn. 3. Dùa theo h×nh d¸ng chËu lùa chän häa tiÕt ®Ó trang trÝ. - Cã thÓ trang trÝ : ®-êng diÒm quanh miÖng, ®¸y. 4. Mµu s¾c cña lä hoa lµ mµu g×? => Mµu lam, mµu - Lä hoa th-êng n»m trong khung h×nh: + H×nh ch÷ nhËt. + H×nh vu«ng. + H×nh trßn. - Lä hoa th-êng cã cÊu t¹o gåm: MiÖng, th©n, ®Õ -Mµu s¾c cña lä hoa lµ: + Mµu lam. + Mµu ngäc + Mµu tr¾ng - Quan s¸t c¸ch vÏ cña 110 ngäc, mµu vµng nh¹t. => ChØ dïng Ýt mÇu sao cho næi râ häa tiÕt, phï hîp , hµi hßa víi lä hoa.  Ho¹t ®éng 4: H-íng dÉn HS lµm bµi: - Cho HS lµm bµi tËp: T¹o d¸ng vµ trang trÝ lä hoa .  Ho¹t ®éng 5: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. - Treo mét sè bµi cña HS vµ nhËn xÐt ®iÓm ®¹t vµ ch-a ®¹t, söa - DÆn dß: + vÒ nhµ hoµn thµnh bµi vÏ. + chuÈn bÞ t¹o d¸ng vµ trang trÝ ®å vËt cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt GV, ghi nhí. - HS lµm bµi. - HS treo bµi lªn b¶ng, tù nhËn xÐt bµi b¹n. - Ghi nhí dÆn dß. 111 Phụ lục 7 M T SỐ K T QUẢ ĐỐI CHỨNG VẼ TR NG TR GIỮ LỚP THỰC NGHIỆM (7 1, 8 2) V LỚP ĐỐI CHỨNG (7 2, 8 3) 7.1. Tr trí ồ vật ó ì ữ ật - Ả : ọ v ê ụ 10/03/2017 ( ớ t ự ệ 8A2) 7.2. Tr trí ồ vật ó ì ữ ật - Ả : HV ụ 17/03/2017 ( ớ ố ứ 8A3) 112 7.3. Tr trí ặt - Ả : ọ v ê ụ 17/03/2017 ( ớ t ự ệ 7A1) 7.4. Tr trí ặt - Ả : ọ v ê ụ 17/03/2017 ( ớ ố ứ 7A2) 113 7.5. Tr trí ậu ả - Ả : ọ v ê ụ 24/03/2017 ( ớ t ự ệ 7A1) 7.6. Tr trí chậu ả - Ả : ọ v ê ụ 24/03/2017 ( ớ ố ứ 7A2) 114 7.7. Tr trí ọ - Ả : ọ v ê ụ 24/03/2017 ( ớ ố ứ 8A3) 7.8. Tr trí ọ - Ả : ọ v ê ụ 24/03/2017 ( ớ t ự ệ 8A2)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfda_hoc_ph_n_m_n_tr_ng_tr_tai_3328_2075380.pdf