Luận văn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Sự phát triển của khu vực tư dẫn tới việc CBNV không an tâm công tác, giờ giấc không đảm bảo và vấn đề “chảy máu chất xám” từ khu vực công sang khu vực tư. Bên cạnh đó, cơ chế thị trường cũng tác động tới thái độ và đạo đức của người thầy thuốc làm cho bệnh viện gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tóm tắt chương 2: Trên cơ sở khoa học về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở chương 1, chương 2 đi sâu phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Luận văn tập trung chủ yếu vào nội dung phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực thông qua ba chỉ tiêu: thể lực, trí lực, tâm lực của đội ngũ cán bộ viên chức Bệnh viện. Bên cạnh đó đi phân tích thực trạng các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Đồng thời chỉ ra những kết quả đã đạt được và hạn chế cũng như những nguyên nhân bất cập trong hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Chương này làm cơ sở đề xuất các gợi ý chính sách, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình bày trong chương 3

pdf111 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lý NNL còn thiếu và yếu. Thứ hai, do là Bệnh viện của một tỉnh nghèo nên chưa thật sự lôi cuốn, thu hút đội ngũ y, bác sỹ chất lượng cao. Ngoài ra, hệ thống bảng phân tích công việc 74 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ vẫn chưa có, công tác đánh giá thực hiện công việc chưa thực sự tạo ra sự công bằng, minh bạch, chưa tạo điều kiện để cán bộ nhận ra được sự thiếu hụt của mình là gì trong quá trình phấn đấu lên vị trí cao hơn. Thứ ba, chính sách đào tạo còn chạy theo hình thức, chưa thực sự mang lại hiệu quả, đôi khi còn bị động trong việc nhận đề xuất đăng ký đi đào tạo từ các y, bác sỹ. Thứ tư, hệ thống lương, thưởng, phụ cấp chưa tạo thực sự tạo ra được động lực khuyến khích người lao động hăng say và tâm huyết với công việc. Mức lương cơ sở làm căn cứ tính lương còn thấp so với khu vực ngoài Nhà nước nên chưa thu hút được đội ngũ y, bác sỹ chất lượng cao vào làm việc tại Bệnh viện, và cũng khó giữ chân được họ. Sự phát triển của khu vực tư dẫn tới việc CBNV không an tâm công tác, giờ giấc không đảm bảo và vấn đề “chảy máu chất xám” từ khu vực công sang khu vực tư. Bên cạnh đó, cơ chế thị trường cũng tác động tới thái độ và đạo đức của người thầy thuốc làm cho bệnh viện gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tóm tắt chương 2: Trên cơ sở khoa học về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở chương 1, chương 2 đi sâu phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Luận văn tập trung chủ yếu vào nội dung phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực thông qua ba chỉ tiêu: thể lực, trí lực, tâm lực của đội ngũ cán bộ viên chức Bệnh viện. Bên cạnh đó đi phân tích thực trạng các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Đồng thời chỉ ra những kết quả đã đạt được và hạn chế cũng như những nguyên nhân bất cập trong hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Chương này làm cơ sở đề xuất các gợi ý chính sách, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình bày trong chương 3. 75 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ 3.1. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH Y TẾ VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ 3.1.1. Định hướng phát triển chung của ngành y tế Trong Nghị Quyết 46-NQ/TW của Bộ chính trị về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” đã nêu “nghề y là một nghề đặc biệt, vì vậy cần được đào tạo và sử dụng một cách đặc biệt”. Trong những năm qua, hệ thống đào tạo nhân lực y tế đã được quan tâm, đầu tư khá nhiều, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn như: thiếu nhân lực y tế có trình độ đại học và sau đại học nhất là bác sĩ; nhu cầu nhân lực y tế ngày càng tăng do sự gia tăng dân số, việc phát triển kinh tế, việc mở rộng phạm vi và đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nên nhu cầu chăm sóc sức khỏe nói chung, khám chữa bệnh nói riêng của người dân đang ngày càng cao, hệ thống y tế tư nhân phát triển cũng thu hút một lực lượng nhân lực y tế khá lớn. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đảng, Nhà nước, đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ y tế và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ ngành y tế đã trưởng thành toàn diện, phát huy truyền thống, nâng cao y đức, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đầu tư cho sức khoẻ chính là đầu tư cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, đồng thời góp phần nâng cao an sinh xã hội. Tóm lại, định hướng phát triển cuả Đảng và nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân là: 76 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ - Đầu tư cho sức khỏe chính là đầu tư cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Tăng cường đầu tư cho phát triển hệ thống y tế từ ngân sách Nhà nước và sự đóng góp của cộng đồng thông qua hình thức thu viện phí một cách hợp lý và khuyến khích phát triển hình thức bảo hiểm y tế toàn dân, tăng cường và đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ y tế, hướng tới việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho con người với chất lượng cao. - Thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe, đảm bảo mọi người đều được chăm sóc sức khỏe, phù hợp với khả năng kinh tế của xã hội. Đồng thời, nhà nước có chính sách khám chữa bệnh miễn phí và giảm phí đối với người có công với nước, người nghèo, người sống ở vùng có nhiều khó khăn và đồng bào các dân tộc thiểu số. - Xã hội hóa sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đa dạng hóa các hình thức tổ chức chăm sóc sức khỏe gồm nhà nước, dân lập và tư nhân, trong đó y tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. - Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính ngành y tế, tăng nhanh đầu tư công cho y tế, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, giảm tỷ lệ chi trực tiếp từ hộ gia đình cho chăm sóc sức khỏe; sử dụng nguồn tài chính y tế hiệu quả. Đến 2030, hệ thống y tế từ trung ương đến địa phương được hoàn thiện, hiện đại, phù hợp với từng vùng, miền; mạng lưới y tế cơ sở được củng cố vững chắc; y tế chuyên sâu, y tế mũi nhọn đặt ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. Hài hòa giữa y tế công lập và y tế ngoài công lập, trong đó y tế công lập giữ vai trò nòng cốt; kết hợp tốt y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc; mọi người dân đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản có chất lượng cao. Tài chính cho y tế chủ yếu từ ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế. Mọi người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần, đáp ứng yêu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xuất phát từ định hướng trên, chủ trương của Nhà nước cũng như Bộ Y tế trong việc phát triển nguồn nhân lực y tế cụ thể là: Thứ nhất, phát triển nguồn nhân lực khám chữa bệnh với quan điểm nghề y là một nghề đặc biệt cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. 77 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ Thứ hai, Phát triển nhân lực khám chữa bệnh dựa trên cơ sở thực tiễn, kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm, khắc phục những bất cập và yếu kém để đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhân lực cho việc phát triển hệ thống khám chữa bệnh, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của nhân dân. Thứ ba, Phát triển nhân lực khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở sự cần thiết, tính cấp bách, tính khả thi và sự phù hợp giữa các vùng kinh tế xã hội ở Việt Nam. Điều chỉnh dần những mất cân đối trong phân bố nhân lực giữa các vùng kinh tế, các khu vực thành thị và nông thôn, các chuyên ngành, ưu tiên tăng cường nhân lực khám chữa cho tuyến huyện, xã, khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo và các vùng khó khăn về kinh tế – xã hội, góp phần bảo đảm ngày càng công bằng hơn trong cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Thứ tư, giáo dục y đức luôn được chú trọng và thực hiện song song với đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời với phát triển năng lực nghiên cứu khoa học y học, rút ngắn khoảng cách trình độ công nghệ trong lĩnh vực khám chữa bệnh với các nước phát triển trong khu vực và thế giới; tăng cường đào tạo nước ngoài ở các lĩnh vực còn thiếu. Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực về tài chính và tiếp thu công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam trong phát triển và phân bổ nguồn nhân lực khám chữa bệnh. 3.1.2 Định hướng phát triển của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng trị Được sự giúp đỡ của Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy, cùng các bệnh viện chuyên khoa trung ương thông qua Đề án 1816 “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh” và Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế, BVĐK tỉnh Quảng trị đang triển khai các kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng lazer, miễn dịch chẩn đoán ung thư và thành lập đơn nguyên tim mạch đột quỵ, đơn nguyên DSA, đơn nguyên chạy thận nhân tạo. Từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa với người bệnh và góp phần giảm tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên, xứng đáng với những tin cậy và kỳ vọng của người dân trong tỉnh trong khám chữa bệnh. 78 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ Bệnh viện từng bước hiện đại, hoàn chỉnh về quy mô giường bệnh, trang thiết bị kỹ thuật và tổ chức bộ máy phù hợp với bệnh viện hạng I có quy mô 700 giường bệnh. Đồng thời, Bệnh viện cũng không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, hạn chế và đẩy lùi các bệnh xã hội, góp phần giảm tỉ lệ tử vong, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân tỉnh Quảng trị và các vùng phụ cận. Với mô hình Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, chú trọng phát triển hệ ngoại sản, hệ nội và hệ cận lâm sàng, Bệnh viện đã không ngừng cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tăng cường công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sỹ, dược sỹ. Bên cạnh đó, Bệnh viện tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ các chương trình đề án lồng ghép nhằm đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh nhằm tạo bước đột phá về chất lượng chuyên môn. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng, quy mô khám và điều trị nhằm tăng nguồn thu từ bảo hiểm y tế, viện phí các khoản thu khác; tăng cường khai thác các nguồn vốn từ các chương trình, dự án của Chính phủ, nguồn vốn vay từ các dự án ODA, nguồn liên doanh liên kết Trong thời gian tới, hướng đi của bệnh viện nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược trên gồm: Thứ nhất là, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả mọi người được điều trị tại bệnh viện, được hưởng các dịch vụ y tế như nhau, không phân biệt giàu nghèo, với chất lượng dịch vụ tốt nhất nhằm thực thi công bằng y tế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng trị. Thứ hai là, thực hiện công bằng và hiệu quả y tế nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển dụng cán bộ, đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, tạo cơ chế thu hút đội ngũ bác sỹ trẻ mới ra trường về công tác tại bệnh viện; thực hiện công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, thành lập các chuyên khoa mới đáp ứng quy mô bệnh viện hạng I. Thứ ba là, từng bước hình thành và phát triển các chuyên khoa sâu có đội ngũ thầy thuốc giỏi, y đức tốt. Thực hiện tốt chức năng của Bệnh viện đa khoa tỉnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, là trung tâm đào tạo cán bộ y tế, 79 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới. Xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt; trình độ chuyên môn cao và chuyên sâu trong từng lĩnh vực; tạo một môi trường an toàn, thân thiện cho bệnh nhân. Thứ tư là, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ bệnh viện để họ yên tâm công tác, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách đãi ngộ cho người lao động theo quy định của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong khám chữa bệnh, từng bước nâng cao đời sống của đội ngũ cán bộ viên chức bệnh viện. Thứ năm là, xây dựng mô hình bệnh viện: viện - trường, hợp tác đào tạo với trường ĐH Y dược Huế, các trường trong vùng, các tổ chức đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho CBVC Bệnh viện và cán bộ y tế trong khu vực. Thứ 6 là, kiện toàn các khoa phòng theo đúng tiêu chuẩn của bệnh viện hạng nhất: thành lập phòng Quản lý chất lượng, Phòng công tác xã hội, Khoa dinh dưỡng, thành lập các Khoa Ngoại tiêu hóa, Ngoại thận - tiết niệu, Ngoại thần kinh, Ngoại chấn thương chỉnh hình bỏng, Ngoại lồng ngực, Nội tiêu hóa, Nội thận - tiết niệu, Nội cơ - xương - khớp, Nội tiết. Phát triển hệ thống công nghệ thông tin, truyền thông theo hướng tự động hóa, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng bệnh án điện tử. Tăng cường hiệu quả của công tác tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ ngay từ yếu tố đầu vào, điều này tạo sự thuận lợi trong quá trình đào tạo lại, đào tạo nâng cao. Gắn việc nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ đi đôi với kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế chính sách quản lý điều hành, cải cách hành chính, cải tiến lề lối tác phong làm việc, văn hóa ứng xử. Các nội dung có mối quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau. Vì vậy, trong tổ chức thực hiện, cần triển khai đồng bộ, nhịp nhàng gắn kết lẫn nhau. Bệnh viện cũng cần có cơ chế phát hiện, tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng phát triển, duy trì đội ngũ nhân lực đủ số lượng, mạnh về chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển. Chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ 80 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ nhân lực giỏi, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có đủ năng lực quản lý điều hành, trình độ chuyên môn. Có chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút và giữ được các y, bác sỹ giỏi. Đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng tay nghề theo chức năng và nhiệm vụ. Đánh giá và sử dụng cán bộ phải gắn liền với tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn cán bộ và hiệu quả công tác thực hiện làm thước đo chủ yếu. Làm tốt công tác quy hoạch để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lâu dài. Tổ chức sắp xếp lại lao động gắn với việc xây dựng chính sách hợp lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng cách thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng nhằm tạo sự cố gắng trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý đội ngũ y, bác sỹ theo hướng : Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ y, bác sỹ đảm bảo chất lượng và nâng cao tính chuyên nghiệp. Thực hiện quy hoạch đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo các khoa, phòng theo hướng trẻ hóa, đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng bản mô tả công việc đối với từng vị trí công tác cụ thể, xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá đội ngũ y, bác sỹ, đảm bảo tính rõ ràng, khách quan trong đánh giá. Thực hiện quản lý theo khối lượng và chất lượng công việc được giao. Thực hiện đãi ngộ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Gắn liền với quá trình đổi mới công tác quản lý nhân lực phải hoàn thiện chính sách và quy trình quản lý. Bản thân từng chính sách chỉ phát huy tác dụng thực sự trên cơ sở phối hợp thực hiện đồng bộ nhiều chính sách khác. Do vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không chỉ ở khâu sử dụng mà phải thể hiện ở tất cả các khâu tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ Trên cơ sở phân tích thực trạng tình hình nguồn nhân lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong những năm qua, từ những kết quả đạt được và một số hạn chế còn tồn tại. Với phương hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của 81 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị thời gian tới, tác giả xin đưa ra thảo luận và mạnh dạn kiến nghị đề xuất một số giải pháp sau: 3.2.1. Hoàn thiện công tác tuyển dụng và thu hút nguồn nhân lực 3.2.1.1. Công tác tuyển dụng Tuyển dụng nhân lực là hoạt động để tuyển chọn nhân lực có năng lực, có trình độ chuyên môn phù hợp, có thể lực, trí lực tốt và gắn bó lâu dài với sự phát triển bền vững của Bệnh viện. Thành công của công tác tuyển dụng trong Bệnh viện là lựa chọn được những cán bộ, viên chức có trình độ học vấn, có khả năng phù hợp yêu cầu đồng thời có tiềm năng để đáp ứng xu thế phát triển của Bệnh viện cũng như xu hướng chung của Ngành y tế. Để công tác tuyển dụng thực hiện có hiệu quả trước tiên Bệnh viện nên xây dựng một đề án vị trí việc làm, đưa ra nhu cầu dự báo nhân lực cần trong thời gian tới và xây dựng kế hoạch tuyển dụng trong năm. Cả hai khâu của quá trình tuyển dụng là tuyển mộ và tuyển chọn đều cần phái có các giải pháp đồng bộ như sau: Bệnh viện cần liên kết với các trường Đại học Y dược trên toàn quốc để tuyển dụng những sinh viên giỏi khá về làm việc, đặc biệt là liên kết với Trường đại hoc Y Dược Huế. Nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác việc tuyển dụng những năm qua, nhằm nâng cao chất lượng nhân lực việc tuyển dụng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cần tuân thủ chặt chẽ những quy định của pháp luật, nội dung và các bước tiến hành tuyển dụng cần đảm bảo: Tuyển dụng đúng người có trình độ chuyên môn cần tuyển trên cơ sở nhu cầu công việc, bố trí đúng việc, đúng vị trí còn thiếu. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc bình đẳng trong thi tuyển, xét tuyển, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai từ khâu lập kế hoạch đến khâu tổ chức thực hiện thi tuyển, xét tuyển. Tất cả các chỉ tiêu xét tuyển đều phải được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 82 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ Tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên ngay từ khi nộp hồ sơ dự tuyển, tránh thủ tục rườm rà. Bố trí một tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển nhằm giải đáp thắc mắc của ứng viên về thủ tục và quy trình đăng ký hồ sơ. Tạo tâm lý thoải mái, tránh gây thiếu thiện cảm của ứng viên đối với việc tuyển dụng viên chức. Thực hiện đúng mục tiêu của công tác tuyển dụng là lựa chọn trong số những người tham gia tuyển đạt kết quả và lấy người có tổng số điểm cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu cần tuyển. Muốn vậy, số người tham dự thi phải nhiều hơn số lượng cần tuyển để đảm bảo nguyên tắc đấu loại. Không đưa vào những yêu cầu không cần thiết để hạn chế số lượng hồ sơ nộp vào làm mất công bằng trong công tác tuyển dụng. 3.2.1.2. Công tác thu hút nhân lực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thực hiện công tác thu hút nguồn nhân lực theo Nghị quyết sô 23/ NQ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị cho đối tượng cán bộ là Bác sỹ, Dược sỹ đai học. Ngoài ra, các vị trí chức danh chuyên môn còn thiếu khác không có chính sách thu hút đây cũng là điểm yếu trong công tác thu hút nhân tài. Để thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Bệnh viện trước hết Bệnh viện phải có các chính sách hỗ trợ tiền lương, tiền thưởng, chế độ đi học, tạo ra một môi trường làm việc thoái mái. Trong năm 2017 Bệnh viện đã có 6 Bác sỹ trẻ , giỏi về chuyên môn viết đơn xin thôi việc với lý do là thu nhập thấp, môi trường làm việc máy móc không đáp ứng nhu cầu công việc. Đây là một bài toán khó cho đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ tại Bệnh viện. Vi vậy, Bệnh viện cần tăng cường công tác tuyên truyền các phương hướng, chính sách của Bệnh viện về thu hút nguồn nhân lực trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao chất lượng, số lượng thu hút nguồn nhân lực. Việc thu hút cán bộ cần chú trọng tập trung về mặt chất lượng, ưu tiên cán bộ là người địa phương đang công tác, học tập ở các tỉnh bạn hoặc đang học tập ở nước ngoài, đồng thời khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao là người ngoài tỉnh đến công tác tại Bệnh. 83 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ Hàng năm, mời những người có trình độ chuyên môn Sau đại học từ chuyên khoa I trở lên, đã đến tuổi nghỉ hưu, nếu còn sức khỏe, ở lại làm công tác chuyên môn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ trẻ của Bệnh viện, vì khi mới về hưu họ vẫn còn sức khỏe tốt đảm bảo công tác và với thâm niên công tác lâu năm tại Bệnh viện sẽ có tình cảm gắn kết với Bệnh viện và hiểu rõ điều kiện, hoàn cảnh nên chất lượng chuyên môn sẽ cao. 3.2.2. Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng về các mặt để nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ là một trong những giải pháp hết sức quan trọng và là yêu cầu hết sức cấp thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực. Trong tình hình hiện nay, để hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân lực Bệnh viện cần tổ chức đào tạo cán bộ y tế với các hình thức, đối tượng cụ thể sau: - Đào tạo hình thức dài hạn: đào tạo đại học và sau đại học + Đào tạo Đại học: đối tượng đào tạo là cán bộ y tế trẻ như y sỹ, điều dưỡng trung cấp, dược sỹ trung cấp, nữ hộ sinh trung cấp, kỹ thuật viên trung cấp tham gia đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ cho công tác khám và điều trị tại bệnh viện. Bệnh viện cử cán bộ tham gia đào tạo tại các Trường Đại học Y Dược như: Đại học Y dược Huế, Đại học Y TP Hồ Chí Minh, Đại học Y Hà Nội, Đại học Điều dưỡng Nam Định, để đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học, cử nhân y tế công đồng, bác sĩ răng hàm mặt, cử nhân điều dưỡng, cử nhân hộ sinh, KTV gây mê... + Đào tạo Sau đại học: Đối tượng là các bác sĩ, dược sĩ, tham gia đào tạo các lớp Sau đại học như chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ để nâng cao trình độ, đáp ứng đủ cán bộ cho các chuyên môn sâu của Bệnh viện. + Đào tạo cán bộ quản lý: Cử cán bộ trong quy hoạch của Bệnh viện tham gia các lớp đào tạo về lý luận chính trị, cao cấp chính trị . Đẩy mạnh công tác đào tạo liên tục, dựa trên quy hoạch cán bộ hàng năm của Bệnh viện. Bệnh viện có các chính sách hỗ trợ cán bộ đi học sau đại học, thu hút tuyển chọn những cán bộ y tế trẻ có năng lực chuyên môn, có phẩm chất chính trị 84 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ đạo đức về làm việc tại đơn vị để phát triển đội ngũ cán bộ trẻ kế cận có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý tốt, đủ sức đảm nhiệm công tác trong thời kỳ mới. - Đào tạo hình thức ngắn hạn: cầm tay chỉ việc, Hội thảo, chuyên đề. + Đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc: đối tượng là cán bộ y tế trẻ mới được tuyển dụng vào Bệnh viện, cán bộ y tế mới tham gia làm công tác thủ thuật. Với hình thức này, Bệnh viện sử dụng cán bộ y tế có thâm niên công tác cao trong lĩnh vực cần đào tạo tại Bệnh viện hướng dẫn cho cán bộ trẻ, chưa có kinh nghiệm. + Tham gia hội thảo, chuyên đề: đối tượng tham gia là cán bộ tại các Phòng chức năng của Bệnh viện. Các lớp hội thảo như: Quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý vật tư, trang thiết bị, quản lý chất thải y tế, quản lý an ninh trật tự trong bệnh viện + Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ để cán bộ y tế Bệnh viện nghiên cứu tài liệu nước ngoài, tiếp cận kiến thức mới của thế giới về nhiều lĩnh vực: Chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành đơn vị y tế + Bồi dưỡng trình độ vi tính để ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhất trong quản lý điều hành, trong chuyên môn kỹ thuật, hội chẩn từ xa qua mạng. - Đào tạo tại chỗ: Đối tượng tham gia là cán bộ y tế, người lao động làm việc tại Bệnh viện. Đây là loại hình thích hợp trong lúc Bệnh viện còn thiếu nhân lực. Thông qua Đề án 1816, Bệnh viện đã đón nhiều cán bộ bác sỹ của Bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện TW Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Đồng 1, về hướng dẫn kỹ thuật mới cho cán bộ nhân viện y tế tại Bệnh viện. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao gói kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề cho cán bộ nhân viên y tế tại Bệnh viện. 3.2.3. Tăng cường quản lý và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ Tăng cường quản lý và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ có ý nghĩa rất quan trọng đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay. Để sử dụng nguồn nhân lực y tế đúng đắn, không chỉ dựa trên số lượng của đội ngũ mà còn phụ thuộc vào các chính sách phù hợp, môi trường làm việc và công tác quản lý, sử dụng nhân lực. Làm tốt biện pháp này sẽ phần nào giải quyết được sự bất cập giữa các chuyên khoa. 85 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ * Nội dung và cách thực hiện biện pháp + Phân công và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ hiện có Với đội ngũ cán bộ đã có, sử dụng hiệu quả đội ngũ này là yếu tố thành công lớn của các nhà quản lý. Phân công và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ nhằm phát huy tối đa sức mạnh nội lực, năng lực, sở trường và điểm mạnh của từng cán bộ; duy trì và giữ vững sự đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ bệnh viện; đảm bảo tính công bằng, dân chủ, khách quan và công khai. Lãnh đạo bệnh viện cần làm tốt công tác phân loại và đánh giá cán bộ, nắm chắc được năng lực sở trường của từng cán bộ. Từ đó, có sự phân công bố trí đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn và sở trường của từng người. Việc phân công bố trí phải đảm bảo tính kế thừa, kết hợp hài hòa giữa cán bộ lâu năm nhiều kinh nghiệm và cán bộ trẻ chưa có kinh nghiệm. Việc phân công bố trí cán bộ phải đảm bảo tính công bằng, khách quan, dân chủ, tránh áp đặt. Bên cạnh đó, lãnh đạo bệnh viện cần lưu ý tới tâm tư, nguyện vọng của mỗi nhân viên để giải quyết, để động viên khuyến khích tích cực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tăng cường mời các bác sĩ, các điều dưỡng, các chuyên gia trong và ngoài nước có trình độ chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm đến bệnh viện để chuyển giao kỹ thuật điều trị tiên tiến, để “ cầm tay chỉ việc “ cho các cán bộ chuyên môn những chuyên khoa mũi nhọn bệnh viện còn hạn chế. Với chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ giữ các chức vụ Trưởng, phó khoa/phòng thì các bác sĩ phải là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác khám chữa bệnh, năng nổ nhiệt tình và có uy tín đối với đồng nghiệp, có ý thức trách nhiệm trong công việc. + Công tác đánh giá đội ngũ cán bộ Công tác đánh giá đội ngũ cán bộ được tổ chức hàng năm theo quy định pháp quy của Nhà nước và Bộ Y tế. Đánh giá cán bộ nhằm nhận định giá trị thực trạng của từng cá nhân về mức độ hoàn thành công việc được giao, chất lượng, hiệu quả công việc so với mục tiêu của bệnh viện đề ra. 86 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ Đánh giá, phân loại chất lượng đội ngũ cán bộ phải nhằm vào mục tiêu phát triển và thực hiện các hoạt động tốt hơn. Việc đánh giá có tính pháp lý, tính công bằng thì mọi người sẽ có trách nhiệm. Hoạt động này sẽ cung cấp cho lãnh đạo bệnh viện những thông tin ngược để điều chỉnh các hoạt động quản lý có hiệu quả hơn, thiết thực hơn, giúp cho đội ngũ y bác sỹ tự ý thức được các việc làm của mình và có hành vi đúng đắn để giải quyết các vấn đề. + Công tác kiểm tra đội ngũ cán bộ Việc thực hiện kế hoạch phải được đánh giá để phân tích những kết quả đạt được và nguyên nhân thất bại thông qua việc kiểm tra. Nhờ có công tác này mà lãnh đạo bệnh viện nắm được thực trạng của bệnh viện về chất lượng của đội ngũ cán bộ, chất lượng của hoạt động khám chữa bệnh và việc thực hiện sứ mệnh của bệnh viện, có hệ thống thông tin ngược để giúp bác sĩ tăng động lực làm việc, điều chỉnh hoạt động của mình. Tiếp tục xây dựng, bổ sung nội dung kiểm tra, quy trình làm việc của Ban Thanh tra nhân dân của bệnh viện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện qui chế bệnh viện, giải quyết thỏa đáng mọi thắc mắc, khiếu nại, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bệnh. Khen thưởng kịp thời các cán bộ có thành tích tốt trong công tác điều trị, phục vụ người bệnh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất các khoa/phòng. Nhờ vậy, qui trình chuyên môn, qui trình hành chính, qui trình quản lý và các chế độ chức trách, tinh thần thái độ phục vụ được chấn chỉnh kịp thời. Phát huy hơn nữa vai trò, nhiệm vụ Ban Thanh tra nhân dân bệnh viện 3.2.4. Hoàn thiện chính sách đãi ngộ, phúc lợi cho cán bộ Chính sách đãi ngộ của Bệnh viện đưa ra phải nhằm mục đích động viên khuyến khích cán bộ nhân viên y trong hoạt động chuyên môn, vừa giữ chân cán bộ trình độ chuyên môn cao làm việc tại Bệnh viện đồng thời thu hút và tuyển dụng những người có trình độ, có khả năng giải quyết công việc, nâng cao năng lực. Do 87 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ đó, mức đãi ngộ cho cán bộ y tế phải đảm bảo đáp ứng nhu câu tối thiểu cho cuộc sống, đầu tư cho học tập phát triển. Đặc biệt, chế độ đãi ngộ lao động phải phù hợp với sức lao động và kết quả người lao động bỏ ra. Để chính sách đãi ngộ được hoàn thiện hướng tới việc công bằng và cạnh tranh trong Bệnh viện và thu hút được đội ngũ nhân lực chất lượng cao, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cần phải xây dựng được chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ y, bác sỹ thông qua các giải pháp sau: * Các chế độ phụ cấp: Các chế độ phụ cấp mà Bệnh viện đang áp dụng đã đầy đủ theo quy định của Nhà nước, tuy nhiên chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ làm việc ngoài giờ tại Bệnh viện đã có những hạn chế. Trên thực tế họ tham gia làm việc thêm giờ hầu như là quá 16 giờ trên một tháng vì biên chế hiện có thiếu rất nhiều đối với định mức biên chế so với giường bệnh thực kê. - Trước tình hình năm 2017 trở đi Bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ nên cân đối thu chi để đảm bảo nguồn để chi trả phụ cấp cho những đối tượng làm thêm giờ tương xứng với công sức mà họ bỏ ra tránh gây tâm lý chán nản, thiếu trách nhiệm trong công việc. Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ: Khi cán bộ viên chức làm thêm giờ, trực mà không nghỉ bù, các y, bác sỹ được cử đi học tập, tập huấn. dự hội nghị..v.v tuy mức chi đã được quy định rất rõ ràng, thực hiện theo quy định của pháp luật nhưng cần phải quy định cụ thể thời gian thanh toán, vì chậm trễ trong chi trả chế độ sẽ làm giảm đi tác dụng kích thích lao động, học tập. Bệnh viện nên xem xét lại cách chi trả chế độ phụ cấp phẫu thuật thủ thuật cho cán bộ viên chức theo quy định của nhà nước nhằm kích thích động viện đội ngũ y bác sỹ phát huy hết năng lực trong chuyên môn. Hiện nay Bệnh viện đang cắt giảm một phần phụ cấp phẫu thuật của cán bộ viện chức với lý do là Bảo hiểm y tế xuất toán không đủ nguồn kinh phí để chi trả điều này đã tác động không nhỏ đến tâm lý làm việc của đội ngũ y bác sỹ trực tiếp chăm sóc và điều trị bệnh nhân. * Chính sách thưởng Xây dựng chính sách thưởng đối với từng đối tượng. Ngoài việc thưởng thường xuyên theo Luật Thi đua, Khen thưởng, cần lựa chọn các hình thức 88 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ thưởng và đưa các mức thưởng hợp lý như: thưởng do có sáng kiến mang lại hiệu quả cao, thiết thực; thưởng cho các khoa do hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao; thưởng do tiết kiệm thời gian và chi phí; thưởng do chấp hành tốt kỷ luật và đảm bảo ngày công, giờ công; thưởng cho tinh thần hợp tác và có thái độ giao tiếp chuẩn mực, thưởng cho thư khen của bệnh nhân... Việc thực hiện thưởng có thể dưới dạng bằng tiền hay hiện vật nhưng điều quan trọng cần tạo được ấn tượng tốt của người được thưởng về cái mà họ nhận được. Với những y, bác sỹ thực hiện công việc liên tục xuất sắc nên áp dụng hình thức tăng lương tương xứng, tăng lương trước thời hạn để kích thích sự nỗ lực trong công việc. Quyết định thưởng phải đưa ra nhanh chóng nhằm ghi nhận kịp thời những thành tích xuất sắc, cần phải có những lời khen ngợi ngay chứ không nhất thiết phải đợi đến khi có khoản thưởng về vật chất.. Đồng thời, quyết định thưởng nên công khai trước toàn thể cơ quan để tăng niềm tự hào của cá nhân và nêu gương sáng cho cá nhân khác học tập với hy vọng có cơ hội được khẳng định chính mình trước tập thể. Tương ứng với chế độ khen thưởng, cần có quy định rõ ràng về các mức phạt tương ứng với các hành vi sai phạm. Khi xây dựng mức phạt cần dựa vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, mức độ ảnh hưởng đến người khác trong khoa, phòng đó, trong toàn Bệnh viện. Việc khen thưởng - kỷ luật song hành tồn tại một cách nghiêm minh sẽ thiết chặt quan hệ giữa quyền lợi và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ viện chức với công việc đang đảm nhận, giúp họ thấy cần phải hoàn thiện mình trong việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như việc nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật và ngày càng thành thạo trong tác phong làm việc, thái độ phục vụ của mình. *Tăng tính hấp dẫn của thu nhập tăng thêm: Hiện nay tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị ngoài khoản tiền lương và các chế độ phụ cấp theo lương do Nhà nước quy định còn có khoản thu nhập tăng thêm tuy nhiên việc chi trả thu nhập tăng thêm đang còn mang tính chất cào bằng, chủ yếu phụ thuộc vào trình độ chuyên môn và thâm niên công tác mà chưa tính 89 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ đến chất lượng công việc, khối lượng công việc, nguồn thu mang lại sau khi trừ chi phí cho đơn vị , thu nhập tăng thêm dù được Bệnh viện quan tâm nhưng còn thấp ở mức 1.050.00 đồng/hệ số, hệ số phụ thuộc vào kết quả đánh giá hàng tháng, tuy nhiên các chỉ tiêu đánh giá còn chưa rõ ràng. Vì vậy, để tăng hiệu quả của thu nhập tăng thêm, Bệnh viện cần có giải pháp: Chi tiết rõ cách đánh giá cá nhân các loại A, B, C, D, tăng mức lương cơ bản tính thu nhập tăng thêm lên, Hạch toán thu chi hàng tháng của các khoa phòng từ kết quả thu trừ chi phí cồn lại đển xếp A,B,C cho khoa phòng. Nên đưa hệ số học hàm học vị vào công thức tính lương thu nhập tăng thêm như sau: Tiền lương thu nhập tăng thêm hàng tháng = Mức lương tối thiểu x Hệ số tăng thêm x (Hệ số lương cơ bản + hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung + hệ số phụ cấp chức vụ + hệ số học hàm học vị) x Hệ số cá nhân x Hệ số Khoa/phòng. Vì thu nhập tăng thêm của Bệnh viện phụ thuộc vào nguồn thu sự nghiệp vì vậy muốn tăng thu nhập tăng thêm của mỗi cán bộ viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cần nỗ lực hơn nữa để tăng nguồn thu: + Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ đó tạo uy tín, thương hiệu tốt cho Bệnh viện nhằm thu hút bệnh nhân đến khám và điều trị, giúp tăng nguồn thu dịch vụ , tăng nguồn thu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng thu viện phí, tăng nguồn thu khác. + Tiếp tục duy trì công suất giường bệnh đạt và vượt 100% để Bệnh viện có cơ sở đề nghị tăng thêm chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch. + Tiết kiệm chi thường xuyên như: tiết kiệm điện, nước, vật tư tiêu hao, tài sản, văn phòng phẩm Bệnh viện tiến hành xây dựng định mức tiêu thụ điện năng, nước, vật tư tiêu hao hợp lý, đúng tiêu chuẩn, khuyến khích các khoa, phòng tiết kiệm bằng hình thức thưởng với nguồn từ một phần điện, nước, văn phòng phẩm của khoa, phòng tiết kiệm được. * Chăm lo đời sống cho cán bộ viên chức. Hiện tại khoa Dinh dưỡng của của Bệnh viện chưa thành lập mà toàn bộ tổ chức nấu ăn tại căng tin Bệnh viện do chủ đầu tư thầu theo hình 90 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ thức BOT mặc dù đã đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bữa ăn còn chưa đa dạng, các món ăn thường bị lặp lại nên không tạo sự ngon miệng, không phục vụ 24/24, vì vậy cần cải thiện và đa dạng hóa bữa ăn cho cán bộ, Bệnh viện nên thành lập khoa Dinh dưỡng hoặc bộ phận dinh dưỡng để quản lý chất lượng phục vụ tại căng tin Bệnh viện. Duy trì tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ cán bộ viên chức của Bệnh viện để tạo sự yên tâm trong công tác. Phát động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao trong nội bộ Bệnh viện và với các cơ quan ngoài để tăng tình đoàn kết. Nên xây dựng chế độ nghỉ mát hàng năm cho cán bộ viên chức Khi Bệnh viện áp dụng các biện pháp giúp cải thiện một phần thu nhập của đội ngũ cán bộ viên chức sẽ phần nào làm tăng nhiệt huyết làm việc, tăng sự cống hiến, nâng cao y đức, để họ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Cùng với cải thiện thu nhập, Bệnh viện cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho nhân viên y tế nói chung và đội ngũ y, bác sỹ nói riêng để họ thức một cách sâu sắc về ý nghĩa cao quý của nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn, có lòng yêu ngành yêu nghề, với đạo đức, trách nhiệm và tình yêu thương chia sẻ với các đối tượng bệnh nhân. Luôn có tinh thần học hỏi nâng cao tay nghề chuyên môn, trau dồi đạo đức lối sống, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền”. Cùng với đó cần tuyên truyền sâu rộng tới người bệnh và người nhà người bệnh những kiến thức về phòng và chữa bệnh tật, những chế độ chính sách xã hội, bảo hiểm y tế, quyền lợi và nghĩa vụ để người dân thông cảm và hợp tác với nhân viên y tế khi tham gia khám chữa bệnh. Hoàn thiện chế độ đãi ngộ cả về vật chất và phi vật chất sẽ giúp giữ chân được những y, bác sỹ có trình độ cao, ngoài ra còn ảnh hưởng giúp nâng cao y đức của đội ngũ y, bác sỹ. 3.2.5. Nâng cao y đức cho cán bộ viên chức Bệnh viện Bệnh viện phải thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử đối với người bệnh, người nhà người bệnh, đồng nghiệp. Thực hiện 91 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ quyết định 2151/QĐ-BYT về đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh. Lồng ghép với việc triển khai chỉ thị 03/ TW về việc tiếp tục “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại các khoa phòng và các đoàn thể. Lồng ghép tuyên truyền, giáo dục liên quan đến chủ đề về quy tắc ứng xử trong các hội thi tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như 27/2, 8/3, 20/10... Đăng ký và cam kết thực hiện quy tắc ứng xử, 12 điều y đức đối với toàn thể cán bộ viên chức và người lao động ở các khoa phòng của Bệnh viện. Thành lập tổ giám sát và theo dõi việc thực hiện quy tắc ứng xử trong bệnh viện. Tăng cường công tác tư vấn và giao tiếp trong điều trị bệnh nhân nội trú, thực hiện mô hình chăm sóc toàn diện, để người bệnh có điều kiện phản ánh trực tiếp cho bác sĩ và điều dưỡng, nữ hộ sinh những điều cần thiết. Tổ chức họp hội đồng người bệnh hằng tuần tại khoa và hằng tháng tại viện, có khảo sát và đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh. Phát huy hết tác dụng của tổ chăm sóc khách hàng tại Bệnh viện. Tổ chức thường xuyên các lớp để rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho nhân viên, chú ý nâng cao giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể như: tươi cười, ánh mắt, cử chỉ thân thiện. Ngoài ra việc giáo dục y đức cho cán bộ nhân viên trong bệnh viện để hạn chế những tình trạng tiêu cực. Có biện pháp tích cực nhằm kiểm tra đôn đốc, kèm theo những hình thức khen thưởng hay kỷ luật kịp thời đối với những nhân viên có hành vi tích cực hay tiêu cực đối với bệnh nhân hay người nhà của họ.Tóm lại, để phát triển nguồn nhân lực của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý và chất lượng phù hợp đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác khám chữa bệnh cần thực hiện đồng bộ các biện pháp trên. Các biện pháp trên đây chỉ mang tính chất tương đối, các biện pháp trên có mối quan hệ biện chứng, gắn bó chặt chẽ, bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Vai trò và vị trí của các biện pháp phụ thuộc vào tình hình thực tế, điều kiện hoàn cảnh cụ thể trong từng giai đoạn của bệnh viện. 92 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ Trong điều kiện hoàn cảnh, tình hình thực tế của bệnh viện hiện nay, là một Bệnh viện hạng I với quy mô lĩnh vực khám chữa bệnh ngày càng cao thì công tác quy hoạch và tuyển dụng sử dụng đội ngũ cán bộ của bệnh viện là trọng tâm nhằm giải quyết vấn đề thiếu cán bộ nhân viên, đặc biệt là các khoa đặc thù như Lây, Lao, Tâm thần, Giải phẫu bệnh, Ung Bướu... Ngoài công tác quy hoạch và tuyển dụng cán bộ thì bệnh viện cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng chế độ chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ viên chức nhằm động viên khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ và hạn chế tình trạng cán bộ xin thôi việc, chuyển công tác đi nơi khác ngày một gia tăng sau khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Đây là biện pháp cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho các biện pháp khác đạt kết quả cao khi thực hiện. Tóm tắt chương 3: Trên cơ sở phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập, nguyên nhân trong hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã được đề cập trong chương 2, ở chương này tác giã đã đưa ra những phương hướng, mục đích cần thực hiện trong thời gian tới. Tác giả đề xuất 5 giải pháp gợi ý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị như sau: Thứ nhất là giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và thu hút nguồn nhân lực. Thứ hai là giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực. Thứ ba là giải pháp hoàn thiện công tác bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ. Thứ tư là giải pháp hoàn thiện chính sách đãi ngộ, phúc lợi cho cán bộ Thứ năm, là giải pháp nâng cao y đức cho cán bộ và viên chức bệnh viện. 93 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I. KẾT LUẬN Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế, ngành y tế đang từng bước thay đổi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cũng đang từng bước thay đổi cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội cũng như nhận thức của người dân về sức khỏe. Chính vì thế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tìm các giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác khám chữa bệnh, áp dụng khoa học công nghệ vào chẩn đoán và điều trị. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn giỏi tay nghề cao, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng nhu cầu của người dân trong điều kiện đất nước đang đổi mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cần phải phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện, trên cơ sở đó đầy mạnh nâng cao nguồn nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ có cơ chế, chính sách hợp lý đó là giải pháp mang tính đồng bộ và lâu dài nhằm đảm bảo cả về số lượng, nâng cao chất lượng, phù hợp về cơ cấu để nguồn nhân lực phát triển lâu dài và bền vững. Nâng cao chất lượng NNL không phải chỉ là nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà cần nâng cao cả thề lực và y đức của người cán bộ y tế. Với đề tài: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị”, luận văn đã hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản sau: 1. Trình bày nội dung cơ bản về khái niệm nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực trong một tổ chức. Đây là cơ sở khoa học quan trọng làm căn cứ đề đánh giá thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. 2. Đưa ra bức tranh toàn cảnh về nguồn nhân lực ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng trị giai đoạn năm 2014- 2016. Từ đó so sánh, phân tích, đánh giá, đưa ra những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. 94 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ 3. Đề ra các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. II KIẾN NGHỊ 1. Đối với Bộ Y tế Cần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo để giáo dục đào tạo thực sự trở thành quốc sách hàng đầu. Nhà nước cần sát sao với việc giáo dục đào tạo gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực, mở rộng quy mô đào tạo đội ngũ y, bác sỹ đi kèm với chất lượng tránh tình trạng chạy theo bằng cấp. Có chính sách đầu tư hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực cho giáo dục và đào tạo để tạo chất lượng cao trong công tác đào tạo của Bệnh viện đồng thời nâng cao dân trí, làm giảm áp lực Ngành. Nhà nước cần đa dạng hóa các chuyên ngành đào tạo để đáp ứng nhu cầu của ngành y tế đi kèm với đó là sự thống nhất trong cách đặt tên các chuyên ngành và các nội dung đào tạo từng chuyên ngành để thuận lợi cho quá trình tuyển dụng và sử dụng sau khi tuyển dụng. Nhà nước cần xây dựng mức lương tối thiểu phù hợp với tình hình thực tế để có sự tương xứng giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động làm việc trong khu vực nhà nước nói chung, đồng thời tạo hứng thú cho đội ngũ y, bác sỹ trình độ cao tìm đến với các Bệnh viện công. Bộ Y tế cần thường xuyên tổ chức các cuộc họp, hội thảo về nhân lực y tế để giúp các Bệnh viện nắm bắt những thông tin kịp thời Bộ Y tế cần phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn chuyển ngạch, nâng ngạch để các y, bác sỹ sau khi được đào tạo, có văn bằng, chứng chỉ trình độ cao hơn có thể được chuyển ngạch nhanh chóng, giúp đảm bảo chế độ phù hợp với chuyên môn và sự cống hiến của các y, bác sỹ, tránh tình trạng y, bác sỹ có chuyên môn cao nhưng vẫn giữ ngạch thấp, khi đó sẽ không có điều kiện tự thể hiện bản thân. Cho phép mở rộng hình thức khám, chữa bệnh theo yêu cầu góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cao y đức và tăng thu nhập cho nhân viên các cơ sở y tế. 95 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ Tuy nhiên, cần có giải pháp bổ sung cơ chế giá cả dịch vụ theo thỏa thuận giữa cơ sở y tế cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ để đảm bảo thu nhập thực tế cho nhân viên y tế. Ban hành chính sách thu hút nhân tài riêng cho ngành y tế. Cần phải có chính sách thu hút nhân tài riêng cho ngành y tế với nhiều chế độ đãi ngộ, trong đó chú ý các đối tượng như: các chuyên gia giỏi, sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi, cán bộ trong ngành theo học các chuyên khoa tỉnh đang có nhu cầu. 2. Đối với Sở Y tế tỉnh Quảng Trị. Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cần chỉ đạo Bệnh viện hoàn thiện cơ chế quản lý, cơ cấu nguồn nhân lực, cơ chế tổ chức và hoạt động các dịch vụ y tế nhất là y tế kỹ thuật cao để nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh. Đồng thời đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn giỏi, tay nghề cao, có y đức tốt. Hỗ trợ kinh phí đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên y tế. Hỗ trợ tăng thêm đối với các khoản phụ cấp đặc thù của ngành y tế như: phụ cấp thâm niên, bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp cho cán bộ y tế khi bị nhiễm bệnh dịch, tử vong do dịch bệnh...; thầy thuốc chưa được hưởng phụ cấp thâm niên nghề; chưa có chính sách bền vững để thu hút những thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi làm việc lâu dài tại tỉnh nghèo và khóa khăn như tỉnh Quảng Trị. Sở y tế Tỉnh Quảng Trị nên thường xuyên cần thường xuyên mở các lớp tập huấn về chuyên môn để đội ngũ y, bác sỹ trong toàn Ngành và y, bác sỹ trên địa bàn học tập kinh nghiệm lẫn nhau để cùng tiến bộ, cùng phát triển, giúp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức trong toàn ngành nói chung và của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị nói riêng. 3. Đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị nên xây dựng quy hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ viên chức cả về số lượng lẫn chất lượng cũng như phẩm chất y đức của người cán bộ y tế. 96 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ - Từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng; bố trí cơ cấu, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ viên chức của bệnh viện. - Ban lãnh đạo Bệnh viện cần quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về thời gian và kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường hỗ trợ cho số cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn và đào tạo sau đại học. - Bên cạnh việc đảm bảo đầy đủ các chính sách và chế độ của Nhà nước cho cán bộ viên chức, bệnh viện cần thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất cho đội ngũ cán bộ viên chức để họ luôn an tâm công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ và gắn bó lâu dài với bệnh viện. - Bệnh viện cũng như các phòng ban liên quan nên cân đối nguồn thu chi ngân sách để trả lương thu nhập tăng thêm cho cán bộ viện chức đầy đủ kịp thời và đúng công sức của mổi cán bộ cũng như mổi khoa phòng đã cống hiến không cào bằng để tạo động lực cho người lao động. - Bệnh viện phải tích cực chủ động cải thiện điều kiện làm việc bằng cách: xây dựng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đặc biệt tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa, văn nghệ để cán bộ nâng cao thể lực giảm áp lực trong công việc. 97 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo cáo hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị qua các năm từ 2014 đến 2016. 2. Báo cáo tài chính của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị qua các năm từ 2014 đến 2016. 3. Báo cáo nguồn nhân lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị qua các năm từ 2014 đến 2016 4. PGS.TS.Trần Xuân Cầu, PGS.TS.Mai Quốc Chánh (2007), Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, Trường đại học Kinh tế quốc dân, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. 5. Lịch sử hình thành và phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 6. Nghi quyết 46/NQ-TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 7. Nghị quyết số 16/2015/NĐ-CP ngày tháng 02 năm năm 2015 8. Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 cảu Bộ trưởng bộ Y tế. 9. PGS.TS. Nguyễn Tiệp (2005), Giáo trình Nguồn nhân lực, Trường đại học Lao động – xã hội, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội. 10. Nguyễn Phú Trọng (2000) với đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước KHXH.05.03 “Luận chứng khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”. 11. PGS.TS. Phùng Rân (2008), “Chất lượng nguồn nhân lực, bài toán tổng hợp cần có lời giải đồng bộ”, trường Cao đẳng Viễn Đông, TP.HCM Các Webside sử dụng: 12. 13. BV/320220036/157/ 14. 15. ânphiencanboyte 16. Trần Thị Phương Loan, Bệnh viện 354, TP. Hà Nội. Địa chỉ: 98 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ cha-t-luo-ng-do-i-ngu-die-u-duo-ng-trong-ca-c-be-nh-vie-n-quan-do-i-84.html 17. Văn Hiếu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: dao- tạo-doi-ngu- can- bọ-cskh.html. 18. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.302 99 TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ TR ƯỜ NG Đ ẠI H ỌC K IN H TẾ H UẾ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnang_cao_chat_luong_nguon_nhan_luc_o_benh_vien_da_khoa_tinh_quang_tri_0628_2076244.pdf
Luận văn liên quan