Luận văn Giải pháp mở rộng tín dụng Ngân hàng góp phần cung ứng vốn đối với sự nghiệp Cồng nghiệp hóa - Hiện đại hóa trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh từ nay đến 2010

LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHTM VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA 1.1. TỔNG QUAN VỀ NHTM .1 1.1.1. Khái niệm về NHTM .1 1.1.2. Các chức năng của NHTM 1 1.1.3. Các nghiệp vụ NHTM .2 1.2. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 7 1.2.1. Quá trình phát triển của tín dụng .7 1.2.2. Bản chất, chức năng và các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường . 8 1.2.3. Sự tồn tại khách quan của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường . 12 1.3. VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CNH-HĐH 13 1.3.1. Sự nghiệp CNH-HĐH là sự phát triển tất yếu khách quan, đúng quy luật13 1.3.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với quá trình thực hiện CNH-HĐH nền kinh tế 20 - Trang 3 - Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM TRONG THỜI GIAN QUA 2.1. TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI TP.HCM - NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TP.HCM TRONG THỜI GIAN QUA .23 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng tại TP.HCM .23 2.1.2. Tình hình kinh tế – xã hội TP.HCM 26 2.1.3. Những đóng góp và hiệu quả hoạt động của ngân hàng tác động đến sự phát triển kinh tế TP.HCM .30 2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM TRONG THỜI GIAN QUA . .30 2.2.1. Tình hình huy động vốn . 30 2.2.2. Tình hình hoạt động tín dụng 34 2.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CNH – HĐH TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM TRONG THỜI GIAN QUA . 38 2.3.1. Những kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng ngân hàng 38 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân làm hạn chế việc mở rộng tín dụng ngân hàng . .40 - Trang 4 - Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG GÓP PHẦN CUNG ỨNG VỐN CHO SỰ NGHIỆP CNH-HĐH TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010. 3.1. CHÍNH SÁCH CNH – HĐH VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TP.HCM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 46 3.1.1. Định hướng chính sách CNH – HĐH 46 3.1.2. Nhiệm vụ phát triển lĩnh vực kinh tế – xã hội TP.HCM đến năm 2010 48 3.2. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VỐN TP.HCM GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 .50 3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 51 3.3.1. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng .51 3.3.2. Giải pháp nhằm khai thác, huy động các nguồn vốn 54 3.3.3. Các giải pháp hỗ trợ khác . .59 3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .62 3.4.1. Kiến nghị đối với NHNN .62 3.4.2. Kiến nghị đối với các Bộ, ngành có liên quan 63 3.4.3. Kiến nghị đối với UBND TP.HCM 64 KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo - Trang 5 - LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chỉ rõ, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không thể có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành CNH-HĐH đất nước. CNH-HĐH đất nước là con đường tất yếu để đưa nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu ở nước ta chuyển dần sang nền kinh tế hiện đại với cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Quá trình CNH-HĐH đất nước đòi hỏi phải có một nhu cầu vốn rất lớn. Việc giải quyết nhu cầu vốn đáp ứng cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước là một yêu cầu hết sức cấp bách nhất là trong điều kiện đất nước ta đang trong quá trình mở cửa và hội nhập với các nước trên thế giới. Trong quá trình hội nhập và phát triển, TP.HCM luôn khẳng định vai trò là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại dịch vụ của cả nước. Đây là nơi có hoạt động kinh tế năng động nhất, luôn đi đầu trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, hơn bất cứ địa phương nào trong cả nước, việc giải quyết bài toán “nhu cầu vốn” luôn là bài toán khó đối với các nhà hoạch định chính sách tại TP.HCM để TP.HCM luôn giữ vững vai trò là con chim đầu đàn cũng như là động lực cho công cuộc phát triển kinh tế – xã hội ở địa bàn Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung theo chiến lược CNH-HĐH đất nước mà Đảng và nhà nước đã đề ra. Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài “Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng góp phần cung ứng vốn cho sự nghiệp CNH – HĐH trên địa bàn TP.HCM từ nay đến năm 2010” làm luận án thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng. - Trang 6 - 2. Mục đích, đối tượng, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn: 􀂾 Mục đích của đề tài nghiên cứu: Góp phần vào việc đưa ra các biện pháp thiết thực nhằm mở rộng tín dụng một cách có hiệu quả, an toàn và phù hợp đáp ứng những mục tiêu kinh tế – xã hội mà TP.HCM đã đề ra trong quá trình CNH-HĐH. 􀂾 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn: Hoạt động tín dụng ngân hàng tại các NHTM trên địa bàn TP.HCM từ năm 2001 đến tháng 6/2004 và các số liệu dự báo có nguồn gốc đáng tin cậy để phân tích. 􀂾 Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn: - Hệ thống cơ bản cơ sở lý luận về vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự nghiệp CNH- HĐH nền kinh tế. - Thu thập số liệu, dữ kiện và phân tích các số liệu, dữ kiện để phản ảnh và đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt động - những thành công và tồn tại trong hoạt động tín dụng của các NHTM trên địa bàn TP.HCM trong thời gian qua. - Đề xuất những giải pháp – kiến nghị mở rộng tín dụng ngân hàng đáp ứng những mục tiêu kinh tế – xã hội mà TP.HCM đã đề ra trong tiến trình CNH-HĐH trên địa bàn từ nay đến năm 2010. 3. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu: Dựa trên cơ sở lý luận về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng cũng như quan điểm, chính sách của Đảng và nhà nước về đổi mới quản lý kinh tế và phát triển hệ thống ngân hàng theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, nội dung của luận văn được xây dựng, triển khai theo phép biện chứng Mác xít; theo phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê để thu thập và phân tích số liệu. - Trang 7 - 4. Kết cấu của luận văn: Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục các chữ viết tắt và tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn bao gồm 3 chương, 9 tiết. Luận văn được hoàn thành trong thời gian nghiên cứu có hạn và với những hiểu biết có giới hạn của tác giả nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, rất mong nhận được những góp ý quý báu từ quý thầy cô và bạn bè. Để hoàn thành được luận văn này đúng tiến độ và thời hạn, tác giả đã nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của các thầy cô, anh chị và bạn bè ở Khoa Ngân hàng, Khoa Đào Tạo Tại Chức và Khoa Sau Đại học Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM, đặc biệt là PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn – người hướng dẫn khoa học; cũng như sự hỗ trợ hết mình của gia đình. Tác giả xin trân trọng cám ơn những sự giúp đỡ quý báu đó. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng

pdf75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1643 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp mở rộng tín dụng Ngân hàng góp phần cung ứng vốn đối với sự nghiệp Cồng nghiệp hóa - Hiện đại hóa trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh từ nay đến 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h vöïc lieân quan (nhö veà xaây döïng, veà ñaàu tö, veà thöông maïi, veà noâng nghieäp, thuûy haûi saûn…) Coù nhö vaäy môùi ñaûm baûo chaát löôïng thaåm ñònh, ñaûm baûo quyeát ñònh ñaàu tö ñuùng ñaén goùp phaàn haïn cheá ruûi ro coù theå xaûy ra trong quaù trình ñaàu tö. - Thoâng tin phaûn aùnh thu thaäp qua soá lieäu baùo caùo taøi chính (Baûng toång keát taøi saûn; baùo caùo keát quaû kinh doanh; baùo caùo löu chuyeån tieàn teä…) cuûa khaùch haøng thöôøng khoâng chính xaùc, thieáu ñoä tin caäy. Tính minh baïch trong hoaït ñoäng taøi chính, trong hoaït ñoäng haïch toaùn coøn haïn cheá. Phaàn lôùn caùc baùo caùo taøi chính chöa ñöôïc kieåm toaùn, ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, ñieàu naøy aûnh höôûng raát nhieàu ñeán quaù trình phaân tích, thaåm ñònh vaø xeùt duyeät cho vay cuûa caùc TCTD, taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán quaù trình môû roäng vaø taêng tröôûng tín duïng coù hieäu quaû cuûa caùc TCTD treân ñòa baøn. - Toác ñoä xöû lyù nôï toàn ñoïng coøn chaäm (ñeán nay chæ xöû lyù thu hoài treân 1/3 toång soá nôï toàn ñoïng) nhaát laø ñoái vôùi caùc khoaûn nôï khoanh, nôï ñoïng, nôï lieân quan ñeán vuï aùn. Ñaây laø nhöõng khoù khaên trong quaù trình laønh maïnh hoùa taøi chính nhaèm naâng cao naêng löïc kinh doanh cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn TP.HCM. Sôû dó nhö vaäy laø do quaù trình xöû lyù taøi saûn baûo ñaûm nôï vay nhaát laø ñaát ñai, baát ñoäng saûn gaëp raát nhieàu khoù khaên veà thuû tuïc phaùt maõi, ñaáu giaù, thi haønh aùn… phaùt sinh nhieàu ruûi ro, aûnh höôûng raát lôùn ñeán coâng taùc thu hoài nôï cuûa caùc ngaân haøng. b. Ñoái vôùi hoaït ñoäng huy ñoäng voán: - Phaàn lôùn caùc NHTM treân ñòa baøn TP.HCM hieän nay vaãn chöa ña daïng caùc saûn phaåm dòchvuï huy ñoäng voán, nghieäp vuï huy ñoäng voán raát ñôn giaûn neân chöa thöïc söï haáp daãn khaùch haøng. - Caùc NHTM ôû TP.HCM noùi rieâng coøn röôøm raø trong thuû tuïc göûi, thanh toaùn, chi traû cuõng nhö vieäc giôùi haïn bôûi giôø laøm vieäc haønh chính… ñaõ laøm giaûm - Trang 50 - söùc caïnh tranh cuûa ngaân haøng vôùi nhöõng keânh huy ñoäng voán khaùc nhö: tieát kieäm böu ñieän, baûo hieåm… - Caùc NHTM taïi TP.HCM chöa coù söï lieân thoâng thöïc söï, thaäm chí trong caû nhöõng chi nhaùnh cuûa cuøng moät ngaân haøng, khaùch haøng khoâng theå göûi tieàn ngaân haøng naøy vaø ruùt tieàn taïi ngaân haøng thích hôïp nhaát hay caùc theû ATM cuûa ngaân haøng naøo chæ söû duïng ñöôïc cho ngaân haøng ñoù. - Laõi suaát taïi caùc NHTM chöa thöïc söï haáp daãn khaùch haøng neân moät phaàn lôùn daân chuùng söï duïng nguoàn voán nhaøn roãi vaøo vieäc ñaàu tö nhaø ñaát, mua baûo hieåm hay caát giöõ tieàn maët, vaøng, ngoaïi teä… Vì vaäy, löôïng voán huy ñoäng ñöôïc coøn thaáp so vôùi nguoàn voán nhaøn roãi trong neàn kinh teá. - Phaàn lôùn voán huy ñoäng cuûa caùc NHTM laø voán ngaén haïn. Tyû troïng voán huy ñoäng trung, daøi haïn chöa cao, chieám khoaûng 19,5% trong toång voán huy ñoäng, gaây khoâng ít khoù khaên cho caùc TCTD tieáp caän vôùi caùc döï aùn thuoäc chöông trình kích caàu ñaàu tö phaùt trieån haï taàng caùc ngaønh y teá, giaùo duïc vaø haï taàng giao thoâng cuûa thaønh phoá coù nhu caàu voán vay raát lôùn. - Caùc NHTM chöa thöïc söï coi troïng vieäc quaûng baù saâu roäng caùc saûn phaåm dòch vuï huy ñoäng voán ñeán caùc taàng lôùp daân cö. - Chöa ñaåy maïnh coâng taùc nghieân cöùu thò tröôøng ñeå tìm hieåu taâm lyù, nhu caàu khaùch haøng, thò hieáu, thoùi quen, ñoäng cô cuûa khaùch haøng. Taát caû nhöõng toàn taïi treân ñaõ laøm cho caùc ngaân haøng khoâng taän duïng ñöôïc nguoàn tieàn nhaøn roãi trong daân chuùng neân gaây aùp löïc trong quaù trình khai thaùc vaø söû duïng voán ngaøy caøng cao ñoái vôùi caùc TCTD treân ñòa baøn TP.HCM. Theo ñoù nhu caàu voán töø khaùch haøng, doanh nghieäp ngaøy caøng taêng theo söï taêng tröôûng vaø phaùt trieån cuûa neàn kinh teá. Ñeå thu huùt nguoàn voán tieàn göûi buoäc caùc TCTD phaûi gia taêng laõi suaát. Ñaây laø giaûi phaùp haïn cheá, noù taùc ñoäng ngöôïc trôû laïi ñoái vôùi hoaït ñoäng tín duïng, trong moái quan heä vôùi laõi suaát cho vay – lôïi nhuaän vaø taêng - Trang 51 - tröôûng tín duïng, theo höôùng thu heïp lôïi nhuaän hoaëc thu heïp thò phaàn tín duïng. Caû hai yeáu toá naøy ñeàu aûnh höôûng ñeán quaù trình môû roäng vaø taêng tröôûng tín duïng coù hieäu quaû. 2.3.2.2. Nhöõng taùc ñoäng töø beân ngoaøi aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng tín duïng ngaân haøng trong thôøi gian qua: a. Ñoái vôùi cho vay kích caàu ñaàu tö: nhu caàu voán cho phaùt trieån cô sôû haï taàng giao thoâng, y teá, giaùo duïc treân ñòa baøn TP.HCM laø raát lôùn. Tuy nhieân, nhöõng toàn taïi trong quaù trình trieån khai thöïc hieän caùc döï aùn; thuû tuïc ñaàu tö xaây döïng cô baûn; thuû tuïc döï thaàu; laäp vaø xaây döïng döï aùn khaû thi... trieån khai coøn chaäm, nhaát laø ñoái vôùi caùc ñôn vò haønh chính söï nghieäp vaãn laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân laøm chaäm toác ñoä giaûi ngaân, haïn cheá khaû naêng môû roäng vaø taêng tröôûng tín duïng kích caàu ñaàu tö cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn. b. Ñoái vôùi cho vay thöïc hieän chöông trình 419 “Hoã trôï laõi vay cho hoä noâng daân”: Nhöõng yeáu toá veà gioáng, vaät nuoâi, caây troàng, kyõ thuaät, khoa hoïc kyõ thuaät... coù tính quyeát ñònh ñeán naêng suaát, chaát löôïng cuûa saûn phaåm. Tuy nhieân, trong thôøi gian qua, vieäc trieån khai döï aùn, caùc yeáu toá naøy chöa ñöôïc chuaån bò toát, nhaát laø ñoái vôùi gioáng boø söõa UÙc, ñaõ laøm haïn cheá hieäu quaû cuûa chöông trình. Maët khaùc, toác ñoä ñoâ thò hoùa; nhöõng dieãn bieán thôøi tieát, khí haäu luoân laø khoù khaên taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát noâng nghieäp noùi chung vaø vieäc trieån khai caùc döï aùn thuoäc chöông trình 419 noùi rieâng. c. Ñoái vôùi cho vay KCN-KCX: So vôùi caùc CNNHNNg vaø NHLD, quan heä ngaân haøng vôùi caùc doanh nghieäp SXKD trong KCN-KCX cuûa caùc ngaân haøng trong nöôùc noùi chung vaø ôû TP.HCM noùi rieâng coøn haïn cheá, ñaëc bieät laø quan heä giao dòch thanh toaùn quoác teá. Ñaây laø nghieäp vuï maø caùc CNNHNNg thöïc hieän toát hôn caùc ngaân haøng trong nöôùc nhôø coâng ngheä, khaû naêng naém baét thoâng tin khaùch - Trang 52 - haøng trong khu vöïc vaø treân toaøn theá giôùi, theo ñoù giao dòch ñöôïc thöïc hieän nhanh choùng, tieän lôïi ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng toát nhaát. Trong toång soá 35 TCTD tham gia cho vay KCN-KCX, soá TCTD nöôùc ngoaøi laø 11, nhöng toång dö nôï cho vay chieám 50% trong toång dö nôï cho vay KCN-KCX treân ñòa baøn thaønh phoá. Vì vaäy phaùt trieån hoaït ñoäng thanh toaùn quoác teá, caùc dòch vuï lieân quan seõ laø ñieàu kieän quan troïng ñeå caùc TCTD phaùt trieån hoaït ñoäng ngaân haøng, thu huùt khaùch haøng quan heä giao dòch vôùi ngaân haøng, thoâng qua ñoù môû roäng vaø taêng tröôûng tín duïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng trong KCN-KCX, thuùc ñaåy phaùt trieån KCN-KCX. - Trang 53 - Chöông 3: GIAÛI PHAÙP MÔÛ ROÄNG TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG GOÙP PHAÀN CUNG ÖÙNG VOÁN CHO SÖÏ NGHIEÄP CNH-HÑH TREÂN ÑÒA BAØN TP.HCM TÖØ NAY ÑEÁN NAÊM 2010 3.1. CHÍNH SAÙCH CNH-HÑH VAØ NHIEÄM VUÏ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ – XAÕ HOÄI TP.HCM TÖØ NAY ÑEÁN NAÊM 2010. 3.1.1. Ñònh höôùng chính saùch CNH-HÑH: Muïc tieâu ñònh höôùng cuûa chính saùch CNH-HÑH treân ñòa baøn TP.HCM noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung tröôùc heát laø phaûi höôùng tôùi vieäc khaéc phuïc caùc yeáu keùm coøn toàn taïi trong thôøi gian qua vaø höôùng tôùi chieán löôïc phaùt trieån, hoäi nhaäp kinh teá cuûa thaønh phoá trong giai ñoaïn saép tôùi. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, caàn thoáng nhaát moät soá quan ñieåm coù tính chaát neàn taûng sau: - Giaûi phoùng toaøn boä naêng löïc saûn xuaát, khaéc phuïc tình traïng “choã thöøa, choã thieáu” trong saûn xuaát coâng nghieäp hieän ñang toàn taïi vaø chòu söï quaûn lyù cuûa nhieàu ngaønh, nhieàu caáp khaùc nhau. Vieäc giaûi phoùng naêng löïc saûn xuaát, naâng cao söùc caïnh tranh cuûa thaønh phoá phaûi ñöôïc cuï theå hoùa baèng vieäc taäp trung nguoàn löïc vaøo caùc ngaønh ngheà maø thò tröôøng trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi coù nhu caàu maø thaønh phoá coù theå saûn xuaát vaø caïnh tranh ñöôïc, khoâng neân daøn traûi ôû nhöõng ngaønh ngheà thay theá nhaäp khaåu maø thaønh phoá khoâng coù lôïi theá so saùnh. Ñaây - Trang 54 - chính laø con ñöôøng CNH-HÑH ngaén nhaát maø TP.HCM coù theå löïa choïn nhaèm thu heïp trình ñoä phaùt trieån vôùi caùc nöôùc. - Maïnh daïn khuyeán khích ñoåi môùi coâng ngheä, hieän ñaïi hoùa qui trình saûn xuaát, trong ñoù quan troïng nhaát laø coâng ngheä cheá taïo thieát bò, coâng ngheä vaät lieäu vaø coâng ngheä thoâng tin. Ñaây laø con ñöôøng duy nhaát ñeå ñaït ñeán theá töông quan trong caïnh tranh vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi. - Trong quaù trình thöïc hieän CNH-HÑH, caàn thuùc ñaåy söï phaùt trieån caân ñoái giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá. Taïo ra moät saân chôi bình ñaúng giöõa caùc doanh nghieäp. Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå taát caû caùc doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá ñeàu coù theå tieáp caän ñöôïc vôùi caùc nguoàn taøi trôï saûn xuaát trung vaø daøi haïn, nhaèm giaûi quyeát baøi toaùn thieáu voán nhö thöïc teá hieän nay. Ñaây tuy laø baøi toaùn khoù nhöng neáu giaûi quyeát ñöôïc thì coù nghóa laø chieán löôïc CNH-HÑH ñaõ tieán gaàn saùt ñeán möùc thaønh coâng. - Giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà cô sôû haï taàng kyõ thuaät. Ñaây cuõng laøm moät vaán ñeà ñaët ra vì cô sôû haï taàng laø moät haøng hoùa coâng coäng caàn ñaàu tö nhieàu voán vaø khaû naêng thu hoài voán laø raát laâu daøi vaø noùi chung, khaû naêng sinh lôïi veà maët taøi chính laø raát thaáp neân döôøng nhö chæ coù ít caù nhaân muoán tham gia vaøo saûn xuaát vaø khai thaùc. Nhöng, moät heä thoáng cô sôû haï taàng ñaït yeâu caàu laø moät trong nhöõng yeáu toá haáp daãn nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. - Thöïc hieän coâng nghieäp hoùa phaûi ñi ñoâi vôùi vieäc baûo veä moâi tröôøng nhaèm taïo tieàn ñeà cho moät söï phaùt trieån beàn vöõng. - Cuoái cuøng, thöïc hieän coâng nghieäp hoùa vöøa phaûi ñöôïc ñaët trong söï lieân keát, thuùc ñaåy quaù trình CNH-HÑH ôû caû vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam vaø ñoàng baèng soâng Cöûu Long, vöøa taïo ñieàu kieän phaùt trieån chung cuûa caû khu vöïc, vöøa taïo ra caùc ñieàu kieän ñeå giöõ vöõng an ninh, quoác phoøng. - Trang 55 - 3.1.2. Nhieäm vuï phaùt trieån lónh vöïc kinh teá – xaõ hoäi TP.HCM ñeán naêm 2010. Nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi chung cuûa thaønh phoá vaø cuï theå töøng ngaønh, töøng lónh vöïc kinh teá ñöôïc xaùc ñònh roõ trong quy hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi TP. Hoà Chí Minh ñeán naêm 2010, coù theå chia thaønh hai giai ñoaïn: giai ñoaïn töø naêm 2001 ñeán 2005 vaø giai ñoaïn töø naêm 2006 ñeán naêm 2010. 3.1.2.1. Giai ñoaïn töø naêm 2001 ñeán naêm 2005: Ñaây laø giai ñoaïn taïo ñaø cho vieäc ñaåy nhanh phaùt trieån kinh teá thaønh phoá cho caû thôøi kyø 10 naêm. Nhieäm vuï chính cuûa thaønh phoá trong giai ñoaïn naøy laø hoaøn thieän cô cheá nhaèm phaùt huy vai troø trung taâm nhieàu maët cuûa thaønh phoá, ñoàng thôøi tích cöïc chuaån bò hoäi nhaäp quoác teá moät caùch chuû ñoäng, taän duïng caùc thôøi cô coù ñöôïc moät caùch toát nhaát. Moät soá muïc tieâu kinh teá – xaõ hoäi toång hôïp trong giai ñoaïn 2001-2005: - Toác ñoä taêng tröôûng GDP bình quaân naêm phaûi ñaït töø 11% trôû leân. - Phaán ñaáu ñaït cô caáu kinh teá goàm: 48,1% coâng nghieäp vaø xaây döïng; 50,5% thöông maïi vaø dòch vuï; 1,5% noâng nghieäp (cô caáu naêm 2000 laø coâng nghieäp – xaây döïng: 44,6%; dòch vuï: 53,2%; noâng nghieäp: 2,2%). - Toác ñoä taêng tröôûng cuûa thaønh phaàn kinh teá ngoaøi quoác doanh vaø thaønh phaàn kinh teá coù voán FDI phaûi taêng tröôûng cao hôn laø thaønh phaàn kinh teá nhaø nöôùc. Phaán ñaáu ñaït ñöôïc cô caáu kinh teá phaân theo sôû höõu vaøo naêm 2005 laø kinh teá nhaø nöôùc: 38,5%; kinh teá ngoaøi quoác doanh: 38,4% vaø kinh teá coù voán FDI: 23,1% (cô caáu naêm 2000 laø kinh teá nhaø nöôùc: 45,9%; kinh teá ngoaøi quoác doanh: 35,5%; kinh teá coù voán FDI: 18,6%). - Phaán ñaáu chæ tieâu GDP bình quaân ñaàu ngöôøi taêng töø 1.350 USD naêm 2000 leân 2.000 USD vaøo naêm 2005 - Toác ñoä taêng xuaát khaåu bình quaân haøng naêm ñaït 22%. - Toác ñoä taêng nhaäp khaåu bình quaân haøng naêm ñaït 17%. - Trang 56 - - Bình quaân haøng naêm, giaûi quyeát vieäc laøm cho khoaûng 190.000 löôït ngöôøi, phaán ñaáu giaûm tyû leä thaát nghieäp xuoáng coøn 6% vaøo naêm 2005. - Toác ñoä daân soá naêm 2005 ñaït möùc 1,15%. Toác ñoä taêng daân soá cô hoïc bình quaân khoaûng 0,8%. 3.1.2.2. Giai ñoaïn töø naêm 2006 ñeán naêm 2010: Ñeán naêm 2010, thaønh phoá laø moät trung taâm coâng nghieäp, dòch vuï cuûa caû nöôùc. Tuy nhieân, vai troø trung taâm coâng nghieäp seõ giaûm daàn vaø khu vöïc saûn xuaát coâng nghieäp cuûa thaønh phoá seõ phaùt trieån theo höôùng môû cöûa, höôùng ra beân ngoaøi do bôûi quaù trình coâng nghieäp hoùa ôû caùc tænh laân caän, ñaëc bieät laø caùc tænh trong vuøng kinh teá troïng ñieåm phía nam ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån ñaùng keå. Nhö vaäy, vai troø laø trung taâm thöông maïi – dòch vuï cuûa thaønh phoá seõ ñöôïc taêng cöôøng hôn nöõa vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc dòch vuï vaän taûi (ñöôøng bieån vaø ñöôøng khoâng), kho baõi; ñaëc bieät, theo quy hoaïch phaùt trieån thaønh phoá thì trong giai ñoaïn naøy, ôû thaønh phoá seõ hình thaønh caùc trung taâm taøi chính, maäu dòch quoác teá vôùi söï phaùt trieån vöôït baäc cuûa heä thoáng ngaân haøng vaø thò tröôøng chöùng khoaùn. Ngoaøi ra, thaønh phoá cuõng coøn laø trung taâm phaùt trieån khoa hoïc vaø chuyeån giao coâng ngheä, chuû yeáu laø coâng ngheä öùng duïng vôùi öu theá cuûa coâng ngheä thoâng tin vaø coâng ngheä cheá taïo maùy. Moät soá muïc tieâu kinh teá – xaõ hoäi toång hôïp trong giai ñoaïn 2006-2010: - Toác ñoä taêng tröôûng GDP bình quaân naêm phaûi ñaït töø 13% trôû leân. - Möùc GDP bình quaân ñaàu ngöôøi khoaûng töø 4.500 ñeán 4.600 USD. - Phaán ñaáu ñaït cô caáu kinh teá goàm: 47,5% coâng nghieäp vaø xaây döïng; 51,7% thöông maïi vaø dòch vuï; 0,8% noâng nghieäp. Khu vöïc coâng nghieäp cheá bieán seõ chieám tyû troïng khoaûng 45% GDP vôùi 30% saûn phaåm laøm ra ñöôïc xuaát khaåu, 60% doanh nghieäp coù möùc ñoä thieát bò vaø coâng ngheä töông ñöông caùc nöôùc trong khu vöïc vaø coù thò phaàn trong nöôùc oån ñònh. Khu vöïc dòch vuï seõ coù nhöõng bieán ñoåi veà - Trang 57 - chaát. Khu vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp coù nhöõng bieán ñoåi ñaùng keå: chaên nuoâi taêng daàn tyû troïng vaø naêng suaát do öùng duïng ñöôïc caùc phöông phaùp tieán boä; vaønh ñai thöïc phaåm cho tieâu duøng cuûa thaønh phoá vaø xuaát khaåu ñöôïc hình thaønh. Dòch vuï noâng nghieäp coù tyû troïng ngaøy caøng taêng vaø ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu ñaùng keå. - Khoâng coøn nhaø oå chuoät; cheânh leäch thu nhaäp giöõa 20% boä phaän daân cö giaøu coù nhaát vaø 20% boä phaän daân cö ngheøo nhaát töø 5 – 6 laàn; khoaûng caùch giöõa thaønh thò – noâng thoân ñöôïc thu ngaén; moâi tröôøng soáng ñaït tieâu chuaån quoác teá veà möùc ñoä caùc yeáu toá gaây oâ nhieãm; moïi ngöôøi daân ñeàu ñöôïc phoå caäp trung hoïc phoå thoâng vaø ñeàu ñöôïc chaêm soùc söùc khoûe. 3.2. DÖÏ BAÙO TRIEÅN VOÏNG THÒ TRÖÔØNG VOÁN TP.HCM GIAI ÑOAÏN TÖØ NAY ÑEÁN NAÊM 2010. Xuaát phaùt töø nhieäm vuï phaùt trieån caùc ngaønh, lónh vöïc kinh teá – xaõ hoäi theo ñònh höôùng chính saùch CNH-HÑH giai ñoaïn töø naêm 2001 ñeán naêm 2010 maø UBND TP.HCM ñaõ ñeà ra, vieäc hoaïch ñònh, ñeà ra caùc giaûi phaùp môû roäng tín duïng giaûi quyeát vaán ñeà veà voán thuùc ñaåy söï nghieäp CNH-HÑH ñaát nöôùc laø coâng vieäc coù yù nghóa quan troïng. Cuï theå: - Huy ñoäng voán ôû möùc cao nhaát, khai thaùc trieät ñeå tieàm naêng veà voán chuû yeáu höôùng ñeán nguoàn voán trung daøi haïn nhaèm ñaùp öùng nhu caàu voán thöïc hieän CNH-HÑH ñaát nöôùc. Caàn coù nhöõng bieän phaùp tích cöïc khai thaùc tieàm naêng voán nhaøn roãi trong coâng chuùng hieän nay. Theo NHNNVN chi nhaùnh TP.HCM, döï hieán huy ñoäng voán töø caùc toå chöùc, daân cö ñeán naêm 2010 ñaït möùc 188.600 tyû ñoàng, möùc taêng bình quaân 30% / naêm. - Söû duïng voán tín duïng ngaân haøng öu tieân phaùt trieån nhöõng ngaønh ngheà then choát, theo höôùng taêng nhanh tín duïng trung daøi haïn, traùnh ñaàu tö traøn lan maø ñònh höôùng cho doøng chaûy voán tín duïng ñeán töøng böôùc chuyeån dòch cô caáu kinh - Trang 58 - teá theo höôùng CNH-HÑH. Cuõng theo NHNNVN chi nhaùnh TP.HCM, taêng tröôûng tín duïng döï kieán ñeán naêm 2010 laø 193.600 tyû ñoàng, ñaït toác ñoä taêng tröôûng bình quaân 30% naêm. Trong giai ñoaïn naøy, toác ñoä taêng voán huy ñoäng, taêng tröôûng tín duïng ôû möùc neâu treân ñöôïc döï kieán treân cô sôû: ¾ Thöù nhaát: Taêng tröôûng kinh teá luoân coù quan heä chaët cheõ vôùi taêng tröôûng tieàn teä. Hieän nay nhaø nöôùc ñang thöïc hieän nhieàu bieän phaùp kích caàu ñeå taêng tröôûng kinh teá sau khi ñaõ coù xu höôùng chaäm laïi vaøo nhöõng naêm 1998, 1999. ¾ Thöù hai: Kích caàu vaøo vieäc ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng, ñoåi môùi trang thieát bò chính laø yeáu toá tröïc tieáp aûnh höôûng ñeán taêng tröôûng tín duïng trung daøi haïn cuûa caùc NHTM. Thöïc teá trong hoaït ñoäng ngaân haøng ñaõ cho thaáy, söï taêng tröôûng tín duïng trung daøi haïn seõ keùo theo söï taêng tröôûng tín duïng ngaén haïn ôû möùc ñoä cao hôn, töø ñoù ñaõ goùp phaàn vaøo söï taêng tröôûng tín duïng chung cuûa ngaân haøng nhaèm ñaùp öùng nhu caàu voán cho neàn kinh teá. ¾ Thöù ba: Cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa neàn kinh teá taêng seõ taïo ra nhieàu saûn phaåm haøng hoùa dòch vuï, taêng thu nhaäp, taêng tích luõy cho neàn kinh teá. Löôïng haøng hoùa dòch vuï taêng nhanh, giaù thaønh giaûm seõ kích thích veà caàu, saûn xuaát, tieâu duøng taêng leân, keùo theo caàu tieàn teä cho neàn kinh teá. 3.3. MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP MÔÛ ROÄNG TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG. 3.3.1. Giaûi phaùp veà naâng cao chaát löôïng tín duïng: Quaù trình môû roäng vaø taêng tröôûng tín duïng phaûi gaén lieàn vôùi hieäu quaû tín duïng. Ñaây laø vaán ñeà maø caùc NHTM caàn ñaëc bieät quan taâm. Ö Ña daïng hoùa caùc hình thöùc cho vay: Caùc NHTM treân ñòa baøn TP.HCM trong thôøi gian tôùi coù theå ña daïng caùc loaïi hình cung öùng tín duïng ñeå hoã trôï caùc doanh nghieäp coù ñieàu kieän ñoåi môùi trang thieát bò theo kòp tieán trình CNH-HÑH cuûa caû nöôùc, cuï theå: - Trang 59 - - Nghieân cöùu môû roäng cho vay thaáu chi ñoái vôùi khaùch haøng coù nhu caàu vay thöôøng xuyeân vaø coù uy tín trong thanh toaùn. - Môû roäng cho vay chieát khaáu thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù khaùc, caùc NHTM khoâng neân chæ chaáp nhaän cho vay chieát khaáu hoaëc caàm coá ñoái vôùi caùc giaáy tôø coù giaù do chính ngaân haøng mình phaùt haønh nhö hieän nay maø neân cho vay caû ñoái vôùi caùc giaáy tôø coù giaù do ngaân haøng khaùc phaùt haønh. - Môû roäng tín duïng thueâ mua – moät hình thöùc taøi trôï voán trung daøi haïn cho neàn kinh teá theo höôùng ñaàu tö chieàu saâu: Hình thöùc tín duïng naøy seõ cho pheùp caùc doanh nghieäp laø ngöôøi ñi thueâ (ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû) coù theå söû duïng nhöõng maùy moùc thieát bò caàn thieát maø khoâng caàn phaûi ñaàu tö vôùi soá löôïng voán lôùn gaây aûnh höôûng ñeán tình hình taøi chính doanh nghieäp, giuùp caùc doanh nghieäp giaûm vay nôï ngaân haøng ñeå ñaàu tö vaøo taøi saûn coá ñònh. - Ñaëc bieät caàn phaùt trieån loaïi hình cho vay hôïp voán ñeå taïo ñieàu kieän cho caùc NHTM coù theå ñoàng taøi trôï nhöõng döï aùn ñaàu tö vôùi qui moâ lôùn, ñoàng thôøi cuõng phaân taùn ruûi ro, ñaùp öùng cho muïc tieâu CNH-HÑH. Maëc duø ñaây laø hình thöùc cho vay phoå bieán ôû caùc nöôùc phaùt trieån, song ôû nöôùc ta loaïi hình cho vay naøy vaãn coøn nhieàu môùi meû. Ngaøy 29/04/1998, NHNN ñaõ coù qui cheá ñoàng taøi trôï cuûa caùc TCTD ñöôïc ban haønh keøm theo Quyeát ñònh 154/1998/QÑ-NHNN14. Ñeå môû roäng loaïi hình cho vay naøy, hieäp hoäi ngaân haøng caàn toå chöùc caùc buoåi toïa ñaøm, taäp huaán nhaèm naâng cao trình ñoä cuûa caùn boä tín duïng veà kieán thöùc vaø kinh nghieäm ñoái vôùi hình thöùc ñaàu tö naøy. Ö Môû roäng ñoái töôïng cho vay. Song song vôùi vieäc ña daïng hoùa caùc hình thöùc cho vay, caùc NHTM neân môû roäng tín duïng ñeán nhieàu ñoái töôïng khaùch haøng nhö caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh, doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, caù nhaân vay saûn xuaát, tieâu duøng… Ñaëc bieät môû roäng cho vay vaøo KCN-KCX, caùc döï aùn kích caàu cuûa UBND TP.HCM. - Trang 60 - Ö Môû roäng hoaït ñoäng, noã löïc tìm kieám khaùch haøng, xoaù daàn khoaûng caùch phaân bieät giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá, öu tieân cho nhöõng döï aùn vay coù hieäu quaû. Tính hieäu quaû khoâng theå taùch rôøi vôùi muïc tieâu phaùt trieån kinh teá vaø goùp phaàn chuyeån dòch cô caáu treân ñòa baøn. Hieän nay vaø trong thôøi gian tôùi, coâng nghieäp seõ vaãn laø ngaønh kinh teá quan troïng vaø coù yù nghóa chieán löôïc treân con ñöôøng CNH-HÑH cuûa thaønh phoá. Do ñoù, voán tín duïng ngaân haøng caàn tieáp tuïc taäp trung vaø hoã trôï cho nhöõng ngaønh coâng nghieäp quan troïng cuûa thaønh phoá nhö: cô khí, coâng ngheä thoâng tin, coâng ngheä thöïc phaåm, ñoà uoáng, saûn phaåm coâng nghieäp, cao su, hoùa myõ phaåm, haøng deät may… Beân caïnh ñoù, quaù trình ñoâ thò hoùa ñöôïc môû roäng treân ñòa baøn, ñaëc bieät laø caùc quaän ven thaønh phoá hieän nay nhö: Cuû Chi, Hoùc Moân, Bình Chaùnh, Thuû Ñöùc… ñang laø nhöõng thò tröôøng lôùn caàn voán ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng, hieän ñaïi hoùa noâng nghieäp vaø cho vay chuyeån dòch cô caáu caây troàng, vaät nuoâi, cuõng nhö cho vay tieâu duøng, naâng cao ñôøi soáng nhaân daân. Quaù trình cho vay voán tín duïng cuûa NHTM traùnh daøn traûi maø caàn taäp trung cho vay theo nhöõng chöông trình, döï aùn kinh teá khaû thi theo vuøng, khu vöïc, ngaønh kinh teá. Vieäc taêng dö nôï phaûi ñaûm baûo an toaøn voán, thu hoài voán ñeå taùi taïo nguoàn voán kinh doanh. Ö Caùc TCTD caàn taêng cöôøng caùc bieän phaùp tö vaán, hoã trôï khaùch haøng: Giuùp caùc doanh nghieäp naém baét kòp thôøi thoâng tin veà tyû giaù, veà laõi suaát… ñeå tính toaùn vaø thöïc hieän caùc dòch vuï tieän ích cuûa ngaân haøng nhö dòch vuï baûo hieåm tyû giaù (option). Trong thôøi gian qua, moät soá doanh ngieäp thöïc hieän dòch vuï naøy ñaõ mang laïi lôïi ích thieát thöïc töø vieäc baûo hieåm tyû giaù ñoàng Euro. Ngaân haøng, doanh nghieäp caàn tieáp tuïc phaùt huy, phaùt trieån nhöõng dòch vuï tieän ích naøy, ñaûm baûo vöøa goùp phaàn oån ñònh thò tröôøng ngoaïi hoái vöøa ñem laïi hieäu quaû kinh teá cho khaùch haøng vaø neàn kinh teá. - Trang 61 - Ö Môû roäng tín duïng phaûi ñi ñoâi vôùi vieäc naâng cao chaát löôïng tín duïng: - Caùc NHTM caàn xaây döïng quy trình tín duïng khoa hoïc, hôïp lyù, thöïc hieän soå tay tín duïng nhaèm taêng cöôøng kieåm tra, kieåm soaùt, naém baét thoâng tin khaùch haøng, thaåm ñònh kyõ tính khaû thi, hieäu quaû cuûa caùc döï aùn ñaàu tö, nhaèm haïn cheá toái ña ruûi ro trong quaù trình môû roäng tín duïng. - Tieáp tuïc naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc: tuyeån choïn vaø thöôøng xuyeân ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ caùn boä gioûi chuyeân moân, nghieäp vuï, coù ñaïo ñöùc ngheà nghieäp, coù hieåu bieát veà kinh teá, xaõ hoäi ñaûm baûo thöïc hieän toát caùc nghieäp vuï kinh doanh ñaõ vaø ñang ngaøy caøng phaùt trieån, vôùi yeâu caàu ngaøy caøng cao hôn. - Naâng cao hieäu quaû coâng taùc thanh tra, kieåm soaùt cuûa NHNN vaø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä cuûa ngaân haøng, nhaát laø trong hoaït ñoäng tín duïng nhaèm ñaûm baûo cho heä thoáng NHTM duy trì hoaït ñoäng kinh doanh laønh maïnh vaø coù hieäu quaû. Ö Ñaëc bieät, ñoái vôùi caùc doanh nghieäp, ñôn vò, toå chöùc kinh teá: Ñeå coù theå tranh thuû caùc nguoàn voán tín duïng ngaân haøng, caùc doanh nghieäp caàn chuaån bò kyõ döï aùn hoaëc phöông aùn SXKD, ñaûm baûo cung caáp ñuû thoâng tin ñeå thuyeát trình vôùi NHTM, chöùng minh cho tính khaû thi vaø ñoä tin caäy cuûa döï aùn, qua ñoù giuùp cho caùc ngaân haøng löïa choïn ñöôïc nhöõng khaùch haøng, nhöõng döï aùn toát nhaát ñeå ñaàu tö nhaèm haïn cheá ruûi ro. Vì vaäy, khaû naêng xaây döïng döï aùn, phöông aùn kinh doanh vaø taïo laäp uy tín trong thanh toaùn vôùi NHTM seõ laø caàu noái quan troïng gaén keát giöõa NHTM vaø caùc khaùch haøng cuûa mình. 3.3.2. Giaûi phaùp nhaèm khai thaùc, huy ñoäng caùc nguoàn voán: Ö Ña daïng hoùa caùc hình thöùc huy ñoäng voán: - Ngoaøi vieäc tieáp tuïc söû duïng vaø hoaøn thieän daàn caùc hình thöùc huy ñoäng voán truyeàn thoáng, caùc NHTM caàn chuû ñoäng tieán haønh ña daïng hoùa caùc hình thöùc huy ñoäng voán theo höôùng thoûa maõn toái ña nhu caàu göûi tieàn cuûa khaùch haøng baèng caùch môû roäng nhieàu hình thöùc huy ñoäng tieàn göûi tieát kieäm vôùi nhieàu thôøi haïn, - Trang 62 - nhieàu loaïi laõi suaát, nhieàu phöông thöùc göûi vaø thanh toaùn khaùc nhau, göûi moät nôi laáy ôû nhieàu nôi, môû soå tieát kieäm khoâng caàn coù chöùng minh nhaân daân, v.v… Tuøy nhu caàu cuï theå trong töøng luùc maø coù theå xem xeùt phaùt haønh kyø phieáu ngaân haøng coù muïc ñích, tieát kieäm daøi haïn coù muïc ñích, phaùt haønh traùi phieáu ngaân haøng cho caùc döï aùn SXKD ñaõ ñöôïc thaåm ñònh chu ñaùo vaø coù tính khaû thi cao, phaùt haønh chöùng chæ tieàn göûi. - Beân caïnh vieäc keát hôïp vôùi nhöõng hình thöùc khuyeán khích vaät chaát maø thôøi gian qua caùc NHTM ñaõ aùp duïng nhö: xoå soá coù thöôûng, quaø löu nieäm… caùc NHTM caàn taïo neân söï gaén keát giöõa tieàn göûi huy ñoäng cuûa daân cö vôùi tín duïng tieâu duøng, chaúng haïn: Ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng coù tham gia tieàn göûi tieát kieäm taïi ngaân haøng thöôøng xuyeân, hoï seõ laø nhöõng “khaùch haøng thaân thieát” cuûa ngaân haøng. Neáu trong naêm khaùch haøng coù nhu caàu tín duïng, ngaân haøng seõ giaønh öu ñaõi veà laõi suaát cho vay; tröôøng hôïp neáu trong naêm khoâng phaùt sinh nhu caàu vay voán thì NHTM seõ coù phaàn thöôûng töông xöùng bieåu hieän söï quan taâm vaø tri aân cuûa NHTM ñoái vôùi khaùch haøng. Ö Söû duïng laõi suaát linh hoaït, meàm deûo vaø ña daïng hoùa caùc loaïi laõi suaát huy ñoäng voán: - Laõi suaát laø bieän phaùp kinh teá chuû yeáu ñeå thu huùt tieàn göûi. Vì vaäy caùc NHTM caàn ña daïng hoùa caùc loaïi laõi suaát huy ñoäng voán töông öùng vôùi ña daïng hoùa caùc hình thöùc huy ñoäng voán, ñoàng thôøi neân coù möùc laõi suaát thöôûng ñoái vôùi khaùch haøng göûi vôùi soá löôïng lôùn vaø thöôøng xuyeân. - Thöïc hieän laõi suaát thay ñoåi theo thò tröôøng ñoái vôùi nhöõng tieàn göûi daøi haïn. Ö Naâng cao chaát löôïng huy ñoäng voán: Thöïc teá cho thaáy, beân caïnh yeáu toá laõi suaát thì nhöõng yeáu toá khaùc cuõng raát quan troïng ñeå thu huùt nguoàn voán nhaøn roãi. Coù nhieàu khaùch haøng chaáp nhaän göûi tieàn vaøo ngaân haøng vôùi möùc laõi suaát thaáp hôn caùc ngaân haøng khaùc vì uy tín - Trang 63 - ngaân haøng, cô sôû vaät chaát kyõ thaät hieän ñaïi, phong caùch phuïc vuï cuûa nhaân vieân nhanh nheïn, thoâng thaïo nghieäp vuï vaø coù naêng khieáu giao tieáp vôùi khaùch haøng… Vì theá, caùc NHTM cuõng caàn nghieân cöùu caûi tieán giôø giaác giao dòch, öùng duïng moâ hình keá toaùn kieâm thuû quyõ ôû moät giôùi haïn göûi vaø ruùt tieàn cho pheùp ruùt ngaén thôøi gian giao dòch cho khaùch haøng. Ö Taïo söï linh hoaït, nhanh choùng trong hoaøn traû: cuõng laø yeáu toá quan troïng, caàn thieát ñeå thu huùt khaùch haøng göûi tieàn. Caùc NHTM hoaøn toaøn coù theå thöïc hieän vieäc naøy thoâng qua maïng löôùi chi nhaùnh cuûa mình, hoaëc roäng hôn laø phoái hôïp vôùi caùc NHTM khaùc ñaûm baûo cho khaùch haøng göûi moät nôi nhöng coù theå ruùt ra ôû nhieàu nôi nhaèm ñaûm baûo an toaøn, giaûm chi phí vaän chuyeån vaø tieát kieäm thôøi gian. Ö Tieáp tuïc hoaøn thieän quy cheá baûo hieåm tieàn göûi nhaèm taïo söï an taâm cho ngöôøi göûi tieàn. Nhaèm taïo söï an taâm cuûa ngöôøi göûi tieàn, ngaøy 01/09/1999, Chính phuû ñaõ ban haønh Nghò ñònh soá 89/1999/NÑ – CP veà baûo hieåm tieàn göûi vaø thoâng tö 03/TT – NHNN5 ngaøy 16/03/2000 veà vieäc höôùng daãn thi haønh Nghò ñònh 89. Theo thoâng tö soá 03, tieàn göûi ñöôïc baûo hieåm chæ laø tieàn göûi baèng ñoàng Vieät Nam cuûa caùc khaùch haøng taïi toå chöùc tham gia baûo hieåm tieàn göûi. Khi toå chöùc tham gia baûo hieåm tieàn göûi bò Cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn coù vaên baûn chaám döùt hoaït ñoäng vaø toå chöùc ñoù bò maát khaû naêng thanh toaùn, baûo hieåm tieàn göûi Vieät Nam seõ tieán haønh chi traû tieàn baûo hieåm cho ngöôøi göûi tieàn. Roõ raøng, vieäc ban haønh vaø aùp duïng caùc qui ñònh veà baûo hieåm tieàn göûi ñaõ cho thaáy maët tích cöïc trong vieäc taïo taâm lyù an taâm cho ngöôøi göûi tieàn, tuy nhieân vaãn coøn boäc loä moät soá maët haïn cheá vaø caàn tieáp tuïc hoaøn thieän theo höôùng: - Môû roäng vieäc baûo hieåm tieàn göûi cho caû ngoaïi teä vaø vaøng vì thöïc chaát ñoàng Vieät Nam, ngoaïi teä hay vaøng ñeàu laø taøi saûn cuûa ngöôøi göûi tieàn. - Trang 64 - - Möùc chi traû toái ña cuûa baûo hieåm tieàn göûi Vieät Nam ñoái vôùi moät ngöôøi taïi moät toå chöùc tham gia baûo hieåm tieàn göûi laø quaù nhoû (töø 30 trieäu ñoàng trôû xuoáng), chöa thaät söï an taâm cho nhöõng khaùch haøng göûi tieàn vôùi soá löôïng lôùn. Nhaát laø trong ñieàu kieän kinh teá ñang töøng böôùc chuyeån ñoåi nhö hieän nay, ñôøi soáng ngöôøi daân ñaõ ñöôïc naâng cao, hoï ñaõ coù nhöõng khoaûn tieàn nhaøn roãi töông ñoái lôùn, Chính phuû neân qui ñònh möùc naøy cao hôn nöõa, coù theå töø 100 trieäu ñoàng trôû xuoáng. Ö Hoaøn thieän vaø môû roäng caùc dòch vuï ngaân haøng goùp phaàn naâng cao nguoàn tieàn göûi thanh toaùn. Phaùt trieån dòch vuï tieàn teä ña daïng, hieän ñaïi, tieän ích cho khaùch haøng laø ñònh höôùng thu huùt caïnh tranh coù nhieàu höùa heïn vaø taïo ñieàu kieän naâng cao nguoàn tieàn göûi thanh toaùn cho caùc NHTM. Ñaây laø nguoàn huy ñoäng ñaàu vaøo vôùi chi phí thaáp, taïo ñieàu kieän giaûm chi phí kinh doanh cho NHTM. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy, caàn coù nhöõng giaûi phaùp cuï theå sau: - Caùc ngaân haøng neân quan taâm hôn ñoái vôùi vieäc ñaàu tö môû roäng thanh toaùn vaø cung öùng dòch vuï ñoái vôùi khaùch haøng vôùi quan ñieåm ñònh höôùng laø xaùc laäp tö duy tieáp caän coâng nghieäp höôùng tôùi khaùch haøng ñaïi chuùng; quan taâm lôïi ích haøi hoøa töø caû hai phía ngaân haøng vaø khaùch haøng; taïo laäp moâi tröôøng tieáp caän dòch vuï ngaân haøng; öu tieân coâng ngheä môùi vaø böôùc ñi thích hôïp. - Phaùt trieån caùc dòch vuï thanh toaùn, traû löông cho caùn boä nhaân vieân, giao nhaän tieàn taïi doanh nghieäp, dòch vuï quaûn lyù taøi saûn, dòch vuï keùt saét… nhaèm thu huùt khaùch haøng quan heä thanh toaùn vaø göûi tieàn taïi ngaân haøng bôûi caùc tieän ích ngaân haøng mang laïi. - Chuù troïng ñeán coâng taùc ñoåi môùi coâng ngheä ñeå ñaåy nhanh toác ñoä thanh toaùn, naâng cao chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng. - Môû roäng hình thöùc uûy nhieäm thanh toaùn ñònh kyø thay theá daàn thanh toaùn baèng tieàn maët (thanh toaùn cöôùc böu chính vieãn thoâng, tieàn ñieän, nöôùc…), phaùt - Trang 65 - trieån thanh toaùn theû, sec trong dòch vuï du lòch trong nöôùc, cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi vaøo vaø cuûa ngöôøi Vieät Nam ra du lòch nöôùc ngoaøi. Ñaây laø giaûi phaùp hieäu quaû raát cao so vôùi giaûi phaùp taêng laõi suaát huy ñoäng ñeå thu huùt khaùch haøng. Ö Môû roäng vaø ña daïng hoùa caùc hình thöùc huy ñoäng voán ngoaïi teä. Trong thôøi gian qua, treân ñòa baøn TP.HCM maïng löôùi dòch vuï kieàu hoái, thu ñoåi ngoaïi teä, thanh toaùn phi maäu dòch vaø nhöõng hình thöùc huy ñoäng voán khaùc bình quaân cuõng ñaït doanh soá khoaûng 800 trieäu USD/naêm. Tuy nhieân, vôùi xu höôùng hoäi nhaäp quoác teá cuûa neàn kinh teá Vieät Nam, hoaït ñoäng ngaân haøng trong thôøi gian tôùi cuõng seõ töøng böôùc trieån khai loä trình hoäi nhaäp vôùi khu vöïc vaø quoác teá. Theo ñoù, caùc NHTM treân ñòa baøn TP.HCM coù theå taän duïng cô hoäi tranh thuû nhöõng doøng chaûy giao löu voán treân thò tröôøng quoác teá. Ngoaøi ra, nhöõng thaønh töïu tích cöïc cuûa chính saùch caûi caùch kinh teá trong thôøi gian qua theå hieän ôû nhòp ñoä kinh teá cao vaø oån ñònh; laïm phaùt ñöôïc kieåm soaùt; moâi tröôøng chính trò – xaõ hoäi oån ñònh seõ laø nhöõng ñieàu kieän cô baûn ñaûm baûo cho Vieät Nam ñaït nhöõng tieâu chuaån veà möùc ñoä an toaøn khi tham gia treân thò tröôøng voán quoác teá döôùi nhöõng hình thöùc: - Phaùt haønh traùi phieáu quoác teá. - Môû roäng quan heä tín duïng vôùi caùc toå chöùc taøi chính quoác teá vaø khu vöïc döôùi hình thöùc nhaän voán uûy thaùc vaø taøi trôï. Ö Naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTM. Caïnh tranh trong hoaït ñoäng huy ñoäng voán khoâng chæ dieãn ra soâi noåi giöõa caùc NHTM maø coøn caû vôùi caùc toå chöùc phi ngaân haøng. Söï xuaát hieän ngaøy caøng nhieàu trong neàn kinh teá cuûa caùc toå chöùc naøy ñaõ gaây ra söï suy giaûm lieân tuïc thò phaàn huy ñoäng voán cuûa caùc NHTM. Tröôùc thöïc traïng naøy, NHTM naøo vaän duïng khai thaùc vaø coù lôïi theá baèng chieán löôïc ña saûn phaåm, ña dòch vuï coù chaát löôïng - Trang 66 - cao thì seõ coù ñieàu kieän toàn taïi vaø phaùt trieån thò phaàn huy ñoäng voán vaø ngöôïc laïi. Do ñoù, ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh, caùc NHTM treân ñòa baøn caàn phaûi caûi caùch, saép xeáp laïi ñeå naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng. Ñaëc bieät caàn vaän duïng trieät ñeå coâng ngheä thoâng tin trong hoaït ñoäng kinh doanh, ñaây seõ laø xu theá phaùt trieån taát yeáu cuûa caùc NHTM ñeå thích öùng vôùi neàn kinh teá hieän ñaïi. 3.3.3. Caùc giaûi phaùp hoã trôï khaùc: Ö Naâng cao chaát löôïng coâng taùc kieåm tra, kieåm soaùt noäi boä: Ñaây laø yeáu toá quan troïng trong quaûn lyù ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh cuûa NHTM, neáu laøm toát seõ thöïc söï trôû thaønh “laù chaén thöù nhaát” ñaûm baûo an toaøn trong hoaït ñoäng cuûa NHTM. Nhöng thöïc teá, Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban ñieàu haønh ñaõ chöa thöïc söï chuù troïng ñeán khaâu naøy; nhieàu ngaân haøng chöa boå nhieäm ngöôøi ñuùng tieâu chuaån, chöa ñaøo taïo ñöôïc trình ñoä cho caùn boä kieåm soaùt ngang taàm vôùi nhieäm vuï. Ngoaøi ra, khoâng ít caùn boä kieåm soaùt cuõng chöa laøm ñuùng vôùi chöùc traùch cuûa mình, chöa maïnh daïn ñaáu tranh vôùi nhöõng caùi sai cuûa laõnh ñaïo caáp treân. Ö Hoaøn thieän vaø phaùt huy chöùc naêng cuûa thò tröôøng lieân ngaân haøng nhaèm khai thaùc vaø söû duïng ña nguoàn voán. Moät thò tröôøng lieân ngaân haøng hoaït ñoäng coù hieäu quaû laø moät trong nhöõng bieän phaùp hoã trôï ñaéc löïc cho hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM trong ñoù coù hoaït ñoäng huy ñoäng voán. Thöïc teá cho thaáy raèng hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM khoâng phaûi luùc naøo cuõng thoâng suoát maø thöôøng xaûy ra hieän töôïng luùc thöøa voán, luùc thieáu voán. Thoâng qua thò tröôøng lieân ngaân haøng, caùc NHTM coù theå vay möôïn laãn nhau vaø NHNN ñoùng vai troø laø ngöôøi cho vay cuoái cuøng. - Ñoái vôùi thò tröôøng ngoaïi teä lieân ngaân haøng: Cuûng coá vaø phaùt trieån nhaèm quaûn lyù ñöôïc ngoaïi teä, giaûi quyeát cung caàu ngoaïi teä oån ñònh giaù, naâng cao möùc - Trang 67 - boäi thu thanh toaùn phi maäu dòch, haïn cheá vaø giaûm daàn boäi chi maäu dòch tieán tôùi caân baèng thanh toaùn maäu dòch. - Ñoái vôùi thò tröôøng lieân ngaân haøng: phaûi giaûi quyeát ñieàu hoøa voán taïm thôøi thöøa, thieáu giöõa caùc NHTM. Ö Phaùt trieån coâng ty quaûn lyù nôï vaø khai thaùc taøi saûn ñeå tích cöïc thu hoài nôï toàn ñoïng. Theo kinh nghieäm cuûa moät soá nöôùc treân theá giôùi, vieäc thaønh laäp coâng ty mua baùn nôï vôùi tö caùch laø toå chöùc chuyeân nghieäp coù ñaày ñuû tö caùch phaùp lyù, kyõ thuaät chuyeân moân ñeå xöû lyù caùc taøi saûn baûo ñaûm thu hoài nôï toàn ñoïng laø giaûi phaùp höõu hieäu. Taïi Vieät Nam, ngaøy 07/10/2001 NHNN ñaõ ban haønh quyeát ñònh 1389/2001/QÑ-NHNN, qui ñònh veà vieäc thaønh laäp coâng ty quaûn lyù nôï vaø khai thaùc taøi saûn tröïc thuoäc NHTM. Caùc coâng ty naøy hoaït ñoäng khoâng nhaèm muïc ñích lôïi nhuaän maø nhieäm vuï troïng taâm laø nhaän taøi saûn baûo ñaûm töø ngaân haøng cho vay; tích cöïc taän thu vôùi vieàu bieän phaùp baûo quaûn, söûa chöõa naâng caáp ñeå baùn coâng khai treân thò tröôøng qua trung taâm ñaáu giaù, khai thaùc, cho thueâ lieân doanh, chuyeån nôï thaønh goùp voán vaøo doanh nghieäp vaø ñöôïc chuyeån nhöôïng phaàn goùp voán naøy, chöùng khoaùn hoùa caùc khoaûn nôï... Coù theå noùi coâng ty mua baùn nôï ñöôïc coi laø moät ñònh cheá ñaëc bieät, thöïc hieän moät soá söù meänh ñaëc bieät trong loä trình cô caáu laïi NHTM Vieät Nam. Vôùi nhieäm vuï taän thu, doïn deïp saïch seõ caùc khoaûn nôï coøn vöôùng laïi trong quaù trình xöû lyù nôï cuûa toaøn boä heä thoáng ngaân haøng, giaûi phoùng ñöôïc moät caùch nhanh choùng khoái löôïng taøi saûn baûo ñaûm toàn ñoïng, goùp phaàn giaûi toûa voán ñoùng baêng trong caùc khoaûn nôï cuûa ngaân haøng, qua ñoù traû laïi voán cho neàn kinh teá phuïc vuï cho söï nghieäp CNH-HÑH. Ö Thöïc hieän toát coâng taùc caân ñoái tín duïng: Thöïc hieän toát coâng taùc caân ñoái tín duïng seõ taïo ñieàu kieän cho taêng tröôûng tín duïng caân baèng vôùi taêng tröôûng huy ñoäng voán, muoán vaäy, caùc NHTM caàn: - Trang 68 - - Toå chöùc toát coâng taùc ñieàu hoøa voán trong noäi boä heä thoáng ngaân haøng ñeå ñaûm baûo nguoàn voán khoâng bò öù ñoïng. - Taêng cöôøng ñaàu tö vaøo caùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùc nhö: goùp voán, mua coå phaàn cuûa caùc doanh nghieäp, tham gia thò tröôøng tieàn teä... - Tham gia caùc hoaït ñoäng cung öùng dòch vuï tö vaán taøi chính tieàn teä, baûo hieåm, kinh doanh chöùng khoaùn, baát ñoäng saûn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät nhaèm hoã trôï cho vieäc taêng tröôûng tín duïng. Ö Tieáp tuïc taêng cöôøng coâng taùc tuyeån choïn, ñaøo taïo caùn boä: Ngaân haøng neân chuù troïng khaâu tuyeån choïn, ñaøo taïo, boá trí caùn boä coù naêng löïc chuyeân moân, coù phaåm chaát ñaïo ñöùc, hieåu bieát veà neàn kinh teá – xaõ hoäi, phaùp luaät, coù baûn lónh ngheà nghieäp, coù khaû naêng naém baét, döï ñoaùn söï bieán chuyeån cuûa thò tröôøng, coù khaû naêng soaïn thaûo vaø thaåm ñònh caùc döï aùn ñaàu tö vaø thöôøng xuyeân ñöôïc ñaøo taïo laïi ñeå thay ñoåi tö duy vaø naâng cao trình ñoä, ñaëc bieät laø trong thôøi kyø neàn kinh teá hoäi nhaäp. Ö Vaän duïng marketing vaøo hoaït ñoäng thöïc tieãn cuûa NHTM. Hoaït ñoäng marketing khoâng chæ döøng ôû vieäc quaûng caùo. Maø ñieàu quan troïng laø caàn phaûi bieát ñöôïc nhu caàu vaø tìm caùch ñaùp öùng yeâu caàu ñoù. Muoán vaäy, caùc NHTM caàn phaûi thöïc hieän chính saùch nghieân cöùu khaùch haøng: phaân loaïi khaùch haøng theo nhöõng tieâu thöùc nhaát ñònh nhö: ngheà nghieäp, möùc thu nhaäp, naém nhu caàu cuûa caùc loaïi khaùch haøng vaø ñeà ra chính saùch ñaùp öùng phuø hôïp. Tieáp theo, ngaân haøng caàn ñöa ra nhöõng saûn phaåm dòch vuï maø ngaân haøng coù theå cung caáp; ñaëc bieät caàn coá gaéng löu laïi trong coâng chuùng nhöõng neùt ñaëc tröng cô baûn cuûa ngaân haøng mình nhö: cung caùch phuïc vuï khaùch haøng, chaát löôïng nhöõng dòch vuï cung öùng... ñeå teân cuûa ngaân haøng luoân taïo ñöôïc aán töôïng toát cho khaùch haøng veà moät nôi tin caäy vaø chuyeân cung caáp nhöõng saûn phaåm dòch vuï uy tín. Ñaây laø taøi saûn voâ hình giuùp cho NHTM trong caïnh tranh. - Trang 69 - 3.4. MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ: 3.4.1. Kieán nghò ñoái vôùi NHNN: ♦ Tieáp tuïc caûi caùch, cô caáu laïi heä thoáng NHTM: theo höôùng khaéc phuïc nhöõng toàn taïi cuûa hoaït ñoäng ngaân haøng trong thôøi gian vöøa qua vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh treân thò tröôøng cuûa caùc NHTM trong tieán trình hoäi nhaäp quoác teá. ♦ Tieáp tuïc raø soaùt, chænh söûa, ban haønh caùc vaên baûn phaùp lyù: taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho NHTM trong kinh doanh goùp phaàn haïn cheá ruûi ro tín duïng. NHNN caàn nhanh choùng chænh söûa, ban haønh caùc vaên baûn phaùp luaät veà qui cheá cho vay, qui cheá cho vay ñoàng taøi trôï, vaán ñeà taøi saûn baûo ñaûm phuø hôïp vôùi thöïc teá kòp thôøi thaùo gôõ nhöõng vöôùng maéc nhaèm taïo moâi tröôøng phaùp lyù laønh maïnh vaø thoâng thoaùng hôn, höôùng ñeán nhöõng giôùi haïn maø NHTM ñöôïc pheùp laøm, neân ñeå cho caùc NHTM töï quyeát ñònh cho vay, töï chòu traùch nhieäm phaùp lyù veà khoaûn vay cuûa mình. ♦ Hoaøn thieän, phaùt trieån vaø naâng cao vai troø ñieàu tieát laõi suaát treân thò tröôøng tieàn teä. Vieäc hoaøn thieän vaø phaùt trieån thò tröôøng tieàn teä seõ goùp phaàn caân ñoái ñieàu hoøa khaû naêng chi traû giöõa caùc ngaân haøng thoâng qua hoaït ñoäng cho vay, ñi vay giöõa caùc NHTM; caân ñoái caùc nguoàn voán vay vaø cho vay giöõa caùc TCTD laãn nhau. Töø ñoù, treân thò tröôøng seõ hình thaønh laõi suaát thò tröôøng lieân ngaân haøng treân cô sôû laõi suaát thoûa thuaän ñöôïc xaùc ñònh döïa treân quan heä cung caàu voán tieàn teä treân thò tröôøng. ♦ Naâng cao chaát löôïng thoâng tin tín duïng cuûa CIC. Thoâng tin chính xaùc laø chìa khoùa thaønh coâng trong kinh doanh, ñaëc bieät trong giai ñoaïn caïnh tranh hoäi nhaäp quoác teá hieän nay, söï buøng noå thoâng tin, coâng ngheä hieän ñaïi ñöôïc coi laø moät thaùch thöùc lôùn cho heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam. - Trang 70 - Xaây döïng maïng löôùi thoâng tin phuø hôïp vôùi cô cheá hoaït ñoäng ngaân haøng theo höôùng quaûn lyù ruûi ro tín duïng, döï baùo thoâng tin; CIC phaûi trôû thaønh coâng cuï giaùm saùt höõu hieäu töø xa cuûa NHNN, goùp phaàn giaûm thieåu nhöõng ruûi ro tieàm taøng coù theå xaûy ra cho heä thoáng ngaân haøng. ♦ Caàn coù trung taâm theû quoác gia: ñeå keát noái caùc heä thoáng ATM cuûa caùc NHTM; môû roäng ñòa baøn tham gia thanh toaùn ñieän töû lieân ngaân haøng. ♦ Ñeà nghò NHNNVN giao cho chi nhaùnh NHNN ôû caùc tænh, thaønh phoá tuøy tình hình thöïc teá maø phaân boå haïn möùc trong vieäc thöïc hieän cho vay taùi caáp voán, chieát khaáu, taùi chieát khaáu. Vôùi vieäc thöïc hieän naøy, cho pheùp caùc chi nhaùnh NHNN ôû caùc tænh, thaønh phoá chuû ñoäng giaûi quyeát cho vay nhaèm ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu voán cho caùc NHTM. 3.4.2. Kieán nghò ñoái vôùi caùc Boä, ngaønh coù lieân quan: ♦ Tieáp tuïc hoaøn thieän luaät ngaân haøng, nhaèm taïo ra haønh lang phaùp lyù vöõng chaéc cho hoaït ñoäng ngaân haøng: Trong boái caûnh neàn kinh teá thò tröôøng, heä thoáng phaùp lyù ñaày ñuû vaø hoaøn thieän laø ñieàu kieän tieàn ñeà then choát cho hoaït ñoäng ngaân haøng ñöôïc ñaûm baûo an toaøn, hieäu quaû, ñuùng luaät; phuø hôïp vôùi chöùc naêng nhieäm vuï cuûa ngaân haøng trong neàn kinh teá cuõng nhö phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá trong quaù trình hoäi nhaäp. ♦ Ñaåy nhanh toác ñoä caûi caùch chính saùch vaø cô cheá. Trong nhöõng naêm tôùi, ñeå thu huùt vaø söû duïng voán moät caùch coù hieäu quaû thì caàn thieát phaûi coù söï caûi caùch maïnh meõ veà chính saùch vaø cô cheá – maø trong ñoù quan troïng nhaát laø tieáp tuïc caûi caùch cô caáu kinh teá. Coù theå noùi, ñaây laø moät trong nhöõng coâng taùc caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän tröôùc hay chí ít laø song song vôùi vieäc thöïc hieän caùc giaûi phaùp khaùc bôûi vì keát quaû cuûa ñieàu naøy laø taïo ra caùc neàn taûng maø döïa vaøo ñoù caùc giaûi phaùp khaùc phaùt huy taùc duïng. - Trang 71 - ♦ Ñaåy maïnh hoäi nhaäp quoác teá veà ngaân haøng: Hoäi nhaäp quoác teá laø xu höôùng taát yeáu cuûa neàn kinh teá theá giôùi maø caùc quoác gia ñeàu bò cuoán huùt vaøo. Ñaây laø ñieàu kieän tieàn ñeà caàn thieát ñeå phaùt trieån kinh teá quoác gia ñi vaøo quyõ ñaïo chung cuûa theá giôùi ñeå coù theå taän duïng ñöôïc doøng chaûy voán khoång loà cuøng vôùi coâng ngheä tieân tieán ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu CNH- HÑH ñaát nöôùc. Ñaåy maïnh hoäi nhaäp ngaân haøng trôû thaønh ñoäng löïc thuùc ñaåy xaây döïng heä thoáng ngaân haøng vöõng maïnh coù ñuû naêng löïc caïnh tranh treân thò tröôøng; trôû thaønh keânh daãn nhaäp voán haøng ñaàu cho neàn kinh teá ñang caàn voán, töøng böôùc chuyeån dòch cô caáu voán theo ñònh höôùng CNH-HÑH ñaát nöôùc. ♦ Sôùm ban haønh luaät thanh toaùn sec: taïo cô sôû phaùp lyù vöõng chaéc cho vieäc môû roäng thanh toaùn sec goùp phaàn môû roäng hoaït ñoäng thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët qua ngaân haøng. ♦ Kieán nghò Boä Tö phaùp: xem xeùt ruùt ngaén thôøi gian ñaêng kyù gia dòch baûo ñaûm xuoáng ñeå taïo ñieàu kieän cho khaùch haøng vay voán kòp thôøi phuïc vuï saûn xuaát kinh doanh, neáu khoâng seõ bò lôõ cô hoäi kinh doanh. 3.4.3. Nhoùm kieán nghò ñoái vôùi UBND TP.HCM. ♦ Ñoái vôùi vieäc xaùc ñònh giaù trò taøi saûn baûo ñaûm tieàn vay: Vieäc xaùc ñònh giaù nhaø, ñaát taïi TP.HCM vaãn ñöôïc thöïc hieän theo quyeát ñònh 05/QÑ-UB-QLÑT ngaøy 4/1/1995 cuûa UBND TP.HCM (keå caû heä soá k cho pheùp) coøn mang naëng tính bao caáp, coù khoaûng caùch khaù xa so vôùi thöïc teá thò tröôøng. Vì vaäy, kieán nghò UBND TP.HCM sôùm coù vaên baûn thay theá quyeát ñònh naøy, theo höôùng ñieàu chænh naâng giaù ñaát taïi TP.HCM tieán gaàn tôùi giaù thò tröôøng. ♦ Ñoái vôùi vieäc xöû lyù taøi saûn baûo ñaûm ñeå thu hoài nôï: Caàn coù bieän phaùp chæ ñaïo caùc cô quan chöùc naêng lieân quan taïo ñieàu kieän cho ngaân haøng thöïc hieän thuû tuïc baùn, chuyeån quyeàn sôû höõu nhanh choùng tieän lôïi cho khaùch haøng mua ñeå thu hoài nôï coù hieäu quaû. - Trang 72 - ♦ Ñoái vôùi vieäc thöïc hieän caùc chuû tröông chính saùch cuûa thaønh phoá: Tieáp tuïc taïo ñieàu kieän cho ngaønh ngaân haøng trong quaù trình ñaàu tö tín duïng thöïc hieän caùc chuû tröông, chính saùch cuûa thaønh phoá, cuï theå: - Ñoái vôùi cho vay kích caàu: sôùm hoaøn thaønh caùc thuû tuïc döï aùn ñaàu tö ñeå giaûi ngaân. - Ñoái vôùi cho vay KCN-KCX: caùc doanh nghieäp trong KCN-KCX phaûi ñaûm baûo ñöôïc caùc chæ tieâu taøi chính theo döï aùn ñöôïc duyeät laøm cô sôû ñeå caùc ngaân haøng cho vay tín chaáp. - Ñoái vôùi chöông trình cho vay kích caàu tieâu duøng – cho vay hoä ngheøo, UBND TP.HCM caàn coù bieän phaùp hoã trôï veà laõi suaát, ñaëc bieät öu tieân caùc nguoàn voán laõi suaát thaáp uûy thaùc cho ngaân haøng ñeå söû duïng cho vay caùc ñoái töôïng naøy thoâng qua caùc nguoàn voán cuûa ñòa phöông göûi taïi ngaân haøng nhaèm ñaûm baûo haïn cheá ruûi ro cho caùc khoaûn tín duïng cuûa ngaân haøng döôùi hình thöùc baûo laõnh. - Trang 73 - KEÁT LUAÄN Quaù trình CNH-HÑH ñaát nöôùc laø quaù trình laâu daøi vaø laø con ñöôøng taát yeáu ñeå ñöa ñaát nöôùc ta hoäi nhaäp vaø phaùt trieån cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa theá giôùi. Toác ñoä CNH-HÑH cuûa ñaát nöôùc noùi chung vaø cuûa TP.HCM noùi rieâng coøn phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhöng trong ñoù löôïng voán caàn thieát ñuû ñeå ñaùp öùng nhu caàu ñaàu tö vaø phaùt trieån laø quan troïng nhaát. Vieäc huy ñoäng vaø söû duïng nguoàn voán naøy moät caùch coù hieäu quaû nhaát ñeå neàn kinh teá phaùt trieån ñuùng theo ñònh höôùng cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc laø vaán ñeà caáp baùch khoâng rieâng ôû TP.HCM maø coøn laø tình hình chung trong caû nöôùc. Cuøng vôùi caùc chính saùch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, hoaït ñoäng tín duïng ngaân haøng ñaõ ñoùng goùp vai troø raát quan troïng trong vieäc taïo voán vaø söû duïng voán ñaàu tö cho neàn kinh teá, taäp trung phuïc vuï caùc chöông trình kinh teá troïng ñieåm cuûa caû nöôùc noùi chung vaø TP.HCM noùi rieâng, goùp phaàn kích thích chuyeån dòch cô caáu kinh teá theo höôùng CNH-HÑH: öu tieân phaùt trieån coâng nghieäp, noâng nghieäp, taêng daàn tyû troïng thöông maïi, dòch vuï. Tuy nhieân, ñeå phaùt huy hôn nöõa vai troø cuûa NHTM, ñaëc bieät laø hoaït ñoäng tín duïng, trong vieäc huy ñoäng vaø söû duïng moät caùch coù hieäu quaû nhaát voán ñaàu tö cho neàn kinh teá ñoøi hoûi phaûi coù söï phoái hôïp ñoàng boä cuûa caùc caáp, caùc ngaønh treân ñòa baøn TP.HCM noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra; goùp phaàn ñöa ñaát nöôùc nhanh choùng “saùnh vai vôùi caùc cöôøng quoác naêm chaâu” nhö lôøi Hoà Chuû tòch ñaõ daïy. - Trang 74 - TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Boä Chính trò (2002), Nghò quyeát soá 20-NQ/TW ngaøy 18.11.2002 – Veà phöông höôùng, nhieäm vuï phaùt trieån TP.HCM ñeán naêm 2010. 2. UÛy ban nhaân daân TP.HCM (2002), chöông trình haønh ñoäng trieån khai thöïc hieän nghò quyeát soá 20-NQ/TW cuûa Boä Chính trò. 3. UÛy ban nhaân daân TP.HCM (1996), Baùo caùo toång hôïp qui hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi TP.HCM ñeán naêm 2010. 4. Quoác Hoäi (1997), Luaät caùc TCTD. 5. Cuïc Thoáng keâ TP.HCM (1999), Nieân giaùm thoáng keâ. 6. Ngaân haøng nhaø nöôùc chi nhaùnh TP.HCM (2002, 2003, 2004), Baùo caùo toång keát tình hình hoaït ñoäng ngaân haøng TP.HCM naêm 2001, 2002, 2003. vaø giai ñoaïn 2001-2003. 7. PGS.TS Nguyeãn Ñaêng Dôøn (2003), Tieàn teä – Ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, TP.HCM. 8. PGS.TS Nguyeãn Ñaêng Dôøn (2000), Tín duïng ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, TP.HCM. 9. PGS.TS Döông Thò Bình Minh (1999), Lyù thuyeát taøi chính tieàn teä, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, TP.HCM. 10. PGS.TS Döông Thò Bình Minh (2001), Huy ñoäng vaø söû duïng voán ñaàu tö phuïc vuï söï nghieäp coâng nghieäp hoùa treân ñòa baøn TP.HCM. 11. TS. Hoaøng Ñöùc (2003), Ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc caáp Boä: “Bieän phaùp môû roäng tín duïng ngaân haøng ñeå goùp phaàn cung öùng voán cho söï nghieäp CNH- HÑH ôû Vieät Nam hieän nay” 12. Caùc taïp chí: Taøi chính, Ngaân haøng, Phaùt trieån kinh teá, Kinh teá Vieät Nam vaø theá giôùi. - Trang 75 -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf42738.pdf
Luận văn liên quan