Luận văn Kỹ thuật lai tạo cá chép nhật (Cyprinus carpio)

Đây là Luận văn khoa học: "Kỹ thuật lai tạo cá chép nhật (Cyprinus carpio)i" Phục vụ các bạn học sinh, sinh viên trong việc làm đề tài tốt nghiệp. 1/ MỞ ĐẦU Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu nuôi cá cảnh giải trí ngày càng được ưa chuộng ở thị trường trong và ngoài nước. Nuôi cá cảnh không chỉ thể hiện là lòng yêu thiên nhiên, ngưỡng mộ cái đẹp do thiên nhiên tạo ra. Được tiếp xúc với cái đẹp con người sẽ giảm bớt được sự căng thẳng của đời thường, sống nhân ái hơn, thư thái, thanh thoát hơn, thoải mái hơn. Có thể nói “việc nuôi cá cảnh đã mang lại niềm vui cho mọi gia đình”. Từ việc thưởng ngoạn những loài cá đã nuôi được, người ta luôn ra sức tìm kiếm những loài cá quí hiếm đang tồn tại trong thiên nhiên. Trong số các loài cá nước ngọt được nuôi ở Việt Nam hiện nay, cá chép là loại cá được xếp vào nhóm có giá trị kinh tế và nhiều loài được chọn để nuôi cá cảnh. Sự lựa chọn này trở nên phổ biến đối với người nuôi cá cảnh Việt Nam và một trong số đó là cá chép Nhật. Với sự phối hợp giữa các màu đỏ, vàng, đen, trắng, cá chép Nhật đã thu hút được sự chú ý của những người nuôi cá cảnh bởi sự đa dạng về màu sắc về kiểu vây, vẩy và cũng rất dễ nuôi. Do đó, chúng đã được du nhập vào Việt Nam và được rất nhiều người ưa chuộng. Với thị hiếu của người chơi cá cảnh ngày càng đa dạng, họ đòi hỏi đối tượng được nuôi phải thật độc đáo, màu sắc đẹp, lạ mắt, có giá trị. Không chỉ bằng lòng với những cái đẹp mà thiên nhiên đã tạo ra, những cái kỳ lạ, những cái đẹp hiện hình trên cơ thể các loài cá, mà chúng ta cần phải biết cách vận dụng những kiến thức khoa học trong lai ghép tạo màu làm đa dạng màu sắc cũng như tạo dáng, từ đó cung cấp cho thị trường những sản phẩm ngày một phong phú hơn. Để đáp ứng nhu cầu này, vấn đề chọn và lai tạo các loài cá chép Nhật với nhau để tạo ra ưu thế lai, sản xuất ra thế hệ con lai mang màu sắc và nét độc đáo riêng là vấn đề đặt ra cho các nhà chọn giống cá. Trước tình hình đó, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài”Kỹ Thuật Lai Tạo Cá Chép Nhật (Cyprinus carpio)” nhằm từng bước góp phần vào công tác chọn giống cho thị trường cá cảnh trong và ngoài nước. 2/ MỤC LỤC I GIỚI THIỆU 1 1.1 Đặt Vấn Đề 1 1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1 II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2 2.1 Tình Hình Nghiên Cứu Trong Trong Di Truyền và Chọn Giống Cá 2 2.1.1 Ngoài nước 2 2.1.2 Trong nước 2 2.2 Đặc Điểm Sinh Học của Cá Chép Nhật (Cyprinus carpio) 3 2.2.1 Nguồn gốc 3 2.2.2 Phân loại 3 2.2.3 Đặc điểm hình thái 4 2.2.4 Môi trường sống 5 2.2.5 Đặc điểm dinh dưỡng 6 2.2.6 Đặc điểm sinh sản 6 2.2.7 Đặc điểm sinh trưởng 6 2.3 Một Số Thành Tựu Nghiên Cứu Sự Di Truyền về Bộ Vẩy và Màu Sắc ở Cá Chép (Cyprinus carpio) 6 2.3.1 Di truyền bộ vẩy ở cá chép (Cyprinus carpio) 6 2.3.2 Di truyền màu sắc ở cá chép 7 2.4 Thức An Dùng Nuôi Cá Chép Nhật (Cyprinus carpio) 8 2.4.1 Một số loại thức ăn tự nhiên ảnh hưởng đến sự lên màu ở cá cảnh 8 2.4.2 Một số loại thức ăn chế biến dùng ương nuôi cá chép Nhật 10 III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Thời Gian và Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 11 3.2 Vật Liệu và Trang Thiết Bị Nghiên Cứu 11 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 11 3.2.2 Dụng cụ thí nghiệm 11 3.3 Phương Pháp Nghiên Cứu 12 3.3.1 Kỹ thuật cho lai tạo cá chép Nhật (Cyprinus carpio) 12 3.3.2 Ương nuôi cá chép Nhật (Cyprinus carpio) 14 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 PHẦN I: KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ CHÉP NHẬT (Cyprinus carpio) 18 4.1 Kỹ Thuật Bố Trí cho Cá Chép Nhật Sinh Sản 18 4.1.1 Nuôi vỗ cá bố mẹ 18 4.1.2 Công tác chuẩn bị cho cá sinh sản 18 4.1.3 Chọn cá bố mẹ cho sinh sản 20 4.1.4 Hình thức sinh sản 21 4.1.5 Bố trí phép lai 21 4.2 Kết Quả cho Cá Chép Nhật Sinh Sản 23 4.2.1 Hoạt động sinh sản của cá bố mẹ 23 4.2.2 Kết quả sinh sản của cá ở NT I (đực màu vàng gấm × cái vàng gấm) 24 4.2.3 Kết quả sinh sản của cá ở NT II (đực hai màu trắng đen × cái màu đỏ đen) 25 4.3 Kết Quả Ap Trứng Cá Chép Nhật (Cyprinus carpio) 27 4.3.1 Hình thức ấp trứng 27 4.3.2 Kết quả ấp trứng 29 PHẦN II: KỸ THUẬT ƯƠNG NUÔI CÁ CHÉP NHẬT (Cyprinus carpio) 33 4.4 Yếu Tố Môi Trường trong Quá Trình Thí Nghiệm 33 4.4.1 Nhiệt độ 33 4.4.2 pH 34 4.5 Tốc Độ Sinh Trưởng, Tỉ Lệ Sống và Khả Năng Lên Màu của Cá Chép Nhật 34 4.5.1 Tăng trưởng của cá chép Nhật (Cyprinus carpio) 34 4.5.2 Tỷ lệ sống của cá chép Nhật 60 ngày tuổi 42 4.5.3 Khả năng lên màu của cá chép Nhật 44 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 53 5.1 Kết Luận 53 5.2 Đề Nghị 53

pdf84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1886 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Kỹ thuật lai tạo cá chép nhật (Cyprinus carpio), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c nöôùc seõ laøm cho tröùng nôû nhanh hôn do coù hieän töôïng hôi bò thieáu oxygen, laøm cho caù vaän ñoäng maïnh hôn deã laøm vôõ voû tröùng. Töông töï, ôû caù cheùp Nhaät cuõng vaäy. Khi tröùng nôû nhieàu phaûi thay bôùt nöôùc, vì voû tröùng deã bò phaân huûy sinh ra caùc khí ñoäc nhö NH3, H2S, … ñoàng thôøi laøm giaûm löôïng oxygen hoøa tan trong nöôùc. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 30 4.3.2.1 Tæ leä thuï tinh Ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä thaønh coâng hay thaát baïi trong saûn xuaát gioáng ngöôøi ta coù theå caên cöù vaøo tæ leä thuï tinh, vì ñaây laø keát quaû theå hieän ñaàu tieân vaø roõ nhaát ñeå khaúng ñònh möùc ñoä thaønh thuïc cuûa caù boá meï toát hay khoâng. T æ le ä thu ï tinh (% ) 47 ,3% 73 ,5% 68 .6% 58 ,44% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1 2 CT I CT II Laàn sinh saûn Ñoà thò 4.2 Tæ leä thuï tinh cuûa caù cheùp Nhaät qua boán laàn sinh saûn Qua Ñoà thò 4.2 cho thaáy tæ leä thuï tinh coù söï dao ñoäng raát lôùn giöõa caùc laàn sinh saûn. ÔÛ laàn sinh saûn thöù nhaát cuûa CT I ñaït keát quaû cao nhaát (73,5%) laø nhôø caëp boá meï thaønh thuïc toát vaø thaáp nhaát laø laàn sinh saûn thöù hai cuûa CT I (47,3%). Tuy laàn naøy soá löôïng tröùng sinh ra nhieàu nhöng caù boá meï chöa thaät söï thaønh thuïc, maët khaùc nguoàn nöôùc cung caáp cho beå ñeû bò ñuïc do aûnh höôûng cuûa trôøi möa, ngaên caûn quaù trình tieáp xuùc cuûa tinh dòch vaø tröùng daãn ñeán tæ leä thuï tinh bò thaáp. Trong khi ñoù laàn sinh saûn thöù nhaát cuûa CT II caù boá meï cuõng thaønh thuïc toát nhöng tæ leä thuï tinh laïi thaáp hôn laàn thöù nhaát cuûa CT I laø do soá löôïng tröùng sinh ra quaù nhieàu trong khi ñoù troïng löôïng caù ñöïc laïi quaù nhoû khoâng ñuû löôïng tinh dòch thuï tinh heát soá tröùng, ñaõ aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi tæ leä thuï tinh; coøn ôû laàn sinh saûn thöù hai cuûa CT II caù caùi chöa thaønh thuïc toát, löôïng tröùng ít nhöng tæ leä thuï tinh laïi cao do chaát löôïng tinh dòch toát. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 31 4.3.2.2 Tæ leä nôû Quaù trình nôû cuûa tröùng laø söï keát hôïp hai nhaân toá, söï taùc ñoäng cuûa phoâi vaø enzyme nôû, phoâi vaän ñoäng ñeán möùc ñoä naøo ñoù seõ kích thích tuyeán nôû tieát ra enzyme phaù vôõ maøng tröùng (Nguyeãn Khoa Dieäu Thu, Leâ Thò Thanh Muoán (1979), trích bôûi Leâ thò Dung, 1993, trích bôûi Voõ Huy Aùnh, 1995). Söï vaän ñoäng cuûa phoâi laïi phuï thuoäc vaøo yeáu toá noäi taïi nhö: chaát löôïng tröùng, tinh dòch, … vaø yeáu toá ngoaïi caûnh nhö nhieät ñoä, löu toác nöôùc, taùc ñoäng cô hoïc, … Tæ le ä nô û (%) 62,67% 92,8% 79,3% 84,4% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 CT I CT II Laàn sinh saûn Ñoà thò 4.3 Tæ leä nôû cuûa caù cheùp Nhaät qua boán laàn aáp tröùng Qua Ñoà thò 4.3 cho thaáy tæ leä nôû cao nhaát ôû laàn sinh saûn thöù nhaát cuûa CT I vaø thaáp nhaát vaãn laø ôû laàn sinh saûn thöù hai cuûa CT I, do tæ leä thuï tinh thaáp, soá tröùng hö nhieàu laø moâi tröôøng toát cho naám thuûy mi phaùt trieån, laøm laây sang caùc tröùng thuï tinh daãn tôùi tæ leä nôû bò thaáp. Ngoaøi ra, tyû leä nôû coøn bò aûnh höôûng bôûi söï phaùt trieån cuûa phoâi vaø nhieät ñoä moâi tröôøng. Theo Nguyeãn Töôøng Anh (1999; trích bôûi Trònh Minh Tuaán 2002), khi nhieät ñoä khoâng thích hôïp seõ laøm aûnh höôûng ñeán tyû leä nôû vaø caù bò dò hình nhieàu. 4.3.2.3 Tæ leä caù soáng sau 5 ngaøy tuoåi Neáu quaù trình phaùt trieån cuûa phoâi toát keát hôïp vôùi söï chaêm soùc kyõ löôõng, caù 5 ngaøy tuoåi seõ ñaït tyû leä soáng raát cao. Theo keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc ôû Baûng 4.3 chuùng toâi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 32 nhaän thaáy tyû leä soáng ñaït cao nhaát laø 98% vaø thaáp nhaát laø 82% coù theå do phoâi yeáu caù nôû ra bò cheát nhieàu. Toùm laïi qua boán ñôït cho caù cheùp Nhaät sinh saûn, chuùng toâi nhaän thaáy khaâu nuoâi voã caù boá meï laø raát quan trong, quyeát ñònh ñeán thaønh coâng hay thaát baïi trong ngheà saûn xuaát gioáng. Rieâng khaû naêng di truyeàn maøu saéc töø theá heä boá meï cho ñôøi con theå hieän nhö theá naøo trong keát quaû thí nghieäm seõ ñöôïc chuùng toâi trình baøi cuï theå ôû phaàn sau. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 33 PHAÀN II: KYÕ THUAÄT ÖÔNG NUOÂI CAÙ CHEÙP NHAÄT (Cyprinus carpio) Ñeå tìm hieåu keát quaû cuûa pheùp lai moät vaø pheùp lai hai, chuùng toâi tieán haønh öông caù cheùp Nhaät töø 3 – 60 ngaøy tuoåi. Döïa vaøo kích côõ cuõng nhö khaû naêng aên moài cuûa caù, chuùng toâi boá trí chia hai giai ñoaïn ñeå öông. Giai ñoaïn 3 ñeán 5 ngaøy tuoåi, öông trong beå composite, thöùc aên cho caù con laø Moin a. Giai ñoaïn 6 ñeán 60 ngaøy tuoåi, öông trong giai löôùi kích thöôùc 2 × 2m (NT I) vaø trong beå kính 80 × 40 × 60cm (NT II) thöùc aên cho caù con laø truøn chæ, caùm gaïo naáu chung vôùi baép xay vaø boät caù laït. 4.4 Yeáu Toá Moâi Tröôøng Trong Quaù Trình Thí Nghieäm Söï taêng tröôûng, tyû leä soáng cuûa caù phuï thuoäc raát nhieàu vaøo moâi tröôøng nöôùc nuoâi, ngay caû söï theå hieän maøu saéc treân thaân caù. Caùc yeáu tố moâi tröôøng nöôùc coù raát nhieàu nhö nhieät ñoä, pH, DO, NH3, NO2 -, … ñeàu taùc ñoäng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp leân ñôøi soáng cuûa thuûy sinh vaät noùi chung, caù cheùp Nhaät noùi rieâng. Vì vaäy trong suoát quaù trình öông nuoâi caù cheùp Nhaät chuùng toâi ñaõ tieán haønh khaûo saùt moät soá yeáu toá moâi tröôøng nöôùc, ñoù laø yeáu toá nhieät ñoä vaø pH. Baûng 4.4 Moät soá yeáu toá moâi tröôøng trong thí nghieäm Nghieäm thöùc Hình thöùc öông nuoâi Thôøi gian Nhieät ñoä (0C) pH I Giai Saùng Chieàu 29 - 31 32 - 33 6 – 7,5 6,5 - 8 II Beå kính Saùng Chieàu 27 – 28,5 29 – 29 6,5 – 7,5 6,5 – 7,5 4.4.1 Nhieät ñoä Moïi hoaït ñoäng soáng cuûa caù nhö laø cöôøng ñoä aên moài vaø tieâu hoùa ôû caù ñeàu bò aûnh höôûng bôûi nhieät ñoä. Theo Nguyeãn Vaên Tö, 2003 moïi söï thay ñoåi cuûa nhieät ñoä beân ngoaøi ñeàu aûnh höôûng raát lôùn ñeán quaù trình trao ñoåi chaát ôû caù. Caù cheùp noùi chung laø loaøi soáng ôû vuøng nöôùc aám, khoaûng nhieät ñoä thích öùng laø 8 – 300C. Khi vöôït qua ngöôõng thích öùng treân, seõ laøm cho cöôøng ñoä trao ñoåi chaát bò giaûm. Trong ñoù loaøi caù cheùp Nhaät noùi rieâng, theo Leâ Thò Thanh Muoán , 2001 nhieät ñoä thích hôïp cuûa caù cheùp Nhaät ôû caùc nöôùc nhieät ñôùi nhö Vieät Nam töø 18 – 280C caù phaùt trieån toát . Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 34 Trong suoát quaù trình thí nghieäm, chuùng toâi ghi nhaän laïi keát quaû qua caùc laàn kieåm tra. Nhieät ñoä trong giai dao ñoäng töø 29 - 330C, coøn trong beå kính dao ñoäng töø 27 – 290C. Nhö vaäy, giöõa nhieät ñoä ôû giai vaø beå kính coù söï cheânh leäch khaùc nhau, nhieät ñoä trong giai bieán ñoäng gaàn 40C coøn trong beå kính chæ bieán ñoäng khoaûng 20C trong moät ngaøy ñeâm. Nhìn chung, nhieät ñoä trong beå thích hôïp hôn nhieät ñoä ôû giai. Maët khaùc, caù öông nuoâi ngoaøi aûnh höôûng cuûa yeáu toá nhieät ñoä, thì coøn aûnh höôûng bôûi maät ñoä öông. Do maät ñoä trong giai daøy hôn trong beå kính raát nhieàu neân caù trong beå kính töông ñoái ñoàng côõ, ít bò phaân ñaøn hôn caù öông trong giai. 4.4.2 pH pH laø yeáu toá chæ thò chaát löôïng nöôùc cuõng nhö söï phaùt trieån cuûa taûo. Theo Nguyeãn Vaên Tö, 2003 ñoái vôùi caùc loaøi caù nöôùc ngoït, khi pH 10,8 quaù trình trao ñoåi chaát seõ ngöøng haún vaø caù cheát. Nhu caàu oxy cuûa caù ñaït möùc toái öu ôû ñoä pH töø 7 – 8. Caù cheùp Nhaät noùi rieâng theo Leâ Thò Thanh Muoán, 2001 thì pH thích hôïp töø 6 – 7,5. Keát quaû kieåm tra töø Baûng 4.4 cho thaáy pH trong beå kính töông ñoái oån ñònh trong ngaøy, pH khoaûng 6,5 – 7,5 coøn trong giai pH töø 6 – 8, pH trong giai dao ñoäng nhieàu laø do nguoàn nöôùc ôû ao bò dô vaø khoâng ñöôïc thay ñoåi thöôøng xuyeân. Qua caùc laàn kieåm tra veà yeáu toá moâi tröôøng naøy raát thích hôïp cho vieäc öông nuoâi caù cheùp Nhaät. 4.5 Toác Ñoä Sinh Tröôûng, Tæ Leä Soáng vaø Khaû Naêng Leân Maøu cuûa Caù Cheùp Nhaät (Cyprinus carpio) Trong voøng ñôøi cuûa baát cöù moät sinh vaät naøo, thöôøng tæ leä soáng soùt ôû giai ñoaïn ñaàu raát thaáp vaø caù cheùp Nhaät cuõng khoâng ngoaïi leä. Do ñoù, tæ leä soáng cuûa caù töông ñoái khoâng cao. Töông öùng vôùi 4 ñôït cho sinh saûn caù cheùp Nhaät, chuùng toâi boá trí 4 ñôït öông, moãi ñôït öông boá trí 3 giai, maät ñoä 300 con trong moät giai 2 x 2m (NT I) coøn nuoâi trong beå kính (NT II) 100 caù theå trong moät beå kính 80 x 40 x 60cm. 4.5.1 Taêng tröôûng cuûa caù cheùp Nhaät (Cyprinus carpio) 4.5.1.1 Taêng tröôûng cuûa caù cheùp ôû NT I Do muïc tieâu ñeà taøi laø khaûo saùt khaû naêng di truyeàn maøu saéc töø boá meï cho ñôøi con vaø thôøi gian leân maøu sôùm hay muoän. Cho neân, maät ñoä öông trong giai khoâng ñöôïc chuùng toâi quan taâm nhieàu laém, vì vaäy boá trí maät ñoä töông ñoái daøy. Tuy nhieân, Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 35 neáu caù taêng tröôûng toát xuaát hieän maøu sôùm, ngoaïi hình ñeïp seõ mang laïi lôïi nhuaän cao hôn cho ngöôøi saûn xuaát. Chuùng toâi tieán haønh caân ño troïng löôïng vaø chieàu daøi caù qua 4 ñôït öông. Moãi laàn kieåm tra 20 caù theå trong moät giai vaø ñònh kyø kieåm tra 15 ngaøy tuoåi moät laàn. a/ Chieàu daøi caù qua caùc laàn kieåm tra Taêng tröôûng chieàu daøi cuûa caù qua 4 laàn öông, ñöôïc chuùng toâi ghi nhaän laïi keát quaû nhö sau. Baûng 4.5 Chieàu daøi trung bình cuûa caù cheùp Nhaät qua caùc laàn kieåm tra Chieàu daøi(cm) Coâng thöùc lai Laàn öông 5 ngaøy 15 ngaøy 30 ngaøy 45 ngaøy 60 ngaøy 1 0,7 1,40 2,16 2,88 4,56 I 2 0,7 1,40 2,55 3,28 4,90 1 0,7 1,32 2,43 3,3 4,82 II 2 0,7 1,09 2,62 3,65 4,95 Qua Baûng 4.5 cho thaáy caù ôû giai ñoaïn 15 ngaøy tuoåi caû hai laàn öông, chieàu daøi caù ôû CT I cao hôn CT II nhöng khoâng ñaùng keå, ôû CT II laàn 2 thaáp nhaát laø do thôøi tieát luùc ñoù raát oi böùc, neân laøm giaûm söï aên moài cuûa caù. Vì vaäy, söï taêng tröôûng ôû giai ñoaïn naøy khoâng cao laém. ÔÛ giai ñoaïn 30 ngaøy tuoåi caù ôû CT II laàn 2 cao nhaát laø 2,62 cm vaø ôû CT I laàn 1 thaáp nhaát laø 2,16 cm, laø do caù ôû CT I laàn 1 coù tyû leä soáng cao hôn caùc ñôït öông coøn laïi, maät ñoä caù trong giai daøy, söï tranh moài vôùi nhau cuõng nhieàu, moâi tröôøng soáng chaät heïp hôn, daãn ñeán taêng tröôûng kích thöôùc cuõng chaäm laïi. Ñoái vôùi CT II laàn 1 tyû leä soáng thaáp neân caù phaân boá trong giai töông ñoái roäng raõi hôn, caù bôi loäi nhieàu hôn vì vaäy, caù seõ aên nhieàu neân nhanh taêng tröôûng. Ngoaøi ra caù boá meï coù chaát löôïng toát seõ cho con gioáng toát vaø ñaït ñöôïc möùc taêng tröôûng cao . ÔÛ giai ñoaïn caù 45 ngaøy tuoåi ôû caùc ñôït öông taêng tröôûng ñeàu, toác ñoä taêng tröôûng töông ñoái nhö nhau, caù cuûa ñôït öông naøo coù kích thöôùc lôùn hôn sau moät thôøi gian nuoâi caù ñoù cuõng seõ coù kích thöôùc lôùn hôn. ÔÛ giai ñoaïn 60 ngaøy tuoåi cuõng nhö 45 ngaøy tuoåi, toác ñoä taêng tröôûng chieàu daøi trong caùc ñôït öông taêng ñeàu. Qua caùc giai ñoaïn ngaøy tuoåi thì toác ñoä taêng tröôûng chieàu daøi ôû giai ñoaïn 30 – 45 ngaøy tuoåi thaáp hôn caù ôû giai ñoaïn 15 – 30 vaø 45 – 60 ngaøy tuoåi (Ñoà thò 4.4). Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 36 0 1 2 3 4 5 6 5 15 30 45 60 Thôøi gian (ngaøy tuoåi) Chieàu daøi (cm) 1 2 1 2 Ñoà thò 4.4 Söï taêng tröôûng chieàu daøi caù ôû CT I vaø CT II trong thôøi gian thí nghieäm b/ Troïng löôïng caù cheùp qua caùc laàn kieåm tra Töông töï chieàu daøi chuùng toâi ghi nhaän laïi keát quaû troïng löôïng caù qua caùc laàn kieåm tra. Baûng 4.6 Troïng löôïng trung bình caù qua caùc laàn kieåm tra Troïng löôïng (g) Coâng thöùc lai Laàn öông 5 ngaøy 15 ngaøy 30 ngaøy 45 ngaøy 60 ngaøy 1 0,0016 0,03 0,14 0,34 1,50 I 2 0,0016 0,03 0,27 0,79 2,12 1 0,0016 0,03 0,25 0,74 1,73 II 2 0,0016 0,02 0,32 1,15 2,66 Qua Baûng 4.6 cho chuùng toâi thaáy caù 15 ngaøy tuoåi ôû caùc ñôït öông baèng nhau, rieâng caù ôû CT II laàn 2 thaáp nhaát laø 0,02 g, caù taêng troïng chaäm laø do caù aên khoâng nhieàu. ÔÛ giai ñoaïn caù 30 ngaøy tuoåi thì caù ôû CT I laàn 1 thaáp nhaát laø 0,14 g roài ñeán CT II laàn 1 laø 0,25 g vaø CT II laàn 2 lôùn nhaát 0,32g. Khi chieàu daøi caù taêng leân thì troïng löôïng caù seõ taêng theo. Töông töï nhö caù 30 ngaøy tuoåi thì caù 45 vaø 60 ngaøy tuoåi cuõng taêng theo trình töï treân. Khi caù coøn nhoû chieàu daøi seõ taêng nhanh vaø ngöôïc laïi caù caøng lôùn thì troïng löôïng seõ taêng nhanh hôn (Ñoà thò 4.5). Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 37 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 5 15 30 45 60 Thôøi gian (ngaøy tuoåi) Troïng löôïng (g) 1 2 1 2 Ñoàà thò 4.5 Söï taêng tröôûng troïng löôïng CT I vaø CT II trong thôøi gian thí nghieäm Hình 4.8 Chieàu daøi caù 15 ngaøy tuoåi cuûa CT I Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 38 Hình 4.9 Chieàu daøi caù 15 ngaøy tuoåi cuûa CT II Hình 4.10 Chieàu daøi caù 30 ngaøy tuoåi cuûa CT I Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 39 Hình 4.11 Chieàu daøi caù 30 ngaøy tuoåi cuûa CT II Hình 4.12 Chieàu daøi caù 45 ngaøy tuoåi cuûa CT I Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 40 Hình 4.13 Chieàu daøi caù 45 ngaøy tuoåi cuûa CT II Hình 4.14 Chieàu daøi caù 60 ngaøy tuoåi cuûa CT I Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 41 Hình 4.15 Chieàu daøi caù 60 ngaøy tuoåi cuûa CT II 4.5.1.2 Taêng tröôûng cuûa caù cheùp Nhaät ôû NT II Ñeå quan saùt thôøi gian xuaát hieän maøu nhö theá naøo, chuùng toâi chæ boá trí caù ôû trong beå kính CT II töông öùng vôùi hai ñôït sinh saûn, moãi laàn boá trí 3 beå vôùi maät ñoä 100 con trong moät beå 80 x 40 x 60cm. Töông töï nhö ôû NT I chuùng toâi cuõng tieán haønh caân ño chieàu daøi vaø troïng löôïng caù ôû hai ñôït öông, moãi laàn kieåm tra 10 caù theå trong moät beå kính vaø ñònh kyø kieåm tra 15 ngaøy tuoåi moät laàn. a/ Chieàu daøi caù qua caùc laàn kieåm tra Keát quaû ño chieàu daøi ñöôïc chuùng toâi ghi nhaän sau. Baûng 4.7 Chieàu daøi trung bình cuûa caù NT II qua caùc laàn kieåm tra Chieàu daøi(cm) Laàn öông 5 ngaøy 15 ngaøy 30 ngaøy 45 ngaøy 60 ngaøy 1 0,7 1,52 2,46 2,93 3,9 2 0,7 1,53 2,38 3,00 3,99 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 42 Qua Baûng 4.7 chuùng toâi thaáy caùc giai ñoaïn ngaøy tuoåi cuûa hai laàn öông coù kích thöôùc töông ñoái khoâng khaùc bieät nhau nhieàu nhö laø ôû 15 ngaøy tuoåi laàn öông 1 laø 1,52 cm coøn ôû laàn öông 2 laø 1,53cm. ÔÛ caù 30 ngaøy tuoåi laàn öông 1 laø 2,46 cm laàn öông 2 laø 2,38 cm vaø 45 vaø 60 ngaøy tuoåi cuõng khoâng cheânh leäch nhieàu. Söï khaùc bieät nhau khoâng nhieàu coù leõ do nhieät ñoä ít cheânh leäch trong ngaøy, pH trong nöôùc töông ñoái oån ñònh, tuy nhieân söï taêng tröôûng chieàu daøi cuûa caù ôû NT II thaáp hôn caù ôû NT I laø do nguoàn thöùc aên ôû NT I doài giaøu, ngoaøi thöùc aên naáu chín, truøn chæ coøn coù nguoàn thöùc aên töï nhieân trong ao nhö taûo, teùp boø, … neân giuùp cho caù coù nhieàu khaåu vò aên, caù seõ aên moài nhieàu vì theá caù taêng tröôûng nhanh. Söï cheânh leäch veà kích côõ caù phaân ñaøn ôû NT I cuõng cao hôn so vôùi NT II nhö caù 30 ngaøy tuoåi ôû NT I lôùn nhaát laø 5cm vaø nhoû nhaát laø 1,4cm coøn kích thöôùc caù lôùn nhaát ôû NT II laø 4cm vaø nhoû nhaát laø 1,5cm. Nhö vaäy, ñoái vôùi nhöõng con coù kích thöôùc lôùn seõ baét moài maïnh hôn nhöõng con coù kích thöôùc nhoû töø ñoù daãn ñeán söï cheânh leäch veà kích côõ giöõa caùc caù theå trong ñaøn. b/ Troïng löôïng caù qua caùc laàn kieåm tra Cuõng nhö chieàu daøi chuùng toâi ghi nhaän laïi keát quaû troïng löôïng qua caùc laàn kieåm tra. Baûng 4.8 Troïng löôïng trung bình cuûa caù NT II qua caùc laàn kieåm tra Troïng löôïng (g) Laàn öông 5 ngaøy 15 ngaøy 30 ngaøy 45 ngaøy 60 ngaøy 1 0,0016 0,05 0,26 0,36 0,88 2 0,0016 0,05 0,27 0,41 0,97 Töø Baûng 4.5 cho thaáy troïng löôïng cuûa caù qua caùc giai ñoaïn ngaøy tuoåi ôû hai laàn öông cuõng nhö chieàu daøi ít cheânh leäch nhau nhieàu. Caù 30 ngaøy tuoåi ôû laàn öông 1 laø 0,26g, coøn laàn öông 2 laø 0,27g. Caù 45 ngaøy tuoåi ôû laàn öông 1 laø 0,36g, ôû laàn öông 2 laø 0,41g vaø caù 60 ngaøy tuoåi laàn laø 0,88g, ôû laàn 2 laø 0,97g. 4.5.2 Tyû leä soáng caù cheùp Nhaät (Cyprinus carpio) 60 ngaøy tuoåi 4.5.2.1 Tyû leä soáng cuûa caù ôû NT I Do nhieät ñoä trong giai cao töø 29 – 310C neân caù 5 ngaøy tuoåi coù troïng löôïng trung bình khoaûng 0,0016 g, chieàu daøi trung bình khoaûng 0,7 cm ñöôïc thaû xuoáng giai trong nhöõng ngaøy ñaàu caù con cheát töông ñoái nhieàu. Baûng 4.9 Tyû leä soáng caù 60 ngaøy tuoåi ôû NT I Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 43 Coâng thöùc Laàn öông Maät ñoä (con/m2) Tæ leä soáng (%) 1 75 67,64 I 2 75 50,24 1 75 48,05 II 2 75 63,57 Qua Baûng 4.9 tyû leä soáng cuûa caù ôû CT I laàn öông thöù hai laø 50,24% vaø caù CT II laàn 1 laø 48,05% thaáp nhaát trong 4 ñôït öông vì do nhieät ñoä luùc ñaàu thaû xuoáng giai khaù cao, khoaûng 310C neân caù con cheát khaù nhieàu. Tæ leä soáng cuûa caùc ñôït öông naøy töông ñoái khoâng cao laø do nhieät ñoä ôû giai hôi cao, maät ñoä caù thaû töông ñoái daøy neân daãn ñeán caù coù hieän töôïng phaân ñaøn nhieàu. Nhö chuùng ta bieát caù cheùp Nhaät laø loaøi aên taïp thieân veà ñoäng vaät neân seõ coù khaû naêng aên laãn nhau.Töø caùc yeáu toá treân laøm cho tæ leä soáng cuûa caù giaûm. Tuy nhieân, vôùi keát quaû naøy cuõng khaù thaønh coâng ñoái vôùi caù cheùp Nhaät. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 I IICoâng thöùc lai T æ le ä s oá n g (% ) Laàn öông 1 Laàn öông 2 Ñoà thò 4.6 Tyû leä soáng cuûa caù cheùp Nhaät giöõa CT I vaø CT II trong thôøi gian thí nghieäm (NT I) Qua Ñoà thò 4.6 theå hieän tyû leä soáng cuûa caù CT I laàn 1 cao nhaát laø 67,64 % vaø thaáp nhaát laø ôû CT II laàn 1 laø 48,05 %. Töø ñoù, ta thaáy nhieät ñoä aûnh höôûng lôùn ñoái vôùi caù con. 4.5.2.2 Tyû leä soáng cuûa caù 60 ngaøy tuoåi ôû NT II Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 44 Do boá trí trong beå kính ñaët trong nhaø coù maùi che, nhieät ñoä töông ñoái oån ñònh khoaûng 27 – 300C thích hôïp cho caù con, ñoàng thôøi pH cuõng oån ñònh laø 7,5. Do ñoù, ñieàu kieän moâi tröôøng thích hôïp cho caù, neân nhöõng ngaøy ñaàu boá trí caù ít bò cheát. Keát quaû kieåm tra tyû leä soáng ñöôïc chuùng toâi ghi laïi ôû Baûng 4.10 Baûng 4.10 Tyû leä soáng caù 60 ngaøy tuoåi cuûa NT II Nghieäm thöùc Laàn öông Tæ leä soáng (%) II 1 72 2 72,3 Qua Baûng 4.10 cho thaáy raèng tæ leä soáng ôû hai ñôït öông töông ñöông nhau nhöng so vôùi öông trong giai thì tyû leä soáng cuûa caù öông trong beå kính coù phaàn cao hôn. Laàn 1 ñaït 72% vaø laàn 2 ñaït 72,3%. Ñieàu naøy coù leõ do caù trong beå kính ñöôïc chaêm soùc chu ñaùo hôn, moâi tröôøng nöôùc luoân trong saïch, nhieät ñoä khoâng cao. Do ñoù, khaû naêng thaát thoaùt vì beänh taät, vì moâi tröôøng, … ít hôn. Töø ñoù daãn ñeán tyû leä soáng cao hôn. 4.5.3 Khaû naêng leân maøu cuûa caù cheùp Nhaät (Cyprinus carpio) Khaû naêng leân maøu cuûa caù cheùp Nhaät laø do yeáu toá di truyeàn cuûa caù boá meï, moâi tröôøng soáng vaø nguoàn thöùc aên. Tuy nhieân, trong caùc yeáu toá treân thì di truyeàn laø yeáu toá quyeát ñònh ñeán maøu saéc cuûa ñôøi con laø chuû yeáu. Söï di truyeàn ñeán maøu saéc cuûa caù, caùc kieåu maøu saéc ñöôïc xaùc ñònh bôûi söï coù maët hoaëc vaéng maët moät soá ít gen ñaëc bieät: troäi hoaëc laën. Ñeán nay ngöôøi ta ñaõ xaùc laäp ñöôïc tính chaát di truyeàn cuûa moät vaøi kieåu maøu saéc caù cheùp. Caù cheùp xanh da trôøi cuûa Ñöùc laø daïng laën. Caù cheùp xanh da trôøi cuûa Ba Lan cuõng laø ñoät bieán laën. Caù cheùp vaøng, xaùm, tím cuûa Ñöùc cuõng laø nhöõng ñoät bieán laën. Caùc daïng caù cheùp coù maøu saéc khaùc nhau nhö laø vaøng aùnh (gen g), xaùm (gen gr), xanh da trôøi (gen b) ôû Israel ñöôïc nghieân cöùu kyõ. Caû ba maøu saéc treân ñöôïc quy ñònh bôûi caùc gen laën di truyeàn ñoäc laäp. Coù nhieàu kieåu maøu saéc ôû caù cheùp Vieät Nam vaø nhaát laø ôû caù cheùp Nhaät: maøu ñoû, vaøng gaàn nhö traéng, tím, naâu, ñen vaø caû caù ñoáùm nhieàu maøu. Theo Kataxonov caùc maøu saéc treân da cuûa caù cheùp Nhaät coù ñöôïc laø nhôø nhöõng toå hôïp cuûa moät soá gen laën maø ngöôøi ta chöa nghieân cöùu ñöôïc quy luaät di truyeàn. Coù hai gen troäi di truyeàn theo kieåu Mendel laø gen ñoáùm vaøng saùng treân löng (D) vaø gen laøm saùng toaøn thaân (L). Gen maøu saùng neáu laø dò hôïp töû seõ laøm giaûm söùc soáng, coøn ôû ñoàng hôïp töû thì cheát hoaøn toaøn. Aûnh höôûng thöùc aên leân maøu saéc, theo Leâ Thanh Huøng, 2004 thì coù nhieàu thöïc vaät vaø ñoäng vaät chöùa caùc saéc toá thieân nhieân taïo cho cô, da cuûa caù coù maøu vaøng cam vaø ñoû, ... Caù khoâng theå töï toång hôïp caùc saéc toá maø chuùng phaûi ñöôïc cung caáp töø thöùc Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 45 aên. Astaxanthin hieän dieän nhieàu trong caùc loaøi giaùp xaùc nhö toâm cua. Thöïc vaät chöùa nhieàu Carotenoid hieän dieän nhieàu trong baép vaøng, boät coû vaø caùc loaïi taûo. Do vaäy, muoán caù caûnh coù maøu saéc ñeïp hôn trong thöùc aên coâng nghieäp thöôøng boå sung moät soá saéc toá ñeå taïo maøu. Aûnh höôûng moâi tröôøng leân maøu saéc, khi caù ñöôïc nuoâi trong moâi tröôøng nöôùc saïch khoâng bò oâ nhieãm, aùnh saùng ñaày ñuû thì chuùng seõ theå hieän roõ maøu saéc cuûa gioáng loaøi ñoù roõ hôn, saëc sôõ hôn. 4.5.3.1 Khaû naêng leân maøu cuûa caù ôû NT I Ñeå theo doõi khaû naêng di truyeàn maøu saéc ôû theá heä con, chuùng toâi tieán haønh boá trí hai pheùp lai khaùc nhau. Pheùp lai moät (CT I) chuùng toâi tieán haønh cho giao phoái caù boá meï coù cuøng maøu vaøng gaám, vaåy aùnh kim vaø ñuoâi daøi. Qua theo doõi chuùng toâi quan saùt thaáy caù 15 ngaøy tuoåi coù maøu vaøng trong, coù theå nhìn thaáy noäi taïng beân trong cô theå vaø ñöôøng xöông soáng cuûa caù.Trong thôøi gian naøy vaåy caù chöa phaùt trieån, nhöng khi caù 30 ngaøy tuoåi chuùng toâi kieåm tra caân ño, thaáy caù coù maøu vaøng gioáng nhö laø caù boá meï vaø ñaõ coù vaåy ñaày ñuû. Khi caù 60 ngaøy tuoåi keát thuùc thí nghieäm, taát caû caùc caù con ñeàu maøu saéc gioáng nhö caù boá meï laø maøu vaøng gaám, vaåy coù aùnh kim ñuoâi daøi. Töø keát quaû treân cho thaáy maøu saéc cuûa caù boá meï ñaõ theå hieän ôû ñôøi con vaø coù leõ caù boá meï naøy coøn laø doøng thuaàn vì caû hai ñôït cho sinh saûn tyû leä caù con ñeàu ñaït 100% maøu vaøng gaám, vaåy aùnh kim vaø ñuoâi daøi. Pheùp lai hai, chuùng toâi cho lai caù boá meï coù maøu ñoû ñen, traéng ñen ñuoâi cuït (CT II). Trong quaù trình öông nuoâi, kieåm tra caân ño ôû caùc giai ñoaïn ngaøy tuoåi, chuùng toâi theo doõi thaáy caù 15 ngaøy tuoåi coù nhöõng ñoám saéc toá ñen treân thaân vaø ñænh ñaàu. Caù 30 ngaøy tuoåi coù maøu saéc gaàn nhö laø caù tröôûng thaønh. Caù 60 ngaøy tuoåi keát thuùc thí nghieäm, chuùng toâi tieán haønh kieåm tra tæ leä leân maøu cuûa caù ñôøi con. Kieåm tra laàn öông thöù nhaát: Tæ leä caù moät maøu (vaøng cam 21,08%; traéng baïc 3,34%): 24,32%. Tæ leä caù hai maøu (cam ñen 20,81%; traéng maûng hoàng 3,91%; traéng ñen 5,13%): 29,85%. Tæ leä caù ba maøu (cam ñen traéng 20,81%; cam ñen phôùt lam 22,83%): 43,64%. Tæ leä caù khoâng theo söï phoái maøu (vaøng nhaït moät vaøi chaám ñen treân thaân 2,16%):2,16% Kieåm tra laàn öông thöù hai. Tæ leä caù moät maøu (vaøng cam 20.1%; traéng baïc 8,27%): 28,37%. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 46 Tæ leä caù hai maøu (cam ñen 18,06%; traéng maûng hoàng 6,02%; traéng ñen 5%): 29,08%. Tæ leä caù ba maøu (cam ñen traéng 16,88%; cam ñen phôùt lam 25,59%): 42,47%. Tæ leä caù khoâng theo söï phoái maøu (traéng maûng cam 0,003%):0,003%. Töø caùc keát quaû kieåm tra treân tæ leä caù 3 maøu chieám nhieàu nhaát, caù 1 maøu vaø caù 2 maøu tæ leä khoâng hôn keùm nhau nhieàu. Nhö vaäy, khi cho lai caù boá vaø caù meï coù 2 maøu khaùc nhau seõ cho tæ leä caù 3 maøu chieám nhieàu nhaát. Trong thöùc aên cho caù cheùp Nhaät goàm coù boät baép vaøng, caùc loaïi taûo vaø teùp boø trong giai, neân ñaõ goùp phaàn taïo maøu vaøng cam röïc rôõ hôn treân da caù vaø tyû leä maøu vaøng cam treân da chieám ña soá, khoaûng 80,63 – 85,53%. Caëp caù boá meï cho lai coù maøu ñen vaø saéc toá ñen laø tính traïng troäi, neân tæ leä leân maøu cuûa ñôøi con lai coù maøu ñen cuõng khaù nhieàu khoaûng töø 65,53 - 69,58%, söï theå hieän maøu traéng trong ñôøi con chieám tæ leä 33,19 – 36,17%. Qua quaù trình theo doõi ñoái vôùi caù ôû CT II, chuùng toâi nhaän thaáy caù 15 ngaøy tuoåi ñaõ coù söï xuaát hieän maøu treân thaân caù. Theo Ngoâ Vaên Ngoïc, 2001 caù cheùp töø 12 – 15 ngaøy tuoåi trong thôøi gian naøy caù baét ñaàu chuyeån sang aên ñoäng vaät ñaùy loaïi nhoû, ngoaøi ra caù aên ñöôïc thöùc aên hoãn hôïp (caùm gaïo naáu vôùi boät baép vaø boät caù), do ñoù maët duø maøu saéc cuûa caù laø do caùc gen quy ñònh, nhöng söï xuaát hieän maøu sôùm hay muoän tuøy thuoäc vaøo nguoàn thöùc aên. Neáu nhö nguoàn thöùc aên chöùa nhieàu chaát saéc toá khi ñoù caù aên vaøo seõ laøm gia taêng soá löôïng chaát taïo maøu trong cô theå.Vì vaäy, maøu seõ xuaát hieän sôùm. Ngoaøi ra ñieàu kieän aùnh saùng cuõng laøm cho vieäc toång hôïp saéc toá xaûy ra nhieàu vaø nhanh hôn. Cho neân nuoâi caù trong ñieàu kieän ñaày ñuû aùnh saùng, thöùc aên coù saéc toá, seõ laøm cho caù coù maøu saéc saùng boùng vaø xuaát hieän maøu sôùm. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 47 Hình 4.16 Maøu saéc caù CT I Hình 4.17 a Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 48 Hình 4.17b Hình 4.17 c Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 49 Hình 4.17 d Hình 4.17 e Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 50 Hình 4.17 f Hình 4.17 g Hình 4.17 a, b, c, d, e, f, g, maøu saéc caù lai CT II Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 51 4.5.3.2 Khaû naêng leân maøu cuûa NT II Nhaèm xaùc ñònh moät caùch chính xaùc hôn thôøi gian cuõng nhö soá löôïng caù ôû pheùp lai hai xuaát hieän maøu saéc, ñoàng thôøi ñeå phaân bieät loaïi maøu theå hieän ñöôïc deã daøng hôn, chuùng toâi boá trí öông caù con ôû pheùp lai hai trong beå kính vôùi moãi laàn öông boá trí 3 beå vaø maät ñoä öông laø 100 con trong moät beå. Qua theo doõi, chuùng toâi thaáy caù 13 ngaøy tuoåi baét ñaàu coù moät vaøi chaám ñen treân löng ôû haàu heát caù trong beå. Sau 15 ngaøy tuoåi caù troå maøu nhöng khoâng roõ neùt chæ laø nhöõng ñoám saéc toá treân thaân. Caù khoaûng 18 ngaøy tuoåi, ña soá coù nhöõng ñoám ñen lan roäng ra; moät vaøi con vaøng; moät vaøi con coù maøu vaøng ñen; moät vaøi con coù maøu vaøng ñen traéng. Khi vaåy caù aùnh leân ñoù laø maøu saéc cuûa caù tröôûng thaønh. Kieåm tra laàn öông thöù nhaát, keát quaû ñöôïc ghi nhaän nhö sau: Tæ leä caù moät maøu (vaøng cam): 23,15%. Tæ leä caù hai maøu (vaøng ñen 12,1%: traéng ñen 15,13%): 27,23%. Tæ leä caù ba maøu (vaøng ñen traéng 19,4%; vaøng ñen phôùt lam 30,2%): 49,6%. Kieåm tra laàn öông thöù hai, bao goàm: Tæ leä caù moät maøu (vaøng cam 27,77%; traéng baïc 5,55%): 33,32%. Tæ leä caù hai maøu ( traéng ñen 5,5%; vaøng ñen 19,88%): 25,38%. Tæ leä caù ba (maøu vaøng ñen traéng 23,4%; vaøng ñen phôùt lam 17,88%): 41,28% Töø keát quaû kieåm tra treân, caù 3 maøu chieám tæ leä cao nhaát, sau ñoù laø caù maøu vaøng cam, cuõng nhö nuoâi ôû giai caù 3 maøu chieám tæ leä cao nhaát. Nhöng khaû naêng theå hieän maøu ôû beå kính khoâng phong phuù maøu saéc nhö ôû giai. Maøu saéc ôû giai saëc sôõ saùng boùng coøn ôû beå kính maøu nhaït khoâng saùng boùng, laø do beå kính khoâng coù ñaày ñuû aùnh saùng vaø nguoàn thöùc aên töï nhieân. Vì vaäy, ngoaøi tính di truyeàn maøu saéc cuûa caù boá meï truyeàn cho ñôøi con, thì moâi tröôøng soáng, nguoàn thöùc aên aûnh höôûng raát lôùn ñeán söï theå hieän maøu cuûa caù. Toùm laïi, laø moät saûn phaåm mang tính chaát thöông maïi thì caàn coù maøu saéc ñeïp ñeå deã tieâu thuï, cho duø saûn phaåm ñoù chæ laø thöïc phaåm nhö caù hoài, toâm suù thì cuõng caàn phaûi coù maøu saéc ñeïp nhö maøu ñoû cam ôû caù hoài, maøu xanh ñaäm ôû toâm suù thì môùi thu huùt thò hieáu cuûa moïi ngöôøi vaø deã tieâu thuï. Do vaäy, ôû caù caûnh veà yeáu toá naøy coøn ñoøi hoûi cao hôn, phaûi laøm sao cho caù coù maøu saéc ñeïp vaø maøu phaûi sinh ñoäng saùng boùng thì môùi ñöôïc ngöôøi chôi caù caûnh quan taâm nuoâi. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 52 V. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ 5.1 Keát Luaän Töø nhöõng keát quaû thu ñöôïc trong quaù trình thöïc hieän ñeà taøi Lai Taïo Caù Cheùp Nhaät (Cyprin us ca rpio), chuùng toâi ruùt ra nhöõng keát luaän sau: Söùc sinh saûn thöïc teá dao ñoäng töø 16.200 – 51.000 tröùng/con. Caù cheùp Nhaät laø loaøi ñeû tröùng dính vaøo caây coû thuûy sinh. Caù ñeû toát ôû nhieät ñoä nöôùc 29 – 310C vôùi söï kích thích nöôùc chaûy vaø thaû giaù theå. ÔÛ nhieät ñoä nöôùc 27 – 300C tröùng nôû sau 29 – 31 giôø aáp. Tæ leä thuï tinh ôû möùc 47,3 – 73,5%. Tæ leä nôû töø 62,67 – 92,8% Sau 60 ngaøy öông, caù öông trong giai (NT I) taêng tröôûng toát hôn öông trong beå kính (caù coù chieàu daøi giao ñoäng töø 4,58 – 4,95cm vaø troïng löôïng töø 1,5 – 2,66g. Caù ôû beå kính coù chieàu daøi 3,9 – 3,99cm, troïng löôïng 0,88 – 0,97g. Tuy nhieân, tyû leä soáng cuûa caù thì ngöôïc laïi, ñoái vôùi caù öông trong giai tyû leä soáng ñaït 48,05 – 67,64%. Tyû leä ôû beå kính töø 72 – 72,3% Khaû naêng leân maøu. Caù ôû (CT I) ñaït 100% maøu vaøng gaám, trong khi ñoù caù ôû (CT II) tyû leä maøu caû trong giai vaø beå kính töông ñöông nhau: caù ba maøu 42,47% – 43,64, hai maøu 29,08 – 29,85%, moät maøu 24,32 – 28,37%. Caù ôû giai coù maøu saëc sôû. Caù ôû beå kính tyû leä ba maøu 41,28 – 49,6%, hai maøu 25,38 – 27,23%, moät maøu 23,15 – 33,32%. Caù ôû beå kính troå maøu sôùm hôn moät sôùm hôn moät ít so vôùi ôû giai ( 13 ngaøy so vôùi 15 ngaøy). 5.2 Ñeà Nghò Boá trí nhieàu pheùp lai ñeå khaúng ñònh möùc ñoä thuaàn cuûa caù boá meï, töø ñoù tieán haønh lai taïo maøu vôùi soá löôïng lôùn caùc tæ leä ñöïc caùi khaùc nhau ñeå coù theå aùp duïng roäng raõi vaøo thöïc teá saûn xuaát. Tieán haønh nghieân cöùu veà gen di truyeàn maøu saéc ôû caù cheùp Nhaät. Töø ñoù boá trí caùc pheùp lai nhaèm naâng cao tyû leä con lai coù maøu saéc ñeïp. Caàn nghieân cöùu veà aûnh höôûng cuûa thöùc aên taùc ñoäng ñeán quaù trình leân maøu cuûa caù cheùp Nhaät. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 53 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO VOÕ HUY AÙNH, Mo ät soá ña ëc ñieå m sinh ho ïc vaø kyõ thua ät sinh sa ûn caù ña àu laân ki m tu yeán (A equid ens pu lcher ). Luaän Vaên Toát Nghieäp Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi HoïcNoâng Laâm Tp.HCM LEÂ THÒ BÌNH, Kyõ t hua ät nuo âi caù caûnh. Baøi Giaûng Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm TP. HCM VOÕ VAÊN CHI, 1993. Caù caûnh. Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Kyõ Thuaät. Haø Noäi. MAI THÒ THU HIEÀN, 2005. Aûnh höôûng cuûa moät s o á loaï i th öùc aên ñ eán khaû na êng leân maøu ôû caù caûnh – Luaän Vaên Toát Nghieäp Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. LEÂ THÒ PHÖÔNG HOÀNG, Di tru yeàn ca ù caû nh. Baøi Giaûng Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm TP. HCM V. X KIRPITSNIKOV, 1977. Di truyeàn ho ïc va ø cho ïn gi oáng caù. (THANH PHÖÔNG dòch Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät. Haø Noäi). DICK MILLS, 1993. Kyõ thuaät nu oâi caù caûnh. (PHAN HAÏNH dòch, 1999. Nhaø Xuaát Baûn Vaên Hoùa Thoâng Tin. Haø Noäi). DÖÔNG HOÀNG NGA, 2003. Kyõ thua ät sa ûn xua át gio áng caù cheùp nhaä t (Cypr ius sp ). Luaän Vaên Toát Nghieäp Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. NGOÂ VAÊN NGOÏC, 2001. S aûn xu aát g ioáng caù. Baøi Giaûng Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM. BUØI MINH TAÂM, K yõ th ua ät nuo âi caù caûnh. Vieän Khoa Hoïc Thuûy Saûn – Khoa Noâng Nghieäp Ñaïi Hoïc Caàn Thô NGUYEÃN COÂNG THAÉNG,1996. Cho caù cheù p ñ eû nh aân t aïo. Vieän Nuoâi Troàng Thuûy Saûn I. TRÒNH MINH TUAÁN, Kyõ thuaät saûn xuaát gioáng caù thaùc laùc (Noto pt eru s Notop terus). Luaän Vaên Toát Nghieäp Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp.HCM Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 54 NGUYEÃN VAÊN TÖ, 2003. Sinh lyù ca ù vaø gia ùp xaù c. Baøi Giaûng Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm TP. HCM PHAÏM MAÏNH TÖÔØNG, TRAÀN MAI THIEÂN, 1979. La i kinh teá caù cheùp. Nhaø Xuaát Baûn Noâng Nghieäp. MAI ÑÌNH YEÂN, 1979. Ngö loa ïi ho ïc. Nhaø Xuaát Baûn Ñaïi Hoïc vaø Trung Hoïc Chuyeân Nghieäp Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1 Keát quaû cho sinh saûn nhaân taïo caù cheùp Nhaät (Cyp rinu s carpio) Baûng 1 Keát quaû sinh saûn nhaân taïo caù cheùp Nhaät Coâng thöùc Soá laàn Nhieät ñoä (oC) Soá caù cho sinh saûn (ñöïc/caùi) P caù caùi Thôøi gian hieäu öùng Toång soá tröùng 1 31 1 1 520 10 51.000 I 2 31 1 1 640 11 23.220 1 31 1 1 750 7 36.400 II 2 29 1 1 640 12 16.200 Baûng 2 Keát quaû aáp tröùng caù cheùp Nhaät Coâng thöùc Soá laàn Nhieät ñoä nöôùc (0C) Soá tröùng thu ñöôïc (tröùng) Soá tröùng thuï tinh (tröùng) Soá caù môùi nôû (con) Tæ leä thuï tinh Tæ leä nôû Thôøi gian nôû Soá caù con thu ñöôïc (con) 1 27 - 29 51.000 37.500 34.800 73,5 92,8 30 34.000 I 2 29 - 30 35.924 16.992 10.649 47,3 62,67 29 9.691 1 29 - 30 36.400 21.272 17.953 58,44 84,4 31 17.500 II 2 29 - 30 16.200 11.113 8.812 68,6 79,3 30 15.223 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Phuï luïc 2 Chæ tieâu moâi tröôøng trong thôøi gian thí nghieäm Baûng 3 Keát quaû nhieät ñoä vaø pH trong thôøi gian thí nghieäm Ao (NT I) Beå kính (NT II) STT Nhieät ñoä (0C) pH Nhieät ñoä (0C) pH Saùng Chieàu Saùng Chieàu Saùng Chieàu Saùng Chieàu 1 29 32 7,5 8 27 29 7,5 7,5 2 29 33 7,5 8,0 27,5 29 7,5 7,5 3 29 34 7,5 8,0 28,5 29 7,5 7,5 4 29 32 7,5 8 27 28 7,5 7,5 5 30 32 7,5 8 27 29 7,5 7,5 6 31 34 7,5 7,5 27 29 7,5 7,5 7 29 32,5 7 7,5 27 28,5 7,5 7,5 8 30,5 32,5 6,5 7 27 29 7,5 7,5 9 30 32 6,5 7 27 29 7,5 7,5 10 30 32 6,5 7 27 29 7,5 7,5 11 30 32 6,5 7 27 29 7,5 7,5 12 30 32 6 6,5 27 29 6,5 6,5 TB 29 - 33 6 – 8 27 - 29 6,5 – 7,5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Phuï luïc 3 Taêng tröôûng cuûa caù cheùp Nhaät (NT I) Baûng 4 Keát quaû kieåm tra taêng tröôûng cuûa caù cheùp nhaät 15 ngaøy tuoåi CT I CT II Chieàu daøi(cm) Troïng löôïng (g) Chieàu daøi(cm) Troïng löôïng (g) STT Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 1 1,6 1,3 0,04 0,03 1,2 1,2 0,02 0,03 2 1,3 1,6 0,03 0,06 1,5 1,2 0,04 0,03 3 1,4 1,6 0,03 0,04 1,5 1,03 0,05 0,015 4 1,6 1,4 0,06 0,03 1,1 0,93 0,023 0,008 5 1,5 1,5 0,04 0,04 1 1,2 0,07 0,014 6 1,4 1,4 0,04 0,04 0,9 1,2 0,06 0,015 7 1,3 1,6 0,02 0,04 1,2 1,4 0,08 0,021 8 1,6 1,3 0,04 0,02 1,1 0,8 0,06 0,012 9 1,5 1,3 0,04 0,02 0,8 0,8 0,06 0,04 10 1,3 1,5 0,02 0,04 0,8 1,1 0,02 0,08 11 1,4 1,4 0,02 0,03 1,4 1,4 0,08 0,04 12 1,5 1,4 0,03 0,02 1,2 1,2 0,06 0,06 13 1,4 1,5 0,03 0,03 1 1 0,04 0,06 14 1,2 1,4 0,02 0,03 0,8 1 0,03 0,04 15 1,4 1,2 0,03 0,02 0,6 0,9 0,02 0,02 16 1,02 1,04 0,014 0,015 0,9 0,8 0,04 0,03 TB 1,40 1,40 0,03 0,03 1,3 1,09 0,03 0,02 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 5 Keát quaû kieåm tra taêng tröôûng cuûa caù cheùp nhaät 30 ngaøy tuoåi CT I CT II Chieàu daøi(cm) Troïng löôïng (g) Chieàu daøi(cm) Troïng löôïng (g) STT Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 1 2,2 1,5 0,13 0,06 3,7 5 0,69 2 2 3,3 2,5 0,54 0,18 3,3 3,7 0,46 0,98 3 2,6 3 0,19 0,4 1,7 2,2 0,05 0,16 4 2,5 2,8 0,14 0,35 2,1 2,8 0,11 0,3 5 2 2,7 0,08 0,2 2,2 2,9 0,13 0,44 6 1,6 2,1 0,04 0,11 1,6 1,8 0,05 0,08 7 2,5 2,1 0,22 0,14 1,9 2,2 0,07 0,17 8 1,5 2,6 0,05 0,12 4,6 2,1 1,23 0,21 9 1,8 2,6 0,26 0,14 3,8 2,3 0,69 0,2 10 3 2,2 0,23 0,16 3,1 1,8 0,88 0,13 11 1,8 2,8 0,07 0,18 3,7 3 0,66 0,52 12 2,5 2,2 0,18 0,15 1,9 2,5 0,07 0,29 13 2 2,1 0,1 0,12 3 2,2 0,3 0,17 14 2,4 2,4 0,14 0,18 2,5 2,7 0,2 0,35 15 2,4 3,5 0,15 0,56 2,1 2,5 0,11 0,2 16 2,1 3,1 0,1 0,5 2,2 2,3 0,12 0,15 17 1,5 2,5 0,04 0,28 3,2 1,7 0,43 0,04 18 1,9 2,4 0,07 0,34 3,7 1,7 0,82 0,08 19 3,4 3,2 0,46 0,42 3 4,2 0,37 0,93 20 1,7 2,2 0,07 0,22 1,7 3,8 0,09 0,85 21 1,3 2,6 0,02 0,17 3,4 3,7 0,56 0,72 22 2,8 3,5 0,22 0,52 2 2,5 0,13 0,23 23 2 2,2 0,09 0,18 2,7 2,8 0,24 0,22 24 2,2 3,5 0,1 0,46 2,5 2,5 0,23 0,19 25 1,6 3,5 0,03 0,48 2 2,8 0,12 0,19 26 1,9 3,2 0,06 0,39 2,5 2,7 0,18 0,24 27 2,8 3,2 0,28 0,5 2,7 2,8 0,24 0,24 28 2 2,7 0,08 0,26 3 2,8 0,29 0,2 29 1,9 2,7 0,08 0,19 1,4 2,1 0,03 0,14 30 1,5 3,7 0,04 0,54 3,4 2,8 0,46 0,18 31 1,6 3,2 0,05 0,52 3 2,3 0,33 0,17 32 1,3 4,1 0,02 0,68 1,7 1,9 0,06 0,11 33 2,3 3,2 0,17 0,48 1,7 2,5 0,07 0,22 34 2,8 2,3 0,28 0,17 2 2 0,18 0,11 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 35 2,2 3,4 0,16 0,39 1,8 2,5 0,08 0,15 36 3,1 2,4 0,25 0,18 1,7 4,2 0,05 1,19 37 1,5 2,8 0,03 0,22 1,6 3,5 0,06 0,82 38 2,4 2,2 0,15 0,12 3 2,6 0,33 0,29 39 2,1 3,2 0,09 0,45 2,1 2,5 0,15 0,16 40 2,4 2,4 0,15 0,2 1,8 2,1 0,08 0,14 41 1,7 2 0,04 0,11 2,4 2,3 0,17 0,17 42 2,2 3 0,11 0,38 2,4 2,3 0,17 0,22 43 3 3,5 0,27 0,56 3 1,5 0,37 0,04 44 1,4 1,5 0,06 0,15 2 2,3 0,12 0,13 45 1,7 2,1 0,05 0,13 2,5 1,5 0,24 0,06 46 1,8 2,2 0,06 0,14 2 3 0,15 0,41 47 2,5 2,8 0,15 0,24 2,4 3,3 0,15 0,47 48 1,9 2 0,08 0,16 2 2,5 0,08 0,26 49 1,9 2,5 0,11 0,21 1,9 2,5 0,07 0,3 50 2,6 1,3 0,19 0,06 1,8 2,8 0,06 0,34 51 1,6 1,5 0,04 0,04 2 1,8 0,15 0,22 52 1,8 1,2 0,26 0,21 2,2 2,4 0,18 0,21 53 2,4 1,9 0,14 0,13 1,6 3,1 0,12 0,4 54 2,1 1,5 0,07 0,08 1,6 2,9 0,15 0,33 55 1,7 1,4 0,22 0,11 2,6 3,2 0,31 0,31 56 2,8 2,5 0,28 0,2 2,1 1,2 0,13 0,11 57 2,8 2,7 0,05 0,23 2,2 4,1 0,17 0,54 58 2,6 2,4 0,17 0,16 2,7 3,2 0,25 0,3 59 2,1 2 0,15 0,16 3,2 2,8 0,35 0,28 60 2,8 2,8 0,32 0,75 2,3 1,5 0,14 0,04 TB 2,16 2,55 0,14 0,26 2,43 2,62 0,24 0,32 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 6 Keát quaû kieåm tra taêng tröôûng cuûa caù cheùp nhaät 45 ngaøy tuoåi NTI NTII Chieàu daøi(cm) Troïng löôïng (g) Chieàu daøi(cm) Troïng löôïng (g) STT Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 1 4,1 5,2 0,94 1,12 5,7 2,6 2,29 0,3 2 3,3 6,2 0,56 1,25 4,3 6,3 1,13 3,97 3 2,3 5,6 0,2 1,15 2,7 5,3 0,23 2,26 4 3,7 4,3 0,38 0,96 5,3 6,1 3,12 3,14 5 1,6 4,6 0,04 0,86 2,7 5,8 0,22 3 6 4 2,4 0,74 0,28 5,7 4,8 2,62 1,8 7 2,9 5,2 0,34 1,12 2,1 5,2 0,18 2,35 8 4,5 3,1 0,9 0,52 2,6 4,5 0,19 1,28 9 2,6 2,1 0,36 0,38 3,4 4,2 0,56 1,23 10 5 4,2 0,63 1,41 3,8 3,7 1,2 0,8 11 2,8 1,8 0,32 0,25 4,5 4 2,2 0,99 12 2,3 1,6 0,22 0,1 4,8 3,8 1,54 0,9 13 1,6 2,8 0,06 0,3 2,6 4,4 0,3 1,2 14 3,2 4,3 0,33 1,13 3,2 3,7 0,65 0,79 15 3,4 2,5 0,4 0,22 6,3 3,7 3,12 0,7 16 3,1 4,3 0,34 1,12 4,8 3,1 1,37 0,45 17 3,4 1,6 0,4 0,09 2 4,3 0,11 1,31 18 3,1 2,1 0,34 0,18 2,1 2 0,16 0,12 19 3,6 2,4 0,58 0,2 3,8 3,7 0,87 0,72 20 1,8 4,2 0,05 1,43 4,3 4,2 0,3 1,3 21 3,2 4,3 0,44 1,45 3,9 4 0,44 0,91 22 1,5 2,6 0,04 0,23 2,7 3,7 0,44 0,73 23 3,7 2,7 0,6 0,24 3,3 3,5 0,96 0,81 24 2,6 5,3 0,22 2,2 3 2,3 0,13 1,18 25 2,4 6,1 0,18 3,11 4,1 4,2 0,12 1,26 26 3 4,1 0,37 1,12 2,2 3,3 0,1 0,65 27 3,2 4,1 0,4 1,11 2,1 3,1 0,3 0,55 28 2,8 3,6 0,22 0,59 2 3 1,16 0,53 29 2,7 3,4 0,24 0,55 3,6 4,3 0,72 0,2 30 1,8 2,1 0,06 0,18 3,6 3,6 0,68 0,68 31 1,5 2 0,05 0,11 2,1 3,2 0,14 0,53 32 3,3 3,2 0,42 0,4 2,2 4,2 0,2 1,04 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 33 3,5 4,3 0,52 1,14 3,6 3,8 0,67 0,85 34 2,8 3,1 0,28 0,54 2,7 3,2 0,26 0,47 35 2,6 2,1 0,21 0,19 3,3 3 0,48 0,48 36 1,6 1,8 0,04 0,06 2,1 3 0,1 0,4 37 3,6 1,4 0,46 0,04 3,3 4,5 0,5 1,3 38 2,8 1,6 0,33 0,05 2,8 5,8 0,28 3,2 39 3,3 2,4 0,44 0,23 0,3 6,1 0,31 1,37 40 2,1 4,2 0,13 1,12 2,9 3 0,31 0,18 41 2,3 2,6 0,17 0,25 2,8 5 0,33 1,98 42 3,3 3,4 0,31 1,5 2,2 5,3 0,15 2,12 43 2,5 5,1 0,28 1,3 2,4 5,7 0,23 1,28 44 3,3 1,9 0,44 1,54 2,2 4,6 0,15 2,34 45 3,1 1,6 0,43 3,21 5,3 5,3 2,18 2,62 46 2,8 1,2 0,35 0,57 4,3 4,2 1,09 2,2 47 3,7 3,5 0,71 0,5 2,4 2 0,19 0,12 48 2,4 3,4 0,18 3,2 2,1 3,1 0,18 0,43 49 3,9 4,5 0,98 1,3 3,6 3,1 0,74 0,54 50 3,3 5,7 0,56 2,28 4,3 2,6 1,13 2,2 51 1,6 2,1 0,04 0,2 5,3 4,3 3,15 0,23 52 2,8 2,6 0,32 0,3 2,6 4,8 0,19 2,23 53 3,2 3,2 0,33 0,34 2,1 3,7 0,18 1,2 54 3,1 2 0,34 0,08 4,8 2 1,37 0,16 55 1,5 3,8 0,04 0,52 2,1 3,1 0,16 0,3 56 2,6 3 0,22 0,45 3,9 3 0,44 1,16 57 1,8 2,2 0,06 0,16 3,3 3,2 0,96 0,14 58 4,5 3,6 0,48 0,54 4,1 4,2 0,12 0,2 59 3,6 2,1 0,39 0,28 3,6 3,6 0,72 0,7 60 1,6 4,5 0,06 0,68 2,2 4,1 0,17 1,09 TB 2,88 3,28 0,34 0,79 3,30 3,95 0,74 1,15 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 7 Keát quaû kieåm tra taêng tröôûng cuûa caù cheùp nhaät 60 ngaøy CT I CT II Chieàu daøi(cm) Troïng löôïng (g) Chieàu daøi(cm) Troïng löôïng (g) STT Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 1 5 6 2,29 2,5 6 3,6 3,38 1,05 2 3,6 2,9 0,54 0,35 4,5 7,3 1,11 5,33 3 5 3,2 1,54 0,38 9,2 6,2 11,6 5,3 4 4 6,1 0,84 2,3 5,5 7,1 2,56 4,3 5 5,5 2,8 2,18 0,31 6,4 6,7 3,84 4,32 6 1,6 5,6 0,1 2,31 3 5,6 0,33 4,23 7 6,5 6,7 3,54 3,61 6,8 6 5,15 3,25 8 5 3,3 2,06 0,4 5,2 5,2 1,98 3 9 4,7 6,1 1,69 3,56 5,4 4,9 2,3 2,9 10 5 7 2,02 4,5 5,6 4,3 2,41 1,88 11 7 4,3 4,24 1,1 5,4 4,6 2,06 2,32 12 5,5 3,5 2,28 1,56 4,6 4,4 1,55 2,1 13 4 6,5 0,91 3,9 6,1 5,1 3,51 2,9 14 4 4 0,81 0,82 7 4,3 4,5 1,85 15 4 2,9 0,75 0,34 6,4 4,3 3,8 1,65 16 5,5 4,1 2,95 0,81 4,9 3,6 1,65 1,06 17 6 5,6 2,67 2,53 5,4 5 1,92 3,08 18 3,5 5,3 0,63 2,51 2,9 2,5 0,33 0,18 19 3,2 3,9 0,42 0,31 3,5 4,3 0,55 1,69 20 2,8 5,6 0,29 2,5 3,3 4,9 0,38 3,06 21 2,8 3,9 0,24 2,53 4,2 4,6 0,94 2,14 22 4,2 5,2 0,97 2,1 2,9 4,3 0,32 1,7 23 4,4 6,5 0,93 5,1 5 4,1 1,91 1,9 24 4,7 7 2,05 6,9 4,9 5 1,56 2,77 25 4,2 6,4 1,18 4,8 4,7 4,9 1,61 2,66 26 3,5 5,8 0,52 2,3 4,4 3,8 1,18 1,53 27 6,6 2,7 3,23 0,25 4,5 3,6 1,22 1,29 28 3,7 6,3 0,93 3,4 6 3,5 2,75 1,25 29 4,2 3,7 1,26 0,25 5,2 4,2 0,19 1,6 30 5,7 2,9 2,43 0,28 5,4 3,7 1 1,25 31 4,2 5 0,56 2,45 5,6 4,9 0,93 2,44 32 4,3 3,8 1,35 0,3 5,4 4,4 0,23 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 33 5 3,5 1,47 0,27 4,6 3,7 1,96 1,1 34 5,6 5,6 2,38 2,7 6,1 3,5 1,15 1,13 35 4,4 5,7 0,9 2,6 7 3,5 0,78 0,94 36 5,2 7,7 1,59 7,5 6,4 5,2 0,55 3,05 37 4,2 6,1 1,29 3,2 4,9 8,2 1,28 4,5 38 4 6,7 0,67 4,1 5,4 7,4 0,74 4 39 5,8 5,8 2,08 2,1 2,9 5,8 0,57 3,9 40 5,2 6,3 1,43 3,18 3,5 2,4 1,86 0,28 41 4,7 5,6 1,87 0,98 3,3 7 1,04 4,3 42 2,7 4,8 0,24 2 4,2 7,5 1,49 5,8 43 5,8 3,1 0,21 0,3 2,7 6,6 0,27 7 44 4,4 2,8 2,81 0,27 4,4 6,2 1,18 4,2 45 6 3,7 2,06 0,29 2,9 6 0,32 2,95 46 5 6,6 1,47 4,2 2,9 2,3 0,38 0,28 47 4,3 7,4 1,15 2,24 2,5 3,6 0,18 1 48 4,7 5 1,23 1,4 2,7 3,6 0,26 1,27 49 5 5,9 1,46 2,8 3,3 4,8 0,46 2,56 50 5,7 3,8 2,4 6 4,3 4,6 1,04 2,3 51 5 3,6 2,29 1,45 4,5 7,3 1,11 4,2 52 4 5,5 0,84 2,18 6,4 6,2 3,84 5,3 53 1,6 6,5 0,1 3,54 3 6,7 0,33 4,2 54 4,7 4 1,69 0,81 5,2 6 1,98 4,6 55 7 3,2 4,24 0,42 5,6 4,9 2,41 2,9 56 4 2,8 0,91 0,24 4,6 5,1 1,55 2,9 57 5,5 4,4 2,95 0,93 7 4,3 4,5 1,65 58 3,5 3,7 0,63 0,93 4,9 5 1,65 2,08 59 2,8 4,2 0,29 1,26 5,4 4,9 1,92 2,06 60 4,2 5,7 0,97 2,43 3,3 4,3 0,38 1,7 TB 4,56 4,90 1,50 2,12 4,82 4,95 1,73 2,66 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Phuï luïc 4 Taêng tröôûng cuûa caù cheùp Nhaät ôû (NT II) Baûng 8 Keát quaû kieåm tra taêng tröôûng cuûa caù cheùp nhaät 15 ngaøy tuoåi Chieàu daøi (cm) Troïng löôïng (g) Beå STT Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 1 1 1,5 1,7 0,05 0,07 2 1,5 1,4 0,04 0,05 3 2 1,2 0,11 0,03 4 1,9 1,7 0,07 0,07 5 1,6 1,9 0,04 0,1 6 1,5 2 0,04 0,09 7 1,8 1,7 0,07 0,05 8 1,2 1,5 0,02 0,07 9 1,3 1,2 0,04 0,03 10 1 1,4 0,03 0,08 2 11 1,8 1,2 0,07 0,04 12 2,5 1,8 0,016 0,07 13 1,6 2 0,06 0,015 14 1,6 1,8 0,03 0,08 15 2 1,2 0,11 0,02 16 1,5 1,7 0,05 0,06 17 1,5 1,5 0,04 0,02 18 1 1,6 0,08 0,03 19 1,2 1,5 0,02 0,03 20 1,2 1 0,02 0,03 3 21 1 1,7 0,01 0,07 22 1,4 1,2 0,03 0,02 23 1,5 1,9 0,04 0,06 24 1,5 1,5 0,03 0,05 25 1,1 1,1 0,02 0,02 26 2 1,8 0,11 0,06 27 1,9 1,3 0,07 0,03 28 1,6 1,4 0,04 0,03 29 1,5 1,1 0,04 0,01 30 1 2 0,02 0,08 TB 1,52 1,53 0,04 0,04 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 9 Keát quaû kieåm tra taêng tröôûng cuûa caù cheùp nhaät 30 ngaøy tuoåi Chieàu daøi (cm) Troïng löôïng (g) Beå STT Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 1 1 3 3,5 0,38 0,6 2 2,5 1,8 0,17 0,06 3 3,4 2,2 0,17 0,54 4 2,5 2,9 0,26 0,19 5 2,8 2,6 0,14 0,17 6 1,6 1,6 0,04 0,06 7 2,4 2,2 0,18 0,16 8 3 2,4 0,32 0,25 9 2 1,8 0,23 0,1 10 2,3 1,9 0,07 0,12 2 11 2,2 2,4 0,16 0,17 12 2 2,8 0,1 0,39 13 3 2,7 0,35 0,25 14 2 2,7 0,9 0,25 15 1,5 2,9 0,6 0,3 16 2,5 2,3 0,23 0,2 17 2,2 2,6 0,13 0,27 18 1,8 2,6 0,07 0,5 19 2,3 2,7 0,15 1,5 20 2,4 2 0,34 0,09 3 21 4 3 0,82 0,4 22 2,5 2,6 0,25 0,36 23 3,4 2,2 0,51 0,13 24 2,5 2,2 0,16 0,2 25 2,8 2,3 0,27 0,16 26 2,3 2,8 0,18 0,3 27 2,7 2,5 0,29 0,27 28 2 1,6 0,1 0,07 29 2 2,2 0,22 0,1 30 2,3 1,5 0,14 0,05 TB 2,46 2,38 0,26 0,27 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 10 Keát quaû kieåm tra taêng tröôûng cuûa caù cheùp nhaät 45 ngaøy tuoåi Chieàu daøi (cm) Troïng löôïng (g) Beå STT Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 1 1 2,6 5,2 0,24 1,91 2 3,2 3,7 0,5 0,79 3 2,8 1,7 0,25 0,08 4 3,9 2,8 0,67 0,32 5 2,8 2,3 0,31 0,21 6 2,5 3 0,17 0,47 7 2,2 2,8 0,33 0,31 8 2,7 3,1 0,23 0,52 9 2,4 2 0,17 0,1 10 2,8 2,6 0,23 0,32 2 11 4,2 3,3 0,79 0,47 12 3,9 3,2 0,66 0,42 13 3,4 3,2 0,45 0,45 14 2,2 2,8 0,15 0,34 15 3 3,7 0,37 0,69 16 2,3 3,3 0,18 0,45 17 1,9 3,1 0,11 0,39 18 3 3,2 0,33 0,41 19 2,5 4,2 0,2 0,51 20 1,9 2,7 0,13 0,27 3 21 3,9 2,9 0,72 0,33 22 4,2 3,4 0,84 0,57 23 3,4 2,4 0,39 0,16 24 3,9 2,8 0,47 0,29 25 3,7 3 0,54 0,31 26 2,8 3,1 0,38 0,35 27 1,9 2,6 0,14 0,23 28 2,6 2,5 0,25 0,16 29 3 2,8 0,27 0,24 30 2,4 2,7 0,21 0,23 TB 2,93 3 0,35 0,41 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Baûng 11 Keát quaû kieåm tra taêng tröôûng cuûa caù cheùp nhaät 60 ngaøy tuoåi Chieàu daøi (cm) Troïng löôïng (g) Beå STT Laàn 1 Laàn 2 Laàn 1 Laàn 2 1 1 5,1 6,9 1,81 4,6 2 3,8 2,3 0,68 0,19 3 3,4 4,9 0,67 1,76 4 3,5 3,7 0,59 0,77 5 3,9 3,1 0,89 0,51 6 3,3 4 0,4 0,68 7 3,7 3,7 0,66 0,75 8 3,5 4,1 0,66 1,26 9 2,8 2,6 0,31 0,24 10 5 3,5 1,08 0,77 2 11 4,6 4,4 1,8 1,14 12 3,5 4,3 0,56 1,02 13 3,4 4,3 0,49 1,09 14 3,3 3,7 0,53 0,82 15 3,5 4,9 0,55 1,68 16 3,6 4,4 0,74 1,09 17 4 4,1 0,86 0,95 18 3,9 4,3 0,78 1 19 4,7 5,6 1,48 1,24 20 2,7 3,6 0,21 0,66 3 21 4,4 3,8 1,31 0,8 22 4,6 4,5 1,25 1,39 23 2,8 3,2 0,28 0,39 24 4 3,7 0,8 0,7 25 3,6 4 0,61 0,75 26 5,1 4,2 1,79 0,85 27 4,6 3,5 1,8 0,56 28 4,1 3,3 0,95 0,39 29 4,2 3,7 0,95 0,58 30 4,5 3,6 1,01 0,51 TB 3,90 3,99 0,88 0,97 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Phuï luïc 5 Moät soá hình aûnh minh hoïa caù cheùp Nhaät Hình 1 Caù 15 ngaøy tuoåi cuûa CT I Hình 2 Caù 15 ngaøy tuoåi cuûa CT II Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Hình 3 Caù 30 ngaøy tuoåi cuûa CT I Hình 4 Caù 30 ngaøy tuoåi cuûa CT II Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Hình 5 Caù 45 ngaøy tuoåi cuûa CT I Hình 6 Caù 45 ngaøy tuoåi cuûa CT II Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Hình 7 Caù 60 ngaøy tuoåi cuûa CT I Hình 8 Caù 60 ngaøy tuoåi cuûa CT II Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Phuï luïc 6 Caù cheùp nhaät (Cypr inu s carpio) coù giaù trò kinh teá raát cao treân thò tröôøng hieän nay (http: //WWW nishiki goiofiigata. com.php ? id 247) Shiro Utsuri Gioáng:Yagenji Tategoi Grade Giôùi tính: caù caùi Tuoåi: 5 tuoåi Kích côõ: 63 cm Showa Gioáng: Torazo Tategoi Type Giôùi tính: caù caùi Tuoåi: 2 tuoåi Kích côõ: 46,5 cm Showa Gioáng: Isa Tategoi Type Giôùi tính: caù caùi Tuoåi: 2 tuoåi Kích côõ: 46 cm Showa Gioáng: Torazo Tategoi Giôùi tính: caù caùi Tuoåi: 2 tuoåi Kích côõ: 47 cm Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Sanke Gioáng: Isa Giôùi tính: caù caùi Tuoåi: 3 tuoåi Kích côõ: 58 cm Sanke Gioáng: Torazo Giôùi tính: caù caùi Tuoåi: 3 tuoåi Kích côõ: 58,5 cm Sanke Gioáng: Torazo Giôùi tính: caù caùi Tuoåi: 2 tuoåi Kích côõ: 47 cm Kohaku Gioáng: Tomezo Giôùi tính: caù caùi Tuoåi: 5 tuoåi Kích côõ: 68 cm Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKỹ thuật lai tạo cá chép nhật (Cyprinus carpio).pdf
Luận văn liên quan