Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám định – Bồi thường bảo hiểm xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO

Lời mở đầu. Trong cuộc sống cũng như trong sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng, nhưng con người vẫn có những nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xẩy ra. Các rủi ro đó có nhiều nguyên nhân như là rủi ro do môi trường thiên nhiên: Động đất ,bão lụt, hạn hán . Hay là các rủi ro xẩy ra do sự tiến bộ và sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Khoa học phát triển, một mặt thúc đẩy sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của con người nhưng mặt khác cũng gây ra nhiều tai nạn bất ngờ như tai nạn ôtô, hàng không, tai nạn lao động vv . Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các phương tiện sử dụng trong giao thông đường bộ cũng được cải tiến và ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà tai nạn giao thông xảy ra ngày một tăng và mức độ tổn thất ngày càng lớn, đôi khi có tính chất thảm hoạ. Điều này gây lo lắng cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông. Do đó, để đề phòng và hạn chế tai nạn giao thông đường bộ nhằm giúp cho các chủ phương tiện yên tâm hơn khi điều khiển xe cơ giới. Bên cạnh đó có thể bù đắp những tổn thất về người và tài sản nếu những rủi ro bất ngờ không may xẩy ra. Từ đó nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đã ra đời và ngày nay được triển khai ở hầu hết các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Trong đó có công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex hay còn gọi tắt là PJICO. Để nghiệp vụ này được thực hiện hiệu quả thì không những công ty phải hoàn thiện tốt công tác khai thác mà công việc cuối cùng, mang ý nghĩa quan trọng và quyết định là công tác Giám định - Bồi thường. Xuất phát từ lý do trên kết hợp với việc nghiên cứu tình hình thực tiễn triển khai tại phòng bảo hểm khu vực 1 Công ty bảo hiểm PJICO. Em quyết định chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám định – bồi thường bảo hiểm xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO ” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Mụch đích của đề tài này là làm rõ một số vấn đề lý luận về bảo hiểm xe cơ giới nói chung, đi sâu vào công tác Giám định – Bồi thường , mạnh dạn đưa ra một số giải pháp có tính khả thi, có cơ sở khoa học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tại PJICO. Nội dung của đề tài, ngoài phần mở bài và kết luận, bao gồm ba chương: Chương I: Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và công tác Giám định – Bồi thường trong bảo hiểm xe cơ giới. Chương II: Thực trạng công tác Giám định – Bồi thường trong bảo hiểm xe cơ giới tại Công ty PJICO Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Gám định – Bồi thường tại công ty PJICO

doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1489 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám định – Bồi thường bảo hiểm xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
­íc tÝnh, tuy nhiªn l¹i giíi h¹n bëi b¶ng tû lÖ cÊu thµnh xe. Khi tiÕn hµnh båi th­êng xong, c«ng ty b¶o hiÓm ph¶i thu håi nh÷ng bé phËn ®­îc thay míi hoÆc ®· ®­îc båi th­êng toµn bé gi¸ trÞ. NÕu cã liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm ng­êi thø ba th× c«ng ty båi th­êng cho chñ xe vµ yÕu cÇu chñ xe b¶o l­u quyÒn khiÕu n¹i víi ng­êi thø ba kÌm toµn bé hå s¬, chøng tõ liªn quan. ch­¬ng ii thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh - båi th­êng b¶o hiÓm xe c¬ giíi t¹i c«ng ty b¶o hiÓm pjico I. vµi nÐt vÒ c«ng ty b¶o hiÓm pjico 1.Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty b¶o hiÓm PJICO C«ng ty b¶o hiÓm PJICO ®­îc thµnh lËp theo giÊy chøng nh©n ®ñ tiªu chuÈn vµ ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh b¶o hiÓm sè 04-TC/GCN ngµy 27/5/1995 cña bé Tµi ChÝnh, giÊy phÐp thµnh lËp sè 1873/GP-UB ngµy 8/6/1995 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vµ giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 060256 ngµy 16/06/1995 cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ thµnh phè Hµ Néi. Tõ n¨m 1995 c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (viÕt t¾t lµ PJICO) ra ®êi, c«ng ty cã trô së chÝnh: 22 L¸ng H¹, §«ng ®a, Hµ Néi. B¶ng 1: Danh s¸ch s¸ng lËp viªn gãp vèn C«ng ty Tû lÖ vèn gãp (%) Vèn gãp (tû ®ång) 1. Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam ( Petrolimex ) 51 20,80 2. Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam (Vietcombank) 10 5,5 3. Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam( VSC) 6 3,3 4. C«ng ty t¸i b¶o hiÓm quèc tÕ( Vinare) 8 4,4 5. C«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ toµn bé( Matexim) 3 1,65 6. C«ng ty ®iÖn tö Hµ Néi( Hanel) 2 1,1 7. C«ng ty thiÕt bÞ an toµn( AT) 0,5 0,275 PJICO lµ c«ng ty cæ phÇn tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n thuéc së h÷u c¸c cæ ®«ng, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, tù chñ vÒ tµi chÝnh, ho¹ch to¸n ®éc lËp, C«ng ty cã thêi h¹n ho¹t ®éng 25 n¨m kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng, hÕt thêi h¹n trªn, ®Ó tiÕp tôc kinh doanh, C«ng ty cã thÓ gia h¹n thªm. Tuy lµ c«ng ty b¶o hiÓm cßn rÊt trÎ nh­ng ®Õn nay chØ qua 9 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ ngµy cµng cñng cè vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam. Tõ chç thµnh c«ng trong kinh doanh b¶o hiÓm gèc, c«ng ty ®· triÓn khai hiÖu qu¶ ho¹t ®éng t¸i b¶o hiÓm, qua ®ã ®· thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ réng r·i víi nhiÒu c«ng ty t¸i b¶o hiÓm nh­: Vinare, Muich Re , Lloyd’s...th«ng qua c¸c mèi quan hÖ nµy c«ng ty ®· t¨ng kh¶ n¨ng nhËn b¶o hiÓm cho nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ b¶o hiÓm lín. NhiÒu kh¸ch hµng lín ®· tin t­ëng tham gia b¶o hiÓm t¹i PJICO nh­: trung t©m th­¬ng m¹i DEAHA, Trung t©m th­¬ng m¹i quèc tÕ HITC... HiÖn nay PJICO ®· chÝnh thøc gia nhËp HiÖp héi b¶o hiÓm ViÖt Nam vµ ®· tôc ®­îc ChÝnh phñ ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng tèt, cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh v÷ng m¹nh vµ æn ®Þnh. N¨m 2000, C«ng ty PJICO ®· ®­îc nhµ n­íc trao tÆng Hu©n ch­¬ng Lao §éng H¹ng Ba. N¨m 2003 §­îc Thñ T­íng ChÝnh Phñ trao tÆng gi¶i th­ëng Sao §á. N¨m 2004 ®­îc nhËn danh hiÖu Sao Vµng §Êt ViÖt. 2. LÜnh vùc ngµnh nghÒ kinh doanh Kinh doanh b¶o hiÓm lµ néi dung chñ ®¹o cña c«ng ty PJICO. C«ng ty triÓn khai c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm phi nh©n thä, cung cÊp c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm ®Õn kh¸ch hµng cã nhu cÇu tham gia víi môc tiªu gióp kh¸ch hµng cã thÓ nhanh chãng æn ®Þnh tµi chÝnh nÕu rñi ro x¶y ra, tr¸nh nh÷ng x¸o trén lín cho cuéc sèng hµng ngµy th«ng qua ®ã gãp phÇn æn ®Þnh t×nh h×nh x· héi. 3. Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty PJICO S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty PJICO Héi §ång Qu¶n TrÞ Phã Tæng gi¸m §èc 12 v¨n phßng ®¹i diÖn Trªn 2000 ®¹i lý Trong c¶ n­íc Tæng Gi¸m §èc Ban KiÓm So¸t C¸c phong ban nghiÖp vô t¹i Cong ty Phã Tæng Gi¸m §èc 40 chi nh¸nh t¹i 40 tØnh thµnh phè 4. Nh÷ng nghiÖp vô b¶o hiÓm cña PJICO ®· triÓn khai: NghiÖp vô b¶o hiÓm hµng h¶i: B¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn, ®­êng bé, ®­êng s«ng, ®­êng hµng kh«ng. B¶o hiÓm th©n tµu. B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ tµu. B¶o hiÓm nhµ thÇu ®ãng tµu. B¶o hiÓm tµu s«ng, tµu c¸. NghiÖp vô b¶o hiÓm phi hµng h¶i: B¶o hiÓm xe c¬ giíi. B¶o hiÓm kÕt hîp con ng­êi. B¶o hiÓm häc sinh, gi¸o viªn. B¶o hiÓm båi th­êng cho ng­êi lao ®éng. B¶o hiÓm kh¸ch du lÞch. B¶o hiÓm hµnh kh¸ch. NghiÖp vô b¶o hiÓm Kü ThuËt vµ Tµi s¶n: B¶o hiÓm mäi rñi ro vÒ x©y dùng vµ l¾p ®Æt. B¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ c¸c rñi ro ®Æc biÖt. B¶o hiÓm mäi rñi ro c«ng nghiÖp. B¶o hiÓm m¸y mãc. B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm. B¶o hiÓm hçn hîp tµi s¶n cho thuª. NghiÖp vô t¸i b¶o hiÓm. Nh­îng vµ nhËn t¸i b¶o hiÓm c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm. Ngoµi ra PJICO cßn thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan tíi b¶o hiÓm: Gi¸m ®Þnh, ®iÒu tra, tÝnh to¸n ph©n bæ tæn thÊt, ®¹i lý gi¸m ®Þnh, xÐt gi¶i quyÕt båi th­êng vµ ®ßi ng­êi thø ba. Hîp t¸c ®Çu t­, tÝn dông liªn doanh liªn kÕt víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc. 5. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. PJICO lµ mét doanh nghiÖp trÎ, l¹i ho¹t ®éng d­íi h×nh thø cæ phÇn, tuy kh«ng ®­îc h­ëng bÊt kú ­u ®·i nµo nh­ c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ kh¸c, nh­ng PJICO ®· tù lùc, tù c­êng phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®­îc mét sè chØ tiªu c¬ b¶n vµ ®­îc thÓ hiªn qua b¶ng 2 d­íi ®©y: B¶ng 2: m«t sè chØ tiªu c¬ b¶n cña PJICO (§¬n vÞ : TriÖu ®ång ) N¨m ChØ tiªu 2001 2002 2003 2004 Tæng doanh thu BH gèc 138,308,474 175,844,973 323,598,531 592,725,926 Lîi nhuËn 7,291.733 12,894.735 55,497.737 80,100.739 Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc 7,500.000 8,750.000 10,000.000 11,250.000 (Nguån sè liÖu: C«ng ty b¶o hiÓm PJICO) Bªn c¹nh c¸c chØ tiªu c¬ b¶n trªn, c«ng ty PJICO cßn chñ yÕu tËp trung vµo mét m¶ng ho¹t ®éng lín ®ã lµ: Ho¹t ®éng ®Çu t­ §Çu t­ lµ mét trong sè m¶ng ho¹t ®éng lín cña c«ng ty b¶o hiÓm PJICO, nã cã chøc n¨ng quan träng t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty nãi chung vµ ®Æc biÖt trong viÖc trong viÖc duy tr× kh¶ n¨ng tµi chÝnh trong thùc hiÖn c¸c cam kÕt víi ng­êi tham gia. Mét vai trß kh¸c hÕt søc quan träng cã ý nghÜa ®èi víi kh¸ch hµng chÝnh lµ nã cã thÓ lµm gi¶m phÝ b¶o hiÓm, n©ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm, mÆt kh¸c t¨ng c­êng c¸c ®¶m b¶o thùc hiÖn nghÜa vô cam kÕt víi ng­êi tham gia b¶o hiÓm. Hµng n¨m ®Çu t­ mang l¹i thu nhËp lín, lîi nhuËn cho C«ng ty, tõ ®ã lµm t¨ng nguån vèn kinh doanh. II- t×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm xe c¬ giíi t¹i c«ng ty pjico 1.Tinh h×nh triÓn khai nghiÖp vô BHTNDS cña chñ xe c¬ giíi ®èi víi ng­êi thø ba. Lµ mét nghiÖp vô truyÒn thèng cña c«ng ty , nghiÖp vô BHTNDS cña chñ xe c¬ giíi ®èi víi ng­êi thø ba ®· vµ ®ang thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan . Sè l­îng ®Çu xe tham gia ngµy cµng nhiÒu ,víi møc tr¸ch nhiÖm rÊt ®a d¹ng ,t¹o ra nguån thu ngµy cµng t¨ng. C¸c kh©u ®­îc triÓn khai trong qu¸ tr×nh kinh doanh nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy ®ang ®­îc thùc hiÖn kh¸ ®Çy ®ñ vµ bµi b¶n. 2. T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi . Lo¹i h×nh b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi ®­îc PJICO ¸p dông chñ yÕu víi xe «t«, rÊt Ýt ¸p dông cho xe m¸y. V× gi¸ trÞ cña xe m¸y lµ t­¬ng ®èi thÊp nÕu ch¼ng may xÈy ra tai n¹n, chi söa ch÷a còng kh«ng lín nh­ ®èi víi «t«. Víi nh÷ng kho¶n chi phÝ nhá nµy th× ngay c¶ tr­êng hîp cã tham gia b¶o hiÓm chñ ph­¬ng tiÖn còng rÊt ng¹i ®ßi båi th­êng v× giÊy tê yeu cÇu r¾c rèi, tèn thêi gian, sè tiÒn båi th­êng thÊp nªn cã Ýt kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm vËt chÊt cho xe m¸y. §©y lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm tù nguyÖn v× thÕ mµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng phô thuéc r©t lín vµo kh¸ch hµng ( chñ xe, l¸i xe ) vµ uy tÝn cña c«ng ty. H¬n n÷a, phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt lµ rÊt cao, nÕu so víi phÝ BHTNDS th× cao h¬n nhiÒu. PhÝ BHTNDS th«ng th­êng kho¶ng tõ 160.000 - 400.000 ®ång tuú tõng lo¹i xe vµ tuú tõng h¹n møc tr¸ch nhiÖm tham gia, trong khi ®ã phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe ( b¶o hiÓm toµn bé ) trung b×nh kho¶ng 3 triÖu ®ång mét xe, nÕu lµ xe míi, cã gi¸ trÞ lín th× sè phÝ nµy cßn cao h¬n n÷a. Do sè phÝ lín nh­ vËy, nªn viÖc tham gia hay kh«ng tham gia ë c«ng ty b¶o hiÓm nµo ®Ó ®­îc gi¶m phÝ nhiÒu nhÊt , båi th­êng thuËn tiÖn nhÊt ®Òu ®­îc chñ xe c©n nh¾c rÊt kü l­ìng. QuyÕt ®Þnh nµy cßn chÞu ¶nh h­ëng bëi tr×nh ®é hiÓu biÕt còng nh­ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña mçi chñ xe v× thÕ tiÕp cËn vµ thuyÕt phôc ®­îc kh¸ch hµng lµ rÊt quan träng vµ t­¬ng ®èi khã kh¨n. Kh«ng chØ cã vËy, PJICO cßn ph¶i ®­¬ng ®Çu víi c¹nh tranh tõ phÝa c¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c nh­ B¶o ViÖt, B¶o Minh, B¶o Long, ...§Æc biÖt lµ nh÷ng c«ng ty b¶o hiÓm n­íc ngoµi tham gia víi kh¼ n¨ng tµi chÝnh v÷ng m¹nh , cã nhiÒu nghiÖp vô qu¶n lý ®· thu hót ®­îc sè l­îng lín kh¸ch hµng la c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi tham gia. §©y lµ mét th¸ch thøc lín mµ c«ng ty ph¶i vù¬t qua. Tr­íc nh÷ng khã kh¨n chung, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn PJICO ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn chÊt l­îng dÞch vô tõ kh©u khai th¸c ®Õn kh©u båi th­êng nh»m mang ®Õn søc c¹nh tranh míi cho s¶n phÈm cña C«ng Ty, gióp s¶n phÈm cã ®Æc tr­ng riªng, ®­a s¶n phÈm ®Õn víi kh¸ch hµng. Do vËy, nghiÖp vô nµy ®­îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ , mang l¹i doanh thu lín cho C«ng Ty. Trong ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm, th­êng diÔn ra tËp trung chñ yÕu ë c¸ch kh©u: Khai th¸c, gi¸m ®Þnh båi th­êng, ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt. Trong ®ã khai th¸c lµ kh©u ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh triÓn khai nghiÖp vô, nã lµ yÕu tè quan träng cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi kÕt qu¶ kinh doanh nghiÖp vô. Thùc chÊt c«ng t¸c nµy cña nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi lµ vËn ®éng tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o cho c¸c chñ xe biÕt, thÊy ®­îc nh÷ng lîi Ých khi tham gia b¶o hiÓm th©n xe, ®Ó tõ ®ã ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm. Ho¹t ®éng b¶o hiÓm th­êng theo quy luËt “Sè ®«ng bï sè Ýt” tøc lµ ®«ng ng­êi gãp thµnh lËp quü vµ quü nµy dïng ®Ó bï ®¾p (båi th­êng) thiÖt h¹i cho sè Ýt ng­êi gÆp rñi ro. ChÝnh v× vËy lîi nhuËn kinh doanh cña mét doanh nghiÖp cµng lín khi thu hót ®­îc ®«ng sè l­îng kh¸ch hµng. Do phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi th­êng lín nªn viÖc thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng båi th­êng, tøc lµ chÊt l­îng phôc vô t¨ng lªn, l¹i t¸c dông quay trë l¹i lµ thu hót thªm c¸c chñ xe míi. Theo ®ã, sù ph¸t triÓn cña nghiÖp vô nµy ngµy cµng t¨ng lªn. NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã, c«ng ty b¶o hiÓm PJICO ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch phï hîp n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ khai th¸c. C¸n bé khai th¸c cña c«ng ty ®· vµ ®ang tËp trung nghiªn cøu mét sè kh¸ch hµng tiÒm n¨ng (cã nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng tham gia b¶o hiÓm), c¶ nh÷ng chñ xe míi mua vµ nh÷ng chñ xe cò. TÊt c¶ c¸c c¸n bé cña c«ng ty PJICO ®Òu cã ph­¬ng ch©m: “Coi kh¸ch hµng lµ b¹n”, nhiÖt t×nh víi kh¸ch hµng, gi¶i thÝch râ rµng, phôc vô kh¸ch hµng lµm cho kh¸ch hµng lu«n tin t­ëng vµ g¾n bã víi m×nh. Trong c¸c c«ng t¸c khai th¸c, c«ng ty ®· chó ý ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau: §¸nh gi¸ rñi ro: khi khai th¸c viªn tiÕp cËn ®­îc víi chñ xe cã nhu cÇu b¶o hiÓm cho xe cña m×nh th× c«ng viÖc ®Çu tiªn cña khai th¸c viªn lµ thu thËp c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn chiÕc xe b¶o hiÓm ®­îc th«ng qua chñ xe, l¸i xe vµ sù quan s¸t trùc tiÕp víi c¸c néi dung b¶o hiÓm cho chiÕc xe cña m×nh c«ng viÖc ®Çu tiªn cña khai th¸c viªn lµ ph¶i thu thËp nh÷ng th«ng tin sau: Tªn lo¹i xe, model, n¨m s¶n xuÊt. Môc ®Ých sö dông xe. Hå s¬ c¸c vô tai n¹n ®· gÆp ph¶i (nÕu cã). Sè l­îng, chñng lo¹i tham gia b¶o hiÓm. B¶o hiÓm toµn bé hay b¶o hiÓm th©n vá. Thêi gian sö dông xe. X¸c ®Þnh ®iÒu kho¶n, ®iÒu kiÖn vµ ph¹m vi tham gia b¶o hiÓm: Ph¹m vi b¶o hiÓm theo ®iÒu kho¶n ®ã sÏ réng h¬n n÷a nÕu chñ xe tho¶ thuËn tham gia c¸c ®iÒu kho¶n më réng ®Æc biÖt. Song do tÝnh ®Æc thï cña lo¹i h×nh b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi nªn ®iÒu kho¶n më réng th­êng ®­îc c¸c chñ xe lùa chän nh­: khÊu hao vËt chÊt tù thay míi, b¶o hiÓm mÊt c¾p bé phËn. Khi tham gia b¶o hiÓm, c¸c chñ xe th­êng tham gia víi sè tiÒn b¶o hiÓm b»ng gi¸ trÞ xe lóc yªu cÇu b¶o hiÓm. §Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn b¶o hiÓm, khai th¸c viªn sö dông b¶ng gi¸ xe cña Tæng Côc ThuÕ, b¶ng tû lÖ tæng thµnh c¸c lo¹i, kÕt hîp víi gi¸ thµnh trªn thÞ tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ chÝnh x¸c cña xe, ®­a ra møc phÝ hîp lý. TÝnh phÝ b¶o hiÓm: Theo quy ®Þnh hiÖn nay, tÊt c¶ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®Òu sö dông phÝ b¶o hiÓm cña Bé tµi chÝnh ban hµnh. Khai th¸c viªn sÏ c¨n cø vµo c¸c yÕu tè trªn ®Ó lùa chän tû lÖ phÝ thÝch hîp. B¶ng 3:KÕt qu¶ khai th¸c b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi t¹i c«ng ty b¶o hiÓm PJICO N¨m Sè xe ho¹t ®éng (chiÕc) Sè xe tham gia b¶o hiÓm (chiÕc) (Tû lÖ sè xe tham gia b¶o hiÓm)/ (Sè xe ho¹t ®éng) % 2000 547504 5157 0,94 2001 601502 7601 1,26 2002 825000 9457 1,15 2003 1059367 17022 1,61 2004 1293734 26587 2.06 (Nguån sè liÖu: T¹i c«ng ty b¶o hiÓm PJICO) nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy r»ng: tõ n¨m 2000 sè xe l­u hµnh thùc tÕ chØ cã 547504 xe nh­ng ®Õn n¨m 2001 th× sè xe ®· t¨ng lªn con sè 601502 vµ ®Õn n¨m 2002 sè xe l­u hµnh ®· lµ 825000 xe, ®©y lµ mét con sè ®¸ng kÓ chøng tá ®êi sèng d©n ta ®· t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m qua mét c¸ch nhanh chãng. Do ®ã, sè xe tham gia b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi còng t¨ng lªn theo, trong n¨m 2001 sè xe b¶o hiÓm lµ 5157 nh­ng ®Õn n¨m 2002 sè xe tham gia b¶o hiÓm ®· lµ 9457 xe, nh­ vËy qua 2 n¨m sè xe tham gia b¶o hiÓm t¨ng lªn nhanh chãng (4300 xe), chØ tÝnh riªng n¨m 2003 th× sè xe tham gia b¶o hiÓm ®· t¨ng kho¶ng 80% so víi n¨m 2002, ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng doanh thu cña c«ng ty vµ dÉn ®Õn lîi nhuËn còng t¨ng lªn, ®iÒu nµy chøng tá ®­îc sù thµnh c«ng cña c«ng ty trong viÖc triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi. Sau ®©y lµ b¶ng thÓ hiÖn doanh thu cña nghiÖp vô nµy trong mÊy n¨m gÇn ®©y. B¶ng 4:Doanh thu phÝ b¶o hiÓm cña nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi t¹i PJICO N¨m Doanh thu kÕ ho¹ch (triÖu ®ång) Doanh thu thùc hiÖn (triÖu ®ång) Tû lÖ hoµn thµnh kÕ ho¹ch (%) 2001 23610 22713 96 2002 25095 28801 115 2003 26550 33653 127 2004 28100 40023 142 (Nguån sè liÖu: T¹i c«ng ty b¶o hiÓm PJICO) III- c«ng t¸c gi¸m ®Þnh t¹i c«ng ty pjico 1. Quy tr×nh gi¸m ®Þnh cña c«ng ty pjico C¨n cø giÊy phÐp thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex sè 1873/GP-UB ngµy 08/06/1995 cña UBND thµnh phè Hµ Néi. C¨n cø ®iÒu lÖ C«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex. C¨n cø vµo yªu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh. C¨n cø theo ®Ò nghÞ cña ng­êi phô tr¸ch Phßng Gi¸m ®Þnh – Båi th­êng. QuyÕt ®Þnh ban hµnh quy tr×nh Båi th­êng gi¸m ®Þnh xe c¬ giíi víi môch ®Ých quy ®Þnh mét c¸ch thèng nhÊt trong toµn hÖ thèng C«ng ty PJICO vÒ tr×nh tù tiÕn hµnh båi th­êng c¸c nghiÖp vô xe c¬ giíi. ¸p dông cho viÖc båi th­êng c¸c vô tæn thÊt thuéc c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm xe c¬ giíi ®­îc b¶o hiÓm t¹i PJICO. Quy tr×nh bao gåm c¸c b­íc sau: 1.1. TiÕp nhËn hå s¬ Tr­êng hîp nhËn hå s¬ trùc tiÕp tõ kh¸ch hµng: C¸n bé nhËn hå s¬ ph¶i thùc hiÖn ngay c¸c viÖc: ViÕt biªn nhËn hå s¬( theo mÉu MXCG10) KiÓm tra hå s¬, ký x¸c nhËn c¸c b¶n sao, yªu cÇu bæ sung( c¸c hå s¬ phøc t¹pth× yªu cÇu bæ sung ph¶i thùc hiÖn chËm nhÊt trong vßng 01 ngµy) HÑn kh¸ch hµng viÖc gi¶i quyÕt. Vµo sæ ph¸t sinh hå s¬. Tr­êng hîp nhËn hå s¬ tõ c¸n bé gi¸m ®Þnh: C¸n bé nhËn hå s¬ ký nhËn hå s¬ sau ®ã tiÕn hµnh tiÕp c¸c b­íc sau. 1.2. KiÓm tra hoµn thiÖn hå s¬ C¸n bé xÐt båi th­êng tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i toµn bé c¸c tµi liÖu cña hå s¬, nÕu thÊy hå s¬ ch­a ®¶m b¶o ®ñ c¨n cø ®Ó xÐt båi th­êng th× ph¶i th«ng b¸o l¹i cho c¸n bé gi¸m ®Þnh trong vßng 01 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬ tõ c¸n bé gi¸m ®Þnh ®Ó bæ sung hoÆc gi¶i tr×nh, trong c¸c tr­êng hîp: Kh«ng ®ñ tµi liÖu theo quy ®Þnh hoÆc cã nh­ng ch­a ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®¾n hîp lÖ. Thùc hiÖn kh«ng ®óng quy tr×nh gi¸m ®Þnh, quy tr×nh ®Êu thÇu. C¸c kho¶n chi phÝ trong chøng tõ kh«ng phï hîp víi b¸o c¸o cña gi¸m ®Þnh( Thõa hoÆc thiÕu...) Cã sù m©u thuÉn, bÊt hîp lý vÒ c¸c t×nh tiÕt nguyªn nh©n, diÔn biÕn cña sù viÖc tæn thÊt còng nh­ trong toµn bé qu¸ tr×nh tõ khi x¶y ra tai n¹n ®Õn khi hoµn thiÖn hå s¬. 1.3. TÝnh to¸n båi th­êng Trªn c¬ së hå s¬, c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm, Quy t¾c b¶o hiÓm, b¸o c¸o gi¸m ®Þnh tæng hîp cña c¸n bé gi¸m ®Þnh, c¸n bé xÐt duyÖt båi th­êng tiÕn hµnh: Xem xÐt c¸c chi phÝ thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm. C¸c chøng tõ hîp lÖ hoÆc kh«ng hîp lÖ. Nguyªn nh©n tæn thÊt cã thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm kh«ng. C¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh liªn quan, tiÕn hµnh tÝnh to¸n lËp tê tr×nh båi th­êng. ChuyÓn hå s¬ tr×nh L·nh ®¹o duyÖt theo ph©n cÊp. 1.4. Tr¶ tiÒn båi th­êng Phßng Gi¸m ®Þnh – Båi th­êng( hoÆc Phßng NghiÖp vô cña Chi nh¸nh) lËp b¶n th«ng b¸o båi th­êng göi kh¸ch hµng. Phßng KÕ to¸n lµm thñ tôc tr¶ tiÒn cho kh¸ch hµng 1.5. Xö lý tµi s¶n h­ háng §Þnh kú tiÕn hµnh xö lý c¸c tµi s¶n háng ®­îc thu håi: - Ph­¬ng thøc: LËp héi ®ång xö lý gåm ®¹i diÖn c¸c Phßng Gi¸m ®Þnh – Båi th­êng, Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n . Néi dung: + LËp b¶n kª chi tiÕt c¸c tµi s¶n ®­îc thu håi + Huû: §èi víi c¸c tµi s¶n kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông. + B¸n thanh lý c¸c tµi s¶n cßn gi¸ trÞ sö dông: Mêi c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu b¸n t¹i chç. + B¸o c¸o L·nh ®¹o kÕt qu¶. 1.6. §ßi ng­êi thø ba: §èi víi nh÷ng kho¶n båi th­êng vËt chÊt nÕu x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm g©y thiÖt h¹i tõ mét bªn thø ba th× ph¶i tiÕn hµnh viÖc ®ßi tõ ng­êi thø ba. Phßng Gi¸m ®Þnh – Båi th­êng ( Chi nh¸nh ) cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Phßng thanh tra tiÕn hµnh viÖc ®ßi ng­êi thø ba. Tr­êng hîp ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc khiÕu kiÖn tíi c¸c C¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt( C«ng an, Toµ ¸n ViÖn kiÓm s¸t ) th× chuyÓn hå s¬ Phßng thanh tra gi¶i quyÕt. 1.7.C¸c hå s¬ trªn ph©n cÊp - C¸c tr­êng hîp trªn ph©n cÊp vÉn ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c tuÇn tù nh­ trªn. - C¸c Chi nh¸nh ph¶i b¸o c¸o nhanh cho C«ng ty ngay khi ­íc tÝnh ®­îc tæn thÊt v­ît ph©n cÊp cña m×nh ®Ó C«ng ty cã chØ ®¹o kÞp thêi. - Chi nh¸nh hoµn thiÖn hå s¬ vµ g­Ø toµn bé hå s¬ kÌm theo v¨n b¶n dÒ xuÊt gi¶i quyÕt göi C«ng ty xÐt duyÖt ( b¶n sao ). - Chi nh¸nh trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng tiÕp nhËn, tr¶ lêi khiÕu n¹i, tr¶ tiÒn båi th­êng. - Phßng Gi¸m ®Þnh –Båi th­êng ph¶i lËp tê tr×nh båi trong vßng 3 ngµy kÓ t­ ngµy nhËn ®­îc hå s¬, nÕu hå s¬ ch­a ®Çy ®ñ ph¶i cã v¨n b¶n tr¶ lêi Chi nh¸nh trong vßng 2 ngµy. - L­u ý, hiÖn nay mét sè chi nh¸nh ®· ¸p dông tr×nh qua m¹ng. 1.8. Thèng kª l­u tr÷ Tõng hå s¬ ph¶i ®­îc ®ãng ghim chÆt chÏ, ®¸nh sè trang tµi liÖu, lËp danh môch hå s¬. S¾p xÕp theo thø tù sè hå s¬. - T¹i c¸c Chi nh¸nh ph¶i cã c¸n bé chuyªn qu¶n chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n l­u tr÷ hå s¬. Phßng NghiÖp vô cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn giao cho bé phËn l­u tr÷ hå s¬ trong vßng 5 ngµy ®Çu mçi th¸ng. - T¹i c¸c V¨n phßng ®¹i diÖn, hå s¬ l­u tr÷ do mét c¸n bé chuyªn qu¶n l­u tr÷ hå s¬ nµy ®­îc chuyÓn vÒ Phßng Thanh tra C«ng ty vµo 5 ngµy ®Çu mçi th¸ng. - C¸c Chi nh¸nh, V¨n phßng ®¹i diÖn ®Òu ph¶i thèng kª sè liÖu båi th­êng cña tõng nghiÖp vô theo quy ®Þnh. 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh cña c«ng ty Qua ch­¬ng I chóng ta ®· biÕt Gi¸m ®Þnh lµ kh©u hÕt søc quan träng trong nghiÖp vô b¶o hiÓm xe c¬ giíi. Gi¸m ®Þnh nh»m cung cÊp c¬ së, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c båi th­êng, tõ ®ã t¸c ®éng trë l¹i víi c«ng t¸c khai th¸c. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh, víi sù cè g¾ng nç lùc cña nh©n viªn, sù c¶i tiÕn vÒ chÊt l­îng phôc vô, nªn sè xe tham gia b¶o hiÓm xe c¬ giíi t¹i PJICO ngµy cµng t¨ng, thÓ hiÖn qua b¶ng 3 ë phÇn trªn. C«ng t¸c gi¸m ®Þnh cña c«ng ty còng ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¸ tèt, tû lÖ c¸c vô tai n¹n ®­îc gi¸m ®Þnh vµ gi¶i quyÕt båi th­êng lu«n gi÷ ë møc cao. §©y lµ kÕt qu¶ ®¸ng mõng thÓ hiÖn sù lç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty vµ c¸n bé gi¸m ®Þnh nãi riªng. Còng tõ c«ng t¸c gi¸m ®Þnh hµng n¨m c«ng ty ph¸t hiiÖn rÊt nhiÒu c¸c vô tai n¹n kh«ng thuéc ph¹m vi båi th­êng cña m×nh, gi¶m thiÓu ®­îc sè tiÒn båi th­êng, ®ång thêi cßn ph¸t hiÖn ®­îc hµnh vi gian lËn trôc lîi cña mét sè chñ xe. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ trªn trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c gi¸m ®Þnh cña PJICO cßn béc lé nh÷ng h¹n chÕ sau: - Hµng n¨m sè vô tai n¹n x¶y ra ®èi víi c¸c chñ xe tham gia b¶o hiÓm t¹i c«ng ty lµ rÊt lín, víi ®éi ngò c¸n bé gi¸m ®Þnh cßn Ýt c«ng ty kh«ng thÓ gi¸m ®Þnh trùc tiÕp t¹i hiÖn tr­êng ®­îc v× vËy tÝnh chÝnh x¸c th­êng kh«ng cao, dÉn tíi båi th­êng kh«ng chÝnh x¸c. Kh«ng nh÷ng ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ kinh doanh mµ cßn ¶nh h­ëng tíi c¶ quyÒn lîi cña kh¸ch hµng. - Do m¹ng l­íi kinh doanh cña c«ng ty ch­a giµn tr¶i trªn toµn quèc, mµ ®Þa bµn ho¹t ®éng cña xe x¬ giíi l¹i kh¸ réng. Do ®ã còng cã nh÷ng vô giao th«ng x¶y ra c¸ch xa c«ng ty mµ c«ng ty kh«ng thÓ cã mÆt kÞp thêi ®Ó gi¸m ®Þnh v× vËy hiÖn tr­êng tai n¹n kh«ng cßn nh­ ban ®Çu, ®iÒu nµy còng ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh. - Lµ c«ng ty míi thµnh lËp, c¸n bé c«ng nh©n viªn nãi chung cßn non trÎ mµ trong c«ng t¸c gi¸m ®Þnh cÇn ph¶i cã nh÷ng c¸n bé ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n chuyªn nghiÖp vµ ph¶i d»y d¨n kinh nghiÖm th× kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh míi cã ®é chÝnh x¸c cao, ®©y lµ mét ®iÓm yÕu cña c«ng ty. iV.c«ng t¸c båi th­êng tæn thÊt t¹i c«ng ty Pjico 1. Quy tr×nh båi th­êng cña c«ng ty 1.1 NhËn th«ng tin. - Bé phËn cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc nhËn th«ng tin tæn thÊt lµ Phßng Gi¸m ®Þnh – Båi th­êng, Phßng nghiÖp vô cña Chi nh¸nh hay Bé phËn ®­îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi th­êng cña V¨n phßng ®¹i diÖn, khi c¸c bé phËn kh¸c kh«ng cã chøc n¨ng gi¸m ®Þnh nhËn th«ng tin tæn thÊt th× ph¶i h­íng dÉn kh¸ch hµng b¸o vÒ Bé phËn gi¸m ®Þnh. - Ng­êi tiÕp nhËn th«ng b¸o tæn thÊt ph¶i n¾m ®­îc c¸c th«ng tin sau: + T×nh h×nh tai n¹n: Tªn chñ xe, biÓn sè xe, thêi gian ®Þa ®iÓm x¶y ra tai n¹n, s¬ bé thiÖt h¹i ( vÒ ng­êi, tµi s¶n, vËt chÊt xe, ng­êi thø ba, hµng ho¸…). + ViÖc tham gia b¶o hÓm: lo¹i h×nh tham gia b¶o hiÓm, n¬i cÊp GiÊy CNBH, thêi h¹n b¶o hiªm. + T×nh h×nh gi¶i quyÕt ban ®Çu cña chñ xe vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng ( C«ng an giao th«ng ) + LÊy ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i cña ®¹i diÖn chñ xe trùc tiÕp gi¶i quyÕt tai n¹n. - C¸n bé gi¸m ®inh nhËn ®­îc th«ng tin tai n¹n vµo sæ tiÕp nhËn th«ng tin tæn thÊt. 1.2. H­íng dÉn xö lý ban ®Çu. Sau khi nhËn ®­îc th«ng tin, ph¶i xö lý ngay c¸c c«ng viÖc: NhËn ®Þnh s¬ bé vÒ ph¹m vi b¶o hiÓm theo c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm mµ chñ xe ®· tham gia. H­íng dÉn, yªu cÇu chñ xe c¸c c«ng viÖc: B¶o vÖ hiÖn tr­êng, tµi s¶n, h¹n chÕ thiÖt h¹i ph¸t sinh, khai b¸o C«ng an giao th«ng. Thèng nhÊt víi chñ xe hoÆc ®Þa ®iÓm cña chñ xe vÒ th­êi gian, ®Þa ®iÓm gi¸m ®inh. B¸o c¸o L·nh ®¹o ( Phßng, hay C«ng ty tuú theo møc ®é nghiªm träng vµ tÝnh chÊt phøc t¹p cña vô viÖc) ®Ó xö lý th«ng tin ban ®Çu vµ ph©n c«ng gi¸m ®inh Tr­êng hîp xe tham gia b¶o hiÓm cña c¸c chi nh¸nh ban trong hÖ thèng PJICO, th× ph¶i th«ng b¸o víi chi nh¸nh b¶o hiÓm gèc ®Ó cïng phèi hîp gi¶i quyÕt ( tr­íc tiªn liªn hÖ b»ng ®iÖn tho¹i sau ®ã b»ng v¨n b¶n hoÆc email.) 1.3. TiÕn hµnh gi¸m ®Þnh. 1.3.1. C¸c nguyªn t¾c: ViÖc gi¸m ®inh ph¶i tiÕn hµnh sím nhÊt ngay sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o tai n¹n, tèi ®a kh«ng qu¸ 24 giêi. NÕu chËm trÔ ph¶i cã lý do hîp lý. Mäi thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n ®Òu ph¶i tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh. Tr­êng hîp ®Æc biÖt kh«ng gi¸m ®Þnh ®­îc ph¶i cã lý do chÝnh ®¸ng, møc ®é thiÖt h¹i sÏ c¨n cø vµo Biªn b¶n cña C¬ quan chøc n¨ng, ¶nh chôp, hiÖn vËt thu håi, kÕt qña diÒu tra, thÈm ®inh cña PIJCO ®Ó x¸c ®Þnh. Qu¸ tr×nh gi¸m ®Þnh ph¶i cã mÆt vµ ký x¸c nhËn cña c¸c bªn liªn quan tai n¹n lµ ®¹i diÖn chñ xe, chñ tµi s¶n bÞ thiÖt h¹i. 1.3.2. NhiÖm vô cña c¸n bé gi¸m ®Þnh: ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu, ph­¬ng tiÖn phôc vô c«ng viÖc: Biªn b¶n gi¸m ®inh, m¸y ¶nh, mÉu têi khai…( phô lôc ) KiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña c¸c giÊy tê xe: GiÊy chøng nhËn b¶o hiªm, §¨ng ký xe, GiÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ b¶o vÖ m«i tr­êng, b»ng l¸i xe. C¸n bé gi¸m ®Þnh sao chôp vµ ký tªn x¸c nhËn ®· kiÓm tra sao y b¶n chÝnh vµo b¶n sao. Chôp ¶nh tæn thÊt: + ¶nh tæng thÓ: Cã ®Çy ®ñ biÓn sè xe vµ toµn bé xe, ¶nh hiÖn tr­êng( nÕu cã thÓ ). + ¶nh chi tiÕt: Ph¶i nh×n râ thiÖt h¹i, vÕt vì háng, dïng mùc hay phÊn ®¸nh dÊu, khoanh vïng vÞ trÝ h­ háng. Tr­êng hîp thiÖt h¹i nÆng cÇn chôp ¶nh sè khung, sè m¸y. + Nh÷ng tr­êng hîp cã dÊu hiÖu do nguyªn nh©n kü thuËt hay c¸c nguyªn nh©n n»m trong ®iÒu lo¹i trõ ph¹m vi b¶o hiÓm cÇn chôp ¶nh c¸c chi tiÕt liªn quan ®Ó chøng minh nguyªn nh©n thiÖt h¹i. + LËp b¶ng ¶nh trong hå s¬: Ghi râ ngµy chôp, ng­êi chôp, chó thÝch minh ho¹ cho c¸c ¶nh. - KiÓm tra ngµy sè khung, sè m¸y cña xe ®­îc gi¸m ®Þnh. NÕu cÇn cã thÓ tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia liªn quan ®Õn ®èi t­îng ®­îc gi¸m ®inh hoÆc c¸c c¬ quan kü thuËt chuyªn m«n ( §¨ng kiÓm, thuª C«ng ty gi¸m ®inh…) - H­íng dÉn chñ xe thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc tiÕp theo sau khi gi¸m ®Þnh: Thu thËp hå s¬ cña C«ng an, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n. 1.3.3. H­íng dÉn cô thÓ: a. Gi¸m ®Þnh thiÖt h¹i vËt chÊt xe: Tr­êng hîp thiÖt h¹i nhÑ, nguyªn nh©n ®¬n gi¶n, râ rµng, sè l­în bé phËn h­ háng kh«ng nhiÒu, b»ng quan s¸t bªn ngoµi cã thÓ ®¸nh gi¸, x¸c ®Þnh ®­îc møc ®é thiÖt h¹i, chØ cÇn lËp Biªn b¶n gi¸m ®Þnh mét lÇn. Tr­êng hîp thiÖt h¹i g©y h­ háng cho nhiÒu côm chi tiÕt vµ khã ®¸nh gi¸ ®ñ thiÖt h¹i b»ng quan s¸t th«ng th­êng, th× ngoµi biªn b¶n gi¸m ®Þnh ban ®Çu cßn ph¶i cã c¸c biªn b¶n gi¸m ®Þnh bæ sung ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s÷a ch÷a. Biªn b¶n gi¸m ®Þnh nªn ghi chÐp theo tr×nh tù hÖ thèng cÊu t¹o xe hoÆc tæng thµnh. Tr­êng hîp h­ háng nÆng cã møc ®é thiÖt h¹i lín, cã g©y h­ háng cho c¶ chi tiÕt n»m trong nh÷ng côm tæng thµnh gi¸ trÞ lín nh­ ®éng c¬, hép sè… viÖc gi¸m ®Þnh bæ sung ®­îc thùc hiÖn khi th¸o rêi c¸c bé phËn ®ã. C¸n bé gi¸m ®Þnh ph¶i gi¸m s¸t qu¸ tr×nh th¸o dì c¸c h¹ng môc Tr­êng hîp tai n¹n cã dÊu hiÖu tõ nguyªn nh©n lo¹i trõ b¶o hiÓm, ph¶i c¨n cø vµo hiÖn tr­êng, dÊu vÕt h­ háng ®Ó dù ®o¸n, lùa chän ph­¬ng ¸n gi¸m ®Þnh, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n. nÕu cÇn thiªt ph¶i tr­ng cÇu gi¸m ®Þnh chuyªn m«n, ®iÒu tra. Th«ng b¸o c¸c bªn chñ xe liªn quan tai n¹n chuÈn bÞ kÕ ho¹ch kh¾c phôc s÷a xe: Chän c¸c ®¬n vÞ söa xe, lªn ph­¬ng ¸n söa ch÷a xe tæng thÓ còng nh­ chi tiÕt tõng h¹ng môc. b. Gi¸m ®inh thiÖt h¹i hµng ho¸. KiÓm tra, thu thËp ngay c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ cña l«n hµng nh­: Ho¸ ®¬n, hîp ®ång vËn chuyÓn, phiÕu xuÊt kho… Tr­êng hîp ®¬n gi¶n th× tù gi¸m ®Þnh: + X¸c ®Þnh sè l­îng, träng l­îng, chñng lo¹i hµng chë trªn xe, ph­¬ng thøc ®ãng gãi, xÕp hµng + Ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ chi tiÕt thiÖt h¹i. Tr­êng hîp phøc t¹p th× thuª c«ng ty gi¸m ®Þnh. Thèng nhÊt ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt: Söa ch÷a kh¾c phôc, ®¸nh gi¸ m¸t gi¶m gi¸ trÞ… Tæng hîp gi¸ trÞ thiÖt h¹i. H­íng dÉn chñ xe ®Òn bï cho chñ hµng. L­u ý: Hµng ho¸ ®Æc biÖt ph¶i cã giÊy phÐp chë lo¹i hµng ®ã. C. Gi¸m ®Þnh thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n ng­êi thø ba: Nh­ ®èi víi gi¸m ®Þnh vËt chÊt xe d. ThiÖt h¹i vÒ con ng­êi. C¸c thiÖt h¹i vÒ ng­êi th× kh«ng ph¶i gi¸m ®Þnh mµ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®iÒu trÞ y tÕ xÐt båi th­êng. 1.4. LËp biªn b¶n gi¸m ®Þnh Biªn b¶n gi¸m ®Þnh ph¶i ghi nhËn chÝnh x¸c trung thùc ®Çy ®ñ c¸c môc theo mÉu Biªn b¶n gi¸m ®Þnh. Mçi lÇn gi¸m ®Þnh ( s¬ bé, chi tiÕt, bæ sung ) ph¶i lËp mét biªn b¶n Ghi l¹i c¸c yªu cÇu kiÕn nghÞ cña c¸c bªn, kÓ c¶ trong tr­êng hîp ch­a thèng nhÊt ý kiÕn. Biªn b¶n gi¸m ®Þnh ph¶i lËp hoµn thµnh t¹i chç ngay khi gi¸m ®Þnh. 1.5. B¸o c¸o gi¸m ®Þnh LËp b¸o c¸o gi¸m ®inh theo mÉu. - B¸o c¸o gi¸m ®Þnh ph¶i ®­îc lËp trong vßng 01 ngµy sau khi gi¸m ®Þnh ®èi víi c¸c tæn thÊt ­íc trªn 50 triÖu ®ång, hoÆc sau khi co b¶n dù to¸n ®Çu tiªn ®èi víi c¸c tæn thÊt nhá ( xem phô lôc) 1.6.Lùa chän ph­¬ng ¸n kh¾c phôc thiÖt h¹i C¨n cø vµo th­c tÕ tæn thÊt, Quy t¾c b¶o hiÓm, yªu cÇu cña chu xe, ®Ó cïng dù kiÕn mét trong ba ph­¬ng thøc båi th­êng: Båi th­êng theo chi phÝ söa ch÷a theo thùc tÕ; båi th­êng theo ®¸nh gi¸ thiÖt h¹i, båi th­êng tæn thÊt toµn bé. Trong vßng 01 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc yªu cÇu vÒ ph­¬ng thøc båi th­êng tõ chñ xe, c¸n bé gi¸m ®Þnh ph¶i lËp b¸o c¸o xin ý kiÕn L·nh ®¹o. Båi th­êng theo chi phÝ s÷a ch÷a theo thùc tÕ: TiÕn hµnh theo c¸c b­íc nh­ sau: Th«ng b¸o c¸c bªn chñ xe liªn quan tai n¹n dù kiÕn cña PIJCO vÒ kÕ ho¹ch kh¾c phôc söa xe. Ph­¬ng ¸n kh¾c phôc xe bao gåm c¸c néi dung: Chän c¸c ®¬n vÞ s÷a xe, ph­¬ng ¸n söa ch÷a xe tæng thÓ vµ chi tiÕt tõng h¹ng môc. TiÕn hµnh ®i ®Õn thèng nhÊt theo tr×nh tù: C¸n bé gi¸m ®Þnh cïng c¸c bªn chñ xe dù kiÖn ph­¬ng ¸n chi tiÕt söa xe. LËp bÊo cao gi¸m ®Þnh tr×nh L·nh ®¹o C«ng ty phª duyÖt ph­¬ng ¸n, chän §¬n vÞ söa ch÷a, ®Çu thÇu, kh¶o gi¸, ®µm ph¸n gi¸, theo quy ®Þnh ®Êu thÇu. TiÕn hµnh më thÇu, kh¶o s¸t, ®µm ph¸n gÝa. Tr×nh l·nh ®¹o duyÖt gi¸ ( trongvßng 01 ngµy tõ khi nhËn ®­îc b¶n dù to¸n hîp lý) Th«ng bao chñ xe ký hîp ®ång theo dù to¸n ®­îc duyÖt TiÕn hµnh söa xe, nghiªm thu, quyÕt to¸n chi phi Xö lý tµi s¶n háng( huû ,thu håi, b¸n thanh lý) Båi th­êng theo ®¸nh gi¸ thiÖt h¹i: Chñ xe ph¶i cã ®¬n ®Ò nghÞ PIJCO gi¶i quyÕt båi th­êng theo ph­¬ng thøc ®¸nh gi¸ thiÖt h¹i vµ cam kÕt sÏ kh«ng khiÕu n¹i sau nµy. LÊy b¸o gÝa kh¾c phôc xe hîp lý cña Ýt nhÊt ba ®¬n vÞ s÷a ch÷a xe ®éc lËp víi ph­¬ng ¸n kh¾c phôc hîp lý. C¸n bé gi¸m ®Þnh lËp b¸o c¸o tr×nh L·nh ®¹o duyÖt gi¸ trÞ thiÖt h¹i hîp lý chÊp nhËn. C¸n bé gi¸m ®Þnh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh ®óng ®¾n, hîp lý, mÆt b»ng gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Båi th­êng tæn thÊt toµn bé Thµnh lËp héi ®ång xö lý båi th­êng tæn thÊt toµn bé xe, bao gåm c¸c thµnh viªn: L·nh ®¹o c«ng ty hoÆc l·nh ®¹o chi nh¸nh, Tr­ëng phßng gi¸m ®inh- Båi th­êng hoÆc phßng NghiÖp vô chi nh¸nh., tr­ëng phßng Tµi ChÝnh – KÕ to¸n, vµ c¸c thµnh viªn lµ c¸n bé gi¸m ®Þnh vµ c¸n bé cña c¸c Phßng liªn quan. Héi ®ång xö lý båi th­êng tæn thÊt toµn bé xe tiÕn hµnh c¸c viÖc: §¸nh gi¸ gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe tr­îc khi bÞ tai n¹n §¸nh gi¸ trÝ trÞ cßn l¹i sau khi tai n¹n Quýªt ®Þnh sè tiÒn båi th­¬ng. 1.7. Hoµn chÝnh hå s¬ båi th­êng. C¸n bé gi¸m ®Þnh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c néi dung: T×nh ®óng ®¾n, hîp ph¸p cña c¸c t×a liÖu do minh thu thËp KÕt qu¶ x¸c minh nguyªn nh©n tæn thÊt. TÝnh hîp lý cña c¸c chi phÝ. C¸n bé gi¸m ®Þnh cã tr¸ch nhiÖm: Thu thËp ®Çy ®ñ hå s¬ tõ chñ xe vµ c¸c bªn liªn quan ( §¬n vÞ s÷a ch÷a, C«ng an, Toµ ¸n..). Vµo sæ ph¸t sinh sè hå s¬, s¾p xÕp theo tµi liÖu thø tù khoa häc Ký x¸c nhËn sao ®óng b¶n chÝnh cña c¸c tµi liÖu lµ b¶n sao ph«t« vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®· liÓm tra b¶n chÝnh. LÊy B¸o c¸o gi¸m ®Þnh tæng hîp, bao gåm c¸c néi dung: C¸c chi phÝ theo tõng lo¹i h×nh b¶o hiÓm cña vô tai n¹n ®Ò xuÊt s¬ bé biÖn ph¸p chÕ tµi, ph­¬ng ¸n tr¶ tiÒn båi th­êng ( x¸c ®Þnh ng­êi nhËn tiÒn lµ chñ xe, ng­êi thø ba , ®¬n vÞ söa ch÷a…) §Ò xuÊt t¹m øng ( nÕu chñ xe cã yªu cÇu ) theo dâi dèi trõ vµ thu håi t¹m øng. C¸n bé gi¸m ®Þnh chØ chuyÓn hå s¬ sang bé phËn xÐt båi th­ßng khi ®· hoµn chÝnh hå s¬. Trong vßng 01 ngµy kÓ tõ ngµy cã ®Çy ®ñ hå s¬, c¸n bé gi¸m ®Þnh ph¶i chuyÓn hå s¬ sang bé phËn xÐt båi th­êng. 1.8. Mét sè vÊn ®Ò kh¸c trong gi¶i quyÕt tæn thÊt. C¸n bé gi¸m ®Þnh ph¶i cïng chñ xe gi¶i quyÕt rÊt nhiÒu c«ng viÖc liªn quan nh»m kh¾c phôc hËu qu¶ tæn thÊt tõ khi nhËn th«ng tin cho ®Õn khi hoµn chØnh hå s¬ nh­: Hoµ gi¶i d©n sù: C¸n bé gi¸m ®Þnh ph¶i tham gia, t­ vÊn gióp ®ì ng­êi ®­îc b¶o hiÓm trong c¸c tranh chÊp víi c¸c bªn liªn quan ®¶m b¶o hîp ph¸p, hîp lý. VÒ viÖc tõ chèi båi th­êng: Trong suèt qu¸ tr×nh xö lý gi¶i quyÕt tæn thÊt, c¸n bé gi¸m ®Þnh cã thÓ th«ng bao cho chñ xe biÕt viÖc tõ chèi båi th­êng b¶o hiÓm ngay khi cã ®Çy ®ñ c¨n cø chÝnh x¸c x¸c ®Þnh tæn thÊt kh«ng thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm, víi h×nh thøc b»ng miÖng hoÆc b¨ng v¨n b¶n tïy theo sù chÊp nhËn cña chñ xe. NÕu thÊy cã dÊu hiÖu nh­ng ch­a cã ®ñ c¨n cø chÝnh x¸c x¸c ®Þnh tæn thÊt kh«ng thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm, th× vÉn tiÕn hµnh ®ång thêi c¸c c«ng viÖc cho ®Õn khi cã kÕt qu¶ cuèi cïng. 2. T×nh h×nh g¶i quyÕt båi th­êng tæn thÊt cña c«ng ty Båi th­êng lµ kh©u cuèi cïng cña nghiÖp vô b¶o hiÓm xe c¬ giíi, lµ mèc ®¸nh dÊu chÊt l­îng cña dÞch vô b¶o hiÓm.Cã t¹o ®­îc lßng tin, sù tÝn nhiÖm vµ mong muèn t¸i tôc cña kh¸ch hµng hay kh«ng, chñ yÕu phô thuéc vµo kh©u båi th­êng. Båi th­¬ng xe c¬ giíi bao gåm ca båi th­¬ng vÒ Tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ giíi ®èi víi ng­êi thø ba vµ båi th­êng b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi. 2.1. §èi víi b¶o hiÓm TNDS B¶ng 6:T×nh h×nh båi th­êng nghiÖp vô BHTNDS cña chñ xe c¬ giíi ®èi víi ng­êi thø 3 t¹i PJICO N¨m Sè vô tai n¹n ph¸t sinh trong n¨m(vô) Cña n¨m tr­íc chuyÓn sang (vô ) Sè vô tai n¹n ®îc gi¶i quyÕt båi th­êng trong n¨m. Sè vô tån ®äng Sè tiÒn båi th­êng (tr ®ång ) Tæng ( vô ) Tû lÖ gi¶i quyÕt( %) Tæng ( vô) Tû lªn ( %) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) 1999 720 10 720 98.63 10 1.37 5548.56 2000 790 8 789 98.9 9 1.1 5922.26 2001 856 15 860 98.73 11 1.27 6494.04 2002 896 8 895 99 9 1.0 6805.88 2003 935 10 934 98.83 11 1.17 6956.9 2004 946 9 945 98.95 10 1.04 7150.86 Nguån: phßng gi¸m ®Þnh vµ båi th­êng Qua b¶ng trªn ta thÊy sè vô tai n¹n ph¸t sinh trong n¨m cña xe c¬ giíi tham gia b¶o hiÓm t¹i PJICO lµ rÊt lín vµ liªn tôc gia t¨ng, n¨m 1999 cã 720 vô , n¨m 2000 lµ 790 vô t¨ng 15,7 % so víi n¨m 1999. N¨m 2001 lµ 856 vô , t¨ng 8,35% so víi n¨m 2000. §Õn n¨m 2003 sè vô tai n¹n lµ 935 vô t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 4,3%. N¨m 2004 sè vô tai lµ 946 n¹n còng t¨ng lªn so víi n¨m 2003 chót Ýt. Qua ph©n tÝch ta thÊy tèc ®é t¨ng c¸c vô tai n¹n giao th«ng lµ gi¶m dÇn ®©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cña toµn x· héi nãi chung vµ cña c«ng ty nãi riªng, nã còng thÓ hiÖn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt cña c«ng ty. Tèc ®é t¨ng c¸c vô tai n¹n «t« còng gi¶m ®iÒu nµy còng rÊt tèt bëi tai n¹n do «t« g©y ra th­êng g©y ra hËu qu¶ rÊt nghiªm träng vµ sè tiÒn båi th­êng còng rÊt lín. Tû lÖ sè vô ®­îc gi¶i quyÕt ngay trong c¸c n¨n lµ rÊt lín, th­êng lµ 98%, sè vô cßn tån ®äng th­êng rÊt nhá chiÕm d­íi 2%. §©y lµ kÕt qu¶ mµ c«ng ty lµm rÊt tèt trong nh÷ng n¨m qua ë kh©u båi th­êng v× vËy mµ h×nh ¶nh vµ uy tÝn cña c«ng ty kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty më réng thÞ tr­êng ra toµn quèc trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. 2.2. §èi víi b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi C«ng viÖc nµy ®­îc thùc hiÖn sau c«ng t¸c gi¸m ®Þnh trªn c¬ së kÕt luËn cña gi¸m ®Þnh viªn trong biªn b¶n gi¸m ®Þnh, ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn båi th­êng. Trong kh©u nµy ®ßi hái ph¶i cã sù ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, tæng hîp c¸c yÕu tè, tÝnh to¸n ®Ó ®­a ra c¸c møc båi th­êng võa ®¶m b¶o thùc tÕ thiÖt h¹i, võa ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¸c chñ xe, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä kh¾c phôc hËu qu¶ cña thiÖt h¹i. Thùc tÕ cho thÊy. C¸c vô tai n¹n x¶y ra thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm ®· ®­îc c«ng ty gi¶i quyÕt båi th­êng cho ®Õn nay ch­a hÒ cã mét khiÕu n¹i nµo. Trong tr­êng hîp tõ chèi båi th­êng th× c¸n bé cña c«ng ty ®· gi¶i thÝch víi kh¸ch hµng, lµm cho kh¸ch hµng võa lßng. Khi møc ®é thiÖt h¹i x¶y ra kh«ng nghiªm träng, dÔ ®¸nh gi¸ thiÖt h¹i hoÆc chñ xe gÆp tai n¹n ë xa, cÇn gi¶i quyÕt nhanh chãng hËu qu¶ cña thiÖt h¹i th× trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thiÖt h¹i, c¸n bé c«ng ty sÏ tÝnh to¸n sè tiÒn båi th­êng sau khi tho¶ thuËn vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n. B¶ng 7:T×nh h×nh gi¶i quyÕt båi th­êng ®èi víi xe c¬ giíi N¨m ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 Sè xe tham gia b¶o hiÓm 5157 7601 9457 17022 26587 Så vô tai n¹n ph¸t sinh trong n¨m 258 395 509 485 492 Sè vô tån ®äng n¨m tr­íc chuyÓn sang 1 3 2 1 1 Sè vô ®· gi¶i quyÕt båi th­êng 253 393 508 483 490 Sè vô tõ chèi båi th­êng do gian lËn 3 3 2 2 2 Sè vô tån ®äng cuèi n¨m. 3 2 1 1 1 (Nguån sè liÖu: T¹i phßng gi¸m ®Þnh vµ båi th­êng cña c«ng ty PJICO) Qua sè liÖu cña b¶ng trªn ta thÊy: sè vô tai n¹n ph¸t sinh trong c¸c n¨m tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002 t¨ng lªn theo thêi gian nh­ng ®Õn n¨m 2003 th× sè vô tai n¹n ph¸t sinh ®· gi¶m ®i vµ do ®ã sÏ lµm gi¶m chi phÝ båi th­êng dÉn ®Õn doanh thu cña doanh nghiÖp còng t¨ng lªn. §Õn n¨n 2004 th× sè l­îng c¸c vô tai n¹n cã t¨ng h¬n so víi n¨m 2003 mét chót. Trong 5 n¨m qua sè vô tån ®äng ch­a gi¶i quyÕt còng gi¶m ®i, ®iÒu ®ã thÓ hiÖn kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt båi th­êng cña c¸n bé phßng gi¸m ®Þnh båi th­êng cña c«ng ty còng nh­ sù cè g¾ng cña toµn c«ng ty. 3. T×nh h×nh trôc lîi b¶o hiÓm t¹i c«ng ty Song song víi sù ph¸t triÓn cña x· héi nãi chung vµ c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm nãi riªng th× t×nh h×nh gian lËn trong b¶o hiÓm (trôc lîi b¶o hiÓm) còng t¨ng lªn theo víi nhiÒu h×nh thøc cµng ngµy cµng tinh vi h¬n. C¸ch thøc gian lËn th­êng lµ: Hîp lý ho¸ ngµy tai n¹n víi ngµy cã hiÖu lùc b¶o hiÓm: H×nh thøc nµy ®­îc thùc hiÖn nhiÒu nhÊt, bëi ph­¬ng thøc thùc hiÖn ®¬n gi¶n. Tai n¹n x¶y ra khi hîp ®ång hÕt hiÖu lùc. Chñ xe trôc lîi b»ng c¸ch lïi ngµy x¶y ra tai n¹n trong thêi h¹n cã hiÖu lùc cña hîp ®ång. H×nh thøc nµy th­êng ®­îc thùc hiÖn víi sù tiÕp tay cña c¬ quan chøc n¨ng. LËp hå s¬ khiÕu n¹i nhiÒu lÇn: H×nh thøc nµy ®­îc thùc hiÖn khi chñ xe mua b¶o hiÓm ë nhiÒu c«ng ty kh¸c nhau mµ kh«ng th«ng b¸o ®iÒu nµy khi hä gÆp tai n¹n ®Ó ®­îc båi th­êng ë tÊt c¶ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm. Thay ®æi t×nh tiÕt trong vô tai n¹n: §©y lµ tr­êng hîp vi pham luËt lÖ giao th«ng, b»ng l¸i hoÆc giÊy phÐp l­u hµnh hÕt hiÖu lùc hoÆc kh«ng phï hîp víi xe ®­îc l¸i, xe trë qu¸ träng t¶i, qu¸ sè l­îng hµnh kh¸ch quy ®Þnh...Khi x¶y ra tai n¹n ®­¬ng nhiªn c¸c tr­êng hîp nµy sÏ kh«ng n»m trong ph¹m vi b¶o hiÓm do ®ã sÏ kh«ng ®­îc båi th­êng. Chñ xe cã thÓ thay ®æi c¸c nguyªn nh©n x¶y ra tai n¹n ®Ó tai n¹n n»m trong ph¹m vi ®­îc b¶o hiÓm. Còng gèng nh­ tr­êng hîp ®Çu lo¹i h×nh trôc lîi nµy cã sù tiÕp tay cña nh©n viªn c¬ quan cã chøc n¨ng. Tuy nhiªn ë h×nh thøc nµy, còng cã thÓ lµ do chñ xe kh«ng hiÓu hÕt quy t¾c b¶o hiÓm. Do vËy còng ch­a thÓ kÕt luËn lµ do chñ xe cã hµnh vi trôc lîi b¶o hiÓm hay kh«ng. Bëi hä cho r»ng khi cã tai n¹n x¶y ra th× sÏ ®­îc båi th­êng mµ kh«ng chó ý tíi c¸c ®iÒu kh¶n lo¹i trõ kh¸c. T¹o hiÖn tr­êng gi¶: Trong tr­êng hîp nµy th­êng ®i liÒn víi h×nh thøc thay ®æi biÓn sè xe kh«ng bÞ tai n¹n ®· mua b¶o hiÓm vµo xe bÞ tai n¹n ch­a mua b¶o hiÓm, hoÆc ®­a xe tõ n¬i tai n¹n ®Õn n¬i kh¸c ®Ó lËp biªn b¶n. Sè tiÒn hßng trôc lîi trong tr­êng hîp nµy lín, thñ ®o¹n tinh vi, chÆt chÏ rÊt rÔ dÉn ®Õn båi th­êng nhÇm. Khai t¨ng tæn thÊt: Khi bÞ tai n¹n sÏ khai tæn thÊt lín h¬n thùc tÕ mµ xe gÆp ph¶i nh»m nhËn ®­îc tiÒn båi th­êng lín h¬n thùc tÕ. B¶ng 8: T×nh h×nh trôc lîi trong b¶o hiÓm xe c¬ giíi ë c«ng ty b¶o hiÓm PJICO N¨m ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 Sè vô båi th­êng (vô) 253 393 508 483 490 Sè vô gian lËn bÞ ph¸t hiÖn (vô) 3 3 2 2 2 Sè tiÒn båi th­êng (triÖu ®ång) 1447 2436 3241 2987 2863 Sè tiÒn tõ chèi båi th­êng (triÖu ®ång) 135 197 153 169 175 Sè vô nghi ngê (vô) 15 17 10 11 13 (Nguån sè liÖu: T¹i phßng gi¸m ®Þnh vµ båi th­êng cña c«ng ty PJICO qua b¶ng sè liÖu trªn ta rót ra nhËn xÐt sau: Cµng ngµy thñ ®o¹n trôc lîi b¶o hiÓm cµng diÔn ra tinh vi h¬n do ®ã mÆc dï sè vô gian lËn bÞ ph¸t hiÖn cã gi¶m ®i nh­ng sè tiÒn tõ chèi båi th­êng cña c¸c vô ®ã l¹i t¨ng lªn, ®iÒu nµy cho thÊy møc ®é gian lËn ®· t¨ng theo mÆt chÊt, v× vËy c«ng ty cÇn ph¶i tæ chøc tèt viÖc ®µo t¹o c¸n bé gi¸m ®Þnh, gióp cho viÖc gi¸m ®Þnh mét c¸ch chÆt chÏ, lµm cho viÖc ph¸t triÓn nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe c¬ giíi cµng ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Tãm l¹i, tÊt c¶ nh÷ng h×nh thøc trôc lîi tõ phÝa kh¸ch hµng ®Òu nh»m lµm lîi mét c¸ch bÊt chÝnh cho hä vµ ®iÒu nµy d· lµm thiÖt h¹i cho C«ng ty. VÊn ®Ò nµy cÇn ®­îc nh×n nhËn mét c¸ch nghiªm tóc tõ ®ã rót ra nh÷ng gi¶i ph¸p thiÕt thùc nh»m h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt c¸c tr­êng hîp trôc lîi b¶o hiÓm. Bëi v× trôc lîi b¶o hiÓm kh«ng nh÷ng lµm xÊu ®i t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty mµ cßn lµm gi¶m kh¼ n¨ng c¹nh tranh còng nhue uy tÝn cña c«ng ty. ch­¬ng iii mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c gi¸m ®Þnh – båi th­êng trong b¶o hiiÓm xe c¬ giíi t¹i PJIco I. ®èi víi c«ng t¸c gi¸m ®Þnh Trong nghiÖp vô b¶o hiÓm xe c¬ giíi th× c«ng t¸c gi¸m ®Þmh thiÖt h¹i lµ c«ng viÖc phøc t¹p, ®ßi hái ng­êi c¸n bé gi¸m ®Þnh kh«ng nh÷ng ph¶i am hiÓu vÒ khoa häc kü thuËt mµ cßn ph¶i am hiÓu vÒ ph¸p luËt. C«ng ty cÇn trang bÞ thªm nh÷ng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô cho c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®Ó møc ®é gi¸m ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c h¬n. §ång thêi nªn quy ®Þnh c¸c chñ xe ph¶i cã giÊy chøng nhËn vÒ sè l­îng hµng ho¸ chuyªn chë, chÊt l­îng, chñng lo¹i hµng ho¸ ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng khi xÈy ra tai n¹n chñ xe bèc dì sè hµng qu¸ t¶i. §èi víi hîp ®ång b¶o hiÓm th× c«ng ty nªn cã nh÷ng ®iÒu kho¶n vÒ ph¹t hîp ®ång nÕu ph¸t hiÖn thÊy cã sù gian lËn trong b¶o hiÓm. §iÒu nµy cã thÓ lµm h¹n chÕ nh÷ng hµnh vi trôc lîi b¶o hiÓm, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c gi¸m ®Þnh. C«ng ty nªn sö dông ®éi ngò c«ng t¸c viªn, c¸c céng t¸c viªn ph¶i lµ nh÷ng kü s­ hoÆc lµ c¸c chuyªn gia giái vÒ kü thuËt «t«. §èi víi c¸c gi¸m ®Þnh viªn th× c¸n bé l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i ph©n c«ng cho hä thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®­îc nhanh chãng, cung cÊp hå s¬ kÞp thêi vµ hoµn chØnh cho viÖc båi th­êng ®­îc diÔn ra mét c¸ch thuËn lîi, kh¾c phôc ®­îc hËu qu¶ tai n¹n. §èi víi c¸c chñ xe th× th× c«ng ty nªn cung cÊp sè ®iÖn tho¹i cho hä ®Ó hä co thÓ dÔ dµng liªn hÖ víi c¸n bé gi¸m ®Þnh bÊt cø lóc nµo. V× khi tham gia b¶o hiÓm, c¸c chñ xe chØ mong muèn ®­îc kh¸c phôc thiÖt h¹i mét c¸ch nhanh chãng khi cã sù cè xÈy ra. Nh­ vËy, khi cã sù cè xÈy ra th× c¸n bé gi¸m ®Þnh cã mÆt kip thêi ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh. §ång thêi còng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®·i ngé tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸n bé g¸m ®Þnh, ®Ó khuyÕn khÝch hä lµm tèt h¬n c«ng viÖc cña m×nh. II. ®èi víi c«ng t¸c båi th­êng tæn thÊt. 1. N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña gi¸m ®Þnh viªn C«ng t¸c båi th­êng cña C«ng ty sÏ kh«ng thÓ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt nÕu cã nh÷ng yÕu kÐm vÒ mÆt chuyªn m«n cña gi¸m ®Þnh viªn lµm c«ng t¸c gi¸m ®Þnh. V× cã gi¸m ®Þnh chÝnh x¸c, kÞp thêi thiÖt h¹i th× c«ng t¸c båi th­êng tæn thÊt míi nhanh chãng vµ chÝnh x¸c ®­îc. Muèn vËy, C«ng ty cÇn ph¶i quan t©m ®Õn mét sè vÊn ®Ò sau. Hµnh lang ph¸p luËt ch­a nhiÒu, c¸c ®iÒu kho¶n, luËt vÉn cßn ®ang ®­îc hoµn thiÖn ®Ó tõ ®ã cã mét bé luËt thèng nhÊt, ®Çy ®ñ vÒ b¶o hiÓm. Bé luËt quan träng nhÊt ®­îc ban hµnh lµ luËt kinh doanh b¶o hiÓm ( ngµy 01 – 04 - 2001 ) t¹o c¬ së cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh b¶o hiÓm. Víi nh÷ng v¨n b¶n luËt míi ®­îc ¸p dông cÇn cho nh©n viªn n¾m v÷ng, ®Ó cho mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty lu«n chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Th­êng xuyªn göi c¸n bé ®i häc cñng cè, n©ng cao kiÕn thøc ngßai chuyªn m«n nh­ tin häc, ngo¹i ng÷, c«ng nghÖ míi trong ngµnh...Tuyªn truyÒn, n©ng cao ý thøc ®¹o ®øc cho gi¸m ®Þnh viªn bëi quyÕt ®Þnh cña hä cã ¶nh h­ëng lín ®Õn sè tiÒn båi th­êng. §èi víi c¸c tr­êng hîp kh«ng ®ñ tr×nh ®é, C«ng ty cÇn xem xÐt bæ xung kiÕn thøc, nÕu kh«ng thÓ th× cã thÓ thuyªn chuyÓn xang lµm c«ng t¸c phï hîp h¬n. Cã chÕ ®é thi tuyÓn réng r·i, thu hót ng­êi tµi vÒ C«ng ty. Bëi v× mçi c¸ nh©n trong c«ng ty ®ãng vai trß quan träng ®èi víi ho¹t ®éng cña nh÷ng ng­êi cßn l¹i. Th­êng Xuyªn tæ chøc tËp huÊn n©ng cao nghiÖp vô cho nh©n viªn ®Ó hä theo kÞp yªu cÇu c«ng t¸c. 2. C¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt Phèi hîp víi c¶nh s¸t giao th«ng ®Ó tæ chøc c¸c chiÕn dÞch phßng ngõa tai n¹n th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. - Víi nh÷ng ®o¹n ®­íng nguy hiÓm C«ng ty cã thÓ cho x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lµm gi¶m ®é nguy hiÓm cña ®o¹n ®­êng nh­: ®­êng l¸nh n¹n, g­¬ng cÇu, t­êng ch¾n... §Ó h¹n chÕ tai n¹n. Thµnh lËp c¸c tr¹m cÊp cøu giao th«ng th­êng trùc 24/24 t¹i c¸c ®o¹n ®­êng cã mËt ®é xe cao. §Ó thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy, C«ng ty cã thÓ phèi hîp cung víi Nhµ n­íc thùc hiÖn ®Ó gi¶m bít chi phÝ. - Thùc hiÖn c¸c cuéc nghiªn cøu, ®iÒu tra vÒ nguyªn nh©n tai n¹n. Møc ®é thiÖt h¹i trong tõng tr­¬ng hîp cô thÓ, sau ®ã t­ vÊn cho kh¸ch hµng vÒ nh÷ng nguyªn nh©n cña nh÷ng tai n¹n cã thÓ x¶y ra ®èi víi xe cña hä vµ c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh thÝch hîp. BiÖn ph¸p nµy sÏ cã t¸c dông n©ng cao tinh thÇn c¶nh gi¸c cña l¸i xe, chñ xe, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt c¸c tai n¹n cã thÓ x¶y ra. - ¸p dông hÖ thèng ­íc tÝnh chi phÝ söa ch÷a b»ng m¸y vi tÝnh. §Ó gi¶i quyÕt båi th­êng hiÖu qu¶ vµ hîp lý h¬n. C«ng ty cã thÓ trang bÞ thªm c¸c phÇn mÒm cÇn thiÕt cho hÖ thèng m¸y vi tÝnh. ViÖc ­íc tÝnh chi phÝ söa ch÷a cã thÓ ®­îc tù ®éng tÝnh ngay sau khi nh÷ng sè liÖu cÇn thiÕt ®­îc truy cËp vµo m¸y vi tÝnh. 3. B¶o ®¶m chÝnh x¸c vµ kÞp thêi cho ng­ê thô h­ëng trong båi th­êng tæn thÊt Khi tai n¹n x¶y ra, c¸c chñ xe cã mua b¶o hiÓm th­êng mong muèn C«ng ty nhanh chãng båi th­êng cho hä, ®Ó hä cã thÓ nhanh chãng æn ®Þnh vµ ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt b×nh th­êng. V× vËy, khi cã hå s¬ khiÕu n¹i, trong thêi gian sím nhÊt cã thÓ,C«ng ty ph¶i gi¶i quyÕt cho kh¸ch hµng tr¸nh ®Ó tån ®äng hå s¬, tõ ®ã sÏ t¹o ®ùîc lßng tin n¬i kh¸ch hµng. Muèn vËy, C«ng ty cÇn ph¶i: H­íng dÉn chi tiÕt vµ cô thÓ c¸c b­íc trong qu¸ tr×nh thu thËp hå s¬, chøng tõ cã liªn quan ®Õn vô tai n¹n ®Ó ®¶m b¶o gi¶i quyÕt båi th­¬ng nhanh chãng, bëi mét phÇn c¸c vô tån ®äng lµ do kh«ng ®ñ giÊy tê. C¸c vô nghi ngê gian lËn còng cÇn ®­îc ®iÒu tra nhanh chãng ®Ó ®­a ra c¸c kÕt luËn râ rµng vÒ viÖc cã båi th­êng hay kh«ng ( ph¶i ®­îc th«ng b¸o râ rµng b»ng v¨n b¶n ), tr¸nh û l¹i v× cã sù nghi ngê nªn tri trÖ trong viÖc gi¶i quyÕt hå s¬. Víi c¸c vô tai n¹n ë xa, cÇn ph¶i cã sù phèi hîp kÞp thêi g÷a Tæng c«ng ty vµ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm trùc thuéc ®Ó nhanh chãng xÐt gi¶i quyÕt båi th­êng cho kh¸ch hµng. 4. Nhanh chãng ph¸t hiÖn vµ sö lý nh÷ng tr­êng hîp trôc lîi b¶o hiÓm Khi cã nghi ngê gian lËn b¶o hiÓm trong ®¬n khiÕu l¹i cña kh¸ch hµng, C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu tra khÈn tr­¬ng, gi÷ bÝ mËt c«ng t¸c ®iÒu tra, kh«ng cho chñ xe biÕt. Bëi nÕu cã sù rß rØ th«ng tin sÏ ®¸nh ®äng cho chñ xe cã ph­¬ng ¸n ®èi phã kÞp thêi. NÕu ph¸t hiÖn cã truc lîi ph¶i cã ngay cac biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ xö lý ngiªm minh nh­: Ngõng ngay viªc chi tr¶ båi th­êng, truy ®ßi ng­êi tham gia b¶o hiÓn nh÷ng chi phÝ mµ C«ng ty ®· bá ra trng qu¸ tr×nh ®iÒu tra vµ huû bá hîp ®ång, nÕu qu¸ nghiªm träng cã thÓ ®­a ra truy tè tr­íc ph¸p luËt... §èi víi tõng tr­êng hîp gian lËn b¶o hiÓm cÇn ph¶i cã tõng biÖn ph¸p xö lý riªng. Cô thÓ lµ. NÕu nghi ngê cã hiÖn t­îng hîp lý ho¸ ngµy tai n¹n vµ hiÖu lùc b¶o hiÓm th× viÖc ®Çu tiªn lµ kiÓm tra l¹i giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm xem cã hîp lý kh«ng. NÕu ®· thÊy hîp lý th× viÖc gi¸m ®Þnh chñ yÕu dùa vµo viÖc x¸c minh t¹i hiÖn tr­êng cïng lêi khai cña c¸c nh©n chøng ®Ó x¸c ®Þnh ®óng ngµy x¶y ra tai n¹n. NÕu cã sù nghi ngê vÒ hiÖn tùîng lËp hå s¬ khiÕu l¹i nhiÒu lÇn. §Ó ng¨n chÆn hiÖn t­îng nµy rÊt cÇn cã sù phèi hîp cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm trªn thÞ tr­êng víi nhau nh­: trao ®æi th«ng tin cã liªn quan ®Õn chiÕc xe bÞ tai n¹n... §iÒu nµy cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua m¹ng Internet. NÕu cã nghi ngê vÒ sù t¹o hiÖn tr­êng gi¶ th× qua ®iÒu tra c¸c dÊu vÕt cßn xãt l¹i trªn hiÖn tr­êng xem cã ph¶i lµ xe ®· bÞ tai n¹n ë ®ay hay kh«ng, ®èi chiÕu víi nh÷ng dÊu vÕt trªn xe bÞ tai n¹n. hoÆc ®èi chiÕu biÓn sè xe víi sè khung, sè m¸y ®Ó x¸c ®Þnh xem xe dang n»m trªn hiÖn tr­êng cã ph¶i lµ xe ®· tham gia b¶o hiÓm hay kh«ng. NÕu cã sù nghi ngê vÒ khai t¨ng tæn thÊt thùc tÕ thi cÇn: KiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ mµ chñ xe ®· cung cÊp vÒ gi¸ trÞ ph¸p lý còng nh­ tÝnh hîp lý cña nã so víi thÞ tr­êng. NÕu xe do chñ xe tù ®em ®i söa ch÷a th× cÇn theo dâi th­êng xuyªn trong qu¸ tr×nh söa ch÷a, chó ý c«ng t¸c nghiÖm thu söa ch÷a xem bé phËn h­ háng thùc tÕ ®· ®­îc thay thÕ, söa ch÷a ®óng chñng lo¹i, chÊt l­îng hay ch­a. NÕu cã nghi nhê tai n¹n x¶y ra lµ do sù cè ý cña l¸i xe ®Ó nhËn ®­îc tiÒn båi th­êng th× cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp v× ®©y lµ tr­êng hîp vi ph¹m nghiªm träng nhÊt vµ còng khã ph¸t hiÖn nhÊt. Ngoµi ra C«ng ty còng cÇn ph¶i t¹o ®­îc mèi quan hÖ tèt víi c«ng an, c¶nh s¸t giao th«ng, ®Ó gi¸m s¸t chÆt chÏ trong tr­êng hîp l¸i xe vi ph¹m c¸c quy t¾c vÒ ®¶m b¶o an toµn giao th«ng, gi¶m thiÓu tèi ®a sù mãc nèi cña l¸i xe víi c«ng an. XiÕt chÆt mèi uan hÖ víi c¸c x­ëng söa ch÷a xe c¬ giíi cã uy tÝn võa ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng söa ch÷a, võa tr¸nh ®­îc tr­êng hîp chñ xe c©u kÕt víi x­ëng söa ch÷a ®Ó khai t¨ng tæn thÊt. KÕt luËn B¶o hiÓm xe c¬ giíi cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi ®êi sèng x· héi nãi chung vµ cuéc sèng cña mçi c¸ nh©n nãi riªng. Nã gãp phÇn san xÎ, bï ®¾p tæn thÊt gióp cho mçi c¸ nh©n nhanh chãng hoµ nhÞp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mµ kh«ng ph¶i lo l¾ng vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh khi gÆp rñi ro vÒ ph­¬ng tiÖn giao th«ng. Víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc kü thuËt, còng nh­ ®êi sèng cña dan c­, nhu cÇu b¶o hiÓm cho b¶n th©n vµ tµi s¶n cña hä ngµy cµng t¨ng , trong ®ã kh«ng thÓ thiÕu ®­îc b¶o hiÓm xe c¬ giíi, c¸c chñ xe ®· xem b¶o hiÓm nh­ lµ ph­¬ng thøc xö lý thiÖt h¹i khi tai n¹n x¶y ra. do ®ã dÓ dµnh ®­îc sù thu hót còng nh­ sù tÝn nhiÖm l©u dµi cña kh¸ch hµng, mçi c«ng ty b¶o hiÓm cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý, an toµn vÒ khai th¸c, gi¸m dÞnh, båi th­êng, ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt. Kh¶ n¨ng Gi¸m ®Þnh – Båi th­êng cña c«ng ty b¶o hiÓm lu«n lµ ®iÒu quan t©m hµng ®Çu cña kh¸ch hµng khi ký kÕt hîp ®ång. V× nã thÓ hiÖn chÊt l­îng phôc vô cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng, ®©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong ho¹t ®«ng kinh doanh cña c«ng ty. Do vËy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn PJICO ph¶i kh«ng ngõng häc hái kinh nghiÖm, nghiªn cøu vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p kh¶ thi ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c nµy. Sau thêi gian nghiªn cøu thùc tÕ ë c«ng ty, em nhËn thÊy r»ng c«ng ty ®· ho¹t ®éng rÊt thµnh c«ng nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy. Hµng n¨m, nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy mang l¹i lîi nhuËn lín cho c«ng ty. Ngoµi ra, c«ng ty lu«n kh«ng ngõng lín m¹nh trong tÊt c¶ mäi lÜnh vùc. Víi m« h×nh doanh nghiÖp ®ang ®­îc Nhµ n­íc khuyÕn khÝch, ñng hé, víi mét chÝnh s¸ch vÒ phÝ b¶o hiÓm, vµ ®Æc biÖt sù phôc vô hiÖu qu¶, tËn t×nh chu ®¸o, PJICO ®· cã mét h×nh ¶nh, mét niÒm tin thùc sù trong t©m trÝ kh¸ch hµng. §Õn ®©y em xin ®­îc kÕt thóc luËn v¨n cña m×nh Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy NguyÔn Nh­ H¹nh, c¸c thÇy c« khoa kÕ to¸n tr­êng §¹i häc Qu¶n Lý vµ Kinh Doanh vµ c¸c anh chÞ t¹i Phßng b¶o hiÓm khu vùc I C«ng ty B¶o hiÓm PJICO ®· nhiÖt t×nh góp ®ì ®Ó em hoµn thµnh tèt luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. Tµi liÖu tham kh¶o: 1.Gi¸o tr×nh b¶o hiÓm, chñ biªn: GS.TS. TrÇn Träng Kho¸i, Th.S §oµn ThÞ Thu H­¬ng Bé m«n kinh tÕ B¶o HiÓm, Tr­êng §¹i häc Qu¶n Lý vµ Kinh Doanh Hµ Néi, n¨m 2002 2.Gi¸o tr×nh: Qu¶n trÞ kinh doanh B¶o HiÓm, chñ biªn: PGS.PTS NguyÔn Cao Th­êng, Khoa b¶o hiÓm, Tr­êng §H KTQD n¨m 1998 3.Gi¸o tr×nh B¶o hiÓm, chñ biªn: PGS.TS.Hå Xu©n Ph­¬ng, Vâ ThÞ Pha, Häc viÖn TC – KT Hµ Néi n¨m 1999 4. B¸o c¸o tæng hîp vÒ b¶o hiÓm gèc n¨m 2004 5. Nguån sè liÖu cña c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm PJICO 6.Quy t¾c b¶o hiÓm xe c¬ giíi cña c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm PJICO 7. QuyÕt ®Þnh ban hµnh b¶n Quy tr×nh Gi¸m ®inh – Båi th­êng b¶o hiÓm xe c¬ giíi c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm PJICO 8. LuËt kinh doanh b¶o hiÓm 9.T¹p chÝ b¶o hiÓm 10. T¹p chÝ giao th«ng vËn t¶i Phô lôc: C¸c mÉu TT Tªn mÉu Ký hiÖu 1 Th«ng b¸o tai n¹n vµ yªu cÇu båi th­êng XCG01 2 Biªn b¶n gi¸m ®Þnh XCG02 3 PhiÕu x¸c nhËn Ên chØ gèc XCG03 4 B¸o c¸o gi¸m ®Þnh XCG04 5 B¶n ®Ò xuÊt ph¬ng ¸n söa ch÷a XCG05 6 B¶n trng cÇu kÕt luËn ®iÒu tra XCG06 TT Tªn mÉu Ký hiÖu 1 Tê tr×nh båi thêng XCG07 2 B¶n thanh to¸n XCG08 3 Th«ng b¸o båi thêng XCG09 4 Biªn nhËn hå s¬ XCG10 Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám định – bồi thường bảo hiểm xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO.doc
Luận văn liên quan