Luận văn Hiện trạng sản xuất hoa lan và nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng lan Hồ điệp ở thời kỳ vườn ươm

Trồng hoa cây cảnh nói chung và hoa lan nói riêng là một ngành sản xuất công nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mục tiêu của đề tài: - Đánh giá được điều kiện tự nhiên, điều tra thực trạng một số loại phân bón và giá thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của trồng lan cũng như thực trạng nuôi trồng lan tại tỉnh Khánh Hòa. - Nghiên cứu ứnh hưởng của một số loại phân bón và giá thể phù hợp với điều kiện sinh thái môi trường nuôi trồng lan Hồ điệp tại tỉnh Khánh Hòa.

pdf132 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 2186 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hiện trạng sản xuất hoa lan và nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng lan Hồ điệp ở thời kỳ vườn ươm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-------------------------- PAGE 7 Anh huong cua nong do Pomior den su tang truong cua la lan HD tkvu VARIATE V009 CDLT5 Chieu dai la ngay 02/5 cm LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 3 .960000 .320000 42.67 0.000 2 * RESIDUAL 8 .600001E-01 .750002E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 1.02000 .927273E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CRLT5 FILE BANG11 3/ 9/** 6:15 ---------------------------------------------------------------- PAGE 8 Anh huong cua nong do Pomior den su tang truong cua la lan HD tkvu VARIATE V010 CRLT5 Chieu rong la ngay 02/5 cm LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 3 .570000 .190000 8.44 0.008 2 * RESIDUAL 8 .180000 .225000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 .750000 .681818E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BANG11 3/ 9/** 6:15 ---------------------------------------------------------------- PAGE 9 Anh huong cua nong do Pomior den su tang truong cua la lan HD tkvu MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS CDLT2 CRLT2 CDLT3 CRLT3 CT1 3 4.20000 2.76667 4.33333 3.00000 CT2 3 4.20000 2.90000 4.40000 3.00000 CT3 3 4.30000 2.60000 4.56667 2.90000 CT4 3 4.20000 2.90000 4.40000 3.10000 SE(N= 3) 0.816497E-01 0.666667E-01 0.849837E-01 0.707107E-01 5%LSD 8DF 0.266251 0.217393 0.277123 0.230580 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………104 CT$ NOS CDLT4 CRLT4 CDLT5 CRLT5 CT1 3 4.60000 3.20000 4.80000 3.40000 CT2 3 4.70000 3.30000 5.20000 3.60000 CT3 3 4.90000 3.40000 5.60000 4.00000 CT4 3 4.73333 3.30000 5.20000 3.60000 SE(N= 3) 0.527046E-01 0.912871E-01 0.500001E-01 0.866025E-01 5%LSD 8DF 0.171864 0.297678 0.163045 0.282402 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BANG11 3/ 9/** 6:15 ---------------------------------------------------------------- PAGE 10 Anh huong cua nong do Pomior den su tang truong cua la lan HD tkvu F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | CDLT2 12 4.2250 0.12881 0.14142 3.3 0.0053 CRLT2 12 2.7917 0.16214 0.11547 4.1 0.0384 CDLT3 12 4.4250 0.15448 0.14720 3.3 0.0096 CRLT3 12 3.0000 0.12792 0.12247 4.1 0.0103 CDLT4 12 4.7333 0.13707 0.91287E-01 1.9 0.0232 CRLT4 12 3.3000 0.15374 0.15811 4.8 0.0298 CDLT5 12 5.2000 0.30451 0.86603E-01 1.7 0.0001 CRLT5 12 3.6500 0.26112 0.15000 4.1 0.0077 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………105 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTT2 FILE BANG12 3/ 9/** 6:34 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cua phan bon la Pomior voi nong do khac nhau den d/k cay VARIATE V003 DKTT2 Duong kinh than hoa lan ngay 02/2 (mm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 3 .600000E-01 .200000E-01 0.73 0.053 2 * RESIDUAL 8 .220000 .275000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 .280000 .254545E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTT3 FILE BANG12 3/ 9/** 6:34 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Anh huong cua phan bon la Pomior voi nong do khac nhau den d/k cay VARIATE V004 DKTT3 Duong kinh than hoa lan ngay 02/3 (mm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 3 .600000E-01 .200000E-01 1.33 0.030 2 * RESIDUAL 8 .120000 .150000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 .180000 .163636E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTT4 FILE BANG12 3/ 9/** 6:34 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Anh huong cua phan bon la Pomior voi nong do khac nhau den d/k cay VARIATE V005 DKTT4 Duong kinh than hoa lan ngay 02/4 (mm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 3 1.04250 .347500 13.90 0.002 2 * RESIDUAL 8 .200000 .250000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 1.24250 .112955 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTT5 FILE BANG12 3/ 9/** 6:34 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 Anh huong cua phan bon la Pomior voi nong do khac nhau den d/k cay VARIATE V006 DKTT5 Duong kinh than hoa lan ngay 02/5 (mm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 3 .982500 .327500 14.56 0.002 2 * RESIDUAL 8 .180000 .225000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 1.16250 .105682 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BANG12 3/ 9/** 6:34 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 Anh huong cua phan bon la Pomior voi nong do khac nhau den d/k cay MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS DKTT2 DKTT3 DKTT4 DKTT5 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………106 CT1 3 2.90000 3.10000 3.60000 4.00000 CT2 3 2.80000 3.20000 3.80000 4.40000 CT3 3 2.80000 3.10000 4.40000 4.80000 CT4 3 2.70000 3.00000 3.90000 4.50000 SE(N= 3) 0.957427E-01 0.707107E-01 0.912871E-01 0.866025E-01 5%LSD 8DF 0.312207 0.230580 0.297678 0.282402 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BANG12 3/ 9/** 6:34 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 Anh huong cua phan bon la Pomior voi nong do khac nhau den d/k cay F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | DKTT2 12 2.8000 0.15954 0.16583 5.9 0.0560 DKTT3 12 3.1000 0.12792 0.12247 4.0 0.0303 DKTT4 12 3.9250 0.33609 0.15811 4.0 0.0018 DKTT5 12 4.4250 0.32509 0.15000 3.4 0.0016 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………107 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCCT2 FILE BANG13 3/ 9/** 6:49 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 Anh huong cua n/do Pomior den chieu cao cay lan HD o tkvu VARIATE V003 CCCT2 Chieu cao cay hoa lan ngay 02/2 cm LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 3 .442500 .147500 6.56 0.015 2 * RESIDUAL 8 .180000 .225000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 .622500 .565909E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCCT3 FILE BANG13 3/ 9/** 6:49 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 Anh huong cua n/do Pomior den chieu cao cay lan HD o tkvu VARIATE V004 CCCT3 Chieu cao cay hoa lan ngay 02/3 cm LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 3 .142500 .475000E-01 2.11 0.043 2 * RESIDUAL 8 .180000 .225000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 .322500 .293182E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCCT4 FILE BANG13 3/ 9/** 6:49 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 Anh huong cua n/do Pomior den chieu cao cay lan HD o tkvu VARIATE V005 CCCT4 Chieu cao cay hoa lan ngay 02/4 cm LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 3 1.28250 .427500 57.00 0.000 2 * RESIDUAL 8 .599999E-01 .749999E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 1.34250 .122045 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCCT5 FILE BANG13 3/ 9/** 6:49 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 Anh huong cua n/do Pomior den chieu cao cay lan HD o tkvu VARIATE V006 CCCT5 Chieu cao cay hoa lan ngay 02/5 cm LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 3 3.62250 1.20750 96.60 0.000 2 * RESIDUAL 8 .999997E-01 .125000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 3.72250 .338409 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BANG13 3/ 9/** 6:49 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 Anh huong cua n/do Pomior den chieu cao cay lan HD o tkvu MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS CCCT2 CCCT3 CCCT4 CCCT5 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………108 CT1 3 4.70000 5.20000 5.90000 6.60000 CT2 3 4.20000 5.30000 6.20000 7.00000 CT3 3 4.30000 5.50000 6.80000 8.10000 CT4 3 4.30000 5.30000 6.40000 7.20000 SE(N= 3) 0.866026E-01 0.866026E-01 0.500000E-01 0.645496E-01 5%LSD 8DF 0.282402 0.282402 0.163045 0.210490 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BANG13 3/ 9/** 6:49 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 Anh huong cua n/do Pomior den chieu cao cay lan HD o tkvu F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | CCCT2 12 4.3750 0.23789 0.15000 3.4 0.0154 CCCT3 12 5.3250 0.17123 0.15000 2.8 0.0466 CCCT4 12 6.3250 0.34935 0.86602E-01 1.4 0.0000 CCCT5 12 7.2250 0.58173 0.11180 1.5 0.0000 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………109 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDLT2 FILE BANG17 11/ 9/** 12:57 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 A/h cua phan Pomior voi nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den KTL lan HD tkvu VARIATE V003 CDLT2 Chieu dai la ngay 02/02 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .240000E-01 .600001E-02 0.33 0.0350 2 * RESIDUAL 10 .180000 .180000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .204000 .145714E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CRLT2 FILE BANG17 11/ 9/** 12:57 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 A/h cua phan Pomior voi nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den KTL lan HD tkvu VARIATE V004 CRLT2 Chieu rong la ngay 02/02 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .180000 .450000E-01 4.50 0.025 2 * RESIDUAL 10 .100000 .100000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .280000 .200000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDLT3 FILE BANG17 11/ 9/** 12:57 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 A/h cua phan Pomior voi nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den KTL lan HD tkvu VARIATE V005 CDLT3 Chieu dai la ngay 02/03 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .780000 .195000 13.93 0.001 2 * RESIDUAL 10 .140000 .140000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .920000 .657143E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CRLT3 FILE BANG17 11/ 9/** 12:57 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 A/h cua phan Pomior voi nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den KTL lan HD tkvu VARIATE V006 CRLT3 Chieu rong la ngay 02/03 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .840000E-01 .210000E-01 3.50 0.049 2 * RESIDUAL 10 .600000E-01 .600000E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .144000 .102857E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDLT4 FILE BANG17 11/ 9/** 12:57 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 A/h cua phan Pomior voi nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den KTL lan HD tkvu Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………110 VARIATE V007 CDLT4 Chieu dai la ngay 02/04 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .684000 .171000 14.25 0.000 2 * RESIDUAL 10 .120000 .120000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .804000 .574286E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CRLT4 FILE BANG17 11/ 9/** 12:57 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 A/h cua phan Pomior voi nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den KTL lan HD tkvu VARIATE V008 CRLT4 Chieu rong la ngay 02/04 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .216000 .540000E-01 4.50 0.025 2 * RESIDUAL 10 .120000 .120000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .336000 .240000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDLT5 FILE BANG17 11/ 9/** 12:57 ---------------------------------------------------------------- PAGE 7 A/h cua phan Pomior voi nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den KTL lan HD tkvu VARIATE V009 CDLT5 Chieu dai la ngay 02/05 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .756000 .189000 11.81 0.001 2 * RESIDUAL 10 .160000 .160000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .916000 .654286E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CRLT5 FILE BANG17 11/ 9/** 12:57 ---------------------------------------------------------------- PAGE 8 A/h cua phan Pomior voi nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den KTL lan HD tkvu VARIATE V010 CRLT5 Chieu rong la ngay 02/05 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .516000 .129000 12.90 0.001 2 * RESIDUAL 10 .100000 .100000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .616000 .440000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BANG17 11/ 9/** 12:57 ---------------------------------------------------------------- PAGE 9 A/h cua phan Pomior voi nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den KTL lan HD tkvu MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………111 CT$ NOS CDLT2 CRLT2 CDLT3 CRLT3 CT1 3 3.70000 2.50000 4.30000 2.90000 CT2 3 3.70000 2.50000 4.50000 2.90000 CT3 3 3.80000 2.80000 4.60000 3.00000 CT4 3 3.70000 2.60000 4.10000 2.80000 CT5 d/c 3 3.70000 2.60000 4.00000 2.80000 SE(N= 3) 0.774597E-01 0.577350E-01 0.683130E-01 0.447214E-01 5%LSD 10DF 0.244078 0.181925 0.215257 0.140919 CT$ NOS CDLT4 CRLT4 CDLT5 CRLT5 CT1 3 4.50000 3.10000 6.20000 3.40000 CT2 3 4.80000 3.30000 6.70000 3.90000 CT3 3 4.60000 3.30000 6.20000 3.50000 CT4 3 4.30000 3.00000 6.10000 3.50000 CT5 d/c 3 4.20000 3.10000 6.10000 3.40000 SE(N= 3) 0.632456E-01 0.632455E-01 0.730297E-01 0.577350E-01 5%LSD 10DF 0.199289 0.199289 0.230119 0.181925 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BANG17 11/ 9/** 12:57 ---------------------------------------------------------------- PAGE 10 A/h cua phan Pomior voi nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den KTL lan HD tkvu F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | CDLT2 15 3.7200 0.12071 0.13416 3.6 0.0398 CRLT2 15 2.6000 0.14142 0.10000 3.8 0.0247 CDLT3 15 4.3000 0.25635 0.11832 2.8 0.0005 CRLT3 15 2.8800 0.10142 0.77460E-01 2.7 0.0492 CDLT4 15 4.4800 0.23964 0.10954 2.4 0.0005 CRLT4 15 3.1600 0.15492 0.10954 3.5 0.0247 CDLT5 15 6.2600 0.25579 0.12649 2.0 0.0010 CRLT5 15 3.5400 0.20976 0.10000 2.8 0.0007 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………112 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDRT2 FILE BANG18 11/ 9/** 13: 5 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 A/h cua phan Pomior nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den chieu dai re lan HD o tkvu VARIATE V003 CDRT2 Chieu dai re ngay 02/02 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .276000 .690000E-01 5.75 0.012 2 * RESIDUAL 10 .120000 .120000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .396000 .282857E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDRT3 FILE BANG18 11/ 9/** 13: 5 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 A/h cua phan Pomior nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den chieu dai re lan HD o tkvu VARIATE V004 CDRT3 Chieu dai re ngay 02/03 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .456000 .114000 11.40 0.001 2 * RESIDUAL 10 .999999E-01 .999999E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .556000 .397143E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDRT4 FILE BANG18 11/ 9/** 13: 5 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 A/h cua phan Pomior nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den chieu dai re lan HD o tkvu VARIATE V005 CDRT4 Chieu dai re ngay 02/04 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 1.40400 .351000 35.10 0.000 2 * RESIDUAL 10 .999999E-01 .999999E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 1.50400 .107429 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDRT5 FILE BANG18 11/ 9/** 13: 5 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 A/h cua phan Pomior nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den chieu dai re lan HD o tkvu VARIATE V006 CDRT5 Chieu dai re ngay 02/05 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 4.04400 1.01100 63.19 0.000 2 * RESIDUAL 10 .160000 .160000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 4.20400 .300286 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BANG18 11/ 9/** 13: 5 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 A/h cua phan Pomior nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den chieu dai re lan HD o tkvu Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………113 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS CDRT2 CDRT3 CDRT4 CDRT5 CT1 3 3.40000 5.90000 6.70000 8.70000 CT2 3 3.50000 6.20000 7.30000 9.20000 CT3 3 3.50000 5.90000 6.90000 8.80000 CT4 3 3.80000 6.30000 6.60000 8.20000 CT5 d/c 3 3.50000 5.90000 6.40000 7.70000 SE(N= 3) 0.632455E-01 0.577350E-01 0.577350E-01 0.730296E-01 5%LSD 10DF 0.199289 0.181925 0.181925 0.230119 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BANG18 11/ 9/** 13: 5 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 A/h cua phan Pomior nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den chieu dai re lan HD o tkvu F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | CDRT2 15 3.5400 0.16818 0.10954 3.1 0.0117 CDRT3 15 6.0400 0.19928 0.10000 1.7 0.0011 CDRT4 15 6.7800 0.32776 0.10000 1.5 0.0000 CDRT5 15 8.5200 0.54798 0.12649 1.5 0.0000 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………114 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCCT2 FILE BANG19 11/ 9/** 15:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 A/h phan bon la Pomior nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CCC va DKT lan HD VARIATE V003 CCCT2 Chieu cao cay ngay 02/02 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .960001E-01 .240000E-01 2.00 0.170 2 * RESIDUAL 10 .120000 .120000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .216000 .154286E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTT2 FILE BANG19 11/ 9/** 15:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 A/h phan bon la Pomior nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CCC va DKT lan HD VARIATE V004 DKTT2 Duong kinh than ngay 02/02 (mm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .144000 .360000E-01 2.57 0.103 2 * RESIDUAL 10 .140000 .140000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .284000 .202857E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCCT3 FILE BANG19 11/ 9/** 15:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 A/h phan bon la Pomior nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CCC va DKT lan HD VARIATE V005 CCCT3 Chieu cao cay ngay 02/03 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .816000 .204000 12.75 0.001 2 * RESIDUAL 10 .160000 .160000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .976000 .697143E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTT3 FILE BANG19 11/ 9/** 15:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 A/h phan bon la Pomior nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CCC va DKT lan HD VARIATE V006 DKTT3 Duong kinh than ngay 02/03 (mm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .840001E-01 .210000E-01 1.31 0.030 2 * RESIDUAL 10 .160000 .160000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .244000 .174286E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCCT4 FILE BANG19 11/ 9/** 15:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 A/h phan bon la Pomior nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CCC va DKT lan HD Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………115 VARIATE V007 CCCT4 Chieu cao cay ngay 02/04(cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 1.70400 .426000 42.60 0.000 2 * RESIDUAL 10 .100000 .100000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 1.80400 .128857 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTT4 FILE BANG19 11/ 9/** 15:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 A/h phan bon la Pomior nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CCC va DKT lan HD VARIATE V008 DKTT4 Duong kinh than ngay 02/04 (mm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .204000 .510000E-01 4.25 0.029 2 * RESIDUAL 10 .120000 .120000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .324000 .231428E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCCT5 FILE BANG19 11/ 9/** 15:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 7 A/h phan bon la Pomior nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CCC va DKT lan HD VARIATE V009 CCCT5 Chieu cao cay ngay 02/05 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 1.28400 .321000 16.05 0.000 2 * RESIDUAL 10 .200000 .200000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 1.48400 .106000 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTT5 FILE BANG19 11/ 9/** 15:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 8 A/h phan bon la Pomior nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CCC va DKT lan HD VARIATE V010 DKTT5 Duong kinh than ngay 02/05 (mm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .324000 .809999E-01 5.06 0.017 2 * RESIDUAL 10 .160000 .160000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .484000 .345714E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BANG19 11/ 9/** 15:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 9 A/h phan bon la Pomior nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CCC va DKT lan HD MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………116 CT$ NOS CCCT2 DKTT2 CCCT3 DKTT3 CT1 3 4.60000 2.20000 5.40000 2.80000 CT2 3 4.60000 2.10000 5.60000 2.90000 CT3 3 4.80000 1.90000 5.60000 2.70000 CT4 3 4.60000 2.10000 5.20000 2.80000 CT5 d/c 3 4.60000 2.10000 5.00000 2.70000 SE(N= 3) 0.632455E-01 0.683130E-01 0.730297E-01 0.730297E-01 5%LSD 10DF 0.199289 0.215257 0.230119 0.230119 CT$ NOS CCCT4 DKTT4 CCCT5 DKTT5 CT1 3 6.00000 3.00000 7.20000 4.30000 CT2 3 6.20000 3.30000 7.60000 4.60000 CT3 3 6.10000 3.10000 7.10000 4.30000 CT4 3 6.80000 3.00000 7.00000 4.20000 CT5 d/c 3 5.80000 3.00000 6.70000 4.20000 SE(N= 3) 0.577351E-01 0.632455E-01 0.816497E-01 0.730297E-01 5%LSD 10DF 0.181925 0.199289 0.257281 0.230119 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BANG19 11/ 9/** 15:41 ---------------------------------------------------------------- PAGE 10 A/h phan bon la Pomior nong do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CCC va DKT lan HD F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | CCCT2 15 4.6400 0.12421 0.10954 2.4 0.1701 DKTT2 15 2.0800 0.14243 0.11832 5.7 0.1026 CCCT3 15 5.3600 0.26403 0.12649 2.4 0.0007 DKTT3 15 2.7800 0.13202 0.12649 4.6 0.0300 CCCT4 15 6.1800 0.35897 0.10000 1.6 0.0000 DKTT4 15 3.0800 0.15213 0.10954 3.6 0.0291 CCCT5 15 7.1200 0.32558 0.14142 2.0 0.0003 DKTT5 15 4.3200 0.18593 0.12649 2.9 0.0174 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………117 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTT2 FILE BANG20 11/ 9/** 15:44 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 A/h phan bon h/c Pomior co n/do khac nhau trem men vi sinh Bao Dac den DKT lan HD (cay 6 thang) VARIATE V003 DKTT2 Duong kinh than ngay 02/02 (mm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .240000 .600000E-01 5.00 0.018 2 * RESIDUAL 10 .120000 .120000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .360000 .257143E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTT3 FILE BANG20 11/ 9/** 15:44 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 A/h phan bon h/c Pomior co n/do khac nhau trem men vi sinh Bao Dac den DKT lan HD (cay 6 thang) VARIATE V004 DKTT3 Duong kinh than ngay 02/03 (mm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .390667 .976667E-01 9.16 0.002 2 * RESIDUAL 10 .106667 .106667E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .497334 .355238E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTT4 FILE BANG20 11/ 9/** 15:44 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 A/h phan bon h/c Pomior co n/do khac nhau trem men vi sinh Bao Dac den DKT lan HD (cay 6 thang) VARIATE V005 DKTT4 Duong kinh than ngay 02/04 (mm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .540000 .135000 11.25 0.001 2 * RESIDUAL 10 .120000 .120000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .660000 .471429E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTT5 FILE BANG20 11/ 9/** 15:44 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 A/h phan bon h/c Pomior co n/do khac nhau trem men vi sinh Bao Dac den DKT lan HD (cay 6 thang) VARIATE V006 DKTT5 Duong kinh than ngay 02/05 (mm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 1.70400 .426000 42.60 0.000 2 * RESIDUAL 10 .100000 .100000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 1.80400 .128857 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BANG20 11/ 9/** 15:44 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 A/h phan bon h/c Pomior co n/do khac nhau trem men vi sinh Bao Dac den DKT lan HD (cay 6 thang) Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………118 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS DKTT2 DKTT3 DKTT4 DKTT5 CT1 3 5.00000 5.30000 5.50000 5.90000 CT2 3 4.80000 5.40000 5.80000 6.60000 CT3 3 5.10000 5.23333 5.60000 6.00000 CT4 3 4.80000 5.00000 5.30000 5.80000 CT5 d/c 3 4.80000 5.00000 5.30000 5.60000 SE(N= 3) 0.632456E-01 0.596285E-01 0.632456E-01 0.577351E-01 5%LSD 10DF 0.199289 0.187892 0.199289 0.181925 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BANG20 11/ 9/** 15:44 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 A/h phan bon h/c Pomior co n/do khac nhau trem men vi sinh Bao Dac den DKT lan HD (cay 6 thang) F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | DKTT2 15 4.9000 0.16036 0.10954 2.2 0.0181 DKTT3 15 5.1867 0.18848 0.10328 2.0 0.0024 DKTT4 15 5.5000 0.21712 0.10954 2.0 0.0011 DKTT5 15 5.9800 0.35897 0.10000 1.7 0.0000 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………119 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDLT2 FILE BANG21 11/ 9/** 16: 6 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 A/h cau phan bon la phuc Pomior co n/do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CDL va CRL lan HD (cay 6T) VARIATE V003 CDLT2 Chieu dai la ngay 02/02 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .530667 .132667 12.44 0.001 2 * RESIDUAL 10 .106667 .106667E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .637333 .455238E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CRLT2 FILE BANG21 11/ 9/** 16: 6 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 A/h cau phan bon la phuc Pomior co n/do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CDL va CRL lan HD (cay 6T) VARIATE V004 CRLT2 Chieu rong la ngay 02/02 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .246667 .616666E-01 9.25 0.002 2 * RESIDUAL 10 .666666E-01 .666666E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .313333 .223809E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDLT3 FILE BANG21 11/ 9/** 16: 6 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 A/h cau phan bon la phuc Pomior co n/do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CDL va CRL lan HD (cay 6T) VARIATE V005 CDLT3 Chieu dai la ngay 02/03 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .515999 .129000 16.12 0.000 2 * RESIDUAL 10 .800002E-01 .800002E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .595999 .425714E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CRLT3 FILE BANG21 11/ 9/** 16: 6 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 A/h cau phan bon la phuc Pomior co n/do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CDL va CRL lan HD (cay 6T) VARIATE V006 CRLT3 Chieu rong la ngay 02/03 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .840001E-01 .210000E-01 10.50 0.001 2 * RESIDUAL 10 .200001E-01 .200001E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .104000 .742858E-02 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDLT4 FILE BANG21 11/ 9/** 16: 6 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 A/h cau phan bon la phuc Pomior co n/do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CDL va CRL lan HD (cay 6T) Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………120 VARIATE V007 CDLT4 Chieu dai la ngay 02/04 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .203999 .509998E-01 6.37 0.008 2 * RESIDUAL 10 .799999E-01 .799999E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .283999 .202857E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CRLT4 FILE BANG21 11/ 9/** 16: 6 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 A/h cau phan bon la phuc Pomior co n/do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CDL va CRL lan HD (cay 6T) VARIATE V008 CRLT4 Chieu rong la ngay 02/04 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .599999E-01 .150000E-01 3.75 0.041 2 * RESIDUAL 10 .399999E-01 .399999E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .999998E-01 .714284E-02 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCCT5 FILE BANG21 11/ 9/** 16: 6 ---------------------------------------------------------------- PAGE 7 A/h cau phan bon la phuc Pomior co n/do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CDL va CRL lan HD (cay 6T) VARIATE V009 CCCT5 Chieu cao cay ngay 02/05 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .924000 .231000 28.87 0.000 2 * RESIDUAL 10 .800002E-01 .800002E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 1.00400 .717143E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CRLT5 FILE BANG21 11/ 9/** 16: 6 ---------------------------------------------------------------- PAGE 8 A/h cau phan bon la phuc Pomior co n/do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CDL va CRL lan HD (cay 6T) VARIATE V010 CRLT5 Chieu rong la ngay 02/05 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .156000 .390000E-01 9.75 0.002 2 * RESIDUAL 10 .400000E-01 .400000E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .196000 .140000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BANG21 11/ 9/** 16: 6 ---------------------------------------------------------------- PAGE 9 A/h cau phan bon la phuc Pomior co n/do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CDL va CRL lan HD (cay 6T) MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………121 CT$ NOS CDLT2 CRLT2 CDLT3 CRLT3 CT1 3 7.50000 4.00000 8.00000 4.30000 CT2 3 7.10000 3.70000 8.40000 4.30000 CT3 3 7.13333 3.80000 7.90000 4.40000 CT4 3 7.50000 4.03333 8.00000 4.40000 CT5 d/c 3 7.50000 3.80000 7.90000 4.20000 SE(N= 3) 0.596285E-01 0.471404E-01 0.516398E-01 0.258199E-01 5%LSD 10DF 0.187891 0.148541 0.162719 0.813595E-01 CT$ NOS CDLT4 CRLT4 CCCT5 CRLT5 CT1 3 8.20000 4.50000 8.60000 4.80000 CT2 3 8.40000 4.60000 9.10000 5.00000 CT3 3 8.10000 4.50000 8.50000 4.90000 CT4 3 8.10000 4.50000 8.50000 4.80000 CT5 d/c 3 8.10000 4.40000 8.40000 4.70000 SE(N= 3) 0.516397E-01 0.365148E-01 0.516399E-01 0.365148E-01 5%LSD 10DF 0.162719 0.115059 0.162719 0.115060 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BANG21 11/ 9/** 16: 6 ---------------------------------------------------------------- PAGE 10 A/h cau phan bon la phuc Pomior co n/do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CDL va CRL lan HD (cay 6T) F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | CDLT2 15 7.3467 0.21336 0.10328 1.4 0.0008 CRLT2 15 3.8667 0.14960 0.81650E-01 2.1 0.0023 CDLT3 15 8.0400 0.20633 0.89443E-01 1.1 0.0003 CRLT3 15 4.3200 0.86189E-010.44721E-01 1.0 0.0015 CDLT4 15 8.1800 0.14243 0.89443E-01 1.1 0.0084 CRLT4 15 4.5000 0.84515E-010.63245E-01 1.4 0.0410 CCCT5 15 8.6200 0.26780 0.89443E-01 1.0 0.0000 CRLT5 15 4.8400 0.11832 0.63246E-01 1.3 0.0019 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………122 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDRT2 FILE BANG22 11/ 9/** 15:54 ---------------------------------------------------------------- PAGE 1 A/h cua phan phu Pomior co n/do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CDR lan HD (cay 6 thang) VARIATE V003 CDRT2 Chieu dai re ngay 02/02 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .840002E-01 .210000E-01 3.50 0.049 2 * RESIDUAL 10 .600002E-01 .600002E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .144000 .102857E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDRT3 FILE BANG22 11/ 9/** 15:54 ---------------------------------------------------------------- PAGE 2 A/h cua phan phu Pomior co n/do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CDR lan HD (cay 6 thang) VARIATE V004 CDRT3 Chieu dai re ngay 02/03 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 1.59600 .399000 16.62 0.000 2 * RESIDUAL 10 .240000 .240000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 1.83600 .131143 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDRT4 FILE BANG22 11/ 9/** 15:54 ---------------------------------------------------------------- PAGE 3 A/h cua phan phu Pomior co n/do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CDR lan HD (cay 6 thang) VARIATE V005 CDRT4 Chieu dai re ngay 02/04 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 3.54000 .885000 27.66 0.000 2 * RESIDUAL 10 .320001 .320001E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 3.86000 .275714 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDRT5 FILE BANG22 11/ 9/** 15:54 ---------------------------------------------------------------- PAGE 4 A/h cua phan phu Pomior co n/do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CDR lan HD (cay 6 thang) VARIATE V006 CDRT5 Chieu dai re ngay 02/05 (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 3.09067 .772667 14.13 0.000 2 * RESIDUAL 10 .546667 .546667E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 3.63734 .259810 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BANG22 11/ 9/** 15:54 ---------------------------------------------------------------- PAGE 5 A/h cua phan phu Pomior co n/do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CDR lan HD (cay 6 thang) Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………123 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS CDRT2 CDRT3 CDRT4 CDRT5 CT1 3 6.60000 10.1000 11.2000 12.3000 CT2 3 6.80000 10.9000 11.7000 12.8000 CT3 3 6.70000 10.5000 11.2000 12.5000 CT4 3 6.80000 10.0000 10.4000 11.7000 CT5 d/c 3 6.70000 10.2000 10.5000 11.6333 SE(N= 3) 0.447214E-01 0.894428E-01 0.103280 0.134990 5%LSD 10DF 0.140919 0.281837 0.325438 0.425358 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BANG22 11/ 9/** 15:54 ---------------------------------------------------------------- PAGE 6 A/h cua phan phu Pomior co n/do khac nhau tren nen vi sinh Bao Dac den CDR lan HD (cay 6 thang) F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | CDRT2 15 6.7200 0.10142 0.77460E-01 1.2 0.0492 CDRT3 15 10.340 0.36214 0.15492 1.5 0.0003 CDRT4 15 11.000 0.52509 0.17889 1.6 0.0000 CDRT5 15 12.187 0.50972 0.23381 1.9 0.0005

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHiện trạng sản xuất hoa lan và nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng lan Hồ điệp ở thời kỳ vườn ươm.pdf
Luận văn liên quan