Luận văn Năng lực thực thi công vụ của công chức văn hóa - xã hội cấp xã tại thành phố Thái Nguyên

- Luận văn đã phân tích, đánh giá, định lượng được thực trạng năng lực của đội ngũ công chức Văn hóa - xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên như về cơ cấu, trình độ, thành thạo kỹ năng, phẩm chất đạo đức công vụ, kết quả thực thi nhiệm vụ Trên cơ sở đó, có sự phân tích, đánh giá khách quan các ưu điểm, nhược điểm của năng lực thực thi công vụ của đội ngũ này, đồng thời chỉ ra được những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những ưu điểm và tồn tại, hạn chế đó. - Căn cứ vào các quan điểm của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về chất lượng công chức, về công tác văn hóa - xã hội và qua phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức Văn hóa -xã hội ở Thái Nguyên hiện nay. Luận văn đã đề xuất được những giải pháp quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế quản lý và tổ chức thực hiện nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên. Đồng thời đề xuất kiến nghị về công tác tuyển dụng, sử dụng, bố trí công chức Văn hóa - xã hội; hoàn thiện, phân biệt tiêu chuẩn chức danh công chức Văn hóa - xã hội ở phường với xã, thị trấn, đảm bảo tính cụ thể và đặc thù của đơn vị hành chính; tăng cường, đổi mới công tác đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ này đảm bảo lộ trình đến năm 2020, 100% công chức Văn hóa - xã hội cấp cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và yêu cầu của công việc thực tiễn đề ra. Trong quá trình nghiên cứu, học viên đã rất cầu thị, nghiêm túc, cố gắng để có được kết quả nêu trên. Tuy vậy, do thời gian có hạn, bản thân tác giả cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết, tranh luận. Vì vậy, kính mong được sự đóng góp của thầy, cô và các đồng nghiệp, để luận văn có thể hoàn chỉnh và có tính ứng dụng cao.

pdf120 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Năng lực thực thi công vụ của công chức văn hóa - xã hội cấp xã tại thành phố Thái Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bộ, là nội dung quan trọng của phẩm chất chính trị, đạo đức. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đức là đạo đức cách mạng, đó là cái gốc rất quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng”. Đó là lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn kiên định sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng chủ nghĩa xã 82 hội và bảo vệ thành công Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Do đó, trong khi coi trọng hàng đầu phẩm chất chính trị đồng thời coi trọng trau dồi, củng cố và phát triển đạo đức cách mạng. Phấn đấu tu dưỡng theo đạo đức mới, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, có lối sống giản dị, trong sạch, không xa hoa lãng phí, thực dụng chủ nghĩa Những phẩm chất này phải tu dưỡng thường xuyên, bền bỉ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Trước diễn biến phức tạp của đời sống xã hội, trong nước và quốc tế, đạo đức cách mạng của người công chức Văn hóa - xã hội xã phải gắn liền với hành động cụ thể. Đó là phải đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa thực dụng, với tham nhũng và các tệ nạn xã hội làm tổn hại đến thanh danh và uy tín của Đảng và chế độ ta. Hai là, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Cùng với việc phải luôn trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, người công chức Văn hóa - xã hội xã phải nhận thức được rằng chất lượng, hiệu qủa công việc phụ thuộc vào trình độ năng lực của người công chức Văn hóa - xã hội hay nói cách khác chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính là thước đo năng lực của người cán bộ. Sinh thời Chủ tịch hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc rèn đức, luyện tài cho mỗi cán bộ, đảng viên. Bác nói: “Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa không giúp ích được ai”. Ba là, tích cực rèn luyện tác phong công tác phù hợp Công chức Văn hóa - xã hội cần phải có ý thức tích cực rèn luyện tác phong công tác phù hợp với tình hình hiện nay, đó là phong cách làm việc có kế hoạch, hiệu quả, chính xác, tỉ mỉ, sâu sát, cụ thể tranh địa khái, qua loa, quan liêu, hình thức. Người công chức Văn hóa - xã hội cần phải có phong cách, tác phong dân chủ, tập thể. Luôn luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng, luôn xuất phát từ lợi ích của tập thể, của xã hội, vì quyền lợi 83 chung, vì dân vì nước để có quyết định đúng đắn, kịp thời, chính xác. Đây là điều cốt yếu trong phong cách làm việc mà không ít công chức chúng ta chưa làm tốt. Trong thực tế, công chức Văn hóa - xã hội cần cảnh giác với phong cách quản lý độc đáo, gia trưởng tác phong làm việc quan liêu, xa dân nhưng đồng thời cũng phải rèn luyện, thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Nghĩa là phải dám nghĩ, dám làm, quyết đoán, chịu trách nhiệm về các quyết định và hành động của mình nhưng không mất dân chủ. Không được định kiến hẹp hòi mà phải khoan dung, đại lượng, biết sử sự có lý có tình, vẫn giữa nguyên tắc mà không quan liêu, hách dịch, không làm mất lòng dân. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ rõ: Nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức, do không xác định rõ cơ chế, trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Do vậy, vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, vừa không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ dám làm, tạo kẽ hở cho cách làm việc tách trách, trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân. Thực tế đòi hỏi mỗi cán bộ phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, phải có tinh thần tập thể cao cả, tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; phải công bằng với mọi người, công tâm, chính tâm, thì dân sẽ tin, sẽ phục và làm theo”. Tóm lại, người công chức Văn hóa - xã hội cấp xã phải có ý thức thường xuyên trau dồi phẩm chất cách mạng, đồng thời phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, bài trừ bệnh quan liêu, xã rời quần chúng, phải thực sự là người đầy tớ, là công bộc của dân. Do vậy phải ra sức học tập, rèm luyện, tu dưỡng, củng cố lập trường giai cấp công nhân, nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính 84 sách pháp luật của Nhà nước. Dù cương vị nào phải luôn gương mẫu, luôn phải tự nhận thức được những ưu điểm và khuyết điểm của mình để tự giác, tự xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, thời gian sửa chữa, học tập, rèm luyện, tu dưỡng để hoàn thiện nhân cách. Quá trình tự hoàn thiện, tự giáo dục, tự rèn luyện không phải nhất thời mà là quá trình tự giác phấn đấu thường xuyên, liên tục, có mục đích, có kế hoạch, theo dõi bám sát tình hình để điều chỉnh, thích nghi với công việc, với thời cuộc và hợp với lòng dân, ý Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát với chức năng, nhiệm vụ công tác của mình. 3.2.2.Giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý công chức Văn hóa - xã hội cấp xã 3.2.2.1. Xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp cấp xã Cho đến nay, ở nước ta có thể nói chưa có một nghiên cứu, khảo sát mang tính định lượng cụ thể về thực trạng trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức nói chung và công chức cấp cơ sở nói riêng. Để đánh giá thực trạng trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay có thể căn cứ vào: Báo cáo về kết quả đánh giá phân loại cán bộ, công chức hàng năm; Kết quả công tác phòng chống tham nhũng; Đánh giá của Trung ương Đảng và ý kiến của lãnh đạo các cơ quan nhà nước các cấp; Phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu người dân của cán bộ, công chức; Kết quả khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Cán bộ, công chức cơ sở nói chung và công chức Văn hóa - xã hội cấp xã nói riêng là cấp gần dân nhân nhất, là người trực tiếp truyền tải chủ trương đường lối, chính sách pháp luật; thực hiện quản lý nhà nước trên những lĩnh vực họ được phân công. Hoạt động quản lý nhà nước có hiệu quả hay không phụ 85 thuộc rất lớn vào trách nhiệm của đội ngũ này. Để đánh giá chính xác năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội thì điều quan trọng là phải biết họ được giao thực thi những nhiệm vụ cụ thể gì với yêu cầu cụ thể ra sao. Để có thể trả lời được câu hỏi đó phải có sự xác định rõ ràng chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể đối với vị trí, chức danh công chức này. Chúng ta cần hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức cấp cơ sở nói chung và công chức Văn hóa - xã hội theo hướng quy định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền của từng vị trí việc làm và chức danh cán bộ, công chức cụ thể là: - Tiếp tục hoàn thiện việc phân định cán bộ, công chức cấp cơ sở từ đó xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với từng loại đối tượng. - Xây dựng, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và các ngạch công chức. - Sửa đổi Quy chế đánh giá cán bộ, công chức theo hướng gắn với kết quả, hiệu quả công việc và đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện nguyên tắc cấp trên đánh giá cấp dưới, phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của mỗi loại đối tượng. - Xây dựng quy chế, tổ chức theo dõi kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức ở cơ sở. - Hoàn thiện các quy định pháp luật về khen thưởng và có chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức cấp cơ sở nói chung và công chức Văn hóa - xã hội nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm đối với công chức thiếu trách nhiệm và vi phạm pháp luật. Hiện nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành mới chỉ quy định chung về các tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với các chức danh công chức cấp cơ sở trong đó có công chức Văn hóa - xã hội. Mặc dù các quy định này có đưa ra các tiêu chuẩn như trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức và các chức trách, nhiệm vụ trong 86 công tác quản lý nhà nước về Văn hóa – xã hội như, thông tin, cổ động, tuyên truyền, văn hóa, thể thao, lao đọng việc làm, xóa đói giảm nghèo, nhưng lại chưa có sự phân định cụ thể đối với từng đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Trong khi đó, mỗi đơn vị hành chính cấp cơ sở này lại có những tiêu chí, đặc thù riêng (ví du như cần có tiêu chuẩn riêng cho công chức phường và công chức xã; công chức xã đồng bằng và xã miền núi). Do đó, việc xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của công chức Văn hóa - xã hội là việc làm thiết yếu, là cơ sở để chính quyền địa phương tuyển dụng, sử dụng và đánh giá chính xác năng lực của họ và để bản thân công chức đó biết họ phải làm gì, làm như thế nào. Qua điều tra khảo sát cho thấy 82% ý kiến lựa chọn giải pháp quy định rõ ràng, cụ thể chức trách, nhiệm vụ của công chức Văn hóa - xã hội là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực thực thi công vụ của chức danh công chức này. 3.2.2.2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng, đánh giá, sử dụng công chức Văn hóa - xã hội cấp xã Về công tác tuyển dụng: Đối với tình hình hiện nay tại thành phố Thái Nguyên, vấn đề tuyển dụng công chức cấp xã đã theo những quy định của pháp luật. Việc thi tuyển công chức cơ bản đã đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng luật; đảm bảo tính cạnh tranh; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm và ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, gia đình chính sách. Tuy nhiên vẫn còn những trường hợp được tuyển dụng chưa đúng người đúng việc như bằng cấp không phù hợp, thân quen hoặc sự phân công từ nhưng chức danh cán bộ khác khi bầu cử không đạt được đưa sang chức danh công chức Văn hóa - xã hội. Qua khảo sát, trong số các giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội thì các giải pháp hoàn thiện về bố trí, sử dụng công chức Văn hóa - xã hội có tỷ lệ lựa chọn tương đối cao đều trên 80%. 87 3.2.1.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn hóa - xã hội Với tình hình đặc điểm của thành phố Thái Nguyên và những nguyên nhân tồn tại, yếu kém của đội ngũ công chức Văn hóa - xã hội của thành phố, sự cần thiết phải có các giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội trong đó cần thiết phải đáp ứng với tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong đó cần thiết phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn hóa - xã hội. Các giải pháp cụ thể như sau: Một là, cần khảo sát, điều tra, đánh giá một cách khác quan hàng năm về thực trạng tình hình đội ngũ công chức Văn hóa - xã hội của các xã, phường trên địa bàn thành phố. Tiến hành phiếu đánh giá về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ. Qua đó thấy được thực trạng về kiến thức của đội ngũ công chức Văn hóa - xã hội cấp xã của địa phương, một trong những yếu tố cấu thành năng lực thực thi công vụ của công chức xã, phường. Như chương 2 đã phân tích, phần kiến thức của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã còn yếu về kiến thức quản lý nhà nước và lý luận chính trị. Đồng thời có một bộ phận công chức có bằng cấp không đúng chuyên ngành cần được đào tạo, bồi dưỡng. Cùng với đó cần có dự báo nhu cầu về tuyển dụng, sử dụng công chức Văn hóa - xã hội một cách khoa học. Từ hai yếu tố trên sẽ là cơ sở để lãnh đạo các cấp tiến hành xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Văn hóa - xã hội xã cho từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng địa phương mình, trên cơ sở đó lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cụ thể từng năm. Hai là, cần đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức Văn hóa - xã hội trên thực tế hiện nay, thành phố có tổ chức một số lớp tập huấn, tuy nhiên kết quả mang lại chưa nhiều, chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra vì: 88 - Phần lớn nội dung, chương trình đạo tạo, bồi dưỡng còn thiên về lý luận chung, chưa đi sâu vào kỹ năng thực hành nghiệp vụ quản lý nhà nước ở cơ sở. Trong khi xuất phát điểm về trình độ học vấn của công chức xã khác nhau, có người có trình độ cao học, đại học, có người trung cấp, cao đẳng; yêu cầu công việc của họ là cụ thể phát sinh hàng ngày, hàng giờ cần giải quyết nhanh chóng. - Bên cạnh đó, còn có hiện tượng nội dung giống nhau cho nhiều đối tượng cán bộ, công chức, chưa có chương trình riêng cho từng chức danh đặc biệt là chức danh công chức Văn hóa - xã hội. Một trong những nhiệm vụ quan trọng để tiến hành bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa cấp xã là phải xây dựng bộ Tài liệu bồi dưỡng cập nhật đáp ứng nhu cầu phát triển chung của đất nước và của lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và cập nhật thông tin về quản lý nhà nước, tổ chức các hoạt động về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch cho công chức Văn hóa - xã hội cấp cơ sở nói chung và xã, phường của thành phố Thái Nguyên nói riêng không chỉ là nhu cầu thường xuyên đặt ra mà còn gắn với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn của địa phương. Việc biên soạn chương trình bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần văn hóa dùng cho công chức Văn hóa - xã hội phường, thị trấn trong tình hình hiện nay là rất cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đối với công tác công chức Văn hóa - xã hội nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ này. - Các khóa đào tạo bồi dưỡng thời gian nghe giảng nhiều, thời gian thảo luận ít, học viên chủ yếu nghe, trao đổi tranh luận ít nên không có cơ hội để rèn luyện các kỹ năng. Các kiến thức học không được ghi nhớ sâu sắc. Chính vì vậy, nên giảm nội dung lý luận, tăng cương các nội dung mang tính thực tiễn, cập nhật đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến hoạt động ở cơ sở, chú ý tăng 89 cường bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức Văn hóa - xã hội. Mỗi khóa tập huấn, đào tạo bồi dưỡng cần tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tiễn để học hỏi kỹ năng, phương pháp quản lý tại những nơi thực hiện tốt. Bên cạnh đó đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng để phù hợp với điều kiện, đặc điểm của cán bộ, công chức trung du miền núi. Cho nên đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, dồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã nói chung và công chức Văn hóa - xã hội nói riêng là vấn đề cấp thiết hiện nay. Ba là, vấn đề kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn. Chính quyền cần có chính sách hỗ trợ để ngân sách địa phương bảo đảm các điều kiện cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở vùng núi trung du phía bắc, kể cả đào tạo nguồn, đào tạo chuẩn hóa, hay đào tạo nâng cao trình độ. Hiện nay ở Thái Nguyên đã có những chính sách tiến bộ bộ về kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã ví dụ như: cán bộ công chức cấp xã tham gia học hập ở trường Chính trị được trợ cấp tiền ăn, nhưng mức trợ cấp rất thấp (40 000đ). Còn công chức tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục khác không được trợ cấp. Theo khảo sát, điều tra có 91% số phiếu lựa giải pháp này nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã hiện nay. 3.2.1.4. Cải cách chính sách tiền lương gắn với xây dựng môi trường làm việc hợp lý tạo động lực thực sự nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII) xác định “Tiền lương gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển, góp phần quan trọng làm lành mạnh, trong sạch đội ngũ công chức xã, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu suất công tác. Bảo đảm giá trị thực của tiền lương và từng bước cải tiến theo sự phát triển kinh tế - xã hội”. Như vậy cải cách tiền lương là một giải pháp quan 90 trọng trong thực hiện chính sách đãi ngộ đối với công chức cơ sở nói chung, công chức Văn hóa - xã hội cấp xã tại thành phố Thái Nguyên nói riêng. Tuy nhiên cải cách tiền lương phải đúng nguyên tắc hưởng theo năng lực, đặc biệt đối với những công chức có tài năng và cống hiến nhiều, không thể bình quân trong phân phối. Từng bước thực hiện chế độ tiền lương theo hệ thống vị trí việc làm, bảo đảm người có vị trí làm việc như nhau thì hưởng lương như nhau, việc xếp lương không dựa theo bằng cấp mà dựa theo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ theo đặc điểm của công chức Văn hóa - xã hội tạo điều kiện để họ có thêm thu nhập từ các khoản tiết kiệm chi phí thường xuyên theo cơ chế khoán thu, chi ngân sách và tự chủ tài chính ở cơ sở. Khoản thu nhập này có thể căn cứ vào tình hình ngân sách xã, phường để có tiền thưởng nhằm động viên, khích lệ cho họ. Điều này vừa có tác dụng động viên công chức Văn hóa - xã hội vừa bổ sung thu nhập khắc phục những bất hợp lý của chế độ chính sách chung. Cải cách chính sách tiền lương đồng thời phải gắn với xây dựng môi trường làm việc hợp lý. Môi trường làm việc của công chức Văn hóa - xã hội là điều kiện làm việc về vật chất, tinh thần; cơ chế điều hành của đơn vị; mối quan hệ giữa nhân viên và nhân viên; nhân viên với lãnh đạo; cơ chế điều hành, đánh giá và sử dụng công chức. Để có môi trường làm việc tốt nhất cho đội ngũ này, không chỉ cơ sở vật chất, kinh phí cần được đầu tư, đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ văn hóa tại các xã, phường mà còn cần tạo được môi trường làm việc bình đẳng, công bằng cho các công chức ở các vị trí khác nhau. Sự kết hợp đồng thời giữa cải cách tiền lương và xây dựng môi trường làm việc hợp lý sẽ tạo động lực thực sự nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội. Qua khảo sát về bảo đảm điều kiện hoạt động công vụ của công chức Văn hóa - xã hội có 78% ý kiến lựa chọn đây là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên. 91 3.2.3. Giải pháp tổ chức thực hiện 3.2.3.1. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp Trên cơ sở nhận thức được vai trò, vị trí của đội ngũ công chức Văn hóa - xã hội cấp xã tại thành phố, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần có sự quan tâm, chỉ đạo đồng thời xác định rõ trách nhiệm của mình đối với công tác văn hóa ở cơ sở. Đặc biệt đối với cấp ủy và chính quyền địa phương cần thực hiện một số giải pháp sau: - Luôn có sự nhất trí cao về vai trò, nhiệm vụ của công tác văn hóa - xã hội ở cơ sở đã được quy định trong các văn bản pháp luật và trong thực tiễn. - Tiếp tục rà soát, đánh giá hoạt động của đội ngũ công chức Văn hóa - xã hội cấp xã đang công tác để có sự sắp xếp, bố trí đúng tiêu chuẩn công chức Văn hóa - xã hội và theo các văn bản, đề án hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với thực tế của địa phương, theo hướng bố trí đúng người đúng việc; hạn chế tình trạng bằng cấp không đúng chuyên ngành; người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường. Đồng thời bồi dưỡng, giúp đỡ hoặc thay thế kịp thời, phù hợp những công chức không đủ chuẩn hoặc hoạt động không hiệu quả, có vi phạm. - Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân các xã, phường ở thành phố thật sự quan tâm chỉ đạo hoạt động công tác văn hóa - xã hội, vì công tác này thực hiện tốt góp phần trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ủy ban nhân dân. 3.2.3.2. Tăng cường giáo dục ý thức chính trị, ý thức pháp luật, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ cho công chức Văn hóa - xã hội cấp xã Đối với công chức Văn hóa - xã hội, để thực thi công vụ đạt hiệu quả thì đội ngũ này cần phải lập trường chính trị vững vàng, có sự hiểu biết quan tâm đến chính trị và pháp luật, kiến thức quản lý nhà nước. Do đó cần tăng 92 cường giáo dục ý thức chính trị, ý thức pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước cho đội ngũ này, để qua đó kích thích tích cực tính sáng tạo và có sự định hướng đúng đắn, rõ ràng trong quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tránh những nhận thức không đúng dẫn đến những hậu quả tiêu cực, nhất là hiện nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển, nhiều vấn đề chính trị - xã hội phức tạp trong nước, khu vực, thế giới tác động. Xuất phát từ vai trò của công tác văn hóa - xã hội trong quản lý nhà nước ở cấp cơ sở và chức trách, nhiệm vụ của công chức Văn hóa - xã hội trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường đối với công tác văn hóa- xã hội ở cơ sở. Trong quá trình thực thi công vụ của đội ngũ này sẽ có tác dụng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của người dân nếu nó được thực hiện đúng đắn, ngược lại, nó sẽ đưa đến những hậu quả tai hại nếu người thực hiện hoạt động công vụ không có trách nhiệm, lương tâm, sẵn sàng chà đạp lên luật pháp để trục lợi. Có thể thấy rõ, công chức Văn hóa - xã hội cấp cơ sở thi hành công vụ trên cơ sở các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thái độ, tinh thần, trách nhiệm, ý thức của họ trong quá trình thực thi công vụ, trong mối quan hệ với công dân phụ thuộc rất nhiều vào đạo đức công vụ. Do đó, nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ này là yếu tố cốt lõi bảo đảm cho hoạt động văn hóa và quản lý nhà nước ở địa phương có hiệu quả. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất và năng lực cho công chức Văn hóa - xã hội, đề cao trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, giữ gìn lối sống giản dị, trong sạch, vững mạnh, tôn trọng và tận tụy phục vụ nhân dân; 3.2.2.3. Phát huy tính tự giác trong tu dưỡng, học tập, rèn luyện của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã Năng lực của mỗi công chức Văn hóa - xã hội cần được không ngừng tăng lên để đáp ứng yêu cầu công việc, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc 93 tế diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Công chức phải không ngừng chủ động, tự giác, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức về mục tiêu lý tưởng, đạo đức cách mạng, xác định rõ và thực hiện tốt trách nhiệm cá nhân trong việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, những lời dạy của Bác. Đây phải được xác định là biện pháp quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trong quá trình công tác của bản thân mỗi người công chức nói chung và công chức Văn hóa - xã hội nói riêng. Để có thể phát huy tính tự giác trong tu dưỡng, học tập, rèn luyện bản thân công chức Văn hóa - xã hội phải tự nhận thức được những hạn chế trong năng lực của mình có thể là hạn chế về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị hay kỹ năng hành chínhDo vậy, mỗi công chức cần nhận thức việc nâng cao năng lực thực thi công vụ là trách nhiệm của bản thân và có biện pháp phù hợp để khắc phục những hạn chế đó. Đồng thời trong cơ quan đơn vị giữa các cán bộ, công chức, cần thường xuyên trao đổi, thảo luận, tự phê bình, phê bình, đóng góp ý kiến xây dựng cho đồng chí, đồng nghiệp; kịp thời biểu dương những việc làm tốt, phát hiện, uốn nắn những việc làm chưa tốt. Mỗi người phấn đấu tự tu dưỡng, rèn luyện theo những chuẩn mực đạo đức công vụ được pháp luật quy định cho từng chức danh cụ thể. Ngoài việc giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức thì các cơ chế, chính sách để khuyến khích như khen thưởng, biểu dương hay xử lý kỷ luật đối công chức Văn hóa - xã hội trong quá trình thực thi công vụ sẽ có tác dụng khuyến khích mạnh mẽ cho họ tự đào tạo, rèn luyện để nâng cao năng lực. Và khi đó, việc nâng cao năng lực của công chức Văn hóa - xã hội trong thực thi công vụ sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Để thực hiện được điều này, bên cạnh các quy định bắt buộc về đào tạo công chức Văn hóa - xã hội, các cấp lãnh đạo cũng cần ban hành các chính sách, cơ chế hỗ trợ, khuyến khích, phát huy tính tự giác của đội ngũ này trong tu dưỡng, học tập, rèn luyện nâng cao năng lực thực thi công vụ. 94 3.2.2.4. Tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã Giám sát của nhân dân đối với chính quyền cơ sở nói chung và công chức Văn hóa - xã hội nói riêng là phương thức để bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Nhân dân có thể trực tiếp thực hiện quyền giám sát hoặc gián tiếp thông qua các cơ quan đại diện của mình, thông qua các tổ chức xã hội mà họ là thành viên. Qua khảo sát cho thấy có 89% ý kiến cho rằng đây là giải pháp quan trọng nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội. Vì vậy, để phát huy hiệu quả hơn nữa sự giám sát của nhân dân đối với đội ngũ công chức này, trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: - Tăng cường giám sát trực tiếp của nhân dân đối với hoạt động thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội. Trong đó cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, có cơ chế để hiện thực hóa một cách đầy đủ hoạt động giám sát trực tiếp của nhân dân. Cần tránh những quy định có tính nguyên tắc, như quyền tham gia quản lý nhà nước, quyền tiếp cận thông tin. Xây dựng các chế tài xử lý người lợi dụng chức vụ, quyền hạn trù úm người góp ý, phê bình hoặc bao che cho các sai phạm và có biện pháp hiệu quả để bảo vệ người trung thực, thẳng thắn khi đấu tranh chống tiêu cực của cán bộ, công chức. Bên cạnh đó thành phố cần nghiên cứu xây dựng các quy định để tổ chức và công dân nhận xét, đánh giá ý thức, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ này, lấy đó làm một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại công chức. Đây là một giải pháp quan trọng vừa tạo ra một hình thức giám sát, tham gia của người dân đối với các hoạt động quản lý nhà nước và thực thi công vụ của chức danh công chức này, vừa làm tăng niềm tin và sự gắn bó của người dân vào bộ máy chính quyền. Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã cần 95 thiết lập và duy trì đường dây nóng để người dân có thể trực tiếp phản ánh tới cơ quan, cấp lãnh đạo về thức, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ công chức này. - Tăng cường giám sát của nhân dân thông qua các cơ quan đại diện của mình và các tổ chức mà họ là thành viên. Trong đó: + Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã, phường. Trong đó cần: nâng cao chất lượng thảo luận tại các phiên họp toàn thể; tăng cường quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân; đại biểu Hội đồng nhân dân phải gắn bó với cử tri, vừa lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, vừa giám sát, vừa tác động và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thoả đáng các ý kiến, nguyện vọng của cử tri; tăng cuờng hơn nữa sự phối hợp hoạt động giữa Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương; bảo đảm kinh phí và điều kiện vật chất khác cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân. + Phát huy vai trò của các tổ chức mà họ là thành viên. Các tổ chức là chủ thể thực hiện quyền giám sát của nhân dân nói ở đây là các tổ chức xã hội ngoài nhà nước bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các hiệp hội, các tập thể lao động và cá nhân công dân thuộc các giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội đều có quyền giám sát đối với cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt là vai trò của các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và các tổ tự quản. 96 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mỗi người dân hiểu và ý thức sâu sắc về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là công tác kiểm tra, giám sát. - Công khai, cung cấp thông tin cho nhân dân được bàn một cách đầy đủ và bàn bạc cụ thể những vấn đề được kiểm tra và cần được kiểm tra giám sát. Công tác giám sát, kiểm tra phải được công bố công khai, minh bạch đến đông đảo quần chúng nhân dân. - Kiên quyết đề nghị xử lý những hiện tượng vi phạm, khuyết điểm. Bảo vệ những người tham gia công tác kiểm tra, giám sát và khen thưởng kịp thời. 3.2.3.5. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công chức Văn hóa - xã hội cấp xã thực thi công vụ Theo quy định hiện nay, nhiệm vụ của công chức Văn hóa - xã hội ngày càng được mở rộng và tăng cường, thì việc bố trí kinh phí, cơ sở vật chất để họ có điều kiện thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao là rất cần thiết. Tuy nhiên qua khảo sát và đánh giá giải pháp về bảo đảm điều kiện hoạt động công vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã có 78% ý kiến cho rằng đây là yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thực thi công vụ của đội ngũ này. Như vậy, có thể thấy rằng thực tế việc bố trí kinh phí, cơ sở vật chất cho việc thực hiện các nhiệm vụ Văn hóa - xã hội cấp cơ sở còn hạn chế. Qua khảo sát thực tế tại một số xã và phường trên địa bàn thành phố, tác giả nhận thấy cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động tại các xã thiếu và yếu hơn các phường. Ở các phường có thể kêu gọi đầu tư, ủng hộ từ hoạt động xã hội hóa, nhưng ở các xã 100% kinh phí hoạt đồng đều từ ngân sách. Nên về cơ sở vật chất tại các phường, công chức Văn hóa - xã hội được trang bị đầy đủ hơn ở các xã về máy vi tính, bàn ghế làm việc và các phương tiện phục vụ công vụ khác, nhưng ở các xã thì các phương tiện làm việc không đầy đủ như ở phường. Vì vậy chính quyền cần có sự đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho công chức Văn hóa - xã hội, đặc biệt ở các xã trên địa bàn thành phố. 97 3.4. Một số kiến nghị * Với UBND tỉnh - Mặc dù xã, phường, đều thuộc cấp cơ sở nhưng đặc thù về kinh tế, văn hóa, xã hội, dân số, giáo dục, của 2 đơn vị hành chính này là khác nhau. Hơn nữa trong xã lại có xã nông thôn và xã miền núi; vì vậy nên có những yêu cầu về tiêu chuẩn cụ thể về chức danh đối với phường, xã nông thôn và xã miền núi. - Đối với công tác tuyển dụng bố trí và sử dụng công chức Văn hóa - xã hội, cần thực hiện đúng theo những quy định của pháp luật. Tránh tình trạng tuyển không đúng người; trong bố trí công tác, không nên bố trí những người không biết sắp xếp vào đâu thì chuyển sang làm hoạt động văn hóa. - Tăng cường và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với chức danh công chức Văn hóa - xã hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh nói chung và ở thành phố Thái Nguyên nói riêng, trong đó đặc biệt chú ý bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ; kiến thức quản lý nhà nước và trình độ lý luận chính trị để đội ngũ này đến năm 2020 về cơ bản 100% đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và yêu cầu của công việc thực tiễn đề ra. - Với Trung Ương Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thể chế về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức Văn hóa - xã hội cấp xã, phường, thị trấn. 98 Tiểu kết Chƣơng 3 Quán triệt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công chức cấp xã, trên cơ sở đánh giá thực trạng năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội của thành phố Thái Nguyên, tác giả đã mạnh dạn đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội. Cụ thể đó là: Nhóm giải pháp đổi mới nhận thức; Nhóm giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý công chức Văn hóa - xã hội; Nhóm giải pháp tổ chức thực hiện; Với những nội dung này, luận văn đã đưa ra các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của thành phố Thái Nguyên về nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã, để thấy được vấn đề nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã tại thành phố Thái nguyên cần phải xuất phát từ yêu cầu chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. 99 KẾT LUẬN Những năm qua, đội ngũ công chức cấp xã ở nước ta đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên trên thực tế, hoạt động QLHCNN ở cơ sở còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, làm giảm sút hiệu lực, hiệu quả QLHCNN và niềm tin của nhân dân đối với chính quyền. Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã nói chung và công Văn hóa - xã hội nói riêng chưa đáp ứng yêu cầu QLHCNN trong bối cảnh hiện nay. Việc tập trung phân tích, làm rõ những năng lực cần thiết trong thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã, luận văn “Năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã tại thành phố Thái Nguyên” đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu đề ra và có những đóng góp nhất định về lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao năng lực thực thi công chức của đội ngũ này, cụ thể là: - Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề có tính chất lý luận và pháp lý về năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội bao gồm: khái quát về công chức; khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của công chức Văn hóa - xã hội; khái niệm, các yếu tố cấu thành và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội; phân tích các yêu cầu nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội hiện nay. - Luận văn đã phân tích, đánh giá, định lượng được thực trạng năng lực của đội ngũ công chức Văn hóa - xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên như về cơ cấu, trình độ, thành thạo kỹ năng, phẩm chất đạo đức công vụ, kết quả thực thi nhiệm vụTrên cơ sở đó, có sự phân tích, đánh giá khách quan các ưu điểm, nhược điểm của năng lực thực thi công vụ của đội ngũ này, đồng thời chỉ ra được những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những ưu điểm và tồn tại, hạn chế đó. 100 - Căn cứ vào các quan điểm của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về chất lượng công chức, về công tác văn hóa - xã hội và qua phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức Văn hóa -xã hội ở Thái Nguyên hiện nay. Luận văn đã đề xuất được những giải pháp quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế quản lý và tổ chức thực hiện nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên. Đồng thời đề xuất kiến nghị về công tác tuyển dụng, sử dụng, bố trí công chức Văn hóa - xã hội; hoàn thiện, phân biệt tiêu chuẩn chức danh công chức Văn hóa - xã hội ở phường với xã, thị trấn, đảm bảo tính cụ thể và đặc thù của đơn vị hành chính; tăng cường, đổi mới công tác đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ này đảm bảo lộ trình đến năm 2020, 100% công chức Văn hóa - xã hội cấp cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và yêu cầu của công việc thực tiễn đề ra. Trong quá trình nghiên cứu, học viên đã rất cầu thị, nghiêm túc, cố gắng để có được kết quả nêu trên. Tuy vậy, do thời gian có hạn, bản thân tác giả cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết, tranh luận. Vì vậy, kính mong được sự đóng góp của thầy, cô và các đồng nghiệp, để luận văn có thể hoàn chỉnh và có tính ứng dụng cao. 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ nội vụ, thông tư liên tịch số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính”. 2. Bộ Nội vụ, thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn 3. Bộ Tài chính, thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định “Về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức”. 4. Chính phủ, nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 “Về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn”. 5. Chính phủ, nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 “Về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn”. 6. Chính phủ, nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 “Chế độ chính sách đối với công chức ở xã, phường, thị trấn”. 7. Chính phủ, nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 “Chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã”. 8. Chính Phủ, nghị quyết số 17/NQ-TW ngày 18/03/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn”. 9. Chính phủ, nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. 10. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2014), Văn kiện hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TW Khóa XI. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 102 11. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 12. Đảng Cộng Sản Việt Nam, (1999), Văn kiện hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 13. Đảng Cộng Sản Việt Nam, (2009), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 14. Hồ Chí Minh (1945), toàn tập, Sửa đổi lề lối làm việc, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15. Học viện Hành chính Quốc gia (2014),Giáo trình “Nhân sự hành chính Nhà nước” 16. Học viện Hành chính Quốc gia (1997), Giáo trình quản lý hành chính nhà nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 17. Học viện Hành chính Quốc gia (1997), Giáo trình quản lý nhà nước về xã hội, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 18. Học viện Hành chính Quốc gia, Viện nghiên cứu khoa học hành chính; Thuật ngữ hành chính. 19. Nguyễn Thị Hồng Hải, Một số vấn đề về phát triển năng lực thực thi công vụ của công chức nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Tham luận tại Hội thảo: Học viện hành chính, Cải cách hành chính chính ở Việt Nam dưới góc nhìn của các nhà khoa học, kỷ yếu hội thảo. 20. Lê Minh Hương, “Một số giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ công chức ở nước ta”, Bộ Nội vụ 21. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Chủ biên (2007), Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã qua khảo sát ở đồng bằng Sông Hồng, Nxb Chính trị quốc gia, HN. 22. Thang Văn Phúc, TS Nguyễn Minh Phương - đồng chủ biên (2005), Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. 103 23. Nguyễn Minh Phương, “Một số giải pháp phát hiện và sử dụng nhân tài ở nước ta”, Viện khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ. 24. Nguyễn Minh Phương, “Một số vấn đề về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay”, Đại học Nội vụ. 25. Nguyễn Minh Sản (2009), Pháp luật về cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở Việt nam hiện nay – những vấn đề lý luận và thực tiễn, sách chuyên khảo, NXB Chính trị, Hành chính, Hà nội 26. Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sơn, đồng chủ biên (2001,) luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Nxb CTQG, HN. 27. Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội thành phố Thái Nguyên (2014 - 2016), Báo cáo tổng kết công tác Lao động – Thương binh – Xã hội 2014–2016, Thái Nguyên. 28. Phòng Văn hóa – xã hội thành phố Thái Nguyên (2014 – 2016), Báo cáo tổng kết công tác Văn hóa – TT.TT&DL 2014 – 2016, Thái Nguyên. 29. Quốc hội,Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12. 30. Quốc hội, Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008. 31. Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015. 32. Từ điển tiếng việt thông dụng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1996. 33. Từ điển tiếng việt thông dụng, Nxb Khoa học – Xã hội, Hà Nội, 1996. 34. Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Viện ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học – Xã hội, Hà Nội, 1988. 35. Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Viện ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, 1997. 1 PHỤ LỤC 1 Mẫu phiếu khảo sát năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội ở thành phố Thái Nguyên PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VỀ NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI CẤP XÃ Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Nhằm đánh giá khách quan thực trạng năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức Văn hóa - xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã, kính đề nghị Ông/ Bà vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây. Để trả lời các câu hỏi, xin Ông/Bà đọc kỹ, lựa chọn phương án trả lời và đánh dấu X vào ô tương ứng. Những thông tin do Ông/Bà cung cấp được phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học. Rất mong sự ủng hộ, giúp đỡ của Ông/Bà để điều tra thu được kết quả. Xin trân trọng cảm ơn! Câu 1. Xin ông/ Bà cho biết đôi nét về bản thân 1. Tuổi Dưới 30 tuổi Từ 31 - 50 tuổi Trên 50 tuổi 2. Trình độ đào tạo: Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trung cấp Chưa qua đào tạo 3. Vị trí công việc: Cán bộ, công chức Cán bộ, công chức cấp xã Công chức văn hóa-xã hội cấp xã Viên chức Người dân 1 Câu 2. Theo ông/bà, quy định của pháp luật hiện hành về chức trách, nhiệm vụ cụ thể của chức danh công chức Văn hóa - xã hội cấp xã hiện nay như thế nào? Rất hợp lý Khá hợp lý Chưa hợp lý Câu 3. Theo ông/bà, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ cụ thể của chức danh công chức Văn hóa - xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay như thế nào? Rất tốt Khá tốt Chưa tốt Kém Câu 4. Ông/bà có thể nhận xét như thế nào về trình độ chuyên môn của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay? - Đảm bảo đáp ứng chức trách, nhiệm vụ - Chưa đảm bảo đáp ứng chức trách, nhiệm vụ Câu 5. Ông/bà có thể nhận xét như thế nào về kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay? Rất tốt Khá tốt Chưa tốt Kém Câu 6. Ông/bà có thể nhận xét như thế nào về thái độ, tác phong của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay? - Nhiệt tình, hòa nhã, thân thiện, chuyên nghiệp - Chưa nhiệt tình, vui vẻ, niềm nở, không chuyên nghiệp Câu 7. Ông/bà nhận xét như thế nào về ý thức trách nhiệm của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay? Rất tốt Khá tốt Chưa tốt Kém Câu 8. Ông/bà nhận xét như thế nào về đạo đức công vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay? Rất tốt Khá tốt Chưa tốt Kém 1 Câu 9. Ông/bà nhận xét như thế nào về điều kiện đảm bảo cho hoạt động công vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay? Rất tốt Khá tốt Chưa tốt Kém Câu 10. Theo Ông/bà, mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay như thế nào? Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Câu 11. Theo Ông/bà, những hạn chế về năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã hiện nay là do nguyên nhân nào dưới đây? - Chức trách, nhiệm vụ của công chức Văn hóa-xã hội cấp xã chưa cụ thể - Tuyển dụng công chức Văn hóa-xã hội cấp xã chưa hợp lý - Công tác quản lý công chức Văn hóa-xã hội cấp xã còn bất cập - Đánh giá, phân loại công chức Văn hóa-xã hội cấp xã chưa đúng - Đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn hóa-xã hội cấp xã chưa hiệu quả - Khen thưởng, kỹ luật công chức Văn hóa-xã hội cấp xã chưa sát đúng - Giám sát của người dân đối với công chức Văn hóa-xã hội cấp xã hạn chế - Nguyên nhân khác (Xin ghi rõ Câu 12. Xin Ông/Bà cho biết để nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay, cần thực hiện những giải pháp nào sau đây? (xin lựa chọn 3 phương án mà Ông/Bà cho là quan trọng nhất và đánh dấu X vào ô tương ứng). - Quy định rõ chức trách, nhiệm vụ của công chức Văn hóa-xã hội cấp xã - Hoàn thiện tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức Văn hóa-xã hội cấp xã 1 - Hoàn thiện quy định về bố trí, sử dụng dụng công chức Văn hóa-xã hội cấp xã - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn hóa-xã hội cấp xã - Đổi mới đánh giá, phân loại công chức Văn hóa-xã hội cấp xã - Đổi mới công tác khen thưởng - kỹ luật công chức Văn hóa-xã hội cấp xã - Tăng sự giám sát của người dân đối với công chức Văn hóa-xã hội cấp xã - Bảo đảm điều kiện hoạt động công vụ của công chức Văn hóa-xã hội cấp xã - Giải pháp khác (xin ghi rõ): ...... Những ý kiến khác của ông/bà về các vấn đề nêu trên Xin trân trọng cảm ơn! 2 PHỤ LỤC 2 Kết quả tổng hợp phiếu khảo sát năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa – xã hội ở thành phố Thái Nguyên. (100 phiếu dành cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã,; 100 phiếu dành cho công chức cấp huyện và 100 phiếu dành cho người dân trên địa bàn thành phố). PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VỀ NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC VĂN HÓA – XÃ HỘI CẤP XÃ Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Nhằm đánh giá khách quan thực trạng năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức Văn hóa – xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ của công chức Văn hóa – xã hội cấp xã, kính đề nghị Ông/Bà vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây. Để trả lời các câu hỏi, xin Ông/Bà đọc kỹ, lựa chọn phương án trả lời và đánh dấu X vào ô tương ứng. Những thông tin do Ông/Bà cung cấp được phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học. Rất mong sự ủng hộ, giúp đỡ của Ông/Bà để điều tra thu được kết quả. Xin trân trọng cảm ơn! Câu 1. Xin ông/ Bà cho biết đôi nét về bản thân 1. Tuổi Dưới 30 tuổi 50 phiếu Từ 31 - 50 tuổi 170 phiếu Trên 50 tuổi 80 phiếu 2. Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 0 P Thạc sĩ 78P Đại học 192P Cao đẳng 61P Trung cấp 39P Chưa qua đào tạo 0P 3. Vị trí công việc: Cán bộ, công chức 100 P Cán bộ, công chức cấp xã 60 P Công chức văn hóa-xã hội cấp xã 28P Viên chức 52P Người dân 60P Câu 2. Theo ông/bà, quy định của pháp luật hiện hành về chức trách, nhiệm vụ cụ thể của chức danh công chức Văn hóa – xã hội cấp xã hiện nay như thế nào? Rất hợp lý 33% Khá hợp lý 26% Chưa hợp lý 41% 3 Câu 3. Theo ông/bà, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ cụ thể của chức danh công chức Văn hóa – xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay như thế nào? Rất tốt 9,33% Khá tốt 72.33% Chưa tốt 18,33% Kém 0% Câu 4. Ông/bà có thể nhận xét như thế nào về trình độ chuyên môn của công chức Văn hóa – xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay? - Đảm bảo đáp ứng chức trách, nhiệm vụ 52% - Chưa đảm bảo đáp ứng chức trách, nhiệm vụ 48% Câu 5. Ông/bà có thể nhận xét như thế nào về kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ của công chức Văn hóa – xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay? Rất tốt 16% Khá tốt 25% Chưa tốt 57% Kém 2% Câu 6. Ông/bà có thể nhận xét như thế nào về thái độ, tác phong của công chức Văn hóa – xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay? - Nhiệt tình, hòa nhã, thân thiện, chuyên nghiệp 96% - Chưa nhiệt tình, vui vẻ, niềm nở, không chuyên nghiệp 4% Câu 7. Ông/bà nhận xét như thế nào về ý thức trách nhiệm của công chức Văn hóa – xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay? Rất tốt 9,33% Khá tốt 72,33% Chưa tốt 18,33% Kém 0% Câu 8. Ông/bà nhận xét như thế nào về đạo đức công vụ của công chức Văn hóa – xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay? Rất tốt 9,33% Khá tốt 72,33% Chưa tốt 18,33% Kém 0% 4 Câu 9. Ông/bà nhận xét như thế nào về điều kiện đảm bảo cho hoạt động công vụ của công chức Văn hóa – xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay? Rất tốt 52% Khá tốt 23% Chưa tốt 25% Kém 0% Câu 10. Theo Ông/bà, mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của công chức Văn hóa – xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay như thế nào? Rất hài lòng 17,4% Hài lòng 70% Không hài lòng 12,4% Câu 11. Theo Ông/bà, những hạn chế về năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa – xã hội cấp xã hiện nay là do nguyên nhân nào dưới đây? - Chức trách, nhiệm vụ của công chức Văn hóa-xã hội cấp xã chưa cụ thể 82% - Tuyển dụng công chức Văn hóa-xã hội cấp xã chưa hợp lý 80% - Công tác quản lý công chức Văn hóa-xã hội cấp xã còn bất cập 50% - Đánh giá, phân loại công chức Văn hóa-xã hội cấp xã chưa đúng 22% - Đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn hóa-xã hội cấp xã chưa hiệu quả 91% - Khen thưởng, kỹ luật công chức Văn hóa-xã hội cấp xã chưa sát đúng 19% - Giám sát của người dân đối với công chức Văn hóa-xã hội cấp xã hạn chế 12% - Nguyên nhân khác (Xin ghi rõ Câu 12. Xin Ông/Bà cho biết để nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Văn hóa – xã hội cấp xã ở thành phố Thái Nguyên hiện nay, cần thực hiện những giải pháp nào sau đây? (xin lựa chọn 3 phương án mà Ông/Bà cho là quan trọng nhất và đánh dấu X vào ô tương ứng). - Quy định rõ chức trách, nhiệm vụ của công chức Văn hóa-xã hội cấp xã 82% - Hoàn thiện tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức Văn hóa-xã hội cấp xã 80% - Hoàn thiện quy định về bố trí, sử dụng dụng công chức Văn hóa-xã hội cấp xã - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn hóa-xã hội cấp xã - Đổi mới đánh giá, phân loại công chức Văn hóa-xã hội cấp xã - Đổi mới công tác khen thưởng – kỹ luật công chức Văn hóa-xã hội cấp xã - Tăng sự giám sát của người dân đối với công chức Văn hóa-xã hội cấp xã - Bảo đảm điều kiện hoạt động công vụ của công chức Văn hóa-xã hội cấp xã - Giải pháp khác (xin ghi rõ): 51% 91% 22% 12% 30% 10% 5 Những ý kiến khác của ông/bà về các vấn đề nêu trên . . . Xin trân trọng cảm ơn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_nang_luc_thuc_thi_cong_vu_cua_cong_chuc_van_hoa_xa.pdf
Luận văn liên quan