Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình

Xét ở góc độ quản lý, mặc dù Chính phủ và Bộ Công thương đã phân cấp cho UBND tỉnh Quảng Bình làm đơn vị chủ quản để tổ chức thực hiện các dự án cấp điện nông thôn, nhưng thực tế cho thấy cơ chế quản lý còn nhiều bất cập. Bộ máy quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn còn quá cồng kềnh; các thủ tục hồ sơ thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; hồ sơ đề nghị bố trí vốn phải trải qua nhiều cơ quan khác nhau, dẫn đến mất nhiều thời gian. Về phía UBND tỉnh Quảng Bình, giữa các đơn vị liên quan như Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước tỉnh chưa có sự phối hợp nhịp nhàng trong quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán quá phức tạp; cán bộ Kho bạc nhà nước tỉnh thiếu sự hợp tác trong khâu thanh quyết toán vốn đầu tư, v.v. 5) Những hạn chế yếu kém trên đây đã gợi ý những chính sách, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới, cụ thể: hoàn thiện về khung khổ pháp lý và cơ chế quản lý trong đầu tư; đổi mới cơ chế xây dựng kế hoạch và bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; hoàn thiện về công tác lựa chọn nhà thầu, công tác thanh quyết toán vốn đầu tư; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương trong đền bù và giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra sử dụng vốn ngân sách nhà nước của chủ đầu tư; đồng thời nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý, vận hành dự án nhằm thực thi các giải pháp quản lý sử dụng tiết kiệm và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư

pdf118 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhà nước cần phải đổi mới phương thức xây dựng và ban hành luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến đầu tư xây dựng nói chung và đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn nói riêng. Công tác hoàn thiện các văn bản luôn gắn với quá trình đổi mới về cơ chế, nhất là bộ máy quản lý vốn Trường Đại học Kinh tế Huế 82 ngân sách nhà nước và con người. Trong quá trình thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư đối diện rất nhiều văn bản luật có liên quan và đặc biệt là hệ thống văn bản luật, văn bản dưới luật thường xuyên sửa đổi, bổ sung, do đó nhiều chủ đầu tư cũng như Ban quản lý dự án không thể cập nhật kịp thời các văn bản sửa đổi liên quan đến lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, do đó nhà cần thay đổi phương thức sửa đổi và ban hành hệ thống văn luật, văn bản quy định liên quan đến đầu tư xây dựng, trong đó cần ghi rõ những nội dung nào là sửa đổi, nội dung nào là bổ sung, nội dung nào là thay thế gây khó hiểu cho người đọc và khó khăn cho quá trình tổ chức thực hiện. Nhà nước cần hạn chế tối đa việc thường xuyên thay đổi các Nghị định, thông tư hướng dẫn luật đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng để hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót có thể xảy ra do chủ đầu tư, ban quản lý dự án không kịp thời cập nhật. Trên cơ sở các quy định của Trung ương, UBND tỉnh Quảng Bình cần xây dựng và ban hành kịp thời các quy định của tỉnh theo hướng công khai rõ ràng, minh bạch, trọng tâm là quy định rõ trình tự, trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính, trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan, thời gian thực hiện các nội dung công việc, chế tài và quy trình áp dụng chế tài đối với các vi phạm trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nói chung, trong đó có đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn nói riêng. Theo kết quả phân tích ở Chương 2, bộ máy quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn còn quá cồng kềnh, chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị, do đó về phía nhà nước cũng như UBND tỉnh Quảng Bình, trực tiếp là Sở Công thương cần tăng cường phân cấp và đổi mới ủy quyền trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn tại các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo hướng phân cấp và ủy quyền cần triệt để, rõ ràng hơn, cụ thể hơn, không duy trì việc mang tư cách pháp lý, tăng quyền và trách nhiệm của các cấp, chỉ ủy quyền trong trường hợp không phân cấp được, cụ thể: - Trong cùng một dự án, cấp này, người này đã được phân cấp quyết định Trườ g Đại học Kinh tế Huế 83 đầu tư thì không giao cho cấp đó, người đó làm chủ đầu tư; hoặc cấp này, người này đang là chủ đầu tư thì không thực hiện ủy quyền quyết định đầu tư; đồng thời quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các dự án thuộc nguồn vốn khác nhau. - Khi phân cấp quản lý đầu tư cần phải xem xét đến năng lực thực tế, khả năng phát triển nhằm tăng tính chủ động cho từng cơ quan, đơn vị nhằm một mặt phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các cấp, mặt khác phải đảm bảo chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó có đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn. - Kiện toàn quy chế về thẩm quyền phê duyệt và ủy quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự án đầu tư. Chất lượng phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán không chỉ là cơ sở pháp lý, là căn cứ để quản lý và điều hành thực hiện dự án đầu tư cả về chất lượng và chi phí xây dựng dự án, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiện quả đầu tư của dự án. Vì thế chất lượng phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán có ảnh hưởng rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu cực vốn trong quá trình đầu tư xây dựng. 3.2.2. Đổi mới cơ chế lập kế hoạch và bố trí vốn đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn từ ngân sách nhà nước Để khắc phục được những hạn chế trong công tác kế hoạch hóa và bố trí vốn đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn như đã đề cập ở trong Chương 2, nghiên cứu này đề xuất hướng khắc phục sau đây: Việc xây dựng kế hoạch vốn cần bám sát theo chương trình, dự án xây dựng hệ thống điện nông thôn đã được Chính phủ phê duyệt; theo tổng dự toán được phê duyệt, tiến độ thực hiện dự án, khối lượng thực hiện hàng năm. Trong chỉ đạo điều hành kiên quyết không bố trí vốn theo kiểu bình quân, dàn trải. Điều quan trọng và cấp thiết nhất đối tỉnh Quảng Bình đó là cần phải quy hoạch, rà soát những vùng, địa phương chưa có điện hoặc hệ thống điện lưới xuống cấp cần phải được sửa chữa hoặc đầu tư xây dựng mới để làm cơ sở xây dựng kế hoạch sử dụng vốn đầu tư, trong đó có vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, những thôn, xã nào cần ưu tiên đầu tư trước hoặc cần thực hiện những dự án khác nhau có Trườ g Đại ọ Kinh tế Huế 84 sử dụng vốn đầu tư khác nau để có kế hoạch đề xuất với Bộ Công thương ngay từ đầu nhằm tránh tình trạng bố trí vốn đầu tư bị chồng chéo, gây lãng phí ngân sách nhà nước đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Thay vì bố trí vốn đầu tư cho từng năm như hiện nay, Bộ kế hoạch và Đầu tư cần bố trí vốn trung hạn cho chủ đầu tư để chủ động được nguồn vốn và cấp phát vốn cho các nhà thầu thi công. Thực hiện được điều này, sẽ giúp tiết kiệm về mặt thời gian, thủ tục hồ sơ đề nghị cấp vốn khi phải đi qua nhiều cơ quan cấp Bộ như hiện nay. Có chế tài cụ thể để thực hiện quản lý chặt chẽ quá trình đầu tư, bố trí vốn đối với các dự án đã có đủ thủ tục đầu tư xây dựng (quyết định đầu tư, thiết kế, dự toán của cấp có thẩm quyền phê duyệt) và đúng thời gian theo quy định (trước tháng 10 của năm trước năm kế hoạch); chấm dứt tình trạng bố trí vốn ngoài kế hoạch. 3.2.3. Hoàn thiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Như đã đề cập ở Chương 2, công tác tổ chức đấu thầu và chỉ định thầu trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn như hiện nay ở tỉnh Quảng Bình đã thể hiện nhiều lỗ hổng trong quản lý, xảy ra tình trạng tiêu cực, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn. Chính vì vậy, việc hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu càng trở nên cấp thiết nhằm tìm được những nhà thầu thực sự có đủ điều kiện về năng lực trong xây dựng thi công các công trình điện, năng lực hành nghề phù hợp với từng loại và cấp công trình. Nghiên cứu này đề xuất một số hướng giải quyết như sau: Thực hiện việc đấu thầu rộng rãi đối với tất cả các gói thầu, hạn chế tối đa hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế.Hình thức đấu thầu rộng rãi sẽ hạn chế rất nhiều vấn đề thông thầu. Áp dụng cơ chế giảm giá ngay trong quá trình xác định giá gói thầu: Hiện nay giá gói thầu thường được xây dựng trên cơ sở bằng với giá dự toán được phê duyệt, để nâng cao hiệu quả khi tổ chức đấu thầu khi xây dựng giá gói thầu cần đưa ra một tỷ lệ giảm giá so với giá dự toán. Như vậy trong trường hợp có tình trạng thông thầu thì vẫn tiết kiệm được khoản kinh phí trong giá trúng thầu. Cần tăng cường kiểm soát trong quá trình tổ chức đấu thầu, lựa chonh nhà Trường Đại học Kinh tế Huế 85 thầu như hiện nay. Trước hết, cần phải ngăn chặn thông tin rò rỉ và thông thầu trong quá trình đấu thầu. Các văn bản phê duyệt dự toán, phê duyệt giá gói thầu chỉ phát hành rộng rãi ra bên ngoài khi đã thực hiện xong việc mở thầu như vậy sẽ hạn chế bớt lượng thông tin bị rò rỉ. Công tác chấm thầu cần phải thuê các tổ chức có tư cánh pháp nhân, có năng lực, có kinh nghiệm tham gia thực hiện công việc, tổ chức tư vấn làm việc độc lập và chịu trách nhiệm đến cùng đối với sản phẩm tư vấn của mình. Muốn vậy, trước hết cần phải thực hiện nghiêm cơ chế lựa chọn nhà thầu tư vấn, đồng thời có các chế tài thưởng, phạt rõ ràng và phải thật nặng đối với các tổ chức tư vấn để vừa nâng cao trách nhiệm vừa có tác dụng răn đe, buộc các tổ chức tư vấn thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình một cách nghiêm minh, đúng trình tự và đảm bảo chất lượng. Đơn giản hoá thủ tục hành chính trong đấu thầu cùng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho những nhà thầu có đủ năng lực thực sự tham gia đấu thầu thi công các công trình điện nông thôn, cụ thể: Ban hành các mẫu văn bản về kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu tương ứng với mỗi loại hình công tác đấu thầu để chủ đầu tư và các bên có thể nhanh chóng thực hiện các thủ tục của mình. Nâng cao trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện hợp đồng bằng việc tăng tỷ lệ bảo lãnh lên một mức độ nào đó trong thực hiện hợp đồng, cơ chế xử phạt vi phạm hợp đồng.Để đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà thầu, cần sớm ban hành các quy định, chế tài về chống phá giá trong đấu thầu. Đối với gói thầu có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp cần quy định cụ thể việc cần thiết phải tổ chức đấu thầu lựa chọn tư vấn giám sát đảm bảo chất lượng công tác giám sát, quản lý hiện trường. 3.2.4. Hoàn thiện công tác phối hợp với các địa phương trong đền bù và giải phóng mặt bằng Kết quả phân tích ở chương 2 cho thấy công tác đền bù và giải phóng mặt bằng để thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được thực hiện rất tốt. Tuy nhiên, để phát huy mặt tích cực của công Trườ g Đại học Kinh tế Huế 86 tác này cho những dự án tiếp theo trong thời gian tới, chủ đầu tư cần giải quyết tốt một số công việc sau đây: Chủ đầu tư cũng cần nâng cao chất lượng công tác khảo sát tuyến, làm việc cụ thể, chi tiết với địa phương về tình hình quy hoạch nơi có dự án đi qua. Trong quá trình thiết kế, đơn vị tư vấn có thể đề xuất 2 – 3 phương án tuyến, nhằm hạn chế tuyến đường dây đi qua làng xóm, đình, chùa có giá trị lịch sử, tâm linh, đường dân sinh, hệ thống thủy lợi, thủy nông Tiếp tục thực hiện cơ chế phối hợp giữa UBND các xã với chủ đầu tư trong khâu đền bù và giải phóng mặt bằng, trước hết là gắn quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của chính quyền địa phương (đơn vị hưởng lợi) trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn, xem đây là phần đóng góp vốn đối ứng của địa phương tham gia thực hiện dự án. Cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích xã hội của dự án đến với người dân bị ảnh hưởng cũng như được hưởng lợi; tranh thủ sự ủng hộ của đa số hộ dân địa phương nơi thực hiện án để từ đó tạo sự đồng thuận chung là cơ sở để giải quyết xử lý các khó khăn vướng mắc từ một số hộ dân gây cản trở. Thực hiện tốt đơn giá đền bù, đặc biệt là thống nhất đơn giá đền bù giữa các địa phương trong tỉnh, giữa các thôn, xã nhằm tạo sự đồng thuận cao của người dân ở tất cả các địa phương được hưởng lợi. Thực hiện tốt việc làm này sẽ giúp hạn chế tình trạng khiếu nại, cản trở thi công và gây nhiều khó khăn cho chủ đầu tư; góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện. 3.2.5. Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn ngân sách nhà nước Khi đề cập đến công tác kiểm soát thanh toán vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn tại KBNN tỉnh Quảng Bình cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế: chưa áp dụng quy trình kiểm soát thanh toán vốn ngân sách nhà nước; thanh toán vốn chậm và dồn về các tháng cuối năm, thủ tục thanh toán tuy đã được cải cách nhưng vẫn gây khó khăn, đi lại nhiều lần,... ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Chính vì thế, trên góc độ quản lý vốn ngân sách nhà nước trong Trường Đại học Kinh tế Huế 87 đầu tư xây dựng nói chung và đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn nói riêng, trong thời gian tới KBNN cần thực hiện một số giải pháp sau đây: Niêm yết công khai quy trình kiểm soát vốn thanh toán đầu tư và vốn có tính chất đầu tư. Thông báo cho chủ đầu tư các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư khi có sự thay đổi trong quá trình làm việc. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư theo hướng công khai quy trình, tăng cường kỹ năng giao tiếp và thái độ phục vụ của công chức KBNN, hướng tới mục tiêu “giao dịch thuận lợi, thủ tục đơn giản, kiểm soát chặt chẽ”. Hoàn thiện quy trình giao dịch “một cửa” theo hướng tách bạch cán bộ tiếp nhận hồ sơ và cán bộ xử lý hồ sơ kiểm soát chi, đồng thời thống nhất 3 quy trình kiểm soát chi, đó là quy trình kiểm soát chi thường xuyên do Phòng Kế toán đảm nhận, quy trình kiểm soát chi chương trình mục tiêu của Chính phủ do Phòng Kế hoạch – Tổng hợp đảm nhận, quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư do Phòng thanh toán vốn đầu tư đảm nhận. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm soát chi vốn ngân sách nhà nước tại KBNN tỉnh Quảng Bình nhằm thực hiện nhanh chóng và chính xác các giao dịch với khách hàng bằng cách xây dựng một chương trình quản lý giao nhận hồ sơ “một cửa” trên máy tính. Phần mềm này phải đảm bảo theo dõi được các thông tin về khách hàng, số bộ chứng từ, ngày giải quyết, lưu vết được các bước xử lý hồ sơ qua các bộ phận để có thể xác định được trách nhiệm của từng bộ phận, cán bộ giải quyết công việc. Thời điểm cuối năm, nên tiến hành công tác đối chiếu, rà soát tỷ lệ giải ngân, để từ đó tham mưu cho đơn vị sử dụng ngân sách (Sở Công thương) thực hiện thanh toán hay chuyển kế hoạch vốn sang các dự án khác.Tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện công tác đối chiếu dự toán và công nợ của từng công trình thi công. Với nguồn ngân sách nhà nước có hạn, KBNN tỉnh Quảng Bình cần phải chuyển từ cơ chế kiểm soát chi toàn bộ các khoản chi NSNN sang kiểm soát theo mức độ rủi ro trong chi thường xuyên NSNN (rủi ro ở đây là mức độ thất thoát, lãng phí NSNN). Việc kiểm sóa như trên sẽ tạo điều kiện kiểm soát, thanh toán nhanh Trường Đại học K nh tế Huế 88 các khoản chi NSNN, tránh phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (trong đó có Sở Công thương); đồng thời tránh sự kiểm soát trùng lắp của người chuẩn chi và cán bộ kiểm soát chi KBNN. Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Bình cần có quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan tài chính, cơ quan chủ quản, KBNN và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đến đâu trong quá trình quản lý, kiểm soát các khoản chi NSNN. Đặc biệt là khi các cơ quan có thẩm quyền như: Công án, Kiểm toán nhà nước, thanh tra chuyên ngành, ...phát hiện có vi phạm pháp luật tại đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và bộ máy kiểm soát thanh toán vốn đầu tư tại KBNN nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thanh toán vốn đầu tư với quy mô ngày càng tăng. 3.2.6. Hoàn thiện công tác thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Quyết toán vốn đầu tư xây dựng là khâu cuối cùng trong quy trình quản lý vốn đầu tư, quyết định giá trị tài sản của công trình đưa vào sử dụng.Trong thực tế công tác thẩm tra phê duyệt, quyết toán vốn đầu tư còn chậm và nhiều sai sót.Vẫn còn tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu đề nghị quyết toán cao hơn giá trị đích thực, công trình xây dựng hoàn thành chậm quyết toán đang là phổ biến.Thủ tục, các biểu mẫu trong hồ sơ quyết toán luôn thay đổi và khá phức tạp gây nhiều phiền toái cho chủ đầu tư. Để khắc phục những tồn tại đó cần thực hiện các giải pháp: Sơ Tài chính và KBNN tỉnh Quảng Bình nên có văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư về các quy định hướng dẫn công tác thanh quyết toán vốn đầu tư hiện hành, cũng như cập nhật những điểm mới trong quá trình thực hiện thanh quyết toán vốn đầu tư cho chủ đầu tư, tránh tình trạng hồ sơ bị trả về do sai biểu mẫu, quy định. Cần nắm rõ nắm chính xác số lượng công trình hoàn thành bằng vốn NSNN đến nay chưa quyết toán, để có giải pháp xử lý cụ thể. Trong thẩm tra quyết toán phải chú ý đến đơn giá, khối lượng, chất lượng, chủng loại vật liệu, đối chiếu với dự toán được duyệt và các điều kiện nêu trong Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu, Hồ sơ Trường Đại học K nh tế Huế 89 hoàn công, khối lượng phát sinh và các tài liệu liên quan khác. Không thẩm định quyết toán khi chưa đủ thủ tục theo quy định. Nên áp dụng các hình thức xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn có hành vi vi phạm các quy định về thời gian quyết toán chậm, nghiệm thu, thanh toán sai khối lượng và làm sai lệch giá trị quyết toán vốn đầu. Bố trí cán bộ làm công tác thẩm tra quyết toán phải có đủ năng lực để phát hiện ra những sai phạm. Kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực, vụ lợi cá nhân, thông qua việc hợp thức hoá cho nhà thầu. 3.2.7. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát Hoạt động thanh tra, kiểm tra về quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng nói chung và đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn nói riêng đóng vai trò quan trọng và cần thiết nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí ngân sách của Nhà nước. Chính vì vậy có kế hoạch cụ thể về thanh tra, kiểm tra công trình được đầu tư từ NSNN (bao gồm: vốn NSTW, ngân sách tỉnh) vào những khâu yếu kém có nhiều dư luận xã hội và phản ánh của cộng đồng; làm rõ sai phạm, quy trách nhiệm và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm gây lãng phí thất thoát, dẫn đến hậu quả chất lượng công trình kém.. .Chống thông đồng, móc ngoặc giữa chủ đầu tư và tổ chức tư vấn, chống khép kín trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Khuyến khích dân cư sinh sống trên địa bàn tự nguyện tham gia hoạt động giám sát cộng đồng trong lĩnh vực đầu tư; nhằm phát hiện, kiến nghị với cơ quan Nhà nước kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về quản lý đầu tư. Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân, của giám sát cộng đồng trong việc thực hiện các dự là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn, hạn chế đến mức thấp nhất lãng phí thất thoát vốn đầu tư của Nhà nước. 3.2.8. Nâng cao trình độ năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý vốn NSNN trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn Để cho các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng có thể Trường Đại học K nh tế Huế 90 thực hiện được, cần thiết phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn. Việc đào tạo đội ngũ này cần chú ý một cách toàn diện, cả về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ; phải đạt hiệu quả thực chất, không chạy theo bằng cấp. Đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý dự án, tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý xây dựng. Thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo kế cận, cán bộ quản lý nhà nước về kiến thức, năng lực thực tế, nắm vững chức năng nhiệm vụ của Sở Công thương. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên viên ở các vị trí công việc, ý thức tự giác đảm bảo chất lượng công trình, sản phẩm, coi đó là lương tâm, trách nhiệm, là phẩm chất chính trị của người cán bộ. Có chính sách đảm bảo thu nhập, cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ; đồng thời tăng cường thanh tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật thích đáng đối với đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn. Tình trạng thất thóa, lãng phí trong đầu tư xây dựng nói chung và xây dựng hệ thống điện nông thôn nói riêng đang là một vấn đề mang tính chất thời sự. Nguyên nhân của tình trạng này một mặt là do tác động của phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm, mặt khác do trình độ chuyên môn của những người làm công tác quản lý còn hạn chế. Vì vậy, khi chọn chủ đầu tư cũng như bộ phận quản lý dự án cần xem xét kỹ các điều kiện để quyết định theo tinh thần chuyên nghiệp hóa, tạo điều kiện cho họ tự trau dồi trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Ngoài ra, cũng cần mở các đợt bồi dưỡng để nâng cao thêm kiến thức cho cán bộ quản lý dự án. Trường hợp cần thiết có thể ký hợp đồng thuê đối tác nước ngoài làm công tác tư vấn hoặc trực tiếp làm nhiệm vụ của bộ phận quản lý điều hành các dự án lớn. Việc kiện toàn, nâng cao trình độ cho đội ngũ quản lý sẽ góp phần không nhỏ vào việc thực thi các giải pháp quản lý sử dụng tiết kiệm và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Trường Đại học Kinh tế Huế 91 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đã được làm rõ ở trong chương 2 và các giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn, nghiên cứu này rút ra một số kết luận như sau: 1) Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình mang tính cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình; góp phần tích cực trong việc tạo động lực phát triển ở các vùng nông thôn, đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt cũng như phục vụ sản xuất; đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng ở những địa bàn trọng yếu chiến lược. Chính vì vậy, việc triển khai các Chương trình, dự án cấp điện nông thôn của Chính phủ có sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách đối ứng của tỉnh) được xem là những nỗ lực lớn nhằm xây dựng và phát triển hệ thống điện ở khu vực nông thôn tỉnh Quảng Bình. 2) Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn từ nguồn ngân sách nhà nước đã cải thiện được điều kiện cơ sở hạ tầng điện ở khu vực nông thôn tỉnh Quảng Bình. Trước hết là chất lượng điện năng luôn ổn định, tỷ lệ tổn thất điện năng bình quân hàng năm của các xã thực hiện dự án đã giảm xuống đáng kể. Về mặt kinh tế - xã hội, người dân có thể yên tâm đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, giải quyết cho hàng ngàn lao động ở khu vực nông thôn. 3) Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình đã bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, cụ thể: việc lập dự toán vốn đầu tư không bám sát với quy mô và điều kiện thi công các công trình điện; việc bố trí vốn đầu tư dàn trải, xảy ra tình trạng dự án chồng dự án, gây lãng phí vốn ngân sách nhà nước. Đặc biệt, việc thực hiện các bước công việc chuẩn bị đầu tư còn nhiều bất cập như: có sự dàn xếp trong đấu thầu, chỉ định thầu, do đó không chọn được nhà thầu có năng lực thực sự, thay vào Trường Đại học Kinh tế Huế 92 đó là những nhà thầu hạn chế về năng lực thi công dẫn đến nhiều công trình thi công bị chậm tiến độ. 4) Xét ở góc độ quản lý, mặc dù Chính phủ và Bộ Công thương đã phân cấp cho UBND tỉnh Quảng Bình làm đơn vị chủ quản để tổ chức thực hiện các dự án cấp điện nông thôn, nhưng thực tế cho thấy cơ chế quản lý còn nhiều bất cập. Bộ máy quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn còn quá cồng kềnh; các thủ tục hồ sơ thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; hồ sơ đề nghị bố trí vốn phải trải qua nhiều cơ quan khác nhau, dẫn đến mất nhiều thời gian. Về phía UBND tỉnh Quảng Bình, giữa các đơn vị liên quan như Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước tỉnh chưa có sự phối hợp nhịp nhàng trong quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán quá phức tạp; cán bộ Kho bạc nhà nước tỉnh thiếu sự hợp tác trong khâu thanh quyết toán vốn đầu tư, v.v.. 5) Những hạn chế yếu kém trên đây đã gợi ý những chính sách, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới, cụ thể: hoàn thiện về khung khổ pháp lý và cơ chế quản lý trong đầu tư; đổi mới cơ chế xây dựng kế hoạch và bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; hoàn thiện về công tác lựa chọn nhà thầu, công tác thanh quyết toán vốn đầu tư; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương trong đền bù và giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra sử dụng vốn ngân sách nhà nước của chủ đầu tư; đồng thời nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý, vận hành dự án nhằm thực thi các giải pháp quản lý sử dụng tiết kiệm và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư 2. Kiến nghị 2.1. Đối với Chính phủ và các bộ ngành - Nhà nước cần ban hành đủ, đồng bộ hệ thống định mức tư vấn đầu tư xây dựng để các công trình xây dựng chuyên ngành, trong đó có công trình xây dựng hệ thống điện nông thôn đều đảm bảo có định mức để quản lý. Xây dựng và hoàn thiện một số định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hiện chưa có định mức chi phí tư Trường Đại học Kinh tế Huế 93 vấn về pháp luật như hợp đồng kinh tế trong hoạt động xây dựng, định mức chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, v.v.. - Trong một thời gian ngắn không nên ban hành quá nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn, tránh trường hợp văn bản trước chưa kịp thực hiện lại có văn bản mới thay thế, bổ sung. Các văn bản cần được nghiên cứu phù hợp với tình hình thực tế.Hạn chế những chồng chéo trong các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quản lý xây dựng. - Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản hoá các thủ tục hành chính; Nên xem xét đến việc chủ đầu tư có thể truy vấn các báo cáo trên hệ thống Tabmis của KBNN (chỉ hạn chế ở việc truy vấn thông tin) để UBND tỉnh có thể theo dõi và kiểm soát được các hoạt động thu chi, dự toán tại kho bạc đã được thực hiện như thế nào. - Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ ngành liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính và Bộ Công thương thực hiện cải cách và đổi mới cơ chế, thủ tục và hồ sơ xin cấp vốn, bố trí vốn hàng năm cho phía đơn chị chủ quản là UBND các tỉnh và các chủ đầu tư (Sở Công thương hoặc Công ty điện lực) theo hướng đơn giãn hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhằm sớm bố trí vốn đủ và kịp thời cho các dự án đã được triển khai. 2.2. Đối với UBND tỉnh Quảng Bình - Cần đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư có sự tham gia của người dân hưởng lợi trực tiếp nhằm rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án cấp điện nông thôn. - UBND tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn. Tỉnh phải có chính sách luân chuyển cán bộ hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, nên luân chuyển các cán bộ phụ trách tài chính, kế toán dự án. - Tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu lực hoạt động tại các Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước tỉnh trong việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn. Trườn Đại ̣c Kinh tế Huế 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban Quản lý Dự án năng lượng nông thôn II (REII), UBND tỉnh Quảng Bình, 2014, Báo cáo kết quả thực hiện dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Bình (phần hạ áp), Quảng Bình. 2. Nguyễn Thị Bình, 2013, Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách trong ngành giao thông vận tải Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Thư viện quốc gia Việt Nam. 3. Bộ Công Thương, 2014, Công văn số 7048/BCT-TCNL ngày 28/07/2014 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, Hà Nội. 4. Chính phủ, 2013, Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đạo giai đoạn 2013 – 2020. 5. Chính phủ, 2015, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng 6. Nguyễn Huy Chí, 2016, Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia. 7. Cục thống kê tỉnh Quảng Bình, Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2016, Quảng Bình. 8. Bùi Mạnh Cường, Đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. 9. Tạ Quang Dung, 2014, Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư XDCB trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Luận văn thạc sĩ Khoa học kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. 10. Phạm Ngọc Kiểm, Bàn về một số khái niệm liên quan đến vốn đầu tư phát triển, Đại học kinh tế quốc dân. 11. Phạm Quang Long, 2007, Các giải pháp hoàn thiện sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở tỉnh Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ Khoa học kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Trường Đại học Kinh tế Huế 95 12. Nguyễn Bạch Nguyệt, 2012, Giáo trình lập dự án đầu tư, Nhà xuất bản kinh tế quốc dân, Trường đại học kinh tế quốc dân. 13. Phan Thị Nhật Phương, 2017, Hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận văn thạc sĩ Khoa học kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. 14. Quốc hội, 2005, Luật Đầu tư, số 59/2005/QH11, ban hành ngày 29/11/2005 15. Quốc hội, 2013, Luật đấu thầu, số 43/2013/QH13, ban hành ngày 26/11/2013 16. Quốc hội, 2014, Luật đầu tư công, Số 49/2014/QH13, Ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014. 17. Quốc hội, 2014, Luật đầu tư, số 67/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014. 18. Quốc hội, 2015, Luật ngân sách nhà nước, Số 83/2015/QH13 , Ban hành ngày 25 tháng 06 năm 2015. 19. Nguyễn Bá Uân, 2012, Bài giảng quản lý dự án xây dựng nâng cao, Trường đại học Thủy lợi, Bộ môn Quản lý xây dựng. 20. UBND tỉnh Quảng Bình, 2006, Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 22/09/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Dự án đầu tư năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Quảng Bình. 21. UBND tỉnh Quảng Bình, 2011, Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 về việc phê duyệt dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình cho các bản của 10 xã điện lưới quốc gia không đến được, Quảng Bình. 22. UBND tỉnh Quảng Bình, 2014, Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Bình. 23. Công thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/ 24. Cổng thông tin điện tử Sở Công thương tỉnh Thái Bình, Hiệu quả thực hiện dự án năng lượng nông thôn 2 Thái Bình, Trường Đại học Kinh tế Huế 96 25. cong-cua-mo-hinh-Nha-nuoc-va-nhan-dan-cung-lam-6-12-11593.aspx. 26. PC Quảng Trị: Tích cực góp phần cùng với các địa phương trong xây dựng nông thôn mới (30/09/2015,15:24:10)- https://pcquangtri.cpc.vn/ 27. thon.html Trường Đại học Kinh tế Huế 97 PHỤ LỤC Trường Đại học Kinh tế Huế 98 PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho Ban Quản lý Dự án) Thưa quý cơ quan và doanh nghiệp! Hiện nay, tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài Luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình”, với mục đích đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Để có cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, chúng tôi rất mong các anh (chị) – là những người đại diện các cơ quan và doanh nghiệp đã từng tham gia công tác quản lý, đầu tư, thi công và giám sát các công trình điện lưới nông thôn ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cung cấp các thông tin và số liệu về tình hình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian vừa qua. Chúng tôi bảo đảm rằng các thông tin thu thập được chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu mà không vì mục đích nào khác. Những kết luận được công bố là kết qủa khảo sát chung ở tỉnh Quảng Bình, hoàn toàn không mang tính cá nhân của anh (chị) và nó sẽ là tài liệu quan trọng để các cơ quan liên quan tham khảo, đưa ra các giải pháp sử dụng nguồn vốn ngân sách hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới. Chú ý: Trước khi phỏng vấn, điều tra viên cần làm rõ cho người được phỏng vấn biết về nội dung điều tra liên quan đến công tác quản lý vốn Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn thuộc các Chương trình dự án sau đây: 1. Dự án đầu tư năng lượng nông thôn II (2006) 2. Dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời 3. Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2013 – 2020 I. Thông tin chung người được phỏng vấn 1. Họ và tên người được phỏng vấn:.. 2. Đơn vị công tác:. 3. Giới tính: Nam Nữ 4. Tuổi:................. 5. Trình độ chuyên môn:Sau đại học Đại học, Cao đẳng Trung cấp  Khác:....... 6. Chức vụ: Trưởng Ban Quản lý DA Phó Trưởng Ban QLDA Thành viên BQLDA  Khác (xin nêu rõ):...... 7. Số năm công tác: Trường Đại ọc Kinh tế Huế 99 Dưới 5 năm 5 <10 năm 10 <15 năm ≥ 15 năm II. Tình hình quản lý vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình 8. Anh/Chị vui lòng cho biết quan điểm đánh giá của Anh/Chị về các nhận định sau đây liên quan đến công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian vừa qua (hãy khoanh tròn vào số thích hợp, trong đó: 1=Rất không đồng ý; 2=Không đồng ý; 3=Bình thường; 4=đồng ý; 5=Rất đồng ý) Tiêu chí đánh giá Phương ánlựa chọn I. Công tác tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu Hồ sơ, thủ tục đấu thầu, chỉ định thầu được giải quyết nhanh gọn 1 2 3 4 5 Đơn vị chấm thầu thực sự có năng lực 1 2 3 4 5 Quy trình thực hiện đấu thầu, chỉ định thầu chặt chẽ 1 2 3 4 5 Công tác chọn thầu được thực hiện đúng văn bản hướng dẫn của nhà nước 1 2 3 4 5 II. Công tác thanh quyết toán vốn ngân sách nhà nước Toàn bộ thủ tục hồ sơ, biểu mẫu được KBNN niêm yết, công bố công khai, dễ tiếp cận tìm hiểu 1 2 3 4 5 Thủ tục thanh quyết toán gọn nhẹ, rõ ràng và dễ hiểu 1 2 3 4 5 Thời gian giải quyết các thủ tục được công khai, rõ ràng 1 2 3 4 5 Việc lập hồ sơ thanh quyết toán không mất nhiều thời gian 1 2 3 4 5 Giữa hồ sơ, biểu mẫu được niêm yết và hướng dẫn, yêu cầu của cán bộ KBNN thống nhất với nhau 1 2 3 4 5 Cán bộ KBNN hướng dẫn tận tình các thủ tục thanh quyết toán 1 2 3 4 5 Hồ sơ thanh quyết toán ít khi phải điều chỉnh sai sót 1 2 3 4 5 Việc trả kết quả hồ sơ đảm bảo đúng thời gian đã hẹn 1 2 3 4 5 III. Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng Công tác ĐB&GPMB được thực hiện kịp thời 1 2 3 4 5 BQLDA thực hiện tốt cơ chế gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương trong ĐB&GPMB 1 2 3 4 5 Có sự phối hợp tốt giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương trong ĐB&GPMB 1 2 3 4 5 Trườ g Đại học Ki h tế Huế 100 Giá đền bù cho người dân được thực hiện thỏa đáng 1 2 3 4 5 Chính quyền địa phương đã thực tốt công tác vận động người dân trong GPMB 1 2 3 4 5 Sự đồng thuận cao của người dân trong GPMB để thực hiện dự án 1 2 3 4 5 III. Các câu hỏi liên quan 9. Xin Anh (chị) cho biết những thuận lợi và khó khăn đối với công tác quản lý vốn Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua? ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 10. Theo anh (chị), cần phải có những giải pháp nào nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới? ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Hết XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH (CHỊ)! Trườ g Đại học Kinh tế Huế 101 PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho Đơn vị hưởng lợi) Thưa quý cơ quan và doanh nghiệp! Hiện nay, tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài Luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình”, với mục đích đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Để có cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, chúng tôi rất mong các anh (chị) – là những người đại diện các cơ quan và doanh nghiệp đã từng tham gia công tác quản lý, đầu tư, thi công và giám sát các công trình điện lưới nông thôn ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cung cấp các thông tin và số liệu về tình hình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian vừa qua. Chúng tôi bảo đảm rằng các thông tin thu thập được chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu mà không vì mục đích nào khác. Những kết luận được công bố là kết qủa khảo sát chung ở tỉnh Quảng Bình, hoàn toàn không mang tính cá nhân của anh (chị) và nó sẽ là tài liệu quan trọng để các cơ quan liên quan tham khảo, đưa ra các giải pháp sử dụng nguồn vốn ngân sách hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới. Chú ý: Trước khi phỏng vấn, điều tra viên cần làm rõ cho người được phỏng vấn biết về nội dung điều tra liên quan đến công tác quản lý vốn Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn thuộc các Chương trình dự án sau đây: 1. Dự án đầu tư năng lượng nông thôn II (2006) 2. Dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời 3. Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2013 – 2020 I. Thông tin chung người được phỏng vấn 1. Họ và tên người được phỏng vấn:.. 2. Đơn vị công tác:. 3. Giới tính: Nam Nữ 4. Tuổi:................. 5. Trình độ chuyên môn:Sau đại học Đại học, Cao đẳng Trung cấp  Khác:....... 6. Chức vụ: Chủ tịch UBND xã  Phó Chủ tịch UBND xã  Khác (Xin nêu rõ:..)  7. Số năm công tác: Dưới 5 năm 5 <10 năm 10 <15 năm ≥ 15 năm Trường Đại ọc Kinh tế Huế 102 II. Tình hình Quản lý vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình 8. Anh/Chị vui lòng cho biết quan điểm đánh giá của Anh/Chị về các nhận định sau đây liên quan đến công tác đền bù và giải phóng mặt bằng trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian vừa qua (hãy khoanh tròn vào số thích hợp, trong đó: 1=Rất không đồng ý; 2=Không đồng ý; 3=Bình thường; 4=đồng ý; 5=Rất đồng ý) Tiêu chí đánh giá Phương ánlựa chọn Công tác ĐB&GPMB được thực hiện kịp thời 1 2 3 4 5 BQLDA thực hiện tốt cơ chế gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương trong ĐB&GPMB 1 2 3 4 5 Có sự phối hợp tốt giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương trong ĐB&GPMB 1 2 3 4 5 Giá đền bù cho người dân được thực hiện thỏa đáng 1 2 3 4 5 Chính quyền địa phương đã thực tốt công tác vận động người dân trong GPMB 1 2 3 4 5 Sự đồng thuận cao của người dân trong GPMB để thực hiện dự án 1 2 3 4 5 III. Các câu hỏi liên quan 9. Xin Anh (chị) cho biết những thuận lợi và khó khăn đối với công tác quản lý vốn Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua? ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 10. Theo anh (chị), cần phải có những giải pháp nào nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới? ....................................................................................................................................... Trườ g Đại học Ki h tế Huế 103 ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Hết XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH (CHỊ)! Trường Đại học Kinh tế Huế 104 PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho Đơn vị thi công) Thưa quý cơ quan và doanh nghiệp! Hiện nay, tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài Luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình”, với mục đích đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Để có cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, chúng tôi rất mong các anh (chị) – là những người đại diện các cơ quan và doanh nghiệp đã từng tham gia công tác quản lý, đầu tư, thi công và giám sát các công trình điện lưới nông thôn ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cung cấp các thông tin và số liệu về tình hình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian vừa qua. Chúng tôi bảo đảm rằng các thông tin thu thập được chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu mà không vì mục đích nào khác. Những kết luận được công bố là kết qủa khảo sát chung ở tỉnh Quảng Bình, hoàn toàn không mang tính cá nhân của anh (chị) và nó sẽ là tài liệu quan trọng để các cơ quan liên quan tham khảo, đưa ra các giải pháp sử dụng nguồn vốn ngân sách hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới. Chú ý: Trước khi phỏng vấn, điều tra viên cần làm rõ cho người được phỏng vấn biết về nội dung điều tra liên quan đến công tác quản lý vốn Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn thuộc các Chương trình dự án sau đây: 1. Dự án đầu tư năng lượng nông thôn II (2006) 2. Dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời 3. Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2013 – 2020 I. Thông tin chung người được phỏng vấn 1. Họ và tên người được phỏng vấn:.. 2. Đơn vị công tác:. 3. Giới tính: Nam Nữ 4. Tuổi:................ 5. Trình độ chuyên môn:Sau đại học Đại học, Cao đẳng Trung cấp  Khác:....... 6. Chức vụ: Giám đốc  Phó Giám đốc  Trưởng Phòng  Phó Trưởng Phòng 7. Số năm công tác: Trường Đại ọc Kinh tế Huế 105 Dưới 5 năm 5 <10 năm 10 <15 năm ≥ 15 năm II. Tình hình quản lý vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình 8. Anh/Chị vui lòng cho biết quan điểm đánh giá của Anh/Chị về các nhận định sau đây liên quan đến công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian vừa qua (hãy khoanh tròn vào số thích hợp, trong đó: 1=Rất không đồng ý; 2=Không đồng ý; 3=Bình thường; 4=đồng ý; 5=Rất đồng ý) Tiêu chí đánh giá Phương ánlựa chọn I. Công tác tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu được tiến hành công khai minh bạch 1 2 3 4 5 Không có hiện tượng thông thầu hay gian lận trong đấu thầu 1 2 3 4 5 Các đơn vị trúng thầu đảm bảo về năng lực thi công 1 2 3 4 5 Các đơn vị được chỉ định thầu đáp ứng về năng lực 1 2 3 4 5 II. Công tác thanh quyết toán vốn ngân sách nhà nước Toàn bộ thủ tục hồ sơ, biểu mẫu được KBNN niêm yết, công bố công khai, dễ tiếp cận tìm hiểu 1 2 3 4 5 Thủ tục thanh quyết toán gọn nhẹ, rõ ràng và dễ hiểu 1 2 3 4 5 Thời gian giải quyết các thủ tục được công khai, rõ ràng 1 2 3 4 5 Việc lập hồ sơ thanh quyết toán không mất nhiều thời gian 1 2 3 4 5 Giữa hồ sơ, biểu mẫu được niêm yết và hướng dẫn, yêu cầu của cán bộ KBNN thống nhất với nhau 1 2 3 4 5 Cán bộ KBNN hướng dẫn tận tình các thủ tục thanh quyết toán 1 2 3 4 5 Hồ sơ thanh quyết toán ít khi phải điều chỉnh sai sót 1 2 3 4 5 Việc trả kết quả hồ sơ đảm bảo đúng thời gian đã hẹn 1 2 3 4 5 III. Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng Công tác ĐB&GPMB được thực hiện kịp thời 1 2 3 4 5 BQLDA thực hiện tốt cơ chế gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương trong ĐB&GPMB 1 2 3 4 5 Có sự phối hợp tốt giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương trong ĐB&GPMB 1 2 3 4 5 Trườ g Đại học Kinh tế Huế 106 Giá đền bù cho người dân được thực hiện thỏa đáng 1 2 3 4 5 Chính quyền địa phương đã thực tốt công tác vận động người dân trong GPMB 1 2 3 4 5 Sự đồng thuận cao của người dân trong GPMB để thực hiện dự án 1 2 3 4 5 III. Các câu hỏi liên quan 9. Xin Anh (chị) cho biết những thuận lợi và khó khăn đối với công tác quản lý vốn Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua? ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 10. Theo anh (chị), cần phải có những giải pháp nào nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới? ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Hết XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH (CHỊ)! Trườ g Đại học Kinh tế Huế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhoan_thien_cong_tac_quan_ly_von_ngan_sach_nha_nuoc_trong_dau_tu_xay_dung_he_thong_dien_nong_thon_o_t.pdf
Luận văn liên quan