Luận văn Định hướng marketing công ty TNHH Dược Khang Long

MỤC LỤC ■ ■ PHẦN MỞ ĐẦU 1. LỜI MỒ ĐẦU 9 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 10 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 11 PHẦN NỘI DUNG Chương I: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1ẵ KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIÊN LƯỢC 14 1.1. Khái niệm về hoạch định chiến lược 14 1.2. Vai trò của quản trị chiến lược 14 ,1.3ề Mô hình quản trị chiến lược 14 1.4. Các công cụ hoạch định chiến lược 16 2. QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP 17 2.1. Phân tích các yếu tố bên ngoài 17 2.2. Phân tích các yếu tố bên trong 17 2.3. Các ma trận tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng 17 2.3.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 17 2.3.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong 18 2.4. Phân tích SWOT 18 2.5. Xác định mục tiêu chiến lược 19 2.5.1. Chức năng nhiệm vụ của công ty 19 2.5.2. Mục tiêu của công ty 19 2.6. Lựa chọn chiến lược 19 2.6.1. Chiến lược cấp công ty 20 2.6.2. Chiến lược cấp sản phẩm 21 2.7. Xác định chu kỳ của sản phẩm 22 2.8. Phối thức marketing 24 2.8.1. Sản phẩm 24 2.8.2. Giá bán 29 2.8.3. Phân phối 39 2.8.4. Chiêu thị 48 Chương IỊ: TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH Dược KHANG LONG 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRlỂN 55 2. NHIỆM vự CỦA CÔNG TY 55 3. Cơ CẤU TỔ CHỨC 56 4. SẢN PHẨM-GIÁ CẢ 58 5. PHÂN PHỐI 59 6. CHIÊU THỊ 60 7. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2003-2005 62 Chương III: XÂY DựNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY KHANG LONG GIAI ĐOẠN 2007-2010 1. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI 64 1.1. Bối cảnh chung 64 1.2. Môi trường vĩ mô 64 1.2.1 ế Môi trường luật pháp-chính trị 64 1.2.2. Môi trường tự nhiên 65 1.2.3. Môi trường kinh tế 65 1.3. Môi trường vi mô 66 1.3.1. Khách hàng 66 1.3.2. Đối thủ cạnh tranh 67 2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU Tố BÊN TRONG 67 2.1. Nguồn nhân lực 67 2.2. Hoạt động quản trị 68 2.3. Hoạt động marketing 69 2.4. Tài chính-kế toán 69 3. MA TRẬN TỔNG Hộp CÁC YẾU Tố ẢNH HƯỞNG 77 3.1. Ma trận các yếu tố vĩ mô 77 3.2. Ma trận các yếu tố vi mô 79 3.3. Ma trận các yếu tố bên trong 80 3.4. Phân tích môi trường bên ngoài 83 4. PHÂN TÍCH SWOT 84 4.1. Nhóm 1 -phân chia mặt mạnh, mặt yếu 85 4.2. Nhóm 2- phân chia cơ hội, nguy cơ 85 4.3. Đưa các yếu tố vào ma trận SWOT 86 4.4. Các chiến lược hình thành từ ma trận SWOT 87 5ắ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 88 5.1. Mục tiêu ngắn hạn 88 5.2. Mục tiêu dài hạn 88 6. LựA CHỌN CHIẾN LƯỢC 88 6.1. Chiến lược cấp công ty 88 6.2. Chiến lược cấp sản phẩm 89 6.3. Chiến lược kết hợp 89 7. XÁC ĐỊNH CHU KỲ SÀN PHẨM 89 8. PHỐI THỨC MARKETING 90 8.1. Chiến lược sản phẩm 90 8.2. Chiến lược giá 90 8.3. Chiến lược phân phối 91 8.4. Chiến lược chiêu thị 91 PHẦN KẾT LUẬN KẾT LUẬN 94 Tài liệu tham khảo 96

pdf97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/05/2013 | Lượt xem: 2490 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Định hướng marketing công ty TNHH Dược Khang Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐịnh hướng marketing công ty TNHH Dược Khang Long.pdf