Luận văn Lập kế hoạch kiểm toán tài chính do công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện

LỜI MỞ ĐẦU Khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường và mở cửa để hội nhập quốc tế thì sự xuất hiện của hoạt động kiểm toán là tất yếu khách quan. Là một bộ phận của nền kinh tế thị trường, việc hình thành và phát triển ngành kiểm toán vừa là một tất yếu khách quan, vừa là bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế và đóng vai trò tích cực trong việc phát triển nền kinh tế xã hội. Hoạt động kiểm toán là nhu cầu cần thiết trước hết là vì lợi ích của chính các doanh nghiệp, của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, của các chủ sở hữu vốn và là yêu cầu của Nhà nước. Người sử dụng kết quả kiểm toán phải được đảm bảo rằng những thông tin mà họ được cung cấp là trung thực và hợp lý. Vì thế, mỗi cuộc kiểm toán phải có sự chuẩn bị đồng bộ từ khâu lập kế hoạch đến khâu kết thúc kiểm toán, trong đó thực hiện tốt công tác lập kế hoạch là điều kiện tiên quyết mang lại sự thành công cho mỗi cuộc kiểm toán. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch kiểm toán, vì thế trong quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam (Công ty VAE) và được tiếp xúc với thực tế công việc lập kế hoạch kiểm toán tại công ty, em đã chọn đề tài “Lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện” cho luận văn thực tập của mình. Luận văn được chia thành 3 phần chính như sau: Phần I: Những vấn đề lý luận chung về lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính Phần II:Thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện Phần III:Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại công Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam

doc84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1553 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Lập kế hoạch kiểm toán tài chính do công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g vÊn, quan s¸t vµ thu thËp tµi liÖu, kiÓm to¸n viªn cßn ph¶i t×m hiÓu c«ng ty ABC th«ng qua s¸ch b¸o, t¹p chÝ… thu thËp c¸c th«ng tin chÝnh x¸c nhÊt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng nh­ lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn, nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n ®· ®­îc l­u trong hå s¬ kiÓm so¸t n¨m tr­íc, KiÓm to¸n viªn cÇn cËp nhËt nh÷ng biÕn ®éng míi trong ho¹t ®éng cña c«ng ty nh­: BiÕn ®éng vÒ vèn, vÒ c¬ cÊu, biÕn ®éng vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, môc tiªu kinh doanh, biÕn ®éng cña m«i tr­êng bªn ngoµi ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp c¸c th«ng tin vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ABC ®­îc kiÓm to¸n viªn thu thËp bao gåm c¸c vÊn ®Ò sau: QuyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ GiÊy phÐp ho¹t ®éng vÒ sè, ngµy vµ n¬i cÊp, ®ång thêi ghi l¹i lÜnh vùc ho¹t ®éng theo giÊy phÐp ho¹t ®éng, vÒ vèn ®Çu t­ vµ thêi gian ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty cã liªn quan, héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc, ®éi ngò kÕ to¸n. ng©n hµng, nh÷ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong n¨m, t×nh h×nh ®Çu t­ vµ s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m cña doanh nghiÖp. C«ng ty ABC lµ kh¸ch hµng míi cña c«ng ty VAE, nh÷ng th«ng tin vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ABC sau khi thu thËp ®­îc tr×nh bµy trong kÕ ho¹ch tæng thÓ nh­ sau: BiÓu sè 5: Nh÷ng th«ng tin chung vÒ kh¸ch hµng (TrÝch kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng thÓ) KÕ ho¹ch vµ néi dung kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2003 cña c«ng ty ABC Nh÷ng th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vµ ®¸nh gi¸ rñi ro Kh¸ch hµng: N¨m ®Çu tiªn Tªn c«ng ty: C«ng ty ABC Tªn giao dÞch: ABC.,Ltd Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: Liªn doanh Trô së chÝnh ®Æt t¹i: 45, TrÇn H­ng §¹o, ThÞ X· Th¸i B×nh, tØnh Th¸i B×nh. §iÖn tho¹i: 036.836638 Fax: 036.836637 M· sè thuÕ: 0100113444 C«ng ty thµnh lËp theo giÊy phÐp ®Çu t­ sè 01/2000/GP-UB do UBND tØnh Th¸i B×nh cÊp ngµy 05/04/2000. GiÊy phÐp ®iÒu chØnh lÇn mét sè 09/2002/GP§C1-UB do UBND tØnh Th¸i B×nh cÊp ngµy 21/03/2002. C¸c bªn tham gia gãp vèn: Bªn ViÖt Nam: C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Minh Khai Th¸i B×nh Bªn n­íc ngoµi: C«ng ty TNHH YUMINE SEWING Tæng sè vèn ®Çu t­ cña C«ng ty theo giÊy phÐp ®Çu t­ lµ: 900.000 USD Tæng sè vèn ®Çu t­ cña C«ng ty theo thùc tÕ lµ: 1020485 USD Vèn ph¸p ®Þnh cña C«ng ty lµ: 700.000 USD Trong ®ã: -Bªn ViÖt Nam gãp: 336.000 (b»ng tiÒn mÆt) chiÕm 48% -Bªn n­íc ngoµi gãp: 364.000 (b»ng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ tiÒn n­íc ngoµi) chiÕm 52% -Ngµnh nghÒ kinh doanh: s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may mÆc -Thêi h¹n ho¹t ®éng: 20 n¨m kÓ tõ ngµy cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ -Ban gi¸m ®èc: c¸c thµnh viªn Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2003 vµ ®Õn ngµy lËp B¸o c¸o tµi chÝnh gåm: ¤ng MICHI YUKI: Tæng gi¸m ®èc ¤ng Bïi Thanh Tïng: Phã tæng gi¸m ®èc ¤ng Ph¹m V¨n Tø: KÕ to¸n tr­ëng -Ng©n hµng giao dÞch: ng©n hµng §Çu t­ tØnh Th¸i B×nh -Nh÷ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong n¨m: Trong n¨m 2003, t×nh h×nh thÞ tr­êng dÖt may t¹i NhËt B¶n sÏ cã nhiÒu gi¶m sót, ®iÒu ®ã ch¾c ch¾n cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ABC. Tuy nhiªn, Ban gi¸m ®èc ®· dù b¸o ®­îc t×nh h×nh nµy vµ nç lùc t×m kiÕm c¸c nguån hµng ®Ó æn ®Þnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm th­êng xuyªn cho ng­êi lao ®éng. C¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp: C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty ABC ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: S¬ ®å7: Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty ABC Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc Phßng kinh doanh XNK Phßng TCKT Bé phËn s¶n xuÊt Phßng Hµnh chÝnh Bé phËn kü thuËt Phßng gi¸m ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm X­ëng may 2 X­ëng may 1 C¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp ®­îc ®¸nh gi¸ lµ phï hîp víi m« h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. -T×nh h×nh ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m: N¨m 2003 doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm míi víi mÉu m· ®a d¹ng, hîp thêi trang vµ chÊt l­îng tèt. ………. Trªn ®©y lµ nh÷ng th«ng tin mµ kiÓm to¸n viªn ®· thu thËp ®èi víi kh¸ch hµng míi nh­ C«ng ty ABC. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn nh­ Tæng c«ng ty X©y dùng Z th× mäi th«ng tin vÒ C«ng ty nµy ®· ®­îc kiÓm to¸n viªn l­u l¹i trong hå s¬ kiÓm to¸n n¨m tr­íc. KiÓm to¸n viªn chØ cËp nhËt nh÷ng thay ®æi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nµy. ViÖc cËp nhËt nh÷ng th«ng tin nµy sÏ cho kiÓm to¸n viªn thÊy ®­îc nh÷ng thay ®æi ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn c«ng viÖc kiÓm to¸n tõ ®ã ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch kiÓm to¸n cho thÝch hîp h¬n. Trong n¨m 2003, t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Z vÒ c¬ b¶n kh«ng cã g× thay ®æi so víi n¨m tr­íc. Tuy nhiªn, nh÷ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty ®· ®­îc kiÓm to¸n viªn ®Ò cËp trong kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng thÓ n¨m 2003. BiÓu sè 6: Nh÷ng th«ng tin chung vÒ kh¸ch hµng (trÝch kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng thÓ) KÕ ho¹ch vµ néi dung kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2003 cña Tæng c«ng ty Z ………. Nh÷ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong n¨m: Nhu cÇu vÒ x©y dùng trong n­íc t¨ng cao trong n¨m 2003, C«ng ty Z ®· ký ®­îc nhiÒu hîp ®ång x©y dùng cã gi¸ trÞ lín v× thÕ doanh thu trong n¨m cña c«ng ty sÏ ®­îc t¨ng lªn. ……… 2.2. So¸t xÐt hÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé KiÓm to¸n viªn tiÕn hµnh so¸t xÐt hÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña c«ng ty ABC ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch, ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chñ yÕu vµ c¸c thñ tôc kiÓm so¸t ®­îc ¸p dông t¹i c«ng ty. Qua ®ã ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, yÕu trong hÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é tin cËy, x¸c ®Þnh rñi ro trong c¸c phÇn hµnh nh»m cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m ph¹m vi kiÓm tra trong tõng phÇn hµnh. KiÓm to¸n viªn t×m hiÓu vÒ nh÷ng vÊn ®Ò sau: Nh©n sù phßng kÕ to¸n: KiÓm to¸n viªn yªu cÇu cung cÊp s¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, pháng vÊn kÕ to¸n tr­ëng cña c«ng ty ABC vÒ sù ph©n c«ng c«ng viÖc, nhiÖm vô cña tõng ng­êi. §ång thêi kiÓm to¸n viªn xem xÐt tr×nh ®é n¨ng lùc cña tõng ng­êi th«ng qua hå s¬ nh©n sù. Trong n¨m nh©n sù phßng kÕ to¸n kh«ng cã g× thay ®æi, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña ABC ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp Thñ quü kiªm kÕ to¸n NVL KÕ to¸n tiÒn mÆt, TGNH KÕ to¸n l­¬ng, TSC§ S¬ ®å 8: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty ABC ChØ ®¹o trùc tiÕp Quan hÖ hç trî Niªn ®é kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông KiÓm to¸n viªn ph¶i t×m hiÓu vÒ niªn ®é vµ h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng tyABC. C«ng ty ABC thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung. Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc ngµy 31/12 hµng n¨m. - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông: VND C«ng nghÖ th«ng tin vµ hÖ thèng m¸y vi tÝnh ®­îc ¸p dông t¹i doanh nghiÖp. KiÓm to¸n viªn còng cÇn xem xÐt doanh nghiÖp cã ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo c«ng t¸c kÕ to¸n hay kh«ng. NÕu cã th× doanh nghiÖp ®ang ¸p dông phÇn mÒm nµo vµ ®¸nh gi¸ ­u nh­îc ®iÓm cña nã. NÕu kh«ng th× kiÓm to¸n viªn ®­a ra nh÷ng kiÕn nghÞ g× cho doanh nghiÖp. C«ng ty ABC ®· ¸p dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng viÖc cho c¸c kÕ to¸n viªn. C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n c«ng ty ABC ®ang ¸p dông vµ nh÷ng thay ®æi c¸c chÝnh s¸ch ®ã trong n¨m. C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n mµ kiÓm to¸n viªn cÇn xem xÐt bao gåm: chÝnh s¸ch khÊu hao, chÝnh s¸ch vÒ hµng tån kho vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸, chÝnh s¸ch dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, chÝnh s¸ch ph©n bæ, chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng, chÝnh s¸ch hoa hång chiÕt khÊu.C¸c chÝnh s¸ch c«ng ty ABC sö dông nh­: ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§, hµng tån kho, ph­¬ng ph¸p ghi nhËn doanh thu vµ chi phÝ ®Òu ®óng víi quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Trong n¨m kh«ng cã sù thay ®æi nµo trong c¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n cña doanh nghiÖp.B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty ABC ®­îc lËp vµo cuèi quý. C¸c th«ng tin trªn b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc Ban gi¸m ®èc so¸t xÐt vµ ®­a ra ph­¬ng h­íng ®iÒu chØnh kÞp thêi… So¸t xÐt hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé C«ng ty VAE ®· tËp hîp quy tr×nh so¸t xÐt hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé thµnh b¶ng c©u hái ®Ó kiÓm to¸n viªn thuËn lîi h¬n trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n. BiÓu sè 7: B¶ng ph©n tÝch so¸t xÐt hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé ®èi víi c«ng ty ABC Môc ®Ých: §Ó cã thÓ dùa vµo nh»m gi¶m bít khèi l­îng c¸c thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt trong c¸c phÇn hµnh c«ng viÖc kiÓm to¸n Néi dung Tham chiÕu VÊn ®Ò ph¸t sinh Ng­êi thùc hiÖn Chung 1. So¸t xÐt toµn bé c¸c biªn b¶n häp Héi ®ång qu¶n trÞ lµm c¬ së kiÓm tra c¸c phÇn hµnh kh¸c. 2. So¸t xÐt biªn b¶n quyÕt to¸n thuÕ n¨m tr­íc 3. KiÓm to¸n mÉu ®èi víi c¸c chøng tõ ghi sæ ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c chøng tõ ghi sæ trong n¨m ®· ®­îc lËp, kiÓm tra vµ ghi chÐp ®óng. Ph©n tÝch so¸t xÐt hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé. C¸c ®iÒu lÖ, néi quy, quy chÕ tµi chÝnh kÕ to¸n, ho¹t ®éng vµ c¸c v¨n b¶n chuyªn ngµnh cã ®­îc sù chÊp thuËn cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn kh«ng Tõ ®ã ®¸nh gi¸ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé nh÷ng vÊn ®Ò sau: 1. M«i tr­êng kiÓm so¸t: xem xÐt hÖ thèng c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý, ph©n c«ng chøc n¨ng tr¸ch nhiÖm cña tõng phßng ban cã phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng. 2. §¸nh gi¸ møc ®é rñi ro kiÓm so¸t. 3. Th«ng tin vµ trao ®æi: c¸c th«ng tin cã ®­îc tõ kh¸ch hµng cã ®­îc cung cÊp theo nh­ yªu cÇu hay kh«ng 4. C¸c thñ tôc kiÓm so¸t: c¨n cø vµo c¸c quy chÕ vµ v¨n b¶n xem xÐt sù vËn hµnh cña hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cã ®ñ m¹nh kh«ng. 5. Gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh: + C¸c quy tr×nh qu¶n lý mµ ®¬n vÞ thiÕt lËp. + Sù ®iÒu khiÓn kinh doanh cã hiÖu qu¶n kh«ng. + Cã ®¶m b¶o ch¾c ch¾n lµ c¸c quy ®Þnh vµ chÕ ®é qu¶n lý ®­îc thùc hiÖn ®óng kh«ng. 6. Ngoµi ra, tuú theo tõng phÇn hµnh c«ng viÖc vµ ph¹m vi kiÓm to¸n cã thÓ xem xÐt vÒ viÖc tæ chøc quy tr×nh mua b¸n, vËn chuyÓn, giao nhËn, c©n ®o… 7. C¸c thñ tôc kiÓm to¸n kh¸c. 8. KÕt luËn B200 B200 S¬n S¬n KÕt luËn vµ ®¸nh gi¸ vÒ m«i tr­êng kiÓm so¸t, hÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña c«ng ty ABC. Sau qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ so¸t xÐt hÖ thèng kÕ to¸n, hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé, kÕt luËn cña kiÓm to¸n viªn vÒ hÖ thèng kÕ to¸n vµ kiÓm so¸t néi bé cña c«ng ty lµ ®¸ng tin cËy vµ cã hiÖu qu¶ do c¸c quy ®Þnh vµ thñ tôc kiÓm so¸t ®­îc x©y dùng vµ thùc hiÖn rÊt nghiªm ngÆt. Nh©n viªn kÕ to¸n cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao phï hîp víi chøc tr¸ch vµ nhiÖm vô ®­îc giao. C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n, c¸c thñ tôc kiÓm so¸t ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch chÆt chÏ ®¶m b¶o c¸c môc tiªu kiÓm so¸t chi tiÕt vµ h¹n chÕ tèi thiÓu c¸c rñi ro ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 2.3. Ph©n tÝch s¬ bé b¸o c¸o tµi chÝnh. KiÓm to¸n viªn ph©n tÝch s¬ bé b¸o c¸o tµi chÝnh cña kh¸ch hµng ®Ó ®¸nh gi¸ rñi ro vµ ®¸nh gi¸ sù hiÖn diÖn cña c¸c sai sè cã thÓ cã trªn b¸o c¸o tµi chÝnh. §Ó ph©n tÝch s¬ bé b¸o c¸o tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, kiÓm to¸n viªn ¸p dông c¸c thñ tôc ph©n tÝch nh­: so s¸nh sè d­ n¨m hiÖn hµnh víi n¨m tr­íc, tÝnh c¸c tû suÊt, kiÓm tra tÝnh l«gic cña c¸c sè liÖu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh… ViÖc ph©n tÝch nµy gióp kiÓm to¸n viªn kh¸i qu¸t ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp phôc vô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n. §Ó kiÓm to¸n viªn thuËn lîi h¬n vµ tiÕt kiÖm thêi gian cho cuéc kiÓm to¸n, C«ng ty VAE ®· tËp hîp c¸c chØ tiªu ph©n tÝch s¬ bé b¸o c¸o tµi chÝnh cña ABC trong b¶ng sau: BiÓu sè 8: Ph©n tÝch s¬ bé b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty ABC Néi dung §¬n vÞ tÝnh N¨m tr­íc N¨m nay Ghi chó 1.Bè trÝ c¬ cÊu vèn: + TSC§ / TTS + TSL§ / TTS 2.Tû suÊt lîi nhuËn + Tû suÊt lîi nhuËn / doanh thu + Tû suÊt lîi nhuËn / vèn 3.T×nh h×nh tµi chÝnh + Nî ph¶i tr¶ / TTS + TSL§ / nî ng¾n h¹n + TiÒn hiÖn cã / nî ng¾n h¹n % % % % % lÇn lÇn 16,7 83,3 5,3 10,4 41,66 2,4 0,46 15,3 84,7 4,6 8,6 42 2,3 0,47 Nh÷ng chØ tiªu trong b¶ng ph©n tÝch trªn sÏ cho kiÓm to¸n viªn thÊy ®­îc s¬ bé t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty kh¸ch hµng. C¸c tû suÊt vÒ bè trÝ c¬ cÊu vèn cho thÊy c¬ cÊu ®Çu t­ vµo TSC§ vµ TSL§ cña doanh nghiÖp cã hîp lý kh«ng. C¸c tû suÊt lîi nhuËn / doanh thu vµ lîi nhuËn / vèn cho biÕt hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp: mét ®ång tµi s¶n sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn hoÆc ph¶n ¸nh doanh thu cña doanh nghiÖp cã thùc sù cã lîi nhuËn cao hay kh«ng. C¸c tû suÊt thÓ hiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cµng cao th× t×nh h×nh tµi chÝnh cña hä ®­îc ®¸nh gi¸ cµng tèt. Doanh nghiÖp sÏ Ýt cã nguy c¬ vi ph¹m kû luËt tµi chÝnh tÝn dông vµ rñi ro ®­îc ®¸nh gi¸ thÊp. Sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu nãi trªn qua hai n¨m N-1 vµ n¨m N sÏ gióp kiÓm to¸n viªn cã ®­îc nh÷ng nhËn ®Þnh ban ®Çu vÒ c¸c rñi ro mµ kiÓm to¸n viªn sÏ gÆp ph¶i. KÕt qu¶ cña b¶ng ph©n tÝch trªn cho thÊy t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp t­¬ng ®èi æn ®Þnh, c¸c tû suÊt lîi nhuËn cã gi¶m so víi n¨m tr­íc nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ nguyªn nh©n ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ do gi¸ nguyªn vËt liÖu t¨ng cao, thÞ tr­êng dÖt may cña NhËt B¶n cã nhiÒu gi¶m sót ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty ABC. Tuy nhiªn kiÓm to¸n viªn còng chó ý ®Õn nh÷ng kho¶n môc nh­ chi phÝ l·i vay, nî ng¾n h¹n… qua ®ã khoanh vïng ®­îc nh÷ng rñi ro vµ x¸c ®Þnh c¸c kho¶n môc träng yÕu. 2.4. §¸nh gi¸ tÝnh träng yÕu vµ rñi ro. C«ng ty VAE thùc hiÖn c«ng viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n ®Ó x¸c ®Þnh sè l­îng b»ng chøng kiÓm to¸n cÇn thu thËp, tõ ®ã quyÕt ®Þnh ®Õn chi phÝ kiÓm to¸n vµ kh¶ n¨ng mµ c«ng ty VAE ph¶i ®­¬ng ®Çu víi c¸c vô kiÖn trong t­¬ng lai. Còng tõ ®ã kiÓm to¸n viªn x¸c ®Þnh c¸c kho¶n môc träng yÕu, c«ng viÖc nµy th­êng dùa vµo xÐt ®o¸n nghÒ nghiÖp cña c¸c kiÓm to¸n viªn. V× thÕ c«ng ty th­êng giao c«ng viÖc nµy cho c¸c kiÓm to¸n viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm, hiÓu biÕt vÒ ngµnh nghÒ lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty kh¸ch hµng. §Ó tiÕn hµnh c«ng viÖc nµy, kiÓm to¸n viªn xem xÐt c¸c c¬ së dÉn liÖu liªn quan ®Õn ®¸nh gi¸ rñi ro kiÓm to¸n ®¸nh gi¸ rñi ro kh¸ch hµng. KiÓm to¸n viªn tiÕn hµnh xem xÐt c¸c sai sãt tiÒm tµng cña c«ng ty ABC theo ch­¬ng tr×nh sau: BiÓu sè 9: Xem xÐt c¸c sai sãt tiÒm tµng cña c«ng ty ABC Néi dung Cã/ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn BCTC Tham chiÕu 1.Nh÷ng sai sãt tiÒm tµng mµ chóng ta ®· x¸c ®Þnh rñi ro cô thÓ, chóng ta quyÕt ®Þnh dùa vµo hÖ thèng kiÓm so¸t ®Ó lµm gi¶m nhÑ rñi ro cô thÓ vµ thùc hiÖn kiÓm tra chi tiÕt sè liÖu hoÆc kiÓm tra c¸c kho¶n môc chñ yÕu, gi¶i ph¸p ®Çu tiªn vµ thÝch hîp lµ nÕu cã hÖ thèng kiÓm so¸t h÷u hiÖu th× chóng ta cã thÓ kiÓm tra hÖ thèng nµy mét c¸ch cã hiÖu qu¶. NÕu chóng ta dùa vµo hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé ®Ó lµm gi¶m nh÷ng rñi ro cô thÓ vµ khèi l­îng c«ng viÖc chóng ta ph¶i kiÓm tra hÖ thèng nµy hµng n¨m. 2.§èi víi nh÷ng sai sãt tiÒm tµng mµ kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®­îc rñi ro cô thÓ, chóng ta quyÕt ®Þnh: - Dùa vµo hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé ®· ®ãng gãp cho sù tin cËy cña hÖ thèng kÕ to¸n vµ thùc hiÖn kiÓm tra sè liÖu theo c¸c kho¶n môc chñ yÕu. - Thùc hiÖn kiÓm tra sè liÖu ë møc chi tiÕt h¬n (cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p chän mÉu hoÆc 100% chøng tõ). 3.Do h¹n chÕ cña cuéc kiÓm to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé nªn kh¶ n¨ng cã thÓ cã sai sãt träng yÕu do gian lËn hoÆc sai sãt ë møc ®é nhÑ h¬n, cã thÓ cã nh÷ng sai sãt kh«ng thÓ ph¸t hiÖn ra: - NÕu c«ng viÖc kiÓm to¸n ph¸t hiÖn ®­îc dÊu hiÖu cã cè ý gian lËn: + Kh«ng ghi chÐp c¸c nghiÖp vô vµo sæ s¸ch + Gi¶ m¹o hå s¬ chøng tõ Sù tr×nh bµy c¸c sai sãt mét c¸ch träng yÕu c¸c th«ng tin tµi chÝnh Do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c th× kiÓm to¸n viªn ph¶i ®¸nh gi¸ t¸c ®éng ®èi víi c«ng viÖc kiÓm to¸n, héi ý víi kÕ to¸n viªn chÝnh vµ Ban gi¸m ®èc ®Ó cã quyÕt ®Þnh thÝch hîp. 4. KÕt luËn §¸nh gi¸ rñi ro kh¸ch hµng Th«ng qua thu thËp b»ng chøng vµ hiÓu biÕt vÒ m«i tr­êng kiÓm so¸t, kiÓm to¸n viªn ph¶i t×m ra ®­îc c¸c yÕu tè rñi ro mµ kh¸ch hµng ph¶i g¸nh chÞu d­íi ®©y, c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc cña kh¸ch hµng. Tõ ®ã xem xÐt møc ®é ¶nh h­ëng cña nh÷ng yÕu tè rñi ro vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ tÝnh trung thùc, hîp lý cña b¸o c¸o tµi chÝnh ®Õn tõng kho¶n môc. BiÓu sè 10: §¸nh gi¸ rñi ro cña c«ng ty ABC Néi dung Cã/ kh«ng Møc ®é ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh trung thùc vµ hîp lý cña b¸o c¸o ta× chÝnh Tham chiÕu Cao Trung b×nh ThÊp 1.C¸c lÜnh vùc cã thÓ cã rñi ro. - Rñi ro vÒ th­¬ng m¹i, hoa hång - Rñi ro vÒ qu¶n lý nh©n viªn - Rñi ro vÒ ®Çu t­ tµi chÝnh, c«ng nghÖ - Søc Ðp vÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch lîi nhuËn ®èi víi Ban gi¸m ®èc - N¨ng lùc cña ng­êi qu¶n lý 2. §¸nh gi¸ rñi ro: - §¸nh gi¸ rñi ro sè d­ do møc ®é sai ph¹m: c¨n cø vµo sù ph©n tÝch hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé vµ b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó x¸c ®Þnh xem nh÷ng tµi kho¶n nµo ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng rñi ro cô thÓ vµ ®ßi hái sù chó ý ®Æc biÖt trong viÖc triÓn khai kÕ ho¹ch kiÓm to¸n. - Nh÷ng rñi ro ®· chØ râ bëi kinh nghiÖm tr­íc víi kh¸ch hµng. - T¸c ®éng cña rñi ro ®èi víi nh÷ng tµi kho¶n cô thÓ. Nh÷ng rñi ro ph¸t sinh do qu¸ tr×nh h¹ch to¸n thiÕu tin cËy. - Nh÷ng rñi ro g¾n liÒn víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ bÊt th­êng. - Nh÷ng rñi ro g¾n liÒn víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kh«ng ®­îc xö lý mét c¸ch cã hÖ thèng. - Khi ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé, hÖ thèng kÕ to¸n vµ c¸c rñi ro kiÓm to¸n viªn cã thÓ tin r»ng rñi ro ph¸t hiÖn cã thÓ chÊp nhËn ë møc nµo. KÕt luËn §èi víi C«ng ty ABC, sau khi ¸p dông quy tr×nh ®¸nh gi¸ rñi ro, kiÓm to¸n viªn kÕt luËn rñi ro ban ®Çu cña c«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ ë møc trung b×nh cao trªn c¬ së ®©y lµ kh¸ch hµng n¨m ®Çu tiªn vµ môc ®Ých kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh lµ ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé. KiÓm so¸t néi bé cña C«ng ty ABC ®­îc ®¸nh gi¸ lµ rÊt cã hiÖu qu¶ vµ kiÓm to¸n viªn cã thÓ tin t­ëng vµo tÝnh hiÖu lùc cña hÖ thèng nµy. LÜnh vùc ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ lµ Ýt gÆp rñi ro. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ tÝnh rñi ro, kiÓm to¸n viªn x¸c ®Þnh c¸c kho¶n môc träng yÕu dùa vµo tÝnh xÐt ®o¸n nghÒ nghiÖp cña m×nh vµ x¸c ®Þnh c¸c thñ tôc kiÓm to¸n cÇn thiÕt. BiÓu sè 11: Ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n mét sè tµi kho¶n chñ yÕu (trÝch kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng thÓ t¹i C«ng ty ABC). Tµi kho¶n Rñi ro cã thÓ x¶y ra Ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n chñ yÕu Tham chiÕu Nguån vèn C.O.P KiÓm tra 100% chøng tõ Hµng tån kho C.E.A.V.O.P §èi chiÕu biªn b¶n kiÓm kª hµng tån kho t¹i ngµy lËp BC§KT cña kh¸ch hµng, kiÓm tra hÖ thèng, tÝnh gi¸ xuÊt… C«ng nî ph¶i thu ph¶i tr¶ A.C.O.E Chän mÉu vµ x¸c nhËn sè d­, kiÓm tra sau ngµy kho¸ sæ. Doanh thu C.O.P KiÓm tra hÖ thèng doanh thu …….. Trong ®ã: C: TÝnh ®Çy ®ñ V: TÝnh ®Þnh gi¸ E: TÝnh hiÖn h÷u O: TÝnh së h÷u A: TÝnh chÝnh x¸c P: TÝnh tr×nh bµy 2.5. Xem xÐt tÝnh ho¹t ®éng liªn tôc Trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng qu¸t, kiÓm to¸n viªn ph¶i ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh ho¹t ®éng liªn tôc cña doanh nghiÖp. ViÖc ®¸nh gi¸ nµy lµ s¬ bé ®Ó thiÕt lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vµ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n kiÓm to¸n thÝch hîp. §Ó ®¸nh gi¸ tÝnh ho¹t ®éng liªn tôc cña c«ng tyABC, c«ng ty VAE ®· thiÕt kÕ c¸c thñ tôc ®Ó xem xÐt tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng bao gåm: X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng xÊu ®Õn tÝnh ho¹t ®éng liªn tôc cña doanh nghiÖp C¸c dÊu hiÖu vÒ tµi chÝnh nh­ gi¸ trÞ thuÇn hoÆc nguån vèn l­u ®éng ©m, kh«ng thÓ tr¶ c¸c kho¶n vay ®Õn h¹n tr¶, c¸c kho¶n ph¶i thu qu¸ h¹n lín kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi nî, lç kinh doanh lín… KiÓm to¸n viªn còng xem xÐt c¸c dÊu hiÖu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp: thµnh viªn quan träng cña Ban gi¸m ®èc tõ chøc, rèi lo¹n trong nh©n sù, mÊt mét thÞ tr­êng quan träng… vµ c¸c dÊu hiÖu kh¸c nh­: doanh nghiÖp ®ang cã nh÷ng vô kiÖn cã thÓ cã kÕt côc xÊu ¶nh h­ëng ®Õn sù tån t¹i cña doanh nghiÖp, c¸c bªn kh«ng thu xÕp ®­îc vèn kinh doanh… ®ång thêi kiÓm to¸n viªn còng xem xÐt c¸c yÕu tè gi¶m nhÑ vÝ dô nh­ ho¹t ®éng kinh doanh bÞ lç nh­ng n»m trong kÕ ho¹ch hoÆc ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt ban ®Çu. Qua viÖc t×m hiÓu vµ ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty ABC, kiÓm to¸n viªn ®· ®i ®Õn kÕt luËn lµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty ABC t­¬ng ®èi æn ®Þnh, kh«ng cã c¸c dÊu hiÖu xÊu ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh ho¹t ®éng liªn tôc cña c«ng ty. 2.6. Ph©n c«ng c«ng viÖc- phèi hîp chØ ®¹o, gi¸m s¸t vµ thùc hiÖn Sau khi thu thËp nh÷ng th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, ®¸nh gi¸ rñi ro, träng yÕu, xem xÐt tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng, so¸t xÐt hÖ thèng kÕ to¸n vµ kiÓm so¸t néi bé cña kh¸ch hµng. Ban gi¸m ®èc c«ng ty VAE sÏ lªn kÕ ho¹ch phèi hîp chØ ®¹o c«ng viÖc kiÓm to¸n gi÷a c¸c kiÓm to¸n viªn trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n t¹i c«ng ty kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o c«ng viÖc kiÓm to¸n hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c kiÓm to¸n viªn mét c¸ch râ rµng. Ban gi¸m ®èc c«ng ty VAE ®· lùa chän nhãm kiÓm to¸n vµ ph©n c«ng c«ng viÖc gi÷a c¸c kiÓm to¸n viªn thùc hiÖn kiÓm to¸n t¹i c«ng ty ABC nh­ sau: BiÓu sè 12: KÕ ho¹ch phèi hîp chØ ®¹o, gi¸m s¸t vµ thùc hiÖn kiÓm to¸n t¹i c«ng ty ABC (trÝch kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng thÓ) Thêi gian thùc hiÖn: Nhãm kiÓm to¸n viªn vµ ph©n c«ng c«ng viÖc Nhãm kiÓm to¸n +Ph¹m Ngäc To¶n Gi¸m ®èc KiÓm to¸n viªn quèc gia Phô tr¸ch chung c«ng viÖc kiÓm to¸n +TrÇn Quèc TuÊn Phã Gi¸m ®èc KiÓm to¸n viªn quèc gia Trùc tiÕp ®iÒu hµnh cuéc kiÓm to¸n +Ph¹m Hïng S¬n Tr­ëng nhãm kiÓm to¸n KiÓm to¸n viªn chÝnh Trùc tiÕp tham gia cuéc kiÓm to¸n +NguyÔn ThÞ Hång V©n KiÓm to¸n viªn Trùc tiÕp tham gia cuéc kiÓm to¸n +§Æng ThÞ Kim Trinh KiÓm to¸n viªn Trùc tiÕp tham gia cuéc kiÓm to¸n +NguyÔn §øc Tïng Trî lý kiÓm to¸n viªn Trùc tiÕp tham gia cuéc kiÓm to¸n 2.Ph©n c«ng c«ng viÖc 2.1.KiÓm so¸t chung Ng­êi thùc hiÖn So¸t xÐt file kiÓm to¸n Mr To¶n So¸t xÐt dù th¶o BCTC ®· ®­îc kiÓm to¸n Mr To¶n, Mr TuÊn KiÓm tra th¶o luËn víi nhãm kiÓm to¸n vÒ c¸c vÊn ®Ò sai sãt hay rñi ro ph¸t sinh Mr TuÊn Th¶o luËn vµ thèng nhÊt víi kh¸ch hµng vÒ BCTC ®· ®­îc kiÓm to¸n ` Mr S¬n Ph¸t hµnh B¸o c¸o kiÓm to¸n Mr S¬n 2.2.Phô tr¸ch thùc hiÖn kiÓm to¸n LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n Mr S¬n T×m hiÓu vµ ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh, hÖ thèng kÕ to¸n vµ kiÓm so¸t néi bé Mr S¬n KiÓm so¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn kiÓm to¸n tr­íc khi tr×nh Ban gi¸m ®èc Mr TuÊn ……………….. 2.3.KiÓm to¸n c¸c phÇn hµnh chi tiÕt KiÓm tra nguån vèn, biÕn ®éng vèn Mr S¬n KiÓm tra CPQL, CPBH Ms Trinh LËp th­ x¸c nhËn, theo dâi, thu håi th­ x¸c nhËn Mr Tïng Vay ng¾n h¹n, chi phÝ l·i vay ph¶i tr¶, ph¶i tr¶ kh¸c Ms V©n …………………………….. 3.ThiÕt kÕ c¸c ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n ThiÕt kÕ c¸c ch­¬ng kiÓm to¸n lµ b­íc c«ng viÖc cuèi cïng trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n. C«ng ty VAE ®· x©y dùng s½n ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n cho tÊt c¶ c¸c kho¶n môc trªn B¸o c¸o tµi chÝnh, ®¶m b¶o ®­îc môc tiªu kiÓm to¸n ®èi víi tõng kho¶n môc. C¸c ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n sÏ ®­îc c¸c kiÓm to¸n viªn vËn dông linh ho¹t trong tõng cuéc kiÓm to¸n tuú thuéc vµo tõng cuéc kiÓm to¸n tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty kh¸ch hµng. C¸c kiÓm to¸n viªn lËp vµ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n trong giai ®o¹n thùc hiÖn kiÓm to¸n vµ l­u l¹i trong hå s¬ kiÓm to¸n. §Ó cã thÓ ®iÒu chØnh ch­¬ng trÝnh kiÓm to¸n phï hîp cho mçi c«ng kh¸ch hµng, kiÓm to¸n viªn th­êng lËp danh môc c¸c tµi liÖu mµ m×nh quan t©m vµ yªu cÇu kh¸ch hµng cung cÊp. Yªu cÇu cung cÊp tµi liÖu nµy th­êng ®­îc göi kÌm theo kÕ ho¹ch kiÓm to¸n kiÓm to¸n tæng thÓ ®Ó kh¸ch hµng chuÈn bÞ vµ kiÓm to¸n viªn cã thÓ yªu cÇu bæ sung sau khi xem xÐt thùc tÕ quy tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n ®èi víi c¸c kho¶n môc t¹i c«ng ty kh¸ch hµng. C¸c tµi liÖu mµ kiÓm to¸n viªn yªu cÇu ABC cung cÊp bao gåm: B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh, c¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n liªn quan ®Õn kho¶n môc, biªn b¶n c¸c kho¶n môc, sæ c¸i, sæ chi tiÕt… §ång thêi kiÓm to¸n viªn ®­a ra c¸c môc tiªu kiÓm to¸n ®Æc thï cña kho¶n môc ®­îc kiÓm to¸n trªn c¬ së cô thÓ ho¸ c¸c môc tiªu kiÓm chung. C¸c môc tiªu nµy ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së kÕt hîp gi÷a môc tiªu kiÓm to¸n chung vµ sù ®¸nh gi¸, dù tÝnh vÒ rñi ro vµ c¸c sai sãt cã thÓ cã ®èi víi c¸c kho¶n môc ®ã. Thñ tôc kiÓm to¸n lµ phÇn quan träng nhÊt cña quy tr×nh thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n. Thñ tôc kiÓm to¸n bao gåm c¸c thñ tôc ph©n tÝch, c¸c thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt vµ c¸c thñ tôc kiÓm to¸n bæ sung. D­íi ®©y lµ mét mÉu ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n mµ c«ng ty VAE ¸p dông ®èi víi c«ng ty ABC BiÓu sè 13:Ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc Gi¸ vèn hµng b¸n ¸p dông ®èi víi c«ng ty ABC Ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n Gi¸ vèn hµng b¸n Môc tiªu: Môc tiªu cña tµi kho¶n gi¸ vèn hµng b¸n lµ kiÓm to¸n viªn ph¶i ®¶m b¶o c¸c c¬ së dÉn liÖu liªn quan ®Õn chÝnh x¸c, tÝnh hiÖn h÷u vµ tÝnh tr×nh bµy, cô thÓ: -Gi¸ vèn hµng b¸n ghi sæ cao h¬n thùc tÕ: +TÝnh hiÖn h÷u: Gi¸ vèn hµng b¸n ®· ghi sæ nh­ng hµng kh«ng xuÊt +Ghi chÐp: Gi¸ vèn hµng b¸n ghi sæ cao h¬n thùc tÕ +TÝnh ®óng kú: Hµng ho¸ dÞch vô thùc hiÖn kú sau, gi¸ vèn hµng b¸n ghi sæ kú nµy. -Sè d­ tµi kho¶n gi¸ vèn hµng b¸n: +Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ: Sè d­ gi¸ vèn hµng b¸n kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh ®óng. +Tr×nh bµy: Sè d­ tr×nh bµy kh«ng hîp lý -Gi¸ vèn cña hµng b¸n ph¶i ®­îc tÝnh to¸n chÝnh x¸c, phï hîp víi gi¸ thµnh hoÆc gi¸ mua cña hµng ho¸ dÞch vô mua vµo. -Gi¸ vèn hµng b¸n ph¶i t­¬ng xøng víi sè hµng ®· b¸n ra hoÆc tiªu thô -ViÖc tr×nh bµy chØ tiªu gi¸ vèn hµng b¸n trªn BCKQKD cã phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n mµ ®¬n vÞ ®ang ¸p dông kh«ng vµ cã nhÊt qu¸n víi kú tr­íc kh«ng Thñ tôc kiÓm to¸n Ng­êi thùc hiÖn Tham chiÕu I KiÓm tra hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé 1 KiÓm tra ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n vµ ghi chÐp gi¸ vèn hµng b¸n: Lµ ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú hay kª khai th­êng xuyªn 2 KiÓm tra ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho. NÕu kh¸ch hµng thay ®æi ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho so víi n¨m tr­íc th× yªu cÇu kh¸ch hµng gi¶i thÝch lý do. II Ph©n tÝch so¸t xÐt 1 Xem xÐt c¸c sè liÖu vÒ doanh thu ®· kiÓm to¸n, gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ vèn do phßng kinh doanh vËt t­ cung cÊp, nh÷ng thay ®æi trong kinh doanh ®Ó x©y dùng sè ­íc tÝnh 2 So s¸nh sè liÖu hµng th¸ng, quý,so s¸nh gi÷a c¸c tµi kho¶n, gi÷a c¸c lo¹i doanh thu ®Ó x©y dùng sè ­íc tÝnh kiÓm to¸n vµ sè gi¸ vèn hµng b¸n ®· ®­îc ghi sæ ë møc ®é hîp lý ®Ó ®¹t ®­îc ®é tin cËy cña kiÓm to¸n. 3 Sö dông sè ­íc tÝnh chªnh lÖch cã thÓ chÊp nhËn ®­îc ®Ó x¸c ®Þnh sè chªnh lÖch lín gi÷a sè ­íc tÝnh vµ sè ®· ghi chÐp cña kh¸ch hµng t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o vµ t×m kiÕm b»ng chøng cã liªn quan. III KiÓm tra chi tiÕt 1 Néi dung ®­îc tham chiÕu tíi phÇn kiÓm to¸n hµng tån kho. Tuy nhiªn, nh÷ng néi dung kiÓm tra c¬ b¶n bao gåm: -§èi chiÕu gi¸ vèn hµng b¸n ®· h¹ch to¸n víi sè ph¸t sinh t­¬ng øng trªn tµi kho¶n Hµng tån kho. -Chän mét sè nghiÖp vô ph¸t sinh nî TK 632 hoÆc ph¸t sinh cã TK 155, 156 ®Ó kiÓm tra: +§èi chiÕu víi sæ chi tiÕt Hµng tån kho +§èi chiÕu víi ho¸ ®¬n mua vµ chõng tõ nhËp kh¸c +T×m ra c¸c kho¶n chªnh lÖch t¨ng trªn ho¸ ®¬n (VÝ dô: kh¸ch hµng h¹ch to¸n c¶ thuÕ VAT vµo gi¸ trÞ Hµng tån kho). -Khi kiÓm tra gi¸ vèn hµng b¸n cÇn l­u ý: +C¸c kho¶n ®iÒu chØnh Hµng tån kho theo kiÓm kª thùc tÕ. +§iÒu chØnh Hµng tån kho do ®¸nh gi¸ l¹i +C¸c kho¶n chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ ®­îc ph©n bæ vµo gi¸ vèn hµng b¸n. 2 KiÓm tra doanh thu vµ gi¸ vèn hµng b¸n liªn quan ®Õn bªn thø 3 3 §èi víi gi¸ vèn hµng b¸n b»ng ngo¹i tÖ ph¶i xem xÐt viÖc ¸p dông tû gi¸ chuyÓn ®æi sang ®ång tiÒn h¹ch to¸n t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. §èi chiÕu víi sæ c¸i vµ kiÓm tra viÖc tÝnh to¸n vµ h¹ch to¸n chªnh lÖch tû gi¸. IV KÕt luËn 4.Tæng hîp vµ phæ biÕn kÕ ho¹ch kiÓm to¸n Sau khi lËp xong kÕ ho¹ch kiÓm to¸n, c«ng ty VAE sÏ phæ biÕn tíi c¸c kiÓm to¸n viªn tham gia cuéc kiÓm to¸n vµ göi mét b¶n tíi ABC ®Ó c«ng ty n¾m ®­îc néi dung vµ lÞch tr×nh cô thÓ cña cuéc kiÓm to¸n. C«ng ty ABC ®· ®ång ý víi b¶n kÕ ho¹ch trªn vµ cuéc kiÓm to¸n ®­îc thùc hiÖn ®óng víi lÞch tr×nh ®· ®Æt ra. KÕ ho¹ch kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2004 cña c«ng ty ABC ®· ®­îc c«ng ty VAE lËp chu ®¸o tõ ®ã gióp c«ng viÖc kiÓm to¸n diÔn ra thuËn lîi vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. C«ng ty ABC rÊt hµi lßng vÒ chÊt l­îng dÞch vô mµ VAE cung cÊp vµ mêi c«ng ty VAE tiÕp tôc kiÓm to¸n cho c«ng ty m×nh trong n¨m tµi chÝnh tiÕp theo. PhÇn III Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c«ng ty cæ phÇn kiÓm to¸n vµ ®Þnh gÝa ViÖt Nam I.Mét sè ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c«ng ty VAE 1.¦u ®iÓm Trong xu thÕ héi nhËp quèc tÕ, sù ph¸t triÓn cña mçi quèc gia ®Òu g¾n liÒn víi quan hÖ céng ®ång quèc tÕ vµ khu vùc. Mçi thay ®æi vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ trªn tr­êng quèc tÕ ®Òu ¶nh h­ëng tíi c¸c quèc gia. Toµn cÇu ho¸ vµ xu thÕ héi nhËp ®· lµm thay ®æi c¬ b¶n nh÷ng diÔn biÕn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. KiÓm to¸n ®· trë thµnh mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh héi nhËp. Lµ mét bé phËn cña nÒn kinh tÕ, viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn dÞch vô kiÓm to¸n lµ cÇn thiÕt v× nã võa mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan võa lµ bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ tµi chÝnh vµ ®ãng vai trß tÝch cùc trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi t¹i ViÖt Nam. Sù ra ®êi cña c«ng ty VAE ®· gãp phÇn ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ kiÓm to¸n trong t×nh h×nh míi. Tuy nhiªn kiÓm to¸n lµ ho¹t ®éng cßn kh¸ míi mÎ t¹i ViÖt Nam nªn cßn nhiÒu cßn nhiÒu bÊt cËp g©y trë ng¹i kh«ng nhá ®èi víi qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ vµ khu vùc cña kiÓm to¸n ViÖt Nam. Tr×nh ®é n¨ng lùc, kinh nghiÖm hµnh nghÒ, n¨ng lùc qu¶n lý cña nhiÒu c«ng ty kiÓm to¸n ViÖt Nam cßn h¹n chÕ, c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cßn ®¬n ®iÖu ch­a ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty quèc tÕ. Thªm vµo ®ã, t×nh tr¹ng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh gi÷a c¸c c«ng ty kiÓm to¸n trong n­íc ®Ó tranh thñ kh¸ch hµng th«ng qua viÖc gi¶m thÊp gi¸ phÝ vÉn cßn tån t¹i, chÊt l­îng dÞch vô ch­a thùc sù ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái, nhËn thøc cña x· héi vÒ dÞch vô kiÓm to¸n cßn h¹n chÕ, khu«n khæ ph¸p lý ®iÒu chØnh ho¹t ®éng nµy tuy ®· ®æi míi nh­ng ch­a ®Çy ®ñ vµ ®ång bé…Tr­íc thùc tr¹ng ®ã viÖc t×m ra mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ph¸t triÓn dÞch vô kÕ to¸n-kiÓm to¸n ë n­íc ta lµ mét yªu cÇu bøc xóc. C«ng ty VAE còng kh«ng n»m ngoµi guång quay ®ã, c«ng ty ®· ®Æt ra cho m×nh nh÷ng ®Þnh h­íng vµ nhiÖm vô míi, t×m cho m×nh mét lèi ®i riªng, n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, chuÈn bÞ héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ. LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n chu ®¸o C¸c cuéc kiÓm to¸n do c«ng ty VAE thùc hiÖn ®Òu ®­îc lªn kÕ ho¹ch chu ®¸o ®¶m b¶o thêi gian, gi¸ c¶ hîp lý vµ ph¶i ®­îc Ban gi¸m ®èc phª duyÖt. C«ng viÖc kiÓm to¸n lu«n cã sù h­íng dÉn chu ®¸o, chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ ë mäi cÊp ®Ó ®¶m b¶o r»ng c«ng viÖc do c«ng ty tiÕn hµnh ®¹t ®­îc nh÷ng chuÈn mùc chÊt l­îng ®Ò ra. Mét cuéc kiÓm to¸n cã hiÖu qu¶ th× ph¶i ®­îc chuÈn bÞ vµ tiÕn hµnh ®ång bé tõ giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n ®Õn giai ®o¹n kÕt thóc kiÓm to¸n. Thùc hiÖn tèt giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch lµ c¬ së quan träng mang l¹i thµnh c«ng cho cuéc kiÓm to¸n. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nªu trªn, c«ng ty VAE rÊt quan t©m ®Õn giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n, c«ng viÖc th­êng ®­îc giao cho nh÷ng kiÓm to¸n viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm, hiÓu biÕt vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh cña kh¸ch hµng. C«ng ty còng ®· x©y dùng nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®Ó trî gióp kiÓm to¸n viªn trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n nh»m tiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ cho cuéc kiÓm to¸n. TiÕp cËn B¸o c¸o tµi chÝnh theo kho¶n môc Trong hai c¸ch ®Ó ph©n chia B¸o c¸o tµi chÝnh thµnh c¸c phÇn hµnh kiÓm to¸n, c«ng ty VAE ®· lùa chän ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh theo kho¶n môc. C¸ch tiÕp cËn nµy so víi kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh theo chu tr×nh ®¬n gi¶n h¬n trong viÖc nhËn diÖn ®èi t­îng kiÓm to¸n. nÕu ®èi t­îng kiÓm to¸n trong kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh theo chu tr×nh liªn quan ®Õn nhiÒu kho¶n môc kh¸c nhau trong chu tr×nh nghiÖp vô th× ®èi t­îng cña kiÓm to¸n theo kho¶n môc chØ liªn quan ®Õn kho¶n môc ®­îc kiÓm to¸n. Do kiÓm to¸n viªn dÔ dµng nhËn diÖn ®­îc ®èi t­îng kiÓm to¸n nªn viÖc thiÕt kÕ c¸c thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt sÏ ®¬n gi¶n h¬n vµ dÔ thùc hiÖn h¬n kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh tµi chÝnh theo chu tr×nh. MÆt kh¸c, viÖc ph©n c«ng c«ng viÖc ®èi víi kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh theo kho¶n môc dÔ dµng thùc hiÖn do mçi kiÓm to¸n viªn cã thÓ kiÓm to¸n nh÷ng kho¶n môc trong c¸c chu tr×nh kh¸c nhau. V× vËy, sÏ tiÕt kiÖm thêi gian cho c«ng ty kiÓm to¸n khi hä gÆp ph¶i søc Ðp vÒ thêi gian tõ phÝa kh¸ch hµng. VÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng thÓ cña c«ng ty VAE ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam sè 300- LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n. C«ng ty VAE ®· tiÕn hµnh ®Çy ®ñ c¸c b­íc cÇn thiÕt trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng thÓ nh­: T×m hiÓu ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng, so¸t xÐt hÖ thèng kÕ to¸n vµ kiÓm so¸t néi bé, ph©n tÝch s¬ bé B¸o c¸o tµi chÝnh, d¸nh gi¸ rñi ro vµ träng yÕu. KÕ ho¹ch kiÓm to¸n còng ®· ®­a ra ®­îc néi dung, lÞch tr×nh vµ ph¹m vi cña cuéc kiÓm to¸n còng nh­ sù ph©n c«ng c«ng viÖc gi÷a c¸c kiÓm to¸n viªn vµ phèi hîp sù chØ ®¹o, h­íng dÉn cña Ban gi¸m ®èc. Chñ ®éng göi th­ chµo hµng Còng trong giai ®o¹n nµy c«ng ty rÊt tÝch cùc t×m kiÕm më réng thÞ tr­êng cña m×nh b»ng c¸ch chñ ®éng göi Th­ chµo hµng ®Õn c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Bëi v× trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi mµ kh¸ch hµng ch­a cã nhiÒu hiÓu biÕt vÒ dÞch vô kiÓm to¸n còng nh­ c¸c c«ng ty cung cÊp dÞch vô nµy th× viÖc göi th­ chµo hµng sÏ cung cÊp cho hä nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô, kÕt qu¶ mµ cuéc kiÓm to¸n sÏ ®em l¹i còng nh­ quyÒn lîi mµ hä nhËn ®­îc. Tõ ®ã c¸c kh¸ch hµng míi cã c¬ së so s¸nh ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh cña m×nh. §ång thêi Th­ chµo hµng còng gióp cho c«ng ty VAE tr¸nh ®­îc nh÷ng bÊt ®ång víi kh¸ch hµng trong viÖc tho¶ thuËn c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång kiÓm to¸n. Hîp ®ång kiÓm to¸n Hîp ®ång kiÓm to¸n gi÷a c«ng ty VAE vµ kh¸ch hµng ®· ®­îc lËp ®óng theo chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam sè 210, Hîp ®ång kiÓm to¸n. HiÖn nay c¸c c«ng ty kiÓm to¸n cã thÓ ký hîp ®ång kiÓm to¸n tr­íc khi lËp kÕ ho¹ch hoÆc lËp kÕ ho¹ch råi míi ký hîp ®ång kiÓm to¸n. C¸ch thø hai thÓ hiÖn sù thËn träng h¬n nh­ng ®ßi hái ph¶i cã sù ®Çu t­ vÒ thêi gian vµ chi phÝ tr­íc khi ký hîp ®ång kiÓm to¸n. C«ng ty VAE ®· kÕt hîp c¶ hai c¸ch thøc trªn trong viÖc ký hîp ®ång kiÓm to¸n nh»m gi¶m chi phÝ mµ vÉn ®¶m b¶o nguyªn t¾c thËn träng nghÒ nghiÖp b»ng c¸ch c«ng ty vµ kh¸ch hµng sÏ cã mét cuéc häp tr­íc khi ký hîp ®ång kiÓm to¸n nh»m ®i ®Õn nh÷ng tho¶ thuËn vÒ c¸c vÊn ®Ò chung mµ hai bªn cïng quan t©m nh­: Thêi gian, ph¹m vi vµ gi¸ phÝ cña cuéc kiÓm to¸n, dÞch vô mµ kh¸ch hµng yªu cÇu, lùa chän nhãm kiÓm to¸n viªn…C¸ch nµy gióp c«ng ty VAE tiÕt kiÖm chi phÝ vµ dÔ dµng ®i ®Õn tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng khi ký kÕt hîp ®ång kiÓm to¸n. So¸t xÐt hÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé C«ng viÖc so¸t xÐt hÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé ®· ®­îc c«ng ty tËp hîp thµnh mét ch­¬ng tr×nh riªng, ®iÒu nµy hç trî rÊt nhiÒu cho c¸c kiÓm to¸n viªn trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu hÖ thèng kÕ to¸n vµ kiÓm so¸t néi bé cña c«ng ty kh¸ch hµng. C«ng viÖc nµy th­êng ®­îc giao cho c¸c kiÓm to¸n viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm ®¶m nhiÖm. Cïng víi viÖc t×m hiÓu c¸c yÕu tè cña hÖ thèng kÕ to¸n, kiÓm to¸n viªn còng thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè kh¸c cña hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé nh­ m«i tr­êng kiÓm so¸t, c¸c thñ tôc kiÓm so¸t vµ kiÓm to¸n néi bé cña ®¬n vÞ. §iÒu nµy gióp kiÓm to¸n viªn hiÓu ®­îc viÖc thiÕt kÕ vµ thùc hiÖn hÖ thèng kÕ to¸n vµ kiÓm so¸t néi bé cña c«ng ty kh¸ch hµng. Tõ ®ã, gióp kiÓm to¸n viªn x¸c ®Þnh ®­îc ph¹m vi kiÓm to¸n cÇn thiÕt ®èi víi nh÷ng sai sãt träng yÕu cã thÓ tån t¹i trong B¸o c¸o tµi chÝnh vµ xem xÐt nh÷ng yÒu tè cã kh¶ n¨ng g©y ra sai sãt träng yÕu còng nh­ x©y dùng c¸c thñ tôc kiÓm to¸n thÝch hîp cho c«ng ty kh¸ch hµng. Ph©n tÝch s¬ bé B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty VAE ®· thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch s¬ bé B¸o c¸o tµi chÝnh ®èi víi c¸c kho¶n môc trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. ViÖc ph©n tÝch s¬ bé B¸o c¸o tµi chÝnh gióp cho kiÓm to¸n viªn cã ®­îc nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn c¸c kho¶n môc ®­îc kiÓm to¸n nh­ biÕn ®éng sè d­ trªn c¸c tµi kho¶n qua c¸c n¨m, tû lÖ sè d­ tµi kho¶n trªn mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp…Tõ ®ã, gióp kiÓm to¸n viªn cã nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ c¸c gian lËn vµ sai sãt. C¸c nguyªn nh©n dù tÝnh nµy sÏ gióp kiÓm to¸n viªn ®i ®óng h­íng trong viÖc t×m ra c¸c sai sãt trªn B¸o c¸o tµi chÝnh ®ång thêi gióp kiÓm to¸n viªn gi¶m bít ®­îc c¸c thö nghiÖm chi tiÕt ë møc cÇn thiÕt. §¸nh gi¸ tÝnh ho¹t ®éng cña c«ng ty kh¸ch hµng Trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n, c«ng ty VAE còng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¬ bé vÒ tÝnh ho¹t ®éng liªn tôc cña c«ng ty kh¸ch hµng. C«ng ty ®· x©y dùng hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ tÝnh ho¹t ®éng liªn tôc cña c«ng ty kh¸ch hµng ®Çy ®ñ vµ kh¸ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. ViÖc ®¸nh gi¸ nµy gióp cho c«ng ty VAE tr¸nh ®­îc nh÷ng rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kiÓm to¸n, ph¸t hiÖn nh÷ng kho¶n môc cã tÝnh rñi ro cao tõ ®ã ®Ò ra c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n thÝch hîp. ViÖc ®¸nh gi¸ tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng nµy còng ®­îc c«ng ty VAE thùc hiÖn ë giai ®o¹n sau kiÓm to¸n ®Ó n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng ph¸t sinh sau ngµy kÕt thóc kiÓm to¸n mµ cã ¶nh h­ëng träng yÕu ®Õn B¸o c¸o tµi chÝnh. §éi ngò kiÓm to¸n viªn cã n¨ng lùc, tr×nh ®é T¹i c«ng ty VAE ®éi ngò kiÓm to¸n viªn ®Òu ®­îc lùa chän phï hîp víi mçi cuéc kiÓm to¸n. Sè l­îng kiÓm to¸n viªn ®­îc lùa chän theo yªu cÇu vÒ khèi l­îng c«ng viÖc ph¶i hoµn thµnh trong mét giíi h¹n vÒ thêi gian. C¸c kiÓm to¸n viªn ®­îc lùa chän ®Òu lµ nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n, cã am hiÓu vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty kh¸ch hµng. §ång thêi mçi cuéc kiÓm to¸n ®Òu cã sù h­íng dÉn chØ ®¹o trùc tiÕp tõ Ban Gi¸m ®èc c«ng ty ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cho mçi cuéc kiÓm to¸n. Ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n C¸c ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n cña c«ng ty VAE ®­îc thiÕt kÕ cô thÓ ®èi víi tõng kho¶n môc trªn B¸o c¸o tµi chÝnh ®¶m b¶o ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra cho mçi kho¶n môc vÒ viÖc ®¸nh gi¸ c¸c rñi ro, sai sãt cã thÓ cã trªn mçi kho¶n môc ®­îc kiÓm to¸n. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c tµi liÖu mµ kh¸ch hµng cÇn chuÈn bÞ, x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu kiÓm to¸n ®Æc thï, ph©n tÝch sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn c¸c kho¶n môc kiÓm to¸n gióp kiÓm to¸n viªn ®¸nh gi¸ rñi ro vµ h¹n chÕ ph¹m vi thùc hiÖn c¸c thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt. ViÖc thiÕt kÕ c¸c ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n ®Çy ®ñ vµ ®ång bé cho c¸c kho¶n môc kiÓm to¸n gióp cho Ban gi¸m ®èc c«ng ty s¾p xÕp mét c¸ch cã kÕ ho¹ch c¸c c«ng viÖc vµ bè trÝ nh©n lùc, h­íng dÉn chi tiÕt cho c¸c kiÓm to¸n viªn vµ trî lý kiÓm to¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kiÓm to¸n. §ång thêi th«ng qua ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n, c¸c kiÓm to¸n viªn cã thÓ thùc hiÖn c«ng viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n, tiÕt kiÖm thêi gian, c«ng søc cña kiÓm to¸n viªn trong mçi cuéc kiÓm to¸n vµ lµ c¨n cø ®Ó tr­ëng nhãm kiÓm to¸n so¸t xÐt, ®¸nh gi¸ l¹i c¸c c«ng viÖc mµ nhãm kiÓm to¸n ®· thùc hiÖn. Ngoµi ra, ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n cßn lµ b»ng chøng ®Ó chøng minh c¸c thñ tôc kiÓm to¸n ®· ®­îc thùc hiÖn b»ng viÖc ký tªn cña c¸c kiÓm to¸n viªn c«ng ty VAE lªn ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n g¾n liÒn víi c¸c thñ tôc kiÓm to¸n ®· hoµn thµnh. Thùc tÕ thêi gian ho¹t ®éng cña c«ng ty cho thÊy thùc hiÖn tèt giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n lµ mét phÇn quan träng gióp c«ng ty hoµn thµnh tèt c«ng viÖc kiÓm to¸n t¹i c¸c c«ng ty kh¸ch hµng ®em l¹i uy tÝn cho c«ng ty trªn thÞ tr­êng kiÓm to¸n. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®· ®¹t ®­îc trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vÉn cßn nh÷ng tån t¹i mµ c«ng ty cÇn kh¾c phôc ®Ó hoµn thiÖn h¬n qu¸ tr×nh kiÓm to¸n cña m×nh. 2. Mét sè tån t¹i cÇn kh¾c phôc trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n t¹i c«ng ty VAE Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt cña kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh theo kho¶n môc mµ c«ng ty ®· chän th× c¸ch tiÕp cËn nµy vÉn cßn nh÷ng nh­îc ®iÓm khã kh¾c phôc. C¸ch ph©n chia nµy ®¬n gi¶n nh­ng kh«ng hiÖu qu¶ do sù t¸ch biÖt nh÷ng kho¶n môc ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau nh­ng liªn quan chÆt chÏ víi nhau, kiÓm to¸n viªn sÏ kh«ng thÊy ®­îc nh÷ng ®Æc tr­ng cña phÇn hµnh kiÓm to¸n vµ khã kh¨n trong viÖc nhËn biÕt vµ ®¸nh gi¸ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé ®èi víi phÇn hµnh kiÓm to¸n ®ã bëi hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé th­êng ®­îc thiÕt kÕ theo c¸c chu tr×nh nghiÖp vô. Ngoµi ra, kiÓm to¸n theo kho¶n môc th­êng cã quy m« kiÓm tra chi tiÕt lín h¬n kiÓm to¸n theo chu tr×nh. Tuy nhËn biÕt ®­îc vai trß quan träng cña giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n nh­ng do søc Ðp vÒ thêi gian cña cuéc kiÓm to¸n qu¸ ng¾n nªn nhiÒu khi c«ng ty VAE ch­a thùc sù chó träng ®Õn c«ng viÖc nµy. Ch¼ng h¹n nh­ c«ng ty ch­a quan t©m ®Õn viÖc lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc. §iÒu nµy sÏ dÉn ®Õn khã kh¨n cho c¸c kiÓm to¸n viªn trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò träng t©m cho kiÓm to¸n. C«ng ty VAE ®· thùc hiÖn ph©n tÝch s¬ bé B¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty kh¸ch hµng trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n th«ng qua c¸c tû suÊt tµi chÝnh. Tuy nhiªn, khi sö dông sè liÖu trªn B¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty kh¸ch hµng th× c«ng ty VAE sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng rñi ro do viÖc kiÓm to¸n viªn chØ kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m hiÖn hµnh trong khi ®ã viÖc ph©n tÝch ph¶i sö dông ®Õn sè liÖu qua c¸c n¨m vµ sè liÖu c¸c n¨m ®ã nÕu ch­a ®­îc kiÓm to¸n th× doanh nghiÖp cã thÓ söa ch÷a sè liÖu nµy sao cho sù biÕn ®éng lµ hîp lý vµ t×nh h×nh cña doanh nghiÖp còng cã thÓ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua h×nh thøc nµy. M« h×nh ®¸nh gi¸ rñi ro kiÓm to¸n cña c«ng ty VAE x©y dùng ®· hç trî cho kiÓm to¸n viªn trong viÖc ®¸nh gi¸ nh÷ng rñi ro mµ doanh nghiÖp cã thÓ gÆp ph¶i, ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng rñi ro kiÓm so¸t theo c¸c tiªu chÝ mµ c«ng ty ®Æt ra. Tuy nhiªn viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro kiÓm so¸t míi chØ dõng l¹i ë viÖc ®­a ra nh÷ng kÕt luËn vÒ møc ®é rñi ro lµ cao, trung b×nh hay thÊp. Víi nh÷ng kh¸ch hµng n¨m ®Çu tiªn, møc ®é rñi ro ban ®Çu th­êng ®­îc ®¸nh gi¸ ë møc trung b×nh cao. Cßn ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn th× møc ®é rñi ro ban ®Çu th­êng ®­îc ®¸nh gi¸ lµ trung b×nh thÊp. Nh­ng theo nguyªn t¾c thËn träng trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, c¸c thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt ®­îc thùc hiÖn t­¬ng øng víi møc ®é rñi ro kiÓm so¸t cao cho dï hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé ®­îc ®¸nh gi¸ lµ tin cËy. Sè l­îng b»ng chøng kiÓm to¸n cÇn thu thËp theo ®ã còng t¨ng lªn. Nh­ vËy, c¸c kiÓm to¸n viªn còng ch­a thùc sù tin t­ëng vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ rñi ro kiÓm so¸t, do ®ã viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro kiÓm so¸t ch­a ®¹t ®­îc môc tiªu kiÓm to¸n ®Ò ra. ViÖc ®¸nh gi¸ vÒ tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng cña c«ng ty kh¸ch hµng trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n ®· thÓ hiÖn ®­îc tÝnh thËn träng nghÒ nghiÖp cña c«ng ty VAE. Tuy nhiªn, c«ng viÖc nµy l¹i ®­îc thùc hiÖn vµo giai ®o¹n cuèi cïng trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng thÓ lµ ch­a phï hîp. §iÒu nµy cã thÓ ®em l¹i thiÖt h¹i cho c«ng ty kiÓm to¸n bëi khi kiÓm to¸n viªn nghi ngê vÒ tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng cña c«ng ty kh¸ch hµng th× cuéc kiÓm to¸n cã thÓ kh«ng ®­îc tiÕn hµnh. Trong khi ®ã c«ng ty VAE ®· ký hîp ®ång kiÓm to¸n vµ tèn mét kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh ®Ó hoµn thiÖn kÕ ho¹ch kiÓm to¸n cña m×nh. C¸c ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n ®· ®­îc c«ng ty x©y dùng s½n vµ giao cho c¸c kiÓm to¸n viªn nghiªn cøu ®Ó vËn dông thÝch hîp trong mçi cuéc kiÓm to¸n mµ hä tham gia. Do ®ã sÏ tiÕt kiÖm thêi gian vµ c«ng søc cña c¸c kiÓm to¸n viªn. Tuy nhiªn do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ ¸p lùc c«ng viÖc nªn cã thÓ c¸c kiÓm to¸n viªn kh«ng ghi sù thay ®æi hoÆc bæ xung vÒ ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n ¸p dông tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty kh¸ch hµng. II. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c«ng ty VAE LËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc Thùc tÕ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c«ng ty VAE cho thÊy c«ng ty ch­a thùc sù chó träng ®Õn lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc. ®Ó thùc hiÖn ®óng theo tinh thÇn cña chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam sè 300, lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n: “ kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ph¶i ®­îc lËp cho c¸c cuéc kiÓm to¸n lín vÒ qui m«, tÝnh chÊt phøc t¹p, ®Þa bµn réng hoÆc kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh cña nhiÒu n¨m”, c«ng ty cÇn chó träng h¬n n÷a viÖc lËp chiÕn l­îc kiÓm to¸n lµm c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng qu¸t. ®èi víi c¸c kh¸ch hµng cã qui m« kh«ng lín, c¸c cuéc kiÓm to¸n kh«ng qu¸ phøc t¹p c«ng ty cã thÓ lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc thµnh mét phÇn trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng thÓ. §èi víi c¸c cuéc kiÓm to¸n lín vÒ qui m«, tÝnh chÊt phøc t¹p, ®Þa bµn réng hoÆc kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh cña nhiÒu n¨m c«ng ty VAE nªn tu©n thñ ®óng c¸c qui ®Þnh trong chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam sè 300 vÒ lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc. Ph©n tÝch s¬ bé B¸o c¸o tµi chÝnh §Ó tr¸nh ®­îc nh÷ng rñi ro trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch s¬ bé B¸o c¸o tµi chÝnh do kiÓm to¸n viªn chØ sö dông sè liÖu cña c«ng ty kh¸ch hµng, kiÓm to¸n viªn cã thÓ ph©n tÝch c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn kho¶n môc ®­îc kiÓm to¸n trong mèi quan hÖ víi ngµnh nghÒ kinh doanh cña kh¸ch hµng. Mçi ngµnh nghÒ kinh doanh sÏ cã nh÷ng ®Æc tr­ng riªng do ®ã ®Æc ®iÓm vÒ c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n, c¸ch thøc h¹ch to¸n, c¸c tØ suÊt tµi chÝnh th­êng t­¬ng tù nhau. Nh­ vËy, kiÓm to¸n viªn sÏ cã nhËn ®Þnh chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ sù biÕn ®éng cña c¸c tØ suÊt sö dông ®Ó ph©n tÝch s¬ bé B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp qua c¸c n¨m.Tuy nhiªn trong mét sè tr­êng hîp, viÖc tæng hîp sè liÖu vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty kh¸ch hµng lµ rÊt khã kh¨n vµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc do kiÓm to¸n viªn kh«ng thÓ thu thËp ®­îc c¸c sè liÖu chÝnh x¸c vÒ c¸c c«ng ty trong cïng ngµnh nghÒ kinh doanh cña kh¸ch hµng. H¬n n÷a, c«ng viÖc nµy tèn rÊt nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ mµ giíi h¹n cuéc kiÓm to¸n kh«ng cho phÐp. V× vËy kiÓm to¸n viªn cã thÓ sö dông kiÕn thøc tæng hîp vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh cña kh¸ch hµng ®Ó ®­a ra nh÷ng sè liÖu ­íc tÝnh vµ sö dông trong viÖc ®¸nh gi¸ B¸o c¸o tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. Tõ ®ã ®ßi hái kiÓm to¸n viªn cÇn n©ng cao h¬n n÷a hiÓu biÕt kiÕn thøc tæng qu¸t vÒ c¸c ngµnh nghÒ ®Ó ph©n tÝch cã hiÖu qu¶ h¬n, gi¶m ®­îc rñi ro kiÓm to¸n. §¸nh gi¸ tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng ViÖc ®¸nh gi¸ tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng ®­îc c«ng ty VAE thùc hiÖn ë giai ®o¹n cuèi cña c«ng viÖc lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng thÓ lµ ch­a phï hîp bëi ®iÒu nµy cã thÓ ®em l¹i rñi ro cho c«ng ty kiÓm to¸n. V× thÕ kiÓm to¸n viªn cÇn ®¸nh gi¸ tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng ngay trong giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng thÓ. Bëi c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc lËp dùa trªn gi¶ ®Þnh r»ng c«ng ty kh¸ch hµng vÉn tiÕp tôc duy tr× ho¹t ®éng cña m×nh, khi kiÓm to¸n viªn nghi ngê vÒ tÝnh liªn tôc cña ho¹t ®éng nµy th× cÇn ph¶i nghiªn cøu kü t×nh huèng x¶y ra tr­íc khi ®i ®Õn quyÕt ®Þnh cã nªn tiÕp tôc kiÓm to¸n cho c«ng ty kh¸ch hµng n÷a hay kh«ng. §iÒu nµy ph¶i®­îc qui ®Þnh râ trong hîp ®ång kiÓm to¸n. C¸ch gi¶i quyÕt trªn sÏ gióp c«ng ty VAE tr¸nh ®­îc mét kho¶n chi phÝ khi cã t×nh huèng bÊt lîi x¶y ra mµ c«ng ty kh«ng thÓ tiÕp tôc kiÓm to¸n cho c«ng ty kh¸ch hµng n÷a. VÒ thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n §Ó kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vµ ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n ®­îc thùc hiÖn tèt h¬n, c¸c kiÓm to¸n viªn nªn cô thÓ ho¸ c¸c ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc x©y dùng s½n cho tõng kh¸ch hµng tr­íc khi tiÕn hµnh kiÓm to¸n. §ång thêi ghi l¹i sù thay ®æi hoÆc bæ sung ®ã trªn c¸c ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n ®Ó thuËn lîi cho c¸c kiÓm to¸n viªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hoÆc Ban gi¸m ®èc vµ tr­ëng nhãm kiÓm to¸n cã thÓ dÔ dµng so¸t xÐt c«ng viÖc cña tõng kiÓm to¸n viªn. Tõ ®ã, n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña mçi kiÓm to¸n viªn trong c«ng viÖc cña m×nh. KÕt luËn §Ó cã thÓ thùc hiÖn ®­îc qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, mäi quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu cÇn cã mét m«i tr­êng tµi chÝnh lµnh m¹nh. Ho¹t ®éng kiÓm to¸n víi tÝnh ®éc lËp kh¸ch quan vµ hiÖu lùc cao lµ mét trong nh÷ng c«ng cô tµi chÝnh h÷u hiÖu lµm lµnh m¹nh ho¸ nÒn tµi chÝnh quèc gia. KiÓm to¸n ®· xuÊt hiÖn trªn thÕ giíi tõ rÊt l©u nh­ng ë ViÖt Nam th× kiÓm to¸n lµ mét ngµnh cßn non trÎ. Tuy vËy, ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®· b­íc ®Çu ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ mang l¹i nhiÒu lîi Ých kh«ng chØ cho ®êi sèng kinh tÕ mµ cßn lµm cho ®êi sèng x· héi trë nªn cã v¨n ho¸ h¬n, ph¸t triÓn lµnh m¹nh h¬n. Víi vai trß quan träng cña m×nh, ho¹t ®éng kiÓm to¸n t¹i ViÖt Nam cÇn ®­îc hoµn thiÖn h¬n n÷a ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý còng nh­ ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty kiÓm to¸n n­íc ngoµi vµ lµ cÇu nèi cho c¸c nhµ ®Çu t­ vµ thÞ tr­êng ViÖt Nam. Lµ mét trong nh÷ng c«ng ty kiÓm to¸n cã uy tÝn t¹i ViÖt Nam, c«ng ty VAE ®ang tÝch cùc hoµn thiÖn h¬n n÷a quy tr×nh kiÓm to¸n cña m×nh ®Æc biªt chó träng h¬n ®Õn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c kiÓm to¸n, gi÷ v÷ng niÒm tin mµ kh¸ch hµng ®· ®Æt vµo c«ng ty còng nh­ n©ng cao vÞ trÝ cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng kiÓm to¸n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c sü Phan Trung Kiªn cïng Ban gi¸m ®èc vµ c¸c anh chÞ kiÓm to¸n viªn c«ng ty VAE ®· h­íng dÉn, gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh tèt luËn v¨n thùc tËp cña m×nh. Do cã nh÷ng h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc nªn luËn v¨n nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« vµ Ban gi¸m ®èc cïng c¸c anh chÞ kiÓm to¸n viªn c«ng ty VAE ®Ó em cã ®­îc nh÷ng hiÓu biÕt s©u s¾c h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn thùc hiÖn §oµn ThÞ Thu H»ng danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o 1.C¸c t¹p chÝ kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n 2.HÖ thèng chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam- Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh 3.Hå s¬ kiÓm to¸n c«ng ty ABC do c«ng ty VAE thùc hiÖn 4.KiÓm to¸n-ALVINA.REN-JAME K.LOCBECK 5.KiÓm to¸n tµi chÝnh- GS.TS NguyÔn Quang Quynh 6.Lý thuyÕt kiÓm to¸n –GS.TS NguyÔn Quang Quynh 7.T×m hiÓu kiÓm to¸n ®éc lËp ë ViÖt Nam – Bïi V¨n Mai Môc lôc S¬ ®å 5: S¬ ®å tæ chøc C«ng ty cæ phÇn kiÓm to¸n vµ ®Þnh gi¸ ViÖt Nam Héi ®ång Qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc Héi ®ång Khoa häc Gi¸m ®èc T­ vÊn - §Þnh gi¸ Phßng T­ vÊn ®Çu t­ Phßng §Þnh gi¸ DN - TS Phßng T­ vÊn Tµi chÝnh, KÕ to¸n, ThuÕ C¸c v¨n phßng ®¹i diÖn C¸c bé phËn chøc n¨ng Gi¸m ®èc KiÓm to¸n - Tµi chÝnh Phßng KiÓm to¸n Tµi chÝnh 2 Phßng KiÓm to¸n Tµi chÝnh 1 Gi¸m ®èc KiÓm to¸n - §Çu t­ Phßng KiÓm to¸n - §Çu t­ X©y dùng 2 Phßng KiÓm to¸n - §Çu t­ X©y dùng 1 Kh¸ch hµng Héi ®ång Qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc Héi ®ång Khoa häc Gi¸m ®èc T­ vÊn - §Þnh gi¸ Phßng T­ vÊn ®Çu t­ Phßng §Þnh gi¸ DN - TS Phßng T­ vÊn Tµi chÝnh, KÕ to¸n, ThuÕ C¸c v¨n phßng ®¹i diÖn C¸c bé phËn chøc n¨ng Gi¸m ®èc KiÓm to¸n - Tµi chÝnh Phßng KiÓm to¸n Tµi chÝnh 2 Phßng KiÓm to¸n Tµi chÝnh 1 Gi¸m ®èc KiÓm to¸n - §Çu t­ Phßng KiÓm to¸n - §Çu t­ X©y dùng 2 Phßng KiÓm to¸n - §Çu t­ X©y dùng 1 Kh¸ch hµng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện.DOC
Luận văn liên quan