Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động tại Tổng công ty chè Việt Nam

Mục lục Lời nói đầu 3 Chương 1 vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 4 I. Những vấn đề chung về vốn lưu động . 4 1. Khái niệm, đặc điểm vốn lưu động . 4 11 Khái niệm. 4 12 Đặc điểm vốn lưu động. 4 13 Vai trò của vốn lưu động trong kinh doanh 6 2. Cơ cấu vốn lưu động . 7 21 Căn cứ vào quá trình tuần hoàn và luân chuyển vốn lưu động . 7 22 Căn cứ vào nguồn tài trợ. 8 23 Căn cứ vào hình thái biểu hiện. 10 24 Căn cứ vào phương pháp xác định 12 II. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 12 1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động 13 2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 13 III. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở doanh nghiệp 18 1. Nhóm nhân tố chủ quan ở doanh nghiệp 18 11 Quản trị vốn tiền mặt ở doanh nghiệp 18 12 Quản trị các khoản phải thu ở doanh nghiệp . 20 13 Quản trị vốn tồn kho dự trữ ở doanh nghiệp . 22 2. Nhóm các nhân tố khách quan ở doanh nghiệp . 27 3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở doanh nghiẹp ^ . 29 Chương 2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty chè Việt Nam 31. I. Tổng quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty chè Việt Nam. 31 1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty . 31 2. Vai trò của Tổng công ty chè Việt Nam trong sự nghiệp phát triển ngành chè . 32 3. Cơ cấu tổ chức và nội dung hoạt động của Tổng công ty chè Việt Nam .34. 4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Tổng công ty ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu đong 39^. 5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong 3 năm gần đây 44 II. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty chè Việt Nam 51 1. Tình hình huy động và sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty . 51 2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty chè VietNam 54^. III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty chè Việt Nam .59 Chương 3 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty chè Việt Nam 62 I. Định hướng phát triển của Tổng công ty 62 II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động . 64 1. Đẩy nhanh vòn quay vốn lưu động . 64 2. Tăng cường quản lý các khoản của vốn lưu động . 66 3. Quản lý chặt chẽ doanh thu, chi phí. 70 III. Kiến nghị. 71 1. Kiến nghị với Nhà Nước. 72 2. Kiến nghị với cơ quan chủ quản 74 3. Kiến nghị với các ngành có liên quan 75 Kết luận 77 Tài liệu tham khao 78? Lời mở đầu Đối với bất kì doanh nghiệp nào thì vốn luôn là điều kiện tiên quyết để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đạt được những mục tiêu mong muốn. Trong nền kinh tế thị trường, hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn liền với hiệu quả sử dụng vốn nói chung và hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói riêng bởi vì nếu vốn được sử dụng không đúng mục đích sẽ gây lãng phí và ảnh hưởng tới tiềm lực tài chính cũng như tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động là một vấn đề bức xúc, thiết thực và cũng là mục tiêu phấn đấu lâu dài của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh gay gắt cùng với sự biến động không ngừng của các yếu tố trên thị trường như hiện nay thì việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Tổng công ty chè Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nước kinh doanh sản xuất và chế biến chè lớn nhất ở Việt Nam, tuy nhiên trong quá trình thực tập em thấy việc sử dụng vốn lưu động của Tổng công ty còn chưa đạt hiệu quả cao. Do đó em đã chọn đề tài cho chuyên đề thực tập của mình là “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động tại Tổng công ty chè Việt Nam” Do kiến thức và thời gian có hạn, đề tài khó tránh khỏi những hạn chế. Em rất mong được sự góp ý của thày cô và các bạn để em hoàn thành ý tưởng này tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Vũ Duy Hào, giảng viên trường Đại học KTQD cùng các bác, các cô công tác tại Tổng công ty chè Việt Nam đã giúp em hoàn thành đề tài này.

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1574 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động tại Tổng công ty chè Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Òu doanh nghiÖp cã quy m« kh¸ nh­ng thiÕt bÞ ®­îc ®Çu t­ ë møc thÊp, thËmchÝ nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ ®­îc chÕ t¹o theo kiÓu mÉu sao chÐp nh­ng kÐm chÊt l­îng, kh«ng ®­îc kiÓm nghiÖm, ®Çu t­ theo h­íng gi¸ rÎ, khÊu hao nhanh. 5.1.3. S¶n phÈm vµ thÞ tr­êng: N¨m 2001 s¶n l­îng chÌ ®· ®¹t gÇn 80 ngµn tÊn kh«, xuÊt khÈu ®¹t 67 ngµn tÊn, ®¹t kim ngh¹ch 78 triÖu USD, ®¹t cao nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay. ChÌ ViÖt Nam ®· cã mÆt t¹i h¬n 40 n­íc, rÊt nhiÒu thÞ tr­êng nhËp khÈu chÌ ViÖt Nam trªn thÕ giíi t¨ng nhanh so víi cïng kú n¨m tr­íc. C¸c n­íc cã møc nhËp chÌ ViÖt Nam t¨ng tõ 200 – 350% nh­ Pakistan, Syria, Mü trong ®ã Pakistan ®¹t cao nhÊt trªn 600 tÊn so víi 150 tÊn n¨m 2001. Mét sè n­íc t¨ng Ýt h¬n nh­ §øc, §µi Loan, Ba Lan, Nga… Mét sè n­íc thÞ tr­êng míi ®­îc më ra nh­ Iran, Uzbekistan, thÞ tr­êng Anh t¨ng l­înh lín h¬n nhiÒu so cïng kú n¨m 2001. Riªng thÞ tr­êng Iraq, n¬i chiÕm tû träng lín nh­ng 6 th¸ng ®Çu n¨m 2002 chØ ®¹t gÇn 49% so víi cïng kú. Mét sè thÞ tr­êng kh¸c nh­ NhËt B¶n, Hµ Lan, Malaysia còng chØ ®¹t 55 – 70% cïng kú n¨m tr­íc. 5.2 T×nh h×nh kinh doanh cña Tæng c«ng ty trong 3 n¨m gÇn ®©y. B­íc vµo n¨m 2001, bé m¸y Héi ®ång qu¶n trÞ vµ l·nh ®¹o ®iÒu hµnh cña Tæng c«ng ty ®­îc bæ nhiÖm vµ s¾p sÕp hoµn chØnh b¾t ®Çu ho¹t ®éng ngay tõ ®Çu n¨m kÕ ho¹ch, t¹o ra bÇu kh«ng khÝ míi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty. Thêi tiÕt n¨m 2000 t­¬ng ®èi thuËn lîi cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. ë hÇu hÕt c¸c tØnh cã trång vµ chÕ biÕn chÌ m­a thuËn, giã hoµ, t¹o ®iÒu kiÖn cho c©y chÌ sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn tèt. C¸n bé c«ng nh©n viªn tõ v¨n phßng Tæng c«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ c¬ së ®oµn kÕt, h¨ng h¸i lao ®éng vµ c«ng t¸c ®ãng gãp søc lùc vµ trÝ tuÖ cho sù nghiÖp ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty. Tuy nhiªn, s¸u th¸ng ®Çu n¨m 2001, trªn thÕ giíi cßn tån ®äng mét l­îng lín chÌ tõ n¨m 2000 chuyÓn sang. MÆt kh¸c, do thêi tiÕt trªn thÕ giíi thuËn lîi cho sù sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c©y chÌ nªn tõ ®Çu vô ®· cho thÊy kh¶ n¨ng nhiÒu n­íc ®­îc mïa chÌ dÉn ®Õn cung lín h¬n cÇu lµm cho gi¸ chÌ gi¶m b×nh qu©n tíi 15% vµ thÞ tr­êng tiªu thô rÊt chËm. Hîp ®ång ký víi Iraq m·i ®Õn th¸ng 10 míi më L/C dÉn ®Õn h¬n 20.000 tÊn chÌ Tæng c«ng ty mua vÒ n»m ø ®äng, thËm chÝ kh«ng ®ñ kho ®Ó chøa ph¶i ®i thuª ngoµi nªn ph¸t sinh chi phÝ rÊt lín ®Õn hµng chôc tØ ®ång bëi l·i vay vèn ng©n hµng vµ phÝ thuª kho, phÝ b¶o qu¶n chÌ. Sù kiÖn 11/9 x¶y ra t¹i Mü dÉn ®Õn cuéc chiÕn tranh t¹i Afganistan lµm cho chi phÝ vËn t¶i biÓn, chi phÝ b¶o hiÓm chiÕn tranh t¨ng lªn b×nh qu©n tíi 45.000®/tÊn chÌ xuÊt khÈu. ViÖc chi phÝ chång lªn chi phÝ còng lµm cho hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty gi¶m sót nghiªm träng. ThÞ tr­êng Pakistan ®· tõ l©u lµ thÞ tr­êng lín cña Tæng c«ng ty, viÖc x¶y ra chiÕn tranh t¹i Afganistan lµm cho mét sè hîp ®ång bÞ xo¸ bá, lµm cho Ýt nhÊt 3.000-5.000 tÊn chÌ kh«ng b¸n ®­îc. §è lµ mét tæn thÊt kh«ng nhá ®èi víi Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ mµ ®Æc biÖt lµ c«ng ty chÌ Phó BÒn trong n¨m 2001. N¨m 2001 n­íc NhËt ®­îc mïa, kÌm theo ®ã lµ chÌ Trung Quèc, §µi Loan víi chÊt l­îng cao ®· trµn vµo NhËt cËnh tranh quyÕt liÖt víi chÌ ViÖt Nam lµm cho sè l­îng chÌ xuÊt khÈu cña c¸c c«ng ty chÌ S«ng CÇu vµ Méc Ch©u n¨m 2001 chØ b»ng 54,6% so víi n¨m 2000. Trong khi s¶n l­îng xuÊt khÈu gi¶m th× gi¸ còmg gi¶m 11,3%. N¨m 2002, gi¸ chÌ thÕ giíi vÉn cßn ë møc thÊp nªn kim ngh¹ch xuÊt khÈu cña ta t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. N¨m 2002, gÝa xuÊt khÈu b×nh qu©n cña c¸c lo¹i chÌ ViÖt Nam ë møc 928 USD/tÊn, gi¶m kho¶ng gÇn 20% so víi n¨m 2001. Do ®ã n¨m 2002, l­îng chÌ xuÊt khÈu t¨ng 10% song kim ng¹ch chØ t¨ng 4%. BiÓu sè 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (2000-2002) §¬n vÞ: VN§ N¨m ChØ tiªu 2000 2001 2002 1. Tæng Doanh thu 311.161.950.280 348.659.551.291 365.229.779.984 - C¸c kho¶n gi¶m trõ 328.230.179 252.192.497 4.920.957.591 2. Doanh thu thuÇn 310.833.720.101 348.407.358.794 360.308.822.393 3. Gi¸ vèn hµng b¸n 217.218.975.221 274.465.621.778 277.166.167.195 4. Lîi nhuËn gép 93.614.744.880 73.941.737.016 83.142.655.198 5. Chi phÝ b¸n hµng 37.502.681.290 45.910.247.713 67.891.550.926 6. Chi phÝ QLDN 24.099.674.747 29.493.311.659 26.024.550.641 7. Lîi nhuËn tõ H§SXKD 32.012.388.843 -1.461.822.358 -10.773.446.369 8. Lîi nhuËn tõ H§TC - 28.902.537.591 -4.994.220 -310.713.643 9. Lîi nhuËn bÊt th­êng 5.107.577.548 8.766.220.173 19.605.346.022 10. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 8.217.428.800 8.548.849.111 8.561.186.010 (Nguån: Phßng kÕ to¸n) N¨m ChØ tiªu 2000 (%) 2001 (%) 2002 (%) 1. Gi¸ vèn/Doanh thu thuÇn 69,88 78,72 76,92 2. Chi phÝ BH/Doanh thu thuÇn 12,65 13,17 18,84 3. Chi phÝ QL/Doanh thu thuÇn 7,75 8,45 7,22 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña Tæng c«ng ty trong 3 n¨m gÇn nh­ æn ®Þnh, kh«ng cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ, chøng tá viÖc kinh doanh cña Tæng c«ng ty rÊt æn ®Þnh. Tuy nhiªn ta thÊy r»ng møc chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu vµ lîi nhuËn tr­íc thuÕ lµ rÊt lín vµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cßn qu¸ lín. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu t¨ng nhanh vµo n¨m 2002 lµm ¶nh h­ëng tíi lîi nhuËn cña Tæng c«ng ty lµ do: - ViÖc nhiÒu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i do t×nh h×nh chÝnh trÞ kh«ng æn ®Þnh trªn thÕ giíi, vµ thÞ tr­êng lín nhÊt cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam lµ Iraq ®ang cã nhiÒu thay ®æi do viÖc Mü chuÈn bÞ chiÕn tranh. - Tæng c«ng ty ®· chó träng ®Õn chÝnh s¸ch b¸n hµng vµ khuyÕn khÝch sù tiªu dïng cña kh¸ch hµng b»ng viÖc gi¶m gi¸ hµng b¸n ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng mua nhiÒu vµ nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng thanh to¸n ®óng h¹n. + Gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng dÇn qua c¸c n¨m cho ta thÊy r»ng chi phÝ trùc tiÕp nguyªn vËt liÖu t¨ng dÇn, tû lÖ Gi¸ vèn/Doanh thu thuÇn t­¬ng øng lµ 69,88%; 78,72%; 76,92% ®iÒu nµy cho thÊy chi phÝ vÉn cßn t­¬ng ®èi lín. + Chi phÝ b¸n hµng cña Tæng c«ng ty t¨ng nhanh qua tõng n¨m lÝ do lµ Tæng c«ng ty ®Èy m¹nh viÖc xóc tiÕn b¸n hµng, më réng thªm nhiÒu thÞ tr­êng míi, tæ chøc, tham gia c¸c héi trî triÓn l·m, ký hîp ®ång xuÊt khÈu chÌ vµ nhËp khÈu hµng ho¸. + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña Tæng c«ng ty qua c¸c n¨m lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh, tuy cã sù thay ®æi nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ, ®iÒu ®ã cho thÊy viÖc tæ chøc s¶n xuÊt lµ t­¬ng ®èi tèt. II. Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. 1. T×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông vèn l­u ®éng t¹i Tæng c«ng ty. 1.1 T×nh h×nh huy ®éng vèn l­u ®éng t¹i Tæng c«ng ty. BiÓu sè 2: B¶ng c¬ cÊu nguån vèn l­u ®éng cña Tæng c«ng ty. §¬n vÞ : 1000® ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Sè tiÒn Sè tiÒn Sè tiÒn Tæng nguånVL§ 686.517.511 791.471.686 1.007.415.532 1. Vèn chñ së h÷u 39.459.885 98.225.398 114.040.205 + Ng©n s¸ch cÊp 37.436.303 91.543.919 104.623.301 + Tù bæ xung 2.023.582 6.681.479 9.416.904 2. Nî ph¶i tr¶ 647.057.626 693.246.288 893.375.327 + Nî ng¾n h¹n 486.036.310 562.078.671 779.041.788 + Nî dµi h¹n 91.465.628 85.828.300 81.953.977 + Nî kh¸c 69.564.688 45.339.317 32.379.562 Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam lµ mét Tæng c«ng ty Nhµ n­íc, nguån vèn l­u ®éng ®­îc h×nh thµnh tõ hai nguån lµ: Nguån vèn chñ së h÷u vµ nguån ®i vay. Nguån vèn chñ së h÷u b×nh qu©n trong 3 n¨m (2000-2002) chiÕm 11,8% trong trong tæng nguån vèn huy ®éng lµ t­¬ng ®èi thÊp, ®iÒu nµy lµm cho Tæng c«ng ty h¹n chÕ vÒ vÊn ®Ò tù chñ tµi chÝnh. Nguån thø hai cung cÊp cho Tæng c«ng ty lµ nguån vèn ®i vay (hÇu hÕt lµ vay ng¾n h¹n). Nguån nµy ngµy cµng t¨ng cô thÓ: nî ph¶i tr¶ cña Tæng c«ng ty n¨m 2000 chiÕm 88,33% trong tæng sè vèn l­u ®éng t­¬ng ®­¬ng víi sè tiÒn lµ 647.057.626 ngh×n ®ång, n¨m 2001, 2002 lÇn l­ît chiÕm 87,6% vµ 66,68% t­¬ng ®­¬ng víi sè tiÒn lµ 6.681.479 vµ 893.375.327 ngh×n ®ång. VËy ®©u lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn nî ph¶i tr¶ cña Tæng c«ng ty ngµy cµng t¨ng, nh­ ®· nãi ë trªn do hµng tån kho t¨ng, nî ph¶i thu t¨ng vÉn chiÕm tû träng lín lµm cho vèn cña Tæng c«ng ty mét mÆt bÞ chiÕm dông, mÆt kh¸c bÞ ø ®äng trong kho. §Ó tiÕp tôc cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Tæng c«ng ty ph¶i ®i vay vèn vµ chiÕm dông cña ®¬n vÞ kh¸c lµm cho nî ph¶i tr¶ t¨ng. Nî ph¶i tr¶ t¨ng vµ chiÕm tû träng lín trªn tæng sè vèn l­u ®éng t¹o ra mét nguy c¬ tiÒm Èn trong qu¸ tr×nh sö dông vèn cña Tæng c«ng ty. V× Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam cã mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu lµ chÌ ®en xuÊt khÈu mµ thÞ tr­êng tiªu thô chÝnh t¹i lµ Iraq cho nªn viÖc thanh to¸n th­êng chËm h¬n so víi c¸c thÞ tr­êng kh¸c. MÆt kh¸c ta thÊy r»ng vèn ng©n s¸ch cÊp cho Tæng c«ng ty hµng n¨m lµ rÊt Ýt, kh«ng ®¸ng kÓ. Trong 3 n¨m (2000 – 2002) th× trung b×nh mçi n¨m nhµ n­íc cÊp cho Tæng c«ng ty mét l­îng vèn b»ng 9% l­îng vèn l­u ®éng cÇn thiÕt. Do ®ã ta thÊy r»ng vèn kinh doanh cña Tæng c«ng ty hµng n¨m vÉn chñ yÕu lµ vèn vay Ng©n hµng. 1.2. T×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng t¹i Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. BiÓu sè 3: Tµi s¶n l­u ®éng b×nh qu©n c¸c n¨m 2000 - 2002 §¬n vÞ: VN§ N¨m ChØ tiªu 2000 2001 2002 Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 686.517.510.648 748.536.976.097 961.911.552.619 I. TiÒn 15.858.150.548 33.960.872.253 18.864.109.425 1. TiÒn mÆt taÞ quü 876.401.281 941.795.179 197.153.483 2. TiÒn göi ng©n hµng 14.981.749.267 33.019.077.074 18.666.955.942 3. TiÒn ®ang chuyÓn. II.C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n III.C¸c kho¶n ph¶i thu 573.764.199.382 609.269.742.993 822.642.508.528 1.Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 472.444.279.859 523.748.135.411 736.082.164.365 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 206.236.892 647.829.927 3.228.394.246 3. Ph¶i thu néi bé 13.539.514.579 10.754.764.049 4. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 19.109.296.874 6.214.378.961 5.908.901.283 5. Ph¶i thu hµng hîp t¸c Liªn X«-Ba Lan 72.019.853.475 72.019.853.475 79.663.377.434 6. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 867.617.248 1.119.307.552 993.427.809 7. Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi -4.422.554.545 -4.115.218.830 -4.099.349.580 IV. Hµng tån kho 88.244.539.035 93.384.018.478 114.720.211.262 1. Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng 2.048.402.055 2.178.612.436 2.905.741.828 2. Nguyªn vËt liÖu 482.569.669 899.388.956 3. C«ng cô, dông cô 45.528.374 55.575.780 4. Chi phÝ SXDD 237.853.599 4.765.000 31.689.208 5. Thµnh phÈm 44.626.821 2.399.280.617 6. Hµng tån kho 89.940.942.977 101.971.140.693 107.343.581.829 7. Hµng göi ®i b¸n 9.703.601.877 8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho -3.982.641.596 -11.883.224.515 -8.618.648.833 V. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 8.650.576.683 6.615.842.771 991.469.702 1. T¹m øng 939.372.805 1.009.330.441 729.474.050 2. Chi phÝ tr¶ tr­íc 36.222.162 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 4. Tµi s¶n thiÕu chê xö lÝ 225.773.490 225.773.490 225.773.490 5. Ký quü më L/C 7.485.430.388 5.380.738.840 VI. Chi phÝ sù nghiÖp 0 4.124.743.615 4.693.253.702 (Nguån: Phßng KÕ to¸n) 2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. Sö dông cã hiÖu qu¶ vèn nãi chung vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn l­u ®éng nãi riªng lµ sù cÇn thiÕt mang tÝnh sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Còng chÝnh v× vËy mµ sö dông vèn l­u ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng? ®iÒu ®ã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, ®Õn kÕt qu¶ tµi chÝnh cña mçi doanh nghiÖp. Tõ ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp nh»m kÝch thÝch kinh tÕ doanh nghiÖp ph¸t triÓn. 2.1.Ph©n tÝch chØ tiªu tæng hîp hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. BiÓu sè 4: ChØ tiªu tæng hîp vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. ChØ tiªu §¬n vÞ 2000 2001 2002 1- VL§ b×nh qu©n Tr® 686.517 748.537 961.912 2. Doanh thu tiªu thô Tr® 310.833 348.407 360.310 3. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ Tr® 8.217 8.549 8.561 4. Søc s¶n xuÊt cña VL§ = (2)/(1) Vßng 0,45 0,46 0,38 5.Thêi gian 1 vßng quay VL§ =360/(4) Ngµy 800 783 947 6. HÖ sè ®¶m nhiÖm VL§ =(1)/(2) Tr®/Tr® 2,2 2,15 2,67 7. Søc sinh lêi VL§ =(1)/(3) Tr®/Tr® 83,55 87,56 112,36 (Nguån: Phßng KÕ to¸n) Qua b¶ng trªn ta cã thÓ thÊy c¸c chØ tiªu biÕn ®éng theo chiÒu h­íng rÊt phøc t¹p cô thÓ : * Tèc ®é quay vßng vèn l­u ®éng cña Tæng c«ng ty lµ qu¸ chËm ta cã thÓ thÊy sè vßng quay qua c¸c n¨m 2000, 2001, 2002 t­¬ng øng lµ 0,45; 0,46; 0,38 vßng, n¨m 2002 lµ rÊt thÊp. §iÒu nµy nãi lªn r»ng, hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty ®· rÊt thÊp l¹i tiÕp tôc thÊp h¬n n÷a trong 3 n¨m gÇn ®©y 2000,2001,2002. Nªn ®· g©y ra nh÷ng l­îng vèn l­u ®éng ø ®äng lµm gi¶m sè vßng quay trong mét k× ®ång thêi lµm t¨ng thêi gian chu chuyÓn vèn l­u ®éng, thÊp nhÊt còng ph¶i mÊt 783 ngµy (n¨m 2001) vµ cao nhÊt còng th× ph¶i mÊt 947 ngµy (n¨m2002) míi thùc hiÖn ®­îc 1 vßng quay cña vèn l­u ®éng. Së dÜ cã hiÖn t­îng trªn lµ v× mét lý do c¬ b¶n lµ do ®Æc ®iÓm cña ngµnh chÌ. Vßng quay vèn l­u ®éng rÊt nhá ®ã lµ do thêi gian lu©n chuyÓn qu¸ lín, mét kh¸ch hµng lín cña Tæng c«ng ty ®ã lµ Iraq ®· cã mét hîp ®ång mua hµng tr¶ chËm sau 3 n¨m (2000-2003) míi thanh to¸n tiÒn hµng cho Tæng c«ng ty do ®ã lµm cho kho¶n ph¶i thu hµng n¨m lµ rÊt lín, tèc ®é t¨ng cña vèn l­u ®éng hµng n¨m nhanh h¬n tèc ®é gia t¨ng cña doanh thu tiªu thô. * Kh¶ n¨ng t¹o doanh thu cña vèn l­u ®éng ë Tæng c«ng ty lµ t­¬ng ®èi tèt vµ æn ®Þnh, cô thÓ ta thÊy n¨m 2000, mét ®ång vèn l­u ®éng t¹o ra 2,2 ®ång doanh thu vµ cao nhÊt lµ n¨m 2002, mét ®ång vèn l­u ®éng t¹o ra 2,67 ®ång doanh thu. * Søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng còng t­¬ng ®èi cao, nã ph¶n ¸nh mét ®ång vèn l­u ®éng t¹o ra ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tr­íc thuÕ. Tõ b¶ng ta thÊy r»ng con sè nµy t¨ng dÇn qua c¸c n¨m vµ víi tèc ®é nhanh t­¬ng øng víi 83,55 ; 87,56 ; 112,36 chøng tá møc sinh lêi tèt cña vèn l­u ®éng. 2.2. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. BiÓu sè 5: §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña Tæng c«ng ty. §¬n vÞ : triÖu ®ång ChØ tiªu §¬n vÞ 2000 2001 2002 1- VL§ b×nh qu©n Tr® 686.517 748.537 961.912 2- TiÒn mÆt Tr® 15.858 33.961 18.864 3- Kho¶n ph¶i thu Tr® 573.764 609.270 822.642 4- Hµng tån kho Tr® 88.245 93.384 114.720 5- Nî ng¾n h¹n Tr® 486.036 562.079 779.042 6-HÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh =(1)/(5) 1,41 1,33 1,23 7- HÖ sè thanh to¸n nhanh =[(2)+(3)]/(5) 1,21 1,14 1,08 8- HÖ sè thanh to¸n tøc thêi =(2)/(5) 0,032 0,06 0,024 (Nguån: Phßng KÕ to¸n) HÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh lµ th­íc ®o kh¶ n¨ng cã thÓ tr¶ nî cña doanh nghiÖp. Nã chØ ra ph¹m vi, quy m« mµ c¸c yªu cÇu cña chñ nî ®­îc trang tr¶i b»ng tµi s¶n l­u ®éng cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh tiÒn trong thêi k× phï hîp víi h¹n tr¶ nî. Qua b¶ng trªn cã thÓ nhËn thÊy Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam ba n¨m qua lu«n duy tr× ®­îc chØ sè nµy lín h¬n 1. §iÒu nµy cã nghÜa lµ tæng tµi s¶n l­u ®éng cña Tæng c«ng ty lín h¬n nî ng¾n h¹n hay Tæng c«ng ty cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n b»ng vèn l­u ®éng chø kh«ng cÇn ph¶i b¸n bít tµi s¶n cè ®Þnh. ChØ tiªu thø 2 lµ hÖ sè thanh to¸n nhanh, lµ tû sè gi÷a nh÷ng tµi s¶n quay vßng nhanh (tiÒn mÆt + CK ng¾n h¹n + kho¶n ph¶i thu ) so víi nî ng¾n h¹n. HÖ sè thanh to¸n nhanh lµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kh¾t khe h¬n vÒ kh¶ n¨ng tr¶ c¸c mãn nî hiÖn hµnh so víi hÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®èi víi chØ tiªu nµy ®­a ra lµ 1:1. Qua c¸c sè liÖu trong b¶ng cã thÓ thÊy hÖ sè thanh to¸n nhanh cña Tæng c«ng ty t­¬ng ®èi tèt vµ æn ®Þnh tuy cã gi¶m dÇn tõ 2000- 2002 nh­ng Tæng c«ng ty cÇn duy tr× ë møc trªn, kh«ng ®Ó cho chØ sè nµy tôt h¬n n÷a. Ngoµi hai chØ tiªu trªn, khi ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty, ng­êi ta cßn sö dông tíi hÖ sè thanh to¸n tøc thêi. §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n tr¶ mµ kh«ng cÇn thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu hay b¸n gÊp l­îng hµng tån kho. Trªn thùc tÕ, ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c¸c doanh nghiÖp th­êng muèn duy tr× hÖ sè thanh to¸n tøc thêi cña ®¬n vÞ m×nh lín h¬n 0,5 nh­ng còng kh«ng qóa cao ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ vèn, ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. Qua quan s¸t ta thÊy c«ng ty ®ang duy tr× hÖ sè thanh to¸n tøc thêi t­¬ng ®èi thÊp, chØ cã n¨m 2001 lµ ®¹t yªu cÇu, n¨m 2002 lµ thÊp nhÊt ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ phÇn vèn b»ng tiÒn chiÕm tû träng rÊt nhá trong tæng tµi s¶n l­u ®éng. V× vËy khi ph¸t sinh nhu cÇu vÒ tiÒn mÆt víi sè l­îng lín doanh nghiÖp sÏ kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i ®i vay ng¾n h¹n víi l·i suÊt cao, dÉn tíi t¨ng chi phÝ vÒ vèn. VËy cã thÓ thÊy r»ng: kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ mét trong nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng còng nh­ tíi sù ph¸t triÓn æn ®Þnh bÒn v÷ng l©u dµi cña doanh nghiÖp. Tr­íc thùc tÕ trªn ch¾c ch¾n r»ng Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam cÇn ®­a ra biÖn ph¸p kÞp thêi ®Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña ®¬n vÞ m×nh. 2.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn l­u ®éng cho ho¹t ®éng kinh doanh. BiÓu sè 6: VÒ nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn cña TCT. §¬n vÞ tÝnh : TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1. Kho¶n ph¶i thu 2. Hµng tån kho 3. Nî ng¾n h¹n 573.764 88.245 486.036 609.270 93.384 562.079 822.642 114.720 779.042 Nhu cÇu VL§ th­êng xuyªn 175.937 140.575 158.320 ( Nguån: Phßng KÕ To¸n) BiÓu sè 7: VÒ vèn l­u ®éng th­êng xuyªn cña TCT. §¬n vÞ tÝnh : TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1. Tµi s¶n cè ®Þnh 2. Vèn chñ së h÷u 3. Nî dµi h¹n 45.591 85.491 91.466 42.953 98.225 85.828 45.504 114.040 81.954 VL§ th­êng xuyªn 131.366 138.100 150.490 ( Nguån: Phßng KÕ To¸n) BiÓu sè 8: Vèn b»ng tiÒn cña TCT §¬n vÞ tÝnh : TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1. VL§ th­êng xuyªn 2. Nhu cÇu VL§ th­êng xuyªn 131.366 175.937 138.100 140.575 150.490 158.320 Vèn b»ng tiÒn -44.571 -2.475 -7.830 ( Nguån: Phßng KÕ To¸n) Nh×n vµo c¸c b¶ng tõ 6 ®Õn 8 ta thÊy c¶ VL§ th­êng xuyªn vµ Nhu cÇu VL§ th­êng xuyªn ®Òu d­¬ng, chøng tá toµn bé TSC§ cña doanh nghiÖp ®­îc tµi trî mét c¸ch v÷ng ch¾c b»ng nguån vèn dµi h¹n. Tuy nhiªn l­îng vèn b»ng tiÒn cña Tæng c«ng ty l¹i ©m chøng tá Tæng c«ng ty kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m c¸ch gi¶m l­îng hµng tån kho, t¨ng thu tõ c¸c kho¶n ph¶i thu tõ kh¸ch hµng. III. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. MÆc dï cßn cã rÊt h¹n chÕ vÒ vèn ng©n s¸ch cÊp, Tæng c«ng ty ®· tÝch cùc tranh thñ huy ®éng vèn b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­ vay Ng©n hµng, tËn dông ®­îc nguån vèn chiÕm dông trong kinh doanh, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, lµm t¨ng doanh thu hµng n¨m. Tù bæ sung vèn l­u ®éng nh»m lµm t¨ng n¨ng lùc tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty, ®iÒu nµy thuÓ hiÖn sù nç lùc cña Tæng c«ng ty trong viÖc huy ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng, hoµn tr¶ vèn vay m­în, gi÷ ®­îc uy tÝn vµ vÞ thÕ víi b¹n hµng vµ nhµ ®Çu t­. 2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n. - Nh×n vµo b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty qua c¸c n¨m ta thÊy r»ng doanh thu vµ lîi nhuËn lµ rÊt thÊp so víi vèn kinh doanh nãi chung vµ vèn l­u ®éng nãi riªng. Trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ta thÊy tµi s¶n l­u ®éng cña Tæng c«ng ty lµ rÊt lín so víi Tµi s¶n cè ®Þnh vµ cô thÓ h¬n lµ c¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho lµ rÊt lín. §iÒu ®ã nãi lªn r»ng tuy t×nh h×nh kinh doanh cña Tæng c«ng ty qua 3 n¨m qua lµ tèt, lîi nhuËn thu ®­îc lµ t­¬ng ®èi cao nh­ng viÖc sö dông vèn l­u ®éng hiÖu qu¶ ch­a cao, tèc ®é quay vßng vèn cßn chËm, Tæng c«ng ty cßn ®Ó cho kh¸ch hµng chiÕm dông vèn nhiÒu. - VÒ thÞ tr­êng, ta thÊy r»ng Iraq lµ mét trong nh÷ng thÞ tr­êng lín nhÊt cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam, mÆc dï n¨m 2002 ChÌ ViÖt Nam ®· suÊt khÈu ®­îc 72.000 tÊn ®i 52 n­íc kh¸c nhau nh­ng thÞ tr­êng Iraq vÉn lµ thÞ tr­êng lín nhÊt. Tuy nhiªn, l­îng hµng xuÊt khÈu sang Iraq th­êng ph¶i 3 n¨m sau Tæng c«ng ty míi nhËn ®­îc tiÒn, ®iÒu ®ã g©y ¶nh h­ëng rÊt lín tíi c¬ cÊu vèn l­u ®éng cña Tæng c«ng ty. Sù biÕn ®éng cña gi¸ chÌ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi cïng víi sù ph¸t triÓn cña mét sè ®èi thñ c¹nh tranh nh­ Trung Quèc, NhËt B¶n…t¹o nªn nhiÒu rñi ro cho Tæng c«ng ty. - PhÇn lín vèn kinh doanh cña Tæng c«ng ty lµ vèn vay ng¾n h¹n Ng©n hµng, trong khi ®ã c¸c kho¶n ph¶i thu qu¸ lín, theo chiÒu h­íng ngµy cµng t¨ng ®Ó bï ®¾p thiÕu hôt vèn, sè vèn vay ng¾n h¹n còng t¨ng lªn cïng víi sù ra t¨ng cña vèn bÞ chiÕm dông. Trong qu¸ tr×nh s¶n suÊt cßn cã nhiÒu l·ng phÝ, do nhiÒu d©y truyÒn s¶n xuÊt cßn l¹c hËu, ®· sö dông l©u n¨m dÉn tíi n¨ng suÊt kh«ng cao, cßn cã nhiÒu phÕ phÈm, chi phÝ cho qu¶n lÝ lín do bé m¸y qu¶n lý cßn cång kÒnh. Nguyªn nh©n chÝnh cña viÖc c¸c kho¶n nî mµ Tæng c«ng ty ph¶i thu qua c¸c n¨m ngµy cµng cao ®ã lµ viÖc Tæng c«ng ty b¸n tr¶ chËm chÌ sang thÞ tr­êng Iraq, hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc trong vßng 3 n¨m ( 2000-2002) sang 2003 th× bªn Iraq sÏ thanh to¸n ®Çy ®ñ cho Tæng c«ng ty. Hîp ®ång nµy lµ mét trong nh÷ng tho¶ thuËn gi÷a Nhµ n­íc ta vµ Iraq, phôc vô cho quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ gi÷a hai n­íc do ®ã Tæng c«ng ty ®­îc ­u ®·i trong viÖc vay Ng©n hµng trong 3 n¨m. Tãm l¹i: Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam lµ mét Tæng c«ng ty Nhµ N­íc ho¹t ®éng trong nhiÒu lÜnh vùc nh­ng chñ yÕu lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt khÈu chÌ. Ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty kh«ng nh÷ng t¹o ra vÞ thÕ cho viÖc xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n cña ViÖt Nam mµ nã cßn thùc hiÖn nhiÒu môc tiªu kh¸c cña Nhµ n­íc ®ã lµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho bµ con d©n téc c¸c vïng miÒn nói, vïng s©u vïng xa, phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng th× Tæng c«ng ty cßn gÆp ph¶i nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt trong ®ã cã vÊn ®Ò vÒ vèn, hiÖu qu¶ vèn l­u ®éng cña Tæng c«ng ty vÉn ch­a cao, ch­a phï hîp víi quy m« vµ môc tiªu cña Tæng c«ng ty ®Ò ra. Do ®ã, trong thêi gian tíi Tæng c«ng ty cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vèn l­u ®éng h¬n n÷a ®Ó gãp phÇn më réng quy m« cña Tæng c«ng ty Nhµ n­íc. Ch­¬ng 3 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng ë Tæng c«ng ty chÌ viÖt nam I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty. Tõ nay ®Õn n¨m 2010, dù kiÕn diÖn Ých chÌ cña c¶ n­íc thÓ ®¹t 130.000 – 150.000 ha. Trong ®ã, diÖn tÝch chÌ kinh doanh cã thÓ ®¹t 120.000ha, t­¬ng øng víi diÖn tÝch trªn, tæng s¶n l­îng chÌ thµnh phÈm cña c¶ n­íc sÏ ®¹t 130.000 – 150.000 tÊn vµo n¨m 2010. Nh­ vËy, ®Ó ngµnh ChÌ cña ViÖt Nam ph¸t triÓn æn ®Þnh, c¶ n­íc cÇn xuÊt khÈu ®¹t 100.000 – 110.000 tÊn, cßn l¹i phôc vô thÞ tr­êng néi tiªu. VÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn tõ nay ®Õn n¨m 2010, Tæng c«ng ty sÏ ®Çu t­ ph¸t triÓn nh­ sau: - X©y dùng 15 nhµ m¸y chÕ biÕn chÌ hiÖn ®¹i t¹i c¸c tØnh Trung du vµ MiÒn nói ®Ó thu mua vµ chÕ biÕn hÕt nguyªn liÖu cho c¸c vïng chÌ míi trång ë vïng s©u, vïng xa. - X©y dùng 1 nhµ m¸y n­íc chÌ ®ãng hép t¹i Hµ Néi. - X©y dùng 1 nhµ m¸y n­íc kho¸ng t¹i Hµ T©y. - §Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i vµ du lÞch. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®ång thêi víi tÝch luü bæ xung vèn ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn cña Tæng c«ng ty Nhµ n­íc. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu tt ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2001 N¨m 2005 N¨m 2010 1. Doanh thu TriÖu ®ång 605.463 1.500.000 2.500.000 2. ChÌ xuÊt khÈu TÊn 29.000 40.000 60.000 3. Kim ng¹ch XK 1000USD 44.433 70.000 130.000 4. Tæng vèn TriÖu ®ång 263.310 500.000 700.000 5. Lao ®éng Ng­êi 13.150 15.000 18.000 Dù b¸o vÒ t×nh h×nh mÆt hµng chÌ. Trong h¬n mét thËp kû qua, thÞ tr­êng chÌ vÉn gi÷ ®­îc c©n ®èi cung cÇu. Tuy nhiªn, mçi n¨m c©n ®èi nµy l¹i bÞ x¸o t¸c ®éng do tÝnh mïa vô béi thu ë n­íc s¶n xuÊt vµ nhu cÇu nhËp khÈu ë c¸c n­íc tiªu thô. S¶n l­îng chÌ ®en vµ chÌ xanh trªn thÕ giíi t¨ng 60% trong vßng 20 n¨m trë l¹i ®©y, tõ 1,85 lªn ®Õn 2,98 triÖu tÊn. Xu thÕ hiÖn nay cña c¸c n­íc trång chÌ lµ chó ý nhiÒu ®Õn c¸c biÖn ph¸p t¨ng chÊt l­îng vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Dù ®o¸n trung vµ dµi h¹n cña chÌ trªn thÕ giíi, cung sÏ v­ît cÇu. Dù b¸o xu thÕ c¹nh tranh cña c¸c n­íc xuÊt khÈu chÌ lín. Theo dù b¸o cña FAO, s¶n l­îng chÌ thÕ giíi tiÕp tôc t¨ng trong n¨m 2002 (®¹t 3.079 ngµn tÊn, t¨ng kho¶ng 2,5% so víi n¨m 2001) do s¶n xuÊt chÌ ë nhiÒu n­íc ®¹t tèt, ®Æc biÖt lµ Sri Lanka, Ên §é víi møc s¶n l­îng kh¸ cao. Bªn c¹nh ®ã, ViÖt Nam vµ Achentina ®· c¶i thiÖn ®­îc t×nh tr¹ng canh t¸c chÌ. Trong n¨m 2002, s¶n l­îng sÏ t¨ng tr­ëng m¹nh kh«ng chØ ë c¸c n­íc trªn vµ mét sè n­íc cung cÊp chÌ lín ë §«ng Phi mµ c¶ nh÷ng n­íc nhËp khÈu lín nh­ Pakistan, Iran, Nepan vµ Etiopia. Theo nhËn ®Þnh cña FAO, s¶n l­îng chÌ thÕ giíi t¨ng tõ 2-3% trong nh÷ng n¨m tíi vµ sÏ ®¹t kho¶ng 3,5 triÖu tÊn vµo n¨m 2010. II. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. 1. §Èy nhanh vßng quay cña vèn l­u ®éng. Qua ph©n tÝch ë ch­¬ng 2 ta thÊy vèn l­u ®éng cña Tæng c«ng ty cã vßng quay rÊt chËm, do ®ã vßng quay lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng lín trªn 800 ngµy, ®iÒu nµy chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng lµ thÊp. Nguyªn nh©n chÝnh cña hiÖn t­îng trªn ®ã lµ viÖc Tæng c«ng ty xuÊt chÌ sang Iraq víi mét hîp ®ång tr¶ chËm sau 3 n¨m (2000-2003), ®ã còng lµ tho¶ thuËn song ph­¬ng gi÷a 2 Nhµ n­íc ViÖt Nam vµ Iraq trong quan hÖ trao ®æi mua b¸n gi÷a hai n­íc. Hµng n¨m, Tæng c«ng ty xuÊt kho¶ng 16.000 tÊn chÌ sang Iraq, chiÕm 23% tæng s¶n l­îng xuÊt khÈu vµ ta thÊy r»ng l­îng hµng tån kho hµng n¨m cña Tæng c«ng ty lµ rÊt lín do ®ã ®É d·n ®Õn t×nh h×nh trªn. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy th× Tæng c«ng ty cÇn ph¶i cã mét sè biÖn ph¸p cô thÓ trong thêi gian tíi nh­: 1.1. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi ®ång thêi duy tr× vµ gi÷ v÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng. ThÞ tr­êng truyÒn thèng cña Tæng c«ng ty lµ c¸c n­íc §«ng ¢u, Iraq, §µi Loan, Pakistan, Ên §é, Nga, Mü… tuy nhiªn Nh÷ng thÞ tr­êng tiªu thô lín nh­ Iraq, Pakistan th× nÒn chÝnh trÞ kh«ng æn ®Þnh ®· g©y ¶nh h­ëng rÊt lín tíi s¶n l­îng xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty, nh÷ng thÞ tr­êng tiÒm n¨ng nh­ Nga, §øc, NhËt B¶n th× nh÷ng thÞ tr­êng nµy d­êng nh­ Tæng c«ng ty vÉn ch­a khai th¸c triÖt ®Ó. - §èi víi thÞ tr­êng truyÒn thèng: Tæng c«ng ty ph¶i duy tr× vµ gi÷ v÷ng thÞ phÇn cò, ®ång thêi th©m nhËp s©u vµo thÞ tr­êng th«ng qua viÖc thiÕt lËp c¸c kªnh tiªu thô míi, khai th¸c nh÷ng vïng thÞ tr­êng ch­a ph¸t triÓn hoµn chØnh. Thùc tÕ, chÌ cña Tæng c«ng ty nãi riªng vµ chÌ cña ViÖt Nam nãi chung ®­îc xuÊt sang c¸c n­íc chñ yÕu lµ chÌ ®en ë dang th« dïng cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn cña c¸c n­íc. V× vËy Tæng c«ng ty cã thÓ khai th¸c vïng thÞ tr­êng víi chiÕn l­îc s¶n phÈm míi. - §èi víi c¸c thÞ tr­êng míi : Tr­íc m¾t Tæng c«ng ty cã thÓ b¸n hµng d­íi h×nh thøc ®¹i lý b¸n hµng kÝ göi hoÆc tr¶ chËm song ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh rµng buéc chÆt chÏ gi÷a lîi Ých cña ®¹i lý víi Tæng c«ng ty, ®ßi hái cã sù thÕ chÊp hoÆc ký quü t­¬ng xøng, nh»m ®¶m b¶o hä thùc hiÖn ®óng hîp ®ång vµ thanh to¸n ®óng h¹n. Tæng c«ng ty cµn t×m c¸c ®¹i lý cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc chÌ, cã danh tiÕng, cã uy tÝn, cã tiÒm lùc vÒ c¬ së vËt chÊt vµ cã thÓ chÊp nhËn tr¶ cho hä mét møc hoa hång lín h¬n vµ chÊp nhËn mét sè ®iÒu kho¶n b¸n hµng ­u ®·i hîp lý kh¸c nh­ hç trî th«ng qua qu¶ng c¸o, giíi thiÑu s¶n phÈm, mua c¸c mÆt hµng khuyÕn m¹i theo së thÝch cña kh¸ch hµng, trî gi¸ vËn t¶i hµng ho¸…Tõ ®ã khuyÕn khÝch hä b¸n vµ khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty trªn thÞ tr­êng míi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thÞ tr­êng míi biÕt ®Õn s¶n phÈm cña m×nh. 1.2. N©ng cao chÊt l­îng, t¨ng c­êng qu¶ng c¸o vµ giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm. ViÖc mét sè c«ng ty thuéc Tæng c«ng ty ¸p dông c«ng nghÖ míi ®· cho phÐp Tæng c«ng ty c¶i tiÕn chÊt l­îng vµ t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt ®ßi hái Tæng c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng chÌ trong s¶n xuÊt vµ kh©u thu mua. Qu¶ng c¸o ngµy cµng trë thµnh mét vò khÝ c¹nh tranh quan träng cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. HiÖu qu¶ cña qu¶ng c¸o rÊt khã x¸c ®Þnh, song kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß cña nã trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trªn thÕ giíi nhiÒu c«ng ty khæng lå vÉn chi hµng triÖu ®«la cho qu¶ng c¸o hµng n¨m. VÊn ®Ò quan träng lµ Tæng c«ng ty chän ph­¬ng tiÖn vµ h×nh thøc qu¶ng c¸o nh­ thÕ nµo. Néi dung qu¶ng c¸o rÊt quan träng v× nã truyÒn ®¹t th«ng ®iÖp muèn göi tíi kh¸ch hµng sao cho thu hót ®­îc sù quan t©m cña hä vµ ®iÒu quan träng lµ dÉn hä ®i tíi quyÕt ®Þnh mua s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty. V× vËy Tæng c«ng ty ph¶i t¹o ®­îc mét ®Æc ®iÓm næi bËt cho s¶n phÈm cña m×nh, ®Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy kh«ng chØ ngµy mét ngµy hai mµ ph¶i mÊt mét qu¸ tr×nh l©u dµi vµ chi phÝ cho qu¶ng c¸o lµ rÊt lín. Th­¬ng hiÖu cña s¶n phÈm ®ã lµ mét tµi s¶n v« h×nh vµ cã gÝ trÞ rÊt lµ lín, ®Ó ®­îc mäi ng­êi chÊp nhËn th× nã ph¶i ®¸p øng ®­îc rÊt nhiÒu yªu cÇu cña ng­êi tiªu dïng tõ chÊt l­îng s¶n phÈm cho tíi bao b× …Do ®ã ë ®©y ta thÊy r»ng viÖc chÝnh lµ Tæng c«ng ty ph¶i cã mét chiÕn l­îc Marketing hîp lý tõ kh©u nghiªn cøu thÞ tr­êng, cho ®Õn viÖc quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ b¸n s¶n phÈm ë trªn thÞ tr­êng. 2. T¨ng c­êng qu¶n lý c¸c kho¶n cña vèn l­u ®éng. 2.1 N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ng©n quü. ViÖc duy tr× mét l­îng ng©n quü thÝch hîp ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña c«ng ty còng nh­ gi¶m chi phÝ ph¶i tr¶ cho kho¶n môc kh«ng sinh lêi nµy. HiÖn nay Tæng c«ng ty t­¬ng ®èi bÞ ®éng tr­íc quy m« cña ng©n quü ®ã lµ viÖc th­êng xuyªn thiÕu tiÒn mÆt trong thanh to¸n víi kh¸ch hµng. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ do c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n kh«ng ®ñ bï ®¾p cho c¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho, mµ ë ViÖt Nam hiÖn nay thÞ tr­êng Tµi chÝnh vÉn ch­a ph¸t triÓn hoµn chØnh ®Ó Tæng c«ng ty cã thÓ cã nhiÒu c¸ch huy ®éng hoÆc ®Çu t­ ngoµi viÖc ®i vay ng¾n h¹n ng©n hµng. Tuy vay ng¾n h¹n ng©n hµng cã tÝnh linh ho¹t rÊt cÇn thiÕt cho viÖc qu¶n lý ng©n quü, song kho¶n vay nµo còng cã giíi h¹n, h¬n n÷a viÖc duy tr× kho¶n vay ng¾n h¹n lín sÏ khiÕn c«ng ty ph¶i chÞu chi phÝ cao. §Ó qu¶n lý vèn b»ng tiÒn cã hiÖu qu¶ th× viÖc x¸c ®Þnh møc dù tr÷ tèi ­u lµ rÊt cÇn thiÕt. §ång thêi Tæng c«ng ty cÇn n©ng cao c«ng t¸c dù b¸o nhu cÇu tµi chÝnh ®Ó cã kÕ ho¹ch t×m nguån tµi trî tèi ­u. Nh­ vËy gi¶i ph¸p nµy cÇn ®­îc thùc hiÖn theo c¸c b­íc sau: - Dù b¸o nhu cÇu tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p tû lÖ phÇn tr¨m trªn doanh thu hoÆc sö dông c¸c nhãm chØ tiªu tµi chÝnh ®Æc tr­ng tµi chÝnh doanh nghiÖp ®Ó dù kiÕn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n míi. - Trªn c¬ së c¸c chØ tiªu dù b¸o, Tæng c«ng ty ®Þnh ra c¸c møc ng©n quü tèi ­u còng nh­ biªn ®é dao ®éng cña nã. - Trong tr­êng hîp nµy Tæng c«ng ty cã thÓ ¸p dông chÝnh s¸ch qu¶n lý ng©n quü theo m« h×nh Miller-Orr, nghÜa lµ ®Þnh ra giíi h¹n trªn vµ giíi h¹n d­íi. Khi l­îng tiÒn mÆt v­ît qu¸ giíi h¹n trªn, Tæng c«ng ty tr¶ nî ng¾n h¹n ®Ó ®­a møc ng©n quü vÒ møc dù tr÷ tèi ­u, cßn khi l­îng tiÒn mÆt qóa thÊp th× c«ng ty vay ng¾n h¹n ng©n hµng ®Ó bæ xung cho phÇn ng©n quü thiÕu hôt. Tuy vËy, do cã sù kh¸c biÖt gi÷a vay ng¾n h¹n ng©n hµng vµ mua chøng kho¸n ng¾n h¹n lµ mét bªn ph¶i tr¶ l·i, cßn mét bªn thu ®­îc l·i, chi phÝ cho mçi lÇn vay vµ tr¶ nî ng©n hµng lµ khã ®Þnh l­îng… nªn Tæng c«ng ty kh«ng thÓ tÝnh to¸n chÝnh x¸c ®­îc møc dù tr÷ tèi ­u vµ kho¶ng c¸ch gi÷a giíi h¹n trªn vµ giíi h¹n d­íi cña møc tiÒn mÆt dù tr÷. C¸c chØ sè nµy chØ cã thÓ ­íc l­îng th«ng qua ph­¬ng sai cña thu chi ng©n quü, l·i suÊt vay ng¾n h¹n vµ göi kh«ng kú h¹n ë ng©n hµng vµ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty. §iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ ¸p dông gi¶i ph¸p nµy lµ Tæng c«ng ty ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu vÒ thu chi ng©n quü ®Ó tÝnh ph­¬ng sai cña ng©n quü, l·i suÊt vay ng¾n h¹n ng©n hµng vµ l·i suÊt cho kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n. Trong t­¬ng lai, khi thÞ tr­êng tµi chÝnh ViÖt Nam ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp cí thÓ sö dông chøng kho¸n ng¾n h¹n ®Ó ®¶m b¶o dù tr÷ ng©n quü trong khi kho¶n tiÒn ®ã vÉn sinh lêi, cã thÓ bï ®¾p ®­îc phÇn nµo chi phÝ cña viÖc duy tr× ng©n quü. 2.2 T¨ng c­êng thÈm ®Þnh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng vµ gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu. Trong ba n¨m qua c¸c kho¶n ph¶i thu cña Tæng c«ng ty t¨ng nhanh, ®©y lµ vÊn ®Ò mµ Tæng c«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. C¸c kho¶n ph¶i thu lín dÔ dÉn tíi t×nh tr¹ng bÞ chiÕm dông vèn, ø ®äng vèn, nguy c¬ nî qu¸ h¹n gia t¨ng. C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn c¸c kho¶n ph¶i thu còng lµm cho hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp gi¶m. ViÖc thu håi c«ng nî sím sÏ nhanh chãng ®­a vèn quay vßng vµo s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng tèc ®é chu chuyÓn vèn, t¹o chñ ®éng cho Tæng c«ng ty trong viÖc thanh to¸n nî, nhÊt lµ c¸c kho¶n vay cã tÝnh chÊt ng¾n h¹n. Tr­íc ®©y, kh¸ch hµng cña Tæng c«ng ty th­êng lµ c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng nh­ng viÖc më réng m¹ng l­íi tiªu thô, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i s¶n phÈm chÌ Tæng c«ng ty cÇn cã nh÷ng kh¸ch hµng míi. Do vËy viÖc cÊp tÝn dông th­¬ng m¹i cña Tæng c«ng ty b©y giê kh«ng chØ cã thÓ dùa vµo c¸c mèi quan hÖ nh­ tr­íc ®©y n÷a mµ Tæng c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch tÝn dông nh»m ®¶m b¶o cho kho¶n tÝn dông ®­îc hoµn tr¶. Bªn c¹nh ®ã, Tæng c«ng ty cÇn ®Þnh ra mét chÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i râ rµng, hîp lý vµ thùc hiÖn nghiªm tóc chÝnh s¸ch ®ã. §Ó cã thÓ gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu, Tæng c«ng ty nªn ®Þnh ra mét møc chiÕt khÊu hîp lý nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tr¶ nî sím vµ thùc hiÖn ®ßi nî theo ®óng thêi h¹n tÝn dông ®· ®Æt ra, kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng nî d©y d­a. Møc chiÕt khÊu ph¶i ®¶m b¶o bï ®¾p ®­îc nh÷ng rñi ro tiÒm Èn cña kho¶n ph¶i thu nh­: rñi ro vì nî, rñi ro gi¶m gi¸ trÞ do ¶nh h­ëng cña l¹m ph¸t vµ c¸c phÝ tæn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thu nî. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nh­ hiÖn nay lµ kh¸ch hµng tr¶ nî tuú ý, cã khi sè hµng mua sau l¹i ®­îc tr¶ tiÒn tr­íc, Tæng c«ng ty nªn s¾p xÕp c¸c kho¶n ph¶i thu theo tuæi. Nh­ vËy Tæng c«ng ty cã thÓ biÕt ®­îc mét c¸ch dÔ dµng kho¶n nµo s¾p ®Õn h¹n ®Ó cã thÓ cã c¸c biÖn ph¸p hèi thóc kh¸ch hµng tr¶ tiÒn. Tæng c«ng ty nªn lËp quü dù phßng kho¶n ph¶i thu khã ®ßi t­¬ng øng víi quy m« vµ rñi ro cña kho¶n ph¶i thu ®Ó cã thÓ gi¶m ®­îc thiÖt h¹i c¸c kho¶n nî xÊu g©y ra ®ång thêi còng tr¸nh g©y l·ng phÝ do ø ®äng vèn. 2.3 Gi¶m l­îng hµng tån kho. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng hµng tån kho qu¸ lín nh­ trong ba n¨m qua, Tæng c«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p cô thÓ h¬n ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy. Muèn gi¶i quyÕt ®­îc th× ta ph¶i t×m ra nguyªn nh©n cña nã, nh­ trong mÊy n¨m võa qua ta thÊy t×nh h×nh chÝnh trÞ trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu biÕn ®éng, g©y ¶nh h­ëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÌ cña Tæng c«ng ty, t×nh tr¹ng s¶n phÈm chÌ cña chóng ta vÉn cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chÊt l­îng, chóng ta d­êng nh­ bá ngá thÞ tr­êng trong n­íc… tÊt c¶ nh÷ng c¸i ®ã còng lµ nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng Tæng c«ng ty bÞ tån ®äng nhiÒu hµng nh­ ba n¨m qua. Do ®ã trong thêi gian tíi, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i: + S¶n xuÊt chÌ kh«ng khuyÕt tËt: Quan t©m ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo vÒ cÊp lo¹i, tån d­ ho¸, lý trong ch¨m sãc, b¶o vÖ thùc vËt. §æi míi hay c¶i tiÕn thiÕt bÞ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i phï hîp, ®ång bé. Con ng­êi chØ kiÓm so¸t tèt ®­îc quy tr×nh khi cã sù æn ®Þnh chÊt l­îng thiÕt bÞ. Thùc hiÖn quy tr×nh chÕ biÕn ®óng lo¹i tõ nguyªn liÖu, gãp phÇn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tèt cho sÊy, sµng, t¹o mÆt hµng kh«ng lÉn, ®é Èm s¶n phÈm sau chÕ biÕn kh«ng cao. B¶o qu¶n sau chÕ biÕn cÇn chó ý viÖc hoµn thiÖn ®iÒu kiÖn kho tµng, chÕ ®é, ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n tiªn tiÕn, gi÷ tèt chÊt l­îng chÌ. +VÒ thÞ tr­êng: Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh chÌ ViÖt Nam ®· vµ ®ang cè g¾ng tËp trung vµo c¸c thÞ tr­êng lín, tranh thñ c¸c thÞ tr­êng nhá, cã kÕ ho¹ch më réng quyÒn kinh doanh vµ quyÒn ph©n phèi cña doanh nghiÖp chÌ ViÖt Nam. HiÖp héi chÌ ViÖt Nam vµ Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam ®· tËp trung lµm ®Çu mèi xö lÝ th«ng tin thÞ tr­êng, lµm ®Çu mèi ®Ó c¸c tæ chøc xuÊt khÈu trong n­íc thùc hiÖn viÖc xóc tiÕn th­¬ng m¹i, ký kÕt c¸c hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi…§Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c môc tiªu trªn th× toµn bé Tæng c«ng ty cÇn ph¶i: - N©ng thÞ phÇn cña chÌ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi lªn 8 – 10%, víi c¸c biÖn ph¸p tæng thÓ vÒ: ®¶m b¶o tæng khèi l­îng vµ thêi gian giao hµng, ®¶m b¶o chÊt l­îng, ®¶m b¶o møc gi¸ c¶ c¹nh tranh b»ng møc gi¸ b×nh qu©n thÕ giíi, thùc hiÖn m¹nh mÏ c¸c biÖn ph¸p tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o chÌ phï hîp víi thÞ hiÕu, ®¶m b¶o vÖ sinh thùc phÈm. - Ph¸t triÓn toµn diÖn c¸c quy m« s¶n xuÊt thÝch hîp víi tõng vïng. Chó träng ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i c¸c h×nh thøc chÕ biÕn chÌ phï hîp víi quy m« tõng vïng nguyªn liÖu. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghiÖp chÕ biÕn chÌ, chó träng s¶n xuÊt chÌ ®Æc s¶n vµ c¸c lo¹i chÌ chÊt l­îng cao ®¸p øng mäi nhu cÇu trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. - Nhanh chãng x©y dùng hÖ thèng tiªu chuÈn toµn diÖn vµ thèng nhÊt vÒ: gièng, chÊt l­îng nguyªn liÖu, chÊt l­îng s¶n phÈm, quy tr×nh, quy ph¹m vÒ canh t¸c vµ chÕ biÕn, tiªu chuÈn kho tµng, tiªu chuÈn vÒ vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ nhµ m¸y, kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, tiªu chuÈn xuÊt khÈu. 3. Qu¶n lý chÆt chÏ doanh thu vµ chi phÝ. Doanh thu vµ chi phÝ lµ nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu nh»m ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ cña doanh nghiÖp ®ång thêi còng lµ th­íc ®o ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. 3.1 C¸c gi¶i ph¸p nh»m t¨ng doanh thu. Trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y, doanh thu cña Tæng c«ng ty t¨ng chËm trong khi ®ã l­îng vèn kinh doanh t¨ng rÊt nhanh. Do tÝnh chÊt c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ngµy cµng m¹nh, viÖc tiªu thô hµng ho¸ gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn muèn t¨ng t¨ng doanh thu tr­íc tiªn chóng ta c©n xem xÐt c¸c biÖn ph¸p ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô hµng ho¸. - Chó träng x©y dùng thÞ tr­êng. Do cã sù khã kh¨n chung cña ngµnh chÌ s¾p tíi, cã thÓ chóng ta sÏ mÊt thÞ tr­êng Iraq nÕu liªn qu©n Mü-Anh chiÕm ®­îc Badda. Do ®ã chóng ta cÇn ph¶i t×m ra nh÷ng thÞ tr­êng míi thay thÕ ®Ó ®¶m b¶o cho l­îng chÌ suÊt khÈu vÉn ®¶m b¶o chØ tiªu ®Æt ra. Tæng c«ng ty cÇn chó träng h¬n n÷a vµo thÞ tr­êng trong n­íc, ®©y lµ mét thÞ tr­êng l©u nay chóng ta ®· bá ngá, víi d©n sè 80 triÖu d©n th× ®©y ®óng lµ mét thÞ tr­êng lý t­ëng ®Ó Tæng c«ng ty cã thÓ tiÕp cËn. - N©ng cao chÊt l­îng chÌ ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn vÖ sinh. ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ mét yÕu tè quan träng trong c¹nh tranh, nhÊt lµ hiÖn nay yªu cÇu cña bªn tÝn dông ngµy cµng cao th× viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cµng ®Æt ra nh­ mét vÊn ®Ò bøc b¸ch ®èi víi Tæng c«ng ty. §©y lµ biÖn ph¸p chung ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµo c¸c thÞ tr­êng kÓ c¶ thÞ tr­êng Iraq. MÆc dï chÌ xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Iraq lµ chñ yÕu lµ lo¹i chÌ cã chÊt l­îng trung b×nh, nh­ng víi tû lÖ xuÊt khÈu vµo Iraq kho¶ng 30%, gi¸ xuÊt khÈu ­u viÖt h¬n c¸c thÞ tr­êng kh¸c, nªn rÊt cÇn coi träng viÖc duy tr× vµ më réng xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng nµy. Tuy nhiªn, gÇn ®©y ChÝnh phñ Iraq ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng hµng nhËp khÈu, nªn kh«ng thÓ kh«ng chó träng ®Õn viÖc b¶o qu¶n chÊt l­îng. CÇn ph¶i thµnh lËp c¸c trung t©m kiÓm tra chÊt l­îng cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó kiÓm tra s¶n phÈm chÌ nh­ d­ l­îng thuèc trõ s©u…tr­íc khi ®­a ra thÞ tr­êng ®Ó xuÊt khÈu. §Ó cã chÌ b¸n thµnh phÈm ®¹t yªu cÇu nhÊt thiÕt ph¶i cã sù phèi hîp víi c¸c ®Çu mèi cung øng ®Ó h­íng dÉn xö lý ngay tõ “ ®Çu vµo” s¬ chÕ, thËm chÝ tõ kh©u thu ho¹ch chÌ bóp. Gi¸ mua hîp lý trªn c¬ së coi träng lîi Ých ng­êi lµm ra nguyªn liÖu lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt h÷u hiÖu kh©u huy ®éng chÌ b¸n thµnh phÈm cao. Nh­ng c¸ch tèt nhÊt vÉn lµ x©y dùng mét sè c¬ së s¬ chÕ t¹i vïng nguyªn liÖu…Trong chÕ biÕn chÌ, gièng chÌ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm. HiÖn nay ViÖt Nam ®· cã ®­îc mét sè gièng míi, n¨ng suÊt cao nh­ng vÉn cÇn ®­îc kiÓm ®Þnh thªm vÒ chÊt l­îng, nhÊt lµ nh÷ng gièng chÌ ch­a thÓ hiÖn ®­îc tÝnh ­u viÖt cÇn c©n nh¾c thËn träng tr­íc khi trång ®¹i trµ. - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng cña c¸c thÞ tr­êng nhËp khÈu: N©ng cao chÊt l­îng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cã tÝnh s¸ng t¹o cao ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng phøc t¹p cña ng­êi tiªu dïng. ViÖc ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm míi còng lµ mét trong c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn sù suy gi¶m tiªu thô chÌ t¹i nh÷ng thÞ tr­êng khã tÝnh. - Cñng cè vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn c¸c thÞ tr­êng nhËp khÈu, lùa chän chñng lo¹i thÝch hîp ®Ó th©m nhËp vµo tõng lo¹i thÞ tr­êng: + Cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng nhËp khÈu trùc tiÕp chÌ cña ViÖt Nam nh­ thÞ tr­êng Trung CËn §«ng. Hµng n¨m thÞ tr­êng nµy cã thÓ nhËp khÈu tíi 50 ngµn tÊn chÌ ®en. + Kh«i phôc l¹i thÞ tr­êng §«ng ¢u vµ Nga hµng n¨m cã thÓ nhËp tõ 30-50 nghµn tÊn/n¨m. + §èi víi thÞ tr­êng NhËt B¶n cÇn t¨ng c­êng mèi quan hÖ, hîp t¸c nh»m dµnh ®­îc hç trî khoa häc ë cÊp nhµ n­íc ®Ó ®Çu t­ gièng, c«ng nghÖ trång chÌ vµ chÕ biÕn cña n­íc b¹n, ®©y lµ h×nh thøc th©m nhËp vµo hÖ thèng ph©n phèi cùc kú phøc t¹p cña thÞ tr­êng nµy. 3.2 C¸c gi¶i ph¸p nh»m gi¶m chi phÝ. Qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ ®Ó sö dông tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc, h¹ thÊp gi¸ thµnh nh»m ®¹t môc tiªu cuèi cïng lµ t¨ng lîi nhuËn. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng khi mµ s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty ®ang khã tiªu thô do gi¸ thµnh s¶n xuÊt cßn cao h¬n mét sè ®èi thñ c¹nh tranh. Trong khi ®ã Tæng c«ng ty vÉn ph¶i ®¶m b¶o gi¸ mua vµo cña nguyªn liÖu sao cho bµ con trång chÌ ®­îc æn ®Þnh, khuyÕn khÝch t¨ng s¶n l­îng chÌ nguyªn liÖu hµng n¨m. §Ó gi¶m chi phÝ, Tæng c«ng ty cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: - Gi¶m c¸c chi phÝ qu¶n lý kh«ng cÇn thiÕt, nÕu lµm ®­îc ®iÒu nµy Tæng c«ng ty cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n chi phÝ kh¸ lín v× chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña Tæng c«ng ty rÊt cao. - §Çu t­ ®ång bé ho¸ c¸c d©y truyÒn, cè g¾ng hiÖn ®¹i ho¸ hoÆc thay thÕ c¸c d©y chuyÒn chÕ biÕn cò b»ng c¸c d©y chuyÒn míi cã n¨ng suÊt cao h¬n, l­îng phÕ phÈm t¹o ra còng Ýt h¬n tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ s¶n xuÊt. §ång thêi víi viÖc ®æi míi ®ã cã thÓ gióp cho Tæng c«ng ty cã thÓ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i s¶n phÈm chÌ, ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña thÞ tr­êng. - Rµ so¸t l¹i c¸c ®Þnh møc Kinh tÕ- Kü thuËt nh­ c¸c chØ tiªu vÒ than, ®iÖn, lao ®éng cho 1tÊn s¶n phÈm. - Gi¶m l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp, c¸c chi phÝ v¨n phßng theo h­íng ®Þnh møc tiÒn l­¬ng, ®Þnh møc chi phÝ v¨n phßng cho tõng bé phËn. III. KiÕn nghÞ. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p trªn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty nãi chung vµ hiÖu qu¶ vèn l­u ®éng nãi riªng, em xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ. 1. KiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ N­íc. - Nhµ n­íc cÇn ban hµnh tiªu chuÈn chÌ ViÖt Nam ®­îc ®­a ra thÞ tr­êng( c¶ trong n­íc vµ xuÊt khÈu). - Nhµ n­íc cÇn ®Çu t­ mét trung t©m x¸c nhËn chÊt l­îng chÌ. Giao cho mét c¬ quan cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµm viÖc nµy mét c¸ch c«ng t©m, kh¸ch quan ®Ó tæ chøc qu¶n lý Trung t©m nµy. HiÖp héi ChÌ ViÖt Nam còng lµ mét c¬ quan thÝch hîp ®Ó lµm viÖc nµy. - ViÖc ra ®êi quü B¶o hiÓm xuÊt khÈu chÌ lµ rÊt tèt, Nhµ n­íc cÇn tham gia mét phÇn cho quü nµy, v× chÝnh lµ lîi Ých cña Nhµ n­íc, nh»m kÝch thÝch vµ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp tham gia ®ãng b¶o hiÓm. Quü nµy lín m¹nh kh«ng chØ cã lîi cho doanh nghiÖp mµ cã l¬i cho sù æn ®Þnh cña c¶ mét ngµnh, nÒn kinh tÕ. - Nhµ n­íc cÇn quan t©m h¬n n÷a tíi viÖc cÊp vèn hµng n¨m cho toµn ngµnh ChÌ nãi chung vµ Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam nãi riªng. §ã còng lµ Nhµ n­íc hç trî cho Tæng c«ng ty thùc hiªn môc tiªu cña §¶ng vµ Nhµ n­íc lµ “xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc”, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho bµ con d©n téc vïng nói. - §Ò nghÞ Nhµ n­íc cho Tæng c«ng ty vµ mét sè c¸c c«ng ty kh¸c cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ kho tµng, n¨ng lùc xuÊt khÈu ®­îc vay vèn víi l·i suÊt b»ng 0 ®Ó t¹m tr÷ b­íc ®Çu kho¶ng 10.000 tÊn chÌ thµnh phÈm trong thêi gian kho¶ng 9 – 12 th¸ng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ nµy cã kh¶ n¨ng mua chÌ cho c¸c ®¬n vÞ æn ®Þnh s¶n xuÊt. - §Ò nghÞ Nhµ n­íc cho phª duyÖt vµ cho triÓn khai ngay ch­¬ng tr×nh hç trî xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó gióp Tæng c«ng ty nhanh chãng th©m nhËp, t×m kiÕm, khai th¸c vµ më réng thÞ tr­êng. - Ngoµi phÇn vèn hç trî cña Nhµ n­íc, ®Ò nghÞ ChÝnh phñ cho Tæng c«ng ty vay vèn víi l·i suÊt ­u ®·i vµ coi ®ã lµ mét kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n cho ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn th­¬ng m¹i, qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty t¹i Nga. - §Ò nghÞ Nhµ n­íc cÊp vèn l­u ®éng bæ xung cho Tæng c«ng ty ®Ó t¨ng c­êng n¨ng lùc ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty ®Æc biÖt lµ ®­a C«ng ty ChÌ Ba §×nh vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ngay tõ ®Çu. - §Ò nghÞ Nhµ n­íc cho d·n nî vµ khoanh nî c¸c nhµ m¸y chÌ ®­îc ®Çu t­ b»ng vèn ODA thuéc c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi Tæng c«ng ty. - §Ó t¨ng c­êng n¨ng lùc cho c¸c doanh nghiÖp chÌ lµm ¨n æn ®Þnh l©u dµi, gi÷ v÷ng s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn chÌ ë vïng s©u vïng xa ®Ò nghÞ Nhµ n­íc gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tõ 28% xuèng 20%. - §Ò nghÞ Nhµ n­íc cho phÐp Tæng c«ng ty vay nguån vèn víi l·i suÊt ­u ®·i th«ng qua quü hç trî ph¸t triÓn, th«ng qua h×nh thøc tÝn chÊp mµ kh«ng ph¶i chÞu thÕ chÊp hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c rµng buéc. - §Ò nghÞ ChÝnh phñ chØ ®¹o c¸c tØnh, c¸c ®Þa ph­¬ng cã chÌ rµ so¸t l¹i c¸c nhµ x­ëng chÕ biÕn hiÖn cã nh÷ng c¬ së nµo kh«ng ®¸p ®­îc tiªu chuÈn vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, kh«ng ký hîp ®ång víi bµ con n«ng d©n theo quyÕt ®Þnh 80 cña ChÝnh phñ th× kh«ng cho ho¹t ®éng ®Ó t¹o m«i tr­êng lµnh m¹nh s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn chÌ trong toµn ngµnh ChÌ ViÖt Nam. 2. KiÕn nghÞ víi c¸c C¬ quan chñ qu¶n. Tæng c«ng ty chÌ viÖt Nam lµ mét Tæng c«ng ty ®Æc thï chuyªn s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn chÌ ë c¸c tØnh trung du vµ miÒn nói, vïng s©u, vïng xa ®Ó phôc vô cho néi tiªu vµ xuÊt khÈu, trong ®ã xuÊt khÈu lµ chñ yÕu. Trong ®iÒu kiÖn c¸c tØnh trung du, miÒn nói cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ hiÖn nay, ®Ò nghÞ ChÝnh phñ gi÷ Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam lµ Tæng c«ng ty nhµ n­íc ®Ó gióp ChÝnh phñ gi÷ v÷ng sù æn ®Þnh vµ ®ãng vai trß chñ ®¹o trong sù ph¸t triÓn toµn ngµnh ChÌ ViÖt Nam. §Ò nghÞ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t trÓn N«ng th«n cho phÐp chuyÓn c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp thµnh ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty ChÌ ViÖt Nam v× c¸c lý do sau: - C¸c c«ng ty s¶n xuÊt chÌ n»m ë vïng s©u, vïng xa nªn tr×nh ®é qu¶n lý vµ l·nh ®¹o cña c¸n bé th­êng lµ yÕu. V× vËy, ®Ó c«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶, Tæng c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn trùc tiÕp kiÓm tra, kiÓm so¸t, h­íng dÉn, ®«n ®èc chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý. - Trong tæ chøc vµ c¬ ho¹t ®éng hiÖn t¹i, nÕu lµm ¨n cã l·i hoÆc vèn thõa, Tæng c«ng ty kh«ng thÓ ®iÒu tiÕt cho n¬i khã kh¨n hoÆc ®Çu t­ ph¸t triÓn vïng chÌ míi, song nÕu lç th× Tæng c«ng ty ph¶i g¸nh hËu qu¶, ®©ylµ ®iÒu bÊt hîp lý. §Ò nghÞ ChÝnh phñ vµ Bé t¹o ®iÒu kiÖn cho Tæng c«ng ty tham gia phèi hîp thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh quèc gia triÓn khai ë trung du, miÒn nói ®Ó hç trî cho ng­êi lµm chÌ vµ Ngµnh chÌ ph¸t triÓn. 3. KiÕn nghÞ víi c¸c Ngµnh cã liªn quan. §Ò nghÞ Bé Th­¬ng m¹i ®Èy m¹nh c«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i, tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan cña m×nh ë n­íc ngoµi, nÕu thÞ tr­êng nµo kh«ng ®¹t tiªu chuÈn th× ®¹i diÖn th­¬ng m¹i ë ®ã sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm, tr­íc hÕt lµ gi¶i thÝch lý do vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p phÊn ®Êu ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ®Ó ®¹t chØ tiªu. §Ò nghÞ Bé tµi chÝnh cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî cho Tæng c«ng ty vÒ vèn trong viÖc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o th­¬ng hiÖu VinaTea vÒ l©u dµi v× ®©y lµ mét viÖc ®Çu t­ mang tÝnh chiÕn l­îc vµ l©u dµi. §Ó t¹o ®­îc mét th­¬ng hiÖu mµ ®­îc mäi ng­êi chÊp nhËn th× vÊn ®Ò kh«ng ph¶i trong ngµy mét ngµy hai mµ nã cã thÓ ph¶i mÊt nhiÒu n¨m vµ chi phÝ cho qu¶ng c¸o lµ rÊt lín, do ®ã ta ph¶i coi ®©y lµ mét kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n cho tµi s¶n v« h×nh, kh«ng thÓ h¹ch to¸n trong mét n¨m ®­îc mµ ph¶i trong nhiÒu n¨m. §Ò nghÞ Bé Khoa häc - C«ng nghÖ vµ YtÕ ban hµnh nh÷ng tiªu chuÈn vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm, nh÷ng tiªu chuÈn vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó b¶o ®¶m vÖ sinh an toµn thùc phÈm. §ång thêi ph¶i thùc hiÖn kiÓm tra ®Þnh kú viÖc thùc hiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm s¶n phÈm chÌ trong thùc tÕ, hiÖn nay c«ng t¸c nµy cßn ch­a ®­îc chó ý. NÕu chóng ta khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thËt nhiÒu hµng xuÊt khÈu b»ng c¸ch t¹o ra thËt nhiÒu ­u ®·i nh­ng l¹i lµm kh«ng tèt c«ng t¸c h¶i quan, ®Ó hµng m¾c l¹i t¹i cöa khÈu th× kh¸c nµo viÖc cè ®æ g¹o ra khái bao nh­ng l¹i th¾t chÆt miÖng bao. V× vËy, ®Ó khuyÕn khÝch xuÊt khÈu theo ®óng nghÜa, cÇn cã mét sè thay ®æi trong lÜnh vùc h¶i quan nh­: §¬n gi¶n ho¸ c¸c chøng tõ vµ thñ tôc xuÊt khÈu. Ban hµnh v¨n b¶n quy ®Þnh chi tiÕt c¸c chøng tõ vµ thñ tôc nµy ®Ó tr¸nh viÖc nh©n viªn h¶i quan lîi dông nh÷ng thiÕu sãt nhá ®Ó s¸ch nhiÔu doanh nghiÖp. Dùa vµo ý kiÕn ph¶n ¸nh cña c¸c doanh nghiÖp, tiÕn hµnh thanh tra vµ kiªn quyÕt xö lý c¸c tr­êng hîp tiªu cùc. kÕt luËn Tµi chÝnh lµ vÊn ®Ò mu«n thña ®èi víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp, cã ¶nh h­ëng m¹nh mÏ ®Õn sù tån vong hay ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®ã. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®i vµo guång m¸y ho¹t ®éng. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng kh«ng chØ mang l¹i hiÖu qu¶ ®èi víi vèn kinh doanh mµ cßn cã t¸c ®éng thóc ®Èy ®Õn toµn bé c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­ Marketing, s¶n xuÊt, nh©n sù...sù phèi hîp ®ång bé, nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn kinh doanh trong doanh nghiÖp chÝnh lµ hiÖu qu¶ cao nhÊt mµ c¸c doanh nghiÖp mong muèn. Nh×n chung gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò tµi chÝnh, ®Æc biÖt lµ vèn l­u ®éng, rÊt mu«n h×nh mu«n vÎ, khã cã thÓ ®¸nh gi¸ mét c¸ch tuyÖt ®èi vÒ hiÖu qu¶. Do vËy nh÷ng gi¶i ph¸p trong ph¹m vi bµi viÕt chØ xin dõng l¹i ë ý nghÜa nghiªn cøu, nh­ng còng hy väng cã thÓ mang l¹i cho Tæng c«ng ty chÌ ViÖt nam mét chót ý t­ëng nµo ®ã ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c sö dông vèn l­u ®éng ë Tæng c«ng ty. Chóc Tæng c«ng ty sÏ ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ngµy mét tèt h¬n. Do ®iÒu kiÖn vµ thêi gian cã h¹n, nh÷ng ph©n tÝch vµ gi¶i ph¸p trong luËn v¨n khã tr¸nh ®­îc nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong sù ®ãng gãp cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n TiÕn sÜ Vò Duy Hµo, gi¶ng viªn tr­êng §¹i häc KTQD vµ c¸c c« b¸c c«ng t¸c t¹i Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Hµ Néi, Ngµy 15 th¸ng 04 n¨m 2003 Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp + Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n + Tr­êng §¹i häc Tµi chÝnh - KÕ to¸n 2. Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp Josette Peryrard - NXB Thèng kª 1997 3. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp Lª V¨n T©m - NXB Gi¸o dôc 1998 4. Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp NguyÔn H¶i San - NXB Thèng kª 5. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh + Tr­êng §¹i häc Tµi chÝnh - KÕ to¸n + Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 6. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i. 7. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ s¶n xuÊt 8. Gi¸o tr×nh kinh tÕ vµ tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp 9. T¹p chÝ tµi chÝnh doanh nghiÖp 2000-2002 10. T¹p chÝ Ng©n hµng - Tµi ChÝnh 2000-2002 T¹p chÝ th«ng tin tµi chÝnh sè 22/2002, sè 1/2000, 12. C©y chÌ ViÖt Nam- Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp. 13. Tµi liÖu tõ Tæng c«ng ty. + B¸o c¸o tæng kÕt cña Tæng c«ng ty n¨m 2000, 2001, 2002. + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Tæng c«ng ty n¨m 2000, 2001, 2002. + B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Tæng c«ng ty n¨m 2000, 2001, 2002.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động tại Tổng công ty chè Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan