Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng(74 trang) Lời mở đầu Nét nổi bật trong những năm qua là hệ thống Ngân hàng thương mại nước ta đã có những đổi mới sâu sắc, đóng góp tích cực vào việc kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoa-hiến đại hoá. Các Ngân hàng thương mại ngày càng xác lập được vững chắc thị trường hoạt động của mình. Khối lượng tín dụng tăng, đảm bảo cung cấp khối lượng lớn cho nhu cầu phát triển kinh te-xã^' hội. Song do đặc điểm của ngành Ngân hàng là hoạt động trong một lĩnh vực đặc biệt là tiền tệ nên luôn tiềm ẩn những rủi ro hơn những ngành khác. Mặc dù hoạt động cho vay và đầu tư luôn được chú trọng phát triển nhưng một thực tế đáng lo ngại là chất lượng tín dụng đang có xu hướng giảm sút. Thể hiện ở số lượng nợ quá hạn, nợ khó đòi tăng lên qua các năm. Trong khi tiềm lực tài chính chưa mạnh mẽ, thì chất lượng tín dụng thấp kém là mối nguy hiểm lớn đến khả năng thanh toán và sinh lợi của ngân hàng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế của cả nước. Chính vì vậy nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đang là mối quan tâm hàng đầu đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Vấn đề bức xúc và cần thiết đối với NHCT Việt Nam, đặc biệt là Chi nhánh NHCT Hai Bà Trưng có thị trường tín dụng rộng lớn là làm thế nào để củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn và có hiệu quả. Nhận thức được điều đó, qua thời gian thực tập tại Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thương Hai Bà Trung”+. Bài viết nghiên cứu những vấn đề lí luận, phân tích thực trạng hoạt động và chất lượng tín dụng trong phạm vi ở Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng. Từ đó đề xuất một số giải pháp khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng này. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với phân tích tổng hợp những số liệu cụ thể thực tế để đưa ra kết luận. Kết cấu bài viết gồm 3 chương. Chương I: Những vấn đề chung về Ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng. Bài viết này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của thầy giao-Tiên' sĩ Nguyễn Hữu Tài cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị công tác tại Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng. Do hạn chế về trình độ lí luận cũng như kinh nghiệm thực tế, bài viết không thể tránh được những thiếu sót. Kính mong các thầy cô giáo trong khoa, các cô chú tại Ngân hàng góp ý kiến để bài viết được hoàn chỉnh hơn. Mục lục Lời mở đầu Chương I Những vấn đề chung về Ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại. 3 I. Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng thương mại 3 II. Các hoạt động chủ yếu của NHTM 5 1. Hoạt động huy động vốn 5 2. Hoạt động sử dụng vốn 6 3. Hoạt động trung gian thanh toán 6 III. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 7 1. Tín dụng Ngân hàng 7 2. Tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường là tất yếu khách quan 9 3Vại trỏ tín dụng của Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 11 4Cạc hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 14 41. Hoạt động cho vay 14 42. Hoạt động cho thuê tài chính 16 43. Hoạt động bảo lãnh 16 44. Hoạt động chiết khấu 17 IV. Chất lượng tín dụng của NHTM 16 1. Khái niệm chất lượng tín dụng 16 2. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hoạt động tín dụng NHTM 18 21. Chỉ tiêu tổng dư nợ 18 22. Tỷ lệ nợ quá hạn 19 23. Tốc độ luân chuyển vốn 19 24. Chỉ tiêu lợi nhuận thu được từ hoạt động tín dụng 20 3Cạc nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng của Ngân hàng 20 31. Những nhân tố khách quan 21 32. Những nhân tố chủ quan 22 33. Các yếu tố từ khách hàng 24 4. Y nghĩa của việc nghiên cứu chất lượng tín dụng 24 CHƯƠNG II Thực trạng chât lượng tín dụng tại Chi nhánh NHCT – HBT 25 I. Khái quát chung về Chi nhánh 25 1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHCT- HBT 25. 2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh 26 3. Các sản phẩm dịch vụ và một số thành tựu đạt được trong thời gian qua. 29 31. Các hoạt động của Ngân hàng 29 32. Một số thành tuực đã đạt được 30 IICợ cấu khách hàng trên Quận Hai Bà Trưng 30 III. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh 32 1. Tình hình huy động vốn 32 2. Tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng 34 21. Cơ cấu dư nợ tại Chi nhánh 34 22. Tình hình Cho vay – Thu nợ 37 23. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn 39 24. Thực trạng nợ quá hạn tại Chi nhánh 40 25. Kết quả kinh doanh tín dụng 43 3. Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHCT – Hai Bà TRưng 45 31. Những kết quả đạt được 45 32. Những mặt còn hạn chế 47 33. Nguyên nhân của những hạn chế 48 CHƯƠNG III Một số giải phấp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHCT – Hai Bà Trưng 51 I. Định hướng kinh doanh và mục tiêu trong thời gian tới 51 II. Một số giải pháp cụ thể 52 1. Các biện pháp để tạo vốn 52 2. Mở rộng khách hàng 53 21. Đối với doanh nghiệp Nhà nước 54 22. Tăng cường cho vay với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 54 3. Về hình thức cho vay 55 4. Nâng cao hiệu quả khâu thẩm định 56 5. Tích cực xử lý nợ quá hạn 57 6. Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng và áp dụng chính sách khách hàng hợp lý 59 7. Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra trước, trong, và sau khi cho vay 61 8Thưc. hiện bảo hiểm tín dụng 62 9. Các biện pháp khác 62 91. Giải pháp về nhân tố con người 62 92. Giải pháp về thông tin 63 III. Một số kiến nghị 65 1. Kiến nghị với Nhà nước và NHNN Việt Nam 65 2. Kiến nghị với NHCT Việt Nam 68 Kết luận Tài liệu tham khảo 1. Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính Frederic Myshkín. 2. Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng NXB TP Hồ Chí Minh. 3. Giáo trình “ Quản trị tài chính doanh nghiep”^. Trường DHKTQD 4. Ngân hàng Thương mại. EđwarWreed&Eđwar. .gill 5. Vay vốn Ngân hàng từ lý thuyết đến thực hành. NXB thống kê 2000 6. Các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng (1999-2001). 7. Luật các tổ chức tín dụng (1997). 8. Tạp chí Ngân hàng. 9. Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ. 10. Tạp chí tài chính 11. Quy chế tín dụng do NHCT Việt Nam ban hành.

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1402 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
th× NHCT Hai Bµ Tr­ng còng nh­ hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam hiÖn nay vÉn ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Ó më réng c¸c h×nh thøc cho vay. Ho¹t ®éng tÝn dông chñ yÕu lµ tÝn dông trùc tiÕp cho vay theo dù ¸n ®Çu t­, trong khi c¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c nh­ tÝn dông thuª mua, tÝn dông tiªu dïng, tÝn dông tuÇn hoµn, tÝn dông mua l¹i c«ng ty, mua b¸n nî hÇu nh­ kh«ng cã céng thªm víi c¸c dÞch vô ng©n hµng ®Ó ®¸p øng tèt c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Cßn nguyªn nh©n kh¸ch quan th× ph¶i kÓ ®Õn lµ m«i tr­êng ph¸p lý vÒ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n ch­a ®­îc hoµn thiÖn. LuËt ph¸p ViÖt Nam ch­a t¹o ®iÒu kiÖn cho bªn vay nhËn tµi s¶n thÕ chÊp. VÝ dô nh­ quy ®Þnh chØ cã nh÷ng tµi s¶n nµo cã ®¨ng kÝ quyÒn së h÷u míi ®­îc ®­a ra lµm tµi s¶n thÕ chÊp, trong khi ®ã th× c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt nh­ sæ ®á... ®· qu¸ r­êm rµ vµ mÊt thêi gian. Sù thiÕu ®ång bé nh­ vËy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng kÎ xÊu lîi dông c¸c khe hë ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi lõa dèi nh­ mét tr­êng hîp tµi s¶n thÕ chÊp cho nhiÒu Ng©n hµng nªn khi ph¸t m¹i tµi s¶n c¸c sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n ®Ó gi¶i quyÕt; tiÕp theo lµ nh÷ng th«ng tin do NHCT ViÖt nam cung cÊp vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng ë mçi ngµnh kinh tÕ ch­a kÞp thêi nªn Chi nh¸nh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng tÝn dông. Cßn nÕu muèn t×m kiÕm th«ng tin kh¸c th× c¸c c¸n bé th«ng tin cã thÓ ®Õn mua ë trung t©m tÝn dông (CIC)-NHNN ViÖt Nam nh­ng c¸c th«ng tin ë ®©y rÊt nghÌo nµn, hä cã thÓ hái th«ng tin tõ c¸c bé ngµnh cã liªn quan nh­ng muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy mét c¸ch nhanh chãng ®ßi hái ph¶i cã c¸c mèi quan hÖ c¸ nh©n. Nguån tin b¸o chÝ ë ViÖt Nam th­êng rÊt Ýt vµ hay thiªn vÒ xu h­íng cùc ®oan, qu¸ chª hoÆc qu¸ khen. §iÒu nµy lÝ gi¶i cho thùc tr¹ng th«ng tin mang tÝnh chÊt mét chiÒu nh­ hiÖn nay, nguån tin chñ yÕu mµ Ng©n hµng sö dông lµ do kh¸ch hµng cung cÊp. Trªn thùc tÕ ng­êi ®i vay bao giê còng cè g¾ng ®Ó vay ®­îc vèn, do ®ã viÖc kh¸ch hµng cung cÊp nh÷ng th«ng tin sai lÖch lµ hoµn toµn cã thÓ x¶y ra vµ rñi ro do th«ng tin kh«ng c©n xøng dÉn ®Õn lùa chän ®èi nghÞch, hËu qu¶ lµ chÊt l­îng tÝn dông kh«ng ®­îc ®¶m b¶o. Qua nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn, chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc vµ mét sè h¹n chÕ tån t¹i cÇn kh¾c phôc trong c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ sö dông vèn ®Ó trªn c¬ së ®ã t×m ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh NHCT- Hai Bµ Tr­ng trong thêi gian tíi. CH¦¥NG III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCT-HBT I. §Þnh h­íng kinh doanh vµ môc tiªu trong thêi gian tíi cña chi nh¸nh NHCT-Hai Bµ Tr­ng. C¨n cø vµo môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi cña ChÝnh phñ vµ ®Þnh h­íng nhiÖm vô cña ngµnh, trªn c¬ së ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c mÆt ho¹t ®éng trong nhiÒu n¨m qua, Ng©n hµng dù kiÕn thóc ®Èy ho¹t ®éng tÝn dông nh»m ®¹t môc tiªu t¨ng tr­ëng n¨m 2002 -2007: -Tæng nguån vèn huy ®éng t¨ng 22%. -Tæng d­ nî vµ ®Çu t­ kinh doanh kh¸c t¨ng 20%. -Nî qu¸ h¹n d­íi 2%. -Lîi nhuËn t¨ng 20%. *VÒ huy ®éng vèn: T¨ng c­êng c«ng t¸c phôc vô tiÕp thÞ vµ më réng m¹ng l­íi, linh ho¹t trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng khai th¸c tèt nguån tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi lµm tèt c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Chñ ®éng nguån vèn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh doanh. * VÒ tÝn dông: Nghiªn cøu vµ thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc kinh doanh, thÞ tr­êng vµ thÞ phÇn ®Ó ®Èy m¹nh viÖc t×m kiÕm, tiÕp cËn c¸c dù ¸n ®Çu t­ phï hîp víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ, tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c tiÕp thÞ kh¸ch hµng ®Ó gi÷ g×n tèt m¹t quan hÖ, thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng cã chän läc. * §Èy m¹nh t×m mäi biÖn ph¸p gi¶i quyÕt nh÷ng tån ®äng cò, c¬ cÊu l¹i c¸c kho¶n nî cã vÊn ®Ò. Xö lý, gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c kho¶n nî khã ®ß, nî cho vay cã tÝnh chÊt phi th­¬ng m¹i. Ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng, ®Æc biÖt thùc hiÖn c¸c dù ¸n hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng. N©ng cao chÊt l­îng vµ phong c¸ch phôc vô cña c¸n bé, nh©n viªn NHCT-HBT nh»m t¹o søc m¹nh c¹nh tranh trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Trong giai ®o¹n 2002-2007 ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn ®ang b­íc sang mét giai ®o¹n míi cã kÕ th­µ ph¸t triÓn t¹o ra nhiÒu c¸i míi cho toµn hÖ thèng Ng©n hµng. C¸c NHTM nãi chung ®Òu ph¶i g¸nh v¸c trªn vai nhiÖm vô nÆng nÒ: võa kinh doangh th­¬ng m¹i, võa lµm nhiÖm vô ph¸t triÓn. V× vËy, Chi nh¸nh NHCT- Hai Bµ Tr­ng còng nh­ c¸c NHTM kh¸c ®ang ®øng tr­íc thö th¸ch vËn héi míi, ®ßi hái ph¶i cã gi¶i ph¸p chiÕn l­îc ®óng ®¾n cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. II. Mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ. 1.C¸c biÖn ph¸p ®Ó t¹o nguån vèn. Trong thêi gian qua ng©n hµng ®· thùc hiÖn rÊt tèt c«ng t¸c huy ®éng vèn, lu«n hoµn thµnh chØ tiªu ®Æt ra. Nh­ng ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng tÝn dông ®­îc më réng h¬n n÷a, nguån vèn cña ng©n hµng ph¶i liªn tôc gia t¨ng. Nh­ vËy, Chi nh¸nh ph¶i cã chiÕn l­îc huy ®éng vèn sao cho cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt. Kh¸ch hµng lµ ®èi t­îng quan träng trong chiÕn l­îc huy ®éng vèn, hä ®Õn víi ng©n hµng ®Ó göi tiÒn vµ më tµi kho¶n víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau, v× vËy cã thÓ chia thµnh hai lo¹i: Kh¸ch hµng th­êng xuyªn vµ Kh¸ch hµng kh«ng th­êng xuyªn. Tõ ®ã Ng©n hµng cã ®èi s¸ch thÝch hîp. * Huy ®éng tiÒn göi: + Kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, l­u th«ng, dÞch vô. §èi t­îng nµy khi më tµi kho¶n tiÒn göi hoÆc tiÒn vay víi môc ®Ých chÝnh lµ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch thuËn lîi, ®­îc sö dông c¸c dÞch vô cña Ng©n hµng. Trong tæng sè nguån vèn cña Ng©n hµng th× vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ cã tû träng cßn thÊp (< 25%) nh­ng cã ý nghÜa rÊt quan träng v× ®èi víi nguån vèn nµy Ng©n hµng chØ ph¶i tr¶ víi l·i suÊt thÊp, ngoµi ra cßn tranh thñ sö dông vèn nhµn rçi trong kh©u thanh to¸n do dÞch vô ng©n hµng t¹o nªn. Cã quan hÖ giao dÞch g¾n bã víi c¸c kh¸ch hµng nµy Ng©n hµng sÏ cã nguån tiÒn göi æn ®Þnh. Muèn thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã, NHCT- Hai Bµ Tr­ng cÇn ph¶i: - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, dÔ dµng ®Ó c¸c doanh nghiÖp më tµi kho¶n tiÒn göi vµ sö dông tiÒn mÆt mét c¸ch linh ho¹t, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña doanh nghiÖp ®Ó chi tr¶ phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh. - Cã chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ l·i suÊt (l·i suÊt huy ®éng vµ cho vay) ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. V× l·i suÊt lµ c«ng cô t¸c ®éng m¹nh ®Õn viÖc kh¸ch hµng quyÕt ®Þnh ®Æt giao dÞch víi Ng©n hµng hay kh«ng. Ng©n hµng ph¶i dµnh cho doanh nghiÖp nh÷ng ®iÒu kiÖn phôc vô thuËn lîi nh­: kh«ng thu phÝ chuyÓn tiÒn, phÝ më sÐc b¶o chi, phÝ më L/C…. Thay vµo ®ã Ng©n hµng kh«ng ph¶i tr¶ l·i cho lo¹i tiÒn göi ®Ó thùc hiÖn c¸c dÞch vô nµy. - Ng©n hµng ph¶i th­êng xuyªn theo dâi nh÷ng biÕn ®éng trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña doanh nghiÖp ®Ó rót ra nh÷ng quy luËt vËn ®éng cña ®ång vèn vµ gióp doanh nghiÖp sö dông tèt sè d­ trªn tµi kho¶n tiÒn göi ë Ng©n hµng. + Kh¸ch hµng lµ c¸c c¬ quan ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ: lo¹i kh¸ch hµng nµy vèn ho¹t ®éng chñ yÕu lµ do Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp, tuy nhiªn trong ph¸p lý ®­îc Nhµ n­íc cho phÐp nh÷ng kho¶n tiÒn kh«ng cã nguån gèc tõ Ng©n s¸ch nh­ tiÒn cho thuª mÆt b»ng… C¸c kho¶n tiÒn nµy sÏ göi ë Ng©n hµng d­íi h×nh thøc tµi kho¶n chuyªn dïng. Môc ®Ých cña ®èi t­îng kh¸ch hµng nµy lµ göi tiÒn vµo Ng©n hµng ®Ó lÊy l·i. Ng©n hµng nªn khai th¸c tèt nguån vèn nµy, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¬ quan ®¬n vÞ göi vµ sö dông tiÒn göi. * Huy ®éng tiÕt kiÖm + Kh¸ch hµng thuéc tÇng líp d©n c­: Khi nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng, c¸c tÇng líp d©n c­ cã nguån thu nhËp d­íi h×nh thøc tiÒn tÖ ngµy cµng t¨ng. Lo¹i thu nhËp nµy ®­îc ph©n t¸n ë c¸c hé d©n c­ trong toµn x· héi. Theo ®¸nh gi¸ cña Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ WB th× ®©y lµ nguån vèn tiÒn tÖ nhµn rçi nhÊt, kh«ng nh÷ng b»ng néi tÖ mµ cßn b»ng c¶ ngo¹i tÖ, ®Ó thu hót ®­îc nguån vèn quan träng nµy, Ng©n hµng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp - §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh tiÒn göi víi nhiÒu kú h¹n kh¸c nhau mang tÝnh linh ho¹t. KÌm theo nh÷ng lo¹i tiÒn göi nµy lµ nh÷ng h×nh thøc khuyÕn khÝch hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch hµng. - Ng©n hµng cÇn cã nh÷ng ®¹i lý ®Ó thu hót tiÒn göi cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc ë c¬ quan xÝ nghiÖp, ë nh÷ng thêi ®iÓm tËp trung d©n c­ ch­a cã Ng©n hµng vµ c¸c quü tiÕt kiÖm ho¹t ®éng. -Ngoµi ra Ng©n hµng cã thÓ bè trÝ khoa häc giê lµm viÖc ®Ó giao dÞch víi c¸c kh¸ch hµng mét c¸ch thuËn lîi h¬n. Trong kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn cho phÐp cã thÓ lµm viÖc c¶ ngµy vµ ngoµi giê v× thêi gian nµy sÏ thu hót ®­îc kh¸ch hµng bËn viÖc ®Õn giao dÞch víi Ng©n hµng. - Ng©n hµng cßn cã thÓ huy ®éng vèn th«ng qua viÖc tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n, vay trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng … 2.§a d¹ng ho¸ c¸c ®èi t­îng cho vay. Chi nh¸nh NHCT- Hai Bµ Tr­ng cã ®Þa bµn ho¹t ®éng kh¸ réng lín, lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn viÖc ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng cho vay ®Çu t­ víi nhiÒu kh¸ch hµng nh»m ph©n t¸n rñi ro. BiÖn ph¸p ph©n t¸n rñi ro vÒ c¬ b¶n lµ tr¸nh tËp trung vèn ®Çu t­ qu¸ lín vµo mét dù ¸n hay mét kh¸ch hµng nµo ®ã ®Ó khi dù ¸n hay kh¸ch hµng ®ã bÞ rñi ro th× Ng©n hµng kh«ng bÞ thiÖt h¹i qu¸ lín. Tr­íc hÕt, Ng©n hµng nªn ®a d¹ng ho¸ c¸c lÜnh vùc ®Çu t­: cã rÊt nhiÒu c¸c lÜnh vùc ngµnh nghÒ, c¸c ch­¬ng tr×nh träng ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­íc nh­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, th«ng tin, b­u chÝnh viÔn th«ng hay hµng kh«ng d©n dông, hµng h¶i…. Trong nhiÒu n¨m qua Chi nh¸nh míi chØ ®Çu t­ vµo mét sè lÜnh vùc nhÊt ®Þnh, cßn bá ngá hay ch­a quan t©m thÝch ®¸ng trong khi c¸c ch­¬ng tr×nh nµy cÇn hç trî vÒ vèn rÊt lín cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i. V× ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh míi chØ bã hÑp trong mét sè ngµnh nh©t ®Þnh nh­: dÖt, giÊy, dÇu khÝ…., Chi nh¸nh cÇn më réng ph¹m vi ho¹t ®éng tÝn dông thuéc c¸c ngµnh c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ träng ®iÓm cña c¸c Tæng C«ng ty 90, 91 vµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c. 2.1 §èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc HiÖn nay ®èi t­îng chÝnh thøc ®­îc Ng©n hµng cho vay vèn lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Ng©n hµng cÇn tiÕp tôc ®Çu t­ cho c¸c c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, quan t©m tíi c¸c doanh nghiÖp truyÒn thèng ®ång thêi gióp c¸c doanh nghiÖp t¹m thêi khã kh¨n cã ®iÒu kiÖn v­¬n lªn s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. - Ng©n hµng cÇn b¸m s¸t t×nh h×nh tæ chøc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ®Çu t­ theo ®óng ngµnh nghÒ kinh doanh ®· ®¨ng ký. N¾m v÷ng t×nh h×nh tµi chÝnh, kinh doanh cña doanh nghiÖp, c¸c b¸o c¸o nµy ph¶i ®­îc kiÓm tra kü l­ìng, kÓ c¶ yªu cÇu doanh nghiÖp thùc hiÖn kiÓm to¸n theo quy ®Þnh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp cã t×nh h×nh tµi chÝnh kh¶ quan, cã h­íng ph¸t triÓn ®óng ®¾n, cã nhu cÇu më réng s¶n xuÊt kinh doanh Ng©n hµng cÇn ®Çu t­ vµ cã thÓ më réng quy m« ®Çu t­ vèn. - Ng©n hµng cÇn chñ ®éng n¾m v÷ng t×nh h×nh c¸c doanh nghiÖp n»m trong kÕ ho¹ch cæ phÇn ho¸ ®Ó x¸c ®Þnh h­íng cho vay phï hîp. - H¹n chÕ viÖc ®Çu t­ cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp t×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng lµnh m¹nh, s¶n phÈm c¹nh tranh kÐm… cã thÓ ®×nh chØ cho vay, h¹ d­ nî ®Õn møc cÇn thiÕt. 2.2 T¨ng c­êng cho vay c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh cho vay nghÜa lµ vèn tÝn dông cña Ng©n hµng sÏ th©m nhËp vµo nhiÒu kh¸ch hµng thuéc nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau, c¶ tÝn dông ng¾n h¹n, tÝn dông trung vµ dµi h¹n. ViÖc cho vay ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh hiÖn nay còng rÊt quan träng. Khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh lµ khu vùc míi thùc sù ®i vµo ho¹t ®éng trong 10 n¨m trë l¹i ®©y. Quy m« cña c¸c doanh nghiÖp thuéc lo¹i nµy lµ kh«ng lín nh­ng ®©y lµ khu vùc kinh tÕ rÊt n¨ng ®éng vµ tá ra cã tiÒm n¨ng trong nh÷ng n¨m tíi. Trong nh÷ng n¨m qua Chi nh¸nh ch­a thùc sù quan t©m tíi khu vùc kinh tÕ nµy, nã thÓ hiÖn ë doanh sè cho vay nhá bÐ, d­ nî < 12% trong tæng sè d­ nî cña Ng©n hµng. C¸c doanh nghiÖp nµy ®­îc vay vèn bao gåm c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c¸c c¬ së kinh doanh ®­îc Nhµ n­íc c«ng nhËn. §èi víi c¸c ®¬n vÞ nµy, Chi nh¸nh chñ yÕu cho vay vèn ng¾n h¹n ch­a m¹nh d¹n cho vay trung vµ dµi h¹n mÆc dï nhu cÇu vÒ vèn trung h¹n vµ dµi h¹n cña hä lµ rÊt lín. Trong nh÷ng n¨m tíi, khu vùc kinh tÕ nµy ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn c¶ vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng còng nh­ quy m«, thªm vµo ®ã víi sù khuyÕn khÝch vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc do ®ã nã sÏ trë thµnh thÞ tr­êng cho vay ®Çy tiÒm n¨ng ®èi víi c¸c NHTM. Muèn khai th¸c tèt thÞ tr­êng kinh doanh míi mÎ nµy vµ tr¸nh bÞ tôt hËu so víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c trong ®Þa bµn th× nhiÖm vô cña Chi nh¸nh trong nh÷ng n¨m tíi lµ ph¶i lu«n theo s¸t sù biÕn ®éng cña vµ nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc lÜnh vùc nµy, t¨ng c­êng tiÕp cËn ®èi víi c¸c ®¬n vÞ ®ã th«ng qua c¸c h×nh thøc tiÕp xóc nh­ héi nghÞ kh¸ch hµng, giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm tÝn dông cña Chi nh¸nh qua ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Chi nh¸nh ph¶i m¹nh d¹n h¬n trong viÖc cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ nµy. §Ó c¸c kho¶n vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy thùc sù cã chÊt l­îng, Ng©n hµng còng nªn thay ®æi mét sè quan ®iÓm vÒ viÖc cho vay vµ kh«ng nªn coi tµi s¶n b¶o ®¶m lµ chç dùa an toµn cho sè tiÒn vay ph¸t ra, lµ mét c«ng cô duy nhÊt ®Ó b¶o ®¶m viÖc thu håi nî mµ ph¶i x¸c ®Þnh t­ c¸ch ng­êi vay còng nh­ viÖc doanh nghiÖp ®ã sö dông vèn vay ®ã nh­ thÕ nµo, kh¶ n¨ng tr¶ nî ®ã ra sao. Bëi v× tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh chØ lµ c¬ së ®Ó NHTM cã kh¶ n¨ng thu håi nî vay khi doanh nghiÖp kh«ng cßn kh¶ n¨ng tr¶ nî, song kh«ng ph¶i tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh nµo còng dÔ b¸n ra mét c¸ch kÞp thêi. Thùc chÊt viÖc thu nî b»ng tµi s¶n b¶o ®¶m cña kh¸ch hµng ch¼ng ph¶i lµ mét gi¶i ph¸p tèt mµ ®ã chØ lµ mét gi¶i ph¸p t×nh thÕ, b¾t buéc vµ kh¶ n¨ng thu håi c¸c kho¶n nî tõ viÖc ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh còng rÊt khã kh¨n, thùc chÊt ®· chøng minh r»ng thu nî b»ng tµi s¶n xiÕt nî ®ang lµ g¸nh nÆng khi xö lý nî cña c¸c NHTM. ViÖc quan träng nhÊt khi xÐt duyÖt hå s¬ tÝn dông cña c¸c doanh nghiÖp vay vèn lµ c¸c c¸n bé tÝn dông ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc thùc lùc tµi chÝnh cña ®¬n vÞ ®i vay, x¸c ®Þnh ®­îc hiÖu qu¶ cña dù ¸n mµ ®¬n vÞ ®ã ®· thùc hiÖn. §iÒu nµy còng ®ßi hái c¸c c¸n bé ph¶i quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn viÖc thÈm ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n cña c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cña Nhµ n­íc. 3.VÒ h×nh thøc cho vay. H×nh thøc tÝn dông mµ Ng©n hµng cung cÊp cho nÒn kinh tÕ kh¸ ®¬n ®iÖu, chñ yÕu lµ tÝn dông theo dù ¸n ®Çu t­ trong khi ®ã mçi kh¸ch hµng cã ®Æc ®iÓm riªng vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu vèn c¸c thêi kú, møc ®é tÝn nhiÖm trong quan hÖ tÝn dông cho nªn nÕu Ng©n hµng chØ ¸p dông h×nh thøc tÝn dông cè ®Þnh th× cã thÓ g©y bÊt tiÖn cho Ng©n hµng, cho kh¸ch hµng ph¶i tèn c«ng søc vµ chi phÝ h¬n n÷a mçi khi cÇn vay vèn l¹i kh«ng gi¶i quyÕt kÞp thêi víi nhu cÇu vèn. Do vËy, Ng©n hµng nªn t×m ra nh÷ng ph­¬ng thøc cho vay phï hîp víi nhu cÇu sö dông vèn vay mµ vÉn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc sö dông nguån vèn cña doanh nghiÖp. Trong thùc tÕ cã nh÷ng kh¸ch hµng sau khi ®­îc thay ®æi ph­¬ng thøc cho vay kÞp thêi ®· ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n, thanh to¸n ®­îc mét phÇn nî cò. Nh­ vËy viÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc cho vay ®èi víi nhiÒu ph­¬ng ¸n kinh doanh kh¸c cña mét kh¸ch hµng còng cã thÓ coi lµ biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. Cô thÓ Ng©n hµng nªn sö dông thªm mét sè ph­¬ng thøc cho vay linh ®éng h¬n nh­: - Cho vay theo “tµi kho¶n ®Æc biÖt” ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã thu nhËp th­êng xuyªn, trªn c¬ së ®ã, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ chñ ®éng rót tiÒn vay vµ tr¶ nî hµng ngµy, nh÷ng sè d­ nî kh«ng v­ît qu¸ møc l·i ®· tho¶ thuËn víi Ng©n hµng. - Cho vay theo d¹ng tr¶ gãp hµng ngµy, hµng tuÇn, hµng th¸ng, tuú theo tÝnh chÊt s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Tõng b­íc cho phÐp doanh nghiÖp sö dông sÐc thanh to¸n vµ cho vay qua viÖc sö dông thÎ tÝn dông, më réng c¸c h×nh thøc thanh to¸n ®èi víi doanh nghiÖp. - Më réng c¸c dÞch vô Ng©n hµng nh­ b¶o l·nh dù thÇu, dÞch vô t­ vÊn, cho vay ®ång tµi trî… nh»m hç trî cho kh¸ch hµng thùc hiÖn giao dÞch. 4.N©ng cao hiÖu qu¶ kh©u thÈm ®Þnh ®èi víi c¸c dù ¸n xin vay vèn. Khi xÐt duyÖt cho vay, nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ph¶i lµm tèt kh©u thÈm ®Þnh dù ¸n. Cã thÓ nãi, thÈm ®Þnh toµn diÖn mäi néi dung cña dù ¸n lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu quan träng nhÊt gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cña Ng©n hµng ®­îc chÝnh x¸c ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, kh¸ch quan. §Ó ®­îc vay vèn, kh¸ch hµng ph¶i gi¶i tr×nh dù ¸n kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh víi c¸n bé tÝn dông. Néi dung cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh nh»m kh¼ng ®Þnh 2 vÊn ®Ò: Mét lµ, ph­¬ng ¸n ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn, nguyªn t¾c cho vay theo thÓ lÖ chÕ ®é quy ®Þnh cô thÓ ®èi víi c¸c kho¶n vay ®ã ®Ó cã thÓ thu håi ®­îc nî gèc vµ l·i ®óng h¹n. Hai lµ, hå s¬ vµ thñ tôc vay vèn ph¶i ®Çy ®ñ hîp ph¸p, hîp lÖ, nÕu x¶y ra tranh chÊp th× ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cho Ng©n hµng. Tuú theo tõng kho¶n vay cô thÓ mµ Ng©n hµng cã néi dung vµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch thÈm ®Þnh cho phï hîp, th­êng th× tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò: + ThÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng diÖn thÞ tr­êng: ph©n tÝch kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, gi¸ c¶, quy c¸ch phÈm chÊt, mÉu m· thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. Xem xÐt c¸c hîp ®ång bao tiªu s¶n phÈm vÒ sè l­îng chñng, lo¹i, gi¸ c¶, thêi h¹n vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n. +ThÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng diÖn kü thuËt: ph¶i xem quy m« dù ¸n cã phï hîp víi n¨ng lùc tiªu thô s¶n phÈm hay kh«ng, kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn vËt liÖu, n¨ng lùc qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Ph¶i xem xÐt mÆt c«ng nghÖ cña thiÕt bÞ ®Ó ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n nh»m chän ®­îc c«ng nghÖ tèi ­u nhÊt.ThÈm ®Þnh vÒ mÆt sè l­îng c«ng suÊt, chñng lo¹i, danh môc cña thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ n¨ng lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp so víi quy m« cña dù ¸n. +ThÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vÒ néi dung kinh tÕ tµi chÝnh: §©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn viÖc lùa chän c¸c dù ¸n ®Çu t­. Ng©n hµng cã thÓ sö dông c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®¬n gi¶n nh­: lîi nhuËn rßng, tû suÊt lîi nhuËn, thêi gian thu håi vèn, ®iÓm hoµ vèn… hoÆc ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n b»ng ph­¬ng ph¸p gi¸ trÞ hiÖn t¹i, tû suÊt hoµn vèn néi bé ®Ó xem xÐt ®é nhËy bÐn cña dù ¸n. Nguån tr¶ nî sÏ lµ tèt nhÊt nÕu thu ®­îc tõ dù ¸n nh­ng Ng©n hµng còng nªn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng trong thêi gian ®Çu khi dù ¸n ch­a thu dùoc lîi nhuËn th× doanh nghiÖp cã nguån thu nµo kh¸c bï vµo kh«ng. Ngoµi ra cßn thÈm ®Þnh vÒ m«i tr­êng x· héi, ph­¬ng ¸n tæ chøc thùc hiÖn, ph­¬ng diÖn tæ chøc qu¶n lý… 5.TÝch cùc xö lý nî qu¸ h¹n. §Ó n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng tÝn dông, song song víi viÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ ph¸t sinh nî qu¸ h¹n míi th× viÖc xö lý c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi ®ang tån ®äng lµ ®iÒu rÊt quan träng. ViÖc ®Çu tiªn lµ ph¶i ph©n tÝch tõng lo¹i nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi ®Ó t×m hiÓu râ nguyªn nh©n ph¸t sinh, trªn c¬ së ®ã ph©n thµnh nî qu¸ h¹n cã kh¶ n¨ng thu håi vµ nî qu¸ h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi mµ ph¶i xö lý b»ng tµi s¶n thÕ chÊp. Tõ ®ã Ng©n hµng ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p xö lý phï hîp. §èi víi nh÷ng kho¶n nî cã kh¶ n¨ng thu håi: Trong lo¹i nµy, Ng©n hµng còng nªn ph©n lo¹i chi tiÕt trªn c¬ së nguyªn nh©n g©y ra nî qu¸ h¹n. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng do ng­êi vay cã khã kh¨n vÒ tr¶ nî do nguyªn nh©n chñ quan, nh­ng cßn vËt t­ hµng ho¸, ®¬n vÞ vÉn cßn ho¹t ®éng nh­ng n¨ng lùc gi¶m. Ng©n hµng nªn ®«n ®èc hä b¸n hµng ho¸ hoÆc t×m nguån kh¸c ®Ó tr¶ nî, lµm sao thu håi ®­îc vèn nhanh. §èi víi lo¹i hµng ho¸ nµy sau khi thu håi nî, h¹n møc tÝn dông, thËm chÝ tõ chèi cho vay tiÕp. §èi víi c¸c DNNN cã uy tÝn trong quan hÖ tÝn dông nh­ng bÞ thua lç do nguyªn nh©n kh¸ch quan dÉn tíi nî qu¸ h¹n th× nªn xem xÐt, ®¸nh gi¸ l¹i thùc chÊt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ ®ã, t×m ra biÖn ph¸p kh«i phôc vµ nÕu t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ ®ã cßn triÓn väng Ng©n hµng nªn ¸p dông biÖn ph¸p “nu«i nî ®Ó thu nî” b»ng c¸ch tiÕp tôc cho ®¬n vÞ ®ã vay vèn ®Ó kh«i phôc s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn tr¶ nî. Trong tr­êng hîp nµy Chi nh¸nh nªn quan t©m vµ tham gia s©u h¬n vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ång thêi gi¸m s¸t chÆt chÏ ho¹t ®éng b¸n hµng cña doanh nghiÖp ®Ó thu håi nî. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp sö dông vèn sai môc ®Ých th× t×m c¸ch thu håi vèn ngay vµ khi thÊy cã nh÷ng biÓu hiÖn ch©y ú, lõa ®¶o th× kiªn quyÕt chuyÓn hå s¬ sang c¸c c¬ quan ph¸p luËt ®Ó gi¶i quyÕt. §èi víi lo¹i nî qu¸ h¹n nµy, nh»m ®Èy nhanh tèc ®é thu nî th× bªn c¹nh viÖc tÝch cùc chñ ®éng cña c¸n bé tÝn dông, Ng©n hµng còng nªn thµnh lËp tæ thu nî gåm mét sè c¸n bé cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c, cã mèi quan hÖ réng vµ ®­îc ®Æt d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc ®Ó cã ®iÒu kiÖn theo dâi s¸t sao doanh nghiÖp, tËn dông mäi kh¶ n¨ng ®Ó thu nî. §èi víi nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n kh«ng cßn kh¶ n¨ng thanh to¸n mµ ph¶i xö lý b»ng tµi s¶n thÕ chÊp. NghÞ ®Þnh 178/N§-CP vÒ kh¶ n¨ng ph¸t m¹i tµi s¶n ®· t¹o thuËn lîi, t¨ng tÝnh chñ ®éng rÊt lín trong viÖc xö lý tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè cho Ng©n hµng, tuy nhiªn trong nhiÒu tr­êng hîp viÖc ph¸t m¹i tµi s¶n th­êng gÆp khã kh¨n do sè tiÒn ph¸t m·i nhá h¬n vèn cÇn cÇn ph¶i thu håi, thêi gian ph¸t m·i dµi, nhiÒu chi phÝ ph¸t sinh, thËm chÝ lµ kh«ng ph¸t m·i ®­îc, trong nh÷ng tr­êng hîp nµy, Ng©n hµng nªn: +HoÆc dïng tµi s¶n ®Ó cho thuª vµ trùc tiÕp ®øng ra thu tiÒn. +Dïng tµi s¶n ®ã lµm vèn gãp liªn doanh. +Liªn hÖ víi Ng©n hµng kh¸c cã nhiÒu tµi s¶n thÕ chÊp thuËn lîi, Chi nh¸nh cã thÓ thu håi vµ dïng nã lµm ®Þa ®iÓm giao dÞch më thªm ®¹i lý, Quü TiÕt kiÖm. Nî qu¸ h¹n lµ ®iÒu kh«ng ai muèn x¶y ra, nhÊt lµ c¸n bé tÝn dông. Song nÕu ®· x¶y ra th× Ng©n hµng nªn cã biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó thu håi nî vÒ, tr¸nh rñi ro x¶y ra. Thùc tÕ trong thêi gian qua c«ng t¸c thu håi nî cßn chiÕm tû träng nhá so víi nî qu¸ h¹n, chñ yÕu vÉn dïng c¸c biÖp ph¸p khoanh nî, gia h¹n nî…§Ó gi¶m thÊp nî qu¸ h¹n trong thêi gian tíi, Chi nh¸nh nªn chó träng h¬n n÷a c«ng t¸c nµy. Bªn c¹nh ®ã nh­ ®· ®Ò cËp, ®Ó h¹n chÕ nî qu¸ h¹n míi tiÕp tôc ph¸t sinh Ng©n hµng cÇn cã biÖn ph¸p thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t c¸c mãn vay chÆt chÏ h¬n, ph¸t hiÖn sím nh÷ng dÊu hiÖu chñ yÕu cña nî qu¸ h¹n ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý phï hîp. Nh÷ng dÊu hiÖu cña nî qu¸ h¹n th­êng lµ: - S¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp bÞ thu hÑp biÓu hiÖn qua doanh sè b¸n hµng thÊp h¬n doanh sè cho vay, d­ nî kh«ng gi¶m. - C¸c kho¶n c«ng nî trong thanh to¸n cña doanh nghiÖp lín vµ tån ®äng l©u dµi, kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc dÉn tíi ®¬n vÞ thiÕu vèn ho¹t ®éng lµm ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng tr¶ nî Ng©n hµng. - Tån kho hµng ho¸ t­¬ng ®èi lín vµ trong thêi gian dµi do kh«ng tiªu thô ®­îc v× chÊt l­îng kÐm hoÆc do sù c¹nh tranh gi¶m gi¸ víi s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng. - TiÒn l·i hµng th¸ng doanh nghiÖp kh«ng tr¶ ®Òu ®Æn nh­ theo hîp ®ång tÝn dông ®· kÝ víi ng©n hµng, cã t×nh tr¹ng nî l·i. - Sè d­ trªn tµi kho¶n tiÒn göi, thanh to¸n ë Ng©n hµng gi¶m sót, xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng ph¸t hµnh sÐc qu¸ sè d­. - §¬n vÞ tr× ho·n viÖc nép c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. 6. T¨ng c­êng ho¹t ®éng Marketing ng©n hµng vµ ¸p dông chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý. Nh×n chung, ®¹i ®a sè c¸c NHTM ViÖt Nam hiÖn nay th× viÖc ¸p dông Marketing vµo ho¹t ®éng cßn rÊt h¹n chÕ, chØ tËp trung vµo c¸c ho¹t ®éng bÒ næi nh­ qu¶ng c¸o khuÕch tr­¬ng, cßn c¸c chøc n¨ng chñ lùc cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh thµnh c«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh nh­ nghiªn cøu kh¸ch hµng, x¸c ®Þnh thÞ tr­êng môc tiªu, ®Þnh vÞ h×nh ¶nh, n©ng cao vÒ chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng hÇu nh­ cßn rÊt mê nh¹t. HiÖn nay phßng Marketing cña Chi nh¸nh ch­a ®­îc thµnh lËp, g©y mét khã kh¨n rÊt lín cho ho¹t ®éng. Kh¸ch hµng tíi giao dÞch nh­ng ch­a cã sù ph©n tÝch ®¸nh gi¸ mét c¸ch cã khoa häc. Hå s¬ cña c¸c kh¸ch hµng ®­îc l­u tr÷ t¹i Ng©n hµng chñ yÕu ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c ph¸p lý chø Ýt khi ®­îc sö dông nh­ lµ mét tµi liÖu tham kh¶o tr­íc khi ra quyÕt ®Þnh. ViÖc øng dông c«ng nghÖ vµo ho¹t ®éng Ng©n hµng còng nh­ c¸c s¶n phÈm cÇn thiÕt ®Ó thu hót kh¸ch hµng vÉn chñ yÕu dùa vµo nh÷ng h­íng dÉn, kÕ ho¹ch cña NHCT ViÖt Nam chø ch­a cã sù nghiªn cøu, t×m hiÓu mét c¸ch cã môc ®Ých theo ®iÒu kiÖn hiÖn cã cña Ng©n hµng. Tuy r»ng thùc tÕ lµ phßng Marketing ch­a ®­îc thµnh lËp t¹i ®©y ®· g©y ra nh÷ng lùc c¶n lín cho ho¹t ®éng vµ hiÖu qu¶ cña Ng©n hµng. Nh­ng kh«ng v× thÕ mµ cho r»ng Marketing kh«ng ®­îc sö dông. Ho¹t ®éng Marketing ë ®©y bÞ xen lÉn vµ che khuÊt bëi ho¹t ®éng th­êng nhËt cña c¸c c¸n bé, nh©n viªn, nã ®­îc ph¶n ¸nh qua nh÷ng b¸o c¸o quý, n¨m cña c¸c phßng ban chøc n¨ng, sè l­îng kh¸ch hµng míi dÕn giao dÞch ngµy cµng t¨ng nh­: DÞch vô hµng kh«ng, c«ng ty Gèm sø…thÓ hÖn râ ë tæng doanh sè cho vay t¨ng lªn ®¸ng kÓ trong n¨m 2001. Do vËy cÇn thùc hiÖn: + C¸c nhµ qu¶n lý Ng©n hµng cÇn ph¶i chuyÓn sang t­ duy míi, lÊy quan ®iÓm Marketing lµm chñ ®¹o, cã tÇm nh×n chiÕn l­îc, cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch. TriÕt lý Marketing cÇn ®­îc th©m nhËp vµo c¸c bé phËn Ng©n hµng, tÊt c¶ c¸c nh©n viªn víi môc tiªu phôc vô tèi ®a nh÷ng g× kh¸ch hµng cÇn. Mçi c¸n bé ®Òu ph¶i coi m×nh lµ nh©n viªn. Thµnh lËp phßng chøc n¨ng Marketing trong c¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ ®Ó ®Ò ra vµ ®Þnh h­íng ho¹t ®éng Marketing mét c¸ch bµi b¶n, víi mét ®éi ngò nh©n viªn nh¹y bÐn, am hiÓu. Ng©n hµng nªn tiÕp tôc tæ chøc c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng ®Þnh k× 1 n¨m mét lÇn víi kh¸ch hµng truyÒn thèng, kh¸ch hµng lín. Th«ng qua nh÷ng dÞp nµy, Ng©n hµng cã thÓ cã ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u tõ phÝa kh¸ch hµng vµ ®ã còng lµ dÞp th¾t chÆt mèi quan hÖ víi hä. ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng: Chi nh¸nh NHCT- Hai Bµ Tr­ng nªn x©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng l©u dµi, Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng lu«n g¾n bã víi nhau, mèi quan hÖ nµy lu«n tån t¹i kh¸ch quan, bæ sung vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho nhau cïng ph¸t triÓn. CÇn thiÕt ph¶i ®¸nh gi¸ cao kh¸ch hµng truyÒn thèng, cã uy tÝn vµ më réng cã chän läc ®èi víi kh¸ch hµng míi. Kh¸ch hµng truyÒn thèng lµ kh¸ch hµng g¾n bã víi Ng©n hµng c¶ vÒ thêi gian vµ néi dung ho¹t ®éng, cã c¶ qu¸ tr×nh lÞch sö, hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai, g¾n liÒn víi Ng©n hµng tõ nh÷ng ngµy ®Çu ®Õn nay. §èi víi kh¸ch hµng cã uy tÝn ®iÒu dÔ nhËn thÊy lµ ®Òu thùc hiÖn tèt viÖc vay m­în, tr¶ nî sßng ph¼ng, cã tr¸ch nhiÖm víi ®ång vèn, sö dông vèn cã hiÖu qu¶ vµ cã l·i. V× vËy víi ®èi t­îng nµy, Ng©n hµng ph¶i hÕt søc quan t©m g¾n ho¹t ®éng kh¸ch hµng víi Ng©n hµng, thÈm ®Þnh vµ ®Çu t­ kÞp thêi c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶. CÇn x©y dùng trong lßng kh¸ch hµng nµy h×nh ¶nh Ng©n hµng lu«n gÇn gòi vµ hç trî kÞp thêi ®Ó s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao cho x· héi. Cã chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý, ­u ®·i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã sè d­ tiÒn vay lín vµ kh«ng cã nî qu¸ h¹n. Më réng cã chän läc ®èi víi kh¸ch hµng míi. TÝch cùc b»ng mäi biÖn ph¸p ®Ó thu hót kh¸ch hµng thuéc khu vùc Nhµ n­íc ®Ó cho vay khÐp kÝn c¶ ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n víi chu tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi thiÕt lËp vµ n©ng cao hiÖu qu¶ xö lý th«ng tin tÝn dông trªn c¬ së: Chi nh¸nh ph¶i lùa chän kh¸ch hµng b»ng nhiÒu gi¶i ph¸p cÇn thiÕt ®Ó më réng thÞ phÇn kh¸ch hµng ®èi víi c¸c Tæng c«ng ty. Ng©n hµng còng cÇn quan t©m ®Õn nh÷ng doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, bëi ®©y lµ mét lùc l­îng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ®ang ngµy cµng lín m¹nh, nh÷ng dù ¸n cña c¸c doanh nghiÖp nµy võa cã tÝnh kh¶ thi cao, thiÕt thùc víi ®êi sèng l¹i ®ãng gãp cho sù nghiÖp ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc. Víi nh÷ng kh¸ch hµng míi, viÖc cung cÊp tÝn dông sÏ cã phÇn nµo khã kh¨n h¬n, tÝnh rñi ro cao h¬n nªn ng©n hµng cÇn chó ý. Th«ng qua x©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng, Ng©n hµng cã thÓ tiÕn hµnh qu¶n lý kh¸ch hµng mét c¸ch s¸t thùc h¬n, chÝnh x¸c h¬n. nhê ®ã cã thÓ chñ ®éng trùc tiÕp tham gia vµo nh÷ng dù ¸n míi cña doanh nghiÖp tõ ®Çu, kh«ng ph¶i ®îi ®Õn lóc doanh nghiÖp tù mang dù ¸n ®Õn xin vay ®ång thêi Chi nh¸nh qua ®ã còng n¾m râ dù ¸n h¬n, gióp cho ho¹t ®éng tÝn dông hiÖu qu¶ h¬n. 7. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kiÓm tra tr­íc, trong vµ sau khi cho vay. Nh»m gióp cho Ng©n hµng cã ®­îc th«ng tin ®Ó duy tr× cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng tÝn dông phï hîp vµ ®¸p øng ®­îc sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cÇn thiÕt cÇn ph¶i thiÕt lËp mét c¬ chÕ vËn hµnh hîp lý, cã hiÖu qu¶ ®Ó gi¸m s¸t qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vèn tÝn dông tõ khi cho vay ®Õn khi thu håi c¶ gèc vµ l·i. Ng©n hµng cÇn thùc hiÖn theo c¸c b­íc sau: KiÓm so¸t tr­íc khi cho vay: Lµ viÖc t×m hiÓu sù ph¸t triÓn chung cña c¸c doanh nghiÖp th«ng qua c¸c th«ng tin kinh tÕ, qua ho¹t ®éng cña c¸c chî, c¸c siªu thÞ thÓ hiÖn viÖc tiªu thô s¶n phÈm, thÞ phÇn vµ chç m¹nh chç yÕu cña tõng doanh nghiÖp. BiÕt ®­îc c¸c doanh nghiÖp tr­íc khi ng­êi ta ®Õn vay lµ thÕ chñ ®éng cña Ng©n hµng, lµ mét ph­¬ng ph¸p tiÕp thÞ ®Ó tiªu thô nguån vèn ®· huy ®éng ®­îc. ¥ n­íc ta bé m¸y cung cÊp th«ng tin ch­a cã, c¸c Ng©n hµng l¹i bÞ ®éng chê kh¸ch hµng tíi vay tiÒn råi míi ®iÒu tra lµm cho viÖc kiÓm so¸t truíc cho vay bÞ l·ng quªn. KiÓm tra trong khi cho vay: §­îc tiÕn hµnh khi kh¸ch hµng ®Æt vÊn ®Ò vay vèn bao gåm: KiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn kho¶n vay vµ mÉu ch÷ kÝ, nh÷ng ng­êi liªn quan ph¶i kÝ theo chÕ ®é quy ®Þnh, ngµy th¸ng sè liÖu giÊy tê, c¸c lo¹i v¨n b¶n ®· khíp ®óng ch­a. KiÓm tra viÖc vay tiÒn, chuyÓn tiÒn vay thanh to¸n cho c¸c ®èi t¸c cña c¸c kh¸ch hµng, vay vèn cã ®óng vµ phï hîp víi môc ®Ých xin vay hay kh«ng, cã ®ñ c¨n cø hîp lÖ hay kh«ng. Khi mãn vay ®­îc duyÖt vµ gi¶i ng©n, c¸n bé tÝn dông ph¶i l­u gi÷ hå s¬ vay vèn vµ c¸c v¨n b¶n giÊy tê bæ sung kh¸c trong suèt qu¸ tr×nh theo dâi thu nî cho ®Õn khi thu hÕt nî vµ chuyÓn l­u hå s¬ theo quy ®Þnh. KiÓm tra sau khi cho vay: dùoc tiÕn hµnh sau khi ph¸t tiÒn vay tíi khi tr¶ nî xong. KiÓm tra viÖc sö dông vèn vay, ng¨n ngõa ng­êi vay sö dông vèn sai môc ®Ých, kiÓm tra vËt t­ ®¶m b¶o mãn vay ®Ó n¾m ®­îc mãn vay cña Ng©n hµng cã vËt t­ ®¶m b¶o hay kh«ng. KiÓm tra kh¶ n¨ng thu håi nî trªn c¬ së theo dâi qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vËt t­ hµng ho¸ h×nh thµnh tõ mãn vay vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Th«ng qua kiÓm so¸t sau, kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng kho¶n nî cã kh¶ n¨ng khã hoµn tr¶ ®óng h¹n, trªn c¬ së ®ã ®«n ®èc doanh nghiÖp gi¸m s¸t chÆt chÏ sö dông vèn vay nh»m thu håi nî ®óng k× h¹n vµ n¾m ®­îc kh¶ n¨ng thùc tÕ cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã cã c¬ së cho viÖc quyÕt ®Þnh ®Çu t­ c¸c kho¶n vay míi hay kh«ng. 8.Thùc hiÖn b¶o hiÓm tÝn dông. B¶o hiÓm tÝn dông lµ viÖc b¶o hiÓm sè vèn tÝn dông cña Ng©n hµng cÊp cho kh¸ch hµng vay, b¶o hiÓm tµi s¶n mµ ng­êi vay ®em thÕ chÊp cho Ng©n hµng. Cã c¸c h×nh thøc b¶o hiÓm phæ biÕn sau: Kh¸ch hµng vay vèn mua b¶o hiÓm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña hä. Trong tr­êng hîp nµy hä ®· b¶o hiÓm gi¸n tiÕp cho vèn Ng©n hµng v× hä sÏ cã nguån thu khi gÆp rñi ro trong kinh doanh vµ cã thÓ dïng nguån vèn ®ã ®Ó thanh to¸n nî Ng©n hµng. Ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng lµm Ng©n hµng ph¸t sinh thªm nghiÖp vô vµ chi phÝ mµ còng kh¸ an toµn. Do ®ã Ng©n hµng nªn khuyÕn khÝch c¸ch nµy b»ng viÖc xem xÐt ­u ®·i cho vay ®èi víi kh¸ch hµng cã mua b¶o hiÓm. Ng©n hµng h×nh thµnh c¸c quü dù phßng ®Ó bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i do kh«ng thu håi hÕt nî qu¸ h¹n, tõ ®ã h¹n chÕ nh÷ng hËu qu¶ xÊu cã thÓ x¶y ra mµ kh«ng lµm x¸o ®éng t×nh h×nh tµi chÝnh. MÆc dï Ng©n hµng cã thÓ lÊy vèn tù cã ®Ó bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i rñi ro, nh­ng vèn tù cã th­êng lµ rÊt nhá vµ th­êng lµ c¬ së huy ®éng vèn nªn viÖc h×nh thµnh quü dù phßng lu«n lµ cÇn thiÕt. Trong qu¸ tr×nh trÝch lËp c¸c quü dù phßng vÊn ®Ò cÇn ®­îc gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng lµ quü dù phßng sÏ trÝch tõ nguån nµo vµ trÝch nh­ thÕ nµo ®Ó võa ph¶n ¸nh ®­îc ®óng kÕt qu¶ kinh doanh võa n©ng cao chÊt l­îng cña Ng©n hµng. Ng©n hµng mua b¶o hiÓm cña c¸c tæ chøc chuyªn nghiÖp ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t­ cho vay cña m×nh. Tuy nhiªn theo biÖn ph¸p nµy th× Ng©n hµng ph¶i bá ra mét sè chi phÝ ®Ó tr¶ cho c«ng ty b¶o hiÓm, do vËy biÖn ph¸p nµy chØ nªn sö dông víi nh÷ng kho¶n ®Çu t­ lín, thêi h¹n dµi vµ Ng©n hµng chuyÓn mét phÇn chi phÝ cho kh¸ch hµng cïng san xÎ. 9. C¸c biÖn ph¸p kh¸c. 9.1.Gi¶i ph¸p vÒ nh©n tè con ng­êi. YÕu tè con ng­êi lu«n lµ yÕu tè chñ ®¹o cña mäi ho¹t ®éng v× ®ã lµ chñ thÓ quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng. Ng©n hµng ph¶i x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé tinh th«ng vÒ nghiÖp vô, hiÓu biÕt ph¸p luËt vµ ®¹o ®øc trong kinh doanh ®Ó lµm chñ b¶n th©n kh«ng lµm “nghÌo” t­ c¸ch cña m×nh trong tõng t×nh huèng kinh doanh, h¹i ®Õn quyÒn lîi chung. V× vËy Chi nh¸nh cÇn cã chÝnh s¸ch tuyÓn dông c¸n bé hîp lý ®Ó thu hót ®­îc nh÷ng sinh viªn suÊt s¾c, cã khiÕu trong lÜnh vùc Tµi chÝnh-Ng©n hµng ®· tèt nghiÖp ®¹i häc. Ngoµi ra, Chi nh¸nh còng cÇn cã chÝnh s¸ch ®·i ngé ®Æc biÖt ®Ó thu hót ®éi ngò chuyªn gia giái hoÆc mêi lµm cè vÊn, céng t¸c viªn. C¸c c¸n bé cña Chi nh¸nh cÇn ph¶i ®µo t¹o båi d­ìng thªm ®Ó n©ng cao tr×nh ®é vµ ph¶i th­êng xuyªn nghiªn cøu cËp nhËt c¸c th«ng tin vµ c¸c kiÕn thøc míi vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô. Tõ sù n¨ng ®éng cña c¸n bé sÏ ®em ®Õn cho Ng©n hµng nhiÒu kh¸ch hµng ch©n chÝnh lµm ¨n thùc thô. Nh­ vËy kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng sÏ t¨ng lªn. 9.2.Gi¶i ph¸p vÒ th«ng tin. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, c«ng t¸c th«ng tin trong Ng©n hµng ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn dÇn ®¸p øng ®­îc víi nh÷ng ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ. Phßng th«ng tin ®iÖn to¸n trong Ng©n hµng thùc hiÖn chøc n¨ng lµm ®Çu mèi thu thËp, xö lý, tæng hîp l­u tr÷, ph©n tÝch vµ truyÒn ®­a th«ng tin vÒ ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông vµ thanh to¸n cña Chi nh¸nh b»ng hÖ thèng m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ truyÒn tin. TriÓn khai thùc hiÖn tèt c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶n lý kÕ to¸n-tÝn dông MISAC, tiÕt kiÖm ®iÖn tö SAMIT. ChuyÓn ®æi mét sè ch­¬ng tr×nh sang m«i tr­êng Visual Basic, Visual Foxpro, triÓn khai ch­¬ng tr×nh BACKUP sè liÖu trªn m¸y chñ. Nghiªn cøu thu thËp th«ng tin tõ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng phôc vô cho ho¹t ®éng ng©n hµng nh­ tõ b¸o chÝ, sè liÖu thèng kª vµ nh÷ng ®Þnh h­íng chÝnh s¸ch tõ Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã, c¶i t¹o n©ng cÊp hÖ thèng m¹ng côc bé (BUS) chñ Chi nh¸nh thµnh m¹ng m¸y cã cÊu tróc, tèc ®é cao, c¬ b¶n ®· kh¾c phôc ®­îc hiÖn t­îng m¸y bÞ treo, ®ãng gãp mét phÇn quan träng trong c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ cña Ng©n hµng. Tuy vËy, chÝnh s¸ch th«ng tin t¹i Ng©n hµng míi chØ chó träng vµo viÖc øng dông m¸y mãc c«ng nghÖ vÒ phÇn cøng lµ chñ yÕu. Th«ng tin trong Ng©n hµng nh»m qu¶n lý vµ theo dâi kh¸ch hµng vÉn ch­a ®­îc ¸p dông. Qua ®ã cã thÓ thÊy ®­îc nh÷ng h¹n chÕ trong kinh doanh cña Ng©n hµng cã sù ®ãng gãp cña viÖc kh«ng sö dông tèt nhÊt hÖ thèng th«ng tin t¹i Chi nh¸nh, nã thÓ hiÖn qua c¬ cÊu nî qu¸ h¹n t¹i Ng©n hµng mµ chñ yÕu xuÊt ph¸t tõ dù ¸n vay vèn §µi Loan mµ Ng©n hµng tham gia. Th«ng tin mµ Ng©n hµng cã ®­îc th­êng lµ do: Thu thËp th«ng tin trùc tiÕp doanh nghiÖp xin vay. Thu thËp th«ng tin tõ nguån kh¸c. Thu thËp th«ng tin tõ c¸c nguån bªn ngoµi rÊt tèn kÐm vµ mÊt nhiÒu thêi gian, song do sù chÝnh x¸c vµ tÝnh kh¸ch quan nªn nã rÊt cã ý nghÜa. Do vËy ®Ó tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian vµ tiÒn cña ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng th«ng tin, Ng©n hµng nªn x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin th­êng xuyªn cña b¶n th©n Chi nh¸nh: + ThiÕt lËp hÖ thèng th«ng tin ph¶n håi: Ng©n hµng cÇn th­êng xuyªn thu thËp th«ng tin vÒ nh÷ng mèi quan hÖ kinh doanh, thÞ tr­êng mµ doanh nghiÖp quan t©m trong mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh vµ nhËn th«ng tin th­êng xuyªn tõ doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, nh÷ng th«ng tin nµy th­êng kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc thiÕu chÝnh x¸c do hÇu hÕt kh¸ch hµng kh«ng muèn c«ng khai ho¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh. V× vËy, ®Ó cã ®­îc th«ng tin chÝnh x¸c tõ phÝa kh¸ch hµng, Ng©n hµng nªn ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Thùc sù cã uy tÝn trong viÖc thu thËp th«ng tin, th«ng tin ph¶i chÝnh x¸c, cã tÝnh cËp nhËt. + §¶m b¶o tÝnh bÝ mËt cña c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc. + Gi÷a c¸c phßng ban cÇn cã th«ng tin ®a chiÒu, ®Æc biÖt gi÷a phßng nguån vèn, phßng kÕ to¸n vµ phßng kinh doanh. Khi mét kh¸ch hµng vay vèn t¹i Chi nh¸nh th× tµi kho¶n vµ tÊt c¶ c¸c kho¶n thanh to¸n qua Ng©n hµng ®Òu ph¶i ®­îc theo dâi th­êng xuyªn bëi phßng kÕ to¸n, song c¸n bé tÝn dông trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng còng cÇn n¾m ®­îc th«ng tin nµy. + ThiÕt lËp th«ng tin víi c¸c Ng©n hµng kh¸c trªn ®Þa bµn. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy sÏ tr¸nh ®­îc nh÷ng kho¶n vay ®¶o nî, rñi ro do thÕ chÊp cïng mét tµi s¶n t¹i nhiÒu Ng©n hµng. + Thu thËp th«ng tin tõ quan hÖ kh¸ch hµng l©u dµi. NÕu ®¬n vÞ ®· cã mèi quan hÖ thanh to¸n, tÝn dông víi Ng©n hµng trong mét thêi gian dµi th× nh×n vµo ho¹t ®éng qu¸ khø cña kh¸ch hµng cã thÓ biÕt ®­îc nh÷ng th«ng tin h÷u Ých ®èi víi kho¶n tiÒn s¾p cho vay. Nh÷ng th«ng tin ®ã cho phÐp ®¸nh gi¸ mét c¸ch nhanh chãng vµ t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vÒ kh¶ n¨ng sö dông vèn vay, th¸i ®é cña ng­êi vay. ViÖc nµy sÏ gi¶m ®­îc chi phÝ vµ thêi gian thu thËp th«ng tin gióp Ng©n hµng xö lý vÊn ®Ò ®­îc dÔ dµng h¬n, tõ ®ã c¸c kÕt luËn cho vay hoÆc tõ chèi chÝnh x¸c h¬n. Ng©n hµng cÇn tiÕp tôc më réng ®Çu t­ vèn tÝn dông ®óng h­íng, phï hîp víi quy m« nguån vèn huy ®éng vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý cña chi nh¸nh, chó träng t×m kiÕm c¸c dù ¸n ®Çu t­ cã tÝnh kh¶ thi, më réng quy m« tÝn dông, trong ®ã c¸c dù ¸n trung vµ dµi h¹n cÇn ®­îc ­u tiªn. Tãm l¹i, Chi nh¸nh nªn thôc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu sau: - T¨ng c­êng huy ®éng vèn ®Æc biÖt lµ nguån vèn trung vµ dµi h¹n. - Chó träng n©ng cao kiÕn thøc nghiÖp vô cña c¸n bé tÝn dông nh­ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n vay vèn, ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh cña kh¸ch hµng… - T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t, sö dông cã hiÖu qu¶ th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, chó träng nghiÖp vô phßng ngõa rñi ro, chñ ®éng ph¸t hiÖn vµ cã biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro h÷u hiÖu. - T¨ng c­êng c«ng t¸c Marketing ng©n hµng, giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña ng©n hµng, qua ®ã h­íng dÉn kh¸ch hµng lùa chän, ®ång thêi ®Ó kh¸ch hµng hiÓu thªm vÒ Ng©n hµng. - Kh«ng ngõng ®æi míi phong c¸ch giao dÞch víi kh¸ch hµng ®Æc biÖt t¹i c¸c Quü tiÕt kiÖm, c¸c phßng kinh doanh, kÕ to¸n tµi chÝnh víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, chu ®¸o tËn t×nh. X©y dùng v¨n ho¸ giao tiÕp lÞch sù v¨n minh cña NHCT ViÖt Nam nãi chung vµ Chi nh¸nh NHCT- Hai Bµ Tr­ng nãi riªng. III. Mét sè kiÕn nghÞ. 1. KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc vµ NHNN ViÖt Nam. Nh»m duy tr× mét nÒn kinh tÕ æn ®Þnh v÷ng ch¾c vµ ph¸t triÓn, thu nhËp cña ng­êi d©n sÏ t¨ng khi nÒn s¶n xuÊt x· héi t¨ng.TÊt yÕu nhu cÇu sö dông c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng sÏ t¨ng, do ®ã Nhµ n­íc cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« t¹o sù hç trî cho nhau. Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m ®¶m b¶o mét m«i tr­êng kinh doanh æn ®Þnh cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ NHTM. Ban hµnh, hoµn thiÖn vµ ®ång bé ho¸ c¸c bé luËt vµ v¨n b¶n luËt cã liªn quan. Cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch thuËn lîi, cã hiÖu qu¶ vÒ tµi chÝnh, thÞ tr­êng nh»m t¨ng c­êng cñng cè ph¸t triÓn æn ®Þnh l©u dµi tr¸nh t×nh tr¹ng khi vèn tÝn dông ®· ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n, ph­¬ng ¸n ch­a kÞp thu håi th× l¹i ®· cã sù thay ®æi chÝnh s¸ch, khiÕn cho nî Ng©n hµng kh«ng thu håi ®­îc. Mét sè kiÕn nghÞ CÇn cã c¸c v¨n b¶n liªn ngµnh nh»m phèi hîp kÕt hîp chÆt chÏ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng víi ho¹t ®éng cña c¸c bé, ngµnh liªn quan nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña Ng©n hµng. VÝ dô gi÷a Ng©n hµng víi Bé T­ ph¸p, Bé Th­¬ng m¹i, Bé Tµi ChÝnh, Tæng Côc thuÕ… Bé tµi chÝnh cÇn tæ chøc thùc hiÖn tèt viÖc kiÓm tra buéc c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh h¹ch to¸n theo ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª vµ ®¶m b¶o sè liÖu chÝnh x¸c, trung thùc vµ kÞp thêi nh»m gióp cho Ng©n hµng cã ®­îc c¸c th«ng tin tµi chÝnh lµm cho viÖc ph©n tÝch tÝn dông ®­îc kÞp thêi chÝnh x¸c. Nªn giao cho mét c¬ quan tiÕn hµnh thèng kª tæng hîp c¸c tØ lÖ tµi chÝnh cña c¸c ngµnh, rót ra hÖ thèng c¸c tØ lÖ trung b×nh hµng n¨m ®Ó lµm c¨n cø ph©n tÝch kinh tÕ, so s¸nh ®¸nh gi¸ c¸c doanh nghiÖp ®ang ë trong t×nh tr¹ng nµo tèt, trung b×nh hay yÕu kÐm. ViÖc ban hµnh, hoµn thiÖn vµ ®ång bé ho¸ c¸c bé luËt, v¨n b¶n ph¸p luËt ph¶i t¹o ra sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp trong tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, dÇn xo¸ bá nh÷ng ­u ®·i ®èi víi c¸c DNNN ®Ó t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh trong nÒn kinh tÕ. ChÝnh phñ vµ NHNN cÇn t¹o ra hµnh lang ph¸p lý ®Ó c¸c NHTM cã quyÒn tù chñ ®øng ra tæ chøc b¸n tµi s¶n, cÇm cè, thÕ chÊp ®Ó thu håi vèn ®èi víi c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n, ®Æc biÖt cÇn cã chÝnh s¸ch ­u tiªn ®èi víi nh÷ng kho¶n nî khã thu håi ph¸t sinh nh­ miÔn thuÕ doanh thu, thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt… Nhµ n­íc cÇn t¨ng vèn ®iÒu lÖ cña c¸c NHTM quèc doanh nh»m t¨ng tiÒm lùc tµi chÝnh, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ søc ®Ò kh¸ng cña hÖ thèng ng©n hµng tr­íc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch cho vay hîp lý ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc chuyÓn sang Cæ phÇn ho¸. Kiªn quyÕt s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, chØ ®Ó tån t¹i nh÷ng doanh nghiÖp c«ng Ých, doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, nh÷ng doanh nghiÖp thùc sù cÇn thiÕt cho ph¸t triÓn d©n sinh, t¹o ®iÒu kiÖn cho n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông. Trong viÖc nhanh chãng tæ chøc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp cÇn tËp trung vµo viÖc ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. §©y lµ mét biÖn ph¸p nh»m huy ®éng c¸c nguån lùc tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c tham gia vµo ph¸t triÓn kinh tÕ. Thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ sÏ t¹o c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp t¨ng vèn tù cã, trang tr¶i nî nÇn, t¹o ra søc c¹nh tranh míi d­íi mét h×nh thøc qu¶n lý míi. NÕu chóng ta kh«ng khÈn tr­¬ng thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ th× c¸c doanh nghiÖp sÏ mÊt ®i c¬ héi tiÕp cËn víi c¸c kho¶n tÝn dông lín, còng nh­ c¬ héi ph¸t triÓn khi mµ thÞ tr­êng chøng kho¸n n­íc ta míi ra ®êi. V× vËy cæ phÇn ho¸ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn hiÖn nay trong nÒn kinh tÕ, ®ã lµ c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i th× thõa vèn tÝn dông t¹m thêi nh­ng kh«ng cho vay ®­îc, trong khi c¸c doanh nghiÖp l¹i thiÕu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh nh­ng l¹i bÞ trãi buéc vÒ c¬ chÕ tÝn dông hiÖn hµnh cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i hiÖn nay. Thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm to¸n chÆt chÏ §Ó gióp c¸c Ng©n hµng xÐt duyÖt hå s¬ xin vay vèn cña c¸c kh¸ch hµng ®­îc chÝnh x¸c, b¸o c¸o tµi chÝnh cña kh¸ch hµng ph¶i ph¶n ¸nh ®óng t×nh h×nh thùc tÕ, ®ång thêi viÖc thu thËp th«ng tin cña Ng©n hµng còng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi vµ chÝnh x¸c. Muèn vËy Nhµ n­íc nªn sím ban hµnh quy chÕ tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi nh÷ng khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh. Qua ®ã t¨ng c­êng tÝnh hiÖu lùc ph¸p lý, ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé chuÈn mùc cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé Ng©n hµng cã nh÷ng kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng. ViÖc chÊn chØnh c«ng t¸c kiÓm to¸n ph¶i ®i ®«i víi n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n. HiÖn nay ë n­íc ta ®· cã hÖ thèng kiÓm to¸n nhµ n­íc, 15 c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp bao gåm c¸c c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi, c«ng ty liªn doanh, c«ng ty kiÓm to¸n cña Nhµ n­íc vµ tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, song hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty nµy ch­a cao, mét phÇn lµ do quan niÖm cña c¸c doanh nghiÖp th­êng rÊt ng¹i thùc hiÖn kiÓm to¸n do nhiÒu lÝ do kh¸c nhau: cã thÓ sî kiÓm to¸n ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai sãt vÒ kÕ to¸n hay kiÓm to¸n sÏ ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò mµ doanh nghiÖp cßn giÊu kÝn. Chi phÝ cao cho c«ng t¸c kiÓm to¸n còng lµ nguyªn nh©n khiÕn doanh nghiÖp kh«ng muèn thùc hiÖn. TiÕn tíi Nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh chÕ ®é kiÓm to¸n b¾t buéc ®èi víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp, qua ®ã ®Ó ®¶m b¶o ®é tin cËy cho c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­. §èi víi NHNN T¨ng c­êng hiÖu lùc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chøc n¨ng gi¸m s¸t kiÓm tra ®¶m b¶o an toµn hÖ thèng ng©n hµng. NHNN nªn h×nh thµnh c¬ quan ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vÒ tµi chÝnh vµ dù b¸o xu h­íng ph¸t triÓn cña Ng©n Hµng Th­¬ng M¹i trªn c¬ së ®ã kÞp thêi ®iÒu chØnh c¸c quy ®Þnh vµ biÖn ph¸p gi¸m s¸t. Sím ®­a ra c¸c c«ng ty mua b¸n nî vµ c«ng ty khai th¸c tµi s¶n vµo ho¹t ®éng ®Ó xö lý nî vµ tµi s¶n thÕ chÊp tån ®äng, cho phÐp NHTM ®­îc ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p thÝch hîp víi tõng lo¹i tµi s¶n ngoµi nh÷ng biÖn ph¸p th«ng th­êng hiÖn nay ®Ó khai th¸c kÓ c¶ chÊp nhËn viÖc b¸n thÊp h¬n gi¸ trÞ nhËn cÇm cè, thÕ chÊp, coi ®ã lµ hiÖn t­îng kinh tÕ b×nh th­êng ®Ó cã vèn lu©n chuyÓn. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ hiÖn nay Trung t©m th«ng tin Ng©n hµng cña n­íc ta cßn ch­a kÞp thêi ®Çy ®ñ, ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ n­íc chÊn chØnh ho¹t ®éng cña trung t©m th«ng tin tÝn dông tõ kh©u cËp nhËt sè liÖu, cung cÊp sè liÖu ®¶m b¶o th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi. 2.KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Trªn c¬ së c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt h­íng dÉn cña ChÝnh phñ, NHNN vÒ: quy chÕ ®¶m b¶o tiÒn vay, c¸c quy ®Þnh vÒ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh, quy ®Þnh vÒ viÖc trÝch lËp quü dù phßng rñi ro tÝn dông, thµnh lËp vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña trung t©m th«ng tin phßng ngõa rñi ro… NHCT VN nªn nghiªn cøu vµ bæ sung cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña Ng©n hµng, tõ ®ã ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n ®Ó h­íng dÉn c¸c Chi nh¸nh thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. T¨ng c­êng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng t¸c thanh tra, kiÓm so¸t trong toµn hÖ thèng gi¸m s¸t vµ ®«n ®èc kÞp thêi nh÷ng biÓu hiÖn sai ph¹m cña c¸c Chi nh¸nh, nhÊt lµ trong ho¹t ®éng tÝn dông. Nghiªn cøu vµ cho ra ®êi c«ng ty chuyªn ph¸t m¹i tµi s¶n thuéc Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam ®Ó gióp ®ì, t­ vÊn cho c¸c Chi nh¸nh gÆp khã kh¨n trong viÖc ph¸t m¹i tµi s¶n hoÆc trùc tiÕp thùc hiÖn ®èi víi nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín mµ c¸c Chi nh¸nh kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc. X©y dùng mét hÖ thèng qu¶n lý nguån nh©n lùc cã hiÖu qu¶ h¬n, t¨ng c­êng h¬n n÷a viÖc tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é vµ n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸n bé tÝn dông Ng©n hµng. Quy ®Þnh râ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸n bé trong viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô tÝn dông ®Ó më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông, cã chÕ ®é th­ëng ph¹t râ rµng ®Ó khuyÕn khÝch vµ n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tÝn dông. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông Ng©n hµng, qua thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th­¬ng Hai Bµ Tr­ng, em m¹nh d¹n nªu lªn víi hi väng ®­îc Ban gi¸m ®èc Ng©n hµng tham kh¶o. KÕt luËn LÜnh vùc kinh doanh tiÒn tÖ tÝn dông lµ mét lÜnh vùc phøc t¹p cã nhiÒu rñi ro so víi c¸c lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c. Nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi toµn bé hÖ thèng NHTM ViÖt Nam hiÖn nay. §©y lµ vÊn ®Ò võa khã võa réng l¹i võa phøc t¹p vµ cã liªn quan tíi nhiÒu lÜnh vùc, nhiÒu cÊp, nhiÒu ngµnh. Nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt trong chuyªn ®Ò chØ lµ mét phÇn nhá trong toµn bé nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn thùc hiÖn, khã tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i nghiªn cøu ®Ó hoµn thiÖn thªm. Em mong r»ng nh÷ng ý kiÕn ®ã sÏ gãp phÇn nhá bÐ trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th­¬ng Hai Bµ Tr­ng. MÆc dï cã cè g¾ng nh­ng do d©y lµ mét vÊn ®Ò t­¬ng ®èi réng vµ tr×nh ®é b¶n th©n cã h¹n nªn trong bµi viÕt cã nhiÒu thiÕu sãt. Em mong nhËn ®­îc sù ®¸nh gi¸, gãp ý cña thµy c« ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Môc lôc Lêi më ®Çu Ch­¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i. 3 I. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i 3 II. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña NHTM 5 1. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn 5 2. Ho¹t ®éng sö dông vèn 6 3. Ho¹t ®éng trung gian thanh to¸n 6 III. Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i 7 1. TÝn dông Ng©n hµng 7 2. TÝn dông Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ tÊt yÕu kh¸ch quan 9 3.Vai trá tÝn dông cña Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 11 4.C¸c ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i 14 4.1 Ho¹t ®éng cho vay 14 4.2 Ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh 16 4.3 Ho¹t ®éng b¶o l·nh 16 4.4 Ho¹t ®éng chiÕt khÊu 17 IV. ChÊt l­îng tÝn dông cña NHTM 16 1. Kh¸i niÖm chÊt l­îng tÝn dông 16 2. C¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tÝn dông NHTM 18 2.1 ChØ tiªu tæng d­ nî 18 2.2 Tû lÖ nî qu¸ h¹n 19 2.3 Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn 19 2.4 ChØ tiªu lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng tÝn dông 20 3.C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng tÝn dông cña Ng©n hµng 20 3.1 Nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan 21 3.2 Nh÷ng nh©n tè chñ quan 22 3.3 C¸c yÕu tè tõ kh¸ch hµng 24 4. Y nghÜa cña viÖc nghiªn cøu chÊt l­îng tÝn dông 24 CH¦¥NG II Thùc tr¹ng ch©t l­îng tÝn dông t¹i Chi nh¸nh NHCT – HBT 25 I. Kh¸i qu¸t chung vÒ Chi nh¸nh 25 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh NHCT- HBT...25 2. C¬ cÊu tæ chøc cña Chi nh¸nh 26 3. C¸c s¶n phÈm dÞch vô vµ mét sè thµnh tùu ®¹t ®­îc trong thêi gian qua. 29 3.1 C¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng 29 3.2 Mét sè thµnh tùuc ®· ®¹t ®­îc 30 II.C¬ cÊu kh¸ch hµng trªn QuËn Hai Bµ Tr­ng 30 III. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông t¹i Chi nh¸nh 32 1. T×nh h×nh huy ®éng vèn 32 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng 34 2.1 C¬ cÊu d­ nî t¹i Chi nh¸nh 34 2.2 T×nh h×nh Cho vay – Thu nî 37 2.3 ChØ tiªu hiÖu suÊt sö dông vèn 39 2.4 Thùc tr¹ng nî qu¸ h¹n t¹i Chi nh¸nh 40 2.5 KÕt qu¶ kinh doanh tÝn dông 43 3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng chÊt l­îng tÝn dông t¹i Chi nh¸nh NHCT – Hai Bµ TR­ng 45 3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc 45 3.2 Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ 47 3.3 Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ 48 CH¦¥NG III Mét sè gi¶i phÊp nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông t¹i Chi nh¸nh NHCT – Hai Bµ Tr­ng 51 I. §Þnh h­íng kinh doanh vµ môc tiªu trong thêi gian tíi 51 II. Mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ 52 1. C¸c biÖn ph¸p ®Ó t¹o vèn 52 2. Më réng kh¸ch hµng 53 2.1 §èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc 54 2.2 T¨ng c­êng cho vay víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 54 3. VÒ h×nh thøc cho vay 55 4. N©ng cao hiÖu qu¶ kh©u thÈm ®Þnh 56 5. TÝch cùc xö lý nî qu¸ h¹n 57 6. T¨ng c­êng ho¹t ®éng Marketing ng©n hµng vµ ¸p dông chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý 59 7. N©ng cao hiÖu qña ho¹t ®éng kiÓm tra tr­íc, trong, vµ sau khi cho vay 61 8.Thùc hiÖn b¶o hiÓm tÝn dông 62 9. C¸c biÖn ph¸p kh¸c 62 9.1 Gi¶i ph¸p vÒ nh©n tè con ng­êi 62 9.2 Gi¶i ph¸p vÒ th«ng tin 63 III. Mét sè kiÕn nghÞ 65 1. KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc vµ NHNN ViÖt Nam 65 2. KiÕn nghÞ víi NHCT ViÖt Nam 68 KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o TiÒn tÖ, ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh Frederic Mýshkin. Gi¸o tr×nh NghiÖp vô Ng©n hµng NXB TP Hå ChÝ Minh. Gi¸o tr×nh “ Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp” Tr­êng §HKTQD Ng©n hµng Th­¬ng m¹i. EdwardW.reed&Edward .gill Vay vèn Ng©n hµng tõ lý thuyÕt ®Õn thùc hµnh. NXB thèng kª 2000 C¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng (1999-2001). LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông (1997). T¹p chÝ Ng©n hµng. T¹p chÝ thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ. 10. T¹p chÝ tµi chÝnh 11. Quy chÕ tÝn dông do NHCT ViÖt Nam ban hµnh. NhËn xÐt cña gi¸o viªn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng.DOC
Luận văn liên quan