Luận văn Một số giải phỏp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Tài sản cố định tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình tài chính doanh nghiệp thương mại: Trường đại học thương mại, NXB DHQG năm 2005 2. Giáo trình tài chính doanh nghiệp: NXB Lao động năm 2003 3. Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp: NXB Tài chính năm 1999 4. Tài chính doanh nghiệp: trường đại học Kinh tế thành phố HCM, NXB Thống kê năm 2004 5. Một số văn bản, Thông tư, nghị định do bộ tài chính ban hành năm 2003. 6. Tạp chí tài chính MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương I: Những vấn đề chung về TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong các doanh nghiệp hiện nay 3 I.Vai trò của TSCĐ đối với hoạt động của các Doanh nghiệp 3 1.Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 3 1.1.Khái niệm 3 1.2.Đặc điểm của TSCĐ 4 2. Phân loại TSCĐ 5 2.1. Căn cứ vào hình thái biểu hiện 5 2.2. Căn cứ vào mục đích sử dụng 7 2.3. Căn cứ vào công dụng kinh tế 8 2.4. Căn cứ vào tình hình sử dụng 9 2.5. Căn cứ vào nguồn hình thành 10 2.6. Căn cứ vào quyền sở hữu 11 3. Vai trò của tài sản cố định trong các doanh nghiệp 11 II. Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 12 1. Mục đích và yêu cầu 12 1.1. Mục đích 12 1.2. Yêu cầu của công tác quản lý TSCĐ 13 2. Nội dung công tác quản lý tài sản cố định 15 2.1. Khai thác và tạo lập nguồn vốn thích hợp để hình thành và duy trì quy mô tài sản cố định phù hợp 15 2.2.Quản lý quá trùnh sử dụng TSCĐ 16 2.2.1.Quản lý quá trình đầu tư hình thành kết cấu TSCĐ hợp lý 16 2.2.2. Quản lý quá trình khấu hao và thu hồi vốn khấu hao 16 3. Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 21 3.1. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 21 3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng TSCĐ 23 3.2.1. Nhân tố khách quan 23 3.2.2. Nhân tố chủ quan 26 3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ 28 3.4. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 29 Chương II: Thực trạng quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội 32 I. Tổng quan về Công ty cổ phần xe khách Hà Nội 32 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 32 1.1. Giới thiệu về công ty cổ phần xe khách Hà Nội 32 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 33 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội 34 3. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty 40 4. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty. 41 5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 43 II. Tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội 44 1.Công tác quản lý TSCĐ tại Công ty 45 1.1. Lập kế hoach quản lý TSCĐ 45 1.2.Tổ chức theo dõi thực hiện kế hoạch 45 1.3. Công tác kiểm tra, kiểm soát các báo cáo của Công ty 47 2. Đánh giá tình hình sử dụng TSCĐ 48 2.1. Thực tramg kết cấu TSCĐ của Công ty 48 2.2. Nguồn vốn hình thành TSCĐ của Công ty 51 2.3. Giá trị còn lại của TSCĐ 52 2.4. Đánh giá tình hình tăng giảm của TSCĐ theo nguyên giá 53 3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định 56 3.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các đoàn xe 56 3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định 57 4. Một số kết quả đạt được và hạn chế trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định. 60 4.1. Một số kết quả 60 4.2. Những hạn chế còn tồn tại 61 Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội 63 I. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới 63 II. Những thuận lợi và những khó khăn trong quá trình quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định 64 1.Thuận lợi 64 2.Khó khăn 65 III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 67 1.Giải pháp chung 67 2.Giải pháp cụ thể 71 3.Một số kiến nghị đề xuất 84 Kết luận 87 Danh mục tài liệu tham khảo 88 LỜI MỞ ĐẦU Trong lịch sử phát triển loài người, mỗi xó hội đều có một nền văn minh đặc trưng riờng cho từng xó hội ấy. Đi cùng với nền văn minh ấy có những cách thức, phương thức, công cụ lao động và cơ sở vật chất đặc trưng riêng. Ngày nay với sự phỏt triển như vũ bóo của khoa học kỹ thuật thỡ lao động thủ công phải nhường chỗ cho các máy móc thiết bị hiện đại. Có thể nói tài sản cố định đóng một vai trò quan trọng trong lao động sản xuất và góp phần tạo ra những thành tựu của xã hội. Do vậy dù là loại hình doanh nghiệp nào, thuộc bất cứ thành phần kinh tế gì, quy mô lớn hay nhỏ, muốn tồn tại và cạnh tranh thành công thì đều phải hết sức quan tâm đầu tư cho tài sản cố định, yêu cầu đặt ra là phải quản lý một cách chặt chẽ và hiệu quả đối với tài sản cố định. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, thì tài sản cố định của các doanh nghiệp vì nhiều lý do mà bị hao mòn, sử dụng không hợp lý, lãng phí làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ thực trạng trên, có thể thấy rằng hơn lúc nào hết, đã đến lúc ta phải quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa để đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định, có như vậy mới đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Sau một thời gian thực tập tại Cụng ty cổ phần xe khỏch Hà Nội, xuất phát từ thực tế thực tế tình hình sử dụng tài sản cố định tại Công ty, trên cơ sở những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập tại nhà trường, em đã lựa chọn đề tài“ Một số giải phỏp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Tài sản cố định tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội” Đề tài được thực hiện với mục đích: Hệ thống hóa một cách khoa học và làm rừ những lý luận chung về Tài sản cố định hiện hành ở Việt Nam. Xuất phỏt từ thực tế tỡnh hỡnh sử dụng Tài sản cố định trong các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần xe khách Hà Nội nói riêng để tỡm ra những mặt cũn tồn tại, hạn chế cần khắc phục của việc quản lý sử dụng tài sản cố định. Đề tài kết hợp lý luận đó học ở trường với tỡm hiểu thực tế trờn cơ sở thực tập tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội để thu thập những thông tin định tính, định lượng về tài sản cố định. Đồng thời sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức sử dụng tài sản cố định của Công ty, từ đó đề xuất những giải pháp thớch hợp. Kết cấu của luận văn gồm 3 chương Chương I: Những vấn đề cơ bản về TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong các doanh nghiệp hiện nay. Chương II: Thực trạng quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội. Chương III: Một số giải phỏp nhằm nõng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội. CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY I. Vai trũ của TSCĐ đối với hoạt động của các Doanh nghiệp. 1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 1.1.Khỏi niệm. Trong bất cứ một quỏ trỡnh kinh doanh nào đều phải có 3 yếu tố cơ bản: đối tượng lao động, tư liệu lao động và sức lao động. Bộ phận tư liệu lao động có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài(như nhà xưởng, văn phũng, mỏy múc thiết bị, phương tiện vận tải )được gọi là những TSCĐ. Tài sản cố định theo nghĩa chung nhất được hiểu là tất cả những tư liệu lao động có giá trị tương đối lớn, thời gian sử dụng tương đối dài và tham gia vào nhiều chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Theo cỏch hiểu trờn thỡ TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu phục vụ cho quá trỡnh kinh doanh của cỏc doanh nghiệp trong nhiều chu kỳ kinh doanh. Hay đây là bộ phận quan trọng biểu hiện quy mô cơ sở vật chất kỹ thuật chủ yếu của doanh nghiệp mà biểu hiện của nó trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển là các phương tiện vận tải, nhà xưởng, bến bói Trong thực tế tùy theo mỗi quốc gia mà TSCĐ được quy định theo những tiêu chuẩn khác nhau, thậm chí ngay trong cả một quốc gia ở những thời kỳ khác nhau mà cũng có thể đưa ra các tiêu chuẩn khác nhau về TSCĐ, mục đích là để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế trong các thời kỳ đó. Ở Việt nam hiện nay, căn cứ vào quyết định số 206/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng bộ tài chính ban hành ngày 12/12/2003: Các tài sản được nghi nhận là tài sản cố định phải thoả món đồng thời cả 4 tiêu chuẩn sau: + Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do tài sản đó mang lại hoặc từ việc sử dụng tài sản đó. + Nguyờn giỏ tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy. + Thời gian sử dụng ước tính trên một năm. + Có đủ giá trị theo quy định hiện hành. Những tài sản không hội đủ các tiêu chuẩn trên được coi là tài sản lưu động của doanh nghiệp, bao gồm những tài sản là đối tượng lao động với quá trỡnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và những tư liệu lao động có giá trị nhỏ hoặc thời gian sử dụng ngắn. Việc nhận biết và phân biệt TSCĐ với tài sản lưu động của Doanh nghiệp cú ý nghĩa quan trọng khụng chỉ trong cụng tỏc nghiờn cứu mà cũn giỳp cho Doanh nghiệp quản lý, sử dụng tài sản một cỏch tốt nhất. Do đó để phân biệt được TSCĐ và tài sản lưu động ta cần biết TSCĐ có những đặc điểm gỡ?. 1.2. Đặc điểm của TSCĐ. Trong thực tế có nhiều loại TSCĐ khác nhau và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, song chúng đều có những đặc điểm chung sau: - TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với vai trũ là cỏc tư liệu lao động chủ yếu. - Trong quỏ trỡnh tồn tại, hỡnh thỏi vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của TSCĐ hầu như không thay đổi. Song giá trị và giá trị sử dụng giảm dần. Khi các TSCĐ tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thỡ giỏ trị của chỳng được dịch chuyển dần từng bộ phận vào chi phí kinh doanh hay vào giá trị sản phẩm, dịch vụ tạo ra. Bộ phận dịch chuyển này là yếu tố cấu thành chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nó phải được bù đắp lại dưới hỡnh thỏi giỏ trị mỗi sản phẩm, dịch vụ được tiêu thụ.

doc91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1403 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải phỏp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Tài sản cố định tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cã m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i míi nhËp vÒ. Bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cã th©m niªn c«ng t¸c l©u n¨m khã kh¨n trong viÖc nhËn thøc c«ng nghÖ kü thuËt míi, mét sè c«ng nh©n míi ®­îc tuyÓn vµo cßn ch­a thùc sù th¹o nghÒ. Do ®ã viÖc tæ chøc c¸c líp tËp huÊn bæ sung kiÕn thøc cho c«ng nh©n viªn lµ thùc sù cÇn thiÕt mµ C«ng ty sím kh¾c phôc trong thêi gian tíi. Tãm l¹i, bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng mµ C«ng ty ®¹t ®­îc, C«ng ty cßn gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n g©y c¶n trë tíi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh còng nh­ ¶nh h­ëng xÊu tíi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc nghiªn cøu t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn ®Ó ®­a ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Õn th¾ng lîi lµ ®iÒu cÇn thiÕt Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña C«ng ty trong thêi gian tíi. Víi møc ®Çu t­ nh­ hiÖn nay, TSC§ cña C«ng ty vÉn cßn trong t×nh tr¹ng l¹c hËu,n¨ng lùc ho¹t ®éng thÊp. C¸c TSC§ lµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh th× cã ®Õn mét nöa sè ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®· cã thêi gian ho¹t ®éng tõ 8 n¨m ®Õn 10 n¨m trë lªn, cã ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng ®­îc 16 n¨m. Nªn t×nh tr¹ng kü thuËt, chÊt l­îng ph­¬ng tiÖn kh«ng ®­îc ®¶m b¶o tèt nhÊt, trong thêi gian ho¹t ®éng rÊt dÔ gÆp ph¶i rñi ro, háng hãc, g©y tai n¹n…§iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh m¹ng vµ t×nh h×nh søc kháe cña kh¸ch hµng vµ ng­êi d©n. N¾m b¾t ®­îc t×nh tr¹ng yÕu kÐm trªn cña c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. Trong c¸c n¨m qua, C«ng ty ®· rÊt cè g¾ng mua s¾m ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i míi, tiÕn hµnh söa ch÷a, b¶o d­ìng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c¸c ph­¬ng tiÖn Scò ®¶m b¶o ®ñ yªu cÇu kü thuËt ®Ó ho¹t ®éng. Trong ®¹i héi cæ ®«ng cuèi n¨m 2005 cña C«ng ty ®· nªu râ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian tíi: - T¨ng doanh thu ®Ó cã thÓ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. C¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng, ®Ó ng­êi lao ®éng yªn t©m lµm viÖc, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. - §Ó thùc hiÖn tèt nghÞ ®Þnh 92/CP cña ChÝnh phñ vÒ viÖc c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh vËn t¶i b»ng «t«. Nh÷ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tham gia vËn chuyÓn th× C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh lµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®ã ®Ó ®­a vµo kinh doanh,. Cßn nh÷ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vÉn cã sö dông ®­îc thØ c«ng ty tiÕn hµnh b¶o d­ìng, söa ch÷a ®Ó kh«ng lµm cho viÖc kinh doanh bÞ gi¸n ®o¹n. N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c l¸i xe, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô ®Ó thu hót kh¸ch hµng. C«ng ty th­êng xuyªn huÊn luyÖn cho c¸c l¸i xe vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, vÒ an toµn giao th«ng, ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p th­ëng ph¹t nghiªm minh ¸p dông cho c¸c l¸i xe nh»m n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña l¸i xe ®èi víi nh÷ng chuyÕn xe, t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng. Cã thÓ nãi tÊt c¶ c¸c môc tiªu ®Ò ra ë trªn cña C«ng ty ®Òu nh»m môc ®Ých chung cho C«ng ty lµ t¨ng lîi nhuËn. Do ®ã cã thÓ thÊy ph­¬ng h­íng râ nhÊt cña c«ng ty ®ã lµ t¨ng quy m« ho¹t ®éng vµ ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh cho phï hîp ví t×nh h×nh thùc tÕ cña nÒn kinh tÕ vµ sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. II. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. B­íc vµo thêi ®¹i míi víi c¬ chÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt, c¸c doanh nghiÖp ®Òu b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt th× ®· më ra cho doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi h¬n ®Ó ph¸t triÓn, bªn c¹nh ®ã còng tiÒm Èn nhiÒu khã kh¨n nguy c¬ sôp ®æ nÕu kinh doanh kÐm hiÖu qu¶. C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi ®ang cè g¾ng hÕt m×nh ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh, tËn dông nh÷ng c¬ héi ®Ó v­¬n lªn kh¼ng ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Tr­íc m¾t, c«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®­îc mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n sau: 1.ThuËn lîi. + C¬ së vËt chÊt kü thuËt TiÒn th©n cña C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi lµ c«ng ty xe kh¸ch thèng nhÊt Hµ Néi ®­îc thµnh lËp 1960. Ngay tõ khi ra ®êi C«ng ty ®· ®­îc giao nhiÖm vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch ®i c¸c tuyÕn néi thµnh vµ kÕ cËn. Do nhµ n­íc thµnh lËp nªn ngay tõ ®Çu c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®­îc nhµ n­íc cÊp, ®©y lµ mét ®iÒu thuËn lîi cña C«ng ty so víi c¸c C«ng ty kh¸c. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc trªn thÕ giíi lµ c¬ së cho viÖc n©ng cao chÊt l­îng c¬ së kü thuËt, ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo kinh doanh lµ ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. Mét sè m¸y mãc trang thiÕt bÞ v¨n phßng ®· ®­îc ®Çu t­ míi cho C«ng ty ®Æc biÖt h¬n c¶ lµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i th­êng xuyªn ®­îc ®æi míi, s÷a ch÷a b¶o d­ìng n©ng cao chÊt l­îng cña ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. + §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. §éi ngò lao ®éng trong c«ng ty lµ nh÷ng ng­êi cã ®¹o ®øc tèt, cã kü n¨ng lµnh nghÒ, cã kinh nghiÖm l©u n¨m, ch¨m chØ tËn t©m víi c«ng viÖc. Hä chÝnh lµ nguån nh©n lùc quan träng cña c«ng ty vµ còng lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña c«ng ty trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. M¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i hiÖn ®¹i kÕt hîp víi c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é am hiÓu chuyªn m«n lµ thuËn lîi lín nhÊt cña c«ng ty. Hai nguån thuËn lîi nµy võa lµ ®iÒu kiÖn võa lµ nh©n tè quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Gióp c«ng ty thu ®­îc doanh thu cao nhÊt. + Huy ®éng vèn C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi, tõ sau khi chuyÓn ®æi ®· ph¸t hµnh cæ phiÕu trong c«ng ty b¸n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Víi ®éi ngò lao ®éng ®éng ®¶o ®©y lµ nguån huy ®éng vèn cña c«ng ty nhanh nhÊt vµ thuËn tiÖn nhÊt cho C«ng ty. + Söa ch÷a vµ b¶o d­ìng C«ng ty cã kÕ ho¹ch söa ch÷a vµ cã c¶ trung t©m b¶o d­ìng vµ söa ch÷a ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, v× thÕ chñ ®éng h¬n trong viÖc “kh¸m xe” vµ n©ng cÊp chÊt l­îng xe. Tõ ®ã gãp phÇn tiÕt kiÖn chi phÝ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng tiÖn vËn t¶i h¬n, ®¶m b¶o chÊt l­îng xe cho viÖc vËn chuyÓn. 2.Khã kh¨n. + VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. MÆc dï C«ng ty ®­îc trang bÞ mét sè nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn ®¹i, tuy nhiªn ®a phÇn c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®· sö dông ®­îc nhiÒu n¨m, cã rÊt nhiÒu ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh«ng cßn dïng ®­îc n÷a chê thanh lý. §iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi n¨ng suÊt lµm viÖc cña c¸c l¸i xe vµ ¶nh h­ëng tíi viÖc n©ng cao n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty. §©y còng lµ nguyªn nh©n lµm cho C«ng ty thu håi vèn chËm. + Huy ®éng vèn. Vèn ®Ó ®Çu t­ míi tµi s¶n cè ®Þnh, më réng s¶n xuÊt kinh doanh thiÕu nghiªm träng, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty huy ®éng vµ sö dông vèn ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh thùc sù ch­a cã hiÖu qu¶. C«ng ty ®· kh«ng tËn dông hÕt nguån lùc s½n cã bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp. Nguån vèn cña c«ng ty sö dông ngoµi nguån vèn cña c¸c cæ ®«ng ®ãng cæ phÇn, nguån vèn huy ®éng tõ l¸i xe. C«ng ty kh«ng ph¸t hµnh cæ phiÕu ra thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ kh«ng vay vèn cña ng©n hµng hay tæ chøc tÝn dông nµo. V× vËy nguån vèn huy ®éng tõ bªn ngoµi C«ng ty ch­a ®­îc quan t©m. §©y còng lµ nguyªn nh©n lµm cho C«ng ty kh«ng cã ®­îc nguån tµi chÝnh dåi dµo ®Ó ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh. + Qu¶n lý vèn ®Çu t­ TSC§ ViÖc qu¶n lý vèn qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn cña bé phËn ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh cßn láng lÎo, g©y thÊt tho¸t trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ míi tµi s¶n cè ®Þnh. +Chi phÝ C¸c cuéc khñng ho¶ng vÒ nguuyªn nhiªn vËt liÖu trªn thÕ giíi, c¸c cuéc chiÕn tranh, thiªn tai s¶y ra khiÕn cho gi¸ c¶ cña nguyªn nhiªn vËt liÖu biÕn ®éng kh«ng ngõng ®Æc biÖt lµ nhiªn liÖu( x¨ng dÇu) gÇn ®©y t¨ng rÊt cao ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn gi¸ c­íc vËn chuyÓn, ¶nh h­ëng tíi chi phÝ cña c«ng ty. V× gi¸ nhiªn liÖu t¨ng lªn kinh khñng lµm chi phÝ cña c«ng ty t¨ng theo tõ ®ã lµm gi¶m lîi nhuËn, ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. + Söa ch÷a vµ b¶o d­ìng. Tuy chñ ®éng trong viÖc söa ch÷a vµ b¶o d­ìng c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nh­ng m¸y mãc thiÕt bÞ v¨n phßng cña c«ng ty l¹i kh«ng cã bé söa ch÷a v× thÕ c«ng ty cßn phô thuéc hoµn toµn vµo bªn ngoµ. §iÒu ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp, tèn kÐm chi phÝ cho mçi lÇn söa ch÷a. Tuy ¶nh h­ëng kh«ng lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty nh­ng lµm gi¸n ®o¹n c«ng viÖc qu¶n lý ¶nh h­ëng tíi n¨ng suÊt lµm viÖc cña c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty. + §èi thñ c¹nh tranh. Trong hiÖn t¹i ®· xuÊt hiÖn nhiÒu c«ng ty kinh doanh dÞch vô vËn t¶i, theo xu h­íng nµy th× trong t­¬ng lai sÏ xuÊt hiÖn nhiÒu h¬n. HiÖn cã rÊt nhiÒu “xe dï” trªn thÞ tr­êng do c¸ nh©n lµm chñ xe .C¸c nghµnh vËn t¶i kh¸c nh­ ®­êng s¾t, ®­êng s«ng, ®­êng kh«ng,.. §©y lµ nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh rÊt m¹nh cña Doanh nghÞªp. Nh­ vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c«ng ty cÇn n©ng cao søc c¹nh tranh. Víi nhiÒu lo¹i h×nh giao th«ng kh¸c nhau, mçi lo¹i th× l¹i cã nh÷ng ­u ®iÓm riªng, v× thÕ c«ng ty cÇn ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ ®Ó thu hót kh¸ch hµng. III.Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. 1.Gi¶i ph¸p chung. 1.1.Chñ ®éng ®Çu t­ ®æi míi TSC§, lùa chän ®óng ®¾n ph­¬ng ¸n ®Çu t­ vµ mua s¾m TSC§ Thùc tÕ cho thÊy: chÊt l­îng cña c«ng t¸c mua s¾m vµ ®Çu t­ x©y dùng tµi s¶n cè ®Þnh cã tèt th× tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc ®Çu t­ míi cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt, c«ng nghÖ ®Ò ra vµ hiÖu qu¶ sö dông míi cao. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy th× tr­íc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ míi tµi s¶n cè ®Þnh C«ng ty ph¶i xem xÐt nghiªn cøu c¸c yÕu tè kü thuËt nh­: c«ng suÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh, tuæi thä, sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt…Sau khi c©n nh¾c kü l­ìng c¸c yÕu tè trªn, c«ng ty ph¶i tiÕp tôc xem xÐt gi÷a nhu cÇu ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh víi thùc tr¹ng tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty m×nh, lËp tû lÖ ph©n phèi theo yªu cÇu c«ng nghÖ gi÷a tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô cho kh©u s¶n xuÊt chÝnh víi s¶n xuÊt phô trî. ViÖc tiÕn hµnh ®Çu t­, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh chØ ®­îc thùc hiÖn khi thùc sù cÇn thiÕt vµ phï hîp víi thùc tr¹ng cña Doanh nghiÖp. Theo xu h­íng chung th× tµi s¶n cè ®Þnh nªn ®­îc trang bÞ ®ång bé dïng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®ãng vai trß chñ ®¹o vµ chiÕm mét tû träng ngµy cµng cao, cßn tµi s¶n cè ®Þnh ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nªn chiÕm tû träng nhá h¬n. Tµi s¶n cè ®Þnh dïng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cã gi¸ trÞ rÊt cao mµ nguån vèn ®Çu t­ míi cho tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty kh«ng ph¶i lµ lín. C«ng ty cÇn c©n nh¾c kü sù phï hîp c¶ vÒ mÆt kinh tÕ lÉn mÆt kü thuËt cña tµi s¶n cè ®Þnh ®èi víi c«ng ty trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, Cô thÓ c«ng ty cÇn ph¶i tÝnh ®Õn gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh mua vÒ, nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc mua tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ ®Ó vËn hµnh tµi s¶n cè ®Þnh, møc hao phÝ nguyªn nhiªn vËt liÖu cña nã lµ bao nhiªu, chÝ phÝ söa ch÷a thay thÕ tµi s¶n ®ã cã lín kh«ng…Ta chØ cÇn lµm mét phÐp tÝnh so s¸nh ®¬n gi¶n lµ: cïng mét lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cã tÝnh chÊt kü thuËt , c«ng suÊt ho¹t ®éng ngang nhau nh­ng gi¸ mua ë §øc ch¾c ch¾n sÏ kh¸c gi¸ mua ë Hµn Quèc, NhËt b¶n vµ ®iÒu nµy ¶nh h­ëng tíi viÖc sö dông hiÖu qu¶ cña tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. MÆt kh¸c, C«ng ty còng ph¶i quan t©m xem xÐt ®èi víi nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh cò cßn ®ang sö dông t¹i C«ng ty, so s¸nh gi÷a chi phÝ sö dông, chi phÝ söa ch÷a phôc håi víi chi phÝ ®Çu t­ míi tµi s¶n cè ®Þnh. ViÖc thay thÕ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cò mµ chi phÝ phôc håi lín h¬n chi phÝ ®Çu t­ míi th× mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh míi lµ ®iÒu tÊt yÕu. 1.2.TiÕn hµnh ph©n cÊp vµ qu¶n lý chÆt chÏ tµi s¶n cè ®Þnh, ®ång thêi x¸c ®Þnh chÕ ®é sö dông tµi s¶n cè ®inh hîp lý nhÊt. §©y lµ c«ng t¸c thø hai tiÕn hµnh lµm sau khi ®· lùa chän ®­îc ph­¬ng ¸n ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®Çu t­. ViÖc thùc hiÖn c«ng t¸c nµy cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh dÕn viÖc sö dông hiÖu qu¶ tµi s¶n cè ®Þnh. Bëi v× c«ng t¸c nµy mang tÝnh thùc tiÔn cao, liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh sö dông vËn hµnh cña tµi s¶n cè ®Þnh. Do vËy ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy th× c«ng ty ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu sau: *X©y dùng chÕ ®é sö dông tµi s¶n cè ®Þnh hîp lý nh»m khai th¸c tµi s¶n cè ®Þnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cao. -X¸c ®Þnh chÕ ®é sö dông tµi s¶n cè ®Þnh, bè trÝ c¸c lÖnh vËn chuyÓn hîp lý, khai th¸c hÕt c«ng suÊt thiÕt kª cña ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ m¸y mãc thiÕt bÞ trong toµn c«ng ty. TËn dông nguån lùc s½n cã cña m×nh ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. -Th­êng xuyªn tiÕn hµnh b¶o d­ìng, s÷a ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, gi¶m tèi thiÓu thêi gian ngõng ho¹t ®éng gi÷a ca hoÆc ngõng ho¹t ®éng ®Ó söa ch÷a sím h¬n kÕ hoÆch. Bªn c¹nh ®ã ph¶i cã chÕ ®é b¶o qu¶n tèt h¬n ®èi víi tµi s¶n cè ®Þnh t¹m ngõng ho¹t ®éng kÓ c¶ tµi s¶n cè ®Þnh ®ang ho¹t ®éng b»ng viÖc nh­ x©y dùng c¸c bÕn ®ç xe cã chÊt l­îng cao, cã m¸i che ®Ó tr¸nh hao mßn h÷u h×nh do thêi tiÕt g©y ra. C¸c tr¹m b¶o hµnh b¶o d­ìng ph¶i cã ®éi ngò c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ vµ cã tr×nh ®é cao, ý thøc tr¸ch nhiÖm cao tõ ®ã cã thÓ tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng mÊt m¸t, h­ háng hoÆc c¸c ¶nh h­ëng kh«ng tèt do c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn mang l¹i. *C«ng ty cÇn qu¶n lý chÆt chÏ h¬n n÷a t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. -§èi víi sè tµi s¶n cè ®Þnh ®ang sö dông +TiÕn hµnh ph©n cÊp qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c ®oµn xe, c¸c x­ëng trong c«ng ty, quy râ tr¸ch nhiÖm cho tõng bé phËn, c¸ nh©n ®Ó tõ ®ã n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. MÆt kh¸c viÖc theo dâi t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh sÏ ®­îc th­êng xuyªn h¬n, kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng trôc trÆc sù cè cña tµi s¶n cè ®Þnh tr¸nh nh÷ng h­ háng kh«ng ®¸ng cã +CÇn t¨ng c­êng ý thøc kû luËt lao ®éng vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, g¾n quyÒn lîi vµ nghÜa vô cho ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. §ång thêi c«ng ty ph¶i x©y dùng mét chÕ ®é th­ëng ph¹t nghiªm minh, v× thùc tÕ cho thÊy viÖc ph©n cÊp qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh cho tõng c¸ nh©n, tõng ph©n x­ëng lµ ch­a ®ñ nÕu kh«ng cã mét ®ßn bÈy vËt chÊt. -§èi víi tµi s¶n cè ®Þnh h­ háng chê thanh lý, tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cÇn dïng: §©y lµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh mµ C«ng ty kh«ng thÓ sö dông ®­îc n÷a hoÆc nÕu cã sö dông th× ho¹t ®éng cña nã l¹i kÐm hiÖu qu¶. ViÖc duy tr× tån t¹i nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh nµy t¹i C«ng ty lµ kh«ng cÇn thiÕt, c«ng ty cÇn gi¶i phãng nhanh sè tµi s¶n nµy, tr¸nh g©y l·ng phÝ ø ®äng vèn, gi¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. 1.3.T¨ng c­êng c«ng t¸c huÊn luyÖn vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. ViÖc sö dông tµi s¶n cè ®Þnh phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ng­êi sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®ã. X­a cã c©u “cña bÒn t¹i ng­êi”, ®iÒu nµy lµ hoµn toµn ®óng bëi v× ng­êi sö dông lµ nh©n tè trùc tiÕp vµ th­êng xuyªn t¸c ®éng ®Õn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty. Do ®ã ng­êi sö dông biÕt c¸ch sö dông tèt, thµnh th¹o vÒ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ… th× míi ®¶m b¶o ®­îc viÖc vËn hµnh m¸y mãc mét c¸ch nhÞp nhµng linh ho¹t vµ ®¹t hiÖu qu¶ c«ng suÊt tèi ®a theo thiÕt kÕ kü thuËt cña ph­¬ng tiÖn vËn t¶i m¸y mãc thiÕt bÞ. MÆt kh¸c, còng nhê cã ®iÒu trªn mµ C«ng ty cßn tr¸nh ®­îc nh÷ng nguy c¬ sai sãt, háng hãc kh«ng ®¸ng cã trong viÖc vËn hµnh vµ sö dông ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ, g©y tèn kÐm vÒ chi phÝ, gi¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Do vËy muèn sö dông tèt vµ hiÖu qu¶ tµi s¶n cè ®Þnh th× C«ng ty cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c huÊn luyÖn ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. HiÖn nay, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty phÇn nhiÒu lµ nh÷ng ng­êi cã th©m niªn c«ng t¸c, cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao nh­ng gÆp nhiÒu h¹n chÕ trong viÖc tiÕp thu c«ng nghÖ míi. H¬n n÷a trong c«ng ty sè nh©n viªn n÷ còng chiÕm mét tû träng ®¸ng kÓ mµ vÊn ®Ò kü thuËt cña ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cã thÓ cßn h¹n chÕ h¬n nh÷ng nam nh©n viªn §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy c«ng ty cÇn tæ chøc th­êng xuyªn c¸c lîp bæ tóc vÒ c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i hiÖn nay vµ líp kü thuËt t×m hiÓu vÒ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó toµn c«ng ty ai còng n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh tµi s¶n cña c«ng ty ®­îc sö dông nh­ thÕ nµo?. C«ng ty cÇn tuyÓn chän nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n tèt, cã kiÕn thøc v÷ng vµng, cã kü n¨ng thµnh th¹o, cã ý thøc tr¸ch nhiÖm ®Ó trùc tiÕp tham gia sö dông ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty. Cã vËy míi ®¶m b¶o viÖc sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n. 1.4.CÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c khÊu hao t¹o nguån vèn t¸i ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh. Hµng n¨m cÇn ph¶i thiÕt lËp ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ bé tµi chÝnh. CÇn x©y dùng ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao cho tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó nhanh chãng thu håi vèn ®Çu t­ ®Æc biÖt c¸c tµi s¶n ®Çu t­ tõ nguån vèn vay. §ång thêi ph¶i kÞp thêi ®iÒu chØnh l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh khi cã tr­ît gi¸ ®Ó tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ khÊu hao vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tãm l¹i, ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ ®Æc biÖt c«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi cÇn thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p chung nãi trªn. Nh­ng trong thùc tÕ mçi doanh nghiÖp laÞ cã mét tÝnh chÊt ®Æc thï kinh doanh riªng, cã quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau, ®iÒu nµy sÏ dÉn ®Õn sù kh¸c nhau trong viÖc ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p ®èi víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cho tõng doanh nghiÖp. Do vËy em xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ ®èi víi c«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi nh­ sau: 2.Gi¶i ph¸p cô thÓ. Ngoµi viÖc thùc tèt c¸c yªu cÇu chung nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn c«ng ty cÇn thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu cô thÓ sau: 2.1.Chó träng tíi khai th¸c vµ t¹o lËp nguån vèn ®Ó ®æi míi TSC§ Ta thÊy r»ng TSC§ cña c«ng ty ®Òu ®­îc h×nh thµnh tõ vèn tù cã vµ vèn huy ®éng cña l¸i xe. C«ng ty kh«ng cã h×nh thøc huy ®éng vèn nµo kh¸c, ®©y chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c«ng ty kh«ng cã ®ñ l­îng vèn cÇn thiÕt ®Ó ®Çu t­ ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh mét c¸ch toµn diÖn. Trong c¸c n¨m tíi C«ng ty cÇn cã c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c cã ®ñ l­îng vèn cÇn thiÕt cho viÖc tiÕn hµnh ®Çu t­ míi tµi s¶n cè ®Þnh vµ n©ng cao chÊt l­îng TSC§. Tuú theo tõng lo¹i h×nh c«ng ty mµ cã c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c nhau, víi ®Æc tr­ng lµ mét c«ng ty cæ phÇn th× c«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi cã thÓ huy ®éng vèn b»ng c¸c h×nh thøc sau: 2.1.1.Gäi hïn vèn qua ph¸t hµnh cæ phiÕu. H×nh thøc nµy cã nghÜa lµ c«ng ty ®­îc cung øng vèn trùc tiÕp tõ thÞ tr­êng chøng kho¸n. Khi cã cÇu vÒ vèn th× lùa chän h×nh thøc nµy, C«ng ty tÝnh to¸n vµ ph¸t hµnh cæ phiÕu b¸n trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. §©y lµ h×nh thøc huy ®éng vèn mét c¸ch nhanh nhÊt, h¬n n÷a h×nh thøc nµy cã ®Æc tr­ng c¬ b¶n lµ t¨ng vèn mµ kh«ng t¨ng nî cña c«ng ty bëi v× nh÷ng ng­êi së h÷u cæ phiÕu lµ cæ ®«ng cña c«ng ty. H×nh thøc huy ®éng vèn tõ viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu cã ­u ®iÓm lín lµ tËp hîp ®­îc mét l­îng vèn lín ban ®Çu vµ dÔ t¨ng vèn trong qu¸ tr×nh kinh doanh, quyÒn së h÷u vèn t¸ch rêi víi quyÒn qu¶n trÞ mét c¸ch t­¬ng ®èi nªn bé m¸y doanh nghiÖp vÉn toµn quyÒn ®­îc chñ ®éng sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn nµy. Bªn c¹nh ®ã, khi c«ng tiÕn hµnh huy ®éng vèn theo ph­¬ng ph¸p nµy th× c«ng ty cÇn chó ý ®Õn mÆt h¹n chÕ cña h×nh thøc nµy lµ C«ng ty ph¶i c«ng khai ho¸ th«ng tin tµi chÝnh theo luËt doanh nghiÖp. Khi thõa vèn hoÆc kh«ng sö dông ®Õn c«ng ty kh«ng thÓ tr¶ l¹i ®­îc, khi cã cÇu gäi hïn vèn qua ph¸t hµnh cæ phiÕu ®ßi hái Doanh nghiÖp ph¶i rÊt thËn träng tÝnh to¸n vµ c©n nh¾c kü l­ìng. MÆt kh¸c, h×nh thøc nµy lµm cæ tøc cña c«ng ty gi¶m xuèng cho nªn doanh nghiÖp ph¶i cã quy m« lín høa hÑn lîi nhuËn cao míi dÔ dµng b¸n cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. §èi víi h×nh thøc huy ®éng vèn nµy th× trong thêi gian tíi c«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi rÊt khã ¸p dông ®­îc v×: _ThÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam hiÖn nay ®ang trong thêi kú h×nh thµnh ho¹t ®éng ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao, t©m lý ng­êi ViÖt Nam ch­a s½n sµn ®ãn nhËn thÞ tr­êng nµy. _H¬n n÷a, hiÖn nay c«ng ty ch­a thùc sù ®ñ lùc ®Ó tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n: Tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng cßn h¹n chÕ, ban l·nh ®¹o c«ng ty ch­a ai thùc sù cã kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc trong lÜnh vùc nµy, thªm n÷a c«ng quy m« cña c«ng ty lµ nhá vµ lîi nhuËn thu ®­îc hµng n¨m lµ ch­a cao. Do vËy tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n th× còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n. Tuy nhiªn, trong t­¬ng lai ®©y lµ h×nh thøc huy ®éng vèn hiÖu qu¶ vµ quan träng v× tÝnh ­u viÖt cña h×nh thøc nµy lµ rÊt cao , ®em l¹i lîi Ých nhiÒu h¬n so víi c¸c h×nh thøc kh¸c, H¬n n÷a tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña c«ng ty còng rÊt cao doanh thu hµng n¨m t¨ng nhanh céng thªm ®éi ngò lao ®éng chuyªn cÇn lao ®éng, trau dåi kiÕn thøc, ham häc hái. Do ®ã, ®Ó c«ng ty ¸p dông thµnh c«ng biÖn ph¸p nµy ngay tõ b©y giê C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p ®µo t¹o lao ®éng, t×m t×m hiÓu vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng chøng kho¸n, chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vµ nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó chuÈn bÞ tham gia vµo thÞ tr­êng tiÒm n¨ng nµy. 2.1.2.Vay vèn tõ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Vay vèn tõ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ h×nh thøc doanh nghiÖp vay vèn d­íi c¸c h×nh thøc cô thÓ ng¾n h¹n, trung h¹n hoÆc dµi h¹n tõ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, ë ®©y lµ quan hÖ tÝn dông gi÷a mét bªn ®i vay vµ mét bªn cho vay. H×nh thøc nµy C«ng ty còng cã thÓ huy ®éng ®­îc mét l­îng vèn lín, ®óng h¹n vµ cã thÓ mêi c¸c ng©n hµng cïng tham gia thÈm ®Þnh dù ¸n nÕu cã cÇu vay vèn lín. H×nh thøc nµy thùc hiÖn ®­îc ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã uy tÝn lín, kiªn tr× ®µm ph¸n vµ chÊp nhËn nh÷ng quy ®Þnh do ng©n hµng ®Æt ra vµ C«ng ty cã thÓ bÞ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng c¸c ho¹t ®éng trong thêi gian cho vay ch¼ng h¹n nh­: _Ng©n hµng cho vay cã thÓ khèng chÕ gi¸ trÞ TSC§ ®Ó tr¸nh “ng©m” vèn tr¸nh rñi ro. _C«ng ty kh«ng ®­îc vay thªm vèn dµi h¹n nÕu kh«ng ®­îc sù ®ång ý cña ng©n hµng cho vay. _C«ng ty kh«ng ®­îc ®em thÕ chÊp tµi s¶n nÕu kh«ng ®­îc sù ®ång ý cña ng©n hµng cho vay. _Ng©n hµng cho vay cã thÓ ¸p dông chÕ ®é kiÓm so¸t chi phèi ho¹t ®éng ®Çu t­ ®Ó phßng ngõa c«ng ty sö dông vèn bõa b·i _Ng©n hµng cho vay cã thÓ ®ßi hái can thiÖp vµo ban l·nh ®¹o cña c«ng ty. T¹i thêi ®iÓm nµy th× h×nh thøc nµy cÇn ®­îc c«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi quan t©m vµ khai th¸c ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®ñ vèn cÇn thiÕt cho c«ng ty ®Ó ®æi míi vµ n©ng cao chÊt l­îng tµi s¶n cè ®Þnh. MÆc dï ®· ®­îc cæ phÇn hãa nh­ng cæ ®«ng Nhµ n­íc vÉn chiÕm h¬n 50% cæ phÇn vµ C«ng ty chÞu sù qu¶n lý cña së giao th«ng c«ng chÝnh, do ®ã c«ng ty cã thÓ nhê vµo sù can thiÖp cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc mµ cô thÓ lµ së giao th«ng c«ng chÝnh ®Ó cã thÓ dÔ dµng trong viÖc vay vèn t¹i c¸c ng©n hµng va cã thÓ h­ëng møc l·i suÊt ­u ®·i. 2.1.3.TÝn dông th­¬ng m¹i tõ c¸c nhµ cung cÊp. H×nh thøc tÝn dông th­¬ng m¹i mµ c«ng ty cã thÓ sö dông trong nh÷ng tr­êng hîp sau: Khi c«ng ty mua m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i theo h×nh thøc tr¶ chËm. Thùc chÊt lµ c¸c nhµ cung cÊp cÊp tÝn dông cho C«ng ty, v× vËy ®Ó c¸c nhµ cung cÊp yªn t©m cÊp tÝn dông cho c«ng ty th× yªu cÇu ®Æt ra lµ c«ng ty ph¶i lµm ¨m cã hiÖu qu¶, Ta thÊy ho¹t ®éng cña c«ng ty qua c¸c n¨m lµ tèt doanh thu t¨ng nhanh, lîi nhuËn cao ®iÒu nµy lµ rÊt quan träng ®èi víi nhµ cung cÊp. H¬n n÷a kh¶ n¨ng tù chñ cña c«ng ty lµ rÊt cao, c«ng ty cã thÓ tù trang tr¶i vèn, tuy nhiªn ®Ó ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a c«ng ty cÇn xem xÐt c¸c biÖn ph¸p huy ®éng vèn ®Ó cã thÓ ®Çu t­ h¬n n÷a vµo tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. 2.2.Hoµn thiÖn c«ng t¸c tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh sÏ bÞ gi¶m dÇn trong qua tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ®Õn mét lóc nµo ®ã TSC§ sÏ kh«ng sö dông ®­îc n÷a cÇn ph¶i ®æi míi vµ thay thÕ. §Ó cã nguån tµi chÝnh ®¶m b¶o ®Çu t­ TSC§ khi cÇn thiÕt, doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh phÇn gi¸ trÞ hao mßn TSC§ dÞch chuyÓn vµo chi phÝ kinh doanh hay gi¸ trÞ s¶n phÈm dÞch vô t¹o ra. Qu¸ tr×nh nµy ®­îc gäi lµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. Theo quyÕt ®Þnh 206/Q§-BTC cña Bé tµi chÝnh ban hµnh ngµy 12/12/2003 quy ®Þnh: Mäi TSC§ cña doanh nghiÖp cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu ph¶i trÝch khÊu hao, møc trÝch khÊu hao ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh trong kú. TrÝch khÊu hao c¬ b¶n lµ h×nh thøc thu håi vèn cè ®Þnh ®Ó t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n hoÆc t¸i s¶n xuÊt më réng TSC§. HiÖn nay, trong c«ng t¸c khÊu hao TSC§, c«ng ty ®· chó träng h¬n tíi viÖc x¸c ®Þnh møc khÊu hao hµng n¨m cña TSC§. Nh­ng c«ng ty l¹i sö dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu: ph­¬ng ph¸p nµy cã tÝnh chÊt ®¬n gi¶n, dÔ sö dông, møc khÊu hao æn ®Þnh song cã h¹n chÕ lín ®ã lµ ®· b×nh qu©n ho¸, møc khÊu hao theo thêi gian cña TSC§. Do ®ã, kh«ng ph¶n ¸nh ®óng møc ®é sö dông tµi s¶n cè ®Þnh còng nh­ tèc ®é hao mßn cña nã. Víi tû lÖ nhÊt ®Þnh, c«ng ty ®· gÆp khã kh¨n trong viÖc trÝch khÊu hao ë nh÷ng n¨m cuèi do n¨ng lùc s¶n xuÊt cña TSC§ gi¶m dÇn theo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. ViÖc nµy lµm gi¶m tèc ®é thu håi vèn ®Çu t­ vµ ®æi míi TSC§. §iÒu nµy thùc sù kh«ng phï hîp, nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay khi khoa häc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, gi¸ c¶ biÕn ®éng m¹nh, tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn v« h×nh. §Æc biÖt ®èi víi TSC§ lµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i th× ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu ®èi víi lo¹i nµy lµ kh«ng hîp lý, ¸p dông ph­¬ng ph¸p trªn sÏ kÐo dµi thêi gian thu håi vèn ®Çu t­ ®Ó ®æi míi ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng sÏ cã nh÷ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh«ng ®ñ tiªu chuÈn kü thuËt ®Î phôc vô hµnh kh¸ch nh­ng vÉn tham gia phôc vô hµnh kh¸ch ®i l¹i, ®iÒu ®ã kh«ng chØ lµm thiÖt h¹i vÒ mÆt kinh tÕ mµ nghiªm träng h¬n nã cßn ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh m¹ng cña hµnh kh¸ch, cña ng­êi d©n. Do ®ã, ®Ó ®¶m b¶o cã quü khÊu hao ®Ó thùc hiÖn t¸i ®Çu t­ TSC§, nhanh chãng ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ®Æc biÖt lµ ph­¬ng tiªn vËn t¶i vµo ho¹t ®éng kinh doanh th× c«ng t¸c khÊu hao TSC§ cÇn tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè nh­ sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶, møc ho¹t ®éng cña TSC§… Tõ nh÷ng h¹n chÕ nªu trªn vµ thùc tr¹ng sö dông TSC§ cña c«ng ty em xin ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn c«ng t¸c khÊu hao TSC§ nh­ sau: +§èi víi TSC§ lµ nhµ cöa, vËt kiÕn tróc: C«ng ty sö dông trong thêi gian kh¸ dµi, hao mßn diÔn ra kh¸ ®Òu ®Æn víi tèc ®é hao mßn chËm h¬n c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c. Do ®ã, C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh ®Ó tÝnh khÊu hao cho lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh nµy lµ hîp lý, ph¶n ¸nh t­¬ng ®èi hîp lý møc hao mßn thùc tÕ cña lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh nµy. +§èi víi lo¹i TSC§ lµ m¸y mãc thiÕt bÞ v¨n phßng gåm dông cô, thiÕt bÞ qu¶n lý,… Hao mßn v« h×nh diÔn ra rÊt nhanh do t¸c ®éng m¹nh mÏ cña tiÕn bé khoa häc kü thuËt. NÕu C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao gi¶m dÇn ®Ó tÝnh khÊu hao nh»m thu håi vèn nhanh ®Ó ®Çu t­ ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n trÞ lµ hîp lý. Nh­ng do lo¹i tµi s¶n nµy ë C«ng ty chiÕm mét tû träng rÊt nhá nªn c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao trªn sÏ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ lín mµ cßn lµm t¨ng khèi l­îng c«ng viÖc cho nh©n viªn kÕ to¸n v× ph­¬ng ph¸p tÝnh cång kÒnh vµ phøc t¹p. Do ®ã c«ng ty cã thÓ vÉn ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÇu hao tuyÕn tÝnh ®Ó tÝnh khÊu hao cho lo¹i TSC§ trªn vÉn ®­îc. +§èi víi TSC§ lµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, c«ng ty cã thÓ chuyÓn sang sö dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo s¶n l­îng. §©y lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao trong ®ã tû lÖ khÊu hao vµ møc khÊu hao ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së sè l­îng, khèi l­îng s¶n phÈm(gäi lµ s¶n l­îng) mµ TSC§ thùc tÕ s¶n xuÊt ®­îc trong kú vµ s¶n l­îng biÓu hiÖn thêi gian sö dông h÷u Ých cña TSC§. C«ng thøc M(t)= S(t) * m0 m0 = NG/S0 Trong ®ã: NG: nguyªn gi¸ TSC§ M(t): Møc trÝch khÊu hao TSC§ trong kú thø t S0: Tæng s¶n l­îng theo c«ng suÊt thiÕt kÕ cña TSC§( Sè hµnh kh¸ch, hay sè nghÕ quy ®Þnh cho mçi xe) S(t): S¶n l­îng thùc tÕ mµ TSC§ s¶n xuÊt ®­îc trong kú thø t ( sè hµnh kh¸ch mµ xe ®· vËn chuyÓn trong kú t) m0: Møc trÝch khÊu hao b×nh qu©n tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. 2.3. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c b¶o d­ìng vµ söa ch÷a TSC§. B¶o d­ìng vµ söa ch÷a lµ ho¹t ®éng cÇn thiÕt cho mäi doanh nghiÖp võa míi x©y dùng vµ ®ang ho¹t ®éng. Mäi yÕu tè cÊu thµnh doanh nghiÖp bao gåm mÆt b»ng, nhµ x­ëng vËt kiÕn tróc, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i… ®Òu cÇn ®­îc b¶o d­ìng vµ söa ch÷a. Ho¹t ®éng b¶o d­ìng vµ söa ch÷a lµ mét chøc n¨ng cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o cho tõng bé phËn còng nh­ toµn doanh nghiÖp lu«n ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tèt. Sù ph¸t triÓn cña kü thuËt c«ng nghÖ lµm t¨ng khèi l­îng c«ng viÖc, tÝnh phøc t¹p vµ cµng lµm cho c«ng t¸c nµy trë nªn quan träng. B¶o d­ìng vµ söa ch÷a lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô, n©ng cao hÖ sè sö dông TSC§, thiÕt bÞ, gi¶m chi phÝ kinh doanh kh«ng t¶i, gi¶m gi¸ thµnh vµ tiÕt kiÖm chi phÝ. HiÖn nay, C«ng ty quy ®Þnh c¸c chu kú b¶o d­ìng söa ch÷a cho c¸c lo¹i xe trong c«ng ty nh­ sau: -Chu kú söa ch÷a th­êng xuyªn C1:3000 Km/lÇn b¶o d­ìng C2:12000 Km/lÇn b¶o d­ìng -Chu kú söa ch÷a lín M¸y: 120.000-180.000 Km/lÇn söa ch÷a GÇm: 130.000-200.000 Km/lÇn söa ch÷a Vá bÖ: 100.000-160.000 Km/lÇn söa ch÷a S¬n: 60.000-80.000 Km/lÇn söa ch÷a Chu kú söa ch÷a nµy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña c«ng ty, c¶ nh÷ng ph­¬ng tiÖn míi vµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn ®· qua sö dông l©u n¨m. §©y chÝnh lµ ®iÓm kh«ng ®­îc v× nh÷ng ph­¬ng tiÖn ®· qua sö dông l©u n¨m th× tèc ®é hao mßn diÔn ra nhanh. XÐt trªn c¬ së kü thuËt tèc ®é hao mßn cña TSC§, thiÕt bÞ còng nh­ tõng bé phËn, chi tiÕt cña nã kh«ng tû lÖ víi thêi gian sö dông mµ tu©n theo nguyªn lý chung: lóc ®Çu, tèc ®é hao mßn diÔn ra chËm ch¹p, cµng ngµy tèc ®é hao mßn cµng lín vµ ®Õn mét lóc nµo ®ã tèc ®é nµy lµ rÊt lín. Do ®ã c¸c ph­¬ng tiÖn nµy cÇn cã chu kú b¶o d­ìng ng¾n h¬n so víi c¸c ph­¬ng tiÖn míi ®­a vµo sö dông cã nh­ vËy míi ®¶m chÊt l­îng cho c¸c ph­¬ng tiÖn tham gia ho¹t ®éng. Nªn trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn cã mét sù ®iÒu chØnh trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c chu kú söa ch÷a cho c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, C«ng ty còng cÇn n©ng cao h¬n n÷a ®Ó ®¶m b¶o c¸c xe ®i söa ch÷a ®Òu ®­îc ®¶m b¶o ®¹t hiÖu qu¶ cao c¶ vÒ kinh tÕ lÉn chÊt l­îng. §Ó lµm ®­îc nh­ vËy c«ng ty cÇn lµm c¸c néi dung sau: +X¸c ®Þnh hao mßn cña tµi s¶n vµ thiÕt bÞ C«ng ty cã thÓ dùa trªn nhiÒu nguyªn lý hao mßn cña tõng bé phËn, côm chi tiÕt cña tõng lo¹i tµi s¶n, thiÕt bÞ mµ x¸c ®Þnh ®iÓm giíi h¹n hao mßn cña chóng. V× b¾t ®Çu tõ ®iÓm giíi h¹n hao mßn tèc ®é hao mßn diÔn ra rÊt nhanh lµm cho bé phËn( chi tiÕt) cã thÓ h­ háng bÊt th­êng nªn cã thÓ dùa vµo ®ã ®Ó c«ng ty x©y dùng kÕ hoÆch chñ ®éng thay thÕ vµ söa ch÷a tµi s¶n, thiÕt bÞ. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i bao giê còng x¸c ®Þnh chÝnh x¸c giíi h¹n hao mßn cña tõng bé phËn chi tiÕt nªn c«ng ty cÇn chó ý sö dông nh÷ng dông cô nh¹y c¶m: m¸y ph©n tÝch ®é rung, m¸y ®o biªn ®é, m¸y dß siªu ©m, dông cô quang häc, dông cô ®o ¸p suÊt nhiÖt ®é… ®Ó dù b¸o trôc trÆc. NÕu lµm tèt c«ng t¸c nµy th× c«ng ty sÏ ®­a ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh söa ch÷a b¶o d­ìng ®óng lóc,kÞp thêi, tr¸nh nh÷ng thiÖt h¹i vÒ mÆt kinh tÕ vµ con ng­êi do ph­¬ng tiÖn g©y ra. Tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cho c«ng ty. +N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c söa ch÷a b¶o d­ìng dù phßng theo kÕ ho¹ch. ChÕ ®é b¶o d­ìng vµ söa ch÷a dù phßng theo kÕ ho¹ch lµ tæng hîp c¸c biÖn ph¸p tæ chøc, kü thuËt vÒ b¶o d­ìng kiÓm tra vµ söa ch÷a tiÕn hµnh theo nguyªn lý dù phßng nh»m h¹n chÕ hao mßn, ng¨n ngõa nh÷ng h­ háng bÊt th­êng, b¶o ®¶m tµi s¶n, thiÕt bÞ lu«n ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng b×nh th­êng. §Ó c«ng t¸c söa ch÷a vµ b¶o d­ìng dù phong theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty ®¹t hiÖu qu¶, nhiÖm vô quan träng ®Çu tiªn lµ x©y dùng kÕ hoÆch b¶o d­ìng vµ söa ch÷a dù phßng. C¸c néi dung c¬ b¶n cña kÕ ho¹ch nµy mµ c«ng ty ®Æc biÖt chó ý lµ: -C¸c c«ng viÖc b¶o d­ìng vµ söa ch÷a cô thÓ trong kú kÕ ho¹ch -X¸c ®Þnh thêi gian ngõng s¶n xuÊt ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng söa ch÷a -X¸c ®Þnh thø tù ­u tiªn c¸c c«ng viÖc b¶o d­ìng vµ söa ch÷a -X¸c ®Þnh tiÕn ®é thêi gian tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc -X¸c ®Þnh c¸c nguån lùc: lao ®éng, vËt t­, dông cô.. -Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®¶m b¶o an toµn tiÕn ®é vµ chÊt l­îng. KÕ ho¹ch b¶o d­ìng vµ söa ch÷a ph¶i ®ù¬c x©y dùng trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c nh©n tè: dù b¸o t×nh tr¹ng hao mßn ®èi víi tõng TSC§, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch huy ®éng vµ sö dông tµi s¶n, thiÕt bÞ. ViÖc lËp kÕ ho¹ch cã chÝnh x¸c th× c¸c TSC§ ®­îc b¶o d­ìng ®óng tiÕn ®é ®¶m b¶o n©ng cao chÊt l­îng TSC§ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cho c«ng ty. +ChÕ ®é söa ch÷a theo lÖnh. Kh¸c víi dù phßng, trong chÕ ®é söa ch÷a theo lÖnh c«ng viÖc chØ ®­îc tiÕn hµnh khi ph¸t hiÖn ®èi t­îng söa ch÷a bÞ h­ hongr vµ ph¸t hiÖn söa ch÷a. Theo chÕ ®é nµy c¸c bé phËn ®oµn xe vµ söa ch÷a ®Òu bÞ ®éng tr­íc viÖc ngõng s¶n xuÊt vµ tiÕn hµnh c«ng viÖc söa ch÷a. §Ó n©ng cao ho¹t ®éng söa ch÷a nµy ph¶i thùc hiÖn sù phèi hîp tèt gi÷a bé phËn ®oµn xe vµ söa ch÷a, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc söa ch÷a, t¨ng c­êng c«ng t¸c chuÈn bÞ. Ngoµi ra phßng kÕ to¸n cÇn cung cÊp ®ñ tiÒn ®Ó qu¸ tr×nh söa ch÷a ®­îc tiÕn hµnh ngay, nhanh chãng ®­a ph­¬ng tiÖn vµo ho¹t ®éng trë l¹i, gi¶m thiÖt h¹i kinh tÕ. 2.4.N©ng cao tr×nh ®é vµ t¹o ®éng lùc cho lao ®éng. Lao ®éng lµ yÕu tè cùc kú quan träng, kh«ng thÓ thiÕu, cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh nãi trªn chung vµ hiÖu qu¶ sö dông TSC§ nãi riªng. Do ®ã n©ng cao tr×nh ®é lao ®éng la yªu cÇu cÊp thiÕt cÇn ®­îc c¸c c«ng ty chó ý thùc hiÖn. Ngoµi ra cÇn t¹o ®éng lùc ®Ó ng­êi lao ®éng h¨ng say h¬n trong c«ng viÖc, n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty cÇn thùc hiÖn theo c¸c néi dung sau: C«ng ty cÇn thèng kª l¹i chÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng theo c¸c yÕu tè: tr×nh ®é häc vÊn, tuæi, kinh nghiÖm, søc khoÎ, n¨ng lùc lao ®éng. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña lùc l­îng lao ®éng vµ nhu c©ï ho¹t ®éng kinh doanh trong thêi gian tíi cña C«ng ty. Tõ ®ã, C«ng ty cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, tuyÓn dông hîp lý. CÇn chó träng vµo chÊt l­îng ®µo t¹o chø kh«ng ph¶i lµ c¸c b»ng cÊp hay chøng chØ ®µo t¹o cho hîp lÖ. *§èi víi nhµ qu¶n trÞ vµ nh©n viªn v¨n phßng. §èi víi c¸c c¸n bé vµ nh©n viªn nµy, C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho hä th«ng qua: tæ chøc t¹o ®iÒu kiÖn cho lao ®éng tham gia häc tËp t¹i c¸c líp n©ng cao nghiÖp vô do së giao th«ng c«ng chÝnh tæ chøc. Ngoµi ra C«ng ty cßn trî gióp cho nh©n viªn ®i häc hµm thô, häc t¹i chøc t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp… Gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ vµ nh©n viªn v¨n phßng tiÕp cËn ®­îc víi c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý míi, tiÕp cËn víi kü thuËt míi, hiÖn ®¹i ®Ó theo kÞp víi sù ph¸t triÓn rÊt nhanh hiÖn nay. *§èi víi c¸c nh©n viªn kü thuËt. §©y lµ c¸c thî söa ch÷a trùc tiÕp c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i trong C«ng ty. Do ®ã, n©ng cao tay nghÒ cho c¸c c«ng nh©n kü thuËt còng chÝnh lµ ®¶m b¶o c«ng t¸c söa ch÷a b¶o d­ìng cña c«ng ty tiÕn hµnh thuËn lîi, ®¶m b¶o ®¹t yªu cÇu ®Ò ra. Tr×nh ®é cña c«ng nh©n kü thuËt ®­îc n©ng cao th× C«ng ty sÏ Ýt ph¶i sö dông h×nh thøc söa bªn ngoµi, tiªt kiÖm ®­îc chi phÝ söa ch÷a, ngoµi ra cßn thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi C«ng ty ®Ó söa ch÷a ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, t¨ng doanh thu cho C«ng ty . §èi víi c«ng nh©n cã thÓ cho hä häc tËp t¹i c¸c c¬ së d¹y nghÒ vµ lµm quen víi c¸c kü thuËt míi. Ngoµi ra nÕu thÊy cÇn thiÕt th× c«ng ty cã thÓ thuª chuyªn gia vÒ C«ng ty ®Ó trùc tiÕp truyÒn ®¹t c¸c kü thuËt vµ h­íng dÉn c«ng nh©n lµm viÖc.Tuy chi phÝ cho qu¸ tr×nh häc tËp lµ cao song thu ®­îc hiÖu qu¶ rÊt cao v× c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao dÔ dµng lµm cho chÊt l­îng TSC§ cña C«ng ty tang lªn rÊt nhiÒu. *§èi víi c¸c l¸i xe. §èi víi c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i th× tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cña l¸i xe quyÕt ®Þnh kh«ng nhá tíi doanh thu vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. NÕu l¸i xe cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm th× viÖc t¹o ra giê xe tèt, giê xe an toµn lµ cao, biÕt sö dông hiÖu qu¶ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i tr¸nh háng hãc gi÷ g×n xe tèt, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng háng hãc nhÑ ®Ó kÞp thêi söa ch÷a, tiÕt kiÖm chi phÝ. Ngoµi ra khi vËn chuyÓn hµnh kh¸ch th× l¸i xe lµ ng­êi n¾m gi÷ sinh m¹ng cña hµnh kh¸ch vµ cña ng­êi tham gia giao th«ng. V× ý nghÜa quan träng nh­ vËy nªn viÖc n©ng cao tr×nh ®é cho tÊt c¶ cac l¸i xe lµ yªu cÇu cÊp thiÕt. C«ng ty cã thÓ n©ng cao tr×nh ®é cho ng­êi l¸i xe qua c¸c biÖn ph¸p sau: -Tæ chøc c¸c buæi häc tËp rót kinh nghiÖm -Tæ chøc c¸c cuéc thi s¸t h¹ch tay nghÒ th­êng xuyªn. NÕu l¸i xe nµo kh«ng ®ñ yªu cÇu th× thu xe ngay, t¹m thêi kh«ng cho phÐp l¸i xe n÷a. -C«ng ty chØ tuyÓn nh÷ng l¸i xe cã b»ng l¸i xe tõ h¹ng D trë lªn, cã ®ñ søc kháe l¸i xe theo quy ®Þnh cña Bé giao th«ng vËn t¶i, cã ®é tuæi tõ 25 ®Õn 50 tuæi. Tr­íc ®©y, giao th«ng vËn t¶i lµ nghµnh ®éc quyÒn cña Nhµ n­íc nªn víi tinh thÇn phôc vô nh­ thÕ nµo vÉn cã hµnh kh¸ch ®Ó vËn chuyÓn kh«ng cã c¹nh tranh. Nh­ng tõ khi nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, Nhµ n­íc ®· cho phÐp nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia vµo lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i. Cã nhiÒu c«ng ty cïng tham gia vËn chuyÓn hµnh kh¸ch trªn cïng mét tuyÕn ®­êng, hµnh kh¸ch cã nhiÒu sù lùa chän h¬n. Do ®ã c«ng ty nµo phôc vô hµnh kh¸ch tèt h¬n th× sÏ thu hót ®­îc nhiÒu hanh kh¸ch h¬n. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng phôc vô lµ rÊt quan träng. C«ng ty cã thÓ dïng c¸c biÖn ph¸p sau: -Th¸i ®é cña l¸i xe vµ phô xe ph¶i hoµ nh·, lÞch sù. - Kh«ng dõng xe ®Ó ®ãn tr¶ kh¸ch kh«ng ®óng n¬i quy ®Þnh. - Kh«ng b¾t kh¸ch däc ®­êng ®Ó ®¶m b¶o giê xe ch¹y. - §Æt ®é an toµn cho hµnh kh¸ch lµm ph­¬ng ch©m kinh doanh. - Kh«ng b¾t chÑt, thu thªm tiÒn ngoµi gi¸ vÐ. - Kh«ng ®­îc chë qu¸ sè hµnh kh¸ch theo quy ®Þnh. - §¶m b¶o ®óng giê xe xuÊt bÕn vµ ®Õn bÕn Song song víi c¸c biÖn ph¸p ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cho lao ®éng, C«ng ty cÇn sö dông c¸c h×nh thøc kÝch thÝch vËt chÊt th«ng qua tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng. TiÒn th­ëng lµ mét h×nh thøc kÝch thÝch vËt chÊt cã t¸c dông rÊt tÝch cùc ®èi víi ng­êi lao ®éng trong viÖc phÊn ®Êu c«ng viÖc tèt h¬n. TiÒn th­ëng kh«ng chØ khÝch lÖ tinh thÇn lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn mµ cßn lµm t¨ng thu nhËp cña ng­êi lao ®éng gióp hä yªn tÇm lµm viÖc, chuyªn t©m vµo c«ng viÖc h¬n. C¸c h×nh thøc tiÒn th­ëng nh­: Th­ëng n¨ng suÊt, chÊt l­îng: ¸p dông khi ng­êi lao ®éng thùc hiÖn tèt h¬n møc ®é trung b×nh vÒ sè l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm hoÆc dÞch vô. Th­ëng tiÕt kiÖm: ¸p dông khi ng­êi lao ®éng sö dông tiÕt kiÖm c¸c lo¹i vËt t­, nguyªn liÖu, cã t¸c dông gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng theo yªu cÇu. Th­ëng s¸ng kiÕn: ¸p dông khi ng­êi lao ®éng cã s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, t×m ra c¸c ph­¬ng ph¸p lµm viÖc míi… cã t¸c dông n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô. Th­ëng do ký kÕt ®­îc hîp ®ång míi: ¸p dông cho c¸c nh©n viªn t×m thªm ®­îc c¸c ®Þa chØ tiªu thô míi, giíi thiÖu kh¸ch hµng, ký kÕt ®­îc thªm hîp ®ång cho C«ng ty. §Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c biÖn ph¸p trªn C«ng ty ph¶i bá ra mét chi phÝ kh¸ lín, vµ ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao th× tinh thÇn phÊn, ham häc hái, ham hiÓu biÕt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt. NÕu thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p trªn th× t­¬ng lai C«ng ty cã mét ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é vµ chuyªn m«n cao phï hîp víi sù ph¸t triÓn vµ tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt trªn thÕ giíi. 2.5.§iÒu chØnh l¹i sè xe ho¹t ®éng trªn c¸c tuyÕn. HiÖn nay, trong mét th¸ng trung b×nh mét xe nghØ kh«ng ho¹t ®éng tõ hai ®Õn ba ngµy, chÝnh lµ do c¬ sè xe ho¹t ®éng trªn mét tuyÕn ch­a thËt hîp lý: TuyÕn B¾c Ninh cã ®Õn 15 xe, SÆt cã 7 xe, Gia L­¬ng cã 8 xe. §©y lµ nh÷ng tuyÕn kÕ cËn cã cù ly ng¾n: tuyÕn B¾c Ninh cã cù ly 29km, tuyÕn SÆt cã cù ly 43km vµ Gia L­¬ng cã cù ly 42km Víi cù ly trªn th× thêi gian ho¹t ®éng Ýt nhÊt mét tuyÕn lµ 50 phót, nh­ vËy trong mét ngµy xe cã thÓ thùc hiÖn ®­îc kho¶ng 8 l­ît vËn chuyÓn nªn kh«ng nhÊt thiÕt lµ nhiÒu xe nh­ vËy. Víi sè l­îng nhiÒu nh­ thÕ th× mét ngµy sÏ cã xe nghØ vµ chØ thùc hiÖn ®­îc hai l­ît vËn chuyÓn mµ th«i, do ®ã lµm gi¶m hiÖu suÊt sö dông xe vµ g©y l·ng phÝ. Trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch chuyÓn mét sè xe ë c¸c tuyÕn trªn sang ho¹t ®éng ë c¸c tuyÕn nh­ Kho¸i Ch©u hiÖn nay chi cã 1 xe, §¹i B¸i hiÖn nay còng cã 1 xe, Cao B»ng vµ H­ng Hµ còng cã 1 xe. §©y lµ nh÷ng tuyÕn hiÖn nay l­îng hµnh kh¸ch ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn trong khi hiÖn nay sè chuyÕn l­ît vËn chuyÓn hµnh kh¸ch cña C«ng ty lµ Ýt kh«ng ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ cña hµnh kh¸ch. C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ h¬n vÒ thêi gian ho¹t ®éng cña c¸c xe, giê xe xuÊt ph¸t ë hai ®Çu bÕn ®Ó gi¶m thiÓu thêi gian xe kh«ng ho¹t ®éng. *Trong c«ng t¸c ®æi míi TSC§ lµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i C«ng ty cÇn chó ý ®æi míi nh­ng ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng kinh doanh vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty. §èi víi lo¹i h×nh kinh doanh phôc vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch th× yªu cÇu ®æi míi ph­¬ng tiÖn vËn t¶i lµ hÕt søc cÇn thiÕt, v× cã nh­ vËy míi n©ng cao ®­îc chÊt l­îng phôc vô, ®¶m b¶o ho¹t ®éng an toµn hiÖu qu¶, ®¶m b¶o an toµn tÝnh m¹ng cho hµnh kh¸ch. Nªn ®¶m b¶o c¸c xe ®­îc ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty. Kh«ng nªn ®æi míi c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cã gi¸ trÞ qu¸ cao, c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i hiÖn ®¹i vµ ®êi míi nhÊt. Kh«ng nªn ®Çu t­ vµo c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cã h×nh thøc bªn ngoµi qu¸ sang träng nh­ng chÊt l­îng kh«ng cao. ChØ nªn ®Çu t­ vµo c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cã gi¸ thµnh võa ph¶i. Cã thÓ mua s¾m c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i s¶n xuÊt trong n­íc cã gi¸ thµnh h¹ h¬n. Nh­ng cÇn chó ý tíi chÊt l­îng cña xe ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng ph­¬ng tiÖn vµ an toµn cho kh¸ch hµng. C«ng ty lµm tèt c«ng t¸c trªn th× c«ng ty ®· sö dông TSC§ lµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cã hiÖu qu¶ h¬n nhiÒu. V× gi¸ c­íc vËn t¶i lµ do c¸c ®¬n vÞ vËn t¶i hiÖp th­¬ng ®· ®­îc phª duyÖt kh«ng dÔ g× thay ®æi trong mét thêi gian ng¾n, nÕu lµm tèt th× C«ng ty ®· gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ khÊu hao, chi phÝ b¶o qu¶n,…nh­ng chÊt l­îng c¸c ph­¬ng tiÖn vÉn ®­îc ®¶m b¶o cã chÊt l­îng cao, tõ ®ã gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. 3. Mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn h¬n n÷a trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi, theo em C«ng ty cÇn ph¶i cã m«i tr­êng thuËn lîi vµ ph¸t triÓn. Do ®ã em xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn sau: +Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n ly vÜ m« cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp, n©ng quyÒn tù chñ cña c¸c doanh nghiÖp trong qu¶n lý vµ sö dông TSC§. Sù ®æi míi hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc vÒ TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp còng cã nh÷ng t¸c ®éng ¶nh h­ëng m¹nh mÏ tíi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cña c¸c doanh nghiÖp. Thùc tÕ cho thÊy, mét c¬ chÕ chÝnh s¸ch kh«ng hîp lý cña Nhµ n­íc cã thÓ g©y ra nhiÒu khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng cao, thËm chÝ cã thÓ thua lç hoÆc ph¸ s¶n. Ng­îc l¹i, víi c¬ chÕ chÝnh s¸ch hîp lý cña Nhµ n­íc sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi t¹o ®µ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn. Do ®ã víi c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ trong doanh nghiÖp ë tÇm vÜ m« th× Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch khoa häc kü thuËt, cÇn ph¶i h­íng c¸c doanh nghiÖp nªn ®Çu t­, mua s¾m thiÕt bÞ sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh, ®ång Nhµ n­íc nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî doanh nghiÖp nh­ ­u ®·i vÒ thuÕ… Bªn c¹nh ®ã, viÖc Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp cã quyÒn tù chñ cao trong vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông vèn, ®Æc biÖt lµ vèn cè ®Þnh sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy cho doanh nghiÖp n¨ng ®éng s¸ng t¹o h¬n n÷a trong s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ nãi riªng. +X©y dùng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh. Song song víi viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i th× Nhµ n­íc cÇn ph¸t triÓn, hoµn thiÖn thªm hÖ thèng thÞ tr­êng chøng kho¸n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vèn mét c¸ch kÞp thêi ®Ó më réng s¶n xuÊt. +Qu¶n lý vi m« cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cÇn x©y dùng chÕ ®é th­ëng ph¹t thÝch ®¸ng ®èi víi ng­êi lao ®éng, ®Ò cao h¬n n÷a tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng, tõ ®ã khuyªn khÝch hä sö dông TSC§ cña doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm, cã hiÖu qu¶. C¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp cÇn ph¶i thÊy vµ hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ th× míi ®­a ra vµ thùc thi c¸c gi¶i ph¸p. +T¨ng c­êng ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty. ViÖc qu¶n lý vµ sö dông TSC§ lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông TSC§ sÏ gióp cho C«ng ty vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn n¾m ®­îc t×nh h×nh thùc tÕ vÒ qu¶n lý vµ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty, trªn c¬ së ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng thµnh c«ng vµ nh÷ng ®iÓm tån t¹i, bÊt hîp lý trong qu¶n lý sö dông TSC§, tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§, n©ng cao s¶n xuÊt kinh doanh cho C«ng ty. Trªn ®©y lµ mét sè ®Þnh h­íng c¬ b¶n trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i c«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi. Tuy nhiªn nã ch­a thÓ ®Çy ®ñ nh­ng hy väng sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty. KÕt luËn Sù thµnh c«ng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ vµ thµnh c«ng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, g¾n bã víi nhau, lµ ®iÒu kiÖn cña nhau ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ v­ît lªn, ph¸t triÓn ë mét tÇm cao míi. T¹i C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi, trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· kh«ng ngõng nç lùc cè g¾ng ph¸t triÓn vµ ®­a ra nhiÒu chÝnh s¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc th× C«ng ty còng cßn gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch, ®Æc biÖt lµ cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n ®ang ®îi phÝa tr­íc. Muèn ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu mµ c«ng ty ®· ®Æt ra, muèn thµnh c«ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× con ®­êng mµ c«ng ty cÇn ph¶i lµm lµ tiÕp tôc kh«ng ngõng n©ng cao n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cña m×nh. Bëi v×, chØ sö dông tèt tµi s¶n cè ®Þnh th«i lµ ch­a ®ñ mµ cÇn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®¹t th¾ng lîi. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi, trªn c¬ së v©n dông lý thuyÕt vµo thùc tiÔn ®· gióp em cñng cè nhiÒu kiÕn thøc ®· ®­îc häc ë tr­êng ®ång thêi bæ sung nhiÒu kiÕn thøc míi. LuËn v¨n ®­îc hoµn thµnh ®· gi¶i quyÕt ®­îc mét sè vÊn ®Ò sau: +HÖ thèng ho¸ nh÷ng lý luËn vÒ TSC§ vµ c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp +Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tÕ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông TSC§ t¹i c«ng ty cæ phÇn xe k h¸ch Hµ Néi, dùa vµo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn còng nh­ c¸c thuËn lîi vµ khã kh¨n, luËn v¨n ®· ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i c«ng ty. Do h¹n chÕ vÒ thêi gian thùc tÕ vµ nghiÖp vô nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt cña thÇy c« gi¸o vµ tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi ®Ó b¶n luËn v¨n nµy ®­îc hoµn chØnh h¬n. Em còng xin ®­îc c¶m ¬n sù chØ dÉn cña c¸c thÇy c« trong bé m«n Tµi chÝnh tÝn dông, khoa kÕ to¸n tµi chÝnh tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i, ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o: GVC. TrÇn Thanh NghÞ cïng ban gi¸m ®èc, c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n thèng kª cña C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 06 n¨m 2006 Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Lan Anh. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp th­¬ng m¹i: Tr­êng ®¹i häc th­¬ng m¹i, NXB DHQG n¨m 2005 Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp: NXB Lao ®éng n¨m 2003 Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp: NXB Tµi chÝnh n¨m 1999 Tµi chÝnh doanh nghiÖp: tr­êng ®¹i häc Kinh tÕ thµnh phè HCM, NXB Thèng kª n¨m 2004 Mét sè v¨n b¶n, Th«ng t­, nghÞ ®Þnh do bé tµi chÝnh ban hµnh n¨m 2003. T¹p chÝ tµi chÝnh Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ TSC§ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay 3 I.Vai trß cña TSC§ ®èi víi ho¹t ®éng cña c¸c Doanh nghiÖp 3 1.Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña TSC§ 3 1.1.Kh¸i niÖm 3 1.2.§Æc ®iÓm cña TSC§ 4 2. Ph©n lo¹i TSC§ 5 2.1. C¨n cø vµo h×nh th¸i biÓu hiÖn 5 2.2. C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông 7 2.3. C¨n cø vµo c«ng dông kinh tÕ 8 2.4. C¨n cø vµo t×nh h×nh sö dông 9 2.5. C¨n cø vµo nguån h×nh thµnh 10 2.6. C¨n cø vµo quyÒn së h÷u 11 3. Vai trß cña tµi s¶n cè ®Þnh trong c¸c doanh nghiÖp 11 II. Qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ 12 1. Môc ®Ých vµ yªu cÇu 12 1.1. Môc ®Ých 12 1.2. Yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ 13 2. Néi dung c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh 15 2.1. Khai th¸c vµ t¹o lËp nguån vèn thÝch hîp ®Ó h×nh thµnh vµ duy tr× quy m« tµi s¶n cè ®Þnh phï hîp 15 2.2.Qu¶n lý qu¸ trïnh sö dông TSC§ 16 2.2.1.Qu¶n lý qu¸ tr×nh ®Çu t­ h×nh thµnh kÕt cÊu TSC§ hîp lý 16 2.2.2. Qu¶n lý qu¸ tr×nh khÊu hao vµ thu håi vèn khÊu hao 16 3. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ 21 3.1. Sù cÇn thiÕt n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ 21 3.2. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ sö dông TSC§ 23 3.2.1. Nh©n tè kh¸ch quan 23 3.2.2. Nh©n tè chñ quan 26 3.3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông TSC§ 28 3.4. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ 29 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi 32 I. Tæng quan vÒ C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi 32 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 32 1.1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi 32 1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. 33 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi 34 3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty 40 4. T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty. 41 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 43 II. T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi.. 44 1.C«ng t¸c qu¶n lý TSC§ t¹i C«ng ty 45 1.1. LËp kÕ hoach qu¶n lý TSC§ 45 1.2.Tæ chøc theo dâi thùc hiÖn kÕ ho¹ch 45 1.3. C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c b¸o c¸o cña C«ng ty 47 2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông TSC§ 48 2.1. Thùc tramg kÕt cÊu TSC§ cña C«ng ty 48 2.2. Nguån vèn h×nh thµnh TSC§ cña C«ng ty 51 2.3. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ 52 2.4. §¸nh gi¸ t×nh h×nh t¨ng gi¶m cña TSC§ theo nguyªn gi¸ 53 3. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh 56 3.1. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c ®oµn xe 56 3.2. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh 57 4. Mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ h¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. 60 4.1. Mét sè kÕt qu¶ 60 4.2. Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i 61 Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi 63 I. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña C«ng ty trong thêi gian tíi 63 II. Nh÷ng thuËn lîi vµ nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh 64 1.ThuËn lîi 64 2.Khã kh¨n 65 III. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ 67 1.Gi¶i ph¸p chung 67 2.Gi¶i ph¸p cô thÓ 71 3.Mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt 84 KÕt luËn 87 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 88

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải phỏp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Tài sản cố định tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan