Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty CP Bình Khánh

Danh mục sơ đồ bảng biểu  Sơ đồ 1: Các chỉ tiêu sử dụng thời gian lao động theo ngày công 12  Sơ đồ 2: Các chỉ tiêu sử dụng thời gian lao động theo đơn vị giờ công 13  Sơ đồ 3: Các nhân tố làm tăng năng suất lao động 18  Sơ đồ 4: Bảng phản ánh việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2005 36  Sơ đồ 5: một số loại máy móc thiết bị 39  Sơ đồ 6: Sơ đồ mô hình quản lý nguyên vật liệu 41  Sơ đồ 7: Sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty cổ phần bình khánh 44  Sơ đồ 8: Kết cấu lao động của công ty 45  Sơ đồ 9: Sơ đồ cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty CPBK 48  Sơ đồ 10: Tình hình nhân sự của Công ty CPBK 49  Sơ đồ 11: Tình hình tiền thưởng của công ty 53 LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay, nền khoa học công nghệ đã phát triển tới những đỉnh cao mà trước đây còn không dám nghĩ tới khoa học công nghệ đã chính thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Tuy nhiên không phải vì thế mà vai trò của con người lại trở lên nhỏ bé hơn, kém quan trọng hơn trong quá trình sản xuất. Mà ngược lại khoa học kỹ thuật phát triển cao thì lại một lần nữa khẳng định vai trò chủ đạo, tính chất quyết định của con người trong phát triển kinh tế xã hội. Đối với mỗi doanh nghiệp vấn đề làm sao để có được một nguồn nhân lực tốt nhất, làm sao để có thể sử dụng tối ưu nguồn nhân lực luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu. Mặt khác nguồn nhân lực khác với nguồn lực khác ở chỗ nó luôn ẩn chứa tiềm năng vô tận ,điều quan trọng là làm thế nào để khơi dậy được tiềm năng vô tận đó. Để khai thác cố hiệu quả tiềm năng trong mỗi con người, nhà quản lý phải không ngừng tìm các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Công ty CP Bình Khánh là một công ty hoạt động trên lĩnh vực cơ khí cho nên hàng năm thu hút rất nhiều lao động. Để tồn tại và phát triển công ty cần phải có những phương hướng, chiến lược, biện pháp hữu hiệu mà trước tiên phải là vấn đề quản lý và sử dụng lao động. Nhận thức được tầm quan trong của việc sử dụng và quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp ngày nay em đã mạnh dạn trọn đề tài: " Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty CP Bình Khánh " làm đề tài cho Báo Cáo Thực Tập của mình. Để đạt được mục đích nghiên cứu, Báo Cáo Thực Tập được trình bày trên cơ sở vận dụng các phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp khảo sát thực tế, phương pháp thống kê và phân tích tổng hợp . về việc quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung chuyên đề gồm ba phần chính như sau: Phần I : Nhưng nội dung cơ bản về quản lý và sử dụng nguồn nhân lực Phần II :Thực trạng quản lý và sử dụng lao động ở Công ty CP Bình Khánh. Phần III : Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng lao động ở Công ty CP Bình Khánh. Mặc dù có nhiêu cố gắng nhưng do khả năng và điều kiện còn hạn chế nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến quý báu của thầy cô giáo và bạn bè có quan tâm đến vấn đề này để bài viết được hoàn thiện hơn.

doc67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1281 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty CP Bình Khánh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g qua viÖc ®aß t¹o vµ ph¸t triÓn nµy, cã thÓ gióp cho c¸n bé qu¶n lý hiÓu s©u s¾c h¬n nghÒ nghiÖp cña m×nh cñng cè ®­îc nhiÒu kü n¨ng gióp hä lµm viÖc tèt vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. * §µo t¹o c«ng nh©n: Lµ viÖc béi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c«ng nh©n trong doanh nghiÖp. Ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o c«ng nh©n bao gåm ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o míi vµ ph­¬ng ph¸p ®µo taä l¹i. - §µo t¹o míi lµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o nh÷ng ng­êi ch­a tham gia qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, hä¨c nh÷ng ng­êi ®· tham gia qu¸ tr×nh s¶n xu¸t nh­ng ch­a cã nghÒ. §µo t¹o míi th­êng ®­îc thùc hiÖn ë c¸c tr­êng ®¹i häc cao ®¼ng hay trung häc chuyªn nghiÖp - §µo t¹o l¹i lµ viÖc ®µo t¹o nh÷ng ng­êi ®· cã nghÒ , cã chuyªn m«n nh­ng do yªu cÇu cña s¶n xuÊt do sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt ®Én ®Õn viÖc thay ®æi c¬ cÊu ngµnh nghÒ. Mét sè c«ng nh©n cÇn ®­îc ®µo t¹o l¹i ®Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc. ViÖc dµo t¹o míi hay dµo t¹o l¹i suy cho cïng lµ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng vµ nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu cña tæ chøc. Cã rÊt nhiÒu h×nh thøc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn c«ng nh©n lao ®éng nh­: + H×nh thøc ®µo t¹o t¹i n¬i lµm viÖc + H×nh thøc më c¸c líp häc c¹nh xÝ nghiÖp + H×nh thøc më c¸c tr­êng líp chÝnh quy. §iÒu quan träng lµ doanh nghiÖp xem xÐt quy m« s¶n xuÊt, tÝnh chÊt c«ng viÖc,nguån lao ®éng cña m×nh tõ ®ã mµ l­a chän h×nh thøc ®µo t¹o phï hîp. C¸c ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý trªn bao gåm: TuyÓn chän, ®¸nh gi¸ thµnh tÝch, tr¶ c«ng lao ®éng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. ViÖc qu¶n lý vµ sö dôngcã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc cña nhµ qu¶n lû rÊt tuú thuéc vµo viÖc thùc hiÖn tèt tõng ho¹t ®éng riªng rÏ trªn. PhÇn II Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng ë c«ng ty Cæ phÇn b×nh kh¸nh 1. kh¸I qu¸t chung vÒ c«ng ty cp b×nh kh¸nh 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh C«ng ty cp b×nh kh¸nh ( c«ng ty CPBK) lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ t­ nh©n ho¹ch to¸n ®éc lËp tù s¶n xuÊt vµ tù tiªu thô s¶n phÈm, thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh theo luËt ph¸p cña nhµ n­íc. TiÒn th©n cña c«ng ty CPBK lµ HTX TiÓu Thñ C«ng NghiÖp §éc LËp, ®­îc khëi c«ng x©y dùng ngµy 26/11/1982 trªn khu ®Êt réng kho¶ng 15100m2 thuéc x· Qu¶ng Phó – L­¬ng Tµi – B¾c Ninh. N¨m 1990 HTX §éc LËp ®· ®æi tªn thµnh Cty Cæ PhÇn B×nh Kh¸nh, Cty gåm 3 Cæ §«ng s¸ng lËp chÝnh lµ: Cty TNHH Quúnh H­¬ng, Cty TNHH §¹i Lîi & HTX §éc LËp, vµ 1 sè cæ ®«ng kh¸c... Nhµ m¸y ®­îc më réng thªm 10500m2 vµ m¸y mãc thiÕt bÞ SX ®­îc ®Çu t­ nhËp míi tõ n­íc ngoµi... HiÖn t¹i trô së v¨n phßng, nhµ m¸y s¶n xuÊt chÝnh ®­îc ®Æt t¹i Khu C«ng NghiÖp L­¬ng Tµi – B¾c Ninh. 1.1.2. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty CPBK Giai ®o¹n 1 (1990-1995) . KÕt thóc kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt c«ng ty ®· cã nh÷ng tiÕn bé v­ît bËc so víi n¨m1982. Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng t¨ng 8 lÇn, riªng m¸y c«ng cô t¨ng 122% so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra. Cho ra ®êi nhiÒu lo¹i m¸y míi nh­: T63E, T130L, T130P, T620, m¸y khoan 325. Giai ®o¹n 2 (1995 - 2000) TiÕp tôc hoµn thµnh s¶n xuÊt m¸y c«ng cô K125, B625, P12, T630, EV220, K550,... do nhu cÇu cña thÞ tr­êng nªn nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt c¸c lo¹i Ph«i ThÐp, ThÐp c¸n, ThÐp X©y Dùng, §ång èng, §ång C©y c¸c lo¹i c¸c kÝch th­íc & c¸c S¶n PhÈm kho¸ c¸c kiÓu, ®å gia dông.... C«ng ty CPBK víi truyÒn thèng l©u ®êi cña m×nh cïng víi t×nh thÇn lu«n häc hái vµ ®æi míi ®Ó héi nhËp ®ang trªn con ®­êng ph¸t triÓn. C«ng ty CPBK víi chøc n¨ng lµ ®¬n vÞ kinh tÕ chuyªn s¶n xuÊt mÆt hµng phôc vô cho nÒn c«ng nghiÖp ( M¸y c«ng cô) víi môc tiªu lµ hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt s¶n phÈm cña m×nh phôc vô cho nhu cÇu thÞ tr­êng hiÖn nay ®ang ho¹t ®éng trong c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh sau : - C«ng nghÖ s¶n xuÊt m¸y c¾t gät kim lo¹i - ChÕ t¹o thiÕt bÞ c«ng nghiÖp vµ c¸c phô tïng thay thÕ - ThiÕt kÕ chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt c¸c m¸y, thiÕt bÞ lµ - ChÕ t¹o c¸c thiÖt bÞ n©ng h¹, c¸c s¶n phÈm dÞch vô rÌn c¸n, thÐp c¸n - XuÊt khÈu vµ kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ. Giai ®o¹n 3 (2000 – nay) TiÕp tôc s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt, më réng thÞ tr­êng, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, më réng qui m« s¶n xuÊt, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm & thu nhËp æn ®Þnh cho C¸n Bé C«ng Nh©n Viªn cña c«ng ty. T¨ng c­êng hîp t¸c víi c¸c DN n­íc ngo¹i nh»m më réng thÞ tr­êng ra n­íc ngoµi. §Æc biÖt lµ TRUNG QUèC & LµO... 1.2 Mét sè dÆc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt ¶nh h­ëng ®Õn vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc ë C«ng ty CPBK 1.2.1. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh §Ó n¾m b¾t ®­îc mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty CPBK ta ®i nghiªn cøu b»ng ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2005: S¬ ®å 4: B¶ng ph¶n ¸nh viÖc thùc hiÖn chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh : tû VN§ TT ChØ tiªu Thùc hiÖn 2004 N¨m 2005 So s¸nh (%) K. ho¹ch Th. hiÖn 3/1 3/2 A B 1 2 3 4 5 1 Gi¸trÞ TSL(gi¸C§94) 47,423 63,755 51,003 107,55 80,00 2 Tæng doanh thu 63,413 76,250 74,625 117,68 97,87 2.1 Doanh thu SXCN trong ®ã : + M¸y c«ng cô + Phô tïng c¸c ngµnh + ThÐp c¸n 57,587 7,354 32,168 18,065 72,500 65,597 8,940 45,721 10,936 113,91 121,57 142,13 60,54 90,48 3 Thu nhËp b×nh qu©n (§/ng­êi/th¸ng) 940.500 1000000 1060000 112,71 106,00 4 C¸c kho¶n thu ng©n s¸ch Tr. ®ã: ThuÕ vµ KHTSC§ 4,664 2,859 3,752 3,752 4,667 3,413 100,06 119,38 124,39 90,96 5 L·i (lç) - SXKD cã l·i (sè ­íc tÝnh) 0,007 0,156 2228,57 6 Gi¸ trÞ hîp ®ång ký trong n¨m Tr. ®ã: H§ gèi ®Çu n¨m sau 50,972 21,125 51,437 26,841 100,91 127,06 Qua c¸c sè liÖu so s¸nh trªn ta thÊy hÇu hÕt c¸c chØ tiªu ®Òu t¨ng tr­ëng so víi n¨m tr­íc ®ã (n¨m 2004). Cô thÓ lµ: Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng cña n¨m 2005 so víi n¨m 2004 t¨ng tuyÖt ®èi lµ 3,58tû ®ång hay t¨ng 7,55%. Tæng doanh thu t¨ng 11,212tû ®ång hay t¨ng 17,68%. Trong ®ã doanh thu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 8,01tû ®ång hay t¨ng 13,91%, doanh thu do kinh doanh th­¬ng m¹i t¨ng 3,202tû ®ång hay t¨ng 54,97%. ViÖc t¨ng tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng vµ t¨ng tæng doanh thu n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®· g©y ¶nh h­ëng lín ®Õn mét sè chØ tiªu kh¸c. Cô thÓ vµ thiÕt thùc nhÊt lµ nã lµm t¨ng thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi, tõ 940.500 ®ång n¨m 2004 t¨ng lªn 1.060.000 ®ång n¨m 2005. ViÖc t¨ng thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi qua mçi n¨m lµm viÖc lµ ®éng lùc quan träng, kÝch thÝch vÒ mÆt vËt chÊt gióp ng­êi lao ®éng lµm viÖc h¨ng say h¬n, v÷ng tin h¬n vµo t­¬ng lai cña b¶n th©n vµ doanh nghiÖp. ViÖc c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Òu cã tû lÖ t¨ng tr­ëng cao h¬n n¨m tr­íc cã thÓ xuÊt ph¸t tõ mét sè nguyªn nh©n: chñ quan hay kh¸ch quan, ¸p dông ®ång lo¹t hay riªng rÏ c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý trong doanh nghiÖp, tuy nhiªn mét nguyªn nh©n ®ãng mét vai trß kh«ng nhá ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ sù tiÕn bé trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nguån nh©n lùc: N¨m 2005, c«ng ty ®· tiÕn hµnh kiÓm tra tay nghÒ vµ ®­a vµo diÖn n©ng bËc l­¬ng cho 77 c«ng nh©n kü thuËt, 21 lao ®éng phæ th«ng, cö lao ®éng ®i häc, tuyÓn dông míi 41 lao ®éng phÇn lín cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ bËc thî tõ 3/7 trë lªn ... Tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña n¨m 2005 lµ kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch, c¶ gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng vµ tæng doanh thu ®Òu gi¶m (gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng gi¶m 20%, tæng doanh thu gi¶m 2,13% ). §iÒu nµy ban qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng ty cÇn nghiªm tóc xem xÐt, tù kiÓm ®iÓm ®Ó t×m ra nguyªn nh©n, t×m ra nh÷ng sai lÇm thiÕu sãt, nh»m rót ra kinh nghiÖm cho c¸c kú s¶n xuÊt tiÕp theo. Qua sè liÖu trªn ta thÊy næi bËt lªn lµ s¶n phÈm thÐp c¸n sôt gi¶m ®¸ng kÓ so víi n¨m 2004, n¨m 2005 s¶n phÈm thÐp c¸n chØ thùc hiÖn ®­îc 60,54% so víi n¨m 2004. §iÒu nµy ®· lµm ¶nh h­ëng m¹nh ®Õn kÕ ho¹ch doanh thu vµ quan träng h¬n vÒ lÜnh vùc nh©n sù nã lµm cho mét sè c«ng nh©n viªn ë tæ c¸n thÐp ph¶i nghØ viÖc, hoÆc kh«ng cã ®Òu viÖc tõ ®ã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä. G©y s¸o chén t©m lý lµm viÖc cña c«ng nh©n, g©y ph¶n øng tiªu cùc d©y chuyÒn, ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng. MÆt kh¸c nã cßn ph¶n ¸nh sù thÊt b¹i trong viÖc t¹o ra viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, kh«ng hoµn thµnh chøc n¨ng x· héi cña c«ng ty, lµm t¨ng l­îng ng­êi thÊt nghiÖp. Tõ viÖc ph©n tÝch mét c¸ch khoa häc t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña n¨m 2005, rót ra ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm thùc tiÔn quý b¸u vµ trªn c¬ së nghiªn cøu ®­îc tØ mØ nh÷ng th¸ch thøc vµ nh÷ng thêi c¬ míi. C«ng ty CPBK ®· ®­a ra kÕ ho¹ch s¶n suÊt kinh doanh n¨m 2006, ®­a ra môc tiªu: Ph¶i hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n suÊt kinh doanh n¨m 2006. KÕ ho¹ch s¶n suÊt kinh doanh n¨m 2006: - Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng (theo C§ 94): 74,38tû ®ång - t¨ng 45,8%so víi n¨m 2005 - Doanh thu b¸n hµng : 104,10 tû ®ång - t¨ng 39,5% so víi n¨m 2005. + Trong ®ã: - m¸y c«ng cô vµ phô tïng :14,35 tû ®ång - thiÕt bÞ phô tïng :50,52tû ®ång - thÐp c¸n : 17,50tû ®ång - hµng suÊt khÈu : 600.000USD -Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi lµ :1.170.000 - t¨ng 10% so víi n¨m 2005 - S¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. 1.2.2. T×nh h×nh vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ M¸y mãc thiÕt bÞ lµ mét bé phËn rÊt quan träng, kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Sè l­îng vµ chÊt l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶n ¸nh tiÒm n¨ng vÒ tµi s¶n h÷u h×nh, tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, møc ®é hiÖn ®¹i ho¸, n¨ng lùc c¹nh tranh chiÕm lÜnh thÞ tr­êng cña mçi mét doanh nghiÖp, nãi c¸ch kh¸c m¸y mãc thiÕt bÞ lµ yÕu tè c¬ b¶n vµ cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Sau ®©y lµ mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty CPBK. S¬ ®å 5: mét sè lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ Tªn m¸y mãc thiÕt bÞ chÝnh sè l­îng c«ng suÊt Tªn m¸y mãc thiÕt bÞ chÝnh sè l­îng c«ng suÊt - M¸y tiÖn - M¸y phay - M¸y mµi - M¸y khoan - M¸y doa - M¸y c­a - M¸y ch©n Ðp - M¸y c¾t gät - M¸y lèc t«n 147 92 137 64 15 16 8 3 4-10 4-6 2-10 4-16 2-10 2-3 2-10 4-8 - M¸y lèc t«n - M¸y bµn diÖn - M¸y bµo - M¸y bµn h¬i - M¸y nÐn khÝ - M¸y bóa - CÈu trôc - Lß luyÖn thÐp - Lß luyÖn gang 11 26 24 9 14 5 65 4 2 2-8 6-10 2-40 10-75 700-1000 20 NhËn xÐt chung: Sè l­îng m¸y mãc lµ kh¸ lín, nh­ng hÇu hÕt ®· sö dông tõ l©u cã nh÷ng m¸y ®· kh©u hao hÕt hoÆc gÇn hÕt, ®é chÝnh x¸c kÐm ®ång bé, ®©y cã lÏ lµ nguyªn nh©n chÝnh lµm cho s¶n l­îng cña c«ng ty khã c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng vÒ mÆt chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. Do ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt cña m¸y mãc nh­ vËy dÉn ®Õn kh«ng tËn dông ®­îc hÕt kh¶ n¨ng cña c¸c nguån lùc kh¸c ®Æc biÖt lµ nguån nh©n lùc, kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc tinh thÇn lao ®éng vµ s¸ng t¹o cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, bËc thî kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®­îc n©ng cao, ph¶i sö dông nhiÒu lao ®éng söa ch÷a, chÊt l­îng lao ®éng c«ng nghÖ gi¶m do kh«ng ®­îc tiÕp xóc víi m¸y mãc thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i, kh«ng ®­îc tiÕp xóc víi kü thuËt khoa häc tiªn tiÕn... Tuy nhiªn viÖc chuyÓn ®æi c«ng nghÖ kh«ng thÓ mét sím, mét chiÒu v¶ l¹i ®ßi hái mét l­îng tiÒn ®Çu t­ lín, trong mét thêi gian dµi. Do ®ã trong qu¸ trÝnh hiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ m¸y mãc, c«ng ty rÊt cÇn sù quan t©m cña nhµ n­íc, Bé chñ qu¶n vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®Ó c«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Çu t­ vÒ chiÒu s©u. N¨m 2005 võa qua c«ng ty ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn ®­îc mét sè dù ¸n ®Çu t­ theo chiÒu s©u: - T¹i ph©n x­ëng gang: NghiÖm thu d©y chuyÒn lµm khu©n Furan, hÖ thèng phun bi lµm s¹ch, hÖ thèng khÝ nÐn ( vËn hµnh tõ th¸ng 5/2005). D©y chuyÒn lµm khu©n t­íi tù ®éng ®· l¾p ®Æt xong. - T¹i ph©n x­ëng thÐp: TriÓn khai d©y chuyÒn lµm khu©n Furan vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. - Hoµn thµnh vÒ c¬ b¶n gãi thÇu sè 8: C¶i t¹o, x©y dùng h¹ tÇng c¬ së bao gåm: HÖ thèng ®­êng hÌ, nÒn néi bé, hÖ thèng tho¸t n­íc, hÖ thèng chiÕu s¸ng, khu c«ng viªn c©y xanh. - TiÕp tôc hoµn thµnh vµ ®­a vµo khai th¸c c¸c gãi thÇu cßn l¹i thuéc ch­¬ng tr×nh øng dông c«ng nghÖ tù ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, m¸y c«ng cô vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp. 1.2.3. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu Kh¸c víi c¸c c«ng ty kinh doanh kh¸c, c«ng ty CPBK lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nªn nguyªn vËt liÖu mang ®Æc ®iÓm chung cña nguyªn vËt liÖu xö dông trong s¶n xuÊt c«ng nghÖ: Theo tÝnh chÊt nguyªn vËt liÖu víi c«ng dông kh¸c nhau ta cã sù ph©n lo¹i: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ ®èi t­îng lao ®éng chñ yÕu cña c«ng ty ®Ó h×nh thµnh nªn s¶n phÈm. gåm 4 lo¹i lµ: nh«m thÐp t«n c¸c lo¹i, nh«m thÐp kÐo nguéi, nh«m kim lo¹i mÒm, nh«m c¸c lo¹i kh¸c (vßng bi, gio¨ng) - Nguyªn vËt liÖu phô: lµ nguyªn vËt liÖu mang tÝnh phô trî trong s¶n xuÊt kinh doanh nh­: dÇu, mì, bao b×... - Nhiªn liÖu lµ vËt liÖu khi sö dông nã cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt l­îng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: than, dÇu, x¨ng... Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty chñ yÕu ®­îc cung cÊp tõ c¸c nguån trong n­íc nh­ gang thÐp ®­îc cung cÊp tõ xÝ nghiÖp gang thÐp Th¸i nguyªn, vßng bi tõ c«ng ty phô tïng Hµ Néi. ngoµi ra c«ng ty cã thÓ sö dông nguån néi bé tøc lµ c«ng ty tù s¶n xuÊt vµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho m×nh vµ ®Ó ®¶m b¶o ®­îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc, hµng n¨m c«ng ty ®Òu ph¶i nhËp mét sè nguyªn vËt liÖu chÝnh tõ n­íc ngoµi: Liªn X«, §µi Loan, Trung Quèc, Céng Hoµ Liªn Bang §øc, Singapo. §Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ph¶i hîp lý vµ tiÕt kiÖm song ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng. TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu lµ tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt nh»m gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng S¬ ®å 6: S¬ ®å m« h×nh qu¶n lý nguyªn vËt liÖu Gi¸m ®èc chØ ®¹o Phßng kÕ to¸n Phßng §§SX Giao kÕ ho¹ch Kh«ng s¶n xuÊt Phßng kü thuËt Phßng vËt t­ NhËp kho vËt t­ 1.2.4. ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm S¶n phÈm cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm: cã nhiÒu chñng lo¹i vµ mÉu m· kh¸c nhau. C«ng ty nhËn s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm ®óc, rÌn, c¸n thÐp, c¸c phô tïng thay thÕ ®Õn c¸c m¸y c¾t gät kim lo¹i, thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, ngoµi ra c«ng ty còng nhËn s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ vµ l¾p ®Æt d©y truyÒn s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®ång bé nh­ s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ cho c¸c m¸y s¶n xuÊt mÝa ®­êng ë T©y Ninh vµ NghÖ An. Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm mµ nã quyÕt ®Þnh ®Õn ®Æc ®iÓm vµ quy m« cña thÞ tr­êng tiªu thô. C«ng ty b¸n s¶n phÈm cña m×nh ë trong vµ ngoµi n­íc, nh­ng chñ yÕu lµ thÞ tr­êng trong n­íc. ë thÞ tr­êng trong n­íc c«ng ty cã c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nh­ Th¸i Lan, Hµn Quèc, NhËt B¶n, Trung Quèc. C«ng ty còng cung cÊp thiÕt bÞ cho c«ng ty mÝa ®­êng c«ng suÊt: 6000 - 8000 tÊn mÝa/ngµy. c¸c s¶n phÈm kh¸c nh­ hép sè lµm c«ng suÊt lín, b¸nh r¨ng, b¸nh xÝch còng ®­îc xuÊt khÈu sang c¸c n­íc T©y ¢u, Italia, §an M¹ch. Trong môc tiªu tæng qu¸t cña c«ng ty CPBK n¨m 2006 th× mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng lµ më réng c¸c m¶ng thÞ tr­êng... T¨ng c­êng t×m kiÕm thÞ tr­êng ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu, chó träng xuÊt khÈu thÞ tr­êng ®óc. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù quyÕt t©m cña c«ng ty: t¹o ®­îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong tiÕn tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. 1.2.5. §Æc ®iÓm vÒ nguån nh©n lùc C«ng ty CPBK lµ mét ®¬n vÞ ®ang cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn lín. Tæng sè lao ®éng cña c«ng ty kh«ng æn ®Þnh mµ thay ®æi theo tõng thêi ®iÓm tuú thuéc vµo yªu cÇu cña s¶n xuÊt. Theo b¸o c¸o lao ®éng hµng ngµy cña c«ng ty, ngµy 17/10/2003 tæng sè lao ®éng cña c«ng ty lµ 295 ng­êi. Cuèi n¨m 2004 tæng sè lao ®éng lµ 412 ng­êi. Cuèi n¨m 2005 tæng sè lao ®éng lµ 453 ng­êi. Trong n¨m 2005 tuyÓn dông míi 41 lao ®éng, tæng sè lao ®éng biÕn ®éng kh«ng nhiÒu vµ cã chiÒu h­íng t¨ng. Víi ®Æc ®iÓm lao ®éng kh«ng æn ®Þnh, c«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi vÊn ®Ò kh«ng ®¬n gi¶n ®ã lµ: lµm sao kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm cña viÖc biÕn ®éng nguån lao ®éng vµ lµm thÕ nµo ®Ó ®iÒu hoµ ®­îc lao ®éng trong c«ng ty, t¨ng thªm lao ®éng khi nhu cÇu s¶n xuÊt t¨ng ®Ó hoµn thµnh ®­îc hîp ®ång ®óng h¹n vµ viÖc gi¶m lao ®éng khi nhu cÇu s¶n xuÊt gi¶m tøc lµ gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng l­îng lao ®éng d«i d­. 1.2.6. §Æc ®iÓm vèn vµ tiÒn l­¬ng C«ng ty tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng nguån vèn còng t­¬ng ®èi cña m×nh. C«ng ty CPBK ®· t¹o ®­îc cho m×nh mét thÞ tr­êng kh¸ v÷ng, hiÖn nay nguån vèn cña c«ng ty lµ 80 tû ®ång, nguån vèn nµy ®­îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån: vèn tù cã, vèn vay, vèn ho¹t ®éng thuª tµi chÝnh. Tû lÖ vèn nh­ sau: Vèn cè ®Þnh lµ 20 tû ®ång (chiÕm 25%), vèn l­u ®éng lµ 60 tû ®ång (chiÕm 75%) Tæng nguån vèn tû lÖ nµy cho thÊy doanh nghiÖp ®· ph©n phèi nguån vèn l­u ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ tõ 60 -70% vèn. TiÒn l­¬ng cña CBCNV trong c«ng ty ®­îc thanh to¸n trùc tiÕp víi ng­êi lao ®éng theo quy chÕ tr¶ l­¬ng hiÖn hµnh phï hîp víi néi dung yªu cÇu cña c«ng v¨n sè 4320 L§TBXH ngµy 29/12/1998 cña bé L§TBXH. Quy tr×nh x©y dùng chØnh lý qui chÕ tr¶ l­¬ng cña c«ng ty cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a chuyªn m«n vµ c«ng ®oµn ®óng theo tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ cña c«ng ty víi ng­êi lao ®éng. C¬ chÕ tr¶ l­¬ng cña c«ng ty ®¶m b¶o khuyÕn khÝch tho¶ ®¸ng viÖc x©y dùng ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n trÎ, chó ý ®Õn nh÷ng ng­êi lín tuæi ®Ó ph¸t huy søc m¹nh cña mäi ng­êi trong c«ng ty nh»m hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. 2. ph©n tÝch thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng ë c«ng ty cæ phÇn b×nh kh¸nh 2.1. Ph©n tÝch thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng th«ng qua mét sè chØ tiªu kinh tÕ 2.1.1. Ph©n tÝch nh©n lùc ë bé m¸y qu¶n lý * C¬ cÊu tæ chøc: Toµn c«ng ty cã 29 ®¬n vÞ bao gåm 19 phßng ban, 7 x­ëng s¶n xuÊt chÝnh vµ 3 ph©n x­ëng . C¸c x­ëng s¶n xuÊt chÝnh lµ: X­ëng ®óc, kÕt cÊu thÐp, c¬ khÝ lín, m¸y c«ng cô b¸nh r¨ng, gia c«ng ¸p lùc vµ nhiÖt luyÖn, c¸n thÐp. C¸c ph©n x­ëng lµ : thuû lùc, méc, c¬ khÝ 4B. Ban gi¸m ®èc c«ng ty bao gåm cã: Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m §èc vµ 4 phã gi¸m ®èc trong ®ã mét phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng, mét phã gi¸m ®èc ®èi ngo¹i vµ nhËp khÈu, mét phã gi¸m ®èc néi chÝnh vµ x©y dùng c¬ b¶n, mét phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt. S¬ ®å 7: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc C«ng ty cæ phÇn b×nh kh¸nh Gi¸m ®èc c«ng ty PG§-®¹i diÖn l¸nh ®¹o vÒ chÊt l­îng PG§ KTSX PG§ kinh tÕ ®èi ngo¹i XNK PG§ néi chÝnh - X.M¸y c«ng cô - X.B¸nh r¨ng - X. C¬ khÝ lín - X. GC ¸p lùc - X. §óc - X. Méc - X.KÕt cÊu thÐp - PX. Thuû lùc - X. C¸n thÐp - X. C¬ khÝ 4B - TT l¾p ®Æt TBCN - V¨n phßng G§ - Phßng tæ chøc nh©n sù - TT Tù ®éng ho¸ - Th­ viÖn - Tr­êng THCNCTW - Ban qu¶n lý dù ¸n - PKT- TKTC - P. VËt t­ - V¨n phßng G§TM - P.XDCB - P. B¶o vÖ -P. qu¶n trÞ ®êi sèng -P.Y tÕ -P. VHXH - P.kü thuËt - P. §iÒu ®é s¶n xuÊt - P. KCS - P.C¬ ®iÖn Ghi chó : HÖ thèng qu¶n lý hµnh chÝnh : HÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng theo ISO9002: C«ng ty CPBK lµ mét doanh nghiÖp võa, do ®ã mçi ph©n x­ëng ®­îc tæ chøc gÇn nh­ mét tæ chøc bé phËn chÞu sù chØ ®¹o chung cña c«ng ty. §øng ®Çu cña c¸c x­ëng lµ gi¸m ®èc ph©n x­ëng, ®øng ®Çu c¸c ph©n x­ëng lµ qu¶n ®èc c¸c ph©n x­ëng. Gi¸m ®èc x­ëng vµ qu¶n ®èc x­ëng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt qu¶n lý, tæ chøc, ®iÒu hµnh vµ sö dông c¸c tiÒm n¨ng lao ®éng, thiÕt bÞ vµ c¸c nguån lùc kh¸c ®­îc giao thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt mµ c«ng ty ph©n c«ng. * KÕt cÊu lao ®éng: S¬ ®å 8: KÕt cÊu lao ®éng cña c«ng ty STT ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 Ng­êi % Ng­êi % 1. 2. 3. C¸n bé qu¶n lý - Gi¸m ®èc c«ng ty - Phã gi¸m ®èc c«ng ty - Trî lý gi¸m ®èc - Tr­ëng, phã phßng ban - G§, PGD trung t©m - G§,PG§ x­ëng, PX,XN Nh©n viªn gi¸n tiÕp - Phßng ban , trung t©m - x­ëng, PX,XN C«ng nh©n s¶n xuÊt - C«ng nh©n s¶n xu©t - C«ng nh©n phôc vô 37 1 2 2 15 5 12 56 31 25 319 269 50 8,96 0,24 0,48 0,48 3,64 1,21 2,91 13,58 7,52 6,06 77,42 65,29 12,13 41 1 2 2 15 6 15 57 30 27 355 295 60 9,04 0,22 0,44 0,44 3,31 1,32 3,31 12,58 6,62 5,96 78,36 65,12 13,24 Tõ th¸ng 8/2005 c«ng ty ®· thùc hiÖn bæ xung thu nhËp cho ng­êi lao ®éng vµ kü s­ míi ra tr­êng cã b»ng tèt nghiÖp lo¹i kh¸ giái tõ 250.000®ång ®Õn 300.000®ång /ng­êi / th¸ng, ®Ó thu hót vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho hä yªn t©m lµm viÖc l©u dµi t¹i c«ng ty. N¨m 2005 tuyÓn dông míi 41 lao ®éng phÇn lín cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ bËc thî tõ 3/7 trë lªn. Tuy nhiªn trong n¨m c«ng ty còng tiÕn hµnh gi¶i quyÕt chÕ ®é h­u chÝ cho mét sè c«ng nh©n ®Õn tuæi vÒ h­u , cho nghØ viÖc mét sè c«ng nh©n vi ph¹m kû luËt lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh trong tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ vµ theo ph¸p luËt mµ nhµ n­íc quy ®Þnh... tû lÖ lao ®éng qu¶n lý vµ lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ t­¬ng ®èi hîp lý, kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng l¾m thÇy nhiÒu thî, tinh gi¶m ®­îc bé m¸y qu¶n lý. 2.1.2. Ph©n tÝch thùc tr¹ng sö dông lao ®éng ë c¸c phßng ban cô thÓ * Ban gi¸m ®èc c«ng ty: - Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi cã quyÒn cao nhÊt trong c«ng ty, ngoµi c«ng t¸c phô tr¸ch chung vÒ c¸c ho¹t s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸m ®èc c«ng ty cßn trùc tiÕp ®iÒu hµnh, gi¸m s¸t c¸c mÆt c«ng t¸c cña mét sè ®¬n vÞ gåm: Phßng tæ chøc nh©n sù, ban qu¶n lý dù ¸n, trung t©m tù ®éng ho¸... - Phã gi¸m ®èc qu¶n lý chÊt l­îng vµ m«i tr­êng gióp gi¸m ®èc c«ng ty qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm vµ m«i tr­êng, an toµn lao ®éng. Cã quyÒn thay mÆt gi¸m ®èc ký thay c¸c v¨n b¶n, quy chÕ, c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn vÊn ®Ò chÊt l­îng s¶n phÈm vµ vÖ sinh m«i tr­êng còng nh­ c¸c v¨n b¶n vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng phßng chèng ch¸y næ vµ an ninh quèc phßng - Phã gi¸m ®èc kinh tÕ vµ ®èi ngo¹i phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng XNK vµ c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ viÖc chØ ®¹o gi¸m s¸t gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc hµng ngµy cña ®¬n vÞ nh­: KÕ to¸n, thèng kª tµi chÝnh, phßng vËt t­, v¨n phßng giao dÞch th­¬ng m¹i. Ngoµi ra phã gi¸m ®èc kinh tÕ vµ ®èi ngo¹i cßn chØ ®¹o x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n ®Êu thÇu... - Phã gi¸m ®èc kü thuËt s¶n xuÊt cã chøc n¨ng tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é kÕ ho¹ch theo môc tiªu ®· ®Þnh, chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, ®iÒu hµnh c¸c ®¬n vÞ: Phßng kü thuËt, phßng ®iÒu ®é s¶n xuÊt, phßng KCS, phßng c¬ ®iÖn... - Phã gi¸m ®èc néi chÝnh vµ x©y dùng c¬ b¶n qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng néi chÝnh vµ x©y dùng c¬ b¶n. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®iÒu hµnh gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ: phßng XDCB, Qu¶n trÞ ®êi sèng, VHXH, phßng b¶o vÖ, phßng Y tÕ. Phßng tæ chøc nh©n sù: gióp gi¸m ®èc ra c¸c quyÕt ®Þnh, néi dung quy chÕ vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng vµ liªn hÖ víi c¸c c¬ quan b¶o hiÓm lµm c¸c thñ tôc gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch sau khi ®· ®­îc gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh thi hµnh. Dù th¶o c¸c v¨n b¶n vÒ nh©n sù, bé nhiÖm, miÔm nhiÖm, ®iÒu ®éng nh©n sù vµ tuyÓn dông nh©n sù. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: cã chøc n¨ng lµm tham m­u cho gi¸m ®èc vµ sö dông nguån vèn, khai th¸c kh¶ n¨ng lËp kÕ ho¹ch hµng n¨m vÒ tµi chÝnh, ph¶n ¸nh kÞp thêi sè liÖu vÒ tµi s¶n tiÒn vèn tÝnh gi¸ thµnh. Phßng kü thuËt: sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra, nghiªn cøu ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo c«ng t¸c thiÕt kÕ c«ng nghÖ vµ qu¶n lý kü thuËt khoa häc theo ISO9002 cña c«ng ty vµo nÒ nÕp. X©y dùng c¸c chØ tiªu khoa häc kü thuËt ®¶m b¶o sè l­îng, chÊt l­îng chñng lo¹i, thêi gian ®Ó cung øng cho s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc liªn tôc ®óng kÕ ho¹ch. Phßng ®iÒu ®é s¶n xuÊt: cã chøc n¨ng lµ ph©n c«ng s¶n xuÊt, x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phßng KCS: cã yªu cÇu lµ n¾m v÷ng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, n¾m v÷ng yªu cÇu chÊt l­îng s¶n phÈm theo yªu cÇu thÞ tr­êng, tæ chøc b¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ, kiÓm tra tõng chi tiÕt vµ tæng thÓ s¶n phÈm hoµn thiÖn theo tiªu chuÈn ®o l­êng cña Nhµ n­íc ban hµnh. Phßng c¬ ®iÖn: cã chøc n¨ng phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c phßng kü thuËt nghiÖp vô vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, phôc vô s¶n xuÊt trong c«ng ty. Phßng tæ chøc nh©n sù: hiÖn nay, sè l­îng nh©n sù cña phßng tæ chøc nh©n sù lµ 8 ng­êi, tuy nhiªn ®©y míi lµ c¬ cÊu nh©n sù t¹m thêi, c¬ cÊu nh©n sù nµy cÇn ®­îc tæ chøc l¹i, t¨ng c­êng thªm nh©n sù ®Ó lu«n s½n sµng hoµn thµnh mäi nhiÖm vô vÒ nh©n sù cña c«ng ty. Gióp c«ng ty lu«n ®­îc ®¶m b¶o vµ ngµy cµng hoµn thiÖn vÒ mÆt nh©n sù. S¬ ®å 9: S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc nh©n sù cña c«ng ty CPBK Tr­ëng phßng Phã phßng (TC) Chuyªnviªn 1 Chuyªn viªn 2 Chuyªn viªn 3 Chuyªn viªn 4 Chuyªn viªn 5 Phã phßng(TL) C«ng viÖc cña phßng tæ chøc nh©n sù ®­îc chia lµm hai m¶ng chÝnh tiÒn l­¬ng vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn tæ chøc nh©n sù. Phô tr¸ch m¶ng tiÒn l­¬ng bao gåm: theo dâi qu¶n lý viÖc sö dông nh©n sù, tæ chøc ®µo t¹o tuyÓn dông nh©n sù, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi nh©n sù... Phßng tæ chøc nh©n sù cã chøc n¨ng chÊp hµnh, tham m­u vµ tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng ý kiÕn chØ ®¹o cña gi¸m ®èc c«ng ty, gåm: + Tham m­u víi gi¸m ®èc ®Ó thùc hiÖn mäi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc ®èi víi ng­êi lao ®éng + Tham m­u víi gi¸m ®èc ®Ó thùc hiÖn mäi néi quy, quy chÕ cña gi¸m ®èc c«ng ty ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn + Gióp gi¸m ®èc ban hµnh c¸c v¨n b¶n qu¶n ký hµnh chÝnh cña c«ng ty. S¬ ®å 10: T×nh h×nh nh©n sù cña C«ng ty CPBK. (th¸ng 01, n¨m 2006) stt Tªn ®¬n vÞ Tæng CBCNV Ghi chó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 - V¨n phßng c«ng ty - Phßng v¨n ho¸ x· héi - Phßng tæ chøc - Phßng kÕ to¸n, thèng kª, tµi chÝnh - V¨n phßng giao dÞch th­¬ng m¹i - Phßng YtÕ - Phßng b¶o vÖ - Phßng qu¶n trÞ ®êi sèng - Phßng kü thuËt - Phßng KCS - Th­ viÖn - Tr­êng mÇm non hoa sen - Ban qu¶n lý dù ¸n - Trung t©m ®iÒu hµnh s¶n xuÊt - Trung t©m N.C øng dông c«ng nghÖ - Trung t©m XDvµ BD h¹ tÇng - X­ëng m¸y c«ng cô -X­ëng c¬ khÝ lín - X­ëng b¸nh r¨ng - X­ëng ®óc - X.gia c«ng ¸p lùc vµ nhiÖt luyÖn - X­ëng kÕt cÊu thÐp - X.N l¾p ®Æt ®¹i tu vµ b¶o d­ìng thiÕt bÞ c«ng nghiÖp - XÝ nghiÖp SXKD vËt t­ chÕ t¹o m¸y 10 2 5 8 10 5 10 5 5 10 2 10 3 5 5 8 68 24 15 95 13 16 87 32 Céng 453 2.2. Ph©n tÝch thùc tr¹ng lao ®éng vµ sö dông lao ®éng s¶n xuÊt 2.2.1. Thùc tr¹ng c«ng t¸c sö dông lao ®éng cña c«ng ty CPBK * Tæ chøc ®inh møc lao ®éng: N¨m qua, vÊn ®Ò tæ chøc l¹i lao ®éng ®­îc ban l·nh ®¹o c«ng ty quan t©m hµng ®Çu. Tr­íc tiªn c«ng ty thùc hiÖn thuyªn chuyÓn c¸n bé tõ phßng nµy sang phßng kh¸c theo ®óng chuyªn m«n nghiÖp vô, ®Ò b¹t nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc lªn cÊp cao h¬n ®Ó cã tr¸ch nhiÖm cao h¬n víi c«ng viÖc ( t¨ng 8 tr­ëng, phã phßng ). nh÷ng ng­êi thî lµnh nghÒ l©u n¨m cã tay nghÒ, chuyªn m«n cao kÌm cÆp c¸c häc viªn. Thùc hiÖn s¾p xÕp theo h­íng ®óng ng­êi ®óng viÖc, tuyÓn dông ®µo t¹o nh©n lùc theo yªu cÇu cña c«ng viÖc. Trong n¨m 2005, c«ng ty ®· tuyÓn míi 41 lao ®éng, bËc thî trung b×nh cña lao ®éng trùc tiÕp t¨ng tõ 4,95 lªn 5,04. MÆc dï, lao ®éng ®­îc t¨ng thªm nh­ng vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt, thiÕu 5 lao ®éng so víi kÕ ho¹ch. C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ®­îc coi träng nh­ng thiÕu chuyªn m«n nghiÖp vô, hËu qu¶ lµ n¨m qua x¶y ra 7 vô tai n¹n lao ®éng ( gi¶m ®­îc 3 vô so víi n¨m 2004 ). VÒ ®Þnh møc lao ®éng c«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Þnh møc lao ®éng t¹i c¸c phßng ban ph©n x­ëng. N¨m qua lao ®éng qu¶n lý cña c«ng ty chiÕm 8,26% lµ t­¬ng ®èi hîp lý v× theo c¸c nhµ kinh tÕ häc tû lÖ hîp lý lµ 8% -10% VÒ sè l­îng, chÊt l­îng lao ®éng t¹i c¸c phßng ban cña c«ng ty lµ ch­a thËt hîp lý, dÉn tíi mét sè bé phËn cßn l·ng phÝ lao ®éng hoÆc thiÕu lao ®éng. Sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng qu¸ Ýt kh«ng ®ñ ®Ó qu¶n lý ph©n x­ëng. Nhu cÇu vÒ lao ®éng cã tr×nh ®é, bËc thî nhiÒu nh­ng vÉn tån t¹i mét tû lÖ lao ®éng phæ th«ng kh¸ cao trong tæng sè lao ®éng cña c«ng ty. * Ph©n c«ng & hiÖp t¸c lao ®éng. Nghµnh c¬ khÝ lµ nghµnh ®ßi hái c¸c th«ng sè kü thuËt ph¶i chÝnh x¸c vµ t¹o ®­îc tÝnh l¾p r¸p gi÷a c¸c ph©n x­ëng hîp t¸c víi nhau t¹o ra s¶n phÈm. s¶n xuÊt m¸y c«ng cô, thÐp c¸n hay phô tïng thiÕt bÞ m¸y ®Òu tr¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n kh¸c nhau cÇn cã sù hîp t¸c gi÷a c¸c ph©n x­ëng c¬ khÝ, ph©n x­ëng ®óc, ph©n x­ëng thuû lùc, x­ëng c¸n thÐp... vµ gia c«ng chÕ biÕn ngoµi. chØ mét c«ng ®o¹n lµm kh«ng tèt sÏ g©y ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Trong n¨m qua c«ng ty ®· cã sù quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn ph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®éng song vÉn tån t¹i mét sè h¹n chÕ ®iÓn h×nh lµ ph©n c«ng lao ®éng kh«ng ®ång ®Òu, kh«ng c©n b»ng gi÷a c¸c ph©n x­ëng, t¹i mçi ph©n x­ëng dÉn ®Õn tæ thõa, tæ thiÕu vÒ nh©n lùc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó hîp t¸c ®­îc chÆt chÏ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng c«ng ty CPBK ph¶i bè trÝ lao ®éng phï hîp víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é chuyªn m«n, n©ng cao kû luËt lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. T¹i tæ tiÖn: ph©n c«ng lao ®éng ë ®©y ®­îc coi lµ hîp lý. Nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é bËc cao ®¶m nhiÖm nh÷ng c«ng viÖc phøc t¹p, lao ®éng cã tr×nh ®é bËc thÊp lµm nh÷ng c«ng viÖc gi¶n ®¬n, Ýt phøc t¹p h¬n. C«ng viÖc tiÖn cã yªu cÇu rÊt cao vÒ ®é tØ mØ, chi tiÕt vµ chÝnh x¸c. HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm cña tæ tiÖn ®Òu ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, th«ng sè kü thuËt. Tuy nhiªn c«ng viÖc nhiÒu mµ sè m¸y tiÖn Ýt l¹i hay ph¶i söa ch÷a nªn ¶nh h­ëng vÒ mÆt thêi gian hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. T¹i x­ëng ®óc: s¾p xÕp theo lao ®éng chÝnh lµ h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng. Sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c kh©u sÏ t¹o ra s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng, n¨ng suÊt cao. Ph©n x­ëng c¬ khÝ mçi ng­êi lµm viÖc trªn mét m¸y, x­ëng ®óc ph¶i cã mét qu¸ tr×nh liªn tôc tõ nÊu gang ®Õn kÐo èng, c¾t èng. Tæ luyÖn ®èt lß tõ 4giê s¸ng phôc vô cho tæ khu©n 1,2... vµ tæ kÐo èng lµm viÖc ®óng giê. MÎ gang ®Çu tiªn trong ngµy chuyÓn qua tæ nguéi. TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, v× ban ®Çu nhiÖt ®é trong nåi rãt gang ch­a ®ñ ®Ó kÐo èng, ®Õn qu¸ tr×nh kÐo ®óc t¹o s¶n phÈm. NÕu s¶n phÈm kh«ng bÞ rß rØ, bÞ rç lµ ®¹t yªu cÇu. Nhê cã ph©n c«ng lao ®éng cô thÓ sÏ ®¶m b¶o ®­îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc, sÏ tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu vµ t¨ng sè l­îng s¶n xuÊt s¶n phÈm trªn mét ngµy. H¹n chÕ t¹i x­ëng nµy lµ lao ®éng cã tr×nh ®é tay nghÒ Ýt, thiÕu c¸n bé chuyªn tr¸nh vÒ kho, kÕ to¸n, thèng kª, thõa lao ®éng phæ th«ng. Trªn ®©y chØ lµ hai tr­êng hîp ®iÓn h×nh, ph¶n ¸nh t×nh h×nh ph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®éng t¹i mét sè ph©n x­ëng trong c«ng ty. ë mét sè ph©n x­ëng kh¸c cßn nhiÒu h¹n chÕ trong c«ng t¸c ph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®éng cÇn sím ®­îc gi¶i quyÕt. * KÝch thÝch vËt chÊt vµ ®éng viªn tinh thÇn - KÝch thÝch vËt chÊt: Con ng­êi lµm viÖc lµ nh»m tho¶ m·n bËc thang nhu cÇu cña m×nh do ®ã møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc, t©m lý lµm viÖc, ®éng c¬ lµm viÖc phô thuéc rÊt lín vµo møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng. NhËn biÕt ®­îc ®iÒu ®ã c«ng ty CPBK trong nh÷ng n¨m qua rÊt chó träng ®Õn viÖc kÝch thÝch vËt chÊt vµ ®éng viªn tinh thÇn ng­êi lao ®éng. VÒ tiÒn l­¬ng, c«ng ty CPBK x©y dùng quy chÕ tiÒn l­¬ng phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng v¨n sè 4320 L§TBXH ngµy 29/12/2004 mÆt kh¸c dùa vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt riªng cña c«ng ty mµ cã nh÷ng quy chÕ tr¶ l­¬ng t­¬ng ®èi hiÖu qu¶ ph¸t huy ®­îc tèi ®a chøc n¨ng vèn cã cña tiÒn l­¬ng, kÝch thÝch ®éng lùc lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng. Ph­¬ng thøc tr¶ l­¬ng: g¾n tiÒn l­¬ng víi hiÖu qña c«ng viÖc víi lîi Ých chung toµn c«ng ty b»ng c¸c tiªu chuÈn hÖ sè: tiÒn l­¬ng cÊp bËc + phô cÊp phôc vô. L­¬ng cña ban gi¸m ®èc c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së b×nh qu©n l­¬ng cña tr­ëng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty. L­¬ng c¸c ®¬n vÞ lo¹i 1: L1 L­¬ng c¸c ®¬n vÞ lo¹i 2: L2 = 0,9 L1 L­¬ng c¸c ®¬n vÞ lo¹i 3: L3 = 0,8 L1 Phô cÊp: Tæ tr­ëng s¶n xuÊt: 1% tæng quü l­¬ng §¬n vÞ nghiÖp vô: 7% l­¬ng xÕp lo¹i nh©n viªn §¬n vÞ ®éc h¹i: 10%, 7% Phô cÊp ca 3: h­ëng 30% l­¬ng c¬ b¶n theo giê lµm ca 3 céng 3000 ®ång/1 xuÊt båi d­ìng. Nh×n chung víi c¬ chÕ tr¶ l­¬ng hiÖn hµnh cña c«ng ty th× kh«ng cã h¹n chÕ mÊy mµ ng­îc l¹i ®· t¹o ra ®­îc nh÷ng ®éng lùc lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng. Th«ng qua c¸ch tÝnh l­¬ng, th«ng qua ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng ®· kÝch thÝch vËt chÊt vµ ®éng viªn tinh thÇn ng­êi lao. Thu nhËp cña c¸c ®¬n vÞ trong n¨m kh«ng qu¸ thÊp so víi møc sèng cña x· héi nh­ng l¹i lµ thÊp so víi møc l­¬ng hiÖn nay ë mét sè c«ng ty t­ nh©n kh¸c; lµ thÊp ®èi víi c«ng nh©n c¬ khÝ. V× vËy muèn gia t¨ng ®éng lùc lµm viÖc c«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch t¨ng tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cho ng­êi lao ®éng ®Ó mét mÆt t¨ng ®éng lùc lµm viÖc r×n gi÷ vµ thu hót ng­êi lao ®éng nhÊt lµ lao ®éng cã tr×nh ®é cao mÆt kh¸c ®Ó chuÈn bÞ cho sù tranh dµnh vÒ nh©n sù trong mét t­¬ng lai kh«ng xa n÷a. VÒ tiÒn th­ëng: C«ng ty trong n¨m qua rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c tiÒn th­ëng cho lao ®éng. Sau ®©y lµ t×nh h×nh tiÒn th­ëng cña c«ng ty 3 n¨m qua: S¬ ®å 11: T×nh h×nh tiÒn th­ëng cña c«ng ty Ng/th 2003 2004 2005 chªnh lÖch 2005/2004 01/1 7/3 1/5 2/9 31/12 104920000 49570000 47570000 92120000 459648500 45730000 28830000 31520000 54400000 578669800 9803000000 62125000 64410000 100200000 665370000 52300000 33295000 32890000 45900000 86700200 Tæng 753828500 739149800 899955000 160805200 - §éng viªn tinh thÇn: Ngoµi viÖc khuyÕn khÝch vËt chÊt tho¶ m·n nhu cÇu sinh lý. C«ng ty cßn chó ý ®Õn nhu cÇu an toµn, x· héi cña c«ng nh©n viªn, ®Æc biÖt nhu cÇu ®ßi hái ®­îc ng­êi kh¸c t«n träng vµ quan t©m, nhu cÇu tù thÓ hiÖn m×nh... C«ng ty chän ra nh÷ng lao ®éng tiªn tiÕn cö ®i häc c¸c líp n©ng cao tay nghÒ, bæ xung chuyªn m«n nghiÖp vô, thuyªn chuyÓn ®Ò b¹t c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng ng­êi lao ®éng. N¨m 2005 c«ng ty ®· tæ chøc häc, kiÓm tra tay nghÒ vµ ®­a vµo diÖn n©ng bËc cho 77 c«ng nh©n kü thuËt vµ 21 lao ®éng phæ th«ng, ®µo t¹o tin häc phæ th«ng cho 230 ng­êi tuú theo n¨ng lùc vµ nhu cÇu häc tËp vµ ng¾n h¹n vÒ qu¶n lý chÊt l­îng, chuÈn bÞ tiÕn tr×nh héi nhËp, kinh tÕ, chÝnh trÞ cao cÊp, trung cÊp vµ s¬ cÊp ®©y hoµn toµn ®­îc xem lµ thÕ m¹nh cña c«ng ty nh»m thu hót nh÷ng ng­êi cã hoµi b·o muèn ph¸t triÓn nh÷ng ng­êi muèn ph¸t triÓn tiÒm n¨ng cña b¶n th©n ®Õn víi c«ng ty. C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña c«ng nh©n viªn gióp hä hoµ nhËp h¬n víi céng ®ång, hoµ nhËp vµo nÒn v¨n ho¸ cña c«ng ty ®Ó hä hÕt lßng v× môc tiªu chung. N¨m qua c«ng t¸c kÝch thÝch vËt chÊt vµ ®éng viªn tinh thÇn ng­êi lao ®éng cña c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ nh­: Quan t©m ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña CBCNV, quan t©m ®Õn søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng: kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú, mua BHXH, kh¸m søc khoÎ nghÒ nghiÖp, båi d­ìng ®éc h¹i ®éng viªn th¨m hái CBCNV theo thèng kª: N¨m 2005 cã: 453 l­ît ng­êi ®­îc huÊn luyÖn vÒ an toµn VSL§; 74/74 thiÕt bÞ yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ AT - VSL§ ®­îc kiÓm tra ®ång ý; 58,282 l­ît ng­êi ®­îc tæ chøc ¨n båi d­ìng ®éc h¹i; tæng chi phÝ cã c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng lµ: 1.291,44tr®, 100% CBCNV trong diÖn ®­îc cÊp ph¸t trang thiÕt bÞ BHL§; 417ng­êi ®­îc kh¸m søc khoÎ theo ®Þnh kú. Ngoµi ra c«ng ty cßn ph¸t ®éng nh÷ng phong trµo thi ®ua trong s¶n xuÊt nh»m thóc ®Èy tinh thÇn lµm viÖc vµ ph¸t huy tiÒm n¨ng cña ng­êi lao ®éng t«n träng nh÷ng s¸ng kiÕn c¸ nh©n: Ttong n¨m 2005 cã 45/49 s¸ng kiÕn ®­îc xÐt duyÖt, sè ng­êi tham gia lµ 98 t¹i 14/25 ®¬n vÞ. Sè tiÒn th­ëng s¸ng kiÕn lµ 11.550.000 ®ång, gi¸ trÞ lµm lîi ­íc tÝnh lµ 1,8 tû C«ng ty cßn cung cÊp th«ng tin, th«ng tin cËp nhËt cã liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng ®Ó mét mÆt gióp hä lµm viÖc tèt h¬n ch¸nh sai sãt, mÆt kh¸c ®éng viªn, kû luËt vµ r¨n ®e kÞp thêi th«ng qua tê tin CPBK víi néi dung g¾n chÆt víi s¶n xuÊt kinh doanh, giíi thiÖu c¸c v¨n b¶n míi vµ nªu g­¬ng ng­êi tèt, viÖc tèt vµ c¸c ®¬n vÞ ®Ó cïng häc tËp. Bªn c¹nh viÖc kÝch thÝch vËt chÊt vµ ®éng viªn tinh thÇn ng­êi lao ®éng, c«ng ty cßn ¸p dông c¸c h×nh thøc kû luËt tõ c¶nh c¸o ®Õn xa th¶i. Th«ng qua c¸c hîp ®ång lao ®éng, tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ, néi quy doanh nghiÖp, c«ng ty buéc mäi ng­êi ph¶i thùc hiÖn theo, ai sai tr¸i sÏ bÞ xö ph¹t theo møc ®é nÆng nhÑ. khi ®­a ra kû luËt ph¶i ®­îc héi ®ång kû luËt chÊp thuËn, gi¶i quyÕt thÊu t×nh ®¹t t×nh ®¹t lý kh«ng cøng nh¾c trong xö ph¹t, ®Æc biÖt kh«ng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cóp l­¬ng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé CNV biÕn kh¶ n¨ng s¸ng t¹o thµnh hiÖn thùc. 2.2.2. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng Qua nghiªn cøu vµ kh¶o s¸t t×nh h×nh vµ sö dông lao ®éng ë c«ng ty CPBK ta nhËn thÊy bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm cßn tån t¹i mét sè nh­îc ®iÓm. - VÒ ­u ®iÓm: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh ®· ®Æc biÖt quan t©m ®Õn hai yÕu tè " Con ng­êi vµ thÞ tr­êng " xem ®ã nh­ lµ nh÷ng yÕu tè ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng . X¾p xÕp, bè chÝ lao ®éng mét c¸ch khoa häc vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty. T¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi cã n¨ng lùc ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña m×nh, tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý, gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý, c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­, qu¶n lý kü thuËt, qu¶n lý lao ®éng... ®­îc cñng cè vµ xiÕt chÆt mµ cho bé m¸y ngµy cµng gän nhÑ, linh ho¹t. Ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, tËn dông ®­îc tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh cña c«ng ty, t¹o ra s¶n phÈm cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, chÊt l­îng ®¶m b¶o. Duy tr× vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, ®ãng gãp thuÕ cho nhµ n­íc (nép ng©n s¸ch nhµ n­íc t¨ng dÇn theo c¸c n¨m. N¨m 2005 lµ 2.667 tr.®ång so víi n¨m 2004 lµ 2.664 tr.®ång ). Ng­êi lao ®éng ®­îc giao nhiÖm vô cô thÓ vµ ®­îc cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ cËp nhËt. Hîp t¸c lao ®éng gi÷a c¸c ph©n x­ëng diÔn ra t­¬ng ®èi râ rµng vµ chÆt chÏ. C«ng ty trong c¸ch qu¶n lý nguån nh©n lùc sao cho ngµy cµng hiÖu qu¶, ®· biÕt sö dông ®a d¹ng c¸c biÖn ph¸p nh­: Quan t©m ®Õn lîi Ých vËt chÊt vµ lîi Ých tinh thÇn, kÝch thÝch kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc, hoµn thµnh ho¸ quy chÕ tr¶ l­¬ng. Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c¶ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n lÉn ý thøc tinh thÇn lao ®éng cho c«ng nh©n, ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc tinh thÇn v× c«ng ty cho CBCNV ®Ó hä thÊy ®­îc niÒm tù hµo còng nh­ nh÷ng khã kh¨n tr­íc m¾t vµ lîi Ých tiÒm tµng l©u dµi khi g¾n bã víi c«ng ty, tõ ®ã cïng nç lùc, phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao. C«ng ty cßn ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña viÖc ra mÖnh lÖnh trong s¶n xuÊt, gãp phÇn cñng cè kû luËt lao ®éng thóc ®Èy s¶n xuÊt. Th«ng qua c¸c tr­êng, viÖn, trung t©m vµ tr­êng trung häc, c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y liªn kÕt víi c«ng ty ®Ó ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i ®éi ngò lao ®éng nh»m biÕn ®æi c¬ cÊu nh©n lùc phï hîp víi sù ph¸t triÓn, thay ®æi cña nhu cÇu, cña thÞ tr­êng. T¹o ®ñ viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, t¹o niÒm tin cñng cè tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä yªn t©m lµm viÖc. C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ®ù¬c coi träng, n¨m 2005 c«ng ty ®· tæ chøc häc tËp vÒ an toµn - vÖ sinh lao ®éng cho 100% c¸n bé c«ng nh©n viªn, cÊp ph¸t ®Çy ®ñ thiÓt bÞ b¶o hé c¸ nh©n cho ng­êi lao ®éng. Tæng chi phÝ cho c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng n¨m 2005 lµ: 1.291,44 tr.®ång. - Mét sè tån t¹i cÇn ®­îc kh¾c phôc trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng ë c«ng ty CPBK. M¸y mãc chuyªn dông l¹c hËu, lu«n ph¶i söa ch÷a, viÖc bè chÝ x¾p xÕp lao ®éng chØ mang tÝnh t¹m thêi. D©y chuyÒn c«ng nghÖ nh­ hiÖn nay kh«ng thÓ cho phÐp c«ng ty sö dông tèi ­u nguån nh©n lùc. C«ng nh©n cã nh÷ng lóc ph¶i ngõng viÖc ®Ó söa ch÷a m¸y, th«ng sè kü thuËt kh«ng ®¶m b¶o lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn ®Þnh møc lao ®éng kh«ng chÝnh x¸c g©y ra tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp... §Ó thay ®æi ®­îc t×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ trªn cÇn ph¶i cã mét kho¶n tiÒn ®Çu t­ lín vµ ®ßi hái thêi gian dµi v× vËy c«ng ty sÏ gÆp khã kh¨n lín trong qu¸ t×nh hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ, trong qu¸ tr×nh tiÕp thu khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn cu¶ thÕ giíi. C«ng nh©n ®­îc gi¸o dôc vÒ an toµn - vÖ sinh lao ®éng, ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng c¸ nh©n. ë danh nghiÖp cã tån t¹i c¸c néi quy an toµn lao ®éng. Tuy nhiªn vÉn x¶y ra nh÷ng vô tai n¹n lao ®éng ®¸ng tiÕc tû lÖ ng­êi m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp cao. §iÒu nµy nãi lªn chÊt l­îng cña c«ng t¸c b¶o hé cña c«ng ty ch­a ®­îc tuyÖt ®èi hiÖu qu¶. ë ph©n x­ëng s¶n xuÊt trùc tiÕp nh­ ph©n x­ëng ®óc, tæ kÐo èng mang tÝnh ®éc h¹i cao, vËn chuyÓn nguy hiÓm, ®iÒu kiÖn lµm viÖc nãng bøc, xong c«ng ty vÉn ch­a cã nh÷ng h×nh thøc quan t©m ®óng møc. ViÖc tuyÓn lùa vµ bè chÝ lao ®éng ®· ®­îc thùc hiÖn nh­ng c¸n bé lµm c«ng t¸c nµy ch­a chó ý ®óng møc ®Õn tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng­êi lao ®éng, vÉn gi÷ lèi t­ duy cò, ng¹i thay ®æi, sî thay ®æi. Trong c«ng t¸c tuyÓn dông cßn mang ®Ëm tÝnh c¬ chÕ thÞ tr­êng Lùc l­îng lao ®éng cña c«ng ty rÊt cã chuyªn m«n vÒ c«ng nghÖ gia c«ng vµ thiÕt kÕ m¸y c«ng cô nh­ng tá ra h¹n chÕ trong viÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ s¶n phÈm míi ®Æc biÖt lµ c¸c d©y truyÒn c«ng nghÖ. VÊn ®Ò ®Þnh møc lao ®éng ®· ®­îc quan t©m nh­ng vÉn chñ yÕu dùa vµo thãi quen, kinh nghiÖm, do ®ã kh«ng s¸t thùc ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Ph©n c«ng lao ®éng ch­a hîp lý dÉn ®Õn ng­êi lao ®éng kh«ng ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng cña hä, x¾p xÕp tæ chøc lao ®éng ch­a thËt ®óng ng­êi, ®óng viÖc. VÊn ®Ò tr¶ c«ng lao ®éng ch­a thËt t­¬ng xøng víi gi¸ trÞ søc lao ®éng, vÉn cßn t×nh tr¹ng thõa, thiÕu lao ®éng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Doanh nghiÖp ch­a trang bÞ ®Çy ®ñ hÖ thèng m¸y tÝnh trong viÖc qu¶n lý nªn cã nh÷ng phßng ban cßn sö dông nhiÒu lao ®éng. C¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n lµnh nghÒ ®· ®­îc t¨ng c­êng nh­ng vÉn ch­a ®ñ søc ®¶m ®­¬ng nhiÖm vô míi. Trong s¶n xuÊt cßn cã nh÷ng ¸ch t¾c côc bé kh«ng ®¸ng cã, g©y gi¸n ®o¹n s¶n xuÊt. §· cã sù ph©n ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô cho tõng phßng ban cô thÓ mét c¸ch râ rµng nh­ng khi thùc hiÖn vÉn bÞ chång chÐo trong c¸c chøc n¨ng, x¶y ra t×nh tr¹ng mét ng­êi cã khi ph¶i chÞu sù qu¶n lý, chØ ®¹o cña nhiÒu ng­êi. Víi tÊt c¶ nh÷ng tån t¹i phæ biÕn trªn ë c«ng ty CPBK, th× viÖc cÇn thiÕt ph¶i ®­îc quan t©m ®Õn lµ viÖc sím cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trªn. §ã còng lµ nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc nhÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông nguån nh©n lùc t¹i c«ng ty hiÖn nay. PhÇn III Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng ë c«ng ty cæ phÇn b×nh kh¸nh Qua t×nh h×nh t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng t¹i c«ng ty CPBK, c¨n cø vµo nh÷ng ­u ®iÓm, nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. C¨n cø vµo mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ nguån nh©n lùc. So s¸nh viÖc qu¶n lý vµ sö dông nh©n lùc ë c«ng ty víi tiªu chuÈn c¬ b¶n chung ®Ó sö dông ®­îc hiÖu qu¶ nhÊt nguån nh©n lùc hiÖn cã, b¶n th©n em xin cã mét vµi ý kiÕn ®ãng gãp sau: * CÇn cã quan ®iÓm míi vÒ con ng­êi ngµy nay: §i cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt lµ sù ph¸t triÓn trong c¸ch nghÜ vÒ con ng­êi, hay nãi mét c¸ch kh¸c con ng­êi víi kh¶ n¨ng tiÒm Èn v­ît tréi ®· thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn. X· héi cµng ph¸t triÓn, th× con ng­êi víi bé ãc siªu viÖt cña m×nh cµng chøng tá ®­îc ­u ®iÓm vèn cã cu¶ m×nh - con ng­êi ®·, ®ang trë thµnh trung t©m cña sù ph¸t triÓn. Do ®ã ngµy nay, c«ng viÖc ®­îc xem lµ khã kh¨n nhÊt chÝnh lµ qu¶n lý sao cho cã hiÖu qu¶ nh÷ng con ng­êi ph¸t triÓn. Bëi v× trong thêi ®¹i ngµy nay viÖc cã ®­îc th«ng tin lµ t­¬ng ®èi rÔ rµng vµ b×nh ®¼ng h¬n n÷a con ng­êi cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu cña con ng­êi cµng cao. NÕu nh­ chóng ta vÉn gi÷ c¸ch nghÜ, c¸ch hiÓu vÒ con ng­êi nh­ trong qu¸ khø tõ ®ã dÉm lªn vÕt xe qu¶n lý cña nh÷ng líp ng­êi ®i tr­íc, th× ch¾c ch¾n ta xÏ kh«ng thÓ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc ngµy nay nÕu kh«ng muèn nãi lµ ta sÏ bÞ thÊt b¹i trong c¸ch dïng ng­êi. ChÝnh v× vËy ®Ó cã thÓ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc trong c«ng ty th× cÊp qu¶n trÞ cÇn ph¶i cã c¸i nh×n ®óng ®¾n vÒ con ng­êi ngµy nay, tõ ®ã cã thÓ hiÓu hä, t«n träng hä ®em ®Õn mét sù ®ång c¶m, hîp t¸c v× môc tiªu chung. Muèn vËy, ngoµi viÖc kÝch thÝch vËt chÊt ®èi víi ng­êi lao ®éng cÇn ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn kÝch thÝch vÒ tinh thÇn v× ngµy nay khi mµ cuéc sèng cµng ngµy cµng ph¸t triÓn, tiÕn bé th× lao ®éng kh«ng chØ ®Ó kiÕm tiÒn. * T¨ng c­êng c«ng t¸c kÝch thÝch tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng: Lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c¬ khÝ nªn nã cã ®Æc ®iÓm lµ xö dông nhiÒu lao ®éng, ng­êi lao ®éng l¹i ph¶i tiÕp xóc víi mét m«i tr­êng lµm viÖc khã kh¨n, nÆng nhäc, nãng bøc, ¶nh h­ëng rÊt xÊu ®Õn søc khoÎ, ®Æc biÖt cã nh÷ng c«ng viÖc g©y øc chÕ vÒ thÇn kinh v× vËy khã cã thÓ hoµn thµnh tèt c«ng viÖc, thËm chÝ g©y t¸c ®éng ng­îc lai lµm phÕ phÈm t¨ng, tai n¹n lao ®éng x¶y ra... nÕu nh­ ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng vÒ thÇn kinh, øc chÕ vÒ t©m lý. Do ®ã c¸c cÊp qu¶n trÞ cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn kÝch thÝch tinh thÇn ng­êi lao ®éng nh­: T¹o m«i tr­êng t©m lý thuËn lîi cho qu¸ tr×nh lao ®éng, tin t­ëng vµo ng­êi lao ®éng, giao quyÒn tù chñ cho hä, quan t©m ®Õn ®iÒu kiÖn lao ®éng, tæ chøc båi d­ìng th¨m hái, ®éng viªn tÆng quµ, quan t©m ®Õn ®êi sèng gia ®×nh cña ng­êi lao ®éng. Khen th­ëng vµ khiÓn tr¸ch kÞp thêi, ®óng ng­êi ®óng viÖc, t¹o kh«ng khÝ b×nh ®¼ng d©n chñ trong c«ng ty. Thuyªn chuyÓn, ®Ò b¹t, kÝch thÝch tinh thÇn s¸ng t¹o, cÇu tiÕn... * Quan t©m ch¨m sãc søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng: §Ó cã thÓ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, c«ng nh©n c¬ khÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp ph¶i cã søc khoÎ tèt, t©m lý ph¶i tho¶i m¸i, kh«ng bÞ øc chÕ trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. V× vËy c«ng ty ph¶i quan t©m th­êng xuyªn ®Õn søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng. Søc khoÎ ng­êi lao ®éng chÞu ¶nh h­ëng lín trong qu¸ tr×nh lao ®éng nh­: Ph¶i tiÕp xóc liªn tôc víi m¸y mãc, bôi bÈn, khÝ ®éc, tiÕng ån, ®é rung, søc nãng... g©y ra bÖnh nghÒ nghiÖp, tai n¹n lao ®éng, lµm søc kháe ng­êi lao ®éng gi¶m sót. §Ó t¸i t¹o s¶n xuÊt søc lao ®éng cã hiÖu qu¶, c«ng ty ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc h¬n nh­: C¶i tiÕn ®iÒu kiÖn lao ®éng, chó ý ®Õn vÖ sinh phßng dÞch, vÖ sinh m«i tr­êng, trang bÞ thªm vµ n©ng cÊp c¸c thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng. §èi víi c«ng nh©n lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn nãng bøc cÇn quan t©m ®Õn n­íc uèng cho hä, ®¶m b¶o ®ñ l­îng calo tiªu hao trong qu¸ trinh s¶n xuÊt. Theo quy ®Þnh ®èi víi c«ng nh©n ngµnh ®óc lµ sö dông n­íc ch¸o lo·ng thay cho n­íc uèng. T¨ng giê nghØ gi÷a ca cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä gi¶i quyÕt c¸c nhu cÇu c¸ nh©n, cã ®ñ thêi gian håi søc khi hä b¾t ®Çu sang ca lµm viÖc míi. NÕu cã ®iÒu kiÖn c«ng ty cã thÓ gi¶i quyÕt chç nghØ gi÷a ca cho ng­êi lao ®éng ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng mÖt mái, uÓ o¶i. * TiÕp tôc tuyÓn dông vµ ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ cho ng­êi lao ®éng: Tõ thùc tr¹ng chÊt l­îng lao ®éng vµ yªu cÇu cÊp b¸ch cña c«ng viÖc, c«ng ty cÇn sím quy ho¹ch ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn hoµn thiªn h¬n, t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho lao ®éng chuyªn m«n. Tæ chøc ®µo t¹o nh÷ng bËc thî trÎ kÕ tiÕp, t¨ng c­êng bæ xung nghiÖp vô ng¾n h¹n hoÆc göi ®i ®µo t¹o båi d­ìng nh÷ng c¸n bé qu¶n lý cña c«ng ty t¹i c¸c tr­êng §¹i häc kinh tÕ vµ kü thuËt. TuyÓn míi lao ®éng vµ ®µo t¹o tay nghÒ phï hîp víi c«ng nghÖ míi. Th­êng xuyªn tæ chøc thi n©ng b©c thî cho CBCNV. T¹o ®iÒu kiÖn cho ®éi ngò c¸n bé chñ chèt vµ thî lµnh nghÒ tiÕp cËn víi c¸ch thøc tæ chøc s¶n x NhiÒu s¶n phÈm cña c«ng ty CPBK cßn m¾c lçi kü thuËt, c«ng nh©n kh«ng hoµn thµnh ®Þnh møc lao ®éng do ®Þnh møc lao ®éng ch­a thËt chÝnh x¸c, x¶y ra t×nh tr¹ng kÐm chÊt l­îng, giao hµng kh«ng ®óng thêi h¹n. Do ®ã, c«ng ty cÇn thiÕt ph¶i coi träng c«ng t¸c kü thuËt vµ ®Þnh møc lao ®éng. C«ng ty cÇn ph¶i: Hoµn thiÖn ®éi ngò lao ®éng kü thuËt, hoµn thiÖn c¸c b¶n vÏ kü thuËt vµ thiÕt kÕ tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm, c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng c¸c lo¹i m¸y. Lªn ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch qu¶n lý chÊt l­îng tõng th¸ng, tõng quý nh»m duy tr× vµ n©ng cao ph­¬ng thøc qu¶n lý theo quy ®Þnh cña HÖ thèng Qu¶n lý ChÊt l­îng ISO 9002. Ph¸t hiÖn phßng ngõa sai háng, l·ng phÝ vµ t¨ng c­êng tiÕt kiÖm. C¸n bé kü thuËt, trªn c¬ së x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ, kÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch ®Þnh møc v©t t­ cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm vµ ®Þnh møc lao ®éng. §Þnh møc lao ®éng chÝnh x¸c sÏ ®¸nh gi¸ ®­îc kÕt qu¶ lao ®éng cña tõng c¸ nh©n, tËp thÓ tõ ®ã cã biÖn ph¸p th­ëng ph¹t c«ng b»ng, ngoµi ra cß tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng l·ng phÝ hay thiÕu nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. * N©ng cao vai trß cña nhµ qu¶n trÞ: Hµnh vi qu¶n trÞ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh mäi thµnh b¹i cña mét c«ng ty v× vËy c¸c cÊp qu¶n trÞ cña c«ng ty ngoµi viÖc cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, b¶n lÜnh chÝnh trÞ, n¨ng lùc chuyªn m«n cao rÊt cÇn cã mét nghÖ thuËt qu¶n trÞ. Ngµy nay c¸c nhµ nghiªn cøu cßn cho r»ng : “Ngoµi n¨ng lùc chuyªn m«n, nhµ qu¶n trÞ tµi ba cßn ph¶i cã n¨ng lùc biÕt c­êi ”. Theo TS. Dan-Iel Goleman " §ãng vai trß quan träng nhÊt trong kh¶ n¨ng v­¬n tíi sù thµnh ®¹t trong doanh nghiÖp hoµn toµn kh«ng ph¶i lµ IQ mµ chÝnh lµ phong ®é tho¶i m¸i vµ n¨ng lùc biÕt c­êi ". Lµ mét c«ng ty c¬ khÝ víi l­îng lao ®éng gÇn 500 ng­êi, thùc hiÖn ë nhiÒu c«ng ®o¹n kh¸c nhau lµm thÕ nµo ®Ó sö dông ®­îc ®éi ngò lao ®éng nµy mét c¸ch cã hiÖu qu¶? §iÒu nµy ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé tèt. Hå ChÝ Minh chØ râ viÖc lùa chän vµ ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé tèt cho §¶ng lµ ch­a ®ñ mµ cßn ph¶i g¾n nh÷ng viÖc trªn víi viÖc sö dông vµ quy ho¹ch c¸n bé. Ph©n c«ng c«ng t¸c ®Ó hä lu«n lu«n tiÕn bé. Ng­êi d¹y "§ång sµn dÞ méng - Dïng ng­êi nh­ dïng gç, ng­êi thî kÐo tay gç to, nhá, th¼ng, cong ®Òu tuú chç mµ dïng ®­îc... l·nh ®¹o khÐo tµi nhá cã thÓ ho¸ tµi to, c¸n bé kh«ng khÐo, tµi to còng ho¸ tµi nhá ". Ng­êi l·nh ®¹o hay ng­êi qu¶n lý ®­îc vÝ nh­ ng­¬× dÉn ®­êng, ng­êi ®øng ®Çu. Ng­êi l·nh ®¹o tµi giái vÝ nh­ lµ mét con s­ tö dÉn ®Çu mét ®µn cõu, nã sÏ biÕn c¶ ®µn cõu thµnh mét ®µn s­ tö, cßn ng­êi qu¶n lý tåi ®­îc vÝ nh­ lµ mét con cõu dÉn ®Çu mét ®µn s­ tö, nã sÏ biÕn c¶ ®µn s­ tö thµnh mét ®µn cõu. §iÒu nµy ®Ó thÊy r»ng trong qu¶n trÞ con ng­êi thêi nay, ë mçi nhµ qu¶n trÞ cÇn cã nghÖ thuËt qu¶n trÞ phï hîp trong mçi ph­ng ph¸p dïng ng­êi. kÕt luËn Con ng­¬× lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh mäi sù thµnh b¹i trong tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc. Ngµy nay con ng­êi cßn ®­îc xem lµ trung t©m cña mäi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng søc lao ®éng cña con ng­êi ®­îc xem lµ mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt, nã lµ yÕu tè ®Çu vµo duy nhÊt t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d­, t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. Bëi vËy c¹nh tranh vÒ nh©n lùc thêi nay ®· trë thµnh chiÕn l­îc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp, cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Nh©n lùc lµ nh©n tè ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña bÊt kú tæ chøc nµo. Khi cã trong tay mét ®éi ngò nh©n lùc, th× viÖc lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng tiÓm Èn to lín trong mçi ng­êi lao ®éng lµ c¶ mét khoa häc vµ nghÖ thuËt trong c¸ch dïng ng­êi, nã ph¶n ¸nh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong mçi tæ chøc kh¸c nhau. V× vËy muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng ®Çy c¹nh tranh, nhµ qu¶n trÞ kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn con ng­êi - nguån lùc quan träng nhÊt mang tÝnh quyÕt ®Þnh nµy. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty CPBK, em ®· tiÕp thu ®­îc nhiÒu ®iÒu bæ Ých trong m«i tr­êng lµm viÖc ®ång thêi em còng n¾m b¾t ®­îc mét sè biÖn ph¸p h÷u hiÖu trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông nguån nh©n lùc cña c«ng ty, kÕt nèi ®­îc nh÷ng nhËn thøc lý thuyÕt víi thùc tÕ trªn c¬ së ®ã, em cã mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt, rÊt hy väng ®­îc ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo qu¸ tr×nh hoµn thiÖn ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng ë c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n, thÇy NguyÔn Quèc Hïng vµ toµn thÓ ban l·nh ®¹o c«ng ty CPBK, ®Æc biÖt lµ c¸c c« chó ë phßng tæ chøc cña c«ng ty ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt bµi chuyªn ®Ò nµy! NhËn xÐt cña c«ng ty Gi¸m §èc (ký, ®ãng ®Êu) nhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn Ký Tªn: (Gi¸o viªn h­íng dÉn)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty CP Bình Khánh.DOC
Luận văn liên quan